Page 1

/

ИЮ.І!'ТА.М ВСІХ КРАНІ, €ДHAJIT!GJI!

ОРГАН ІРОВАРС~КОГФ МІС~КОГ8 КОМІТЕТУ МІСЬКОІ І PAPIOHH(>J PAJJ. НАРОДНИХ

Газета ВИ<Jівдить 1

17

квітв.и

ІМІ'f •

ttJT

N!

7~

(W2)

К

(')

М У Н І С Т И

,І,ЕПУТАТІВ

1f Н О І

Субота, І трааня

ВЕЛИКИЙ ПОДВИГ О травив 1945 рс)ку

ІШИСана

в

героїчний

вашої

З. мужиІсть

БатькlІІщиви.

і аа

і

Німе'ІЧІПІИ

продемонстрував незаперечну перевагу соціалІстич­

ва воєнний лад. Маючи в роки війни прибJІИзно • 3 - 4 рази менше сталі, 3 - 3,5 - менше •У· riJІJiя, ніж фашистська Німеччина, СРСР ВВРоіD порівняно з нею майже в два рази біJІьmе зброt і

яної відзначалося зразки мужностІ

значення операЦії,

Нерчен· 40-річчя:

в грудні -минулого рону. проявили

·

мІсцевІ

Високі

партизани

і

підпільники, радянські воїни-визволителІ.

' Промовці, ян! вистуnніш на урочистих зборах,

бойової техніки.

продемоиструва.JІІІ

СТУJІеІUІ.

1

У виступі було пі'цкреслено сько-ФеодосІйської десантної

ких умовах радянська економіка <буJІа перебудована

СВJІН

І

ПрезидіІ

НПРС, Голови ПрещдіІ Верховної Ради СРСР то­ вариша Леоніда Іллі1Іа Брежнєва він сердечно лоз· доровив учасників У!РОЧистих зборів, усіх тру;rя• щих міста з високоЮ нагородою Батьківщини. Бу• ло передано також гарячі поздоровлення 1 добрі по­ бажання від Центра.tьного Комітету Номпартlї 'Ук· раїни, Президії Вер)Іовної Ради УРСР і Ради Мі• н!стрів республіки.

воІ економіки над буржуазною. В неймовірно тяж­

ЗбройнІ

госкодарському Указом

Слово надається ч~ну Політбюро ЦН Номпар'!"l! України, Голові Ради МінІстрів УРСР О. П. JІяІІІ'• ку. Від Імені Центр11f_льного Номітету НПРС, Ра· дянського уряду, fенерального секретаря ЦК

У гігавтській воєввlй битві а ЬшерfаJІlзмом І Іого найбільш страхітпвим породжеВІUІМ •а­

РадянськІ

досягнуті в

сокої нагороди.

IJy.

суСJІіJІЬиий

усвіп,

JJЯсь урочисті збори, присвлчені врученню місту ви­

п закладені пабудовою соц18JІІзму, в ходІ ііІдуст­ ріалізації краЇНИ, КОJІеКТИВізаці~ сіJІЬСЬИQТО ГОСПО· ~рства, культуриоІ ревоJІЮцІІ. -

гітлерІвськоІ

етІйкІсть, вкяuен1 трудяІЦІІо

8 травня в Феодос!І у ~вятко~ принрашеиоrq коІЩертному залі на набережній десантників відб$~>

свІтовоІ воєн.

переміг соцІаліствчиий

1

еьноі обJІасті наrороджево орденом Вітчиз~~~~оо

ток коріниого перелому в ХОАі ВЄJІRкоІ ВkчнзиJІИОІ

-

кert.

2

роки ВеJІНКо'і Вітчизняної війик,

ві війІІи

У 1982 роцІ радJІНський народ відзиа'ІІtтвме 40-

JПизмом

Цін.

ВерховноІ Ради СРСР місто Феодосію Крнм­

рІччи грандіозної СталіиrрцськоІ битви, яка завер­ mилась оточенням 330-твсичвого ворожого угрупn. ванни. Видатва перемога ва ВоJІзІ визнаЧВJІа поча­

державний лад. Розгром

культуриому будівництві,

кого політичного і трудового підиесеиии, викпка­ иого розгорнутою боротьбою за втіJІевии в життя иакреслень XXVI з'Ізду КПРС, підготовкою АО fiO. річчя утворении CPGP.

Основи перемоги у Ве.ІІЦ1й Вітчвзац.І.й вtйи1

ро~у

1912

мв міста

Свято Перемоги трудящі краІни, воїни АрмІІ 1 ФJІоту відзначають у цьому роцІ в обстІІfІІовці висо-

1 другої

У К Р А І Н И,

ФІЛАСТІ

11 ВОЖВІГ r! !ВІ І, U. JOIIBC!J. !РУ ДОП

дата, зоJІотими JІітерамв

JІітопис

ПАРТІІ

І(ИІВСЬК81

висловили глибоку вдячність за високу оцінну рат­

СІеа·

ного подвигу і трудових справ феодосійців і. заnев­

межну відданість своій БатькtвщНRі, народо•і, Іtо­ високу військову майст~нІсть. ГоJІовним джереJІом вашої перемоги, могутності Радянсько! Армії і

нили, що трудящі Феодосії зроблять усе, щоб бу· ти гідними внеоної нагороди, . примножити славу рідного мІста, успішно втілити в життя рішення XXVI з'їзду ІШРС.

Військово-Морського ФJІоту буJІо мудре херіІІВІЩТ· во КомуністичноІ партії.

р-І·в прийняли вітальні листи Центральному Номіте­

мунІстичнІй

партії,

внявиJІИ

величезний героїзм

і

3 великим. піднесеtнням учасники урочистих збо·

ту НПРС, Генеральному секретарю ЦН НПРС, Го­

Хід міжнародних подій за оставній час показуе,

лові Президії Верховної Ради СРСР товаришеві Л. І. Брежнєву, а також ЦН · Номпартії України Президії ВерховноІ Ради УРСР 1 Раді Міністрі~

що Імперіалізм, насамперед американський, иехтую­ -.и уроки Історії, не в!дмовнвся від rегемовtстськнх аамір!в, від ставки на військову CRJIY. В умовах, ко­ .1ІИ рІзко загострилась міжнародна напруженІсть, Комуністична партІя

1

Радцськнй

уряд

республіки.

(РАТАУ).

автнвио

---=·~ " ЙДЕМО ДО ВІІВОРІВ

·продовжують ленІнський зовиіmиьопоJІіТВЧВНіt RypC,. спрямований на борот~у за змІцие~ миру,

ВИСОКЕ. ДОВІР'.Я

агуртувания всіх мироJІЮбиих СИJІ сучасностІ. Радянські ЗброАві СиJІИ, тІсно згуртованІ иа•ко­

т ЛенІнської КомуиістИ'ІRоі партіі, в бойовій 8А·

1211 працівників заво- Швайко. секретаря місьн­

вості з арм!ямн братніх країн соціиістИ'ІRоі спів-

дУ пластмас брали участь кому Номпартії України У висуванні кандидатів А. Г. Мутила, секретаря

3(ружностІ, будуть І далі гІдно внкоиуветв свій пат­

до міської Ради народних партійної

ріотичний та ІнтериацtонаJІьний обов'.изок, ПИJІЬRО етоJІтн на яартl своєї ВІтчизни і всьоrо світу со­ .Uалізму. (ТАРС).

депутатів. ПJІакат художника С. Гринька . (Фотохроніка

РАТАУ)

"'оші перераховано Фонд миру.

.

'

пам ятІ

Харків. Разом з Бете­ ре.нами війни nрове11и ударну

зміну

комсомоль­

ці цеху верстатів з числ<"~

:вим п.рограмним управлІН· ням ХаркІвського аБ'аЗ'І· :во;rу_ Ставши на Вахту пам'ятІ. вони виконали

на

120

Героя Сергія

nроцентІв

норму

Радянськмо Сою.1у Ярл~ака,

раховано

яного

пnчесним

80М ко.1ективу.

<;а· чле-

3ароблгТlі

у

надпланового вугілля за добу зобов'язалися дава-

вчальних

зак.1аді.в

Донба­

су.

Ініціатором вахти ви~тупила на підприємствІ бригада молодих фрезерувальників, очолювана

Кіровоград. Тут від nа­ тн в ходІ Всесоюзної вах­ героям грома­ ти пам'яті молоді гірня м'ятника Великої Віт­ ки Донецької шахти іме­ дянської І стартував ні Засядька. Трудове су­ чизняної воєн

Б.

nериицтво

Назаковим.

Робітни~и

включили до складу свого

комсомольсько

молодіжних

колективів

колективу. героя вІйю~. nередового п1дnриємствg який пІшов на фронт ~ nроходить nід девІзом Іхнього рідного ~аводv. ~- «Подвиги героїв nродоd­ днІ святкування 37-і рІ'!- жи:о.rо t примножимо•. ниц! nеремоги го народу !!ад

ким

фашизмом

радянсьt<r:rІтлер!в~"':о:.

юнаки

дівчата раnортуватиму rь представникам героїчного старшого покоління про СВОЇ ТРУДОВІ ДОСІІГНеННЯ.

Донецьк. По

-

Повідомлення, шо над­ ходять в обласний штаб

Вахти

пам'яті,

сто тонн шахт,

завод!Б,

гальною

довжиною

ко

трьох

рів

пройде

тисяч

близь­

кІломет­

через

мІста.

герої Одесу, СевасN­ свідчать поль, Нерч, НоворосІйськ.

про високе трудове І гро мадсько-політичне підне­ сення, яке панує. в комса· МО.'ІЬСЬКИХ організацІЯХ

будоБ,

на-

У

а також Нраснопере­ Іюпськ, Ростов-на-Дону, JніnРО:tзержинськ і НрJ.І­

вий Ріг. (РАТАУ).

список

бригадиру дІльниці

кандидат(в рів

внесені прізвища

ін­

культпобуту

nередо- Руновій.

това·

В. О,

вика виробництва, каландровщика В. п. ва·сяно-

Т. ШИРОНІНА, громадський К0}:'2СПОН·

БИЧа,

деН'!.

автопробіг по місцях бо­ йової слави, присвячений

37-й рІчницІ ВеJІикоУ Пе­ ремоги. Pioro маршрут з1-

та

представників вІд· свого ших. Вдруге високе до· колективу назвали вони вір'я виявлено ливарнrщ[ до цього органу влади 3. П. Струменській та

трудящих.

Вахта

організації за­

Одинадцять· воду Н. А. Вітра

КОМСОМОЛRИ

Ірини

ПОЧЕСНЕ ЗВАННЯ Президія ВерховноІ Pd· ди Української РСР Ук<t­ зом вІд 6 травня 1982 ро­ ку

за

ницьку

антивну

і

сьну діяльність коналенню

нолоrії

винахІд­

раціоналізатор

по удос.

техніки

виробництва

І

т.ех­

прн­

свої.'!а почеснІ З-Ванчя гру:nі вина:&,іднинlв 1 р 1-

nіона.'!ізаторів республІки.

Серед

них

по Київськііі

областІ:

ЗаСJІуженого вннахідНИБа Українсьної РСР

Гайдученну АнатолІю Нириловичу -- головн'J­ му Інженерові Бр"варсь­ кого

заводу

мета.'!урrії

Радянсько!

по рошнов •У

і~1ені

60-річ'~.ІІ

України.


*

2 стор. 8 _:__ травня. povv _ _ _ _ _ _ _ _~~ И О- ~в Е. • _ ___ _1982 __:__·~.:..._._J

-w ~ .... и тт 1

--:------

АНІ І НОЧІ, ДЕ МАРТЕНІВСЬКІ ВОГНІ, Вел рt~дість­

ського Союзу, доля .ІІКИХ міцно пов'язана з броварською· зем­

вИJ>і:С

написати

бa.ra.rO.

Вови

рівШІЛJ;іСЯ в

житті,

oco«JJJИВO

молодь.

Жиvтєвt ШJІЯХИ 6ara'rЬOx ГероІ~ JІfКІЙШJІВ

11ерез Броварщииу. Наприклад, Л. П. По­ К9Марчук ~родився ~ Іtозелецькому райо­ м на ~рнігlВЩКИі, а.1е иавчавсs в 1\~

комплекс.

«Українсь~ий державний: музей історії Великої Bl тчизнянQ·{ вІйни 1941-

ТАНСЬRіЙ ,IПHQJ1i.

років » . За цей час тут пооу.вало майже д.ва.

1945

Три ~рої О. ll. Воробйов, Ф. Х. Вендеберя та Г. П. 'ГолубоВСЬКНЙ, ХО'І 1'

мільйони З31JЩ!дувачlв . ть сюди' старі й мал\;

ІІ~.Род.или<;ь в !~JЩІХ ~єтах СРСР\ таиеис броварчани, бо живуть поряд з иа:ми . · ·

& серцю_ 1\ОЖЩJГО дорогі. cn ва - Мир і Перемо­

L

га.

Дорогі

пю.<' ятт.ю

У Літках: похований Герой Радянськоrо Союзу В. С. Харченко, який там помер від

ІJРО

Відзиачи~я в боях за Вровари 1 удо~­

t.ся JЩСОКОГ\1 звавм Героя О. І. ШШирів. Зараз пронщває ва ДаJІЕікому Сході. Дев'я,ть Г~Хв :РадянqJ,кого Сщо~У ~1WQ­

свобод;;" Вtтчиз1ш. пам'ят~ тю про ,-их, хтq• відроджу­

вав із р)\іН кра,їну і ·жив,

сти.ла t_ S;ро~рщщ~а. У Нрасил1вцІ. в сІ.м't СёJіЯнИна вирІІс АвдрЦt Васил}>ович Дячен­

що6. боро.1:нсь за найбілJ>­ ше блато на\ землі «Х.Очеть~

С'\>аз~ти.

лике· спасибі ю:~•дям. <Все . це ст.вqрРі:ЛП,_

ко. За форс)UІаивя ДнШра удо-сто'lвся иай­ вищОІ'О :uа.Н'ИЯ. Але не дійшов до Перемо­ м Герой. Через важкІ рани помер В бе­ J>і!ЗНЯ 1944 року і пqховавнй у місті Зба­

ве­

яні

напи­

-

раж ТериооілЬоСько'і облас'11і.

сали в книзі від гуків уч­

нг київського С'МПТУ-5. - Тепер ми ~Е! глибше усвідомили, як потрібен мир •ВЗ землі». ,Та;< пи­ шуть. ті, хто знає 1\'РО вій­

.

~~

~\lльйонів QИНів і до­ чок . }.\J<i віддамr життя за

2-0

:мир.

вар.

тІ того, щоб Іх звали, НІJ ниХ

потоком :

грандІо~й

меморіальашй

Броварщини

лею. Про кожного з них можна

й,.уть киЯІіІі 1 rocтl . міста на високий п:норб, де ·рік

тому

ЗОЛОТІ ЗІРКИ

IU>O.ItiY в~едено repOІJI\1 Радо­

від миру НескіНЧЕ\НН.ИМ

У день 37-і річиицt :ВеявиоІ Перемоги пройдемося залами нашого музею. Почесне місце в.

За.rивув •ри _ за,хоп.ІІеІЩі

ворожому

Фото А. Піддубного .

(1ерооі

Ди~пра

!V-

плацд~

Іван ДавидовиЧ

Дяченко Із села Плоске. Це було

3 жовтня 1943 року. А ч~рез 2р дЩв Ytt~m:t~ ЦревЦ•

(Фмохроиіна РАТАУ)

ну лише Із. кнюфt.льмів,

діІ Верхо:аJ:Іо'і 1"-.цн СРСР ЙQМУ fІО~--ертИ!> було присвеQВо зааюrя ГepqJJ P4J.ІIItiЄJ>~O·

книжок,

JO Союзу.

переказів

стар-

Сrепан ~орович Микал народиВСJr 1 селі Пухів}(а . ВІдзна~ився при форсуванні рі'Юк Гірсьннй Тік:ич та Црут . l,ilн nершиІfІ

ших .

Галерея rер.оїв фр<АНТУ і ти:•у відкриває ек-спозИ­

цію музею. ПерІІШМИ дрийнял: іІ бій прииордонниии.

Цонад місяць боровся в оточцннt гарнІзон Брест­ ської фортеці. Героїчно захищали рубежі країни і!Ірикордонники Ра.ви-?Усь:Іtої, ВолодимІИр- Волин­ ського та Інших міст. 3 безпрякладною мужністю оборонявся Перемишль, місто, J~e ворогові було зав­ дано першого контрудару. За ~rs-жність 1 стійкість.

sl. своєю бойщюю обслутою захопи1 · плац­

дарм і вів. виснажливJІй Щй ва його утри.мания .

У Літках народцвся ГрИгорій

Ножен, хто проходить J1Ііде4Jеєю, з болем у сер· ці зупиняється біля скульп'(У.рRОІі номпозІщії <<Н еско­

рені•. Ненавистю до ворогАв. глцбокою вірою в пе­ л. в. сить•о.

васильо­

r

Іван Даниловпч Обіух родом: і! Світиль·

иоrо. На фронті -

з п~рших днів

вtй·ни.

Бра:в участь в боях у снладl поитоино-wо­ сrового полку. За особливі заслуги по за­

безпечению пер€Пр/ів насароджений 39119тою Зtриою Героп. Шслп ІІійни жив 1 пра­

..

цював у НИЄJ!l. по ер у 1ЩЩ році.

Налит.впець ІJІаи АtІдрНtоt~ич <;амодкІІ :мужністю 1 геро'ізмом в!.д.зна<Jився nІ»J виаволеіЦіі міст Уоиіщкlс і Єлr.а!Іа. А~ ()ув

У кінці вересня 1943 року вНlс~;>на чотирьох фронтів почали штурм «Схід.но,·о валу», створеного гітлерівцями поблизу Ниєва. Iнtua скJVльптурна ком­

тричі nоранений. ІJде

позиція -

продовЖував

611. За ПОRJІИГ .24 бе~зня 1945 удостоївся

)lянські солдати переправились 11Іерез МІDгутню ріку.

ІІУ

плотах

звап:ня Героя. Ниві живе · в Нраснода.рсьио-

ра­

України замайорів че рвоний прапор. У битві за Ниїв близько 2,5 тисячі воїнІв, представників 40 національностей , удостоєні звання Героя Радян­

боях з б!лофlІJІа:МІ:І . 7 к.вlтня 1940 рооу Іо·

ІІf

ського Союзу .

допомагають нам краще зрозуміти, пережити масш­

Jit)J<)

історичне значення нашоУ перемоги . ФотограФ і . бойові . прапори, листи, щоденники воєнних літ,

відвага партизанів і визволених нас е­

пілонах

викарбувано

Ге­

у селах, де народились наші Герої. можна

було при в'їзді побачити Ух портрети 3 на­ писом : •У нас на роди вся Герой · РадRн­ ського Союзу:~> .

докум енти

Слава Героям і тим, хто бУІJ на цepemtJJ

.. .йдуть і йдуть до меморіалу люди. Взявшись за руки. проходять повз бойові машини років

рубе~ах боротьби за честь. С ІІРбоду і неза­ лежНІсть нашої 13а~к і~щин)'{ 1 наближав

віі!шr діти. Вонfі не знають, що таке в ійна, і но­ жен. хто бачить їх тут, думає: н ехай не знають ні­ но,lи То му і стоїть на схилах Дніпра символічна Мат е рі- Вітчизни з мечем і

щитом у

День Перемоги!

ру ­

М. PJІJ»И.:U.

.._ f4T/W.

році.

На мою думку, корисно було б, коли ~

м узею їздять у найвl]U{аленіші куточки нашої краї­ нн. Вони встановили зв'язки з радами ветеранів,

ках.

1972

І. Д. ДЯЧЕНRО.

березня 1940 року удш:тоІвся зв~JІJІІJ Ге­ роя ~адянськоrо Союзу. Живе і працює в НИЄВІ .

по.:.t виги в роки БетІКої Вітчизняної війни. Пошуки - нових експонатів тривають. Працівники

фігура

взводом

Вlдзначивсtt: мужиістю і хоробрlстJР. У~а­ зом ПрезидН ВерХОІІНО'і Ради СРСР від 24

роїв СоЦіалістичної Праці, удостоєних цих звань за

відкрили со тні но вих Ім ен , ро зшукали про .паніше н е відом! подвиги.

кулеметним

бІлофіннами ком андУвав танковим веводщ1.

золотом

11 .613 ім ен Героїв Радянського Союзу, 201 -

аміле командуваННА

Ровесник революЦії Сергій ФедоровИ'! Ячнин н~родн:веІІ у ceJti Рожни. У 6оах 1

ній тернторІї України . У залі Бойово1 Слави на бі­ мар мурови х

rpJJ-

ropiй Лаврентійович Стуцак із :Gе\)Виці. За

у

партtй­

ни х 1 комсо:.tольських орга нІзацій , партизанських за гонів і з ' єднань , що д іяли на тимчасово окупова­

лих

училище.

явлений при цьому героїзм відзначений найвищою нагородою БатьківщиІJи. Помер

В музеї увічнено 1098 військових частин 1 з'єд­ н айменувань

пlхотне

при прорив! фашистськоt оборони, захоп­ лення плацдарму на ріяцt Нерев і :аа nро­

підпільників, подвиги труд І вників тилу. удостоєні

Одеське

РадІШСьногр

Вітчизняною вl!t­

з перших диtв війни був на фронтl

І

l!'. Jl. MfiAIJ.

стають історичні етапи Велиної Вітчизняної війни,

які

закінчив

Героя

чах.

зразки :Щрої відтворюють сторінни героїчного ми­

лених пунктів республіки, 252 підпільних

заащ1я

Фррктов~t~~и дороrіщи дійшов до Перемоги. Вув п'ят~о разів nоранений. Живе в Завори­

таби і хід гігантсЬRої битви . осмислити всесвітньо­

нань,

црисвоУли

Союзу. Перед nелИJ(ОІО

Понад 8 тисяч зібраних у музе! цінних р€лінвlй

мужність радянських воїнів ,

KpJ,I.

У 1932 році trtuJOв добровольцем у Ра­ .цансьі'У АрІdю заваричакин Андрій Васк­ Щ>ОІJИЧ Сn~:оцо. За героІзм, прОJІІІЛеlі'Ий у

6 листопада 1943 року над сmлицею Радянської

нулого нашої 'Батьківщини. Шд залу до залу перед відв ідувачами музею по­

І. А. САМОДЄЄВ •.

вести

«Геро'ічні подвиги радянсьних воїнів при форсуванні Дніпра » ві~творює події тих днів. На колодах, човнах, саморобних

_

мандира і протягоr,~ восьми діб · к~рувАв вогнем полку, вІдбиваючи шаленІ атаІрІ танків і піхоти фашщ:тІв, за ~ і був удостоєний зваиня·Героя . Зараз ~ве 1 працює в Ниєв!.

дянського Союзу.

НоМІІІозиція хвилююче вlд'ГВО}ЖJЄ дух всенародної бо­ ротьби з фаши змо:.t . У центрr енспо3ИЦії - фігура матері. В її очах - скорбота 1 біль. СкІлЬІ\И та­ ких матерів послали на смертний бій своїх синів 1 дочоJ< в той грізний час! •

керуючим

вич Ностенко. в боях Щ)И форсувариІ одt!­ ра капітан НостеЩ(о ~аJІІJпИв у(jитоrо 116-

медалями, одинадцять у)10стоєffі з~ння Героя Ра-

чина, 1 літній чоловік, і жі\нка з смном-підлітком.

працював

вІдділком у paJJ'QCІDi сПух1вський•. Помер.

виявлені радянськими воїнами у перші дні війни, 737 прикордонників були наго·роджені орденами і

:ремоrу пройняті обличчя ~їнів перед <:тратою. А иа їх місце стають із збрОІЄЮ в py1tax і юна дів­

Після вІйни

І. Д. ОБІУХ.

,

Л. ПОГРЕБО~СЬКПЛ,

дире~тQ~ БровррськогQ Ісrор-.ко-ііравзиав•сго м.}'ЗеІQ, J}erepaи ІІJ#ІІJІ.

· ·

·

,


НОВЕ

~ тІ?авни

ЖИТТЯ

1982

рокr

БАТЬКІВЩИНА МЕЧ КУВАЛА ДЛЯ . БОРНІ ~~----------~----~

- -..........--Згадують.

DAM'JITA8Mt BJC, ГЕВЕРАJІВ! Збираючи

Клятsа гвардійців

матеріали

цро кавалерів QРде»а країнtІ. знались про

nод-

.

ВІLГІ!. ГІ!Нерал,майоре~, тащщвцх війсрк М.

Лавриненка.

Він бу:в ~-~ І!lт~~У

року,

нача.льин10-ro ~ан­

ставденні

до

нагароди що

пройшли з

боями

вощt

дуючи

до'l\римувались

керу­

Бойо.вІ

січня

10

району.

ну генерал-майор тан1\ОВИХ військ Матвій І.ларlонович Лаврицен-

но був нагороджений орденом Леніна. Пізні­ ше, nри виході на кор­

дон

СРСР,

нагородили

деном

загинув

1945

року. ·похова­

У трудовому строю ще багато ветеранів вІйни.

Жовтень

Чимало таІШх людей працює і на заводі «Topt·мam» Імені XXVI з'їзду КПРС. О. Г. Бєлєс, яко­ rо ви бачите на знімку Б~ Удовиченка, диспе:r­ 'lер виробІІИ'lого відділу. Активну участь бере ве­ терІЩ війни у партійній і громадській роботі. Він очолює комісію по контролю за діяльністю адміиістрацІІ.

За

роботу

по

вихованню

трудящих

на правому

.1\'Жи:китови'fе в

ма,цяиської,

па­

- · учасника rрв-

Великої

чудової,

~узьмец­

живих. Але

м'ять про нього

бедІвюr права,

Олександр

мужцьоІ

1

в серцях

тих,

хто його знав.

і

ст<>яло.

Але

нщІкаJщ в

Зрозуміло,

в ийшло

nроситися

на

nо-іншому.

ІЗи ­

райк ом nартії .

Ви,

як

старий

комун.tст, за

розnорядження..'~ вищих інстанцій на випадок .окуnації :Київщини будете зацищені для підnільної, пІдрІі,ВНЛ

nов ідомили йому.

-

Доручення· сnрцйняв, як І лю1ить J<оиунlсту. А nотім nішли напружені дні. ВстанQвл ював з в'язки з rіlдпlл­ ля м рі зних районі в, · органІзовував партизанськи й загін , який став носи­ ти ім'я Леніна. Поnовнюва:щ:я загІн із срлдатів і офіцерів , що nотраnили в оточення в районІ Борисполя. .І-Іародні месІJИКи nочали дІя'lи . В nе рші

дні

окуnації

вони

л истівку-з вернення

до

виnустили

трудящих,

s

якій закл и к ал и б оротися проти фа­ шистів та їх на йманців . У Борисnіль­ ському районі, на одн ій з доріr, бі­ ля якої ріс чага рниІі, nартизани влаштували

зас Ідку.

Автоколона із десяти машин, на як их їхало бли зько 200 фашистІв , була nов ністю знищена. Улар б уз насті л ьки с міливий, що гІтл ерівці не

встигл и

вч ини ти

будь-якого

Вдало пр овед е на оn е рація віру у вл асн і с или .

розв ідданих

гітлерівцІ

мають

опору. зміцнила

стало

відомо,

що

наМІр

розгромити

партизанський край у Задесенні, де фактично і с ну вала Радянська влада.

3

слоча1-

НеВ~ЛИЧК'ИМИ

ПОЛОІМЮlіМИ

на

tre

до МосквtІ,

дану роботу наших технікі-в та ме• ханікlв. У будь-яь:у погодУ, здебіль­ шого RHO"'i, вони nриводили .у nовну

бойову

готовність nокалічені у б оях

літаки. ЛЬОТЧ!fКИ завжди були впев· не.ні, що на ранок машина буде го. то.ва

до

яких

наближав День

н ових

вильотів ,

к ожен

а

Перемо ги.

}V[. КАЦІОН, ~олнwнtй ст,рПЦІЙ механік 12-ro гвардtйськог() авІаполку.

Здійснити доручили

відповідальну

загону,

яким

загін

вико1щв.

ім е ні

знищив

бли·ЗЬ'КО

авто машини,

кількість

тр и

ін·шої

кілька ·дощок 1 ними почали наn~а. ляrи паром до берега . Н а щастя 'J цьому місці ріКа мала кривизну, 1 нам вдалос я nрямо nід носом у нім~ ц ів n ідгребти до берега н а таку від• ста.нь, щоб можна б уло nлигнути у воду 1 відчути nід ногами грунт. Дотримуючись тиші, за доп о:~-~огто

війська

nаромна nере­ течії

Дніnра

у

якого

мотузк ів

На

бойо пе

на

собом nотягли його nроти течії . Ht холоду, . ні втоми не відчували. ПL)о чуття · вІДnовІдальності 1 бли·зькоі, навіть нсtдто близької небезпеки, да.; давало С\ІЛ • .НІхто н-Ікого не кваnив.

кінну уnряж і

nаромі

б оєкомллент

_середину ЛІТаки

працювали

t

тому

канонада скрадала наше приглушена

ріки,

У

дружно.

'У цей день нам пощастило. Нац nоверхнею води був 'lуман, а:кий при~

розпочали

nереправу.

бурлацьк им спо­

ховував нас вІд н.t.мців, а Нестихаюч~

бовтання у воді. А невдовзі на

'

доnомогу но~ан·дування вислала буксир. р еправа проІtшла уСІІІшно.

Думаю, н емає nотреби роЗІІовідати, що ми в.ідчували у той ча•с. Про вибухи бомб І снарядів забули. Га­ рячково nоча ли мислити, ян бут и. Відірвали вІд nаромного нас~илу де-

нal\f П~

М. МЕНЖЕГА

J'18CНIIJC

в іон.

Вевко~ ВІтчизняноУ ·

Лені на

гітлерІвців,

тракт о ри,

берегй,

nереnравллємось

'

ним,

до

а потім,

гармату,

йдучи

nаром

за

невеличкому

німець:к l

nідтягли

трос,

хаосі не помітцли, як вцnустили трос, і паром за течією nоне сло вниз, прл­ м·о до ні,мцІв у nащу.

зразу­

43

значн у

Ві-н допо ма­

гав, як і в сі нар од н і месники , Ра­ дянській АрмІї у прискоренні в : І­ зволення Батькі вщини від коричнР.­

вої

ЧУ!УІИ.

.. . Одного кв і тн евого дня 1946 ро­ ку на nорозі редакції Броварської ра­ йонно!

газети

« Сrахановець »

з'яви в-

ся середнього зросту чоловІ к.· Ві н бу а у кубанці Із червоною с трічною. По­ скрипуючи

nроте зом,

гі сть

зр обив

денільь:а кр-оків і nривітався nростуд­ ж еним голосом . Св·ого активно го грJ­ мадського

к ор е спонд е нта

довоєннщ·v

часу журна,lі с ти впі з нали і кинул ися радо вітати. Це був Гр и г о р І й М ик•І · тович :Кузьме нк о .

Після

міцних

солда тськ и х

па ці­

лунків ро:шов і в , що п о ве рн у в ся J госnіталю. де з ал іко ву вав р а ни . Щ;;

довго не стихала роююва. А на за ­ кі нчення її Григорій Мик ито в и •r вийняв

чен е

з

nл анше т а

золотою

ч е рвоне,

бахро мою,

оторо­

н евел ич ке

nоло1Інище і роз горнув й ого .- Це б у в nрапор nіон ерської д ружин и Ви rу­ рІ в-ської шк оли . На к умач і вид І л я ­ .r.ися слова : « С "'1ер ть нім е цьк и м оку­ nанта м! » . ПІ,д цим прапо1р о м вчитель -пар_ти­ зан водив наро дни х м ес никі.в у б ій

із фашистами.

ЦІЄЮ МЄТО){) В ОНИ ПОПОВ.RІ ' і ВаЛЦ з а­

ПаСИ зброї і боєприпасів на окладах.

допомогою

бомбардУвати

КО'ІІ{андув гl в

і'ІІ{ені

т ехніки.

Наші

Дніпра зайняли

сталевий

Випливаємо на

І

400

по

У наших руках

раптом

операцію

Леніна

загін

нижч е

укладено снарядів.

За час бойових дій у тилу ворога партизансь'Иий

налагоджена а

солдатів.

к ом андування

завдання

берез!

встановлено 76-міліметрову

Г. М. :Кузьме н;ко . І коли одн ієї но ·Іі . nотужний вибух сколихн ув по в ітр я ,

між~ що

року . Холодний, nо­

день.

праЦі!й берег . Нас шестеро : старший серж'!нт (командир гармати) 1 п'ять

склади .

nартизанське

ДиреІ\тора ВигурівськоУ семцріч·ИОї ШК ОЛИ Г. М . :Кузьменка ЗВіСТКа, про війну захопила, я.к і всіх Інших, зн~нацька. Що робити? таке питацня

роботи,

проводив

З

аеродром. За цей бій О. :Катричу присвоїли званн.я Героя Радянського Со~зу . можна не згадати 1 самовІд~

Но вих П етрівцях Оf\Опались фащис тіІ .

Щоб зірвати фаши стськ у ак.цію, не­ обхідно бу:тю ви с адити в nовітря ці

Вітчизняної

чуйиоІ

люднии залишається

ШИНУ

рокІв

nлацдарм і ведуть запеклі бої за ви­ зволення :Києва від німецько-фашист­ ських онуnантів. У рз,йоні седа Ле­

Вчитель-партизап fPНfOPia

1943

хмурий осінній

·

ховноі Ради УРСР.

ка вже немає

усіх

Холодна купіль.

1------------~ Григорович нагороджений Гра~ютою Президії Вер-

.:.._

полк

Gi'l-

у

П. ФРОЛОВ, ~рІваик музею Бо­ йової слави ВІль­ ІJ~ськоІ школи .Ni! 37, :щслужеиий В'lитель Литовської РСР.

фронт.

дії

ор­

но його у :Києві.

вot:Jt,

nротягом

Леніна.

Він

.нi

генерала другим

виникне

Лише з липня 1941 рону по бе­ резень 1942 року наJМи було зІщщє­ но 142 ~анки противника, lЩЮ ав­ томашин , 50 літаків, 9 скл.сщ!в цащ,­ наrо та боєприnасів. Хто ж кував перемогу? Вагомий вклад у пеї зробили наші nlл·оти. А більшості з них було тоді no 21-24 роки. Це так і, як Ілля Бочаро'!, Микола Штучкlл, Олек сій 1\а.три'І,

ра­

1944

якщо

-

Уназам Презид\ї Верховної Ради СРСР

вІд

а

то й життя, громити не­ фашизм. І даного слова

ну на дальніх пІдступах а потім на ближніх.

сільради

~о.варського

-

війни.

вав боєм цри визволен­

Із

сил,

штабу

ні села Гребельок СвJ,

.не

своїх

потреба, нависний

тWІьНJLвської

Федір Сорокін, Максим :Кулан, Єв­ ген Боровський, Михайло Артьомов ... А як! nрийоми застосо вували льот. чики nlд час бойових дІй! Одного P'l· зу Олексій . :Катрич повертався на аеродром, вистрілявши весь бойовю1: запас. І радтом його nочав nереслі• дувати німещ.. І Олексій пішов H'l таран. Гвцнтом своєї машини обру­ бав хвостове у.nравління ворожо~tУ. літаку. А сам сnрямув ав свою ма..

беззавіт.но служити Вітчизні, не шно­

че-

~ весь Бро:!Іа])СІ!КИ/t ~~йон 1 Що начальнцн корnусу

вннищувалh­

ра nі,rщолнов-н ика · Писанка особовий склад вишикувався на аеродромі . Усі прИІІІали на коліно. Генерал Сбитов вручає командировІ гвардНkьний npanюp. Потім гвардійці дають клятяу

багато зробн.ли длн .fІК­ найшвидшоrо визволец, ІМ Ниївщнии. У п·ред­ rоВQрилося,

12

нашому

Пам'ятаю, ян по командІ команди­

сам генерал дуже

1

коли

' 1

них вважав, що краще заги,нути бою, ніж повернутись без nеремоги. Вони робили no 5-6 бойових ви льо­ тів_ за день. Та війна є війною. Дехто з то ва­ рщиів так І J:Іе повернувся з бої,;:

ному авіаполку було nрисвоєно зваІі­ Н.!\ гвардійського.

к<ЩОrр корnусу. Танкіс-

ти

Сергій Фа_стовець та іІШІІ . Ножен

СrіJrьки рокІв мииуло а часу пе­ ремоги над фашнзмо!УІ, а у серцях колишніх воІнів 1 зараз це в~од~т• з пам ' яті тІ важкі для країни дні, елl:юди бойових дій . Так і мені ча~­ то згадуєт-ься бере,зневий ранок 1942

вищого мц ді­

ратн.t

фрон,тсвики-----­

А. ГАВРИЛЕНКО.

Велику виховну

роботу проводят•

у міському І райониому внутрішнІх справ.

ветерани війни, зустрічаючись Із мо­ лоддю

в

школах,

трудоJІJІх

На цьому знімку

.. олекти­ - ве­

разом із

вах. Дмитро Федорович СиТІ(9

теран вІі;ськ

HRBC.

З м і стовн у

епічно - муз ич -

к о мпоз и цію

« П а м ' ять

с ерця» підготу nа в і провів н а пе р ед од ні Д н я П с р е могІІ ко мі те т ЛКСМ У за водоб j · д і в н ого к о м б і н а т v . Р оз n о -

' відь ведучих

уча сник а

В.

ч ук та М . П а вл усенка пр о ­ довж ува л и

фронтові

пісні .

Г арм оІJ іііна впJІсалися в u ю

роз п ав ї д ь і с п ога д и вет~ ­ р а н і в В е.ш к п ї В і тч нз н я н 1ї в ій ни Ге р оя Ра дя нськоrа

Н. ·миколаи- Союз у

Ф.

ви бачите його

міліціонерами

райониого

відділу JНІутрІщціх справ. Фото м. Семинога.

ВіJІ частий гість

<<ПАМ'ЯТЬ СЕРЦЯ» ну

вІддІлаs

К..

Бендебері .

П.

п а раду

Пе р е м оги

К р и ве нка ,

.~сй те н ап•

т а м ед и чної служ б н К. Є. .\1.ел ьнн к т ~ інш и х . Н а з і! . " інченн я св я та відбувс!І і\ О Нцерт

:; оОЇ

уча сн ик ів

х vдо ж •

с а м од іЯ .1 Ь НО СТі .

Б. ПОЛІГ УШКО, rроиадtЬКІ'/Й кореспqнденr,


*

t стор.

~ траанJІ 19&2 року

-

Уроки Великої Перемоrи

БЕСІДА НА МІЖНАРОДНІ ТЕМИ

-~~·-;ІІІ: . ' . . .-

І'ІмІтв11ВІІА ИІ.JІІОІІОІt США

ІІІ.В'аGУJОТЬ

Зuі-1

Євре~~і uoJ

...

\

rазет).

УСЕ nрогресивне людство

в!дзна.­

перемоги

~·ького Союзу у Великr!% Вітчизняній

війні,

зо.lОТИ:\ІИ

дітерати

В'!Іисаної

літопис світової історії. Віроломний иапад гітлерівської Німеччини буз найтяжчим виnробуванням, яке будь­ мільйонів

еід;tали

своє

JІЮдства

від

радянських

життя

за

за перегдяд

людей

нацистського

варварсr-

.

Радянські лю:tи високо оцінюють ~клад у боротьбу з фашизмом без· (Трашних партизанів і героїв Опору, еолдатів союзників по антиг!тлерів­ еькій ноалЩії. Основний же тягар у !Іійн! ліг на плечі СРСР, який роз·

rр(,мив головні си.1и

ворога.

Однак,

на

родній

у

світо­

за

його.

вати

Ве.1ика Пepe:vrora радянського народу

конструктивні

сштабі

ЦН НПРС,

Сnіввідношення -сил у світовому ма­ з:vrінилось на

користь

війни суворий урок І грІзна пере­ сторога реСІкційним імперіалістичним си.1ам. усім сучасним агресорам та охочим до чужого добра. Однан події nіслявоєнних

ц~й урок

років

показують,

засвоїли не

всі.

дальностІ,

ми,

перед. людством.

Не

ос.1аб.1а І

лінням. І щоб світло не померкло над землею, Т'Реба без звалінання

ненависть.

зані ми залишити nрийдешнім

світу соцІалізму.

Нинішня

а:1міністрація

США роз­

створити

rорнула небачену гонку озброєнь. Ва­

шінrтnн здійснює зб!.1ьшення воєнних

нездоланні

8

БУВАЛЬЩИНА

Х ОРОШУ

погоду,

ян

nравил,),

· на фронті не по:~rічають, милу­ ватися. нею ніколи. Та той червневий ранок

року

1944

не

по:vrітити

бу ~r.J

неможливо. Мабуть тo:vry, що пісюt довгої розлуки, після важких воє.{­ ·Них :10ріг ішов рІдними білорусQІ\!:f· ;r.ш поая~ш. Прозоре тепле повітря

сrру:~rенями Стоя.rrа

п!:tнімалося

така

риаося.' що

тиша, пару

що

віД землі ..

просто

тижнів

не

то:v~:~~

ві­ 1Ут

rрюrхоті.1и бої. Перший Білоруськи~ фронт визвос1ЯВ цю багатостраждал~о,­ ву зе}І.1Ю від фашистської навали. То

та:ІІ,

то

тут

виднІлася

залише­

ва ні:~rецька техніка розбита І зo~­ ci:ovr ці:1а. Здавалося, ноги сам! несли мене додо)Іу .• Все до болю було зна­ :йо:vrе. І uя дорога, якою ходив фn­ на комсомольський -хографуватися 'Квиток, а nізніше шоб одержати його в Оршансьному райкомі комсJ· мо.1:у,

чи

повертався

::~r дому

щасли­

вИ:й, коли Cf>."1<lP Рступні Іспитv. в учи­ тельсь~>ий інститут. Здавалося. щ:> до своєї осе.1і nотраnив би з зав'н· за-ними

очи~rа.

Радісно було стуnати рідною зем­ лею. а.:~же Ішов у п'ятиденну вІ.:l· пусrку' І треба сказати. що вона бу­ ла: мої:.r

несподіваним

к1.1омеrрах

АДРЕСА

від

рІдної

J ТЕЛЕФОНИ:. друкарнJt

l(mcьl'tart)

домівки!»,

· Раііто.м ·на ·пагорбі

nобачив

з

До горла пі.:~коrився · сухий клу­ бок, боляче с:r-исл~.і! серце. Я пішов, не попрощавшись, 'все ще не

тому,

про

но ли

не

тиша,

було

вони?

-

запитав

я.

А

на галявині

там,

ЖИТТtt

н!:~rецькими

2

фашис'tами

рядами в

них

т!дах

лопата:vrи;

І

то:Іі

.1ягати ·в

наступний

обJШміrрафвидаву.

JІИСТІІ

1

походи,

;J;рузів і рІ;:tних День Перемоги.

JDІRoi

І

масовоТ

13.15 14.00 16.10 J8.SO

16.50

YPCt

І

серія.

Доброго вам здоров'я. сДружбою мИ здруженІ•, Срібний дзвіночок. Те.1ефІ.1ьм. Народна творчість. м.,ІІ•

стер народного вбрання С. Кульчицька. О.1імпійці · в нашому ,ІІ.ВОРL Док. тедефІ.1ьм • Муз. фільм сТоподина

17.20 18.00 !8.30

земдя».

19.00 19.30

А•:туа.1ьна До

камера.

1500-річчя

м.

Києва,

О. Верстовський. сАско,1.,. .цова могИла». Вистава. 2().45 На добраніч, діти!

21,00 сЧаt». 21.35 Продовження вистави. 11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕдАЧІ НА КИІВ ТА ОБЛАСТЬ ФІ.1ьм «Мерседес» втІкае від погоні». 18.45 Чемпіонат світу s боксу, І/4 фІиаду. 19.30 Фільм-концерт. 20.00 Вечірня казка. 20.15 Міжнародна панорама. 21.00 •Час».

17.15

Чемпіонат

21.3.;

CPQ

«Торпедо• І З періоди.

з

хокеіо~

-

«Спартак».

поране­

мертsих

nритру­

ряд ...

і

цей

вІ.а.ІІ\JІу

11.11.11\.11у

біг,

ра.11ІомовJІевв• роб<'тн

м. Бро11ари, вул. Киівськ!І,

1!1-3·18;

ГСІСІІ~. ІІІ.ІІJІІJІ\8

!9-4·б7.

154.

показові

Друх &~. Oбc'tr

варск.СІ1'0

виступи

прові;J;них

на першість об.'Іасті між ко~!андами ремонтно-механічного заво,:~;у (Вро- •

вари) та заводу

«Сільмаш»

(Бі.'!а

Церква).

Початок о 9-й годині ранку .

·

ПОГОДА За ди,

Be-

«НОІІ&!І

мітинг,

самодія.1ьності

сnортсменів міста і фуrбольгшіІ матч

довгожданий

nаІІ'r\ІИІІІ'СІ

с\JІtоеЬІІОІ'ІJ

торжест -

художньої

Після цього на стадіоні відбуду­ маtовий .1егкоатдетичний nро­

даними

вдень

ве.:'!Ика

ВІтчвзв.поі' вІ.йвв.

ре.ІІ8ІІТОІ!8.

Вітчиз­

ться

·

втрату· фронтових

z

колективів міста.

раRіше · заго­

добиваЛи

програ~rі

концерт

дів;

Редактор Є. ФЕДЯЯ.

сеsретар8,

місцевого

кr;ітн~

офіцер у вtдстuцl,. учасник

sаст.

19·3·82;

артиста

дянського наро;J;У у Ве.1икій няній війні.

А. ГУЦЕНТОК,

niдcR!·

ві.ІІНОВІJІВ.JІЬНОГО

коркnон.11ента

аромІКJІоаоет\,

бої

Губинськ;)-

Ре.ІІ&ІІТОІ!8

' 19-4-47; ,

,11.аретва,

вже

Актуальна камера. Арії 3 опер у викоианІd

присвячені 37-й річниці перР'.Іоги ра­

наnи­

шува.'Іи соломою І наказували живиj.1

на­

сН&~

УКРАІНСЬКОГО

9 травня на міському ста;J;іоні «Спартак» вцоу,J;уться торжества,

плакав.

.1юдсьних

бать­

я

гарТУ.W

серія

Торжества на міському стадіон\

товлену величезну яму. НІмц1 ходилн по краю П І стріляли в rолоеи мир­ них жите.1ів, а полІцаї топтались n•)

залишилось».

А де ж

і

1942 року•. .. . Іх клали

ває

заnанувала

І

З НАГОДИ СВЯТА

вірячи

Не знаю, як дійшов до могили, та nа:~l'ятаю, як упав обличЧЯ:.'\оt у теш'Іу

тих

.

«ЯК

ста.1ь».

діваюсь».

nочув.

у в'1йну було · двад·uять, 1 кому дове­ .1рся живими дІйти до Перемоги, вже пенсіонери. Та коли наблюкаєть­ ся День Перемоги, кожен ветера!! n~ребирає ·в пам'ятІ І знову nережн-

сНікого

154.

що

розпитував про їхніх синів. воював десь на півдні мор­ десантни.ком, був тяжко пора­ зараз знаходився в госпіталі, ВІктора давно вже Н!'!має вlс-

швидше

наважувався

хоке~,

3

відnовІдь.

«Тут захоронено 856 мешканпІв містечка Смоляни, по-звірячому вби­

решті наважився: «А мої, ян мої?•. , тимофій по паузі важно видихнув:

домо

я у

КАЖУТЬ, шо час заліко!!ує рани. Ні! Такого не забути. Ті, кому

не

точки.

·А

nочув

запитати,

дІзнаТ.f!СЯ

якось

а все Борис ським ненИй, а вІд

-

;:tороги,

розг.1едІв: на пам'ятнику сано червоною фарбою:

з землі. 'ПривІталися. І хоч Х'J­

ті.'ІО€Я

ків,

• .,...

Не nомітив, ·як над лісом оnустив­ ся теплий літній вечір. І лише тоді

дво'<

СРСР

(Москва)-ЦСК

го лісу поховані, пам'ятник по6ачи.n

траву

.1юдей. Вони ·сиділи під куще~t. сні­ ;J;а,1и. Здалеку· впІзнав у них вчите­ .'Іів моло::~nшх класів школи, де вчив­ ся сам, братів Нулешових. Побачив· ши мене, ті, мов по ко~rанді, підня­

.1нся

і

П'ють спалах СОJЩЯ мальви молоді, СrрЬ.ка_тий nівень ходить біля хати. С:~tієrься до дитини світла мати, П:rивуть nщрини в щасті зО:Jотім! Гутарип. з виссю плин глибинних рік. Буяє стеn у силІ світанновій, В~! nупо~ини світових доріг Мир ·зав'язав в ченаннях завжди нових! Село. і місто; жито І трава, І перший вихлюn дУМКИ в свІ.т широкий, 1\ос.мІЧНІ :!.'Іети І земні слова, Мов зерна в колос.! В ·його основі! Мииола НЕСТЕРЕНКО.

-

ки одержав цілих п'ять діб відпустnи! Мама! Як ·хотілося торкнутися гу­ бами її шорсткої руки ... Нарешті польова . дорога виве.1а мене . на· розбитий · військовою техн~­ кою грейдер. Звідси до дому залиши­ .1ося рівно 15 кілометрів.

м. БРОВАРИ.

вуn. Киівсьна,

року

44

.,., -

радісно стислося серце. Три довгі -важкІ роки чекав цієї миті. І ось та­

щастям.

255020,

Весною

....,__ 4 ......~..

світі.

XXVI

А. Кочерги. 11.40 Шкільний екран. Фізика. 10 к.1ас. 12.10 Телефільм «Чекаю І cno.

Мир, мир 1 мкр Фун.даменr .всІх будов! Мир, грунт і небо шахтарям 1 музам. •lетить, як •чайка,. міст понад Дніпром! Гудуть к6сар:ки сінокосом в лузі!

до

наша важна бомбардувальна д'І· візія, ·яна займала nольовий ае ро­ . дром . під. Брян~ьком, переоснастилr.­ tя з· застарілих ТБ-7 на америкам­ сьні 'Б-25; а потім раnтом перебазу­ валася на Балбасовсь~>ий аеро.:~ро)І під Оршею. «Та це ж в тридцяти

ТЕЛІ!ФОН.Н:

НАША

Броварська

БУЛО це теж.

СоцІал\ств..,.r

періоди. У перерві Велогонка Миру.

народиого

3ІtЮсника..с : B~Art1coi 8wчttмJNUii · tІійни присsЯч!Jю.

(ТАРС).

А

ІІІПУСТКА

ІІІJ,

В. МАЛИЩЕВ.

риrор!! З<lХідноєв.ропейських держав ИQJ!i ядерні ранети середньої дально-

10.00 11.00

Мал. в: Потапенка. (ФотохроRіКА РАТАУ).

Мир, завойований у вогні боїв ВfЛИ­ кої ВІтчизняної війни, треба дбаlіли­ .!!0 берегти і надійно захищати.

би і варварської хімічної зброї. Ва­ шfнгтон має намІр розмістИти на те­

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Проіе, мадам, будете спати спокійно .••

-

миру·звучить особливо актуально в перед.:~ень річниці Великої Перемоги.

розгорнулось впробництво нових страхіт.1ивих засобів масовоrо зни­ щення, у тому числі нейтронної бом-·

СРСР

таебаченва

родження».

ядер­

·Заклик радянського керівника

З

ПРОГРАМА

нІй війні•.

безпреuедентне витрат. У ClliA

І

лася

поко­

перелони

те.wесф

життя!

2().05 21.00 сЧас», 21.35 Тмефі.1ЬМ

понІвечену

вибухами, а квітучу планету зобов'Я­

у

сДииамо»

~

регти мир найвищий обов'язок ке­ рівників держав перед своїми народа­

ІмперіалІ­

СьогоднІ

І9.:Ю Чемпіонат

вІд небезпеки, шо Уй загрожує. Збf··

що

·

Рішення КПРС у

планету

стичнІ кола не від:vrовилися від свого nрагнення до світового панування, не

їх звіряча

18.45 19.00

говориться секретаря

нашу

юнкорів

Чехословацькоr

Голови Президії Верхов·

врятувати

JІКІО,

вої РеспубліІ<и, присвяче", 37·Й річНИЦІ ВИ3ВОЛЄИНЯ Ч~ хословаччини від фашвt'І• ських загарбників.

ної Ради СРСР Л. І. Брежнєва на Звернення другого міжнародного кон­ гресу «Лікарі свІту за вІдвернення ядерної війни"., заклинає всі уря· ди. світу до розсудливості і відnовІ­

соціалізму. утворп.1ася свІтова соціа· Лістична система, яка впевнено йде sпере::~ по ш:іяху прогресу І миру. Підсущш Ве.rrикої ВітчизняноУ

,11.011..

llle'I'I'YMe/ii

ком-коемонаатом

єння І зміцнення розря;tки.

«Радянський Союз, у відповід! Генерального

Іrолн!Р

оркктру

иаро,ІІ.ВИХ

Аксьоновим. Н'.56 Програма

мирні nропозиції,

nропонує розпочати переговори для д!.rювоrо розгляду проблем роззбро·

мІжвароJІ!І

С.

дІі «Орля» а ,ІІ.вІч\ ГЄJІОІІІіІ . Ра,11.янського Союзу .JІЬОТЧf.

1 . прий­

і!nравила найглибший вплив на весь ;цадьший хід світоної історії. Вона ща бі.;~ьше пІднесла авторитет і зміцнила позиції СРСР на міжнародній арені.

автор.

тів. lf.IO Зустріч

дешнім поколінням умови для спаній· ного життя. Радянський Союз вису­ нув 1 продовжує систематично вису·

1'і8.'!ізму і фашизму.

істотно

читав

СЬКИХ

вносить

забезпечити нинішньому

неймовірне.

(фортепіано).

Іб.4в Концерт

вану на те, щоб врятувати людство від загрози термоядерної катастро­

фи.

щасJІивим».

ської слави. Іб.:Ю П. Богданов. cM«.RІjl 1111 нами», Фрагменти noerodi

Радинський Союз. На XXVI з'їзді НПРС прийнято широку й ефективну Програму миру на 80-і роки, спрямо­

!І:езаперечну перевагу над капі таліз­ :мом. Вона знаменувала собою торже­ ство соціалістичної !деологІr !!'ад лю­ диноненависни-цькою ідеологією імпе-

к..

15.М Чого І кк ваа'ІІUDТІо І ПТУ. СпадкоємцІ -хтчА

nідстуnи

мир

<11

с.Наро,ІІ.н.1а

Комсомол мои Док. телефільми. Іі.:Ю Мамина школа.

. арені. Найважливіший вклад

справу· боротьби

ТРАВИ.

14.00

дола.JЮ ·багато небезпечних криз, до­ билось позитивних зрушень на міжна­

Ця перє-rн1rа продемонструвала )!:іцн!сть нового суспільного ладу, на·

Жовтнем,

незважаючи

мати

ськай

імJ:tеріалізму, людство за ці ро~>и по­

Тому

rq народу у Ве.1икій Вітчизняніfі вій· ~; здобутої під випробуваним керів· І!НЩТВО:vІ Номуніетичної парт!У; Великим

не

армія: ФРН.

беЗ)1!рною є ве.1ич пере}!ОГИ радянськІJ­

ро.;J;Женого

другої

Телефільм

10.011 Очевидне 11.00 Грав лауреат • вих конкурсів

воУ війни, не тільки не заборонена в Захі:Іній НімеччинІ законом, а й суб­ сидується з державної скарбниці. На це тільки в нинішньому році буде відпущено близько 100 мільйонів мІІрок. Продовжує озброюватись 1 без того найсильніШа в Західній Європі

врятування

~а.

підсумків

НІ

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ

сЧас»,

8.4S

у ФРН. Діяльність всіляких реван. шистських «земляцтв», якІ ратують

ноли випадал6 на долю нашої Вітчиз­

:rm. 20

1.110

них держав, створюють скрізь "Небез­ печні вогнища .нап,руженості. Не змовкають голоси реваншистів

в

,~

RС!ІИЕДІЛОК,

ert. ПравJtЯЧі кола США rрубо втру­ чаються у внутріJПНі справи суверен·

Радян­

.

'...

І

'fFі.Є 37-у річницю

1\ ,'.

а:дернt · ракети ее~І NіJІЬІІесt"l.

вітер

17-22,

ІІ<И9ВЬ»

ІІІІrІИ

-

ropoJІcкoro

І(оммунистическоt! раинЬІ. ropoJІ~кoro

С~ВСТОИ

RapOARЬIX

І(невск<'>іІ

об.nа~ти.

та

8

Українського

мінлива

хмарність,

слабnий;

вночі ~

пог')­

без

температуJ:іа

5-10

не­

ona· вдечь

градусІв тепла.

6ро­

комитета

партия Ук· и "айоипоrо

Газета середу,

, JleПyT8TOB

друкомний -еркуm.

бюро

травня передбачається

Тираж 1І.900.

вихо.а.нть у n'ятницю

ІпJІекс

~ам.

вІвtорок.

та

суботу,

6\964.

2086.

,

74 номер 1982 рік  
74 номер 1982 рік  

74 номер 1982 рік

Advertisement