Page 1

ПролетарІ всіх країн, єднайтеся!

ЧЕТВЕР

Запевняємо Вас, дорогий Йосифе Віссаріоновичу,

7

що трудівники колгоспного села Радянсьної Украї­ ни докладуть усіх зусиль ДО успішного і достроно­ вого винонання плану заготівлі нунурудзи, бавовни, соняшнина, картоплі, овочів і продунтів тварин­

ВЕРЕСНЯ

1950 1ё

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАЙltОМУ КП(G)У ТА РАЙРАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ, КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

l\lOCKBA,

р.

74 (664)

Ціна

15

ництва.

І(ОII.

(3

аА ІІЕРЕМОП' В СОЦJА.тІІСТПЧНШlj" 3MAГAHНJ :~ БОРІІСПІЛЬСЬRl1М РАііошш

I~PE~I:! Ь.

Голові Ради Міністрів Союзу РСР

Чітка організація праці, облік урожаю-основа

товаришеві СТА Л І Н У

для розгортання соціалістичного змагання

Йосифу Віссаріоновичу о, Доповідаємо

Вам,

дорогий'

на картоплезбиранні

Партійні, ра;ЩlІські та сіль-

llосифс Віссаріоновичу, щО І{ОЛ- сLІ;огосподарсыіi органп,

Ми на

юантації

КОЛГОСПУ

1(0.1- «пролетарсыIfi шлях», с. 3а­ ГОСІІНИКІІ і І;о,:rгосппині, пра- ГОСПІІИІШ, працівники 1\1'1'0 і зим'я. Понад 100 колгоспниць ціВНИІШ МТС і радгоспів, І'пе- радгоспів

Радянської України вибирають картоплю. Одміряли

ціаліетп сільси;ого господарст- працюють тепер над створснням водному,

ДРУГОМУ,

третьому

ва Української Радянської Со- міцної ОСПОВІІ ДШІ .;щержання місцях по квадратному иетру і J\іалісТlIЧНОЇ Респу6ліки, В]шо- ВПСОІЮГО врожаю в 1951 роні знайшли на кожному з них ПО

ІІУЮЧИ взяті псред Ва~ш з060в'яаапня по вирощуванню ВІІсоких урожаїв зерн~пих і тсхніЧНІІХ І;УЛЬТУР, ІІІДВПЩСНІІЮ

і дальшого збільшення ва.10ВОвсіх сіJЬСЬКОГОСПОдарських I\УЛЬТУР. І~олгоспи і радгоспи республіІШ сіюТ!, У

го збору

І1Ультури соціалістичного

З~М- цьому році

ва, всемірному

всіх У

основної

1-2 ПОВНОI\інних картоплини.

Перевіршш ЩС в дскіЛЬІ':ОХ міс­

цих -теж саме. ]\олгосп губиТІ" такпм Ч.ИІІОМ, до 2 центнері.в

для Ук- картопЛІ на кожно~!у\

гектарІ,

леробства, впконаПIIIО ТрИрІЧ - раїни продовольчої КУЛЬТУРИ - а ІХ тут 47 гектарІВ. . ного плану розвитку громадсь- ОЗІНІОї ІІшсшщі на 1 мільйон І Ми хочемо встановитп ІМ'я, кого продуктивного твариншІЦТ- 700 тисяч гектарів більше, ніж прізвище БРаІіор06ів, що? BC~ РОЗВИТКУ

19409

році.

Сівба вс;хеться в маса чеСІШ~ колгоспниКІВ, ЯЮ

галузей сіДЬ('I,КОГОСПОДі1РСЬКОГО кращі агротехнічні

СТРОКИ і в ДОІ\лали

СТІЛьки

зусиль

для

виробництва і дальшому ЩJга- добре підготовлсний грунт. впрощешш врожаю, мог л.и їх нізацitiно-господарському зміцІtОЛГОСПll і МТС готові ВТІаС- О~УДИТИ, ~РIIТЯГНУТІІ до BlД~O­

ІІСнню колгоспів, добилися в но, без втрат зібратп ЦУІ;.рові ВlДаЛЬНОСТі. Але ~~oгo TY~ ДІЗ­ цьому році нових успіхів. бурпки і весь зібраНІІЙ урожай l~а:~с:л пем~є ~ож,:пвосТl. ~ Державний план хлібозаго- своєчасно вивезтп па І1УІ;рові І\ОЖШЙ лаНІ~1 ВСІ І\ОЛГОС~НПЦl

тівель (без кукурудза) ВШ{ОIШ- заводи, щоб

ний раніше веТ<1новленого уря- цьому

дом етроку і раніше,

ніж

паШі1

країна

році одержала

в нрацюють СКОПО?;! '. ~дo

.

,.

ТІЛЬКИ

більше па ~!.KY .лrдарям І о~акоробам.

у цп;ру ніж у минулі pOKlI.

194\) році. План заготівель про-

г-'

А Ю~ ТІІМ цьo~!y можна легко

запоБІГТП, якби кожна колгоси-

доволь'шх культур виконаний ВІ{~ЗІВКі1 ~ ряду ~po Ш,J.НЛТТЯ НИЦЯ ЩОДШІ мала б конкретне на 10:1,7 процента. Державі зябу 1 чорних парІВ l(олгоспа- виробниче завдання. здано IlШСІІиці на 74 мільЙОНИ ми, МТС і радгоспами реснуб141 тисячу пудів 6ільше, ніж ліки буде вчасно впконана. СІВБА ПОНАД ПЛАН торік. Весь ЗДі1нпt{ ХJіб

1;01оо

рапорту РаДЯНСЬ!{QЇ Україн!! ве.шко~!у Сталіну).

впсо-

ЯІ,ОСТІ.

В конторі J(ОЛГОСНУ можна ня? Про ЦС не подумали ні ночитати договорп на соціаліс­ бригадпри, ІІі праюіння кол­ тичне амагання ~Ііж лаНКі1МП. госпу (голою Т, j'РИНЬІ\О І,) Але як встановити, яка а них Ще один факт, Ш1 яюrtf хо­ виростила кращий врожай, ],0- чемо аверпуrп )'пагу керівни­ ли тут немає OU.1iкy врожаю 110 ків І,О,1ГОСПУ. Бп сю,раштссь ланках? ~a плантації ІІі мір­ на недохват зе,Н'І10Ї маси для НИЦЬ, ні ваг. Приїжджає ав­ силосуванпн, Чому ж нс :Іби­ томаШlIна і її аапаптажуІОТІ. кар­ расте ГП'ІJ\У від Ш1РТОIJлі, топлею з 2-3 лаПОІ( зразу. адже ]\е )щло б )(ЛJІ громадської Кращі юшкові Дптвипенко худобп не менше 250 ТОШІ І\іп­ Ганна, Карспм l\Іарія не раз НИХ соковиТІІХ кормів? А тепер одне конкретне за­ про це ГОВОРИЛИ своєму брига­ дпру т. Яковенку ф" але нс пптання сеІ\ретарю партifiної такий це, ВІІДНО, бригадир,щоб організаціІ т, А. Бі1рбону:-Чо­ любив слухати стахановців. Не му вп стоїте осторонь бороть6и краще дбає за організацію пра­ за високі те~IIIП і якісне зби­ ці та облік врожаю і брпгадпр рання картоплі? Чому вп не дба6те про усунення всіх цих т. Литвиненко В. Бригади, в лItих ми булп, нсдоліків В організації праці і працюють на значному від;щ­ обліку врожаю, ІІрО налагод­ ленні .від села. Кожна ланка ВП­ ження агітаційно-масової робо~ діляє по 1-2 колгоспнпць, ти, про організацію соціаліс­ щоб ПРИГОТОВИТІІ обід, вечеру , тичного змагашш З<1 те, щоб А чому б не орraнізуватn гро­ ШВПДІ{О і без втрат зіClратп: весь маДСЬ1(е ха.рчування в бригадах, урожай картоплі? що сприяло б ЗНl1,ЧНОМУ піднг­ Михайленко, сен ню темпів картоплеабпранГ. Андрієнко.

r.

ЗАКЛАДКА ПШНЬОГО СИЛОСУ у крупненпfi колгосп «Вїль­

Тепер наші ЗУСIlЛЛЯ спрямо-

вані на

При плані 430 колгосп ім. завершеІШЯ . заготівлі Сталіна посіяв 438 гектарів

3дача хліба деРіІ,аві по вру- кормів, будіВНИЦТВі1 тварип- жита та пшениці. 3'ЯВЮШСЯ чеІШХ рахунках за роботи ницьких приміщень і підготов- дружні сходп о:щминп. МТС триває. кп до ЗЮlівлі худобп. с. Русанів. А. Топіха. . -..фlIанвність поголів'я худ06п lIам'лтаючп Ваші, товаришу

Шl І,ОЛГОСППІІХ фСРЛІаХ стано- Сталін, ш{азівкп про те, що ВПТh: в('ликої рогатої ХУJ],оби- раДШJСЬЮIМ людям не властиво 102,3 процснта, свиней -1 OG,J заСПОІ,ОЮВilТПСН ІНt J],ОСНГНУТПХ процента,овсць-118,1 ПрОІ\rпта, І(опеfi -1 01,7 пр?цента дО річного шшпу. ПО ВСІХ Вllдах худоби КОЛГОСПИ РССIlу6ліКІІ вже перевищили довоєшшtі j)iBCIIb:

по рогатШ худобі Шl

успіхах, ];олгоспншш, праllів­ ІШ!Ш мтс і радгоспів, спеціа­ діети сільськоl'О господарства УкраїНи використають усі мож­ ливості для дальшого оргапіза­

ШОВІІК», С. Рожни, першим се­ ред артілеп лішівсЬІ~ОЇ зоовет­ дільниці прпстушш до закла­ даІІІІЯ пізнього силосу. У юш заК.1адеllО 50 тонн ГПЧІШ І_ар­ топлі та, капустишш. Бу:\с аак­ ладено ще попа:\ 1ОО тонн піа­

Зяб-під весь ярий клин ТраКТОРІІа бригада !\~ 3 (бри­ гадир т .•llук'яненко· Ф.) пер­ шою в МТС виконала річний план

ньо го

готівля крашши, сіно.

тракторнпх робіт па 102 про­ центи.На кожнпй 15-сильний про- l\ifiПО-ГО.спод~rСЬІ\ОГО зміцнення трактор вироблено по 700 гек­

дільничнніі зоотехнік. оо

>:<

Наш І{QЛГОСП ааЮІаВ GO ТОНН пізнього ('~!Лосу. Продовжуємо

У сшшно ЗДШСІ!ЮСТЬСЯ сталш-! подолання відставашІЛ I(ОРМО­

Тепер бригада новністю пе­ СЬКИЙ ~лаll ,перетворення ПРП-І вої баЗll, збільшеппя маточно­ реІС1ючилася на підпнття зябу. роди. РlЧlшfi план посаДКIІ по- го поголів'я худоби па фсрмах Борючись за те, щоб в обслу­

підвпщеппя

як вітаМlппе

В. Омельчук,

47 центів, по СВИНЯХ ІІа 40 про- 1,ОЛГОСШВ зtJIльшепня валово­ тарів. У спішно таltож прове­ центів, по вівцях ІІа 21 про- го збору 'зерна та іншої сіль­ дено осінню сівбу. При плані цент. . .., ' сы\господарськоїї продукції, 700 посіяно 725 ГСlїтарів. лезахисних смуг ВПКQнапиfi на і

силосv.

Почато косішш отави та, за­

силосувати І,JlІуетшшя

нотрав'я.

і

різ-

С. Нлимась.

Колгосп ім, 20-річчп Жовтнн.

ПРОДУКТІІвпості говуваних колгоспах

с. Рудня. повністю 123. процентп~ посаДЮІ прове- громадського тваРИШіІІцтва. підготовити ПЛОЩУ під ЯРИЙ 80лоrодська область. Радгосп дeНl ВИСОКОЯКІСНО та в уста-. В КОСИМО ОТАВУ новлені агротехнічні СТрОІШ. ,. 3aHeBH~ЄMO . ас, дорогий КJlИН, трактористи Грінченко І., "Новое" готує ситу зимівлю худо­ Корнійко Ф., Оксюта І. та ін­ бі. Перевиконавши план силосу­ Щ06 збіЛЬІІІПТП ІИР~[ОВУ базу Раді доповісТІІ Вам, товарп- І~осифе В.ІссарlOПОВИЧ У , що тру­ шу Сталін, що селяпи Львів- ДІВНИКИ .. млгос~.ного села Ра­ ші виконують змінні завдання вання ДИКОРОСТУЧИХ трав. ро6іт­ ДЛН громадського тпаршшицтва, НИЮІ проводять СЮІОсування сія- почали r,оспТJI ошву. СJ{ошеІІО СІ.кої, Тернопільської, Стані- ДЯ!ІСЬКОІ У краlIi~ ДOK~aДYTЬ Ні1 120-130 процентів. Виорано на зяб понад 600 НИХ культур. перші :~ гектарп. славської, Дрогобпцької, Го- YCI~ зусиль ~o усшшного І дост­ гектарів. А. Пиль l'яЙ. На знімку: СlІлосувапнп в рад­

венської, Волинської,

ІзмаїjlЬ- pOI\.OB~ГO виконання плану ~a-

CbltOЇ, Чернівецької та, 3акар- ГОТІВЛІ КУКУРУДЗИ, ,бавовни.. СО: О. БаJlюра. патської областей У r;раїНСhIИЇ няшнп.І{~, картопЛІ, ОВОЧІВ І Броварська МТС. РСР, переконавшись на досвіді в перевагах сталінського колгосп ного ладу. об'єдналпся в колгоспи і вже цього роч разом 3' колгосшшм селянством всього

Колгосп "Жовтень", с. Русанів.

госпі "Новое".

продуктІВ твариннпцтва. Своєчасно закагатувати картоплю Rолгосшшкп і колгосппиці, працівншш МТС і радгоспів, Торік у гоголівському кол- такому кагаті повинн!) буш ІІе І конус, поті~{ nщшвают.ь :'ІШТ­ всі працівники сільського гос­ госпі ім. Будьонного почали менше 3 втяжних і 4 ВИТЯіl,- ІІЬОIO соломою, шар ЛJ\ОЇ ПОВИподарства РаДЯНСЬІ(Ої УкраїНи кагатувати посадкову картоплю них труб, діаметр }\ОЖІІОЇ І неll бутп 40-50 саІІТиметрів

Ра,дянського Союзу бе- піJ\ керівництвом великої

пар­

тоді, коли B~e почалися зам 0- 20х20 сантпмет~ів. Труб

РУТІ, активну участь у бороть- тії Леніна-Сталіна і далі без­ розки. Вона оула прихвачена бі за дальше піднесення сопіа- устанно боротимуться за даль­ МОРОЗОМ, а коли весною цю ліетичного сільського ГОСПО- ше зміцнення могутності на­ ~.артои~ю посадил,И, то частина дарства, у виконанні всіх зобо- шої Батьківщини, поліпшення II не ЗІйшла ЗОВСІМ. Довело~я в'язань перед державою і знач- добробуту радянського народу, ланкам знову насаджувати. ВІД но поліпшилп свій ~IaТf'ріаль- за побудову комуніЗ~IУ в нашій цього даремна втрата часу, посадкового матеріалу, зниження ний добробут. країні. врожаю. Секретар ЦК IШ(б) України Л. МЕЛЬЦИКОВ. Голова Ради Мікістрів Української РСР Д. КОРОТЧЕНКО. Уповноважений Міністерства заготівеJlЬ СРСР по Українській РСР В. КАЛАШНИКОВ.

Міністр сіJlЬСЬКОГО господарства Української РСР П. КАЛЬЧЕНКО.

МінІстр радгоспІв Української р,{;р О. ВЛАСЕНКО.

;1

ло- ~a землею 1О -15 сантиметрів'.

зи та соняшничlНПЯ, ОСОt!ЛИВО а настанням постійних ХОЛОJ\ів де зберігається насіннева І\ар- кагат вдруге вкрпвають шаром топля, не повинно буш. содоми 1;)--20 еаптш!етрів та

. Треба_ особливу

нути на

увагу

збирання

звер- ІІа

них, перспективних для нашо-

зБІІраннл

кар- му разі нс ю[ішуючи з

топлі. Одночасно треба підго- ми.

туватись до

кагатування

ЇЇ.

ба обо'

саптпметрів землею.

КОЖНОГО кагата трезко

б

го району сортів картоплі. Itaв я ВО зро пти гатувати ці сорти ltoжппй ок- сточні канавки.

По колгоспах району розгор- реМ0 і но категоріях, ні в ЯКО-

НУЛОСЛ масове

35-40

ракоімуп- Навколо

ДЛЯ

кагатування

В ЗПМОВІІП час температура

іНШІІ- В кагаті повинна бути

градуси тепла.

повинна відкриванням та

Вже зараз слід почати копати братись тільки суха, не

пош-

водо-

2 - 3

Регулюють

її

закриванням

котловани. Розмір - довжина коджена хворобами і шкідника- витяжних і втлжнпх труб. 20 метрів, ширина 2 метри. В ми картошІЛ. 3асипають її на Агроно ld О. Стебакова.


2

СТА

Х

ПАртrіlПЕ ЖІ!ТТП

колrоспу ]ірlІтикува:ш

n

О

Е

Ц

Ь

І вересня

року.

1950

КОllrоспlв ІІО

Ч.1спів і ]іаНДllдатів нар- цілим вірно

Н

Укрупнення

В парторrанізацїі укрупненоrо 27

А

всіх

ЧОТllрьох

сі.1!)СІ.І\О­

господарськпх артілях села від­

на булися збори колгоспників, ІІа

тії об'єднує ПllртittНlt організа- зііорах \lJ\lyhicTll-ГОЛОВУ сіль­ ш\Их приttнято рішення про ція укрупненого колгоспу i\l. ради т. МаКСЮlенка, який укрупнення колгоспів. Щорса, с. КНЯilшчі. 3гідпо саМОУЧIІУВСН від будь-якої На об'є;щаНІІХ загальних Статуту ВRIl(б) тут обрано бю- участі n робрті укрупнсного зборах ІЮЛГОСl\llПків ОфОРШІСІІО ро,

НКС

нокликано

]і('рувати

КО.'lго(·пу. RочніеТI1 та/,о,]; за­

утворення

всією внутріпартійною і ПО:lіт- значили, що зlt весь час

УІ\РУШIСIlОГО

І\DЛ­

піс­ госпу, ю;ому присвоєно ім'я .масовою роботою. лн укруш!ешш КОЛГОСПУ ІН' був М. С. Хрущова . На партіііних з(юрах, ЩО від- ніхто з відповідальних пр,щів­ Uбрано правліня в СК.13ді 9 (/улися днюш, J\l))I\"HЇCТJI ;101\- НИl\ів раііеі.1ьго(·пві.l.1і.'ІУ, pafi- товарпшів, ГОЛОIІОIO-Т. l\овба­

ладно

оБГОВОРIl.ш· хід польо- KO~IY комrо~IОЛУ.

ВИХ робіт, заходп

по забе:ше-

Партзбори

ДОПШIOГ.1И

СІІІІСЬІ\ОГО І. ~[.

бюро

С. Велідченко.

ченню успішного вивершсння праВІІЛІ)НО організуваТJI свою с. Требухів. сільськогосподарсы\гоo року. роботу, РОЗПО.l,іЛІІТI1 партійні

Відзначено, що мо:!Отьба і осін- доручешш ня (·.івба провrдrні GЇ.1hlll ВИСUкими темпаМJI, lIіі!\ iiYJb-1,0.lИ до укрупнення КО.ІГОСПУ. Поруч з ЦЮ{ викрито рНД іrтоТІШХ шдОlіків, особ,шво У піднятті

зябу, підготовці гром<і;J:сы\її худоби до :lИміюі. Основні ІІІШ'IІШJl НI1 Х ІІСДО-І ліl\ів слідую чі: па рторгані:шція і ЗОКРР\1а бюр!) г:шБОКІІ ще не вникають в усі га.lрі впІюбнидтва УКРУНІІСІІО['() f\О.1ГЩ·пу, не доведи ще до І\і!щя РО:ІстановJty l\Очніетів і КІІМСОиольців, не :шбс:mеЧИЛII, щоil кожен :3 нпх посів i1BaIlГap;III~'

між

*

l\омуністами.

К(JРЕЯ. Американські агресори жорстоко мстять за

*

7IТН){'11,·Н') !;~IIJНli; а,'і1КJЛlКіЬR, ~~Vш·u~Нn t"IШОГО села «Чер­ затвеР.l,жено с/,л,ц :lекторіл і ВОНИЙ прапор», « Нове ЖИТТЯ>, ГРУПИ (jитців llO.lіТl!ЧIlОЇ та ху­ та i~l. Димитрова 06'r.;щали ШlОї ДОіl{НЬОЇ літературп. Вирішено господарства. у КРУIІН('І(ОIllУКб;Іск,шкатп :загаЛhні :Іборп І\ОЛ- госну нрисвоr.но іМ'я А. госпниlН., на ЛЮТХ Обр~ТІ! Ра- Жданова. ду громцr[JКIІХ пращвниць, На загаЛI,НИХ зборах обрано провсстп абll]JII громадських правління колгоспу в складі 9 товарJI('ТВ, :lБОРІІ ее .'Іі>корів для товарпшів. Головою колгоспу утворення зага.1ЬНОКО.1ГОСПНОЇ обрано т. RовбаСПІIСЬІ\ОГО П. М. стіНГ'L:Н·ТIІ. :~a НРОIІОЗlщіGЮ ко­ М. Рllбак. муніста т. І'ері прпйнято рі­ с. КраСIІ.lівка. шення ІІрО організацію зага.1h­ * НIІІ\О.1ГО('ПНОЇ 6іб:riотеКIІ і ут­ * * ВОРСІІНЯ агіШУШ;Jів на ТІ'РІ!ТО­ 3 веЛИ'lеЗНЮІ піднесенням рії o]\pC~\IIX бригаl І\ОЛГОСПУ. пройшли зборп l\олгоспників

разку мирному населенню Кореї. Американські

свою по­

ЛЬОТЧІІКІІ

бомби на жилі будинк!!, школи, лікарні, розстрілюють

СКllдають

з

жінок, стариків і ){ї·сеЙ.

ку леметів

На знімку: жнтлові будннки, зруйновані внаС,1ідок

повітряно­

f'o бандитського нальоту амери І{анців.

o.......--------------~-------_

ПОДІЇ В КОРЕЇ

Повідомлення Головного командування НародноТ арміТ КореАськоТ народно-демократичноТ республіки ПХЕНЬЯН,

5. (ТАРС). Голов- всіх фронтах 'lаrтпнп Народної

не командування

мії

Корейської

Народної ар- армії uродовжува.Ш

народно-демо- пеклі бої 3

вести

за­

амеРllІ\itнеькиlt\и і

1іратичної республіки повідомп- .1ісинманіВСЬКИШl віііСЬІ\аМП.

ло paHKO~[ 5 вересня, що на ЧастиНІ! Народної армії, які всіх фронтах частини Народної наступають па східном\' vзбе­

роль на_~проБНІ!І\ТВ,і, CTan (I~Ніlртііішt організаІLін ІІ}JIIС­ обох сі.1ьськогосподаРСhКИХ ар­ армії завдають. ударів амери- режжі, зірв,ш[ контрюіступ Аі­ ЙОВИІІ, t).ІдЬ.IІЮ~IІІІbl\ИМ оргаш- ТУJIИ.Іа до ;ціfiснення прийня­ тілсй села. Одностайно прийня­ канським та лісинманівським синманівської так звапої Се­ затор?м (ОЦl<l.Ш'ТПЧНОГ() ЗМ,\ЛlII- тих нею

ня МІЖ І;О~ГО(~ПІІПК,L\ІІ[~

. ..

Понад МlrЮlЬ проfiш.1О

,Ш вірка договорів

11)(

укрупнення КО.lГоrпу, а :Р щС нІ' :lмаГі1ННЯ. оетаточно не оформлю ОРl!га-

ди; кандидат партії КОЛИШІІШ 'б" .. . 1'-'

голова ДРl ІОН аРТІЛІ ІМ .. І парт-

:І'їзду т. Каснн і

З0всім не

ряд

праЦIOІОТlJ.

інших

По всіх брпга­ то рішення про об'єднання гос­ віltська}[, які при підтримці ульської ,\Пвізії, яка БУ.1а ре­ В:lаємоп('ре- ПО:Щ рств. У ь:рупненому колгос­ танків та авіщії lIерехo;J:ЯТЬ у організована іноповнена .1ЮД­ ІІа СОI\іа.1іСТІІ'І­ пу присвоєно ім'я С. М. Юрова. контратаки. намагаючись від- ськими резерва~1И і озGроєпням,

I)illI!'Hh.

дах розгорнрася

В. f{РИВОШЛИJ{,

т. Бруеlll\it І.

зав. відді,l()М партійних,

ПРОфспіЛКОВIІХ і комсомоль, с. ЗаВОРIІ'lі.

КП(б)У.

о

в бюро райкому КП(б)У ;Іа­

О.

Д. Антоненко.

СЬКІІХ організщіli райкому

Гостро і

Обговорено і НаІ,рнлені

Обрано правління в складі стояти свої оборонні позиції. і, завдаЮЧJ[ серйозних у;щрів товаРIlшів, головою обрано Частини lIародної армії, Яl\і противник у , 4 вересня ІІовніс­

9

«

Великі виграші

С

*

б

В

ведуть бої на східном}" уз бе- тю визволили АнгаНllі (Анкорі) режжі, вбили і пор:tнили по- -великий ВУЗО,1 оборони про­

над 1.500 ворожих солдатів та ТlІвника і ваЖ.1ИВlIП траНСІІОРТ­ офіцерів і взяли в полоп по- ний центр.

над

150 чоловік. 3ЦОlI.IlfІЮ таВ боях за ВПЗВО.1!'IIIІЯ Ашан, кі трофеї: ракетних гармат-5, ні (Аю,орі) чаСТlIIІІІ П<tро;щої

мінометів-15, важких куле»е- армії розгромили основні СПЛ!!

овець т. . пре,ll;'ЯВИВ тів-25, .JIегких Кl'леиетів-21, :Заслухано звіт pafiKO~IY проф- СВОІ"ЛУЖ ходи по поліпшенпю радіомов­ оБЛI'гаЦI'I" 3 01- дep'~'aBHOl" J ліспнманівс [)КОї , , '" гвинтівок-280,карабінів---140, сиіЛЮІ праціВНІшів ПОJітосвіт­ ЛСІШЯ n раПоні. поз.шш до райощадкасп для пе- автомашин-14,

ніх установ.

реВlРКИ. На одну.

та1\

званої

радіоапаратів Сеульсь!(ої диві;~ії. :JаХОНЛ('І10

3 .них 100- -5. а TaKOд~ багато іншого 03- трофеї. I\aP?OBa.HцeB~ оБЛІгаЦІЮ М 07, БР06ННЯ і боєприпасів. Лід час OOIВ па ЦІ)ому напсерІЯ :\~ 056383 припав виграш " В сумі 50 тисяч карбованцін. Па lП.~пх ~~~оптах Іастини рямку однн взвод ліспнмаllівІ\ОЛГОСПІШК т. д. виграв 10 НаРОДНОІ ~PMll, перемагаючи СЬІШХ військ чисеЛhністю в ,Уі

РАДІОФІКАЦІЯ с. ЛІТКИ

1

відисдсніft І;і~шаті сіль­ матеріаЛІІ. До 33 роковин Вс­ ChKOfO пошта~IТV почато облад­ ликого Жовтня БУДУТh раді.,­ ІІання радіовузj/it на 2500 то­ фіковані веі БУДІlНКИ КО.ІГОСП­ тислч карбованців, інший гро- впертий ОШрПрОТІІвника ПРО- чоловік, в повному сиа.1і, па ЧОК. ДЛЯ проведення лінШ за­ НІшів і сільські установи. мадянин-Б800 карбова,нців. По ДОВЖУІОТЬ вести наступа,льні бої, чолі з І,О~lаIlДИРОМ повстав проBe~elfO дріт, ізо:шторп та інші С. Музиченко. у

OCTaH~.ЬOMY тиражу З-ої дер-

-------

жаВНОl

райощадкаса

ПХЕНЬЯН. 5. (ТАРС). Голов- ти лісиюrанівськпх зраДIШllів і ..

ОП.1атила ТаІ\ОЖ І,ілька виграшів H~. командуван~я НаРОДНОІ ар- перейшов па (іік Наро:ІНОЇ ар1000 карбованців. )111 Корейської народно-демо- мії. С. &orYCJlIBChI8, кратичної республіки иовідомиНа іншпх фронтах о('об.ШИЯХ

НОВІ КНИГИ

(:того, Пушкіна, Ів. Франка і ряду по нових книг. Серед них твори лауреатів Ста.lіШhкОі' премії. Герцена, Черю!шt'ВСЬКОГО, ТО.1А. Музика. РаttGіб:rіоте1,а одержаlа

позики

125

зав. райощадкасою.

ло ввечері

5

вересня.

що

на зміп не відбулося.

а

СЕЛЬКОРИ СПОВІЩАЮТЬ paROHHoro

с. Рудня

В колгоспі погано

жита З

ім.

Ворошилова

заскиртовано

34

врож{l,Й

гсктарів, чаетипа вро­

жаю З0веїМ ІІС заскиртована і його ІШЩИТЬ xpoGa. Груuпх l{ормів д:rя тваРИННllцтва сліJI

заготовити

ГО тіЛЬ1Ш

450 топн, а є ВСЬО­ 200 тонн. Правління І

КОlГОСПУ (голова т. ІіО~llIанець) припинИ.lО

чомуеь

контракта­

цію телят, не дбає про ТОВКУ тваРШlНИЦhlШХ

підго­ примі­

щень до зимівлі. Із-за низької трудової ДІІС­ ЦИПJIіни В МОЛОТИJьпій бригаді молотарка

чltсто

проеТОЮI:.

П. Марченко. С. Літкн

* '"

>І:

На площі З-ої Ujшгади

гослу ім. Калініна,

щі

«Парня»

Л('жаТh

.кОЛОСІ,И жита і

ко.1-

в урочизгребені

пшениці.

не лежаТИМУТh ВОШІ тут їх сніг прикрm;:

3а знищення

ЗВЕДЕННЯ

IІн

ПОІ,И

СеJlЬИОРПОСТ.

віддlnу clnbCbKoro rOCn8alpct81 про yA11 МОnОИІ НІ КОІІСНУ фуражну корову ПО KOllrocnlx р.lону ОТІНОМ н. , .lресНIІ , . РОІІ, (В ІІlтрах)

---------------~-----~---------Назва села і КОЛГUСПУ

НаДОЄIlО

Назва села І КОЛГОСПУ

на фуражну корову

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Русанів, ім. Сталіна Гоголів, ім. Молотова Гоголів, "Червона Україна" Рудня, ім.20-річчя Жовтня Требухів, ім. Хрущова

Русанів, ім. І-го Травня Світильне, ім. Кірова Бобрик, "Шлях Леніна"

Русанів, "Жовтень" СеМИПОJlКИ, ім. Леніна Богданівка, ім. Леніна Жердова, ім. Леніна ІЗ Погреби, ім. Кірова 14 Світильне, ім. Комінтерна 15 Опанасів, ім. Леніна

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Гоголів, ім. Будьонного Плоске, ім. Леніна"

ЗаЗIІМ'Я, "Пролет. шлях"

В.-днмерка, ім. Леніна

Світильне, ім. Шевченка

Кулаженці, "Зоря"

Семиполки, ім. І-го Травня Рожівка, ім. Молотова

Внrурівщина, ім. ВОРОШІІЛОВ Літки, ім. Калініна Калита, "Переможець" Бобрик. ім. Сталіна

1831 1772 1649 1617 1447 1400 1391 1298 1294 1247 ]246 1208 1204 1] 74 lІб9

] 158 1:56 1149 1149 1138 1098 1078 1069

1055

1044 1043 1000

--- ---

В.-Димерка, ім. ВОРОШlІлова Гоголів, ім. Петровського Жердова, ім. Шевченка ЗІ Богданівка. ім. Сталіна З2 Заворичі, ім. Кірова

28 29 30

33 Рожни, "Більшовик"

34 35 36 37 38 39 40 41 42

В.-Димерка, ім. Кірова Бровари. ім. Ілліча

Мокрець. "Нове життя" Пухі.ка. ім. Батутіна КрасиJliвка, ім. Жданова Семиnолки, ім. Ів. Франка Калита. ім. 17-ріЧЧЯ ЖОВТНЯ В.-Димерка, ім. 2-0Ї П'ятиріЧIШ Княжичі, ім. Щорса

4З Жердова, "Передовик" 44 Гоголів. ім. Комінтерна

45 Бобрик. ім. Шевченка

46

Троєщина. ім. 13-річчя Жовтня

50

Калита "Червоний Ж{)втень"

47 Бервиця. "Новий шлях" 48 В.-Димерка, ім. Шевченка 49 Рудия, ім. Каганович.

51 В.-димерка, ім. Котовського

52 Рудня. ім. ВОРОШИJlова 5З В.-Димерка, ім. Петровського

------------~--------~~------~~------~---~------:БИ 01543 &шcua об.І., •• Вро.,., І'&. IЇpoJa. AtJl&P- JlllUeЖ8 cCtuaвo-..

посадок

-110

nlcoправа

l-IаДОЕНО

у бервицькоч колгоспі «Новий шлях» лісопосаДКІІ ньо­

на фуражну

го року занедбані. Ще біЛhJпе.

корову

l(XlO 991 973 963 957 9З4

930 927 923 919 913 ~

800 88З

873 878 841 836 834 810 795 780 767 755 748 686

3 Дозвілу голови колгоспу т. Ми~птасл ТУТ арубалп 50 ]{і,1Ь­ каРIЧНПХ сосен.

у бобрицькому ІЮЛГОCIJі ім. Сталіна зведено нанівець по­ над 5000 сіянців дуба. Їх зни­ щила худоба, яка тут пасеТh('Л.

Жодного разу не лісопосаДliИ

в'

ПРОПОЛО.llI

плосківському

І\олгоспі ім. J1епіна

TIt

ім. Во­

рошилова, с. РУДНЯ.

О.

Конончук,

ст. агролісомеліоратор,

Редактор С. ПОГРЕБІНськ.А. Олексієнко М. Г. викликає ДР\'­ ЖІІНУ Олексієнко Л. А. дО Бро­ варського нарсуду

І -ої

діЛЬJllщі

в справі розлучення.

8u. 434-2600

74 номер 1950 рік  

74 номер 1950 рік

Advertisement