Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАйТЕСЯ/

у цк КПРС, Президіt Верховної

.N2 74 (3382)

Ради СРСР і Ра..і Міністрів СРСР

СУБОТА

3

Політбюро ЦК КПРС, Президія

ЧЕРВНЯ

Ціва

2

Ради СРСР, Рада

Міністрів СРСР розглянули повідомлення ГенераЛЬНQГО секретаря

р.

1872

Верховної

ЦК КПРС тов. Л. І. Брежнєва про підсумки

коп.

ських переговорів на найвищому рівні,

радянсько-американ­

цілком схвалили велику

роботу, проведену на переговорах делегацією Радянського Союзу. Політбюро ЦК КПРС, Президія Верховної Ради СРСР, Рада Міністрів СРСР з глибоким задоволенням відзначили, що завдяки

РІК ВИДАННЯ зз·й

правильній ленінсь,кій політиці КПРС і самовідданій праці радян­

ського народу відбувається постійне зміцнення могутності Радян­ ського Союзу, що відповідає інтересам світового соціалізму, зміц­

ОРГАН БРОВАРСЬRОГО МІСЬНОГО НОМІТЕТУ RОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ YRРАІНИ, МІСЬНОІ І РАПОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ RИІВСЬRОІ ОБЛАСТІ

ненню миру та міжнародної безпеки.

ЯК ВИ ГОТУЄТЕСЬ ДО ЖНИВ І У соціалістичному змаган­ ні на честь 50-річчя утво­ рення Союзу РСР хліборобн Броварщнии дали слово ус­ пішно внконатн соцlалістнч­ ні зобов'язання другого року п'ятнрічкн забезпечнти приріст валової продукції сільського господарства иа 21 процент, у тому 'Інслі: зерна на 28 процентів,

картоплі на 45, овочІв на 31 процент. Заготовнтн для

тваринннцтва

на

умовну

голову 40 центнерів кормо­ вих одиниць. Щоб досягтн цього, потрібно, як і записа­ но в соціалістнчному зобо­ в'язанні, внростнти на кож­ ному гектарі 23 центнерн зернових, у тому числі ози­

мої пшеииці по нерів. Одержати по

26 145

цеит­ цент­

нерів овочів і стlлькн ж кар­ топлі, рІзко підвнщнтн вро­ жай кормовнх культур.

Хоч частина посівів­ зерновнх, багаторічних трав - ВНЙlDлн із знмівлі ослаб­ ленимн, І деякІ площІ дове­ лося навіть пересІятн, але основна маса ознмнни пІсля піДЖИВJIеввя, травневих до­ щІв має гарннй внгляд. Швидко пlшлн В рІст і ярІ зерновІ, зокрема кукурудза, а також картопJlЯ, овочі та

інші

ку JIЬTypH.

Старанннй

догляд за посівамн, пlджив­ лення їх гарантують високнй урожай.

Цнми

днямн

трудівникн

clJU>CbKoro

господарства

чали

пожннати

вже

по­

плоди

свові праці збиратн зеле­ ну масу на сіиаж. Ного буде закладено 90 тисяч тонн. Організовано включнлнсь у роботу механlзаторн радгос­ пу «ГоголІвський». Тут зосе­ реджена вся збнральна тех­ віка в одному механІзовано­ му загоні. За першІ два днІ закладено в Tpaнme'i 250 тони сlнажу, а всього його

заготовить господарство БІль­ ше 5,5 тисячІ тонн. Розпоча­

«ЛіткІвський».

Минуло

ДЕНЬ

госпах «Rраснлівськнй», «ТребухіВський» , Богданів­ ській птахофабрицІ та інших. Завдання тепер полягає в тому, щоб швидко І якІсно виконати зобов'язання по за­

ДНЕМ

туватися повільно. В радгос­ пі «Rраснлівський» Із шести зернових

комбайнів

монтовано

лише

семи

наявних

Близько

з

домому

картоплеком­

байнІв готові до роботи три . €: в господарствІ п'ять жа­ посівами і, не послаблюючн ток, а готовІ до роботи двІ, цієї роботи, посилити підго­ ,стоять, чекаючи своєї черги товку до сінозбирання і на ремонт два стогокладн та жиив, копаиня каРТОПJIi. Для інші машннн і механізмн. цього слід У кожиому госпо­ Досі не відремонтовано у дарстві розробити коикрети! Богданівській птахофабрнці робочі плани, графІки, ДOBec~ трн зернові і два картопле­ ти їх до кожного BiддiJIКa, комбайнн, два силосннх, '10-

MaTepiaJIbHe тих,

хто

тнрн

ГOTiвJIi сіна

і

на

за­

на збиранні

нокі.

Якщо говорнтн про підго­ товку збирaJIЬНО'і технікн, то

Тому і станом на

добре НaJIагоджена ця робота в радгоспі «ТребухІвський» . Тут впроваджено акордні на­ рядн. За своєчасний і якіс­ ннй ремонт кожннй робітник крім

основної зар­

плати, доплату преміaJIЬНИХ.

процентів Установлено

20

п'ять грошовнх премій в

50

відремонтовано

одннадцять

тракторннх

чотнрн

жаткн,

всі

кладн,

шІсть

стого­

зернових

нями

ком­

племптахорепродукторl.

Та 'ІН всюдн так? НІ. Не­ щодавно на сторІнках газети

життя»

гострій

було пІддано

крнтицl

ся ві:днриття цього

не днвно, що за 31 травня у райо­

радгоспах

посилили

і

ного

ра Д гос п

В. РОМАНЧЕНRО.

па­

І БУДУТЬ

ка~шлексу

В

будови . вlдбуло­

лІсництво

-

Механізмами , Ма,(іуть, ,під

час

першого ле­

рісщу 'весняних 'робіт не було в полі

ст1льtl\и

нІзмІВ,

машин

і

нк

нинІ.

людей,

меха­

До­

статок 'вологи і .тепла приско­ 'рили рІСт ,не тільки лросапних

ИУЛЬТ~, а 'і <бур'яНІВ. Проти них застосаВУЄl\10 ге,рБЩиди . Вони вже внесені иа 487 гекта­ рів при плані 700.

МеханІ'зоваНі

ланки

Юрія

І вручну

гектар

дВ'а

центнери

кооого

тепер

-

мінд.обрив,

а

по

центнери .

І1ранульованого

д,ва су­

'перфосфату. НайбіЛЬШу увагу надаємо до­ глнду за КОРМОВИ.МИ буряками, яких у нас JЮDіяно 60 reKTaJpi·B. МіЖряддя тримають у чистоті

тра,кто.ристи Володи,мир Само­ Д' ій та Минола Макаренно. Хоч буряни занрlплені для виро­ щування за онремим!\ Іробітни­

3іноrв!\йовича Пронопця та Іва­ на Антоновича Андріященна

дами,

сумлінно доглядають посіви ку­

гали

иуруд,зи на 300 гектарах. Вони провели де~ількараЗ0ВИЙ обро­ біток .качанистої, :внесли на

На допомогу їм ПрllЙШЛИ пташ­ ниці. ,пенсіонери . ,спеціаліСти сільського господарст,ва, .праців­

кожний гектар два центнери мі­

нини

КОНТОРИ.

цьому

неральни,х добрив . Добрий ви­ гляд ,має і карroпля. 3 її площ не СХО,дJlТЬ ,трактори

з

механ'із·

,мами ланок Василя Минитовича Панченна 'та І'ва'на Панасавича Носка. Т.раКlТОРИСТИ Ми'кола Сергійович Карпенко, Кузьма AJврамович Ба,рдаченко таінші нна, чно

перевиконують

'виробі'І1КУ . О'бробі.тну

норми

ПЇ!д час М1Жря:дного внесли на кожний

але

вони

т'римати

явно

рядки

Саме

оеновному

не

всти­

чистоті.

за.IЩЯIШ

закінчуємо

прополювання буряків. На цій роБО'f1і відзначилися робітниці Галина

СемеНі,вна

МаТВlієнно,

Галина Степанівна Ковалець. Марія ОНИКії,вна Панченко, Га­ лина Григорівна Матвієнко та ІнШі.

В. 3АГУМЕННИй, директор Rалитянської пта­ хофабрикн.

культур

АнатО'лlЮ ГРУНі.ну і побажав

тополь,

спорт,сменам

ус­

з

великою де

та

спортивною

продемО'нстру­

плаlJЗання.

Вперше випробували свої здібностІ на голубих дорі ж­ нах вод,яного басейну завод­ ські

плаlВці.

Тепер а~тивісти спортивно­ масової роботи гостинно за­ прошують до палацу уС1х лю­

битеМв спорту міста.

радгоспах

і птахофабриках району за станом на

1972

31

травня

року

(в ,процентах до плану) На з ви

господар с тв

Виконано

п,"ан

%

Радгоспи «3аплаlВ'НИЙ»

« Pycahi-ВСький» «3а'вОІРИЦЬНИЙ. імені ,!Цор<:а « БоБРИЦblКИЙ!> «1'ребухі,в,ськи-й» «К:расиліIВСЬНИlЙ»

«ЖеРді'ВСblКИЙ'>

« Великоди.м€р<:ькиЙ~ «ЛіТ!{Іі'ВСblЮIЙ» <, Плос.~ів.СblШIЇ !> ('3 о р Я» «Гоголі'ВСJ:;КИ,и,)

Птахофабрикн СемшюЛ'wі,веька ПуХі:ВСЬЮlіі ППР КалJtтянсьна Племзавод «Рудня» Богданів.ська

76.3 73.9 64,4 55 .0 48 ,7 43,7 43,2 37.1 36,3 31,2 27.3 27,0 23 ,0 103,4 95 ,2 69,6 50,0 36,2

ВІктор Бабич ще МОJlОДИЙ мехаиl~а­ тор. Однак у радгоспІ сТребухlвський» вІн заслужи. добру трудову славу. Юнака призначили ланковим по виро­ щуванню кукурудзи. Зараз вІн старан­ но обробJlЯЄ свою плантацІю. На роз­

пушуваннІ міжрядь щодня при нормі 15,6 обробляа по 20 гектарів. На фото: вгорІ В . БАБИЧ, а вни­ зу його aгp~гaT на обробІтку куку­ рудзи.

Фото

А.

Козака .

~

школам

-

лоо,

Тан,

у

наДіЙШЛО ш~над пІрамІдальних каштаНіВ

тощО',

по стільки ж придбали дерев ПуХівська сільрада, Брова,·еькиЙ хлібозавод та інШі ор­

А. RОВАЛЕНRО.

у

матеріалу .

БогдаНlвку 500 дерев

ти.ки

всіх сlльськогосподарськнх

до­

та іншИІМ установам і орга­ нІзаЦіЯМ у придбаниі посад­

вали свою майстерність з гl,мнасти'КИ, волейбола, віль­ ної боротьби, самбо, акроба­

про обробІток герБІцидамн

азотних

піДприємствам,

.ВРУЧИВ си.МIВО'ЛIЧНИЙ ключ від палацу ,маЙС11рові СОСІОРТУ

iJ1рогра,мою,

Інспектхри держстатнстики

велику

PalД, рад'гоопам , птахофабри-

Києва.

Поті,м гостІ з КИЄlва висту­

*

надало

1<ам,

пили

ЗВЕДЕННЯ

упо­

Броварське

цІ У,краІни

ВЧАСНО ДОГЛЯНУТИ ПОСІВИ * *•

мІсячника

помогу ,ВИlконкомам сільських

піХі'В.

п'ятн­

час

рядкування сІл

Сюди Пірийшло багатО' завод­ чан , прибули ГОС'ті із столи­

заводським

птахо­

CEJlAX ПАРКИ

ПііЦ

прекрас­

здороо'я.

В урочис1'lй обстанО'Вцl ди­

роботу

року

дару учні поклали букети яс­ !Кравих :весняних н.Віітів .

ректор пiJДП.риємства Олек­ с'lй Гаврилович Большеченно

трібиа дійова допомога І ра­ йоииого об'єдиання «Сіль­ госптехніка»кожному госпо­ дарству. ПартІйні організації на мІсцях, народнІ дозорці повннні взятн під свій конт­ роль ремонт техніки. Своє­ часна і якісна підготовка збнральннх машнн забезпе­ чить успішне збирання вро­ жаю другого річкн.

-

бетону новобудова

методом НаІродноІ І ось ц~ми днями

па,м'ятннків

Т. Г. Шевченку і А. П. Гай­

лац спорту «Металург~. По­ рошков~ки спорудили його

серед мехаиізаторів, спряму­ вавши Іхню увагу на приско­ рення ремонту техніки. По­

байнів Із восьмн наявннх та Інша технІка. У спІшно прово­ дять ремоит збяральноІ тех­ нlкн в радгоспах «Русанів­ ський», Rалнтянськlй птахо­ фабрицІ та Пухlвському

«Нове

у

фабриках

граблів,

чотири

11

вогу. НеобхІдно, щоб головні інжеиерн, завідуючі майстер­

сІнокосарок,

шІсть

гра­

Такий стан внкликав три­

дивно, що в господарствІ до­

строково

"Метanург"

ні Із наявних 112 зернових комбайнів готові до роботн лнше 82, внконано ремонт жаток на 73 процентн, снлос­ ннх комбайнІв на 72, ко­ сарок-подрlбвювачів ННР-l,5 -87,5, картоплекомбайвlв­ на 55,6 процента.

І 30 карбованцІв за якІсний ремонт комбайнів . Тому й не

А. П. Гайдара. До ПіІДН1іЖЖЯ

ПоряіЦ з заводом ПОРОШНО­ вої металургії в~росла вели­ ка і світла зі снла, металу

жодна: ТакІ фактн не поодн­

зернових.

одержує,

троє

пись­

бою з фашиC'l1CЬКИМИ загарб­ ника-ми, оглянули музей

Гостинно запрошує

бель, жатка, трн стогокладн. Із двох складннх зерноочнс­ них машнн не пІдготовлена

заохочения для

працюватиме

сінокосарки,

радЯНСblКОМУ

меннику A-ркаДіЮ Пет,ровичу Гайдару, я'кий загинув тут У

кладанню сінажу, організу­ вати зразковий догляд за

бригади, робітника. Вироби­ ти і запровадити моральне і

уЧНі'В третіх

м'іСТО КаніІВ. Вони відвідали могилу Та'раса Григоровича ,Шев'ченна на Чернечій горі і музей великого Кобзаря, [Jобу,вали біля пам'~:тника ві­

відре­

половина,

140

класЬв БроварськоІ серед­ ньої школи NQ 1 минулої су­ боти здійснили екскурсіЮ у

за

де­

кІлька днів, а зрушень не відчувається збиральиа техНіка продовжує ремон­

лн закладання сінажу в рад­

ЗАХОПЛЮЮЧА ЕКСКУРСІЯ

ганізацІї і установи. Усього за час Місячника

було відпущено лісиицтвом понаlД 5 тис~ч дерев і деко­ ратИІВНИХ кущІв.

І. СУЧОR,

заступник JIiсннчого. ~,~-,~~~~~",~--


ЖИВИ, УКРАЇНО, ПРЕКРАСНА І СИЛЬНА, ВІД

безкраїх

донецьких

СlПра'вах і звершеннях, укра­ їнський народ відчував і :Відчуває плече й дружню

степів до вічнозелених Кар­ па т , від сонячного Криму ДО

При єдиній дії пропетарів пикоруських

і

ве­

Чер~ігівщини

лась

Радянська Унраїна

розкину­

одна з п' ,ят,надцяти

українських віпь­

на Україна можпива,

лісів

республік

без такої

СРСР.

рією вона більша якої Є!вропейської

єд.,ості про неї не може бути й

союзних

:підтримку с,воїх братів

-

дя.нських

насам­

В . І. ЛЕНІН.

від будь­ країни, її

ни, родючі її ниви і широкі й повноводні Це край могу>Тньої стрії,

на

редо,вої

рі.ки. інду­ пе­

яскравих

на­

становить її славу і гор­ дість, 48-мільйонннй у.краї,н­ ський народ ЗaJВДЯЧУЄ ленін-

со-

ціалістичному ладові, дружбі раДЯНСЬJ{ИХ народів .

ШЛЯХ до щастя ук'раїНському на'РОДОВі, як і іншим народам нашої країни, проилала Велика ЖОВТІНева соціаЛі,стична революція. Про-

..

Ніколи ,не зітруться в пам'яті 1'яжкі роки ,випробу­ Бань Вели.ної Вітчизняної

довже:нням справи Великого

Жовтня, виявом волі Бс'іх раДЯНСЬ'!{ИХ народів стало добровілыle об ' єднання радянських респуБЛіК в єдину багатонаціональну державу ро-

бі'Тників і селян, законода,воформлене на Першому Всесою,~ному з 'ї;tп і Рад у

'10

~

грудні 1922 року.

"'"

Вели'чеЗ'на заслуга у СТВО-

.

ренНІ державного с

ідЯНСЬКИХ народі'в

ою

зу

ра

'-

належить

,..

в

родних талантів. У'сім, чого досягла наша респ.ублі'ка, що

ській партії комуністів,

ло овідченням торжества ле-

ністичного

летаРСbtюго lнтернаціоналі:\му, мало справді і сторичне :значеlННЯ для долі р а дяненких народів. Лllше об'єднання всіх сил

'РИТИ не злам ну оБОР0 н н У міць, яна надійно заб езпечує свободу і незалежність ,народів , умови для їх мирної творчої праці.

нреслюється в Постанові ЦІ{ ~ПРС «Про пі,дготовку до 50-річчя ут;ворення Союзу РадЯ'нських СОЦіалі'СТИЧНIІХ Республік », дало змогу ра-

про яну та.к пристрасно м'р1,яв 'великий СИіН У,країни Тарас Ше,вченко, український народ всебічно розви'нув свою національну державність,

ший історичний CTPOI( лік,відyrвати економі' чну і НУЛЬ'Тyrр-

зм фно змІЦНИВ

нінсь.кої національної полі'Ти.ки , живим втілеНІІЯ:vI про-

і ресурС'іН країни,

як

під-

дянським л юдям у найкоротну відсталість. що дісталась

у спадщИlНУ від царизму КaJПіталІ'зму,

з дійснити

Зав-

В сі·м ' ї

вольній,

'.

республіки

'

котрии "

інду-

ГУl'ністю Радянського Союзу,

НОМJ' ЧНОЮ та оборон

.

ною

ню культурну революц'ію, побудувати соціалізм і пере ТВО-

строн ТРУДЯЩі Радянської України досягли грандіозних

інтелігенція країни.

рити Союз РСР

У могутню

висонорозвИ!нуту

держа,ву,

узбецмшй,

сьний,

башкирсьний

назах-

грузинта

на

і,нші

своїЙ

землі, ян рlідНИХ,

м1льйони

ПOlВaJНої

УК'раїНИ,

ТРУДї'вникІ'в З тимчасово онуДІлилися

території

з ними

останнІм

шма, тном хлІба, подавали до-

помогу в роаМlщеннl І налагоджеН'Ні роботи евакуйова-

. ано-

номіки, науни і культури.

ський,

нар<щи прийняли

родІв . За історично короткий успІХів в усіх галузях

казах-

ний час росІйський,

мо-

рення Союзу РСР палко підтримали робітничий клас ,

грузинського,

ськ'ого, уз'бецького, вірменського та і'нших радянсьних народі,в громили фашист, сьних загарбників на українсьнlй землі. У той тривож-

гаранту-

В:Jаємодопомогою братніх на-

трудове селянство, передова

ного,

суверенітет

сіль-

!

на синів Уlкраї-НИ плІч-о-плІч з воУнаlми--бра1'ами з іНШИХ республін ' героїчно билися за Батькі'вщину. МІльйони сині'в російсьного, білорусь-

воз'єднав усі ової землі, не-

ється вr. ією політичною, еко-

сьного господарства, справж-

війни, коли чуття єдиної ро-

'дини проявилось особли,во яскраво. БЛИЗl>КО 4,5 Мlльйо-

НОВІІІ,

,стичне

ство-

пере11ворення

су.СПіль,ства.

дяю! державній єдності наша БаТЬК'і'вщина змогла ство-

та

стріалізацію К'раїни І соціал і-

-

республік

СУЗІР І

'вожде.ві революції В. І. Ле-

ніну, Ленінсь'ку ідею

Дн'lпрогесу представнини

п'ятидес,яти нацІонал ь н остей. Ма'теРіали і устатку­ вання для новобудо'в ішли з уСіХ областей нашої країни.

сади,

господарства,

науки,

спорудженні

працювали

високорозвинутого

сільсь'l\ОГО

ра­

перед велиного російського народу. Досить згадати, що

За т~ито­

площа БлизыІ\o 604 ТИСЯЧ кв. кіЛOlмеl'рhв .. Невичерпні ба!'а'Тс'Гва з ем,них надр Унраї­

мови.

народів,

іНИХ

__

з

рооцубліки

під.при-

ємств. Особливою увагою бу-

~~:::~::~~~:::~:~~:::::~:~~~::::~_._~::::~:_;c~_~:~ ::~::::~:~:::~~.

НРИВОРІЗЬНИЙ ВЕЛЕТЕНЬ Пам'ятник В. І. ЛенІну у Киеві.

(фОТОJCроніка РАТАУ).

IIПIІІIIІІIІІІІШIIІІШIllIUIІІIIIІІIІІIІІШіШIШШ\,

ЛЕНІН Мені зга.дашlІСЬ .давн.і ,роки \ 'ві,р,ні др у.з і з тих бригад,

Які прийшли у степ у

полотняний

ши,рокий,

Дніпроград.

Мені згадалась ЮНJість .ран'ня, Робіт ,НОВИХ к,азковий 'пла'н, І

витв,і,р

,нашого

дерза,н:ня­

У Кривому Розі почалося спорудження надпотужної доменної печі М 9 корисним об' "мом 5000 кубічних метрів . Такого металур­ гійного агрегату нема" в жодній країні світу. Піч розрахована на виплавку близько п'яти мільйонів тонн металу на рік. Це більше, ніж давала вся царська Росія в 19] 3 році. Криворізький велетень будова всенародна. Проект печі роз­ робили фахівці москов с ького інституту «Діпромез» разом з іншими установами . Генеральним підрядчиком став колектив тресту «l\ри­ воріжбуд», в якому працюють представники багатьох національно­ стей, а технологічне устаткування незабаром почне надходити з усіх кінців країни.

На « дев'ятці» буде застосовано багато принципово нових тех­ ніЧНIІХ розв'язань. Ливарний двір, наприклад, буде кільцевого ти­

Любимий, ,пер,ши,й Дн~,Пі>ельстан.

І ,роки ті мені 'вlДКРИЛИ

пу, 3 повною механізаці"ю трудомістких процесів біля горна. На домні не треба лічити плавки випуск чавуну буде безперервним .

3а,кони ві'ч,н,і у життіЩо ,нев.ми'рущі наш·і С,ИЛИ, КОЛИ м,и З ЛеН'і,ни,м ІВ путі . 3а;кон ",pOB'~peHO літами,

Вогнем, .любов'ю .і мечемВ новіТН.іх Іпла'нах Ленін з нами, А ми 'в дер·за,нні з Іллічем.

Мнкола НЛГНИВІДЛ.

Місцем будівництва домни-велетня не випадково обрано Кривий Ріг. Тут виросла велика армія досвідчених будівників об' "ктів чор­ ної металургії. До того ж у місті в повній взаємодії працює систе­

ХарКів . інститут радіофізики нцму залі радіотелескопа .

ма І,оксохімічного і гірничорудного виробництва. Дев' ята доменна височітиме поруч 3 восьмою, і тоді Криворізький завод імені Леніна по

праву

В'важатиметься

флагманом

металургійної

СТЕПОВА АКАДЕМІЯ

промис.ТJовості .

Спитайте

Сім Дніпрогесів під Серед буйної зелені течуть води красеня ТясмИіНУ. ВИСО'/ИІЬ БОІ\даНОіва гора. Історики ладні годИ'нами говорити про Чигирин - свід­ Ііа давно минулих днів . Та сьогодні не менше . ніж Д,ОСЛі'ДНИКІВ давнини , стародавнє мІсце на Чериащині

цікавить

енергетиків ,

проентан­

тів, буДівеЛЬНИlків. ПРИВід до цього дали ті рядии ДиреКТIІВ ХХ,ІУ з'їзду КПРС, де перед­ бачається розгорнути на Україні БУДіВНИЦТВО двох теплових і двох атомних електростанцій. Однією з них буде Чи.гири'Нська ДРЕС потуж­

ністю

4

мільйони

800

тисяч кіловат. Сім Дні­

одним

ханізатора

дахом

кіловат, що набагато перевищує потужність усіх електростанцій ДнLпровського каскаду.

Таний самий енеРГOlвелетень Вуглегфсьний - споруджується в ДО'нба'Сі. Прийшли буді:вельники і на п,равий берег Прип'нті, що за Чорнобилем, І{иївської обла­ сті. Спра'вою їх рук буде первіСТОІ< аТОМІНОЇ енергетИ'ки Унраїни, ЛЮДИ працюю'Ть , виперед­ жаючи графік, прагнуть якнайшвидше засві­

прогесі'в під оД'Ни'м дахом! Біля КОЛИСоКИ цієї станції стоїть колентив київського вLд;ділеlННrЯ «ТеПUlOелектропроект~. Тут вам ро зкажуть , як стара'нно добирали місце для новото енерговеле'Гня, щоб вl'н зна­ ходився в центральному раЙОІні респуБЛі'КИ з в,еЛI!КИМ економічним потенфалом. І обов'яз ­ каВ0 біля ,води, поблизу залізницІ і шосейного

тити велике «електричне сонце» , Воно дасть ЖJtтт.я багатьом підприємствам та будо,вам . 13 Мільйоні:в кіловат - тані енергеТИЧНі потужності стануть до ладу на Україні на кі­ нець п'ЯТИірічки. ХХІУ З ЇЗ(l\ Ком:пар'тії УкраїIНИ поставив за ,в­

шляху.

забезпечити надійність елеКТРОПО'стачання всіх галузей народного господарства, п і двищув ат и енеРГ<)Q.зБРОЄНіС'ТЬ промислового і Сільсьногос­ подарсы{гоo вироБНИЦ'І'ва. За здійснення цього за'ВДання і бореться тепер багатотисячний за­ !'Ін еНClргеТИІ<I'в рес,публіIl\И.

Таке місце знайшли під ЧигИ1РИНОМ, на пра­ ВОМ'У березі ~ременчуцького водоймища. на непридатних

для

ора,нки

землях.

І поки тут зайняті в основному топографи та геодезисти ці про,віснини велиної будо-

о

2

стор.

О

дання:

прискорити

розвито.к

ще ,ВИКОРИСТОВУ'вати

НОВЕ

енергетики,

енергетичні

ЖИТТЯ

нра­

потужності.

о

першого-ліпшого ме­ нера пшениці, по

Придніпров' я чи Дон­

басу, Ставропілля

ви, в Іншому місці, на узбереж,жі Каховського моря, вже споруджується перша черга Запо­ різької ДРЕС. Ії ПО1'ужність 3600 тисяч

електроніки АН УРСР. В аnарат­ (Фотохроніка РАТАУ).

чи

Білорусії,

де в нашій країні передова школа комплексної механізації вирощування сільськогосподарських культур? Неодмінно почуєте: у бригаді двічі Героя Соціалістич­ ної Праці О. В. Гіталова.

56 центнерів кукурудзи . Такі врожаї стали вже нормою.

-

У вік бурхливого розвитку

науки і техніки, ~ каже О.

В.

Гіталов, головна фігура на селі механізатор. Всі роботи у рільництві могою

виконуються

машин;

тепер

з

допо­

механізми

Гітадовський метод і все 3В' я­ мають витіснити непродуктивну ;HlНe ;1 ім' нм уславленого механі­ ру'шу працю і на фермах. Турбо­ затора

ДИ ,

де

-

це справа всієї брига-

мудрість

і

досвід людей,

та про механізацію перша справа.

наша най-

-

закоханих у свою справу. 72 меМетоди праці Олександра Ва­ хані:!атори пр,щюють у цьому ко- сильовича стали надбанням меха­ лек'тиві. Різного віку, різної вда- ніза1'орів не тільки України, а й чі, впни складають дружну сім'ю. інших республік. У свою чергу

В чому с уть гіта.1івсыхx методів? Насамперед, в умінні взяти від техніки максимум того, що вона може дати . В минулому році

його бригада також перейняла багато повчального з досвіду ку­ банських і підмосковних механі­ заторів. І це закономірно: адже в

ІІа кожному

братерській

гектарі

механізатори

дружбі,

у

взаємному

зібра.і]И по 37 ,1 центнера зерно- збагаченні досягненнями науки і вих, у тому числі по 40,2 цент- передової практики - наша сила. Субота,

3

червня

1972

року.

о


В РАДЯНСЬКІМ СОЮЗІ ТИ ЩАСТЯ ЗНАЙШЛА Не леl1КО далася

нам

меччиною .

Війна

Ішсьменні,

роди-брати допомогли заліку­

з агарб­

оСВіти

нинами.

д'іє

НИНі наша респуБЛі.на що­

до

оося;гупромислового

тепер

молоді . -В

вуз ів.

139

дослІдних

ви ­

і

працюють

ц l аліСТИЧlна 'ра

209 lМ~льйонj,в тонн ву­ 117 мlльйоні,в тонн зал1ЗНОЇ руди , близько 65

сестер

т изму, братерської

-

з ернових

житт'я

про.nрама

стичним своїм

,ми

39.4

' партії

по

ЯТИlРічии

реальні

доходи

України

збільши­

32

Велltка

ла

перетворююча

ленінсьна

ціонаЛblна полlти.на і

си­

на­

КoM~Н'i­

врозвитну

нультури

україНСЬНОГО народу. На Унраі:НI , де до революції 72

обличчя

найБІльшого

в

СВІТІ

останнім часом жодна галузь знань не прогресу·вала таки,ми швидкими темпа­

ми, як Кlберне,ти.ка. Вона встигла благо­ вплинути

на

життя

суспільства .

З ВПlрова:цжєння,м ЇІ дос,я,гнень ми 3В' я­ З УЄ<МО нове пІднесення всІх сфер еконо­ міки

ЙОГО' допомогу

у

На

господа1РС1'ві

Таких сіл 'на У,країНі багато. У Иодаках, Иошманlвці, СВіТ­

повеРХOlВI і чотириповерхові житлові будинки з упорядкованими

.НШ1\іртирами, в яких є газ, 'водопровід, каналІзація. В централь­ ній

частині сіл концентруються

системотехнLки,

п 'яти об'єктах,

доведеться

УКРА'НСЬКО'

вписуються

всіх

нашої

республік

привіллям,

З 3Діушевністю

прониз а­

Юбернетичного

емблемою

всього

містечка

пісенних

мелодій

на­

роді'в-братів , став оздо­ бою концертних про­ гр а м

А

киян.

декади

українсь­

ні в його вшюна'нн'і ро­ сійські

в

заслуженого

« Иалинна~,

деМіЧНОГО

ун.раїНСЬіIЮГО

на'родного

Григорія гато

Він

ака­

хору

іменІ

Верьовки

шанувальників.

завжди

бажаний

{'ість в будь-якому точку країни .

У літру

ба­

' багатобарвну

ну­

па­

хору

яскравими,

соковитими

мазками

новая».

«Дубинушка», В

ве­

інтерпрета­

братніх

Саме

республі"ах!

вони

КИЇіВСЬКИМ

ції украї-нЦЇ'в якось по­

щас тя

особливому

з'вучать

!ми

сучасні

бути

центру

дарували артистам

повпреда-

украї,НСЬКОї

пісні

доння,

Сорок

ру

ПОДaJРУЮТЬ

грузинські,

лит овські ,

нраю Тараса Шевченка

нраїни

звучала

знаменної

бецькі пісні.

Цей чудо­

вий 'Ві·Нок, сплетений

Субота, З червня

з

1972

в

з

за'водських

цехах ЧеляБLнська і на ,КОЛГОСПНИХ ланах

року.

тематич­

найрізноманітніших

них

ро з робка

-

і

еле.lfтронно-<Обчислюваль­

нового

ТОІматизованих

інстит у т

великих

ПОКОЛі'ННЯ,

систем

нових

управління

робницl'ВОМ і навіть науко,вими

ав­ ВІІ­

дослід­

~ннями.

Великому кораблеві

o

Стануть

-

велике

до ладу понад харчової інду­

пла­

поліпшено

житлові

умови

дев'яти .мільЙонів чоловік . ,у нинішній буде /о },lільйонів н о восел ів.

o

Поліпшується мед и ч н е обслуговування трудящих та їх сіА/еЙ. У республіці на кож­

ні 408 жителів припадає один лікар і на 120 чоловік один середній

o

медичний

працівник.

Україна зай},taє одн е з п ерших місць у світі за рівнеАI народної освіти, науки , культу­ ри. На 10 тисяч чоловік при­ падає 170 студентів вузів і 168 учнів середніх сп еціальних учбових закладів. У 1975 році в народному господарстві пра­ ЦlОвати},Іе 4,5 мільйона фахів­ ців, у ТОАІУ

вітою

o 63

ю ть

числі з виЩQЮ ос­

мільйона чоловік. У республіці фУНК/jіону­ театри, 25 філармоній,

-

1,8

великих },tузичних колекти­ близько 150 концертних

37 вів,

бригад. Тільки в ,ltинулій п'я­ тирічці збудовано 5013 клубів і будинків кул ьтури .

навчальних

кращих

об'єднали

в з бірник

фв

уз­

м ашин

у

Донецького і Тернопільського бавовняних, Черкаського шов­ кового комбінатів та цілого ряду інших підприємств.

тво­

рів і з свого «ба.гатона­ ціонального» репертуа-

приї здили.

а,зербайджанські та

них

У

,ск:р і зь, куди б вони не

Музика

процеса-

п'Я'ТИlріччі

Серед

У нинішній п'ятирічці ве­

аудиторіях Новосибір­ ська і на будовах Бар­ н а ула. Голоси ХОРИС1\ів впліталися в атмосфе­ ру торжеств у Михай­ ловському і В Ясній Поляні ...

казахсьні,

і

«ДНі­

промисловост'Ї

десятки

впровадження

вчених .

біЛ<:~РУСЬJ{і,

'старовинні

хімі,чними

вання.

П І СНІ у

напрямках.

перехода,ми .

ної літератури і мисте­ цт,ва' , які провод,яться

«Липа

нинішньому досліджень

Батьківщи-нн .

МОГУТНіМ

У них

чергу

процесами.

елеl{троН'не машиноб\У'дування .

вентиляційні прастрої очищатимуть тисяч ку<бометрів повітря на годину .

мелодії

братніх

галу зь

o

лика увага приділяється вироб­ ництву товарів народного спо ­ живання. Обсяг продукції лег­ кої промисловості зросте в 1,4 раза . За цей період у респуб­ ліці з'являться 44 нові фабри­ ки, завершиться спорудження

ки

З

Ідеї , з акладені в перших дослідах кібернетикі'в УI\Jраїни, набули нині ши­ рокого роз<вит.к у . На основі досягнень ноле'kтива кібернетиніlВ на У,країні наро­ нова

o

,у найближчі роки на Ук­ раїні буде вве дено в експлуа­ тацію потужно с ті тю виробни­ цтву 8,2 .мільЙона тонн Аlіне­ рал ьних добрив, 88 тисяч тонн хімічних волокон, 4 мільйони штук авТОАюбіл ьних шин.

o

ми н а піДПРИ ОМСТ.вах Донбасу, виплав­ кою сталі в Днілрод,з ержиIНСЬКУ .

виконати

критими

ПОВПРЕДИ

керува'в

має

ною

спів -

вже

дилася

них

новосілля

про-І»

завершить ,висотний інформаційнО'-управ­ .1 і НСЬКИЙ корпу,с. Прозорий, неначе ве­ летенський кристал, вьн стане своєріД­

вже

виробничими

Потуж­

Першу

C~OГOДHi . У~~ійшов у робочий ритм адмі­ корпусах . справили

вання

ду 5 нових :юв о дів, що виnус­ катиAlУТЬ тракторні а грегати і сіл ьськогОCl! о дарські },taшини.

У минулій п'ятирічці в .IІістах і селах нашої ре спублі­

допомогою машини «Ииї'в» уперше в країні було ЗДійснено дистанЦійне керу-

мати

Нlстративнии карп ус , у трьох лаборатор­

'видно

ГЕС та інших промислових .велетні;в.

І чотири корпуси ек·

!І Чернігові. Стануть до л а­

-

стрії. Місцева nРО},lUсловість збільшить випуск продукції в 1,7 раза. Всього в республіці протягом нинішньої п'ятирічки намічено збудувати 241 і ре­ конструювати 829 nідnри ЄАlств, які вироблятимуть товари на­ родног о споживання .

Е)вропі електронно-<обчислювальну м а ши­ ну « МЕСМ». Машину використовували для багатьох важлwвих розрахунків, з о­ крема, при БУ,ДіВоНИЦТВі Иуйбишевської

мо­

авТО}'lOбільних зі:mасних частин

140 новобудов

недавно, але вже стали історією. У Ииє­ ві в 1948-1951 роках було сконструйо­ 'вано першу в СРСР І континентальній

розташованих тро­

СПіВРОбітни,кам

споруджу:ва­

ку відкривається експозиція, яка роз­ повідатиме про подІї, що сталися зовсім

електронно­

електронний

сіл

У виставочному залі висотного будин­

Характерно, що в будь-нкий будинок цьо­ го містечка можна БУlДе пот·рапити , не ви­ ходячи назовні: в,Сі вони з'єднуються

майб утнього

громадсько-адмінIС11ративні і

культурно-побу<тові будинни. П ' ятнадцять експериментально-показових лось у респуБЛіЦі в минуліЙ п'ятирlчцї.

,найменша запиленість повітря. ні

!культурно­

логірсько<му, Иоробках, ПИРОГі'ВЦЯХ , СніЖJкові, ПОЛОВИНКИНОМУ , Циблях та інших З ' ЯlВились асфальтоваНі озеленені вулиці, дво­

з мініатюрними наПЇlвпровід'НИКО­ ви,ми схемами, тут винлючається навІть

40

І

басейн, паруч 3 ним споруджуєтьс,я стадіон з футбольним по­ лем. ВіДЧИlня'ться ,Двері музичної школи, кінотеатру , кафе.

.справу

під­ еко­

тисяч карбованців .

житлове

ла-десятltр~чка, Ліка' рня. Не забаром стане до ладу плавальний

НОВОСЕЛИ

Центр

5

велике

побутове бу,Дів\ни:цтво. Ось центральна садиба. Три- і чотири­ поверхо.ві житлОВі будинки з лоджlя,ми, дитячий комбінат , шко­

к І БЕР НЕТ И К и­

бі'Оf{lібернетики, і нформаційно-обчислю­ вального і навчального центрі.В, спеціа­ ЛЬRОГО KOHCT'PYКТOPCЬKOJГO бlQРО, експери­ ментального ВИРОбницт,ва.

Багато рис

провадиться

спериментального виробництва. Оскільки

життя.

грандіО' з на.

Кібернетики,

У

універсальний

ти.чної кібернетики

пов­

склад а тиметься з кількох великих розділів: теоретичної, техніЧНОї та

Іюмічної

бюдж е т бага' тьох сі,мей станОІВИТЬ понад

хи далі на Пі'веднь. особливо велике на пруження: їх спорудження буде завер­ шене вже цьаго року . Це норпус теоре­

науки . Але Юбернетичний центр, що й!це на зМ'іНу і'нститутові , стане вищим стуленем орга'нізаЦ'ії досліджень і вті ­

справді

ну касу надійшло 20 мільйонів 700 тисяч карбованфВ. РіЧ1НИЙ

змі­

зок.

~якденно відчувають учені інших галузей

ре з ультатів

колгоспу . В минулому роЦі від реалізації продукції в колгосп­

руна ­

республіки ,

справді

від.НИМ закладом в СРСР з проблем цієї галузі знань. ВІн тіс'}ю зв'язаний з про­

їх

Змінюючи

обчислювалыихx машин . Тут встанов­ люються найновІші ЕОМ рІзних типів, і не з абаfPO'М сформується могутній ,

...

Бу:до.ва

ВИlсокі врож аї збирають рі'К у рік хлібороби і ВИНОl'раД1\ірі

боти проводяться в корпусі

ИИ1ВСЬКИЙ інститут кібернетики є про­

лення

мо лдавани , естонф , .комі, 'МОРДlВИ!lИ т а інші .

соціалі­

своїми

його

}шсловlстю країни,

Ілля Абрамович ЄГУДі'Н, єдиною дружною ,сім'єю живуть І пра­ цюють лК\ди 20 націОllально:стей : росіЯ1НИ, українцІ , білоруси,

,

робі'l'НИ'КИ конструкторського бюро і сек­ тора системО'техніки , опоряджутвальні ро­

науково - виробничого кІбернетичного об'є­ днання підказало саме життя. Мабуть ,

творно

нів очолює У'Славлений хлібороб, Герой СоцІалістичної Праці

вихо­

ціональної рівності.

автомаІ'lсrралі ИиїіВ -Одеса , росте уні­ кальна спору'да Юбернетичний центр Академїінау>к УРСР. створення

ладом.

розумом,

Відшукайте на картІ столицІ України наЙпl.вденнішу Il'ОЧ:КУ. Отут , праворуч від

Ідею

владою,

РАТАУ ) .

, НlРИМ' СblКИЙ ордена Леніна колгосп «Дружба HapoдiB~ відо­ МИЙ далеко з а межами України. В господарстві, яке багато ро­

СblИИХ народів на шляху бу­ дівництва нового суспільства , дальше зміцне.ння їх єдності нерозривно зв'язані з роз­ гортанням соцІалістичної де­ монратії, РО3ВИТlком органів ,народовладдя, цілковитої на ­

стичної партії яснраво вия-ви­ лись

люди ,

Дн іnровсько-До­

рюються всі галузі машинобуду­ вання. План дев'ятої п'ятиріч­ ки пере дбачає стюрудження ці­ лого ряду вел иких підпри­ єм с тв, у тому числі заводів: верстатів-авТОАщтів у Житоми­ рі, го динникового у Києві,

МІСТО? НІ, СЕЛО!

j

..

дружби

му, знаннЯJМ сучасної нуль­ тури, науки і теJCнlни . Вели:кі перемоги paДНlH­

проценти.

соцІалІзму,

(Фото х роніка

рець, людltна~трудlвник. Во­ на збагатилася безцриклад­ ним в історії досвідом будів­ ництsа соціалІзму і комунізс

в

населення лися на

Найбільший у світі тран стюртний літак «Антей».

цнювала,сь і сама людина-тво­

д а льшому піднесенню добро­ буту трудівникw міста і се­ ла. Тільки за роки минулої 11

чудо:ві

Рад<ЯlНСЬКОЮ

валовий

досяг

її

цирконію,

o

вані Иому<ністичною па ртією,

т а,ки. Україна дає п ' яту ча­ стину зерна , яке виробляєть­

м ільйона тонн . Послі'Довно втілюється

це

та марганце -

титану,

нщької западини. З кожниJiI РОКО},1 розши­

Найцін,ніше багатство, най­ більше завоювання Украї'ни

У нас наро­

залізної

руд,

зонтів у зоні

народі·в .

дилися перші електронно-об­ числювальні машини, штучні а л мази, найбільші в СВіті лі­

збір

роз­ взає1V\О­

тіСНОМу

про­

бува ння природно г о газу зав­ дяки о свОЄНІіІО глибоких гори­

народу

ципах tlартійностl і народно­ сті , вони пройняті ідеями .пролетарського і,нтернаціо ­ налі зму, радянсьного патріо-

квадратних

Торік

куль,ту-

займає

ртуті. В нинішній n' ятирічці буде рD.1ищрено райони видо­

\ \

грунтується на високих прин­

ловат.,годин елект,роенергії, 47.4 міль'йона тонн сталі, 149 тисяч тракторів, майже

ся в СРСР.

в

вої

~

зв ' я зку з культурами всіх ,народів нашої країни . Це ро­ бить її ще змістовнішою І багатшою. Література І ми­ стецтsо Радянської Унраїни

кубомеТРіВ газу, мільярдів Ні-

150

метрі,в тканин.

зміСТо.м

Республіка

відне Аlісце в країні по видо­ буванню

організаціях

тисяч чоловік

українського

,вивається

л ини .

~

Національна формою і со-

гіЛЛЯ,

мільйонів

науново-

проектно-кон­

137

то

497

республіці

У

структорських

роБНИЦТlва це дев ' ять Ук­ раї'Н 1940 року . В 1971 році В у,кр аїнсыJ{\йй РСР видобу­

мі,льярді:в вироблено

учиться

близ ько 15 мільйонів чоловік - майже кожен третій гро ­ мадянин. Завершується пе­ рехід до загальної середньої

завдала

краї,ні величезної шко.ди . На­ 'вати рани, заПОДіЯНі

у ДЗЕРКАЛІ СТАТИСТИКИ o Надра Української РСР багаті на різні корисні КОТ!а­

.проценти населення були не­

пе­

ремога над фашистською Ні­

'ІЯ

CPCP~,

який

о

вони

слухачам Китобійна флотил ія «Радянська Україна». (Фотохроніка

напередодні да'ТIІ

утворення

При-ського

хористи

«Пісні 'Н а ро­

Союзу .

501р і ч­

Радян­

Матеріали, присвячеиі Українсьsкій нІй РеспублІці, підготовлені РАТАУ .

НОВЕ житrя

"

о

Радянській

з стор.

О

РАТАУ) .

Соціалістич­


БЕСІДА НА МІЖНАРОДНІ ТЕМИ

Назустріч надіям народів

У найвіддаленіших ках Уганди працюють

на,пружено

чекаl1IИ

в

усіх

На фото: .1JiKap з Ярославля Лев Шарихін (праворуч) ро­ бить перев'язку хворому у гос­ піталі ФQрт-Портала. Цього

столи­

цях. З цілої с-ерії укладених у Москві угод слід ВИJД іЛ ИТИ на­ са:мперед спільний докум·ент «Основи .в заєм ов1дНОСИН між Со­ юзом РаДЯНСblКИХ Соціаліс'тичних Республіи і Сполученими Штатами АмеРIІКI!~, Договір про обмеження систем проти ра­ неl'НОЇ

оборони ,

Тимчасову

угоду про деякІ

заходи

обмеження стратегічних наступальних озброєнь .

в

єдиного

в місті радянського спеціаліста угандійці теПЛІ)

галузі

ПРО'Відні

радян-

ські лікарі .

Св'іто'ва громадськість з глибоким задоволенням зустріла піДсумки переГОВОІр ів керlвникі;в Радянсьного Союзу з прези ­ дентом США Р. Нї,ксоном, ЯКі за,вершилися в МОСl\;ві . Резуль­ татів МОСКОВСI>КИХ зустрічей

куточ­

називають «омуфуму»,

по­

перекладі

літичні оглядачі розцініоють ці документи ян справді ІСТОРИ'ЧНі УООДИ , в яких Діст а'в відображення той принцип, що , незважа­

означає

що

в

« великий

лікар».

ючи на .великі відмінності між СРСР і США У соціальних си­

(Фотохроніка ТАРС).

стемах та ідеології, єдиною прИ!йнятною основою для вІДносин між ними може бути мирне CIТiВliCH~BaНJH~.

ДОС'ЯГНУТі в ході радянсько-амеРИll\аНСI>l\ИХ переговорів угоди

-

це велика перемога

і пра,к тичне втіlJIення

в життя

ленін­

ських принципLв мирного спі'віснуван1НЯ , ПРИНЦИіПііВ, сфор.мульо ­ ваних у радtЯнській ПрограМі МИlру, я~у прийняв ХХІV з'їзд КПРС. За твердим переконання,м кері'ВНИl\'іВ Радянського Сою­ зу, спільний Док'у.ме нт, що виЗ'начає основу взаємовідносин м!іж СРСР і CIlIA , ра з ом з іншими укладеними в ході переговорів угодами створює базу для ро з витку ра'дянсько-американських ·відно.СИН, для ділового СПі:вробі.т,ництва МіЖ Д,вома країнами. У документі під.креслюється , щО СРСР і США «ВІ!ХОДИТИМУТЬ::- із сп іл ьної переконанос-т і в тому, ЩО в ядерний вік не існує ін­ шої основи для підтримання відносин між НИіМИ,

крім

мирного

співі·сну,вання~. Сторони зоб ов ' язуютlІІСЯ робити все можливе, щоб уника'Ги ВОЄННИХ конфронтаціЙ і запобігти виникненню ядерної війни.

Положення , записані в Основах , піДкріплені конкретною до­ мовленістю про обмеження с'Гратегічних \Ядерних озброєнь, яка стала можливою тільки на базі СYlВОІРОГО додержання принципу рl·Вної безпеки сторін і недопустимості здобуття будь-яких одно­

сторонніх переваг. УкладеНJНЯ ДОГOlвору ліро обмеження систем протираlкетної оборони і Тимчасової (с'троком на 5 ро.ків) уго­ ДИ про деяКlі заходи в галузі обмеження с'Гратегічних насту­ пальних озброєнь є настільки важливою подією, що самого цього, на ДУМ'КУ лондонської газ,ети «Таймс», було б «ДОСИТЬ для того, щоб вважати зустрі'ч у МОСl\;ві цішюм виправданою».

Наша паР1'ія безустанно дбає про інтереси безпеки нашої Батьківщини , і цІ інтереси повністю враховаНі в договорі і Тимчасовій угоді . Дос,ягнутого рі,вня с'Гратеl'ічних ракетно -ядер­ них озброєнь ціл.ком досить, ЩQб надійно гараНТУrвати оборону

СРСР і країн соціалістичної СІТі'ВДРУЖНОС'Г'і. У,кладеНі ж угоди про обмеження стратегіч,них озброєнь аалобігають новому туро· ві в гонці ранетно·ядерних озброєнь, який ви.магав би додатно­

вих величезних .витрат і посилив би загрозу ядерного конфлік­ ту.

Розвиткові взаЄМО'ВИl'і,дних Ві:Ц:НОСИН .між СРСР і США СПIРИЯТI!ІМУТЬ і підписані в МОСНВl угоди про СПі,вробіТНИЦ'11ВО В галузІ космосу, науки і техні,ки, охорони здоров'я , охорони нав­ колишнього середови ща,

а

також створення

комісії

з

кі,в.

У ході обговорення на

твердо

стояла

на

міжнародних позиЦіЯХ

проблем

радянська сторо­

Ліролетарського

інте.риафонаЛіЗ­

дітеН. «Ми молоді. весняні кві­ Т.\». Конце"т. (Львів) . 1 7.:Ю Н арод ­ lfIIй теле УН Ів ерсите т . «Факультет здо­ ров·я.. 18.00 Д.,я дітеі\. Фестива л ь дружби. (Дніпроп етров ськ). 18.40.За високу культуру землеробства. ( :\1иколаїв). і9.00 Інформаційна прu ­ грама «Вісті». 19.20 Кінофестива л ь .

~ле5аченнSI СVБОТА, Перша

ЧЕРВНЯ

3

програма-цТ

Кольорове

9.05 настика

ДЛЯ

всіх.

те"ебачення.

9.З5

ГіМ ­

Новини .

-

9.4.;

Співає заслуже на аРТІІС Т"" РРФСР О. Вороне ц[,. (1l.'ре J(ача СІ ЛеніIlГРЗ;l.а)

-

10.30

Д.151

-

дітеіі .

«Ро :~повіді

Гlр о

прнроду'. (П ер~Д"ча :1 СВСРі(.10вська) . 11 .00 Концерт :.аС.'уженого саМО ,1і · Я.1ЬНОГО IIЗРОЛ.IIОГО ансамблю TaHttlo УРСР «ПоліСЯНhа' м. І'ОПІІО. II.~O Зустріч IШlкоріn те.lсстудії «()Р~lЯ» і :і .,наТI!НМ меХ3J1ізатором дв ічі Ге рСН::' \1

Соціа .lіСТИЧIІОЇ Пра[l.і депутатом ВсІ" ховної Радн СРСР О . В . Гіта ЛОВІІМ. 12.00 Передача <Здо ров· я» . 12. ЗО .Кольорове телс ()аt(€,IНіЯ. Про грама мультфільмів: «Хлопчик і хмарка » . «МіН брат сг ра уссня». IЗ.l10 В ефі· рі « .·\і\О/IОл,іс1'Ь» . 14Лn Те.:lеаЛЬМEt IlЗХ ,Подв,,!'>'. 14 .30 ХУ,1Ожнііі фільм «Старож".1» . I б.l10 • .Iv\ іжнародна па­ норама». 16.30 . Вог"і l(ИРКу. . 17.1~, «За вашнм" лист амн». 17.30«ПроG,ІlеМIІ УДОСКОIJалеllНЯ управл інн » народним господарством». 18.00 Но­ ВИНІ!. 18 . Н1 Кольорове те.1ебач ен ня. Документа.nьни;; телефільм про П етро ­ дворець. 18.30 «Музич"і зустр ічі » . 19.00 .- Че"піонат СРСР з футбо.lа: ,Динамо» (Київ) ,Дннамо. (Моск ­ ва). 21.00 Програма «Час». 21.30 _. Ко.' ЬО11Ове телебаЧСIІНЯ. Худож"іі; те­ леф ільм .:Всього трн тижні». (І с е­ рія). 22.З:' Кольорове тел еба чення . qВечірні

мелодії». Новнни.

23.10 -

Друга

метою

ро~итку ра,д.янсьно·американської торгі·влі та еНОНОМі'Чних GВ'НЗ ­

дЛЯ

11 .00

Наша

-

дітей.

l:стrаДllиіі

концерт.

програма-УТ

афіша .

11.05 -

Д" я

Худож"іі\ фільм .П()пелюшка' . Д.,я школярів . Концерт .Дзве­ н а ша пісне-. . 14.30 ТелеВlІста­ 16.55 Програма перед ач. 17.00- ..

12.25 НИ,

ва.

при свя ч ен ий ,',о-річчю у тв орен ня СРСР . Ху дожній фі.,ьм ,Родина Коцюбии· ських». (2 серія). 20.50 . На добра­ ніч. діти!». 21 .00 Програма .Час>. (М). 21 .30 Спортивна програма . 22.4.'; ВечіРІІі IІО В IІII1[ . Програма передач.

НЕДІЛЯ . Перша

4

«,'

-

«;V\VЗ~IЧIНljj

сnіті

кіоск».

ЯIІІ,,;ходів».

ІІ.<Ю

-

1І).3()

18.4:; Документальниil фільм. 19.03 «Творчість народів світу.. 19.35 М. Анчаров .День 'а днем • . Теле· внстаоа. ' (Розділ п е рший). 21 .00 Про­ грама «Час •. 21.30 «По концертних залах МОСКВН». 22.50 Новини.

Д" я

дітеі;. КОllцерт хоре ографічного ан ­ самблю . 11 .30 Кольорове т е.nебачен­ НІІ . Лlу.lьтфільм «Біжи. струмочок». 12.00 «Візерунки». (П е ре дача з І\и· IUНllева). 12.30 НОВИНИ. 12.3, , -·

«Сільська годи на » . 1 3.ЗО Художніі; «Тобаго» змінює курс». 14 .50д .'1Я воїнів Радянської Армії і Ф~'10ТУ. 1 !і.20 КО,lьоров е телебачення «Ваша

Друга

фільм

НІІ.

IR .30 -

Програма

«КВН-72». Півфінал. 2 1.00 «Час •. 21.30 Ко.nьоро ­

п ублі канська

Друга

шко·

.Загадки рІдин та твердих тіл •. 18.00 _. «Від понеділка до понеділка •. 13.20 .З досвіду партійних органі­ зацій» _ 18.30 ,'країнське КОЛЬОРОRе

телебачення. Г . Нахуцріntвілі -«Чинч, р"ка' . Вистава Львів'СЬКОГО театру !Оного глядача ім. М. Горького. В пе­ рерві інформаційна програма .Віс­ ті •. 20.45 .На добраніч. дітиІ» 21.00 - Програма .Час •. (М). 21.30 - Впер·

програма-УТ

Наша

афіша . 11 .0:; в. Вольськиі; «Нестерка. . Вистава Бі .1ОРУСЬКОГО державиого дра маТlIЧНО' го театру ім. Я. Коласа. 13.20 Фі.1I>М-КОllцерт «."іїіі ГO~10C для тсбе». 14 .2" - «Київська панорама •. 15. Ю Ху ,~ожніll фі .,ьм «Восьмиіі.. 16.35 Програма переда ч . 17 .00 «Рік народ­ ження оркестру

фізико-математична

.nа.

ве телебачення. Художніі! те лефіл ьм .Вс ього трн тижні». (2 серія). 22.35 Конц ерт. 23.00 НОВИН И .

11.00 -

програма-УТ

11 .00 Телевізійні вістІ. 11.15 Т елеф ільм «Андрій Попов' . 12.30 Художній фільм «Восьмий.. 16.55 Наша афіша. 17.00 Тележурна'l «Краса "юдська •. (Львів). IЇ.30 P~: .

думка». Ю . І .• _ . Нар од ний телеунівеr­ с"тет . 17.00 Ко.1ьорове теле бачення. «Клуб кіноподорожеіі». IR.OO _ . Нови ­

-

5 ЧЕРВНЯ

програма-Ц Т

16.30 - « І . С . Тургенєв». Навчальна пере да ча з літератури. 17.15 Для школярів. «Вогнище •. Піонерський т е · л~,бірник. 17.45 .Сім днів радгоспу «Гігант •. (Передача перша) . 18.00 НОАІІНН. 18. 10 Спіllає В . Міракян_ .

ЧЕРВНЯ

Раlll-<:ОВЗ гіМI-ІЗСТНКЗ ДЛЯ ді­ «НОВ ІІ"Н. 9 .ЗО Для шко­ «БУДІІ.".ІІІІК». JOло Кольороnе

те .lеба ЧСIІIІ Я.

-

ХХІ\' з'їзду КПРС. Те.,ежурна., <Про­ грес.. 18.30 • Пісні моєі Вітчизни». 19.00 «На меридіанах України •. 19.30 Художній фільм .Безприданни­ ця». 20.50 «На добраніq, діти!' 21.0,) - Програма .Час • . (.'01).21.30 - Укра · їнське ко"ьорове телебачення. «Будь· те знайомі. 22.30 Вечірні новини. Програма передач .

Перша

програма-ЦТ

9.20 --

.lЯрів.

суднобу дівного ,аводу. За накреС.lеннями

18.00 -

ПОНЕДІЛОК ,

9.0 .• теі;.

КО.,аївського (,чИКО.1аїв ).

ше

на

телеекрані .

ХроНікально,доку,

ментальний фільм «Я. lІартизан Украї · НИ'. 22.20 «Екран МОЛОДИХ' . • Діа ­ .101". (Київ Дніпропетровськ). 23.15 Вечірні новнии . Програма передач .

1922.. Концерт заслуженого народних інструментів Ми·

МУ . В спільному комюніке зазначається, що СРСР виступає за припинення бомбардувань ДРВ, за повне і без застережне ви­ ,ведення 3 Пі·вденного В'єтна,м у війсыl\ США та їхнІх союзни­ ків,

11вердо

підтримує пропозиції ДРВ і

люва'ННЯ в'єтнамської проблеми .

ними

і робіТНИЧИМИ партіями,

браТНі'МИ

Незважаючи

комуністич­

соціалістичними

зовl

краї­

иа

наrадування,

передплатннкlв

нами і всl,ма прогресивними силами світу , які з повною п'lдста· вою ,вважають їх важливим етапом у ЗДійснеННі радянської Про·гра,]\oJИ мир'у.

не

пІврІчну

на стала виходити чотири ра­

зн на тиждень замість трьох.

коп. за міськ­

РедакцІя остаииlй

«Ноае жит-

нагадує,

строк

року.

Тнм, хто не

цьоrо

числа

ra-

припи­

ниться.

В зв'язку З тим, що во­

частина

27

районноl rазетн

зетн з

зробила

передплату

доплати в розмІрІ

тя»

неодиора­

1972

зробнть доплату, доставка

ГАЗЕТИ "НОВЕ ЖИТТЯ"

В 'єтнам , яні є 'реальною і НОНСТрУ'КТИ'ВНОЮ основою для 'В'регу­ ПіДСУМКИ переГOlворів із схваленням зустрінуті

ня

ДО УВАГИ ПЕРЕДПЛАТНИКІВ

республіки Пlвденний

Доплату прнймають аrеит­ ство «Союздрук. І поштовІ вlддlлевня.

що

внесення до­

5

....................................................................,. •.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•. .................................................................... і ПРОДОВЖУЄТЬСR ПВРВДПJlата І і • • f С. ЛОСЄВ.

(ТАРС) .

плати продовжено до

черв-

Редактор Є. ФЕДИН.

,

БРОВАРСЬНОМУ

БРОВАРСЬКОМУ АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 09034

ВИРОБНИЧОМУ УПРАВЛІННЮ ВОДОПРОВІДНО-НАНАЛІ­

raaeT

І

ЖУРНR.JIІВ

друге піВріччя

на

1972

-

14 -

І

20

на rазети «Ниівсьна червня ц. р.;

червн" Ц. р.;

16

і «МОПОАа

на місьнрайонну rазету «Нове lНиття»

- 26

rваРАlя»

спюсарі-сантехніни ІІІ-У РОЗРЯАlв,

автослюсарі всіх розрядів; вулканізаторник;

rазоепентрозварнини

шофери ІІІ класу для роботи

rромадськl

станцій. ОПml;та праці

преміальна

вІд­

r АЗЕТИ

ЗАБУДЬТЕ

й ЖУРНАЛИІ

Сімейним

-

За

............................................................... ........•.•.•.•.•.•.• -•.•.•.•.•.•.•.•.•.•...•. машинІсти моторних каткІв, бульдозеристи, машииlcти асфальтовкладальиих машин, слюсарІ по ремоиту шляхових машин, електрики,

t

~eXHIK по обліКУ шляховнх машии. Звертатися на адресу: м . Бровари, ЩJОВ. Радистів, 5, ШБУ· 50, відділ кадрів. lхати автобусом N2 3 до зупинки« І 'аЙШЛЯ)Шjідділ~ .

.

АдмІністрацІя.

•••• ем. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

.зверта1'ИСЯ на адресу:

крб.) .

гів,

забезпечуються lНитпо

до,в:щ;ка.ми

ла

N2 5») .

надається

22.

на

на вантажних авто- і тракторІ-екскаваторІ

f

м. Бровари, вул. Металур- * і

*

АдмІністрацІя.

~

,з ве,ртати,сь

................................................................-t

ЛО УВАГИ 110/fУПЦІВ/

IН.а

Янщо вам потРібно ПРИДБАТИ МОТОЦИНЛ «ВОСХОД» або МОПЕД «ВЕРХОВИНА», то завітайте у райунівермаr та унІвермаг «Привітний» Броварсьноі раЙСПОlНивспlп,,".

Адмі,ністрація .

-~_._._._._._,_._._._ .

Загублену

'ВИlдану

стом

тру,ДОВУ

_

BA.PТJ.CTb ':\ІОТОЦИКЛА <<ІВОСХОД"

ННИЖКУ,

ДА «ВЕРХОВИНА"

Перши'м ниJJвським тре ­

«Рибводбу:д»

'на

ім'я

лен;цова Івана Єгоровича, жати недІйсною. ~

'еІІІеІІ

БР ОВАРИ,

!Вул. Ки,ЇfllCblка, 154.

І

-

172

Го·

Ди.рекція раАу.ніве.рмагу . ~~~~~~~##~~~~~~~~,~,~~~~~~~,~~~,.

~

~ ~ ІІ8ІІ"8ІІ

_'еІІ

Советов депутатов трудящихся

Кневской

Гa~eTa у

областн,

'======,================11

11811811' ~

lІІіІІ:ІІііІІ

~

~

llaiili

Бровароька друкарня, Київської області вул. Київська

lIQII8II

e::r

~

61964,

виходить

818ТОРОК,

сереАУ,

п'.тннцю І суботу.

промисловостІ.

масо_оl

19·4·67,

~

154. Телефон -

!!:

ІНДЕКС

.НОВАЯ ЖИЗНЬ- орган Броварского ropKUMa Коммунистической парт!!и УкраинЬІ, городского и районного

ТЕЛЕФОНИ: редактора 19·3·82, заступника ре- І мовлення 19·3·18, віддІлІв дактора 19·4·47, вlдпо_lдального секретар", вІдділу роботи. фотокореспондента _ сІльського господаРСТ8а, кореСПОllдента мІсцевого радlо~

420 ,крб., МОПЕ­

кр,б.

вва­

--.r;

~

НАША АДРЕСА: 255020 м.

електроrазозварники,

роботи

муляр-штукатур.

'зlr.pe,cy ( М. іБро,вари, вул . Нова, 20, .буд. N230 (їхати а,втобу­ ,СOlМ N2 І .до ;з'упин,ки «.Ш ·ко·

Вlддlления .Союздрук».

на постійну роб,ОТУ потрібні:

для

Беларусь»;

І

на піпьrових умовах.

ПЕРЕДПЛАТИТИ

БРОВАРСЬНОМУ ШЛЯХОВО-Б УДІВЕЛЬНОМУ УПРАВЛІННЮ Nt 50

«3-153

rуртоІНИТНОМ.

закладах.

НЕ

трактористи

почасово.

-

(100-150

Одинани

розпов­

сюджувачІ преси на пІдприємствах, в установах І учбових ГРОМАДЯНИІ

машинах;

черrові спюсарі насосних

червня ц. р.

Передплату приймають: вlддlлеиия ~Союздрук», ДІлення зв'язку, сІльськІ листоношІ,

кондуктори;

ІІІ-У РОЗРЯАlв, ШОфери на аварійні машини,

червня ц. р.;

праВАа»

ки забезпечуються гуртожитком);

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ:

ЗАКІНЧУЄТЬСЯ: на респубпінансьні rазети

водії І і 11 класів для роботи на автобусах (одина-

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ

року.

СТРОК ОФОРМЛЕННЯ ПЕРЕДПЛАТИ НА ДРУГЕ ПІВРІЧЧЯ на центрапьні rазети

на постійну роботу потрібні:

ЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА

11;

ра

&ВІ.

19·4-57. Зам. 2395 -9158 .

74 номер 1972 рік  

74 номер 1972 рік

74 номер 1972 рік  

74 номер 1972 рік

Advertisement