Page 1

РІК ВИДАННЯ 31-Я

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАйТЕСЯ!

74 (3072) ЧЕТВЕР

25 ЧЕРВНЯ р.

1970 Ціна

ОРГ АН БРОВАРСЬКОГО РАЯОНИОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ ТА РАПОННОІ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

НАРОДИОГО ВОИТРОЛZО

Продукція

на nроnопюванн.и nосівів

зміна

повинна

У вищих у,ЧООвих sаама.цu кра­

бути

ня соціа.ліJстичних

зо6ав 'язань

і

[Ц~ржа.вних ІІІЛанів по виробництву

'В.І)О'ЖаЮ.

пИJrа,ння

ВИСОКОЯКІСНОЮ

«Бобриць·

та

tКодИІМерсЬІКИЙ»

неза,довLльну

«Про

>Ю!іЙ».

ЯІКІЇ!С'ТЬ МОЛОК·а·, ЩО Н!ІJДХОДИІТЬ ДО

нароДНОГО РСІІЙОНІНИІЙ ROMi'TeT засіданні ооНJТ,ролю н·а овоєму ЗООТ"е·ХІНЇІR'ЇІВ ЗОJСЛуХаІВ ·ГОЛОІВІНИХ 13гщда>НИХ гoon~З!pc:rn 1, ~за допу­

«.ЗО· МОЛОІЮЗаJООІдУ 3 ра'дГООП'іІв ІJ)Я>>, <<11ребу1!1Ї!ВісьнИІЙ>>, <<ВелИJRо· іЦИ!М·ерСЬ\КИІЙ» і <<.БобрИІЦІ>R,ИJЙ». Як виtЯJвлено nредста.ВІНи>нами tНародносо номЬтету раІЙоІНного

безкоІfl'Іроль­

.недол1'І!:И,

щенІі

Це ж ,са.ме можна ,с,каз.ати і про нонmролю і n;рщЦЇJВІНИІЮlМИ район- ність,

стан

антНІсаІІf!JтаJРНИ1Й

на

продуuщії, Q'Вочі. 3д~більшого іх сащили nіз­ НО'ї саніТ>аІрНtО·ЄІПіJД€МІіІЧної ст,ан- ферм.ах головному заотехніну СЇЛЬСЬ'КОГО!С'іЮДарсМtОЇ Черевну т. <<Зоря» що надхо- ра~гоа11у В ЦЬОМУ .ІЮЦ'Ї В ОКJІ&V\НИХ іІІ!ОГОД­ ІЮ, але nри с' воечасН1:~му догляді, ції, ян1ІСть молона, ·ГОІСІПО~арс'ІІВ, ОГОІЛОСНІВ qу.вору ДОГЗІНУ З часr­ З ІНШJВ>аНИХ ДИ'ТЬ :НИХ. yNOO!&X 8000РЮ'ІОТЬ 'ВJ)O'U. дбшйливому . обробітку, кі;ЛЬІ&ара.зо­ НаНІЄ'Се· Юі\СЛОІ'І1НЇСТЬ d за- ІКОІВІИІМ .ВЇІЩІІІlЩДУІВаJНІШМ .В аrеореважшій б.і!льшос-rі

гоеп·о­ w.му ІІJjдживле<ині ·.можна ДQМоrти­

ся бажаtrого наtеліtлку. 3а.елу,говув, ок­ НаІПірикла'д, тwка ініціатива В&Н:ІUІ міzрядь. Х!оІЮша, дООре ІЮЗ­ ремі господарства шюія;Ли пі'3'НЮ К3ір.'ЮІМЯІНИХ

nлащах

п,ІЮІЮдене уже 4-;ра.зове

с:пушу­

дарств на

н~щнІІКлад,

винена картООІЛJІ,

в

ІК-&ІІІусrу на м-і·неральнИІХ грунтах,

~Q•С11Ї ім. Щорса. Вся nлfJщa чи­ а з вистигаНіНям площі іІlеренесли ста, своGІІаІС·НО сnущена в міжр~­

рщ~с31Ду на задІЛа'вні аемлі. Таким

двх. Оrара·нно доrлS!t1ають картоп­ ЧИНОІМ Зе'КОН· О'МЛЄ'НО ПіВ'І'Ора-ДВа .Міщіні nлощі меха.нrоаwри р&.;\:rос­ ІСЯІЦі ДО<рог01цінног-о часу. В цілОІМУ всіІМ гоСІПодарствам в оів «Кр&ісИJІjвсьашй», «Требухі8· сьцшй», КаJІИТJfНСЬІкої . шахІ)фаб­ r.m' Я!<Ж"' з nізWми строка,ми с~ .пін""' • РІВИ.

слід

ре-

В НЩЦТО 1!аІЖКИІХ tПО'ГО\'\НИХ умо­ тедьно 6о.ротися за економію

ча-

ШІ авочів та

В&'Х довщит.ься .пращювати О'ВО'Чів­

карт&ІІ!ІІ;Ї

МСlіЄ ІІІЇі,ЩВИІЩену омі,ченість. Лише за ·чоrrнри дні ІНИХ господаІРСmУ збиmНІtв . Голов· гоапо- НО.'\fУ зоотеХІІ:ііНІУ :радг,осцу «11ре­ з цrnc: на моло1юзашод

АЗJРС'l1В буJІо 3аІВезеІЮ ІПонад 20 буJd.!івсЬІкий» т. ПрУ'дному оголо­ шено сувор:у догану

·ЛОО'І~~СІТЮ, ЩО Не дало МОЖtЛИІВО·

ЖеНО, ЩО, НОЛИ ІОН НаІЙбЛИІЖЧИ'М

0'111 1В'Ир016Л,ЯJТИ З !НЬОГО ,ста;ндарт,Ні ЧЗІООМ Не ІВИ!ПрЗІВИТЬ ЗдJЗНЗІЧ·еНИХ з од· ІНеw>JІіtнЬв, 'до tНього бущуть вжи· молочні црqдУJІ\ТИ. Лише ного ра!дг00111у <<3QРЯ>> на Гого· ті білЬІШ ау~ворі за;ходи дисщип­ л~в,сЬІкнй молоІЮЗ<lІВОД

ЛІ1иа;рного

за·беЗ'nечать

на­ КІО'Н.ати іІlла:ни лрода' ЖУ іх де' ржаві. nриклад, закі'НЧУ'6 третє опушуван­ Кері:вника:ІМ госшодар,ств, парня ,мИжрщь ІІІ'О'М)Аорів, ,провів 1\ВО­ тійни.'ІІ, nрофС'пілк·овим орган>ізараЗ'ове ІПЇіЦЖІІвл· ення іх, пі{дгортан­ Ці.ІІІМ слі:Д ІВ ці V\'lfi всі сили мобідін.я. На щюуюлюванні огірків пра­ аувати на Щ)();]]ОЛювання посіві~в, цює nо:нм 80 1ШКWJЯІРі'в старших оолучити до ЦІіОІГО , все nраце;JДаткла.сjв. Площі чисті, р~слини доб­ не наІС· елен' НЯ, учнів . старших кла-

!Гра;кториот Миха:йІJЮ ЛІn'вин,

сів, зwпросwrи

р()3ВИВаЮТЬ'С'Я.

ре

Ціurком правильно

роблять ті к·ерtвники гоеоода:рст.в і сnеціа ,lі­ 'сти, ·Котрі в ді ~ні .всі . сИ;ЛИ вико­ риетО'вують ~ІЛЯ дО<rлщу за посі­ ва;ми, мО'біліG<ува.вши для цієї мети JQЇЛЬК.іСТЬ

lІІаКІСИМаuІЬІfУ

ЛЮДсіf і

техніки. На жаль, ми· вже маемо nрикрі фаікти, коли буІЛи втрачені !Кращі ет!)ОКИ для обробітку, дащ·­ В посІюв. шено за' б'У'Р 'ян,ен,~сть рwд,гос'пі «ЖеРдіВСЬ'КИЙ » картопля

необ~ЇJАну

молочнО"Таваtрних:

фермах

Іднrrьtая охолодження мол она.

ІРадгосmі

«ТребуХ1Lвсьашй»

су~нє прНІміІщення б,і,дон,~в.

пага,Ію

Д>JІІЯ

,у н<JJші•й кра"ї,Іtі можливість ~і­ стми ВИІІЦ'У ~С'Ві'І'у іРЇК У рік ООіЛЬ· ШУЄТЬ!СЯ. В 1970 році ДО ву:Й'В буде !ПРИЙІІЯТО ІП!РіtбJІИВНа 900 ТИ· 'СЯ'Ч чолwік. llplf'IOМy, більше пона

з 'НИХ навчатиметься

оовини

tцеНJІИІХ ВІЩЇ!Л.а.Х.

:Веошmу дOOliOOiory ІІІ~ають ne· ,])8,!\О'ВИ!ІІ робітникам і КМГООПНИ· >КаМ !]]рИ ВСТ}'1ІІ!Ї ДО В}'І.'JЇВ ПWОТОВ• чі ві_щділи. За ріmеtнюrм урядУ оо·

ни с'ІЧЮреНІі нин'і nри баrа.ть'О:х Е уні;верситетах та інститутах. ЦЬОt'МУ НаВЧ&JJІЬНО'МУ іРЩЇ На !ІІЇД· навчалоо1 'Ві~іла.~ ІІ'ОТО'ВЧИ'Х 6.JІИІЗЬКО 20 ТИСІ.ІІЧ Ч~Н!ВЇЕ, а В .в.а• На>В'ІІ\ІІ'ИМЄТЬІСЯ

CТ}'\IfHQN'}'

,над

60

.ВЖе

110•

тисяч.

(РАТАУ).

:

БУР'ЯНИ ЗНИЩЕНІ

В

tВід­

миття

,миютЬІСЯ · доїль-

радгосnу paJ,ЩOOromiii майстерні. Р'()ІС'ЛИНИ о.б·

лан.ки

МехІ8он.імвані.

самазJtИіІ'К. імені Що,рса добре доглядають по- рООлені rербЇЦЩl(ОІМ сіви ;проч:аш~их ку-льту,р. В·они 3араtЗ !Іtj)ОІВО,ЦИ'І"ЬІСЯ :цруrе C'П}'tllf·

у ПрезидІї Верховної Ради .. РСР .. у

в-ятого ріtШення •постан·О'вила склиtк,ати ~ЬІ)МУ еесію Вер.х,овн.І)Ї Ради У>к;р&~інсЬІІtоі Р&JдJmськоі СоцjаWІістІRІЮі Роопу,бліки сьоМ{)ГО схликанн·я 7 шпщя 1970 року в м. Києві.

:ренка. Ще до tПОЯJВИ еходfв у·ся щоща б}·ІЛа дек}лЬ'ка ра:з заборон· ована, ЩО'б анищити бур' яни. Шд час nершого міІжрщ,ноrо C'IJY· шу· ваннtЯ ·використов·увались С'Пеціальн'і б01р~юш, виrотовле.ні в

СУІМЛІінно.ю .роООтою віІденачаються лаНІковий Павло Федо.реJІІКо та трад~т. ориІСТ Анд>рШ Остаmук. СтаранJrо доrляН'}'Ті і посіви каtр.топлі на площі 240 ге·ктарів. Іх о6ро6лsиоть мехаІJ!іоова.Ш лaн-

~УІКУРУ'ДІЗИ на 300 ге•ктарах ран- бор!Ї.ІІКИ, ЯКИNИ ОСТа'ЮЧІЮ ЗІПІЩуKp31HQbK01 ,fі<ре.зищія ,в~РХ'ОВН'СІЇ Ра:ди УІЕра- н:і:х пос,івів, .ІІІК'У вирощують ланки ЮТЬІСЯ бу·р".яни 'В ·між·риддих. ... · .На д~ГЛ'яді іПОС~в.J.в KyqtY'P1'1дi3H кіль- ї,н~ь'ІШЇ РСР на .З!М'·іну раніш прий- Дмитра Тесель,ка та ПаtВJІа Федо-

'Кість ·рО'бітникrв з підшефних під1приемств. ТалЬІки спільними зусиuшЯJми маж на ,с,правитись з цією роботою і з&ібе:Jпечити одержання висок'ого врожаю ІВ зwвершальному р,оці :п'ятирічки.

~.июоли ~а, Антон:а ВороIIIIIUUUUUIIIIUIIШUIDIIПDIПUШIIIDIDUIIUDIDIUIDIIIIШIIUПIDDIIUDUIDIUIDIUUDIIШDDІIIOJ іtИ 6ея 1 ,f<риrорІІЯ 3алюtзносо. Вся !Ка'РЗ В Е Д Е Н Н Я

тоnля nосащ:жена r.І)ООеневим ооо-

собОtМ, і це наб&гато сІщюстмо П

про хід п.родажу продукті'в тварикнкцтва державі ООІ>обіток. Вона підживлена .wіач­ радгоспами і птахофабрикамн раАоиу за ста·ном н<tю .ВІУДОЮ і 1МЇНЄіраJІЬ'НИМИ іJІ,ОбрИ· на

16

червня

(в процентах до п.1З'НУ

1970

року

першосо пбв'Р:ч~я)

.... е

Назви господарств

:z:.,

Jole

8."

РАДГОСПИ «ПЛОІС;~jІJІС·JЖІІІЙ» «Pt)'IC 3-НІЇtІ\ІС !іКИЙ» «·К.раІСИ.'ІІJВ.С ЬКИІЙ» «Т'ребуіХІJ&: Ьік И!Й>> ~м е:НJі Щорс а «.Зор;я» «БобрИ'ЦЬКИ'Й» «ЖерІд))ІЗІСЬКИІЙ»

картоплі досі не nроведено жод­

Н·ОJ10 спуІШува:н· ня. Довгий ча' с не були JІРОПолені, а тому вкрились бур'яном огірки в радгоспі «3аво­ рнцький». Ці факти непоодино­

«ГОГо:J(\В(СЬКИЙ» «Великоди.ме.р>СJ;КИ!Й»

кі.

окремі гасподарства ще садять її зверх плану. Той, хто викорис­ тав прогресивний гребеневий спо-

куVІьтури.

ван·н.н міжрядь з одноча.сmм о~· живленням рослин ні.трофос<tм. ІВ а'ГРЄ'І'аtrі з культиватораt~и~ос~ ІJІИІЮПЇ.ЦЖИІВJІювачами зиову ~ть

nлощах

Скажімо, погодні умови склали­ ся так, ЩІ) .са.ді·кня карт.оплі три­ вала .в рі13ні стJЮКИ, навіть зараз

зающцах

ГІ)С'ІrодарС'11Ві,

смrому

СІП}'ШУ'ЮТЬ міжрJІІіtд'.я, {)'бробл.яють рослини гер6іцИД'а'Ми, nі~живлюють іх. Nороший вигляд мають с.ходи

за, своєчасно не прополеві огірки,

ціі всіх людських сил і резервів, кмітливості.

сяч молоди-х ооеці.алі~ів по'ПІуть цього ,р·оку ·свііЙ тру~овий шлm: у nромнс.Jювості, бущівництві, с'Їль­

===========================

дило.сь пра,НJня ха,ла~11іІв, не ви,з· на<LаєтЬІСя на фермСІХ 3асмі,че-

в догдяді за Великі недодіки в радгоспі допущені nосівами ВІддшку На «fогодівський». М 3 бур'яном ,заросла кукуруд­

Становище, яке склалося цьо­ го .pooty з вирощуmа:ннJІІМ карт001лі і овочів, вимагав неабиякої опера­ моtбіл·іза­ ТИІtноості, ·на,пруження,

1

ІВООравити

йде

-

еКJ3а·мешщійна сесія... Шіс'ІІСот ти­

і:rи.кЩв для 'ВИіm!ра>НІІІЯ вимен:l но- сrrаtООВище.

на.

окремих

Бали·

'"'J nоотавлено на ви;д на фермах

mканИІни для його цlідіиня, руш- зобав':ЯІЗаJНО неrаJЙІно

заросда свиріІп·ою, огіJЖИ не про­

на

і рад-

т.

·ЦЬІ.КОl""' за <l!Н:ТИІСа"'l'т~ний стан

від-

СУ'ТtІІІЯ .гаряча ІВСJІда, :не ви,ст.а:ч,ає

mодені. ка:п}lСТа :n~зня не досадже-

помідари,

«ВеЛИІКО·

Причиною цього є те, що на trooпy ~НОІбірИІЦЬІКИІй»

вроЖ4ю кар- ні апаtрати, ноовоєча.сно п.рово-

с)ва~ми. :В ра;дгоопі «Вобрицький~> топлі і овО'ЧJів, ,матимуть змогу ви-

Головним

ІЦИІмерсЬІюІІй» т . Гу,тюму

ка надrо зЗІСМІі,ченого.

фермахдлянавіть На деякихстелаж~в npoр1в. 'Не вистачає , су, стимуІJІювати ріст культурних !1ровоне до- с.уtІЦУІВацня бі.доиіІв,

сти. Тепер ІВсі сили і технічні за­ сіш>сЬІкі труІІ{tвники с!Оіби 'Перекин}"І1і 'На :цоглцд за по­ одержаНJІя вис· окого

,вnлИІцу.

ІСТ· ЗІВЛеНО 1522 НІіЛОГраtМИ МОЛО- З<ЮІ'І'еХІНІ~К<l!М p~OQIJY

ниюа;м. Майж~ ооі гоопщарс'flІа в ромин за рах}'ІЮК хорошого

са.дін­ rюцд'У, С'ПУ'ШУ'ВаН'НЯ .міжр·щдь і підОЧ:НОВНООІ'у уже 3а·К'інІЧИЛИ цій }'~Мові НЯ пі,3Ніх культур, зоюрема ка:пу­ живлення. Тmь:ки 'ПРИ

і поперед·

rrоин молон.а з ІІ)Двищmюю ние-

було до-

пора

,і,ни на!С'І'шла га·рJІ'Ча

Ha.pem~~i пісmя '11РИВЮ~их і ча­ tе:іб іСЩЦ!інн.я, н&дто виrршв, про­ НещО!даІв:Ію ,раJй<mНИІй коміІтет IRiorь молока. Подібні недоЛІЬки с-rих ~ів 'Вrо'аlfОвила.ея тоола 'Вівши ~ВІОІраІЗООІИЙ ДОСХОД()1ВИЙ об­ со.ІІSЧВ& поІ'О\І(а.~ Вона спрме буй­ :робіток, а .З IIIOJriiOЮ СХ{)Д'tВ-СІІЮЄ­ ІНаІродного HCJІН'fiPOtJI10 розглЯнув малн ,МІЬсце і ІВ раjДгосІІІаос «Вели· JЮМУ ІІІJІО'РС)Ша.wпо ІІЮіх сільсмtо­ Ча'СНО Під­ r.ІЇ'жрЯі!Jдя, (Ш)'Ш'ИВ rоспщ.арсwвх куWІьт}"l). Трудівни­ ЖИВИВ П. Таосі а"rротех·ніr'fні зах{)­ ки ~ і ІІl'І'&'ХоОфаОрИ'К райо­ ,ци, б&.шеречно, С'JІ!РИЯТИІМУТЬ ()JДер­ ну, борючись за уооішне виконан­ ЖаJfІІю кількості залrлано.ва·но·t

коп.

r іди а

7 РА:ЙОИИО:ИТ :КОМІТЕТІ

ВСІСИЛИ

2

«ЛІіт:к,;ІВІСЬККЙ:t «З.аtворИІЩJКИЙ»

Х!мель:ниІUька облаІСть. Ще ,в 1933 Фе,с-оjі,вна

IJ!OUi

Ма•р.ія

До!вгейко остзла траІКтористкою, а

Т'іІ~І ово·лщіла апец:.алЬІнІ:сrю ШофЕ!Іра.

по·

І ось ·вжt

35 ·ро<Ю Ї В ВОНЗ ІВQД'ИТЬ ЗІВ'ТОМООіЛЬ. За,ра,з 'ВОНЗ npa· цює 'в Х;мет>нІІІцьІІ<'<JоМ!]' аІвтогоопQАЗ'РСТВІі N2 2231. ОдІНІі'Й :із лерши:х

ЇІЙ було

при:свооио

з.ва·Н;н,я

уда'Р'НИ':;а кОІмун,:,стиІЧноІ [)·раІІ~і. М. Ф. Довгейко на,го,роджеtно орL!І.енОtм Т'рУІдовосо Червоного Пра·

пора, Qрtі6ною та. бро:нІЗовою медалями ВДНГ. На фото,: М. Ф. Довrейко. lФотохnоя'ка

РАТАУ.\.

t::=

105,0 60,0 896

85,4

84,4

84,3 83,2

57,3 65,2

83,0

768

79/2

«3ЗІІІЛЗІВІНИЙ»

77,6 88,6

По радгосnах

69:8 66,6

ІЇІМеtНІЇ l(tipoв а Цеи11р.алШІа досл::L!І.ІНЗ сrа,ІІJ!hя

98,8 89,0

78,4 1\0,12

83,6

Sб,t \

74,9 93,15 105,4 '12\,9

92,4

104,3 120,1

8611

88,9 94,7

80.4

а,грегат облЩІtнали \1\ЛЯ ·ввесення в

груtНТ СІІМіаЧНІ)і ВОДИ і теnер ПЇД­ ЖІNІЛЮЮТЬ ПООі!DИ ОТ.Їр,кіІВ. М. БАСКОВ, rоловниА інженер paдrocny.

Сіно ;іра;іу ж

60:5 iJ03,4 74,7 lt\3,7 79,3

ПТАХОФАБРИКИ Ка·литя'носька, Се:м и:п олtКJі'вtСJ;К а. Бос даt~]вська .РудІНІ!mСЬОСН.Й П . П. З. По птахофабриках По радгосnах І птахо­ фабриках

ОдІІВ

КО'В&ІЛЯ та f,рИІГQр~ fa.нJIIi.

113,4 103,2 92,5 90,7 88,6

80,2 79,9

ва:ми. Вже йде ІІІідrоР'І'аН·НЯ кущів. Чи~r вЩ &у,р'Я'ІІ~в тшо-ж ово­ чеві плантації, зюі рЗІЗом · з робіт­ .НИЦЯ'МИ рІільничих бр:иrад оброб­ ляють .мехаШзавані ла,ики Бориса

86,6 120,1 61,2

скирту~ться На 'lІре.rь'О'Му в~іJІКу р&ІД!'О'СПf «Зоря» НЩаВІЮ ПОtЧаJІИ R'OCOOIII\IO оv.яних трав на сіно. Але за ко­ зібрали ІЮН.!'д роткий ЧаІС '}"Же 1ОО гектаріtв :ІіJООІІЮШИИИ.

У ~в··sзкr стоіть

&])аІ3У

з тп,

несmііха,

Ж

!Іl'ЇСІЛ.Я

що

е,юошене

ооrо.в;а сіІЮ

ІDІЮС'У'ШУБ3.1fНЯ П. СОКОЛАН,


Виправдує довір'я товаришів

І~~~

Знаменна подія сталася в нинішньому

р01ці

ювілею комуІНісти

вміст каротину. Значно зменшили­ ся втрати кормів за рахунок ме­ ханізації трудомістких процесів. Ці заходи дали можливість до­ битися за 4 місяці нинішнього ро­ ку виробничої економії на суму 173,6 тисячі карбованців, в тому

чи•слі по кормах на

народного

:КОН'QJОЛЮ

О.

форенко. Птахарки цієї народні контролери Н. Г. ська, Л. К. Чер.ната, В. гова довели собівартість цтва 1000 ШТ)"К яєць до бованця 21 копійки nри карбованці.

Сnрава в тому, що nтахофабри­ ка nрацює на nромисловій основі і не має власної кормової бази, а комбікорми закуnляє на Київ­ ському, Полтавському, Кірово­ градському і і·нших ·комбікормових заводах. Ці nідприємства зобов'я­ зані постачати комбікорми не тіль­

ка,

член

лю

Л.

п'ять

групи

О.

щtродного

Реnетунова,

місяців

одержала

ко­

89

nійок.

Активна робота народних дозор-

ці.в в боротьбі за втілення в життя

води допускаю·rь грубі nорушення в рецеnтурі кормів. Тому фабрика була змушена додатково закупляти дорогі білки (рибна мука, гід-

завдань, поставлених в листі ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР, BltPПC і ЦК ВЛКСМ, сnрияла тому, що колектив фабрики піврІч­

ролізні дріжджі, сухе молоко і т. ін.). Груnа народного контролю про факти поставки недоброякісних

ний nлан виробництва яєць в кіль­ кості 15370 ти.~яч штук виконав достроково, 15 травня, і додатково понад nлан одержав 4449 тисяч

кормів

штук яєць.

Київ-

Сл.юсшря Григор·!Ія Мойсей.овича ГриІЦИІКа знають •і поважають не

зжл•у,жИІв

су;млvн.ним

ви.nщщкІJво

п·іІІІJр;ящ іЙ·ого

~ою

Ю. ЗАДИРАКА,

·

ГРJ1ПИ

шже

третій

обирають

ось

голо·

нщрсw:ного

•контролю

lІІідіпрн€м.ства. г.р·)1nі

наі)ЩДіНОІГО

ко•нт·ролю.

Вани рі:зНІі за .s~ком, осві•тою, ха·

голова груnи народного контро,1ю.

.ра:кте·ром. Та о,б'єді~•у.є їх од:на ')J~· са - •неnримиреан'rсть до не 1 ;Ід1І-

іІІШІDІПDІJПJІІППШОППІІПІІШІІІІІППІUІПІІІІІІІІІІІІІІПІІІІІІППІШПІПІІQІПDІUDІІІІІJІІІІІ8ШІ

як ВИ ГОТ У6 ТЕСЬ

до

ЖНИВ?

ЛІКВІДУВАТИ НЕДОРОБКИ У ЦЬОМу році ПОГО!дНіі <<ЛіІ1ШІЇІВСЬІ!ШІЙ>> СК.ЛаJЛИJСіЯ

j'іМОВИ дуте

В :радгоспі неоПрИЯ!ТЛИJВО

,ДЛЯ ПрОІВ'ЄЩЄІН:НІЯ ІПОЛЬОВИОС рабі:Т. пор]вняти ні з ЯІ!ШМ попер1:1дні:м

Іх не МС>ІтНа роком. Силь·

на •ве•сшmа мали

n.ові,нь,

ВОідУ •на

чwст.і дощі

у червНІ! за:три·

велиних площах до середини лі­

та. Ще й досі на ВіІдді.лках не повНJі:стю посад­ женю Й ПОdіІЯІНО ОІВОЧеІВІі та іНШі ~УЛЬіТ,ури.

НОМ НJузЬМОІВИІЧе.М ДОВГQДЬІІЮМ, ГОJЮІЗІНИ:М агро­ НОМОМ ВіталLєм АІНітонавИІчем Мойс~нком та секретарем пар11кому Михайлом Ми:хrаІЙЛОІВИ· чем ПрокопеНіком ми мВІіІтали в центральну м.айютерню •і теж заотали людей .в серйоон:ій, ді.лов1й обстановці. ЧЗІС тепер НаJПРУ'Жений, до­ рогий, і його ПІрагнуrrь винорию11ати ту,т най­ б~льш раЦіоНаЛЬІНО. Бі,ЛЬШ~С'ТЬ М•а'ШИ.НІ і ЗНаJрЯІДЬ

Але як би там не було, а ча·с бе1ре с•воє ХЛІіба кві:тують, На•ЛИНаJЮТЬіСЯ, ЖНИВа ШВИІДКО НІаіближаютЬІея. Меха.нІіІза:тори, ЯІІ{ заІВжди, по·

еже полшгQДжена, стоїrrь на ліній$ ГО'DОІЗІНСJІСті.

ІВИІН:Ні З'У!СТрі:ТИ ЇХ у ВІСеозбрОЄННі.

боти нс1 л·афе11Н1і жаn-ки, двоє грабель, два с:то.гок·лади, сdнозбираJЛЬІНІі .машини й знЗІрямя.

На ваіх чотИІрьох ві;ддіЛІка.х ра1дюспу під.го­ ТОВіК!У збиральної теХІні:ки почаши ·за:~далегідь. Тепер ця робота вже за,верщується. Біля майетерні третього віщщі.л,к.а в .селі Роrнtна:х ми .з.а,стали ба,гштьох меха,~і.заrrорЬв. Во· ни пора,лиоя біля машин, ГO'IlJ'IOЧil' їх ~о .вихо~у. -Основне

·

у на.с

вже зроблене, І:ва1н

каже

-

неруючий

вІіддДлком

Миха,йлDІвнч

МаІRа­

.решю. -

ГоІтові до ро1боти зерновий,

силос·

ний,

нартоплез6ИJраІЛЬІІШЙ

КО!С,у

ТеЖ ІПіІдІГОІ'Іl~ВаІЛИІСЯ

-

комбайни.

До

сtно·

ПОЛ3JГОі,ДИЛИ

TpaK-

.'l'OpHi й кінні wосарки, гршблі, стоnо:кла,ди. Вчо· ра КІЇ'ЛЬІКа аІГреrа:ТЇІВ У'Же R1~ЛЮЧИЛОСЯ В ІЮСОВИ­ ЦЮ ОЇІЯНИХ TpaJB.

ПіІдіІЙІШов бригадир траІюар.наї бригади Lван ЛрипJІро•вич Н:рИіва.ль і :в.і.д,реІюменІд~ва;в меха­ н.іІза~торіІв,

які .пращювжИІму:ть

а'грегruтах, -

на

збиральних

іІюмІбаІЙнеріІв МИІколу Я:кИ'мовича

Су!сла·, Миколу Анщрі,ЯІновича Мехеща, Миа{о­ лу ПаІВловича До•вгОІдЬІка. Все це хороші, дос· ІВіІдчені роеііІТНИІКИ. Паті1м :вtн допові:в, що всі 18 траІКІТОІріІв у !)ригаІді опра1в:нL і зайняті на ріЗІНИХ робОІТ·аХ, .на НИІХ Є '11раІКІ'І'ОрИСТИ, а Ra г.у­ СеНИ'Ч1НИ.Х

-

-

ПО ДВа.

ЖнИІва ·РОШlіоч:немо арг.а~ніІЗОІВОJНО,

-

за­

ІПВВіНИІВ віід імені ваіх nрИІQ~'І1НІіх т. Ма1Ка1ренко. Злагоджено й 1де ,робта на nі.дгоrrов.ці техні­

О

2

стор.

інженером

О

Qдна:н під час nереЮрки ІВИІІіВІИлось яlІ1і

МОЖJУІТЬ

немтивно

і ряд

пооначитись

на цроведеннІі збИІра.шших .робіт. В Рожнах, наш·риклаІд, 1ДО деЯІІШХ номбruйнІЬв, ян.і.Івважа.ють· оя гоІтавИ!МИ до ,роботи, :не .вІЮТаІЧає ооремих .деТаІЛеЙ, а ЧЗІОТИІНУ р€ІС'Т31Вр01ВаІНІИХ Не ЗаІВаJДИЛО б з.ам!:нити на нові, бj,лМІІ нз,ді.йні. До одного з картоплезбирал~:~них комбайНІіІв у цеНІ'l'ра.льній майсrrерНІі немає пЩшипник.а ІВала rрохот.а.

Як НіЕЩQЛ'іІН,

треба вказати на беагоспода•р·

радгоспу Іва-

ЗІ'v!ЗІГа.ННЯ,

Вони

роль на сощіа.~і·

ВИС1')'1ПаЮТЬ

іНі·

\дОСТаІВКОЮ пp.Q,:J.)'IOU:I.'i

ОПОЖИ:ВаІЧаМ

і ПQ;ВеІр.не'НІНЯМ та•ри, 'ПіРОСТОЯ'МИ ва­ іГОНІІ·в тощо. Про проВІе~ІІу гру· ІПОЮ .роботу ЯІСJКр·ЗІВО· СВІі\д•ЧЗТЬ фа,к·

ТИ, Я,ющо, ІІЗІПрИІКЛаІд, В 1968 ,році не'П'рDІдуктиооі •ВИ1'!Раrи .на за•воді ста•новили 23 тиюя:ч;і ка.р6ова•НІці•в, ТО .в МИіН:У•10М'У ,році ,В01 НІІ З.Юf.ЗІІЛИ: с.я до 15,4 тися:чі кар6ава,пu,rв. Не

uІі.аторами боротьби за вишу;к)"ван· ·н•я резерв•1в .внро-бниц'!'Іва·, еко:ном· ·НЄ' ВИ'Іlра•Ча•ННІЯ СНІJЮІВИНИ j ма.те· ,РІЇаЛІі'В, ВИІСОІЮУ ЯК::СТЬ ПрОдукціЇ, І ·В цьо·му одосяІГ.ш певни·х .насл.:.д­

•a'l'\

Ікдв.

'ВОІНИ ПИЛЬІН'УІЮТЬ де•р;JКаІВІНе МаЙНО.

·ГІ))}1nа нш)щ~ного ·ко•нтролю по­ сті•Й!ну у•вЗІгу при;дІ:ІDя.є • збережеон­

було Та•КО•Ж В 1969 ПОІІИ•ЖеН:НІЯ

році

ІВТрат

•За'КірИЛ.И На·рО!дJ!ІЇ

j

ВНрО'бЇ1 В.

СОРТ·НОС11Ї

КОНТрОJrеІРИ

і

ШЛЯІХИ ДО ,роз:краіда'.Н.Н•Я іМаТеІР'іаЛІіВ,

Ча1сто роолятьс.я- nере!J~р1ки •віЩrrу·с­ ~ку др01в'·я:них в~д~ход\в поку.nщІ,м.

ню ма:тер.іальни:х Ібнностей, слід· юує за лоста•вкою ма.те.р&ал;ів і.нши·

Ва•рто зrаІдати хоча б той ви,па­ І,:юк, ко·ли в01дій а•нто.мQбіля В. Ро­ МИ Лі1дJ!ІІJ>ИЄМІС'1'ВЗІМИ, •Не ПрОХОДИТ!> .манюк нщм.аіГа'ВІОЯ .ви•ве:зти 6 окла­ ІМИ'МО жадного .недо.'ІІ:•ка, добИ'ва · rометр::Ів дJіло:в·ої дере,вини за•мkть ється його sи:праІвлен•ня. ,д,р·ов. Не:за:конн'і' д~і•ї воtд.і'я на м:.Сці Я.ко1сь у люто:му нинішньо•rо ро· ІП'РИІСІ•кли на.рощний доворець ку ;'О бюро f1Р'У'ПИ НаІд;ІЙШОВ СИТ· М. Новt1Іюв ~ на·чальнwк ст•орожо· на .1 ·про .не•nорЯІдки ,в збері•га,нні rвої О·ХОро•ни М, Шити.й. До•вело· •н;ітрофа,р•би. Цю опр·а,ву доручили юя В. Рома:нюку розванта:ж;уІВати nереВІірити на·родним контролерам кращене і чер•вон.іти перед то;вари·

О. Я. Корн:.енку .і М. Т. Но•в·',кову.

шами.

ПіІд ча•с Пf!Р~ВЇІJЖИ було виявлено,

Не обхо:дить •мИІмо гpyrna на,род­

що бочки з фа:р•бою лежали під он,::rо•м бі.1я цеху ро·зкрою фанери, nі·щвальне nрюt,іщення сх.таІДу за·

,ного КО.НТрО,~Ю ,j ТЗІКОГО ВЗ·ЖЛ!ІІВОГО питан:111я, як зм,іІwнення трудової

хл шм.тене.

1ництва і· сп.ізмюва.н:ня. Щом•kя•чно

Пе,ревІ:Ір.яюЧІі

дono.В'imr

дирекції

ПрО ВИІЯІВЛе'Н:і Нещм:ІКИ ,і ЗаІП'рОПО· ;ну,вали вщщілити аnеwіальне при,м.і· щення длrя збе•р.і•гаІНн•я нітрофа1рби.

ІВ тому ж м.і'ОЯІЦ'і на·род'но·rо

чле.ни

ко.нтро.1ю

Р.

І.

ЛР'УІПІІ Ле.rко·

\'І.ИІМІСІва і А.

М. Тур•чин зроои.ти •Пере,в.:рку збе:р:ІrаІН·НЯ ,j вит,рача.н•ня алюм:Інійо:во;го. ли·ста. Во1ни також '8НЄСЛИ ІІJІ~Н'НІі П'рОШОІЗИ'І!JИ ПО Кр·а· щому збе.ріІГаннЮ цюго дефі:цит:но· го мате:р;іалу.

Ба,гато буЛо нарІі·ка:нь ро6іт•ників :ЦеХ<у СІОідИ

ХОЛО!д·ИЛЬІНИІКlІВ На• те, ЩО На!ЩХОДІІІВ .Не'КОНІДИЦlІЙ'ІІИЙ

б!J'УІС.

БІ()Іро

групи

нарорщоrо

кант•ролю С11Іюрило

ком,:с.ію

ІВИЯСН8ННІЯ

П:рИІЧИІН

ІШГОТОrВЛе.НJІЯ

д.тн

ІНея:кііІс,них деталей.

Наро,дІН•і конт·

ДИІ{ЩИІПЛІНИ, ІВИІКОІр~І:неНН:Я

nро.гуль·

ра:ЗОМ ,з П1 р3uf.·В'Н\j·Кам·и 'ВІЇ\дд•іду ІКад­

Ір/~В

nро•во~тооя

пере!ВііІJЖИ·

с.воє­

ча,с;ноrо П'ри:ход'У рОІбі'!';ни:юІ•ВІ на •работу і зал·и•шен:н1я ,робочих місць •пііІсля за%ін:че.Н'НіЯ зМІІ.ни,

В 6о•ро'Гь.бі з нещол.і.каІМИ ІІJа:ро·;:-,но.rо

контр•олю

не

гр•упа

о,диІІюка.

Во:на. в:'ІД.чуває пості•ЙНІУ ПІідт:ри.мку nартійної ор•гаІНіІза•u,І•ї, :в своїй ро­ •боті •М·І;ц.но оnи1рається на гро•мад· СЬ1\Jі QІрІГаІНІ~ЗаІЦІіІЇ, ІПар"І'іЙІНИХ і КО:І-1· •СОМОЛІ>tІ>КИХ аКТИІІJіеnі•в. З.начну ІJ,ОІпомогу .контроле,ра.м 111а,дає штаб

«Ком;сомо.шськоrо

проже.ктора».

Хочеrьс:я nобажати гр;уп.і народ­ ло,го ко•нтро.тю в її .ро6о•т•і доби•вJ­ тиоя б;,льш ши:ро•кої ,,шя:влен,н,[ недол~к:І•в .і

Тут ОВО€ СЛОВО

г ласност•і у їх усуненні .

ПОВИІНІН•і•

•ОКаЗаТИ

редколеrlІї за•вОІдJСької ·і цехових ст•і'н:н.іво,к, «ВІІ'К:на сатири», м•lІсце­ 'воrо раІдJіомовлеНІн·я.

М·аdtс.тернею

роле•ри .М. Ф.. Пі•ч.ко і П. Ф. КQСТюк ра1зом з nре·rк:таtВІНИ'ІЮМ Івtі:д!!Jf.\лу техндч.ного :КОІНтролю К. П. Краснонооо;м пер€Івірили .прИІр-Lзку

М. С. Мак.оИІменко та мех.ані'К першого ві!дділ­ ·ка В. М. Гу,дзь :НІЇІЯІк 1не МОЖ!УІ'fЬ ІЗІНаІЙІТИ сnІільної МОІВИ, Щоіб НаJВеС:ТИ На са:дибі ПОр~.

·чорнових

ддя 1 НЩЮД.НИ:Х ддЮ.рІJІіІВ стаІВ ЛИ·СТ

д'ВЄрІН·ОЇ обкла!д<КИ 'ХОJІІОЩИЛЬНИХ ка­ ,меро j 'ВИЯІВИJІИ, ЩО В цех •Надхо­

ЦК КПРС; Рщди Мі.н:І,стр.і•в СРСР, ВЦРПС і' ЦК В.ЛКСМ «Про по­

ДИТЬ б]J'У'С, ЯІКИ:Й ·Не Ві!дІПОНі~дає 'РОЗ·

л:'юшеНІня вико•риrстаІН:НІЯ резер·в·і·в ІВи:роІбни:цТ'ва ,і посилеНІН61 режи·му еко.но:мдї в на1рощдому гоопо1дар· СlІВІі». ВІІ,r,пов:одаючи д1і•лом на· цей 'Ва.жливий дО'К'уІме.нт, колек'ГИІВ за­ fHQд/Y .на честь 100-•р:іччя з дня на· р01дожен'н'я В. 1І. Леwuна ,і'з зе~оном­ JJених маІfе,ріалбв ви,готови:в 25 ХОЛОДИЛЬ.НІІОХ •Ка;Мер ЗЗІМІіІСТЬ 20, 11е;редба1чеюnх соu;і•а.лjстичними зо· бов',я•за,нІн•ями. В цьому ,немала за· Соl\УіГа HUjpQдJ!ШX ДОЗО.рІІJ!і'В.

н.і.сrь

на територН

бі·ля

цен11ральної М·3JЙІСтер­

ні. ТУ'т машнІни й ЗНСІІРІЩДЯ розотавлені й роз· иидані

no

всьом~

ІЮдJВІDр'ю бюл.аІДІRо,

. етали ~у•р'янаІМИ. А з·аВі:дУ!ЮЧИй

ПОО·Щ>О-

НаближеНІНІЯ жнИІВ повИІНне ntримуси.ти кер.lв­ НИІ~і'В і OПЩi(liJ!ilcltliJв ·р~у біІJІЬШ КрwІ'ИЧНО {JІЦіІниrги ста1 НОІВІПЩе.

НеоІбх~дно·

в

найближчі

дНІі лі~~tві•дуJВ'ати ·воі fЩДОJFіІІш й не;доробкя, :на·

ІВІі:ть

най~рrон.ішl.

ЛJ•mЬвсЬІІІ1і

мех.а!НІізаІТОри

мають .всі .МОІЖЛИІВІОСТі ІВ ІООВІНіІЙ ГОТОВІНІОС'т1 зу­ СТІР,LТИ ЖНИВа.

РеЙ)дова брНІГІ!Ід:а: В. Ящук 'ІЛеп НЛР.С, громадський корООІЮНІде.н:т, Л. Киченок член груnи. наро.д·JЮГо

коНІ'І'ролю раДІ'ООЦ!J, П. Теплюк -пра"

ни і .на .і1нших .відділках.

Р,щзом з головним

Ще торі•к .восени, Інаприкл.ад, ві~ремОІНтава.но зерновИ/Й і еилоаний -коМібайни. ГоТ'ОІВІі до ро-

недОІЛі'КіІВ,

•важко

коштроле,ри.

СТИ'ЧІ!е

рав

сь:ю:й

постуnає

•на•роt:tІн.і•

,му •не

завершили достроково.

і зараз

заважає

nі!lІІц:рием.сн!Іі

:зд·:.йюнюють а•ванга.рІД;ну ·ви·роІбницrвІі, о•чолюють

ПОГОJJ.!:ІЛИ•СІІ

дозорців;

Зара.з на

ста•влеНІн•я:м до ·Пра:ці, товарн­ •СhКою .в,да,чею, при•нциІПОІВ·)стю. То-

ДваІддЯ'ТЬ ІП'Іяrь •народІНИ•Х дозор· uІ)в на·раІхоsуєr~:>оя нині в за:вод·

них

що

вnе:р~д.

ли

,ВІ~Н

Група народного контролю до-

комбі.корм значно вищої якості. За nроnозицією народних кон-

рухатися

на.ння

кладае всіх зусиль, щоб робітники фабрики завдання п'ятирічки

~арод-

.к:,в, J!O .в·сього того,

зна.йти дЕля·нку, де б не пра;цюва·

nтахофабрику nриїжджали nредставники цього nі•дnриємства, які претен3іями

.КПРС

тільки р·об:пшки цех•у холоLди.1ь· :ник:,в, а й •всього за.вОtд•у. Це виз­

ського комбі•кормового заводу. На з

члени

АКТИВНО І ПРИНЦИПОВО

за

956800

штук яєць .по І карбованцю

у

Фото В. Полотняка.

контро­

яка

за-

дирекції

На фото: кандидат М. С. Колесник.

бригади, Трасков­ М •.Моз­ ви.робни41 кар­ плані 52

штук яєць і зекономила на тисячі

а й відповідної якості.

доnовіла

недолі·кі'в і причин, що їх породжують.

Ки­

Значних успіхів досягла птахар­

обсязі,

Однак окремі комбікормові

Плідно працює Мююла Семенович і як член редколегії стінної газети, прагне ши•роко висвітлювати роботу народних wонтролерів, спрямовану на подолання

тисячі

154,6

карбованців. Найкращих наслідків по еконо­ мії nрямих затрат досягла брига­ да .Ni! 3, яку очолює член груnи

лока і м'яса.

nовному

Тов. .Колесника обрано членом завод­ ської групи нар·одного 1\jОНтролю. Разом з іншими дозорцями ІВін перевіряє стан збереження матеріальних цінностей, ви­ трачання електроенергії, мастила, дета­ лей, допомагає партійній організації у вишукуванні резервів виробниц11ва.

силосне борошно, що має вели·КИЙ

На фабриці створений і діє еко­ номічний сектор, в складі якого 5 чолові:к ( кері1вник старший екщю­ міст Н. І. Ятвинсt>ка). Він систе­ матично .займається nитаннями економ,ного і раціонального ви,ко­ риста,ння кор.мів для nтиці ос­ нови збільшення виробництва мо­

в

рем.онтно-·механічного

участю в громадському житті.

дешеві корми: трав'я,не і морквяио­

зервів виробництва і посилення режиму економії в народному гос­ nодар.стві». Щоб усnішно сnрави­ тися із завданнями, nоставленими в цьому документі, групою народ­ ного контролю .розроблені коttкрет­ Іtі заходи.

І

МиколИ

Ленінськ:ого

ни КПРС. Передовий виробничник висо­ ке довір'я товариші'В ~виІПравдує сум­ лінним ставлення·м до праці, активною

тралерів у ра.ціон птиці почали за­ стосов•увати в шн.рокому масштабі

Гарячий відгук серед колективу Київської птахофабрики викликав ли.ст ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ «Про nоліnшення викорис~аНІtя ре­

своєчасно

електрослюсаря

НаІПередодні

заводу прийняли його кандидатом у чле­

В поході за бережливість

ки

в житті

.Колесника.

ціовник реда'КІЦіії rозе«'и «Нове життю~.

о

новЕ

житrя

за•гот·овок

бр)'са

для

ІМ;і·ром, а• П'ОТ,lІМ ТУТ ДОВОІдИТЬСЯ J:'O ІПевt!юrо

ста:НІда•рту,

•втрат де,ревиюІ tn.pa;цi-.

іІ(ом.іІа:,я

і

що

веде

до

зайвих

зат1рат

заІП·ропо.ну,ва·ла.

вироб·

.ни:ЧОІМУ :ВІіІдJдІілу на1вести порядок в це.Х'У ПрИріІЗКИ, а ДИ'РЄ'!ЩЇІЇ &ЖИТИ б.ільІШ оу:ворих заходJІ'в до винних у ДОІП'уJЩеНІНІі браку.

Гр·у:nа·

на•р:од•ного

конт;ролю

ве·

де О!ІіраІВЖІНЮ боротьбу З ,Не•ПрОtдуіК· пuв.ни:ми

ІПЛЗіН'У

о

·ви:тра.та•ми,

nеревеЗЄ·НЬ,

неникона,нням

НеІСВО·ЄЧЗІС·НОЮ

Четвер,

25

НинІі б01ЙОІІЮЮ

проr,рамою

д1и

в. полотняк. За.в·од холодильни.юів.

червня

1970

року.

о


БАf А ТЬМА МОВАМИ СВІТУ Трина:)ЩЯТЙЙ .заиІ Центр·аЛЬ'Н(}ГО І ва: «~ОМ}'1ІІІЇ'Сти

nовинні . 3Н•ати,

llfY3e<Ю В. І. Лет~а. ПІД с:кл<»І що маибуrrН'Є в усякому раЗІ нале­ пеJ)<Шt ІВ.цдашня геніальної книги жить Ї'М ... ».

вооюдя «Дитяч~ хвороба

НИ» В li!OllfYHЇ::JMi». 12 червня ·минуло

«лі,виз-

Тут же -

фотокопії окремих CT•O,J}ii!IOK РУКООПJсу •КНИГИ, ЇЇ nep50 роюів 3 ші впдання в нашій кр·аіпі і за

д'НЯ ВИ:ЮОду В СВіТ ЦіЄЇ ІКЛа•СИЧ'НОЇ рубежем, •Ю!ІИГИ, JІІКі ВИЙШЛИ В праці тво·р·чого МЩ)ІііСИзму. llpи- Б~рлUJ!і і ПJ>аІ:Іі, Па.рижі і Лон:­

уроч·ена

VJ;o В:і(д:к,рwrтя 11 1\Jом:інте·рну, •юниrа була

Іііонг.ресу 'д·о.ні, у Джа,кшр:ті, Гава'ні, Буеносвручена Au · 11'. • Т (}ЮО · ... И'РеІСІ, ~~а'ЛІ:.ІКутт:t, ІБІСІРи йwо лелеrатш. НайваЖJІивіГеніа:льна пJр.аця дістала :велиші її 'ПОШ)ЖеJННЯ і висновки ляг-

че,:те пошир·ення. У РадЯІнському

ли в ОС'Н'ОDУ ·ріше-нь ко.ІІІГресу. Не СоЮІзі, наm:риюоод, за дшними Вс·е­

:втраrrил·а вона своєї актуальності

'союз.І:юї ІііН.ІfЖІІііІУВО'Ї nал.ати, не ра·· і ·в :наші дні, коли еві'ІІО'ВИЙ кому­ ·хуючи П}'ІбJІІlкщіИ: в усіх •вИІДан­ н~С'Тич.ний рух стшв на·йбільш н:нх твО'J)ів В. І. Леніна., «Дитяча ВПЛ!fВОВОЮ IIIOJiiTif'IIH1 0Ю СИЛОЮ cyХіВО,З}ООа «Л.fВИІЗНИ» В КІОІМУ'Н!Ї~М'J» Ч'aJCiiOC'l1i. ,()ула на;дрУІІtовалщ на 1 січня ВідвІіІдувачі мУзею з великим 1970 року 189 раз заrалІІНи~ iwevecoм Р·ОЗГЛЩІають е~к·споои­ тиражеІМ 6 мільйонів 948 '1\ИСЯЧ цію, прис•в:ячену зна~менитій ро­ примірниwів 52 :моваІМИ на:родів

боті Л·ен~на.

П·оwч

з велІІІКою

СРСР та інших Іііраї·н. 3а рубе­ фотографією Вол•одимир.а Ілліча, Же<М у періюtд 1920-1968 ,роякий ВИІСТУІІІ~Є на 11 коНІгресі Ко­ 'мінтерну, нwвещені взЯІІ'і з 'К'Ниги ків :включню ця робота вихщила «Дитяч·а :ювороба «л.івизни» в 151 ра:з у 32 краї·на•х. В. І(НЯЗ€8. (кор. ТАРС).

K'OMY'IJFЗMi» !ІfРІ(}рО•Чі ЛеНЇНІсмt'і СЛО-

У ме:жавіао:ааввж аав.в:аж

;іА

150

mпumоопmпІІІІНUІІІПІПІПОПІDІІJUDІDОППОІІПІІНПІПІІОІШІІІПІІІШІІІІІІІІІІІІІПUІІШШІUІІ

СІНАЖ-ВИСОКОЯКІСНИЙ КОРМ Швидкий розвиток nромисловості, збіль· шення чисельності міського населення і по· стійне nідвищення матеріального добробуту трудящих вимагають від сільського .господар· ства збільшення виробництва тваринницької продукції.

ферме.н:'DаJІ.Іjі•ї норму наJЙJ~раще його заІКла,дати в герметичні споруди -- башти, а також в об· лицьоваНі траншеї. Враховуючи те, що їх майже немає, а на спорудження потрЄІQJ'ІЩЬІСЯ бЗІГаrrо часу і кQІШ· тів, :господарства Слав'янського тресту овоче-

Для успішного виконання цього завдання, крім збільшення виробництва кормів, ми по-

во-молочних радгоспів, що на Донеччині, для заклада.ння сінажу уже третій рік використо·

винні постійно удосконалювати тех.нологію їх

вують земляні траншеї місткістю близько

приготування

тонн.

в

напрямку

зменшення

втрат

поживних речовин і вітамінів. І В зимовий nеріод основним сонавитим кормом для великої рогатої худоби є силос. Але

(75

Такі траншеї копають на nідвищених міс· цях з допомогою бульдозерів. Глибина тран· шеї повинна бути понад три метри. Дно і стіни закривають nоліетиленовою плівкою.

в собі лише частину тих поживних речовин, які були в зеленій масі. Близько 10-15 про· центі'в циос речовин при си.rюоуІВанні ,в,тра.ча-

:но тра1мбують І'ІУ'С€ІНИЧНИІМ тра:ктороіМ, а поrrім зверху кладуть шар неприв'яленої зеленої маси і також трамбують, nісля чого вкрива·

він,

як відомо,

-85

ється

має підвищену вологість

процент.ів), значну кислотність і містить

з

клітинним

соком,

що

витікає

з

:карт.о.плі 1В Ое~мипІУлківсь'кій ша­ ;ІІіОГЛІЯІДУ ІПОІСЇ·ВіВ. До СNД·ів ,JJ;BiЧi хофабриці. 3а цей чwс ми набули шrуmили 1Міжрqя з оv~ночwснИJІІ НІ!і}f.аJІІУго дос:віІду і оде·ржуемо ви­ ·бо·ранувюІІНJІІМ, а третіtй об:робіто'к

ють поліетиленовою плівкою, на яку нагорта·

Найбільшу ефективність дає заготівля кормів у вигляді сінажу, тому що при вологості зеленої маси в межах 50-6'0 процентів втрати соку не спостерігаються. НGІвИІЙ Іюрм можна готУJваrrи із рі-зних траз

силосом містить

у

собі в 2-3 рази більше протеїну та інших поживних речовин. Це пров'ялена трава, яка зберігає весь комплекс біологічно важливих речовин, що з.находяться в

свіжій зеле·

Збирати бобові трави на сінаж краще в ста:дії QУ'ТОНІіlзащії, а зшшюв! - на почапжу ,колосіння. Нраще всього nров'ялювати масу у валках,

оскільки

ся цукор рослин, який при звичайному сила· суванні витра'Іається на утвореЕня кислот.

і

За сІвої.м зсІвн!шнІ:,м ,вИІГЛІЯІдом С!;Інаж

на маса буро-зеленого кольору. Він має мЩ· ний приЕJм.ниІй за1nах. В раІЦі·о:на·х великої рогаJтої худоби сінажем

ми взяли !ВИіще

·РУ ПО'rре6и ІПJ)ОВЄ'Де:МО

ДОДа'ІІКОВе

до закладання.

них речовин.

кущd. Для боротьби 3 фітафторою і ·кморwдсмшм ЖУ'КQМ р()слини '1\РИ Р1113И ОбЩНІІСКаемо ІІІОЛіХЛ·О•Р'Лі­

-

си визначається органоліптичним методом. Для цього стебло трави згинають вдвоє і придушують пальцями. Якщо при цьому сік не

ній масі. В ньому майже повністю зберігаєть-

пр·овели, коли <Мт·ко ви::тачплись

зобов'ЛІ3аІ:І'НЯ

меНІШе 50 проценmіІв. У більшості радгоспів вологість зеленої ма 4

виділяється, то така маса вважається готовою

у порівнянні

Т(}рік ла·НІк.а зііб.рала по 140 ЦеІІ:ітнерjІв бул11б 3 геюrа:ра на 1ІІЛІсщі 50 .гекта,рі·в. У .нині}шньому ж JІенінсІІк·ому ювілейному .році виростити 100

зелену масу старан-

ють шар землі близько 40. сантиметрів. При закладанні сінажу надзвичайно важли· во, щоб тривалість закладання траншеї була не більше 3-5 дні·в. . Як баJЧима, тех:ноло:гія за~го-n~влі с!:наJКіУ дуже проста, а•ле по'Dребує ст.ара:нної JІ:ЇІДІГО'NJ1В· ки. Не можна допускати розривів між пров'я· люв.аншям і піІдбираІНІООМ зеленої !МЗJСИ. При закладанні в башту 'ЧИ траншею зелена маса повинна мати вологість не більше 60 і не

сокі й ета!Іі врожаї.

НеНОМ та хлор-окИІС(}М ~міді. В мі­

подрібнену

рос·

Сінаж

Шість ·років .я очмюю ме:х:ані­ са~дили r1роо·е·не~ви:м ооособом. ЗОІвану ланку по .вирощуваІІшю Не меІНше уваги щщціл.яє:мо

Пров'ялену,

лин, 12-15 проце.нтів становлять втрати при бродінні і ферментації маси, що силосується. Нрім того, значна частина силосованого корму псується при зберіганні. Наші підрахунки показують, що при вдос· коналенні технології приготування кормів можна майже вдвічі збільшити вихід корма· вих одиниць з землі, яка використовується для одержання сіна та силосу, навіть при іс· нуючій урожайності.

в'янистих культур.

ЦЕНТНЕРІВ КАРТОПЛІ

200

-

тра1в'я-

можна заміниrrи не лише є~но та .сило1с, а й коренеплоди. Це дасть можливість значно ,Іскоротити вишра1ти корм~в на одиницю про·

це

зменшує

втрати

пожив·

і

Прив'ялену масу підбирають, nодрібнюють навантажують з д8помогою машин «НИР·

<<НИ:Н-1.4» або

1,5»,

силосного комбайна. А

потім все роблять так, як і nри силосуванні. Низькорослу траву можна закладати без no· дрібнення. Подрібнена l\1aCa, при закладанні

LС:ншту, ·~раще тршмбуєт~;ся. При згодовуванні сінажу коровам навіть в невеликій кількості різко підвищується

rx

це•Н'!1Нер<ів кар­ ІuіtдживлеНІня сходів мінеральними ТОІПЛі На 'К'О'Ж1 Н'ОІМУ Гектарі ТЗJКОЇ Ж JІО·бірива;ми. площі. О~ІЮЧІІ!сно 3 Оібро6ітк·ом посі­

дукції.

:ЦовеJІОІбЯ

ратину. · При заготівлі сінажу із nров'яленої маси вирощений в nолі урожай зб!!рається майже без втрат, оскільки повністю зберігаються листки та суцвіття, багаті на цінні поживні речовини. Отже, при заго'l'івлі кормів на зиму

Собівартість центнера кормових одиницІ> в сінажі обходиться господарствам дешевше. ніж в сіні і навііть в силосі. Кері.внИІки і апеціал:Юти ра:~ГОСІІ'ІіJв nОtВИІНіКі врахувати це і в найближчий час розпочати закладання сінажу, а в майбутньому повністю

ми повинні враховувати переваги сінажу над силосом та сіном.

замінити ним сіно і частково силос. Від вирішення цього питання в значній мі·

Ми знаємо, що дуже важко одержати хара· ше сіно із бобових багаторічних трав, коли випадають дощі. Отже, в цей час краще всьо· го скошену масу пров' ялити і закласти на сі· наж. Щоб не доnустити втрат при зберіган.ні і

рі буде залежа~ти 'УІСП:Lх дальшого розвнт·ку молочного тварщшицтва. І. ПЕТРЕНКО, rоловний зоотехнік Головноrо управлtввs овочево-молочинх радгоспІв Міністерства радгоспів УРСР.

1·50

Щоб ДОТрИІМ.а!!'И даН(}ГО

СЛО•Ва, вів ГОТУ1 fJМОСЯ :ДО збирЗJННЯ ІВ'Р•О­ ЖаЮ. 3ара;з йще ремонт картоnJІе­ Землю нз пда:нтаJції ЩеіДІІ)О у~доб­ :з•б·ира'ЛЬ'ІЮГ(} rоомбайна. рили, .вне,сли по 50 тонн органіч­ Доклащаем·о сил, щоб в•зя·те на НИІХ ~оорив н·а гек11ар, ле·ред 'С'ебе .вис·оке с01ціаліІстичн'е зо­ оранкою :вне~сли таІііож ло 3 цент­ бов' лзання в заверш<WІІ>Н(}Му році ІНери .суперіфос·фату і с11ільки ж ,п· ятир,~ЧІки 6УІдь-що вик<rнати. І. ГЕРУС, :калійно•Ї с·мr, Під чшс ора.нки до­ ~ба,гато

поо:ращювати.

бавили ще по 4 цеоонери а~міач­ ноі води. Сщц-іння ІПровели за 15 р·обочих щні·в. Пмовину шлощі по-

УКРАЇНСЬКІ

ланковий механізованої ланки

Семиполківської

птахофабри­

ки.

ЦюруПИ 'ВИіВ•ЧаІООЯ ІВПЛИ1В •добрив

ВЧЕНІ-СЕЛУ

і глибини ора~нки на ефеrк'І1ИВ· ~іІсть зрошення. Встановлено, що прибаJвки УІРОЖаю від одна­ нової зрощУJвал~>ної

норми

rоплі рtзних :за •періОідОМ :веге­ а"ІаІЦії СОІр11іІВ, ІВИрОЩУJВа:НИХ •На

ретравного

дерНОВО · ·СЛаІООПІі•ДЗОЛИСТОМУ і торфово.му ГРУJІІТах. ВІс;Таіновлено, що найбі·льший tу:рожаJй на м'LнералЬІН'ИІХ грунт.ах да.ють с·ер€1дНі .і ІJІізНІі сорти,

на торфоrв:иос

,

-

а

·ранні і сере~ні.

Через те сума

значно

• • •

В

Уира•їІНському .нау.оово,дос·

меншою,

яіж

nрИІбавка :урожаю вLд комплекс­ ного ЇХ З8JСТОСУJВЗіННЯ.

Лруша вчених Жи"Dомирськото Сі ЛЬСЬІІШГООІЩД•ЗіРСЬ!rОГО і НСТИТУ· ту ВИІВЧала ефеНіТИІВІНіСТЬ різ­ НИОС опособ1в за·~'Dосування бор­ 'Н'СЩаrrолі:тових .добрИІв на дерно­ ,во;п~д:юлоотих 11леюва!І'Их і гле­ йавих лрУJН!Тах. В результатІ ~досліJд~в устанСІВлено, що .в ума­

.тnіJднОІМу і.RІСТИІТуmі росЛИННІИІЦ· '11ва, селеІЩJ.ї .і генетики імені

ІВах Поmося на біідниос ру;хоми­ ми формами бо~у СУJПЇЩЗІНИХ

В. Я. Юр'ева ощержашо ІНОВі формИ ·сИІЛООНОЇ 1 КУ~УР!УJД3И, .ЯКі перевИІЩують стаіЩ(ЗІрт ВІР 42М

борнQдатоліJтов.і добрива

дерново~пі;ДзолИІстих

є о:rnущрюванН!Я .на~оtння і ·внесен­

ІНа,баrато поЛ'!ІІИПує якІ!сть силос· ної маюи.

ня в ГРІУНТ. При оrrу~рюва~нні :витра·чають 2 кілотрами добрИІв На 1 Цetlf11Hep Наdі.НН!Я, а ВІНОС'И·ТИ

Четвер,

25

ф

Ниів. На Виставці

передового

досвіду в народному

господарстві

РСР демонструються

нові зразки сіnьськогосподарської техніки.

комбайна

дnя

збирання

зернових куnьтур СН-5 «Нива». Фото О. БІУрм,отова.

,КілЬІка ,років

(Фото.хр·ОІНіка РАТАУ).

акорюють

3 YJOiX

добриІв

при­

ЇХ ІдОСТИІГаJНІНЯ.

С!ПІОООбіJВ ЗЗJСТОQУІВЗІННЯ

наІЙJбLльш

ефектилmими

в грунт рекомmщуєт~;оя

1970

року.

І

І

І

ІІІІІ

''І'··

І

ІІІІ

ІІІІІІІ·ІІІІІІІІІІ

тому

в ов'ОІ'Іів- тур.

ІІ

од'ЄРЖІШІ'У

вщщпланову

ІПРОІдУ'Кцію дО'говором nере<дба.ч~на :ВИІПОІата роібііrникwі ІІІев'НОЇ C'Y'МJf .11рошmі. ІщцивідІУальна .відряЩ>ність ціл.., !Ком себе ВІШJ};щд·мш. '1\ільки 3а·в­ ІЦЯ!КИ ц~:>ому методУ н.аша брига~а, в $ій на.ра.хОІВуЄ>ться лише 35 чо­ ловік, ЩІУР·ІУКУ В.ІІІРОЩу·є близько 2 тисJFЧ тоtнн овочі-в. А в кінці J}О'КУ ко~еrн· робітнПІК б.риrа,ди о,це.р·жує 200-300 карбованщів ІІІІРNdії і відіпо.в~ну ЧШС'ТИІFУ ов·о­ чіІВ беоолаrrно. ,в ниmшнЬІому ювілейному році КОЛі!ІКТИВ 6рИІГЩЦІІ' :юfіО 1 В,ЯІ33ЖЯ

Г. МІЩЕНКО, бригадир овочівиицької брига­

50-60

ди радгоспу сПлоскІвськиІі».

кілолраМІіІв ІНа ·геи:тар.

червИJІ

одиниць

·nла~н З<дачі pamix овочіов д~ржаві ВИКіОІНати на 210 щюце·нтів, зда­ ти пі'3НІ1х 01в.очrв :держ·аві 2 тисячі тонн :при ллаJІІі 1550. Ми оое:ІШені, що ІСЛІУВа дотри­ ·ма•ЄМ·О. 3wпорУІІt·ою уміосу є сумоІін­ 'на праця наапих люд~й, .ширІ}ке соці:w~ТІАНе З'Магання між :н·иии, 'ЇНі.l\ІfІВ~уатьна вїt.wщцніс'І:ь і а'КОІРд­ ,но-ІпреміЇальна оплата цраці. План 'ПРЩажу ipa1HH:tX ОВ·О'Ч'Їів б~ИІГ3!Да ІВЖе вwконала на 155 проценті'В.

іВоои ТЗІК·ОЖ зб~льшують УJРОЖай: і продуктИіВІНІіJать качаНІ~в.

кормових

збираного молока.

ІНИЦЬІкій брИІГаІІJі, яку .я очмюю, .бу.тю зашровщдже:но іНІДивідуальну ;від'Р'ЛдНІkть. Всі пл,ощі пос'tВІВ огі'р1ків, поМІjдорів, бур~Шів, кшу1сти :р·озділені на невмиюі ділJИІ.ки і за:крі'ПЛеН'і за ~ожним р()ІбітlfИJК(}M. Та·ка форма стала ве·ликою РУІШ~йною силою. І в цьому році .ваі .роботи у ·на·с провоtдяться ві.щрщню. Ще 'В13ИМ'КУ дире·кція радгоспу уклала ~оrо,ВІnр з кожним робітником на вир•ОЩУ'ВаJння тих чи інших куль-

П'ЇідJВИ·

ІВОЇ СТ,ИІГЛОС'І1t, ЩО, у ОВОЮ чергу,

о

Нова техніка

вого

затрати

Велике діло-відрадність

ф

Українськоі

а

на центнер молока зменшуються. До того ж смакові і поживні якості молока nідвищують· ся, що має велике значення при реалізації не·

ІІШІІІПQІ8UРW•umшпgппuвшаашwпвпаu•а•а•••

ШІУІОТЬ УІР~аJЙ ЗМ·еІЮЇ м.аси ку­ ІКурудзИJ і пол~пшують її янШсть.

У Херсонсьuюму сільсЬ!КО['Ос· подаорсЬ!кому іНІСТИі'І1уrІ':і tм. О. Д.

міліграмів ка·

ГРІУНТах

за У'рож•ЗІЕJМ зеленої маси, сухої речовИІНи і :ВМІІ.стом кормових QДИНИІЦЬ. Нрі.м rого, ці nібриди 8~ДЗіНЗJЧаЮТЬІСЯ •СКОрОСТИІГ.JІІhОТЮ, СИІЛЬІІЮЮ ~ИІС'11іСТЮ, ІВИЩИМ JY;poiКaEJM 1 Ка'ІаІН~В МОЛОЧНО;!ЮQКО·

• • •

45-80

На фото: досnідний зразок но-

• • •

БулІ>би, вирощені на дерново­

олабоп1дзолИІСтих С\У;n,!ща.н:их ГРіj'ІНТаХ, МІЬС'l\ЯІТЬ біЛЬШе NрОХ­ малю, в~і'І'аміщу С, сухих речо­ 'вин і менше аtютистих пор~вня­ но з булооами, вирощеними на тсУрфових лрун:та.х.

збільшен:ня

урожаю ·ВІ~д роздіІЛМІІого дЬян:нн кожного з цих ІПРНІЙОМЇІВ ВИЯВ· л·яється

протеїну,

·на

у nі•втора,два ра1зи. Зрошення, ущобреН!ня і по11либлення ораІн­ ЮІ при розумному їх по~днанні •ПОСИЛЮЮТЬ ,фЯННІЯ ОДНО['О на ОД·

не.

продуктивність,

В радгоспах Донецької області в кілограмі сінажу, nриготовленого з люцерни, міститься 0,3-0,4 кормової одиниці, 50-60 грамів пе·

фоні полЬпшенюго живлення і Грj'ІПа ·вчених Н<і!УІІЮВО;ДОСЛІід· обр\)бі;'!1~rу Г.РУ\НТ.У з<іільшуються

іІІОТО іноти11уту землероба11ва і 'f!ва:ри.н:ницш~а захіІдни'Х районі•в УРСР ВИІБча,ла УіРОЖаІЙНіСТЬ кар·

І

НОВЕ'ЖИТТЯ

о

О

З стор.

О


РеволюІuбя

1905-1907 Р'Р·

с.ко·

НЕПЕРЕМОЖЕНА ТЕРИТОРІЯ РЕВОЛЮЦІЇ

ЛИrХ!Нула .В'СЮ РОІDЇЮ, ПІJ;JіНІЯЛа ДО· ак­ ТІFВНОГО ПОJDЇТИЧНОГО ЖИТТЯ ,!fаІЙ·

ширші ма,си на'Р'Од'У· НерозрИІВІНОЮ ЧаІСТИНОЮ

ЗаІГаЛЬ!!{)ПО•ЛІJТИ•ЧНО•Ї

бо­

р·О'Т!JбИ рооб.ітІничо,ІГо кла:су, керова­ ИОІГо паtртією б!льшовикіІВ, було повста.н;н,я

ма•трооі•в .на

бронено1сці

"ПотьСJІм.Ю:Ін», що сталосн НІЯ

че,рв­

27

1905 року.

Я1к в!tд01мо, ·ре·волюuJійну ро,боту сере:д

маІТІРОІС~ІВ

Чоrр•номорrського

ф.тоту спр.я:мDІвува'в

ТОІДІі ·керrіrв.ний

тьо':.ІІК''m>

на

початrку

осоrм до за1rального пооста:сшя Чар-

ої заrгал~>ний стра,йк мо.же пе·рерости '.' збройне повста.шня. Ця зві-

саІМим нащало б ще більшого .р.оз- аюплеІН•НЯ .і гор,~іrсть у р•ядах rмa,JCy рево,люції 1905 -1907 ,рокіІВ. ІВОЛЮІЦ'ійшосо наrр01ду.

е.скаtд·ру. .і селrя:н Пі1 ~Дrня й Кавказу

:Ц.а:ІЧІЇ. вана mіІ:JJХО;дила НО·СЦЯ, ЩО

б

ре.ний з чефtвиюго м·~,са, привезе-

ДО

rHO·ro мd.ноноюцеrм N~ 267. Команщир

до броне-

СИЛОЮ ПрИІМУСИТИ ЙОГО

П

1

вjщ

бе

одо.~а1вши

злГ.ч

і тим •роз:гуІбленіІсть у таrборІ вороr::,в, за-

тру,rнощі·d,

ре-

І в~се ж по:осталий корабель з.му-

опору .. Васи.льев-Южин приб)'Ів в Одесу, шеоний б')'Ів !]іти в Рj'!мун:Ію і зда­

реrволюцlйний І оби;-;ва. ра;зи змуше-на була ·Віід- а.ле ·попасти ,на. ка;рабел.ь не зм.:.г: ти,ся та•м ·властям, дом,іr.шись, од-

ІВиібух. Приводом до ·ньо.го ·і була rв.'Ід~юва ма:трою:•в ї-сти бо•рщ, зва«Потьо·мк.:,на»

наrма-

rа18,0я ро:зстр'і,тяти «ІПри;з,вjдців бу,нту>>. у 'В''Іщпоrвr:;дь на це кома·нда

ІП';;щя.lз по.вІСТа.н:ня. Захс•пи·зши :зброю, ~ІЗТ'РОСИ ЗІВ.і•льн.или а:решто-

«По­

і!!І!, ОІдинащІ.tЯть .L"Н1і:в .на ф.та.гшюку

ІЮМ1>рrеЬІкоrо фл•ОІ'f1у, яке, безумов- бро'нено,аця май~l)Wв 'іеІрІВОІНий ·nра­ ІНО, іfЮ.т&шило б .вастуrп р·обітникі·в [Юр ре,в·олЮUІіої, rвІflКликаючи ІСТрах і

тав.ху, щооб стаІВая

8 6 •р

бро.не.носець 6Же BИ'P'J'illilfB у Ру- на,к, праІВа ма'трDІСам вільно семув:ію. КомЗІНІда гащала оде.ржати ЛИТИІСІЯ •В рQЗІННJС м,:ста.х краї:ни.

tra1м пот:ріІбіну ,цроО!ВІЇІЗІіЮ, вQду І ву-

• • •

ІГІілл.я.

поас~а•••

Проте

~ РОІЗІЗІ<.~JЮ€ІИІНІЯ,

важаща.ди

В а бр О в е в О с ц :і _,_,П 0 ~ ~ 0 Ма: :і 8 ~~

Але ця ЗІда·ча не була. пора:з:кою

JJІУМУ'ІІІСЬКІі · влаІСТі .ре·во.тюwіІї. В·с.я епопея леrен~а;n.ноПРО\дЗІЖу

ІГО корабля -

~· Р€ІВО-

це пepe[IHJ<ra

КОІра·б'.mя, ЗІдаrчі кома.нди. Матроси ШОІІJjії. «... rБраненDІСець «Потьом,вІ~дхилнлн цю мер;зенну пропозицію ·КІ:Ін», - пнсаrв В. І. ЛенІін, - за-

і вир,іІШили повер:НІутиая до '\)!ЇІдннх лиши;вюя неuщрем.оженою тер.нтобер&.jв, 5 .ТИПНrЯ ко,р.аібеЛ·Ь nрий· rр:єю ре.в•Од'ІОІlІбЇ». Пол.Ї'ТИЧНе ЗІНа-

о ·б' І шо·в У ФеСІ;J,ОІdію, · де рево,люІJ!іrЙІІІіі ІЧенн.я .пооста'ІІІНІЯ мат:росіJв «По190.5 :ва,ни. Х, рОІЗ\~ТрІ:с':яли _на.ИІ lЛЬШ _не:на- СТ~ПИ'ТИ та ні з Ч!DМ пііrти в Се.ва- 'РОбІЇГНИ'КИ заІбеЗІпечили КОІМаІНід" ТЬОМ!Кбна:. ПОЛЯІГало не ТЇЛЬІКИ в 1 І'В, .3'3И'НЯЛИ rВИ.СІ!И·Х оф:ІІ,ер НаИ'В•а·Ж· СТОШОЛЬ. J да1вало о о б о п· црсJІдQВОЛЬС•ТіВОМ і ВОІДОЮ. Та ву- TQMry, ЩО во:н·о було ·вищатною по-

чер,вня

року стоrяв у ,до.wу. Це м.ожлиrвrі 1 СТЬ Іреволюц:!·і'!j!Ю настроєним Ма'Т 1 рОІС3ІМ

прибу.в

ди. Досить було невелакото пош- команщ:у ві;дІмоrвитиrсь

кора.б­

пла·ва:спня,

т111вних дій.

який

N9 267,

них гпідтриrмки. rаІЙІНО о:з6ройте робіrтrниюі:в, Я•К- ІНЗІШОГО на'])'Qду. Буде.мр борот!І!СЬ які заrаі,ли в найр:іІШ}"Чіше а,r~туйте се,реід селя!Н». \до :ю:ІНІ/.tЯ». одеІСЬІІОЇІЙ о!рrrіl•НІЇІЗаrц[і РСДРП, · вс.ї- В. І. Лен 1 іrн •вваrжшв, Що подИ на Qдин.аІдJІ.tЯТь .ІJJН•ЇІВ 11РИІвало rе.роїчля.ко С11РИІМУ'Віі.ли .п.О,асталих :віІд ак- «ПОІJ'ЬІОНІ~кі.нІі» могли стати поштов- ІНе €Ід;и,нобоrрrс·'f1!Ю .!JлаІВуІЧої тіІерди­

гуди з Одеrси, rоставив на «ПоКоІМЗJffіЩ'у'ІJ!.аІНrНЯ флотом послало тьо,~ІкіІН>> проІдо·вольс11во. Матро.си- ІПроrtи «Потьом·ю~на» та rіНІших пов-

ст·ка ·піІдне•с.~а •боІйо,внй дух .кома.н-

0'Ч0.1ЮВ3ІВ ЧЛЄіН «Центра.ЛrКИ>> а•р·ТИ­ .те•рr:'ЙІСЬКИЙ унтер -оф~цер Гриrор!·й Ваrh'у.lен·чук.

ro

м.'ноносець

.r

лях ·і ,В беrреrГОІВИІХ КОМаІНІдаХ були створен.і пuщГІілнні соціал-rдеrМО'К:ра­ ТИІЧНІі rflp~пи, я:КІі• вели революц·і·йну а.г'!·тшr.ІJ!ю серед матросJ::в. На бро­ неrюсщі «Поrтьоr:ІІ.юіІн» таку групу

Го.туючиІсь

фОСІЇQ3, чекали ВІUд Але .ме•НШСJІВИІКИ,

потьо:vr!Юjн.ЦІі ,Д)іІзналиоя, що в О,де- 1сталих кораrб,тів бойову

ЦЄІНТр •ССщ'а.'Н;І;Є1 МО'К'Р3ТИrЧІНОЇ Оrрта · нІ!ваrц'.•Ї «.Сеrва·стоооm>сІJка мат­ роська центра.лка». Ії д.і:яльніІстю керrу1ва>в СеІВ3ІСТОІПольсrжий ком·і­

тет РСДРП. На. баrгатьох

щоrб ·іІзолювати 11 від ре.во.тюційяих р.обіт,ни;к:)в Севастополя. 25 чеrрrв;ня «Потьом,к.ін»· вийшов у ,район Те!н;дJРИ. На дР'УіГИЙ ,день

rІJІ~дТрИМ}"В3ТИ

.1н.ІЗІ,Ш: поrети на кора ш.

'ід ча.с

:В. І. Ле.НІJн, яки,й 'Перебу·ваrв то- гілЛJя .rати вони :не змQrли.

ІПо~стан:нІЯ буrв смерте~.І:іно поршне- ~і У ШІВейца;рІіЇ, ,дrkша;вшись

'ГіС­

;ниrи

ІНИ.Й зш'язоrк з роІбіт.никами пор­ то.вих МаЙІс•терень. 20 Че,р·ВІНЯ rПО·

1

Ва~rулеrн- 1ювстаІнІНІЯ

заrгннув Г_риrо_р:Ій

ЧУ'К.· н а. ко.ра: б ЛІ!

ПЩНІЯ.ТИ

чер,во-

б

-

на ~п~ть~м.к 1·.н.1·,» ~

v

про нQ-

,

"

raЙrHO :ВИІК.ЛИКа'В ,ДоQ себе б;,Л•ЬШ·ОІВИ·

д:і€ю ш~ршої рос:~іtської реоолюцИ.

.ВелИІІ\!Ї '~'Р'УlіІІНОШІі ІІJ~д'Ч)'Івали по- його велнче:зни;й вплив ·

·

тьаМІкr:rНІЩ,

."

а:ле не

"

втр.а;ча:JІи

,,

d ,в

ре.во-

вия·вИІося

насту:ІDНrі ,роки боротьби народу

люu!l'HHOil ВІ~ри і· .на,щИ на. під·три.м-

проти цафИІЗІМу ,j. саrмодержаОС'Гіва.

. В р . , «... іОЯ ОО:Я ОХ•ОІПЛеrна ПОЛУІМ ЯМ б · ·О· у:ренrня., l' 'УіРrЯ'д хоче залиrти всю " • Е

СЛЗІВНУ СТОnІЇІJІ'ку В rЇrCTQ"'ЇIO реrВОЛЮ· І" ~· uJіІіrної боротІ:j()н т:руід'Ящих, 'В· ге-

НІІІИ ІПраІП?~• З'ра~ Ж О .ра:JИ суд- ка Ваrси.ТЬІЕ'Ва•-,І0ЖНІНа., даrв ЙОМу ІКу. У «·Ма.н,іІфеСТ.ЇІ», а(!(ресоваІНОМУ rРІlІдJЯІНІСІ:ІК!і ЛJОЩИ ЗЗ.ВЖІІJ-И па,м'яча.Т~ЮЯ СЗаІВО.р'J'ІШе.н.ІІІЯ серефд еоп_- нову КОІ:ІІ!:ІСІ:rЮ, ЯІЮИ ~?ІРJ'ЧИ.ТИ ке~у- СJ.О.КЛ'а'.ЩНЇ• •ЇНІСТР'J'ІЮІІ)іj ,j ПОІСЛа•в ЙО:ГО ЦИ1Во!J!ІЇІЗОВЗІНИІМ Гр.ОМЩДІЯНаМ, ро- ТаТІІ!М'УТЬ :ПрО ПОІВ·СТ'З·НrН;Я «ПОТЬО·М· дашв еваrстопо.лЬІСІ:JКОІ оrр.тещ. вати ко,ра,блем. _до_ 11 складу у>вш- <ЯК ІП!Редста 1 ~ника ЦК ·пар·т, 1.,-1· ІВ Од"'·• . _ "' " rC'<rИICbKOMy ІНаІрОІдОІВ~, ВОНИ ПИІСали: ІЮіrНЗ», 'Ma'llPOCИ ЯІКОІГО ВПИСаЛИ Виклwка.нrі•

їх J'ІОМИ•рrя•ти

матроси

ш.1и

наишктивжІШІ

уч_а;_о__ники

по.в-

с 1 у.

,ВІЇІJ.МОВИЛИІСЯ СТ,РІЇЛЯТИ 'В «ЗаІКОЛОТ· ник(в>>. Тодrі' ком.а,н·дуючий флото.~І

ста:НІН'Я. г ОЛОІВОЮ ,KQM,l1Cill буЛО 01б • ра,но п шнаса м·аrтюшен,ка.

наr~аза,в в)двести еrс~щдру в Тендрщвську затоку (щд Оча,ко,во·м),

rБро;неноrсець гп!rшов в С>,десу. І.~.'1Ііч, . п:реконайте ма,!росів к;іна·» зрабИІв перший рішучий ро1у. Рооб>!•тни,ки м;іrста палко вr:тали мат- ,цr;.яти рі.ІШУ'Че r1 ШвИІІдко ... Пот:rм не- ІКрок. Ми не хо:чемо бути катаІМи

r«ПоІста.раІйте·ОЯ б·"ІдЬ•Що П·О•ПаІС·Ти J' на бро.нен·осе.ць, ска·.за'в и·о.мv

Ік:ра,иrу ~ров ю...

·кіпа·ж «Патьом-

роїrчну kтор:ю нашої па•ртії і на-

в. САВЧЕНІ(О.

ІППППППІПІІІІШІПІППІІІІІІШUUППQІІURІІmtПШUUІDППППІІUЩПШІІІППІІІПІІІПІІDПDІІІІІІІІІІППІІDІПІПDППІШППІІІОІUUІІІІІUUПШUІDІUUІDІІШІ

-..--<?"." .. --~ Н а ш і

шановнt

дящих т. Товстенко: на'благо­ ., новоr:о "'ИТТ:Я » устрій ринку виділено ІЮШТИ в

МАЙСТЕР-КРАВЕЦЬ Порацьте, як краще по­ шити су·к:ню? пит·ає за,мов­ шщя

·у Св,ітлани

Оле·к:сіївни

Лизу'н. І т'а «'ВИручає» -

жаючи Л·JШІЬО·К у

лю&. &риrа~у молодих спещіаІЛі­ сТІіІВ, вwпус!книць училища. Пе-

ІІІ)ОІМаrає ПЇІд·іб•раТИ МаТе 1рІіал, фа:с01н, ЯІКИЙ найбільше піщхо­

дить ЖііІЩі. Незаба·р·ОМ rюбить ВИІК'Р'ойку сукні. Працює уrваж­ но·, .зосере(:Іжено ..•

ті Л~ГК'І)Ї :Пj)І()ІМИІСЛО'ВОІСТЇ.

Ни:пі вона :в,важа,єть,ся

ко,жній

кра­

щим с1пе;цlалkтом бровар.сЬІКоrо

Оле·ксНІВ'ІІ'а

П'РО свою роrботу, в ЯІКУ в·кJІа­

В. ТРОХИМЕНІ(О,

дає батато фа'нтазіrі: розр,обллє

робкор.

каже ~а'КІJЇЙІНИ­

ЦЯ.

ЄJ,Р'де·НО'М «·3юІІк поша:ни» і дво­

ОкілЬІки

'Ма мещаллми. Остіl!ІІІНЬ•()Ю бУ'ла

ві1д

людей

редакціІ

1\Или

тяжкохв:о•ру

r.

ПотрІЮбіне було хі'РУ'РІ1ічне вт·ручан- ра почуває себе ід'О:бре. ffipaвi нема .. ВЇІд:КJІадати

в цьо1му

н а.ста'В

день

заступник

неrмо·жлино.

3'ве·~~нул

ЦІJ.ацЮвник·іІв ЛІіт&іІІІСької

Головний

!lереtд•плату .ариймають: аrгентство «СОЮЗtді!JІУ.К»,

оса·тrям да·ти кров. А її треба не- І. Лрем,Qв, В. Ратушна,

r.

ІІІО;Jі, ,по:сrпішали в село, щоrб свонеІвеличкою

д'опом·оrою

вряту-

Літра Кірові, ,Ц'ОСТа'влено·Ї 3 рай-

t ;,.

ви- S1fJ

ІКИХ дітей. Серещ тих,

що

r. л. Суш-

л

"'

Л. П.

Н. А.

До.в-

роз,ц~ів

ДrЗ.JІИ

б

а'рИСа r]]О'І}"ВаЄ ее е

іНО. 3д'ОІРОВі. Т:оок велике

СІПа,сибі

лікарні.

.......... ,............................................................................................................................... НАША АДРЕСА: м~

вул. І(иївська, ТЕЛЕФОНИ: відділів

«НОВАЯ ЖИЗНЬ:о

БРОВАРИ,

комитета

-

І<П УкраЩІЬІ трудящихс11

орган Броварского районного

11

и райониого Совета депута=тов

Киевской

области.

у

редактора життя,

19·3-82,

заст.

промисловості,

редактора, масової

ро-

І боти), ретаря

вІ)І:nовідального

-

госnо,царства-19-4-47.

відділу сільськ.

сек-

..................................................................................................................

....................,.

-~

Бро'ВарсЬІКа

друІка.рrня,

Киї.в.сЬІкої

обла;с'Jіt, в,ул. Киї;вська, ІМ. ТелефQн~І9-4-б7.

3ЗІМ. 2640 -

~

чні продавців продовОJJьчих товарів,

t t 1

~с т

9

до

7050.

*1

18

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. !f ,.

орrговелІ:Jною

мере.жею

Б

..

"

"

.

обме·женrі'Й к·іrлькОJСт·і приймається скля.инй пооуд j і)1:портни.й):

1

.........

,роrва·рІСЬІКОІ ·ра:ИІапожи.свашс1rки

в не-

І

(в:ітчи.зня:ний

ВІіІд 0,2 до 0,8 .1; 0,.5; пляшки - 0,33; бутилі - 0,~5; банки - 3,1; 0,8; 0;5; 0;2; 0,3.

І

ПЛЯJUКИ -

бутилі

-

Г:ро:~~адя.ни! З,дщвайте скляннrи посущ в У'С·і про,,rtово.1ь'fі ма·ГаЗИІНИ ri .1а 1 р.кИ ·ОПОІЖИrВ'ЧОЇ КООПераІІІІЇ'Ї.

І

Правління райспоживспілки. -

•• .. .. •• •• •• •• •• •• •• •• •• .. •• •• •• •• •• .. •• •• •

J1 ваtа!

Jlвага!

ШАНОВНІ ГРОМАДЯНИ БРОВАРЩИНИ!

27 червня 1970 року О rl6 ГОДИНІ В с. ВЕЛИІ(rА ДИМЕРІ(А ІВІ1дІбудетьk>Я

ВЕЧІРНІЙ В ярмарку візьмуть участь

суботу.

фотокореспоидеита-19·4-67,

19-3-18,

і

~

ЯРМАРОК, про­

миrслоrві·, rп,родовотмі та rінщі то·вари.

вІвторок,

І

БРОВ.АРСЬКОМУ ЗМJШТОРГУ

t:

на ЯІКОМ'У буДtуть пrредІСтаІвлен.і ,в широ'Кому а:со;ртимеІНт.і

61964.

Газета виходить четвер

154.

(nартійного

ІНДЕІ<С

4

,_ .,...

6 ДО •

Ж:У'к, Лриrо·рій ко, М. І. ЛУІк'яне.н:КІО, М. ІІ; Юрчен- :вам, дорогі донори! свою І. НАЛИВАННЯ, Петро<вич f}'І;J;ЗЬ, Михайло Па:вло- м ... Д·е;сять Ч•ОЛОВіІк ,цало ·КРОВ! 3;рrобщmо ()ІПе·ра.цію Ж·ИТзаступн.нк гОJJовноrо лікаря 1\ИЧ ВаЖJНИІЧИ!Й, Івwн Пав.л,ович ТЛ :ВІJ'Я<ТО'ВаІНО! Це .Щі:ЙСІНО була борайону. Ря!бий, Пет'ро Григорович Соло­ іРОТьба зі ом:еrртю, я.ку вми люди ,В. ШМОРГУН, ·вей, сам rоловJІІікшр Нутенко і ба- у бЇІЛИіХ XWJ.a!1'.31X З ДООІОІМОГ(!Ю бла­ хірург ЛІткf,вської .цІл~trниqної ГО'Р·~ДНИХ і чу!ЙНИХ ДОНО!)ЇІВ,

На

.........-·-·-·-·...

!. ...................... й.... І. Лиее:н- • ,..~· ... " . . . . . . .. д о••в.·д· о··М·А· н••АС..ЕЛ..ЕН••Н:

МИJКоІЛа Ів·аноівич

rа:то інших.

,.,.~.~

s f# вантажники в ма.rази;н.и торгу і на продбазу, касири-контрОJJери, s робітники в цех без.алкоrОJJьних напоїв. : Зівертатиrся у ві'дtдІіл ка.L"''рі~в зміІШтор·rу що1де:нно з s ІrQД. (к:рЕ:~~ с:У'боти ·і нЄІді:дІі).

·ЛІіка,р·аі, ·виявил·ося заrмаJІо. Врядали ТУІВ:а'В 'ПОР·ОІД·іллю !lІfrеДІПерс(!нал лі- .ре, ДО"JКИ ро:mиваютЬІся норма~ь-

Со·ЛО!вей, ЮІ.рні: в. ІП. ,АJрхІІПеНІІЮ,

Іван Jв;анrович

а.р.а;з

у.становах.

~

ІК'РОІВ, знаючи п,ро те, що це ко·н-

НаВИТЬІСЯ. Л 3

в

. : ~ родавцІ ПОТРІБНІ НА ПОСТІННУ РОБОТУ: KP{)Bl S " продовольчих товарLв,

'Зашкодить і що вона швИДJКо ВІі<А-

:врятуІВати ій житт·я.

'Вати життя ма:те!)і трь·ох малень­

RР·ОІВ, -

rощьм і інші без

та

';"~"""~"""~~"~~мнмннннннмнннн~ннн•

ЧЄ'ІІКО, r. МикодаЄ'ffіКО, А. Донцоrва, Че НОООХІ~ДНО, ЩО дача НеІВеЛИЧК·О,Ї роботу в м. л'У'к'·ЯІНе,111ко все ,ро·били, щоб ІКіЛІ>К·ОсТі К1РОВЇ арrаНіЇІЗіМові Не

·Ма~1'0~tцва ЛІітри. І ЛЮІдИ, ;припиняючи єю

М. Тка­

•ві•дділе·НІн,я

Броварське райагентство «Союздрук».

'11і не 3аіба-

6 опе 1раці!йна, він по МІ]сце·в.ому ра- ·стуІпила велик.а wр·ов,оте-ча, !ВТ'рата .в. Ф. Воришполець,

працівники

Є. ФЕДЯЦ.

Щоб уникнути перебоїrВ у .rоста•вці га:зети, пере,дп.лачуІвати

фаб•рики

'ПОІМіЧ.

РоГІQ/Ве'ЦЬ, е. м. м~оця,

Мещичні

Редактор

rавегу к·раще Івіщразу до ·юі·н!Іія року.

цієнта в .Гоrол•івську ,1 і,ка·рІІю, де да,риси Жо1вні'Р у нічнИІЙ ча.с на- ко·, Н. А. РещЬІКа, Н. В. Myc.NJmкo, ді·о звrе<JХІІ'у.вся до мселе,ння 3 про- 1свідом01сті.

ви-

:на друге· півріччя

qе,рІІІаrлись. І лька•рі, JІК за·вжщи в " ис "О

,Дещо ранЕше .стwвся а'налотіч­ ХУІД1 ОЖ'н;іІх виІЮбі·в ний випщІІ)ок у Ліі'І1ка·х. Шсля на­ РИЛИІСЬ fірИЙІ'І\и на л·~к,а.р М. І. Бутенко ft!іяв наІJІ:мег­ ро~ження іЦВО'Х :ЦОЧ'ок у породіллі ливо й :рішуче. Ві;дпра:вивши па­ цію теж

голови

............................

ВТ;р.ата

-

тюки~ ВИІПад'Ка'Х,

'В•еЛИКа За'С·Лj'ІJ'а ДО'Норів.

опера­

йон

3~ ЯЗКу, ЛИІСТ0 1 НОUJІі та Г,рОМаt!І!СЬЮЇ ,р0!3 1П0 1 В,СЮдіЖJ'ІВЗі'ІІі Преси

с. Божук. рурr..;лінеКОЛОІГ І. п. Л·ре~мов. Хв·о­ І!Fр·од·ОВЖJу·ваJJаІСЬ. 3wпаси ж -

ня і Д(ШО'РІСЬІКа кр 1 о.в.

де добудовано м'ясний павіль­

про неблаго-

РАйОННОУ ГАЗЕТИ «НОВЕ ЖИТТЯ». ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА: на 6 місяців 1 карбованець 56 копійок, на 3 мkяцІ 78 копійок, на 1 місяць 26 копійок.

Ювілейна ·лен.іНІСЬІКа.

Врятували Жиmmя Опе,ращію р·оІбив дО<Свіцчнний хі-

' устровність гоголівськото рин- ""!!!!!!!!!!!!!.~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ' ку. Ось яку відповідь надіслав "'"

пщпrри·єм·с·гваJС

До .Русанівської лікарні доста-

,

критичний матеріал, в яко-

'НМ'О})О\'\,Ж·ена

ІІІІримірІІ\ОЮ, -

,цоІбрих елів чула

матеріали.

ДИlреІщія РИІНІНІУ аклала умови з виконкомом Гоголі~Ько'і сlль 6

ПРОДОВЖУЄТЬСЯ ПЕРЕДПЛАТ А БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

маЙС"ГРОМ

справи.

u

и •газеті від

розпонідалося

За самоrніtщдшну працю Овіт­ лана

карбованців та не-

будівельні

на·вча·ння ІВ інститу­

:rор.а·вецІІюоrї

послуг,

му

на,вч.ає, вo,J;rнroчwc мріє про nро-

'J1реба прищІЇІЛИІТИ хоч декілька ·JGвилин уваrги. І вона це ;ро­ Ібить за~юбІКи. ХвИІЛЮЮІСЬ пе,реrд к,о,ж·ною

:бущи;н.ку

в

рещає ї-м ,досвід, :Jнання. Інших 1'\І)В·ження

життя.

4200

обхідні

І ради на проведення ремонтних 6 т.tерввя робіт, які розпочuуться у найп~~отаким заголовком надруко- 1 ближчий час. Поряд з цим бу­

ВИШИВ·КИ,

чало,ся

11Р'Удове

у нашІ

вн01сить ці,нні щюпооиціі. Очо-

ку:р'сЇ'в крою та ШИ1'ТЯ, вона 1Прwйшла на комбінат побут·о­ вого о 1 бслуrовуван:нл. Так по­

3шмо'вниць у Овітл.аІНИ Олек­ •Сіївни .заrаІЛо:м багато,

рі:ЗJН()ма;нітне

сум!

11\.

«ЩЕ РАЗ ПРО РИНОК•

НOrB't •МОІЦеЛі

.вІ&ра:ння, rюшите свої•ми ж 'ІJУЮІJМИ. Згщ.о~~~. по за;кінченню

до­

1~

"'

Ще в дит,инстві Овітлана rмріяла бути швачкою, наряд­

ОДЯІГУ,

коuкому. райради д~путатLв тру­

~ ~r

кооперативно-торговельні

пі.ІІ,­

приємства Бров.арщнии.

ЛРО,'\1АДЯНИ! ЛАІОКАІВО ПРОСИМО ВІДВІДАТИ НАШ ЯРМАРОК! Правління Броварської раІІспоживспІл·ки.

74 номер 1970 рік  

74 номер 1970 рік