Page 1

До збирання хлібів готові 3акО.ІіОСШІСЯ у

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАТН, ЄДНАНТЕСЯІ

.Ni 74 (3979) ВІВТОРОК

О~ИМИЙ ЯЧМіНь

пІв.цеиних

раІіовах

14

Кубані.

У ВіДПОВІдь на ИОС'tаНОВУ Цевт­ рат.sоrо Комітету КПРС і Ра­ ди М1вістрів СРСР сПро захо­ ди по

забезпечению

арожаю

і

заготівель

rоспо.ца~ьких

році•

1974

старанно

продуктів

готуються

рок,

зернових

Ціва

у

р. коп.

полів

до

ремонт

иснив.

жнива­

комбайнів.

лінійці готовності

1974 2

сіЛьсько­

трудівники

Завершується

ТРАВНЯ

збирання

На

тисячі ма­

-

шин. Вони обладнуються додат­ ИО.ІІИМ освітленням для ведеНИіІ иосовиЦі і обмолоту хлібів у

нічний час. В rосподарства вад­ хоwrть

зернові

ва• та сКолос•.

комбайви

Політичне

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО KOMITEirY КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ.

сНи-

(ТАРС).

МІСЬКОІ І

PAROHHOI

РАД ДЕПУТАТІВ

ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОВJІАСТІ

u

и

П'НТ:ИРІ9::КУ- ДОСТРО:КОВОІ 1

АВТОМО

6"IJICTaM•

Хороших

Іників у

п'ятирічки

конання

дострокове ви­

державного

плану

на

рік, нолектив третьої ви­ носкої автоколони Ниївсьної спеціалізованої автобази 0901 ~lнІстерства радгоспів УРСР, яка розміщена у селі Требухо­ ві І обслуговує цілий ряд гос­ подарств Дарницького тресту

1974

овочемолочних

радгоспів,

першому нварталі добився радних

успіхів

економічних ма,

з усіх по

1 О 1,3

у

.

і

ВиростИІти

Олександровича

Шевеля, Григорія Михайловича Зозулі, механіків-диспетчерів Івана Петровича Дяченка, Віри Олександрівни Голець та бага­ тьох Інших.

другого кварталу

автомобілісти колони включили­ ся в змагання ще з більшим ен­

тузіазмом. Вони прагнуть вийти серед

підрозділів

Д. БАБИЧ, спецавтобази

.N!! 0901.

ХІМІЯ nроти Оур'янів У боротьбі за високий уро­ жай всіх сіЛьськогосподарських культур в нинішньому році хлі­

для

знищення

бур'янів ва полях.

Нещодавцо члени цієї брига­ вносити

гентарів

амінну

насінних

посівів озимини. 30 гектарів моркви оброблено прометрином, всі посіви ранньої й середньої

·рів

обприскано

і

з кожного

200

плані

450.

бригади

господарства. !Вони

завжди

що

по·сла,бленою,

кри·ття

вологи,

Романенко та Василь АндрІйо­ вич Петренко. О. ЯЦЕНКО, захисту pocmпr.

присвяченомУ.

рІччю освоєння цілини.

20-

··

Трудівники ланів та mерм стверджують,

молодІUІКа.

промо­

самовідданою

працею

що

успішно

з'їзду НПРС, зокрема плани

визначального

року

дев'ятої

-

Боголій,

Михайло

3120 княжичан щих кандидатів

тНmих.

безпар­

проходити­

Дільницях, які

розмістились в nриміщеннях місцевої середньої школи та сільського будинJSу культу­

після за­ та

ри. У селі діє два ти

УДАРНИЦЯ Ніна лець

-

Степанівна

трикотажного

ми

Гаври­

це одна з тих, що на

фабриці верхнього

дитячого

одягу

розгорнули

перши­

змагання

nід

девізом <<П'ятиденку - за чотири дні>>. Маючи великі здібності і досвід, передова швачка пошивного цеху з ро­

ку в рік стала ти свої успіхи.

Михайло

Пархоменко і

сівбу

монолітного

Вибори

муть на двох

примножува­ Особливо по­

ударному

потрудилася

у

третьому,

вирішальному.

За

сумлінну високопродуктивну працю і активну громадську

діяльність

вона

удостоєна

високої урядової нагороди ордена «Знак Пошани».

ри центнери аміачної селі11ри. 3а дні:в

візьмуть

t>локу комуністів і

центнерів аміа,чної води та чоти­ дек:ілька

правил агротех­

участь у голосуванні за кра­

JШІІ'Ощуватиме куку­ 290 гектарах. Площа

Ски1 би (сівачі

року

nраці.

закріплена за меха-нізованими ланками трактf)ри.сті'В Василя Ла­ зебного, fриг~ія Па,рхоме.нка та

Василя

поточного

дівників радгоспу спрямова­ на на те, щоб зустріти день вцборів новими успіхами у

рах. Відзначилися на цій роботі трактористи Михаііло Цимко та Павло Лизун. Тепе,р rвони прово­ дять міжрядний {)бро6іток.

Відділок рудзу на

рад­

першо­

ва провели посівну кампа- ~ нію. Нині вся діяльність тру- fj

·наполегливо

але

кварталу

дотриманні

таке

підживлення

підсумками

нІки nрацівники рослинницт­

останніх дощm добре пішла в ріст. Помітно змінився вигляд і я,рини. В СТJНЖ і якіоно було по­ саджено картоплю на 160 гекта-­

-

кукурудзи

Мені

-

дуже приємно

і

радісно усвідомлювати, каже Ніна Степанівна, -

що рідна Вітчизна так високо оцінила мою працю. У вдяч-

бу,І\Іе закінчено. П. ВОЛОДИМИРОВ.

ність за це

надалі

nрацю­

ватиму так, як закликає

муністична партія

і

Ко­

Радян­

-

при

агітпунк­

школі

та викон­

комі сільської Ради. До по- ~

слуг виборців

тут широкий

вибір різноманітно!

літера­

тури, на будь-яке питаввя з

ський уряд у Першотравнева,

ПОЛІТІАНОГО,

му

радянському

чи

робити

на· одержати відповідь у· чер­ гового агітатора. У будJІІВКу

привітанні

народові.

Буду

все

можливе, щоб зростала про­ дуктивність праці і поліпшу­ валась якість продукції, щоб

з конвейєрних ліній нашоІ фабрики сходило більше красивого і добротного

дитячо­

го одягу. Зараз травень, а я nрацюю в рахунок листопада

1975 року. . . . ВІдсвя'l·кувавши

першо­

травневі свята, Ніна Степа· нlвна з свіжими силами і но­ вим завзяттям сІла за овер­ лочну машину, і конвейєрна стрічка, nовільно рухаючисІ?.

від Ії робочого місця

nонес­

ла нові вироби ...

На фото: Н. С. Гаврилець шиє дитячий одяг.

Текст і фото А. Козава.

еКОІІОМlЧJЮГО

:культурного

ЖИ'r'fЯ

мож­

культури систематично чита­

ються

лекціІ,

політінформа­

цІї на такі теми, як: «Радян­

ська

влада

ду»,

<<Право

обраними ємне

-

влада

обирати

до Рад

nраво

наро­

і бути

невід'­

-

радянського _на­

роду>> та Інші. Особливо з великим інтересом і увагою слухають виборці виступи агітаторів комуністів О. Ф.

Гладишко, О. Р. Г. Олійник.

й.

Кулак,

З метою піднесення агіта­

ційно-масоваУ роботи у пері­ од виборчої кампанІУ на всіх ділянках радгоспного вироб­ ництва

регулярно

виступа­

ють агітатори, політінформа­ тори

та

лектори

організації

первинноУ.

товариства

«Знання». Так, у травні буде

ОПЕРАТИВНІ ДАНІ управлІння сільського господарства райвиконкому про надій молока госnодарствами району за 12 травня 1074 року

"'

"' •;: •.."' "'• 11118. ІІІ

.. ~·м. 1:(

Назви

rосподаоств

ІІІ о

~~~~

"'"' ~"'

показують

трактористи Микола ~усійович

Алма-Аті,

щунарию

Хоч озимина вийшла із зими де­

перевиконують змінні завдання.

роботі

радянського народу,

вою товариша Л. І. Брежнєва на урочистому зас1данні в

своєю

nрацюють, щоб дотримати слова.

отрутохімі­

високопродуктивна,

Зверненням Центрального Комітету КПРС до партії, до

В. КУЦЕНКО, бригадир бригади по виро­

центне­

гектара

&:'

по

грамів

при

'ВКЛючи.вшись :у Всесоюзне с,оціалістичне змага-ння працівників сільського

ники бригади трудяться сумлін­

аrровом

голову

«Великодимерськ•иІЙ »,

На Д\)гляді посівів усі робіт­

у

нолентив

на

Іх

про·сапних культур,

катами.

Приклад

молодияна

план

приросту

650 -700

-

показники

Царик.

зобов'язання взяли м·еханізатори Ленінського відділка радгоспу

капусти трифланом. Внесе­ но гербіциди також на інші го­ родні культури. Зараз обпи­ люються вафатоксом редиска проти блохи і капуста проти весняної капустяної мухи. 240 гектарів саду в стадії розового

но,

приросту

Місячний

Платонівна

Бабич 1

по виробництву і продажу державі молона завоювали першість у районному зма­ ганнІ. В стислі строки при

та-р під ~укурудзу внесено шість

бутона

і в нвіт­

ні.

Ольга

Артемівна

новці політичного і трудово­ го піднесення, викликаного

го

інші препарати

105

лись наші тваринщщі

Натерина

жичани зустрічають в обста­

госпу ·за

Андрій Руденок). На кожний гек­

на

труди­

віком до

УДОСТОЄНІ НАГОРОДИ

бороби радгоспу <Русанівсь­ кий• велику увагу придідяють хімічним засобам. Постійно пра­ цює бригада по захисту рослин, яка використовує гербіциди та

ди закІнчиJtи

наполегливо

бичків

шести місяців, яких доглядають

у.рожай

·високий

зок.рема картоплі по

сіль

же

про­

лі дві групи

РОБОТА ВІДМІННА зернових

lн~ер

Так

160

перевиконав на 27 процентів. У бригаді стоїть на відгодів­

n'ятирічки. Тваринники

Романа Панасовича Вороніна, Миколи Федоровича Черевка, Андрія Івановича Селюка, ~и­ коли Марковича Коноплі, Гри­ горія Михайловича Сатюка, Олександра Васильовича Богда~ на, Миколи Павловича Єщенка,

нашої автоба·зи.

виконавши

грамів, що становить центів завдання.

У МЕХАНІЗОВАНИХ ЛАННАХ

Миколи Степановича Горобахи,

nереможцем

голову,

вибори до Вер­

ховної Ради Союзу РСР кня­

перевезенню

вручено Пqчесну грамоту авто­ підприємства. Найбільший вне­ сок у трудові здоб}тки водіїв

З початку

на

план на 132 проценти. А те­ лятниця. Галина Григорівна Насян досягла приросту по 950

Наступні

МОЛОДНЯКА

п~рет_ворюють в життя гран­ ДІОЗНІ накреслення XXIV

техніна­

призаве місце

Олександра

приросту

піднесення

від­

успіхи колекти-

присуджено

Нупрієнко одержали по грамів середньодобового

800

нівна Харченко, Софія Дмит­ рівна ~оскаленко, Віра ~ихай­ лівна Тетянич, Зінаїда Степа-

процента.

За досягнуті ву

нівна

стосувавши передовий метод відгодівлі сінно-нонцентрат­ ний, майже всі вони перевико­ нують плани приросту живої ваги тварин. Так, за перший нвартал доглядачки ~арія ~ар­

11антажІв виконано на 116,3 ПроЦента, а по вантажообігу на

телят-

доби радгоспу імені .Щорса. За­

показників. Зокре­

·завдання

добиваються

ниЦі бригади по вирощуванню молодияна великої рогатої ху-

почвсна грамота Борючись за

ВИСОКІ ПРИРОСТИ

виробничих показ-

визначальному році

трудове

~2

о

о

=~8~

~О( ІІІ

о;

ІІІ~

•= ІіІ ="' 11 ::є

.,_ S-; Ef"'!;;

'.&~ ~:: ..

15,9 lf,l 13,2 12,1

-D,1 +0,1 +0,5

Оо:

Радгоспи «Плосківський» імені Щорса імені Кірова «Русанівський»

&,о

16,5 15,5 14,5 13,0

+О, І

:..сі.

~~

.о-: ІІІ;>

о

....

·"" .... "" rн:

-;~ 01111

~· ~ """ оо

+0,9 +1,8 -0,3 +0,9

88 95 90 97

«Жердівський» «К:алитянський» «К:расилівський» «3 а вор НЦЬКИЙ>> «Літківський» «3 Ор Я» «Гоголівський» «Тре6ухівський» «Бо6рИЦЬКИЙ>>

«Заплавний»

«ВеликодимерСЬКИЙ»

11,7 11,6 10,0 10,8 10,5 110,4 9,6 9,5 9,5 8,5

12,5 13,0 12,0 12,5 12,0 11,5 10,5 11,0 11,0 10,5

+1,1 +0,1 +0,7 +0,6 +1,0 +1,6 +0,9 +0,7 +1,0 +1,0

-0,2 +0,3 +0,3 -1,0 +1,1 +0,8 -0,4 -0,7 -1,5

91 88 95 92 92 68 92 93

7,3

9,5

+0,6

+0,3

81

95 ню

Птахофабрики

Семиполківська Племптахозавод «Рудня» Пухівський ППР Богданівська

прочитано цій,

19

Партійна

госnу,

14,5

+1,1

1.2,3 14,0 9,9 12,3 9,6 11,0

+0,7 +0,3

+0,1

94

-о, І

92 85 89

+0,5

політінформа~

організація рад­

виконком

сільськоІ

Ради робЛять все

для того,

щоб наступні вибори до най­ вищого органу нашої краІни пройшли на високому органі­ заційному та ідейно-політв:'!· ному рівні, сприяли широко­

му розгортанню дійовоrо со­ ціалістичного дострокове

13,4

28

лекцій та бесід.

дань

змагання виконання

за зав­

дев'ятої п'ятирічки.

І. ПЛЮТА, секретар

парткому

ра.а:·

госпу lвенl Щорса.

~~


ВІРНІ ПОМІЧНИКИ При Л!JГ.ІііВ.Сь.Ііій -сільській Раді деnутатів грудЯІЩих 'за територіальни;ми і .виробни.чи~и

За дору чення-м викоІtавчого ·номітету депу­ татська група вишивального цеху фабрики ху­ дожніх виробів ,nерев~рила роботу nідприем" СТіВа ПО ВПрОВаДЖеННЮ у ВИІрООНИЦТJ!О НОВОЇ техні,ни та зростання •ПРодуІКТИвності прщ!. Підготовили доповідну запи<Щу винониому і

rІринципами ,с'І'ворено шість депутатсмшх пос­

гі,в. Ці ІПОСТИ будують свою •роботу, виходячи з rшанів сільвико~ому, йоrо постійних ко-місій . Вико,на,вчий комітет у два місяці раз снликає :· тарших ,грУІІJ на се.'<І:ін-а,ри, на. JІКИХ обгово­ ІНОЄться СтаІН виробничих ·справ,' проводиться Jб:vІін досвідом роботи . .Заслуговує уваги депутатська група молоч­ нотоварної ферми першого відділка місцевого

янеели

3

ділом , Переконливо

с Іюномією електроенер-гії 1 .мат.еріалів, вносять пропозиції з виробничих питань на •збори іНО­

-сві:Д;чить .

лективу . Та·к: з

npo

рівна Сахно слідіНУЄ за санітарни,м стаІНом при­ _\rіщення ферми. траnторист Валерій Григоро­ в и-ч Гавриленко віДповідає -за вчас не підвезе;:­ ня ,Jюр:v~ів і раціональне їх винористання. Для пі.двИІЩсння надою молока та урізномаІНітнен­ ня ;раціону депутат В. М. Набиш зап,ропону­ вав дабавити в склад раЦіону х;вою. Пропози­ І\іЮ :Jа проваджено. і вже другу ~ш~1у раr{і он Іюр ів поповнюється хвоєю.

шим со рто'1

У ми-нуло:vІу році .1и

проведено

Ради .

ліна рні

робітниЦі фабрини піДІНя­

депутатсьною

.ГРУІІJОЮ

про

торг і-влі ·і громадського

харчування

UUвидко лине час у праці натхненній. Здається, це бу­ ло

пеТJ-е­

Депутатсьні пости надають велину допомо­ гу ВИ!І{ОНКОІМУ, розширюІ01'ь поле діяльності де ­

nута,тів

(не - ·

на мосцях.

'-Ілен цього посту Г. П. Сушка постійно три ­

СПИОКИ ВИБОРЦІВ мову або усну заяву до викон­

кому Ради або дільничної

Вибори депутатІв

до найви- борчої номісії.

щого органу державної влади

-

Виборчий закон

Верховної Ради СРСР. як і до що виконавчий

всіх Рад депутатів

ви-

передбачає,

Іюмітет

Ради

трудящих, деnутатів трудящих не пізніше,

на nідставі Нонституції СРСР ян у триденний строк, має роз­ є рівні. Це означає, що ножний глянути таку заяву і внести радянський гром;1дянин , який необхідні виnравлення до спис­ досягнув 18 років, може взяти ку, або видати письмову довід­ участь у виборах. Він має тіль- ну про мотиви її відхилення. ки одни голос .

Основним

документом,

При відмові виконному місце-

що вої Ради

задовольнити

встановлює nраво громадян бра- виборець може

заяву

звернутися

із

ти участь У виборах, є списки скаргою до районного (мІського) виборців. Вони складаються народного суду яний у три­

виконномами міських. район- денний строк на відпритому су­ них, сільських і селищних Рад довому засіданні, з викликом за формою , затвердженою Пре- nредставнина органу влади і за­ зидією Верховної

. Ради СРСР , явнина, розглядає скаргу і ви­

окремо по кожній виборчій діль- носить по ній остаточне рішен­

~ ~

!

Оле'к с ій

ниці. До списнів внлючають всіх гром адя н, яні вже досягли до

Пилипови •І

дня виборів

Добровольс ьк-и·й ·-- у•Іас-

к·

мешнають торії .

ІІІІІ\ В е·.rнІІкої Вітчи-зіш:юї

вони

н а даній терн-

За ЗО днів до вибо рів, тобто 16 травня , виконкьм в ідnовід-

.

донументом вноситься до сnиснІв виборці в тієї виборчої діль-

ної місцевої Ради депутатів ниці, де він трудя щих зобов'язаний nред- день виборів.

1\ 113 В ІІІ

загального ознайомлення.

.

с тавити списки

. юnросо вісно тру-

_111т1,с н на рі З ІІ\І Х робот<l х '

\ У Р <І тrocn·i « Літк і-всь І\І І Й » . ~ П_орт_ р ет п ере:(ОВІІ І\ (} L'O '

~ :J<ІІJ('СЕ' ІІО

ша.:JІ СТІІЧІІоrо

j

Фотu

перевірити

Передбачені радянським

Rож- борчим законом сnисни

або включ ення

n равильність

неправидь-

до н ього

осіб,

як і н е мають права брати участь

Бе ндика .

\

у в и бо рах, перекручення nрізв и ща . ім ' я. по батьно в і, інших

,,#._да них)

слід

подати

про

в

ви-

вибор-

можли- ців і посвідчення на право голосування,

забезпечуючи

це

за-

виборців, КОЖНОМу

громадянинові СРС Р можливість висловити свою волю на

ностей (невнлючення до списку виборах

-

В.

має

ці в. ~' раз і вия влення

ІІ а .1о шк\ nош а -

__ .,._ _ _ _

в і сть

громадянин

для

nеребуватиме

аа несення до списну як його са- гальнІсть і рівність МОГО, ТаК і будЬ-КОГО З ВИбОр- на ДіЛі гараНТУЮТЬ

:J· \J а г аІІІІН

1111 Pil .'trocпy .

ний

виборців

одер~ують у

ви· кониомІ· Ради Пос · " << на право голосуваннЯ>>. вщчення За цим

~ї\<ВІТ'Іа .1ІІ ор ;1ЄІІ Червоної 3 ірк.JІ і . LВі \JE'.'La .li. :35 ро-

.

"ж ж

я 1 вю дя; ають на років, незалежно нове місце· проживанн у трива-

в ід того. постійно чи тимчасово ле відрядження,

війни. його бой-овий ш.1 ях

і

18

ня. Виборц 1·

країни .

до

Верховної

Ради

Р. РАФАЛЬСЬКИИ,

старший консультант Президіі Верховної Ради УРСР.

пись -

( РАТАУ ) .

~~~~~~~е~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ji ЄДИНІй СІМ'! РАДЯНСЬКИХ НАРОДІВ

ГА3 TJ"PRMEHI'I .Ще рік тому на nівночі республіни в ;Jаунгузьних

Наранумах були суцільні ліс­ ни . А сьогодні тут величез­ ний промисловий оазис турк­ менської газової індустрії ,

що

бурхливо О

розвивається .

2

стор.

О

Це Н а іпсьне газоконден­ сатне родовище, найбагатше в Туркмені ї . Серед барханів піднялися десятки бурових

його 43,5 м1ль~она кубо­ метрів. Газ tlaiпy по газо­ проводу Середня Азія Центр прямує в далек:у

вишон, а

путь. на nромисJЮві nідпри­ ємства євроnенської части­

--

неподал ін від них технологічні установни,

т еплообмінники,

сепа ратори ,

ни країни.

f1де шостий рін

вел ичезн і резервуари .

з

Наіп, де n · ять місяців то­ му видобувалось на добу 19

публіЦі газово! індустрії. Але який гігантський стри'

мільйонів

:!а ра:!

за

кумметрів такий

же

час

газу , дає

о

початку

створення

в

рес­

бок зроблено в п розвитнуІ Зараз експлуатується n'ять новЕ житrя

о

коли

вона

змужніла, за­ трудової слави і Жанна Макарів!fа Патри­ кеєва. Прийшла на підпри­

Ради депутатів трудящих.

НАШІ КОНСУЛЬТАЦІІ

давно,

ди . Виросла. жила доброї

шемня · '(Юботи з грома:дсЬЮІми ор.ганізац J ями, вИбоірЦЯ!ми та активом ceJta. С. КОНОВАЛЕНКО , голова виконкому ЛlткlвськоУ сільської

л-Іає на ·КОНІrролі .закладну ІПРОдУіНТі.в на харчо­ uл QІЦі, сліднує за сан ітарним станом лііІ\арні .

тан

А разом 3 ним росли і лю­

Одержуючи додатно:ву ін ­

формацію в!:д членів депутатських т.руп, сіль­ ська Рада використовує П для дальшого поліп­

рі.вник ,групи М . П. Юрченко) sa с-воїх засідан­ нях обговорили питання про роботу медсестер :VІЇ:КРОРаЙО.Ні-В села , ІПРО саніТЗІРН01ПрофіЛаІКТИЧ­ НУ роботу санфельдше ра Р . М . Пастушенка.

не

вперше nерестуnила поріг прохідної заводу електротех­ нічних виробів. Відтоді ми­ нуло вже більше десяти ро­ пів. Великих змін зазнало підприємство виросло но­ ве nростаре і світле примі­ щення, встановлено новітні високопродунтивні машини, осІюєно багато найсучасні­ ших видів nродунції.

Проте ще слабо у нас працюють депутат­ ські гр упи мехаІНічної 'Майстерні радгоопу і тарН'Ого цеху рибкоЛІгоспу. Вони рідно інфор­ :vІують ви.конавчий комітет цро винонання до­ ручень . не органі-зовують прийом гро:v~адян та розгляд їх зая'в і ·скарг, не добиваютм:я вико ­ нання рішень Ради і винонавчого , комітету_

ті в ·нетверезому стан і.

група дільничної

перед

в ірнли роботу ·кафе і винесли питання на об­

Цей захід мав певний вплив не ті.'lьки на тих . кого сл ухали . а й на тих, кого бачили на робо ­

Депутатська

Окрилена .цовір' ям

про­

говорення 'сесії.

Плису напідпитку. За тут

питання

по

rюм NQ 1 ;:{епутат М. А. Музиченно підняв пи­ тання про т,рудову дисциnлін у с.кота.рів фер:ІІИ. Часто ~южна було зустріти, осооливо .в НіЧ'Н У ГР У1ПИ

nроц ента

99.4

незадовільну роботу кафе_ Члени посту конт­ ролер В'ІШ Ніна Король та ш.вачна Галина Шевченко ра-зом з члена1vш nостійної .ком іс ії

Ця депутатська ГРУ~l# займається не ,1иш є

:Jасідання товариського суду сІльської

відправ лено

ду.кцїі.

виробн ичи:vr и аправа·ми , а тримає .в полі зору побуrr працівнинів ф е р:v~, трудову дисцИІпліну , :vІатеріальну ·3аЦіJшвлен і сть. Керуючий відділ­

депутатської

!ІНіЦіати-ви швачни Валенти'Ни

Іванівни СлLпки на за-гальних зборах філії об­ говорено питання якість .n,роду!Щії. як у випускає .пі.дпроом,ство. про підсумки соціал·і ­ стичного :~:vr агаННЯ, .пі,дВИЩеJІІНЯ оП.РОДУІКТІffіНОС­ Ті nращі . І я-н результа1', плаJН випусf(у продУІК­ Ції за перший .Jіва-ртал визначального рооу п'ятирі чки виконано на 103,7 процента . Пер­

:vюлоко лИJШе ,першого сорту. Безnеречно. цьо­ :vІу :сп,рияв чіткий ро'зподіл о·бов'язків ·між чле­ Н<t\111 посту . Так. депутат доярна Надія Заха­

:~:vri н y, Р. Нозанова. О.

111И1'юmя

Пильно стежать за виконаннsм виробни-чого плану члени депутатемюго nосту ФіліІ «дит­ одяг» (кер!.вник О. А. Король), слі•дкують за

той Фа•кт. що nротнгQІМ .минулого року і пер­ пюго кваРrJалу 197 4 рок у з ферми поступало

щ:юханнн:v~

дане

-винонкому в зв''язн у 3

надто щmільно.

ста.вили собі за :vreтy -- здавати державі моло­ n-о т ільки першого сорту. І як ствердження слона

розглянути

ти:vr. що ця робота на фабриЦі nроводиться за­

радгоспу, Я•КУ очолює бригадИ'Р комуніс1' Воло­ димир Минович Rабиш. Члени цієї груnи nо­

єдності

пропозицію

на одно\ІУ з зас!даНІІ

-

прагненням

дати

продук­

ції більше , кращої як<;>сті, з м еншими затратами . Ось, на­ приклад, коли обговорюва­ ли Постанову ЦН RПРС, Ра­ ди Міністрів СРСР , ВЦРПС і ЦН ВЛКСМ про Всесоюзне соціалістичне змагання , од­ ностайно вирішили взяти зу­ стрічний план , яким зокрема передбачено підвищити про­ дунтивність праці проти зав­

дання на

процентів і виго­

7

товити додатново 10 т исяч світильникІв. А теnер вболі­ ваємо за те. щоб наші nлани

не розійшлися 3 ділом. - І все-таки хочеться по­ чути

слово

про

ваши х

nере­

ємство така собі білявенька .

довинІв .

з голубими очима, тендітна дівчинна й nочала освоювати робітничу професію. Велика наполегливість і ям ітливість швидно виве-ли її в число nе­ редовиків. А скільни радо­ щів було , коли nобачила во­

- Це нелегко,- .відповіла бригадир. - У бригаді люди вс! трудолюбиві, працюють

на свій nортрет на заводській Дошці пошани! І це додало їй

ще б і льше

сили та зав­

На завод приходило моло­

поповнення,

і Жанні як

досвідченій робітниці , дору­ чали навчати новачнів. А че­ рез деякий час запропонува­ ли їй очолити комсомоль­ сько-молодіжну бригаду . Розхвилювалась, навіть тро­ хи зляналась: «А чи виста­ чить

у

мене

хисту

нерувати

колентивом? А що, як не зумію. Це ж треба віДповіда­ ти за всіх, до душі кожного шун ати

окрему

стежинну

... »

Пробувала відмовитися. Але тодішній сенретар парт­ організації М. К Уляниць­ ний сназав: - Тобі довіряємо, на те­ бе на~іємося. Треба буде -

·завжди доnоможемо. Не хви­ люйся , діло .

сміливо

берись

Збігло вісім ронів . трудові

діла

за

Час і

переконливо

підтвердили, що Жанна Мана­ рівна виnравдала довір'я. Те­ пер вона керує найбільшою на підприємстві бригадою , яна налічує 70 чоловік. А це ж 70 стежинок до люд­ сьних се рдець ! І вона їх знайшла, зум іла

згуртувати

всіх у єдиний міцний і друж­ ний нолентив, який удосто­ ївся

права

носити

з вання бригади ної працІ.

почесне

номуністич­

Наш нолектив ян одна ве­

лика

великим виробничим стажем і досвідом. Серед них Га­

лина Нагорна , Світлана Кравчук , Надія Леонова, Га­ лина

зяття.

де

на одному нонвейєрі. А кон­

вейєр, звісно, любИть ритміч­ ну роботу. Є у нас люди з

сім'я ,

-

Ж анна Макарівна.

розповідає

Усі ми

-

Свідерська,

вони

показують

великих

родовищ,

звідки по

магістралі Середня Азія Центр щодоби надходить мільйонів

куОічних

85

метрів

цінного палива. до кінця ро­

ну ця цифра зросте до Сьогодні

республіна

1 ОО.

нільності

розвщаних запасів

газу, а по темпах видобут­ ку починає наздоганяти Тю­

менську область, з газівника-

Вівторок,

14

травив:

ко­

- Так, дійсно, чудові лю­ ди в цій бригаді , пІдтвер­ дила секретар

nартійної ор­

ганізації Антоніна

Rруnяк.

Іванівна

Вон и

виконують

завжди термінові

замовлен­

-

ня багатьох новобудов п'яти­ річки. Іх світильники йдуть

у . різні братні республіни Радянського Союзу! Вони

горять на будівницт~ Нама­ зу і в Тольятті , в Ташкенті і в Назані та багатьох інших містах. І велина заслуга в цьому бригадира Жанни Ма­ нарІвни, яна тут виросла, змужніла і стала вмілим на.і ставником і вихователем мо­

лодо! робітничої зміни.

... Слово дружного полек­ тиву не розходиться з ділом. Своє чотиримісячне завдан­ ня він nеревиконав на· 2000 світильнинІв , підвищивши nродуктивність праці проти

плану на 6,3 процента . Ім'я керівника бригади Жан­ ни Макарі вни Патрикеєвої красується серед імен нра­ щих із кращих на районній

Дошці пошани .

А.

КОЗАК.

Н а фото: Ж. М. Патрикеє­ ва (злїва ) та краща скла­ дальниця Г. Г. СвІдерська. Фото автора.

~·~ ми яної змагається. У май­ бутньому роЦі в центр нраї­ ни піде блакитне паливо , що знаходиться в надрах UUал­ тина багатющого родови­ ща.

До кінця НІ 75 року Турк­

посі­

дає друге місце в СРСР по

зразки

муністичного ставлення до праці , до виконання своїх громадських обов'язнів.

живемо і працюємо з єдиним

-~

Галина

Патлай та багато інших. Всі

менія, як рективами

передоачено Ди­ XXIV з' УздУ

RПРС, буде давати країнІ в раза газу ьільше, ніж на

4,7

початку

1974

року

цієУ

п'ятирічки.

о


НА БО.ІІДИНІЙ І..,ОРІ

СИНОВІ На худеньКІ дв'1'R'Іі плечі. Я радію весні, ае журюсь ... Як давно це було, мов здалося ...

Я ще юний, та лиха зазнав У своему житті немало, Плуr часу на чолі проорав Не OAJIY борозну без жаJІЮ.

Тlлькв бабине літо чомусь В мій каштановий чуб вплелося. мирне, синє, Глину в небо 11 -

Бо й мені, сиротинl, війна

Дарувала печаль на згадку: Від моєї колиски вона Навіки забрала батька . Не забув я дитинства стежки, Замість хат почорнілі печі ... Як ЛJ11'8JDI незгоди т:я:жкі

* * * вже день з чола

Коли

втирає

А хмаринки, мов кІнськІ rриви ... Не сумуй, мій кохавий сиву: orua ІЦаслвва. Твои

народу.

й ..вол!,

СПАСИ61 ІІА ТЕРІ

·мізерних,

слухати. як nіснею

смеркання.

Гоіід а юп rІ<.'чір аж' nі д

в аншвевlм царствІ,

зорі,

самі

Що

Шо і тобі nід їхнього rрул.ях забивпє дух.

Хтось с:11іхом у гаю прив'язує

коханням

nід Rlllli1Іi,

uлаття одигають .

.МЕНЕ й зараз етоіть ие·

UC'QК!I. стВJ.а

жита. Воно як море. Задивиш­

ся- і, здаєrьсЯ, Ііnнвеіі,t, ·~­ дАєшся Jra золотих хвнnsх.' "

врізував~fІ, .)

,Ji

~що

Я не забув, як проевІтлІЛо обличчя матері, як на очах у А може, неї блищали сльози. здалося ... J тепе.р, коли я

мені

nовернувся

коли притиснув матір

з армії,

стіну nе-:іtазійськи, нецаер і

до грудей, цеіі сnогад був, ма­

кав.а, снпаЛось ,зер~о · fі~~~кер.

тинства. Усе хотів сказати ма­

вача; все хотів рук&Ю ,ц()Т(~­ тисіІ до цього золбт<>;rо;' crpy.Jilкa~ Мама евариЛась нa~ :'Wfe пальцем. А я все . думоо:)Іі·~~­

бра.кло слів ...

урочисто. Щедро, нем~ з ру­ солем~у­

на встигає СJ!1дк~ІІатц зa' ' iiRQ:JO

р031'6р~і'И: :щ~­

і одночасно

буть, найсвітлішим з мого ди­

влови.мою

ло, мамо. Вже і сивина на

скронях,

r;~

роботІ.

Мамочко' Я хочу тобі

nомогти!

Блис-кучі

хвильку

глянула Н<І

внла

на

:Jуnинилисh.

Спасибі,

=::::=:=

rto·

...

НОВЕЛА іііііііііііііііі

Тринадцять . тобі

було, коли

якус1.

Да!о~~~~ь т/а:а~~С::аа, в:~:~

по

вас у бідницькій сtм'і було де-

Ніжно

мене, ІІС\rл~л нлз

хліба, бо

ківш лиха і кусень

в'ятеро. Знала вже й ціну по-

голівці.

-

чат~ринська любов

~®~~illill~~

Не думав тоді про це . Тількн мил увався її рухами. І вперше в моєму дитяЧому cepui заро. дилася повага до nраці .

-

а

Ш[!dil~

щоб '- д~t!fи

такої філігранності в

мозолі,

долонях

на

в серці. все та ж любов. Вели·

· СJр~и

граціЄю.

може, за·

Та,

НЕЛЕГКИМ твоє життя бу-

мИ солому. Мама .' ц~ " ~!fJia швиАКо і ,легко, · з ~- ~ Це·

t,реба тих рухів,

Все, все .

тері .

синку,

я

сама .

ту, бо заробляла влітку в най~ \Іах. ХотіЛось тобі вчитись. та 8 сім'ї ледь зво-

Виростеш, тоді доnоможеш .

де там, коли

босими ногами на стерню. По біг назад, по слідах від коліс комбайна . І раnтом nобачив ромашку. Цілу-цілісіньку. Гор-

1 ось нова вла·да. Люди ніби не такі, як були. Ходять по селу якось гордОІБИТО і молодо

Комбайн зуnинився, я скочив

до зведена жовта голівка, мов сонечко, в білих візерунках ne·

люсткі:в. Така, як Н<І рушнику, вишитому руками матері. Як вона вціліла nісля ,комбайна?

Ії, таку гарну і святкову, ма-

буть, nощадили гострі ножі. Я обережно зір·вав квітку. - Мамо, це тобі... Заклопотаний і суворий

на

вигляд комбайнер дядько Ми· кола, побачивши це, усміхнув-

ся. Витер до.1онею чо.1о і до матері:

- Хороший синок вас, Оксентrвно...

Q

росте

у

дили кінці з кінцями.

ті, що гнули вчора сnину. І слова «колгосn:., с:колектив:. ти почула вперше. . Значення іх, пам'ятаєш, nояснив мій майбутній батько, отой чори~вІ!ІЙ парубок, що не мав ні кола, ні

двора

а

гордості _

стільки,

що ви~тачило б на все село. З'єднала ти · свою долю з

його. Привітали в колrосnі НО·

ву сім'ю. Він став бриrадиром,

а ти nрацювала в ланці. Скільки безсонних ночей про-

·вела, виглядаючи батька, Щ? затримувався в колгосnній конторі? Тліла душа, коли лунав що, виявлялось десь nостріл,

Вівторок,

14

травня

1874

року

Володимир НЕВР АТ. ~~. .

Падають в роси~ті 'ІІОлини Я·блука чудеені, •·наливні,

Q4

Випо:внені еили м.олодої, Скр(mлені jЖИвлющою водою. Сім вітрі в - ,у груди зусебіч ... НепО'вторна я:блунев.а ніq ... Яблунев.ЕІ ніч в моєму краї,

Рано, с утренней зарею JІ.мьtваются цветьt росою, Так. же, как. и тьt, иль я, Словно наши добрьtе друзья.

Ох, и у.мньtе весенние цветьt, Как. и.м хочется скорее

Коли сніг лапатий пролітає, А ранети виснуть на. гіллі

подрасти!

--

Яблунево пахне на ~емлі ... Л.блунева. ніч ... Прийди до хати В яблуневу ніч •П<tщедрувати. Як .вкла;wться епати заметілі, Зійдуть · зорі, мов :t'РОянди білі, А мороз такнИ, що сльози з 'В<ЇЧ ...

И не за.мечае.м .мьt порой, Маленький, но все же он

живай,

С.мотрит ласково глазами, Тянет к. солнцу лепестк.а.ми, Стебелечк.о.м извивается, Нам, он щедро ульtбается. Надя БЕЛОУС, ученица 7-Б класса го­

В щедру ,нJч, У яблун,е:ву ніч!

родской ередней mколЬІ

:Nf! 7.

Надія ПРИХОДЬКО .

крила,

Що правдою жити він. стане.

Валерій ПРИХОДЬКО, робІ'l'ВJІК заводу ID" роВЬ$оІІОІ мет•4)'ІІІW'

В далІ невідомі ... Де ж моє дитинство?

ІЦо вЖе віичаJІьні

І · я, сТоячи біля

Що ни росли в нього

Мабуть , перехожІ, Яким давав пити Воду чисту-чисту 3 повного відерц11, Узнли з собою

срібній тиші.

. КомбаЙН

САСіАО,

ЗшитІй з маскхаJІата .

вийти в са.д

ред очима

друга.

Спасибі жатусі .ми.лій, Що сина будzuа рано, Що став він на ноги

У рябій спідниці,

За руку ніч веде по

V J

спрага,

Гаряча, жива наснага: Творити добро для

У холоднІ.й хатІ.

жовтороГИ й

Люблю я

З бурхливих потоків Jl серце в'їдалася

Коли иужlль пряла

...

ген місяць

ll ригляньтеся:

руху .

шарІлось

Мабуть, у піснях тих, Що співала мати,

чов11н,

малиновим

І І аnо·віtені

mnne

І на трон високий Знадливо манило, Із Jmoгo днями Не хотілось злазить.

гойдаІшя

У

сила,

Стожило цвіла, грижіла, П лескала ясу світанк.ів. Jl .мозок. вростала правда

у полі

дівчат;J

Понад сташам - 'Місячні етежки. В яблун.еву ніч в моєм}· краї Мі.ріади яблук достигають.

-

Утро цветов

Як. жати будила сина На сході робочих ранків, В руках просипалася

ОДЯГаЮТІ>,

І

борні

Сини народу:

."-.....,..fiii!U!IIIII~~~

nлаття

вінчальні

Про тих, хто серце віддав

Коцюбинський й Глібов.

зtrнути.

.

Як ерібдом пе.р,еткані шовки,

дулібів

у .пута ,

ПО)t1лось, .~te?

в сад nід вишні ,

сини,

Коли й думки заковані

Важкі часи їх не ІІСQглн

Десною .

завершують

НІе забули правнуки

Та

Словами кликали до ,щастя

ва сонці?

Лю'бJJю тоді я вийти

Діла батьків

темряві, у . горі,

З Іжаковнм чубом,

вирушає,

сІл

У ріднім Rраї над красунею

Сини могутнього і вільного

1 · Синьооке, босе,

І втомлений спочити

Які

сплять герої,

*** Де Ж МОЄ ДRТІПІСТВО

-.

Лі .

Несли слова в хатини бІдних

На Болдиній горі Вкраїни

Василь ЛИСЕНКО.

В яблуневу. ніч в 'Моєму краї Яблунями тиша заlІ)вітає. Ароматом в:є зуе~біч .У 'ІІІtіІ:вневу, в я,б·луневу ніч. Сплять у дуплах птІМПкм, В . гніздах б;д.жопи ... Яблунева ніч пливе довкола.

свІтлу зброю,

прохолоди.

,-OJIJI

Анатолій

nіт

горою.

Де nарки кличуть до своєї

У безпросвітній

ЯБЛУНЕВІ НОЧІ

Будили люд, вели на чесним бІй, Вкладали в сильні руки

У Чернігові, де місто під

в.корочувn другнй день, І{а ЖИ'ТТЯ колгосnного ІJКТИвіста. Скоро ви афа;вили новосІn­

ля. Здав8JІОСR

6,

для лиха бу.

ли назавжди закриті

двері.

nрийшла бі­ Та із щастям да. Батько молотив хліб одно-. го разу вночі, на току й пока-· лічив руку. Ти бігла серед ночі тудИ, щоб зарадити горю най­ Потім ді­ людини. дорож·чоі рятуючи зналась. що батько, скалічив навічно товарІJШа, себе,

люди, допо­ ЛІО,!и, хороші могJІИ перенести горе . Батько виліКуваІБся, але з рукою роз­

Ії відтяли . прощався навіки. Та жнття є життя. Помалу все і зарубцювалося, забулося, батько, трохи поста.рілий, але гор­ настирливий і таки•Й же дий, не залишив колгосnної f'О­ боти.

Ти, мамо, не була на фронті. Та для тебе і тил був фронтом. Ночами пекла хліб nартизанам, штопала бІлизну, прасувала фуфайки. Ти не три,мала в ру­ твої у діла але ках зброї, грізну годНіНУ для народу теж були зброєю . І коли nовз хату nроходили чужинці, виставля­ ючи nоперед себе широкі леза багнетів, ти блідніла, хоч в тво­ іх очах і не було страху. Бра­ ла мене на руки і довго, довго ДІШІИЛаСЬ.

Я тоді не зна·в, що таке пар­ ТИJЗанська мати. Не ця назва коштувала тому я ще нижче

ред

тобою

знав, що життя. І

схиляюсь nе­

і цілую твої руки.

А ще nам ' ятаю, вк ти про­ воджала мене в армію. с:Слу­ Бережи ме­ жи чесно, сИнку. сказала ти. І я зрозу ­ не" , мів, що берегти тебе, матір, це значить, берегти ВітчИJЗну. Хто зраджує матері, той може зра· дити Вітчизні. Ти

не nлакала,

зустрічаючи

\fене з армії. А може, мені так здалося

...

Ceprll

ПРИСТУПКО.

о

КУТОЧОК ГУМОРИСТА БЕЗ ЗАВА

ПОМІНЯЛЯСЬ РОЛЯМИ Дружку Миколі каже Марко: - Недавно в нашого завбази Касира питає наскору: Скажи мені, скільки персон Була красива секретарка, Він диктував їй все камази. Працює у вашій конторі? Тепер я щось П не бачу, А хитрий касир забажав Мабуть з цією теж не зжився. Поглибше уникнути в справу, Микола кидає : - . Це значить. Примруживши око, сказав: - Із завом разом, чи без зава? Що він і'з нею одружився. - Вона струнка, а він - Без зава, - гука

Спішить головбух у район.

як бочка ,

головбух .

Махає Марко п'ятірнею. -

його я окремо врахую. Касир nосміхнувся до вух. - Без зава ніхто не працює .

Вона ж йому годиться в дочки. І як же він живе із нею? - В квартирІ часто

чути галас , ­

ПОТРІБНА ДОВІДКА

Микола явно не жартує. -

Вони ролями помінялись: Тепер вона ,йому диктує.

В Килини вдома колотнеча -

Bect, день скандали, крик,

гризня

...

ДОСВІДЧЕНИП ПРОДАВЕЦЬ

І ось вона прийшла пІд вечІр, Щоб лікар їй <<побоУ зняв». Нема мені спокою! Кричить: один абсурдІ Моє життя Мене мій муж огрів сапою ... Потрібна довідка у суд. Оглянув лікар за хвилину

й проріи: -

До продавця говорить МІша:

-

Годинник підібрати.

Тут продавець поглянув пильно,

Щось буркнув сам до себе І подає· йому будильник. - Ось, саме те, що треба. Це здивувало Мину дуже. Пом'явся він хвилину й спитав : - Ти звідки

Наскільки бачу я . Килино, Ніяких · травм ніде нема . Килина кидає сердито:

- Та що ви дивитесь в лупу! Я вас прошу іще сходити Та подивитись на сапу. БУВ ПРАВОЮ РУКОЮ

Мені потрІбно, брате,

До дня народження дружини

Не доберу ума,

ВпІзнати важко Мирослава, Авторитет його розтав; Був правою рукою зава, Та враз - і лівою не став.

-

знаєш. друже,

І

Скажи, мою дружину?

Андрій динник.

ТАКНИ ТОВАРИШ Проси його чи не проси, Та він такий товариш, Що наші з ним не звариш, А хоч і звариш - не з'їси.

БУДУТЬ ЛЮДИ

3 Харитона Пня

Будуть, будуть, видно, люди:

І Мало не щодня

Б'є і б'є себе у г~ди.

Ворнс ДЯЧЕНКО .

-----~~---------О О 3 стор. ~--НОВЕ ЖИТfЯ -~------0


Того

дня

у

домі

ВЕТЕР АН ОСВІТЯНСЬКОЇ ИИВИ

колашиьої

вчительки БJЮварської міс:кої середньої · шкоЛи М 1, а нині пенсіонерки Олени Пр8)Півни

освітянській ниві.

Кірюкової двері не зачин.JІлися з раннього ра.н.ку й до пізю.оrо вечора. До неї йшли з квіта;ми

друзі, вчИ'І'елі і колишві

вона у Броваря пішкк із Киева

учні,

разом із своrм чоловіком і ма­ леньким синком. Навкруги була розруха. Щойно закінчилася грома,дянська війна. Важко бу·

щоб щиро поздоровити з днем

народження, nобажати міІЩого здоров'я . та щаели.воrо відnо­ чинку. А Олена Прокоnівна, незважаючи на свої літа, ще

ло тоді сіяти зерна знань, та молода вчителька вірила, що

досить бадьора й весела, дяку­

вала усі~І

ЗГОДОІМ

за виявлену до неї

щі, але

Життя nрожити не поле перейти. А їй доводилося не­ прок.1адатп

стежки

ЧУДОВИЙ трудно­

вона не nадала в

роз·

t.n-

з

громадсько-політичною.

атеіС'І"К8, рІ:Jбила

това­

який

Алберто

Нуньял,

ністичної об.ІІjJцли

неодноразово деnуrатом місцевих

napflf,

У П серці rорать воrоиь .mобаві ДО ЖИТТЯ і JІІО,АеЙ, ДО ВСЬОГО прекрасного ській.

ки nрагиу.'Іа зробити добро лю­ дям.

шлях був єдиний ліквідація неписьменності серед дорослого населення та підвищення куль­

Високо оцінено заслуги само· відданого педагога О. П. КРю­

родження,

кової:

ті, nобажали

На

цій ділянці

праці

СПОРТ

її ·наrород,жено

ордена­

СПОРТ

на землі

радян­

Сердечно nоздоровляю ч и Олену Прокоnіану з днем на­

ми Трудового Червового Пра­ nора і «Знак Пошани» та ме· даллю сЗа доблесну_ nрадю>.

Олена

85-річни~

на з"а.>kди з честю вmра&Аоау­

вада МІРР~ІІ nбордіа, бо Тіль­

тури.

свій

не МІШУJІ~ Аае мудрі аорад.и.

Р··4' ~атhІ труАІЩИ%, І во­

Як

все дла того,

ФАШИЗМУ ральний секретар партії

веаику

шану. Ії П!*~.ІІИ в рциt(ому.

щоб вирвати якомога більше чесних людей з-nід вnливу ре­ .'Іігійного дурману. А до цього

риш

Прокоnівна заспуж.нпа

була в гущі людей, жила ми .турботами і прагненнями. І це давало їй ще більше наснаrn й свіжих сил. Овою ВЧJJтель­ ську роботу вмі.110 nоедиуаала

КРАХ

ПОРТУГ АПІЯ: Весь світ стеЖить у ці дні за

дадуТЬ

Зустрічалися

пач, а мужньо nереборювала їх. О.1ена Прокоnівна завжди·

нu

подіями, які відбуваються в Португалії, де. в результаті nов­

ВОНИ

урожай.

повагу.

.1егко

У далекому

році з n.ризна~ на вчительсЬDtу роботу nрийшла

1921

Відзначивши

ювілей, Олена Прокоnіаиа, ик і раніше, не ві,І.м08.Uеться від участі в грома.-ській JIOCSoтi. Вона часто аустріч'ЄТЬСІІ з уч­ нями і вчитетrми своеі школи, ділиться спога.цами про героїч­

ми, колеги

no

робо­

їй міцного

здо­

ров'я.

О. БОЖКО, вuц.пька-пенсіонерка •

СПОРТ

СПОРТ

здійснив свого часу сміливу вте­ катівень португальської стання збройнах сил nовалено· чу з фашистський режим. Майже таємної nоліції.

півстоліття ця країна перебува­ :та під владою олігархії, політи­ Іі~І якої по суті справи нічим не !:ідрізнялася від гітлерівської.

:3а цей час Португалія перетво­ рилась у гігантський концент­ раційний

табір,

де

жорстоко

придушували найменші нільнодумства, а народ у\ювах страшенних

Нолоніальні війни

·

прояви ~ив в

злидюв.

Характерною особливістю ни­

нішнього моменту є те, що ство­

рилася. фактична лівих

єдність

усіх

і демократичних сил кра­

їни: комуністів, соціалістів і християнських демократів. Лі­ дер соціалістичної nа рт і ї М.

Суаріш

висловився за ство­

рення тимчасового уряду з уча­

стю представників Нраїна

комунІстич­ переживає

вкрай ро-­ ної партії.

:юрили і без того ~-ер~звинуту t•Jюноміку Португал11 1 водно­

теnер надзвичайно складний і відповідальний момецт своєї

фєї країни у світі. Придушення національно - визвольного рух:,: народів Анголи, Мозамбш_у 1

вже усунуто від сnрав, причому

час призвели до повної ізоляції історії. Нолишніх хазяїв режиму

Гвінеї-Бісау аасудила Оргаюза­ ція Об'єднаних Націй, яка nо­ ставила до Португалії вимогу надати ї'V!

право

на

самовизна­

чення.

Провал колоніальної аван_тю­ ри сприяв зростанню самос~що­ сил. В армії вже давно

nочали

поширюватися' демократичні ідеї; і кінець кінцем во.на від­

крито вистуnила проти фа~ист­ диктатури

Весняний

кратичні органи влади nоки що не сформовані. Національна рада порятунку обіцяла прискорити створення

Тимчасового уряду.

який nови­

крос

зброиних нен буде, зокрема, організувати

іІЮСТі португальських

ської

найбільш ненависних діячів за­ слано на острів Мадейра, роз­ ташований за тисячу кілометрів від Португалії. Але нові демо­

Каетану

·1

ра­

:юм з широними масами трудя­

щих, якими з глибокого підnіл­ ля керувала Португальська

ко­

мунІстична партія, усунула від

проведення перших вільних вц­ борів до установчих зборів І за~ безпечити поважання основних прав португальців.

Номуніетична партія та інші демократичні організації за­ ІtJІнкають портуrальський народ ВІІJІ8.ІІJІТИ революціАну пильність з тим, щоб не доnустити конт­

влади старих правителів. Цими днями вперше за пів­ століття трудящі Португалії

революційного перевQроту. Вони

шого травня. У перших рядах колон демонстрантів йшли ке­ рівники комуністичної партії, JІКИХ повсталий народ звільнив :1 тюрем-фортець Пеніше і Ка­

ність якнайшвидшого припинен­

широко відЗначили свято

Цими днями в &ілій Церtкві проходив

добиваються закріплення

обласнwй

ганнях узяли участь і л·еrко­

атлет.и з міста Броварів. Від­

раДJІо, що на длста.нціях

успі­

і

2000

метрів

3000

ські ЮН•іори буЛ'И nерtШИМИ. Це Jlюбов Єржинкева (на ве·рхньо­

визнання права народів порту­ гальських колоній самим вирі­

му зні:мку друга зліва), Натал­

шувати

ка барабаш (ліворуч) та Іван

свою долю.

А. КРАСИКОВ, OГJJJЩa'l тАРС.

Набанов ~пра.воруч). У КОМ&НДНО:Му легматлети

бо.• а:

•Чорноморець•

20.45 -

(І(иїв).

21.00 К. т. І. Вистава

'.І.І.ІІІ І\. т. Гімнастика.

9.20 --

Новини.

<>JНІгади В. Копе.1єва».

музично•драматичного

атру ім. Шевченка. В

~

9.30

18.05

23.50 -

зустрічний».

о с. Пушкіна. теіі. •Виставка

16.2о

-

те­

Фото автора

вечір-

Перший курс. Англійська мова. сОгля­

Дова .1 екція•. Німецька мова. сПасив ка професія•. •Випробування»,. еДіалоr». (Донецьк). 11.20- Новини. 1!.30 3 мода.1 ьним дієсловом. § 17•. 19.10 _ Програма документальних фільмів. - Музичний антракт. 11.35 - «Шкіль20.00 _ Те.1 ежурнал «Новатор•. 20.30 _ 111!й екран•. Суспільствознавство для т,•.lефільм •Старий .човен». 20.55 _ учнів 10 КJІасу. •Захист Вітчизни -

НА ЧЕСТЬ СВЯТА ЦИМИ ДНЯМИ раЙОННИЙ КОМі·

В. Гордієнко, В. Наснльов. Доб­

ВОЇНИ». 20.00 -

ло степанчнкове

та його

мешканці».

r,~a ком·плексна•. (Відповідають кеуів.никн наукових закла~ів і jWОВідних за-

Перемоги.

Всесоюзний

і добре

команд

6

підпри-

А.

Медвецький, М.

БІлецький,

12.50 - Солдат- ЄМСТВ Та оргаНіЗаЦІЙ МіСТа Та А. Гавриков. Серед жінок кра­ були Н. Медвецька, ська доблесть». 15.35 «Партійне району ВЄ.ІІИ напружену бороТЬ· щими життя•. (Досвід агіроІасової роботи ко- б МБ 4 муністів І(ривоозе,рського району). (Ми- у В ТрЬОХ ВnраваХ . ' В. Рибачок, Л. Розенштейн. О. МАЛКОВ, колаїв). 16.10 - еМузична естафета МВ-8, МВ-2. roJJoвa райоRНоrо комітету ЮНИХ». (Юровоград). 17.00 - Перший Перемогу здобула зrуртована

!!Одів).

(Харків).

ог.1яд

телевізійних Філь-

:1 бокl•j.j:i _ Програма передач. 16.00 _ сПо мів, присвячених робітничому КJІасу: Ве.1огонка рідні ІЇ країні». (І(азахська РСР). 16.30 сНаш ТУ-154>. (Донецьк). 17.40 - Для .\\нру. (НДР). к. т. Документальний телефільм «20 дітей.. Мультфільм «Лісові казки>. Про•·рама :VT ·(4-й канал) днів 3 адушливого літа». !7.00 _ 1(. т. 18.00 - «Поезія». (Дніпропетровськ). 111,()(1 -· Перший Всесоюзний огляд І(онцерт хору Палацу ку.lьтури ім. Гор- 18.30 - Для дітей. сСонечко». 19.00 те.1енізіііних фільмів, nрисвячених ро- бунова. 17.30 _ «Почни докерів півд- Інформаційна програма «Вісті». 19.40 ()ітничому класу: «Випробування», «€ ня•. 18.00- Новини. 18.15 _ 1(. т. Для -Вистава Київського театру оперети. такс місто». •Пошук процоsжується», дітей. «Загадки і відгадки•. 18.30 20.45 - «На добраніч діти!• 21.00 « Розмова по суті». (Донецьк). !!.ОО•Наука сьогодні». !9.00 _ 1(. т. сТвор- Програма «Час». (М). 22.30 - ТелеНовини. 11.35 - «Шкільниіі екран•. Ук' чість народів світу». 19.40 _ сНа сто- журнал •Старт». 23.15 - «На ланах раїнська література д.1я учнів !О кла- рожі завоювань соціалізму». до 25· ресПубліки». 23.20 Вечірні новини. су. «Образ Леніна в українській радян- річчя , дня уКJІадення В.а,ршавського nporpaмa КТ (9-іі канu) ськііі· літературі». 12.15 ~- Фі.1ЬМ·КОН· договору. 19.55 _ Прем'єра багатосе18.00 - Наша афіша. 18.05 - Екраf! Цеj)Т «:\\узичниЇ! МОНОЛОГ». 13.00 - Для рійної телевистави «Ось такі Історії». студента-заочника. Пе,ршиіі курс. Хі.Jітеіі. «Сонечко». І5.4f1 ··· Наша афі- (Історія І-а). 21.00 Інформаційна мія. «Органічні сполуки. Головні КJІаша. 15.45 -- «Му:шчна естафета юних». програма «Час•. 21.30 _ Фільм-кон· си органічних сполук», .19.10 - І(ольо(.Чнколаїв). 16.30 ~- Інформаційна про- церт •Заспіваймо друзі». 22.30 _Спор- рове телебачення для дітей. сЗаіічеrрама сВісті». 17.00 - Перший Всесо- тивна програма. 23.15 _ новини. Про- ня•. Вистава Рязанського театру ляrозниіі огляд телевізійних фільмів, при- грама передач. льок. 20.00 «В ефірі 0-1». 20.20 -· свячених робітничому класу: «ШахтаПроrрама :VT (4-А канu) Вечір наукового кіно. 21.20-М. Стельрі». (Донецьк). !8.00 - РеКJІама. Ого· 10.00 - Перший ВсесоюзИІІА огляд нах. о;Березовиіі сіж». Літературний . rошення. 18.30 - Фі,1ЬМ·концерт •Роз- телевізійних фільмів, присвячених ро- театр. 21.50 - Інформаційний ·випуск ;tуми». 19.00 ~- Першість СРСР з фут- бітничому класу: •Подруги•, сЄ і та- сДень за днем•.

!

1(. т. Міжнародний матч

СРСР-США.

коресnоНАент

Пер' святий обов'язок радянських грома- тет ДТСААФ провів змагання ре внетупили і посіли призові Поезія шість СРСР з футбо.1 а: «дніпро» - дян•. 12.20 - •УпраВJІіння - пробле- зі стрільби; присвячені Дню місця С. СкуйбІда, Ф. Зинов'єв,

:\удожнііі телефі.1ьм «В небі n.1анери».

~\.00 -

друге

Ю. WОКІН, громадський

Пр 0 г.ра.ма передач.

!7.00 - К. т. Для ;~.і- «Торпедо• (MJ. (2-й тайм. Відеозапис). Буратіно•. 17.30 - (Дніпропетровськ). 22.45 _ Інформ а« Портовики 1.1лічівська•. 18.00 - Но- ltіі'інпіі ви~ск «день за днем». """"· 18.1:; - «Дітям про звірят». (ЛеСЕРЕДА, 15 ТРАВНЯ :Jінград). !8.30 - «JІюднна іі закон». Програма цт (2-іі канал) 19.1Ю - «ПівгоднІІи :< Образцовим». 9.00 -· Програма передач. 9.05 _ 1(. т. !'J.:IO -- Чемпіонат СРСР з футбо.~а: Гімнастика. 9.20 _ Новини. 9.30- ,,зеніТ» - «Арарат». (2-й тайм). 20. !5 Фі,lЬМ·ВІІСТава. ф. Достоєвський. сСе-

''"

зайняли

Проrрама І(Т (9•11 кавu) Екран студента·заочни·ка.

16.00 - Програ"" передач. 16.05 - «Наш КОМСОМОЛЬ· к. т. «Актори -

сьКІІіІ

перерві

З<lоlЇКУ Наші

місце.

Франко. «Украдене щастя•. Тернопільського державного

ні новини.

к. т. ~к.~уб кіноподорожей•. 10.30 К т. В ефірі «Молодість». 11.00 1\. т. Художній телефільм «Ілга-іво."'"". 12.05 - Те.1енарис «Дев'ята весна

•динамо•

-

сНа добраніч, діти!• Програма сЧас». (М). 21.30-

українського

-

1000,

бровар­

ня колоніальних воєн на основі

шіас. Напередодні в Ліссабон nовернувся з еміграції Гене-

Програма ЦТ (2-іі кана.а) Програма передач. 9.05

на

приз газети «П.р11!в.да ». В зма­

ху, здобутого в боротьбі проти Пер­ фашизму, і вказують ва необхід­

ВІВТОРОК, 14 ТРАВНЯ

крос

23.30

тресту

підготовлена

команда

<<ННЇВШJt$JХОбуд•, Керо-

вана В. Гордієнком: Цей колек-

ДТСААФ. р

ФЕД,.ІІ.

еJ,актор €. ,. ВОЛОДарем ~==============кубка райкому ••• ._ ""' - = =•• ••

ТНВ ВЧеТВерте СТаВ перехідного

ДТСААФ. Друге місце присуд­

жено

зв'язкіВЦЯМ

ВИННОЇ

(ГОJІОВ. а

В. Мироненко),

ДТСААФ третє комав~"_ 814 (

· ·· Ді МОСТОПОlЗДа ~~ ГОЛОВа г. Сруннков). До речі, мосто­ будіВНИКИ

в

щ,ому Пі і

ЛИСЯ ВеЛИКИХ УС кий час ВОНИ

технічну

році З

ХВ.

доби-

а КОРОТ·

створили добру

базу,

Броварському дослідно­

пер­

організаціі:

підготували

експериментальному

ПОТРІБНІ

першими

РОБОТУ:

тажники.

Звертатися на адресу: м. Бровари, вул. Кутузова, 57.

у ОСобИСТОМУ ЗаЛіКу В ОКре· вправах

НА

СJІюсарі металоконструкцій, ма­ шиніст козлового крану, ван­

команду. МИХ

заао.-у

тресту «Укрелеваторм.линбуд»

АдміністрацІя •

були

wro::.::~::~:~:;~-:::::::::;o:;~;o~:::ql~~:=;~~:~o~~~=~~€~~=~,;::;;~-:;;,~·.:;o~~~=~:=~~i~~~~-~~~~;~~;~;~:~1. Советов депутатов трудящнхс~ І(иевскоІІ области. м. Б~ОВАРИ. деита місцевого радіомовлення вІддІJІ\в промисповості, ~:::,ш-~5 І Ф~~= вул,

1\віІСька,

154.

.

масово!

,... 19-3-18, - 19-4-67,

роботи, фотокореспондента

газети сПравдв•,

~~~C~~~~~#C#~#g#,, • • qg~~~O#O#І#ФcOI#OUC~I~I~~~qq,,,~.~#C•&~·~·DIФibOO,C~#,І#gl~

ІНДЕКС 6\964. Броварська друкарня Київського облуnравпінни в сnравах видавництв, nоліграфії і книжкової торгІвпі, вуп.

Київська, 154.

Зам. 2497-10904 ..

74 номер 1974 рік  
74 номер 1974 рік  

74 номер 1974 рік

Advertisement