Page 1

СВЯТОМ ПЕРЕМОГИ!

3

ОРГАН

БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОУ

Га::~ета виходІІть а t 7 кнітш• І Н37 року

·-

НАРОДНИХ

РАД

.М 74 (6 737)

К О М У Н І С Т И Ч Н О

КОМІТЕТУ

МІСЬКОГО

РАйОННОУ

дЕnУТАТІВ

Середа,

9 травви 1945 року -

n

для фронту, все

-

свято вашої Перемоги

для перемоги)!)

та-

-

У зелене вбрання вес­ няного Києва яскравими штрихамн вписались афі­ ші з емблемою XVII Все­ союзвого кінофестивалю. Місто-герой на ДНіпрі привітно зустріло гостей з Москви і Ленінграда, братніх союзних респуб­ mк, які прибули на тра­ диційннй огляд радян­

ким був наш девіз.

Уже в rрудвt 1941 рону гітлерівцям був завд~­

ниІ вищівивй удар під Москвою,

рваво фашистський

д~ ос:_таточио

31-

план •блискавичиоІ• вlйии .і

розвіяно міф про вепереможвtсть вtмецькоІ армН. Потім в 1942 році була Стаmиrрадська битва, ика ма.JІа велвчезве воєиве

і

поШТВЧRе звачеввя.

Вона показала, що ваша країна здатва не тільни

І!r~стояти свою свободу і иезалежвtсть, а й здій­ снити велику Історичну місію Європи від фашистської ~ми.

визволити народи

ського кіно.

· Влітку 1943 року нашІ Збройні Сили _завдаЛf!· непоправної поразки німецько-фашистськіи арміІ на

Курській дузі,

після

якої

вона не

могла

фашистської

нечисті

міста

Попереду ще були

і

села,

наш

тяжкі бої з

після битв під Сталінградом фашистська армія опинилась вигнання

поневоле­

ворога

з

території.

звільнення від фашистського

ярма наро­

завершилася Берлінською стратегічною операцією, де ворог був добитий і беззастережно капітулював. Над рейхстагом замайорів Прапор Перемоги. ::sвичайио, цієї Перемоги було досягнуто спіль: ними зусиллями народів і армій антиrітлерівськоІ коаліції. Та найбільший вклал у розгром агресорів вніс Радянський Союз, його Збройні Сили. Адже джерела сили і могутності радянського народу бу­

керівна і спрямовуюча сила нашого суспіль-

.

жуть

в

цих

умовах

не

вживати

для забезпечення своєї безцекн, ми днями

на

переговорах

з

належних

-

ми Генеральний секретар ЦК КПРС, Голова Пре­ зидії Верховної Ради СРСР товариш К. У. Чер­ ненко. Ми готові дати найрІшучішу відсіч кож­ ному, хто посміє посягнути на незалежність нашої

Батьківщини,

братньої

ціалістичних союзників.

Польщі,

інших

наших

со­

Так було і так завжди буде. Надто дорогою ці­

ною завойована перемога. Тому партія, Радянський уряд роблять

КомуніСТИ'ІІІ8 все можливе,

щоб відвернути війну, зберегти мир на землі. Сьогодні ми віддаємо шану тим, хто відстояв його в роки лихоліття, хто вистояв у смертельній схватці з фашизмом і пере~ttіг його. Слава вам, переможці, низький вам унлін! Подвиг ваш не по­ меркне у вІкахІ

Голови

Ради

Міністрів УРСР М. А. Орлин, д.1я нашої респуб­

.ліни особливо

Він nроходить

знаменний.

напередод­

ні Дня Перемоги,

в

рік

від

фапшстських

за­

(фотохроніка РАТАУ).

,,ПРОГРЕСС- 20":

О О Л І 'Г

!НВ

tJll Е

РШ

травня

7

Н

В(1

JI

спортного

навколоземну квітня

1984

У Деоніда

завоІ!{J

життя

колеитивах.

з'їзду

. ор б ІТУ

цює, nередає

І л ер ВТК

с!йович

АтЬІива

досвід

Rизюш,

"

агатни

молоді.

Михайло ален-

Проснурін.

року.

Во­

завершується

на­

космонавтів

добрі.

Політ орбітального ко~І­ nлексу «Салют- 7»

юз Т-11»

-

«Со­

nроходить нор-

кально.

(ТАРС).

Учаснини

ЦК фестивалю nоклали

свої бойові

ськовий

заслуги

ЛЬОТЧИR

нагорОД­

відають їй

про фронтові

шляхи,

те,

про

як

було

А Петро Володимиро­ завойоване мирне життя. вич Мельничун, слюсар-ін­ М. ДІДКОВСЬКИП,

струментальник інструмен­

секретар

тального

свlтлотехнічкого

За мужність

цеху,

під

за

час

свою

війни

Вагомими здобутиамн

трудовими ма організації зу·стрічають nраЦі виявила

оплати

nриховані

третій місяць орбітального День Перемоги ослібороби резерви. Всі роботи вико­ польоту. Стан здоров' я і радгоспу «Авангард>>. Усі нуються т·еnер швидше і самопочуття

в трудових

партбюро

заво­

ду.

Рапортують сини фроитовинів

лодимира Соловйова і 0.1е­

га

св

ій б

на Це в першу чергу нонтро-

1<>~

партії,

Пденумів

Вітчизняної вій­ ної війни другого ступеня, ни. Чимало з них ще пра- багатьма медаЛ!.fМИ.

«Про-, життєвий

виведеного

е.крана побувають із твор­ чими звітами

історичні рішення

об­

Майстри

вій­ удостоєний двох ор;1енів Червоної Зірни. ЖеНИЙ орденами Леніна, Ветерани часто зустріча­ ветеранів Червоної Зірни, Вітчизня­ ються з молоддю. розпо· ­

ги у нолентиві світлотех-

завершився Велиної

кораб.'Ія

гресс-20»,

І Урочисто, тепло поздонІчного

по:Ііт автоматичного тран-

багатогранний

сучасника.

Поздоровили ветеранів

ровили з святом Пepeмo-

1

ність, раз

і гості ніно­ нвіти КПРС, борються за ус­ до пам'ятника В. І. Ле­ .пішне виконання завдань ніну, ознайомилися з n'ятирічни. пам:' ятнинами міста-героя. Урочисте віДнриття XVII Всесоюзного кінофе(РАТАУ).

Плакат художника С. Гринька.

заходІв

~ері!JНика­

роботи всім І\інофестивалю,

стуnних

підкреслнв ци­

польськими

заступнии

Щі республіки втілюють у

XXVI

На жаль, світовий імперіалізм і насамперед аме­ риканський, нехтуючи уроки історії, не відмовився від гегемоністських за])tірІв, від ставки на військо­ ву силу. Під міфом так званої 4радянської воєнної загрози•, яка ніколи не існувала, аойовннчі кола США і НАТО розгорнули зараз небувалу за мас­ штабамн гонку озброєнь, розміщують на території західво-європейських краЇН ядерну ракетну зброю середньої дальності, що створює небезпеку не тІльки для нашої країни, а для всіх європейських народів, загрожує миру в усьому світі. ~ Зрозуміло, що соціалістичні країни не мо­

орг­

кінофестивалю,

Політбюро

роз:rювів про те, ян трудя­

,..'\

-

номітету

голова

40-ліття визводення Укра­

чден

успішної учасникам

ли закладені в соціаmстнчиому суспільному і дер­ жавному ладі, в йоrо незаперечній ~еревазі на~ капіталізмом, в нашій соціалістнчиін ідеологіІ.

ства.

Rінофесш-

сказада

при­ ранах Києва демонструва­ тимуться 123 фільми всіх ЦК :КПРС, перший сек­ жанрів і видів. Вони роз­ ретар ЦН Компартії Унра­ ловідають про історичне їни товариш В. В. Щер­ минуле, революційні й бо­ бицький сердечно приві­ йові традиції народу, по­ тав гостей. Він побажав назують радянську дійс­ сутніми,

дів Євро~и. А згодом майже чотирирічна боротьба

тія

Нинішній валь,

Тепло зустрінутий

радянсько1

наша соціалістична економіка забезпечила наші війська всім необхідним. Перемогу здобуто завдя­ ки незламній могутності Збройних Сил СРСР, пе­ ревазі радянського воєнного мистецтва, безмежНій відданостІ воїнів армії 1 флоту своїй Батьківщині. Натхневинком і організатором перемоги радянсь­ кого народу, його армії була Комуністична пар­

коп.

2

групою провідних діячів Велика і різноманітна радянської кінематогра­ nрограма фести•валю. Про­ фії. тягом десяти днів на ек­

і на Курській дузі перед катастрофою.:

масове

Ціна

стивалю відбулось у па.•ш­ Ці нультури <<Україна».

їни

ворогом. Та

Ночалось

7 травня, у Централь­ гарбників, 90-річчя від ному Но·мітеті Компартії дня народження видатного України відбулася зустріч українського радянсьно­ членів 1 кандидатів у чле­ го нінорежисера і пись­ ни Політбюро· ЦК Ком­ меннина Оленсандра Пет­ партії України з великою ровича Довженна.

опра­

витися до самого нінця війни. Всі, хто пережив той час, бачив, з якою неперевершеною вірою У перемогу йшли у бій наші солдати, звільняючи від ний народ.

У К Р А У Н И,

ОБЛАСТІ

К/НОИІІСТЕ/1181

боротьбу з венависннм

-

1

О І Л І А РАДІНСhКОГО

ворогом. Зmтали в повітр11 ворожі ешелони. Дві 1 ночі працювали заводи, мартенн, де нуваласп зброя. 4 Все

А Р Т І

9 травня 1984 року

Не померние у віках наА вtмецьким фашизмом. Весь народ пtдвявс11 JІа

1

КИІ"ВСЬКОІ"

ранні

ярі

нультури і

нор­

Олексій Кузьмович вий.

Гайо­

Тан же сумлінно поnра­ цював

нолектив

загону

на

якісніше. Тан, на садінні сівбі нуку,рудзи, яка вже на 140-150 завершується на nлощі в кращі строки і з впсо­ nроцентів вшшнувалн 400 геюарів. На 120ною якістю, nосаДили кар­ норми виробітку нері,внин 130 nроцентів щодня ви­ топлю на nлощі 1 ОО гек­ механізов;хного лідрядного конують свої завдання усі тарів. загону Станіслав Федоро­ без вннятІ\У механізатори,

мові буряки вони посіяли нартоплі

Цього року картопля й вич

Абанумна

син більшість з яких

-

сини

фронтовина, .кавалера бо­ учаснинів війни. лений норм вирощується ЙОJШХ орденів і медалей, в госnодарстві за бриrад­ члени загону Дмитро Ми­ В. СУРЖАВСЬКА, ни.м nідрядом. Нова фор- хайлоІііич Демиденко, диспетчер радгоспу. кунурудаа на

силос та

зе­


*

2 стор.

9 травня

1984 року

«НО В Е

ЖИТТЯ»

РЕЛІКВІІ

В ІМ'І ІИТТІ, В ІМ'І МИРУ Пам'ять... Вона вічна у людському серці. Священна пам'ять про тих, хто вімав життя У Ооях 3а честІt, своОоду і не3аnежнІсть рідної ВІтчн3нН. То наw гіркий Оіnь. І наwа гордІстІt. За країну, партію, народ. За народ, який переміг. І 3а тих, хто 3МІ·

ннвwн мечІ на орала, живе і трудиться в ім'я життя І миру на 3емnі. Це вони, ко'nиw­ нІ фронтовики, етаnи ІніцІаторамн великого почину Вахта пам'яті Вахта миру. Це теж пам'ять. Сиnа її у трудових 3верwеннях мІльйонІв радянських людей Не­ вичерпне його джерело. На почин цей відгукнулися І юні, І ветерани. Бригадам~ 3мj.. нами, цІлими трудовими колективамн пІдхопнnк його І в нас, на Броварщині. ВсІ во­ ни, ставwн

виnад

у

на трудову

справу

Слово

миру.

учасникам

-

Вахту

ник

цеху

5

~

заводу

машинобу­

дування:

ГО таннІста, Белина Віт­ чизняна занінчилася під

Варшавою.

самовІддано,

всі вони на совість. І в тому, що наш цех лише в цьому році двічі виходив переможцем змагання на

підприємстві,

Для Мене, !\ОЛИШНЬО­

-

працюють

Згадувати

ті

і ЇХ'ІІЯ

за-

слуга. Глибоно усвідомлюємо і завдання

ків молоді.

наставни-

Ми

передавати їй

повинні

не

тільни

страшні рони надзвичайно

досвід, навични, а й гар-

тяжно. Дорогою цІною за­

тувати

платили за

ми

щастя

за

Перемо·гу,

жити

пІд

мир­

ним небом. НІноли не по­ вернутися з поля бою мо­ їм побратимам, яні і до сьогодні залишилися ві­ сімнадцяти- двадцяти­ річними юнанами. Але ні-

що не забуто.

І nерекон­

ливе підтвердження цьо­ му Бахта nам' яті. Для нас же, ветеранів війни, ця вахта триває

вносячи

всі

по­

воєннІ рони.

Поруtі зІ мною на за·во­ дІ більше двадцяти ронів nрацює Іван Т~ентійович Пероденно й ІншІ .колиш­ Ні фронтовюш. Працюють

ти

морально,

достойну

зміну.

1984 рін -

вирости-

ро б ітничу

знаменний.

Це рін nідготовни до зу-

те ... Жінкам дісталася чи Вони не лише одержували

горя. Не nовернувся з вій­

похоронни синів,

на чоловінів

ро·стили

б

молодІ солдати набули не

раїни

Радянсьної

Ум­

молоді воїни.

листопада в тяжній нроволролитній битві було прорвано оборону і 6 ли­ стоnада воїни Першого

5

Українсьного фронту всту­ пили в Київ. Фронт

просувався

на

захід. В одній мінометній

зує йти поnереду.

друзі,

життям,

не

ризинуючи

раз

ходили

в

артилер!йсьну ро3Б1дну, щоб ·снОJ.регувати вогневі

дії

батареї. Особливо .важко довело­

ся

в

Карnатах.

-

повсюди розиидані

леметні

доти.

В

гнізда.

горах ну­

рясніли

Це було в Румунії.

Дорога, по якій рухалась оатарея, обстрілювалась з

гір. І. Г. Рожна, Ковбасинсьний та Потаnенно

наз:

обрати

пуннт

В. О. С. М.

одержали

на-

командний

для

норегування

хлt , ро или

Противнии

нашу ворожий

ціль.

виявив

розвідку. І.

Г.

нонтужеиий,

зав­

дання було винонане. Через дві години доро­

а

в ли.

фоністнами,

в.

О.

льотчицЯми, ПJРийнятий

.молодими ро-

партизаннами ... Щораз на бітнинами

піДnриємства

порозІ зІ смертю. Тане не-

ян .кровна справа. на збо"

(не побоюся

бітан

сназати

це

перераховувати

Фонд

миру.

у

Сназане не

nonl- в'я

людей,

зобов'язалася винооати до

здоро- 40-р!ччя ВелиноУ Перемо-

їх

жи'fтя.

ги. Слово наше тверде.

r ВелинІй ВІТЧН3НЯНІЙ вІйнІ 0е3СМ8РТННЙ, Пам'ять про нього СВІІЩВН• п~м ят Вахта миру це теж пам'ять. Сиnа Ті - у трудових 3Нрwен­

на. Ва_хт'! нях .. мІnьнонІ!І радянсьннх людей. Прнсвятнвwн свою ударну працю свІтлІй

пам'ятІ

геро1в, янІ ВІддаnн життя У Ооях за Батьківщину, трудовІ нолентнан мІста І району перерахували у Фонд миру понад 67 тисяч нарОованцІв. А. КВІТНЕВА.

Вони

вишину­

риторії мату

Зірни, І. Г. Рожна та С. М. Потапенно ме­ далями <<За відвагу>>. Солодко затягнутися

у

госпіталі, переніс силадну операцію Іван

і,

само·вільно

припинивши лінування. дістався до своєї частини,

яна

на

те­

ро·зло­

вишне­

вого цвіту.

особлива

урочистість виповнюють серця хлоnців нез.вичним

хвилюванням. Іх, з мІста І району, недавно

сиділи

вали хліб,

юна:нlв янІ ще

за

ними партами

і

шнІль­

вирощу­

стояли за вер­

статами

і

оволодівали

таємницями професії, сьо­ годні, у nереддень свята

Перемоги, мати

БатьнІвщина­

nонлинала

Радянсьної

до

Арм!І,

лав

дору­

чила охороняти мир І спо­

кій.

рунами

Восьма година . Мітинг, присвячений проводам

ВИЙНЯВ З сnини ОСНОЛЮІ міни. Нолючі шматачин

призовників до лав армії, ві!Цнриває другий сенре­

металу від неї ·НОсить Іван Григорович І зараз ... - Фронтова дружба міцніша металу, гово­ рить І. Г. Рожна. - Ра­ зом зустрічали ми і щасли­

тар

не

nінцетом,

а

вий день Перемоги.

Все до подробиць збері­

ни

завжди

друзів,

згадують

номандирів,

своїх на­

місьнному

О. М. Усин. ходить до

ЛНСМУ

Першим під­

мінрафона

но­

лишній воїн, ветеран пра­ ці В. С. Єсіч.

дів полягли на nолях бит­

бутні сторінни

бим безхмарним небом. Вливаючись до солдат­ сьних рядів, пам'ятайте про це, адже ви берете на себе ві;цnов!дальиtсть за споній Вітчизни. То ж будьте, юні друзі, гідни­

Не старіють душею ве­ терани. Всі вони ударно трудяться на фронтІ мир­

ної працІ. Дирентор по­ буткомбінату В. О. Новба­ синсьний, - заслужений працівНІш служби побуту УРСР, нагороджений ор­ денами Трудового

пуття

звертаються до

зовнинів

мати

лри­

одного

з

них К І. Понидьно, пись­ мениин В. І. Кава. Потім О. М. Усин вручає хлоп­

цям «Наказ ПJ>ИЗОВНИНУР. ВІд імені завтраШJНІх во­ їнів вистуnає призовник А. Кагансьний. В!н нляне­ ться чесно нести військо­ ву службу, винонати бать­ нівсьний наназ.

МІтинг занін ч е н о. ОстаннІ хвилини прощан­ ня з ·батьнами, рідними, друзями. Дивлюся на юна­ нів,

яні

завтра

поnовнять

ряди зв'язківців сів,

і

вірю,

і матро­

що

вони

з

честю винонають свій гро­ мадянський обов' язон. Шнола, трудова діяль­ ність. регулярні заняття спортом дали В. Норнієн­ ну І В. ПляснІну пра­

Мир у далекому цівникам заводу порашна­ іменІ 60році, схвильооа­ вої металургії річчя Радянсьної УІtраї­ rrо ЗВУЧИТЬ ЙОГО ГОЛО·С, наша БатьнІвщина здобу­ ни, С. Міщенну з Русано­ ла дорогою ціною. Міль­ ва, В. Васюну з Велиної йони ваших дідів і праді­ Димерни. В. Новаленну з

ви.

графії, що стала Історією Велиної Вітчизняної, Істо­ рією нашої Батьнівщини.

У рони громадянсько-ї війни в торгових рядах на Нрасній nлощі в Моснві (нині будинон ГУМу) від­

. 1945

чальника артилерії nолну Ф. Я. Стативна, ті неза­

своєї біо­

ги радянських людей в ім'я свободи 1 незалежностІ Батьківщини, таний шлях Центрального ордена Червоного Праnора музею Збройних Сил СРСР, яний вlдзначи,в своє 60-річчя.

=====РЕПОРТАЖ=====

Чи то

йо.го пахощі, чи

ції унікальних енсnонатlв, за ножним з яних подви­

СЛУЖБА

вишнями.

tІЮТОІnають у

білоnІннІ

ВІд невелиної виставни, яна відобразнла першІ перемоги Червоної Армії, до багатотисяЧ1іої :ноле:к­

ВІЙСЬКОВА

військно­

nід

гими

ЯR!

nonEPEAY-

рІвними

шеренгами

Ім

ми

завдячуємо

щасливим життям

ми

слави

старших

І голу­

прив•шли

до

то·ва­ гарт,

самостійно­

сті.

-

Струнно! лунає

Направо!

номанда

праців-

нина війсьнномату майора В. Г. Івченна, і призов­ ннни займають місця в автобусІ. Попереду в них

солдатсьна служба. У добру путь! В. НЕБРАТ. на-

пона­

лінь! Зі словами щирого

Богдані'ВНИ та їхнім ришам хороший

-

нриласл виставна, що розnовІдала про перемоги Червоної Армії над силами контрреволюції та іноземної Інтервен.ції. Ця вис'fавка ста;~а першою

енсnозицією майбутньо·го музею, яний був заснова­ ний наназом РевІВійсьн,ради Ресnублlни від 23 груд­ ня 1919 рону для «найширшого ознайомлення на­ родних мас Ресnубліки з тими досяmеннями, які зробила Радянсьна Росія за останнІ два рони у справі війсьновоУ освіти і нультурно-освітнього та політичного виховання Червоної АрміУ 1 Флоту~. Це перший істарино-революційний музей. створе­

ний після Велиного Жовтня. У

1928

народів,

діяльність

нуйовано, але сам музей своєї діяльності не при­ пинив. FІого сnів,роб1тнини nровадили велину nро­ пагандистсьну роботу в частинах діючої армії, nо­

повнювали

фонди

новими релінвіями

пенка,

яні

відзначалися

неодноразово

почесними

грамотами і знанами пере-

в госnіталь.

Новбасинсьний

жіння

за щині,

цю оnерацію був нагород· жений орденом Червоної

ня.

змагання. ІІІринлад слу­ народові, Батьків­ гідний наслідуван­

Н. ГАМАЛІИ.

ратноУ

славtr

радянсьного народу.

У 1965 році, напередодні 20-річчя Перемоги над фашистсЬкою Німеччиною, музей переїхав у новий будинон. Центральний музей Збройних Сил СРСР сьогодні це велиний науново-дослідний І nоліти­ но-освітній занлад, головний центр Бійсьново-музей­ ної сnрави в нраїні. За велину виховну і науново­ дослідну роботу музей наrоJ>оджено орденом Черво­ ного Прапора. Понад 12000 експонатів евіДнів велиного nод­ вигу радянсьних воїнів виставлено для огляду.

Справді неоціненними

релінвіями є бойовІ червонІ

прапори. Один з найдорожчих Пралор Перемоги. Гордість музею фонд, яний налічує 600 тисяч ексnонатів зброї, предметів вІйсьнового сnоряд­ ження та nобуту, фотографій, донументІв. НауновІ співробітннии музею готують і відправляють у вІйсьна і флоти тематичні nересувнІ енспозицІї, випуснають збірвини до·нументів, nутівнини, довіднові видан­ ня, альбоми. В музеУ широно відображений І розви·

тон

сучасних

Радянсьний

музею часто можна

Збройних

зустріти і

Сил.

воїнів,

війни, І зарубіжних гостей. На знімну: фрагмент енопозиції, Велиній Вітчизняній війні.

(ФотохронІка

і

У

залах

ветеранів

приовячений

ТАРС-РАТАУ).

Черво­

електромонте­

році на nлощІ

Номуни відкрився Будинон Червоної Армії. Иого праве нрило відвели nід музей. На початну Вели· ної Вітчизняної війни найціннІшІ енспонати було ева­

та Дружби медаллю «За

гою вже рухались вій­ можців ська. А поранених було справжній відправлено

Вітчизняній

Один доблесну працю>>. Трудова

снаряд влучив У

хоч

Велиній

чоло

Подвиг нарОІjУ

Рожно, ра nідприємства зв' яз ну С. М. Потаnенно бутІ nо­ І. Г. Рожна та шофера ранені, а В. О. Но·вбасин­ мі·ськторгу С. М. Пота­

сьний

І

мо подвиг нашого народу

у

1зброю, а й війні, знаємо ціну Перемо­ в нами вою- ги. І тому почин Бахта м едсестрами, теле- па,м'яті _ Бахта миру був

разом з

ЧЕР- вахта по охороні

НЕНКО, медсестра

вогню, щоб анищити бата­ ного Прапора

рею.

і

працюю зараз. Це мирна

Ніна Грнrорівна

обслузі були земляни­ гається в nам'яті ветера­ броварчани. Випробу.вані нів. Тому при зустрічі во­

в бою

1 ни і мій дід. Ми nам'ятає-

дах ленінсьної партії. Нелегна робота медсестри розходиться з дІлом. А Звання номуніста зобов'я- набінету травматології, де п'ятирічний план бригада

пройшла за цей час tra :нурсах, а в бою. Пер­ ше бойоsе хрещення 200 нілометрів. Незвичайну операцію nрийняли nіД Ннєвом. 4 листоnада було проведено прямо на no.11 бою (це бу­ -45-хвилннну артпіДготов­ ло в Чехословаччині) зро­ ку. І почався бій. Не шно­ бив товаришу сам Володи­ яний дуючи життя, визволяли мир Новбасинсьний,

столицю

завда.1а

слово) боротьбу за життя.

віДзначатиму

Григорович

спеціальності

сиріт

яній би війна не

40-,річчя перебування в ря-

ньому році

р.ІІДи. Серед них ~ати самонруткою, разом почи­ Вол<>~Цимнр Олексійович 1 тати листи з дому дРУЗі Мн:нола Олексійович Нов­ змогли лише через три басив<:ьнІ, Іваи Грнгоро­ місяці. Ст!льни nробув Мино­ та Ін­

доля.

вимовна важне виnробу- ,рах нашої бригади було вання випало нам, меди- одностайно вирішено нож­ нам. І ми вели героїчну ного мІсяця денний заро­

ДРУJRБА ФРОНТОВА ВІйсьна Першого Унра­ Унського фронту наступа­ ли на Ниїв. Броварча.ни­ новобранці влилися в їх

струкцій: - Моє поноління не знає страхіть війни. Але

пам'ять про неї і в наших серцях. Адже ,немає жод­ ної сім'ї в нашій нраїні,

валнея

ВійсЬRОВ!

совоrо цеху заводу атоміиtєвих будівельних кон­

кпlиtчноrо відділення районної лікарні: _ /Юнка і віrїна... Ці поняття несумісні. Про-

ненайяюрстоніша

ПОДВИГУ І СЛАВИ

Ceprlй Адамович МАР­ ДАРЬ, пресувальннк пре­

стрічі 40-рlччя Великої Перемоги. А для мене він надто о·собливий. У ниніш-

---•РОЗПОВІДАЮТЬ ФРОНТОВИНИ - - - -

"»И'І Рожна, Сергій лаgйвич Потаnен:но ші.

АОСТОАннА

вахти.

Володимир Мойсейович КРЕИНІС, заточуваль­ торrовельноrо

пам'яті,

Війна не повинна повто­ ритися. Це голос не лише матерів, а й всіх :rюдей доброї волі.

У

важні

рони

перівських ну

боротьби

загарОнннів

проелавились

на

дев'ять

nроти асю

гіТ· краУ­

танкІстІв

МихеєвИх. ВІдважні екіпажі, у складІ яких

воювали

Орати,

брали

участІt У

звільненні багатьох мІст і cln наwої БатькІвщини, у тому числі киева І Броварів, ських

На

деянІ

3

них

громили

"ПОН·

самураїв.

3німну:

танкісти

трос

is

дев'яти

братів

Ммхесвм.

ФотореnродунцІя

М. Семиноr;а,


сН О І Е

ЖИТТЯ»

травня

9

*

року

1984

3 стор.

тх ІИТТІ-ПОАВИf Иоли ааходнш на тери­ знову став nрацювати у торію Броварського дере­ рідному колективІ. 'У ми­ вообробного комбінату ну лому роЦІ ветерана уро­ через

ну,

центральну

лl:вОруч

металі му -

у

.nрохід­

суворому

Вдивляюсь

мужність.

-

стійкість

солдатів. як.і кували пере­ могу на фронтах Великої

ВІтчизняної.

Іх тридцять п'ять. Одні ще ІІJРацюють, Інші на заслуженому відпо'Чинку.

на

мії.

лав

45-у році, демобІлІза­

Радянської

Зв!дсн

Ар­

і вийшла на

пенсію.

СьогоднІ, ноли нас від­ даляють в.lд війни майже сорок рокІв, фронтовики

ще

активнІше

беруть

Майстер Герой Радян­ сь:коrо Союзу Олекса11др участь у військово-патріо­ Дмитрович ВоробйоВ, ін­ тичному ВИХ0Ва1ІН! МОЛОженери

голова

ради

вете­

ранів комбінату Георгій Сергійович Маркелов. сек­ ретар ради Іван АндрІйо­ вич НорЖИl<, вулканізатор­ ник Всеволод Іванович Тру6.!н·...

ДИХ деревообробнин!в. Не­ щодавно

разом

ветеранLв лено

радою

бу ло

пІдготов­ про.води

на

службу.

вони стали так

з

урочисті

юнанlв

са,мо,

Тут

традиц.Ійними, ян

І

щорІчнІ

У 16 рокІв прийшов на п!RJриємство Панас Яко­ «Голубі:~> вогнини на честь Радянсько! АрмІї. вич Норнlєнко. Звідси за­ Дня брали на службу у Черво­ На них ветерани ВеликоІ ну Армію, пізнІше - на ВІТЧИЗНЯНОЇ розповідаЮТЬ фронr. Ноли поверну>вся, ЩЮ С·ВОІ бойовІ ШЛВХИ, --------сОЛДАТСЬКА

ДОБЛЕСТЬ

на

SU(Oмy

мІчман

Іван

Микитович Новаленна був начальником вої ЧЗСТИ•НИ

червнІ

,року от.ри.мав

1943

завдання:

БЧ-4 (бойо­ зв'язку), у

ЗемлІ

Фран­

ца йосШІа зняти зимlв.ни­ к!в. На допомогу йому бу ло пр.ндано шви,диохlд­ ний сторожовик. До місця Щ>нз.начеиня

норабл!

дl­

(:талися в складних метео­

умовах: вся nрибережна ~она була снуrа льодом.

Залишивши

сторожовик

ПОГОДНВСІІ

На

Це:

МОr.ВМ

pOS·

крити дnя ворога І свое міс­ це пере8ування. Та ареш. тою •дав до8ро•.

ПідІбравшн

кодовни

найкоротший

снгкаn

сторожови­

n ..оду

стали

пробиватнея назад, де заnи­ шнnн сторожовик. Аnв в тому місці, крім нвпрогnІІд· ного туману, нічого не Оу­ по. Даі доби розшуку результату не даnн. За -цей час

nan ..нe

сторожового

ко-

мorno внчерпатнСІІ. ёрабnя нтуація була критичною. І

тут

мічман

Коваленко

пропонував

команднру

3а­

ко­

раІІnя за ДОПОМОГОЮ радіо­ зв'язку запеленгувати сто­ рожовик, якщо він десь не­ подалік. Командир не зразу

робітвин

ства

п!дnриєм­

нашого

міста

не

по­

вернувся з війни. На Іх честь ;на деревообробному комбінаті споруджено пам'ятник, на яко·му зна­ чаться прізвища

загиблих. раз

та

імена

Іх подвиги ще

свідчать

npo

те. якими

важкими бу ли крони до миру, вчать свято бfWегти його.

Напередодні Дня Пере­ моги рада ветеранів на­ дІслала усім нолишнlм фронтовикам підприємства

теnлІ

вують вав

тих, хто

свого

життя

сонячне небо.

ефір.

І

зра3У

ж

за

nодвиг.

за щасливі

наrород*ениА

оРдеНОІІІІ

ВІтчнанІІноt

·

вІйни

Ветерани

му морІ оtдин з караванІв 1 суnроводжувати його до місця nризначен:ня. Від­

- . ЛіВо на

енерrt1ЬІО скоман~вав

бортІ ШВИДRО

1 той.

ни

влучили

який

йшов

ку.рсом. на!>

у

Е.к!паж

сповна

тральщин,

паралельним

«Мурма­

розрахувався

з пІдводним пІратом за за.ибель товаришів, зни­

щивши його бомбами.

глибинними

Зараз мічман у відстав­ цІ І. М. Новаленко пра­ шукати караван в тих цює в •Ни'івоблтелломе,ре­ умовах було нелег.кою жl». За мужнІсть, вина­ сцравою, 1 .командир но­ хІд.ливІсть, ІнЩ!ативу в рабля сказав, що хто пер­ боротьбІ з ворогами в ро­ ВІтчизняної ший помітить караван, ки Великої вІн нагороджений буде заохочений. І тут війни м!Чім:ан Новаленко вІдзна­ орденом 1 11 медалями. чився, першим помітивши об'єкт пошу.ку. М. ГОВОРУШКО.

радгоспІ гоУ

бригадиром

овочІвницьної

дру-

бригади

теран війни і праці мІг nіти на заслужений вІдпо­ чинок. Але він не зали­ шає поле, колентин брига­

ди. з яким зрJднився за· багато років спІльної пра­ цІ. Бере активну участь у громадсьній роботІ -

групи лю

член голова

народного

села,

більше десяти рок.ів, а до дих

контро­

наставник

моло­

бригадирів.

Одним

переходу госnодарства на словом, люІЦина а.ІПивної цехову структуру управ- життє.вої позиції. лlння ,був керуючим відІ нинішньої весни очо­ дlлном. Заслужив ному- лювана ним бригада по­ нlст у односельців

повагу

1 визнаннп.

ударному

трудиться

на

І нинІ, 11н І кожного року,

польових робо·тах. Біль­ шість овочевих культур

з особnнанм ханnюванням аустрІчас Петро Панасович

моги. Бо сам

світле

-

С8ІІТО

День

вніс

над

фашнстськнмн

nюв~чами

Пере-

немалу

ніс

він

ншов

її

про-

пІднесенІ, веселІ. З відчи­ нених дверей одного з класІв чулася nІсня про трьох таннlстlв, які роз­ Громили яnонських саму­ раїв. ЗасnІвували Іван

НестеренЖ> Оксюта,

та

Олексій

акомпанував

rlтap! Іван Жеребець. пісню,

дРузІв,

яку

почали

дружно

на

Цю троє

підхопив

увесь нлас.

ВсІ разо.м пІшли зустрІ­ чати свІтанок. Поволі зга­ сала зоря, над nолем nlд­ н!;малося сонце. ПІснІ, що

.плили

над

перегукувалися ними

селом,

з солов'У­

трелями.

А наступного ранну по­

чалася

.вІйна.

внnуснники

ВчорашнІ

зібралися на

nодвІр'ї в!йськномату.

Друзі Іван

Нестеренно,

Оленсlй Оксюта та Іван Жере<jець вирішили стати

знищили

де розмістилося тзннове кілька гармат 1 кулемет­ училище, їхали в заліз­ них: гнІзд з o6cJJyroю, та­

ничному

нільха

ешелонІ.

разів

Поїзд ранили фашистський тан.к.

бомбардува­ І кожного разу виходили пере:можцими.

ли.

Як і в школі, хЛоnці з

ycnhu·

Четвертий б!й.був остан­ ній для танкІстів. ПІдроз­

гарбнннів, визвольного

цій

бригаді

так

же

весь

повоєнний період ще один учасник Великої Вітчиз­

Сергій Іва-

пораненийу

боях

з

має бойові

нагороди. а за мирну пра­ цю удостоєний ор.::~ена Ж

рідн~ село, заможніше й ща-

теран

сnнв•ше

етаnи

Щастя

своє

жити

люди.

завойовували

овтневої Революції. Ве-

руки: б

майстер на

-

і

сівач,

вони самі. 1 серед них най- д айливий

більшу

активність

колишні

ра

слава

проявnя-

фронтовики.

Недаром мовиться, що ста-

сnужив

нову

такої

любить.

сnави

За-

на

фронті миркої праці і Пет· ро Панасович Тупий. За вн-

еатні

трудові

ного було

досягнення

Юль.ка років то·му ве-

і

жди

на

житті

передньому

Таких ветеранів

багато, них

і

про

можна

задушевне

всі

бондар,

садівник.

громадському

"' v

і

І в

завнраї.

селl·

ножного

сказати

з

теп:;е,

слово.

1

нагороджено ор-

деном Леніна, ленінською ювілейкою медаллю.

ЮРЧЕНvО n •

·

член КПРС,

бригадир

Rормодобувиої бригади.

телька-пенсіонерна К Х. Іванишева, яка до війни навчалася разом з Іваном Несте,реююм,

Онеютою

метрів двІсті, як ворожий снаряд

влучив

у

танк.

nробив броню. Механік­ водій відразу був убитий. Танк спалахнув. Не ви­ бралися з пенельного вог­ ню .командир танка Іван Нестеренко 1 Іван Жере­ бець. Так героїчно загину­

ків, односельцІв вони на­ ному танку. Ио·мандування водкою. Олексій Оксюта, завжди залишилися юни­ маневруючи машиною, пІшло назустрІч. Друзі ми, життєрадІсними. одержали новеньний Т-34 впевнено йшов на ворожі - Про них у ш.колі го1 понлялися на вірнІсть позицП. Вогонь вів Іван ворили «друзі-нерозлийЖеребець. рlдяlй БатькІвщинІ.

До висоти

вода•,

-

nригадує

в'!и·

воді

а

потім

діб добирався до станиці. Там пере­

ховувався

у

родиЧіів,

до­

Піс.1я nере~ірки всіх обставин утечІ, червоно­ арміііці жартували: <<Ну. тобі, Іване. тіль.ки ченіе­ том бути!>>. Так воно й вийшло. Вдягнув Іван

у

по- г,іт лерtвцями,

розквітало

річку,

ніх овочів державі.

ходу по країнах Західної Європи. Був поранений, має бойові нагороди.

Мниаnн роки,

гітле­

нрижаній

переплив

шість рідної

спокою

тікати. І безвусий

.клятих

ребцем.

-

Оленсієм

та Іваном

Же­

ВсІ троє носи­

ли на грудях значки ГПО, <<Ворошиловський стрі­ лець>>, були активістами, учаснинами художньої са­ Здавалося, рони, .коли про

В.

своїх

П.

відступали розповІДала

однокласниюв

Красовсь.ка,

теж

вчителька. Більше 20 ро­ .ків вона .керує роботою червоних слідопитІв.

До війни у Требухів­ ській школі відбулося три випус.ки десяти.класни.ків. Близь.ко 90 чоловін одер­ жали атестати зрілості. Зовсім лося

мало

фронтових на

їх 'Поверну­

додому

доріг.

занесеЛІї

<<Пам'ять>>,

з

що

до

важких

їх

іме­

книги

зберігає­

ться в міському історико­ .краєзнавчому музеї.

А. ГАВРИЛЕНКО.

рід­

краю.

Манько

за.

ляли з гармат nрямою на­

...Трн'Ч1 nІдряд ходили

рівців.

а:1е

отчого

ненависних

Требухона училися діл одержав наназ оволо­ но. По зак1ІНченн1 учили­ діти населеним пунктом, ли три відважні танкісти, ща їх наnравили на Ста­ що виднівся на пагорку. три комсомольцІ з Тре­ лІнградський фронт. ЮнаЦю висоту бУ'дь-що треба бухова. ки подали рапорт, щоб було захопити. Німці стрІ­ І в пам'ятІ однокласни­ дозволили воювати в од­

~лишало·ся

хлопчина

був

визволення

давала

Нраснодарсьного

модіяльності.

Воои

не

діст..

від

довело­

ного

нілометрів няної війни -

мІськрайвІйс-атом.

До Саратова, в атаки.

лини

думка: треба таки обдурив

нович :Коваленно. Він теж

краю

бій

кій дузі ... Сталося так, що моло­ ді ополченЦі потрапили під :Кисловодськом під бомбардування противни­ .ка. І як же прикро було Івану, но.1и після .конту­ з!У о пам· ятався у воро­ жому полоні. 3 тієї хви­

фронтових доріг, пізнав ра-

На Од!fІЙ 13 степ мем_орІал~оного номпnексу на Мамасвому нургані винарбувана назва танковоt частини, в JІкін воювали, відстоюючи Сталінград, і загинули смертю хоробрих внпусннннк ТJ)ВСІух\вс~оноі середн~оої школи Іван Нестеренко, Оnексій Онеюта та Іван Жеребец~о. Іх 1 - ІІКСІченІ ме гранітному обеліску, що внсочить у центрі села, де народнnнсJІ І !ІМрОСІІК ·r.poi, впнеанІ в Книгу пам'яті, внпущену міськкомом Компар­ ТІІ Украінм. ІІКконк-амм мІс ..ноі та районної Рад народних депутатів та об'єднаним

таннlстами.

перший

ся прийняти хлопцеві ли­ ше через рін, на Курсь­

уже посаджено і посіяно. FІде збирання 1 здача ран­

народу, сумлінно трудиться

тягар,

тисячі

випов­

сімнадцять.

визволення

понево-

рідного

проишовшн тяжний шлях війни. Чотири довгих ро-

йому

лише

чекався

перемоги

ТРИ ТАНКІСТИ

nрийшли на бал щасливі,

Семинога.

1942-у

Свій

залишають

не

----------------гЕРОї СТАЛІНГРАДА----------------

... ЦЕ БУВ останній ве­ чІр Іхнього nеребування в шІ«>лІ. Випускники 41-го

М.

нилося

частку у здобуття

Це 1 врятувало кора­ бель. Торпеди пройшли поруч. Але, на жаль, во­

Фото

Незаоутнє

поле

громадського життя села. депутат сільради. Працює тут у мІ,сцево·му сІльвиконкому,

вІн переламавсf! на очах усіх пІ­

Броварах.

_ _ __

торпеди нawrlл І

ському морІ на них наnа­

Ве·

11

ТОВАРИША,

ли фашистські nlдвод·ні човни. Першою Іх жерт­ вою став трансnорт •Сер· г!R Юров•. ВІд nопадання

одного

ступенІІ.

ПРО

Наnевне, у Русанові немає таної людини, яка б не знала Петра Панасовича Тупого. В.Ідомий віН як сумл1нний трудІвник, ум!лий керlвнин 1 орган!затор сlльськогосnод!І!Рського виробництва, активІст

час однІєУ з атак сигналь­ і пІшnн на~стрІч. Збnн­ ники nомІтили дві ворожІ знвшнс .. , •Мурман• вuв торпеди, спрямованІ на сторожовика на букс"р І бnагопоnучно дІста"'* до «Мурман•. береrа. А мІчман - Зліва по борту, кур­ r.•Ідного М. Коаал-о аа вимахІд­ со~ 60 дві торпеди, nнвІст .. , Ініціативу ·при ви­ конанні ц..оrо ·аааданнІІ бу• доnовіли вони командиру nнкоТ

ТОВАРИШ

С. КОСМАЧ.

Внноиавши завдання, 4Мурман• з іншими ко· рабллми взяв курс :на острІІВ Дlксо·н. Та в Нар­

м.

·-------------------'

посмішки дІтей, за радіс­ ний мирний труд. Так бу­ де завжди. адже їх життя

-

воїнам-авіаторам у

наше

корабnІ

один

День Перемоги. На знімну: пам'ятник

не шкоду­

шов пlд воду. Близь но ДВОХ діб ЙШОВ бій З ні­ дав команду радкетам вийти мецькими nІратами. Під

запеnенгуваnм

Кожен з гостей Броварів, хто проїздить чи проходить центральною і най­ красивішою вулицею міста Гагаріна, звертає увагу на літак, який, здається, застиг на постаменті перед тим, ян зірватися в політ. Це - пам'ятник авіато­ рам 2-ї Повітряної АрмЇІ, які брали участь у звільненнІ міста, наближаючи

nоздоровлення.

'У день свята до пам'ят· нина будуть покладенІ бу· кети н·вlтlв. Так вшано­

ка І місце пере8увакнJІ сво­ го корабnІІ, І. М. Коааnвнко

Фашисти намагалися на чистій водІ, «Мурман• нашІ морськІ '.Іерез лІд став пробивати· перерІзати ся до берега. Зв'язку Із .комунікації з союзниками з Дале.ки.м зиміввинами не було. На 1 особливо острІв висадили групу Сходо.м. звlдни ПівнІчним матросів. Вони леД>Ве .роз­ морським шляхом прихо­ шукали метеорологІв, дили кораблі з живою си­ станцію яких за декІлька лою, технІкою, бооорнnа­ Після походу на днів д.о цього обстріляли сами. Франца йосипа оа,!мецькІ пІДводний човен Землю «Мурман!> отримав зав­ 1 літак. Забравши людей, чере3 дання зустріти в Нарсько­ нагромад*ення

один

_ _ _ _ _ _ __

У ГАРЯЧИХ МОРЯХ ПІВНОЧІ МІ.нJІо заго,роджуват.ннй І«>рабель «Мур ман•,

Сорок

найстарішого

приємство у вІдразу лlсля ції з

перемозі.

від­

Багато років трудилася тут і ЛJдІя Яківна Нако­ нечна. А прийшла на піД­

в

них. В усіх є щось сІІJль­

не. Зрозуміти неважко

nроводили

починок.

стенд. На ньо­ фотографії ветера­

-

нів війни. це

чисто

фронтових друзів, про те. як радІли довгожданій

зе .1ені

погони.

спочатІ'У

взяти

участь

довелося

у

найзапеІ.;­

лішому з боїв на Нурській дузі.

битві

По_на13 дві тисячі танКІв

ишли

в

ворожих

атаку.

І

важ­

ко було векдіти в окопі, не розгубитися в цьому пеклі. >'двох з номанднром, сер­ жантом Матвієнком, зайня­ ли вони оборону. А потім один

за

одним

знищили

n'ять танків. За участь у цьому бою нагороджено Іва­ на Мусійовича орденом Чер­ воної Зірни. Ще раз відзначився моло­ дий f>оєць при звільненні Харкова: з двома товариша­ ми

захопив

у

полон

трьох

н•мецьних офіцерів. Все далі на nівдень про­ сувався з боями 123-й при­ кордоt:'ний поnи. У 1944 ро­ ЦІ виншли на державний кордон з Румунією. І ось до кінця війни лишалося ледь більше місяця. Наші війська вже штурмували Берлін, а поблизу Праги, на висоті N• 380, йшли жорсто­ кі бої. Командуючий Пер­ шим Українсьним фронтом маршал Рокоссовський на­

давав

виключної

уваги

цій

операції. В числі добровоnь­ ців-принордоннинів був і номандир відділення, сер.

жант І. М. б травня нуючи

був

Манько. року,

1945

наназ

він

вико­

командування,

важно

поранений. З

восьми його товаришів в живих nишилося тільки троє. Свято Перемоги зу­ стрів Іван Мусійович у гос­ піталі звільненого Кракова. Потім довго лінувався у ЖИ· томнрі. Демобілізувався юнак тільки в 1948 році.

Неповторним,

як

і

у

Іюжного радянсьхого вої­ на, був боНовий шлях во­ дія управління виробни­ чо-технічного

тресту житлобуд>>

вича

Манька.

розповісти

ням

постачання

<<Броварипром­ Івана Мусійо­

про

що

ветерану

Є

уч­

підшефної

своїм

п'ятьом

школи, внучатам.

Н. ЧЕМЕРИЧЕНКО.


*

4 стор.

9 тр_авня

1984 року

«НО В Е

ГОТУЙМОСЬ ДО МЕТИ ВИСОКОЇ

--.-&!СІДА НА МІЖНАРОДНІ ТЕМИ _ __

ПА ВАРТІ

Подітклуб

перемоги

в

від

ім'я

коричневої

грядущоrо

миру.

І сьоrодиl ця перемоrа постає як суворе по­ передження ни,

тим,

потеиціальиіt:м палtям

хто

в

наші

диl

нової вій·

марить

ілюзіями

свІтового панування і rотовий розпалити на землІ термоядерну пожежу. ,У рад.янсь:ких людей немає більш пристрасно­ го прагнення, ніж nід мирним небом займатися мирною

цею.

творчою

пра­

Важко назвати тану

важливу

для

справи

за·

гального по · якій

миру проблему, СРСР та іНШі соціалістичні держави не вистуnили б за останні

роки

з

кон:кретними,

реа­

лістичними пропозиціями, які враховують життєві інтереси і

всього

грунтуються

людства

на

принци­

пах рівності й рівної без­ пеки.

Ця

nолітика,

що

набуває

величезного

зна­

чення в

наш

вік

ядерних

фи

за:кли:кала

свято сь:ка

со.1ідарності.

не

воєнної ,3а

істерії.

ОІ{еаном,

за­

тівають черговий <<хре­ стовий похід>> проти со­ ціалізму,

звідти

лунають

заклини відправити нашу :країну на <<згарище істо­

рії'<). Ян віДзначають ог­ лядачі, з часів гітлерів­

ської Німеччи!'Іи не бу ло режиму, який би тан від­ крито, як рейганівсьний, заявляв

зП

на

про

свої

світове

пре'rен­

панування,

те­

планеті.

життя

<<З

на

німецької

землі не повинна поча­ тись нова війна. Ні америнанським ранета!';І~>>

-

ця

вимога

стала

ловною в хсщі весняних маршів миру, яні вІДбули­

ся по всій ФРН. З роз­ міщенням америнанської

зброї

nершого

удару

стихає,

як

лись

Вашінгтоні

у

ших

на

те

натовсьних

навпани,

мир.

Анrлії,

не

сподіва­

та

ін­

столицях,

все

ширше

боротьба

за

ввведення

американсьюrх

ракет

Іта.1ії.

в

l'о.·r.шндії

та іншнх країнах Європи. В сампх США аrпнвоєн­ ний рух стає все більш масовим. Незважаючи на всі силнування вашінг­ тонсьної адміністрації ви­ правдати

свою

агресивну

політику, все більше аме­ рвнанцін що ного

він

падковим збігом є той фант, що 39-у весну пе­ ремоги над фашизмом народи Європи зустріча­

сто

час-тоналом в

nри­

оперативну

го­

товність

~першінгів-2!.>

нрилатих

ранет.

Радянські чуть

совані

вах

не

нарощування

броєння.

обох

люди

вони

в

Ух

хо­ оз·

заінтере­

скороченні

сторіl1.

Але

різкої

найбільш

і

в

з

умо­

антинізації

знавіснілих

сил

імперіалізму наша дер­ жава зобов'язана вжити всіх заходів, щоб гаран­ тувати свою безпену та безпеку СВОЇХ СОІQЗІІИКіВ, не

допустити

існуючої

в

рівноваги, ричним

миру

і

порушення

світі

воєнної

яна стала

завоюванням

істо­ сил

прогресу.

Цей :курс Комуністич­ ної партії Радянського Союзу і Радянської дер­

жави

знаходить- широний

відгун і розуміння миро· любних сил в усіх кутач­ нах планети. Ян день бо­

ротьби проти агресивної політики Вашінгтона і загрози ядерної катастро-

не усвідомив. великої дер­

жави вимагає повідальності.

руни

значить ла

певної від­ Це не про­

можливість

вати

винручу­

іншим.

розуміти,

має

свої

ціональний

Це

що

си­

що

на­

межі,

престиж

мож­

на підірватп. якщо тримувати негідні

ціпі.

що

не

всі

під­

«життєво

інтереси

є

важливими>>.

J-"ряд США тан і не став зрілим тепер уже. оче­

1

видно,

не

нашої

вона

зусиль. зааавіт

рону для

-

нинішнього

прийдешнjх

ча

їх

-

боди

і

ності

нашої

яку

ти

Радянсьного розуміють,

-самовіддана

праця

сво­

могут­

Батьківщини,

вдасться

зненацька

бителя,м

твор­

основа

непохитної

не

і

поколінь.

І народи Союзу ясно що

зберегтrr

захопи­

ніяким

воєнних

лю­

аван­

тюр. і нищівного удару у відпов~дь якої не унин­ не ніякий агресор.

В.

ЧЕРНИШОВ. (ТАРС).

-

-----

1937

Sроварська друнарнв

Працював

на

гості.

соціалістич­

деревообробнuщ·

ар~Іійrь~>і будні, досвід. І він щирu

у

с. Ве.•шкііі

стойно

Батьr;іnщини.

несуть

вонп

ДІfІІі.

випало

служити

ІІа

відразу.

спеціалізовану шкп.;ту

сnвї~r

зрадів.

Півроr;у

чотириногюІ

собаІ;ів­

вчився

дРУГІНІ

в

національний обов' язо11. Один з них,

-------------------сnоРт

Климен­

ків ми цройшли всю вій­ ну. Анатолій Андрійович. інвалід ВелиноУ Вітчизня­ ної, .весь повоєнний час

У минулу нед·ілю місь­ кий стадіон <<ОпартаR!.>, вулиця 50-річчя ВЛНСМ

працював. Тlль:ки недав­ но у зв'язку з nо-гіршен­ ням здоров'я він залишив

легкоатлетичного nробігу. присвяченого 39-й річни· ЦІ з Дня Перемоги ра­ дянського народу у Вели­

роботу.

Оленсандра

Ва­

силі-вна трудиться і зараз.

Вона медична сестра Броварської поліклініюr. Дорога редакціє,

дуже

просимо

поздоровити

Із свято-м

Перемоги через

їх

газету.

О. Пилипенко, І. Се­ менова, Є. і Д. Груздо­ ви, В. Пилипенко, С. 1 Є. Арбитн.

--тВОРЧІСТЬІ-­ НАШИХ

ЧИТАЧІВ

морально.

П1,

пісні

І!('

тrбе

Ті:ІЬІ\11

Від

знаііде. Пс

('ІІ.lДіlТ)',

Тt>ГІІ,

а

ЯІ\ЮІ у

іі

пптрібн•J

];ІІЖІtіЙ ;но­

ВRіЙде

день

СЬОГОДІІі

завтрашній

-

на службу в армії чи в робітничу сім'ю, підкрес.lИШІ завідуючий nід­ ді,lюr пропаганди і агітації місш­

ІUНІУ партії О. ~1. Іщеш;о і начал.­ пю; Броварсьr;огn райвідділення упраnління I-ln,tiтeтy дсржбезпеrш А. І. ~·рекін, у значній }!ірі за:Іе­ жить

ДОЛЯ

1\ОЖІІОГО

З

НИХ,

ДО.1Я

Батьківщини. А.

СЕРЕДА.

. . . . . . . . . . . . . . . .__

стали

н.Ій

ареною

масового

Ві-тчизняній

Взяти участь прийшло понад

війні. у

8500

:кросі бро­

варчан та жителів сіл різ­ ного віку. Наймолодші з них-школярі I-VIII кла­

-

сів діон!.

змагалися на ста Крос у дорослих на дистанції в один нідометF ро-зпочали щколярі стар

ших нлас.tв і учні МПТ"~ М 4. Переможц€м у цій групі класу

М

5

·став

учень

середньої

В. Зайцев.

10-А шноли

Друге і

третє місця зайняли уч.нl МПТУ-4 Ю. Гризун та В. Полянський.

В День Победь1

За ш:коллрами

на

цій

же дистанції стартували жінни. Найнращого ре­ зультату тут досяг ла пред­ ста•вниця

Бою Нремлевс:ких :ку.рантов

при­

Ва фініші- TICJIЧl

ОДИ ОПОе~І •taH З подружжям

завтрашніми

Riri'RGIIO

ремонтно-меха­

нічного заводу

внимая,

Родина в майсний оделась убор С песней встречает Девятое мая

Славной ПобедьІ вершителей сбор. В нашей столице на площади :Красной

О. Луд:ко­

ва, яна пробігла один кі· ломет.р за 3 хвилини 40 сенунд. Друге і третє міс­

нросу бу ло із лідер­ пластмас, ДОКу,

го-стра

боротьба за

ство між майстра,ми спор­ Порошкової металург.;ї ту СРСР О. Хлиніним, Семиполківської nтахо­ А. Колесовим, працівни­ фабрики, радгосnів <<Гого­ ками спортно-мпле.ксу JІівський>> та Імені Rірова. «Полум'я'>, і Інстру:кто­ ро-м із спорту будинку nо­ В. ІВКОВ, буту «Ювілейний'> М. Ли­ rолова міського спорт­ комітету. сенном. Фініш визначив переможців. Першим став На фото: фінішує О. Хли­ О. Хлинін, другим М. Ли­ нін; пе~можці пробіrу (злі­

це вибороли представниці СВіТЛОТ€ХНlЧНОГО заводу і ДОКу Фіщун та сен:ко, на третьому місці В. Бороденно. Цінаво пройшов пробіг А. Кол€сов. Найбільше учасників у чоловіків. На дистанції

r.

заводу заводу

в три нілометри точилася

ва направо) В. Бороденно г. Фіщук, о. Луднова, м. Ли­ сенко, О. ХлинІн, А. Коле· cos, В. Зайцев.

Сбудеrся много волнующих

РаДОСТЬ :КОТОРЬІХ В

встреч.

МЬІ

чувством прекрасньІм

сердце и

в :памяти

будем беречь. Со.1нца

лучи

отражая в

наградах,

Встретятся славвь1х ПОХОДОВ бОЙЦЬІ, Крепно обнимут бойцо·в Сталинграда, Курсно-Орловекой дуги храбрецЬІ. ЧеТJ{ИМ, едИНЬІМ, уверенньІм

Гордо .пройдут танкист

ша.гом,

здесь н

морян.

Встретятся те, нто над павши.м рейхстагом

Символ

ПобедьІ поднялн -наш флаг.

Андрій ВОЄНТРОП,

Редантор Є. ФЕДЯА.

мешканець с. ЛІток.

АДРЕСА РЕДАНЦІJ: Телефони:

255020, Київська обnастІІІ, м. Бровари, вуn. Київська, 154.

редактора

-

19·3-82;

:sастуnника

редактора,

еіддІnу

партІйного

вІдповідалІtного секретаря, відділу cinІtcІtкoro госnодарства кореспондента місцевого радіомеалення 19·3-05; відділів промисnовостІ. І масової роботи 19·4·67.

-

зі

ходитп

ІІа ~ІіШІ. С.1ужба ііра ІІt'.1егка і від­ повідальна. Ніс її наш зе~шяк з честю. Про це свідчить і меда.1ь «За відвагу», якої удостоєний воїн за успішне виконання бойовогLt

Афганістані, виконуючи свій інтер­

і

юшус11нпк

Коли в чис.1і найперших прю;ор­

із

співається: готуйся до ве.11п:ої \tетп,

кордоні. В Афганістан потрапив ІН'

Дu­

сдужбу

фізично,

гартованому,

ництnа,

рідної

ним

зовнюшшr. Основне ж, сRазав nін, потрібно готувати себе до l'.rуа;бп і

а r.шва

Радянської Армії і Військово-Морсь­ кого Флоту СРСР. Чимало вчораш­ ніх десятикласників охороняють· кордони

ділився

себе по-справжньому. Мабуть, саме тому йому, фізично і мора.'!ьно за­

ня в

час служби в армії.

Ш!1олі, те:шіr;у­

донників був nідібраний д.1я навчан­

всіх

щоб виконати переможного

1945 мпр

країшr.

док:Jадає

Вчився у

завдапня під

Зараз Павло Забелін слюсар­ ремонтник фабрики верхпьоrп дитя­ чого трш;отажу. Позаду нелегкі

рGків любив спорт. Особливо до ду­ ші були боротьба, футбол, стрільба. А готуючись до служби, гартував

міської.

протиборство

школя­

рони соціалістичної Вітчизни, про службу наших земляків в лавах

с

стане>>.

Щодо то

мі.

ної і капіталістичної систем, про підготовку майбутніх воїнів до охо­

урядом

сНОВАЯ ЖИЗНЬ• орган Вровареного городеко­ го комитета Коммунистической партии УкраиньІ, городекого и районного Советов народньІХ деnу· татов Киевской области. (На украинс~rом язьІке). Газета вь1ходнт с аnреля года. днп вьІхода: вторник, среда, пятница, суббота. Редактор Е. ФЕДЯИ.

17

класове

проголоше­

нинішнім

так і статус

що

за

6,

госте\!

комбінаті в Броварах. Звідси пішов і на службу в армію. 3 дитячих

Військовий комісар міста і району В. В. Поліщук цікаво розповів про

усвідомлюють,

реалізаЦія

і міжнародного гангсте­ ризму. І аж ніяк не ви­

ведених

шкоди М

був

Народився Павло Ди~Іерці.

На нього при-

десятикласники

го­

США курсу па <<МИР на про «драво!.> душити на­ сили>>, на підго­ роди. що йдуть не угод­ основі до ядерної війни ним йому шляхом. І не тонну тіль:ки заявляв, а й усі· ввергне в хатастрофу їх ма доступними йому за· власну країку. І не ви­ провідна собами ~. ВіД ПСИХОЛО· шщково навіть гічних диверсій до е:ко­ !буржуазна гезета Амери:ки номічної війни. від сек­ <<Нью-FІорк таймс» дає та­ ретних операцій ЦРУ до ку оцінку нинішньому уря­ «Одержимий відкритої агресії здій­ дові СЩ:д.: війсьнової сили. снював політину розбою 1деєю

ють

були

9.

Забе.1ін,

рів.

Проходило воно в актовому залі міської школи М

-

за

однан,

і

заяві

ЩО

врятувати

розгортається

а

її

ПідкреС.1ЮЄТЬСЯ,

ХОЧУТЬ

СПОНОІО,

миру

пер настшно необхідна максимальна мобілізаЦія всіх миролюбних сил,

а

і

Всеіндій·

В

озброєнь. знаходить ши­ рокий відгун на всій планеті, бо люди всюди миру

відзначити

Перемоги організація

щоб

Паюо

підтвердило і останнє з них.

чуми. Травневий вітер розвівав над планетою прапори

нас»

десятикдасню;ів

лише чотири його засідання. Це ж

коХ перемоги над срашизмом, славлячи lсто­ РJІ1ПІІІй подвиг радянського народу, здlйсне· нИй заради свооодн і щастя своєї Батьків­ народів

навколо

в

міської середньої школи М 9 не­ абиякою популярністю. І це незва­ жаючи на те, що відбулося всього

Людство в 39-й раз відзначає свято вели­

врятування

«Світ

користується

МИРУ

щини,

ЖИТТЯ»

19·4-47;

КиУвського обласного _уnраечtиня у сnравах ви)!авиицтв, АдРеса друнарв1: 255020, КиІааьиа oбnacTJo, м. Вроаарв,

nолІграфіІ І книжиовоJ ay.n. RвУасьиа, 184.

життя

19-3-18; листІв

торг!ап1.

Індекс Друн

црунованиn

12.760

61285.

нисокиn

Обсяr

ар~r~·ш.

nримірникІв.

Замовлення .М

2003.

Ти раш

#74 1984  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you