Page 1

а

r ..... в.аоаn•

17

СУБОТА.

кatt•• 180Т року

12

ВЕРЕСНЯ

1992

••

РОКУ.

.Nil 74 (8317) Ціна 2 крб.

Громс;адс~ак~-nоІІftм'Іиа· rааета .&роварщмми. ПоЛе

не

відчуваєте. ви

себе,

читачу,

Ваrомою

не

залишає.

І

чим

далі;

тим ·воно

одержаJІВ

гостріше.

. ;

Ні, я не. про те, що нас десятиліттями оббирала дер>Кава-експлуататор, ду>Ке символічно оплачуючи нашу працю. Це триває 1 за.раз.

·

за. наш

рахунок

·особливо тепер,

годуються

деяні

по

37,8

ше, віж торік.

првступнJІВ

до

сівби озІІМJІНВ пІд ~жай наступвоrо

прод~вці,

року.

а

Добре

.по

пІдrотовцІ JІerJІRВo

~

ознмоrо

тощо. ЗеJІеву куJІЬТур

но

цих

тварІDІВВІСИ

заморозків,

зrо­

худобі

-

восевв

:ньою

ріпака

масу

довуватимуть

тракториств П. І. Карцен­ ко та А. І. Сірик, .llld. ра­ зом зі своІмв товаришамн по роботі пІд~)іватІ ДJІІІ

а

до

пІз­

сами

також ран·

весною

наступи

року.

пJІо­

400 ra

пoclJr.inl

редьки,

rрувту трудатьса

посіву майже

туr ще· ра­

700 teВJaplв нових вут.тур жи' а також різних єуІІЦ-( mей вівса, ОJІійиоІ

18-

к,:rарІв ptJІJІt.

цит.

хJІіба з rевтара. ВаJІовнй збір зернових та бобових СКJІаВ ва 1200 ТОНИ біт.­

подарства

,

пра-

радrосп Во

Тепер мехавіза'lорв гос­

Та й ·не про те, що при кояtному зручному ви­ падку

вапоJІеrJІІІВа

ца ХJІіб9робІв «Русавtвськнй•.

обкраденим;

Чому? Давайте поміркуємо :разом.

. нtше

прнбавк

зерна нового урожаю ок:У...--'ІЬ" пнJІаса

особливо останнім чаёом? ~ене >К це почуття зараз ніян

рстВІ І про rpol'II8~вe

варІUІИИЦ'rво:

-11 НІС О&ІРААІІОТЬ Чи

?

Не аабуваmь у ~о-

·

не

Щt.

коли ці~и підскочили, і навіт~ за·

одну покупку викладаєш десятки, сотні, тисяч! кар­

бованців,

.

а

не

карбованці,

як

раніше.

Я,

напри-

91

клад. до цього у>Ке май>Ке -звикла.

HJ,

і не крадl~в я маю на увазі, .які за скоєне по­

тім відnовідають перед законом. · Поведу мову і не про ту напівправду або неправду, до яких ми звик­

МАБУТЬ, висловлю думку багатьох, нелегко було

звикнути

нових цін на

хліб.

Завжди він коштував копійки,

а от тепер...

Оце

чальник Б. О .. Горбач), районному вузлі (начальник ~- І. Шевченко), малому пі «Альтаt- (директор С. В. Левченко) нам че

«тепер•. упевнена. не дає багатьом спати. особливо nенсіонерам, малозабеЗпеченим т·а молодим сім'ям, .ад>Ке, крім nсихологІчного дискомфорту; вони· вlд­ ~вають і матеріальний.

..

Так от. -чомусь думалося, що · різне пnдорожчан­ ня. хліба, ·його нова ціна змусять хлібоnекарів .виго­ то!!ляти лише якісну продукцію. Тим більше, що зараз, nри збільшенні вартості решти продуктів харчування, .хліб дійсно став всьому головою йо­ го більше сnоживають.

ди

це

подорояtчання

ні до чого

не

веР.есня ц. р,

... виконання

·

то

з

цим

покуnці

ще

зобов'язує

якось

працівники хлібозаводу

мири­

пере\'Ііряти якість

магазині М

9

сказали, що таку отримали з моло·

·

козаводу.

Щоnравда. і раніше місцева сметана була не ду­ же густою, але ж,

постоявши трохи у хсщодильни­

І(у, вона все >К загусала. А ця, навіть· ч~рез добу перебування на холоді, стала трохи густішою... за

молоко(?!).

.

·

.

·~·-

.

Ось і nодумалось: сніл:ь.ки мо а сп именту-· вати над нашими шлунками. піД нє. ства монопо­ лістам хл)бозаводу та мол озаводу? Навіщо виnробоБувати нерви і ак роздРатованих окупців? Прикро, дуже прикро, ми !}і маєм· пв а .вибору 1 у будь-якому випад м~ні ну ти продун-

. цію саме цих ::~аводів. вих віДносинах

- ко

згада

ли в трубу - такі не мачн ніхто не брав би ..

~ри дійсJІо ··риннотиви просто б вилеті-

х

б та смета~у просто

А хіба не обкраде суті залишились без

Ті жителі Свиноїдів, які По опока, особливо пенсіонери?

Причому з вини пра

вників nрилавка, які чомусь

не баяtають замовляти його. Самі ж проnонують мо­

локо місцеІ:Інх корів;

е не

бованців за банку. Пр

.це иаписали нам жителі се­

no 7-50,

а

60-70

нар­

ла.

ОТАК ми. живемо-і такі набридливі ПобУ'І'

вам, а .мені сподобаЛlІ:с

уємо, ПОС'l'ійио ~рішуючн 1 nроблеми. Не

юцина. ВіН сказав, що номічні,

і

політичні-пр

думки Олекса

сі на

орм11

совуватимуть,

пр~уднться в' ножному з вас Совість. згодна з цим. Що тут :мщкна додати?

\

-

ко­ доки

ПавИіст

.С•tт~.В.- :QОТПІІАК.

е

'

ко-

!Wmn~ііІ'ого житлового

комплексу

с~оль­

базИ «Уно.

коЖного чергового засідання міськ· виконкому стає своєрідним .сднем народження• все

дозволило

в~r-

нових і нових комерційних структур. На о~танньому із таких засідань було зареєстровано. статути 7 но-·

востворених малих підприємств з різними формами власності. Іх члени. ставлять перед собою мету ..,...

Задовольняти потреби броварчан у товарах народ~

ного спояtнвання, транспортних

і

будівельно-мон­

чи той факт, що чимало ліодей соціально незахи­

таяtних послугаJі. проведенні нредитно-фінансовоІ та

щені, в минулому працЮвали на підnриємствах і в установах міста, їхній незадовільний фізичний стан, а матеріальне становище складне, міськви­

зовнішНьQ-еКОНО!'4ічноІ діяльності.

... nродовжується . комерЦіалізація '·

підприємств

торгівлі, громад~ького хар~ування і сфери послуГ. Права юридичної особи одеряtали колентнви перу­ карні сЛюбава•,' ательє сБроварчанка•, адміНістра· тивно-виробничого центру «АВЦ•.

..

неві посвtаченнн

відЧуження.

Кабінет мІвістрів УкраІвв затверДив новnй пора­

н~ далеко відійшли від с~оІх колег-хлібQnекарів . і nрацівники молокозаводу .•Вам не доводиJІось 'ку­ ~-пувати. 3 ·вересня сметану? Якщо ні, ви небагато втра­ тили, бо вона ·була· дуже рідкою · і· несмаЧною.

·У

Серед тих,

чено ордери на оде~ання квартир,--

т

док видачі посвІдчень особам, які Пос~раждаяи авас­ JІІдок чорвобИJІЬськоІ катастрофи. Інтерес до цього документа надавичайво веJІВКІІЙ.· · ·. . У засОбах масовоі ІвформацІі, сотвях звернень до МІичорво!іИJІІО 3вучить ПН'І'анна: КОJІН будуть видаві украівськІ посвІдчеRІІІІ? Саме про це йдетьt:~~ в Ів­ . терв'ю з ЧJІеном КOJІerll, вача.ІІЬJІІПЮм упраВJІіНВІІ пtm.r 1 компенсацій мtвістерства М. К. · КОРЖЕМ.

.

сировини7

дцятьма громадянами.

омторг•.

ЧірноІіJІькнм

відальност1. і вже ніяк не зрозумілq. чому· прин­ циnову позицію не займає заводська лабораторіЯ, має ува>Кно

«Турбота•

. . . ласників >КИтла у Броварах поповни-

..кількість т

.

~----------~------------------------------ ~

..

Отак обкрадає нас з вами серед білого дня наш з вами хлібозавод. Обкрадає і не несе ніякQІ відnо­

що

.

що немічні люди дояtиватимуть віку, користую­ чись доnомогою та підтримкою колись рідних для них J(Олективів.

к

конком призначив шефам.и над окремою ка:rеrорією броварчан: колективи виробничого об'єднання сБро­ варимеблі•. заводів ІJ~рошкової металургіІ, буді-­ вельних конструкцій, сТОргмашt, .. світлотехцtчного,

вересня. Скар>КИлнся на

1

програми

вИробничо-тор­

nрацівникн Республіканської

.

лися (ХО'Іа .qo редакціІ доходили сиtнали). A,~Je ніяк не хочеться м·иритися з тим, що ..біла пшенична хлі­ бина, навіть сві>Ка і апетитна, м'яко канtутJИ, не­ приємно пахне (nробачте, що використовую• це ело-. во стосовно хліба). Саме таким хлібом годув~ли на-с це Люди і через кілька днів

міськвик

сСтрі.Ла.,

говедьного трикотаяtного об'єднаннЯ, управління торгівJІі, комбінату громадського харчування; тре­ сту «.КиІвшляхбуд• ... Тнм самим з'явилася наДія,

Ііу тві

явити в місті понад 400 громадян nохилого віку, Із яких лише 205 чоловік охоплені обслуговуванням з боку відділення соціальної допомоги. Враховую­

не був аnетитним. як раніше, і його хлібини вигля­ плоскими,

незадовільно,

в'

тепломере>К в експлуатацію за фермою· Т-8

працівників хлібозаводів, принаймні місцевого. Як­ що останнім часом, напрmшаД, хліб «Дарницький• дали

виконущться

зав названим керівникам на наявні нед >Кадав Від них виправлення становища

Але >К теnер бачу, що дуже nомилялася. Вияви­ лося,

підготовки підnрІJємств, організацій та уста­ Броварів до роботи в осінньо-зимовий період

став предметІ)М обговорення на черговому засід~~­ ні виконкому міської Ради народних деnутатів. Ос­ кільки в центральній районній лікарні (головний лі­ кар І. П. Сокур), міському. уnравлінні торгівлі (на­

сказавши,

до

IIIJ•••

3ІІІТЕ ВІ,

... х!д

нов

ли за 75 рок!в, що те>К обіираJіи не одне покоління людей. Хочу поговорити про речі більш прозаІчні, буденні ... що

залізобетонних виробів,

- Мвкояо Кузьмичу, відомо,. що у черввl иниуJІоrо

-

року урsд затвер•

',див ~пdрвдок видачі

по-

свІ,цчевь особам, . JПd по-

страждІLJІІІ вІд аварlІ 11~ ЧАЕС. Чим ввкJІВКава. ве

обхідвість У новому, ана· .поrІЧІІоrо прнзначе!fВЯ. до-

кумевтІ? -. ЖИ'fТЯМ.

Воно

ви-

магає вдосконалІОвати за-

кони, прийняті у зв'язку

з

дезакт Цію. Тож можна Іх хрдити?

чорнобильською

· рією.

ава-

Як nам'ятаєте,

У

ЗвиіJ

Та це

·

. не

Змінилися під оди до ви­

значення натег ій учас­ ників і потерпі х, вони стали чіткішими бі~ьш справ~дливими. Зо ема,

до першоІ категоріі т відносяться лише

інв.

які

дістали

Є

зміни і щодо .. віднесен­ ня постраждалих осіб інших категорій, що

захист nотерпілих, були внесені змінИ і доnовнен-

кону. І нарешті

про

соціальний

ня. Так: визначено нові .~_<атегорії громадян, якl віднесені до потерпілих. Це

тимчасов~ ПР.ащо-

-

ючі у зонІ

обов язкового

відселення. Іх й

мало.

вожні

Вони

ие так уже в

ті

nісляаварійні

три-

рок

фіксовано у .14 стат

одна

lІРИ~~на, 1Ц ' викликала зМіЩf у п ядку видачі . посвідче . Не є сенре­ том,·

ного с

не було належ­

орядку у видачі nо­

чень

союзного

Іх часто-густо отриму-

вали люд~. · які не брали

прокладали газо- 1 в

безпосередньо:.:

проводи,

усуненні насJІідків

дороги,

міняли

Дахи, огорожі, проводили

зразка

або Працювали

участі

в

аварії

за зоною

участь

.

Хотілося що

б

ліквідаціІ

уч

ка

-

над~

наслід

чи потерпі

звичайно с

ві.

о

ава-

озний

дає

свідчать

на

одержати

кументи,

які в пl~ставою д

по_сві.ЦчеRІІІІ?

-

Новим

встановлено,

видачІ

. ·

.

пQ що

дком

n

ста­

вою для видачі посві ен­ ня є оригінал nосвlдче я про

відрядження

відчуження:,

до

довідка

з

Пр

пра­

·nроблем не повинно бути. ~Слід врахувати і те, що

фінансові. донументи бух· галтеріУ зберігають трива· лИй час.

ЗрозуаіІJІо~ А де мож­

-

участь

ботах · no ЛінвідаЦіІ на­ сліДНіВ аварі'!:. До цих ре­ комендацій nрислухались,

.

.діяну й у шкоду. Все це і вик кало неОбхід­ порядок ви­

про

цівників Ух системи у ро·

.

ь.

тоді бу·

. .Ra

.

стерств і відомств, облви­ конкомів з nроханням збе· регти всі документ~. якІ

·

отримували лише ті, ійсно ризикував здо­ ров'я ,і ж~ттям, заслу­ ·жив к nенсаціІ за запо­

nосвідч

су­

дераціІ. незалеяtних проф­ сnілок звернулися до міні­

х

дачі

розглянуте

. У 1990 році ~ІН· раці разом з радою Фе­

хто

ність зміни

же ·бути

тн?

на

нців, тож тРеба. щоб

на­

слідків.· ·аварі 'і. У сnірних виnадках це · nитання мо-

не збер

доку­

nраво

про

ліквідаціІ

- Аае ж МІІJІ!,Н' mlсть років. Докум!:JІ'І'і мoru й

,

nідкресли

посвідчення

у

командира

частини

дом.

які не мали такого nрава.

кож особи

хворобу.

військово"!:

· «Ліквідато­

великі ільги, які коштуть ороку мільярди кар-

променеву'

ток і ·довідка

що компромету­

с'fатус

мент,

відаціІ і nотерnілих, а та­

підвищену оплату праЦі у цій зоні, військовий кви­

.які для

ди з 'JИсла учасників лі

грудні дев'яносто першого і в липні нинішнього року до цих актів, зокрема

Закону

>К,

рів•. Слід наголосити і на тому, що самі nосвід­ чення видавались не мі­ нІстерст~амн, як ($уло передбачено, а Підприєм­ ствами і організаціями,

ер . ріІ і·

тоГо

видачі nосвідчень, нерідко ~иДавались кампанійськи, без достатнього аргумен­

вало

все.

До

в попередньому

nорядку до)(ум'енти, ввщкались nідставою

тування,

хіба

но, ві.

е

перелічені

sаробітно'і

Зокрема,

плати

·щодо

-

75

'років.

-

Та все

не можна

'ВИІСJІІОЧ8ТИ ВВDа,цкіВ, KOJIJI переJІІчевl документи моr­

JІВ не· збереrтвсь

-

орrа­

візацІ.Іо розформуВ8JІІІ, ре· opriUdsyJiaJiв ·wщо ..•

(ЗuІвчевu ва 4-А Стор.)•

-


І стор:

12 вересня· 1992 р.

8

~··кrАІНА чим

DЕРЕРОБЛJІТИ­

та

фІрІІІі

210

крмаркІв.

Імущими•

По­

14 краtв

тІв,

• ОВС1ЧІв

пuуваник

І

МИ нає

фрук­

· ви­

татів

п~

І

кожев

к\Аоrр

йоrо

цІв

куаонІв)І ,а· sвн.ІІИСТ у \Of-'·15.

обІІІ,І,еrьсн

\

(або

чаІІниІІ

1

\рапьнІА .ковструа:fор

n.

JІ4\ла ·АО

І(вtв.

бритавd.коrо ·мІе­

до! о

,I,CTaBIIR&

ЖІ

верес­

кого

н

. Пtcn• ка Kpkc .аІтака ·

с'воr

вервІса­

Klt

па рупьвиІ .аtіак

харкІв

і

AH·7R

вир+бництва.

фектнот l

починається

що

поса,І,Ки в\ІІсь­

ІЮЛО

корпусу.

найбіпьще

рос\ІсьІj

·ПOIICBitiltf

1\.ИМ органам, що .. АО кас 3 мh:Івю .аІ .. АоІІе, ПОJІ,\био

у

сІв пІ-

кання

І

І

t'

вилученІ

в\,І,Гкас~~

ПІД СПІЛь,ІНМ

3акІнчеи.о ЛОВИОГО

форІ!jуваинк

КОМ~НJІ.У1ІаННІІ

\

ro-' Об'·

·ЕАНаІUІх s(іроАииtсил СНД st штабом у М квІ. НаА­ важ.ІІивІшt

контроль

уnрав.аІнвІІ

,lloro а8,І,аивІІ І~ цалtзоване с

. \

СИЛами, КОО. Р.І. Н ЦІІІ ЗУСRІІЬ

УкраУна

8\Іська.rй

..

ре,

уч стІ

стр ктурІ

КРИГА

·..

ри

про

це

ТО

тут

..

КІІ•вІ. "Що,і.

ковсу;~ьтаЦІТ

краТи,

бовець

ЗброАви

ке

-- Сил

бе

участІ

IIORфJJ.\

у

І

Рос;

sасту

JІ.еІІегацІА

1Іусу,

даному

C.tQ!IR.tИCЬ

За,.

C:1'0p01Ut

.ІІН

ва

ЧорноМу

меірf.

прийшли

переконаннями.

формувалася Рада

нув~вся чи

Ba-

ку· 'с.формуваt:~~ ·-~Іни\.

«На­

адже не

за

май-

старим

сл~няність ·обраних при nрfійКЯ'М'і потрібних рі­ шень. У ЦЬ<>му. я переко.

!еФО

ІІК уараfнськІ, так J. рос\А· ськІ' вІІськово:-Корсьk\ · сІі­

й

за-

сценарієм, з nрицілом на

Вер- .

АН., 8\,І, . 3-, СС!fРІІіІн щаоt0 . . . ку 3 ТІІ'С. .щоб ,IUa .tefiS; . . .

·

тішУ

.

не

при

про~деннt

кожІіоІ

сесіУ

щого

органу

чому

депутатська

на­

владИ; ·Ось пасив-

ність, закліщена в фук­ Дамепт Ради, вІ.Д cecli до сес11 иарос'І'~а. я на­

- ,вtть

себе

Р к

·

.

зобов'язан

,

лося водночас

я вважаю: виконати свій обов'язок ожен . депутат пер

хоча . б обо­

власною

с

ІМ'И

со­

ви6о ця­

ми.

щсазав би,

виховува­

лась • 1 набра.'tа форму обопільноУ · безвІ.ДПові-

* * * РЕДАКЦІІ.

Пуб­

лtкуючв цl нотатки депу­ тата, окремі пОJІоЖеІDІJІ,

вквх ми не роздІ.тІвмо, редакцІ.JІ переС.ІІlдувала мету rпбmе з'ясувати

прв'ІІmв

арІІJІу

мввупоІ

вих

.цептrатlв.

ЗJІево,

хтось

подt.ІІяе. ТО'JКУ :юру

cecll . місько1

Ради варод­

ФіJІІпчевка, хтось заперечує. А.пе те, що розмова . про перебудову

. Б.

дtuьи~і

сера А. Вайди. •нова студія" nредста•ляс: •здрастуйте•.

-

Бомонд.

Одначе.. КрманА ефір.

·

ем-сеАwн. У

З.QО Ноамнм.

.. рос;іп..

· opralfy

апарату

У

se

міськвикон­

08.00 О 8. 2 О

і

Новини. Ранко11а гімнастика. "Ранок•. · • "Вередливий Мурад". _Мультфільм. Новини.

·

·

··

Прем'єра художнього телефІльму "Багаті теж плачуть". У світі тварин (з сурдопе-

09.05 . рекладом). ·· 09.4 5 Асоціація дитячого теле ба. чення. Хочу стати зіркою. 1 О. 2 5 Футбольний оглнд. f 1 . ОО Новини (3 .сурдоперекnадоЩ. f f .• 2 О "Дощ у чукому місті•. Ху. дожнім телефільм. 1 серія. 1 2 • З О •клопіт". Короткомеfраж­ 1 3. ОО 1 4 •О О t 4 .2О 1 4. З 5 f 5.05 1 5. 1 О 16.0Q

17 .ОО 1 7 •2 5

14

...,......

19.00 1 9 •4 5 20.00 20.40

UІІUУ

а·

~aanucмo

, 111•

~

ra8,U'II

allf•c•aoro

на

ІСмСва

І

.

2-у

Ноамим.' Ранкоаа rІмнІ •Раноt•. •крем-6р10nе фІnьм. · . Ноамни.

та

оІіuс:тІ

.

тфтьм дпя доросnих.

Aaт<Jpani ПарІtЖ Пекін.

-

118 А81811ТІІМУfЬС8 раtІ~ОІІ І nроrрамн "Остам&Ью" ta •РосІ•"· .,.

Переаа'ІІ. 11 nроrрами УТ

У nporpaмax тun-мм ·-uмІ аміин. Сте•т• а ІІІОА•ммм- -ІАо-емм•мм ~орІ• т..ебаwмІІ8 І ~-

19.00 19.30 · 21 • ОО

1 4. · дом). 1 4 _2 О TeneмЇ4.diJI. 1 5 . О 5 БІІокис:і:r;\1 5. 1 О Уолт Дісней 11 1 б. ОО УсnІх. 1 6.30 Вистуn аиса~о~ 17 .ОО 1 7 •2 5

. . джереn•. · 1 8.00 О, Маріанно! 1 8. 1 о Прем'сеа худ фtnьму

Баrа·

чуть•. · 1 8.55 Фу:rбоn. Кубс · ку6кіа. 1 /1-6

•сnартак• ІМ •Авенір• (ЛІОІ

таіім._

анни.

Моск• а

-

МаАстернІ музики. Переда-

.

Прааипа rрм. · на,wостІіі сесії Верховної Радм Уараїнtt. • · . Киїасt'!'а nанорама. • Прем ера тепеекраиа;- Ху­

докнІА тепефІІІьм •граф Монте-К,Р.Істо•. 2 серІ•.

•останісїио• І

Татарстаи1. п програму Сх

ВероиіаоІО КІ

·

1.

таіІцІО і музи1 Ноаиии. Міждер-жаакм

22.00 Футбо~. Єарс ки. У nepepaf

СІМА.

ча

дом). мдощу чужом дожнім телеф мГірть•. Кор_!)

1 9 •4 5 Вечірн• казкІ 20.00 Ноамии. 2 О. 4 О Зуст.рІч у Кок . •останкіно• 3

"Канаn• • .Snepwe. ·· Воєнне реа10. 22.4S_.f1ромята кииrа•. Муnь-.

17 .ОО . 1 7 •3 5 1 8.00

11.20 , 1 2. 2 5

Ба.rаті тек nлачуть•·.

Тема. Вечіри• казка. Новмии. Фіnьми режисера А. Вайди.

Ноаини.

чуть•.

09.5 О • Д10ймовочка · тфіnьм. 10.20 440 герц. М~ рама длн niдt 11.00 Новини (з СУІ

мБезіменниіі дожнІй фіnьм ОО Новини ( з су

2 2. 1 5

. 23.00 2 З. 2 О : ~

HptiCIItl

nepe..,l

а

раїиськоrо на ІМ. Верьоак 22.40УТН. 2. 55 Ху докній тent

НИИ худОЖНІИ

ний художніи теnефільм. "Безіменний замок•. Художній фільм. 1 серія. • Новини (3 сурДоnеремвдом). Діnоаий вісник. Світ гроwей Адама Сміта. Блокнот. Уолт Дісней nредставnяє. 440 герц. Музична·програма дn• nідпітків. •пластиліи". Докумєнтаnь-. ний тепефІnьм. Ноаиии. Концерт традиційної япон­ ської М1(ЗИКИ. Муnьтфtnьм. ФІnьму

діть, бnаrосnоаеииі 0\'ЦІІі:'·

. :м'•:ку

nукеноrо ака.

1 2. 55

1 8.05 1 8.15 Прем'сеа худокнього теnе-

,

собі театр. Тема з ааріаціями."Прмі­

nервАН-.

е-у

ФормацІ•.

21 • 4 О Концерт ДерJ

05.00 05.20 Оіі • 3 О 07,50

серія.

,. мого•. Концерт духовноі! · ·'· · рок-музики. . 10.50 Кінозаn •к.2•. •ІнтеріІен.:· Каи1аn ·•Рос;ія.. і - . чія•l Худокиііі фіпьм. ,· п_ер'еіlа .. •і ,', УТ-2 -~ 12.40 С8ІІанське nмтаииа • 13.00 Вісті; 1 З. 2 О Із aany Констмтуційноrо су 07 .ОО Вісті. _· ду Росії: . . · 07.20 Час ділових n10дей. 1 5. ОО ВІдкритий чемnІонат США 07. 5'0 Момент істини. С. СІ,)едоров . _ з тенісу. Фіиаn чоnовічого · відnоеідас на заІНІІтания · турніру. • А.Карау11оаа. І 1 6. 55 Там.там иоамни. 08.45 МуnьтІ-nуnьті. І 1 7 .1 О ТрансРосефір.Дуwа сnівас. О 8. 55' Копесо оrnіІдаии•. 1 1 7 • 4 О Беnьrія: nарпамент І преса. 09.5 5 К-2 nредставnяе: .•кіноrраф•. . ~ 1 8. 1 5 llaaaAтe з'•сусмо. · 1 О. З О Канкурс fІал~тмх танців. ла­ 1 1 8.25 Київська nанорама. • · . ,тиноамериІСаиська програ­ 1 1 8.45 Tene6ip-sa інформує. • ма. •1 1 8. 55 РеІUІама. 1 19.00 Вісті. 11 • 1 О Денним cea~,tc. Худокиій те­ І · 1 9 . 2 О Свято кожен день. пефіnьм "Граф 'Моиrе-Кріс­ : 1·9.30 Прем'єра телеекрана. Хуто•. 1 серІя. І · до"иіі теnефіnьм "Граф 1 2 • 4 О Сеnниське nитаннІ. 1З.ОО Вісті. • Монте-Крісто•. 1 серІА. І. 21 . ОО Момент ІС7иии. С. Федо· · 1З.20 Із заnу Конституційного С'/·ду Росіі. · ров аідnоаідає на заnмта11· . 15.00 Телебіржа~ н• А. Kapaynoaa. . 21.55 Рекnама. 15.ЗО Бадабокм. ПрограмадпА 22.00 Вісті.Астропоrt'Іи6Ііі npor· ~1а~окnасникіа. 15 ;50 СтудіІІ •рос:~·. Хіт-щодеиИO$. ... ник. . . 2 2. 2 О Із заnу КонстмтуцІйІ:Іоrо су 1 6.1 5 МуnьтІ-nуnьтІ. ду Pocri; 16.25 Там-там ноаини. . . . 22.50 Манера. 2 З. 20 Рок•кафе. 1 6. 4 О ТрцмцІАие кореііське ве-

ІШІІАИ"

кому, йоrо rолову о. М.

05.00 05.2 О 05.30 07.50

16 .• 40

nepepal·

0~.1 О Театраnьиий роз•ізд. Жиа

10.05

.ІІИDІе вароАJІІІХ обранців, виборців, а.пе й працІвВВ­ Іщенка.

Презентація фіnьмІв режи­

07. ОО ВістІ.• . 07.2 5 Час дІnоаих n10аей. 07.5 5 Паиоае-тоаариwі. 08.1 О Дозаіnnя.Дай паnу, друке. О 8. 2 5 ТрансРосе~!Р· Панорама приаатиаацІІ.· .

в Вроварах назрl.ІІа, заперечуватиме Юхто. А тому до участі в цій. роз­ моВі 101 зак.пвкав~~~о не

ків

Вечірні! казка. Ноамии.

пepeila•ti, УТ-2

иа ни-

о

и

ле

. ВІД

Вnерше на телеекрані. Ху­ дожній фільм "Снігова, країна• (Японія) .

Kaatan

особ­

сподіваннями можлив :rl

і

сурдоnерекnадом).

22.ЗО Ііаіться, хто np...twoв.

чи

рі­

була·

при

депуоrати за

ке

вона

Іще

Та

ПJНСе_,_

Я.атннсь&Оr

щ<>

Ради,

. бу'РІ'Ія ,

менту Ю. ,.РСІІІІІм а іІааь. розnо,І,fJІу .. ЧориоІсорс.~о&о[о

флоту, QбІІ,І,В\

заступниками

малувато.

віс:rю

(3

ав10мобілів

. Оптимізму

в'язок

сурдоnерекnадом).

Марафон-15.

2'3;.20 . .

впкон­

наштовхуються

моЖНа

21.45 2 2. ОО 2 2.1 5

амораль-

виступити

родJJrеннІ• сюди

ховвот · . РвАв :Vк~Тви а.. .дУРАвнцем ..-. . sас:тупвнк08 спtкер.а PGCtkloiU/I'o парла.

Реа.tІаацІJ

за­

rt>депутати

закладена

вс!.

УкраТин

Гол. овн

не

·значити,

на ЧОІІ\ s n•шнм

ИІІом

міста,

глуху стіну.· Говорячи про пасивність депутатськоrо кор-

\•. І Н Hh\; І ВАШИМ у М аулу. ReJІ,/1110 8\,І,бу" ІІась , обоча· 3устр\'І .Іержавнн

вно

рівиицтва

м

обличчя

. то

-

запитаttь при-

роопродажу

на

республіки

ж

Олексія

тів змінити на вень 1 ком тенти

необдуманих·

шень,

YкpaJRR.

У 38 RSK 3 . ЦИМ М\иtстер­ СТВО об они УкраТни упов­ новажек заквити, що .жо­ Аеи ІАса.ковос.аужбовець

ти

Я не

єть

протв

Карабахо , nІлотом •коrо •к стверА увтьt.; був в\1:

до

само

тому

нішньоrо склад

на.важуються

воТ ІRфо ацІJ .3'ІІВНЛОСІІ по8ІАОм.аеи 11 · про sбвтвІ JІ.ВІІмн .ІІІт к - ва,1, НагІрним

СЬКОВ?С-ІУ

с

Іздки.

омаr п

19.45 20.00 2 О. 4 О . 21 .05

комі­

тан

на

ува.в

и

ків,

а

1 8.1 5

Макс овича. Можна бу-· ло :олеrшено зІтхнути і

зими реальні..

·

масо­

с сіІ

з

СІІ". Мультфільм. НОІІИНИ

2 0. 4 5 На АО6оІІоІІч, 21 • ОО Ди/11_ро~ 21 .35 АіІ ПІ Кмїа. РІ

ф1nьму •Баrа1

мколм ведмежа nрокинеть-

(3

• инамо• (Км ( Ідень). У n1 19.45 УТН.

08.00 0.8. 2 О Прем'єра худ

аnьnініста". ·Художній Фільм. Брейи ринг.

Новини.

2

манний•.

19~оо ~бок УЕФА 3

no Паганіні•. ·

ХудокиІА теnефіпьм •нІкко-

по ПаrаиІиі•.

r

16.00 УТН. 1 6. 05 Кnас-10нІор-І! 17 .40 ВідродкеинR. 1 8. 1 5- ФІnьм-конце1

r.

\

че~tня. Хочу стати зіркою. 1 6'.4 5 Відnочиваи. 1 7. ОО Новини. 1 1 , 2 О Футбольний огляд. 17.50 НЕП.

ви ористапня коштів на иватні закордонні по-

п

родЯН. КолИ .. Ж,

. ~-~бах

а

проводили

ських

ніхто не 'дУмає, а чи ДЩІQJІЬНЯЄ це іНШИХ

·нЕ.

JІ.еІІхи

сіями,

н

іЗ

тЕ>ктУРне

'

НАШІ

У

уде

Та

коли

у

ПО,Іа.ІІЬШ\

все

иет.,е ріш н ниц.тв.о жи. ro будин­ ку з~ стоматnоліJUІіНікою. Ніхто не Зважає на архі­

·реб .УкраІни Тв. Перегово-

ІНІВИХ

ставлення холовп

··взаєморозумі ня

2 З. 55

. .

1 4. 2 5 Телемікст. 1 5 . 1 О Блокнот. . 1 5 ..1 5 Уолт ДіСtІей nредставляє. 1 б .• О 5 Асоціація дитячого теііеба

TOrO

сутніх

продо

Р АІІИ АИПJІО·

З

не

лік

пере.

ЗМіНИЛОСЯ

rоворіть,

та

1 4. ОО

адресу.

влаш

вих •бУ

.

свою

лі дивувала йоrо непова­ rа до ПропозиЦій ·депута-. тів. Так і відчувало я за всtм цим: -«Ви rов іТЬ,

rамжlв

КОАJІШВЬОJ

Ібні

~у­

часу

19.00УТН. Фіnьм-коицерт •Адажіо•. Студія •1 -е·rрудня•. На добраніч, діти! Дніnро. Ай Пі Киїа. Ремама та ін­ ФормацІ• • 21 .40 С.Моем. •копо•. Вистааа Москоаськоrо театру ім. В. Ма•коаськоrо. У nepepal -23.00 УТН.

19.1 О 1 9. З О 20.45 21 .ОО 21 .З5

05. ОО 'ноеинн. 05.20 Ранкова rІмнастика. 05.3 О· •ранок•. 07.50 ·мупьтфіnьм. 08.00 Ноаиии. 08.20 •готель •Біля загиблого

рівні. З ється: зрив останньоІ із них навіть

ну.JJому

нов\1

nроХо,І,нІІв

влаш-.

годі

не

1nь

І канаn~ Останніно

ло сподіватися хорошоrо результату. Іноді взага­

Ііцеика.

не бе-

облеми

не

голову,

Та

Чимало рішень, диц.по, бyJfo прий:

УШИЛА

ВирІше!ІІ ..п . .,І,ачІ. . Ч8СТ в.tасІЮСТІ ЄР матвчІfІІ'х '· ЩО,І,о .І~· 11·

..Якщо

.Інакше ... •.

Сп\8~ружвоет\.

:.

комісія-·

\,ЛЮііІ'З.РИСТСЬКИ, В діЮ'ІJИХ . норм, при JІьованlй ·, зг і ·

атеrІчввми

держав · Сnів ужностІ 3 метою saбesn ВВІІ колекТ!ІВИОТ безпек ·а також .вжиттк своечафІнх аахо,І,\8 .1..1111 збережевиІІ. миру ва

територІТ

депута,тів

·

"ЛиІ(арі духу•. Прем'Сt!і

11 . ОО 11.20

тор ВаперІА

ЧОСТІ.

йому. доведеться зва]Цтіt на цей фант і він вра:ХуЄ

.

а­

\

комлндУв~иня.м

відбулосh.

товувала

6es

вІJІ.еокаLера,

nостійними

ду~ка

t · во-

ба~жу б 1111

rOФjell

1

ми,

летіли

уст

JІ.еsвоІІ·Ів. ~

)І.І.оставцІІІ

Іх не

08.00 3 ІОСІоМОЇ ДО деІ'ІІТОЇ. Інфор­ 08.00 3 ІОСЬМОУдо . · формаціїіно-і . · маціАнО-М'fSІІ'lН& nporpaмa. ·. рама. 09. ОО ХУдокнІА Фіnьм із субтитра­ мм •сУІенІр An• npoEYpopa•. 09. ОО ХудокніА тent КИТИ& ТРОІНДІ 1 О. ЗО Rерамц•. @ЇЇ. 11.00 •з.емnІ неа'януча·краса ..;11 .25 3емnе моR. )І МІіамчна .nporpaмa. Ч~риому морІ f1 .40 WкіпьнмА екран • .11 ІUІ. Ук11.55 УТН. раїнська nІтература. 1 2 • 1 О МузмчииА фІn М. П. Бакан. Сторінки ТІОр­ 12.1 О УТН. 1 2 • 2 5 Доброrо аам. здороа'•. Вак­ ка хІрурrІ•. Нарис npo ака. деміка О. Waniмoaa. 1 2 • 6 О КінозустрІчі. · 16.00 УТН. · • 16.05 ДІІа дітеіІ. Весепка. 1 6. 3 5 Дааоии Чориобиn•. ВІдnоаІ­ • ,АаСІІО на aawl заnмтаии•~ 1 7 • 2 О JіоАки з Пр.."нІnроа~а • Музично-qу~nіцмстмчна npor- . · рама. · 17.50 Канаn •д•. 1 8. 5О Му:и.чимй фіnьм •виріс бар. аікочок мені на аіиочок•.

лефІnьм•).

09.40 1 о. 4 о

на

УТН. дІтеА. Сон•чие копо. XopJorpaфi'tlti tІоаели.

lln•

17.50 Фіnt>м-концерт •моиоnоr .. npo кохаинІі•. · 1 f.,uO УТН. . І І' 1 ~ •.1. О М_упьтФіnьми •ябпун•.•, І . .· •скарбиичка•. І 1 9- З'n •ОтJке ••• • ,.3 ЦІІІUІу 8ХТО МИ ••• І 'І 20.30 Урокай-92: факт І nрогноз І • 20.45 На добраніч, діти! 21 . ОО Дніnро. І 21 .35 ·кіиозустрічі. · · І 2 2. 2 5 ВечІр романсу І nісні: І 23.05 УТН. І 2 З. 2 О Худокиііі тепефІnьм •нікко І. ЛО П.rаніиі". 1 cepiR •

nідтримали праrнення ак­ тшmо працювати. А то­ му здебільшоr<> й від­ мовчу,валися нароДн1 обранці на · сесіях, і Іхня

кр~тику

·

І І І

постійних

цим стурбований. У сво­ єму виступі він піДкрес­ лив,· що в майбутньому

голо-

.

спЬр08ітництва

ми не

етевт•

об

йЬrо

nом~к"·· УТН.І

, n•

які

чи не зах<>тlл·и

роботи

Проrрама rурту "Сокоnи•. Д..окумеитаnьиі фіnьми.сту­ дІі •vкрт8fІефjnьм•: ~ЯаорІаська забаіІІка•, •воnодммtіІр Ронноа та Aoro nо-

му ·тарас Меnьничjк. о­ І слоао• (студія Укрте­

Пригадуються мені ви­ бори голови виконкому. Тоді О. М. Іщенко ледь­ ледь набрав достатню кількість r 0 лосів 1 був

дивує::

О. М. Іщенка з депутата-

мови.

1\0 п

та

.

ву.

.аотоваrвІІ . r сІмадкиамн Бе.аьrІ .. Я. ЛJО м та Р. Карло , Іижеие 1· ви-

непрqхавих

виконкому,

-

СІОкету•.

докумеитаnWІоrо теnе

байдужість ціл·ком влаш­ товувала О. М. Іщенка.

пасивність

З перших же кроків роботи РадИ ·нового скли­

рн4уками

ЧериІг всь.кІІІ об.fастt JІІ!rкиІІ~ дельта ·опJІаи,

вtаи

.

Звідси

rодинІj'

ВОІІИ

голову

комісій, не сприяли успішній діяльності,

. та.

ви~онкому

ПИІІЬВІІпоJО •.,се\)ПВІІ о \1

кпадачем

котрі

а

згуртувати' депутатів нав•

ково-пО.ІтрІht~ . обО!рова, су­ дІІчи ,. yc\Oro, ;во стаІІа нц

апарат

не змогли

така пасивність навіть влаштовує пр,ацівників

пмщІ~ у МосквІ наша

можливості.

депутатськоrо

чєклJіи ...

Pma

депутатів,

вва­

мало

НА 'fІ,І,КРИВСІІ черфвиІІ МІЖ· нарО!f.НИІІ авІаса.uсtн: Украr­ на

та

я

залишається

Бв.$буев, вн­

та\ Фарвборо,

не

винуват­

зриву

були. відсутні,

депутати

иауково-!rехвІчвоrо

~мnпексу

головним

11 .50 16.00 16.05 1 6'. З 5 17.25

~бовав-

600

Груnа авІабуд\вфвк\в УкраТнн,J' •ку очо.І808 гевеІі"коrо

зрещтою

Оптимізму

У НЕБІ НАД ~НГЛІЄЮ

\

яка,

цього

жаю

зрештою втраЧають В.іру в можлИвість якихось змін, ·втрачають віру в

. вересjІ.ІІUТІоСІІ,

у

Та

цем

Не

виконкому

служб,

ввв­

11' ·

с~туаціУ.

тримки. у

о,І,во­

щ. о

Ра­

. 09_.45 11 .15 .: . .

добробуту

нулоr сесІУ Ради.

не знайшовши пІд­

1

му грошІ. ВІ,І,пов~Афу уго­ ду · пІдвиса.ав. :tІІJtстри 'SІІ'ІІsку обо& АСР в. Те·

тажу, .

од­

сесії

·

08~00 УТН. 08.1 О ХудокиііІ фІnьм •поаорот

виборцІв

і призвела до зриву ми:

чиновників; нанервував­ шись в оЧікуванні резуль­

· В ГОСТІ ! В ІдинІІІ •rрома,І,ІІвн Ук· раТна І МОІІДОВИ sаророаео,І,И1І

проходять

за

пІдввщевви

дальності,

ми­

нями . 'по кабінетах різних

КРАЩЕ JЗДИТ~

переси.11ати

час

вдається нам здійснити наи1ц. те, що особливо хвщ1ює виборців. Похо­ дивши з rхиі'мн звертан­

пуски. ПершвІ 3 них вІд· будетЬСІІ у с-руди\ І принесе УкраІнІ 30 м\nь!Іов\в. до.11арt•. ;

•ио

зовсім

одна

тщращення

\00 . мІІІЬЙо­

щорІчних

стаmо М. ФеАо-

побажаввп

жвтти й

ди, а 3 НИМИ ВіДХОДЯ'І'Ь у забуття сподJвання на

н\в до.11арІв. ЦевтраІІьвиІІ банІ[ УкраІНИ 3ГО,І,ИВСІІ ·J ,ри

не

швидко,

НоІQ

'МАЄМО АмериканцІ І кава,І,цІ .ук­ раТнсьаого rtоходжеин• зиаАш.ІІи . оригІИаАьииА. ,я,­ dб .довомоrти Yltpatвl. Во­ ни МаІІnь намІр рсізПОВСІО· двти с.ере,І( ,І,Іасворв · серІТ безnроЦентних об.ІІІrац\А ва

утвердn

якось

усвідомлюємо:

nРОдуктів.

б.ІІИ3ЬКО

пробпеми 1

брова~.

ХОРОШИХ 'ЗЕМЛЯ.КІВ

суму

про

щодо пО.ІІІпшевва:

cвtry І 33 пІ,І,приемсТВІL· :S ,І,ержав СНД пре,І,ставИJUІ об.ІІадв-инІІ д.1111 м'ІІсиоt та МО.ІІОЧНОТ, Х.ІІІбобу.ІІОЧИОІ . та KOHДH1'tiJICЬKOJ ПpOMHC.Jio­ BoCTf, устамуdник ААІІ

переробки

вtдj;ук· ва

ревка сВажквй шпх варо,~;ов.ІІад.цJІ•. На ptoro .цум• Кf, П автор ввеловвв те, що · хввщое баrатьох де­ ПТJатІв міСЬкради, - кому не байдуже, u прохо­ ~ утвердасеВІІІІ прввцвпtв ІЩРОАОВ.ІІадАІІ, . у коrо, ще fскрвтьси вадІв бути ·почуТDІи смад7

родна спецІаАІзоаака ви­ ставка, ІІКВ В\,І,&рИ.ІІВСЬ У Респуб.ІІ(кансІоf(ому · центрІ

виставок

.

.М 74 (8317)

8

••

ЦІ НОТАТКИ

БУЛО Б ЩО сІнпро,І,харчом.аш-92• так ЗВІІТЬСІІ ,1,pyra. міжка­

ва,~,

ЖИТТЯ:11

Поее.ртІІючІІсІІ до· 88др ~но••н•ю

І СВІТ є

~НОВЕ

На ІІІОСТІіі ёесrі· Верхоаноі Рци Украjни. •

KaІtan

·•Р

\, а:-ереаа'••і 07 • ОО ВІсті ..... · 07.20 Ремама. 07, 3 0' ЧаС ДІАОВИХ А 08.00 Особnива nan 8. 1 5 Рос:іііськІ ОРІІ 09. f 5 Те11етеатр Ро 10.20 11 • t 5 1 2. 4 О

Л6&а. •віруІО' Пісні В.Рсзнt Денний сеанс теnефіnьм Крісто•. 2 ее

•r1

Сеn•нсько nи

1З.ОО Вісті. ІЗ 3any КОКСТІ ду Росії. 1 5; ОО БІзнес - нові

1 З. 2 0

1 5.1 5 Гора CoP:iir.. 1 5. З 5 Там-там нови 1 5 • 5О ТрансРосеФІІ Схід.

1 ~.35

М-трест •

16.50 Хрмстиянська 17 . З 5

МузмчииА фІn кобзарські•. •

1 8. ОО На wостІй сес РадtІ Українм . 19.00 Кмїасьі(а nаи<1 19.20

Теnе6Ірка ін~

1 9. 30 Пре••'сра теn~ · докмІА теnефі

.

MOMI'8~Q'

.(1-.00~~~:~

--....------------~1

'• ;. ; ~


cHOISI!

Ж И ТТ Я•

8 12

вересня

а стор. • .м

р.

1992

74 (8317)

,, .

~

.r-•ооtіедіііоіС ї4- .·вёJЁс·ня---: 8.00 З воса.моідодев'•тої. tнфор

І1 АТОі. Ін­

ОО Му3ична nрограма

·.

ка дощу•.

• &Jia-

.40

ее-

1 12

доnомо•е

• Му3и• _

•Авансцена•. МІжнарод­

ний фестиваn~ театрів "Контакт-9 2 •.

09.ЗО •смачноFо, тигре!• Лаnь-

11. 1'0 Теnефіn~м "Кассандра•. 11 • 4 О Шкіn~ниіі екран. 11 кn •.• Сіаітова nітература. • Ла у· ·

•комnо:ам­ ІНUІіи•.

кова вистава-.

1 0.20.Uиркова npor-paмa. 11.25 Mari• cnoaa О. Гончара. 12.1 О Ес1'радиий концерт. 12.35 УТН. 12.50 Худ.о•иІй фіnьм •nідозра•. 1 4. 2 5 Ао6рого вам здоров'•.

Ноб·еnіас~кої nреміі. r.еати. 6уМін•. _

12.1 О 1 2. 2 5

ес.

Р8tІОІС·ту­

УТН. Муn~тфІn~м •nnoщ• кар­ тонних годинникІв•.

з·нам'ІНСЬКа баnьнеОІІОГіЧ•

-

16.00УТН.

16.05 Чуєw, брате мій ••• Зу_с­

".6оnу.

раІ-

·

ІСаІІІіЧУКОМ.

ІІІ ~ ама таІиного :аас­

ІІчиого Ук­ 'иого хору

1 9. ЗО 2 О. ОО

Іуn~т-

Новини. Ранкова .гімнастика. "Ранок•. Муnьтфіnьм. .ОО Новини. 8. 2 О •Баrаті теЖ nмчуть•. Ху­ дожній телефіnьм'.

в.

nерекnа-

сті•. Ху­ І. 2 серія.

09.05

Аетраж­

К11уб мандрівників

доnерекnадом). · 09.5 5 ... До шістнадцяти . ші. . 1 О. 3 5 •коn я, Оля і Архі­

!фіn~ам. ::.к•. Ху­ :ерів. 1ерекnа-

(

з с.ур-

мед". МуnьтфІІІьм. 1 1. ОО Новини (3 сурдоn81'екnадом). 11 . 2 О ·з·адача 3 трьома невідо­

мими". Художній теле­ фіnьм. 2 серія.

ставnяє.

2.25 .."Екзамен на.чин•. к~еот­

·ПіснІ, Іексика). nеканаn

tбачени• j'l'aBI\RЮTb

ІІИНІІ ДО.

.оготеnе­

nефіnІом.

4. 00 14.25 1 4 • 50 15.05 •1 0

НОВМНИ С~ ІУРдОПІІJІІІІІQОМJ. &рмдж. &I:SHI!iC·ІCnac. &nокиоt •. УОІІ1' llicиei nредСТІІІІІІС.

.ОО

" nna-

. ,..,..

кометраJІСНми художнtи те-

. 1 2 . 55

...,

•&е3іменІімА :аамок•. Ху-

дожиіі фіn~м.

fpac 'Е.ГраІІ

4

nодаріа

(скриnка)_,

а

·6ypr). 2

ІІІІНММа. . 1 7 • 4 о. Му:амчна nporpaмa ~Кре-

ні А.. студії

1 7 • 55 Прем'соа теnефІn~му дn• . дr1'еі •nрмгодм 'Іориоrо красrмчмка•. 1 о·сері•. 1 8. 2 О Людмиа І :aaкott. ,

щендо• не

)МСОЮ

~ 9 . 4·5 20,00 20.40 21 .55

19 .4 5 20.00 20.40 ·

22 • 1 5

Канаn .. Pocif'~.. і ,: ~-~P~~~J•,i;" ~ffi.-;o~:.,,

І.nанте-

іо•ній

•онт3· І.

ііноrо су­ а.

~•кий

~

07 • ОО 07.20 07.50 08.20 08.35 09. 1 О

КІnрас М·ажеАка. 1'aжJa НАТО•.

Крісто•. 3 серія. Сеn•нс~ке nитанн•.

·

ВістІ. . ІІ заnу КонституціАного

IIIRJCИ

1 5. ОО Сигнаn; 15'1 S :ааговора1'Іо камені. 15.30 ' 16.15 ".,,...,,.,...,,.

с.~

.

118. ~­ ~раф

."..

хоаноі'

ду Росіі.

~коко· КОМІ181Іів. Т.:477·66-38

..

•оо·· вІстІ. •20 .......... . • 21S Час дІаОІІІХ 8DДІІ. • 55 ~дІ• •нота tана•. 35 ДоааІ•••· Т&-ате•м·. .50 М-трест. · .05 ·ТІМІ І ВІрІацІІМІІ. Грас ГІТІ• ' ·рмст А. ІОІІоtов. '·, ,. ·~ . . , 30-НІчніІІ ІІСІОРС:ЬІСІІІ uy6 У РІН· · аааому .ефірІ. О.СО "&урда модан• nponoнrt ... 1 .1 0 ХуДОжнІІІІnафІаьм "Граф Ман­ . н-КрІсто•. с cepiR. , 2.40 С888НСЬІСІ ІІІІІ8НН8. 3.00 ВІсті; І. 20 11 Нnу КонстмтjцІІноrо суду РосП.. І.ООТаnе6Ірае.

16.30 1 6 ; 4 5 ТрІаисІІ'Qсефір. 17.30 17.45 18;0().

s.ao·P8AJIІ·Iora дпа всІх. НОІІІНІІ. 6.30.ВІАВОФІІІьм. - ...

1.15 ТІМ·ІІМ

1.10 дісмt no n'ІІІНІІЦІХ.

..

119.45 9 .• 2 5 n~~~.::r.:': ";~.:'~~..- ~~~: 21.15

8Ід n,редстunвс: .•му:а-

. 01

•penop-

13.20

ВечІрн• ка:ака. Ноамии. . . , У кnу61 детепмаІа. Вnерше на 1'8nеекранІ ХудожміА ФІn~· •Фанат•. -

До:і81ІІІІR. !1ОМ8ШНЇЙ кnуб.

рама.

tХОІНОЇ

-

АкціоІ•еІJІ•• trpuoaa.

1'еnефіn~м •граф Монте-

1 2 •4 О

·

о60:а. 3 .-2 О ІідnО'ІІІааА. 3.35 Проrрама •так•~ .. МаАА&нчмс •о6о:ау•. У ne. · ,рервІ-23.00 Ноаиим.

ВІС1'1. Час діnових nюдеА.

Майс1'орн• м~ки. На.о.баин• ресnубаікм. Матісс. 09.40 ВіІаіnові джунrnі. 1 0;1 О ХХ стоnіт-тв в кадрі і за · кадром. Праада • міфи ·ПРО ІОдІ,ІеіІІу 6ом6у. 11 • 1 О Деинмі сеа!ІС. Художній

13.00

8.

7.41 8,00

_ · · .

"ІОНІІІ ·r.ЬDI ГудІнІ•. Худо•нІІфІаьм JCIUAJ. Частина1. · ДвааІта а'•~усмо. . .

На ІІІОСtІІ. сесП Вархоа.ноУ РадІІ

УІСраіНІІ. . 18.30 КиТвсьu nанорама. • · 1.t.IO На wкт."І сесп ВІрховнот Радм

УІІрВТНІІ, 1 ,

L--••••••••••••••••····~······-~ ~•.08.00 Ноамнм.

Саі'tІдо.- Науково-пі:ана­

·11.118~·

ваnьна аідеопрогра-

.

.....

,.рама.

r···=-'іЕtвёР--і7.ііёРЁёіія·---~ L--·····•••••J•••••••-•••••••••~

·

дІ• . 1·4.31 ХуАоuІА фІ•- •дмаІІQ,

81'0 1'8М роа6І88ІС88СІІ'І• Ко­ М8АІR •

·

ti

t II.QO НаІІІ сад. .. . 1 1е.со муа'І'фІА- •nоІІUІик nред-

•••··

18.55 МуаІІ'ІІІІ nayaa; 20.00 &вrауосерІіІіІІJІІ ІІІІІфІа~м · •ауІммна мріі•. 1 3 серІа. 20.21 ХуАОІСНІАфІаЬІІІJ•А 811 •• Ііо6?• ,_,.,•• 22.35 ІІдаому:аи••· ffоЯінйЦЯ,- іа· ·ва:-єсня--- ~ L••••••••••••••••••• ~ •••••••••• ~ 08.00 Но8ІІНІІ, ' 13.30 Іід-РІІІСІо

r----

t•.оомуаь.....-•·

1 4. 21 Xy,..n.иtili фІ•- •асу• no ••- . · 11•. Д8'1'8ІСТІІ811а -дІ•• , t І. 00 ДlltR'II ГОАІІНІ С ІоурОІСОМ 11.• 10 . ,.........-..~-- .. •

~

18.20 СТаре Ху~~е~•нІА ...- · · -І· · · Ао6ре 111110. 20.11 ІІАІомуаИІСІо 2t .11 Худо-ІіІ! фІ•- 8 Ро6.. І'уА • nреіІІЦ

08.00

РмrмІ'tна rІмнаст•••·

О8.з·о я а Росп.

10.00 3 рІНІСУ раН8НЬІСО. 1 0.30 МІДІІ"ІІН8 Д88 таh. 11 .1 0 Кау6 МІНАРІ8ІІІІІІІа. 12.00 "СІрОМІНІЦЬ". ХудОІСІІІІІІАІ• фІІІьм. . ·t 3.25 -1s.•s ·~· та1181q101р8М -та'І'·а·тет•. 13.21 Му_.,..._ .. _ . . 13.15 ХудоІСІІІА ...WІ 811:даІРА­

і

07 • ОО ВІстІ. _ 07. 2 5 Wn•x до храму. . 07.45 llo3alnnR. · 08;00 Світ сnорту очима фірми

.

L•-···•••••••••••····--·····-··~

'

УТ'-2

ПреmtАІІи.--

•r··-···--·-··-----------·····--~ СУ&ОТА, 19 ВЕРЕСНЯ •

..

"Росія..

пt:ped.a ••і

a80Aifa•.

ІСІ СТр1'1КІо

ВІ'ІНа nІСНІ ІСОХ8ИНІ. Кіно-

Канап

,.

оа. оо ноамнм.

13.2ІІіtА-уаіїU. 1з.зs Муа~'І'фІа- •nр•ци-1186•­

.

.

.

21 .ІІІ.,.._.,.... . 22.01 ху•нІА ....... •вont••... 8 С81'1'- о ronpDCIO-TIII

·ноамии.

ІСОНЦер1',

·-

*"""

.

1 9 • 4 5 ВечІрн• ка :а ка. · 20.00 Ноаиим. 20.40 •з.,.моаа амwи•• •. ХУІ,ОJ~иіj~І · · ФІn~м. 22 •.05 Під анаком З~Аіака. •а1- · аа•. Y.nepepal- 23;о·о 23.50 .

.

20.11 х,,._.... ...-. •а

Черніrоаа•.

дожній фіn~м Учора• (Поnьща); 2З.ЗО УТН• 2З-.45 Теnесnортарена.

·•ХІА У аІА•

........

11.00 "ПрИГОД.. ВІСОро81ІСТаІ",l\811Іо­ КОІІІІ МV..ТФІаьм. 3 nJІIR, 18.11 Му_....,_ "'Catr ..........

1 9. ОО Чемпіонаt України 3 фут6о ny. • Дмнамо. ~ •воnин~·. У nерервІ -19.45 УТН • 2 О. 4 5 Муnьтфіn~м "Прмгода в ко­ ~оnівстаі•. 1 4 cep1R. 21 .15 Дніnро; . . 21 • 5О Ай П• Ки)'в. Рекnама та ІнФорм:аців. · 21 .55 Bnepwe на екеаиі УТ; Ху­

риства •rоско•. Червоний квадрат. "Єнотм•. Муnь1'фІІІьм. ТеnеаізІйне :анаиомство. Урмас Отт розмоаnяє а Ін,. иокентісм Смоктуиоа- ·

ХуАОІСмІА

.

•JAno--••··.n•pм- ко-. меА~•.-

,. 1 2. 4 О Музичний кіоск. ' 1 з .1 о Прем'єра теnефіл~аму -ле­ генда "Бо'Жrа". Частина 1 1-4. ОО Новини ( з сурдоперекІtадом). .· 14.1 5 Студія "ПоnітикаN показує. 1 4. 55 Задзеекааn•. -ХудожнІм· _ фіnьм· Казка npo ка3ку•. 1 5. 5О Концерт-д•ка. · Ку~турнJ • акціw а.f.ціонериого това17.50 1 8.ЗО 18.55 .· .· ·

.,..._ .14.11 _...,•. n,....._...,....

•зоnо1'іворота•. "Храми

Маnенькі дива•. МуІІь­ тфіnьм.

pora моя тодика"~~;

14.01Му-....--.

ма: "Вікно у світ". Інтерв'ю

Фіnьми наwої;пам'яті.

- - · - ........... -yPIJ88p.

r·----ё:ёР~·іtr·в~с:ия··---:

дачІа. • 4 О Маю честь.

ніОк•. •жива таnа вода• •.

СІоІСИМ.

1.8.50-~one чудес.

Ве•ІіDІtІ МОІІИНІ~. АІ'І'•ПІІРад АІ_!ОРІІІІІ

22.20 Чорний wщик. 2 З. ОО Новини. · 2 З. 2 О Лімnопо •. 23.50 Уn10бnеиі nісні. і.

.

серІ•.

Ц881Тр. . · .00-НОІМНІІ. .' . 7. ~О Погnц :а nровіиціі. Чи римас реформи сnмна с:е-

• 20

О. ЗО

1 О. 4 О

...нІІ.~ІR •.

18.1.1 .....~.....- · ; - 1 8.11 Ху~~е~жиІА фІ- •муа•-•Іс:- : '1'011111·· .•, ....... ·~· .• Zl .ОО І.,.._.,.маа. . 11 .20 Ху...... фІ8м '"ІСОмвУн•·

Аnьфа і омега•. "Гра~іті Софіиського собору•. Зус тріч з Ваnеитиною ~нто-:

- · 2 2 .1 5 Арrмайдан. Уіперерві -

t

.

і стар-

t 4.1 о Xyaoaue'- ..-м •мІсІІІСІ nЬсо­

1 З.55 Кан•n •д•. 14.55 Ceno І nюди. 1 5..4-0 Зичимо щаста. МузИчна 16 1 7':'30

--- ·•-•

8.10 .,_,..__.

І

тичного .театру ім. О. Коби­

Рекnама. На добраніч, діти! Дніпро. · Муnьтфіnьмм дn• дорос2З.45 утн.

І 1.10 іІАаамр•ІЇ· ·

nанської. 1З.ООУТН. 1 З. 1 5 Зірки, на сцену!

nі гумору та сатири.

1\ИХ.

·оа. оо Ноамнм.

·

з Над3ІИ'Іаііним і Повно­ важнмм Пасnом 11'8'nії в Ук• раїні ВІпоріо Сурдо, f.іnьм •J1'ania в коnьорах•.

. динм. . 07-.30 Спорт.оwанс. 08.00 Марафон-15 - маnятам. О 8. 2 5 Доnоможи собІ сам. 08.55 Радіо "Труба•. 09.25 Жмае дерево ремесеn. 09.30 ІІІСТМТУ,Т ІІЮДИНИ. . 1 0.00 !Р.nандl:ькІ зустрічі.

. ОО .2 О .3О .50

на прог-

:ІоІСі куб­ но,.

.

ханнІ і nан· иачаnьнмк•.

r••••••• -- • •-- ••- • • ···--- • ••'"' •• • ~

І ВІВТОРОК, .15 ВЕРЕСНЯ • .L--·-·•·············-······----~

.

раїнського музмчио-драма

Всесмі:Іt .. На Першому · Всеукраїнському фестиаа­

2 О. 4 О 20.45 21 .ОО 21.35

ао-поnуІі•риІ фіnа.ми ·~ро­ ак· джеіі~аніа• 1 •лмсмц.•. Художній фІn•м дn• дітей "Руда Фе••. (:.Воробкеамч. •вІрне ко­

-вистава Чернівецького ук­

Музична мозаtка.

ОАі. 3 О Су8отніА ранок діІІQаої

lyn~-

10.00 . 11 .05

ІСаака.

11.30 Му-'І'фіІІ~М8Іо . 1'8,00 ХудоІСІІІА ~~М ~ІІоаІ'І'рRІІІ . nри..,...•. 1Сом8АІR. . 11,10!ІА80мУ8ІІКао : · · 21.30 УАОІСІІІА фІА-·"0--4•, . , ІСІІІ...ІІІ'І'рІмр.

09 .ЗО в об'сктмвІ таармtІІh.Наука­

. театру ім. Т. Г. Шевченка. 19.00УТН. .. ·

06.00 Нови.ни. 06 .2 О Ран.коаа гімнастика.

ього 1'ene,. nna-

!.50

петровського укра1нськоrо музмчно-д~аматичноrо

1 9.1 О 1 9. З О

Ctlll8•.

УТН. . Рмтміоrна·гімнастика. · 08.ЗО у·н,дІnю вранці •. ІифQрмаційно-муаичиа nporpaм~.

08.00 08.1 О

програма за nистами гn•­

зрада". Вистава Д!fіпро­

JІ,авака•.

21 .ОО Дніпро. 21 .З5 Ай Пі КИїJ. Рекnама та інформацІ•. · 21 .40 Деnікатес-шоу.-У перерві . -22.45 УТН. 2 З. 55 Прем'єра м_уnьтфіnа.му дn• · доросnих ·~rубне коханн••.

ІКа.

І.

15.30 8окументаnьнкй фіnі,М Фуга•. ' 16.45 В.Виннмченко. •любовІ

Земnе мо•. Од.,t!ські nимани. · Є. Станкович: Чорна ene- · гіІІ" на вірші П. Мовчана. 2 О. З О УроJІСай-9 2: факт і прогноз. 2 О. 4 5 На добраніч, діти! ·

,~м •нікко­ ерІв. ·

..

ка nрограма.

•о, ностаn~огІє .•• • Естрадні виtсонавцІ минуnих років. Обговорюємо nроект Kott· ституцІі України. · 17.50 6iбnt• в мистецтвІ. 1 8.З·5 ДуховнІ хорові ТІ!ОРИ УК·· • раїнськмх композиторів. 19.00 УТН. 1 9. 1 О мvnьтфіn~ом "Зайчись~tо-за

16.50 -· 17 . З 5

на nікарІ\Я. · КаІ1'и земnі моєї. м ..,,.А.,,._.

14.55

тріч :а nис~менкіtком Ю. По

- •РаnІд•

~

08.00 УТН. 08.1 О Ритмічна гімнастмка. 08.30 З nіснею до вас. Концерт; 09. ОО Науково-nоnуІІарниііі фіn~м -•таноІС :а рожевою.с1'річ­ кою•. ·

маціііно-мрІJІЧна 1111.9rрама.

ІМІІнаnроf-

ІІ~М

L--··········-••••••••••••·····~ 08.00 НОІІІНІІ. І 3.11 • ........,...... • 14.00 м.,.-.т...~мм _ І 4.40 ХуАОІСІІНІ ....... •мІсто маА•

..,аи-ІІD..ці•.

21 .00 21 .45 nl~:r:.~::мA r., 22.00 23.50

'I'UIR.-

С8рІ8.

..

1

.

-

11.1 О Cnlaac Роксана &а688н. 18.00 МуnьтфІаьм. І 8.30 "Про-•~ &ou, хмару". Нау-ково-поnуn•рнмІ фІіІьм. 20.21 C'rrдla тамnроrрам -тп-•·. . тет•~ · · 20.21 Му•'І'фІІІ~м•. 20:41 XJ~OICIIIA ~- •t:аато неn~

"ЖІІІnеп•. Манера •. Ретро. В.Wу6арІи.

J(.анап ·•Росія" і 08.30 09.00 перt~Іі.)а'Іі УТ'-2 О_ 9.38 ЗІрсІІ Америсм. · 10.0 ІІдеосаиаn 8 П.ІОС ОдІМІНІІА-іІІ 07 .ОО ВІстІ. ,ц.т••; 11 .1 5 Яс ••ти будемо? 07 .20 ·:::~=·~~:.:~"·~ докrм,•~1 2. ОО ПІnІr:рмм. • 07..~0 Муа~tІ-п_уаьтІ. 1 3. 00 Вісті, . 07.10 Tpe:rll, СІІ61рсІІІСІІІ, MIICNapoa•' 13 •.20 llеиимА сеанс. •tсаnІтаи · , нмІ; "ПІnІrрмма •. Худо•нІА 01. 20. Фомкnор. НмІАомІ'ауаьtурм. dtln~м. ·, : · 08.50 ха...та, ••ета.~ 1 4. 5О Тема а ааріацІ•ми. &удІМІ08,20 Проrр-• Ескуавn• n·редстп. ное друа-Іа. ••• ••••м "An• авс, дІІ'ІІtІСа 15.1 о Ммс:тёцтао аідо6ра•еии•· 08 : 30 ~.::::;:·:~таин•. _ - Му:аеі ~асного мистецт8а _1 о· •оо "Прмrода в ІСороІІІа~таІ•. Л•ІІ•· 1 5.40 меrаnQІІІс~ ~ 1 6 ·.1 о веЧори у &удмику rогоnв. ІСоамІмуІІьт•І•ьм. 4 серІв • 1 7 • оо Коитрас1'и; . . 1 о. 30 Атм-6атм .•• 11 'ОО &умаранr · · 1 7 • 4 5 ПарnамеН1'С~ІСМі ІіСНІІІС. . 12 •00 Кар'сра.- Koнtcrpc мамДІСарІа. 1 8. ОО ДомаwиІі екран. Прем'с. . ~І 3.'00 ВІСтІ. . еа ХудОІСИt.ОГО T8n8 n~MY .3.20 ТІІІІТІІІР РосІІ'. Y.CapoRH. •no. Саи1'а-&ар6ара•. 4 ее. 6ип• ммоuат•. · piW • 1С. 50 РосІІСЬІСІ ІНЦІІUОПІДІ8. Сер8.50 Ексnоцеитр,nредс"тавnвє.. rll Р8ДОНІІССЬІСІІ........·з. 8.55 Рекnама. · ' 15.20111rпатnатмІіа. 36ІрІіJІРосІі19. ОО ВІсті. · . а61рна Aкrnll'. · " 19.20 Св•то ІСОJІСеи денІо. · 15.СО У свІтІ таарин. . 19 .ЗО Кнївс~ка nанорама. • 16.СО До~еумантвnьн• nанорамL С.Іт1 9. 5О СnІв ас _•ranи'laitкa•: • 110 Aoro а Ір••· 20.00 •&;р 10 к•. ХудО*""' Ф.Іn~м. 18.05 Прам'сра худо•ньоrо ІІІІІфіІІь~ му •санта-&,р6вра~. 71 серІ8, 21 • t 5 Л•nсус, ~ :1:.~ма. · 18.20 Свата коuм ...... • 21 • 55 Ре мама.... 1'8, ао 06ам'rtам АО CU0':\1· ~ 11.41 ФІмм-коицерт "Ввр cta •я.22.00 ВістІ. · та". 1 · 20.00 ФесtІІІUІо .-!!18СМЧНІІХ .ІІІЬМІВ 2 2. 2 о Проrрама•А•. гоutвуду. •wвpu~·· , ·. rpjlill "КІд-КреоІІ еид 21·.15 Peu-.. нате• (CWAJ. 22.00 ІUстІ. 22.20 Сnqртивнв~еарусаnь. 23.05 Секс-ІндустрІв а РосП. 22.30Аnо•р~ф. .

nt,....,.• ....

15.С5"МинуІІІ 0 • ХуАо•нІА фІІІьм •мІнін І ПОІJ8РС.ЬІСІІІ•. 17 .СО "116JІIR- ·поrJІRД НІ СІІ1'", 1-С

- ~ОСІС!Іа

А8ТІІіDААІ·

.

,..,... "..

.

ІСомеАІ•·

22.1 О a.,.._pilu. 22.20 XraoaueІA фІn~ •~tус.,..и•. МІІІСІАР-а.

.r----·ніД'ііІЯ:-2о· ііёРЁёtіЯ-----:: L---•••••••••·•··-··--···-~----~ 01.00 •нuамчаАнмІ APYr"· МуІІь-

08.20

тфіІІьм.· Цмр11оц nporpaмa

.

.

іО.ОО З.м'наІСоnо. ПоааІ• С.МарІСо·

•••

10.20 У саІтІ т•армн. 11 .оа ОnІJНІТІ, оnаре·та. . . · 11.55 Доnоможи со61 сам. ·12.21 ФІІІьм-hІІат •чаnІІІнІана•. 13.30 - t S.OS СУу..• те-роrрам -тат•І•тет•.

13.10 МуІІьУфІ&м. 13.CS Ху~~е~жмІІ ·~~~- •ЦІn:­ у-•. ІСомедІІІ •.

. 15.05 16.05 17.05

ВоІІІІ6оn. ПІрІІІІСІ.~ сііІІОІ\ОТ ІІіrм. ЧоnовІ••· ФІнаn. · ·

МриІСІ І МОДІ.

.

•хареам•. ДоІІументІІіьниІ фІаьм. 1 7 •1 5' РадІо "Тру6а• • 17 .С5 Attwaar, aнwnar. Ю.WмфрІн.

::3&

1 8.1 О С1УАІ• Y888nporpaм -те'І'-е• Т8'1'•.

1 і. І О

...

.

ХуАОІІІІІІА фІа~м •м1см1 nІжо•••. ІСомедІа. ·

zo.ss • .......,......

-

2t .І О ХуАОжмІіІі фіn- •ttpeayмtЩIR на•••-тІ•. Cy,t~illa мама.

ТрансІІІІІСrьс•

no

30-у uнuy


4 стер. І 12 вересня '1992 р.

. «Н. О В Е

Ж И Т ТЯ•

8 ..N! 74 (8317) /

-

Чорноdипьqим (ЗакІнчень. Початов ва 1-11: стор.).

-

даються в

слід

звернутись

суд~··

Як

він

.НОВІ ПОСВІДЧВННJІ

дер­

жавні адміністрації чи Ра­ ду міністрів Ресnубліки

Крим,

ТоДІ, як говорилось

ВИЩЕ;.

обласнІ

до

вирішить,

.

та;< і буде.

які

видаватимуть

nосвідчення. Ці органи, nри необхідності, мо уть звертатись ···для вирі ен­

ІюсвідЧення залишатим·vться у Ух власнинів. Але ніякої сили вони не матимуть. Ті ж, хто вІд· nовідальний за надання nІльг і компенсацій, rro-

l{I()Hy),

випні

лим.

знати,

що

Я особвето бачив у

Республіки Крим, держав­

ЛЮАНВR посвІдчеВІІJІ •Сою­ зу . робітвикІв Чорноби­

В ПО'ІІІеТЬСЯ ВИ·

ні

ля•,

менти видаватимуть без­ nосередньо Рада міністрів адміністрації областей,

міст

Києва

ля.

і

Право

свідчень

Севастоnо­

no.

nідnису

надане

rx

nершим

керІвникам або застуn· никам. Ніякі інші органІ­ зації nрава видачІ nо­ свідчень не мають.· Пись­ \tеннющ,

комnозитори,

журн&.лІсти, члени сСоюзу

Чорнобиль~

всі ·отри­

-

муватимуть

!JОСВідченнл

ня

якихось

спірних

и-

тань до МінЧорнобил Ян бачите. досить nроста nрощщура.

-

де

значилось,

во~о дає право на пlm.ги.

передбаче!tl законом. · - На державні nільги дає

право

чення,

лише

иидане

ОРГіІ-НОМ.

ма}! людей, nретензії

npapo

Кілька

-

cJIJв,

Мико­

ло Кузьмичу, про ІІОри­ док чи процедуру оформ­ JІеива документів 1 видачі в освідчень.

До речі,

Особа, яка є «лінві­

-

організацІІ

не

1

примісь

му

дещо

ра

·

цим

ше

зай­

Ідетво

таних дону.

повинна

мецтів, та що<;ь

ти.

що

хІд

А старі, tобто ТііА союзнl посвідчення,

будуть

цей статус. Після розrля­ д'і ззяІ! документи· пере-

суДі.

Працtsни-

Видані

терnіння.

до

А

нового

коли

які

року.

не

виста-

від-

довід-

матимуть

право

віднесенІ

до

Тільни

-

демонструючи по­

вагу до Інших,

можна за­

·служити nовагу до себе. В той же час слід стави­ ти на місце тих, хто хоче

користуватись не:заслуже· ними nільгами, і тих, хто в цьому їм сприяє.

Дозво.пьте .поцікави-

-

gатего-

тись:

за-

27

до и,

ув

Це ж стосується і ти,;,,

тимчасОві

рИ nотерnілих (ст.

Вони вимага особливої

від ь:ого залежить наДjН· ня nільг 1 компенсацій.

По суті, немає. Всі

діти,

ранІше

ають справу з я не побоя-

вершити

-

відбиратись?

Ні.

в

ЛІК'Ь, .nішли д екла аварії, щоб захи !R-

··- Чи є якісь ос~ливостІ у видачі посвідчень потерпілим дітям? ·

·

~ зварІ

еба·,

ших. себе

кн,

станнім часом

nригальмува-ли

тема.

nідтверджують

До

nосвідчень, щоб люди ·tie зазнавали додатнових незручностей.

справи. Але це вже інша

Із nисьмовою заявою. до яної слід додати донумен­

30~40,

боту по видачі нових посвідчець намічається за-

повіднl

no

nроводили

до

'.

овлення. Думаємо. що е питання вирішать. Ро-

-

питанням,

фацтах вид

районної державної адмі· пістраЦії (райвиконкому)

н

· Ігнорування законnpa.R та Інтересів лю-

дини nовинен су~ро осуджу,ватись. І громадськІстю, і nресою. І, янщо

повнІстю,

чнть бланків? Будуть видані

органи проку·

датором• аб() ПО'rерпlлим. звернутиr.ь

r

транспортІ.

ратури

них

що вон JІюдьми,

чи

мались

дон·

ясню ь, що є труднощі з еріалами для Ух ·ви-

В тому числі

міс\>ному

б сподіваКожен випа-

на це.

Ніяких nільг, мені відомо,

уваrи тані посвідчення не

слІд.

тись

_jРУдНОЩіВ? - Хотілося

радерж

переживає

~и. ричетні до цієї ро­ б<>ти, овинні nам'ятати,

nрожи­

місцем

і

ими

а

не

то Аfережнв

Держном еси nодацо заявку н решту. Нам по-

фіuансують. Тож брати ло

за

освід

а

tІен

хто

Д:.r

-

ливе

народними

адміні­

стрtщІї

о

вже

відсотків

на

а

вання.

зраЗка

Правда,

розпоряджатись

державними.

грщuами. наскільки

Бланки

ціями

державним

ІН'Ш! ~ це об­

/

__, /

. державними

nосвід­

громадські

державні

~

нового

очlкуіІаинх

чор~tобнльськоі

взагалі повв

здійснювати

соцІаль.

ше І

пошти.

без·

пІдста,вН1.

Всі

Сердитого слав

листа

нам

він

наді­

явщІх

браварчании

не

му

зараз

· розуміє,

майже

у

ця

вованого

nояснення

цим

го

Н.

коресnондент

Чемери~іеико

лася

із

зустрl·

застуnникьм

та

через

шу

нам

зручності, диться

за

яні

Ум

терnіти.

nевняю,

що

докори,

ті

Іх

Ось

·

вnора­

документаЦІєю

ми

уже не

кіль е

це було

12

відомостей

·

л

Т.ому й

:3начить,

т

гроШі

nо­

1·'3 .11

сер­

кожна

лис­

На­

тре­

!Цо

усі

живає кий,

наявні нош-

тання...

Ні ПіДрОЗДі.'Ш, П~RЛІІRаНі ВІtрішува.ти всі nитання,

пов· язанІ з наданням nільг і компенсацій всім J:Сатегорія{d

Туди єва,

витрачаючи

в УкраУвІ блиЗько сич

це визначено?

nорозуміння,

не

m«:т

кова.

може

ти.

ву

аа·

Ій

діJІЬницІ.

на

Щоб

сво­

не

за-

він

.

тримка. можна в

о не завжди сно отримати

·

Іх у баи у.

··

чи

одержить

їй

В

конкретна

відомості,

·

які

делною

мірою

усякому

заnевнитя

клієнтів,

РВЗ

і

все

касир, зрозуміло, ие s1:1ає, чиІ там nрізвища. черга

на ті· не­ про

саме

ця

обста­

ус1:х;

н.их людей, а з грошима треба поводитися зосе-

хочу

намаrаюn.ся робити аби ·після

надходження

ДонументІв

і

КиІвського

грошей

Із

ко

центру

доставити

час

законодавством,

!ВідМію~ютьс·я.

t

·Але

не

тим,

хто не має на це nідстав

пенсії, а танож іНші піль~ гн

і

компенсації,

чуватись

не

випла­

будуть.

- І на завершения: які кошти виділено для чорнобиm.ськнх nim.г у· 1992 році? '

Як

.

На хист

соціальний

населення

у Цінах

за~

щорічно

року перед-

1991

бачається близько 19 мільgрдів карбованців. Без врахування каnіталь­ них

. , Одержали 40 .тисяч.

вкладень.

Інтерв'ю провів В. КОВАЛЬЧУК. («Київська правда», 4 вересня 1992 року).

nобутового ·обслуго-

Іх

Бров.арської

райспоживспіл­

ки має в ·продажу автошини.

Отоварювання

ІJроводиться

з

розрахунку

1 шина за 400 кг зерна. Закупівельна ціна 1 кг зерна - 12 крб. За довідками звертатись за адресою: м. Бровари, вул. Богунського, 22. Тел. 4-04-76.

БРОВАРСЬКІЯ

· СПМК-2 ОБ'ЄДНАННЯ «УКРАГРОЛЕГКОНСТРУКЦІЯ• потрібнl-JІа постійну роботу:

монтажники с:галевих і

конструкцій 3-4-5 розрядів, муляри·

3...,......5

заліЗобетонних

розрядів,

електрогазозва~ювальники

3~5

розря-

дів,

3-5

наших

nрацівники

можливе,

виnл·атного

знервова­

разі

що

Ради України від 1 лиn­ ня 1992 року пенсії, які були оформлені .у відпо­ відності з діючим на той

Ось, наприклад, на.. чальнии відділу . кадрів Обухівського підnриєм­ ства

Не треба. Якщо лю­

-

·ни, ми відняли кількість посвідчень, якt запроси­ ля облас-ні державні ад­

міністрації. різницю у

пев­

дина є справжнім <<Лінві­ датором•.то згідно з nоста,новою Верховної

Мінусуванням. Від ніль ті . посвідчень со­ юзного '·:аразна, які вида­ вались Мtцnраці Унраї­

вина.

людина nенсію саме сьо­ годнІ, неможливо, адже яистоноша сама вІдбирає

nотрІбНі

І.

Можливо,

вnлинула

Пояснити по телефону,

·

С.

nише,

·

оформма

як Оуде пенсію віД­ мінять чи треба і"і пере. оформлювати?

40 ти·

лжеліквідаторів.

вже

сію, бо підійшов вік. То

Відомо. з преси, що

-

нова

адресатів

ь ·~місь·ких

віднесена до третьоУ. Але вона

Ки­

час

Згідно з новою ре­

-

дак!Jіією закону, певна осqба, яка належала до другоі :kaтeгGpli, тепер

гроші. Всі nи1ання по­ вmші розв'язувати.сь на мІсцІ ...

тут по­

зеконом~ии nальне. З.на­

sелина

nенсtю

у серnні пращовати

Савчу­

rроше

звертатись

і щоразу не їхати до

nо­

ловне, щоб відсіяти таких спритників чи пробивних людей.

nро­

-

ком

потерnілих.

1 слід

виnисуючи

свідчен!tя для «Лінвідато.. Рів•. не ·втримався від сnокуси виписати й собі. Подібних приклаДІв мож­ на навести бага'rо. Го­

кон-

де

Досвіду,

До того ж, у касу стоІть

ставляти

то

чала

згідно

ласній державній адміНі­ страції, ~ також в райо­ н~х. забруднених радіа­ цією . ст,воритя структур­

8ишневсь ..

К.

же,

Уна.зом Президента, пе­ редбачено в . кожній об­

від­

бракує

лярнр,

до­

у

дільниці,

В.

звернулось

ти~яч грома­ регіоні\! Укра­

Тепер

·з

що

яній_ ще

наявносТі коштів та rа­ зет. що як відомо, ми теЖ одержуємо нерегу­ розпочинала

йшли

стосується

кретно

ли-

їни. Осо6ливо багато . з Житомирг.ьної, Київсьної, Черкасьної, Хар:<івсьної, Донецьної обла<.:rей. Тан от, до цього ч:асу це було вкрай болюче пи­

пустну, а ті, які їх під­ міняли, не завжди досте­ менью знали усі тонноЩі роботи.

вІдповідно.

число і

тнм,

людина,

чить,

.

. на

в

отрнм є

тоноша, · в залежиості від

на

дня,

працівнини

а

вона

азом, аби нvганяти йвяй раз 1\Іd"шину і

ц

nня

обурення

сnрям~вані

встигає

чали розносити

за­

ступного

n

ноші.

дово­

Але

кого

тє.

(ін­

Зрозу ло. Брозарський Агропромбанк не пращрє. У nонеділок же вихіДНі листо­

не­

числа,

11 у,

не

nні

nенсіонерів

саме тим,

Із

Так

Перш за все, я про­ шановних

змі·

nлaty nен Ій ран.і

П.

11

цен-і-р

7 ~lfC

Лис­

мує

тись

звідти

газету.

ви ба чи ти

1

авторовІ

ускладнювалася

отри­

·nризначена на друге.

різноманіт­

розрахунках

адресатам,

танож

По-друге,

Із

тим

хто

року

понад сім дян з усіх

.Заrотконтора

реджено, щоб не помили­ тися.. Влітну справа

Але й ту анс!в. П Hl'''ihн:Jih!l16 рай У.

місяцІв

на­

поnросила

1

відповісти

у

вчасно.

чальника РВЗ Л. Ф. Дu:­

ла-Боска

в

Адже

Мінчорнобиля

вува.ння,

ДО УВАГИ ЗДАВАЧІВ ЗЕРНА­

плутатися у відомост-ях, вирішено носцти nенсію

дексації, до..-аціі: та ін.) КиїQсьний виnлатний

порушенням.

Наш

що

. щоміСячними

нами

щоміся­

на його думну, те, що ПраЦіВНИК·К раЙВу;3Ла зв'язку не дають вмотц­

коштів.

зв'язку

ним'и

чо­

траnляються запізнен­ ня із доставною nенсії, а танож газет. Головне ж,

3Наємо,

краJні перш за все ката· стрОфічно не вистачає на­

В. К. ВишневсьюЩ. Як і багато інших пенсІоне­

рів,

ми

слушне і важ-

анн я.

до

ЧОМУ 3АТРИМУЮТЬ hЕНСІЇ nрацівНИКів

ава­

рlУ?

~ До реч як ви ду• маєте, чи де ·в проце­ сі видач посвІдч~нь ви­ явлено .алежну увагу до тих, .До і так уже бага-

501.

даn · ак документів?

що

не через свої об'єднання. через

, від

одержать nосвlд­ чення єдиного зразка жовтого кольору, серІ· <<д'> . . його оформленн 1 видача здІй~нюват еть­ ся так само, як дорое-

npaвu

на це да\'0111 лише укра. ·їнські посвідчення. виданІ згідно з постановою бінету мЩ!стр!в Унравід 25 серпня 1 ~92

Є змJнн стосовно органів, які видаватимуть посвідчення? ~ Так, теnер ці доку­

-

вий захист постршкдалнх

монтажники саніта.рно-технічних систем розрядів.

Заробіrна nлата від

4

тис. крб. до

8

тие.

крб. Роботи ведутьс~.за вахтовим методом на

території України. За Довідками звертатись за адресою: м. Бровари, вул. ·Кутузова, 8-а, СПМК-2. Тел. 5-32-64. .

швид­

адреса·

БРОВАРСЬКИЯ РАЯОННИА

там.

БУДИНОК КУЛЬТVРИ

До відона ~~иорІв

вузол,

поJІіклініка,

БроварсьІ(а цевтра.пьиа райоца JІІ8ария метою макснмаJІЬного відновлевня с:таву здоров'я о­ корів та підвищення Ь: матеріцьвоJ · зацtкавлев

12.00.

JІіІвавня

4-й

кровІ.

поверх.

ВІдділення

дRІ· здавання .крові: середа та 'Іетвер з

.

оголошує додатковий

пере­

9.00

крою

оплату

донорам

аа

здану

кров

з

Р.

виходячи

із· діючих

щатурат.щ

вор

ураху~

ааннлм роздрібних ціu на про.цл'ІН

рчуваВІІJІ.

Верховною Радою :Уtсраtви аа

джуЮТІtСJІ нові

піJІЬrн донорам УкраУр, JІІСі будуть опублІкованІ. в .пресі Чекає~о

сНОВЕ

за

-·-= - .

~мектив

-

районна

Ра•д!!

Редвкtор А.

Газ-ета

виходить

ДRІ

рбтrжчим

' ·

· адре

ЖИТТЯ•

Засновники АІі~ька ·і оОпасті.

вас

·

з

вихо;tу:

.Sроварв, ю

ред.ащіі

rазеtн,

депуtатіІІ

субоtа.

газета.

Броварські І(иівськоі

ІЮЛОWШtЕНІ<О. 17 квІтня 1937 року, єерев,

МІ

коваву

r.ІІІНу

бу,~~;инок у тoJt. Зверта

48

ПІСІІІІ

пром-

ІІ

,~~;ачу

ІІsо~ьоваиІй

.ІІИІІИХ

райценТрах

ровІвцІ

Се.Іа

БоrААИІІІІІІ

на

ту nпощею 12 кІ. м у ква ирІ на іОдвокІмватttу

rоrе..ьку в

""\'аtьвоr

VІІраУии.

обпастІ

АДРЕСА РЄДАІ(ЦІУ: Тепефони:

бІІІІІ

.

редактора

арах

або

sвовІІти або

5·5

255020,

Інших

Заняття ведуться з

ІІРИВВТНИІ

tОАИИИ,

Of

новІй

'ІІІ

ІІвартІІру no~oщtiO 29 ІІІ. м t11 уетат-

оварах з земепІоІІоіО дІ.ІІИкою не мен1,11е 6 • за ад~со10. м. Бровари, вуп. J<Ірова,

. МІНЯЮ одну ІіІ JtІартиру

11ро~ащ~J>jр•JJОJІітичиа

вародних

макраме,

фриволіtе.

ІІІ.

часом

пошиття,

в'язання на машині,

рахуику 150 купонів за 1ОО MlлlлJrpt. кра , а також за харчува~ донорів у деНЬ дач кровІ,

та

в'язання спицями та гачком,

УкраІни •Про соціа.Ш.инй захист васелеВІІJІ в умовах лібералlзаціІ цін• від 27 грудва 1991 року проводить

на курси:

машинопису,

до

сті, а також у відповідвості з 'fJСаЗом Президента

-~

набір

з

co-

36,

по .тенфоиах

чи

у

Адреса: м. Бровари, вул. Київсь~ •. 235 5-24-95.

Телефон

JІ.ІОІІІМнатиІІІ Ізопьсмtану

мІстах

ве-

Ми·

Зает. fе.цотора

11·40-12,

І<ІІївська область, м. SроварІІ, В'JІІ. І(иївська,

154.

4-03·76; застуnинка редактора, вІАдІпу tуспІо~ьво-попІтичвоrо :WИІТІІ - 4..04·61; 8ІАDОІІда.І•іІоrо tІІІретарR - 4-21·34; ІІАдІ.МІІ: tІІІЬtЬ&І'Іrо roclloдlpttвa 4 ~11·28;. DJіОМИС:.ІІоіостІ І соЦІІ.ІІІІоНИХ nитан~о 4-02-9Ї; австІв І ма,овоt роботи - 4-04·81; 'Вt.u.І.му pUIІI. .OpMІstlt - S-13·91.

1 вересня 1992 року.

18.00.

Бриарс:Іо&а Ааоес.а

АР}'І[арІІІІ .ІІРУ&аові:

J(wfkr.aorв

об&ас:.воrе

ІІ

о6.11асть,

м.

Індекс 812М.

Друк

високий.

кова,н1ІА

арkуш.

Обсяг

ТИраж

npнt.t ірн·ИкіІІ~

За·t.tовпепни

управJІІІІнв

у

Бр011ари,

ІІуп.

no.ІІir.paфrr І uикковот торrІваІ.

КІІ\'асьu

В. HZBPAT.-

справах

N! 4604.

BBJІ.U1111U:O,

І<иtвська,

154.

др)

. 8.35

#74 1992  
#74 1992  
Advertisement