Page 1

Проnетарl всІх краТн, єдНайТеся!--_.

'.' з

Газета ВИХОДИТЬ квітня 1937 року.

П'ЯТИ ИЦЯ, 11 ТРА виsf1990 РОКУ -

17

м" 74' (7983)

ЦІна

3

коп.

Орган "~OBapCbHOГO МІСЬННОМУ НомпаРТІ," Унраїни. МІСЬНОЇ І районної Рад народних депутаТІВ НИІВСЬКО)' обпасТ1

НАЙДОРОЖЧЕ свято Нинішнього РОКУ свято Перемоги ювІлейне. Ми­ нуло 4Г> років з того дня, коли

вІдгримІли

останні

постріли у фашистському 7l1гвищl. НарештІ закІнчи­ jiSiя, здавалося, нескІн­ Іенна ВІтчизняна війна. Якою ж тяжкою була во­ на для всіх радянських людей, що поплатилися мільйонами своїх синів і дочок! . ... Неначе на' замовлен­ ня, 9 травня видалася тепла,

сонячна

погода.

Навкруги пишне буйно­ НRіття. зелене вбрання

дерев, За традицією вете­

ліст ський. ровляє

вою колоною прийшли до

війна ввІйшла в нашу іс­ торію як небувала по своїй жорстом)стl. трагіз­ му і героУзму. Цебула боротьба багатонаціональ­

монумента,

ного

рани війни· мІста і гості зІбралися біля мІськви­ конкому, звідки святко­ встановлено­

радянського

народу

го на честь загиблих бро­

проти

варчан.

шизму. В серцях наших, в пам'яті поколінь назав­ жди збережеться вдяч­

Урочистий мІтинг вІд­ криває голова міськоУ Ради народних депутатів

П.

В.

Гонтарєв.

Він щи­

ро вітає присутніх зі свя­ том

І надає слово для ви­

ступу

першому

міСЬККОМу

секретарю

партії

І..

Рудаку. Велика

С.

гітлерівського

ність

тим,

хто

фа­

відстояв

БатькІвщину, захищаючи 11 честь, .' свободу і неза­ лежність. Сьогодні ра­ зом

з

нами

свято

зустрічають

Перемоги і воУни­

ІН1;ернаціОН8JlіСТ!f, довели

своІм

які

ратним

тру­

дом гідність високої сла­ ви своІх батьків.

•До

дить

~ікр<?фона

ветеран

пІдхо­

ві~ни

капі­

З

1

міцного здоров'я в житті.

Присутніх сердечно

на

вітає

щастя

мітингу зі

святом

ветеран війни М. В. Бон­ дар. За його пропозицією присутні

вшановують

па­

м' ять загиблих на війні хвилиною мовчання. ІНд

звуки

реквієму

степом ... ">

«Степом,

до

пам' ятника

покладаються

гирлянди

Слави живих

та багато, багато квітів. Звучить

святковий

салют.

у парку. Перемоги на Алеї героїв Вітчизняної війни перший секретар міськкому партіІ І. С. Рудак, міськрайвійськком В. В. ПОЛіщук та інші то)3ариші

БІльше семи

зидії Верховн01 Ради СРСР і знаки «Во'ін-ін­

винні, знати, ла

ТJiСЯЧ

бро­

що вона ,ста­

можливою

за

умови

єдності всіх народів кра­ Іни, Ух братерського сою­ зу.

До

присутнІх

зверта­

ВОїн-lнтернац!она-

Мітинг з нагодн Дня Перемогн вІдкриває rOJlOBa міськоІ Ради народннх депутатів П. В. ГОНТАРЄВ.

фронтовикі,в

Днем Перемоги, бажає Ім

тан першого рангу у від­ ставці А. М. ЛипатнІков.

варчан загинуло' на фрон­ тах війни, говорить віН, майже чотири тисячІ бу­ ли закатовані в фашист­ ських таборах. Скорбот­ ний, тяжкий рахунок на­ шоІ Перемоги. але всі по­

Колона фронтовнкlв Велнко! ВІТЧНЗНlIJЮУ ...

Віталій Івашков­ ВІн теrrло поздо­

вручили

во'!нам­

«афганцям,,> Грамоти Пре­

тернаціоналіст,,> , а також і посвідчення вої-

значки

нам НевельськоІ Червонопрапорної

двічІ диві-

зії. У міському парку від­ булися масові гуляння тру дящих,

присвячені

Дню Перемоги.

Є. ФЕДИН,

М. ГОМЕНl0К. Фото

О.

МІЛЬКА.

КолишнІ bohh-.афганцl,,>. Фото на пам'ять.'

Герої Радянського Союзу О. Д. ВОРОБНОВ та Ф. К. БЕНДЕБЕРЯ серед' bohlb-.афганціВ •.

Першнй секретар міСЬККОМУ'партіУ І. С. РУДАК

вручає поqесну Грамоту Презнд1І ВерховнОІ Радн ·1РСР кo.nншиьому boJ.hy-.афrанцю. С. М. ЯРМО­

ЛЕН"kУ.


стор.

2

•. 11

травня

«Н О В Е

р.

1990

виконкому.

J;llдприємств

органlзацlй мІста тань будlвництна, внесено

ж и тт я.

..

±'

з

І

до

сесl1

"а адресу .

мІськради про створенн}! при мІськвиконкомІ вІД·

дІлу капlтального БУДIВНИ' цтва з функцІями замОВ­

'знедолених

ника,

Отже, друге

засІдання

. десятки

ються

пlдпри-

президl! Місько! Ради на. ємств І організацlй родних

депутатІв.

говорення

його

На

об·

бу ло

ви·

можна

несено близько десяти пи· тань.

Уже пІсля

не

оБМІну

продовжити роботи по вивченню досвІду Перно-

розгля~

од·

зрозуміЛо,

з

них

не вІдноситься до легкого

Висновок

на·

територіально-

й

аналІз,

.

об'єднання,

САМОСТІЙНІСТЬ Н Е

. . .

заклимали

дотримуватися

теРИТОРIУ.

паючи з .інформаЦIЄЮ. де· путат В, Г, Бурлака за·

реально! ситуацlХ, щороку

ти план заСідання, І хтоз, що

rlApoMeT

уз.агальнення

й треба бу ло накресnюва·

. Ті,

по місту нІхто не узагаль­

rалузевоru

саме важливість кожного,

рацІю:

ВИЩі уста­

облаСТі по створенню мlж­

жанру .. І ось. врахувавши'

на, котрі з депутаТів малИ

значив. ЩО при іСнуючих методах, темпах організа­

св01

нови, МатерІали в цІлому

80 тисяч ПОТРібна незалежна лабо· треба здавати Тим . БІльше . що.в Бро· раТОРlя, Для оргаНlзаЦIУ нвадратних метрІв житла. варах кілька рйкІв тому Ух знову ж таки необхІднІ або 1500 ~вартир, Вводи· теж був покладений поча· ка.qpи. фінанси тощо, мо ж нинІ І!І середньому ток ЦіЙ. справі, J вІднида· дО речІ, не тІльки при 40-45 тис"ч кв. м, Але

До того ж.

жодне

досІ не виконав роботи по вивченню дози· метрично1 обстановки ~ мІсті з картографуванням

замІрІв у

резу~ьтати

прошується uдин: ПОТРІб­ на служба. яка б робила

Микоnа!вськ01

ного засІдання т8м01 \(Іль~ виробничuго KOCTinК'l'8НЬ,

нює і не анаЛізує, .Держ­

направляє

цl·І буДІвництва програм~ еЖитло·2000. загрожує проваn. Адже, ІІИХОДЯЧИ з

недоцільнІсть майсьна

винесеннІ!. на

прислухатися

до думки депутата К П, Ируглика; який наполягав

думнами з першого ~Т8ла

очевидною

різ·

них типІІІ, масштабіВ, на­ прямів діяльності, Тож за­ дум І реальний, Але не

викuниому по органІзацій· ному забезпеченню підгй' товки виконання програми житлового буДІвництва на lЗ.У п'ятирlчку, Висту,

них

рес·

ro

nIAnopIIAKYBaHHII.

страждання сирІт, Інвалl' дІв, самотнІх І ХВОРИХ ВIДГУННУЛОСЯ чимаnо тру·

дових колеКТИIІ!В

.

На рахуно'н uргаНlзаціІ

.Милосердя

що

надІшло

йде І,нтенсивне освоєння зе·

складною

зроауМIЛОЮ

еко·

рерахунаnи раЙвН!юнкому

стає

Внлад. колективу район·

розробки обмеЖУВIЛЬНОУ схеми промислового бу Д!Н'

НА П'ІСЛЯ'ЗАВТРА

регламен­

денного

ня Ради

варто

-

Horo .ШЛЯХUВU'ремонтного будlвеnьного

І

засlдан,

нарбованці, бованцІв. зlбраll

ЛlточкllІСЬКОУ Ради.

об єкТІв у Вроварах І пер· спекТИВИ його ' розвитку, Якщо хтось думає, ЩО.

приймати остаточнІ рlшен,

"

ти хай

навіть' маленький

Р9IJГЛЯДІ цих nК'l'aHb депу· чи

не

найгострlшuЮ в струнЦ1!

р"ду

нюся для прикладу лише Во Ае гараНТІятuго. ЩО м,кти, 1 ДОІІОДИТW:Я ВКйТ' леноХ на

одному-двох

пунктах

.

Clуде створено не взагалl.

об'єднання ре нонстатувати

а ·таке.

яке

порядку денного, . Мова передбача1lИме заlнтересо· . шде про. утворення Бро- ваність кожного ,підпри· варськоro мlжгаnузевого емства - члена аСОЦ1ацП. . , 1 чи не ввійдуть· до не! ьб єднання .підnриl3МСТв. 7 - в ПіДПРИЄМСТВ (зрозутак зваН01 . r2cnoAar~bKoI мІло. nе з числа riraHTIB).

не має

реальноt

-

кошторисно,теХНlЧ. НЯ. яне стримує

,1 ренон,

ЗІбраними Інакше

дальше

.Мега...

розширеМНR

оренду, . ринкову

еконоМі·

преаиД1%

лосували.

не

езаго·

одностайнІстю

ступним

картографу,ан. ВИКОНІ<ОМУ О, М, Іщенко Ті8 ДП" І}uдачі

H~, а також звеРНУТИСR ну). просто не серйозно· це досить важливе на з . ЛИС'l'ОИ до ДеРЖНОМГIД' заперечувати ДOЦlnЬHiCTЬ .сьогоднl питання. а зна­ ром.ету про проведення створення такого об'вд. йшли номпромісне рlшен, дозиr,tетрячного обстежен, ня: і готувати занонодаllчі ня в MI~Tl з картографу. нання, Воно має сприяти документи для розгляду пІдвищенню роЛі

І BIДno-

%х на заСІданНІ ради керів,

вІдальностІ .МіСЬНОУ Радн нинів промислових ПіД­ в забезпеченнІ комплекс· при,мств та будівеnьних ного ехоноиІчного й со- ОРГ&.Мі3аЦ1Й. і вивчати до· ціального розвитку. успіш·

'п

ванняитериторlХ.

вищению ефективності ви- рoCltcа користанНІ!

.

,

матеріальних,

ервомайська,

проекту · гранично

допустимих

викидів

за­

лось.

диснусlя

но

допустимих

забруднюючих

І. тут треба сказати про

головне. ЩО винесла із засідання преаИдіХ М1ськоl Радн, Незваж~чина всі

заводу рuзnодІЛИ8 lнвмІД8М першо1

трьр м груuи,

у вирішенні

питань

piaHoro характеру 1% масш- рІй ·радІомеТричнorо конт· нагада-

ролю за ВОДОЮ, продукта­

ти, ЩО в Броварах натчу.

табу,

Тут

треба

ми харчування., Ножна із .

.

ли 1з

на

технІЧНІ потреби Підпри· ємств. Потрібнu будувати водопрйвlД у 28·ому квар· таЛІ І райоНІ староУ части· ни міста. так званuІ

ператкву

«Мег.-,

принесли

Ум

будtвництва,

яка

Тож чи

вІдповІло

це

н

стверджува·

б зовсім ПРОС1'0, Так само,

зокрема,

А тепер трохи J(O~HpeT- енологlчні аспекти? І такі

Ніше про інш! РО31'лянуТі на ух

було

як не просто мІськ1Й Раді,

' nК'l'8HHI;J, запитанн~ можна додава- 11 през~дн, мІськвиконмо, засіданнІ. ти ще 1 ще, й щодо' ролІ му . розв язати вузол. проб­

презlfД1У, . Як уже СН8зано вище. досить

багато.

тому деталіаувати просто'

домоБУДіВНОГО також .. ,

.

номбінату

.

лем, Коли попереду перехІд на умови ринмовоІ емо"

Прийняте рішення спря- liоміни. А однІЄЮ з УМ,9в

неможливо. .Важко визна- моване на усунення про- :успішного ·

чити Іголовне, бо кожне гапин і введення

посади ня РИННУ,

функЦl0нуван­

ям . відомо. є

з ОІНИХ заслуговує особли· :~~~~~~К: з Г~~~::ь · ~~~:: самостІйнІсть насамперед

в

ЕсТафета · повom.нь. П~IIIUI В піонери. Галстук ПОВ'SЗу'8 ветеран BUbIн 1 праці В. М.

Д~o••

.

,

ФО'ІО М. Ceмннora,

уваги..·

ництва

в

місцевоУ влади. І замисли-

~поміж Інших хоТілося

МlСЬКВИКОНКQмl групи спе-

тись тут є над чим всІм

б ВНД1nнти те. в якому йдеться про роботу струк-

ціалІстІв. котра б очолила роботу віДДІлІв 1. госп·

Нам,

турних пlдроздln1в

розрахункових

м1ськ-

.

і

створення

пІдроздІЛіВ

одяг,

І

коо·

Вони

Іграш­

1ОО

кар· '

Нагадуємо рахунон,

ку·

ди м()ж.на напраВIiТИ добровІльнІ

внески,

М 704501 11 обласному упрамlннl Житлосоцбанку СРСР, Пам'"тайте: ваша допомогаПОТРlбна знедо' леним землякам,

.

добре, Т-ан і даnl жити· мемо, без особливих до· коріВ сумлІння, .

ніwи;к- точок спІвробіТНИ' є взагалі у місті конЦеп· ти, ні заперечувати, Це не враховувала,

виховує

О, РАЧИНСЬКА, голова" правЛ1ння рай· онноl організаЦіІ« Ми· лосеРДR . l :!поров'я .. .

1

нож і пошуку найефектив- турного . призначення? Чи', міськаикоиному,

ІІКИХ

предстаllНИКИ

солодощі бuваНЦі 8. ~ .

труднощІв, Якось же справа . просувається. то

ЖИ'І'И «хворобн. цього пе· ти. забули про тІ. ЩО віД: запитання? Не берусь ка-· ріоду, Це стосується та- носимо ,ДО соЦіальио-нул~- тегориvно І

.

Рудні,

СвІм"

Тарчанських

КИ,

•• НІ? об'ЄНТИІнІ причини. якІ ~~Ір~;кондаl,ммпиовзсвяикк;аисвжнае •• до об'ЄКТИIІНИХ причин.

(S тільки побажати яКнай· шдnрнвмства. Я~і. набуду· .засідання на ?оставленl швидше і· найлегше пере- вавши епотрібні.· Ім об'єм- на початку кореспонденцlІ

1

Воnодl

Т1>ОТЯ,

Хороший ПОЧИН

новлення. і голова Ради ном? А дефіЦНТИ буді· хай і суворий;~ його тон П, е, ,Гонтарєв, і члени вельних матеріаЛів? Зна· не, зараз. а в перспективі? ttрезиді1 знаходили муж· чнть ПОТР.ібна своя буДl.Н·.

цтва . пре~ИДіХ. Радн в ці· ЦіЛ

3

t

цо маленьких

1.

які значною мІрою можна тального будівництва мо- шенНЯ, Але хочеться завіднести ка ,рахунок ста· же стати єднним замовн.и· питат~ - чи зарадить,

·лому

ДИ,

яна ,живе

З подарунками прийщ~'

ии

складнІ питання, де. ска·...

нІсть визнати Іх, ХОТlnося дустрія, Алк впливати на

1

сlм'IІМ

бабусею,

фінансових . ресурсІв на бруднюючих речови1r основі організаціІ . спlль' (організаціЙ· '8льному сектору (до ВіДО' З8ичаЙно. і з цього пи· ноХ діяльності, розподІ. Ян відомо, УМіСТі з прорахунки у нас 6000 дворів)? таННI! було ПРИЙНЯТО рІ. лу, праЦі й кооперацІУ, 1986 рону працюють ного характеру, етячнorо • .ма об єднання. зусиль і засо- КІль. на відомчих лаборато­ самого ХОДУ · полеМіКИ). Яким чином вlддln капі· БІв

!і'Р.

хЛ.БР­

тинl-сироті,

заходила ероЗвилни •• а також роз·

ж.1мо. брати маЙданчики пІд забудову, копи в містІ вільні лишеДс.ЯJCІ еПЛЯ' ми.? Ян зміцнити арх1тек, турну .групу~ · а отже.· і абіЛьшИти 1% ~.плив на ци. ВіЛ>не будl,ництво. ноли nевову частку ' зусиль ця служба віддае ~ндив1Ду"

1800

якІ мають дітей, ДВUM ба·

викидів НІІТИ. треба відповісти на ~~~2іл~шРеХЛИВИсМхв' И~ЮЛllеа· лщо?о

речовин.

кuоператив

колектив

.гатuдlтним

ПрийИlІ'1'О . Й рlшеННlI в. тупик, 1 ПРИЙНRТТЯ рІ. ширювати 10ДОПРОIІдно· про роаробку в lве! роцІ шеННlI давалося не про· очиснІ спuруди, Обгово, JVlя Міста проекту гранич- сто, Во. перш НІЖ %х прИй- рення і цього пнтання теж

встановлення а доnомогою . ДВОХ самими. пІдприємствами. Або інше вивчения ДеРЖКОМГIДРомету ·діючих П()СТів розширенню Ух можливо· раДlологlчноХ обстановки ПОСТіЙНО контроn.ю аа станом ат. стеА у виробничому й со. . Ц1альноиу розвитку. під- на теритоРі% мІста. р'Ьз- мосфеРНQГО повітря, . ному вирІшенню завдань СВlД

дещо еПОМ'якшив. цифри І факти. одиак це ме 3МI!' ПО гостроти полеміки, Як. до речІ, і при розгляді iH~ ших nК'l'aHЬ. , Інколи; зда8а.

води

І

Так,

боsанЦів

Тож І вирішИЛИ opгaMlay~ мість вІДПОIl1>дних майдан- житлuвого ФОНДУ І ' об'l)l<' вапі вкрай Мl!uбхіДМУ ДПА чикll піД забудову, Не ІІИ- тів соцкуnьтпобуту, Не·

кощтами

рuзпорядилися

ХЛlбuзавод

ЦИJtlльноt оборони. '.. цтв.· uб'єктlв соціальнu, потребують нотельні .м 2 КрІ.М ЦЬОГО. заплаМОlа. культурного призначення, і NII З, НеобхlДнu будува· но умасти AorOBip зі спе· Все це 11 пеllнlй мІрІ по"с' ти PIIA маг.lстральних теп· службами нюетьс" відсутнІстю у ломереж, В окремих МіК· асоЦіацІІ, Сьorоднl. аналl- як. було при створенні ціалl30ВlНИМИ зуJ01lИ поточні ПРОЦ·ёсн і об єднання за зразкuм Кlровськorо ВГО на ІИКО-· мІськвиконкоМі чіТКQ% си· рораАОМІХ мІСТІ потре· наннл роБІТ' по вивченню стеми оргаНlзаЦIЙНОХ ро. буюТ. Р03!1ИТКу системи Первомайська? враховуючи завтрашнІ Дозиметрично% обстаНОIНИ боти з ПИТІНЬ буДі,НИ· гааопостачання, Не закІН· (перехіД пІдприємств на Аnе все ж вІдрадно. ЩО на територіІ мІста з на· ·ЦТВ8. '1 хоча голова міськ, чеие споруджеиня об'I)К, члени

сlЛЬСЬКО1

цlь,

об'єнтlв

Рада ноХ донументаЦIХ на жит· буДІвющтво 1 негативно владн, ЛОllе будІвмицтsо. відсут- sпnиваЄН8 еНСПЛУ4!тацIЮ

міста. CJlужбу при штаБІ конуються плани БУДlвни' відкnаднйго

нар· апарат

68

Йоиу. Так, IІlруючl ВеllИ' коl Днмерки. ТреБУХОIf•• Заворич та інших сІл J:lJfo дlЛИЛIІ у фокД милосер­ дя БЛИ3hНО 800 нарбоваи­

еспlтналися. через усьому Ш>мплексl проб· · тепло- газо· І водопоста­ IЦОСВIД попереднинІв. ні· фІнаНСОВі мо· nем є lІіДсутН1СТЬ розрu(!. чаННlI допущено вІдставан, У зв'язку з цим зупи· в1ть уроки не розумно, дерінатт

Tavr

і

'-

Не залишилися осто­ рош. блаГОРОДНО1 справи І правослаllнl оБЩИНИ ра·

rocnuAapcTla, .

ОДИНОКИМ

753

загострити

увагу на стан! Інже· нерногозабезпеченltя

ЩО в будllшицтвІ

немічним,

престарІлим громадянам

енерго.. управліННІ! газо· вогй У нас все гаразд. помиляється, ПрезиДІя монстатувала,

хто н.жorо й не змушуJiaв

управлІння

у фОНД 'дuпомоги Х1'ОРИ1М

маЮЧИ у мІстІ такІ оргаН1' зацlУ, як • КИ1воблкuмун,

прагнули розlбра~и·

працІвники

..

актуальнІСТЬ

порядку

карбоваи· ·

пу «РусанIIІСЬКИЙ., Свій одноденний зароБІток у сумі 742 каfбоваНЦI пе­

житловІй забудовІ. що за· .

логlч\!а обстаНОВI<..

ЗДОРОІІ'Я.

'1

1965

фІІ вІд колективу радгос·

мель в промисловІй зонІ І лишається

Бровар·

щини,

І ще на одному ПУНКТІ ·

ся і в інших, Власне, нІ·

ня,

союзного.

публlканського Й обласно·

Тиждень rумаиноСТI І благодlЙностl. "КИЙ про· ХОДИВ з 15 по 21 квІТ"· ня, засвІдчив: на біnь і

ництва,

ТУ. чи тІ, які, порушуючи

Його.

Логlчним продовженням розмови стало . обговорен­ ня питання розробки об· межувальноУ схеми про· МИСЛ(;)І!ІОГО буДІвництва в МІсті, Якщо врахувати. ЩО ниНі в Броварах налlчу· ється близько 200 пlдпри· ємств і органlзацlй, в то­ му чис.n1 60 крупних · пІд· приємств

16 74 (7983')

МИЛОСЕРДЯ

І

ПИ" Буде

пропозицІЮ

облвиконкому

.

у

1989

ВелНJt11 Димерцl у році на ааranьннх

зборах " .БДЖОЛllр1а-люБН'І'е­

"

лів було створено 'ЕРаари· ство еБджtnка lІІе на·

.. ,

раховує ' 48 'Іоловік.

,.,

Товариство очолив Іван МнхайnовJI'I Гарбуза, За цей короткий .'Іас бджо­ лярамн·любитеЛІІМН :посад­

жено понад

700

медоносних дерев,

рЬних

зАанО

в радrоспробкооп 500 кі· лограмів меду, 'Укладено на 1900 рІк . доrовір з

радrоспробкоопом про зда· чу . меду .По пІвтора . к1лоrpама від кожноl бджолосім'У, 500 харбованців, llкі збер1rалися ,В районному товаристві бджолярів· лю­ бителІв, перераховані на рахунок .:N9 704501 ді­ ТJIM,cHpoTaM,

М. ЛЕБЕДИНЕЦЬ,

А. · КВІТНЕВА.

член

с,

товариства,

Велика Димерка

.


«Н О В Е

Ж И Т Т Я~

стор. 8,М

3

11 траІНЯ 1990 р.

8

74 (7983)

Е"Оно.м/'f,на ргфор.иа: nро{fде.и", nошу"", nерсnе"m",,, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~

вертоваюсТь

Конвертований карбованець Нині, особливо після червневого (1987, р.) Пnе­

мІнюється за своєю ноМІ­ нальною 8артІстю на іншу

Н\. а значить, . потребує негайноІ допомоги. Все

нець

. вперше

на ОФІЦІЙИОМУ рівні було nOCTaBneHO пи­

.карбованця,

про KOHBe~TOBaI!ICTb, обо­ ротність. що це: звичай­ на

цlІ

Тут думки вчених. спеціа­

доводиться

передумова

го розвитку

вимушений

иоло

цих

нак

подальшо­

економіки чи

маке вр?

питань

пиняються

чути

Нав­

.не

при­

дискуСІІ.

можна

Од­

стверджувати:

рано чи пІзно.

зважаючи

конверто­

знаlЮННЯМ

тованою

вважається

мети.

основІ гнучкого валютного

конвертованості

курсу.

ця можлива за умов.

котрий .встановлю­ з

допомorою

ринок

складових

дві

коли

шеННІ!

експорту,

встано-

сконцентро­

у HaceneHНR,

протнлежну

пози-

вважають, що

«ліку-

економіку

написами

ПовІдь СУПР080ДЖУвали слайди. Виступили з по­ J1домлеииями 1 керівник австрlйськоІ фірми

думку.

жахатися

того,

з СРСР будуть вивози.ти­

хідні

СИРOlини нам

і необ­

pecypl!fr. Адже

НіХТО не· ліквіДОвує моно-'

поnіl а

зовнішньоІ торгІвлІ,

тим паче

Є' ДОСИТЬ

впливу.

а

.

також техиологl!. Учасню(и семінару

,

для·

плавлення

лися.

нання.

пересувною

стернею

. май­

АЄР-ПАК

дизельним

з

генератором­

компресором.

'яка

щена

комплектом

ПО8НИМ

наплавлювально

осна­

- розпилю­

вального обладнання. Привертали увагу· присут­ иіх .пlстолеТ.Иt • Інтер­

факели.

~

контрастними

деталей

. Після

Веру

розкуплене. тика

ня

інше облад­

причому

час­

дуже

оБЛ8днаИНJI

-

важливо.

Чимало

добрих

вислоал ювал и

,

можна 'ие

тІльки

за

державного

інвалютні карбованці, але й за радянськL. А Салохін з Комсо­ мольська-на-Аму,рі: - ТакІ виставки-семІ­ нари неОбхІДНі. Вони особливо цікаві для пред­ ставників

ну лого

що

зернових.

ТІ

овочевих

служб.

знайомлять

можливостями

ного

та

з

ві.тчизня-

план

зарубіжного

ус­

рекламують

трудІвники

c.iJ18

виконали

продажу

'Держав!

учаСНИIfИ

ТУРБОТИ АГРОНОМА

міжгалузево­

овочІв, добре вІджнивува-

ли, в і П заслуга.

Нинішнього року робіТ-

ники радгоспу' иа ЧОЛі з .

В. М. Павленко

пішно

ничі завдання.

монстрац11 .odлa,цнaввll. Фото І. горового Бро_вари ДНІпропет­ ровськ ~ Бровари.

вачам майже

50

тонн

or1p-

ПОИlдор".щопрща. снlroпlД

трохи

пошкодив тenmщ1,

HeraТН8НО впnинyв ~ р1ст. оао-

чІв,

осoБJQfвo.

OfIpIdB.

Втім, прац1вИНJCИ закpliТо-.

го rруиту вже .на' дpyJ'RЙ

день пdcnя CTU1t швидко

,усунуnи

пошкоджені

ЦЯ. скинуJiн з атвки ~'A

як

fII1C-

CR1r.

позначилиСь

,раптове ПО]tO'JlOlUlRIIR, сНі-

rопад на аерв. "n~!Y-

.ри?

Удальнl

ом а об'єднання·

жаJOЧИ на те,

що тут

«КиІв~гробуд...

харчуються

пмм-а, робітники Інших

Незва­

оргаНізацlй

промвузnа,

В коnективl ~O чоловік. але

.,...

ще' і бlnьше.Прикладо~ - у роботі є завідУ.юча ви-

.

ПОЦ1~ у ва-

rаД8IО,ЩQ

IIp~·

та озиии.аа пqaинНі ~тrи

робництвом 1(атерина АнатолlІвна ВоnонцевиЧ. яка працює тут вже 12 років. Добрими фахІвцями за­

льНІ

визиачити

шnяхи

реа­

вихоД~ УІ

з

КРИЗ0ВОГО стану.

І.

розппЕИКО,'

кандидат

еКОНОмічних

наук.

(РАТАУ)

moдel,

]fopo-

• •1

вони

Цього року. пnощі rpyH'fy

-

овочів відиритого дещо

зменшили·

план

продажу

вашому

господарству, . Очевидно, за таких умов викона ти

городини

буде nегше?

-

Справді.

план

ПЛОЩі

на овочІ

ГРУНТУ

нам

І

вJДкритого

зменшипи.

І

держзамовлен­

ня буде легше.· І все ж, на

мою

думку, вирощува­

ТИ деякі культури можна

ще менше. 'Наприклад. столові буряки. По-перше, вони· дуже дешеві, а по­ друге продати Іх ~

.,....

неабияка деяК1

-

проблема,

як

іНші овочі .

І

Отут якраз невепи­

кИй консервний цех не за-

вaД1lВ бм?

-

Моли б' віН був У

нас, то ми і rQРЯ не зна­ мІДОРІВ, к~усти. столових

му

цеху.

ТоДІ

б

у

нас

нічого' не пропадало. А то. ж як буває? Люди на­ збирають У ящики помІдо­ ри, 1 вони СТОІІТЬ упоnl. в·януть •. бо нІхто не хоче

Іх брати. Від цЬoro у лю­ дей пропадав .у~lnяке ба-

ащння трудитися. Будемо сподіватися. що ИИИіЦЩЬО­

ro

року продавати ОВQче­

ву ПР9АУкцlЮ буде nеrше.

. ·DA ..... TO ту-""" " ronoBUtU·. 1""'& J

нorо аГРонома

. сКр1cнлtвськJIh. '

Павnе,rко.. у

овочівнJЦdв

радгоспу В_

М.

XJI1б()робів,

.

господарства.

Але, нез..жаЮчи яа це.

.

вouи. напоnемиво і чеСно

·poбnllТЬ. свою ИenerКf І в той Ж~ 'Іас 8elJИkYсnраву:

.ирощ,ютьоВСМ_ nюдей;Фб.Та .JI$РИнни­

ЦIolC1 riроДукЦ1lОтеж. аД­

хорошими_ .Адже . морозу

же ~ JCoplif!Jf; '. ЯК[ sони

Іва-

дощ не З8В8,ІРШВ . ~

НІ M·IICa. : ~M~~. · Так

Моnектив не тІльки забезпечує гарячими обlдамй

,. ди вІвса, • •emo. І'орох" не D~~>AO't.дШr

ДQ.ї~n.R~~~~

веnихoroи~ було. a.cН1r, l ,зaroтоаmПОТ~ •..

рекомендували сеМ 1 ЛідІя t~НIBHa Нетяrа,· Віра

БУДlвenьниики·

колектив знайшов можливІсть обсnуговувати і пра-. . цІвникІв АТП-І052, яке знаходиться у Шевченковому. ПрофспІлкова органІзацІя· автопІдприємства вирішила допnачУ.вати за оБІди. Сподобалося. як оргаиlзований робочий .день

працІвників УдаnьнІ.

.

-

пентини Мнхай.ЧІвни~

жоден не чека~ вказІвок, а 'поСпІшає зробити Kpa~

броварсько!

допоможе

бурmdв пtJPeробнти у цьо-

Ків.· 25 · тонн петрушкн, понад 50 ТОИНaeJteJlQI цкБУnl. Це значно БІльше,

останнІй

коnектив

І це не тinь}(и розкриє дІйсну ефеКТИВНіСТЬ ра­ дянськоІ економІки. а й

Зокрема.

аа ритorо і овоч виики к . грунту віДПРаВНnИ спожи-

.

ші

душею працює

та І.

наша праця.

ли б. Могли б чимало по­

Незабарои6увrrьі пер-. .

Завжди з

товари

сама

теж ус-

вико~ють _ироб-

ніж мин.уnоrо року_

ДбаlOТЬ про nlOдей

нами

виконувати

С. ПOТJ'РНАК. На' фото: вІя .ІС де­

.

роху

господарства

.

го haYKOBO-ВИРОбничого об'єднання «Плазма. та Дніпропетровського фІЛі­ алу ЦОМВПТ' Всесоюзно­ го науково-виробиичого об'єднаиня еРемдеталь •.

авторемонтних

таткува,ННЯ,

~8 ,валюту.

дІюче

семІнару і на адресу йО­ го організаторів ди­ рекціІ спільного ПІдпри­ ємства «Інтерфакent.· які ладнання. що' представ­ лене. відповІдає сучас­ продумали всі дрібниц~. ним вимогам. По-друrе. ~ зробили все, щоб людям широкий спектр його. ви­ працювалося добре . користаННJI. По-третє, Надійними Іх помічни­ придбати це устаткуван­ ками були ,працівники

на­

обладнанням Відбулися комерційнІ переговори. Про Іх успІшне завер­ шення свІдчить той· факт, що все обладнання зІ .стендl8 повністю було

у

семІна­

Ось що говорить Г. Я. Мамонтав з Томська: ~ 'СемІнар цей дуже корисиий. По-перше, об­

1Іета­

з

мlнНнтерв'Ю учасників

, '.

У д-209

ознайомлення

працю,

культур. І в,ТОМУ, що ми:

циліндричних

та

вражаl

кормових

факе­

електроДугового

воии були майже з усlєІ кра!ии) особливо цІкави­

кован! власне,

МихайЛІвна

те, щоб виростити .и­

сокl

Іх

для а1Д­

устаковка

.

НИЙ карбованець покаже, скlnьки коштують проду-

В. М. Пuлевко, І

націлює людей Н4

високопродуктиану

., на

метаЛіЗІТОР

новле~НR зношених

лей.

Можна впевнено говори­

ти про те. що конвертова­

Він пual'l'lІСІІ СТlранн1С'1'1О

Валентина завжди

циліндричних

розпилення

екра­

'

.Kplcul8cwad.

ДО.

ЕМП-1 з вузьким

..ОМ

перекриває

ни. затратНій економіцІ .

переДIlODСlll бpвrадкрllМ, І pOcsIT8DDCaM.

У Д-41 7 для пnаз­

деталей.

вжитку

МIIІІІ1 передусІм I'OJIOJIHOMy arpoHomypa.,-оСПУ.

Мористувалаея попитом і продукція · броварськоrо .ФакеЛІ.. ЗокреМI ус,.а­

гомірних

чином

МО-

гУТНі еконОМіЧНІ та й по­

лІтичнt, ПIДО"МИ

широкого

CllPUУ. 'І'8Ор.... IdдxOДOM. Саме цt IІІСОеТI IІРвта­

ру.

наплавлення

що

СЯ певна к.лькlсть страте­

гічноХ

варам

введен-·

НІІ IКOHBepтoвaHOC'J'i карбо­ ванця. І не Ba~o. на Іх

соБІ.

кІлькох

мовоro

«ПРОДУК1ивність.

ШОIO oprаи1UЦlllO праці, .еол18аин_м аа AOPJlleHY

криття.

ilовка

пан В. Сункта

спеціалІсти .. Інтерфаке­ ла. . Останні продемонст­ рували зразки свого НО­ вого дlючого обr.аднання •.

З

вм~одить. даремно.

.

УСПІХ У 8у....8IdI.робот1 не врнхо,цн'l'Ь с.. по

допомогою на будь-якому робочому місці можна зроСити необхІдне по­

~ий директор а8стрlЙ­ ськоІ фІРМІ:! еlнтеР8еЛЬДt пан Х. Штраус. РІого роз­

•мтс.

«Могул..

це.

праЦі. яка створює ",кому

нраІни

сЛІд Із негайного

НІІМ І амщнеНИIІМ детanel мшин ТІ ..ех8ldlмІв, а ·ТІІСО. plaHOMlld~ннx МІтерlan18, споруд.

иanи­

ресурсах. які. виtрачаються

Росте

І.

стабільних

шnях із.-за кордону. таким

вати.

НеЩОДІВНО у ДнtDропе'l'РО8СWCY 8ідБУ8CJ1 на· уково-практнчнd семІнар 8 fllO't.PMI.ax по-. ~pHTTIB. ПР080ДQ loro колеlC'lН8СПln.иoro ра­ ДIІНСlaИо·uстрtlсцоro п1дDра.IlС'l'U .IН'І'еРФІ­ кеп. ДЛІІ спtЦ1anlо'l'18, ІІІСІ adмllOtllClI в_мен­

технологlю

при

Ряд фаХівцІв,· які зай­

у с та т и У в анн Я сподоб8J10еь уСіМ

Про

зважте.

не потрІбні товари. Нон­ вертований карбованець. відкриваючи багатьом то­

ій

лення газотермічних по­ ~риттів розпо.вів технlч­

дбати споживачі.

одиницю інозеМJiоІ валюти краІна змушена буде ви­ возити все бinьше І біль­ ше сировини.. мають

в межах краІни. .Потім встановити розумний курс карбованця. завершивши цим реформу цІн. І J1ише опісля зробити карбова­ нець оборотним на· внут­ рішньому ринку. Для то­ го. щоб реаn1зувати всі ці завдання, пе~едбачається 'ДОСИТЬ тривалИй період у \0-115 рокІв. Якщо ж, скажІмо. ввести КОН-

мас.

ситу~я: виробляється на підприємствах те. що не потРібно. І не продукує­ ться те. що хотlnи б при­

300 MlnыlдtBB

нинІ

та імпортом.

У. раДЯНСЬКіЙ економЦі дОСі існує парадОКСaJ!Ьиа

впаде. до МІиІмуму, а означатиме, що за

. цію,

nі~увати грошову одиницю

дукціІ. забезпечИ1J! конку­ рентоспромоЖНіс.,& II збіль­

бельностІ.

РадІ

концеп­ карБО­

ється здійснити. це стабі­

та послу­

світового РіВНЯ IІкІсть про­

,нОНllерта­

запропонувада

~аgбoванець конвертова­ ним. Перш.е, що пропону­

Для цього. насамперед, неоБХіДНО за допомогою прогресивних технологlй підвищити еф~ктивнІсть виробництва. підняти до

лише

група експер­

ринку і пише тоді робити

виутрішиій

і грошо.ОІ

ця це

ванця, згІдно з ,якою передусім спід навести порядок на внутрІшНЬОМУ

карОован­

спроможними:,абез­

варноl

Недавно

ГОЛОІІИ

хnинyть за рубіЖ. де Іх ніхто не прийматиме. Та­ ким чином курс карбован­

Ради

Взаємодonо­

Міністрів СРСР цІЮ оборотності

печити збалансованість то­

(карбованця) є одиІєю

із

тІв

декларація

товарами

гами,

не командно­ а

що

цит. насичено

економічних меТОДіВ. Як бачимо, обороТНІСТЬ валю­ ти

роздіnилися на

членІв

що

ваних

моги.

буде о~ганІзовано оптову торгівлю, подолано дефі­

допомогою

адміністрмивних,

для будь-яких операЦІй не обмежується І яка об-

визиаченоІ

j!:кономlчноІ

полярні позицlІ. Одні вва­

'цій. якІ б регулювалися з

ва­

досяг­

жають,

ЛіСТіВ

Для повНоцІнності кар­

яко1

шnяхи

люти за карбованець та продаж карбованця за Іна­ земну валюту. І все це на

бованця слід передбачити вільний перебіГ торговель­ них і фінансових опера-

валютного фОН~, конвер­

люта, аииористаиня

нення

ва­

держбаику СРСР.

мІжнародного

·обго­

ворюються

попиту~пропозицIІ. а не за ,Ilовільними вказІвками

прогресу без ОборотносТІ. конвертованОСТІ грошово! одиницІ, МИ змушенІ буде­ мо ВЧИТИСЯ обмІновІ од­ мlвУ валюти на Іншу. Що ж таке

IноземноІ

ватимеТЬСIІ

на те. що свІтова еконо­ мічна думка не мислить

wiHiCTb? За Існуючим аи­

купІвлІ

жваво

-

експортом

заст)'пника

карбованців.

валют, ЗДlйс·

нити оборотнісТЬ У рамка1

J:!PaIH

. конвертованостІ

тання

ставкоивертованим.

потрІбен внутрішнІй ва­ лютний ринок. на якому ЗДІйснюватимуться опера­

частІше

до lнозем·них

думку

го.

вити реальний курс· кар­ бованqя по вІдношенню

нуму ЦК КПРС, на якому

валюту по офІЦІЙному KY~Y· Для того. щоб карбова­

Н8ЙбnИЖ!lНМ часо... ТО, · на·

котрі можу~ь перекри:rи небажан1 ДliспропорЦіІ 3

державно! Зовиtwньоек.о­ НОМіЧНО! комісіІ при РаДі. МіністрІв срср І. Д. Іванова. це приведе ДО то­

== Не треба бути економІ­ стом. щоб зрозумІти: ра­ дянський карбованець пе­ ребуває у кризовому ста­

карбованця

Гриrорlвна Харnим. моnодий иівна Фабер..,

кухар Людмиnа

..

'

..

будІвельникІв, а й випІкає І реалІзує пирІжки. бlnяшl, вироби з тІста. ЦІЄю продукцІєю вони тор­ гують І на ярмарках та передсвяткових базарах. о, П. НУДІВ,

громадський кореспонде~т.

росту. У B~paJl~

.

1t'.~уilO

б

Щоnpil'fЄ'N. ~роБИJ

~•..... 1Щ .... '~. . ;:ж. Щ(в- ~~,*:~·.1t$CiX:1XВb. o ~дLJI~

:=JJ!=:;l(i!ltih~;

·і. МJi~:~


4

стор.

t 990

травня

СН О В Е

р.

- .

за

Завітайте ' на виставку

малюнки;

В. П. Нраснонос, елек­ трослюсар цеху М 15 за

Всього

тиждень

r.І1щеннІ

ГІдна

у при­

заво~ького

му-

2~ ' І ЗПМ працювала ви­ ставка заводських умІль­ ців -- майстрів декора­

-

тивно

електромонтера

фотолюбителів.

сот художніх рІзноколІр­ них орнаментів, жоден 3

Наркальов1й;

художникІв,

45-РІЧчю

НайБІльше

Пе­

яких

робіТ

при­

працІвники

компресорних

цеху

-

них

заводу,

Інже­

нер - технолог Емма Де­ нисІвна Марченко май­

стер на всІ руки: в'яже на спицях,

виготовляє

ху-

ДожНІ серветки. А які симпатичНІ .Левенятко. ,

• Сова.,

та

.Собака пурхель.

ІншІ

твори,

способом

. сплетеНІ

макраме.

Привернула

увагу

гля­

дачів об'ємна експозиція ПолІни БорисІвни Нирилі­ ноl

нІжнІсть •.

.Жlноча

установок

скатертин

ченка

· та

чеканки

врученням

Сергія Лав­

ринця та яскраво витканий килимок контролера ВТН цеху М 8 ЛЮДМИЛJf ПО­

С.

ІІа виставці

Ця робота виконана крюч­

були представлені І робо~

ком.

ти ДІтей заводчан.

Нрасиво,

з душею

шиває рушники ки кранІвниця

устаткування

і

ви­

сервет­ складу

Ганна

Не­

стерlвна Іщенко,

ВсІ

учасники

вІдзначенІ. су так заводчан:

І,

Решта

Жюрі

дарунками,

Олена

Т.

В,

бу

ській РСР, ЩО він пока-

зав?

Як повІДОМИВ Держком­ УРСР,

іlОрlвняиО

з

перепис~

]979 року населення Pt!r.; публіки зБІльшилосЬ Maf%же на 2 м\льйони' і cTaHQвить ншН 51 мІльйон 707 'Тисяч

ЧОЛО\llк.

шостІ

У

областей

БІЛь­

відзнача·

ється природний приріст. Лише в' СеМИ областях на­ селення

зменшИЛОСЬ,

особливо

-

У ВінницькІЙ

вІдплив,

вlдсу'):'ність

І ЧеРНігІвській. Основна причина мІграційНИЙ родного

при­

приросту.

А як Ідуть справи без­

посередньо в містах і се­ лах УкраУни? За минулІ десять

років

лення

мІське

насе-'

продовжувало

зро­

стати І зБІльшилось ще на

мІльйона

4,1

чисельнІсть

телІв

чоловІк. А

сІльських

зменшилась

роки на

У

жи­

80-1

мільйона. Але

2,1

слІд вІдзначити, що інтеН­ сивнu:ть мІграційного вІ ,Ц­ пливу

помітно

Якщо.в вона

знизилась.

ронах

1970-1978

досягала

в середньо­

муза рІк

249

тисяч чоло­

вік,

минулому

то

в

тиріччІ

-

176

Результати свідчать:

деся­

тисяч. перепису

населення

старІло».

-«по­

Юлькість

осіб

старше працездатного ві­ ку за цей перІод зросла на 17 процентів при зростаннІ

4

на

всього

населення

проценти.

НинІшня

Ася

МУ

не

що

жа,ll.lбнlсть

,ll.ОВО,ll.ить,

ПРИКJlадl

багатьох

мо,

хто

:зу .

прийде

також

Ilе

В.

няття

гатоборства

цього

ра­

пошкодує.

МИШКО.

Інструктор-ме­

тодист з вІЙськового ба­

вІдвІдують

~ICbKKOMY

ДТС'',ї\АФ.

Як

--

за

заводчан

Г. ВIRТОРОВ.

16

І дnя саnонів

ліки. На 'Укра!Ні безперервно

значИВСЯ вплив друго! свІ­ тово'! вІЙНИ. Як вІДомо, во­ на не тІльки забра.(lа жит­ тя мІльйонІв, а й призве­ ла до зменшення кІЛЬкостЬ народжень У по-

серед

став

місцІ,

а за

вищим

--'

на

У

.

. народному УРСР

m.иtcть

ше ·половини

IЩх керівинJOl,

госш;щар­

вІкІв. Однак У віцІ до 45

дІати.

Поряд

з традиЦій­

ними

видами

зайнятостІ

рокІв

в

співвІдношення

основному

Ух

вирівнялось.

~ .uюдеЙ" ствах,

За даними перепису 1969

подружнlJt

626

пар.

Це

було

на

. 2-х -

з

ПQl3СЮДНО

основному, сіонери,

які

вІдзначається

другого. Цікаво,

-

що в мІстах

4, 5

І БІльше

при зменшенні

сполучають

рІдних. В мІру

. чоловік

УУ в сІль­

9

лах

люди,­

свою

бути дп

кація

БІльшІ, -хоч і зовсІм нена­

пІдсумкІв

на

АІІ:І

ман... А колн sлочинцl ІИРУ­ ШНЛИ по АаРМОІI БІлетн, . Іх ау­

SеlкерСфIJl,ll..

,11.0

ВJlасно-

переконалися

, _HraAaHoro lІ:ерсфlЛ,ll.а по рей». ., ННХ

."пра_JlIВИА

Бей­

про_е,ll.ениlО

лоте­

ГОІОРИЛОСЬ,

Багато 3

рамарку

АЛЯ

ПРОХОАУ

на

1937

Вроварська АРУКІРВIt

тнх,

.

КJlерки,

хто

а

пllмааса

81,11.-

на хнтрощах, Т8еР,ll..Т", що чуlали пl,ll.СТУП. жаАlБНIСt."

що

О,ll.еРЖУ8ач 8 по.инен в'.внтися І упр._лlнн. І ОАержатн бе,плат­ ннА лотерейннй бlJlFТ або КІ!ИТ­

-

17

стрlJIII не 881,ЛИ81 охоронцІ ПОР.,uу.

І

ц"ого

раау

почуттям

AJle .

8SЯJlа

гору

за

JЮвлЮ€

Moro

-,

ИІ,ll.

М.

СОІІ"Л~ННХ

IНформацlУ

-

-

пнтан~

Мотронн

..... рКа

У

~T8C.xa

район-у

І lІіС1І1екЦ ії

вне·

J1е" іщен,ко,

матері

ЛогвинІвни. І

BHKOIIКOM

ЛіТкlв.сь~ої Сlu!ьської Ра'дн иа,р(),ІІ..НПХ депутатів СПlвчуття депутату Лі1'КЇВСЬКОЇ сільської Радн ПОВ якель Мар"а.РИ'l'і Олеl<сіївні з приводу тяжкоl b-rра'l'Н смерті її батЬК'а

ПОВ'ЯКЕЛЯ

ПедагогіЧНий

ОлексІя

колектив

Па.Jl08ИЧ

СеМИЛОЛІСіВСblroї

•.

середньої шко­

ли ВНСЛО8JIЮЄ глнбоке співчуття ВНХОВЗ'l'eJlЮ школи Музи· чеН1КО Марії ІваніВН·і 3 прИIІОДУ переДЧіасlOOЇ смерті її бра-

.

та

ЛИТОВЧЕНКА

Василя

Іваиовича.

ПедколеК'І'''8 Пухів<:ьКої середньої школи ltисловлlO<1 щире СПіВчуттs вчктеЛЬЦі МААСТРЕНКО Ол·еКС8НІІІ>; КУЗhмівні з

П'РИltOду

смерті

ЇТ

l11aTtp'.

Редактор А.

мІста.

масо.оl

4-23-26;

роботн

-

жнття

-

справах

o6.tacть.

ввдавниІІ.ТВ.,

м. Вро.арн,

поліграФії

4-04-81; .Іцlлу ра,ll.lо·

і' КНИЖКОВОЇ

_ул. І<ilТВСЬКI,

154

4-04_61'

вl,ІІ.,ІІ.IJlУ промисловості

5-13-91.

АР)'1[lрвl.

Броварського

....ку

ВНОІІовлЮ€. щ~ре

заступника ре,ll.актора, 81,11.,ІІ.lлу партІйного

4·02-92; 81,11.,11,Ілу лнстІ8 І

l(иУвсько[<~ оClлаеного y~paulBBII

який ."падково Бровари, вул. Ку­

І(олектив прац,llІ,!~I'В та учнІв 3азим'ян,:ької середньої &ИCJlOВЛЮ€ щире СІІІI:вЧУТТR вчит.еnьці Гринько Галині

AocHnlBHi з приводу смерт·і · її

законо­

вlдпоа',ІІ.аJl"НОГО секретар., 1І,ІІ.,ІІ,Ілу clJl"C~II:Oro госпо.арства І

БlюваР':I.кого

Марll ГнатІвни.

ШКOJIИ

ГАРНИК,

прокурор

4_03-76;

прац,.в

ЛI!МIЩЕНКО

усунення вияв­

порушень

Держст.раху

с";вчуття

АДРЕСА РЕДАКЦIJ: 255020, Київська область, м. Бровари, ВУЛ, Київська, 154, ре,ll.актора

забратн

даВС1ва.

(ТАРС).

Телефоин:

..

іНСПекції

щире

ня до виконкому міськоУ про

R~тдіJlI,ниці

На,ll.1У Сем·енlвнl з nplUlOAY смерті її ~a'reri '

куратурою було закрито салонів. Внесено подан­

лених

можна

.Десиа. радгоспу Кнїиської 06J1аСТі

забратн у мене папугу, вІкна. Шевченко І. І м.

Колектив

відео­

9

Ради

працІ.

і відеосало­

АітЄЙ:

самоохоронн. ·

sу-

Прохання ПРИJlетlв до ТУЗО8., Іов.

..- 1 карбованець, 121 - до 180 ХВИJDIН - 1 карбованець 40 ко­ пійок, . .

разі

----------------

на

}7 ходІ пере_ірJOl про-

стрl.1 профetlоваJl"ВИХ бас_ет­ бол ... их та бейсбоilьннх ко­

rpa-

ОПВВНЛАСА аа ХВТРОМУ,ll.РВХ

BHaCItI,ll.OK полlцll .. lстІІ.

в

не,ll.IАсною.

'Загублеиий шта·мп ГоголіRСl,КОЇ

Від

(РАТАУ).

повернення

печатку кооператив)' Б [Ю"ач>сько го району

raAOHY 8важатн не,ll.llІсним.

хви.лии

тривати­

ме.

СьогодНІ в сім'ях

вважати

показ від во до 90 хви.IIRН ціна квитка 25 копійок, а від 81 до 100 XВIIJDIH - 35 копійок; дп дорос­ .лих вІд во до 80 х8И­ .лив 50 копtйок, вІд 81 до 100 хви.лви - 70 КОПIl0К, від 101 до 120

ре­

і

- - - ------- - - - -

нів цlин на квитки мають

ос­

одержання

відеотек

звичок . звер­

ЖИТТЯ>.

Загублену круглу .ВеJlнкодимерськиЙ,

Згідно з законом в З8-

в

звернення

• • Ветеран

• Нового

ре,ll.акцlТ

порушеиь вияв­

.як правило, ціни квитJOI бу JDI завищені.

таємннці

Загублену 9 травня ме,ll.аль в

відеопоказ.

зультатІв перепису пуБЛІ­

ськІй мІсцевості. І все-та­ ки сІЛЬСЬКі сІм'ї поки що

багато.

також

р.

шкідливих

-----._--_._-- ._--_.- ..._._----.-

,ід

17

позбавитись

МІСЬКРАИОННА РАДА ТОВАРИСТВА БОРОТЬБИ ЗА ТВЕРЕЗІСТЬ,

Пер~моги. Тут не було по­ свідчень - дозвоmв на

одержують стипенДІЮ, до­ помогу ' вІд держави та від

зафІксовано

зростання кількостІ сІмей з

наJ}lчувалось чоловІк, або

працюючі пен­

а

.NЬ

р. щовечора з 18-У до

1990

потреби добровільного внеску гapaHTyвMO~

ряне., сРовесник., парку культури і ві,цпочннку

новнудlяль.нlсть Із заА­ НЯ1іст~ в особистому ПІД­ собному господарстві,

.збільшення кІЛl;>косТl сІ­ мей першого типу І змен­

шення

та .,індиВІ­

Іх виявилось більШ як ~Ільйонів чоловІк. Це,

чоловІк, 27 проценТІв з 3-х, 24 проценти з 4-х 1 14 процентІв з 5-х і БІльше чоловІк.

ження

лено у відеосалонах сЗо­

в

процента працюючих, Вперше враховано також осІб, якІ мають два дже­ рела засобів Існування.

процен­

35

< складається

Багато

перепису

роботу

РСР

29.08.1889

орга­

0,6

ра сІм ''! за кІлькІстю ч.че­ нІв характеризується т.а­

. сімей

при

дуаЛіВ.. Іх 167 тисяч

тисяч більше, нІж де­

кими даними:

-

враховано

кооперативах

сять років тому. СТРУКТУ­

тів

установах,

на .. 'ІНІй

і Ради Міиістрlв УкраІн­ ськоУ

травня

27

татися у ВНКОНКОМ, кабіиет ~ 127 (тел. 4-11-74/. Добровільнdй внесок за курс 100 крб. Збере­

станов РаАВ Міністрів СРСР від 27.12.1883 р.

стипен­

на пІдприєм­

в

нLзаціях

року, на Укра'!НІ налічу­ ється понад 13 мільйонів

1.234

-

по

Бажаючим

день

базі вони віАКРНВалнся, а також інЖенери відеопока­ зу не' знають внмог по­

БІль­

всього насе­

тисячІ чоловІк

млІьйона чоло­

Вн­

порушень.

на

17

конкому проводитиметься 10-деиннй курс позбав­ лення від алкоголізму 1 куріння. Курс буде вести відомнй спеціаліст з м. Кнєва ТрамбовицькиА О. М.

переВірки діилн 14 відео­ садонІв. У більшості із

лення респуБЛІки,

23,9

немало

Так, у місті

НиНІ в респуБЛЩІ про­ живає 27,8 мLльйона жІ­ нок і

відеосалонів.

явлено

сьомо­

працює

З

21-У rодинн в залі засідань Броварськоrо міськвн­

рах по виконаНlПO законо­

му.

стві

про­

доства, реrymoЮ'lоrо дi~­

сільських

рівнем освІТИ

працюючих

а потІм і поколІння УхнlХ дочок.

Помітно

він

ОГО.JIОІ.lеИI.Н

місця

куратура проведа перевір­ ку стану рОботи в Брова­

жителі, в. І все ж УРСР серед союзних р~спуБЛІК за цим показником на 12

КОЛИ в вступили якІ з'явились на воєнне лихолІТТя,

жінки, світ у

Мину дого

підвищується рlвеlU> освізростає nlArOTo'lKa спе­ цІалІстІв.

........~..........~a~мs....aw....~......,....

є закон

'. ти,

воєнний період, дІтородний вІк

«Новая ЖИЗНIо» орган Броварского городского комитета Коммунистической парr.ИИ УкраИНЬІ, город· ского и районного Советов народнЬІХ депутатов Киев· ской области. (На украинском ЯЗЬІке). Редактор А. ВОJ10ШIiНЕНКО . Газета ВIоIХОДНТ с апреля года. Дни выода:: ВТОРНІІК. среда, ПЯТНlща, суббота.

-

• Наш клуб проводить уже п'яту виставку собак у мІстІ . Всі попередні ма­ ли хорошІ вІдгуки. Гадає­

адре­

вlк\'.

11-1 до 13-ї

години,

старший

дІТИ шкІльного

Майданчик суботах з години, по

тя. Скільки любові, твo~ чого натхнення, праці у кожнІй роботll

а

лися в суспІльстві У ми­ нулІ роки. Насамперед по~

На ,ll.окашнl а,ll.Ресн пра_опо­ рушннкl_ булн ро,lСJlанl ЛНСТИ

БJlИ3ЬКО ,ll.ВОХ'ОТ представннкlв кримІнаJlЬНОГО (вІту КаJllфорнl1

-

майданчику. працює по 17 -у до 19-ї недІлях :3

за рlзь~ випалю-

1

Ноломlєць

Для

проживає 89 процеНТІВ усього населення респуб­

,ll.IЙ

по лотереї тому,

практичнІ спеЦlальномуР

При клуБІ працює гур то)( «Юний кІнолог», за­ якого

У

-

ця виставка бу ла вистав­ кою здивування І відкрит­

віl<ова структура відобра­

жає процеси, які вІдбува­

(США). тамн

За грати. у

17-ї до 20-ї години).

малюики. 1

ііііliiliііііііііііііі і іі і і і і; ііі Jі і JіііііШіiliiliііiilіiliііііllJШЩllіііііIiJiJiJіііііііііііііііiilііJ

Аобра

Іль-

тиждень

п'ятницях

Підбито остаточні під­ сумКИ Всесоюзного пере­ пису иаселення в УкраУн­

попереднІм

-

свою

і

вання;

.

CHiJl~H~ нас? ЯнІ МИ?

стат

за

малюнки;

Щра Лепеха по дереву

змІнив

на

вихІДНі дні заняття на

Су. Зараз вІн розміщуєть­ ся по вулиЦі НиУвськlй. 1 (колишнє примІщення вІйськкомату).

за

Наташа

за

Тарасова, розіІо­

дільниця робіТ цеху ~

І

ченко-

саме:

нонкур-

оцІнило 'роботи

ництва

малюнки;

НОРlllйкu

а

.

Нлубслужбового собакІв­

Юля Норнlйко

двІчі

(по вІвторках

нагороди.

ме;

про

Заняття гурткІвців про­ ходять

дресированих

цП для зацІкавлених .осlб.

Максим Петренко ху дожні вироБИ;

наго­

суsенlрами,

І

-

допомогу

СЯ.

рингах

А тепер трохи Інформа­

макраме;

роджена грамотами і по~

виставки

за в'я­

врученІ

Ліля

з

групи·

го­

першу

все це тут можна діанати­

зо ХВИЛИН.

11-1

доглядати.

подавати

медичну

собан. У програмі таl\.ОЖ експертиза собак на РИН:. гах. Звичайно ж, будуть

контро­

4 -

на

Т. М. Дербенцева, конт­ ролер ВТН -- 3д, макра­

аа

(цех

учаСНИКІВ

Нолодlй,

дІти:

гра­

Лавринцю

воУ ,

зання;

~ 10), Н, І. Шкляр (цех ~ 2), . Н. М. НваШИНІЙ (цех ~ 4),

ловко.

НрІм того,

почесних

ІІ.

.лер цеху М

мот і грошових преМІй в сумі 15 карбованцІв кож­ ному присуджені: І. М . СМlюсі (цех Не 11), Т. А. Тарасовій (цех ~ 5), Л. Г. Половко (цех .N9 8),

на, художньо оздоблена ХЛІбниця електрослюсаря

цеху ~

С.

з вру­

ЗаохочувальнІ премН

елек­

началь­

за фот0-

4 -- -

експертизи

правильно дувати.

Гnсля того, . як виставку урочисто відкриють, віД· бу дуться виступи показо­

графП;

саренко.

трослюсаЕЯ цеху ~ 4 Андрія Дернача, дерев'я­

-з 9-ї до

за в'язан-

Л. Ф. Лапиков.

А. М. Деркачу, Н . Ф. Ці­

Виставку прикрасили пейзажІ електрослюсаря цеху Н2 3 Миколи НаЛИI{И­

4

ник цеху ~

ченням Почесноl грамоти і грошовоl премі'! в сумІ 25 карбоваНЦІВ кожному, М. В. Налиниченку,

..

для

ня;

з вру­

три треТІ мІсця,

Валентина

11

Рябко, контролер

цеху М

Е. д. Марченко, П. Б. НирилІнlЙ,Т. д: Форман­ ськІЙ;

Миколаlвна Наркальова npи створенні своІх в'яза­

гвоздика.

Ветеран

H~

Н. В.

-

ДМИТРІвна і машииlст

за вишив­

ку;

ченням Почесноl грамоти і ГРОШОВОl .премll в сумІ 30 нарбованЦІв кожному,

інжене~конструк-

тор Тамара Форманська

пІдсвІчник, виготовлена з гІпсу і залита воском, по­

з гільзи,

повторюється.

ЯВИЛИ

цеху

Вони ж оформили І тематичну експозицію «ВІчний BOГOHЬ~ -- чаша­

вазІ

не

1О -

цеху Н9

В. М.

три другІ мІсця,

Багато терпіння І не­ абиякоl майстерност[ про­

NQ 4.

червона

цеху

Федора Івановича щербака. Ним за 15 ро­

ремоги над фашизмом.

у

три перщі місця, з вру­

J'li2 15

13 травня ,на стадІОНІ 4Спартак. відбудеться ви­ ставна службових собак. Почнеться вона о 12-й го­ динІ. РеєстрацІя собак

вишивки;

В. П. Романенко, маляр

ченням Почесноl грамоти і грошовоУ преміУ' в СУМІ 50 карбованцІв кожному, присуджено Ф. І. щерба­

ку, Г. Н. Іщенко,

присвячена

ряд,

кропітка

орнаментами

кІв створено БІльше семи­

самодІяльних

несли

над

ми­

прикладного

стецтва,

подиву

праця

• .N2 74 (798:l)

Ж И ТТ Я»

торгівлі .

ВОЛОШИНЕНКО.

І

Індекс Друк

К""""Иn

61285.

ОфС~ТIІIІI\.

"rкуш.

Обсяг

І дру_

Тираж

15.920

'1 ІНі мірників .

ЗаМОВJIeННЯ Н.

2272.

#74 1990  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you