Page 1

\ "....,..., ,,.;J>:":--о#"fIIi?""'~"'''''' ..,..,.~~.,..,...,...:'"

",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,""'1--,,......,.

Рік видания 28-А

Пролетарі всіх краін, єднаt~теся!

HAPDД~X ~H~n~IB~Д~П~,г~Dn~сЬНии» !jІ

74 (2613) ВІВТОР,ОК

20 ЧЕРВНЯ

ДО ВСІХ НАРОДНИХ НОНТРОЛЕРІВ РАДГОСПІВ

Orа'раlН но ТIJ<УДЯІТЬС>Я ВИlБО'РЮЮЧIІ

ювіЛ~ЙlНIШ'і

VClfiіТШИIІ;И

р.

1967

І ПТАХОФАБРИН БРОВАРСЬНОГО РАИОНУ

Ціна

2 коп.

радо'сшу « ГОIГОЛ!Вlс маIJИ»,

ВР'()іжа'й, ,прагнучи

ВИII\О'Н11И

і

пере­

ВИ'I\І'),нати ЗOlбов'язання, взяті на Ч('ость 50-р'і' ччя Ра;ІIЯJН1Сf>J\fРЇ влаl.Щ.

Більше 12 ТИСЯЧ 'ІОН'Н рі;ОНЮlа,ні"Гної ПРQ,;rУllщії за pfu; з~ає ра:~Г'оеп. 280 наlIЩ1jНИіХ ,J;0I30PU/JIB нюu(.го ве.ШIiОIГU ГОClПОі;Іар­ C'llBa

пра,гн}1ТЬ внести

і СI!JЇЙ С,J\Р~",НИЙ ІЖ.1Щl

в

е'ї\Щj:lб,ни/Цю

ОРГАН

нар(цного ;J;OCTaTI;Y ;10 с,лаlВНОГО 50-rpі,ччя.

БРОВАРСЬКОГО РАЯОННОГО КОМІТЕТУ КП

1 в і,:ц і,JI'IЮВ і ГР)lПИ, О:!lна цеНТРШ.ІІ;на та 37 ПО1ст':,в ето'ять на Ш.lяхах бrrР(lтьби за ВІР ож а,іі , с.'ІН~J\)1ЮЧИ за lОГ.lщ~оt\!, rJ,oРЮ'ЧІ~,~Ь

З

ВТj1аТаІ\lИ,

даючи

Зtll~НУ

ВУЛИІЦЮ ,на

(1 _ с,'Чf>ІШХ

ПОто-

ка,х ті'ЛblКИ ,10<брmrкі:сній IПР(Щ" lщі'ї. Ра;nг()iClП уже BWKOHaB плаІ: :цачі ршнніх ()воч'lВ Пече,j)СІ>IiОі\IУ ра.иСIВlочеторгу МI]lcта­ ГelРn'Я hИ/єва, Ві"FРЩН() віJI\І;ТИJТИ, що ць~г() Р(ЖУ раНlНlі rJlзr;'ч: на.1\С'ДИ.1И в а,сортише,нті і І не ГІ)"ЗО' ЖОДIІ()оГО ВI!'1ЦІі)' PP' !\.'I~-

РІЗКО ЗБІАЬШИМО ВИРОБНИЦТВО МОАОКА ДСlбрии отарт ВЗ'ЯЛИ В IСІвілеЙ1наму IРОlці ПlраціВIНИII<И \lОлочно­ ТОІВ2'Р'НОЇ феРі.1ІІ раДlГОIС'ПУ «ПLo1'ОIClК 'Б'СЬІКИ'Й». ПО ВИlробниц",в'У молока

,

,на I\СірСIВ\' ВОІ~И міl!lllЮ ,римаlЮТЬ ' пerрші,сть у раЙОНІ! .

Р:\I,lіго'гпі

СТЕ()рені

С(ІрrуваЛl,н:і

1І)1ІІ:1:ТИ,

jJll:И/,

[1:1

JІ:СС'Яll'нerНIНЯ

Ijю6ИІТЬ

QJ,H:J.

Ч;~""а~ИIJЇ ВI\JJIЗД переДt)1\ИlХ ДО'Яlрак

з

Г21НІна А,НIТОН':Вllfao СТIРОl\ач, Я/ка .10БИiJ1аоя в.іКЄ' П\l.'Н>ВНГ( НЗI.10Ї:в . На фото,: Г. А. Строкач Інвсе 3>.1 I1ІВ 2'ПІ \lОЛО/ I\О У бl'lОНІІ.

,1·lЯ :!з; 'іr:mf>'1Р1НIІЯ Uе.ЩРj1Рііі,ji'IІ0Г(), ,',ВОЄ'[:І,Г 11 СІГІ; П ' 11о/'та'lШ'[;[Я В

за'гal1ы-J'р3і.'l.IгоI с !пIнііi

У

\[~![ii II~ ІІJІЩ' IІР~l!іJ\цію. (ІВ "'[:1\111

УКРАІНИ ТА РАЯОННОІ РАДИ

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

Фата А.

Н:І;:!()JI[і ;!()зорці pPTP.'I[J!I1) слі11Г:УЮТh за на,В:llн'га,;НННЛ,\І :І,lт,­

!

\l3ШI!;)1

IJI!I (' Л(L' :!' ;,;:/е.fllI\Ш

.\1 ,cтa'BJ;iI

IIP~.lY'liЦiї

[} ВіІ'lаШI

в

необ\і~IНU.\[)'

ilL·О]ЛИ/ ,lrllті.

ІІР(~В(Щ!ТЬСЯ CYBI~PO За граф;'J\О,\І

на­

ПА СЕМО НОРІВ УДЕНЬ І ВНОЧІ

ШИІ\ІИ J\,р~.щИі\IИ' во J;IJF\[JI, ЯJ\і ро.iJДять не )[еН1ше, Яіl,. :П() ;Ізі

Х'ОШI1 в .Jа'::Ір1П:lені за Нill!llИl\І ГОClП[}lalраво"l :lfагазини. '\'!и 3НPlртае\IПlСЬ ;І'О ВСі:Х наjJl).'ЮНи.х J\QiHTjJ(J.1ep:IH ра'::IГо'Шів

l Я К

\fа,КIСИlVlа,1ЬІНОIЇ

-

Ч.1Є'''1

Р, ТАР ЛІ І -

ГР) ' ПН,

К.

НИІЙ 'наБІР

РРУНІІ. б[шга 1ІІІР 0180ч'в.НИЦlJКОЇ 6Рllга:ш N~ ЛІ

ІВ,.\IІИЦЬЮ1ГІ

НІІІІbll\ll\ UJmгщд .I\"~

і N~ З,

2

Ч.Ш1

]. І І. тро­

6РIІ'Г:Ю:1'РIІ

Н.

Cl1()Ч'IВ­

1\~'ЖЕ .'1Ь -

xu

16 чер'вня

:проф~сіЙ1НИІХ с:пі~ОIli.

}'IСІГаН<1В

цієї

1Г&1 уз і

ВИIК. Qiнання 3I1!ХЩ'I!ЇIВ

1110

}l~a,HOB і Орга,НIЮза.ці,Й .ТІеГК()ІЇ !Тро-

свіц

пр офс, пЇI..'DJ\(Ави Х

ВИIХ~~НИlМи дня.ми.

НI!)\1.

Н'о

f"

КОРIVI',в на

даем'о

l'е';шгра:lf,

в

К'i~oгpal" ОПlРИlЯ'є

чеРГСIВИЙ, Х з'uзд ПРОфесі'Йшнх спїlЛ'ОІК у'Іі,раїн1сыоїї РСР.

U!Я

jjJІ\ИіХ р'обі'Т1НИКИ, I\.ОЛГОIСIП'НИlКИ, с.1УЖlБОllЩі гнїIВНО таlВРУЮТЬ ганьбl1Ю їзра.ї.ll>сь.ІіИХ a'гpeC~'p'ilВ, ЩО розв'язали війн}' на Е.ШЗЬ·К(),~ІУ Сх'о,д;і. 'Гр УIдЯlщ і C~CP за,ЯВIlfЯюrrь

'І1О'С1'аю~в

Iвиве.1еНJJЯ вій'сыK

негайне

,ВИ'\[ОГУ

'HaiдO~1Н'O'-O

якої

М'<1СI1І1ві, ПРИІЙНЯЛИ' за,ЯIВУ, в mкіlЙ !Від

іМelНlі

міIЛЬ'Й(}нїВ

раДJl1НСыlІіИХ

діСТИЧlні СИ\:JИ, які стоять за її СПИlНIОЮ.

то'ріruльну ,цLЛ/сніIСТЬ cy.B·epeHIНR.X а,І>аl{)r\)J;ИХ ,1{еjJIжаIВ. АВТОІ>И телеIГРЮ'd Івимагають ВИlВеl~ННЯ ьзраїлыьlIiиіх I війісыK З терит()рі.Й

ТРУДlЯlщіКlра,ЇIJИ на бага:то'mодНИІХ :lfі1'И,НIГа.х ()~ностаЙlffО під"l'РИ­ мують всі зах()ди Ра,;lЯ'НlСЬКОГО УРЯД, ClПР:JI"lовwні на захист Заl~СIНIНИ'Х праІВ ара'оськсьго Iнар(),!(У

*

*.

жують ,позищію США та іНIШИ~ імпetріалістИ'чних дер ж 1!JB, за/йняту

УчаС.НІIIКИ на,loJвича,йного засі,lа,ння пре' 3Ио,~ії K()I'liTerry раДІОI-

НИІ"ІИ В РіЦі Безпеки.

СЬКИХ

,ВИGt()l!l~ОI"l

• Сmозу • •

1'ОВоарИlС,1'В

жінок, ЯlJ\е

В1;1,і\уUIОСЯ в

*

*

*

E,i;r ПОСЯ,Га.нь і/зраїЛЬСblКИХ агресорів. (ТАРС).

На допомогу

ЧеРВl1НЮlГО Х,реста і Чetр!ВІШ()іГО IШВІ~~ЬСЯіЦЯ СРСР ІВИСТУПИІВ 3 за:яВо()Ю, В якій Івід і-Мilні 70 міль.ио-

а

П':ІД ча.с

населенню

«НОСМОС-166» У ПОЛЬОТІ 16 черPJН1Я 'В рщцIянсыо,чч Оо-ю­ зі

IFровще,Нl()о

чetРГОіВИ!Й

за,пу,ск

штучного СУ!1утни!\а Зе:lfлі «,Іі'ОоС­ М()іс-166».

(ТАРС).

CO:JfїIДapHOICTi У

Ha'p()I;I'ЇIВ рз:,"\:я1нIсы'оІго'' СО/Ю,зу. В ра­ дянсыіi гроощщсыіi оргаШЇ"зщії на)іЦМТЬ чис,леНlНlі дИ'СТИ і теле­

Яlке iIJ'ОТерпьло

в'і'Д

аг.Рelсі/і.

, в зв"язку 3 ЦИМ ра.дя1нсы:ийй K'OI~riT~T захИlСТУ МИ:РУ, рцянсыийй

гра:ЮI, ,в ЯIЮIIХ 'llРУДlЯщі 'нашrrї Ііраї­

IiC~li~el'

СОІ:rі.'Щ'PlН()іе1'і

країн Азії

ни IПrlВlі,,'J;OOIUrЯЮ-ТЬ ЦІ}/) СВО'Ї ':(обр'о­

і АФРИlКИІ і І\ОI:lfіТе1

вй.'ІыІ' ,вне,СIКИ' У фОIН;І :lfИіР}' з про-

;Ю:ІН'ІІК вирішили ВІ~~іли'fИ 3 J;:;ІШ-

радянських

заl~С/Р;IІ\'ПЬ'-',Я

та'6сФ\ нз 6СО пс'~еХ'С>.'І.0\1 '1'\1111 :r'/П,нClГО

П-,'],­

г()лів.

1' РОСТН.

За о,стаlНlній 'І2,С Н~ I ЇIВI1ЩОЇ ПІРО' .1\'ЮТИIВіНО>СТі

",а611IваЮТblС>Я

ДО'ЯlР,КIІ

Гг,lи';;а ЛDО,С та Га'~Иlна ПТИІЦЯ, Я'І": СI.1еD,Ж\'ЮТЬ по 13-14 ",ill'O' .

надоїIВ

Х»1Доба,

ОЗИL\1iQoї

lб5

У

Р':ЗlН'СІl'Р2IВ'я

вwпаlсаЛ'alСЬ

ПlшенИlці.

,кор'і,в

Л

на

К'OIJ[И

200 гeкrra/p'ilB,

на

шою

Ді()-

І,аеЯІН, ГаЛИlча Ч)'Хl~':J, .'J.аIР':,Я МиХalЙIo1ИЦИlНа..

У

IRЄ'.lИI:V:'Й

VI':'р,:

JIIРОДУКТІIIВIН;'С1'Ь

J.і'ЙIН·ClГО СТ2I.'1.а, за.1Є'ЖIІ"Ь- віlД доб­ OQcO,Bi><HClrO ВИIКlОіН21'1,~Я ClВО,Ї,х О1бо­ в'ЯIЗlкі,в О!<IQ"3іР,ЯI\lIІ. НОІВИІЙ ПOlО'ЯI.:ЮК 'ЖJI.1&"ИІ Ї,Х

\ІСІЛОІКЗ ше

r.lра:ц:,

IЕIВЕ1lIЕ1НИIЙ IнеД2/В­

НЮ

ше

б:l%­ \1СЬОГО

ГОЛОВАШ,

зоотехнік

радгоспу

імені Щорса .

на

с'іно, бо стеб.1аl В'ЖЄ' З!1Р.\lбі.пи і l1ваlРИIНИ нrеохоче ПОIЇодз,.lИ ЇlХ, К,:,.1Ь­ ка Дlн і в TO'~"" Сітали па;сrти' Ko'pilВ на посіІвах ВИКО-IСІ\1м'jші Й л'юпи­ НУ, ЯІК О j М аlElМО 125 гек Т ар'і'в . Кріl" ТОІГО, Є ше в на.с 75 гeк:ra· Р':ІВ К\ЛК'УР'\lJіЗИ ,на зе.1Є!НИЙ КОф\.VI. У Д,ІЮХ 6РИlгаl.'l.а'\ (('\:шгадИ1РИ

а

ПIРОТЯIГО~1

М. головний

гектщрuв

СІ\ОСІМИ

не ЗIНИ'ЗИ1'ЬСЯ.

ЗlР>ОС'['ЗТИlVlе

лі'та.

КОIНіЮШИ1НУ,

геКТЩР':/В

ОО ClТОЮ 'вI,.1зна/чаюты/я

Я~ОЮD Ка:терИІНа, Bac,~~a, Ка:е;)Иlна

Н~ші l1В2IРИlН/НИIКИ' lНЯ,lИ д'~бl')IІIЙ РС'I"1Г:, Н. Є пеР€i.11\1М'ОіВИ, що Н3І.'І.'і'Й

VI ОіlЮК а

13,08 15,319.

ВWКОРИlстаIН'НIЯ

ЩО ПОКАЗАВ

ПРОБНИЙ виJзд

ж ЕIJ 1 C'lКіреVlО. За/~іIНIКИ ДЛЯ ІНИ'Х в·іід­ БИІВ31ЮТlJС'Я Іна діва дlН : . l.'I.ОК'И не

ЦИlМИІ ДНЯ,\ІІІ' В БС<!1.'1.аIН;IВСЬІК:IЙ ПТ2Iх,/)Ф'З,БРИlЦі ПРОlве.1€1НО .П/робнИlЙ 3И1ЇLЗід зБИlралЬіНИХ МR'llIИiН у по'л 'е. м ехаIНоіlзаТ'ОІРИI ,вивеЛ/И1 'на маСИIВИ ClЗИ1\1I~НИ ЧОТИlРИ' зеР,Н'(),ВИIХ IК'ОI\1lбай­ f'И, Яlкі JЮЧ cbOlГOI,J)H'i ГОТОІВ'і, 'В!КlJilю­

спа-;:етьая

'1иггИіСЯ

Є. Ч\'хл б та П. П. Шlва'ЧіКО') на,.'ІіЧ\ 'Є"blСЯ 890 КОlрів 'і .не,елив,

].

Все це ПOlго,l]]"В'Я РOlзбите на сім таlб',-1ні,в, ИК; ВИlпасаlЮТblСЯ

Ми

.'І.остата.к бокої

весь

про

ЗCr.1ВНИIХ

aceH,L

ві­ КIQ­

'J1ра,ВGстіЙ .

ПОДІбали аlЖ

те,

шаб

КСірМI ;IВ да

б\lВ

ідо >ГЛИ­

п,ерехоuщ

на

ст:,й,ло'ве У";JИ/маl~НIЯ Х\1доби. По­ сїI Я,но в р.іЗlні СllРО"и' необхі\ll)НУ К' ;',1b11\"~Tb

ЯІIJНІХ

НОРО 'КJO НlВеЙI(;1Р а,.

арабських

~3рcllї'льсыо,її

З~mаз

ГОТІ'ІВІ\З'

М'Олока

Це

КУ,1ЬТ'\"Р

На

Д.1Я

200

зеле­

ГtЖтарЗJХ.

краІН

ра,;J,ЯНСhКОJ'{)

.

В

lробот),.

Піlд час ЦЬОJ10 ВИIЇ'ЗI.1/V за ДС/бlро­ СОlВіlClНИIЙ Р,ЄlVI'О/НТ каМlбаіЙIНI:,в БV'.пи ВР'\'lЧЄlнfі п'реМ'Ї'Ї КClМlБЗ'JЇlне'р 21\-1 Фео­ д:осію

Бабку,

Федору

HOIBo,xalЦb­

каму. Пe:'flРУ ТеплlЮК\, та іншим. Qдер>ж!\іЮЧИ ЇІХ, КJаМlбгlwнерИl заlПев­ НИIJlИ IДИlрЄ'нді:ю

і паlрrrОlр,гаlн<~зац';ю, що зби!раlНlНЯ l!Jф()жаю В ювілеЙIНО­ \11У році П'РСlв'ед'\,,!> в СТIІIС.1,і ст,р ОЮІ' ; без вт'р arr,

в.С'.'І.lночаIС flIР'О'U:ШЙ БI1Ї3іJ. ВІІ'ЯІВНІВ

фrщ~}'

МИір\)'

ТЯ/ж,г:е ста,н(JВИ1Щ~, 'в ЯК()/'ІІУ ха Н1НЯ:If ВИКО'РИlстати їх J.;,()шти 2 ~lіЛI:ІЙОНИ Kap50Ba.HцilВ, JЮкі бу. IНIЬВ своїх члешів 1J,ішуче за'суідИВ (ШИ,НИЛОІСЬ а.рабсь.к,е на~,еле!НІНI}I, ~.lIЯ по;tанlНЯ маrrеріальної "ОПСНІОізраlїлl>сыкy aJГресію 'ПРОІТИ 3!ра:б- 'П'оrrерпіiJIе BI~ аlГj)ес'ЇЇ, вик,.lИкає ги ,на'селеНlНЮ 3Іра'осыіхx країІН, ;\уТЬ ВИJКl)ристаНl на Ц1Ш матеiJlОIЧyrnrя

за'IIШ\Іа-

КЗlрlбован­

Міс",юка.

ВИIКО\РИlста.ли

Решту

T~B

МИQ'(JКЇ

Н2'С

ІЮ, заохоч'у'є .1'Ю.1еЙ, пі!.'l.IВИIШ\,€ їх ;:ні,ц'іaJТИIВоУ. І Тlреба, СК2IЗЗ''lIl, що наш: пают\'хи добре ОПРШOOJЯЮ"Ь­ ся З рООо:та.ю . Осс.БЛИIВО c.'r'\д ві.1~Ч2 IЧИГГИ' Маl!'ОСI~\1а .'\1yci'€lHlКa та Мгг\'сИlМ3І МОlскаlЛеНІКа.

П1рощу.кції­

центнера

!!ІРИ ПЛ,2IН: JlI:IЩВИlЩtШ:НЮ

переІПнаl1И

про ClI!ІОЮ пі;tТРИl)~КУ політИlКИ C'l'і,йни" за.h1ЛИІ\'ЮI вжити нвві,;\Раlдя.НIСEJКОГо. )lIJ1ЯДУ, ЯlIiИ'Й заlХИlІЦає Іh1Ла,;J.НИХ зз:хю:діIВ і ВИJ;ОРИістати IІшціонlliЛЬНУ НООal.1J,еж:ність і Тetри- С,ВDИ а,ВТ()іритет, iцol5 на,ру,гу 3 на -

заIСУ:;(-

Пlliі,

її ClПас.Ш ,на пmощі

ЖЇІНОІК ВИЮЛ()lІШЛИ СОЛ'і;\аріН[СТЬ 3 жі,НlкаіМИ і на,РЩ:J(ЬМИ llIра/f)cыи:х ~paїH. Pa,,J:.!IIHCf>Ki жінки О;l)ноС'тайН'О за~у,1іж.}'юсгь З:ll1ЧИН1Н'У аlГре:С'ію іk1IраїЛЬСЬо!\I()Ї ВОJl1ЧЧИШИ та ьмперіа-

Кtраіш, лн iIВlH)(}

ПіРИlб.лIlЗ­

М,:'Н Iма.1Ь1Н'У ,до­

ст,а'НСIВИJlа

СПРИІЯ€

Ізраїлю з аРlllбськ()ї ЗЮ1.'lі за лі.ніlЮ 'П~реМИlР"!І. Ра:,Т,JЮ"'Сf>КИЙ ЧеРВI)НИП Х,рест 3Be~HYBM .11<1 мі.жlна'РО;IlНИХ (Урганuзацnй ЧetРВОіН'ОІ'О Хіреста 3 на -

се.1е1Н1НЯ ТИ 'dЧ а,с (іВО загароа:ни:х ІЗІ>аї':rю[ теРИТОj)ЇЙ та віЙlСЬК()ВОПOl.'Іонених бро негайно ПРИIllИH~HO.

ї,М

здеше8l..1еНІНЮ

собіlВа,рТ';:сть тра,ВIН1

сьг:их Kpa'їJН

\1.дelНb

ВСЬОГО П'Я"Ь KЇl.1<Q.rpaIM!J! та 200-150 гр а,\6в концентр alТ'i8 на

С,К,1Иlка ти У ЛИС'!1О1Па, ~i 1967 Р'СІКУ

пр(}

юдиш

ЗV

посі,в,ЗlХ

баlгаrrl)

сіlМ

11: є' ПОВ.І.JIНОІГО

50----60 кі.тс,лра,мі,в зелени'х со·

Спочаткv

в цelн"ралыІІ\йй 1\')\lі'Те1 ІіПРС

ро, КУ.

,ВЖ

\1

кожна з НИJХ з'ЇД2'Є

ДОЇІ!!/НЯ

ПРИПИНИТИ НАРУГУ

В

,~CI, ПСРВ)JЄI1fІ'I!II>! Х\1.'І.обн В .1'!Нlі

.• с Заlраз І КСФ':ІВ, сt'i1Е11IIН:,И, денни;и 'на,ді,и ста105 НС'IВИlТЬ 12,5 K'\~O\l1pгIMa. " б . , ТУТ ХОірО-

дю

В"!Іі

'n.':'BeHb

VlИIНУ,юго

КОВИТИlХ

ПОlста:ноlВУ

ТI!ЧlIIlIі\IН' 3ЗI\(I.'І.3'\11І

мv.П-jl\,10ГО.

К'іlлограм'ів.

КОР іlВ' 'Пас.е\ю

ІFОІВИJЙ 'реожим Рl10о<гИ.

IlІРИЙ'Н'ЯlВ

наIП'РИIК'іН'ЦІ

9

і д1B~"l1PII ГЩИІНИ ВНОЧ:. ТаlКИlМ ЧИ'­

зшпорізыо>її ОllЛalС'Т'і, де ще В 1966 рО<Ці ПОlча.lИ перехо),wги на

ПЛffil}'М

у реDпу;6Jrіці Уlж,е IПlРа,цю'юrrь ПО~НОІIЮ"lУ 75 'пі;JJПРИ / Є,рс11В ЛЮ1І\ОЇ П!j)'Ю!Иlсло:вості, а на,Йб.'1ИЖЧИМ ча-

вже

на

П€iР';oQ.1'\

Оj)ГаlнізщїІЙ

тут мо,ж,на

спочаl l1КУ за д:"НЬ QД6РОЖУкіЛО:1Р' гра/м/:,в 'VlСс10К!аl на 1('О'Р0І3'У за день , ' . аlVlа ~О,l~жа, на ко- І А ПО П,lе\ЩРV1пі IНа. і(QoЖl1-J" з 250

ВИlЙШЛI1

МИІОЛОВ'ОС11і УіКlраїни на П'ЯIТИI.~ен,в (jОГIJiВGIРе,ношу ШІ>Т'анні ІЩРИІЙШ~Й робоЧ1l'Й ТИІж:де:-ІЬ з ,'І!IJ()"Іа ЮIiТО Bi'.:IIIl()lBUдiHY по/("га/НіОВ'У.

аlрзJосыихx

ВI'I;,на,,111

НОД·ІИ· ~ Д ~~НИlИ" ~,л, '" І Д",B€'ДЄHO 106 K'llolr/paIMa тобто

На ,ПI.1еНУ"Іі йшла ~1'Olвa про ДО-

Уже В сеРП::-lі

б\1де IВИlпаС3IТН' кор,і,в У ЗIВ'Я'3IК'V 1 сз'ї':та,~,чо П!:)()Ф',ЛЗіі(-

1 СТ?,13 lЩ.'І.0Ї '1'O.lO~il ПШJIII!lllі ш~ U:Лhше

міюяlЦ,Я _

ШIФЮ,lНО'ГО

'»\1.1/ЗV

ОСНО' ВlНУ ро.1Ь [) пі'. !'fl/lщеН/Н'Ї п'ро· д.~1цкrrИI!J1НО'СТlі д:Йіного с.Т3Іда.

Р{)/ВІУ, то

і

ОIЮСIМИ д.11Я ,П1щгодїIВ-

-абоlPН

,

Iвь"БУIВIС'Я І сом I на.мі,ча·ЄТІ>М Пelреве'с1ГИ 514 пі~при&",стlВ, О'ргаlнізщій

підготовці і пере,Ве';І~ItНЮ робі'т­ !!IflKiB та (.\'ІУ'Жlб(jJЩ'і~ підпрwе\lIСТВ,

'нa;rХОI1ИТЬ

АИlКClРИС-

.'І.оЄ спа,ели

.11: о.зНIVlУ пшени:цю, П:РОІве..1ено по­ іКlНИlвні ПСІС:,ВИ ГГJpax і КІ\1І<IУ­

т 3іН'НІЯ і ОІсаБЛИlВQ чі 1'1\ а O'J1r ан)ззц'і,я ВИlпа,са/ИlНIЯ ТIВа'1ЩI віді'і"раIЮТЬ

Ко.111 ваl:!И

fi()lГ() у,чаСіНИКИ (JОгОВIQ,РИIЛИ питан- тооподаРСІТва.

ІНІЯ ІПРQ,

їх

ляеVl'О всю ~:BaI1\, і наlJ.О'Ї поС"гу· ГЮВО. аЛое впевнено йдуть ІВІГОІРУ

IlЛffil)'\! у,,,,раїн'сыІоїї р~сщrlм'іlг:а,н-

ра.;lИ

КУЛЬ11\1Р .зCr.16НОІГО '!щн-

на паlСOlв~пще ,на, Iп'очаl'l\У 'ГраIВIНЯ. з ТОІГО 'Ча·с\' ВИlпасаlНIНЮ ЇХ ПРІІI.1. Ї ·

у центрі уваги-п'ятиденка сыоїї

мооока.

, ЬОТО ,РОІ\'\' кор"Б ІМ!!

Ч.,Сі:l

поста.

у К'1Іеві

ВllроlБНИЦlJ1ва

Kil,01b1K'OlCTi

веИЄIРЗ, .paIЦЇ'OIHal1lJ!le

П' 'юва [l;J'~llИ,

ГОИКО -

весОНIЯIН 1 0-.1,Ї / l1Н'Ї,Й

Багггюр/іЧJНИЙ IJI90B/UiI. 'Н3ІШО'ГО ГOlспсца>Р'Сl'ва ОВ:~ЧИТЬ, ЩО тра/виль•

ШЕВU1Ь

ЦЕНКО,

'KOP\l;IB у є ООНОІВОЮ

перїOl.'l.

Ш::СНІІЇ ПР()ly,fщії.

.\\

В ІідОЛІІО, доста,то,к зеле-

ІНИ'Х

і ПlaХf'IФа~r1И'J\ IІі1Шil'Г() ра,ЙОIНУ і.1 З3.'J\ШfГ:П'\І зро~И'rи в'се ~IO'",­ ЛИР.С, що,~ Пl'вн::стю за'5f>3:Jечити трпіIВНИIК' ІіВ \І. lіиєва п:>о­ ча \Ііі, щ()о вони ('[;3.за.1И на,)1 ЩWРР Сlпасибі за н~шу СIІіРСI'.I':IУ ]1('['О'l'У ПО БР:?1ереі-,і~ін:,jj .1,-/~rіШІ\і в )[а,гаЗІ!IІІ!! ті.1Ь:І\Н ВИIГ(I[:О­ Зr ДСРУ'I"11іН'51о\1 nр~1ПИ

Козака

і

НЄЩ(),ilїКIІ.

Не

З\1:,Г

у

ТОІЙ

!день

ВIІIЙ'ТI1 В поле О\.1И1Н .зеРНОВИIЙ К()'\І-

баlЙlН,

но.

бо lРе~ЮН/Т Йо.го ,не закіlll~е-

Не полаrctд,жено

таlJЮЖ

КО\1-

piaJIbHOЇ і ме.'lИЧIf()Ї Д()ПОI~f'(jГИ ПО-, б3lЙ\Н «ак-з», на ЯІКИЙ HaIBill?' YlБ~-

1'(1рпіЛЮIУ

араБсы(Jмуy

ВИ)рішено

в'жИ'1'И В'С;ІХ .

'на~еле,НlНЮ.

зах(},1ЇІВ

вивчwrи МОЖIЛИ'ВоО,С'Г1 д,\Л'Я ,п.~]аНIНЯ І п.і;llllРИI~КИ

на,с.елеIIiНЮ

країн на ТИ,"І'ЧaJс:оао аГРl'сора' ми Т~РИі)'оріях.

Т~Ме'1'ІЮЯ ж arтlK а, дiJIЯ КQ,СОВИIЦ1 ХІТи­

j І бliВ на звал, та ПIРИIЧIПlНУ жаmку

араll1Сf>IiИХ

За>Га.j}баIНИIХ

«Ж~Б-4,9».

ВIoUЯІВl1Є1Ч/і нецо.1Ї[(И ме.хаlllіlЗаТ()1РИ

ШВИ1ДIКО В!ШР3/&JJ·ЯIЮТЬ.

Ф. ПРОКОПЕН,КО, ГОЛОВНJfА

агроном.


ПРОПАГАНДИСТ KiliIOII'pa)I.ЇJВ в мИІН)'ЛЮry, а ви'роб1!ИЩ'l1ВО молока на 100 Гffil.'Тар~в сільсыwIг()сшоідарсьІш.хx }тідь і, з

збоілыенняlмM пОО'ол,Їn' Я х }":ц{)би У лені матеріальні СТІІ\ІУЛИ за І1і'д" 2,5 ра'за 3 236 цен.ТlfеР;IВ вищення IfЦClЮ ~IОЛ'Оlка . Іі'Р;IМ

« 3<wя » ~ЖР()М­ .юrЙ IКЮIМУНЬОl' АНТ()ІН Пр(mОThО­

ВИ:Ч Кртріець . Вже КЇЛblка роюіlВ чаl1КОІВОIЇ IІІміl'І1Ш1іМИ,

де ;Нд:В'Ч1І:Є­

ОсоБИIСі'ГИlМ приклаДQlМ А'НТІ)Н ПРОКОІІІОІВИlЧ к.лич~ людей на ІВИ­

ться

ВВМА\ає

КОlfаJlllrя

:в<ін

ПРОІІІаl/'аЩIfС1'ООІ

СJIух~чі'В,

26

першо'ря,JjНОЮ

і

справою.

В

ІПО­

це

праве-

завда'НЬ,

'll(~сr1llВЛеН1!Х

партією і }'j)Я!ДОМ. І в цьому, )Іа­

деlfні lItоліl'l1заНlЯТЬ кощ-'нkт ' кеР)"€ТЬоСЯ ооновюm .'І~НlilН' С1>КИ')f ПI>ИНЦИlПо.м rдеОЛ'ОІІ1ЬЧlНОIЇ роБОТІ{)­ лраlВИwlblНИШ пOte~Нд:IІ!НJlМ теорії з

п~ревик()ІНУЮ1'Ь ПliIан вwpобlни­ цтва і lПj)одагму ~юлока і ІМ ':roca ,

праIКТИlКОЮ. Це робить Йo.rо Ое>сі­

ПІРІ)

ДИ та ле:І\ІЦії д()х,і~ли,вIllМИ і зро­ ЗУIМ'ЇЛИ,)fИ . ВОІни залишаюrгь ,('!O')fiTНІІІЙ с.'І'ід у Clві'Дом ОС1'і Ті>У'дівlJJIИ­

тур50'Тatми, П!)31ГНЄlННЯМИ, бажаН'н:я)1И ЛОПОМaJГають ИОІму за­

ча\1И і в д()хї~іІй ф(фмі ДОНе<С-

рО>ків

В

I'ОВОРЯ'1'ь

році

1965

план

М(I.lQlка дер.жalві РalДГ()lDП

........ 'р.) домгло 5,62 ЦЄlHT­ Незва:жаючи на труднощі

пр(щента, а В

з IООрмами, IВИlIЮОНИ,ЧИЙ ЛJIia,1f ;Пе'р­

1966 році - на 106,8 про':.(~нта. 30К'рема, м' Яlса ~ 1966 рощі

шого

УОЛilШно ВIllк.()на;нИlЙ, а з.а:ра13 йде

Г()ІС'ПClда'рс1'ВО продало д~ржаlві 1764 це:нтнери , що С'Г8ІНIClВИТЬ

напруж~н~ БО'РотьБа за ВИlКОІна1JНЯ піВj)ЮЧНClГО_

прощента П,lану. Ha:,J.1iї1 )IОЩlка на ,корову Зj)ЬС від 1015

Ча,сГfО іМОЖlIJIa бачи'ш: Г()і"lО()IВНИ:И ЗОО'Те>Х'IJi~К т. К}1ПіР іе ць по>яС'нює

J.;ЇЛOlJlР<iJ)IDв в

ДОЯРКМІ,

119,3

р(щі до

1960

2283

КlВа'Рталу

ЮlвitлеJi:ното

як прamИЛIiНО

за

РЦНИКО\І,

РОКУ

за,вж,ди

f(УfOiВИііі

Г С'j)Ю

~І'()ІГТИ

т.аIКИМ 3'нають його всі

-

шеr,НИI\IИ К()ІПСIВ'Иі'І

ДО,Дo1l'ГК'Ова

това;mша ,

ДОШО­

рroМОIВаІ\1И за,паJIIЮЄ

за'ду­

АнтОіН

Про­

J) о бітнИlК'Ів

на

c.la'BH'i дЬ.н . І 'ТО\(У ,в ДО,С,ЯlГнеНlН'ЯХ

п:І!'аНУ

п~реД{)IВИХ

ДС\ffРОК

ГClСПОI,:.Щ)l()"гва

М . М . GТ\ри['у'н, Л . В. СIll3 01неIНIКО, М. €. ОКОРОI)lноі, Г. П . ЛИ'l1ВИ­ аеНIКО, В. 3. Ба'о нй, М. Г. Ва"х­

ті понаДlпланової ПРО.:\УіКЦVї, еко­ Ta'PJII)I - 6, ТМЯТНИЦШІ - 1518 Пlj)оцен,тjв_ 3а )IИНУЛИ'Й ріlК ВИlПJPа чet!fО

ЯЧ(ИlЙ

зар'а:J;ИШ

т'оІв'щ»иlсыи'мии ' бесі:;І,ами ,

зараз ВтрОоВад-

П~РЄlВИ\КО'Н:lJНlНЯ

тваРIfн\НИК<liМ

в

ТРУIд:fВlНИlКИ1 ра;JJГО~ПУ .

B&JНJlBOI'O ВИХ' СІ,J,y :ПРЩ)lli.ці.і: ;І;О'ЯlР­ К:1І)[ 13 ЦРlщент~в Івід b-арт()ІС­

ФРОНТУ

нерів..

OUI.lа'l'И,

ло!ilв:lJр'та.'lыаa

О'П.lата

ІДЕОЛОГІЧНОГО

(1960

екО'н()\[но ВИIТj)oa'ча' ти їх, С1'ВОРЮlВalТи З8lШl,С, JIIК роз­ ДоОЮlВalТИ KOpllB. НИІ)І С}"' ,lИ 'Р03РClб­

жена

61 Й ЦІ

'IJВдJ])ИillНИlКИ

юра'С"нОІ.\ІСіВНО

ТаIК ,

................................

Ось

126,9

вСта>н()виrги

вза6~fоро.З}l\rінIНЯ зі {'щ'ха-

деli.іЛЬока

ЩІ)

ilJропаг8lндИ'ста.

ВИ!ЮQlН3ІВ на

ЇХl fLV)fИ

ПOlВllrе

уже

продажу

ГJIибоока пеРЄlКОІнанї/\.'Ть і все­ бічні знання ПРОlПага,нДИlста, ()бі­ знанliСЛ'ь з ЖИТТЯІ)! робimlfИІКИВ,

ау ,~И'торією,

си\Ла

цифри .

кі&.

во.'І(ціти

буть,

вати К Оj).'IИ,

ОСНОВНОоЇ

В рад:іIСНИ'И ча,с,

-

СJ;РУТНИП. ВИlМ'()ІГЛИ'1!ИI)I, ПРИIfЦИпо.вим , ),баіі:.lИIВИІ)[ ГОСIПОІда:РЄ)1 і раЗО'.\1 з 1'\11)1 Чу'Й"И)І, ДООРИlМ п()­

ЯІК В. І. МШЮСW)fеulWl, С. І. Отра­ ду, А . І. ПИІЛИІПенка, М. Л. Гро­ ма, С. С . КНИіШа, ІП . А . Р У1доб3lбу .

Ж ИВЕ ВIJ)3І,vOlспі працює

з нИI)1И

f!elНКО, О. І. ТР)lШ , М. П . Труш, О. В. КОIl', М . А. І\о,на.х є В8ІГо­

дща'Т1КО­

ма

ВІ) за ПО'Н(1)планоIВИlЙ на'дій ~l'О'ло­

Чфс'111\а

IKOI!1~TKO'Ї

IД()В1Го,р,і,чнОої

праці ЛРОlПаl/'а'НДИlСта.

ка 21980 ка:рБOlва'нц~в, за при­ ріl СЛ' М'О;ТОДjН'Яlка 6356, юрі:м цьОО'о ПРЮLід.oJlЬ'НИоХ 3218 'кар­ БClВla'НЦів .

3ара,з, ІВ Ле>ре'ДІОІВ'ЇЛе<ИШЮI)" :fЖl­ гаlнні, КОlжне

СПOlВО

Kn/)IYHi,tTa,

ПР'()іпа:гаm;\Иlста, ~еріВIНИIІ;а на,би'рає

о С'Оlб,lИlВ оЇ СИ_'ІИ, бо В'ОНО ВИlСЛО'В­

3а 'ЦИlМIf цифраlМИ Ант(JtI[ Про­ І\:ОПОВИІЧ б,а,чить .'Іюдей, TILX, Х'ГО l'BO' Pl!IТb ДОІетаток. Bitн заВіЩИ

лює волю Іпа:ртії і' наро.:\у. Ю. БІЛИК ,

':===-===:===::=:=::=::=:::=::=:=====:=:=:=====::=:==:===:: 3Г();lОІВУ-

секретар

парткому.

ти пал~е СЛОВ() па'ртіj до лю;t,ОО. І! НаІ!1РУlжеНl~Й

1-966-1967 на­

Куточок громадського віддіltУ військово-nатріотИЧ1іого виховС!:1і'Н3

вча.lь.юr,й ,ptK ДаІВ хороші на:СЛІіIД­ ки. На ,пі,JJс}'м.ксJlВоООМУ за'нятті С'.'1у­

хruчі оце<ржа.'1И за,д()ві.'ІЬН'Ї оці'НIКИ, а

I\Jращих

з

нкх

реко)ме:НД(jва,но

НОІВО)[У

навча'ЛlЩО,)fY

Ве>СТИ ІВ

ШКОІЛУ

ленінізму.

Це

Рlщі

В

пере­

()С;НОВ мар~сИl3i)fУ­

ratких

KO~I}"If~CTiB

НЕЩОДАВНО З2IКо.ІГIЧИlВ СІІЮЮ ;роботу VI Всесоюзний З'Ї ЗД ДТОААФ . Його делеГЗIТИ , вс:' член'w

пз'тріОТIІIЧIНОro

ОПIРI~ЙIн.я.1И,

Я'К

П'РИlвітзноНЯ

Цен,l1РЗ,~blНОГО

ту

Кіпрс

ВИІС()Іка

Сїlва і

Ударні рейси ' В()І,J,ЮЙ

Ле()lНЦ

РIfЖ:lJК

роблячи,

РЄlЙСИ на ;ві,~:~аI ЛЬ

М:lJШи.ною

по

ЧО1'ИJри

60

.кіЛО)fет­

'рів.

Це один з "jXlЩИ!Х. lВo~i:Ї1fI ьрова,рсыоїї КOJіО'ни КИії'ВС.ької а!l!'Т()lбази. Його ре'йси н.шзИ'ває­ I~[O

}"даІЖИ\\lИ.

Г. ШКУМАТ, начальннк

ЛІТЕРАТОРІВ ()Масть).

Т}'т

(рост'ов'сыаa в",]!БУ:JIаIСЯ

МO.JIО,ДИІХ

БOIJI!Га,ріі, на

МWН'~\1ІИ ,

що

є

ваЖIJIИlВОЮ,

чаlСТИIн.ою

ідеОЛОІгі,ч-

ТіііЙни,х ОJ)IГа!НїзацjIЙ, rnри ЗII<lТИlВlні'й ,\'Чаlст,і ЛеНlіНСbll<!ОІГО NOI\IlCOMOJI'Y по­ міТIНО ,раЗШИIРИLIIИ п'ропа'гаI!IІдУ ,ре­ 'OOIJJIюці.йНИIХ і б()lЙСIВИ'Х траlдищій ~рааIЯIНСЬі\OlГО H,alpO\WV і його a'piМliї, уопіШІНО В Иlкар ИlCТОВУЮТЬ pi3IНi фОIр.\lИ ,і \lетоди цієї ,роБО<Ти.

Особ.1И1ве м, і оце на з'їзді ззoїl­ 'Н'ЯЛ'О пиrrаIН'Н;Я ПІРО д.З.1ьше пitщви­ щеНIНlЯ 'ролі пеР'Юf;НIНИХ ор,гаlНі,за ­ Ц(ІЙ 'таВЗ'РИІОТ1ва,_ Вон", ПOlК~lflка'ні

Зlа ,вща,нь :

даLllьше

ПOlCи­

леНlIl1Я віIЙIСI>КОlю.,па'Т1р-Lо'ТИIЧJНОІГО ВИ­ ховаlН'НlЯ ТРУДJЯІЩІІІХ , молод:, до,по­ \юга їм у ово.щді:trн: ооноваlМИ

МОІВах з Й'ОГО }'ча;стю (}бгOlВОРЮ­ валИlСЬ ХIВИІ.'Ію'юЧ'і їх l1В()Ірчі J1IрС\(іщщи . М. О. Шоло.Х()В З на­ діею ГОВОРИlв про .1J,ЇTepaTYpiHY ~ГMOДЬ, її ~р}~бу з ПИСЬомен­ НИIК<iJ\lИ C'fар.шого ПOlкмі'Н1JЯ ,

ро()повзв' прО' СІВ'ОЮ

poo.orry

'Ha ,~

РОІ\[alНОІ){

ОИl.'1И1СЯ

за

,воіое:IМ1ІІа,щятги,

ДOl&РОlв()Льце:)1

Попала СаІме

ві.Йськово-теXJllіЧlНI~Х

занЯІТЬ

до

СИСТ€I\lаrrИlЧ­

.ві,ЙоСЬІКOtво-:теXlніЧlНИІ.\ІИ

ВIИlдаlМИ ОIJОРТУ;

n!дгатовка ДО",РИ­

ЗО'INIИlКЇіВ і rтрнювнкк':.в до 3ДЗІЧі НОPl\lЗІТИlВі,в KO>llIllJl'€lКCY «ГО"ГОІВIDЙ ДО заlХIІІСТУ БаТblкі'ВlЩИIН'И». у

н аlС в

ННІХ

раlЙСlн,і

ЧІвмало

ОРlГаlні,з>аціЙ.

KOH'ylJOТb

ці

Яlкі

перв",н­

на

ДЇI/J.i

в И'М ОО'И'

ВИ­

з'їму.

GniРЗIЗ'ж:н1:,М ценrром оБОРОО!1}ю..ма­ сової ,РOlботи' СТёма періВИІН1На ор­

Г2Iн,іlЗаlці,я ДТСААФ РЗДГООПV «Ру­ саlніl!!lСblК:ИІЙ», ЯIКlУ <>Ч(ЩЮЄ Ф. PI~­ биlЙ . При' ЗJК7I1!ВlніIЙ ПЇiдlтри.\IilIjі

Т ~ИІНа:-о Ф:lВ'Ці

KOI\liTeтy

\І allOТb

ба,г,зто

РЩ.'l,ІГос.пу

nalp-

д;гсаа­

'н а

ОБ :)€J\I'Y

palX'ytНlКY

к.о'РИIОНIІІХ

оrrрзlВ.

ВI\'СТ}1ПИ

Beт€Jpa.н ;,B

В:'Ї!lНID,

на,вча-'lIiНИІХ

д.€I\lОНС"ГJ)i)1ВЗ1НіНІЯ

l<ЇІнафіЛЬІ\lіlВ,

на 'Н'аОЧІНа Зlгіlт.ація -

ЗlМ':СТOlВ­

ці та uН'Ші

КІІ:ЇІ», «ГаГ(J'.1:IВС\>КИlЙ» . Тут, ІВ пер-

У1часть

ор,га,ніза.цію

О. в

ДКА,лФ І па'х

БохЗlРОВ.

н.:IЙ .

~К'ТИІВІН\

бе;зу'Ть

.іВ'еІТ,ераIНИ

ШУ

Вмшк<>ї В і'ТчИJЗНЯIНОЇ ві'й,ни' Г. М аIРХО1ЖО,

Н.

СIІІРOlваТСblКИIЙ,

шен,ко,

1\.

Кожев.НИIІЮВ, Я.

М.

Ш!~ll\, Р. ЛИlТОIВlчеНlКО.

«БОlбіРИIЦI>КWЇl»,

чергу,

слово

дове.l()1СЯ в

сірі'й

,в ті дні

у

Мі-

во за Пе'РIВИIIИfIflМИі паорrгіlЙ'НИl\lИ ОlР­

ПО'.~'і-

гаJJ!lза.ці'ЯIМИі

і

TOPIГOlB€I.1bH' OГO

ці'ЯI\lИ,

м, аIШИНl:JБУ,Д,\lва,ІШr,я),

Червоного

«ВаШКСIдИl\lеР'СblКИlЙ"),

T~T

і бгl:{теріОЛОГ:ІЧlНоі З'б;>ої. Необхіlд­

)НШИlх Iм10IJJЯІХ

і СТІВОРЮЮ-

ств'о,рені

та

іВ

но таlК ОЖ IР Olзшщрювати

ШJ(;)ЛЗХ,

мегі

б()lйові ,і реВOJIюці'ЙlНі 11раlд,ИUJ,~Ї ра­ аФIМ ~ї . р\ЛСа'Нlі,в.цUв

ідУ'іЬ

В

РЯ­

дИ РаlдjЯ\IІІСЬКI\ІХ 3оБРOlїliНІІІХ СИЛ з с,а€lціа/Jпыюс'гяіми,' ЯlКl ї іlЮIІИ 3Ідооу­ ли В ГУР11КаIХ ДТСААФ . В\І':Л'О

ведетЬІОЯ

оБОРОНlНО-I\1 ,асо-

дорогах

\" ЗбрOlЙінИlХ Силах. і шиГІ'ОПУЩIlРИIЗlУЮТЬ їх серед

Т1РJl.]ЯlЩIІІХ. БЗІ~ЗТО на.1еЖІI,ТЬ наl\! ЗРОlбити по ШII'РI)!\()І\lУ РОЗlПОВlсюд!жен;ню В';'ЙIСblКОІво-тех.Н : Ч:НИIХ ЗlнаlНЬ cep~ \I,OJICt.1!i, пмшrшеНlН'Ю ЯlКОlСrі технtЧlН()ІЇ ІПЇlдlгатОВlКИ ДОПlРИІЗОl8lНlJlК'VВ П'РИІЗОВlНIІІК"IВ,

ООВОЄНlНЮ

НIІІ\lИ

раЗО\l

ВЛКJGМ

Ko'МilТeїalMII

нt:'ЗОlваl,і'і по"О\.1И, С'1180рюваlТИ юнаЦblкі спо;)Тшmі К:.тvбlD, заlГОНIІ ЮНИІ)( J!lірі\зів РЩД,Яlil СЬКОЇ Аlрімії, ЗZL1,\lча I ТIІ \lЧ1Н':IВ .1'01 роботи В різ­ НИІХ Г\'Р1'каIХ . В зв'ЯlЗІК!У З IV Опаір­ таlк: а,дою наршіlВ СРСР ВItНЯ1'Ко-

3Hallfb і праlКТИЧIНИI)( наIВИlЧOlК, не-

во ваlЖJ!ИlООІ'О З1На>ченlНІЯ наlБИIРЗЄ Д21,/1ьше зміUJнеНlНIЯ З1В'ЯЗlК іlВ в опор­

обхі'дJНIІІХ :ДЛІЯ В :'Й'Сblкавої u.тужби . й(д:етыоя піро n'Їі;І)ГОТОІВ'КlУ КЗlдрі,в масОІВИіХ теXlНUЧlНИіХ ilIРОфоо:,й. Вже в ЦЬО\lУ році ми піlДJ'О!fyrва,ли ве-

ТИIВІНИI\lИ' аРlгаlн'їзац'іями. ПОСИЛЮЮ­ чи оБСIPОІНІНIО-і.\Іасову роботу, не \І о'жн а з а.БУ'В а ти ПІро да~lЬШИIЙ Р':'С1" 'РЯlді,в нашого това l рис,11ва.

ди.с'тіIВ,

уда,рНіУ і tдРУЖlНУ, за, гіщНУ зу­ CTJp-; ч C.lalВ 'Haгo юві~ею РаJIlЯIНСI>КОЇ

.1IflКИlЙ ЗЗlг ~н шофеР'IВ, ~IОТОІЦИіК"J.істі,в, ТРЗlкrrooрист і в , e.neKrplflKi,B , раС1'р'і'ЛblЦI:IВ-РOlЗ,РЯ'ДIНlИІкі,в

Р'О'3ІР,ЯIдjН иlК'і,в

з

і

а,В ТО'\І OITOO!1lP ЗІВ И .

О'Гже, за, роботу, Д:РYl3і , роботу

М ЗlДИ.

ШЛЯХУ

,в ІІІКОІН а н,н Я

УІ З'Ї:'\.JJ~ . ПСlпе.реду

'\

рішеli'Н'Я

"ас ще ба -

голова член

Т. БАРИЛО, райради ДТСААФ, громадського від-

,віЙськово-.патріотичиого

райгазети

«Нове

життя,..

ПРИНЛАД МАЙБУТНЬОГО ВО'НА ,Вже з П~ріШИ'Х

.J)Hi'B ро6О'Ти

пр()цеН'J'~В.

Н,кі,сть

роб()Тlf

фрон~у ПИlса\Ли:

1\0.lа Аврахов сподоба;ВI)Я М&Й­ стра,)I. Все, Ч()lМУ вони його

ВосенИі MWKOIiIa АврахО'в бу­ де ПOlКЛИlКaJНИ/Й АО .'Іа'В Рад:я'Н­

не

С1ГёlIJIIJIСЯ».

ВЧИ'.JИ, він llIIВИ'~КО за,с.воЮІВо1ІВ.

гіЧ1НИIЙ , ЄlI\ОНО)f ИЧЮ\1Й і ТОРГО­ велыийй фaJК)lJIЬ'Г~И . На пер­ ШИЙ курс денн()го, вечіp'llЬОО'О і за ()Ч:1f0О' О ,ві)J;~iJлї!в tнстИlТУТУ В ЦЬО, МУ р()ці ВСТУІ11ИТЬ 6лИІЗь­ к' о ' 1ооо чоловіlК. (РАТАУ)_

ти і брOlНЬОВИlКИ, py"xa"laICb пі­ хота. Ііо,РО'Гка _З}1Лlfн'ка транс­

pe~[.

ОК:РО)fНИIЙ,

~lОІrOlЦИI\І.lИ,

ПОРТУ. Перemj.р.ка ДО>КУ1менl'ів. Вкаl3С1:НО ма'ршрут . І так з ран­ ку д() В8чО'ра, всю ніч. ТаlК В ПОО'ОДУ .. _

роки_

реГУJPЮlВёlIJIЬНИЦ:Я

Тепер Мик()ла працює сmoса­

PYLxa-

СаІ)l ОХ il,J)H і гарма­

КОІ.'ІИ'ШіНЯ

працює

за-

Рei.\l'ОІн'тно.,меха1J1Ч'Ному

.тІю6003

з

часті:ше rrоOlВОДИrn 'ВIO€-

в,и'со'ка .

а\в:rО~IaJ.UИНИ,

3а1ВСІ,\Ї.

31\1'і'IJJНЮ­

в, механічнИlХ ма;ЙСlеі>НЯХ Ми-

ОІб1)311, важкі

на

і

рок' о

на

звед,еНIfн.х

ТИlСЬ

ра.3

ра­

ЗОI\l З НIІІ\lIІІ ГОТl\ШЗТИ halCa-reНIНIЯ д.о за.ХИіСТУ 'B ~::t а'ТОI\ІІНОЇ , х іl\lіч,ної

ІПРО

змін

IILроИinши,

Хреста, -

В . Д€JНИlсеНINО (рщд,госп «Л:гткіIВlCЬКИІЙ»), П. 3З l бережюuй (,Р ЗIдjГООП

С..1УЖlбу

мають

ба'чити

ПРОПOlВІЖУіва.ли

бу ДЬ-JIIКУ

паlpТllшмаlМИ.

Нам OJI" І!І. і в да.JlI>ШО'МУ ЗlМфц-

CJr.)lЖ!б н; ІВ ЧИІ\lаIJlО

робот",

ШІІІРОІКО 'Пlропа,гуваТIІ cep€tll. молмі

ТаIК, змін 1Je с.т·а.10СЯ . Але по ФРОНТ(fВИХ ДО'і>огах вде>нь і вночі

ра-

оНювати діЛOlві Зlв"ЯЗJШ< з ОІр,г а,на­ \111 ЦIІІВ:ЛblНО'Ї ОlборOlНИ, оргаО{'іва­

ШИlнел,і 3

DН'фОJ)lМJбю'ро

на,шу ді,JJ.Я'НlКУ

-

наоми

З воrТ!ШКО\11 п'ра,цюють аlК;ТИIВоїсти ДТСАДФ Л . ГашеН'I\О (ЗЗіВОIд

во р}'ка'х . 3араl З ЛЮlООВ Ва,СIІІ:Іі'вна прИ'Га'Дує:

-

за,

Й'Clн,ним IЮ~II:,теТОІ\1 ДТСМФ, ело­

виховання

дї!В'Чині

РЗl!liГОС-

«I\РЗlСИLII:IВIСЬ-

.J,Я1НIСЬІК'ОіГО НЗlРМУ, ГО'ГУ'Ва~и її до

форми

cMo.leHcыK

пв о рено в ХаІркові. НОIВИlЙ на­

І 9бї року_

оч.а.l>ЮЄ

П'еР,ВІIІН'Н:У

ділу

BaL!'aTO

MeTa_~')lp­

В

ва,ти діЛОlві ЗlВ'Я'3аш з щ:юфcinі.IJIК'О­ ВНі\lИ і К,ОI\lСОМОЛ'ЬСblКИI\lИ ()Іргаlн іза,­ u:і'я:~іИ, НаlМ 'J1ребз ПО.~ :'ПШIlrrи І{,еР:'ВІІІИІЦТ'ВО діЯl,/lblН';IС11Ю пе,Р:ВИlНlIІIІIХ ОР'Г21Н1іза'ц ::й в заlгаЛI>НООІСІВіт.НІ:,Х

SOHa

вчаль'ний заlКliIац має теXtноло()­

Ж И Т ТЯ.

пороШlКОВlОЇ

шwноре\lОIНllНIСI\IIУ,

на

« ІсТО11НІІХ

ХАРЧУВАННЯ

ЗЗ IВ0\.12:Х

гїlї і

СЬКОІВИХ "аріг_

радя,нlсыIJIгоo

ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬНОГО

На

ва робота ,llаl зз,вод : пл аіСТ'МЗІС, де

Ч"'''8'.1'0 П'РIІIЗOlВlНИlкіIВ <lдIМИ НI)\J'МИ h'СІ\lIП'леюс\- ~Г,атови'й до ЗЗI'(Иcrу БЗ'ТblК' І~ЩИІНИ». Зроблене .1IDше герші к'роки

ні

(ТАРС) .

під

гато сп'раlВ. Hal\l сл : д ЗlміЦнюва­ ТИ ПЄlріВИЄіlні офгаlніl3аlJJії, 'Яlк'і в ОIК­ РЮ1lliХ \І' іЮIJJЯIХ rnРЗJU:юють без БОГ­ Нlш{а, без ін :іЦ..а'Т ИlВИ. Такі У ІНЗІС

наТИ!ClКIliМ наших війсь.'К ві,1.­ rтушали на за,хід _ ЛРlllзначи'Ли Дюбу рег}'.'І'юва~'ІЬНИ;Ц~Ю вш­

праll1'()ІРЦЯі)fИ

вечори.

КО,lИ

ДРУЖНУ РОБОТУ

TЬC~ К':'\lнати, музе,ї, куточки бо ЙСіВ':Joї ,сл ЗІВ 11 , збиргlЮТЬ \lатеріа.1И про ВИlХОВШll1Ц1В овоїх КoO_lelK71D3';IB, Яlк'і В :Iд,31на,чиI,/ІИСЬ В БОЯIХ зз' Б аIТЬК :,ВЩIiIНУ або IIjIt:lI\l iH'HO H€ICIYTb

пішла 'В'а фронт_

вона

Мошці пIfсымlнниlкии .аум'рі­ лися з 11Рудящими ВешеlН'СblКО­ ГО р&йону, .прове.1И .1ітерзт),Р­

ЧelріOOlIЯ

НИ!Х

і

залучеН:ІІІЯ

To;ti, кми гіТ'лер,Їllщі пі'Д

цій

20

31HalНb;

.l!ю(,і ЛJII.1Ю1Ш\l;0 не бро ще й

Ват ЬІІОЇІвщин у» .

2

в')йсыlо'вихx

На фронтових

НДР,

ШмохО'ва. У товаР\llСЬіКИ\Х Р03-

«Н О В Е

31\ УДІ\РНУ

зу-

331прошен;ня М. о_

«ВСІНИ

товари­

POlКUB,

'Ної рабати, НЗlшої паlртії. ЯК ВliJд­ М'iJча\іlОСЬ н,а з'їзді, ОрігаlН':заlll,ії ..1ТGААФ ГІ':Д ,ИіеР :IВIItИЦТВОIМ па'р"

По.lьщі і СРСР, які приїхали

сюди

дalНa

,д!іIFЛblIЮС'l'і

БljоюваlНlНl Я

літера'l'О'j)ИВ

УТОРЩИlНИ,

Ком'іте­

ЯIКоО\і)У'

З2IВ1ДЗIНIНЯ.

IН'eBiJд 'е\lIНОЮ

ГОЛClВlНИіХ

ЗУСТРІЧ МОЛОДИХ

С'І'Річ

в

п,ро,граIМУ,

ст,ати ОПIРЗlвЖ'н !,\І\f цеlfТ1раl\llD обо­ РСIНIНО,\lаlСавої робот" . А це аЗlНа­ ча:є \lобілізащія у'ваlГИ п еріВ ИlН­ НИlХ оргаlн,іваll.lUЙ на ,ВWКОlfаlf!IНЯ ЇІХ

автоколони.

ВЕШЕнськ,А

п ' ять

,в Иі3lНЗЧffiі

не

бу дiIвMыlit м:аТ~і>іа.аИ-IIWIмDнь, П~СОК, a.Dфа.1ЬТ. 3'МLнlfi зав­ ;цаIННЯ ви,конує на 120 цро­ цeH'I1ЇJВ,

з'ї~у,

oцilНlKa

за

БОIЙОВУ

, B'JдO\l'O, що ві, й.сыво-паrrр,іоrгwч--

Ва,СИUIЬ()lВИIЧ

пеРООiJI3ИТЬ

товаlРИІСllВЗ,

ВаСИIJІі.вна

-

ДIМЦIШIіІ'DНО-

)ta'rи ДВ()Х СИlfів . Ра:З()l)[ з чо-

в аІН ИІЙ. У J!lCb'OМY ві~чуваєть­ СЯ BorHlt!\. У ClпіШНі() OB{j,.10Ai-

.'ІОІВПКОІМ,

ває технікою,

МИlКОіІ'ТОЮ

те'ж

фРОНТОВИlКО:М,

1ванович&'І,

'ВОНИ

ов()єю сумліНIНОІЮ працею ;j.wщ­

НЮ'ЮТЬ MOO'Y'ГH~CTЬ ьа1'ыквllцIІІни •.

.'ІюБИl.\l'()Ї

С. ГУСАРУК, громадський

кореспондент.

На ~lIijМlKY: Л. Ляnюwко. (<І\рон'І'О'ВЄ ФОО'о).

-

T:lJ!\

кажуть

cыо'її AJ)M~Ї_ Гідне П()lПOlВНення

одержать наші 3БРОЙlfі Сwли . СвШ с.І!lЯщен,ниЙ оБОlв'JIIЗIЖ перед Батыllвщиноюю МИlко.lа піде IВ\ІІКОНУ'В<iJТИ, маючи хор()­

шу ClпеціаіЛЬіНіють. Ми наш ВИР()lбнИlЧНIІІК, син

про СВОО'О учн.я доовідчеlLі опе­

,ра

ціаліости Г. ІП . СеЛИlверстов та

дО'ві'р' я В'і'l'ЧИ'3I1'И.

заП8lСУ

Н. Т. Ма]}чеwко.

о.

,OK:lJ3aIH() боо ПЄlJ)E!lбі.'lЬІШеНIНЯ. Та'кої ЖИlВ

ОЦDНlКИ

з

МlІІко:ла за,Cl.lY-

наПМ€JГ!JIИlВОЮ

працею.

В\ІІРI)ОIfИlчі заIВ,~аIFНЯ Івін що..vі­ СJІОЦЯ ВИlк(mу~ на 120-130

Ч€JD1Ю

ВИlПlра'вдає

КИРИЧЕНКО,

інженер-підполковник пасу,

ського

відділу

патріотичного

за­

rpOMaA-

член

райгазети

ПЄlвні: офnце­

військово­ виховання

«Нове

життя».


3 OДHI€Ї ТЕПЛИЦІ рци

ВИlр()Щ)1ваI НIНЯ раlн'ніх Оltочів, 30Kpe~la

OГ~)JII\iIB,

Тetlli.lIЩЯХ пліВ!I\()ІЮ

го

п,ід

-

у

Н'Оlва.

які Пj)ЗJЦЮIO.ТЬ ~ НИІХ, уже на­

ПРМJ;і

-

були пеВН{)lГ() ДОIСIВlіду і ДClбиIЛИ­

,НИlці

б.1ИI3Ь1КО,

СЯ Пl'ljJ'ШИ'Х хив.

НКХ

у'сші­

на

2

ТОІІН

в

зіlора­

3НaJЧІШ1І'Я!

3а ОДЄlржа;нкlЙ ВКІСОКИІЙ }"РО­

Ра6іпппщя третьог() Bi:\,:\Ii';FКa

НraJгромаДlжен'ні в

,на,шИ'х

МaJЮТЬ IПOlЖ, НИ'ВlН'і

Й

жай рооіт'ниця має до6рwй заP()lOiTOI\. П.1"'I\И дцarгKOIВОЇ

пооіlВИ. крв." ТОГО,

'ЩА IВIІ1РОЩУ' Є огіРI\И тіш>Ки В щнrи, aJле ДОІСИТЬ П'Р()lС:!'ОРЮИ теплиц'Ї. Ща;QIIЯ вона щ5айuІИ­

СIП.1ати

баlгато

ВО

О,В()Ічі

СОІФі'я:

'Волсщиширі,ВlНа

Д{Jглящала

jJ'lJс"lИ'НИ:

ЛИІСТ/)­

їй

наР1ХGlВaНlО

даlJ)lС'ТIВО

125

l\31р:б'ОIВ'3llщіIВ. в

ВИ!j)ОЩ)lЮ,Ть

тешлиіЦЯХ

і

ра:ані

інші

IПОYlКUСЮ ЩО гоооо­

дщаl1КОIВО

о,1eu>Ж иrrь

}lаКIСИІ~lаЛl>IІО

KO'j):.!iIB,

~rlpl

ЗВFЛЬНІ!'IIJІІ'Я

ге;кта'рЬв BWl\o-В'і,всяної ~Y­ )[уші, 120 гeК'Ta'p~B СУ11,іlШі го­

роху, вwки,

соковрожайної ЗИlки,

ЗeJlе-н\JIГO них

площ

К()lIiВerЙЄjJ>a

дlіШjl/llках

ПОЖlНі\llвні

й

на

Вriд знач­

Про>ве>ДelНО

ПО}li(,j,сні

КУ'ЛЬТУРИ

lГeIilJ1apiB

18

КУУ­

Ц)lК:Р(JВИ,Х

lВ,же

по,сіIВК.

Та,к, пі'('1,lЯ ПРЮlі'жних по,сія'но

Від села до літнього табору молочно-товарної фе;>ми відділка І поміж вільхових і березових гаїв в'юниться наїжджений шлях.

.N!

Навкруги

lІИЮIІ за' wнЯfГО 6Ш\13ЬКО

посту кує .п,вигун

гек­

су,

:Dюцерни

та

іJlШКіХ lI\}'l'l,b-

т}1р.

комбінованими

лід

ПОЖНИlВiни.ми

ПО}lюіIСНИlМИ посtва:.lК

1

за'ЙнЯ'1'О

гetютаРlів,. 3l1Jгаль'll'У пло­ ЩУ їх lДоведю(() до 600 гек-

41.4

та'рШ.

ВИlвЄ!зе'ная

новки.

CI 1'ВrOpeHO меха'ніJзоваНll'll заlrіlf. ЩОДНЯ на заJ'отJВ.1і г.НОIЮ !ПРЩЮЮ'ТЬ 5-8 aВ'l'oca­

м ОСІК идЇіВ.

ДО ЖНИВ, ЯН дО СВЯТА

Тра'КТОІР'н'і

доярки

наповнюють

паш,ним

ІМОЛОКОМ.

маРШРY'f1ні карти.

віД'.1!іJIIК&Х, праlЦ'ЮЮ"lК ІВ 1\0ЖlНО­

:M~{I з 'рооО'чИN пла'ном, на хожerн ,КONіб~ин прилта.Да'є 150 гeкrrap:1В 'I\QL1JOiCOIBII1X. КОМlб3lііни буде розділено на ,'JJза

му по IкїІДЬіка ,JjHli'B. Г!Н,Ш ]!1iВ>()\ЗИlІIО В першу чер­

тОІІН.

День 'ВЕН нав.аlнrrа.жує на атто­

М1IIIlIИНИ ~O

трашСіП()РТУ~

~оЮриmа

на ПЛ()lщі, де в

на

нас,'ГУ'ПIІО­

ВИІР()Щ}lваТImfe)IО

к'ар­

ТСоIIL1!Ю. На 'НК:Х пе,1аIВН'О 01,0шено 03W:.lИlНУ на зе.1Є!НИЙ І\ОР:.І ху~'(обі . Перед if\lІива,,1И Х()ІР'()ІШОІЮ

300

бдИl3Ь1КО

1оо

на

тО'нн І\ОЖ('ІН'.

3а,гин }іже IВИlвіз на IПD.slе по-

на:д

6

тиСЯЧ

тонн

\fїlсцеви;х

в.

ЗЗ:,0-

БАРАНОВСЬКИ А, агроном

рад­

гос,пу.

Н1 запаШНIІ'Х ПрК,'JIнim'j)(}ІВСь.ких лугах паlсегь.с'я ч,':\()І~:\ РУ:lЯ,hi:Iв.С",I\VГО lВ'rд-іmка Гала'В'}'j)1J!1СЬКО'Ї Iпта,х 'офаl[lJiИІКИ. Баlгате рі:;JI]ОТРalВ'я, ,свіlже ПI'1В'ітря ClпрwЯ'ють

,пі ,1jВ'wщенню

нцоїв.

-

На ЦЬО\ІУ 'і пetр!ШОW}' Iв,k{.JjіЛlКах ВИlкоп.а;но Пl'iр,ші ('о'т'ні l\і',l'О­ ПОГЛЯД У ГЕРОїЧНЕ МИНУЛЕ HWX боиовкх і реВЮJl'ю.ціЙIНИХ 'Гра,ДIl1Цій lІ6.шоrо

миІІ"олаіоn.cы"аa обл ЗІСТ Ь. СВИ1на I РСЬrК!ІІЙ РЗQГО'СП <~БОІІ1да'!lі,вкаl» дО\12'

народу.

H(BCbКJOro

раlС»,

І

району за, й,\!'ЗЄТbQЯ

\!',ясо яа<ИіХ

,ВІ:НІ ПРOi..lЗЄ до

РООВ€Piе\НlНіЯ,М

Qви'ней

ПОРОДИ

1000

гол'іlВ llва,рИ1Н баIГЗ'ТЬО)..{ гоопо:даФКЛldd)..{ РОСП'\Jблі·

' КИ. в Російсl/К\' Федerpз.ц:ю, M-О'.1ідЗlвію.

Нз фото: зоооеХlнї'к..се.1€'кціОIНеор Н. П. €peMeHKO (l1,рз'варуч) СВlІі!lZIlЖЗ С. У. Жовтенко ПРО3QДя'Ть ПРО~І'~РИ аВИlнеЙ . Фото К. LIJ~IДЧе\НКЗ

тз,

ПЕРЕВІРТЕ ЕЛЕКТРОГОСПОДАРСТВА

Ми іІІе сумніваємо­ зобов'язання вона

честю.

Не відстає

від передової дояр­

ки і Марія Андріївна Герасимен­ ко. Близько двадцяти років пра­ цює 'ВОна на фермі, добивається високої ~родуктивності громад­ ського тваринницnа. З цьогоріч­ ного плану валового надою 139 токн молока вже має 63. і

сумліиної інші

п:раці

тваринники.

покаЗ

по­

так

би

мовити,

сімей ною.

Калиниченко

цює

дояркою,

а

силь

Сергійович

її

також

пра­

чоловік

Жигало,

як

Ва­ мо­

ви неп;ра,вилыorоo МetЮТj)о.енергі'єю -

КО'lНІІСТУ'В3!НIН'Я ці пи'га:ння

Н'0О301К 'В р.аЙоні ВИ1llВ'JН'IНО, щU В ОК'РЄlМИIХ іГ'ОІСШО,J.а,р'ствах пога.но по-

ка . ВСІНИ ЩОI~ре зна'ють ClВОЇ 060в 'жжк і У'СіflїіШНО викClНУ'Ю'ГЬ іх.

ТРОУіС'1'аткува,ння

З3ІБ'ЖД':' ,С'Г()Ять у це;Н'f1рі у'ваrи ко:лек:тИlltУ ра'Й()1НУ erЛ('lК'l"jJ'()Імереж. Та Оl'юіuпши за, Івсі,!, як кажуть, црОС~1fі;llкув.аrrк IнесИ\Ла, ВИНИ1I;ають небажаlНЬ НaJCліД;І\И . НаIlIРИ'ІО.lад, в' RраСИJf~Вlці без віl,'\о>ма праціІВнИlК~В РЕМ і, отже,

СТ31ВЛе'НО I ПКТа>НlНЯ еl\сплуат3ІЦЇІЇ ()Іма,'І,Інання, що. к~рі:внИlКИ не ціКatв.1JЯТЬСЯ ,Р0l6()\'Го.ю ~Jlell\lJ'pKIKYB і УМ()Іва,)1И рооОТ К'. Це стосуєтыя,, наСaJ)\!перед, ра';щ-осщ «Вели;I\'ОДИ:.ІерськИlИ», де Є'ЛetI\ТРОcr'ОlOподарС1ГВО Пероо}"ває ПРilJ:ІІо-rrа,ки у за-

Це 'l'OMY, В СВ>ОЮ чергу, що ке­ рі'В'нИ1КК ЦК IХ гомща,рс'І1В сеРЙО I3но IЗМlшаються пwтанlН'ЯlМИ eкrcплуatrщпї }1С'Га'J1куванIНЯ, П'РЗJВИ.'lЬно Іп;~бпрають ка;LРИ і ма:теріально їх заінтerрес'ОІВУЮТЬ. 3аРalЗ, ,КОІ.1ИІ худоба в ліТlн'іх

без ПРИlЙНЯ1\'ГЯ в e-К(1П:Іуатщію, ОУ ~ l)(aJРІ\ОЮ «BPЄl:ll' ян\ка» СІП(»Р),"ж.ен:о еле;ктроуота;Н()ІI!ІI\У з серйоз-

ГРOl3ШilВОМ' У Clтані. 06СЛУГОIВ'У'ЮЧИ1И таlБОФalХ, чи не наИClnРИЯlтли,віllliа пер.сона.l ві,JJГОРО,'J,ИlJ!iСЯ в'ід своїХ ГО1ДИ1J1а серйооно за,Й'аяти.сь нала­ ООOlв'Яl3Ікі,в, a,'{)flНІ стращіл теж го.джеll'Н'.ЮI елerК'l1РОСіПра'ви, ві:\lПО­ СіПРaJВУ

еКСдюуаТ(l-

гато.

Звичайно, колектив ще не до­ сяг 'високих надоїв молока та­ ких, як це мають передові гос­ подарства. Але тут робиться все, щоб

іЗ

честю

дотримати

1'j)И1ВОГУ

слова,

даного рідній Вітчизні, гідно зу­ стріти 50-річчя Великого Жовтня.

В.

ПОЛОТНЯк.

спра'ВlНОСТI ІХ чіfl1J\О п.РЩЮЮ'ГЬ ве;рмати, Нlщі. ІП Р:llЩа , і

туї

іі ри,тмі<ІНО цехи, ,:{і.'ІЬ­ є ВИ1НЯТКИ.

льО\Ва фaJБРИlКа, :\fай>сте'РIНЯ по ре­ "шиту і налащі енергоООла,З.'нан-

ЛИlНУ?

цП, не (iJJба'є піРО підбір СіПеl~Ка,др'і'В. ПоД'ьбне с'таlП()lвпще і :в pa,~гос-паlХ «30'ря», «ГОlголі'ВlСІ>КWИ», «'331В'QРИ:ЦblКИ'Й' », на РУlтН:Я'Н~ ЬіКОI~IУ Пl'а.ХСlЗalво'ді. TWM ча~ом УЧИІТИСЬ 'В~JJстаЮ>ЧИі~1 є у кого в ра,!IJІ'()І(шах ~MeH'Ї Щорса, «Б()Іl)рИlЦЬіКИИ», СЮlИlПо.'1-

них прикладів можна навести ба­

'ВИ1ЮЛИlIШ, ста,н елек-

це р()БИl'ГИІ~lеться в

ТРИ1I\ОЮ ВІ(J.ають ДЮ,~И, щО заи­ M3IIOIГЬ 'посаду j'нже.нера-едЄlКl'РИ­

ВІНИІКає в

во­

оста'нню ХІВК­

xrro т3'І> ПiJ:crг},~а€, ~KY в?'ни бе-І l,іIВIСІ>кrіІй ,~таХ()ФaJБРКlЦі. Тут еле'~­

не

з

року

Кілограмів 21 закрі'п­

Директори 'l"аlI\ИІХ пі.1lП' РИ'Є~'l1В ЯIJ\ 3а,.lrсы\Ji це1гельний за,во'д, меl б­

pyгrь на. ,сеюе В1ЩПОIВ'L;\а.1ЬіН'UСТЬ. іПеоре-ВIFРКОIЮ ста'ну Єl.1Є'I\'ТPOYlCТa-

тех-

леної ,корови . ся, що своє

(фО'ТОІХIРOlri ЖЗ РАТ.лУ)

С3ІМОIВЬльнОО'о IпіДJIМ'ючеlН,НЯ 'В ме-

праlВЩ'l

«ЛШНlд­

ВИСОКО Оll!і'НlЮЄТЬІОЯ ІНа СlвіlТОIВОІМ'У РИІНКУ. ЩСІРOlКУ

PЄIif\Y ІНСІВИІХ обfеl\Т~В, не~опущЄ'нIfЯ lНеЩ(llС'НИХ вилтаДІl\LВ і Іпоже'ж

НИlЮI IП@}lШе.НlНЯlМИ

3ахарів'ні Мі­

З ' початку

торист, обслуговує ферму . .подіб­

Неощо.з;а.ВfJlО ,ві'':юула,сь ЗВОР}lШ.ІІИ'в, а зусrrр'іч У"Ш' НК'І\ВВ и50РClНИ Ккева з юна'l\а'\fИ маЙlб)"IlН'Ї)lW ,воїнами Ра':lЯIН:См,ОЇ АIНlії. ,fipV.ICYTII,i :! i'HTt>P(>Cfll:ll СІ.1уха,.lИ РОЗПОlВі,1Ь O;IjHOГO З ke-Р:ІВ'JIИ­ І,ів оБОфiJlНИ JillleBa Пrl.'1:J,ОІВIНИI\:\ заlПа,су .1e(~Hi.1a ФI",10!J)(1ВКlча еВ.1(.IШ~l'Ова.

Н'~KII бl!l3пеки. ВИlКОІнр()\б раДГОIClПУ «ТРelбyul:q'ВІСblКИ'Й» теж поза нашиМИІ llIле-ЧlІІма IIIJ}ИlЙНJ!lВ в l!ІЮС'плуата!Цію елеК'І1Роомад'Нcrння ,ДВ'aIlОверхового буДИlН'К'У та ма:Йст~рні. 3ВИЧaJЙНО, теп~р доведетЬСЯ ,коМ)l&Ь 'на;ново(» ~e те перероБJWtТИ. ТО)ІУ ХОЧе'ТblОЯ HaJГaдaTK ТНІМ,

Ользі

на надоїла по 1006 молока від кожної ,~

дорівна

Ба.га'ТIО ЦЇIІ,а,вого Пj)ClВ>О,'КlТЬ('Я 'в районі по' ПРiJлнаН,1'і ('.НВ­

Г~ЧЄlННЯ бer3ПI'Ре'б:IЙ':IОЇ роботи едеК'І'РОС1!І(~ЖИlв,а"fjв, ~;Єі,щпущ~ння

вій доярці рошниченко.

О. Г. і Л. В. Іваненків. Ольга Григорівна доярка, Леонід Васильови,ч пастух. Ві,ра Фе­

Гора'\і1'В ра'lГНЬОЇ 1\ ЩjYГ()П,1і .

за:бе'J-

працю­

розповідає Надія Тимо­ - Он, бачи­

-

Це можна сказати про по,дружжя

Багато ро'ооти і У ОВ>()Ічі'ВНИl\jв Цент'ра.1ЬН ( 'ГI) ,ltilJ ·I.111\.1. На IJIла,mа;ц'і'я.х ра'нньо,ї IІ\аЩ1СіТИ ' Рllбіl Тlнищі зрі~)":ЮlТЬ тугі Il\ача'НIІ.

е.l\сплуатаці,ї

молодняка.

тваринники

те: красується червоний вимпел. Його іІІещодавно вручено передо­

стає,

'ве'ль: ну мережу пон<ац три ТОІННИ огірків.

е,'Jе;кТРООOL1цна'ння,

rолів

Свиридівна, крім основної, ви:ко­ иує велику громадську роботу. Позити,вним є і те, що на фер­ мі .N! І професія тваринника

нава,нтн,ені ЯШllil\а­

~ІИ 3 ОJ1іJ),((аІ~IИ і l\аIПYlСТО'Ю. ПаРНIliI\СIВ'ОJК 'J!1:IЦ:Пf;а, ЯI\IІіХ ,с.чо­ лює 'I'OIJ\'n'ДИlЙ ClпеціаЛrі,от ТСІНЯ Яіце'НIКО, ві "lпра'ВIFЛИ в торго­

ОЛШШЕННЯ

працює

вагою відзиваються у колективі про доярку депутата районної Ради т. Прісняк. Адже НадІя

ItMIOHoro ~НЯ 3 Пerреl'піВIСbll\О>Г() I!Іr;uіЛlі;а ра,J1ГС'СЩ' «)у'дар­

П

І.

.Ni

тут

ють з завзяттям, ферми обліковець фіївна Животенюк.

зують

ТРУДЯЩИМ СТОЛИЦІ

кіlВ'~·I-'Іilf.И» ,b-і,]праIВЛ'ЯЮТЬСЯ аlВl'ома,шИlНИ,

відділка

таборі

Всі иаші

Зразки

IПеРI;,1l1ві ДО'Я'ІЖК Г. ЛЮlОЧИ'К та 11. 3aJв,а.1IШ 'Н'ЦО!ІІЮТЬ Щf)',J;НЯ 'ЛІ) J4-1;) КI:IЛОlграl'I!IВ ~f()I.l'Cllra .вi;~ 'КОЖ'Н'ОЇ I\'CjР'()tви. МОЛОДУ НАРТОПЛЮ

130

і

-

виконає

:~(jIБІ>ИlВ. ГОЛОВНlIЙ

j}(рБOlГОЮ

'J1()<HH. А шо-

ФIWИ ЮріlЙ СаlВС'л,е:НІК'О, Петро Таран і ЮрШ Бутко ВИJвозять

ЙОіГО прпоре,мо.

HAAOr

Та'ран.

ферми

літньому

рів

в i,!l)3H а'Чаєтнс Я

Еван

зобов'язакня

доярок і 12 пастухів, які до­ глядають і обслуговують 549 ко­

гово

~I)" раці

бота .\Іеха'ніза'l"ОІР~В піД'СУ,:ІІовув, а l ТИNетьс.я що:\,ня. I Перer'I(»IІЩ:IВ ВЇС\3hачаТЮІ)"ТЬ Ч~ріООIlИl\lИ іВИI\.пел,а,~1И і ГР'()ШClВЮIИ ПI}('f'lіЯ'''IІ .

д()\бриm

почесні

за­

28

му В~;ф!іКУ. А,В1'ооа.гі,п почер­

гу

ДЄІНЬ. В ,по.lі буде оргаlfі'зов.ано I1jJ'o:lla,~cы;ee ха,рчуваНIНЯ . РО­

ВИСОНІ

в

КМІШО-

~.'1Я

НИ,Х MexaHill\i1в. 3 ЖНИlвatМlt J'ОClподаlРcrгво СПРalБИ1j ыяя Ja 'l"И:IІ;­

є

'!lPaIKT()IJ)IIICT

А'КТИlВН>Q готуютЬІСЯ дО ЖІН'ИІВ !()ІВilJн~йного РОІІСУ У ;jJ'а~гоопь «ЖдtlНОВСЬіКИИ». Вс'і, са~f>OхЩні коомбаиlНИ на лі'нilЙJЦі го.­ TOВllocтi. КООlбаіЙнерИl знаю'ть CiВlOЇ ~іIЛЯНI!Щ t:ІМщаЮТl>СЯ

заil'iliНК, за ЯlКffi:ll1l заll,ріIП,lЄ1НО ,П~Р~С}lВ'Н'і маЙ!ст'etрні, ДОІClffl)Jче­

Н3Іва:н:таження

Т~Вrлі

і

бідони

взяли тваринники радгоспу «3а­ ворицький» у ювілейному РОЦі. Вони дали слово надоїти від кож­ ної фу.ражної КОJЮви по 2250 кі­ лограмів ,молока, ви,робити його 3294 тонни і прод.ни державі

В

РОКУ

лапа тк

уста­

Не минає й півгодини, як

лектив

НАСТУПНОГО

ГОСlпі

Рівномір,но

вакуумної

Вагому частку у виконання цього зобов'язання вносить ко-

ПІД УРОЖАЙ

,1О1l}ри'В ІІа

ПОЛЯ ,під ча,с МJСЯ'fнwка ,в ра ,'-

кормами.

Настає час .a.OЇHH~ .

Високі

ВСЬClГоО

вра­

ниці люпиновою масою, здобрити її

40

зелений

нішнє сонце. Оживає табір. Доя,р­ ки Іпоспішають напоанити годів­

2800 Для

іІ1ростели,вся

килим соковитої трави. Над лугом Іпіднімається

і ,КОРМОВИ\Х 'б}'рякіIВ. tПiд 'паСtн­

про~~і:"іІ\IНИfX 'КУЛЬТУР і iliУЛЬ1'УР

М. АНДРJЙЧУК

,ШОПW/ІІУ, КУIІ\)lР)"~ЗК і 20 lГеwrарі'В нової ви­

тарі.в білої Ю:lНЮШИПИ, ])аЙlгра­

,НllтніIШНЬОЇ ве.сни і л'nта пО

ро-

о і'тн Иlці .

вала, .піilJЖИIВІJl'Юlвапа та пі,~ll!Іі­ Ш}'ВlаL1а ГУ~ИНУ. СлухаJlа по-

yм,~ax

ВИlЮОРИlС'ГОІВУЮ1'Ь~Я зеOll,л,і.

Старанно

поли­

К()ІІшів

З ЗАВЗЯТТЯМ

на

150

70

}JJЛЯ ХУ'д!оби на ЗИІМУ важливе

і ща.НWХ де jJ'жщв і [шOlд'iIВ.

кукуру'~аи

геl!\тарЬв К}'I\)',рmзк ,на ЗI":Іений 1\ ор:.!. На K()<P:~I посіlЯ'IІО та'І\ОІЖ

ПОСІВИ

раХУНI\У Т8ПЛИЧ­

renma,pїB

СИЛОС, а ІПЬСЛЯ ОЗИ:.tИХ -

Й ПОУКІСНІ

lва-

НИlЦIЖ()ІГО. 1 тепе:р вона 7"ЮЖИ­ нає ПJfОДи. своєї СУМЛnНН()Ї

Але ЛЮДИ,

'ВИРOlОНIІ1ЧИIХ

1\ ЮІУ'Ні'с'та

МИКIJ>.'1'аЙовича

200

ПОЖНИВНІ

людей, 30-

бри:гадира

МИlh'i()l.lИ

полісrи.mщ()во:ю

(;праIБ,а ;тіЯ нашо­

рцго:сшу

ДО('.Вlі~·lенwх

I\pЄI~1a

СОІНЯЧ'НИХ

ВІСТІ 3 РАДГОСПУ "ГОГОЛІВСЬКИй"

нз

пj';QПРИIf)М-

С'і1вах і за'К.lIа;щос TO-РГ()lвельної мережі Тут на'йча,СТ';llliе 'ВК'НИl\ають П'Clжежі, 'ГРІІІПлЯ'ються нerщаlСні ВИШa,.'JJI\И. А г.1Я'ньте, як П:Р(llЦЮЮ'ГЬ ХОЛОДП.'ІblНК'КИ' . Вкрай !Погано.

В хо.'lщиілыиlкахx

HeMaJЄ ХО'l'ОД'У!

НЯ,

з.аВ:ОД

,не'СIJ'а,НДilil)'І1НОIГО

КOOfУ-

на,lЬ1НоОIГ' О ' crМЗJДНaJННЯ, Лі11Ji,~ВСblка швейна ФalаРИ1ка не ціlка'мятЬ>ся CTaIH~)1 ел е'I\'Т1роу'('Т'аткува,ан:я , )1~IO­ ваl~1И роботи ел екl'Р ИlI\,і,в , lІе !ПО,1ають ім ділОіВоіі ДОІПОМОПІ.

Хочеться мати надію, що І\'е-

T,o~y й ЦjJ>(Щ':К'ТИ псуються. ріВ'НИlI\К в'сіlХ ГOlСIПОД:ФСТlВ 'ра'з()!)! ,ІІРИ,ЧИlНа ,ВIj;rcp'H;'CTb еле'к- .:1 еIЛI'iКТРКll\аl\lК б,ЛКЖIЧИ'\1И ДНЯІ~ІИ ТРОСіПЄ!ціаJLЇІс, т,jв

брова'IусыІІІхx

ВИIЯ,ВlJIяrrь ІБJСЬ не:ДOl.'1і:IШ в I'неІУГО­

т' о,рГСіВМЬ'НIІ1Х ОІргані'заціIJlХ, те, що

в

06СЛУIГОIВУВ31нні і )'су'нуть ЇХ 3 ТИІ:ІІ, щоб не матк пе,р~бо'їв }' ро­ боті, не доП}'сткти, ВИ'Х'о.ду 3 ла;J,У

«IIIОДWl!lіIТЬС'Я, бо чorО,СЬ воно не в'і;:шо до. ВИІ.\fОГ електро- і llIожеж'о­ .:ІІі є» ТfrріГОІВМЬНИlІ\И J\Ор'Уча,ють бюп('lКИІ? ОСОіМИlВlо це СТОСY'f.'ГblСЯ, вmпа)J;lіІО'В'ИІ){ людям за «!Сто rPaJ:II»· ПЩКРЄ!CJfЮ(і\f()l, фер.\f та Рel!IlТИ 3al're ,на ПРOJ.\fИI()ЛQВИJХ ліц,ІПРКIЄl\Iслу~БOlВ' И~ IIIРИIМVщень. Кида~~ ствшх району, на 'від~!ину від В В'Ї'Чlі й те, що 3etJ)iНОТОКИ И 'дос.і сїiJIblсьІк'оIгоІ(1пo\r1,а.росыи~~ і торгоСИlротЬють, ТО,1\і Я'К нооа:ба,роlМ тут ВeJlblНИІХ OJ.PIГані:з;щіlЙ, порядок. Ми П}1Л"'С}іваТИlме осн OВlHІІІЙ СТРУІМ елеК'Гр()е-не;ргЇ'Ї. ТЄ'хнїка ГО'ГУЄТІ>М ман'ня елerК'І1]ЮГОClп'оДаj)lCrf'В на за­ ~O, &1НИJВ. А Т'iJ'КИ, сховища? ЧИ B~дax і фз, БР'ИІ!(ах. С3Іуе заБ,АiFl\И

обlflа,'iJНа.ння,

не

мати' ТРaJВl\fа'Гwз-

му і ПО1Жеж. М. ВЕЛИГОЦЬКИЙ, і'нженер держсільенергонагляду.

«Н ОВ Е

20

чеРВIН,Я

ЖИТТЯ» І967 IPO'l<'Y.

3


у ОДНІЙ

ТАБІР «СВІТАНОК»

ШRО.'ll

ТА

ПЕРЕМОГА

радіона,

п,ропонувала

що здобувається в труднощах, до якої шлях стелиться не гладень!юю скатертиІНОЮ по торованій дорозі, а через перевали і крутоверті, через малотоптаНі,малозВідаНі стежки. Здається, коли б вишивальниці здали раптом KOMilPIННlKY свій неХИllРИЙ інструмент, бо прийшла, мовляв, техніна на зміну ручній праці, то багатьох цінителів вишивни охопи.в

комісії

ветеран

Л1тк,~вських вишивальниць Софія АндрПвна Рожко. Одна з них одержала третю премію. Тепер робіllНИці фабрини хуДОЖJНlх виробіВ імені Т. Г. Шевчен!\а ВИJ<ОНУЮТЬ замовлення на ви.готовлення великої партії таких блуз. Н,рім того, вони виготовляють плаття llРЬОХ ма.1ЮНКів-фаСОНіВ на 'І1радиційний ЛейпцІгський ЯР:l1арок.

Хто ж безпосередньо

r

ВИШИВАННЯ би

якийсь

непроханий

не той ефект

омуток:

Одне діло, коли людина сиднть над нею, серце й душу вкла­ дає в малюнок, і друге діло, коли

та

ж

сама

з-під

машини

річ

Та яко'ю б ною не була

ВИХІОДИТЬ

штамповною.

Допитливим хочеться висло­ вити й кінеЧlні свої мір:кува'н­ ня.

Чи

з~юже

за~lіЮІТІІ валыІщю?? .\дже ло,

машина

-

а

творчість,

бота

рук!!

ний

пошук

не

ремес­

напружена

і моону.

1

виши­ та-ке.

в

ро­

Це постіЙ­

експеримент,

це

:'vlllстецтво нитки і КОЛЬОРУ. Ад­ же гарна вишивка казка! Як не замінить машина руки різь­ бяра чи t:нульптора, хірурга чи ювеліра, тан не замІнить вона ху ДОЖНІщl-вишнвальницl.

11 Е

ОДIIЛ

НlЩЬ

ЛОт.llOм.

сотня

Одні в

Гоголеві,

вишиваль-

схилилась

над

по­

ЛІтнах, другі в

треті

в

~pexaїBцi ...

Одні гаптують блуз!! і сорочки, другі плаття і теніски, тре­ тІ українські художні кос­ тюми. Одна ПРОДУJщія виконує­

-

-

ться

на

замовлення

ників Ниєва повезуть на ну,

півстО'ліття

торговель­

і Харкова, другу всесвітню вистав­

-

третя

сувеніри на честь

першої

в

сніті

і

найбільшої в світі Нраїни Рад. Був О'голО'шений республіНаІН­ ський KOH~'yPC вишивалЬiJШЦЬ на кращу вишивку-сувенір. Нільна зраз~ів УКlраLНСЬНИХ

блуз

за

своjjми ПРJектами

копіткою й точ­ професія виши­

проте

і

в

неї

є

пла­

А відтак в плані до 50-ріЧЧЯ ціЛІЮ'\! праВО!\'fїрНИ:\f f. таний пуню: « Підготувати 25 '10.10він

художньому інші

п.рО'мпслу'>.

пунии

приємства:

валовій ня,

ДО

нової

рlчнnrо

продукції кінця

20

дати

продукціі

по

груд­

надпла­

10

на

пlд-

план

до

року

тисяч

карбованців. ВИГОТО'ВИТИ не \Іf::,нше деСЯТІ! '\1алюнкlв. Виго­ товити виробі,В І сортом 97 від­ сотків. Ян же ВИКОНУЮТЬСЯ ці запо­ віді J\Олективу? План ВИРJбни­ цтва п'яти місяців на 102,5 процента,

а

-

реа lізаЦії

на

102,9. Першим 98,1 процента же, 'все

сОртО'М пішло продукції. От­ плюсом! Найкращі

з

Гlроценти в цехах Олени Федо­ ріННИ Моці (ручна вишивка, JИ'!1КИ), Ольги Антоні-вни Гар­ кавенко (ручна вишивка, Нре­ хаївка) Л1Дії ІваНlівни Карпе:нко і Василя Антоновича Тара­ на (, машинна вишивка, Літки і ГО'голів), Бориса Федоровича

за- І БонДЗlРЯ

(цех

пошиву,

це

і

не

го

Не

обов'язки фабрини

дуже

ремонти,

ГОУС11РіЙ.

1ВОРЧli

діла:

будівництво,

бла­

Ті,

ному

зручні

л.іжка,

Табір

,-, •• .,

Так

років І\ОО'ГJlшrrин

30

Ва<:ИlЛЬІ()іВИlЧ В()JIIllJilЮ() вчиrr,м'ю­

ваlВ на ВРОВIllj)щині. В ро,ки Вї-ГЧИІЗНJLНОЇ віЙ/ни із з6роєю в 'р)lках він заХIllЩз.в ,pi';JJНY B;Ij'ЧИlЗНУ,

а,

П'()ІверіНУВШИіСЬ

18.00 На'Зу1Стрі , ч

фабрика

ПРИСllупила нового

на

дозвілля:

прогулянки

ле,

луг,

на

НИі,Ві НaJJЮДНIУЇ ОІСIВlіrrи,

диреКТО!)ЮI

ш~оли,

!)еом па!)l1КI())І)'

буlВ КО,1-

'ПеРelб)lltаючи н:! заСЛУЖffil'О­

допоміжні

НИМ

I~ry В4J1П()lЧИJilКУ, ,неIПОМНИіЙ 'К'О­

'MylHi,cl ' 6ере а,кl'ИlВНУ участь в {

р':1Ч

ГРОМЩСblКОІ..ІІУ

ЕІЇ -

жиrr:

ce',la -

ходом

до

парн. Після тихої rnіО'нери й жоатенята

ра:wшшу

-СblКИИ>>, Н fhfO

«Ве:JіИ'ЮОЩ.\lер­

ОЧМЮЄ

J1РУIПУ

наро,д-

!,QlН'ГІ!J<ОUIЮ.

В

.С}'1П,()ІТУ,

МЩ])СblкіlСl'Ь

17

ЧСірn.ня, Т-РО-

сюа

фymбоVIа ' :

К'Q~IIПО'ЗIІ'ТОlРа»

3

акroВЮf

за.10:l1.

Відкриємо

виставку

М.

Літки).

т.

3cuБОJЮl1НИІИ

І.

М.,

TWI'Of!a'

райоНlНОГО Komite-ту НЩР'ОЩОІГО КOJНrJlР,ОL'LЮ Т. Дв,(}рнИlК І. Ф., ди­

кращих

ти,-нсыоїї IВОДИlТblСЯ

наІІlірикыііi т. ВОЛИНІку К. В. цфеСlні

Охі.шн'ої

ЛИіСТИ

РИlни,

ві;( о()лаClНОГО !\омїітеl'У НЗірОД­

HOIГO

КJОlНтро.'lЮ,

ра.иI\ООІУ КЛ

КОIfТРOlЛЮ та

ГАБРІйЧУК.

С. Літ:ки,.

ці'нні

.па­

«MOIpcьu<a діва», берегів

І,нщ'і,ї

ЕКlЗе:ltП:LЯ:Р

'ДОіВЖIІІНОЮ

близько

"1"

ее

та

Т'Ва· ТРЬО'Х

6

чер~ня

всю

-

веранду

горіти

стеля,

лопались

Безсмертної.

вікО'нні шибни.

Забачивши

художніх

імені Т.

...

впа­

вчинон

Натерини

Наліки

гІдний

справжньої

людини,

заслу­

говує

щирої

подяки

всіх

односельчан.

Є. Єзерська, ю. Кли­ менко, М. Величенко. с. В. дЮН~jJ:ка.

Редактор

€.

Ф ЕДЯ П.

БРОВАРСЬКОМУ ПОСТlY:lНОДІЮЧОМУ БУ дJПОІЗДУ' N~ 2 тресту «УкреlЄ1ваТОР'\lли'нб\UІ:» ПОТ Р І Б Н І:

виробів

Г. UUевченка

НА ,д.1ІЯ

НАВЧАННЯ

'РClБОТlІI ,В

вишивальниць

ШИ1mюї

токар,

електрик,

цеха,х:

!у\,ЧlНО,Ї

і

XJl.:tОЖIiЬОЇ

автокрановщики

ма, ·

моторист

ВНlШИIВ·

_н'ів

КИ,

швей,

прасувальниць

і

пра­

ПЄlревагу

при-

,на, робот\,

мають

132IК('НЧИ~ИI 10-'11

екскаваторник,

ЗЩР8lJq'!lва1Нlні ді'вчаrrа,

ЯIКlі

ОДИlнаlКИ'

к.,асів сереод·

11\1О701ЖИ,ТIІ<О\l

ш,КО.1И

Прийнятим

під

виплачується

ваФlСblКОІГО

'Іас

навчан-

g,арп.пата.

наlВ1чаrrИІСЯ

району,

Хі\1дО'ЖlНіх т

л,:,в, л'ія

Г.

: та:

фalБРИ1.<а:

ВИіробів

Ш€iВч ен,к а ,

фшбри:ки,

і'меНіі;

:

ху.:tожніх

ВИ1РО-:

:

:

· '

••••••• , •• ее •••••••••••••••••••••

ор,га'н Б_раварского райоНlНorо

3д<:ТУfJНИК8 редаКТОj)а, відділів: партійного жит-

4-67, сільськогосподарського відділу і громадської приймальнІ «Киівської правдн:, 4-47, JJідповідального секретаря, редакції районного радіомовлеиня та фотокореСПОНАента 3-18.

_......... .. ~,~~~~..~~::.::..~~~~.~:.:~..:..~:~~.~~~~:.~:~~~~..~~.~:.~~:::._.._--_...За\l.

~~

tt

фі·:

Дирекція.

4-57.

на,

: :

ра,йо-н_у,

2536-:5910.

t

І :

:

І

на atд:pecy: МаШИlНlс,БVl_'(:lва~ь-

б)1діП'ОЇЗід. N~

........ .. " ..

2.

\

~"_

"---~

:•

ПРОДОВЖVЄТЬСЯ ПЕРЕДПЛАТА

t

на 11 півріччя на раlЙDlНIНУ Г8іЗету

"НОВЕ

: :

ЖИТТЯ»

:

ПЕРЕДПЛАТИТИ

: :

і

2·а,

ПРОI!1І1'СІКОЮ.

: lIередплатна ціна: на мі- : 19 КОП.; нз 3 місяці-; : сяць : 57 коп.; на 6 місяців І крб. : : 14 коп. : • НЕ ЗАБУДЬТЕ • t СВОЄЧАСНО •

:1

f

3верrrа:ТИIСя. БРОlва,ри,

j

за'бe:3lпечуЮ'ТЬІС'Я

і

,....,.....,..~.,.~~.,..:--~~-...".~

ГОІГО-:

·· ...........................................

Тел~ОІІ

\І.

або с.

БроваIР'СblКОГО

ее

а,вто.машИ1Н,

бульдозеристи 2 чол., машиністи баш гових кранів 4 Ч'О'л.

чок.

Ilь()і

2 Ч<Хl., pe\fol!l.1'Y ДВИJгу·

ПО

газое.леКТР03варник,

rрудіЯЩlt.1OOя Киel'QКОЙ области.

154.

і

НИ,рилівни

по-

комитета КП УюраИIНl>l И РI8ЙОIІІНОГО Совега деП'Утаrroв

Б,роварсь.ка дJруцрня, КиіКЬdOOі облаCТli, вул. l(Н1івewtз,

ін­

палаючий

спіТК1нулась

СміливИ!й

ПРИЙМАЄ

•••••• ее ................. , •••••••••••• ее ••••••• ,. , ••••••• , •••••••• І'"

3-82,

гасити

поміч

ла. При падінні пошкодила ногу. Зараз вона в лі,карні.

UllраП.lJюваlТНІ ,неOlбхіl.:tIНО зверта-: тиlОЯ на al~Pecy: С. Літ-ки, Бра·:

_

виносила

нерогаз,

Літківська фабрика

експонат

-

Ноли

на

• • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 .. ' • • • • • • • • • • • •

ня

«НОВАЯ ЖИЗНЬ:.

КИlНУ лась

HaJli-

3 :СТQlрі,ї кра,j,ни 'Р2i.JJЯIНIСЬКQlГО пеор'іаду». 19.00-GПQ;>ТИlвна пере·

\lетр:'в і IВJfГОЮ 300 кі,.10ПРal\l';В,­ ПDl.'l.а'Р\lНОК еГИ100ТСblКИ'Х МОІРЯІК:ІВ. ЗatРZl3 спеціаLЛі'СТlf гот'\лкуть цей єt1И1IШЙ У на,шій К,раїні екс­ ПЮГtІarт ,J,.1Я п:жа:зу в \{узеї Азово­ чсІрноІ\Іорсы<гоo на<\llшво-дО'слі, д'Н'ого 'іIНlСїШТУТУ рибнШ'О -ГOlOпо!даIР· І СТІВа і о_кеа'н'оrpафН.

вона

ЇЇ, погунала ших людей.

проходила мимо Натя на, член ланки і,мені Євдокії

ку

154.

жежу,

по­

,.,

ФЕДОРОВ. ••

'б:vlЯ

АфрИJКИ.

з

О. КОВАЛЕНКО.

80"річ.на бабуся, що roспода­ г·ювала біля керогаза, роз­ І'убилася. Надворі спена, СУХИЙ вітер. Якась· мить -- і горі­ ла б хата. А поруч сусідні хати, будівельний матер·іал, хмиз... Та саме в цю мить

Друга програма. 11.00 Тю,е· ніЗ1rWНІІ IВі:СТI. 11.15 «Тоб~, юН'іIСТЬ!». (Л6ніlН'прад). 11.45Юно.пектор·і,Й «Ко"l{)С». (М.). 17.20 - В еф:lрі телевізійн'і підіГОТОВlЧJі КYlР'СИ', УIКlР аlїIНС blка літер атУ'Р а. «10. ДОВlжен,ко - ла'\lреат Лені,н­ сыаїї Пlрем'Ї'Ї». ФіЗИlка. «Елек:тро· Ma':1Hi'l1НIi КDЛIІІВ8JН1НЯ і ХіВИlJII:». !с­ то·рі<Я. «Що 11J)еба знати в.сТ'у1П1НИ·

ТЕЛЕФОНИ: редактора

КОЩlні,с-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t . ••••••

о'значає

пер ек.п щ.:tі

нуть.

на веРЗJнді БУДИrJI{У, де про­ живає сі,м'я С. ОзерськО'го, загорівся нерогаз. Пмум' я

нал.

тя, масової роботн та промисловостІ

ТИtFНЮIУ ВИlх(шаIННЮ 'l'РУ',1~JlЩИХ. Н.

в

вул. Київська,

.1і ~c.i сили ]!Ііщдаll~ати,ме :l\IїlЦ-l

І

СЕРЕДА, 21 ЧЕРВНЯ Перша програма. 16.45 На­ ша: афіша,. 16.50 Школа опорт­ Qмена1поча11КUauJJЯ. (М). 17.30 «ООВ>:\дJчеНI!liЯ В -кох 8іН.чі ». (м:Iнсы) •. 18.00 ТелевіЗl:ЙІ;~і, Bicri. 18.2б­ ПРClГРаl:.lа, пеювдаlЧ. 18.30 «Мо­ ."о(дШИlЙ браlТ т'ра'Мlваю». 19.00 ТИIЖЩ.€lIІ'Ь АЗ€lрlба,Й!д;жаНIСЬКDЇ РСР у МООК!В;. КонщеlpТ. (М). 2'1.50 - «10rаlрт-б7». ТеЛ6ві13іlЙ'НИІЙ ЖlYlР­

м. Бровари,

К. В. В()JIИІНІ~О ПlЦJllКував за yrnаlГУ і заlIlffiJНИІВ, ЩО й н3.!да­ .гОClП'(),:(арС'1'ва,

ЩО

радгос ві,дпочи­

мимо ПРОХОДИЛА КАТЯ ••• Сталося це так.

ОХОПИЛО

НАША АДРЕСА:

по Д Щ!) ytНlки.

lН'енН'ю

-

ВИ\ІІОRJJeJНО в ЧеРIВО­ дос'таlвлеН'о в К~рч.

•••••••••••••••••• ае, ае

УlкраїIНИ і }Jа.Ион,ного KO~liTeтy

на!)()дног()

ДЮ;ГОН'Я БУоl0 'НОМІУ ~lCIpi і

звіра,

познайомляться 3 ним виробництвом,

Фато В. ПОЛОТ'НIЯlка.

IБ(l!жа'Ю'ЧИі~

Дюгонь,

PelКJTOp ,pa,JJT(}Clrry Т. Фурда І. Г. бу~~и 1Jфу1 1fені

OKa'HlдilНa­

(М.).

'dОР;СbllЮГО

на

Тут

працею

BaJГaTO Кf)lРИСНіИХ с'Пра:в Іна -раIХУ]jIКУ У'Ч'нів lJ!)OlВapChI\nї cepe,llІЬОЇ JlUI\ОЛИ М 1. У ,ві.льнИ1Й Івід за'нять 'ІОIlIС вони збираюrь ~leTa­ л МІОІ, [\1 а к }"Лarгп у , р ()3'ПОВClIОІДlЖ У Ю'ГЬ КНИlГи. На фО'Го: )'чні Bo'cыiIJгoo класу за ПРИJIalВКО~ КПИlЖIК()ВОІГО _кі(юка.

Д8іча.

IР;І,JJк'іЮ}!lОIГО

поряд 3

ЯІ{

робі'!' фабрики... Розширюємо виробництво набираємо лю­ дей». Здорові ПЛalНИ вашого колек­ тиву, Володимире ЛеоН'l1iйови­ чу. РеаЛblН1і і здійсненні. І хо­ роші люди тру дяться на фаб­ риці. Майстри висоної генера­ ції!

Унікальний

ра:\'ГоClПУ

«За.ворицьниЙ».

HO~ICCMO.1ьцi

ГОДИІНи грають

при­

пов­

Ві.;щнаЧИJIа!

паР11КО~IУ

госпі

ходять по­

-

нлас

ремонт

маЙ;ЩНЧIІК...

посТ!й,нодіючу

.

сіМі;(elClШfиріЧ'чя К()оС~НТИJна ВаСИ:.'ІЬОВИlча . Ю~іIJllJl'!)а віТaJJIИ с el\'p ета!)

g,бі'рна

«А»

табір прац_і і відпо­ створенv.Й при рад-

бу дуються

вступить новий цех до ладу, розкидаємо старий і споруди­ :\'10 адмLнlстративннй норпус.

4QВеч<і'ріlfі З\10J1р:і-ч:». МЙ~НЗIDOiдJН3І ЗУІСТ­

збдр'на ОРСР.

9

була в чинку,

міський

з

СПОРУ­

споруди,

провадиться

спортивний

Друга програма. 18.00 <~Р3Ій ::ЩЯ ЗВnРІIВ'» Hal\lkanO-IПОІЩI1ІЯIРIНИЙ фіL1J!>М. 18.13 «На, семи '8Ііllрах». Хі\\Д())КJні'Й фі\llblМ. 20 ОО-До 5О1рі-ч· 'lЯ ВеЛИ1каго ЖОВ'llН'Я. «l1РИlб~lна

,він заСТj'rDНИ1К се:кретаря па'j)'Т­

'К()ІМУ

з

в

одна

кО'мсомольських

-

груп

при­

TO!VJY

днів

головного корпуса. Підготовка до свят і до зими! В усьому відчувається почерк дбайливого господаря. «Янби «!3ідвоюватИ» [10 сусідству нусок землі, мож­ на збудувати нількак,ва,ртщжий житловий будинок, обладнати

ТелеВІізіlЙіні ~iOTi. 18.20Спа,ртаlкіа>.~і иаlрQД'і'в

(М.). 22.00 (_М.). 23.00 -

Нlлька кращих

прасувально­

Розширюються інші

.\1.0iO~Bi. Пр ОДСІв жен,н Я Щ:J'OJ1раIМИ Б аІК ИІНС ык'QIї с 'Гу Д ііі т е.l еба ч еНIН Я .

IГОс.пу.

полюють бур'ян.

к}в.

з,і-Йінії 'НОІВИІ!!И. (М.). 21.00 Тиж· день Азер6аIЙІ,J,жаIЧСЬКО'Ї РСР у

Сelкрета­

)lісцеВОО"ОI

ліс,

щю нві'І'НИI!\JJ та гряд­ поливають к!':!,іти, ви­

-

рити виробнИЦ'l1ВО, значно по­ ліпшити умови праці робітни­

Про,гра'\І'а БаЮШІСIЖО'Ї СТ'у\дії теле· ·бачеНIНIЯ. (М.). 20.30 Тмеві-

!МИlРНОIЇ mраці, 3НClВУ [ІрацlOlВaJВ

в

стадіон,

оповідання

прального цеху. З вве~енням його в експлуатацію, за слооа­ ми Володимира Леонтійовича, створиться МGжливість збіль­ ШИТИ виробничий план, розши­

СРОР. (,,/\'\.) . 19.00 ТIІІЖI.'l.,ень л,зе)рlбаfйt.'JJжаIнIсыаїї РСР у Моок,ВI!.

до

нож ки

міщенні актовО'гО' залу. Тут діти двічі харчуються - обі­ дають іполуднають. Ціl{аво проводять

слухають

О'l1Же,

ЧЕРВНЯ

20

в

ігри,

і цікаві РОЗПОВ-!Ді з книг і газет. Не забувають діти та-

суто гоопо­ Нещодавно

;:Іження

Перша програма. 11.00 - Теле­ 'Bi'3filv.IH,j 'вію'!'!. И.1O «Мел'QДії і 'РИіГМИ». філычк'()нцcJрт •. 111.50 «На C€ІМИ' &іт'ра,'о>. Х~\дО'ЖІНіі,й Фі_,'!>\!. 16.45 Наша афіlШа. 16.50 - Дmя дітей. «У,м':Лі P-YlКИі:t. (М.). 17.20 ТИlЖI:І.ен'Ь .дізербаіЙ­ джа'нсыюїї РСР у Мооюві. (М.).

ВШАНУВАННЯ ЮВІЛЯРА :П<JНа.д

ВІВТОРОК,

в

пос11іль.

роз-МіСТИВСЯ

рами, '-у.

пощастило

тили. Ім на допомопу при­ йшла рідна школа N2 1. 45 учнів відпочивають нині в пришкільному таборі «Сві­ таIНОJ\». Для дІтей завезено

чала

не

ОдEWжати путLвку в піонер­ ськІ табори, не багато В'!1ра­

обійтt{ся без цьо­

виробництву?

~іЛl>ка слів і про дарсьні справи.

Ось

плану

виконати

в

адмі,ніС'І1рації входять

};н, і їй треба пО'спішати. А по­ спішати може ті.'1ЬІ\И :vJайстер, спеціаліст високої -!шаліфікації.

спра,вді

ноли-небудь Не віриться

БИШИВЗlННЯ

ваЛl>ниці,

проценти? - На це запитання найваж­ че відповісти, каже директор фабрики Володимир Леонтійович можил~вський. ВідмьиникLв багато, а всіх не на­ звеш. Пишіть: Натерина Пе1'рі,в­ на Руденко, Надія Василівна 'Грохименко, Валентина l,ваніВ­ на Шевель, Наташа Гаценко, одна Уля Даниленко і друга двоюрідні сестри. Разом пра­ цюють, разом кьнчають оди­ надцятий клас. Пишіть даJlі ...

БЕЗПЕРЕЧНО,

НЕ РЕМЕСЛО

мала б роботаl

робить

ті

~

ОБ СіЮ

Р айоН1Н,у

"НОВЕ

газет у

:

ЖИТТЯ:.

: t 31~'К3ІЮУ, t

Пере.щпла'!v. П'Р'ий'Ма'ють:

t

пошrrа"

~ІодІДJlollеllі'НЯ

t

РОI31П()в-аюідРК~lВаItН преси на пі,д- :

t

rnРИЄМС11Ва,х

; пytНIКТИ переідlПиа:ги, nРOlмадеькі І

в

усганова,х,

ЛИ·

t :

: сто_ноші. : Броварське

t

t

t

агентство «Союздруку».

:

~"""""""""""""""~

74 номер 1967 рік  

74 номер 1967 рік

Advertisement