Page 1

КОМУН ІСТ И Ч Н

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ МІСЬК01 І РАНОННО' РАД НАРОДНИХ

*

fas.eTa .ИХОАИТ~ ~ 17 KBiTКR 1937 року

*

.Ni 74 (7361)

ДЕПУТАТІВ

01 ПАРТ І' УКРА'НИ,

КИІВСЬКОІ

ОБЛАСТІ

*

Середа, І З травня 1987 року" добрнва'ми

РІІПЕННЯ ХХУ}} з'lзду

томі,

щойно пl.Дто­

1

ДQЛАЮТЬ Н081 РУБЕЖІ

в

ланну

картооля­

ВlдпoвlДanьнісТЬ

У

• Тепер У'м 160 ,тонн 'металоконструкцій • На!ЙlUВидше додатково до завдання. : прогаяне .

В1,цмtвио аарекОМeJI,IQ'88ЛII себе ва об'єктах

сШьськоro бу.цtвввцtвa

майже

_овІ

8ВТОlСранн КС-2591К, що Іх ввпус. хає ремовтио-мехав1ЧВJ1Й з8во,ц. З по­

Все ВИЩі рубеЖі

бригада cnюсарів комуніста І.

ВклюtЦfвшись У соціалістичие зма­ гання за гідну зустріч 70-річчя Вели­ кого Жовтня, колектив пІДприємства успішно виконав план чотирьох !Мі­ по

ВИlЩyC.КУ

продукціІ

і

Ситуація

праці. цього . склалася

піД керівництвом : ва. Високоякісно, • зі значним ВИПЕ!редженням часу труДЯТЬСЯ члени цього дружного І(олек- • ти.ву М. М. Рог()вИ'Й, о. І. Овдієнко, : Г. М. Дроб'язко та !Jнш.l. В слюсарно- • механіЧНО14У цеху трудове суперниц' : тво очолюють токар М. С. ПанасЮК, •

чатку Р()ІСУ ,цЛI! потреб arpoпрому вze В1,цпрuчrево 28 крав1в прв аав.цав­ ві 20.

сяців

долає в

П. Бірси.

=

як­

надолуЖнти

велина.

ударному, добре рювати на землі.

для

господа­

голов­

За ланкою В. М. Горба­ ча закріплено гусеничний траюор Т-150, ШИРОRоза­

про

ланковоro

заготовлено

витих

і

чимало

Тр,убих

хватяу

Перш

ніж

ГАРАНТІЯ

КСМ-6,

для досхо­

дового і міжрядного обро6і11(IВ посівІв. А головне добре пlдroт()влені, працьовиті ,кадри. Серед них саджальннки Ва­ лентин МfI1Колайович Вой­

тушеlfКО і Сергій Ол~­ сандровнч Плохи~ . РаЗ9М

СОКО­

кормів

'вийти

саджалк,у

різні агрегати

із

для ХіУдоби.

сприятли-

На6уТі

'ний arрояом М. І. Черни­ шов. його яе треба :контролювати, б() знаємо: все бїуде зроблено, як слід. Про це свІдчать ре­ зультати роботи за мнну­ JI1 роки, коли він займав­ СЯ lКормовиробництвом. Саме зав.щяки В. А. Гор­ бачу 1 його друзям по ро­ боті в господарстві було

МЄ

яеоБХ'lДНО

господарстві.

зяання, дoc'Вilд дають мож­ ливість працювати по­

Хоч молодий, але досвідчений, розп ові­

: ~:IT :'~~\р;~~~И:

нові фор­

очолює нього

• Через зз,'РЯЖку весну : ПРИ[lIЗНИmicя з проведен-

. .

атакож

ми організації та оплати праці, що запроваджені

-

ВІСТІ З ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

3 коп.

тов.лений грунт. Валентин Андрійович

рів.

КПРС-В ЖИТТЯ!

Ціна

ланковим

вони

щодня

садять каРТ()!ІЛЮ на площі по 12-14 геюаpdв, що

на

ВРОЖАЮ

=.

фрезерувальник В. М. Боидаренио. Вони, як і більшість передовНIdв,.

пере­

крив по УІ реаn1зац1ї. Освоєно також випуск нових потужних кранів АБКС6 на базі шасі З!Втомоб1лів еКамАЗ •. Колектив реМОНТНИК:Lв заводу дав «друге ЖИ'l'Тя. 45 екскава1'ОРам, відправив clnьським будівельнlIкa1tI

праrнуть

план

цвох

років П'ятирічКи.

виконати до 70-рlччя Великого Жов- :

• : •

тня.

наuльнвк

Ю. АРХИПЕНКО,

ввроБВ1l'lОro

BlддlJ1f.

•• ••• 8

НАДПЛАНОВА ПРОДУКЦІЯ Артемчук,

Змarаючись зІ спорі,цвеввми під' приємствамв · Рос1йськоІ Фе.церaцlІ, БIЛОРУcl! та Естов1У, тpy,цiвllllКВ за­ воду тoprolWIЬВOro машвиобудував­ ИJI імені XXVI з'lзду КПРС реалізу­

Ящеfl1КО.

YCJI'lWHO

ЛИІІЮГО Жовтня t

=

бригада . nIд керів-

НИЦ"І'ЗОм комуніста Я. Я. Васька. Зав-

• ДllКИ Дієвому С()ц1аліСТИЧНому З'Маган- • 'ню КОЛЄК"l'ИВ цеху.N2 2 теж знач- : но перекрив завдання чотирь()х мlcЯ- • ців другого року If'ятирічки. : А. ГАВРИЛЕНКО. •

бованців.

у пра.ц1 cnуокать

.к()мун!ст . : • BlfКoHYЄ зоб()в'я- :

зания по ГіДній зусгрічі 70-ріЧЧЯ 6е- 8

. 'ІОТврвм1CJ1чие завдавня майже ва 200 тисяч кар­

ПРИКJ!адом

І. В. Писанка,

С. І. Павлов, комсомолець' Олександр

вали понад

продуКцІІ

8

8

пра·

вофлаНГОВі lнди:відуального трудово­ го суперЮЩ'тва В. В. Yma.кOB, В. І.

• •

8

І

РОБОТА-РИТМІЧНА плав

з

го . комбінату шин та гумоаз6есТОВИХ.

M3:~., ВроварсЬІКИЙ

, Цех вийшов переможцем у соціалІ­ Він

Червоним

нагороджений

прапором,

завод

с

Сі

задоволеяий

одержати на кожному

-

• гектарі в сере,дньому по ль-: 180 центнерів бульб.

завод порошко-.

=

Б. ПОЛІГУШКО, громадськirй Кореспондент.

переХідни,м

гра-

: тор В. М. Горбач. -

Ви- , а КОНУЄІмо всі ' вимоги агро-

====================================- =техніки. в ЄlМо в

ВИС}'НУЛИ КАНДИДАТАМИ

Насіння висаджу­ добре заправлений

вно­

роботою

ме­

Г. ПОЛЯКОВА.

Ми все ;робимо дЛЯ

-

BO~ металургlI та на інші бу.цlвельні того, щоб дотрнмати слооб Є'J(ти. • ва, - говорить механізз-

основних

Почесною

Р овенський

посівним

грунт

ханізатор~в. Впевнений: нива · буде врожайною, бо господарюють · на ніЙ справжні хлібороби.

ПрQДy'lЩlЯ В'lдвактажена на будів-: П!lоо.ц!. 360 гектарів. Зобо­

виробів,

із

у

СЯТЬ мІнеральні добрива. Брт-адир Г. п. Хилько

НИЦ"l'ВО другоУ черги ВілоцерхіВCIWCО-. в язання взяли підвищен.l

кІв.

цеx,lв.

Одяоч;асно ма1еріалом

Лео!Щtовича Рощика, Вжтора Григо~ в ють вони садінню кар'l"OП­ ровича Ваглая та Оленсаядра Мнко- : лі проВіДОНОУ культури. лайовича Макогоиа. в lі вирощуватимуть на

,'Іак, плая по збіРНОМУ залізобеtо­

серед

ми.

roary сБогданlвcьюdt • . ву КОПИJll<У зробили бригади Qnекс'1Я : Особливу !Увагу IПриділя­

ну за квітень перев~онано на 275 'кубічнИ'Х метрів. Виготовлено ,також 160 ку6І.чних метрів бетонних бл<Жlв ДЛЯ стін підвалів житлових будин­

змаганн1

майже Вд'Вічі БІльше НОР-

широки·м

Бaroмий внесок У загальну ТРУДО- а ,

початку року КOJIе8ТВВ

формувальвorо цеху .Ni 2 заводу 38лlзобетовивх коиструкцій заводобу· Дlвиоro комбlиaту. .

стичному

годину,

=фронтом ведуть веснЯНУ 8 сівбу ХЛібороби птахорад-

МО тою та ,грошовою'щУемією.

З високJfll трудоввм З8В3II'lТ1ІМ ви­ ковув

ВИ1Itори.croвуючи кожну

а погожу

весняне

поле,

На фот<>: ланковий В. М. Горба, із саджаль­ никами. В. А. Войтушен­ ком 1 С. О. Пnoхим; са­

хлібороби

добре п'lДroтуваnи закрl,П­ л.ену за ними TeX·Hlк,y. ВзИ'ИКу вивчали те.хиоло:­ гlю

вирощування

ДlН'ня

картопл1. Фото автора.

кар-

в а

.• •

-------------------------------------- НАЗУСТРА ВИБОРАМ в . Позавчора вІдбулися передвибор.ні збори ро­ (іIТЮl1к1в, Інжен~но - тех­

1

нічних

ється

працІвннків

І

служБОВЦіВ По~ре6івсь}(о­ го відділка радгоспу іме­

н1 Юрова

цо висунен,ню.

кандидата в депутати об­ ласної Радн народних де­ !І'утаТів. Виступаючи на них, керуючий ЗазИ'М'ян~ сык,мM в~л}(ом І. М.

Капштик . ВНіС

пропози­

бо:РЦіВ зІ

ми

У

обласній

своУми

РаДі

депутатськи­

обов'язками успішно.

справля­

Пропози­

цію І. М. Капштнка ностайно підтримали ловавуличного

Погребів І. оператор

KOMi'l'Є'I'Y

П.Ма,рчеико,

машинного

пен'ко, , директор

радгоспу

зборів одноrолосно

IЮго

органу

ШИЛИ

таря

облвиконкому

Сидоренка.

І

в

секре­

І.

. М.

поперР.Д~

до­

l'ння о. М. Щиголь, . го­ лова Т.рОЄЩИНСЬКОГО сіль- . викошroму д. М. Пи.JIИ­

цію: висунути I(ЗНДИдатом у народяі обранЦ(, об.іІас· вл,ади·

од­ го­

О. М.Чижик. висунути

облвиконкому

Учасники вирі­

секретаря

І.

М. Сн­

Д~HKa кандидатом у де­

нинІшньому скли­

путати обласноУ Ради нз­

каШlі Ігор Макарович lItPЄдстзвляє інтереси ВИ-

іРОДНИХ 'депутатІв наступ­ ного СКЛИlКания по По-

H~, і в

гребівському виборчому: 124. •

ЗВЕДЕННЯ

СЖЕ;УГУ М

Довіреною особою каН,:,:

дидата

в

депутати

обра-.

но керуючого Зазкм'янсь' ким

відділком

:

радгоспу.

імені Юрова І. М. Капш-

:

тика.

в

. . .

м1ськоrо 1вформац1йио-оБчислІова.llыlrоo ~еитру держстатвствки про хід ПО.llЬOвих Робіт У rocDодарствах району ва

(Перша rpафа

"-.

травня

1987

року.

посаджено картоплі. У процентах до плану).

=сАванга,рд. 56,9 25,9 29,9 переДВШ$Орних з60рах ко- = с ВелltкодимерськиЙ. лекТltв :kаЛИТJlНСЬКОУ се- 8 , 36,4 реД1l1l0І школи імені = еРусанівський. 20,4 • 16,7 • сПух1ВСЬ1КИЙ.

Цього ж ДНЯ на своІх в

11

посіяно кукурудзи, дpyra- посіяно овочів, третя

сГоголіВСlJКИЙ.

В. І. Леніна висунув канППЗ еРудН'я. дидатом у депутати об-. імені Щорса

лзсноІ Ради народних де- : еБобрицькиЙ.

путапв ХХ склнк&ння по. еКраСИЛіВСЬКНЙ.

НалИТJlНСЬКОМУ виборчому: «плоскіВСЬКИЙ.

44,S' 13,1 22,4 38,3

O1~pyгy .N2 117 директора. птах()рздгооп школи В. Ф. Писаренка .• «СеМИПОЛIaiВСЬкИЙ.

5,5

33,3

78,0

«ЛLткlв<:Ь'КИЙ.

30,4

42,7

птахорaдгoclI

26,0 63,4 76,9 80.0 46,3 59,1 20,3 ·

76,5 . 8,0 100 58,2 58,3 100,0 66,7 О

62,3

« БоІ1ДаН1вСЬі(ИЙ. езаворицыкІй.. «Запл.з.ВНИЙ.

імеНі

Нlpoвa

.ЖердівськиЙ. імені 60-р1ччя СРСР

10,0 12,2 3,0 20 ,4 3,1

50,0 О

~6,8

80,0 40,5

72,2 66,7 66,0

12,1 4,8

36,0

еЗ.ор~.

33,Ь

100,0 33,:3

По реІОву

21,3

48,1

84,$


2 стор. -It 13 травня 1987 ро"у •••••••••••••• ' "Н О В Е Ж И Т Т Я" ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Розroртаючи

боротьбу

за

оздоровлення:

су­

фа~т, що форми і мето­

чезиу роботу иеобхІдио підвести міциий фундамент

ди навчання. були заста­ рlл~и, одноманітними. Роззооереджуваnа не­

спіJlьства, партiJI ВИХОДИТЬ з тоro, що під цю вeJIИ­ перекОJI8JIIIJI

•.

(З проекту ЦК КПРС ~OcHOBHi напрями п,еребудови системи ПQЛітИ!Чного і економічно­

вип:равдано

кість курсів . проблем:ою

го навчання трудящих.).

На

сучасному

розви~у

етапі .

радянського

спільства більшого

спрямованого

ст,рате­ партії,

.на

лнше при умові пере­

було застосувати на практиці. І 'r<>MY не спри­

будови . всієї ідеологіч­ НОI роботи, спрямуванні П

на

внховання

ЩИХ -вмl'Ння ти

1

діяти.

творчої

в

трудя­

зріло

мисли­

на

активності

.Ос.новні

яло· активізації думки,

дило

.розвнто!К

Тому проект ЦК

пере­

трудящих.

альності.

ЙОГО

тям .

Це

від­

демократичний

АОНумент.

Ось чому

Великої і

те,

гаl;lізаЦій

були

навчання,

щозде­

та й ор-

далекими

не

надава­

ви­

сло­

проводи­

таним Lнтересом його вивчають і обговорюють

лись

зараз

чить, мало цiJКавили лю­ дей. І виходило, що про­

в

lІюлентивах.

системі

в

політич,ного

енономічного

і

навчання.

дало

насущним

мам

сьогодення .

по собі.

lВаний,

воно

було віДірване від вироб­ від

носило

настілыи' .

життя,

зна­

залишався

сам

Часто він

.

не

знав проблем виробницт­ ва, б,ув погано поінФОрмо­

пробле­

ни'цтва,

виробництва,

пагандист

Не секрет, що досі по­ літ навчання не відпові­

у

.

і

підняті

тому

системі

ної · і економічної освіти молоді. Траплялося, що з молодіжною аудиторією

працював

питання,

СЛУXlЗчамн

на

законне

вався . розрив і ділом.

заняттях,

тирозділах

на

КПРС.

справі

КЛЯТВА

1

той

між

словом

кого

пла,ну

відданий

обговорення кості,

Jle

ну стихію.

шлях

НЄВИЩИМому

~aмe завдяки

право

екс ­

Суть

перебудови

в

системі політичного і економічного . навчання,

вІн

зазначається

.п

в

проенті,

о л яга· є

повному

НАПРЯМИ

-

віД

проекту Цк

ПЕРЕБУДОВИ

з життям, відповідає ДУ-:­ ху часу, створений на основі . аналІзу. узагаль­ кращого

у

перебудові

стати

творче

ворооу,

вгамувати

Ії У

названо' роботу

з пропа­

гандистськими

надрами .

з

поглядом

Якщо

\

вони

стануть

набуЛQ ще більших рoзМJ.рі'В. І тому сьогодні для всіх, XТQ приходить н" службу У пожежні час'Тини, до­ роговка:юм 1 маЯіКОМ c.ilyжитRМiYТЬ тІ, чиУ імена зав­ жди (уудуть при.кладо~ саМQ&ЩаностJ справі і своєму обов'1IGКУ.

зміц-

завд.а.Н-

сьогодні

приємств

на

повинен

партійним

ор­

налагодити

пропа­

гандист!в, зосе'редити на

їх

урізноманіт­

ненні форм і

методів ро­

боти. Галузеві ж відділи MicЬККOM'Lв партії повин­ ні

стати

всієї

координаторами

роботи

в

системі

дис­ то

економічної освіти. Ро­ бота по . плануванню П

ак­

покладається на міністер­

ства і відомства , спілкові :комітети .

= СТАВШИ серця.,

над його

приємств

ви-'

проф ­ Персо-

. під-

поВинні

бути

.

слід проводити ви­

-

бори пропагандистів;

неоБХідно вивчати передовий досвід організації політнавчання і впроваджув.з'ТИ життя .

його

в

у міСЬИКОlllі партії пра­ цює робоча група по вивченню 1 узагальненню пропозицій . Вони будуть

пе,редаоН'і в оЕаюм До складу цієї

па.,Р'Тії . групи увійшли досвідчені керів­ ники

сти.

секцій,

пропаганди­

Серед них

У лянич, ші .

увагу

занят­

ПРOlIаган~истами;

.ко,

який

навчання,

цровели

тя по обговоренню про_ екту з ідеологічним ак­ тивом. В ході творчої

агітаціІ,

поінформованість

У

Багато секретарІв пар­ тійних організацій під­

міськком партії, ЗOlКPема на відділ пропаганди і

ми

тивними формами робо­ ти . Кожному пропа.ганди-

атом·

і

Г.анізаціям у виборі фор­

в системі політичного і економічного навчання дe~He-дe виключалися ді­

тепер

лягають

допомогти

раніше

алоги, обговорення, KYclї, ділові іг,ри"

сучасних

навчання

Відповідальні ня

Буде створена чітка си­ ст·ема підготовки і пе­ .репідготОвки .кад.рів. Якщо раніше в навчан­ ні робився акцент на ми­ нуле, то тепер він роби­ ТИМЄ1'ься

широкому

ніна.

зв'язку з цим централь­ ною ланиою партійного керівництва наВЧіанням

їхньому геро.Ізму лихо не

А,

М. А.

Т.

С.

та

Ін- .

-

ГОВОРУШ­

А,Іванова

Від того, як. активно пройде в місті і районі обговорення: проекту, на­ скільки прони:кнемо В· його' суть, залежнть ус­ піх перебудови всієї іде­ ологічної роботи, спря­

мованої наших

тивів

на

моБІлізацію

трудових

успішно

колек­

ви.конати

іСТО,ричні накреслення партії, прийняті XXVII

з'їздом

КПРС.

А. ТЕПЛЮК, секретар

Компартії

мlcьккoJlY

УtqJаїИИ.

на yдapНjy TPYAQBY вахту • Норча.гіНСЬКі КОМСОМОЛЬЦі міста і 'району ІЮКазу~ть

:з.разки caMOВI.д:AaHQY праці, добиваючись

вагомИІХ

тру-

• дових 3'дo6y!1кdB, . беручи антlfВИІУ 'Участь у перебудові. . • ПЄ!Р'ЄВ3.жна бi:JIьш1сть комсомольсьно-молодіЖних ко­ : лективlв успіЦIНО спра.вилас.я з л'лановими завдаR1fЯ­ • ми 1 соціалістичними зоб{)J~'язаннями . В дні роботи .' : ХХ з'їзду ВЛКСМ ІЗ КМК рапортувало про виконан• ня плану ЧОТИРЬQХ мlcяфв . : За підсумками першого кварталу перше місце ' се-' .}Jeiд

к.омС{)мольсько-.молодlжнИІХ

J(олеКТИВ'ів

зайн,яв

: КМК СП!JкаЛЬНИН·ів· заводУ порошкової металургlr іменІ • вО-річчя Радянської України (lКерlВНИ'К А, Т. Тарасов. • грул:кО'мсорг О. Петров) . Продywrивн!сть праЦІ в : бригадІ склал а 113,5 процента. 104.1 вІдсотка Rирnt)ін

•• • ••• •• •• • ,• • :

ДпяМОЛОДИХ прaцJ.ВННl(ів · МЄЦіалізован()ї воєнlзо· вано! 1ЮЖЄЖН()Ї частини .N! 10 день Присяги. був по­ двШним святом. Адже 'на цюурочиcтl.сть в БPQвари

прибув командир легендарних чорнобильських пожеж­ нИКів Герой Радянського Союзу підполковник Л. П. ТелятюИlЮВ. Кр'Ім roгo, поруч в строю стояли· то.вари­

ші по службі, к'омЗ'НДири· П. Г. Гутнкк,

ви­

вчення думки партії,' новаторських ідей .

підви­

ненні його зв'яз.ків з життям, поглиБЛeJIОМу вивченні творів В. І . Ле­

політичного навчання по­ винно

рlвня ,

методів

.

теоретич-

-

впровадженні

досвіду .

ВІРНІСТЬ

НА

ного

роботи.

Головним

змісту,

щенні ідейно

відповідальність

директор .

Нап,риклад, такі: всі иерlвники

СИСТЕМИ

.оновленні

несе

вченням з'явилося баl1ато цікавих пропозицій .

ПОЛІТИЧНОГО І ЕКОНОМІЧНОГО НАВч.АННЯ ТРУДЯЩИХ. .

нення

нальну

роботи.

ОБГОВОРЮЄМО ПРОЕКТ ЦRКПРС .ОСНОВНІ

шкодyвa:nи,нlчО'Го, навіть власного життя, щоб

перекрити

на

у становки 27-го з'їзду НПРС, тісно пов'язаний

Іmй г.ероІзм сп1ювучннйIl'OДВИ1'У ОлексаН:дРа Матросова, У ті трагічні ивd.тневі днІ пожежники, яні несли ' (Щужбу на ЧоР'НобиoJ1ЬCЬНій атомній еле.ктростан­ Ц1І,

надається

периментувати.

громадсь ­

що· розвиває

майбутнє.

організації навчання до управління з урахуван­ ням підготовки 'кадрів І матеріально - т·ехнічної бази враховані в шес­

відкритими, тобто без BWIOB1дi. Спрацьовував не

залишалися

запитання,

Всі цІ проблеми

абст­

!користь

пропаган-

як можна забезпечити црогрес, коли поглиблю­

часто

Ірантний характер, що набутІ ЗН8іНня не ' можна

прора­

політич­

иало

Іншими

нерідко

приносили

в

а

lробництву.

від

хунки

лю­

Особливу

відриві

служити

заняття

шкоду

.

психології

їх віку . '

дист, який не знав її проблем, Ное розумів Ії. Це негативно позначалося на громадській активнос­ ті молодих людей. Вини­

покликане вами,

з

хуванням

дей,

Шікоди

.керівники партійних

пропагандис ­

тів, ян} б уміли настрої­ тис.я на аудиторію з ура­

зво­

ли значення його важли­ вості, забували, що воно

жит­

сміливий,

вертий ,

підготовка

Зникав

більшого секретарі вІд

поява

самим

нуля.

за::вда-вало

є

документом велиної аIНТУ­ продиктована

людської

lНamIани,

до

чання .

будови системи полі тич­ !ного і економічного на­ вчання

.а,

ЇЇ

наочних посібників, тех­ .нічних засобів навчання,

і всякий' інтерес до нав­

мас,

КПРС

напрями

.Залишалася віДСУl'ність

життям

еконо­

мічне прискорення і ко­ PLнHY перебудову в усіх сферах життя. Заб.езпечити успіх пеа>ебудови можна

нlль­

СТУ

ПРОДИКТОВАНО

су-

набуває все пог либл'ення

процес реалізації гічного lO'pcy

велика

Особливістю його є те, вперше документ та­

. що

.

В . П. МУСI­

єН'Ко, А. М. Дужик, В. І.. конОп.ля та А. О. Крук, чиА ратний труд ІЮ лікв1,ДаqlI HacJI1~iB аварії на

3 IOIlCOIOI6,"1l1 3'011011

рeaлJlз.овано з врахування договірних зо6оо'язань. Вея випущена продyRЦ1я зда'на з першого пред' явлення . Ком,сОМОЛЬСЬН~ОЛQДіжНИЙ ,колектив заQЩаДИВ 42148

• • : • : • : • • '. :

кіловат-годин електрое!reргіІ.

.

УC'lI'lшно справився з IКвартальнИІМ завдання.м НІнК в'язальниць фабрики верх.кього дитячого трннотажу (KepiВ1lfI;fК. В. С. Ha~Hoвa, ГРYllI:КОМІСорг О. Блишко). Комсомолки ви.конали пла'Н 'на 106,7 процента. 99,3 В\ДсотнаТРИІКотажних виробіВ з.дац.о з першого пред'· явлення.

Колектив визнано переможцем ' першого

ета-

пу к()мсомольсЬЮJУ TPYiдOBQI вахти с Корчаг1.нські сер-

• ЦН •• : Переможцем І етапу змагання визнано й КОМСО• мольсЬ'Ко-моладіЖНИЙк.олектив ПЛНТОЧИlQ(lв СВМУ-6 • тресту сВровариDpOМЖИ'ТЛООУД.,· де нер1вни'Ком А . М . : Пицан, ГР)'ІІ'К.омсоргоМ М. Щза8ИЙ. Квартальний план 1 • бригада виК'Она'Л<l на 100,7 процента ,' 100 процентів : становить у кале.ктИlВі ВИlКорис.тання машин і механJ.з• мів. • Комсомольсько-молодІжний ' аіолектив маі'азииу .Книги. раЙ!СпожиВCl1i.Jtки (.керівник С. М. БОJ:IДар, • групкомсО}>г Н. Троценко) І{,ва;ртальний план товаро: обігу виконав на' 115,8 процен~а. . • . У число правофлангових змагання серед КМК : прафВНИКіВ сLльського господарсша вИ'ЙшЛ'И колектив • МОJЮ;tИХ тва.риннJtКів ра.дГОсп!у-4<омб1нату ~Калитянсь• ·киЙ. (керівник В. В. ~PHЬOB, групкамсорг М. : Жигун), номсомольсько-м.оЛОДIЖНИЙ · з радгоспу-комб!­ • нату .ТепличниЙ. ('Кер18НИК М. І . Осаволюк, груп­ : КОМС'орг О . ФедчеНКQ). • Колективи переможці першого' етапу вахти • сКорчагі'НСЬКі серця. нагороджені ПОЧООНИМ:и граМО'Іа: ми мlСЬЮ(ому ком.сОl!fОЛУ. . Почесними грамотами MiC.bIIIКOМ:Y КОМІСомолу наго · • слав.ним: бойовим традицl- : род:жена. також вели.ка група МQЛОДИІХ передОВIm!В вия'м нашого народу. • роб.кицтва , які добилися найвищих 'результатlв у праН ""-n. : ці . . Серед них в'язальющя фабри.киверХ'Нього дитячО'

=

ЧорноБИЛЬСЬКіЙ АЕС від­ значений високими урядо­ вими

нагородами.

З хвилюванням молоді

Присяги .

пожежннки

Вони

читали текст

даваJІИ

нляmву ·на BLpmCТb слав­ ним традиц1ям своІх п<>­ )Ієредникі,в, 'клятву на вір­

н1.с"ь пам'яті тих, хто ні­ ,оли не відступав перед нe6enпекою . заради ут­ вердження життя.

В.

П.ГончарYR, М. М.

Семен0!', А. Ф. Здоро­ вe~, І . С. ЧумЗJ( , В. П.

~aН!Нa, Н. М. Смально, С. В. }{узяєва білЬ­ шІС'І'!> з них знають про­ 'фесію ПQж-еЖЩf.Каз1 служ­ би . в арМіІ. А. О. Галич пройшов за,гартуваllНЯ

.

стуж60ю в женого

складі обме­

контннгенту

Д:ЯНСЬКИ?С

віЙІСЬН

в

ністані.

в

знаменною

ЖИ'Т'l"і

НИlКів

молодих

їх привітали

ра­

Афга­

подією пожеж­

секре­

тар м1сьююму KoмnapTiI УlЩ)аіікн А. Я. Тerrлюк, Герой Радянського Союзу

Л.

П. 'l\!JJ Я1'flИ'КОВ,

у"нІй

к,омандир.

ОПВЧ-І0

началь.нИ'1<

П.

Г.

Гутник,

ветеран пожежної охоро­ ни М. П. Луговий. Шонери

вр(Учили

повненню

молодому

людей

JЮЇ прoф€cії день

ся в пам'яті вав клятву

г€роїч­

нвіти.

назав~и

по­

Цей

залишить­

тих, хто да­ на вірність

а 't"'~v.

го 'І1Р'икотажу М. Жури6Lда,

ЯІКа працює в

рахунок

Присягу приймав В. П . • сіЧ'Кя 1988 рону, слюсар-Інс.трументальник заводу алюГончарук; .: мінієвих ' буД:1вельних кон<:rруищій С. БурДН'Н, штукаВиступав Герой Рада-. тур СБМУ~ тресту .Броварипромжитлобуд. К. Тара­

ського Союзу Пlдпoлков-. секко оператор машинного ДОЇ'ННЯ . радгоспу .Літн'lвник Л. П. ТЄЛJI'rВВІСов; : ський'. Т. Кримець та багаro іНШИХ. ' В бойовому строю.

ФQТ<) М. Сємииоrа.:

. ІК.

ВОРУШИЩН,

перший секРЄ'1'ар мІськкому .llКСМ України.


•••••• _ ..................... - ...............

"Н О В Е

••••••••••••• 113

Ж И Т Т Я·

травня

* 3 ctn()p.

року

1987

Про затвердження скnаду окружних виБОрчих комісій по виборах АО міськоІ Ради наРОДllИХ депутатів Рішення ~ic'b"'вuuOHuo,м,y М 88 від 9 uвіmня 1987 роиу (ПродовжеННIІ. JIочаток у .N9.N9 58-73). БРОВАРСЬКИИ ВИБОРЧИИ ОКРУГ .N9 228 Голова окружної виБQрчої комісії ТАРАСОВ Анатолій Петрович, . майстер від пер­ 'винної

партійної

світлотехНічН()го

3<lступни.к

виборчої

організації заводу.

голови

комісії

окружної

орг.анізацlї

світло­

техніч.ного заводу. Секретар окружної

виборчої комісії СЛЬОЗКО Щра Пана­ сівна, старший економіст ~ від первин'ної партійної орга-

.

нізації

світлотехнічного

заво­

ду.

Члени комісії: ГАРМАШ Борис Григорович, фрезерувальник від

первинної

ції

партійної

ор.l\З.ніза­

світлотехнічного

ІГНАТЕНКО

воду

заводу.

Віра

розпОДілювач' робіт винної зації

Іванівна,

від пе;р­

-

профспілиової органісвітлотехнічного за-

..

ПРУДКА на,

слюсар

-

від

На'Галія

-

Григо.рів­

первинної

комсомольеь­

заводу.

ЦАХЛО

Надія

-

Олексіївна,

електромонтажнии-­

від первинної партійної органі­ зації

світлотех,нічного

ЮРКО Нат,з.лія

-

слюсар

від

заводу.

Дмитрівна,

елоектромонтажник

первинної

-

профСПіЛ'КОВОЇ

О,рганізацП

сВіТЛОllехнічного

первинної партіЙНОl заводу

на,

Раїса

імені

заводу

Олексіїв­ організації

торговельного.

будування

імені

ЗАБЕРЕЖНИй

димиро.вич,

машино.­

з'їзду

XXVI

КПРС..

.

Юрій

Воло­

ЛОЛІЩУК Віктор Іванович, склад.альник від первинної ко.МСОМОЛЬСЬКОї організаЦії за­ во.ду торговельного машино.бу­ дування імені XXVI з'їзду КПРС.

від

ЖЕйДИК сандрівна,

винної

ко.вої

Голова окружно! вибо,рчої комісії КИСІЛЬ Павло Нико­ нович,

інженер

-

механік-від

пе.рвин,ної партійної організа­ ції деревообробного комбінату. Заступник гОЛОВИ окружної виборчої комісії БОЖКО Окса­ 'на Андріївна, інженер від первинної профспілков,Ої орга­ нізації деревооброб.ного· комбі­ нату.

Секретар окружної вн50РЧОї .комісії Т АКСАР Семен йОСИ­ пович, майст·ер від первин­ ної партійної організації деревооброб:-юго .комбінату. . Члени коміСіі: АРТЕМ'ЄВ Юрій Володими­

заводу

рович, слюсар

-

від

первин­

·ної партійної організаЦії дере­ вообро.бНОГо. ио.мбінату.

МАРІОВ йо.сип фрезерувальник винної

Семено.вич, від пер­

профспілко.во'і

організа­

Ції дерево.обробно.го ио.мбінату. ОХРИМНЮК Надія Андрі­ ївна, верстат.ниця від пер­ винно.ї про.фСПілко.во.ї організа­ ції

дерево.об;робно.го, комбінату.

ПОНОМАРЕНКО Сергій Іва­ нович,

фрезерувальник

первинної

ганізації

бінату~

,ко.МСо.мольсьио.ї

дере'во.о.бро.6но.го

ПАШКО

Євг·еНія

о.здоблюва.льниця винної

-

-

про.ФСПілкової

віД о.р­

но.м­

Іванівна,

від

пер­

організа­

ції де.ревообро.бного ко.мбінату. ЦАХЛО

вич,

Павло.

-

слюсар

Олександро­

від

первинно.ї

про.фСПіЛИОВОї ОРІ1анізаЦії де­ рево.о.бро.бно.го комбінату. БРОВАРСЬКИИ ВИБОРЧИИ округ .N9 230 Голова

окружно.ї

вибо..рчої

ко.місії АВХУКОВ Альберт Семено.вич, начаЛЬЩІК штабу цивІльної оборони від' пер­ винно.ї партійної о.рганізаЦії за­ воду то.рговельного машинобу­ дування імені XXVI з'їЗду НПРС.

Заступник голо.ви

о.КРУЖНОї

виборчої ~OMiciї ХАРЧЕННО Ганна Воло.димирівна, е'Ко.но.міст від первинної npо.фСПілиово.ї

орга,ні2,з.ції

заво.ду

торго.вельного машинобудуван­ ня імені XXVI з'їзду КПРС.

Секретар

О'КРУЖНо.ї

ви50РЧОї

комісії ПІНЧУК Володимир Ми­ ко.лайо.вич, електрозваРЮВ8ль-

Заступни.к

го

.

нізації о.рдена Дружби народІв заво.ду порошкової металургії імені 60-ріЧЧЯ Радянської Ук­ раїни. САЄНКО Олександр Михай­

-

ло.вич, слюсар від первин­ ної ко.мсомольської організацІї

о:рден'а

ДруЖби

поро.шкової

народів

заводу

металургії,

імені

60-РіЧЧЯ Радянсьної України. ЛОГВИНЕНКО Марія Мико­ лаївна,

--

машиніст

від

П3р­

винно.ї партійної о,рганізації орден.а Дружби народів заводу ПОРОШJЮВо.ї

металургії

іме.нl

60~Річчя Радя,нської України. ЯКОВЕНКО Лідія Олексіїв­ на,

машиніст

-

від

первинно.ї

профспілкової о.р~анізації ордена Дружби народів заво.ДУ по:рошкової

вО-річчя

металургії

імені

Радянсько.ї Укра.їни.

БРОВАРСЬКИИ ВИБОРЧИЯ округ .N9 232 Го.ло.ва окружно.ї виборчої

комісії

КУ ЛИКОIJ

Валентин

торг.овельного

оргаНізації машино­

-

водій

від пер,вин-­

технік - техноло.г від пер­ винно.ї !Комсо.мольської органі­ зації заводу 1ІОрговельного ма­ шино.будування іМЕні XXVI

з'їзду КПРС. ОСНА Ч Оксана няня

-

Василівна,

від первинно.ї

мо.льсько.ї оргаНізаЦії

ко.мсо.­

заводу

то.рго.в,ельно.го. машинобудуван­ ня ім,ені XXVI з''ЇЗду КПРС. ПОРОЛЛО Андрій Олександ-

Радянсько.ї Ук­

орга­

партійної

заводу

від пер.:.

но.ї па;ртіЙно.ї о.рганізації заво.­ ду то.рго.вельно.го машинобуду­ вг..ння імені XXVI з'їзду КПРС. КОВАЛЬ Олена Василівна,

раїни.

первинної' проФспілково.ї

винно'!

сильович,

60-

КАРКАЛЬОВА Валентина Ми.ко.лаївна, машиніст від

імені

будування імені XXVI з'їзду КПРС. Члени комісії: ГРИНЧЕНКО Михайло Ва­

Ук­

рович,

елеК-Т,ро.зварюваЛЬНИJ<­

від' первинно.'! і!{о.мсо.мольсько.ї о.рганізації заво.ду то.рговельно­

го.

машино.будування імені XXV!. з'їзду КПРС. ТРОХАНЕНКО Василь Се­ мено.вич,

-: IКо.ї

від

електрозварювальник

пе.рвинної

організації

номсомольсь­

заводу

ТОРГО­

вельно.го машино.будування імені XXVI з'їзду КПРС. ЯРЕМЧУК Людмила Васи­ ліВ'F.а,

контролер

-

від

пер­

винно.ї партійно'! організації за­ воду торговельного машино.бу­

дування КПРС.

імені

XXVI

з'їзду

БРОВАРСЬКИИ ВИБОРЧИИ ОКРУГ Nv 234 Голо~а ОИРУЖНОї виборчої коміСН 'МОСКОВКА Володи­ мир Андрійо.вич, ел-ектрозварю­ вальник

-

від п,ервинної

пар­

тійної о:ргЗ!нізації заводу торго­

вельно.го. машино.будУ.вання іме­ ні XXVI з'їзду КПРС. Заступник голови ОН,ружно'[ вибо.,рчо.ї .ко.місії УЩАПОВСЬ­ КА Людмила Яківна, майстер

Федорович, бригадир теслярів - Bi~ первинно.ї партійної о.р­

о.ргс.нізаЦ1ї заводу торговельно­

ганізації

го

во.ду.

світлотехніЧНо.го.

за­

.

Заступник

виборчо.ї

головн

ко.місіУ

окружно.ї

МОШКАРІН

-

КПРС.

КОВАЛЬЧУК лаївна, няня ІКОМСОМОЛЬСЬКОЇ

воду

Тетяна

торговельного

ДУВlа,ння

МИl\О­

від первинно.ї організації за­

імені

від первинно.ї про.фСrl1ЛКо.во.ї

машино.будування імені XXVI з'їзду КПРС. Секр'є'тар окружної ви50РЧОї 'І\омісlї ГУБСЬКИй Володимир

БОЛІЦОК вич,

з'їзду

КПРС."

Васидь

-

слюсар

По.рфиро­

ШД

первинної

профопіЛ,КОВОї організації - світ­ лотехнічного заводу. ГАБРIRЧУК Наталія СТЄlПа­ нівна, гальваник від первИ\Н­ ної профспілкової органІзації світлотехнічного заводу. ГОРДІЄВА ЛіДія ТроХИМіВ­ на, комірнИ!К від первинної профспілкової Qрганdз.ації авіт­ латехні'чно.І10 заво~у. ЗАУГОЛЬНИКОВА Надія Петрівна, штампувалЬниця­ від первинної партіЙНо.ї оргаНі­ зації світлотехнічно.го заводу.

КАРПЕНКО Над/ія АнДріїв­

маШИНОбу­

XXVI

-

на,

няня сомольсько.ї

вІд

первинної ком­ організації світло­

ЛИТВИН Гаi'lна Мико.лаївна, бухгаЛ'l\ер від первинно.ї ком­ сомо.льської організаціУ заводу торго.вельного машино.бу дування

техНіЧного

імені

Голо.ва окружної виборч·ої ко.Місії ГУДЗЬ Олексій Мик·о.­ лайо.вич, МУJlЯР від первин­ ної партl!Йно.ї о.рганізації авто­ п.і~ЦРИЄМJCтва 23262. ЗаступнИ!Ir го.ловио.кружноУ виборчої комісії ЧЕЧЕЛЬ Оле­ на Броніславівна, 1нженер­ в!д первинної профспіЛКОвої ор­

з'їзду КПРС.

XXVI

ОКСЮТА сандрівна,

-

Наталія музичний

Олеккерівник

від первинної !Ко.МСОМОЛЬСЬ­

кої

о.рганізації

заво.ду

то.рго­

вельного машино.будування Іме­ ні XXVI з'їзду КПРС. ПОГРЕБНЮК Микола Вале­ ,рійович, слюсар від первин­ но.ї .ко.мсо.мо.льської о.рганізації заво.ду

то.рroвельноІ'о.

машино­

будування імені XXVI з'їзду КПРС. w.КЛОВЕЦЬ Іван Теренті­ йо.вич, бригадир мулярів від первинно.ї

партійно.ї о.рганізадії

заводу торго.вельного мащ#;~о.­ БУДУl3ання імені XXVI з'JЗДУ КПРС.

БРОВАРСЬКИИ ВИБОРЧИИ округ .N9

235

партійної

Секрєтар окружно.ї виборчої ко.місії ОЛЕКСІЄНКО Тетяна

металу,ргії

воду торговельного машинобу­ дування імені XXVI з'їзду

ок,ружно.ї

машино.будування

-

Денисо.:

від пеРВИННОl організації за­

ЛЯЛЬКА

торго.вельно­

Іва!і'івна, ко.нтрол,ер

Василь

Голова ОНРУЖНОї виборчої коміс.ії РОГАЧОВ Іван Івано­ 'В.НІЧ, Т.ехноло.г від первинно.ї

~'їзду

XXVI з'їзду КПР~.

річчя Радянсько.ї Украї,ни. БАР ДАШ Костянтин Оноп­ рійо.вич, качальни·к зміни від первинної па,ртійlЮЇ орга­ нізації о.рдена Дружби наро.Дів заводу порошкової металургії

60-ріЧЧЯ

го.лови

заво.ду

КОЛЕСНlК

машино­

XXVI

ко.місії

організації

со.мольсько.ї о.рганізації о.рде­ ,!-:іа ДружБИ народів заво.ду по.­

імеНі

233

вибо.рчо.ї АиаТОЛій віД

Григорій Давидович, во.д1й -від первинно.ї профСПіЛНОВо.ї

України.

металургії імеНі

імені

Члени комісії:

організації

торго.вельног()

виборчої

Григо.рівна, машиніст -- від первинної 'партійної організа­ ції ОРдіЕ!на Дружби народів за­

ро.шко.вої

паіртійної

будува'ННЯ КПРС.

Секретар QJКР.УЖНОї ви50РЧо.ї іюмісії НЕЧИПОРУК І,нна

Члени комісії: АКІМОВ Віктор Во.ло.дими­ рович від' пе.рвинно.ї ио.М­

Пет­

заво.ду.

первинної

Ко­

раїни.

заводу.

Голо.ва о.иружної иоМісії ОСТАПОК Маркович, робітник

ІКОВОЇ металу,РГі! імені 60-річчя

.

світло.техніч­

БРОВАРСtJКИИ ВИБОРЧИИ округ ~

елект­

РаДянсько.ї

світло.копіювальни­

організації

ніЧно.го

стянтин ТИХОНQВИЧ, ·слюсар­ електрик від первинно.ї .кОМ­ сомольської орга.нізацП ордена Друж5и нЗtP-о.дів заводу порош­

по.рошко.вої

Олександра

ПОНОМАРЕНКО' Іван

БРОВАРСЬКИЯ ВИБОРЧИИ округ .N9 231 Голова окружної виборчо.ї комісії ЛИТВИНОВ Олександр

імені 60-ріЧЧЯ

оргаНізації

заводу.

рович, слюсар від первинної партійної організації світлотех­

КПРС.

воду

від пер­

від первинно.Ї" профспіл­

-

но.го.

воду торговельно.го машинобу­ дування імені XXVI з'їзду

Радянської

-

партійно.ї

ВасиЛівна,

Федо­

ЧМИР

Олен-

слюсар-електро.мон­

МQШКАРІНА

від первинної організації за­

виборчої ко.місії

Світлана

світлотехнічного.

XXVI з'їзду КПРС.

-

-

ко.мсо.мольсько.ї

наЧtальнНІН дільниці

.ня імені

слюсар

Сергіївна,

тажник від первин.ної ком­ сомольсьио.ї організації світло­ технічно.rо. заводу. . МИШКО Бале.ріЙ Власо.вич,

ця

'Михайлович,

Наталія

во.ду.

з'їзду КПРС.

рович, водій КОМСОМОЛЬСЬІКої

Пет­

електромон­

електромон:тажн.ик

первинної

РЯБОВ Юрій Петрович, К()НТJ)Oлер від первинної партіЙНо.ї о.рганізації заводу торговельного машинобудуван­

. Сергій

-

з'їзду КПРС.

XXVI

-

організації свіглотехніЧНОГо. за­

РУДНІК Тамара Іванівна,. ЮРИСТ від пе.рвинно.Х пар­ тійної ОРІ1анізації заводу ТОіР­ говельного. машинобу дуванн:я

ТЕРЕЩЕНКО

-

слюсар

ДУХНО

ІРИК відпервинно.ї партій­ іНОЇ ОРІ\З.нізацlї ордена. Дружби ЯІЦЬКИй ОлЄіКC<liНдР Іванонародів заводу порошкової мевич, штампувальник віД . 11алУіРГії імені 60-річчя Радянперви,нної партійної' організа-' ської України. . ції світлотехнічного заводу. Заступник голови окружної

229

вич, сто.ляр про.фспілково.ї

заво.ду.

слюс-зр

заво~у,

БРОВАРСЬКИИ ВИвОРЧИИ округ .м

нічного

тажник від первинної І\ОМ­ сомольської організації світло­ т·ехнічно.го заводу.

номсо.~aBOДY

Тихо.нович, бригадир мектро.­ слюсарів від п~рвинної пар­ тійно.ї ОРІ1анізації за-воду то.р­ говельно.го машинобу ДYBaHH>t

імеНі

рівна,

торговельного машинобудуван­ ня Імені XXVI з'їзду КПРС.

XXVI

-

Секретар окружно.ї виборчої· комісії КИРІй Раїса lва,нівна, БУХNiлreр від первинної партійної о.,рганізації світло.тех­ Члени комісіі: ВІЛЬХОВЕНКО Галина

е.!Іектрозварюваль-

-

.ник від первинної мольської QрганізацlI

імені

слюсар

ду.

від пе.рвин­

-

иомсо.мольської

Васильович,

від первюшої про.фСПілко.во.І ор­ ганізації СВітлотеХ!нічно.го. заво.­

з'їзду КПРС. Члени комісіі:

БУХl\З.лтер

ної

. Юрій

торговель­

машинобудування

ЗАДВОРНА

еле.ктромонтtЗ.ж.ник

кої організації світлотехнічного'

слюсар

ного

XXVI

БОБРЕНКО

Віт,з.ліЙ Петрович, інженер­ Електрик від первинної ком­

сомольської

нии від .організації

організації

світло.тех­

н1чного заво.ду.

Зас'Гупник голо.ви окружної виборчої комісії ГРОЗИЦЬКИЯ Василь ВlilК'rо.РОВИ'Ч, слюсар -

- від первинно! комсомо.льсь­ ко.ї о.РГalН:lЗаUjlї світлотехнічного заводу.

СеНре'Гар QКружно.ї виборчо.ї ко.місії ШАНДРИКОВА НаU;іЯ

fpltrqpiBRa, - від

зав~дуюч.а

рією

канцеля­

пе;рвинної

партій­

но.ї органdзацП світлотехнічно.го заво.ду.

БОГАТОВА Ганна Іванівна, прибиральниця від пєрвин­ ІНОЇ профcriіnКОВОї організації свDrлотехНJічного. заводу. ВЕРВЕС Воло.димир Дмитро.­

вич, налад'ЧИJК від пеРВ1ИIІЮЇ nрофOnіЛн.ової організації світ­ лarехнІчного заво.ду. ЗАМІЮВЕНКО Раїса Іванів­ на, ко.піювальниця від пер­ винно.ї КОМСОМо.льської організа­ світлотехНіЧlНОГО

заводу.

З'БОРОВСЬКИй Вадентин ОлеКіСаНДРОВИЧ, . шлJфувальник - від первинної пawrlйної ор­ ганізації

світло.технічно.го

заво-

.

ду.

КУЗІН Микола ми.к;олаЙович, токар від первинно.ї партій­ ної го

о.ргані-заці!і

світлотехнічно­

заводу.

МОСКАЛЕНКО р'Івна,

но.ї

комірНИК

Ніна

-

від

профсПілНОВОї

свli'тлотехніЧНQГО

Григо­ первин­

!Організації

заводу.

округ

.N9 236

Голова о~ружної виборчої комісІї ДЯЧЕНКО Іван Андрі­ йович, га'3ОЗварювальник -:- від первиН!ної партійної організації світл.отехн.іЧно.го

3аС11УПНИН

вибqрчої

заводу.

голови

\НoMi,elї

ОК;РУЖНОї

НЕЗАМАPt:

Водо.димщ> ПИЛlfПо.ВИЧ, поліру­ ва.льник від первинно.ї проф­ сп'lл:к.ової організацdІ світлотех­ нічноrо. за:В:о.ду. іСекретар окружно.ї вибор,чо.ї ко'Місії СИВКО Та:мара АнаФо.­ JIlїBHa, начальни.к бюро від пе,рв.инно.ї lJQ·рт1Йно.ї о.рганізації сві'ТЛО'11еХНіЧНо.го заводу.

Члени комісії:

AIЩj:>OCOBA хайлівна,

авто.підприємства

Секретар о.кружно.ї виборчої коміОП ХІДЬГОР А Во.ЛQДИМИР Михайлови'Ч, водій від пер­ винно.ї партійної о.рганізації ав­ тonіДПрltєм.ства 23262.

Члени комісії: ІВАСЮК Ми.кола ГРИГ9Ро.вич, слюсар

-

ВіД первинної ко.мсо­

MO./lЬCI>НOЇ

о.рганізацlї

Наталія

автопід-

npи~ства 23262. . ГОРОХQВСЬКИй ОлексанДр Воло.ДИМИРОВИЧ, ВОДі'й - від пе.рвИННОї комсомо.ЛЬСЬКОї орга­ НlізацП аІВ'1'ОО'lщnриєм.ства 23262.

КОЛЕСНИК Галина Івані,вна,

-

заRiдуюча складом

від

пер­

винно.ї профсПіЛКОВ'Ої організа­ цП alвroп1дinриєМ'Ства 23262. МЕХЕД Лідія Леоні:дівна, та­ бельник від первинної проф­ слілково.ї о.рганізації автопід­ приємства 23262. ПИНДЮРА Сергій Петро.вич, водій Від первинної комсо­ мольської

організації

приємс'гва

автопіlд­

23262.

ТЕПЛЮК

Надія

Андріївна,

від

ПРОфсліЛКової llіДnРИЄМlс.тва·

I1щrвИННОl

о.рганізації

aBTd-

2.3262 .

БРОВАРСЬRИИ ВИБОРЧИR округ Nv Голова

ко.міСії

окружн.о.ї

238

вибо.рчої

в6локиТІН

ОлекСій

Іванович, паяльщик від пер­ винної партійної організації за­

во.ду торгОвельного машинобуду­ вання і'м-ен! XXVI з'їзду КПРС. ЗаСТ~JIНИ!К голови окружної ,в'иборчої комісї РОМАНЕНКО

Микола майстер

Трохи.мо.вич,

-

ст,арщий

від первиннаї проф­

спіJl!}(>Овоїорганізафї

заводу

то.рговельного машинобу дуван­ ня 1мені XXVI з'їзду КПРС.

Секретар о.кружної виборчої комі:сії МОРОЗОВА Валентwна Андріївна, старший майстер в1щ

первинно.ї

зації

за'воду

партійної

оргаНі­

то.рговельно.го

ма­

шwнобу>дування імені ХХУІ з'їз­ ,цу КПРС.

Члени комісії:

БРОВАРСЬКИИ

ВИБОРЧИИ

ганізації

, 237

23262.

бухГалтер

Члени КОМісі'і:

Ціії

заводу.

.БРОВАРСЬКИИ ВИБОРЧИИ QKPyr .N9

Ми­

lінЖенер-нормуваль­

НИІК від первинної. комсо­ м,ольсl>НОЇ орга:нізації світло.тех­ нічного. заво.ду.

!БАШТА

Сергій

е'Л:fжтрослюсар

ної

паРllїЙНОЇ

-

Дмитрович, від

пеРВИIН­

організа-ції

ду 'торгавєльного

заІВО­

мащинобуду­

вання імені ~XYI з'їзду КПІ'С. БУРЕЦЬ Світлана Петрівна. опера'то.р

-

від первинної ком­

СОМjОЛЬСl>Ної організації заводу торго.вельного. ма'Шинобудуван­

ня імені XXVI з'їзду КПРС. ЗІНЧЕНКО СеРГій Григоро­ вич,

-

елентро.3'варювальпИR.

від первинно.ї ком.семо.льської 'о.рганізації заво.д;у торговельно­

го. машинобудування імеН'1 ХХУІ з'ї3tдY КПРС. КНЯЗЄВА Марина Мино.ла­ їв н.а , Інженер-Х'іМliR від пер­ ВНінної комсомольської о.ргані­ защі.ї .заводу

торговельного

шин.абу.ДУlВання

імені

ма­

XXVI

з'їзду ~ПРС.

(3ЗJrlнчєнQВ ~a

4-#.

CTOP~).


4с11ЮР~

* 13 травня 1987 ро"у '••••••••••••888. .н о в Е

Ж НТТ

J1" •• 8..--.-.8•••-

••- ........-..8--....·

Про затвврдження складу окружних виБОрчих КОlісій по виборах 10 міської Ради народних двпутатів (ЗакlвчеВВR) .

ВРОВАРСЬКИR ВИБОРЧИR ОКРУГ .NЬ

СТЕПАНОВА РаУса Оленсі­ Івна. шrraМ!ІІувальниця від первинної партійної оргаНізації заводу торговельного машино-'

б.УДУlванн.я

імені

ХХУІ

з'ЇЗJl~

НПРС.

СЕРЕДА

СеРГіЙ

Петрович.

елеК1~розварювальник

вІД

первинної комсомольсьн.ої орга­ tНІnацП заводу торговельного

маШинобудування

імені ХХУІ

з'Юду НПРС.

Голова ОІфужної виборч<>ї комісії БОНЬ Галина Іванl!вна. завідуюча БудИ'иком посл·уг ~ЮвІл8ЙниЙ. від первинної партІйноУ організації побymОМ­ б.lнату.

3аC'J1Y!IIНИІК

голоВи

добрих

профопілкооої

пос:л.уг вІд первинної партій­ ної орга'НlзаЦії п06уткомбінату.

бy>rnroмбінату .

~Ha. заві1дУ'юча.

·239

бюро

Члени комісі!:

НtРИВОШЛИН Анатолій МИ­

іМАГДИЧ Сттлана ПетрівНа. :П~YlКарка -'комсом'()л~ькоУ 6утком61нату.

СТРОй

хайлович. ~p.aвeць від пер­ винної профсІІ1лк.овоїорганізацП mJ6уткoмбl.нату. .

Оlфужної

виборЧОї комісlI АРУТЮНЯН Віра Ничипо.Рlвна. перукарка

ВІД первинноУ профсmлковоУ оргаИ'JiзацП побутком61нату. Секретар окружної виборчої кoм1ctї ГІ,РИЧ Надія Арсент1-.

-

ор'ганізації поВ.ід первинної орган,lзацІУ пос

Галина

Петрівна.

..

від

В.

Рцактор

первинкоХ

ДОВІДВОВИИ КАРТОПЛІ.-­ Заготівельні

орга-

закуповують лення

картоплю,

лісоматеріал хвойних ванців за метр кубічний,

я}{а

вимогам

-

за

-

ліс будівельних порід метр кубічний,

НА ПОСТІННУ РОБОТУ

ролери

потрібнІ: слюсарі,

-

- водії автобусів, -:- кондуктори-конту

дві

зміни).

оператори котель­

торгівлі

касир.

.НА

Автопідприємству

ПОСТІННУ РОБОТУ

-штакет хвойних

вачів мішкотарою, на­ дають транспортні по­

за метр кубіч.ниЙ,

слуги.

за метр кубічний,

-

Корис-

плита ДВП квадратний,

16 13209 НА ПОСТІННУ РОБОТУ потрІбнІ:

Увравmшпo меХ8ВІзаці! тресту

• ТeпJDlЦJlfеXllORТaJК.

НА ПОСТІRН)"

POBO'n'

ПОТРІВШ: машвв1с'І'В

-

ексван··

торІв,

-

rазоелектроавар и В-

КВ,

тракторвсти,

-сmocарl по ре80ВТУ

uтомобlJI1в та меUlllзlllВ,

-

aurroeJIeJCтрвки,

-

сmocaрl по ремовту

птовр8Jdв

1

.ранових ус­

тавовов;

За' довщками звертати­

ся: с. КняжичІ. управлlн­ кя MexaHII3aцlI.

Нова база

механlзацlI ~~BЦl.

управління

будується

в

Іj

55

8 карбо- 8

=

карбованців за

ВСТУПНІ

ЕКЗАМЕНИ за спеціальностями: ...... фортепіано.

баян,

~

акордеон,

-r

домра,

бандура,

8

: •

27 кар-; •8

-_

69 карбованціВ: : - 57 карбованців: .:

-

1 карбованець

за

балалайка,

гітара,

скрипка, віолончель,

кларнет, труба, цимбали. Наша

метр: вул. Кірова,

= = =

адреса:

28.

Дирекція

Гастрономторг Днlпровського району Киева

протяroм року без ~кзамеНів

••

встановити

колодязь:

із

що

теЛЬRи-пеисlонерки ЄРЕМЕНКО On~ГM МииоnаТвни І висловлює Щ1l:е сПІвЧУТТІ! сlм'У покl ноі .

8.

НАБИРА€ УЧНІВ В ШКОnУ-МАГЛЗИН·

водопровідну: необхіДflО і

Д.IJЯ підготовки молодших продавців і касирів-контролерів.

Приймаються

особи

з

: • : :: :

ПедагогІчний

ський

глибоко

..==

ПРИUГНУri до 8диіні~

страТИВНОl

= вати

. ВІДПОВІ-.

навчання у Київському технікумі чи інсти-

туті радянської торгівлі. Звертатися

на

адресу:

=

. :

252105,

Кцїв-105;:

Aa.JIbHocTi. Іх будинки пр, Гагаріна, 5, школа-магазин Nf! 936 «Лівобе- 8 відключимо від ВОДО-: режниЙ». Телефони: 552-50-33, 552-81-81. Іхати : ПРОВЇJUlої мережі. : ·трамваями N2N2 21,22, 20 до зупинки «Вулиця: 8

Павла Усенка», автобусами

N!!N!! 10, 42, 45, 25 : до зупинки «Дарницький універмаг». !

=

АДРЕСА РЕДАКЩJ: 255020, КиТвс~ка об.llасть, м. Бровари, ВУ". Ки'вська, 154. ТеnефОНИ: редактора - 4-03-76; .lдАlnУ паРтIАнoro життя - 4-04-11; .IAno.IAМ~Horo сенретар", .Іддlnу ci"'~C~HOГO roсподарст8а - 4-02-82; кореспондента мІсцевого ра­ АIОМО.n.НИ~1 5-13-11; мступнм"а редактора •• Іддlnl. про_мсnо.остl. nмстl. І маС0· воТ роботн .04-81. .

учнІВ­

сумують

3

при­

.

мІї

середньою освітоЮ~:

від-. Строк flавчання

часу КОЛОДЯЗІ, будуть

та

колеН'l'ИВИ сш М З

водУ передчасно! смертІ колишньоі вчительки хІ-

- 6 Місяців. Виплачується ети- = : пендія 52 карбованці 50 копійок - 63 карбо- = . : ванці. 8 Всі абоненти, ЯКІ не 8 . . 8 : Після заКІнчення навчання надається робота: встановлять .~o цього 8 В магазинах торгу. Бажаючі можуть продовжу- • засувом,

ключається.

ANlllllс"аці. В)'ВКГ.

.

карбо-

ПРОВОДИТЬ

!

вуличну 'ltережу

.....

= 8

80

о 18.00"

музична школа

- дверні блоки - 18 карбованців за метр: Заводу торговельного квадратний,. . машинобудування - котли для опалюваНflЯ - 190 карбованЦІВ, : імені ХХVІ з'їзду Здавайте лишки кар­ бензопили «Дружба» 300 .карбованців, КПРС топлі на приймально­ бензопили <JУрал» - 400 карбованців, : НА ПОСТІННУ заготівельні пункти \~ поживчої· кооперацШ шифер хвилястий - 2 карбованці 20 t.oni- ; РОБОТУ . • потрібні: йок, Головне управління • токарі, шифер плоский .:...- 15 карбованців 10 копі- і фрезерувальники, заготівель ,Укоопйок, • інженери - теХtlО.. спілки. рубероід - 4 карбованці 35 копійок, : логи, У коопторгреклама. цемент - 60 карбованців за тонну, = інженери - конпаркет дубовнй - 11 карбованців за метр : структори. квадратний, .; Звертатися на адре- лакофарбувальний матеріал, раковири для : су: Бровари, вул ..Kp~­ умивальників, скло віконне, азбестоцемеНТНі 8 совського, 16, ВІДДіл Виробниче управлін- =труби та інші.. : кадрів. Телефон: ня В?ДQпровідно-кана-: АДРЕСИ: ЛІСОМАГАЗИН N2 1 - Бровари, 5-21-50. mЗ8Ц1ЙИОГО господар-: вул. Димитрова, 17 (біля залізничного вокза.. 8 , . - - - - - - - - - - . ства повідомляє всім 8 лv)· Тел 40-620 ЛІСОМАГ АЗИН Но 2 село .8 ,Педаго~lчний колеН'l'ИВ . 8 -'" середньоУ школи М в абонентам воДопрово- 8 Шевченкове (ст. Бобрик). Te~. 28-2-97. : глнбоко сумує 3 приводу 8 передчасноі смертІ вчи·

вантажники.

-

= = 2700 = ••

порід -

штакет листяних порід

-

готівельних організа­ цій споживчої коопе­ рацШ

ня Ц. р. на ВРlзанНІ у

потрібні: продавці, прибиральниці,

- 40

-

- ліс будівельних листяних порід б' за метр ку ІЧНИИ,

у 8 ду , які мешкають . 8 8 прив ат них. .б удинках·,. що строком до 1 черв- :

'Управлінию

ні,

-

(праця

порід

· б ованЦlВ

туйтесь послугами за-

лісоматеріал листяних

-

домов­

Товариші!

порід

ванців за метр ку.бічниЙ,

леністю, але не більц.rе ~o копійок за кілограм. Заготівельні KQnтори забезпечують зда­ о '

ціна

та щитові

-

Державного стандарту.

Оплата

будинк.и каркасні

ка рбованців,

у 'Насе­

відповідає

МОЛОКОЗАВОДУ

• N2 1

Є У ПРОДАЖУ:

-

15 травня,

=дитяча

СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА нізаціі споживчоі ко­ операції республіки в необмеженій кількості

Ф ЄДЯ Н.

€.

В ЛІСОМАГАЗИНАХ МІСЬКОГО

' СПОЖИ8~,ІЙ КООПЕРАЦІІ

БАГНЮК.

ВІДДІЛ

ДО ВІДОМА НАСЕЛЕННЯ!

., ЛИШКИ

первинної

Секретар викоикому місько! Ради иародних депутаТІв

НИЖНИН Лідія Миколаївна.

-

вщ

Голова викоикому місько! Ради народних депута11в· В. ЗВОЛЬ.

НУНЕЦЬ НадіЯ Ноетянти­ Ювна. брш-адиР від первнн­ ної профспlurкової орган.1заЦli побутком61нату . за'Крlйющя

кравчиня

ПРОфсn'іШЮВОї організацІІ побут­ комбінату. ЧЕРНАСОВА Людмила Оленс:Пвн.а. кравчиня - вІД первинної профспілкової 'орга­ нізац1ї Пo6y'N<омбіна·ту.

ЄРЕМЕНКО Оn~ги МиколаТ.им І висловлюють сlм'У покІй ної,

спІвчуття

КолеН'l'НВ роБІтникІв району елеН'l'РИЧНИХ ме·

реж висловлює глибоке спІвчуття дИспетчеру

ЄРЕМЕн,ку О. м. 3 при· ВОДУ .тяжкоі втрати­ смертІ його матерІ

Оn~ги

МиноnаТ.ии.

Колектив видавництва художньоі лІтератури «днІпро. висловлює щи' ре спІвчуття peдaН'l'Opy . ПАНЧЕНКО Т. В. 3 при­

),од;у

тяжкоІ

втрати­

смертІ батька 8оnодммираПетрови ..а.

Індекс Друи

АруиованвА

14.565

61285.

~A.

ОбсЯ1'

арИ)'Ш:

1

ТИр. .

DJ)имlриикlв.

ЗамОВJlення М

-

22&5.

#74 1987  
#74 1987  
Advertisement