Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРА'Н, ЄДНАйТЕСЯ!

Рік видання ХІХ

На

74 (1367)

повинно

СЕРЕДА

20 партіl УкраІни та районної Ради

депутатІв

трудящих

Ціна

:Киlвської облаеті

Був час, коли у дітківському кодгоспі ім. Калініна, русанів­ ському ім. Стадіна, «Бідьшовик», Рожни, та ряді інших, лише Оlфе.vі ланкові збирали високий урожай овочів, картоплі, кукуруд-

врожаи

всіх

КУJЬТУР

непогані.

А.'Іе що 3 того-врожай тут під

Карде.1Ь 3 ДРУЖИНОЮ, Державний

бур'янами,

Під час перебування у Дмит­

перевиконувади планові завдання по продуктивності тваринни-

ровському районі, Московської об.lасті,:І яки~[ змагаємося, учас­

цтва. Керівники цих колгоспів, партійні і комсомольські організації проведи і зараз проводять значну організаторську і агітаціііНО-}!аСОВУ роботу, спрямовану ~o того, щоб досвід передовиків став надбанням всіх ланок, бригад. тваринників. І що особдиво ваЖJIив0--60ротьба за поширення досвіду пере){овиків не носить тут компанійський характер. Цим займаютьея повсяк~енно, повсякчасно в ході кожної сіЛЬСЬКОГОСПОАарсІоКОЇ роботи. То-

никам нашої iIeJeraIIiї сподоба­ лось керівництво соціалістИ'IНИМ змаганням серед працівників тваринницьких ферм. Перехідний Червоний прапор міськко'Щ' КПРС і райради депутатів ТРУ­ дящих щомісяця вручаЄТЬСJI пе­ реможцю у змаганні аа переВИJ;О­ нання взятих аоБОВ'Я~Jань но ПРОДУJ;ТИВliосгі громадського тва­ ринництва. Нам потрібно цей до­ свід Запозичити. Він сприятиме дальшому поширенню досвіду передовиків, допоможе зробити

му-то весь час зростають у цих

соціа;rісТИ'lне змагання бідьш' ді­

колгоспах лави тих, що ~OCTPO-

новим.

виконуют.

взяті

зобов'я-

Пропаганда досвіду

зання.

ків

і годовне

!§f8rоспах так поставлена спра-

відповідальніша

:1а

:Іакордонних

ну роботу

знатної

данки,

яку

очодює Валентина Зубченко. Во­ на самовіддано бореться за ви­ сокий урожай кукурудзи.

Перебування в Москві Президента Федеративної

Народної Республіки Югославії Йосипа Броз Тіто 18 червня Президент Федера­ тивної Народної Республіки Юго­ С.1авії ПОСІІП Броз Тіто та особи, нкі lїoгo СУПРОВОДЯ1'Ь, ароБR.1ІИ поЇ;ЩКУ

на

пііJ)[ОСКОВНИЙ

цієї артілі

немає такого

«Rубинкз».

Разо~! 3 дt'ржавними діячами Югосдавії <іеродром відвіда.'ІИ

щадно гдушить т}'т посіви огір- делегацlИ, ків, буряків, помідорів, картошrі

ровський район, виступили всюди

ва в ТОМ}', щО в колгоспі після деякого пожвавдення в роботі, яке спостерігалося перед весня­ ною сівбою, знову посдабили увагу поширенню досвіду пере­ довиків. Більше того, у такий ві~повідальний час, як догляд За

підготовки

до

про все найкраще, що вони бачили

там, вивчи.1и і разом иасою

колгоспників

зі

всією

взядися

за

впровадження передового досвіду. у . цьому основний зміст соціалістичного

змагання.

зби-

Настав виріша.л:ьниЙ період бо-

ральної, нікого з керівників кол-

ротьби за ВІіКонання взятих зо­

госпу, в тому числі голови прав-

бов'язань на

1956

рік-догляд

ління т. Сайченка не видно на за посівами, підготовка полях.

Багато розмов про перебудову всієї роботи за прикдадом пере-

.!:ових артідей місяці у

було

за

погребському

останні колгоспі

ім. Кірова. Але фаItти показують,

до зби--

цтві

продуктів

тваринництва.

Щоб ніде і ні в чому

слово не

розійшдося у нас з ділом, потріб­

(ТАРС).

.•

ВО"ОДИМИРУ І .... і .. у ЛЕНІНУ•.

ГастролІ К)гославського драматичного театру в КиєвІ 18 червня в Києві закіНЧИЛИСL гастролі ЮГ0Волинська область. У сільгоспартілі імені Леніна, Теремнівського району, закінчується бу­ дівництво ставу площею

10

гектарів. В районі за­

П;lановано ще

4

них

загальною

стави

колгосп­

площею понад ,60 гекта­ рів. На знімку: агрегат скрепериста Г. В. Силю­ ка на спорудженні греб· лі ставу в сільгоспартілі імені Леніна. (Прескліше РАТАУ). Фото Г. Сажнєва.

ральної. Разом з тии, зараз наи­ відповідадьніший час у виробни­

таж.

по-

ні слова: «Тут буде споруджено паМ'RТНИК

неДО.1ік.

та деяких інших кудьтур? Спра- перед КО.1fГоспниками, розпові.1И

про.в;еионстрованиИ

На площі імені дзержинського відбувся ба­ гатотисячний мітинг, присвячений урочистій за­ кладці пам'ятника В. І. Леніну в ЗВ'язку з трьох­ сотріччям Харкова. Під звуки партійного гімну «Інтернаціонал» з граніту знімається покривало. На камені висіче·

::IJO-

які їздили у Дмит­

оди­

піло-

винищува­

ЗАКЛАДКА ПАМ'ЯТНИКА В. І. ЛЕНІНУ В ХАРКОВІ

бити надбанням всієї арті.,і.

цей

також

ночний і груповий вищий

-

чів і бомбардувальників. Їм був

11. :

лено контролю аа тим, що роб­ лять правління КОД госпів Д.1Я

Слід виправити

Верховної Ради СРСР М. М. Пє­ гов, Годовнии Маршал авіації П. Ф. Жигарев та інші. «Кубинка»

чесні гості спостеріга.1И ПО.1ЬОТИ

~ По р~НсЬКІй:_Jjf) ~ ~ ~5з L.L.t_Y1(.PA.(K1. Ё • • : .................... * * *•................

роботи

Потрібно, зокрема, щоб учасники

реактивних літаків

На аеродромі

·•

його

бригад, кращих тваринників

Першии Секретар ЦК КПРС М. С. Хрущов, Міністр Оборони UPCP Маршал Радянського Союзу Г. &. Жуков, секретар Президії

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 8 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

.'Іаженці, де ці питання ні разу не ставились на обговорення IІаІ)­ тій них зборів. Тут не BCT<tHOB-

напру­

ження в роботі? Чому бур'ян не-

1l0сівами і

аеродром

того, щоб Д'Jсвід передових ланок,

Це все, бе3УМ6ВНО, добре, аде чому у більшості інших данок

СРСР М. М. Пєгов, перший за­ ступник Міністра закордонних справ СРСР В. В. Кузнєцов, Над­ звичайний і Повноважний Посо:r СРСР у ФНРЮ М. П. Фірюбін та інші офіціальні особи. 18 червня о 1О годині ранку в Кремлі відновились перегово­ ри "іж урядовими делегаціями Радянського Союзу і Федеративної HapO.~HOЇ Респубдіки ЮГОС.1(lвіі.

чt>рвня по­

Перший Заступник Голови Ради Міністрів СРСР А. І. Мікоян, сек­ ретар Президії Верховної Ради

в

ва! На жаль, ні. Характерним партійної організації. Маємо, що~о цього ~литянський КОД- нроте, рщ первинних нарторга­ госп ім. Сталіна. В нашій газеті ніз:щій, ;JOкре}lа 110 КО.1Госпах вміщено сьогодні розповідь бри- ес. В.-Димерка, l\расилівк<t, Ityгадира 5-0Ї рідьничої бригади цієї артіді О. Прокопця про друж­

17

шравах

Але чи усro~и, по всіх наших запровадження на практиці-наи­ ділянка

зидента, увечері

Rоча Попович :з дружиною, член Союзного виконавчого віча Міял­ "о Тодорович, ГО.l0ва виконавчо-

передови-

боротьба

Голови Союз­ віча Едвард

вернулися в Москву. ~- Москву повернудись також

секретар

втрати будуть ве.1Ичезні.

бур'янами­

3

10 віча. Народної Респубдіки Хор­ ватії Нків Блажевич, Надзвичаи­ ниіі і Повноважний Посод ФНРЮ в СРСР Ведько Мичунович та інші особи, які супроводять Пре­

маршал Носип Броз Тіто з дру­

нізувати

зи, дише окремі доярки, свинарки

КОВО

Пісдя триденного перебування в Сочі Пре:шдснт Федеративної Народної Рrспуб.lіки Югославії ЖИНОЮ, :шступник ного виконавчого

:1

села.

боротьба за врожай!

коп.

:\агрозо/О. Нкщо негайно не орга­ боротьбу

кожного

ПЕРЕГОВОРИ МІЖ УРЯДОВИМИ ДЕЛЕГАЦІЯМИ СРСР І ФНРІО

Повсякденно і повсякчасно ширити досвід передовиків

15

ПІДНЯТИСЯ все працездатне

Боротьба

р.

1956

Броварського районного комітету Комунlстичиої

бур'янами

з

.

населення

ЧЕРВНЯ

Opl'aH

боротьбу

Руда

в

С.1авського драматичного театру (м. Бєлград). На сцені Київського російського драматично­ го театру імені Лесі Українки югославські ар­ тисти дали шість спектаклів. Виступи майстрів мистецтва дружньої Югославії викликали вели­ кий інтерес киян.

Наприкінці гастролей Югославський драматич­ ний театр показав п'єсу М. Горького «Єгор Бу­ личов та інші». ЯК і в попередні дні, глядачі тепло прийняли спектакль.

Колектив Югославського драматичного театру палко вітали ма\йстри мисгецтв столиці України.

На заключному спектаклі Югославського те­ атру були присутні товариші М. С.

Кальченко, О. І. Кириченко, д. І. д. Назаренко, І. С. Сенін.

рахунок

нику імені Ворошилова шахти

N2 19

достроково

завершили виробничу програму ПЕ1>ШОГО півріч­ чя по всьому гірничорудному ЦJ{КЛУ. Колектив

Н. Т.

Коротченко,

кращі агротехнічні стро­ ки. Тепер завершується підготовка машин до

збирання сіна і хлібів. На знімку:

інженер по

сільськогосподарських

машинах

С.

М.

Танков,

ський (справа) і комбай нер Б. І. Шмаков за пе­ ревіркою комбайна.

(Прескліше РАТАУ)'. Фото Л. Ковгана.

НовІ науково-популярнІ фІльми

липня

З Марганця, дніпропетровської області, пе­ редають: 18 червня гірники найбільшої на руд­

fpe'lyxa,

С.

Закарпатська область. Мехаиізатори Берегів­ ської МТС провели вес­ няні польові роботи в

Київська

студія

науково-популярних фільмів

І!ипустила кіно-нарис «Новатор Лупандін». У фільмі висвітлюється досвід знатного фрезеру­ вальиика Харківського тракторного заводу

М. Лупандіна, який створив оригінальну фрезу

шахти на початку цього року перевиLЦИВ проект­

для швидкісного різання металу.

редовиків як нашого району, так

ну потужність свого підприємства. Марганцеву руду в рахунок липня добувають гірники шахти 22 цього

пуляризує иові форми обслужування трудящих в їдальнях, кафе, продовольчих магазинах.

збиральної.

і районів, з якими змагаємося,-

а і

Такий же стан і у жердівському

Києво-Святошинського і Дмитров­

кодгоспі ім. Іеніна, де види на

ського.

що це тільки розмови. Незадові-

ЛЬНО

ПРОХО.в;ить

догдя~

за

по-

сі вами і майже зовсім не розгор-

нута

пі,,;готовха ~o

••

но посидити боротьбу за впровад­

ження

•••

на

практиці

досвіду

пе-

••

3бвраИИ8 колосових у ГруаlІ В РJl,.і П3J1ииих районів Гру­ зії ПОЧaJIОСЬ вибіркове Збирання кодосових. Поля, З яхих е1tOшено хліба, ви&ористовуються пі,. по­ .2tнивні посіви &у&уру,.зи. Вїль­ lI1ість Itолroeш виростила ,.;обрий врожай. По 20-25 центнерів пшениці 3 re&Tapa о,.ержують ба­ хато сi.tьroeпартіret Кахетіі.

Вперше в цьому році в зії

застосовують

роздідьне

Гру­ зби­

рання хлібів. На комбайнах вста­ новдеН0 пристрої, які ліквідують

втрати при збиранні

хлібів

схилах

колгоспах

гір.

У

160

на

створені нові механізовані токи.

N2

також

N2 10

Найближчим часом вийде кінофільм, що по· вже ви­ рудника,

шахт N2 27 рудника імені Максимова рудника імені ОрджоніКідзе.

Наближаються до кінця зйомки кольорових кіиокартин «МТС-вирішальна сила КОЛГОСпного виробництва» і «В лісах Закарпаття».

Перебування на УкраїнІ делегацН французьких буряководІв

Масове збирання пелюсток троянд

Три дні на Україні перебувала делегація спе­ ціалістів буряківництва Франції. В Києві вона ознайомилася з роботою Всесоюзного науково­ .'lослідного інституту цукрових буряків, 3 визнач­

почалось масове збирания пелюсток. Вперше у цьому році йде збирання троянди сорту «новин­

На трояндових плантаціях Кримської області

ка»,

виведеного

науковими

співробітниками

міста.

Кримської дослідноі станції ефіро·оліЙних куль­

Гості зробили поїздку по районах Київсько:

тур і впровадженого на плантаціях. З «новинки» добувається майже в два рази більше трояндо­

ними місцямн та

історичними

пам'ятками

області. Вони відвідали машинно-випробну станцію, дослідно-сеj1екційну станцію, колгосп, Л'\ТС, бурякорадгосп і цукровий завод. Фран' цузькі спеціалісти цікавились досвідом вирощу­ ьаиня високих урожаїв цукрових буряків на Україні, селекцією цієї культури, механізацією польових робіт, працями українських вчених в галузі буряківництва.

вого масла, ніж із стандартних сортів.

На плантаціях Бахчисара~.jcького району впер­ ше впроваджено новий метод збирання. Тут зби­ рають не пелюстками, а всю квітку, що в 2-2,5

раза підвищує продуктивність збирачів і не від­ бивається ні на якості, ні на виході масла.

(РАТАУ}.


СТАХАНОВЕЦЬ

2

СереАа,

20

черІНІ

роНУ

1956

у Дми т р О-В С Ь ком У р а й о н ї, Мое к О ВС Ь кої О б л ас т і --~~--------------------~~~--------~-------

б рат н Я

Щи ра, Дружба! повно

Слово

передає

це,

почуття

здається

мені,

найбільш

кожного

з

кому

нас,

по­

щастило побувати в гостях у наших друзів дми­

ТР08чан в Підмосков'ї. Справжня

щира,

братня

дружба. Значну частину свого часу я провів у колгос­ пі

«Борец», з

яким ми, літківчани, склали дого­

вір на змагання. Подовгу засиджувався з Пет­ ром Костянтиновичем Веденєєвим, головою кол­

госпу, і його найближчими товаришами по роботі, з багатьма рядовими членами артілі. Про щоб не йшла мова, все до одного поверталося, як бll так зробити, щоб

все краще, що є

у кожного в

артілі, запозичити.

А запозичити в артілі «Борец» нам є що. до­ сить буде назвати тільки одну таку цифру, до якої нам, літківчанам, ще поки що далеченько­ у l\!ИНУЛОМУ господарському році в тваринніИ­ цтві тут на кожні 100 гектарів сільськогос­ подарських угідь надоєно було ПG 434 центнери молока.

Вирощено по 17,5 центнера зернових з гекта­ ра, досягнуто непоганих показників і по всіх інших галузях господарства. За всіма даними показники нинішнього року

як по рослинництву,

так і по тваринництву будуть ще набагато кра­ щі. Велик~й масив озимої пшекиці обіцяє не менш ніж по 35-40 центнерів з гектара. Чудо­ ві сходи кукурудзи і нашого броварського лю­ пину на 10 гектарах. За 8 міся~ів надоєно по 1650 кілограмів молока на фуражну корову, зня­ то з відгодівлі по 18 центнерів свиннни на кож­ ні 100 гектарів орної землі. Ще багато цінного, повчального бачив у наших J{рузів, що свідчить про їх творчу ініціативу в роботі. Серед перших у своєму районі вони по­ чали розвивати садівництво і ягідництво на знач­ НI1Х площах. ПоВИН'ен, до речі, сказати, що у них клубника краща нашої.

Д Р у ж б а

хто 3 КИМ ЗМАГ А€ТЬСЯ КОІГОСПИ Броварського І ДІИТРОВСЬКОГО ра_онlв

І особливо радувало нас та разом з тим ви­ кликало багато думок-це те, що у колгоспі «Бо·

ім. Сталіна, с. Русанів ім. Хрущова

рец» господарство ведеться на добре продума­ ній науковій основі. Всі культури-зернові, ово­ чеві, картопля, ягоди-посіяні і посаджені pal:'Joнованими сортами насіння.

«Червона Україна:.

ім. Молотова ім. Жданова ім. Андрєєва ім. Леніна, с. Жердова «Зоря:. ім. Кірова, с. Погреби ім. Кагановича ім. Ватутіна ім. Димитрова ім. Будьонного ім. Сталіна, с. Калита ім. Сталіна, с. Бобрик ім. Шевченка ім. Щорса ім. Калініна «Більшовик:. ім. Маленкова ім. Леніна, с. В.-Димерка ім. Леніна, с. Плоске ім. Ворошилова «Шлях Ілліча:. ім. Леніна, с. Семиполки ім. Кірова, с. 3аворичі ім. Кірова, с. В.-Димерка

Зразково поставлена племінна справа. Я пря­ мо-таки любувався спеціальною фермою корів холмогорської породи, які штучно запліднюють­

ся від високопорідних бугаїв. Трудомісткі ро­ боти на цій фермі механізовані. Для ХУДО,би, що УТрllМУЄТЬСЯ на цій фермі, споруджені доБРОТНІ цементовані силосні траншеї. Партійна організація і правління колгоспу ВЗЯЛІІ цілком вірний курс на максимальне збіль­ шеннп виробництва свинини. Ферма укомплек· тована свиноматками виключlЮ великої білої по­ роди чистого розпліду.

Щоб значно зменшити затрати праці н1l вироб­ ництво одиниці сільськогосподарської продукції, тут перейшли виключно на _ КОМПllексні брига­ -ди. Бригаднр одночасно відповідає як за рослин­ ництво, так і за тваринництво. І це цілком себе RипраВДОАУЄ на практиці.

Багато думок породила поїздка до наших дру. зів у дмитровський район. Ми їх обговорюємо зараз

колективно

в

партійній

організації,

правліниі колгоспу, серед колгоспників.

на

ім. Маленкова. ім. Пушкіна. «темпыt.. ім. Хрущова. ім. Чапаєва. ім. Леніна.

ім. Сталіна, Дедене8СЬКОЇ сільради. ім. Калініна.

-------

Будемо

обов'язково робити з них практичні висновки, щоб порадувати ними наших братів, яких МІІ запросилн приїхати до нас найближчого часу, щоб озна'йомитися нагромадженим нами досві­ дом у боротьбі за ДОСТРОКОАе виконання завдань партії і уряду про круте піднесення всіх га­ лузей сільського господарства. Ф. Музиченко, голова колгоспу ім. Калініна. С. Літки.

«Колос:.. «Победа:.. ім. ХУІІІ партз'їзду. ім. Молотова. ім. вілыlса •. ім. Сталіна, СлобоДська сільрада. «Ударник». ім. Ворошнлова. ім. Мічуріна. «Трудовик:.. ім. Горького. «новыA путь:.. ім. Будьонного. «Краснаll зарlІ:'. «3емледелец:.. ім. Суворова. «Об'Ьединенная сила:.. «Борец:.. «Путь к коммунизму:,.

Чудові~ nрацьовumі люди Недовго

я пробула у колгос-

наша артіль вступила у соціаліс­ ти'lнс змагання, але в пам'яті у залишається

мене

дуже

прекрасних вражень.

багато

Найбільше

мені тут сподобалися люди-чу-

Дові, працьовиті.

ЖІВltи RОd::ГОСП~ ,,~ДАРВИR" Коли в невеликому скрокноку, але затишному кабінеті зібра.ІИся всі дев'ять членів правління, голова колгоспу Клавдія Григорівна Ситнова оголосила поря,Jtо& денний засі,Jtання. - Сьогодні, товариші, ми підводимо підсумки сівби в нашому колгоспі. Почнемо 3 вас, Ганно Феоктистівно. Розпові,.аЙте, як, і"уть справи у вашій брига.-і. Брига,.ир ору,.івської рільничої бриrадr . Ганна Феоктистівна

Вавілова почала:

-

Роботу нам треба було ви-

конати велик,у . .Іиmе зерновими треба було засіяти 200 гектарів

та картоплі намітили посадити гектарів, та кукурудзи посі-

40 яти

50.

Члени правління слухали роз-

Клавдії Микитівні

ці CJlOBa ВИСЛОВИJlи загальну Не встигли люди ще почати ,.у_ку. 3ГО"ИJlась з ними і го- роботу, як з'явився бригадир лова колгоспу. іващівської бригади т. Іонов. - Велику роботу ми викона- Зупиніть ВИВОЗКу,-сказав ли,-пі,ll;твердила вона.-Але сів- він.-Трактор я беру собі: го­ ба-лише початок боротьби за лова колгоспу .~03ВОЛИJlа. Але не врожай. Тепер потрібно CTaP3llHO на колгоспну роботу брав маши­ доглядати посіви. Ось у нас за- ну бригадир. Він використав її раз з'явилися Jl;ружні схо,~и ку- для підвезення лісу на бу,.івни­ курудзи. Треба проборонувати цтво власної ха'fИ. Взнавши про поле. Осів грунт після дощу, по- це, Клавдія Григорівна постави­ крився коркою. Як ви ,JtYMaGTe, ла питання на праuінні артілі. Фаіно Павлівно? Рішення було суворим: за само- Я Jtумаю, що з завтраш- вільний ВЧИНОIt звuьиити т. 10-

нього дня треба почати ці робо-

нова ві,. -обов'язків бриrа,.ира, а

ТИ,-озва.llас.я агроном

вартість

Фаїна ПаВ.'Іівна Жарова, стосувалися запитання.

КО.'Ігоспу

"0

якої

виконаних

... Идучи пізно ввечері "ОАОМУ, нив авторитет нового голови, а

Клавдія Григорівна думала про засідання прав.'Ііння, яке тільки що закінчилося.

потім і справи в колгоспі пішли краще. Організовано провели вес­ няну сівбу. Капітально відре-

повідь бригадира уважно. А коли вона закінчила свій виступ, почали задавати ЇЙ питання, цікавлячись всім: і розстановкою людей, і організацією праці, і строками виконання робіт. - Непогано попрацювала бригада,-зробили висновок при-

І їй знов, в десятий, а, мож- монтували приміщення для вели­ ливо, і в сотий раз згадалися ті кої рогатої худоби, конюшню, бурхливі збори КОдгоспників, де свинарник, гараж. Побудували їй-зоотехніку артілі-довірили кузню і силосні СIWруди на 700 відповідальну і почесну справу: тонн. А восени, коли зібрали бути головою колгоспу. І зараз врожай, підрахували, що валоще виразно звучали окремі вис- вий збір зернових культур в полови колгоспників, направлені на рівнянні з попереднім роком зріс

сутні.

адресу колишнього голови:

-

Ну, що ж поС!Лухаємо тоді

Олександру Василівну ltирпичніКОВУ,-сказала т. Ситнова.-

Вона у нас майже десять років

праЦЮ6 бригадиром.

За цей час

надбаний великии досві,., ним поділиться.

хаЙ

Запустив господарство!

-

[.lЯНЬ, до чого довів ферми: ні підлоги, ні стелі! СНІ'г

Де зберігаємо зерно?

-

уже на нього сиплетJ..СЯ.

Дружно

голосували колгосп-

ники за каН,ІІ;идатуру нового го-

Оле&сандра Василівна вирощує лови. Та дехто і сумнівався: жін-

в цьому році хороший сорт мос-

ка все-таки, та до того ще і мо-

вдвоє. Різко підвищились і надої

молока.

Деяке піднесення

го

ГОСПО,ll;арства

громадсько-

ві,ll;значає

з

за-

доволенням і сама КлаВ,ІІ;ія [риго-

рівна.

Дарма дех-го вважає, підходя-

чи до пмя, засадженого картоп­

лею, думає вона, що жінка по­ ступається перед чоловіком в

&овської пізньої капустu. Роз- лода-їй ще й тридцяти немає. умінні організувати справи. Ось саду посіяли дуже рано, на по- Але скоро ці сумніви розсіялися у нас дев'ять членів праВАіння чатку квітня,

коли в полі ще

лежав сніг.

-Клавдія

Григорівна

сміливо

взялася за роботу.

-жінки, і з них три--бригадири. Агроном, завідуюча молочно-

У нас до цього часу не Правда, один випадок викли- товарною фермою, голова ревізійвикористані багаті землі,-поча- кав у неї збентеження. Але вона ної КО~lісіі-теж жінки. І всі во­

-

ла свій ВИСТУП т. ltирпичнікова. -Це заплава річки Яхроми. Там треба посадити- пізню капусту. Виступили і інші

відкину ла вбік нерішучість і по­ ступила так, як llідказува!JО ЇЙ партійне СУ~l:1іНllЯ.

брига,.ири.

Це було у січні минулого ро-

ни непогано справляються 3 свої­ ми обов·язкаМІІ.

... 3

протилежного кінця поля

А коли стан справ став .ясним, ку. Ишла заготіБ.'ІЯ лісу. 3 ро- доноситься гудіння трактора. слово попросила член правління, ботою поспішали: санна дорога, Треба по,.ивитися, як іде бороодна із найстаріших колгоспниць ось-ось могла розтануть. нування, вирішує &Іавдія ГриМарія Іванівна Мінєєва. - Володимире Миколайовичу, горівна, і Щ>ямує через поле на- Я так думаю, товариmі,- -звернулася Клавдія Григорівна зустріч. Побачивши' її, тракто­ сказала boha,-щО в цьому році

"0

наш колгосп сівбу

вашому розпорядженні трактор і

провів більш

бригадира т. Пузирьк,ова,-у рист ще здалеку вітається. Го­

органіЗ0вано, ніж торік, і грунт люди. ми краще підготували.

лісу.

3аЙllіться

вивезенням

лова

колгоспу

користується

по-

вагою і у механізаторів.

8.

60

Рощупкіна.

Корзановій

років, але з яким завзяттям

вона бореться за те, щоб з дру­ гого місця перейти на перше се­

ред доярок свого колгоспу. 3а 8 місяців вона надоїла по 1880 кі­ лограмів МО.'lока від кожної з за­

кріплених :1а нею корів і ~апев­ няє, що ще не менше надоїть ДО

1-го жовтня. Тут же на фермі працює скотарем 64-річна кол­ госпниця Агафія Тимофіївна Іг­ натьєва, яка за відгуками всіх,. з

ким

нам

довелося

розмов.'ІЯТИ,

своєї справи,

правління колгос­

пу і партіИна організація забез-

печили круте- пі,l;несеННJl галузей

громадського

ряJtу

господар-

ства, у тому числі тваринництва.

у минулому господарському році наДОЄІІО було

1941

в

кілограму

середньому

по

молока від фу­

ражної корови, а ЦЬОІ'О року за

міеяців вже є по

8

1881 Kiu-

граму. Виїжджаючи з села, я За­ лишил:\ся

упевненою,

що

у

цих

людей слово не розійдеться з ді­ лом-вони з честю виконають всі

свої зобов'язання і надоять, зо­ крема, по 3200 кілограмів 1l0ЛО­ ка ВЦ корови. М. Лисенко, агроном колгоспу «Більшовик». с. Рожни.

не знає втоми в роботі.

тракторних

робіт оплатити його тру"однями. Цей випадок відразу ж зміц­

Спираючись на таких самові,.-

пі «Путь к I\ОММУНИ3МУ», З яким даних людей, справжніх майстрів

ПривІт :м:о'ій подрушцl Мврl1 Пильтвй В

складі

делегації

дмитров­

ського району, що відвідала наш район,

була

одна

з

кращих

доя­

рок колгоспу «Колос» комсомолка Надія Ципльонкова. З виключ­ ною радістю Надія зустріла пред­ ставників нашого району, що при­ йшли

до

працює,

неї довго

на

ферму,

де

розмовляла

ловою колгоспу ім. с. Русанів, т. Хазаном

вона з

го­

Сталіна, М. Особ­

ливо багато його розпитувала про Марію Пильтяй, з якою во­ на здружилася і склала договір на соціалdстичне змагання. - Передайте привіт моій пер· шій подружці з України-Марії Пильтяй, попросила делегацію Надія Ципльонкова.-Розкажіть

їй. що всіх сил докладу, щоб з честю виконати взяте зобов'язан­ ня-надоїти по 4000 кілограмів молока від кожної з закріплених за мною корів. Рада їй розпо­ вісти, що за 8 місяців надоїла

вже від кожної з них по лограмів.

2630

кі­

У розмову включилася секретар Дмитровського міськкому ВЛКСМ Л. Курапіна.

- ПередаАtе ще те, що Надія Ципльонкова виАшла на перше місце у змаганні серед доярок колгоспів північно--захі.аної зони Московської області та її ім'я за­ несено до Книги пошани обкому комсомолу, а міськком ВЛКСМ присудив їй перехідний Червоний вимпел.

- Обов'язково передаМО,-зая­ внв т. Хазан. Сподіваюся, що ви скоро

зустрінетесь,

але

поки

що

дозволь запевннги, Надіє, що иа-­ ша Марія залишиться вірною своєму слову. Вона, як і всі на­ ші доярки, завзята у змаганні.

За

8

місяців господарського року

в тварннництві Марія надоіла по

2371

кілограму молока в'ід коро­

ви, і будь·що візьме по

На

фот о:

Надія

кова з однією з своїх продуктивних корів.

3500. ЦИПJlЬОН­ високо·


Сере.а,

20 чeplня 1956 року

СТАХАНОВЕЦЬ

3

п о с І В А М­

ІІДБЛЙЛИВИ! д~г ляд. СВОЄЧАСНО ПІДГОТУВАТИСЬ до З6ИРАННЯ BPOJКAIO *

*====================~

*

аа Пр.КdRДОИ внкlвеьквх кон•• Аверін

РОБОТА СПОРИТЬСЯ

Протягом останніх років ко.1ектив нашого комбайнового агрегату посідає одне з передових місць у Бобрицькій МТС на збиранні врожаю. Торік, наПРIІК.па.~,

в КОJIгоспі ім. Леніна, с. СемиПОJIКИ, скосили 559 гектарів зернобобових, у тому числі вперше роздільно 286 гектарів. Намолот зерна також був )l.обриі.

загінку. Оскільки в перші ,1(ва­ три дні жито все-таки вологе, особливо при землі, беремо не на повнии хе)l.ер, а коли підсохне .хліб, пускаємо машину на повну потужність. На )l.ідянках з висо­ ким і густим травостоєм збіль­ Ш}'Є!lО число обертів барабана, а на рівному травостої зменшує~lО.

Що забезпечує високу ПРО,1(укПрацюємо повний світловий тивність 1\0!dбайна? ЗлаГО,1(жена, день. Під час обіду комбайн не зу­

Людно в ці дні на полях на­ шої артілі. Зобов'язавшись зібра­ ти по

45

центнерів кукурудзи з

гектара всієї площі, колгоспники у спів.в;ружності з механізатора­ ми старанно доглщають посіви . Двічі заборонувавши КУКУРУ,1l;ЗУ, 'rракт6РИС'l' Микола ДОВГОДЬКО роз­ пушує міжряддя. Потім колгосп­ ниці прополюють вручну. В ар­ тілі немає такої JIанки, яка не боролась би :Ja високу якість ро­ боти. Особливо відзначаються данки Софії Батюк і Нміі То­ лочко, які даJIИ сдово зібрати по

ції. Гuродня

брига)l.а

закіН'lИла

прополку ранньої капусти,

:JНИ­

ЩИJIа бур'яни на цибулі, моркві та інших культурах. Значну до­ помогу

в

подає

овочеводам

догляді

за

городиною колгоспник

траКТОРИС1' Іван Ячник .

Маши­

ною «ХТ3-7», яку артіль придба­ ла

минулого

року,

лює по

8-9

нуючи

норму.

щодня

пропо­

гrKTapiB, перевико­

Одноразово з догдядом за посі­ вами колгосп завершує пі,.l;ГОТОВ­ ку до жнив, почав сінозбирання. Першою

виЙш.lа

косити

траву

центнерів кукуру,1l;ЗИ з гекта­

друга рільнича бригада. Колгосп··

ра закріпленої площі. На ділян­ рослини

ник Роман .я:чник поклав У поко­ си кінною косаркою 15 гектарів трави. Незабаром вкдючимо в ро­

,1(обре

розвиваються. На міжрядному обробітку про­

боту ще 12 сінокосарок. В основ­ ному закінчимо збирати сіно до

сапиих, крім тракторів, працюють

початк}'

60 ках

знищені

розпушений

бур'яни, грунт,

глибоко

і

жнив.

І. Макаренко,

кінних полільників. Змагаю­ чись між собою, кодгоспники Ми­ хайло Онопрієнко, Петро Рого­

8

вець та інші обробляють

ру,в;зи та каРТОПJIі на

куку­

0,05-0,10

гектара більше нор_и.

Ра,(ують

око

овочеві

планта-

Машини

заступник

голови

колгоспу

«Більшовик» .

с.

Рожни.

Н а з нім к у: (вгорі) тракто' рист І. Ячиик проводить МіЖряд­ ний обробіток помідорів. Фото В. Шміловича.

ПРОСТОЮЮТh

Не К8118Є Юtох разів, а на окре_их " жЬянках і тричі по­ винна провести _іЖРЯАНиІ обро­

та яка від нього користь,

біток

бором робочих органів.

просапиих

культур

торна брига,l;а )ё

14.

трак­

а трактор «ХТ3-7», хоч і працює, культиватор

Бобрицькоі

МТС, яsа обслужувкопосп <~o­ p.ll». laртопл.ll та KYKYPYJ3& вже такі, що ,в;авно пора пре~J)Ва-

1М, о,nак механізатори Аосі Мa.lО щО зробили. Два трактори «Уні­ версал» та «ХТЗ» із-за техніч­ них непола,в;ок вийшли з ладу, і тепер їх ре_онтують чи_ало Анів,

не

На обробітку

коли

обладнаний

картоплі ,

ру,l;зи та овочів працює

на­

КУКУ­

кін­

10

них полШьників. Щоб у визначе­ ні строки ПРОПOJIоти всі культу­ ри, потрібно, щоб у роботу негай­

но включити всі трактори . с . Кулаженці.

Останні вісті з колгоспів ничих

брига,в;,

якими

керують

В. Кабан та І. Рожко. Закінчив­

ши піАса,в;ку зріАжених гнізд, колгоспники ПРОПОJIЮЮТЬ посіви. Всі брига,1l;И ведуть також між­ РЯ,l;ниі!: обробіток картоплі. Роз­ пушили грунт і знищили бур'я­

ни перший раз на 120 гектарах. На _іжрядному обрuбітку куку­

ру,1(зи і картоплі працює них полільників.

15

кін­

. Старанно Аоглщають Оllочеві культури ropO,1l;Hi брига,1l;И. Про­ полені

цибуля,

морква,

буряки

Колгосп

*** «Червона

Україна».

Водій

машини

5

1'ракторів.

«Універсал»

Ва­

силь Вага щозміни прополює

10-12

по

гектарів картоплі. Добре

також працюють інші тракторис­ ти .

Після

поправляють

машин

ко.тrгоспниці

картоПJIЮ

вручну.

Вони одноразово знищують у ку­

у

тісній

та інша ГОРО,1l;ина. Ланка Марії Лук'яненко та інші почали зби­

ре доглядають кукурудзу. Закін­

рати урожай ранньої капусти. АР1'ідь ві,1(правила киянам перші

чивши посад&у зріджених місць,

кілогра_ів.

3,11;ано

також

близько 500 кілогра!lів соковитої клубники.

с. Літки.

М. Фе.оренио.

,11;06-

першою почала прополку брига­ да, якою керує Ф. Рудешко. Н. Балawова. с. Гоголів.

відповідальні ву~ди комбаііна, а

гектарів, а потім ДОВО,1l;имо виро­

Й )l.ругорядні деталі. Пильную, щоб все бу.10 припасuване і за-

біток до 18-20 і більше гекта­ ріВ:13 день при нормі 12. Коси­

кріплене, бо, якщо чого не доглянеш, то потім через якусь дрібницю-шпонку або шплінт простоїш з комбайном чимаJIО ,1І;оро-· гоцінного часу. РоздіJІьне збирання ми почали в ста,1(ії воскової стиг.'10сті зерна-на 5--6 днів раніше ві,!;

мо на низькому зрізі, солому СК.lадаємо рівними РЯ,1l;Ками. Цими ,1І;нями В газеті «Прав,1(3 У&раинЬІ» прочитав листа КОІІ­ баЙllерів .я:вкінської МТС Мподаївської області, які звернули­ СЯ 3 закликом до всіх ко_бай не­ рів України розгорнути бойове ео­

прямого

комбаИнування .

ві,щочиваємо

і

обі­

і

пі,1l;бирач

також віндроуер

Д.1Я

двофазного

зби­

рання хліба.

Помічником

працюватиме

у

мене, як і торік, Іван Дудак, трактористами Васидь Баранов та Іван Кремець, які водити­

муть

«ДТ-54».

Відносно

того,

хто буде н а со.l0мо&опнувачі, Щf.'

не домовились з колгоспу ім. Леніна, всього

правлінням а.'1е бі.тrьш

1\0.1 госп­

працюватимуть

ниці Наталія 3,1униціна та Олек­ саН,1І;ра Малій, що три роки досі були членами колективу комбай­ нового

агрегату .

Небагато часу пройде як тре­

ба буде виходити на жнива. Ни­ нішнього року ві,!; нас, комбайне­ рів, багато залежатиме в загаль­ ній боротьбі за те, щоб компенсу­ вати

недобір

озимих

і

зібрати

стільки зерна, скільки

намічено

ціалістичне змагання

за кращу

перспективними

СКОСИ,lИ віН,1І;роуером і уклали у

пі,!;готовку

прове.в;ен­

ва,лки.

ня збирання врожаю.

госпах. Отже, треба заздалегідь ~ce Аобре продумати, підготува­ тись і, визначивши кращий час, розгорнути збирання. Наш колек­

Коли

зерно

Хліб

а

дити у ПО'.'1С.

достигло

У

і

зразкове

.я:вкінські

валках, приступили до обмолоту

І(омбайнери розповідають про свій

комбайном, устаткованим

план проведення жнив. Їм тре­

спеці-

планами

в

кол­

альним підбирачем. Це да'ЗІо змогу не тільки звести втрати ВРО-

ба скосити зернові на гектарах, у тому числі

жаю .~o мінімуму, але й уникнути додаткового очищення і су-

центів цієї П.'lощі РОЗ.J;ільно. Жни­ ва будуть проведені за десять ро­

кликає всіх комбайнерів Боб­ рицької та Броварської МТС у всеозброєнні зустріти жнива і

шіння зерна. 3 початком повного достиган-

бочих ,1І;нів. Машини вже приведені в боііов}' готовність, вони

провести їх в стислі стро&и, не допустити на збиранні будь-яких

ня

хліба

ми переключили

ком-

10.316 45 про­

тив

комбаінового

агрегату

працюватимуть у ,в;ві зміни.

втрат.

байн на однофазне збирання. Після огля,1l;у поля і визначення

У ві,в;повідь на заклик явкін­ ських механізаторів колектив на­

вихо,1(ы1е,' товариші ри, на змагання!

ділянки, на якій насамперед не-

шого

обхідно косити, агрегат виведи в

комбайнового бов'язався зібрати

агрегату зо­

:1а­

комбайне­ І. Булах,

нинішнього

комбайнер Бобрицькоі МТС.

Дружна праця принесе хороші плоди Ланка Валентини Зубченко з нашої бригади зібраJIа торік на площі 11 гектарів по 70 центне. рів КУКУРУАЗИ. В нашому колгос­ ці-це рекордний врожай за всі післявоєнні ро&и.

• •

але

серед

них

багато,

головна-дружна

праця всієї ланки. Ії зараз став­ лять в приклад по всіх брига,1l;ах

Д_итренко,

ВалентиНа

Авраменко, Подіна Панченко і Надія Макаренко-вирішили по­ казати

треба

всім

прикла~

.того,

як

боротися за високий вро­

жай кукурудзи . ПОДРУГІІ ві,в;ра­ зу ж, не гаючись, В3ЯJrИСЬ за ,1І;і­ ло. Оскідьки площа, Biдвe~eHa їм під

кукурудзу,

виявилась дуже

бідною, то дівчата весь· час про­ тягом двох зимових місяців від­

даJIИ тому, щоб достатньо її у)l.об- · рити. На початку травня прове­

ли посадку. Строк, як потім ви­ був пі,J;ібраний невда-

5 ріАьнич.оі

-бршадupа

бригади колгоспу

могли

їздові-комсомольці Воло­

димир

Вороний, Микода Самодій,

МИКОJIа Карпенко. Поса,1l;КУ в цьому році прове­

ЇМ. Сталіна, с. Калита)

3авдя&и ж чому його ,J;осягну­ то? Пере,1l;УМОВ тут було

фу. В цій роботі дівчатам допо­

(Розповідь О. ПРОКОПЦЯ

ло. В багатьох _ісцях КУКУРУ,J;за не зійшла, і там ,J;овелося роби­

ти пі.в;са,1(КУ пророщеним насін­ ням. Потім провели розпушуван­ ня міжря,1l;Ь, окучуванНJI, Авора­ зове пїдж.ив.tення рослин, ~O,1l;aT­ кове

запилення-все,

що

вима­

гає агротехніка. І результат був,

як бачимо, ві,J;ра,J;НИЙ. 70 цент­ нерів на КОЖНОМУ з 11 reKTapiв -це як ,1І;ЛЯ наШих поліських грунтів~,в;уже хороший врожай!

. Перший·

успіх, зрозуміло,

ок­

РИJIив юіших дівчат. Ще з бідь­ ши_

З&В3Jilття_

вирішили

вони

БОРОТИСJl за високий врожай ку­

itУ.руДзи ~ цьому,

1956

TO,1l;i,

т.

П'ятницький-26-29

КОДИ' порадив

ня. Через

8

ні

сходи. Показався й бур'ян. Тому на всій ШІощі БУJIО прове­ дено боронування. Оскільки схо­ ,1І;И

були дружні,

заготіВJlі і

Всдід за боронуванням почали

міжря,J;НИ.ll

обрОбітком

дівчата

думають внести ,1І;обрива.

Зараз наближається

найбідьш

відповідальний період в обробіт­ ку кукурудзи-проривання. Піс­ ля того бу де проведено

Впевнений,

ще

одне

роботами

що з усіма цими КОМСОМОДЬСЬКО-

наша

ч.естю і одержить

гектарів було вивезено

200

насад­

міжря,1(НИЙ обробіток на глибину 7-8 сантиметрів. Пере,1l; другим

ки на

тонн гною і

робити

ження не було ніякої потреби.

молодіжна

300

трав­

днів з'явилися друж­

вивозці добрив. В урочище Плав­

10

агроном

році . .ак підживлення.

і торік, ко_сомолки взимку основ­

ну увагу приділили

ди

тонн ТОР-

данка

справиться

ще

з

більший,

ніж торік, врожай кукурудзи.

спів­

,в;ружності з механізаторами

600

печує високу продуктивність . у перші дні косимо по 12-15

ЯВЮІОСЯ,

щах бур'яни.

Колгоспники

те.1ЬНО виконують своі обов·язки. .я: особисто п{'ревіряю не тідьки

Поліна

На обробітку просапних культур

використовуються

пиняємо,

даємо ПОЗ!dінно, чим саме за се­ зон економимо багато часу. Пиль­ HYG!dO машину, де потріБНО,-крі­ пимо !dеханізми . Все це забе:1-

нашого колгоспу. Ланка органі­ зована порівняно недавно-на початку минулого року. П'ять комсомолок-Валентина 3убченко,

Сількорпост.

Колгосп ім. КалінІна. Шви,1(КО росте КУКУРУ,1(за на площах ріль­

старанна праця всього обслужую-

чого персонаду , підrотовленість машини. В рuботі всього колективу і, ;ЗОl>рема, кожного чдена агрегату нема дрібниць-всі ре-

літа роздільно урожай на 450 гектарах і прямим комбайнуван­ ням на 250 гектарах за 10 ро­ бочих днів. Комбайн готовий, і його хоч сьогодні можна виво­

Ран н юка п УСТ У і к Л У б ник У-К и Я нам Добре уродила рання капуста, розсада. якої вирощена в торфо­ перегнійних

горшечках,

в

кол­

госпі «Червона Україна», с. Го­ голів. Качани, хоч і невеликі, .aJle тугі. Овочево,1l;И почаJlИ збира-

ти

врожай.

Арті.'lЬ

ві,J;правила

Колгоспниці

садоВ'оі

брига,1l;И

кияна_ перші 1500 кілограмів артілі ім. Хрущова, с. Требухів, ранньої капусти. Пона,1l; 500 кі­ почали збираТИ&JIубнику. Киянам 2000 кілограмів лограмів свіжої капусти ,1І;оставив ві,J;правлено

у lІ&газини Jtивва кмгосп «Біль­ шовик», с. Розни.

ягід. Здає кду6нику J>ОЛГОСП імені Сталіна, с. Руеанів.


4

СТАХАНОВЕЦЬ

Сереl(а,

:l.ll2tJаkqiUltоіпоmТJI

польського села у

з роботи?· Скажете ні? А в на­ шому колгоспі саме так і зроби­ ли.

ТраПИJlОСЬ

це

з

ланковою

Оксаною Менжегою. Десь в кінці

Брига,l;ИРУ не СПО,l;обалося, ви,l;но, що ланкова виявляла багато іні­ ціативи в роботі, бо вона пра­ цює в смівництві не перший рік і ,l;обре розуміється в цій справі.

травня прийшов у ланку брига-

дир са,цової бригади К.

Вважаємо, що витівки бригадира-протиззконні. Оксана Мен­ же га сама добре працювала, і в

неї

була

члени

Колгосп ім . Жл-анова, с. Краснлівка.

пере,l;ОВОЮ.

***

Від реl(акціі. Перевіркою вста­ новлено, що бригадир садовоі

бригади К. Чуню. самовільно зняв з роботи ланкову Оксану

рік, наприклад, були випадки неправИJlЬНОГО і несвоєчасного оприбуткувания продукції, пере­

витрати

3 1953 року Менжега працює в садовій брига,ці, і як найбільш ініціативній роботящій ,l;івчині, що набула певний практичний досвід, ій торік ,цоручили керу­ вати ланкою. Вона працювала не покладаючи рук і одержала впер­

планової врожайності брига,l;і було нараховано ,ІJщаткової оплати 15 тонн фрук­

ний врожай-по

центнерів

47

фруктів з кожного гектара саду.

За ,l;осягнутий Тру,l;овий успіх вона була учасником Всесоюзноі сіЛЬСЬКОГОСПО,l;арської виставки. Виробила вона, ,1;0 речі, за мину­ лий рік 376 TPYAO,l;HiB. На роботу О. Менжеги, гово­ керівники

житись І'ріх.

колгоспу,

скар­

А от язик У неі

гострий-усюди

вмішається,

не

змовчить.

В останньому вони м:ають ра­

цію. І спраВ,І;і, працьовита

чи могла чесна,

ланкова

такі

м:овчки

факти,

коли

7

тів.

тонн

роздали,

а

решту

Недавно

------*

По,;ібні факти, на

жаль,

не­

поо,;инокі. ПраВJIінню колгоспу слі,; було б своєчасно розібрати­ ся у ТОМ:У, що робиться в брига­ ді, ВІ>азати на це брига,l;ИРУ, але

цього не сталося. Розперезавшись, Чуняк зняв ланкову з роботи без відом:а праВJlіння. Бае пізніше він заявив голові колгоспу: «ЯК­ що хочете, щоб я був брига,ци­ І>ОМ, О. Менжега не повинна бу­ ти ланковою, я або вона». Певно, що хоч зі значним: за­ пізненням, але правління колгос­

з цього факту на"ежні висновки.

10P'. teJl,...a-I",••I,

та 08Р8.11 .,рп

цілий робочий день.

Тут уже іі

клад. На його фасаді висить ви-

справді, як-то кажуть: за морем

віска: «Вигурівська медична ам-

те.'1ушка-полymка, та перевіз

булаторія». Але тут ,цивує не ли-

рог. Я вже не кажу про те, що

,1;0-

ше це. От заходить в амбулато- хворому часто нелегко буваєчек~­ рію хворий, лікар його ОГЛЯ,l;ає, ти, поки ліки будуть привезеНІ.

А чи не краще було б органі-

А де іх взять, у вас во-

-

Ні,

ни є?

-

в

нас

Можете з'їз,цити або в Киів. Отже,

20-30

нічого

в

немає.

Соцм:істечко

часом, щоб

&опійок

таблеток,

купити на порошків чи

Дово,циться

затрачати

=Ц=~

к

зувати при амбулаторії хоч просту аптечку-кіоск медикам:ентів:

порошків, таблеток, капель. Це ж не така то й скла,.на справа, а

скільки б часу лю,.и зеКОRОМ:ИЛИ!

В. Миrаwко, депутат с.

В ряді

МТС України

викорнстовується

мет. ти

успішно

препарат

гекса­

Він дає можливість уникну­

утворення

накипу

в

двигунах.

Трактористн і шофери, що засто­ совують гексаме1', дають йому високу оцінку.

РОЗМІЩЕННЯ І ЮЛЬЮСТЬ ОЧЕЯ

сільської

Ради.

а

в

що оберігає шкІру від подразни· ка. Є маві, що спеціально захи­ щають шкіру від кислот і лyriв. Після закінчення роботи «руха­ вички:. змиваються

теплою водою.

ГРИБИ, ЩО СВІТЯТЬСЯ В тропіках зустрічаються оригінальні грибн. Вонн світяться Tal(. що поблизу можна чнтати

газету.

Ці

грибн

З'являються

тільки

Відомо, що морська зірка має весноЮ і восени, головним чином П'ять очей, павук-хрестовик-ві- на гннлих стовбурах поваленнх сім, равлики мають одне око на .

дерев, на старих пеньках, на куп-

НЕВИДИМІ РУКАВИЧКИ Н евндимими рукавичкамн називають мазі і пастн, що іх вживають на ряді підnрнємств для захнсту рук від шкідливнх подраз-

бів сіро-жовтого кольору з приєм· ним запахом. Через 8-10 диів гриби зникають, а через півроку знову З'являються на тому ж місці. . .

голові, дрyrе-на спиНІ, у деяких ках гнилого листя. Протягом тижкомах очі містяться на ногах. ня утворюється ціла колоиія гри-

ливих речовин. Перед початкоч І

ВНОЧІ грнби нагадують ровки-

роботи паста або мазі втираються дане серед дерев розпечене

у шкіру ру'к. Утворюється плівка,

гіЛ.'llt.

ву-

Колн в атестаті всі

Рого­

«п'ять:..

Нарешті настав

Той жаданий час. Відкриті ДОРОГIf

В м""бутнє для нас . """

І нам не прийдеться Думать, гадать.

дері та інші підприємства.

Союзної народної скупщини Югославії Моша П'яде та ік­ ші югославські ві,щовідальні

Югославії.

На

присутні

свято союзу

параді

заступник

були

керівники.

голови

РОЗВІІТОК середньої спеціаJlЬНОЇ освІТІ 8 КlІтаї В цьому році в Китаї ::: .1ИШ&ОМ спеціальних

700

у

серед­

3,5

раза більше, ніж торіБ.

ці школи готуватимуть спе­

ніх учбових закладів (не раху­

ціалістів ,цля

ючи педагогічних шкіл) прий­

HapO,l;Horo

ме

га.'ІузеІЇ

господарства.

(ТАРС).

;r======-*

*======и

Швидкими темпами розви~ається

в

Корейській

Народно­

Демократичній Республіці народна освіта. Якщо до 1945 року В Північній Кореї не було жодного вищого учбового закладу, то тепер тут є 16 вузів. в яких навчається понад 17000 студентів і аспірантіа. В 1955 році вищі учбові заклади країни випустили більше

тисяч спеціалістів.

2

На

з нім к у:

студенти Вонсанського сі_1ьськогосподарсько­

го інституту на практичних заняттях.

IL==============ф=о=то==аг=е=н=тс=т=в=а=С=ін=ь=х=у=а=.==іІІ' Слухайте по радіо з 20 по 23 червня бесіди і лекції

Передача

із

циклу

«Над

тою Сибіру:.-23 червня по станціях

І

програми.

кар-

о 18 г.

Бесіда «Казахстан»-20 червня

о 19 г. 30 хв. по І програмі. Бесіда «Технічний прогрес в

тепловій енергеТИці:.-20

червня

Бесіда «День повітряного фло­ ту»-23 червня о 15 г. по І про· грамі.

«Вертоліr-новlСй витку

авіації:..

етап

Виступ

в

роз·

конструк­

тора Н. Камова-23 червня о год. 45 хв. по І програмі.

19

о 17 г. по 11 програмі. на міжнародні теми Лекція Всесоюзного товариства 21 Бесіди червня о 22 г. по 11 програмі,

ЯК же учнтися,

для поширення політичних і нау· кових

Ми маєм почесне Одне завдаиня: Сумлінно працюй

шостій n ЯТИРIЧЦl»червия о 18 г. 30 хв. 110 І програмі. Передача із циклу «Нова тех-

О. Яковенко,

різних

тисяч нових учнів-

311)

ЯК працювать?

І одержуй знання.

вельветова

нами ткацька фабрика в Шко­

в Тірані-

письменника

Велика подія. Ну, як не радіти, · Н у, як не С ІЯТЬ,

ла,цу

фабрика і Тіранський склянии заво,ц. Будуть пере устатковані і оснащені сучасними маши­

лося велике авіаційне -парад авіаЦІИНОГО

основопо,

До школн ми йшлн Веселі юрбою. І квітів букети Несли із со~ою. А серце стукоче, Б'ється, радІє­ Сьогодні в житті в нас

,1;0

стануть

Союзного виконавчого віча Олексан~р Ранкович, голова

трудящі України. Недавно в Я.1Ті урочнсто відкрито пам'ятник О. М. Горькому. Книгн письмен­ ника в республіці видаються ве­ личезннми тиражами. За останні 20 років його твори ВИl1шли на Україні загадьним тиражем 3 мі­ льйоии 790 тисяч примірників. У Державному видавництві худож­ ньої літератури УРСР завершено 16-томне видання творів Горько· го українською мовою. У селі Маиуйлівка, Полтавської області, де в 1897 і 1900 роках жнв і творив письмеиник, відбу­ лася виїзна сесія наукової ради Полтавського педагогічного ін­ стнтуту. 17 червня иа сільському майдаиі проведено багатолюдний мітинг.

Оцінкн

п'ятирічці. В найближчі роки

Авіаційне свято в ЮгославіІ

літератури.

(РАТАУ).

набере

червня в Бєлграді на 3емунському аеродромі ві,l;бу­

У Москві в Центральиому бу­ диику літераторів від~увся вечір, І

В8111.1 ШІІІХ в ЖИТТR

о

В

розвитку

знаиь ,

«Народна . . 21

освіта

а

ніка на Всесоюзній промисловій

22 червня о 20 г. грамі, 23 червня по І

45 о

хв. по І про­ г. 30 хв.

20

програмі.

Рцактор

виставці:.-22 червня о 18 г. по С. ПОГРЕ6IНСЬКИR. c.-=З.::а_зн_м_'_Я_._ _ _--=у_ч_е_ни_ц..:.я_._....I:-1_п..:.р_о...:гр:....а-:м::і:-.:-:::--_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

А.-реса редПldI: с. 6рар., I(.IВCЬXt;ll об.ІІacтJ, В:.уlt_._І<.;.._IIІСЬ __D....:.",. __1_38_.____________________-:::---:-7:':"-:::::__ Бро••ре... р.lо.....,ар.. K.lacькoro обlf.своro

-

легка промисловість в другій

17

тавкн.

-+-

*'======'

технікою.

но-очисні заводи,

«Горькнй-борець за мир і демо·

пролетарського

Дальшого

промисловості.

жіні і Фіері збудовано бавов­

кратію:., «Горький і Україна». В бібліоте~ах, будинках культури і клубах відкрилися книжкові вис­

У столнці Азербайджану-Баку міська бібліотека імеиі Горького провела на підпрнємствах «Горь· ковські чнтання:,. Театри Мінська та інших міст показали п'єси О. М. Горького «Знкови:., «На дні:., «Міщани:. та інші. Свято шанують пам'ять вели·

взуттєву фабрику, в Корчі скляний 3&80,1;.

устаткований найновішою ра­

ди праці в горьковськнх творах:.,

ТВОРЧОСТІ

легкої

,'(янською

ції і доповіді на теми: «Життя і творчість О. М. Горького:., «Лю­

радянської

з розвит­

На початку першо і п'ятиріч­ ки поблизу Тірани був збудо­ ваний текстильний комбінат,

проведені літературні вечори, лек­

Вигурівщина.

1,===1

ПРЕПАРАТ ГЕКСАМЕТ

станню

*------

присвяченин

&У.lьтурно-каСО8Оі роботи ста­

ли сі.п.сЬЕі світ.nщі (хати-чи­ тальні).

ком важкоі промисловості ве­ .'Іика увага при,ціляється зро­

Пам я т і о. М. Горького

ложинка

пока,.; 2 тисячі стаціоиарних :кіиотеатрів, D})IЦ.I)6 бі.lЬШ як 250 :кінопересувок. Центром

Розвиток легкої промисловості в АлбаНіі В Албанії поря,ц

Горького. В містах і селах були

одержали.

то-

-

(l(рим)

правління колгослу вирішило вцати овоча!1lИ, та і ті з вини смерті велнкого російського пи­ брига,l;ира члени бригади не сьменинка Олексія Максимовича

пу і партійна організаців зроблять

виписує рецепт на ліки.

Ялті

чотириметрова фігура, викона· на українським скульптором І. М. Гончаром, зображує пи­ сьменника в дні його мандру­ вань по Криму. Н а з нім к у: пам'ятник О. М. Горькому в Ялті.

кого

м.

червня трудящі нашої Бать· ківщини відзначили 20-річчя з дня

спо­

Є в Троєщині лікувальний за-

в

відкрито па\l'ятник О. М. Горь­ кому. Монументальна бронзова

тисяч бібліотеч­

35

Великі досягнення є в галу­ зі кінофікації села. В селах ,ціє

менність на ceJli в основному лікві,.овано. В сільській міс­ цевості ВЇ,l;крито близько 1О тисяч семикласних шкіл. Знач­ не ЧИС.'10 сере"ніх шкіл і сіль-

18

ше за післявоєнні роки непога­

стерігати

Або ще.

.перевиконання

Менжегу.

рять

TPY,l;O,l;HiB?

близько

них пунктів.

була неписьменною. Протягом післявоєнних років непись-

тового, ,цо правління колгоспу, щоб на брига,цних зборах обго­ ворити цей неприпустимий ВЧИ­ нок бригадира, та зборів чомусь і ,цосі не СКЛИІ(З.'lИ. Г. JIoбко,

ликих сільських публічних бібліотек із загальним фондом у кілька мільйонів книг, ,ціє

В довоєнний період значна частина сільського населення

ланки

колгоспник.

ськогосподарських технікумів.

у польських селах тепер налічується пона,ц 3500 ве­

си селян дістади доступ до культурних скарбів країни.

Чуняк, зверталися ,1;0 агронома т. Бур­

обізвав т. Менжегу нецензурними словами і, нарешті, заявив: «І,ци геть з роботи, більше ти не будеш ланковою». Так він самочинно вирішив долю ланкової.

ланка

Нео,цноразово

народно-демократичнifi

Польщі ЗJ(інидося КУЛЬТУІ)Не обличчя села. Створено сітку сільських клубів, бібліотек, шкіл, кінотеатрів. Широкі ма­

знято з роботи? Чи може таке бути, щоб ЛЮ,l;и­

року

1956

Нове культурне обличчя

Чому ланкову о. Менжегу ну, яка добре працювала, зняли

червНЯ

20

упрaui8D К)'.llЬТJPII.

~ ....

2451-2600

74 номер 1956 рік  
74 номер 1956 рік  

74 номер 1956 рік

Advertisement