Page 1

rale!'a. JIID:CWI&

17

8

Di'l811

.N9 74 (8433)

реВ)'

1807

ЦІна

ГАЗЕТА. БРОВАРОЬКИХ М·СЬКОЇ ТА РАЙОННОЇ РАД НАРОДНИХ АЕПУТАТrВ ' • і.

У постійних

"ояісіях РАД

БЕЗЗАХИСНИЙ?

чина аварн, хоча й во­ дій автомобіля теж вия­ вився не на висоті. Інший приклад, що теж пов'язаний з недолі­ ками в роботі шляхови­ ків. Через відсутність

ПОТРЕБА в такій роз­ мові

назріла

Запитайте

будь-кого

вже

давно.

сьогоднІ

з

в

автомобілі­

стів району, чи задоволь­ няє їх стан утримання

шляхів і чи в на них всі умови для безаварійно­ го руху транспорту й пі­

огорожі

та дорожніх

ків

місці

на

зна­

складуван­

райШРБУ П. Л. Третя­ ка. Завдяки зібраному великому фактичному матеріалові, винесеного

депутатам

далеко не оптимістичну відповідь. Та й статисти­

мало

них пригод, хотіли б ми

наїхав мотоцикл, він пе­ рекинувся. Внаслідок цього два чоловіка одер­ жали тілесні пошкоджен­

того

ня.

ка

ви

дорожио-транспорт­

чи

ні,

говорить

са­

ма за себе.

27

УНОЧІ минулого

року

ної

авто­

Ради

народних

татів,

що був не обгороджений. Фініш пригоди трагічний

й охорони правопорядку та із будівництва, шля­

говорити

хового,

на

всі

реагу­

.

відділення

державтоінспекції відділу

справ.

рай­

внутрішніх

Ділянки,

посередньо

роботи,

де

без­

виконувалися

не

обгороджува­

лися, техніка з дороги не

забиралася й не валася. Ось у цьому

й

освітлю­ всьому

криється

при-

ПОРІВНЯНО недавно дружелюбно приймали у себе

трудівники

держ­

илемзаводу <<Плосківсь­ кий• групу фермерів з Нанади. Це були нащад­ ки вихідців із Закарпаття, які раніше емігрували в

і

рою.

Причому,

дити

з

благоуст­ якщо

поданих

ховиків

повідомлен­

тільНJИ

ня й приписи з боку співробітників

комунального

су­

докумен­

тів, готувалася ця роз­ мова глибоко й усебічно. Свої побажання до шля­

райШРБУ,

мовчанкою

вало

на

господарства

смерті й поранення можна значною мірою віднести на совість ке-

котре

об­

питання

засіданні двох із законності

-

травмоваНІ.

рівництва

вирішили

це

спільному комісій

два чоловіка загинул? тяжко

коли

депу­

дорозі Богданівка-Шев­ ченкова легковий автомо­ біль на швидкості врі­ зався в асфальтоукладач,

,

ділу

висловили

не

начальник

райвід­

внутрішніх

справ

В. М. Дзюба, але й чле­ ни комісії в складі стар­ ІІІОГО інженера з органі­ зації руху райвідділу мі­ ліції С. О. Лук'янченка, заступника

директора

ав­

топідприємства .М 13209 М. О. Хоменка, майстра з

експлуатації

доріг

новою високих надоїв мо­ лока. У держилемзаводі щороку

одержують

6000, 7000, 8000 ше

.

кілограмів

фуражну

ся

дарство,

з

по

і біль­

молока

корову,

а

на від

рільників,

їх

результатами

буднів,

побували у тваринниць­ кому містечку, цікави­ лися,

~

як

живуть,

трудівники

працю­

Механізатори, рільники господарства спільними зусиллями виборюють до­ рідні врожаї всіх сільсь­ когосподарських

зернових по центнерів,

45

культур:

і більше

зокрема

мових буряків 1200 центнерів.

1ОООЦе -

результат підвищення ро­ дючості грунтів, впро­ вадження

відУ.

роботи

передового

дос­

науково-досЛідНої

у рільництві.

Працівники МТФ nовіли

канадцям,

• елекційна

стві

зі,

роз­

що

у

·

ве­

добре

-

робота

високоnродук­

тивна худоба. Це і є ос-

11-12

рекордисток ти­ сЯч і більше кілограмів за лактацію. У ці дні майстри машинного доїн­ ня в середньому від ко­ рови надоюють майже по кілограмів.

26

Під

ку­

-

курудзи у півтора ра­ за більше з гектара, кор­

окрес­

насамперед

таких

доріг

населених

у

пунктах,

як Пухівка, Богданівна, Погреби, Рожни, Літки. Окремо слід згадати і про якість ремонтних ро­

біт.

Відновлення

жих

частин,

вали

як

учасники

проводиться

з

проїжд­ констату­ розмови,

порушен­

ням

технології

чий

асфальт

-

гаря­

засипається

ня

у

кінець

перебуван­

держилемзаводі

ка­

надці завітали у дитячий садок госnодарства. Цей дошкільний заклад за своєю

архітектурою

кра­

сивий, як пізніше сказав керівник групи фермерів

Іван

Мельник.

ранно вони ням,

Дітей ста­

доглядають няні, оточені піклуван­ увагою

всього

пер­

соналу.

-

Дітей

чотири

рази

ми на

годуємо день:

во­

ни снідають, обідають, ло-

\

Так,

наприкінці

зими

його було видано щодо перехрестя вулиць Вак­ зальної та Бобрицькоі у Великій Димерці. Тут необхідно було провести ямковий ремонт, нанести дорожню

розмітку, вста­ новити відповідні знаки. ·На жаль, шляховики спромоглися тільки вико­ нати ямковий ремонт. І такі приклади зустріча­ ються

досить

Значної ньому

шкоди

дорож­

господарству

дається

і

зав­

внаслідок

са­

мовільного, без погоджен­ ня з райШРБУ та дер­ жавтоінспекцією, прокла­ дання

газопровідних

реж.

Серйозною

ме­

загро­

зою життю пасажирів є і наявність дерев непода­ лік від проїжджих ча­ стин, внаслідок чого під­ вищується

сті

рівень

при

шруту,

жодного

тяжко­

шляхово-транс­

населе­

печноі

експлуатації

таких

дорогах

техніка, рожнє

полотно,

завдаються

якими

водіі,

і

шляхQSикам,

і

і

бо ж

і

дер­

над

є

. працювати.

чим

вони,

курсує

ють .докласти всіх зу­ силь для того, щоб люди

монт,

а,

значить,

нести

додаткові матеріальні затрати. Це насамперед стосується ділюrок доро-. ги по вулицях Леніна в

ПухівЦі, Гоголівській в Требухові, Марії Лагуно­ вої в Нняжичах, Леніна в Богданівці. При обстеженні стану проїжджої частини ву-

луднують

і

вечеряють,­

сказала моя співрозмов­ ниця, завідуюча садком

їзди <<КИШеНЯМИ>>, встановити дорожні зна­ ки, знаки із зазначенням графіка руху автобусів Перелічувати можна дов­

ність

...

го

поспішають у гу домівку».

-

кращими

Правда,

вас

держава її

нема,

не

створені

всі

f?o

продає.

умови,

як ки

щоб

гослодарі в ньому,

вдома. Тому їх бать­ задоволені. Є сім'ї, з

яких

у

садку

сказав

групи

Іван Мельник. у Нанаді, теж про

ке­

фермерів

-

У нас, дитячі

є Добре ви

садки.

кали

У дошкільному закладі його маленькі почували себе

-

таке,

турбу­

своїх дітей.

У

створено дітвори,

росла,

інтелекту­

ально розвивалася. чого гріха таїти. ми

най­

виховуєть­

ся двоє або троє малят. Це родина механіза­ тора М. Г. Тарасюка, два син:-ш якого Максимко і Руслан виховуються тут. Дві доньки Світланка і Люда щоранку з мамою А. Г. Волохаю також

не

у

серед

ОQ.МИХ

на

інше.

прихо­

допущені правил

·

завідуючу

чаренко

по­ тор·

мага­

9

Н. В. Гон­

та

продавця

R. М. Максименко рі· шенням

би

правління

споживтоварнетва

на

процентів позбавлено преміальнdі

100

ма­

доплати

за

підсумками

роботи в червні. Працівників

безпеці.

пішоходів.

за

зином ;м

недобросовіс­

жертвами

виявлено

гівлі

також

служби

обернулася

сажирів,

й

а

як

міському товарнет­

но­

ка

прнлав.

попереджено,

що

па­

в разі скоЄння повтор· ного

порушення

BИJJ

торгівлі

Та

водіїв теж ...

до

пра·

них

буде вжите значно су· вoplme

покарання.

«дру­

Ми і не сподівали­ побачити і почути у

швидко

продуктами.

риби

свою

щоб вона добре відпочи­ вала, набиралася сил,

причому

вими

чиясь

І

порядкований

лак,

В. НЕБРАТ.

ньому справді всі умови для

Є і СВІЖІ овочі з теп­ лиць і городів господар­ ства. Держилемзавод за­ безпечує садок для харчу­

районні

...

рівник

малят,

навісами,

саме

почувалися

Щоб

зупинки

висококалорійні

вання

і

за­

ні

ся

за низькими цінами;

Броварами

Нняжичами. Тільки тут треба обладнати автобус­

Марія Григорівна Гаєр.­ Нухарі готують смачні страви.

між

інші

сторін.

Нам

говорили,

Ні­ че­

тлу­

що

у

В І Т А Є

11 0/

АдМіністраЦія і профспіJІковИіі комітет Броварського

шиноремонтного

заводу

щиро

вітають го.ловного бухга.11тера заводу

ПІНЧУК Людмилу Олександрівну з ювілейним днем народження!

Хай кують зозулі Вам щаеливі роки, Хай несуть на крилах nісню журавлі, Щиро Вам бажаєм літ до ста прожити, Добрий слід лишити на святій землі!

вас нічого путнього нема.

А виявилося, що це не­ правда. У вас теж є хо­ роші садки для дітей, на­ віть кращі від деяких ін­ ших у н:ас. Додам, що у нас вони всі платні, а от у вас, бачите, за ут­ римання своїх дітей у

сад~

батьки

nлатять

тільки

третю

частину

вартості

так

званоr

nу­

тівки. Це дуже добре. Все бачене і nочуте нас просто

вразило.

** * Колектив

працівинків

бухгалтерії

БроварсЬкого ПІиноремонтноrо заводу щиро вітає головного бухгалтера заводу

ПІНЧУК Людмилу О.лександрlвну з ювілейним днем народження.

Хай

Вас люблять рідні, хай шанують люди,

Задоволеними залишилися від nеребування у Плосківському дитя­

Хай ясним і мирним кожен ранок буде.

чому садку і члени групи американців. Вони nізні­

Хай. радість приносять Вам діти й онуки.

ше

Тож зичимо Вам іще стільки nрожити,

канадців

відвідали

держллемзавод.

А.

ГАВРИЛЕНКО.

9

споживчому

рушення

виконати їх можна буде тільки за умови концент­ рації зусиль всіх заці­ кавлених

М

що під­

Як повідомив редак­ ції голова правління міського споживчого товариства О. М. Мас·

осіб за здійснення тих чи інших заходів. Звісно,

але

через деякий час треба проводити повторний ре­

ході

магазині

вари.

конкретне рішення з виз­ наченням відповідальних

зараз скрутно автомобілістам,

· недо­

в

ВІШу·

вані від реалізації то­

ловне, щоб усі вони ус­ відомили: їхня праця потрібна жителям райо­ ну і безпека людей за­ лежить саме від них. Виходячи з цього, ко­ місії й прийняли ділове

не буле тим же

дороги

і

З

Княжич,

ву,

го­

обстеження автобусних пасажирських маршрутів. Взяти, приміром, мар­ шрут автобуса N!! 'ij, що

ділянках

істотних

виявлено

села

самим

автотранспортникам

заголов­

справ у

співро­

відділення

таким ОДНОМУ

співробітникамн рай­ відділу внутрішніх

зайняв

місця,

У

сків «Кримінальної хроніки• («Нове жит­ тя• за 26.06.1993 ро­ ку) ПОВіДОМЛЯJІОСЯ, ЩО

недоліків,

пасажири,

бітникам

ком

людям

стикаються

би багато і

Під

до­

незручно­

сті. Перелік усіх з

Вd&~ива?"

псується

руйнується

таких

Чимало

рук в

тран­

портних

ліків

,,Своя

спортних засобів. Це вже не дрібниці, адже при поїздках автобусів по

в тріщини та виямки без попередньої ЇJf очистки та обробки. Через це на

пригодах.

наш•х еІІстуnі•

ного пун~ту, де б вико­ нувалися всі вимоги без­

жавтоінспекції,

часто.

С.ліда.ма

місій констатували, що на Броварщині немає жодного автобусного мар­

виконання

вання.

лити ЇХ, ТО СТОСуЮТЬСЯ Ці

проблеми

на

необхідних робіт, без чого не може йти мова про безпечну їх експлуа­ тацію. Але приписи ці залишаються без реагу-

мачили,

молочно­

т~варної ферми.

коротІСо

"Вс в dачен·е і почуте нас 11 11 ~ іІ 11 Jl () ••• ''

роботи

трудових

чи­

проблем.

приписи

~тесь

ознайомили­

умовами

порушити

Мости дру311Jби

хліба, високих заро­ ·в.· Гості оглянули

.

дозволило

важливих

Якщо

цю країну в пошуках лег-

іі

розгляд

внутрісільських

ОТЖЕ, повторюю, ма­ ли рацію депутати район­

вересня на

на

гументоване,

ня щебінки, на купу якої

і

актуальності

комісій питання, його обговорення було дійсно­ таки зацікавлене і ар­

почуєте

шоходів,

ся

У'"'

Учасники спільного засідання постійних ко­

-

лиць доріг, залізнич­ них переїздів керівницт­ ву райШРБУ вручають­

НЕВЖЕ НАШ ПАСАЖИР

договІрна

Хай серце не знає nеЧалі й розлуки,

Щоб усіх на століття змогли заnросити!


2 ст()р, 8

Субота: fO липня f993 року

ПРОІЖДЖАЮЧИ Налити на Заворнчі, наnівдороги ЧІІНІ

а

наnраво

НИСОЧИТЬ

немов

нею

ба­

СПОруді!.

тягнеться

над

з десь

до

неба,

rюмітно

хмар­

ку, котра ·- Ніби пара з котла, що дорога.

кипить. Сюди йде обсаджена з обох

боків липами. цвітуть

А

і

що

медово

веде вона

пахнуть.

до

стративного

рясно ад м іні­

будинку,

на

яному ~;~алис: <<Налитян­ сьний експериментальний комбікормовий завод».

Нажну заїжджу люди.ну тут

вражає

чистота.

всю­

ди порядок. Організм nід­ nриємства здоровий, пер­ спективний.

.

Проводиться мІ:'дичнІ:' обстеження працівинк і н за воду.

лІ ку вання

коштовне.

Іі<-.:

Першими

йоні прове,, и птt>• · т;щіІн робочих місць за \їІЮRп~ІІІ

. праЦі . В грудні Ні92 ро~-:.\

прийнято колективний до­ говір . Завод працює рит · мічно і має прибуток 230 мільйонів карбованців :1п рік. Лише за 1992-9З рр . занулили

два

автомобілі два

трактори .

НР АЗ,

МАЗ .

навантажувачі,

І

5

ІІ ІІ ІІ

11 ІІ ІІ

11 11

зав<ц~·.

мож-

КгрlвнІl~ .У к.tute~tmuвl

ІІ ІІ

11 ІІ ІІ

ІІ

ІІ ІІ ІІ

ІІ ІІ ІІ

:І ІІ

11 11

11 ІІ

11

.. ІІ

ІІ ІІ

11 ІІ ІІ

11

Завод дав першу тонну комбІкормІв у 1973 році,

на вІдзначити з працівників

а нинІ вИробляє їх 1ЗО тисяч. а .ще І ЗО rисяч тонн лремtксІв. На заво­ дІ нинІ працює З26 чоло­

-

вік. З НИХ ~

· до

ЗО

років -- 40 чоловjк. Ство­ ремо належні у мови для

роботи. Протягом року звільнено лише 16 праЦів- · никІв. з яких п'ять пішли на nенсію . Прийнято вісім чоловІк . Останнім часом Інститути

на

навчання

трьох

в технікуми

-

Головний

в

чоловік

І

4.

еноно.міст за­

Євген Стеnанович

директор

-всІма

квартирних будинки і чер­

Завод J:<УПИВ мотоцикл,

доnомогу кожному робіт­ никові no lЗ ТИСf!Ч карбо­ . ванців . Не забули і про ле нсІонерів

та

жjнок,

перебувають

у

ло

за

догляду

Пенсіонерам сяця

які

вІдnустці дітьми.

кожного

видають

мі­

ло З кіло­

грами м 'яса за' nівціни . Так само .. і жі нкам , які доглядають крім

того

дітей, їм

а

видають

мі·

німальну зарплату на коЖ­ ну

Дитину.

до

їх

дають

Пенсіонерам

!Jенс ій

додатково

'Іібікного

мінімальнІй

Мі~яця

зарплаті.

залежностІ

від

на

1 ОО А

видають

допо могу

тисяч

до

карбованців .

середнІй

заробіток

заво.rtІ становить

50

на

тис яч

карбованців .

Завцд виділив

тися ч

20

І<арбованціп ра~оннtй радІ аетера~tів, а також

ДJІЯ

кошти

Семиnолювського бу­

динку 11рестарілих. nротя-

' І'ом

трьох

'І'Янська

місяціа

нали­

середня

wкола

харЧувала Аі'!'еЙ за кошти, ІІид\JІ ені

За ІІо.сtом, а

рицька

середня

ОДерЖаЛа

Завn•

школа

ОДИН

с\1іЛЬЙОН

kарбован ців на

обіди для

дІтей, 20 тися ч карбован­ ців завод чани виділили на nроведе ння села.

На

благоустрою березІ

Десни

(Остер) створено базу від­ починку.

ку ди

робітники

виїжджають на. два тиждень

оплато ю тості

на

50

дн і

в

відпочи нок з

відсотків вар­

nутівки.

Для

всіх

роб Ітників за воДУ безкош· товнІ .об іди ,

4GOO ~·яць

а це силадае

ка рбованцІв на

кожного .

ffa

мі·

передані

квартJ{ра

·

дільничному

спектору мІліції.

ін ­

На тер и ­

торІї· заводу магазин . який

.будуєтьсн буде об­

слуговувати

робітникі в

nродуктами

та

nром1ова­

ПІдnриємство

Maf.

господарство

БервиЦі .

Доnомагає

в

мат~­

ріально змІцнити майст~р ·

no

ню

ремонту телевізорін

у Заворичах. nлануєтьсн буДІвництво кабельног·о те­ лебачення

Налита

воричі .

За­

-

правильно :можна

сказат и:

« Який иерІвник , кnлектнв ». всюди

такий І не

буди,

відчувається

Де б

nри ­

сутнІсть

керівника

-

ректора ,

про якого

можн <І

багато

х ~роших

ди ­

слів

с І<п.

за ти.

Народивс я

в сім 'ї но-

rомственоrо

ЗакІнчив мІю .

·~~ ІІ

11 11

11

хлібороба

с ільгое пака;~-

Працював

зоот ех н і ·

11 '

кормовоrо

дуже

і

заводу .

багато

маrерtаль них

відз н а к.

на городжений

меда.мю

qВетеран араці >> , kИХ

М й~:

мора.аьннх

керівНИКІВ

Про та ·

ttpo

11 11 ІІ

ІІ

18

11 ІІ

11

ІІ ІІ ІІ

ІІ

11 11

11

•11

11

11 11 11 11 ІІ

11

tt ІІ

11 ІІ ІІ

ІІ

11 ІІ

ІІ ІІ І

кол ект Иві,

де

про ньоrо говорять : «Н<ІІІІ

ди ректор » , « Наш батько'' ·

Словам

ті с но ,

просторнl>

а д.УМНіІМ

нович

відз начає

ном б і кормового

яке

• їІіВПаЛО

рі~ · ІІІМ. жаємо

ву

і

щастя ,

20- річчн

:Jаво;~_, .,

:з його оО·

Ну , що ж , лобп­ трудовому

його

колент н·

керів.ннкn вІ

здоров'я , трудов11х

?1Jерш~ ~о~І.І

В. ДЖЕЖЕЛІFf.

ne"_.__o. 20.40 На добрамі't.дhмІ 21.00 УТН. 21.35 T-'Natp ~- E.On61. • •Все • садУ~- .1 'UICmlltta. 22.05 Худ• .._". ""*~А бу-... 1 сері.,. 23.10 ~о1роміІ-.23.50 УТН.

'ІіІСТWІ;о.

16.00 УТН. 15.10 Дпе дітей. •Bynмor•. 16.40 Ро3Думи 3 nриводу.. . 17. 10 •Над ІШІтрам4 міСІІЦІt, ІІК cepra•. M)':J. фіпІІм. 17.55 Обирк- •6ере3ільо. Відnунне фесТМNІІІО. 2 '18СТМНа . 19.00 УТН. 19. 10 У~Інв 1 С8іт. 19.30 Рекn-. 19.40 д..УтатС1оІІміІканu. 20.10 Ep-ДJU:i. 20.40 На Аобрані'І, дітм! 21 .00 Yni. 21 .30 Cnapncyp'ep. 21.45 Твмтватр nредстемн. Е.О.ІІбІ. •Вс• в садор. 2 ...с-а. · 22. 10 Худ. см- оПр81морсwа1116умваро. 2 c:epiw, . • 23.15 .що то u .......... ІQІмцерnоІІ

......

13.25

..Wст- tkиlil

нав-. Рмsова

_

Фірма 1'8р11Нtуе!

н-. 08.20~. Прем' ера худ. ~ .r1poc:1o

.

.

М.Ра•. • 09.20 Лоодмна і 38110Н. 09.40 Й.Гайдн . Концерт до МОDр дnа СІСрИПІІИ :J оркестроІі • 10.05 •Сме•1ІІС•, nраво, ме rрвwно ... • Ю . &СКІ1ЬЄІІ .

10.50 Прес-ексnрес . 11.00 на-м (:J сурАОПерекІІад-) . 11 .20 •Госц :J -й6утньоrо• . Худ. теnефільм. 1 сері•. 12.25 •Шnu repoitty•. Худ. теJІафіпо.м. 1 сері8. 13.15 Му,.тфіпІом.

13.40 •Бп~ :JaJ<ИCT•. ДоІ!. фіп-. 14.00 Но&ИИИ {3 сурДQІІереІІІ\8ДОМ). 14.25 Діпоемііі ІІfсн•. 14.40 КоtІаёрсі• і рмнок. 15. 10 бпОІОІОТ. 15.15 •БДІКоnа МаЙІІО. МуІІЬТ~15.40 СтарТМН8ЙД111ер. 16.25 Бесідм 3 СПИСІІОООМ Васиnісм (Родзвнкq) . · 15.50 Техмодрс*. 17.оон-.

17.25 тел- •Останосіно• nредстаап11є nporpaмy •Знайомі . не3Н~•.

Поrода.

!7.50 18.00

Прем'єра худ. теnефільму •Просто МаріІІ•. .

18~45 Азбука вn__...

18.55 т- . 19.40 Вечірмв fC83U, 19.55 Реuама. 20.00 н-. 20.'40 llpeu'cpa худ. тeneфillwq •А3буха кох- .· 12

C8CJia.

21.10 ~- ._.......т РосіІ, .еnаскак• (~1)- .дми-• (ІІосца).

22.45 -..~ ~ фовстмМпь .&iRi наоtІ Саест·~• - Д... 4 . V

17.oor--..

Ві_,....

ce'ptto •• 22.30 сіт-3."

22 .40 C..or~NI на сОоОrоднІ." 22 .50 Фортуме. Комерцій-й 23 .00 д.емікс.' 23.40 СІТ-3. • 23 . 45/1ро-аідео-1 . "

·Са-бо8ца•.

.

УТН. М~8 Сtудів •НОН·СТОП·

.........,..

07.29

от. ао

05.00 н-. 05 . ~ . . _ _ rіммаспвса. ·05_30··"-·· 07.45 СІІірме' r8plltltyel . 08.110 н-м. 08.20 •КИЦІtомt д;м•. Му.n.т_фІмм. . 08.35 .,__,ера худ. теп~ •Просто ТарrоемА міст. •CynepnootyТТ11•. Ha)'ll.-non. фіпІом . 3 сврі8. 10.20 •А3бу«а коханнв•. Худ. т~. 12 серів . 10.SQ П,e<: ·8tlcnpec.

....., ..

npallj. 'І8с , . _ ...,..._

СвріА.

nporpaмy •Вірча rрамота•. 17.50 Поrода.

18.00

Прем'єра худ. теnефІпьму •Просто

f!і.зо т_.там

1

orntІД ."

19.2511рем'сре худ. теnефітому •Санта ­

~· · 191 серів. 20. 15 ~аnьна хроміка - · · · 20.30 Студіа •Уtср"І:~

-nредставnв~;: •І 6рон3011е nоrруДДІ біnв дOfll'/O. 13 ЦІеСІІУ •11111ос:-мінус 60•. •

21.15 Орrанна 111J3181&. А.Котnареесwсмй. ' 22.00 Вісті. " - - - - - - - - - - - - - - - . . . . / 22.20 АІІт~. 22.25 Зірки rоеореть. 22.30 Сnортивна карусеnь. 22.35 Давайте 3'всуємо. 22 .50 м~ фейєраерос 23 .15 Музмоса Caнorr-rfeтepбypra. 23 .45 Віопончепіст к_..о Кравцов . Передачі УТ- 2 і УТ-З

ІІ

ІІ

ІІ ІІ ІІ

18 ІІ

11 ІІ

11 11 ІІ

11 ІІ ІІ

11

..

ІІ ІІ

11 ІІ

ІІ

.••..

r4onoM()Ж і

13.45 14.00 14.25 15.10 15. 15

МуІІЬТ~. н-м (3 сурдс Тепеміхст. Бпоосмот. •БДІКоnа МаіМІ•

15.40 15.00

Сеобода ... до: 6есіДІ4 :J ЄІТИСІІа

(Родзанко). 16. 15 Д.ем . 1б. 45 Я.С досвnм

п.оо н-.

17.25 .. .ДО WЇСТНадцІІ 18.05 Поrода. 18.10 Прем'сра худ. 1 Марів•.

Рауwенщ

1.9.40 8е'Іі 19.55 . 20.00 Но3ммм. 20.40 Лопо •Мі.ІІWіом 21 .10 .ае-а сjм'••· 23.00 Ноаwом.

23.20 38)'11ова дор;.u

23.50 llpec....,cnpec. 00.00 •CynepnOOIJr.&• сері&.

23.55

РооІ-н-ро.ІІ ТБ. 00.4С Прес-..а>ІfІ8С. •Cynep~voynao. НВJІІ. ·ІІQІІ, фімм.

00.50

.;qai8.

Вісті . Тме6ір8са nраці.

..,_._.ny/II>JМ. '"-а aopni. В.Л--.

Меrре•. Х~д- фіпьм (Франців). Як майор КДБ сеп-- ст аа•. Перед,а'ІіІ 1. • 21.35 Д..Герщаін. •Ковбой• . Фіпьм-бапет. • 21 .55 Реклама. 22.00 Вісті.

20.55 •ВіпWІ- сеnвнмн.

22.20 Автоwm.. 22.25 Зірки r0110p11n.. 22.30 Сnортивна карусель . 22.35 Екран кримінаnьt~их nовідомлень . 22.45 Баскет6оnЬІtий ornaд. 23.15 ФранціІІ. Пісн•. 6рі•ІП Бардо.

m6

jНАЙїН /

8 Иі'{ J 6-ц,N/!# ~A~t~e АИІ11t6 У м&не з 24Р/ІNІА n~ 8f'A • ~eh'K-9 &-рмн Mt!ff"to/11K/\ t:;ІІЗ А- 350, ~l'pNІ.N'S#-~o КхД 7J8иry# lV 6 38 30S"O"'5-f<f'l, '/ ШАС/ N' 6"3853~2&~.

п,ошу 'допtS.чоzти .Jif ·i'uнolof'o ~у зн~ц~-ти /ИОhЮЦUКА. T~...t· ~ІЧ-f6. 1 P,otJ $о /~оо PStf'7j~ Bo,."}шttup~

rr-2tцн

3

І

13.25 ·~ Кан"....р•. Худ. фі-·. 15.00 До:міма. ТБ-атет.є . 15.15 6i3ti8C: ноеіі-. 15.30 т--•- ноамнм. 15.45 ТрансРосефір. •ДалеКий Схід•. 16.30 Христмвнсw<а nporpa-. 17 .оо •Сво6ода• у nремому ефірі. 17.45 11арп-нтсwса rодмна . 18.45 Киівсw<а nattopaмa. • 19.05 •Хіада• інформує.. . 19. 15 Теnефіт.м •Хто сіс в душу•.' 19.25 Пр- 'єра теnеекрана. •Комісар

.. ycni:

18.55 З~стріч. в оас

18.45 Мін_іатюра . 19.00 3а ~і•ськооо стіною. 19.40 Ве'оіjІнв каха . 19.55 Реклама. 20.00 н......... 20.40 Прам' сра худ. ТеJІефіm.му о,ьбуха КОХоІННІІ•, 1 З Сері!І. 21 .10 rtooщa 3ірок . . 21 .55 Обранці і народ. K.lniOIIDWIOII. 22.35 Sрио. v nерерві - 2з.оо н-.

18.05 10.5111 Xm- ".,....._ •Санта-&.р6ара•. 1411 · сері&. 11.48 __.... Пісма. Патрісі• Каас:. 12.40Cu- -В13.00 Іісті. \ _ 13.20 ,. _

15.46 ~- •Рос:то. •Тон·ІІ86ірмнт•. 16.15 Фес- Самара. 17.00 ЗоІІоте Пма. 17 .зо п---т01181*UJі. 17.45 Пар~~~еw~а rодмна. 18.45 Кмі8СWUІ ~ -· 19.05 •J&&ІWІ• ікфармус." 19.15Те~. · .

ф

....

•CynepnO'fY1'ТII• сері•. 10,20 •А3б)'ІІ8 ІІОхаНН1 13 серів .

серіа .

13.20 •Крокоосот•. Му.ІІьтфіnьм. . 13.30 ПJ>еМ'сра до«. фіпьму • ... Одне спово . -rnибмtuca•. 14.00 Новмм (3 сурдоnереІІІІадом). 14.25 Теnеміосст. 15. 10 Бпокнот . 15.1 5 ~БДІКО..а Майя•. Мультфіnьм. 15.40 13Нову Мі*НароДІ4ий моnоді.нмй ... 15.20 Кnуб 700. 15.50 Технодром. 17.00 НОІІИНІІІ. 17.25 Телеканап оОстанкіно• предстааnн

09.55

re - · _

3)'Стрімеw ...-ра

10.50 Прес-еtІСnрес. 11.00 н- (3 сурд< \ 1.20 •ГОСТІІ 3 -йбуn тепефільм . 3 сері• 12.25 •Шnех rероїну• .

Qg,10 П8рммі. 08.25 ~ С..Т-Пеир6урrе .

....... . . . . . ~,-

Маріе• .

09.30 Прем'сре.ІІІ,ОІІ.

11 .00 Новмни (:J сурдоnереІІІІ8ДОМ)11.20 •Госта 3 майбутньо·rо•. Худ. тепефІnьм. 2 серів. 12.25 •Шnвх rероіну•. Худ. тепефіп.ОМ. 2

:о&. 15 в;,_- · Провімцjііні ІІИС1М.

08.80~~н.оо х 12.35~.

~~:~~~~~:

05.30 •Раноос• . 07.45 Фірма rарантус 08.00 н-м. 08.20 ~. noc... 08.40 Прем'сра худ. '

09.50

~-30 Час --ІІІОД8Й­

13.25 РТБ...._: о8іІІа ворона•. 14.30 ЯІІщо- nicml... 1j.OOT....&p.a.

.

.

.,....._

19.55 ПІІІІТорапь. 20.40 На дРбрамN, діт 21 .00 Yf1i. 21.30 В.,.~ .у Пре3 21.45 СпІІрттсур'ср. 22.00 ТІІІІ8Т88тр nредс в саду• . 4 '18сnІНа. 22.30 МопОАі_. студ 23.30 Насnоді..Нмй А• WІІ&rеру . 5 тур. 00.15 УТН.

09.20 09.50

• .08 Р......акенцерт.

т

13.00 13.20 ,llk:'li. _ "_

rr-21 цмо .~

07 .оо lllc:1t.

12.4е Сеп

17.45 " . . , . _ _ ~· 18.45 ~-·а-.• 1v.o5 . . . _ _ г- liRyJмlc." 18.18 ~. . . . . . 18.30 снн.· 20.00 Рм..--· 20.30 Світ110 ~;• 20.35 Т'Uiwae дтІ' - - - - - . ~ 1.25 Худ .фі..м •В8uan Ant1 ~··

20. 10 аа і nротм. 20.40 На добраніоІ, дітм! 21 .00 УТН. 21 .30 Cnop-ncyp'cp. 21 .45 Тепетптр nреде,таапао: . Е.Оnбі. •Все • саду•. 3 'liiC1Wia. 22. 15 Вnерwв ма еосрані УТ. Худ. фільм

07 .оо 07.20

rт.zfІWМЛ ..ерєtе-

r .д,вр..~~~.

·М~і дjanorм• .

.r.,...........).

ое. зs Прес: -ексnрес.

14.40 ~-· •Piu чкІа-.

21.05д....с:. . ·

ро3МО&а.

..,....23.оон-..

ca.u... Худ.

17.05 Під корінь. 1:. ци 17.45 Ммстец'ПІО майо 18.20 Муо~~ьтфіnьм •Л• 18.30 Біnьwе ні• rpa. 19.00 УТН . 19.10 Чеп 19.40 3 Мі-ародноrа

Концерт М.Бісwу. УТН. АІщенtм. Реклама ДзаоtІи Чорнобмп11. Відверта

20.00 УІфаїмсwсі народні nісні (ансамб,..

23.40 23.!10

. •13

Вмстааа Кмі8СЬІІоrо росіЙСЬІІОЇ драа.м iro

фортеnіано :а оркес

nporpaмa.

18.20 19.00 19.10 19.25 19.30

MiwanQІІ . К . і И .ЧanetOt .

10.05

12.00 УТН. 12.10 Ппнда. 1.5 .00 УТН. 16.10 Дпв дітей. •Byn1 15.30 С.Рахманіное. Кс

16. 10.Д.еніф8р і 'ІОtмрМ ковбої. . АмермІІансwсі WІСоnврі у Ммосоnао:ві . 15.40- Дпа дітей. •К)'РО'8Са рвба•. 17.15 Cniulon. дРа_"_і aorropм. 17.55 Смктва. На)'ІІоео-інформ.ційна

МаріІІ•.

·

.

15 .оо Прем'сра "".. otl-v оДмка ~ ь•- fCIIIAI· 15.30 т-т--. 15.45 ~ • Pocilf. НІ. 15 1'p8Ndl'w н tlp. o&pon8 • АаІ...

z 1 .20

.,__

·Р-· .

08.35

о8.оо наам-.

2

.

ОСWІК}но оси.нкlно

05.30 07.45 08.00

Тепеамстааа .

'liiCтwta. 15.00 УТН.

23.~05.00 05.20

Іdнофес-.

11 . 15 Ceno і ІІІОДІ4. 12.00 УТН, 12. 10 Е.Оnбі. •Все в саду• .

11.30 Вервиц8. Життєnиси СВІІТМХ і Іх на )'ІІа. 2 ..ас-nІНа. 12.00 УТН. 12. 10 Е . ОІІ6і. •Все а саду•. т.,._тава . 1

_ОСТАНІ(j~Q

-014

артмст У~ і- В.Гр

08.30 Кіноnроба. Tan• 09.30 •Грай, _ . банд·

коwику•.

•Чарівннца•. 09.20 До6роrо вам :ІДоров'в. 09.50 Худ. фіпІІм •Танrо Cf\tePтi•. 11 . 15 Мапенwсмй концерт.

05.00 . . _ __ • 05.20 Р-он rtмн8c:wlu . 05.30 •Р-·. 07.45 Фірма ra~!

.n 07.00 3 ~~ДО ІІОСІо 08.00 Оnерні арії

07.00 3-Ідоаосьмої. 08.00 Саічадо. . 08.45 Худ. фіІІІіМ •Міnьйон у wnюбному

ІІ

11

І сьогодні Євген Степа ­

3f<ВІІ•,.ОСтріІІ дуwІ•.

20.25 ·~ осrрів•. Тарас

ЧІі:'І'ІІІ

1-41

ІІ

11

.. .

•Ві:sмтма картка•,..добрмй

щастя .tншttx, ми :1на ­

в

nредстаатм: : •&ІІМ- до діnа•,

ІІ

«'ГУрбуІоЧнс~;

шану

1 час1'1Іна. 12.00 УТН. 16.00 УТН. 16.10 Тапант-wоу. 15.30 Сім Я. 17.00 й.Б~мс . Квіктет. 17.40 Те~м •Індіа-93•. 18.00 Обмрао:мо •6ере31,.., ~ феС1'118аJІІО. 1 'f8C1'11tta. 19.00 УТН . 19. 10 ,.,...,......._ 19.25 Petuutмa. . 19.30 Т~ о6'.-.днІІ- •Громада•

21.10 •ПІDІІІІ•. Caln'o . . . . .ТПІ С830Ну. V nерерві. ~23.00 " - · 23.50 ~--.-с.

хо.Іtнмо ІJJ1асне >.

і

пукааоrо• .

наука.

•Нон сту. . ІІреN:Т..,_:

моЖНі!

Та к! Він знайшов ща (тн

нас від

ІІ

с назати с•rовами древнІюго

філософа !

Телефіп.м •Вм:.аопм

ІІ

11

І-юмбі ­

•КрмнмчеtQ.«а• . Худ. те"._фіпо.м •Дуе...,а• .

Peoula-.

<< Авангард• і ось у же д иректором

ТаНЦІОС ансамб~

1:

11

.років

09.00

08.2!1 tоІ!у,.тсJІІ-м. :: 08.30 В.Єрофсса. •Posraдu•. 11 ТеІІе8МСТава Antl д· еіІ. · ІІ 09.20 V nanaцl на с-...омv 10J1w41. 11 09.50 Концерт чonoai'foro хору МІФІ. •І 10. 15 Тема. :: 11 .00 н-- (а сурд-..-nадом). 11 11 .20 Гоn. 11 14.00 ноаи- (а СVРд-.мtІUІадом). 11 _ 14.25 Теnемікст. 11 15.10 Сnрава. ІІ 15.20 •&A•ona Май... Му,.тфІпо.м. :: 15.45 'Те.nемемуерм . 11115.05 Прем'єра док. фІ,.му •Перша в 11 Рос іІ•. 11 15.20 .:Іор-й 'f8C . ІІ 17.00 Нови-. :: 17;..25 Хроніка МІ~народноrо му:sмч,_.о ІІ / фестмаа1100 •&inl ночі Ca..-r· 11 ПетербУРf'••· ' І 17.45 Поrода. І 17.50 Гоn . 18.25 Відлумtt~1'1І*нtІІ:І 18.55 ·С~•. ітраао, не rpewtto ...• tl 19:40 ~ірttІІ квака. :: 19.55 ,1 20.00 н-. 11 20.40 3atcpenт8 МоскСІ8СWСОПІ'

ком. д'иректором радгосп у

20

Науо: .-ІИІП·. фU.м •ВтоМІІВМІ

мtста•.

11

::

Сирізь відчуваємо У.ве~гу І nовагу до відвІдувачів і

ро­

при вихо­

ленсію

одноразову

В

стажу

боти на заводі дІ

no

машину і

якІ

відділенню .міліції. Надана

пІдсобне

розпо­

р . видано

1992

зн­

ги на квартири не стало .

гордістю

радІстю

гордиться

Побудовано два сорока­

рами .

І

вІд­

вод•.

воду С. В. Суржавський з

відає, що в

заводУ,

повів: « УсІ працюють до(j ­ ре,

1З2 ЖІНКИ,

а також -молодь

направлено

заводу,

(84:~:!)

. N'!! 74

1Id

07.00 3-ЇДОІІОСІоМОІ. 08.00 He)'ll.-non. фіnьм •дунrансЬІІе весімв•. . 08.20 Чаріаний nромінь. 09.00 Концертна nporpa- ансамбnю ·

Т1.30 Вераица. Жипо:nиси cвtmCX І їх

11

ІІ

дир~ктору-60

УТН ,

11 11

ІІ

Заваду- 20 рокІв,

08.00 08.1 О

f]:J•І~\A.

13

1Id

11

нічної

кого

ВВІ'І'ОІ•о~.

1:!

Л=/

09.30 11.00

ІІ

11

перебудови

DOHI~\L\0~.

ІІ

..

заnитання,

8

ІІ

дробилак , два автобу св . <<РафіК>> - це бі.1І•ІІІІ ' , НіЖ за 20 полередні х ро • ків. Розроблено план тех На

ЖИТТЯ:.

• ІІ

11 рй ·

сН О В Е

07 .оо Віс1'і . 07.20 T-....6iplu /111811 07 .ЗО Час ,..,._ 1110, 08.00 Пa!rмuiOfl. 15 оІС-2- nредстааn

•C.W:•. .\. К~ое оСадоІ•Іема•.

10.20 ...."_..Доро 11.05 •ОдмСN'О рвау 31 см-. м,-,.~ 12 .4е с-- ПІПІ 13.00 ІІіоті.

12.30

......

13.28 . . _ _ .• 13.25 Р"Пі.......,е: • 14 .зо РосіААІІа аі3а. 15.00 Термінu. 15.30 т--т- н15.45 СУ)'діа•Рост•. 1\1 .

•&ini нООІІ•.

ТрансРосефір. Зворотна адре< М-трест. 1Т.45 Парпаментсwса 18.45 Киіаеьu nанор 19.05 Вмстуnає ансам

15. 15 17. оо 17. . зо

19.25 Прем~:· Барб.ара.. . Jcepт 20.15 Кік. Мі 20.45 Elq> ar 20.55 •Ексn))центр• n 21.00 На noni-.-<ON) 21 .55 Рекпама . 22.00 Вісті. 22.20 Авто~. 22.25 Зірки rавор~~ть 22.30 Сnор'МІНа ІІар\ 22.35 •Жінка 3іІ rрат. 22.50 бапе~ноrr- ПІ 23.35 КонцІіJІІІ"ДJКа301 Комон j ФранціІІ) . К'ХІW Шмфрмн •Ко ntJe• .

00.05


сНОВЕ

ЖИТТЯ»

і

________

::z::_________sz:_- --

НІ~,А\1•\~1. 1~~

11"~1'1'11,.11~1 •••• 07 .оо З с-1 рр "ІІОСІоМОі! 08.00 Док.~ . 08.25 Ака\ЦІІМЇа rітари. 09.10 Худ. фільм •За'"-•· • 10.30 Моnоді*На студіА. •Гарт•. 1 t .ЗО Е.Оnбі.•Все в саду•. Теnевистава. З

Ірений

оо ор

'ІіІС1МНа.

І&'омах•.

Іічноrо теа'!ру ІкраІНІІИ.

о2АІІ•

,...•..

ІОС·мінус

60• _.

12.00 УТН. 12.10 Е.Оnбі. •Все в саду•. ТепеtІИСтава. 4 іtаСПІНа •. 16.00 УТН. 16.10 Дпа дітей. •Проnоную rpy•. • 16.25 Мупа.тфіnьм •Срібnастий Д311іночок•. 16.40 Са\Ц, rород. 16.55 МuодіІ над Л1о11011ом. Ансамбnь •ГаіІда•.

17.25 Все-· ТвариннІІіі і росп-ий СІіт.

17.40 Прем'єра фіпьму •Перехреста одноrо роду• (ст. •КИїанаукфільм•, Об.•Нотабене•). _' 18.00 O.БiJI03ipt •Я • українСNІа•. 1

Іада.

ІаJІІО

r•.

ендопроте3уванна.

12.З0 Док. філЬМ •Нехай СВІІТНТІоСІІ іМ'ІІ 18~·-

. . . , _ •Нова терІПСІрІІІ•. Кпіnм. Муамка • кіно. 38рубі8сні roc1i •

ГІТіс Па&І8UІІІі..ас. 00.55 УТН.

.

05.00 н05.20 РаНІІОВ8 n.tac:Т181a. 05.30 •Ранок•. 07.45 Фірма.r8р8ИТУЄІ

ост.мкІно

08.оо н-. . 08.20 Худ. телефільм •Леnо кроки•. І 0.00 Кпуб ма/ІДрЇІІНИОСЇВ (3

nапьковоrо театру •Поросатко 'і~·· . 12.15 •Дрібниці .мпа•. Худ. тenecep1an. ЗІ 4 серії.

ІІефільм. З

1З.15 Муnьтфіл-.

14.00 н- (а сурдоnерекпадом). 14.25 БрмдІt. 14.50 6і3НВС•КІІаС. 15.05 •бдІсоnа Майа•. Муnьтфіnьм. 15.30 Хокей·ХЇТ·WОУ· 17.00 Новини. 17.20 Телеканаn •Осtанкіно• п~дс-rавпає

дом).

іпьм. І.

411іЄМ

nporpaмy •ГеоnоnІТ>NНі реал11. ЗовніШНА ПОЛІТИКа Pnr11•

.ui. rу•Просто

ік~-

17.411 Поrода. 17.45 ЛІО~іІ і 3аКОН. 18.15 Ваrон •ОЗ•. 18.45 Поnе 'Іудес. 19.40 Ве'ІірнА каака. 19.55 Рекпама. 20.00 Новини. 20.40 Л10~а ТН*"А.

•Сно·ба-••· Ні'ІІІМЙ канаn. 2З.30 Чутки,

2З.50 Спорт НІС. І 00.10 НЇ'ІНМА ІІІт. 00.55 Кас:ІІадерм РосіІ. 01.05 •ПІІІІТПР. Еро..Н ОІЬ88ТН. 01.15 сТмrр 1 що 118Н"· Худ. ФЇММ (Гон_r,.

07.00 llic:'rl. 07.20 Тембі"_ npaчj. терма • 07.30 Ч.с діІІ- 1110дей. Іomcu08.00 РІ*ОВМА концерт. 08.15 НаmІІІі'-ому Oniмni. 09.10 М,.тн-nуотн. •.Худ. 09.20 у С8і1і тнрин. 10.20 ,._в доро:Jі. В.Лакwмн. 11.05 Худ. Т8ІІ8фіАьм •Санта·&арбара•. ,.~. 182 серіІІ. 11.55 Як010 6утм арміІ'? 12.20 Тнtр од110r0 хурр_.....

П·2. УТ·ІІ КАНМ ,.росІв.

оідсумкм•,•На&ІІ •Єpanaw•.

г .Оnровс:ІоаІІІ.

09.30 Піпіrрим. 10.15 ЯІІ8СУН6у~? 11.00 •АІпомобіІіь, СІІрМІІІІІ і с:е6ака

llicti.

круnи- ппаном. Концерт 3 11ІОрів Е.Гріrа.

•Перwміі таііім•. . 16.25 ТрансРосефір. • Мм· тверські•. 16.55 •МапенІоІІі ро38іднмкм•. Худ. фільм. 2 серіІІ.

17.45 Парла-нтська ro~a. 18.45 Київська панорама. • 19.05 Телефіпьм •Освід'ІВННА•. • 19.2'5 Прем'єра худ. тепефіnьму •Санта· Барбара•. 193 СеріІІ. 20.15 франціА. ПіснА. 21.00 •К·2• Пр8}'СТаВдDЄ: oHawa n10днна НХЛ•.

21.55 Бnara вість а Ріком Реннером. • 22.25 Зірки rо&орАТЬ. 22.30 Сnортиана карусель. 22.З5 •Нема років•. Євrен Євтушенко. 2З.О5 Сnіва10ть драматн... і актори. МІс •Кафе·кремо.

3

16.З5 3оnота шnора.

peocn-.

коrо•.

ПОДІJІJІ8•. •

·

18.45 Кніеська панорам.а. • 19.05 Візмтка. Анат<>лій бондаренко.· 19.10 Мультфільм. • 19.30 CNN.• 20.00 Хіт-рік. • 20.30 з х 200 •• 20.45 Візмтка. • 20.50 Худ.~ьм •Біпе ікnо•. • 22.ЗО СІТ·З • 22.40 Сьоrодні на сьоrодні.• • 4!2.50 Астроn_оrі'ІНий nроrноз. • 23.05 І.іннер-до. • • 23.15 Кафе •Бриз•. F,1рем'сра.• 2З.45 Віннер·nісnа. • 2З.55 СІТ·З." оо.оо Про-відео-з.•

00.35

Худ.фіnьм •'іужі тут ме ходать•.

· (МексиІ'JІ). . 20 45 дй;Ті.Ен. M-_pcomllll (ВеликобриrанІА) 21.00 ТВАРИНИИЙ СВІТ АМІ'РИКИ (США). 21 :Зо оАМІГО ТА АоІ"О ДРУЗІ•. Муnьтсероаn

1З.ОО Прем'єра муnьтфіnьму •Піф і Геркуnес•.

1З.10 Прем'єра док. фіІІІІоМУ •Підводна О.ІІІССеА команди Кусто•. 14.00 Новмни (з сурдоперекпадом). 14.20 дianor у nрамому ефірі. · 15.00 Кпуб мандріІІниосіе.

21~~'1/РисТРАС1ЕЙ•. Xlд.фiDw.t.

·

15.55 Живе дерево ремесел. · . 16.00 Прем'єра муnьтфіл~мів •Каспер 1 liloro друзІ•, •Спра&ІІІНІ ммспиецо :~а 16.50 Панорама. 17.ЗО Теnеnоціи.

17.45 Новини • 18.00 •Апьбом дона. МіrелА•. Муз. .теnефіnьм.

18.'55 Поrода. 19.00 Муnьтфільм. .1 9.15 преМ•і:ра худ~ фіnьму оДанді на

nрі:авмс:ьКо«рок0д1411• (Авс'!рапіІІ). 20.55 Рекпама. 21.00 Підс:v-м. 21.45 Сnор~ий уік·енІЦ. 22.00 •Споrадн про теперіwнє•. Ювіnеї С.Рахманінон та ф.WапАПіна. Новини.

УТ·2. УТ·З І КАНАЛ oeocj&._ 07.00 Вісті. / 07.25 •Кoswr rуттерІnіво. Док. фіnьм.

..........

Мупа.тм-пут.тм.

08.05 ДсІброrо ранку. •Снід8нок дІІ• 08.35 ФоаКдор. 08.05 Студjв •Рос:то.

Проrрама •ОЗ..

10.05 А1м·6атм ... 10.35 ~ MaJUiкa. РмортUІі 3 ЄІІроnио.

л.с-УDІ.

12.40 СммСІоІСе пмт-. 13.00 Вісті.

1З.20.Не вмрубатн... _ 13.35 •И ВОТ ВЬІ Н-ВЦ, С10118ТНІІЙ.

106Мnейо. В.МаІІКОІІСЬКІІЙ.

тва-rрі.

•Чорний ппащ•.

• Худо-мк-модеnьєр Г.Забаwта. • 18.10 Яхад.• 18.40 С)бІІ.......м до стоnиці. • 19.00 Ві:жrка. Ганна Бе311юдна. • 19.05 •Кпакс.а•. ГуморнсТ>NНий *УРНад _ дІІА дітей~ • 19.15 Муnьтфіnьм. • 19.30CNN." 20.00 Просто так ... • 20.30 Ве'Іір 3 •Роксоnаною•. • 21.00Худ.фіnьм•Сеньйормта• 17,18 .серіі. • 21.55 ЧОJІІІ.ММ по біло..;.• 22.00 НехІІІ<!" 22.Зо сіт-з.· 22.40 Сиди і дивись .• 22.50 oМerar1on• nредставnя& •• 2З.О5 Привіт-wоу. • 2З.25 СІТ ·З. • 2З.ЗО Про-відео-2. •

23 10 Ait·"lt-&1. ІІ\ЬІнар.оrІІІUІ (Ве111010броотані1) 23:25 n~· ~ .. ра-. ' :!3.30 •• ез-ш ~....,.., 15

si.PfR

Анr~б/111«:

07.00 СІ-'Бf.В:: ......... ~ (au.A). 07.SS Проr~ ЦІРUі8І на..-. 08 ОО AAJIIIEI!A' Іоіфі:арм.~. 08··15 ~ . . .·~OiOOAR-'11-&tl. МіІаІ8р.оrІІІUІ.

.

20.00~~ІоМ •Ге~ ~~~на

=·~-·

=~r:<:alr АМЕРИКИ (США).

21.1Ao-:t00i+f 21.15 Худ. ~--к~. к-д~t~. 'ІЕТІІЕР, 111

12.10 •Марафон-15• • •Старт•.

17.40До аустрі'Іі на Обоnоні.

•Жимеп•

10 25 МУЗИЧНИЙ АВТОМАТ

20 ·оо •КАРУСЕЛЬ•. Tenecepian. 195·196 c:epu

.

с.у- ~., •Тет-а-тет•. 19.45 Муn•тфіІІ-. 19.55 •1000Н

суєти.

15.З5 іаабеnь. Рсnва.апьнСІ вікторина. 16.20 Мультн-nуnьтм.

17.05 Футбод бе3кордонів. 18.00 т nефіnьм •• 18.10 АfІЮrраф. Духовний космос

ФаНТ8СТНІС8:

15.20 Woy &еніХіnа. 18.05 ~-ТJ;. . . nьтури СтародааноМ іра• iJS ЗО ЗА МЕЖАМІ1ЗАВТРА Hayк.·non ЦІІС/1 16 35 ІСТОрtІІ СІІТ080І r:y · (CLLIA). . 17.10 Вищ.а wкona. "··- . М · 1\QI Вистов· 09 55 •AMIFO ТА ЙОГО ДРУЗІ•. Муnотсероа.о 17.25 М.МетердІНІС. ,, _.,ас ' enoc:a •. • (Мексика). • франц. uoeooo. . .., 10 00 СВІТОВИЙ СПОРТИВНИИ ОГЛІЩ форми

~- ~

10.З5 Військ- petiiO.

.ммо

•Жиметт•.

21.55 МУЗИЧНИЙ АВТСМАТ. . 23 10 АЙ·Т1·ЕН. МDкн:ор.оrnАд (ВеnиасоtІританоя). 23.25 Прог~ама nереда• на ранок. 23 .ЗО .. OJ ОО SUPER CHANNEL СЕР.Е,ДА, 14.

• 14 13:00 МуJІІоТфіnІоМІ. К 13.15 Худ. ~оТри товстуни•. 13КІ. 1&..55 Wov &ені_ ХіІІа. 18.25 •Бу(!JІІІмоден• nponoнyc... 18.55 Чеunоонат Рос:іі 3 ФУтбсіпУ. •Лоосомотиа• (~осква). •Ротор• (Sonroipaд). 2 тайм.

.

.

213ьм~ВfТ'~Ий СПОРТИВНИй ОГЛМ Фірми

...".... Banepil Дayaanw~ep • С1уді8 тепепроrр8ІІ•Тет-а·18110, 13.25 МупІотфіІмМ. • . 13.40 Худ. фіn1ом оДЬмннА ПІІІОТ8 ПірІІса•.

peocn-.

15.20 Меподіі надІІІ ro~. 16.00 БіJІа В9РQНа. 16.З5 коробО передач. · 16.50 •Нові nрмrодм Вінні·Пуха•,

..

А

• ОСТ

,

T-Pan. 193-194 cepn

.) 20.45 АЙ·Ті·Е'Н. Мі1оо8(!,1)1'11Ад (Вепикобрита... · 21.00 ЗА МЕЖАМИ ЗАВП'А. Чаук.-поn. цикn (США). • ·'~~ . 21.25 •АМІГО ТА nuo 0 ДРУЗІ•. Mynьrcepoan

21.40 •1000+1 21.45 Худ. ~ •Со<Р.- nрмu6пМ8ІСУІо

11.05 Прем'єра док. фільму оЛІОбов 1 • , смерть поета Воло~ МаАІІо&сь·

0..35

(Мексмао).

Мелодрама.

12.40

12.З5 Тепееруднт. Сепанське пмтанна. 1З.ОО Віс1і. : 1З.20 Прем'єра док .. фіпьму ~м Роман-·.

. 14.25 м,_

00.05

о6.оо Новини.

07.15

І 1-~.ДОБІРКА B~lni .

20.00 .К-\р'усєль •.

19.З5 Мул~отфіІІь-. 13.55 •1000+1 рекІІ-· . 20.00 Худ. фіnІом •env-nи д11а товар...,...

06.:11) Ранкова rімнас1181а. 06.30 АІІтоwоу. 06.45 Тuнодром. 07 .ОО Година сипи дух'/. 08.00 Центр. 08.30 3 ранку раненько. Прем~

23.00

20 45 АЙ-ТІ·ЕН МО<нар.оr11Ад (ВеликобрІІтонія) 21 ОО НАУКОВЕ ШОУ (Канада) 12.~0 Муnьтфіnьми. 21:25 •АМІГО ТА йОГО ДРУЗІ•. Муn.тсероаn 13.05 Худ. фіn.... •\lef!UН* бе• ronoeиo. (М,ксиrа) . ПриrодницІоtСа стр-а. 21 ЗО .nОРТРЕТ ВSИВЧІ• Худ t""'м 14.45 Муз-а nay3a, • 23:10 АЙ·Ті-ЕН Mili118Q.Or11Aд ( nикоfританія) 15 05 ПершІСть соотоооІЛІГИ 3 аопейбопу. США· 23.25 Проrрама ~ч на ранок Росоя 23 30 •• ОЗ ОО SUPER CНANNEL · 18.55 МуnьтфіІІ..... · · 8lfl"r!OfiiDK, 13 19.10 •1000+1 реои~амао. . _.а, оV.3о.нАУКОВЕ шОУ (~119.15 Худ......... ·Амuо-·· Приrо О9.5~ ІАМіГО ТА ЙОГО ДРУЗІ•. МуІJІотсерІL1 20.4О~і'ООо+1 реІUІа..а-. . (Меtа:иu). . . 20.45 Худ. ..,..,.. •Зміна осо6мстосn-. 10.00 ·ПОРТРЕТ ІІІіИ8ЦІ•. ':rд.фІІІІом

Студі8 теnеnр~ам ••8Т·а·те11'.

..QJ;rA.tiКЇ}JQ

14.05 'іеwІіонат С8іту а мотоr-. Гран· nріГ~ї. . 15.05 Нвбе:Іn-і іrри в Яросп~ому

Кпак.;ао.Худ. фіІІІом.

15.10 Тмебір1ка. 15.40 ТіІМ·УВМ НОВМНМ. , 15.55 СтудіІІ •Рост•. •Красні дівмцj•,

....

сезону морозмн• (ПоnІоЩа).

11.05 оДіпІ Дон·ІСіхота•. Худ•. фіпьм. 12.20 Тва•ощсоrо худоа*В.

08.30 оБурДІІІІОДВНІ ~ ... 09.00 СтудіА •Рост•. •Там·Т8М

1З.20 " - · 13.25 РТ&-ІМІіраме: •БіJІа аорона•.

Епозабст

2З.З5 Єкран nриrоДНМЦІоІССІrо фі~ьму. Худ. фіnьм іа суб~ оКін­

. .

07.оо Віm. С8ій nоrІІІІД ме свіУ. 08.00 Формуnа-730.

07.25

12.40 Селвнське " " ' - • ·

І~ є. '

сіре•. З серіА (США).

(Мексика)

.

J~.~~ лС:.~~~аіи

ма•. Tene-..-raвa.

20.20 Рекпама. 20;25 Муnьтфільм •ЛітаІО'Мй бу~ок•. 29 с:еріА. . 21.00 Ар~ каамно. , 22.05 &удьте 3 на-. 23;25 Спорткур'єр. .

2З.25 ПоrОДІІ.

п-2І tаІМЛ •РОСІВ•

~-с~

19.40 Ве'ІірнА квака. 19.55 Рінсп-. .

·

IIOII8i1l6ony.

ІІЙ варіант•.

учнів.

09.00 Доки всі вдома. 09.30 Тмра8 •СпортІІотоо. 09.45 Сnужінн• му3 не терnмть 10.15 Мапенький концерт.

noHE,Q,IЛOK, 12 , _ 20 ОО ·КАРУСЕЛЬ• Tenecepian 191-19. сероо

'm 55 Програма Переда~ на вечор

к-,u..

nривида ми•

21.20 Студів •Ре3онанс• nредставпас: oPyra-·. 21.40 Під :~~~аком Зоді.аку. Лев. 23.00 н-м.

2З.35 Xiт-IICIRekp.

\З.ео

кін,ока-рн. В.Усков та 8.\СраСНОПОJ\ІоСЬКНЙ. 14.00 Новмни (з сурдоnерекпадом) •. 14.25 Прем'єра муnьтфільму •Принц І

2о.оо• Новини. • ' 20.40 Прем'єра худ. тепефільму •Гоnубе і

00.35 Прес-експрес. 00.45 Мі8иарод/ІМЙ турмір :1 nna.нoro

.

фіІІьму •Свідок•.

12.45 ОбnМ'і'ІА впади. 13.00 дІІоє е одному 'ІОАНі, не рахуІО'ІМ

.. •

20.~5 Прем'єра худ. теnефільму •СуІнІ•. З

2З.ОО~.

ка•.

09.З5 ЕКО. Екоnоrі'ІНМЙ ornAд. 09.50 РосіЙСЬІСМЙ ма!ІдІІівн181. 10.45 Медицина д/ІАТебе. 11.25 Прем'єра худо*""о-пубпіцмсТН'ІНоrо

16.З5 Гроші і поnі-щка. 17.05 У світі тварин. 17.50 Театрапьннй роман: останній ца~. 18.50 Прем'єра худ. тепефіnьму •ЛицаРІ Х'ІОСТОНа•. Фільм 3 (США).

23.20 A&nlwoy. 4

06,45 Суботній ранок діповоl ІІІОДННМ. 07 .ЗО Спорт·щанс. · 08.00 Поrода. 08.05 •Марафон-15• предс:тавпас. 08.З5 Бумеранr. . 09.05 Автоrраф по суботах.

Сил• ваших думок Телешкола фермерІВ У СВІТІ тварин.

22.20 ІІідеому888. 22 ЗО Ч3СИН3. • . . ~' 40 ·RTL+o.lleнь, не СХО)І(ІІІІ на ІНШІ • ВІВТОРОК, 13 о ; зо Бесоди nill общром · ОВ ОО СТУдія ·Рост• . .Зелена ~па·

18.15 Сві'ІіІДО • 19.00 УТН. d 19.20 Пам'ІІТі Лесі УкраЇНКИ. • дерасМ·

NІНО:ІІІІрІ8•.

,15. і 5 Азбука вnаснмка. 15.25 Цен'!рапІоНИЙ експрес. . 15.55 Спортнена nрофама •Уnь'!ра·сІ•.

21 •55 ПОІІіt&оро. 22.30 Про~ •Х•.

ІІІ. фільм.

•д•.

14.00 з..-о щасп. 15.00 УТН. 15.10 Ceno і n10дн. · 15.55 На нр1і. · 16.40 ЖмвеСІІово. 17.15 Рекпама. 17.20 Концерт Є.МіроwнИ'ІВНКО та П

Dvсапочка•.

··СеріА. . •Вид• nредставпк: ьм.

нараджении Данмnа Демуцькоrо.

12.15 м,_.м додатОk до •КіІнапу

.ІfІУІІЬТ~ .денІМ!.Р

Новини. Ранкова я_._.. 06.З5 Прес-експрес.

06.00 06.25

noHE,Q,IЛOK, 12 СrудІА •РОСТ• •Чи~ сторона?•

СrудоІ тепеnроrрам •Тет·а·те11'.

nошуках каnітана Гранта•. 4 сер111. 11.30 Світ майстра. До 100·рі'ІЧА від ДНА

.

аванrардної

СурДОПереtсІІ<ІдОМ).

уд.

.

українськоі куn1отури у м.С"'о11 (Пonwцtt. МQснародний СІКТНІІІІІь.

10.50 Прес-експрес. 11.00 н-м (3 сурдопереtСІІадом). • 11.20 Прем'єра фіпьму·вмстави Веnмкоrо

\ЦОМ).

Hawe коnа.

-----------------·- ..•

с 7 зо 08 ОО CS 30 11 50

1о:оо Сьоrодні ~День метапурrа. 1О. 15 Фортеnіанні твори. 10.25 ДпА дітей. Худ. теnефіnьм •В.

23.25 Арт·~· На ХІІІ фесУИВадІ

ОСТАнкіНО

тuефіІІІом.

O.БiJIO:Jip. •Я • українІІ'8UІ•. 2

оГоnосу Америки• і tuекомnаніі •Уорnднет•. 20.30 Рідна-· Від/1овідj на пмстм. 20.45 На добрані'І, д;тмІ ·21.00 УТН. -21.З5 Українська КІІІСМКІ на екрані. Худ;

(канада). 00.10 УТН.

оn.фільм.4

Заnроwують ІОНі му3111Сі1НТМ. Промінь добра Борис:а Гріч-.са.

.)І(иnлеn•.

23.З5 Н. НWІ проuнна. ЛІОба &inaw

·-

Зана 1JІИВОrм. ·На береr;,х lнryna.

• ... ЯК-ОГОІІаJІІМD.СІ\080•.

фіnІоМ •Відьма•.

08.00 УТН. 08.1 О Рктмі'ІНа rімнастнка. 08.30 У недіп10 вранці. 09.30 Всесвітній сnортивний ornaд •ЖммВП•. .

(~убота, f/J JІИІШЯ 1993 року

·~~~!~',).~:.~~-

(

1З.ОО Муnьтфільм на :~амовnеннА.

1З.45 С.Франк:•Сім сnів Хрмст.r•. І4.ЗО СВ· сімейний в.аріант. 15.00 УТН. .

20. оо Вікно • Амер181у. СnіАьна RРО!Р"МІ

оОснова•. ІО.w-ьов. 22.45 І'Ір8І'єра tuефільму •ОrnаНЬСА 3 осені• (СТ. •УІq)ІІЇнохроніІса•, . ст.•Укртеnефіn-).

.муоПросто

•8

nowyк_ax каnітана Гранта•. З сt!JИІІ.

12.00 Доброrо вам аррров'ІІ. Проаnе­

19.00 УТН. 19.10 Хроніка МВС. 19.25 Рекпама. 19.30 Всесвітній сnор-ий "fІІАД

УТН. • Урад01111111 віСН181. · · •К011мскова•. Співає Т.ПJ!еханон. МОІІодj-а студіа. •діn081 відомос1і•. 20.40 На добрані'І, діти! 21.00 УТН.

21.30 Cnop"ACyp'cp. • . 21.4$ Літературио·...стВЦjІІСа студ1а

НОНІІУРС

·10.50 Дп11 дітей. Худ. теnефіnьм

..астми а.

частина.

...

08.ЗО дме-ний світ nрироди. Вnepwe На екрані УТІ о'іерВОНВ боnо•')о, 09.25 Несподінний дощ. Тепеконхурс wnArepy.. 5 тур. 10.1:1 Теnетехнотека. 10.ЗО •My:JМ'Ofa фантазіА•.

15. 1о 15.40 16. 1О 17.05 П .35

'

.",.----

УТ:l

08.00 УТН. 08.10 Рмтмі'*'а rі-астнка.

18.ЗО

19.00 19.10 19.40 20.10

Е.О116і. •Все

---------:---------- --- - - -

--------+-

~

3 · :top .

.N2 74 •(8433)

· 1 о·схі ~ІЬ"ОДРУЗІо. Мр1С8ріаІІ . (~. __ с

07.30 Стv.о.іІ..оІ!Qст.. · • 12.05 ~ІDІТПІ. . . . 12.20 .РОСІІ! ІfОІІОДІІ•. Худ. тепефіnt.м. 5 cepno. СтудіІІ ,........,..... .т.......... 13.30 МуАІо~ . 13.50 Худ,. фilowl•lle6t- дn• _......_.

10.05 . . .~~- Худ.фіnьм. 11.35110БІМ~В. . 11.55 tfper,....,_. 118 _.,._ '12.00 ~·

=). .

Анr~~: 17.00 ~ЄНМ!ІІІіІ..

15.2~~&ені ХіІІа. . 16.30 ІсАвісІоt8 11013. 1 рІС.

19.31? СІ·БІ'!С rrss~ 118ред8'1 на -.ір.

17.00 ~ ІЮІІа. 2 рІІ(. 17.30 д,о.імІІ. ДаА nany,JIPYIC8.

!7-~-Мриоt~ _ІІНrрІІП.

20 ·00 ~Ьо. Tenecepian. 197·198 сері · ІМе-оаtІ. 20.45 АЙ·"tі·ЕН. МіІснвр.ОІС~ВепмасоtІR"f'ІШАніІІ)). 21 ОО ПрtqОВАІЦ КАМЕРА. pт-woy'tCW · 21.20 .дWІіГ.О ІА Aoro ІJFУЗ •. МуnьтсерІВІ1

19.20 ~~уа.,,...__ 19.35· •11100і;1 реІІІ_!-. 19.40 Хуа. ФЇММ .д.н.. 118 1 У"• оо:.-·-·-· 2t.OS .Чом тн 18 ..,.._ • 21.15 •10001-1 реІІІ!-· "1.20 Худ. фіАІом •Всіх 38 rратм!• К--. '" n•ІІТНІЩЯ, 16 07.30 Студоо •Рост•. 03 .ОО Англ:йсьа мова дnА діrей.

. •-· ··

·

(МексиQ).

21 25 у ПОЛі ЗОРУ. 2,.35 Exc>of!IIU\ 22.00 МУЗИЧнИй АВТОМАТ.

.

2З:10АіІ·Т1·ЕН. ~-Dmllll (ВеликобритаНІЯ).

23.25 Проrрама nередач на раоюс. 23.30 •• ОЗ .ОО SUPER CНANNEL.

С8.20 оРІІТіdНИКИ•. 8серас:ійський худа.нііІ

наvкоео-рестаорацойн~й центр імJГ~

Q8.45 Неnананий Всееаn. 09.15 Ві3аеі. Театр на Повденно·Зоході. 09.45 Персnеmова. Анrл. моеооо. 10.15 БОРИС Пастернак. •/JlJyгe н:ородJ<енняо. 11.00 Ар· ТБ. 11.30 Анrnііісьоса мова. У нас е Бр>m~ніі. Бі·бі·сі. 12.00 Aw.nil"ic•к;ouoм. СіІІеііниіі атобом США. 12.30 Коаирна даuа.

.

~ 18ІІеІІрОrраМ •Тет-а-18110.

.

п•ятннця, Ангnоuqен.ий бJІок:

tff

07.00 СІ·БІ·ЕС. Інформ.nроrрама (США). 07.55 Прогрома nереда• на ранок. 03.00 АДЖЕНДА. Інформ nрограма 08.15 Бпоос_бізнес·nрограu 09.00 АЙ·ТІ·ЕН. Мскнар.оrт.д Україномоений бІІок:

13.00 МуАІотфіАt.мо!. 13.20, Худ. фітом •Мар'•~·· Каака.

09.30 ПРИ)(ОВАНА КАМЕРА. )Карт·оІJОУ (США) 09.50 оАМІГО ТА ЙОГО ДРУЗІ•. Мультсеріз.1 (Мексиоса).

09.55 У ПОЛІ ЗОРУ. 10.05 Е«оогІІІUІ. 1030 МУЗИЧНИЙ АВТОМАТ 11.55 Програма nеред3'І на e8'tip. 12.00 Перерва. · Анrnомоениіі бnок: •· • 14.40 Маскм-wоу. 17.00 SI,JPER CHANNEL. 15.00 ~а. 15 30 Ноеиіі старий сеот • 19.30 СІ-БІ•ЕС (США). 16 ОО Анrmйс•ка моеа У нас а БританІі. БІ-ІSІ·сі. Усраіноuоеню1 блок: · 16 30 Ангnійс•ка мова Соuейний альбом США. 20 оо КА ,_ · ' ·· 17.00 Шанс моІІQДим. Баnет А.Аnяб'~еа •Чарівний . • Рт..ЕЛЬ•. Тепеёе.рІзn 199·200 сер• бар:обан,або Нас:JІІІІок •аріаноі флейти•. (Мексиu). . 17.55 Ми npono'!)'~МO. N • ·20.45 АЙ·Ті-ЕН. М~. оrІІІUІ (Веnикобританія) 18.05 Майстри. Иоrо nообиnи асо. Євген 21.00 ВМБjР" у ЖИПІ. Hayк.·non циСІ1 (США): . 1· -. 21.25 .дМІГО ТА ЙОГО ДРУЗі•. Mynьn:ep1811 Cтy.~~~enporp - • ·-•

ІІІ • о8Т•І•Т8110,

19.05 МуnьтфіІІ-. . 19.20 •1000'!'1 \181!11~.

(МеІСІІU).

21.30 Коропом8!11іі""'ий r:уд ~.. 21.50 МУЗИЧНИЙ АВТОМАТ. 19.25.Худ. фіnІоМ •Істор~~~• nоrра6уваннАМо. 23.10 АЙ-Т1·ЕН. МІЖнар.огnАд (І!еликоброrrаніІІ) .О.теоnие. 23.25 Проrрам:о nередач на ранок. 21.05 •1000<:1 рем~. 23.30 .. ОЗ.ОО SUPER CHANNEl СУ&ОТА, 17 21.10 Худ. фіІІІоМ •Pv6io. ll/tтeom& СУііОТА, 17 д..--...-Опас 09.00 3 ранку _ра-осо. 0/1.25 " - - ~ 118 ранок 09.30 Доки ІМ;ІJЩОІІ8. 08.30 СІ·ЕІі·Ві-сі. ~А.10.00 А8ТОМОТОСІІТ.. 08.00 дЙ•11•ЕН. Мilotap.OF/IIUI. 10.15 Технодром. Yorpei__.,. Опас· 10.25 АшкосмнниА саnон. . 09.30 ВИіJР'У ЖМТ11. Н~к ·110n ІІІОК11 (США) 10.40- •Ма/ІІІХІ8 r:ypra....Xyд. ~м. 09 55 оАМІ/'0 ТА ЙОГО ДРУаt• Му . . 12.05 Прем'єра док. ТЩф""'му •Америu на wnя: · 1, . _ , · ІІЬТС8р0811 3 минуnот у uаіібутиє•. 3 серія. 10 ОО~ худ фіwо 12.35_ Ue еи MO>cere. 1(1:20 .п.tИЧИИй"АSІОМАТ. · · Сту-~·ТеТ•8•П11'. · 11 .55П 1З.15 .Мут.тфіІІІом •Crnepiowooou та кіт, •ІІІІіІ 12.00 П= ІІІредІІЧ 18 -.ор. СІ8КО. . . . Aior-...A ІІАас· 14.15 Худ. фіnІоМ •B~p~~~q~oo. Мелодрам8. 14 30 SUPER СНАНна 15.45 Мка:wоJ. •Macdt в rCIC1'II»o. yrPa;-A 6nac· . 16 зо мут.тфіnьu. • ·· · 18 25 n 16 55 СтУдіІІ •Сnорт + Spott.-npeдc:raІJІAC· ІІ>ут&>t роrроома на ...,., •• Чемnоонат РоСі. •СПІІртаоt• (Мосоа) _- •РОтор• 18.30 МУЛЬТФІЛЬМИ. • (Вonrqrpaд) 19.00 ГОl1ИНА МЕЛОМАНА. · Студі8 ~ •Тет-а- 18110 • 20.00 ГЕРАЛ~. Wor·~ (США)·· 19.30 Му~~~о"JфіІІ-. . (ІОС.МОІОІО. . . • 111.40 •1000+1 рем-.•. 20.45 ~1:/Я. Ус~ тuрин (ВепооrоОрмтаноо 19.45 ~J:д· ........ •ПередМ~ na~. к--. ~ш !Ьл..ст~ •. ~ian (США)

.

....

~~:~ ~=~·

С\ОЖЕТМ ЧАСОПИСі~

22.30 3 23.25 ~porpaua- 118 ранок. 23.30 •• 0З ОО SUPER CНANNEL.

22.00 •1000+1 ,...,....... • • 22.05 Худ. фinWI•Вen1811A _,-аторо.

К-..;.. НЕД/ЛЯІ О8.00 Хіт·ко-'іср. 011.00 ГСІрQД. ІІЇ/1ІІіі ріс.

08.25 08 30

09.30 •RТ1.+•. 10 5О ТІІІWСИ дirRu •ТреrіІІ'Дракон• Худ фіІ1ьм 12:20 Дonouo... Ї:обі саМ. . . · .

Студі8

.

СтудіtІ тoenenporpaм •Тет-1·1811'.

19.10 М_уnьтфіІІІоМИ. 19.25 •П.МТЕТ•..С. 19.40 •1000+1 рек~~ама•. 19.• 45 Худ. фіІІ.... •Опівніч•. КомедіІ. 21.10 Кіноанонс ТІІ>КНІІ. 21.20 •1000Н рек~~ама•. 21.25 На aawi Худ. фuІьм оТ~.

npox-•· _

УкраІ-овниіІ бnок:

09.30 МУЛЬТФІЛЬМИ.

Ю.ОО ГОДИНА МЕЛОМАНА.

11.00 ГЕРАЛЬДО. Woy·nporpaмa (США)-· poc.uoeooo. 11.45 ВИЖ.ИВАНІjЯ У світі. тварин (Вепикобриt:~н"': 12.10 ДОБІР.КА !\ІДЕОКЛІПІВ. . . 1,2.45 •ХІЛЛ·С'rРІТ БЛЮЗ•. Телесер1311 1CWA) 13.30 СЮЖЕТИ З ЧАСОПИСІВ. 14.25 Проr~мо nереда• на ее«ір.

Анrnомоании б110к:

14.31? SUPER CHANNEL.

УкраономоаНИІІ блок· 18.25 Програма nереда• на Ве-<1; 1!1.30 МУЛЬТФІЛЬМИ. 19.00 ГОДИІІА МЕЛОМАНА.

~~:gg rск~~: Кращооrри Н5А

. 21.25Д~КА ВІДЕОКЛіПіВ

.

Проrра.~ •ТЕТ·А·ТЕ!• друкук>тьс• зпдно доrоиору 31 студІєю •ТОНІС·ЕНТЕР•

·

- • . Нед.-ІІІЮоюк. За матеріапоu~ uмнуІ!ІІ}С ІИ!1уСКJІІ. .

09.~ АМ-ТІ·ЕН. МіІоснар ОГІІІЩ (ВеnикобританіА)

-nporpau •Тет•а•\'8110,

12.50 МуІІІот~. 13.05 Худ. фітом ёГ-аро. Фантастнка. 15.25 м,__ IIIJ3a. 15 ЗО час міс:цееии. 15.50 •Даос. і одна• Худ. фіnьм. 17.10 Муnьтфіnьм. 17.35 •Нова С1}'діІІо nредс:таІдІІS: .дайджест •Прес·кnуОу•.. ·

к_..

НЕД/ЛІІ, 18 gre~мa nереда• на ранок. 61·..-ЕС .

АнrпомоаниА бпоос:

18

21.45 ·~ДіТНИй ВІК•. Худ ФІЛьм 23.25 Програма nереда• н:о зовтро 23.30 -· ОЗ ОО SUPER CHANNEL

•'


8

стор.

4

Субота,

липня

10

року

1993

«НО на обійсті жительки По­ гребів Н. М. Галицької. Видно, попалиси спеціа­ лісти по живності, бо

Кри~і~альна хронІ~• ..............................~

"РЕКОРДСМЕН" ЖИВЕ У РУДНІ

року ніхто з наших земля­

ків не внготовляв такої кількості наркотично'і ре­ човини.

При розслідуванні

од­

По факту виготовлення і передачі макової солом­

ніє'і з кримінальних справ слідчий райвідділу внут­

ки для продажу порушено

рішніх справ мимоволі за­ фіксував дійсно-таки мас­ штабне

«досягнення»,

тором якою

став

кримінальну справу за ча­

стиною

ав­

Рудні

Михайло

Цей

тридцятитрирІЧНІПІ

Ко_валь.:

чоловік вирішив

ці. Причому на дрібниці не розмінювався. З ме· збуту

він

100

близько

лото'і маково'і

передав

бо

мо·

дяки

продажу

явленим

се­

невідомим

злочин­

вили медичної апаратури місцевий фельдшерсько­

ново­

комерсантам

віть за

жителям

цям, котрі пQвністю позба­

княжичаниву Віктору Бен­ зюку. Ця операція

іншого

ла Димитрова робити не доводИться. І все це зав­

соломки і

П для

на­

акушерський пункт.

скромними підра­

забрали,

хунками дала б солідний «навар» близько 300

що можна

-

Вони

здається,

все,

було забрати,

бормашину,

колектор­

тисяч карбованців ...

ний

валя

гальванізацІі рота, апарат вимірювання артеріально­

А тепер-чому ж М. Ко­ названо

«рекордсме-

двигун,

ном»? Це аж ніяк не ви­

го

падково, адже нинішнього

метр, близько

тиску,

апарат

для

одонтосенти­

50

·однора.-

Отрута в красивіІ упаковці часом

зросла

кількість

був не

МИНулому

вкрали

ЗЛОЧИН,

пов'язаний з медициною. У Шевченковому у примі­ щенні, де розташоване відділення районноі стан-ції захисту тварин, неві­ домі злодії зламали мета­ левий ящик і поживилиси (бодай їх вдавнло!) дво­ упаковками

чннному

НІ, таки в незбагненний ми

живемо,

коли

кур­

вже

завдали

не тільки людей, але й навіть худобу прирікаємо

П.

встановити

І ПІВНИКА НА ДОДАЧУ ЗАБРАЛИ

•..

М.

Менжезі,

поки

що

не

вдалося. Хоча діяли вони зухвало: на випасі непо­ далік цього села ще за­ видна невідомі особи ви­ крали теля віком до трьох місяців і зникли у неві­

з хліва злодії, котрі в одну із ночей орудували

от­

До

харчових

домому

якщо

ті

недостатньо

отруєнь

належать

і

щ::>

вання

вантами та інші.

в

мережі

підприємств

громадського

хар­

чування, а також у побуті. У травні зареєстровано спалах харчового отруєння у Бервиці, яке стал·Jся внаслідок мікробного забруднення їЖі, що готува­

лася для святкування проводів в армію. В резуль-_

служать

підкислювачами,

барвниками,

року

забруднення

харчових

вимог

приготу­

продуктів

мікро­

поживне

r.Іікроорганізмів,

гризуни та інші. Харчові ПР.О· середовище

особливо

при

для

роз-множення

сприятливих

темпе­

ратурних умовах та достатній вологості. Деякі ~ік­ роорганізми.

розмножуючись

ють отруйні речовини,

у

продуктах,

видшл­

так звані токсини, які викли­

кають харчові токсикоінфекції. є страви, приготування яких вимагає особливої уваги до дотримання прийомІв технологічного ~ро­ цесу. Це, холодець, макарони «по-флотськИ>>, ·м яс­ ні, молочні страви та інші, 'псуються і зберігання яких

продукти, що швидко повинно проводити~ь

при низьких температурах у ХОJ_ІО!Іи~_ьниках.. КрІМ того необхідне дотримання термІІОВ lX зберІгання.

С~іД пам'ятати,

що щойно приготовлена їжа по­

живніша і смачніша. У разі потреби

допускаєтьс~

приготування страв у домашніх ~мовах на д~а д~l при умові, що вони будуть зберІгатися на холод~­ Якщо ж залишена їжа зберігається в ~еплому примІ~ щенні 10-15 годин і органолептичю властивостІ

ків, забарвлених ними добаво;t, консервів.

Окремо

хочеться

захоплюються

продуктів, інших

також

звернути

увагу

жувальною

використовують(;Я

батьків,

хімічні

барвники,

в

Необхідно

пам'ятати,

що

жоден

ши

арт.ш­

випадок

О. СТРОй, відділенням

гігієни

харчу­

вання Броварської санепідстанції.

КУПЛЮ земельну ділянку в Броварах або буди­ лефону

у Броварах.

5-71-94.

ПРОДАЄТЬСЯ ностями

телефонізований

будинок

Дзвонити

ааші кіІІватв,

спальні. •Розрахуикн Тел.:

і

м'пі ІСJТОЧІDІ,

в

у

КиєвІ

Броварах,

по

тел.:

«НОВЕ

Рад

міська

районна

Засоовники

__ З"

і

Дні _::_ на

...,._ав.ія

газета

-

народних

Ради

мо

17

деnутатів.

квітня

четвер,

ФактІв

газети.

завж.~~ои

міської

газети,

та

поаілве

після

18.00.

Втрачене серія А

1937

A;J.PECA >~~иття

Тел.

гараж.

412·11·04.

на року,

Ім'я

позиціІQ

РЕДАКЦІJ:

-

ЛНЛ

на

промисловості

ЧАЕС

у

Вячеслава

публІкацІL

-

JІвстуванвя Рукописіа

s ив

•итаІІами

-

аовортаемо.

дорожньо-спортивні велосипеди «ТУРИСТ»; кольорові телевізори 5-го покол[ння «0РИ-

ЗОН-51ТЦ-507Д»;

- переносні чорно-білі телевізори «0РИЗОН31ТБ-411Д»; - комп'ютер ігров!fіі «ОРИЗОН-МІКРО»; - ігрові комп'ютери зарубіжиого виробннцтва; - протиугониі дистанційні пристрої «КАМЕРТОН»; - автомобільні паяльннкн; - чайні та кофейні сервізи; - трикотажні вироби та інші товари. ФОРМА ОПЛАТИ ВАС! Наша адреса: м. Телефон: 5-68-81.

БУДЬ-ЯКА

Бровари,

вул.

і

соціальних

8

ЧЕКАЄМО

НА

__ ...

Ки'івська, ~

• •

ПРОДАЮ однокімнатну квартиру в Ялті. фон у Броварах 9-21-14.

Теле­

Колектив Броварського міськкоопторгу висловлює глибоке співчуття продавцеві КОСЕНКО Ніні Григоріnні у зв'язку зі смертю її матері. Колектив радгоспу сПридеснянський• співчуття касиру Лисенко Ніні Петрівні чоловіка Михайла Дмитровича.

вислоnлює з приводу

щире смерті

1986 році,

МиколаіІовича

Редактор А. ВОЛОШИНЕНКО.

заступника

питань,

редактора,

відділу

4-21-34; відділів: листів

віддІлу радіоіиформаціt автор.

ТЕХНО-ТОРГОВЕЛЬНИй ЦЕНТР «ОРИЗОН» РЕ А Л І З У Є:

КиТаською облдержадмі­

4-04-61; віnовідальиого секретаря -

-

1-02-92;

неев

НЕДІЯСНИМ.

4-03-76;

Дзвонити по

З5ільшилась процентна ставка на вклади в на­ дійному і вигідному АК ПРОМІНВЕСТБАНКУ, пр. Незалежності, 14 а до 260 відсотків річних. Запрошуємо до нас всіх бажаючих.

255020, Київська область, м. Бровари, вул. Київська, 154.

редактора

року.

ааторІв

Б-аркевича

10.-0crf

її

категорія, видане

ВВАЖАТИ

субота.

BiJJ.noвiJJ.uьвlcт~o

учасника

з

ЗНАйДЕНО в'язку ключів на вул. Короленк;L Звгртайтесь у «Нцве життя»: 4-21-34.

5-32-74.

посвідчення

.N't 05f537, 2

ністрацією

fеJІефони:

Броварські

ВОЛОШИНЕНІ<О. з

вівторок,

викладених

сторінках

Броварських

редакції

народних

А.

виходить

виходу:

соток), сад,

27.01.1993

депутатів.

колектив

Редактор Гнета

точність

'ІіJІьки

-

(6

зруч­

му стані; кузов без дверей (ВАЗ-2109). Звертатись

НЕДІЯСНИМ.

ЖИТТЯ~

районної

город

комунальними

готівкою, І безrотІвковt.

ВВАЖАТИ

усіма

ПРОДАЮ: мікроавтобус УАЗ-330301 у відмінно-

Втрачене посвідчення учасника ЛНЛ НЛ ЧАЕС у 1986 році, серія А .М 073 ;· 5, 2 категорія, видане Кнівською облдерж­ адміністрацією 22.12.1992 року на Ім'я Сірика Святослава Іва­ ІІоенча,

є

з

·

5-48-94, 5-12-23.

харчс­

слідно. Захворювання може ускладнюватися rtолі­ том, гастритом, виразкою шлунку, іншими недуга­ ми. Тому доречно буде нагадати, що запJбігти хар­ човому отруєнню значно легше, ніж його лікувати.

5-13-22

Тел.

ЗДАЄМО півбудинку або кімнату. телефону 4-18-57 у Броварах.

вого отруєння, яким би він не був, не минає без­

завідуюча

5--57-05.

вул. 1\ишсью, 294, кв. 25. до 17.00. Запитати Ларису.

тизатори, підкислювачі та інші речовини, які згуб­

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОПОНУЄ МЕВЛІ: сстінки•,

в с. Літочки продається дача;

трич:ш і.. траса Київ- Харків. Звертатися: БроварJlІ

но діють на організм, викликаючи алергічні та інші захворювання_ в організмі.

занрошуе на роботу швачок.

-

квартира;

нок в селі в Броварському районі. Дзвонити по те-

ПРОДАЄТЬСЯ ділянка 20 со~ок під забудову (білл л:су) n Баришівському районі. Недалеко елек­

діти

ща

і онуки

5-37-28 (з 19.00 до 21.00).

Дзвонити по телефону:

харчових

гумкою,

зять

-·продається однокімнатна квартира.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

5-45-46

:.~

Чоловік, дочка, син, Інна, Андрій.

-

ч~

Турецьке підприємство

. .

уклін до землі, здороо'я Вам, матінко рі й бабусю!

НА ЖИТЛОВОМУ масиві продається двокімнат­

тоnарів на ринках. яких

робочі, безсоннії ночі. Спасибі Вам, рі

Довідки по тел.:

Просимо населення міста та району повідомляти· в санепідстанцію про всі випадки реалізації цих

її не змінюються (колір, запах, смак), перед вжи­ ванням вдруге страву слід перекип'ятити.

ЗвС'ртиие:я по тел.

ІЦиро вітаємо з 55-річчям дорогу дружину, маму, бабусю МИХАйЛЕНКО Ра'ісу Павлівну Спасибі Вам, мамо, за щире тепло, за лю­ дяність Вашу, безмежне добро, за р~

швеї-мотористки, наладчик швейного обладнання. Адреса: с. Требухів, BYJl. Гагаріна.

приватних осіб лимонної кислоти, хімічних барвни­

-

НАДІЯ.,

-

жуть потрапити на продукти з брудних рук, їх мо­ дукти

літа, а труднощі обходять стортюю ...

ні:

бами, особливо влітку, найрізноманітніші. Вони мо­ занести мухи,

напівкруглий

ТРЕБУХІВСЬКОМУ ШВЕИНОМУ ЦЕХУ .N't 2 Спільного українсько-німецького підпри­ ємства «КИІВОБЛСЕРВІС» на роботу потріб­

З метою запобігання харчових отруєнь серед населення району заборонені продаж та купівля у

жуть

.перший

Дозріли вишні, пшениці, жита, і сонце сповнює любов'ю. Хай щастя супрJводжує

3

пзїв.

Шляхи

санітарних

дні відзначає свій

міцного здоров'я, постійного оптимізму, гармонії з оточуючим світом, щирої дружби і світлих почут­ тів ...

районі І{иївської області зареєстровано випадки складних отруєнь лимонною кислотою, барвниками, внаслідок яких постраждало і перебуває у тяжкому

ки.

порушення

. пальські

в Васильківському

стані 17 чоловік, в т. ч. 7 дітей. Вказані хімічні речовини купувались у приnатних осіб на базарах, використовували% для кондитерських виробів, на­

грубого

років

консер­

вання, страв, відсутності належних умов їх збері­ гання перебувало на лікарняному ліжку 32 чол·Jві­

таті

і довгих

Мій друг ВАІЦЕНКО Владислав Якович у ці ку-

на

30.06.93

Так, станом на

творчих успіхів у праці

вини­

кають від вживаннЯ в їжу різних хімічних речовин,

їжі

здоров'я, життя.

'l//F/,//FF////F//FFF/F/F/F/F/FFF//F//.'/FF/////J.

прJСтери­

такі,

с'=

з 60-річчям нашого директора МОНАСТИРЕЦЬ­ КОГО Євгена Степано,вича. і бажає йому міцного

напрямку.

руєнь серед населення. Причиною є порушення са­ нітарно-гігієнічних вимог до зберігання та приготу­

які

74 (8433)

Профспілковий комітет трудовий колектив орендного підприємства «Калитянськнй експери­ ментальний завод комбікормів і преміксів» вітає

лізовані. Тому не слід купувати на базарі продукти (консерви, в'ялену рибу, шинку, ковбаси), приго­ товлені n домашніх умовах .. Не слід також купува­ ти м'ясо, яке не пройшло ветеринарного контролю, без клейма, бо воно моmе бути від хворих твзрин. харчових

8

СОНІ'ІНІ ВІТІННІ

матеріальних

митрова

консервах,

Ж И ТТ .Я»

збитків на суму 200 тисяч карбованців жителеві Ди­

на смерть від хвороб!

закритих

Е

ювілей. Вітаючи з цим світлим днеl\t, бажаю йому

ремеслу

дев'ятикласникові однієї із київських шкіл Андрію О-ку. Саме в них і були вилучені при обшуку жи­ ві речові докази. А от тих злодіїв, котрі

хлористого

кальцію та десятьма ф~а­ конами «Біціліну». час

кроля,

ІЦоправда поласувати смажениною їм не дове­ лося, бо працівІшки міліції швидко <<Сіли на хвіст» курокрадам і встановили, що м'ясця свіженького за­ кортіло нашому земляко­ ві - броварчанкву Сергіє­ ві Вальченкові та його молодому колезі по зло-

єдиний на

ТИЖНІ

качку,

ку.

Небезпеку для здоров'я людини становлять не тільки заражене мікробами м'ясо, але і гусячі, ка­ чині та курячі яйця. Особливо небезпечне отруєн­ ня, викликане токсинами мікробів боту ліз му. Вони добре розмножуються у ковбасі, шинці, герметично

Лікар застерігає

Останнім

Це

ма

заготовив

склинок

229-ї

Кодексу

ХОЧ ЛЯГАЙ ТА ПОМИРАЙ~

зробити

бізнес на... маковій солом·

тою

статті

1

Кримінального України.

житель

зових шприців. І цього злодіям виявилося мало, тому й прихопили ще дві ковдри і п'ять медичних халатів.

8

І

сільського

масово'{

Індекс

сусnільно-nолі·rичного

господарства

роботи

-

Друк

кований

-

61285.

високий.

аркуш.

Обсяг

дру-

Тираж

8.495

примірників.

4-04-81;

Замовлення N• 3822.

5-13·91.

Броварська друкарки КиТаського обласного уnравлІння у справах 1ІИІІ.авв•~~ ....... . поліграфіі і книжковоУ торгівлі. Адреса

друкарні:

КиУвська

об11асть,

м.

Бровари,

вуІІ,

Киtвсьu,

114.

"'~-

.

#74 1993  
#74 1993  
Advertisement