Page 1

t:JPOЛETAPI ВСІХ КРАІН, €ДНАRТЕСЯ!

КО М У Н І СТИ Ч Н О І 'П А Р Т 11 УК РА ІН И, Д 'Е П У Т А Т І В К И І 8 С Ь К О І О 6 Л А СТ І

ОРГАН 5РОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОІ І РАЯОННОІ РАД НАРОДНИХ

.

Гаsета аихо.-ит .. s ~

17 квітня 1937

* .N9 74

роІ(у

.

І

.

п·ятииця, ІЗ травня·

*

(7567)

НАГОРОДИ-ПЕРЕМОЖЦЯМ Підведено пІДсумки со­ ціалістичного змагЗІНІНЯ за перший квартал серед nІідприємств і закладl!В

.

місЮ<ого

управл-tііня

ІІІ

сяч

що

тор·

на

карбованців

чоону

ти­

бІльше

На спІлЬІН·ому засіданні

.

адміністрацlІ та проф­ СІПіnнового номlтету nЄІРе·

JJ.емократично, висуrвання

парт\АQІ . керl.вни.ки прин: ципово відстоювали сво·У позиціІ.

.

34'КОНОМірнО, ЩО На ПЗjрТlйну .конференцІю ко­ му:НlС'rН. ІВІСІ радянські люди пакла~дають великі

надlt.

Тому кожен.

грамоту.

plrв М

.кOJ're'l(·

8.

1 :сго­ сnодарчІ товари• . .N!! 51 сОрбоLта. та .N!! 3 сПро~

переможцями з врученням

довольчі то.вари•. зайняли rвl.дnовідно

Почесної :І'рамоти. визна­ ні ЧОЛЬВl'К, ОГОЛОШЄІіl

В ~ндивідуальнс.му со­ ціалtстичному змаrаннl

Вони і

11

І,

на

змагання

за

дсстрокове

виконання

планів

пІд­

ше nлану. Разом з цим. продано 705 тонн м'яса. план чотирьох місяців nерекрито на 80 тонн. Радують .підсумки ро. боти nравофлангових тру­

·79

дового

третьо­

го року п'ятирічки серед трудівників КиівськоІ птахофабрики. За

чоти,ри

приємство

місяцІ

виробило

300

мільйонів

79

1\ ц

т в а.

,Пташиицl Т. В. Лаупман і ·О. М. Єлисеєва, догля­ даючи по 25 тисяч ку­ рок.несучок коЖна. одер-

тисяч

штук яєць, з яких майже мільйонів реалізовано

дер}Ю\вl.

супер н

що значно ·біль-

D

·нІ Х Т

ко­

накази,

поmmuення управ­ виро6ниЦ1180м на nластмас роофор­

мовано цех ПВХ 11РУб Т!і лІітrєвих виробШ на два цех литrєвих ви.

робlrв та цe.Jj: труб. Таким було рішення 1 ради т,ру­ дового

кюлективу

цеху,

Днями у нових пІ:Дроз­ дІлах 8 1Д6уЛИ{:Я ~и. Н6· srки~ обрано начальників цехш. У цеху литтєвнх

виробів ним СІІ'ав СерПА JІва,НОВНЧ У~ОВеНІКО, ЯКИЙ ра-ніше nрацював

ником

сек:тора

заводу.

Це~ труб

колишній

началь­

те.JQtt.дділу

М'Шстер

очолив цеху

ПВХ nластикату Микола Трохимович Лижов ..

М. ГНІДАН,

.roaoaa

ради 'I'PJдo&oro ICOJIUIВ Іу ЦеХ)'.

КиІв· ін­

црацюваJ;І

lнжене­

заводу

Київ­

·елект-рови­

Мі!Рювальної аnаратури, а з жовmня 1967 ло 1970 рІІ< буrв 'і'НС'ТіРУ'ІПО:ром ор­

.rанlзац'іЙІНОго в!.ддlлу Мос­

трудиться

ковсDКого

Ю.

І.

Jte.

колов

м.

КиевІ

в

сlм'І

кого

сарЄ'14

на

КиУвсь'КОму

заводу

конструкторсь­

Інституту

Мінпобуту

1985

•ПО

1972

nрацював

рі'К

начальником

- уІ'/jравлІння

технічного

Мінпобуту УРСР.

rч>ацюва.в слю­

132

ди­

екс­

УРСР.

робlтни­

З

ли М

-

цроеитно

Після за.кlнчеІШя .в 1954 році семи класів КиІІІК:ькоІ се.редньоt шко­

"братської мо·

Київського

пе.риментальноrо

Тов. СоколОов В. В. на­ родИ'ІІСЯ В 1937 році у

Ком­

Києва. Б. Со­

nризначається

ре:Ктором

к\ів.

А. l'АВРИЛЕНКО.

райко·му

nа,ртlІ УЩ>аlни м. В 1970 році В.

слюса~

рем-оnератором В. М. -Арсентьєв. Майже таких же результатів добилися і JГГаurнищ Л. С. Бабій та Н. М. ПоJІDНІНикова і слю­

Д.

-

Нарчуна Вона

Олена

cep-дeqgo

няНЦІ свято бережуть па· .загинУІВ,

:щхищаючи

нян.ську

землю.

руд-

занли.ка­

ла як зінІЩЮ ока ·берег­ ти ВіЧН•У ДJружбу уираІн· с~>кого 1 бlлоруськоrQ на· po;rtв.

усіх

народів

.на·

З

за­

1985

року В. Б. Со­

колов -- . начальник НиІв­ ського обласного уцрав­ лlння nобуто.вого обслуго­ вуванн-я населення. Член

воді еJІЄ.КТровим:І.рюваль­ ноІ аnарату·ри, одночасно

навчався у -веч~рнlй школі робlтничоІ молоді.

КПРС з

1963

року.

Більше

·

в~ї.ні•в.

20

за.гRІfУ ли в визволяючи

що

на могилу свого бат~rка І. М. Казберова прибула доч·ка ЄІJдскl:я Іванівна з

роки війни, наше село.

·

чоловіком

Імен

20

точно

і

Казберов,

!ЮГО

народу

народу

І.

Чорнобаю Черкась­ R~І області вnерше на мо· гилу батька 1 діда І. П . Євича цриІхали три дсч­ ки ГалШІа, Ольга·, Вар­

Д.

Нар·

І. П.

Учні РУАНянеької редньоУ. llJI(Oли

під

·

вара та анучка

43

се­

керІв­

ництвом учителя В. П. Джулая вели наnолегли· вий пошуІК · рЩних 1 близь· ких тих, xro по.коІться в брат.::Ь!ній могил·і. На сьо·

На

запрошення

учнів

заводу

«FW.дйя•

8

приУха;па з Мінсwа його дочка Олена, два сини Вопо.дймир і Євген, вну­ І<Н Оm.га 1 Леонід.

З мtста Грозн.ого Че­ чено · ІнгушtЬІ<ОЇ АРСР

ди.

де

знаходяться

ли

Ухніх

батьК'іJВ.

ракц

вони

не

на.цП

в!дшуtкати

моги·

Всі

цl

втрачали

це

зустріч вlд6упася травня у

·

святе

8-9

ни

Ім дарували

ЯСRравого

життя Іхнlх

баТЬ'К'1В.

АдмltІlстрацlя,

1

nартій·

ннА nрофспілковий ко­ мітети орrа.н1зуgали дЛя го~теR вж:туп учасників хуДІ()жньоІ

та

самоДІяльності

екскурсію

ятних

'МlОЦЬ

поімен·

загинув.

1

визволяючи

нь-ної лися лl.

аійни, що nоверну­ нинІ жи-вуть у ее·

1

РLдним 1 родичам загиб­ лих вої.н1в, ЩG прибули у Рмню на могилу бать· кl·в, бУ!ІИ вручені унраРИ­ сьнl рушнІtки шкатулки

1

нестандарт-ногО

•комунального обла~дн!.ння віІдбудеться зусгрlч вибор­ цl!В з .кандидатом у деnу­ тати НиІаськоІ обласної

'

Пошук невідомих геро­ триває.

Ради на.родних депутатІв по Цен'І'ра.nьному ·.'Виборчо­

В. МЕМРУК,

сРудиs•.

~

·

На фоtо: DІМ'Jh'Jo Хоп

тр&ВВJІ

до кінця

-

-

ЖИТЛОВі

пр2.1Вий

бу­

1

Crenaнa РаЗіна, Сєдова, ЛІ~це, ЗавоДСЬІКоХ, 40 ро­

мІсІя

Андреева

Во­

Нуйбишева,

Паnанlна, Осипова, Мічу­ ріна. Суворова, ПеронноУ, ЛуговоУ. Гоголя, Герцена, Ватут!на, Постишева, Чу­ ба.р-я; ПІРОВулків Онезько­ го, ЕпеюрН'КІв, Тихого. Дарв.Іна. Поштового, 1\')ІМунарlв.

·Кl'В ножомолу,

Леонтовича,

рО'Всь.ко.го,

·бік,

Черни•шевськоrо. Рози Лю'К'СембУІРГ, Жовтнево У,

до бІк, Ч~­

nравий Запо,рlзь.коІ,

168 -

дюс,кі•на,

совичем.

лІвий

.NV 80

вlд

Сf.1!)0ва,

му округу Nl 36 Соколо­ вим ВGлодимиром Бори­

КОВС'ЬІКого

та

Окружна виборча ко­ ІПО

обласної нвх

виборах

до

Ради JІарод­

депутатІв.

Нарчука

пpJdUJDІ

року

в приміщенні

виконкомів

Броварської

міської і районної Рад· народних

депутатів

відбудеться прийом громадян відповідальни­ ми працівниками відділів облвиконкому:

по роботі іЗ зверненнями громадян; по конт­

ролю за обліком і розnоділом житлової пло­

l'OJJoвa профкоJІІУ -дпnз

· ДмитровІІ'І&

біи М

Відnовідно до побажань трудящих м. Бро­ вари і Броварського району. 18 травня 1988

Ніхто не . забутий. ніщо

Ув

.N!! 91 до .N!! 157 -

м.tста-героя

~иєва.

за­

житлові будинки від до ІК1нця --- nравий б!н та вІд .NV 63 до кінu..я - лівий бік, НиУоської~ житлОІВl будинки ві~

ВідnовіАНІ до побажань трудящих

людини.

хто

заводу

--

.N!! 72

дослІДно­

столиці

до

Унра'ЮІИ З В1ДВідУ'8аRНЯМ музею ВеликоУ В1тчизня· ноУ вt.йии' та Інших nам'·

Рудні.

село . Рущню. названі всl ветерани Великоу ВLтчиз·

·

nрЬшеним.

ли, були згадані ІJС1,

го

цього ·року

залі

ДИfЖН від .N!! 81 дQ кінцЯ - · л1вий б~к та вlд М 28

органі·

не. забу:rо. Цl cJJOвa свя· _тl для кожноУ радянсьиої

но

11РавнЯ

аюавому

нІf.ти, багато розповідали про боІ на руднянськіR

Рудні

На мІтинrу, що відбув· ся біля братськоІ моги­

хищаючи

трав-

іІя цього року на могИлу батьиа Х. Д. НарчУІКа

Натаn1$.

не знали Ці лю·

мtсце. І ось ця хвилююча

rоднІ Уже в~шУІКаио п'ять сімей загиблих героІе. ру~н.вн.сЬІКої школи, пар· тlйноУ. профспlJП(ОВОї ор· ганІізацІй держплемnтахо­

роки

в

за·

Жите.цt

зували 'І;МЛУ зустріч

земл:і, цро ост8нн1 хвили·

· Із

син 'іл:>русь· Х.

Лl·

дією

М.

ч:о,к. син :УtКраWіи Є.вич та ~ншl.

ГриrЬ­

1 плем:l•ІJІницею

ровичем

ви­

карбувано на rранt'ІІНlй плитl. с~ них син ро· 'сій:сь.коrо

Lваном

ДО ВІДОМА ВИБОРЦІВ 18

На зустріч заn,рошують­ ся виборці вутщь По­ пу~. Толстого, Ма.я­

шоІ великоt Вать.ківщини.

аста.новпено

.

демобі­ до

політехнічного

сько·го

сар-оператор

П1с111я

·

ріІН

Радянсь­

ром-НОНС'ТІРу!КТОром

жали майже п'ять міль­ йонІв штук яєць. З ними

син.

АІрміІ.

,чення

"еит.

разом

1962

лавах

лdзаЦІіІ rвступнв

JСОреспои-

м'ять про ІІ батька. який

гилі села Рудні.

цехІв

-

ко!

у

ституту. Після йОго ЗаІ<ін­

подянувала за те. що руд­

. які

• В&Ч&JІЬВИКІВ •

цехи

црод­

гастро·

ІПО

1959

ського

rрома,цеьввй

Хомmна.

його. було

Обрано

n)ння заво1д1

та

О. ХАНІН,

Х.

захороиен·і в браТІСькій мо'

1дJur

.ному

М

ся дочка загиблого у 1941 році техн1ка - лейтенанта

присут­

вlн поаинен nередати ХІХ Всесоюзні-й партІАній кон­ ференцlІ.

~.

3 J'W ·27. '

това.рt.а

·яю допомос.ли розшу!(ати могилу батьиа, звернупа­

Переважною

також

nродавці маrазину

З

служив

Зі словами вдяч.Ност1 до житепlв села, до шко· пярl-в РУ..д1Няись.коУ шнолн.

нl-ми, щиро подякував за високе довір'я 1 дав сло­

да·НО

С8КОЛ~tВЛ .ВОЛОДИМИР Л БОРИСОІНІЧ!

значків с Ударник ХІІ n'я­ тирічки. удсстоен1 П. Рармай та Л. Попова -

ГИJJИ.

бlnьwlcrю голосів канди­ датом :і деЛегати обрано О. Г. БоJІЬwечен.ка. Олещ:Щ Гаврилович

во бути гlдн·им То.в. Большечешсу

кому профаrtлки првцl:В­ никіІВ· деРЖ'І'Орrі.влt та споживчої .коопераціІ

lз землею

леюиву, В. Н. І?lлогуба, дкреmора заводу О .. Г. Большечепка та секрета­ рЯ паР1ІJ00му М. Л. Ру­

nеред

торг1вп1 Київського обл­ винонкоому 1 ПрезидіІ об­

КАНДИДАТА В ДЕПУТАТИ КИІВСЬКОІ ОБЛАСНОІ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУГУ .NЬ 36

8АБУТНІІ

НЕ

названо

голови ради т;рудового

внетуше

18

прОІГЯООм .р:жі:в згід­ tJЮ Постанови уnравління

ДОБРА ТРАДИЦІЯ

Все ширшого розмаху набирає соціалістичне

три .кандидатури. Зокрема

бальс.ІО(оrо.

ВИБОРИ ДО КИІВСЬКОІ

-

&ІОГРАФІЯ

3,а добросовісну працю

7

щнну .на ХІХ Всесоюзнlй.

залу· було

працівникам,

19

32-м врученІ грошовІ пре­ мії.

хто

, наядидата

обраНІНя делегатом nартій­ ного форуму, хотів перед· усІ!М, ЩОО ЦЯ ЛІQДИНа могла гідно цредставля­ тн мlсЬІКу па.ртійну органl­ за.цlю, орденоносну Киtв­

Із

подячи

ТРАВНЯ

22

ЦІН'& 3 КОП.

ОБЛАСНОІ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ВИБОР~МУ ОКРУГУ .N9 36

на

заводі порошковоІ мета­ лургіІ L"енІ 60-рlччя Ра­ дянськоt У.кра~и канди­ датів на пленум обкому КО'М!lартlІ УкраІни, який обере делегатІв на ХІХ Всесоюзну nартІйну кон• ФЄ!Рf!нцію. Комунkти, без­

висував

на­ пре·

газину, продовольчих това·

'mви магаз.-:нl.в М

ГJ18СНО проходило

визнано

одержали грошові.

Серед комсомольсько­ молодіж-них колектнвl.В nерел ведуть дівчата з nарфюмерного відділу уІН!вермагу. ПочесноУ гра· мО"І'и за усnіхи в роботі удостовни_й колеити~ ма-

за.вдаіНІНя.

м()нщями

і

-

мlї і nеп>ехідний Черво­ ний прапор, перехІ,дний Червани.й вимпел та ,По·

г~влі. llilaн роодрі6ного товарообсроту колективи викона·ли .в ціЛому на 102 nроценrrи,

місця

городи

*

1988 року

8

вшаву­

В&'І'Н ptARt а мtиеьва. Ви баuте Іх бt.Jur братеькоJ· моrвли 1 ct.1d PyAJd.

щі; у справах будівництва і архітектури; під­ відділу землекористування, землеустрою

і охорони земеЛь агропромислового

комітету;

пр_окуратури області.

Прийом громадян буде проводитись .У кім­ натах. ММ 110, 111, 121 з 15-00 до 20-00.


с

11

2'

о в

)І( и т т

,. :t А · ще оорняла

ТУР&ОТІ ІК8ІІ.:...С.ІІІЬНІ . ТУР&ОТИНа

поnередніх зборах

замислилися над спільни­

ІСомуністІв радгоспу с Боб­

ми

рнцькнй• ~е раз і не два обг6ворювалися питан­ ня, що тісно бу.'Ін пов'я­

но буЛо виробити · спільну

заними

Із

реал1зацією

до

цих

в

пи.

тань партійці епІзодично, та й глибини розмові, як правило, бракувало. І хоч життя змушjвало по­ справжньому зайнятися керівників, nартійну орга­ нізацію - проблемами кра. поєднання

і

· диц1єю, лася

ця

справа

дилася

р.) Пленумі ЦН НПРС наголосив, що ре. форма загальноосвітІJьоУ

.

nрофесійноУ

школи

проходили

Вобрицькій

школі в прqсут­

не .лише

до

того,

ків, а й виробити нове мислення, новий · підхІД у розумінні щ~~шооснов здійснення реформи.

-

М ~ не тільки

.

в

щоб назвати досягнення й окреслити коло недолі­

( 1988

за~ання

пробле.

ності вчителів, батьків, учнів. Мета розмови зво­

Ноли . ж на . лютневому

1

усіх

збори

середній

вважа.

зрушення: ЗЗ<(ЛОКОЄ"

.

ності результатамн на

· творчих

створення

груп .учителів, справді- ді-

школи,

членів .виробниЧих колек­

А. М. Дараган

тивів, шир,оких кіл гро. мадськості, в парткомі

гався

nодати

поширення

досвіду,

продунтивноr праці .

Цьо­

ного процесу, nрофорієн. таціІ, зв'язках педколек­

1

членtв .

радгоспу

сВобрицький•. цих

Саме

моментах

на

наголошу­

вали виступаючі ко­ муністІ-І, комсомольці, пІ­ онери, батьки, вчителі. ВІдчувалося в Ух ви ст у­ пах почуття вболівання

за

·формування в

у рожевих тонах.

справ

Так, у ·

замінити

дарств.

став

тю

повести

на

тернаціоналізм,. бажання ВЧИТИСЯ. Це був ДіЙСНО­ таКИ колективний обмін

про

nленумі

вона,

І ва­

забаром вони будуть . ПРИ· тагнутІ до вІдповІдал•ностІ.

знайти

·

• • •

для

справу

оволоді­

Т1

п.tmори .години

спокійно спостерігає бІпь­ шlсть брова~чав.

.на.­

.

аа ва.

рІа браrн І самогонний апа· рат. ГромадІІнки Огер, Гри• rор'ева, ПІнчук оштрафова· нІ на 100 карСІованцІв КОЖ•

партнером

. rоспо.

ка.

строУnи на ~rе11еселнй лад.

І Re тLJІЬ!кн тому, що еХо­

Розловtдає. в1дповtдаль· ІНИй секретар :мtськоr ор·

третього•

ганlзоації

лодне

літо

n'ятдесят

не

мdжка

ди­

.

~аї'В, які етапи ка бій

ках МВ,

.

З · сга~ОІJ>КН•, яку зав­

JJ1Jc

жди полюбляє молодь, час 11ід часу чувся сміХ. А на екраиІ. вІдбувалися

чи

гру-Хота?

· остз.НІнє,

бо

в

Д. М. Гамалій:

всього

наш

У rромадяв. с ь а у вUЬІу там хороНІІJІІІ бІй­

.-

час

широкоУ nоі•нформова:но· Ст\., ВИ<:ОКОГО РіВНЯ ОСВ1· ти нікого в незнанні не звинуmатиш. Звідки ж

тод•і в ~і ця черствІ.Сть?

Адже в .такомv віЦі, ма·

валось би,

,

все

слри.йматИсь

з

маж:имал\:3мом, ·

· ми

нервами,

повинно

. Будьонвоrо ·t ШCJu! вІ.Івв 1 до

$

'J.')І цвинтар& в

.

юначим

що

·

п.ри.страоно в1Дгукується н.а добро 1 зло~ ·

Не

поспішайте

.ватися,

ІНЬ()Г({ 1

обурю.

то-sа;ришl

серед­

старшQrО ВіК•у.

Давайте разом цом~ркує· мо, чи викна 'І'У'і' • т1пЬІКИ молодь. А ви, ша:новні педагоги , · ми , .tдео.цоrtч­ ні nрац1ВНИКИ СЬQГОДН1-

.

·

·

Щорса.

закрвт­

році

"1936

тут, в центрі міста, хоро­

огопени"

сQрцем,

ЗеІШЮ, в JJJdA Jdcm, шодськ1

...

мо,ральна

Оноріше

ХОІQ'ЩЬИJПСИ КОП8JІВ

черепи, 118Швва1111 ввво­ ЗВJІR ва смі~звалвще Доповнює краєзнавець

це: -немr.nщ:тво,

·

Ос.ниць·

У п'ятдесятих ро­ )"IJii ШКОЛІІ, д.о­

травшеІ. бiJJiml

под.ії_. далекі від коме.дlй· туm!.сть

А.

JІОМаrUІІ відбудовувати врвІdщеввя JtoJIIIIDJIЬOI трj'ДОВОІ КОJІОв11, де вви1 3&аХОАНТЬС8 ІЩЙОІІВИЙ бу­ ДВВО8 ку.ІІіо'fУРВ. Неuо,ца·

й невІ.Дповіднtсть реакції частИІНя залу до ТJ)ЗІ'Єдlй­ них · подій на ~ні.

Що

товари<: т в а

В.

;

!КИЙ:

з баІН>дою карних 3ЛОЧИІf­ цІІІ. Боліоно вражала ще

них.

..

сЗнання,.

ВИ'І'ИСЯ (!ез хвилювання. сІііВn.е~иван;~~я за до· то невеликого села, двох

·

·

ІІІІJІІІ uартUЬівх

1 рад8в­

8JIJIC8

сm.озв,

с;ьквх АІа'ІІВ·

люти,

Л)'IWDI са­

:sв)"I8JIR запеввевJUІ вічно

. пам'ятати партІ1,

товарІІІІdв

JІЮдей,

во

".вІ

оетавку вІддШ себе, ЖІІ" JІВ · AJ,na1111 1 ПОМВСJІUЦІ. про краще майбутив д,ІUІ првйдеаоdх · поКОJdВь.

Нвв1

ва моrвпаі с:і01ть

.Т8ІЩЮВІІJІЬІОІЙ майдав:чвк,

а .JІедь дапІ... туалет... .невже

тЗІКоrо

ннка. засцужили

спам'ят­

rt,

хто

ІUЦ·1 1 колишні, й н.ареш­ Ті батьки? Чи не cnlnьнa

·~lддав ОВОЄ ЩИТТЯ, вІд- . с.Тоюючи Gа:Воювання Жовтня. не шкодував сво·

да.рма · кажуть, що дtтн це, передусім , дзер-

їх сил, піДНімаючи . краї· .ну з руtн mсп.явоєкН1 роки? ~км !Керувалися т1 , хто ста9ИВ пам'ят-ник

це . наша. вина? Адже

-

кало батьа<l!В .

не­

·

РЕТРОСПЕКТИВА: . На початку шlстдеся­

тих бІлs райо~оrо ~УДІІІІ" .ку куJІьтури було збудо· ваво пітНій таИЦJОваJІьнвй маАдаичик. НВН1 важко ВСтаіrо~ВТИ, ХТО вибирав там д.ІUІ иьоrо місце І хто давав сдобро•. · СЬОГОДЕННЯ:

З першИІІВ акордами музввв 1 ЧQ81'8ВU11 _ вtr по nl,цJroat роаJІdІівнІUІося кощупство, J~Re триває маІ- ..-

•е три ~е~ІТТІІ·

Roro

v

у єкверl

1

nоруч

-.

танц·

ма~Ща~~чик? ЯJК же бути тод1 з ви·

еловом сНіхто · яе забу· тиА, нtщо не забуt:::•? Де мосили перших ревкомt·в· ЦІ!В, як1 загинули вlд nУІК ворогів Радянсьlt91 влади

з роки громадянсьнQІ . вІй· ни, ·д~ nрізвища тих бfро­ варча'Н,

юо

не повернуз-

ся з фронтів ВітчИЗІfЯноІ?

. ВеликоУ Оста'НІ<и.

кlAЬtCoot ревком.tвцtв пІд acq>aльwr.t в~оду на ста·

рою

ся від труднощів.

П. КУДІН,

ICOpeciiQB·

• • аіІТІІМRОr'ОJІЬо •

ЗаJЮИОдаа<:Ува скоІтІ

вчинок

~ент.

гують

теж

.на·

могилах

ва.кдалtзму

ПеремоГи.

в

ного,

в. 'В.

ка.

c'JSo•

До дня

п!вторІІ сотні

ли

блеми, свій вwук над'І.­ спапи .учні. fіроте nyбnl· націю обійшли мовчан· ·

чотирьох J~PtW. До uьoro

слово

завершити

зав·

да'НІНЯ

'11РЬ.ОХ рокІв п'яти·

,річки,

а

28

чоловІк

рена слецlалістамн НДР. На ;J;Німках: семирічний Володя .ІЗО'l'ОВ, < вихова­

.-

нець

ж строку на фабрИЦІ бу·

лися, що робиться ·

1988/'89

.словом не об.мо.вн­

того, щоб

для

рОСJ.АСЬІ(ОЮ,

ке повторилося

пШшитЬІСя

Р.адн народнJfх деnутатІВ В. І. Впасен.ко, началь­ НИІК мі.ськвlдділу внутрt·

мlс·ьпtКом

..

-

стала

на

пІД·

до

ладу

1

Євге-

cRo.nбyc-40•

рІй Незапено.в

Вале­

за.цоsме·

НИЙ: ЯJ(іСТЬ продУІЩіІ ВіД· .мі·Нна .

-

ФотО М. Тура; (ФотохронІка РАТАУ).

СТІВО·

комсомо·

батЬІІ<И,

контролюють, всно

тим · часом

в

нп собt подібних каменюною

цею

по

пам'Я'І!НИJ<а

чк

А

·

мано.

біля

броварчанам,

·

споконв!.к.У

тися за бу.q.tвннцтво ІЮ9о­ го -та.нцювального . маЙДІан· чн.ка в парку Перемоги?

спецкор_ те•.

В. ТУГЛУК, •Новоrо ....,..

мопокоаа·

Теплич­

М.

Венеди·

аа крадІж­ помІдорІв.

• • •

. ..

31

.

.

І.

ТаАдаІС,

верстатник

машинІст

r.

PRY·

ага,

·

,

ОфІцІантка

В.

М. MenьiiJI1c

• •

.

.Мешканець

П.

П.

е. Жердовв ХвтрвІ вапвеав

зину в с . Жердовt буде виконаний в другому

про ааиедбанвІ став прв­ мtщеВВJІ сl.ІЬСЬКОІ'О про. довопьчоrо

магазину

веможmоdсть

вдати

ньому еuопоеуд. .

продовоnь'!оrо

в

маrа-:.

1988

моитиі роботи почато силами

та

Лист був надісланий головt правління Бровар. ськоУ райсnожнвспtлки В. І. Гузенку, який nоІІ1дамнв редакцІt, · що ре. моит

кварталі

ноІ дільниці

'

сПІлки.

нас~ениа .

nеІС'І'Иаах.

тверезника

в

трудоаих

Черговим

В.

М.

ко­

медак­

Сомом

а

трансnортному цеху

вже роз­ будівель.

прочитано nенцІю сАтс~ гопь ворог адороа'а• . А

райспожив.

деться маrазином в Qбмін

ва ' прмдбанІ напоІ, такий nор".,цок

господарства.

• • •

року. Ре.

Прийом скпопосу.цу ве.

·

народного

ОКРІм заходІв адмІнІС'f­ ративиого реагуванКJІ сnІв­ робІтникамІськвіддІлу внутрІшнІх справ проводи­ лася профІлакти'ІНа роз'­ нскювальна . робота серед

СпІдамн ненадрукованИІ JІистfв

по нашІй

Чи не час молоді ~я­

ву·

За упраапІння аатотІNUІ­ споDТннм засобом иапІд· ПН'І'КУ затриманІ автоспю­ сар АТП-1063 Ю. М. Абра· шин. зварювальиіІІС . спмк-. 509 М. В. Васипеико Tjt жн· тель Києва І . С. Sапабаи.

тІв

майданЧик,

мосилн. А ми мовчки спостерІгаємо, даючи ще один у.рок подвійноУ мо­ ралІ.

Жу•

ПрацІаннками вІддІлу nо­ аааІдомчоІ охорони ·прове· дено · обстеження 20 об' ск­

на

вважаються

грамів

ІншІ.

тспчу'11ЬСя, по суті, на чи­

кісмах,

550

ку

с_ оране•

ціонІв v парку Перемоги, ламає деревця, ,нівечить ЧИЙСЬ труд. ,

пам'яті, по СВІJТнн1, якою

по

радгоспу-RОмбІнату

сТеппнчниА• л; ЧУJС затримано

д

залежність. р0311осить в д.рузки конструІЩІї атрак­

їхось

А.

В . Т. Оксененко, скпад иf,к аавод:у пластмас С.

які загинули в роки Ве­

таІЩювалЬІНИй

Ю.

1.. Тарабан.

ницю

Крюков ,

ликоУ В!.ТЧИ3НЯНОУ, вlдсто· юючи пащу свободУ 1 не­

А ті, хто nодався

та

робітницю

воду о.

М.

цілить· пали·

• • •

заводу апюмІнІєаих будкон­ струкцій м. м. СидоренRО. формуаапьиик домобу..дІв­ ного RОмбІнату С. В. Сук• дух, сантехнік ДОКу А.

компа ­

nіХтарях

иику. У цьому аакпадІ по• бувапн мупкр А,ТП-2326:3

же

сч.адо~.

нІ•

rромамннн. Із ІІІСИХ мешнають у Броварах, побувапн у медвитверез·

не

чим

займаЄться Іх

Мотуз­

RОтрІ

nрацюють.

• • •

23

Мовчать

ся

n1нti

1 ІХ якісТь та

ЛіНіЯ сКолбУс·40-.,•

шнlх справ М . Т. Омель­ Ченко, ' пе~аrог.1чн1 колек­ ду

рік

уJЧ>а.ІвсьІ«>Ю,

оформпеlіfІя ІПрнємсмl

Ф.

За ІСрадІЖ!Ку 4,5 кІлогра­ ма сметІ\НН І 2 кІлограмІв верш~еІа на суму 8 карбо· ванцІв 87 копІАоІС затри·

143

Нія МихеАл.lвна ·купила й6)tу б~ар. внготовпе· .ний у Хариові ; машин~ст

ТадЖИЦЬІКОЮ та азербайд· жмrеькою мовами. По·

ІЮД16не в майбутиьому, заступник голови мlськоІ

тиви,

навчалЬ'Ннй.

М

МИІНИМ подаруm<ОМ.

-

мов.ле.нІНя вИпуск шк1· ль них ЩЦручннкtв на ·

І

дитсадка

Харкова, задовопениІt ма·

де завершено цочес.Не за·

редньо вОІНа бY.Jla зверну·

та.

не.

броварчан

Г.

СТЄЖІСО,

За сноєнна · . хупІгаиськвх вчинків иароJUІнм судом пІдданІ адміністративному арешту на 15 діб робІтник аааоду будІвеІ):Ьиих виробІв В. В. JlюбчеиRО та водІй КиІвсьRОrо управпІина ек· с~еааац'І О. І. лнтовчеи~ео. За бРУднУ nаАІСу в громад· сьRОму мІсцІ елюсари ав­ тобази М 3 Ю. М . Абра­ шина оштрафовано на 50 карбованців.

поп1г,р.аф1ст1В, Якt' вз.яли особисrt зобов'ЯзаtіНЯ, да·

·

К.

• • •

на фаб·

ЗУ, В реда1Щ1Ю )f,JВОНИЛИ врраки. Д$WКузаnи за rt{)рушен.ня важпивоr про­

кою тІ., до кого безпосе-

також

Деркач,

равпьова (проживає пмцІ Фра~ка, 14).

ІУ віДкрИ.ТТя :КОJІек'І'ИВИ багатьох бригад, а таю:>ж

більш як

громадських

.На nримусове пІкуваJUІІІ вІJХ апRОгеnІаму СТJ)Оком на 24 І 18 місяців иаправnе· ІСО вІдпоаІАНо · М. М. Умри­ .хІна. {прОживае no вулицІ

&сесоюсшlй

партконференцІ:Т.

Радякеького Сою·

·

де

·а

Р.

Жо~еаІАІ

риці Х.Іх

npo ,розбИ'J'[

в

ня токарк радгоспу-ІСомбІ• иату · сТеппичниА• П. П. Чор·

'ІРУдовнй по·

даруІНОк готують

парку

покву

роа­

ROMI•

комбІнату громадськоrо. хар· чуванни В. М. МепьинІС, УЧ·

госnрозрахункових

Чудовий

портрети наших земп.яків,

ГерО'УІІ

сnрияло

на

місцях у нетверезому С'Іаи1 затримано ·J притагиуто · JІО вІдповІдальностІ робІтницю

брнга.д.

броещ:>чан. Бо там теж ~В ЦВИІІТа·р ... Шсп.я опублІкування .ма'І'Єріалу сНе вLрю•• в ЯКОМ:V р6ЗПОВ~JІІОСЯ ПРО а~ти

цьому

передано

гпкд адмІнІстратнвноt МІСЬКВRІСОИІСОМу.

clt

ВобрНJf.

контрольними циф· ~lc доход пІNІри·

рення

· 10

Й ІнШІ гРОМадЯнИ. 'JЛ . ICBI'r• кя ц. р. в роздягалцІ . до• • спІдио • експерн(ІІеитапьио­ го заводУ будІвельних RОИ• струкцІй тресту сВр'Оварн· сІльбуд• пилорамники О. М. Кушrєа, Jl~. А. Семенюк, М. о. rопнІС роапиаапи са­ могон . МатерІапк щю Іх

ребудовн, яка не з!Гнеть.

с.

вІА·

браrн І апарат, пІт­

ПорушеИИІІ

ного

чиІ плечі ляже тяrар пе.

rроМЦСІоВВЙ

вняапеио

(ayn.

і вважати себе активним учасником здійснения ~ форми . Школа має нниt

.

З4)

· 70 - пІтрІв

повt.цио самогонинА

дарнннів, сім'І, rроrІІадсь­ кост1 · у формуваннІ ново1 лющtнн. Тіє У людини, . ва

.

адресою: вуп. Домоиосо· 11), О. Ю. ПІнчук

Тельмана,

ємстаа, обсяr реалtзован<* продукції. чи.малою :м.І·

рому базарі ·м·Lста. І тор·

nорошКовоІ

ІменІ

Рад~~иськоІ УкраІни Р. Оі'ер, ocenax nенсІоне В. В. Григор'вuоІ (мешкає

Щц~іІН'.RО nрацює в но· ВИХ еКОНОМіЧІНИХ умовах колектив х~Р'dвськоІ кни-жковоу фабрики сКо· муtНіст•. Зна 'ІНо порlвня· ·но з рами

три

60-piJ f

заводу

метапургІТ

За

Топчуть ся ... · по святині'

Інспектора.

вКJІапеио

ванців, як робили це ок. ремі керівники радгоспів,

· статИ

господарнн.

14

М

Сьогодні маnо вже ви.

.

мІлІцІt

осереДJСИ самогоиоаарІнна. У ~евартирІ лаборанта цеху

Д;Ілити на lJО'І1)ебн wко· ли кілька тисяч , карбо.

мову

ДІльничними

-

д~

вати досвІдом старших.

міськкому

вірю. і

на·

r.о-спр::.~му

стійно вчитися.

n

шлях, яким повинна йти Jпкола, щоб завтра дося-

18

душі, навчити його само­

парт!І? І все ж пІсля розмови на nартійних зборах у Вобрицькій середній .шко. лі я дивлюсь у майбутнє з оПтимІзмом. Чому? · Та тому, що сколихнула

показував

хочете,

иожного учня

~tарто

це

час

лем життя,

було б з усією вІдвертіс­

любові до праці, такИХ" рис, як колективізм, Ін­

ЯКІЦ9

приземденtсть.

ІСВІТНЯ ПО

у ходІ оnеративно-розшУJСО­ вих ааходІв розкрито, За· Тримано . аокрема учнІв СПТУ-4 Сергія ВІгука та · 1. Гармату, котрІ авинувачу­ ·ються а ІСРадІжцІ мотоЦИЮJа Яаа-350, що належав гРО­ мадІІнкновІ Мозrоаому. 1 Не­

наблизити школу до ~оо­

цlліс.

То' чи не

-'-

25

СІСОЄИІ ЗЛОЧИНИ, 0ІСремі З НИХ

З'яв­

це радує, бо справді

реформи ШКОЛИ, Щf) СТО­ СУЮТЬСЯ баЗОВИХ ГОСПО­

дітей

вантаження,

віть

ної с;:истеми дій у цьому напрямі . Та, до речі, та­ ке становище не тільки в J:)обрику. Несміливо, без особливого бажання беруться господарники за розв'язання тих проблем

базового

-

господарства

кутість,

1 '

МІСЬІСІІІддІлу внутрІшнІх справ надІйшло повіДоJоШень І заяв про

вчителів та

учнів стає Іншою.'

цІалістів радгосnу с Воб­ рицький•. Вони ще не

можуть

колективі

3а nеріод 13 ТР8ВКJІ до

8

ляється якась, хоч 1 ледь помітна, діловитість, роз-·

.

ним оком помітні також Істотні прорахунки у ве­ денні навчально-вихов­

тиву

в

поспішають перейти від слів до діла, не зуміли налагодити справді тіс­ них стосунків із педаго. гами та школярами. А поодинокі заходи, що сто. суються профор1єнrац1У" аІ!длі'11КІів, аж НІ~ не

передо­

не нама.

стан

.

організаЦію

парткому

директор

член

го

що чимало

критичних стріл сипалося на адміністрацію й спе­

ти : У школі сміливо піш­ ли

кн, але, вІдвідавши ·ч,ерез якийсь час школу; я пе­ реконався, що · атмосфера .

·

Не дивно.

робо­

думками, бо кожен вис. туп ніс у собі певне на­

-

Доповідач

-

длn комуністів педагогІв, але й комуністів, всіх

.

тів.

деЯкі С'1'6ЛО

го не побачити не можна. Але навіть неозброє ..

Car.rt

другорядною.

лися менше

шилися . вузькі місця. Два '

там-таки

стаючого покоління. але до цього просто руки не доходили. Чомусь, за тра.

гати в~гомlших J)езульта-

лове

~ах, побачити причини Іх виникнення. знайти шля. хи VІ1КІtідац1У · недоліків.

пlдро.

діЯх педко~ектнву наміти­

.,02

інформує

бутнє Вітчизни. ~арано, звичайно, ро()ити . виснов.

..-

треба детально з'ясувати, що вже зроблено по ре. формі школи, а де зали­

братисЯ в

освітян,

виховання

по­

чолі з А . А. Мовчаном, намагадаси глибоно розі­

розв'язаНf!ЯМ проблем нав. чання

розмови,

виникла

·

зусиль

1

ВІftРОбничників

парткому

ви;рlше.

1

тижні вивчала всі момен­ ти комісія парткому на

·

щого

докладання

Тоді ж

програму дій. Готуючись до

завдань реформи загаль. ноосвітньоУ шноли. Але поверталис~

точками

зусиль.

)'СВІІЦом·

лению того, що роблять вони одну справу ви. Х()вують собі зміну. май­

року.

1988

С.nужба

1 педагогів, 1 бJТЬІ4В.

кІ.в,

На mpttбyнy пину.му .мlсь""о.АІу Kt~.мnapmli У~ераіни

-

траани

13

залИUJиться

nlcJrя ремонту маrааину.

t

но

-

ремонт­

механІчного

вааоду

черговнА медантаерезнк~еа В . О. Сухеико . а nекцІєю на актиалкогольну тему 11.11• ступна на автотрансПОР'І'·

ному

пІдпривмствІ.

-

ДІnь­

нични- · Інспекторами мІськ­ вІддІлу внутрІшнІх спраа аробпеіtо 18 вистуnІв у тРУ· доаих колективах І ПЄJМІJІ иа(:епеииям на дІпьинцях. llitt eorm o&:яyrosf10'11o. ·


· ІЗ

травня

сНОВЕ

року.

1988

ЖИТТІ:.

М.ОЄ .ft/CmO.....;..ftOЯ турбота

водія

І

мом трактора в нетвере.

НІЛОВати

·ЗОМУ CTUI.

12 квітня Ц. р. під та. щtм заголовком у сНово. му життІ• було опубnІ·

Вtд"ритий лисщ· начад'ЬІ!-U"У РЕМ·

буДову?

Більше двох· місяців ве­

ста.рі,

в~джи.лІ

стовпи

Напезне,

,.-Ільки

односторонньому

П()ряд­

JО,расивl, бетонні,

Д'(ЩроrrнІ залІзо­ з сучасними свl· ТИJWННІКами. .РадІти б, ЗJШ... КІнця-Jq>аю цьому нt!Іf'.в~но. День-д'Ва спе­

живачів

за

плату

несвоєчасну

ЗJ

ки,

ИК1

іІ

робочкй

працюють

Ю'ІЬ

у

карти

·tВсім,

нагадати

що

всьогО у них 6

Іх

обов'Я'Зок

ся,

працюєте

дей і

ве­

РЗідНВ

.вІДвІдмн Вами

упевнилися.

Ва.м,

нJчоrо не робітники

що

й

так.а

І жителі не .мають до них

нtякоrо

:stдношен.ня.

зво.nьте ·

не

До­

ооrодитися.

Ащже навІть ви,дно, що це

на знІмку далеко· · не

Таа<.

Kat'JeHeм

Знову тор,

став

що

т,рансформа·

переrородив

вулок.

. має

.

СПОТ•ИКанНЯ

Вуличний

письм01ве

.

повідо·мпен­

дивуйте­ для

що­

Вашу теж

·

Іби

особасто

володимире

в У.нра.Іж:~

РСР•.

знОІВ'у

днсиу.rується.

ДJІІЯ

'КерівникІв.

UЦе

Вам.

ви~.

одне

Я!<

Bawe

Яким

би

не

напруги.

и.а

вже

про

радіо.

юrе дсuщо

~ мовчн1'Ь , Ви, Володимире

Павловичу, охоче поясни­ пИ: . - У робітників є дІ·

ти. і якщо Ух батькк бу­ дуть швид,ше 1 .краще . пра·

цюва.ти

(себто, вдень вІ.д­

ІUІючати, а на вечір дава­

ти епе-кт,рооне.рrІю). то ео­ ни, сердешні, сидітимуть без хлІба. •

Ях же розу·мlють nра­ цІвтtІКи РЕМ госfііJозраху· нок,

прнсноре.w.ня

1

пере-

обстановцІ ОІДRМ'И оди·н од­

деп»Кавне. на;род.не добро. тіЛЬЮІ

певнН'Й

nаспу.ги

час

пt,в

у

місті,

то

вони,

з

·

Вашого дозволу, повинні n;рНІКрашати вулиці. Звн­ ~йно, яК!Що бу:дут.ь роз­ ташОІВанl

рацІонально

встаноапеиІ но, ЯК

1

ptmw,

оорава кожного. Але всі це роаумІють?

чи

з

мое nромовтш

має,

не

ус • . зло·

від те·

увнкають

посит,ноІ . фізичноІ nраці.

Цри

цьому

самі

батьки

же

ст;року

Однак

піти

дове­

лося несодоно хльобшwnи,

-'-

не дonoмlr Микола Фе­

лl•ксович,

І все ж

·висоХли

сльо­

зи В ПОдРУЖЖЯ, КОЛИ д'Ве·

pl · · відчинили, знайшли розбатий стіл, накрипи йо.rо скатертиною 1 стала молода с.Іім'~ на .рушки­ ЧОІК щастя . Хай щастить

вам, Михайле і ЛарисоІ Щире опасибl 1 в~. го· лово

обрядовоІ

комІсlІ,

Нелю А'ІУ.f€омlІВНоІ Відгуло, вІ,дІСnlвало ве­ сLлля. Спільною Дорогою А!це молода сім'я. Все в

nіих

га,раад.

.

Щоправда.

н:І-нl, та й озвуться в па­

м'яrrІ згадки

те,

npo

nотьма,рено

У~ню

як

радість

у найсв1тліший день жит­ тя.

М. Дяченко, О. Якубовська, О. Дяченко, М. Зозуля, О. Чурм, К. Ладан -

· жнтедІ

Краснn;Івки.

ВОІЙЦехlівоьк.а

уже

деJсі'ЛЬ·

ка рОІКі:в nрацює ОПЄJРато­ ро.м .машинного доУ.ння к<wl:в у .,радгоспі «Вели.ко:·

. За

ди.'\'ІерсЬ}(Н'Й•. ну

працю

сумлін­

не.одноразооо

стежать лише за ТНІМ, щОб

вІ.дзначалася. Удвох з чо­

Iw

ДQМашнl завдавнп і реrу­ ЛІЯІРІЮ вlдвіідуваnи ШКОЛу, 'а до праці не залучають.

пові7rоМ ІВИХОВуЄ ДіВ()Х дітей семикласника ,Ва­ с•иnІЯ 1 дочrку Любу, чеr­ ,~рrоF.лаоницю. · Вони ~­ ХОІРОШІ помlчнИЮі по до­

І це ІХ ВІЄЛИІКа :ПOMiiJJRa. Що зже :казати 'Про за· Цtкав:nен.ня з б.оку стар­

Го.дуЮТІЬ ХУіЦОбу, ПТИЦЮ, на городі працюють, цри­

Діти

добре

.ших ·

своєю

вчилися.

ви.конували,

профе<:lєю.

дlm часто не можуть вІд­ ІЮl>'lс.ти, де црацюКУГ.ь Іх

ба'f1ЬІІОИ.

Кажуть:

у

Кнf>ВІІ.,

в Броаарах. Хто в цьому винеtІ? Звичайно, насампе­

Тому хоч~я р~ вІотн про cLм'to, де /Фа· ЮТЬ 1 DpO На&Ч!І.НЮІ дІ· тей, 1 дбайпиво прищеп­ люють любов до домаш­

рИства охорови приро..

крізь nапь.

робкти по

rоаподарству.

рук.

Н. Сіме­

мl.сяць

)Іоднх.

за­

-

чуть. І ВСім це сходить з

ввк, Л. Дорош, Р. Се­ редВJОк, uеви шта67 інспекторів JdськраІоа­ иоІ opr&Jdaaцil · Това·

ДирекцІя ГогопІвськоІ стрІ:ЧК0Т}(8ЦЬКОУ фабрИІtН

й

МЗВ ВН.КОНІКОМ, Щоб Пі,дrо­ туваТИС'Я до зустрічі мо­

молодих

ред сам1 батьки.

Д. Шафа.РУJС,

Та

~сиn!ВіцІв ра­ свят 1 ~ядlв.

Привчають . до. працІ

систематично

минуло.

Ща палЗЮ'lІЬ. а рІ·чкн мlнєра~х добрив

тут 1 дерева. І за всім цим ба~же спостерІгає директор · А. В. Маєвсь· кий.

рідня

вмІюl"ь mчoro

-

Тhм бf.JІІЬше, ·що саме сІль­

та

Часто батьки скарЖать­

Але ТУХ Не '!1ІЛЬЮІ ВОГНИ­

у смlт-

"І:ЄЖ.

сОй, лишенько!•

бідкаласЯ-

ва сІльвикоикому В. М. Стадник нt: знзє про це?

допомогою

СІКатертини

шв~е.НІЬКо до МИJКоли ФелІксовича Сибіги ~ го­

сгоцалок•.

рІчнl залишки соломи, 1\рави, .іІистя. Може, голо·

отетері­

1

й не црибрано там пlспя

природою.

зRИщувапи

1JP

лих іМОnодят: .не пущу вас. бо стол.а в клубі не•

ЯскравІ . вогнища мож­ було бачити на зем-

тут

Звнщуються

теж дивиться

нЬОІ 1· сУтІпЬноІ праці з

po}(JB.

малих

Катерина

ди.

мІіШНІЬОМу

rОС'ІІо.;tарст·ву:

бираю1'Ь в

ІКJ.м:натах.

У віІіп:.ний вІд навч а ІШЯ

час

допомагають

І

матерl

.на фермі . Люба вже вміє самостійно nl~ючати до.­ Іпьuн:й aпaparr, випоює но-

·

ВО!Народжених теЛят. Ва­ силь викоиуоє бІл.ьw тру­ доіІІіСТі<( роботи ПО ДОГЛЯ· дУ за :~щрова,ми . І так

майже мати.

щоденно. що

І

радіє

ростуть

у . неІ

роботящі 'д:lт:и. І.

РоманІзна

ГНИДЮК,

в'ІІІтеЛЬ•пенсІоиер.

1

надій­

ГОГОЛІВСЬКІВ СЕРЕДВІВ ~50

ПОІВИНН'О бу.ти.

М. ФЕДОРЕНКО, І'ОJІОВ& ради ВуJІВ1ІВІІХ 1 будинковИх

~

перед

це

rЗДаВалося,

.д1сгь, бо на две.рях клубу ви:сf.в великий замок 1 не­

лях радгосnу сЗор.я•. Так

ньо.

чистоту

тmвалиіце.

по­

трІ.бнІй КІnьності 1 якості цього виду енерr!І. Що)\0 державнкх стОІВ­

1

пормок

на

наш

в

.

чин

ви·

· природу,

Аосо працівнюdв

надавати в

му

чисто

nІдтримуїВати

ре'11Ворена

доручено

населенню

МО\Лодих.

ся на те, що ІхнІ діти не

І нІ~ що

t

н~ ·цвlте І радіє. Та недоВrою була та nа­

ми пWІРиємства nрилеглу відомнть,

Щ>учки, црнсЯІ'!Нутн

любов

ІМ&

ці на забруднену вtдхода· територію.

ото.

Факти свідчать про про· tилежне . Лісосмуrа, яка щжляrає до nonltВ обпас. ·ного nпемОб'єднання, пе·

забу­

А · Вам

кажучи

'

не

по деКіпЬІКа днів не­ не

дім,

Не

ми

·

дорІжка.

БереІІТи

.

по.вно:впадд;я

над електрІtКою,

тJпь·

За'садженІ

огорожа,

метена

розвинутися

помста.

було

не

ЯКа нас

Це тарно

зелена

Павло.­

як .иеріmІиковІ.

це

ее.

квітами клумби, фонтани,

nобажання

·. Вопо.димЩ>е

-

природа,

чує.

.

вайtrе, що це, насамnеред.

має

ки

що є обоВ'язко.вим як дпя 01кремнх rрОІМадя.н. так 1

На запнтааня, чому ро­ бот.й веду:rься з :пере;рва­

1

рЕЩовище

дІІ ВерховноУ Ради УРСР.

го в tавІтні

ня

Наше навколишнє

за­

та:кому· нИ3Ьа<ому почуттю,

Але, мабуrrь з Вашого бJІа.rоспоsенНя. це nитан­

музинн йшли . воян до 'ІОJІ8бу. щоб ІВурочистій

· все

Гублять . природу

твердженн.м Уназом Црези•

дозвоЛІІЙте

року.

.

ч.еюslв Михайла та Ла· рж:.к. ПІд звуки весt~ІІЬноІ

З НИХ 1215 ВИКОРИСТАНО В ГАЗЁТІ.

Павло•

ня. що РЕМ перенесе йо­ цього

може бу:ти краще за ~не вес1пля, поро­ ведеве :ta НОІВИМ обрядом? Не .таІК давно цей найсвіт­ лІший Ідень настав І дпя молодого ІПодружжя д/1-

ЗА МИНУЛІ ЧОТИРИ MICSIЦJ ЦЬОГО РОКУ РЕДАКЦІЯ ОДЕРЖАЛА 1665 ЛИСТІВ

лю.;~и.

зацlй міста ознайомwrись з сПолоокеЮІІЯІМ про rpoмадсь~Кl селищні, сІпьсьнІ, вуІІІЯчнl. ІС!Варта.ІJЬИі, дІль· fJJIЧHI, будин.иовІ .комітети

про­

·КОмітет

му.

вичу. та й іншим керів.ни­ .иаІМ ІПІ.ІJ}рИЄМСТВ 1 органі·

якІсть ЦІлком задовольняє

~ · на!Ча,п.ьсmо. АдЖе стовnи. на Вашу дУІМІ(У, дер~авнl,

не

роботу

оцінюють

де.т.ься реконструкція.

.Проте

що

Це

1 nрава, га­ НонетнтуцІєю

Таму

нашо! вупкцІ дали . Нааt.аКи,

госпо­

дІЛо.

СРСР .

же

ЧИТАЧ. ГАЗЕТАЧИТАЧ

да.рями в наших містах 1 селах з 1917 року 6 гро~ маtдЯИН ~ра Іни Рад. ·І до

ре Павловичу. довелося дООі'о умовляти ввІхати ЯІК

Щ>оти.лежао·

До­

раt~товакІ""

подиви,ткся,

s

нонаткся

очн­

Вас, ШаНОІВНИЙ ВоЛОДJf'МИ·

та

ІЙ Чу!ЙНОСТІ, тому ·Й необ· ХІ~ДНО робити З Щ>НТН·КИ внаt:овин. Та де віонн? Нам:, навпаки, випало пере-

· .Що

комІ.

сІІ по боротьбІ з пияцт. вом для притягнення Іх До вІдповіДапьностІ за ne. ребування . за · кермом .трактора напІдпитку.

оргаІНlзова ності

вJажk.ть.

иям ДО ВСЬОГО ЦЬОГО, ХО'Іу

на. як1 були свt:д;ками та~ кого беGламя. І тільки

ро~гпяд радrоспноІ

в побут дянських

на

Вашим особисти~ ставпен­

~ара·

публІкацІІ

сн.ШВЦSІМ

.роса. СВІтИJІ!ась nеред

жm-елІ вулиці. З ними ПОІВНіСТю згоДнІ заступник

В.

матерІали

СТОВІІ На го­

.РозмІрковуючи над ро: батою &ших пl;дпегпих,

господ,а.рсТ8а А.

OJQ>iM того,

\ВНКО}Ш(І()М має бути · орга­ иt·затqром 'ВП.роваджен~я

ріnку.

нарlкаmь

комунального

nІдпри.

пІддано 1qрнтицt .роботу І\расИJІ1вськоrо сІл.ьсвнцон~ КОМу. ІІр;а8диво В JІtM Під·

ному

неуважність

Bnacellf(o

50 процен.

тів.

й прІзвища трактористІв радгоспу сЖердlвськнй• О. А. Івашка та М. П. ФІпІпчнча, ·котрІ · 9 сІчня ц. р. п~ебувапи за ке~

шукають.

талсу

віддІ.пу

на

лови сlльВИІІrошюму. Хто ж, як не він, допоможе?

у кого б виміняти знm'ий

сцраведлИ!Ю

МlСЬЮІИКОЮ<Ому та началь­

1988 рік

(:Ільсько.

ЗгадуваJJи~ь у

<JaC rра­

та

пІддані

осуду. Обох Іх позбавле~ но nремій 1 доппат за .

емс1\В, масникамн ІН'ди· на М. П. ФІлІпчича та в!tд:fапьноrо транооор'fу .. -0. А. Івашка передано на

ni·

на

го законодавства

~ сІ:чня газета сНове жйтrя• оп;убпІІс:УВала Іtри­ тичний ·матерІал сНе ска­ жеш: с'ЗачекайІ•. у яном у

Щ>ееnено, що 6ракує кра­

рушників антнапкогольно.

зако.

господарських

що .робітни­

д•ерев'Я·Н·ИЙ

~lи у Л. С. · ~ндар.

нНІК

ханІзаторами

чаинl. АДже ж така . одно: бока попітнка тІльки шко­ дить перебудо:вІ.

НІІ,

.про

нодавства водіями та ме-

нористувСІІНня

Не диВно,

розnовІв

поведінку О. А. ]вашка . та М. П. ФІп!пчича обго. ворено на зборах колен. тиву за мІсцем Іх роботи. З боку товаришів дН по.

порушення вимог

антиалкогольного

.

Стовпи СТЗіВJJЯТь абияк кр1fВО й косо. Та при цьо­ му ще й л~мають oropo· жІ меШШlН!І.І,ЯМ. Був внпа1 док, копи· перервали водо.

ГОЛОВИ В. І.

факти

нею, а самі не несуть ·нія­ коІ .вІдповtдаnЬІНОСтl за перебоІ · в еnЄІКІТропQІСта­

ЦІалізованІ ПІДряд'НИКИ ра· йону електричних мереж (РЕМ) nрацюють, а потім Зlf'ИІ(ають на два тижні.

На

І. Мисько

ку. Адже .вони мають nu:>aзo вl,lІКJІJОчати елект­ рое-.неІ)('lЮ, шrрафувати сnо­

на

Як повІдомив редакцІІ директор радгоспу сЖер. дівський• В. R. Мельник,

ковано критичний мате~ ріал . Roro автор ~. ін~ спектор, адмІнпрактики вІдділення ДАІ райвІддt. лу внутрішнІх справ

В. П. НDзс"овсь"их деться реконструкція еnе'К.'fрО>мережі 110 вулиці РаДГОІСІПнlй. Замінюют_ь

або НЕЯМОВІРНА ІСТОРІЯ В КРАСИЛІВЦІ

до. поряАку?"

а сторі••·

ПОТЬМАРЕНА РАДІСТЬ,

"Хто закличе

Не тільки про стовпи •

\

СлавНу історію мас Го·

комітетhІ.

гопІвська

середня ·школа.

І, гО'І'уючись до· пluвt.ко.во·

·ro

П ювІлею. учнІ та вчи­ телІ проводять велику nо­ шукову: роботу по збору

ІІІІАомоаей

.

На жаль,

сnиски

вtдт.варювати

· ·

·

за

О.ЦИОСе1}ЬЧ8Н

вІдбув.

ся у 1938 роцІ. Вдалося дt3Наrися п:нше npo 21 внпусюtика. Серед вих добре вtдам1 .t всІма ша·

вІдцапи

сцравІ

НавІчно молодим зали• •

шився в пам'ятІ о.Ц-носель. ча.н виnусК'Ник 1938 рону кQМ.Сомопець • акти.вkт Кость Іеановнч Проскур. ка, якого разом з !Іншими п'ятьма актНІВістами · фа. шисти сrратмн у 1942

ви·

ховання nІДростаючого по.

копlиня. Це Галина Пав· nІІаи~ Ярко, Оnьга Гаври. пUІна Стасюн, Марія ОмелЯНіВне ТКаченко, ВІ· ра ЛоовинJвна Лень, Га· лина КІндратІІВНа т~.ан. Л~lя tва.ні!вн~ Проскурко;

обра·

На. тай

'мостеіІt не ~ає.мо.

новані вчителl.пенсІонери, якІ б1лqш як no ЗО рокІв житм

учителя

чоловік.

сtп Дуда.рко.ва, Руса· нова, Світипьноrо, nпос­ косо, Ку1118.ЖН.нц19, Жер­ дави. Красктвки та tи. ших. Тому про долю дея· НИХ 3 НКХ ПОkН ЩО ВІдо­

спогада.

.

сереДИІІй

12

випус.tсниІd.в

нелегку допю

час до наwоІ шкапи хо­ дили учнl з. наакопиЩИІх

Перший вИпуск у Гоrо: nІівсь,ній

року

СІЛЬІСЬкоr<>

ли

пІ­

слявоєнних poJ<.Lв не з6е· реглнся, іомv довод.нться МИ

усІх

1938

ан·

1

.ркваІ<УІ'Ь 38'ІЯЗ1dв іЗ ШКО• пою, бер~ участь "У ви­ хованнІ молоді.

З

npo копИUJНІх

ВtfХОІВаІЩІв ШКОЛИ. nускннкІ.а довоsнннх

Зарав вони на . заслуокено· му tВlіЦПОЧИНКу, але Не ПО·

році.

·

'

Невесепим буе вкпуск че.-mертий, 1941 .року; Ще не зиа.JОЧН яро бІq,

·яка вже ni.Дc'tynнo nІДкра­ далася,

валнея

внпус:КННf(И

до

свого

rму.

свята.

Прнзцаче:не воно бупо на

22

червня.

Та

раtІо-вранЦі С:траш·

на 31Вk:'Г:ка обпетІпа се.ІІо: почалася вwtна. Вму.ск·

ний вечІр все ж вІдбувся;

a.ne

nри

затемнених

аLк­

нах, тому що в nерший ·же день нlмецько·фаwист­ сь'Іd пітани ООмбнпи око.

лиці

села

Гогоп~а.

Ми дtз:напися пише про 38 виnусІtНикш 1941 ро· ку. У 10-А класІ наеча· пися 25 чоловІ;к, решта - в 1Q-Б. Невважаючи 'ИЗ ва1І(КШі ПОВОЄННИЙ

. час,

бJжзька

вИJU:е ~обупн віту,

20

внnуок.

внщv ос·

з них етапи вчн.

темми. Це сьоrо/J,нішн1 пенсtонери Paka ТарасІВ­ на КИРІЄНRО, Юлія Анд~>l·

Іана

'tapaa,

Ніна Мнкнтlв-

на С1іlцарен.ко. · · Немало ' з виоусшmкІ.В

rв41-t'O

ааrІfКум

па

фронт.ах

Великої Щтчиз· Серед , яих

· н.вноІ вІйни. - Василь Дейнека,

кооенко,

Микола

llempo

ха, Хан,

Ва·га,

Єгор

Гри.гор!А

Про.

Добру·

Лось.

Гри.rорІй

Пm~ло

· · Іванкць.

ний. ДЩ>ими словами 3Г8іЛ.VЮТЬ вихованці шко· ЛИ

ДОВDвННИХ

Ух

учитеп1В,

. рокШ СВО­ якІ . 'не по· .

веРнулися · з війни. Це sа.н Лукич Хомич, Пав. по Якович Хлябов, Пав· по А.нідрlяновнч •Касян. АR!дрій Паwrелеймонович Кобц.Є'іJ, Василь Леонтtйо. вич Журило, Олекса SІко· щч Мое1<меm<о, ФеДір Васильович Шелудько,

Заха;р

· Михай.л()вич Honl·

сннченно. Іх Імена викар· буваво

на

доuщІ,

яка

меморІальнІй . встановлена

біля входу до wкопи . · Хотlлооя б через газе­ ту ЗІВерн.утися до всіх ко·

ЛнпінІх ВИПУСЮfИКJs

Го.

гоп1·вської середньоУ

шко·

пи вJ.д.гукнутися І nр нбу­ тм на

1988

свято року,

26

червиІІІ

·

·г. ЮШКОВЕЦЬ, 1'9ІJOJa ·орrкомІтt'І')'.


сновв

4 .сторінка.

Професій~о-техвічве

можуть вступити. до

·

училище

легкої промисловості. Випускники, які одержалn

виробничого об'е.в.наннJІ «Киів» імені 50-річчя Велиf(оі Жовтневої соціалістичної революції

ОГОЛОШУЄ

ються

до

-

пільrа~и

КИІВСЬКЕ МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПРОФТЕХОСВІТИ

зарахову­

поза

СЕРЕДИ€ ПРОФЕСІЯНО-ТЕХНІЧНЕ

конкур­

УЧИЛИЩЕ .М

сом.

Після закінчення училища- випускники за­ безпечуються роботою на підприємстві. Вступникам' необхідно подати ,такі документи:

1. Заяву на ім'Я директора. 2. АвтобіоГрафіЮ.

НАБІР. У'ІН/8

З. Свідоцтво а'бо атестат про освіту

,

гінал).

БЕЗ ЕН3А!ІЕНІВ

4. Характеристику 5. · Довідку з місця

(

(ори-

зі школи. проживання.

б. Довідку про стан сім'ї.

НА 1988-89 НАВЧАЛЬНИИ РІК Приймают!>СЯ юнаки та дівчата віком від до 18 років з освітою за 8-10 класів. Професійно-технічне училище готує високо­ кваліфікованих фахівців взуттєвої nромисло­

7. 8. 9.

15

tJості

розкрійників, заГотівельників, затящ­

-

чиків взуття.

Випускники

забезпечуються

ро()отою

на

підприємстві. Прийняті до училища', хто за­ кіНчив 8 к.rІасів, забезnечуються зарплатою в розмірі від 40 до 50 карбованців, nісля 10 класів 70 карбованців.

В період практики учні одержують це:~т:в

заробітку.

Ті,

хто

закінчив

100

nро­

Медичну довідку (форма

28б).

N!!

Свідоцтво про народження (оригінал).

б фотокарток (ЗХ4 см.).

Наша адреса: м. Кнїв-15, вул. Січневого nовстання, З4. Ухати трамваєм N!!N!! 27, ЗS до зупинки «Вул. Кутузова» або тролейбусом NІ!. 20 до зупинки «Вул. Цитадельна». Документи подаються особисто до навчаль­ ної частини профтехуЧ~лиіца до 28 серпня 1988 року в приймальну комісію взуттєвого об'єднання за адресою: вул: Січневого пов­

tтання, З4. Телефон училища:

1

Початок навчання

училище,

вересня

290-45-05. 1988 року.

року.

1988

ДЕРЖАВИНА КОМІТЕТ урср· ПРОФЕСІАНО-ТЕХНІЧНОІ ОСВІТИ

диплом з від·

навчального' закладу

трави•

13

технікуму чи інституту

знакою, корисrуються

при головному підприємстві взуттєвого

життя.·

,

45

ОГОЛ·ОШУ,Є прийом учнів на t988-19S9 навЧальний рІк Училище готує контролерів-касирів продто­ варів, молодших · продавців nродтоварів (гастрономічних); молодших продавців nрод­ товарів (бака~ійно - кондитерських, хлібо­ булочних); продавців продтоварів (м'ясо­ рибних, овочів, фруктів і вин); молодших nродавців неnродовольчих товарів (широкого профілю); продавців 'непродовольчих товаріВІ (культтоварів); продавців непродовольчих то­ варів (господарчих, електропобутових това­ рів); контролерів-касирів непродовольчих то­ варів для маГазинів м. Києва.

ПриАом

молоді ,.в училище

ЗдійснюЄться

шляхом конкурсного відбору за оцінками, які наявні в документах про освіту.

Термін навчаНІtя на базі

10

роки, на базі

Особи,

ньої

які

не

освіти,

-

класів

мають

8 класів 10 місяціJІ. загальної

навчаються три

бувають середню

які навчаються

2

і З

2

,-

серед­

роки і здо­

освіту в училищі.

роки, здобувають

ОСоби,

середню

освіту в вечірній школі.

Час навчання в училищі зараховується у

загальний і безперервний трудовий стаж.

УНІВЕРСАЛЬНИЙ <<ПЕРУКАР>> Гоління

щоденний

-

«nривілей»

чол"ві­

кіІJ. І від того, як відбувається цей процес, в певній мірі залежить їх настрій і самопо­ чуття.

Серед багатьох марок електробритв щиро­ ке визнання здобули виробИ Харкіеського ви­ робничого об'єдяання сЕлектропобутпріfлад». Швнд~ість і якість гоління, зручність і без­

п~~ність у користуванні,' компактність

-

надійний «nерукар»

-

цює від електромережі будь-якого

Ціна

-

15

крб.

-рат, з трьома бриючими ножами, швидко голить, добре масажує шкіру обличчя.

Ціна

у пластмасовому футтrрі-21 крб.,

-

- 24

у металевому

«Харків-41 » -

-

крб.

електробритва з

своіх власників, має зручні

Ціяа - в пластмасовому футлярі у металевому - 20 крб.

кання напруги чої головки.

«Харків-Зб»

-

-

«плаваючими:.

«пл.аваючими» ножами· відповідає всім вимо­

15

задовольнить

кнопки

відкривання

ta

Ціна - 2З крб. - «Харків-4З»

сучасний прилад з дво~а

вимоги

nереми­

блоку

брию-

.

крб.

модель,

в_аючі:. ножі збільшеного діаметра. Ціна

-

19

крб.

·

Придбати. електробритви

робничого об'єднання

·

Харківського ви­

сЕлектроnобутприлад»

можна в магазинах «Га.іІmтерея-nарфюме­ рія» та універмагах споживчої кооперації;

ШАНОВНІ ТОВАРИШІ!

14 та 15 травня запроШуємо відвідати вис­

тавку•продаж електробритв та конференцію покупців, яка

документ про закінчення неповної або

повної · середtіьоі

загальноосвітньої

еХ а р к і в:. відбудеться

У виставці-продажу візьмуть участь спеці­ алісти ХарківськоГо виробничого о()'єднання «Елекrроnобутприлад» .. · · На електробритви «Харків», придбані під час виставки-продажу з конференції покупців, гарантійний строк. прод('}вжується до Зб мі­ сяців.

УКООПТОРГРЕКЛАМА.

·

-

медична довідка (форма N9 286-у); направлення підприємства (організаціі)

для осіб, які направляються ними на навчан­ ня.

Вступники подають документи в nриймаль­

оголошує набір на -4

,,~

кла1:ах:

скрипІ\а,

музична

школа .М

Броварська JІ.итяча музична оголошує набір учнів на 1988-89' рік на .такі інструменти: домра, деон, гітара, духові інструменти

3

навчальний рік по

1988-89 домра,

,баян,

акордеон,

пілка, тромбон, кларнет, віолончель, банду-. ра, скрипка, а також у підготовчи/і клас на ці інструменти.

гітара. фортепіано.

В~тупні 'екзамени відбудуться о

18

20

годині ЗО хвилин в приміщенні

музичної

Кірова,

школи

.N'!!

З за

адресою:

травня дитячої

Вступні екзамени відбудуться

вулиця

28-29

ня з lО'дО 15 годинИ в приміщенні вул. Мічуріна. 1, телефон: .4~01-87.

8.

приписне посвідчення або військовий квиток.

Перед зарахуванням

вступники проходять

обов'язково медичну комісію, яка· за станом здоров'я і фізичним розвитком всrупника до­

nускає його до навчання за обраною профе-

сією.

·

АДРЕСА УЧИЛИЩА: 25215б, ~ів-156, вущщя Кіото, 21. (Jхати до ст. метро «Піонер­

.

ська:.).

Довідки по телефонах: 51З-22-02; 513-84-З6.

Броварська

дитяча

музична

оголошує набір учнів на ний рік

в

1-й

клас

513·86-54;

за

Редактор А. ВОЛОШННВНКО. Га3е'І'а вьrходІІ'І' с 17 апреля '1937

вwхода:

аторннк,

ср-та,

rопа.

пятница,

·

с:уббота.

dроварс.;ка др;rкарн.J

1

навчаль­

сnеціальн~тями:

кларнет, труба.

До заяви додаються: копія свідоцтва про народження, медична довідка. • Адреса школи: вул. Кірова, 28.

~ .. Педаrоr!чний ·,. 1 вксповпює

кОJІеН'І'ИВ щаре

15

'rравня о

Вроварськоr

10

годині.

середньоt

wкопк

спІв'І)"М'.ІІ ачктельцІ СВИРНДОВІЯ

OneW. Воп.оДJІІМtерІвн1 з прИВОдУ смертІ tr матерІ С:ВИFtНАОІІОІ

ОіІІоrм

АндрІJвми.

Адм!аІстрацUІ, Іt&Р'І':йн.а та прОфсnІлкова орrан.ІаацІt Квпиrяксьиоrо ремоІt'І'ноrо п.ІдпрнвМ'С'І'ва вІІСповпюють щкре cnieЧY'I"fll ІнженеровІ .по n!АІ'О'І'ОвЦІ кадРІВ КИС·

лвнок є. К .. з nр.-о.цу nередчасноf смерті КИСnВНКА ВІктора ІОхнмоаича.

n

'ІОJІОВІка

трав·

школи,

РеАактор А. ВОЛОШИНЕНКО. ІІІАеке

81288. OCScar 1

ОфсиккІ.

дРукоааннІ

·

Ацреєа

школа .М

фортепіано, ' скрипка, віолончель, баян, акордеон, бандура, гітара, балалайка, домра,

Друк

--------!:(:tі::'їк<:ге обласного

.

51З-07-77;

1988-1989

-

сНовая жизнь• орган Вровареного rородско­ кQМитиа Кеммуине'І'нчеснGй аартик УкраинЬІ, rородскоrо и райониого Сове'l'ов иародиьrх депу· татов Киевской обпасти. (На украниеком язЬІке).

m

~ІІн

шк6ла .М 2 навчальяий баян, акор­ (труба, со­

необхідно ма­

ти: паспорт або свідоцтво про народження;

Екзамени відбудуться

дитяча

школи

(оригінал); . · , ·, · - довідка з місця проживання (для осіб, які не мають паспорт,а); - чотири фотокартки (ЗХ4 см);.

в універмазі міста Бровари.

Броварська

.

вибраної професії) додаються:

ну комісію особисто. При собі

удосконалена

-

Початок навчання з 1 вересня 1988 ро~у. До заяви про зарахування (із зазначенням·

трьома

якісно голить, підрівнює вуса, бороду,. волос­ ся на скронях. В ній застосовано два спла-

гам естетики.

. Ціна -

ножами

до стипендіі сnлачується '500/о заробітної пла­

-

сХарків-40::.--естетично довершений ·аnа-

-

лими 'Ножами «плаваючоі» конструкції, висув­ ну гребінку для підетригання волосся.

- 17 крб.,

легкового

отримують СТІ{ nендію ЗО крб. в місяць,

ти.

Пра­

ЧИ вантаЖІЮГО аВТОМОбіля,

при­

таманні електробр~твам, родини «Харків». · - «Харків-33» - · має блок з двома круг­

«Харі<ів-З7 -авто».

-

автотуристів та водіїв далеких рейсів.

.Учні

а в період виробничої nрактики ім додатково

аркуш.

ТІІраа

15.787 npНfldPii*IІ. ~ м

aoes:

управпІння

друкарнІ:

КИівс ..ка

у. справах iili:~uiiltЦttl, ІІеІІІ'ЬафІІ І t;nt..;aot topriiJII,

оІ!nЄІСТ...

11:.

В&!•&аР••

ltn.

Rifiec~;a,. ІМ.

aw +

#74 1988  
#74 1988  
Advertisement