Page 1

СУБОТА

25 вересня

2004 р. N273 (9580)

Виходить 17 квітня 1937 po~y

з

Ціна договірна

Газета Броварських міської та районної рад, районної державної адміністраці"

Завтра

-

День машинобудівника 'il

<

Шановні маЩlfно6удіВНIfКIf! Від імені громади :чіста, міської ради та її виконавчого комітету, від

На виконання Указу Президента України «Про

себе особисто щиро вітаю вас із професійним святом!

відзначення БО-ї річниці визволення України від ні­

Завдяки високому професіоналізму, самовіманій праці та невтом­ ному пошуку усіх трудових колективів

ПраlJОР

підприємства машинобуду­

мецько-фашистських загар­ бників» та з метою вшану­ вання ветеранів і світлої пам'яті загиблих у Великій Вітчизняній війні 19411945 років, вивчення неві­

вання міста не тільки зберегли свій потужний потенціал, а й досягли сталого збільшення обсягів виробництва, освоїли ринкові механізми, значно розширили спектр конкурентоспроможної продукції.

Спасибі вам за сумлінну працю і високу майстерність.

Від усієї душі бажаємо і ветеранам праці, і молоді ~!iЦHOГO здоров'я, щедрої долі, миру і злагоди , ваго~IИХ здобутків у справі розбудови на­

ДОМИХ

шого міста і усієї України .

сторінок

історії

гурткіВЦЯ1\ІИ районного цен­ З повагою

тру

__ о

дитячоі

9

творчості з

міський голова Віктор АНТОНЕНКО.

під

та до

юнацької

12

керівництвом

вересня учителів

Т. А. ГИР'Іенко (Красилів­ ська ЗОШ) та В. І. Глея (Шевченківська ЗОШ) був проведений похід

ської слави.

ПО&nОВІ о&сяуrОВУВАННI: ПЯIOСИ На останньому конкому,

засіданні

що проходило

І

міськви­

під голову­

МІНУСИ шиття швейних виробів, ремонт хо­ лодильників,

годинників,

послуг

ванням В. О. Антоненка, було роз­ глянуто низку питань, пов'язаних з функціонуванням міського госпо­ дарства. Перш за все члени виконав­

леня

чого ко}\!ітету заслухали інформацію

характеризується

і

начальника

варського

«Побутрадіотехні­

С.

1\1.

управління

економіки

Возняка про хід виконання за­

ходів

щодо

прискореного

розвитку

сфери побутового обслуговування населення м. БровClРИ НСІ 2001 - 2005 роки. Станом на І серпня 2004 року в місті діє 7 ЮРИДИЧНИХ осіб-суб'єк­ тів підприємницької діяльності. Вони надають послуги на 19 об'єктах по­ буту, де працює 309 фізичних осіб. , галі надається 22 види побутових :луг. Це найвищий показник у ївській області. Найбільш поши­ пос­ рений вид побутових послуг луги перукаря . Кількість суб'єктів підприємницької діяльності усіх фОР"l власності, котрі функціонують в нашому місті, зросла з 39 (2001 рік) до 54 в 2004 році (на 38,5 %). Майже всі перукарні мають спеціальні тари­ фи на дитячі стрижки. Також за ви­ щевказаний про,чіжок часу НСІ 20 % зросла кількість підприємців, котрі надають фотопослуги, на 33 % підприємців, які надають послуги з ремонту

та

пошиття

одягу,

трико­

тажних, хутряних виробів, головних

уборів . Досить поширеНИ1\! ВИДО!l! послуг є ремонт та обслуговування автомобілів, яким заЙ1\lаються 42 фі­ зичні особи. Потрібно відмітити, що ринок пос­ луг постійно

розвивається,

час

вно­

пральні.

А найбільш прибуткові

вирушити

партизан­

Перед тим, як

в

похід,

пам'ять комісара

краєз­

ського

навці

працювали над вив­ ченням бойового шляху Си­ дора Артемовича Ковпака. Приїхавши до містечка Яремча, відвідали музей партизанської слави з'єд­ нання С. А. Ковпака. Покла­ данням квітів та хвилиною мовчання

партизан­

об'єднання

ня юні туристи Броварщи­ ни присвятили 60-річчю визволення України від ні­ мецько-фашистських загар­

Семена

Руднєва. А з авершився похід сход­

женням

учнів

бників.

Шевченків­

ської та Красилівської зоm

Бровар­

Ольга БlЛАНОВСЬКА. методист районного центру дитячоі та юнацької творчості .

ського району. Це сходжен-

Фото Валерія ГЛЕЯ.

на найвищу вершину Украї­ ни

-

гору Говерлу, де і був

піднятий

вшанували

прапор

ремонт транспортних засобів, перу­ карські послуги та ремонт і виготов­ металовиробів. заводу

Ростом

послуг

діяльність

Бро­

ка», обсяг яких зріс в 2003 році по­ рівняно з 2002 роком на 25 % і склав 193,6 тисячі гривень (за рахунок рос­ ту послуг з ретрансляції каналів ка­ бельного телебачення). У :чісті є пот­ реба

щодо

відкриття

комплексних

приймальних пунктів з надання по­ бутових

послуг,

особливо

в

34-му

мікрорайоні, у південному мікрора­ йоні та старій частині міста.

Також на засіданні міськвиконко­ му було ухвалене рішення про ство­

рення Координаційної ради з питань захисту прав спо.Живачів міста Бро­ вари .. Рада має - право розглядати звернення та пропозиції юридичних

та

фізичних осіб щодо дотримання

вимог Закону України прав

споживачів»

та

позиції у відповідну

((Про

захист

надавати

про­

координаційну

раду Киівської області та управління у справах захисту прав споживачів у

Київській області тощо. Про виконання робіт з розчищен­

«ТРЕМБІТА» ЗНОВУ ПОДАЄ СВІЙ «ГОЛОС» ... Нещодавно на об'їзній дорозі поблизу АЗС «Делі­ ка» відкрився магазин ТОВ «Трембіта» з продажу ДВИ­ гунів, агрегатів, за пчастин до вантажних автомобілів, а також ОМІВ і автохі ;\!ії. На

пи,

газин стане у пригоді бага­

l:ела.

хо'су

тьом авто~юбілістам і буде

розу­

розширятися.

Принагідно

висловити

подяку

за

сьогодні тут у продажу вже є понад 1300 найменувань товару, в т.Ч. дефіцитних запчастин до найпопуляр­ ніших у колишньому Сою­ зі автомобілів та сільгосп­ техніки ~lapOK КАМАЗ,

~fіння і підТРИ:\fКУ голові Броварської райдержаД~lі­ ністрації Леоніду Аронови­ <гу ВаЙсфельду. Віримо, що наші товари (до речі, з мі­ німальною торговельною надбавкою, а часто й за цінами виробника) ДОПОlYlО­ жуть у розбудові сільсько­ го господарства Бровар­

ЗІЛ,

щини.

ГАЗ,

ГАЗель,

УАЗ

тощо.

Місце під свій другий магазин ми вибрали не ви­ падково, розповів ди­ ректор ТОВ «Трембіта» Ва­ лерій Львович Файст. Адже Броварський ра­ йон сільськогосподар­ ський, тож місцеві радгос-

-

сподіваюсь, що і НОВИЙ ма­

фермери маТИ;\lУТЬ на­

году відновити техніку ДЛЯ

нас

Для цього у

доволі досвіду

(колек­

тив працює на українсько­ му

ринку

нас

вже

фахівців,

років,

7

достатньо

у

грамотних

котрі старанно і

відповідально

роблять

свою

Нашими

справу).

партнерами є випробувані постачальники Харків­ ська та Київська оптові ба­

Понад рік тому ми від­ крили свій перший мага­

зи.

у

подальших

зин у Києві на Окружній дорозі, маємо у Ворзелі ~Іайданчик з продажу ван­ тажівок на 1ОО одиниць та власну ремонтну базу. Це досить рентабельні, доход­ ні підприємства. Отож,

ще одного магазину в Білій

«Трембіти»

планах

відкриття

Церкві та філіалів торгівлі

автомобілями

у

Львові

і

Донецьку. Наталія

ЧЕМЕРИЧЕНКО.

ня снігових заметів в осінньо-зимо­ вий період

2004-2005

років на тери­

торії міста присутніх інформував завідуючий вімілом з питань над­ звичайних ситуацій та цивільного захисту населення В. П. Кондратьєв. Так,

з

~Іетою створення додаткових

сить свої корективи, з'являються но­

сил та засобів для ліквідації

ві тенденції, формуються

ків

нові види

-

туристичний

місця~ш

надзвичайної

місцевого

1\/

плеНУ:\1і Броварськоі районної ради

безпечення колективних

і

селянських 1'0('-

"lіШІНЬОЇ прислуги та прибиральниці. А недостатньо розвинутою у Брова­

сильних снігових заметів у осінньо­

нуто ПИТdННЯ «Про роботу районної держ­

ясненнями

зимовий

адмінісТРіщіі, органів місцевого самовряду­

ревізників заступник директора АТП-13209

рах

мережа хімчисток,

залізничної станції м. Бровари тощо,

BiAl:YТHi об'єкти з фарбування шкі­ РЯJІИХ, хутряних та інших виробів та

вання,

ВИКОНКОМ "Ііської ради вирішив роз­ поділити та закріпити територію міс­

забезпеченню соціального захисту ветера­

сійного забезпечення управління Пенсійно­

~licЬKa

та за підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм

нів,

го фонду YKpaїНli

віку».

залишається

лазня .

послуги

Найбільшим

до­

підпри­

міста, що надає 11 видів послуг та налічує 13 структурних підрозділів побуту, є ВАТ «Бровар­ ОІСтвом

період

статися у

На

подарств новітньою технікою тощо.

наприклад,

може

ситуації

організації ветеранів України було розгля­

як

що

ПРОБЛЕМИ є. І їх ЧИМАЛО

випадку

послуг,

рівня,

наслід­

на

території

міста,

власності з розчищення снігових за­ метів у випад;{ах сильних снігопадів

ський поБУТКО~fБінат» (директор В . І. Дворнік). У першому півріччі 2004 року організацією було надано послуг на 220,2 тисячі гривень, що на 40,4 % перевищує аналогічний по­ казник минулого року. Користують­

та затвердити склад комісії з огляду

СЯ попитом такі види послуг, як ре­

тання, пов'язані з роботою архітек­

монт ремонт

складно-побутової та

виготовлення

техніки, ювелірних

виробів, хімчистка одягу, перукар­ ські послуги тощо. При цьому збит­ ковими

залишаються

ремонт

та

по-

готовності снігоочисної, снігоприби­ ральної техніки підприємств, уста­ нов до роботи в осінньо-зимовий пе­ ріод 2004-2005 років. На засіданні було розглянуто пи­ турного відділу, інспекцією держ­ архбудконтролю, з яких було прийнято відповідні рішення . Лариса ШАПКА.

районної

пенсіонерів

ради

та

всіх

ветеранів людей

по

похилого

М. О. Хоменко,

Н. М. Корзун

Користуючись нагодою поспілкуватися із активіста"ІИ

ветеранського

руху

-

пред­

ставниками усіх населених пунктів Бровар­ щини,

голова

райдержадмініl:трації

Л. А. Вайсфельд не лише виступив із допо­ вімю, а й поінформував присутніх про ни­ нішній стан справ у районі з усіх найваж­ ливіших

проблем

сьогодення,

відповів

на

численні запитання ветеранів. Це й такі бо­ лючі

виступили

питання,

як

збільшення

тарифів

на

проїзд і нехтування правами пільговиків з

боку перевізників, недолуге чинне законо­ давство щодо приватизації землі, через що

виникають непорозуміння, ціни на хліб, за-

представник

начальник

та

[з по­

автопе­

вімілення

пен­

у БроваРСЬКОj\[У районі

інші.

Підсумував

зустріч

голова Броварської райради ветеранів вій­ ни та праці П. П. Білокінь.

У своїй постанові голови сільських вете­ ранських організацій вирішили спільними з місцевими органами влади, господарськими та комерційними структурами організувати пошук

для

і

використання

матеріальної,

усіх

можливостей

комунально-побутової

і

медичної допомоги усім категоріям ветера­ нів, і, насамперед, життєзабезпечення оди­ ноких хворих, соціально незахищених літ­

ніх людей. Наталія ЧЕМЕРИЧЕНКО.


(21 ~!

ТЕ,

ЩО

розбудова

І; rJn #{f)J/iїfi!)]

І

N!!73 (9S80)

Броварщини,

;; соціальної сфери -

своєріДНИ1\І

мі ПРИОРІТетнии

для

.

щ"

-

напря-

*' 1

ЯК,І

стаЛil

віМІЛУ, то тепер :.южна

,'І,оходів, Нартість ПОСЛУГ

заощадити

дЛЯ

«ПОЛІГОНОМ»

проведення

ремі

експе­

кошти

міСЯЦІ,

На

в

ок­

період

мок у діяльності нині

рименту із надання суб­

проведення

~. діючого Уряду В. Яну­

сидій у грошовій формі,

менту такі перерахунки

І ковича, наголошува­ І лося не раз. І підтвер-

1

*' джеННЯI\1. і

пошук

тому .ста~и

І

І

проводитись

ші реІ'іони держави, "Ііі­

Але

ють

сидій

тивність

реаЛІЗаЦІЯ

І Кабм~ном HeopД~_Hap­ ~ них

Саме наш, та ще два ін­ перевірити

починання,

ваного

нетрадицІИНИХ

ефек-

цього

кості

будуть,

При

суб­

сплачувати

дії

на

таких

шляху

за

більш

ко,[­

фО]JТНИХ У:\lОВ для жит­ гсдіНЛЬНОСТl

та

житлово-кому­

_.-

пі,\LГИ

оплати

Надання

нальні послуги,

ж

по­

членів сім'ї

чи

дїІ

під

'ИС

з'ЯВАЯЮТЬСЯ сплати

за

чекають сво-

ТО:\ІУ,

що

полягає

Перед

в

початком

перименту

призначена

питання

працівники

мання

субсидії

за

ли в

звернутися

бажанням

чу пункті Броварщини,

субсидій

рахунки

На зустрічах із мешкан­

праці та соціального за­

;чожна

цями проведено роз'яс­

хисту

сфері і в НЮІаганні по­

безкоштовно відкрити у

нювальну роботу з при­

держад;\!іністраціl

ліпшити

філіях Ощадбанку райо­

воду

до

ну,

Жителі сільської ;"Іісце­

надання

суБСИДІЙ

вості до різних ноновве­

СЬКИХ

селищних

день

Районний

ності

дій

нетрадицій­ Кйбінету

пістрів

У

Мі­

ших ГРО~Iі\ДЯН, СОЦlальнmІУ

ДО130ДИТЬСЯ

вати

це

чи

на­

l\'IeHi,

не

як

через

раніше

ПОВСНІ,­

сидії

два

нинішнього

або

які

поштові

Тут

є

ОДИН

суттєвий :\юмент,

Якщо

року

КОЖНО!\1У населено­

експерименту,

ставляться

вімілу

ного

вали ЖИТЛОВО-КОі\!УНіIЛЬ­

звернулось

ні

Хоча право на їх отри­

послуги,

:\шння має

силити

вачу субсидії,

призна­

ша кількість,

і

тіЛЬ[(lf пільгоних катего­

чена субсидія повернен­

рій

ню не підлягає,

й

на:-lІРИ

імпонують

пошуку

Урядом

на 'юлі з В, Януковиче1\І НОВИХ

форм

поповнення

і

~IeToдiB

плані

чи

не

пощастило

жителям

проведення

не

термі­

викликає,

ристатися

експери­

Тож

в той же час поповнити

лювального

тися можливістю за но-

сімейний бюджет може

проводились перерахун­

ВИ;\ІИ,

кожен житель раЙону.

ки субсидій за фактич­

вилами

ра­

періоду

ВИ!vІірюють­

засобами

обліку,

спрощеними,

субсидію

використанням

що

можна

пра­

отримати

на

житлово­

і

залежить'

тільки

кількості

поверталась

них в будинку осіб та ЇХ

на

рахунок

на

індексацій

ДОПО"ЮГ

не

досягає

було

вшановано

Афінах,

тренерів

ний рівень їхнього життя,

котрі

втратили

тобто

праце­

грн,

284

69

ця

селяни,

яким

за

кретна

пенсії

іншими

Павло БІЛОКІНЬ, голова районної ради ветеранів війни, праці та

кот­ за

Збройних сил, Почесний

питань

громадянин Броварського

забезпечення,

району,

законами

з

РІ були У віД'Ізді, Вони і всі бро­

400

варчани

струкція

теплих

прекрасне,

пал, котра у СВООIУ вітальному

надзвичайне, Центральний май­

що рідне місто розквітає, набу­

відкриваються

слові зазначила, що участь бро­

дан, відкриття якого відбулося У

ває своєї неповторності,

ровчі

День '\Ііста,

уже пере­

цiЄl

завжди

нитра'Іено

:>Ііський голова В, О, Антоненко

Та

осені

бюджету

кот­

та його заступник Л. П, Шесто­

-

обійчах

СПОРТС.ченш,

осені

воно

набув вигляду кра­

вдячні

\lіській

В, О, Антоненко

змаl'йНІІЯ такого високого рангу

мітну і

лавляють рідні Бровари

було

ворилася

на те­

підтримку.

міського

ренах держави та світу, поздо­

Міський

більшість

ровив

ошатну сп')руду перет­

будівля

Прио1НИМ сюрпризом для усіх

краєзнавчого

був перегляд стрічки телестудії

міських шкіл «убралася» в нові

«Наше місто»

про проводи на­

шатрові

ШИХ олімпійців до Афін, зустріч

:\Іузею,

дахи,

центральні

що

надало

героїв у аеропорту «Бориспіль»,

місту

Що чоже бути кращим за по-

та затишку, Це оновлення особ-

ПОНЕДІЛОК,

27

вересня

України

УТ-1

6.00 Доброго ранку, УкраіHO~

6.ЗО,

7.00, 8,00

Новини

6.50 Смачна сім'я 7.05 Ера бізнесу 7 10, 8.05 Спорт 7,20.8.20 Фінансова погода 7,ЗО Мандри

7,55

Православний

18,00 Україна, День за днем 19,00 Вибори Президента

кален,

дар

8.ЗО Мusіс·бокс

8,45 Джерело здоров'я 9,00 Сільські вісті 9,ЗО, 14,00, 16,ОО, 22.40 Літні ПаралімпіЙСЬКI ігри

10,10. 21.45 Ситуація 10,15 Музика 10З5, 14.45, 16.45 Для тих, хто вдома

ВіСТІ Д. Павличко

11.40

Майстри украінського

живопису

11,50 12.00 12.25 13,00 13,10 15. 15 15,40 17,05 17.40

МультфІЛЬМ

Служба розшуку дітей Вітаю вас.

зидента України Михайло Бродський

20,ЗО Олександр Ржавський Микола Рогожин,

20.40

ський

2З.40 Україна енергетична

0,00 Контролер 0.З5 д/с "Війська особливо·

Х/Ф "Леді зникає» УТ-2

6,00 Хочу і буду 7.00 Сніданок з 1+1 8,ЗО Сніданок з

9,00

1+ 1

11,00

12,15 Т/с

Наша пісня

правил ... ) 12.45 Т Іс "Ксена» 13,45 Т Іс "Друзі» 14.15 Т Іс "Земля кохання,

Дитяча лінія

Людина і закон Єкспосвіт

"Вісім

земля надїі»

6.05, 15,35 Я все про вас знаю

7,00 ПодроБИЦІ, Економіка 7.10, 8,00, 900, 1200, 16,00, 18,00 Новини 7,15,8,15, 12,10,20,30 Ін·

Мухтара»

Т/С "Менти-З»

про~тих

0.55 Т/с "Безсмертний, 1.50 Т/с "Вартовий"

4.40 ЖІночі ПУСТОЩІ

форма

12,00 Народний артист

Спадщина»

Голлівуд.

Х/Ф "Гра уяви» 11.05, 14,00 Єралаш

9,30

11.15

Містер Кук

12.20 Т/с "Жінка з арома­

Зоряна

мо·

лодь

7.00 Мультфільм 7,20 Вісник роботодавця 7.30 СТН 8,00 СТН,спорт Х/Ф "Невикрадена на·

1З.20 Жіночий погляд ВВС, Людина і світ

14.15 16.15

Віктор Ющенко

1940

Т/С "НепридумаНI Іс-

Музика

20,15 ВеЧI[JНЯ каЗК;1 21 оо 5 хвилин 21.30 Хlф "Роби· разІ" 23.00 Доброго вечора, кия·

23.40

Т/с "Лейтенант po~·

ка))

котів

Бобо і Томаса»

14,00,21,15 Дозвольте за· питати

Х/Ф "Біля самого си­

нього моря»

15,З5 Т Іс "Чотири танкісти і

0.35

ХіФ "СенсаЦІЯ"

2.35 Х:ф "ХЛІб, золото. на' ган»

6.30, 900, 18,00, 23,30 Ди· Т/с "Прості істини" Т/с

"Район

16,35 М/с "Сандокан· тигр

дітей

МІс "Чудові Супер·Су· МІс "Чарівний світ Тек·

7.45, 8.45, 12.45, 18.45, 21,45 Факти 7,50 Ділові факти 7,55, 8,55, 22,00 Спорт 8,10 Галопом по європах Т/с "Пляж, Рятувальни-

ки Малібу» ські на велосипедах»)

10,55 Дівочі сльози

Баверлі·

9,30

Т/с "Слід перевертня»

10,ЗО Т/С "Робокоп»

1,00 ,Історіі У

деталях

12.00

Т/С "Район Мелроуз»

Т/С

"Граф

Монте·

Т/с "Мегре" Хlт-ТБ Хіт·ТБ, Нон,стоп

НаШІ хіти Мега-хіти ТИХІ ХІТИ Денс·хіти Хіт·актив СТБ

7 ОО ВІкна 7.10 Красива квартира 7.30 Автостиль 8.00 Вікна Т/с "Пристрасті по·іта·

лійськи)

9,15 Шоу Бенні Хілла 9,50 Т/с "Злодійка» Х/Ф "Зірка принадли·

14,00 Вікна 14,15 Шоу Бенні Хілла Х/Ф "Донька жандар·

ма»)

16.55 Рослинне жипя 17,25 Вікна. Столиця

1ЗОО, 18.ЗО Крісло

17,З5 Принцип доміно

18.40

МІс "Шахерезада» Т/С "Прості істини»

16.ЗО Т/С "Медісон» Т/с "Район Беверлі·

17,00

Хіллз))

19,ЗО Т/с "Район Мелроуз»

2100

Т/С "Слід перевертня»

Х/Ф "Зникла експеди·

ЦІЯ»

20.00

Х/Ф "Людина з буль,

вару Капуцинів"

22,00 Вікна 22,ЗО Вікна. Спорт

22,40 Футбол, Італія, Огляд

0,25

Х/Ф "Донька жандар-

ма)

ветера­

новий КАНАЛ 6.30, 705, 7.40, 8,15 Під·

14.00 Мультфільм 15,00 М/с "Веселі мелодії»

15.30 16,00

голови

Надія ГАМАЛІЙ.

1,зо 1.45 2,00 3.15 4,00 5.15 5.30

14.50

\ііського

!lИ спорту Броварів,

вого щастя»)

8,ЗО, 2З,00 ДетаЛІ

l3ід

спортсмени та тренери,

0,00

10,50

клас.

гандболу Оксані СilI(аді,

Крісто"

8.15

ТЕТ

Хіллз»

Х/Ф "День гніву»

10,00, 16.45 Т/с "ПоліцеЙ· Малайзїі"

22 1О Х/Ф "Озеро страху' О 05 Укра Іна енергетична

7.ЗО

са Ейворі"

9,05

ти

СЬКИХ кущв"

7,00

ICТV

7,15

боїшся

вись '

0,40 Один У кубі

5,10

"Чи

11,ЗО, 20.ЗО,

15,30, 16.30, 17.30, 18,30,20,30,23,30 СТН

14,15

Т/с

19.10 Каламбур 19,50 Х/Ф "Полонянка рай·

Юрій Збітнев

6.45

.Пригоди

Х/Ф "Горець»

темряви?)

19,00 1915 1925

1З,00 Чорний квадрат

МІс

вець за старовиною))

Бори­

були нагороджені також кращі

почес­

22,00

Наталії

'\llжнародного

ціІІНИ1\ІИ

Кандидати на посаду Пре·

12,30 Київ класичний 1З.30,

та

2004

;"lіжна­

ПочеСНИ\IИ грамотами та по­

спортсче­

TpeHeplВ

грамотами

Ляпіній,

дарункюІИ

керуючий

11.45 Шоу О, Степаненко 13,00 Візок 13,10, 17.40 Т/с "Мисли·

11.40 Т/С "Дикий місяць»

13.40

та

спорту

гандболу члену збірної України

заступник

17,00 д/с "Аргонавти» 17.40 Телепресклуб 18,25 Без дієт і рецептів 18.40 Шлях до успіху

6,35 Служба розшуку 6.40, 805 300 сек.

речена»

ТОМ кави»

14,25

нів-олі"шійців, ними

спорту

щоб

В, О, Анто­

нагородження

ни!

київ

8,30

«Ку­

міського

тор!р'

2.З5 Х/Ф "Гра уяви"

колиску"

8,25, 17.40 Т/С "Повернення

10.00 Це ·любов

"Полтергейст

0.З5 Х/Ф "Рука, що гойдає

7.25 Футбол, Огляд 8.20, 16,З5 Народна плат·

Т/с "Менти,З»

Т/С

0,00

з

зидента України

22.50 Спецпроект 23,30 Післязавтра

3.45

терспорт

7.ЗО Т/с "Ундіна-2»

Т/с "Сестри" 21,45 Т Іс "Російські ліки»

22.30 Документ 0.00 ТСН 0,20 Народний артист

2,ЗО Х/Ф "Донька вулиць»

яку

Т/с "Обійми мене»

Т/С "Ундіна-2»

УТ-З

ри

на

18,25

ГО призначення»)

1,25 Служба розшуку дітей 1.30 Літні Паралімпійські іг·

пава»,

16.40

його

ХХУІІІ

ігор

сенко, Олені Радченко, майс. .

:3 голова

Л. П, Шестопал

Побудова­

но котельню для басейну

20.40

21 15 Т/с "На розі біля Пат·

зазначив,

Наталії

постійну

вели

Хочу і буду

БереЗІна"

спорту,

ненко,

відчували

призерка"'l

Олімпійських ,,[айстра"'І

оп­

дівчатам-­

родного класу з легкої атлетики

робити­

спранами ]3, П, Дворський ПРО­

Т/с "Північ і Південь»

20.00 ТСН. Проспорт 20.15 Т Іс "Дорога Маша

фізичної

місті

необхідне,

що спортивна база міста збере­

17.15

ріарших·Ф'

20.50 Вечірня казка 21 ,З5 Світ спорту 22,05 Наш футбол 23.00 Підсумки

3.40

Маша

Дне",!

рекон­

басейнін,

жена і зміцнюється,

16.15

19.ЗО ТСН

20,20

"Дорога

із та

18.40 Чекай на мене 20,00 Подробиці

Кандидати на посаду Пре·

Абетка безпеки Я здивую світ

Т/с

привабливості

Березіна»

19.40 Саме той 20,10 Трійка, Кено

1100, 15,00. 18.45, 21.00 11 20 Не хлібом єдиним ..

особливоі

15,15

культури

благоустроєні

вулиці,

їх

У

все

року

спортивно-оздо­

центри,

спортсмени

прос­

ведетЬ<.:я

плавальних

які

учасників

складно,

грн"

меться

щих майданів столиці. На при­

надзвичайно

тис.

привітав

~юга, адже вибороти путівку на

Олімпіади,

владі,

літніх

близько

Найгучніші

дісталися

бронзовим вразило

схвалення

у суспільстві,

кращих ливо

покоління

викликала велике

лески

вернення додочуl Рідне місто у

кон­

турбота

захищеність лю­

старшого

допо",югу

призначена

пенсійного

І

все

ОТРИ:\Іувати­

Адресну

пенсія

Така

суттєва

подарую(а"ІИ,

ПІОРТОlенін ~liCTa, ЇХ привітали

l3арчан у Олі~шіаді

і

Уряду про

дей

пенсійне

ОТРИl\IilЮТЬ пенсіонери, рИМ

належ­

набуваТИ;\lе

леспрямованості,

Законом Ук­

державне

робота

за

більшої системності та ц~~

:\ІЛН, літніх грома­

11

пенсій,

населення

громадян,

осіб,

учасників

та

:VІатеріальної

літніх

відповідальності

ХХVШ літніх Олімпійських ігор fJ

спря;\юваних

підтри!\ІКИ

у lЧАЛІЙ залі міськвиконко­ му

заходів,

посилення

:\ІУТЬ ПРИСТОЙНУ добавку до

раЙдержаД~lіністрацїі.

від

середньомісяч­

прожиткового мінімуму для

страхування»,

соціального захисту

скла­

%

20

УРЯДО;\І передбачено і ряд

біlВОК,

кове

управління праці та

зареєстрова­

пен·

ІНших

підвищень,

що

менше

ноі заробіТНОІ ІІлати у попе­

раїни «Про загальнообов'яз­

заступник начальника

від

невикористана субсидія

розмір

особам,

не

реДНЬО;\ІУ році,

сій яких з ураХУl3ilННЯМ lІад·

призначені

Валентина ДВОРСЬКА,

комунальні послуги, яка

пенсій

березня трудових

забезпечуватиметься

збільшення

дер­

надбавку до

карі,

:чожливістю

скори ста-

якщо

передбачено

ЩО'Іісячну

про­

ністрів щорічною індексаці­

дян, в ТОМУ числі вчителі, лі­

ско­

з

ріСт

єю на коефіцієнт,

понад

сytvшіву

зараз

ся

найбільше

закінчення

справу,

ніше по закінченні опа-

послуг,

них бюджетів, У цьому

рисну

те,

жавну адресну

та

ініційованою КабінеТО.>1 Мі­

коп, Відтепер уже з вересня

ко­

року,

датиме

здатність,

l\'1iHic-

Нині дер­

вімавати

каліцтва

ми ветерана;\ІИ праці,

та

Тел,:

започаткував

починає

котрі

внаслідок

що заборгувала перед наши­

встановити

вул.

заощадити свої кошти і

НИ"'І

громаДЯна­

,ІН України своїх сімей­

ну

Те, що Кабінет трів

значно біль­

культури,

Постановою

рад,

менту іще є час Тож і

Наприклад,

усіх співгромадян, По-друге,

До

жава

4-13-68,

сі:ч'ї,

1952

пенсій

сільського

ГРО1\fадяни,

починаючи

господарства,

субt:И­

12-А

А

ті,

науки,

журна­

фесійного захворювання.

2005

('ІАЬ­

м. Бровари,

Шевченка,

субсидій

ТРУДОВОІ'О

котрі свого

катастрофи,

інваліда;\ІИ

промисловос­

ІЗ

сою:

ОТРИ:\ІУ­

але

віміл

багатьох людей,

знання, інтелект для розвит­

або

уповноважених

Тсl

стали

рай­

за два місяці до район­

тепер­

населсння,

населення

сироти,

печення НИЩОІ'О рівня життя

ку еКОНО:'>lіки,

вімілу

перераховувались

то

не

недо­

до

доку·

Уlент спрямований на забез­

часу вімали сили, здоров'я,

Управління

дій знаходиться за адре­

безпосередньо

РОЗ1\Іір

захищеність

ди дитинства, діти- круглі

можете

вірою, Але разом з тим

IІенсій, ЩО ДОЗНОЛЯЄ по­

піднищується

з

фор;\юю,

призначені суб­

на організації, що нада­

ПРИК.\ади, Уже не впер­

ШС

отримува­

особові

Вlмілення.

відчу­

Наведу

на

її

Ощадбанку,

працівни­

кош,

денно,

чів

соціальній

добробут

Цей

piBH~

забезпечення»,

но­

ся один раз на місяць за

випадково наго­ па

лісти, діти-інваліди та інвалі­

отри­

вою

не

пенсійного

зі

вімілу субсидій побува­

та

щення

житлово-ко­

стосовно

Аіквідатори

військовослужбовці,

мунальні послуги,

екс­

зокрема

постраждалі внаслідок Чор­ нобильської

субсидії

борги

на

прий­

ністрів Украіни «Про підви­

недостовірні

новий стан

року

2004

Уряду було

нято постанову Кабінету ]\Іі­

дані про доходи та май­

субсидія перераховуєть­

Я

засіданні

субсидіі якщо

вересня

18

послуг.

Якщо у вас виникнуть експерименту

1'0 вирішення,

лошую

ПОЧУВАТИМУТЬСR ЗАХИЩЕНИМИ

ЖИТЛОВО­

ПРИПИНЯЄТЬСЯ,

побуту

вже дйли своі результа­ ТІ'[, Інші

субси­

КОІчунальних

ЕКСПЕРИМЕНТ КА&МІНУ. ПЕРШІ РЕЗУJlЬТАТИ

креків

створення

І'РО.\ІЙДЯНЙ:>[

розрахунку

I3рахопуються

даються

~л НЯ назрілих проблем.

ПЕНСІОНЕРИ

ви­

однаконо

"I{JеССТРОВіl!ІИХ,

щодо

И\ підходів до розв'язан­

Чи~!с1ЛО

заявникІВ

залежить Аише від КІль­

зобов'язані щомі­

спожиті

Суть

не

ВСІХ

значається

експери­

ОТРИ~lувачі

сячно

запропоно-

УРЯДО.>І.

2S.09

ЙОМ!

700, 900, 19.00,0,15

Ре·

портер

7,20, 15.25 М/с "Хоробрий ЦУЦИК Боягуз»

8,00

Репортер. Бізнес

8.10,20.30 8 20

Кафе

Т'с "МОІ дружина І ДІ'

ТИ"

0,05 Т /с "Неш БРІджес" 10.05, 1 10 Т/с "На розі біля Патріарших-З"

11,10

Готовий на все

11,55 Т/с "Медикоптер" 1З.ОО Х/Ф "Невдахи"

15.00 15,55

МІс "Дещо про МіМІ» Т/с "Бунтівний шлях-

16.55 17,55

Тjc "Янгол»

Т/С "Менти"

19,15, о,зо Репортер, Спорт 19.30 Т Іс "Таксистка" 20.З5 Кунсткамера, Best

21 15 Вікна Мій товстий

22.10

против·

ний наречений

22,15

Х/Ф "Побачення вслі·

пу»

0,40 25

кадр

2,00 Служба розшуку дітей


(3 І ;.N

ВІВТОРОК,

17.30 Право 17.50 Відкрита 19.00 Вибори

(J,1{-' 28 вересня.' . УТ-1 Доброго ранку. Украl-

000

lю l

<:30. 7 00.8.00 Новини 650 См"чн" СІМ'Я 7.05 Ерз бізнесу 7 10, 8 05 Спорт 720.820 Фінансова погода "1_30 Будівельний майданчик

Православний

7.55

І

N!!73 (9580)

кален-

дар

15.15 Т /с справа Президента

УкраІНИ

1940 20.10

Кандидати

на посаду Пре-

зидента України

20.20 Ігор Душин 20.30 Віктор Янукович. 20.40 Дмитро Корчинський 20.50 Вечірня казка 21.30 Футбол. Ліга чемпіо­ нів. "Динамо» (К) - .. Ба­ йєр»

В.З0 MUSlc-бокс

845 Джерело здоров'я 9.00 Сільські ВІсті 930, 10.25. 1445 Для

"РеаЛІ> -~~

хто вдома

9.50 Ситуація 1000. 18.10 Зелений кори­ дор

1045 Служба розшуку дітей 1100. 1500, 18.45, 21.00

6.00 7.00 7.30 8.30 9.00

цРома»

-

УТ-2

Хочу і буду Сніданок з

1+ І

1705 Резонанс СЕРЕДА, вересня

но! 6.ЗО, 7.00,

8.00

6.50 Смачна сім'я 7.05 Єра бізнесу 7.10. 8.05 Спорт 7.20. 8.20 Фінансова погода 7.ЗО Мандри 8.30 Мusіс-бокс 845 Джерело здоров'я 9.00 Сільські ВІсті ,9.30, 10.25, 14.15 Для тих, хто вдома

~.50 СитуаЦІЯ

10.00 Дорогами УкраІНИ 10.45, 1440 Служба розшу-

Т/С

.. Ксена»

13.45

Т/с

.. Друзі»

Т/с

.. Земля

20.1 ОМегалот на посаду Пре­

зидента України

20.20 Олександр Базилюк 20.30 Олександр Омельчен­

рук

20.50 Вечірня казка 21.30 Футбол. Ліга чемпіоНІВ. «Барселона» "Шахтар» 23.40 ПІДСУМКИ 0.20 Футбол. Ліга чемпіонів. "Мілан,> - "Селтик»

6.00 Хочу і буду 7.00 Сніданок з 1+1

1120 НІмецька мова 11.50 Майстри украінського

7.ЗО Т/с "УНДlна-2» 8.ЗО Сніданок з 1+1

9.00 Т /с "На розі біля Патрі-

живопису

арших-Ф)

lЗ.ОО Абетка безпеки 13.05 СІЛЬСЬКИЙ час 13.З3 Подружки 15.20 Крок до зірок 16.00 ЛіТНІ ПараЛlМПlиські ІГРИ

19.00 Вибори

.

.-

Президента

'ЧЕТВЕР. 'ЗО вересня

-

УТ-1

6.00 Доброго ранку, Украlно!

6.30,7.00,8.00 Новини 6.50 Смачна СІМ'Я 7.05 Ера бізнесу 7.10.8.05 Спорт 7.20,8.20 Фінансова погода 7.ЗО Мандри

7.55 Православний кален­

~;дap

8ІМ Мusіс-бокс -%'.45 Джерело здоров'я 9.00 Сільські вісті 9.30, 10.25, 14.35 Для тих, хто вдома

9.50,21.45 Ситуація І 0.00 Дорогами УкраІНИ 1045 14.55 Служба розшук\, ДІтей

11.00

1500,

11.20 11.35 1145 12.05 12.25 13.00 13.05 15.35 14.00 15.20

НІмецька мова Освітянські новини Наша мова Така мода Вітаю вас .. Абетка безпеки Сlаssіс-прем'єр Перехрестя Телефортуна Подорож у дитинство

Алюр Студія 5 ПеНСІйна реформа Хто у домі хазяін? За великим рахунком Не все так погано .. Енергетичне поле Вибори Президента Украіни 19.40 Саме той 20.05 Трійка. Кено Кандидати на посаду Президента України 20.20 Микола Грабар 20.30 Юрій Збітнєв 20.40 Василь Волга 20.50 Вечірня казка 21.35 Світ спорту 22.10 Четверта влада 2З.ОО Підсумки 2З.40 В гостях. М. ВОРОНІН 045 Навколо сміху

1540 16.00 16.20 17.05 17.30 1750 18.20 19.00

УТ-2

1100

6.30,700,8.00 Новини 6.50 Смачна СІМ'Я 7.05 Ера бізнесу 7.10. 8.05 Спорт 7.20.820 ФІнансова погода 7.30 Вклад у майбутнє 7.55 Православний календар

845 Джерело здоров'я 9.00 СіЛЬСЬКІ вісті 9.ЗО, 1040, 14.15 Для тих, ХТО вдома

9.50.2145 Ситуація 10.00 Четверта влада 1045, 14.45 Служба розшу­ ку ДІтей

15.00. 1845, 21.00

ВІСТІ

11.20 До Дня працівників

Т/С "Леді Бос»

і

ВІД сузір'я до СУЗIР'я Студія 5 ГраНІ пізнання НадвеЧІР'Я Хай щастить І Цей таємничий світ Фаза Вибори Президента України 19.40 Саме той 20.10 Трійка. Кено Кандидати на посаду Президента України 20.20 Наталія Вітренко 20.ЗО Григорій Черниш

15.45 16.00 16.25 17.00 17.30 18.00 18.25 19.00

Віталій Кононов Вечірня казка Світ спорту ВеЧІРНЯ казка Наголос 22З5 Фігурне катання "Ук-

2040 20.50 21.35 21.45 22.05

раlНСЬКИЙ сувеНІР»

23.00 ПідСУМКИ 23.25 Абзац 23.40 Темник

науки Украіни

Бачу землю Асканія-Нова Театральна афіша Вітаю вас .. Абетка безпеки Аудієнція Модна лінія Зірки, на сцену!

Сніданок з 1+1 Т/с «Ундіна-2» Сніданок з 1+1 Т/с «На розі біля Патрі-

12.00 Народний артист 12.15 Т/с "ВіСІМ простих правил ... »

УТ-1 Доброго ранку, Украlно!

11.30 11.50 12.05 12.25 13.00 13.05 13.30 15.20

Хочу І буду

арших-Ф,

6.00

Міністр освіти

Т/С "Земля кохання,

10.00 Без табу

.:., ·n·ятниця,·

освіти.

14.20

6.00 7.00 7.30 8.30 9.00

.~--~ ~1 жовтня

1100,

10.00 Подвійний доказ 11.00 Т /с "Леді Бос" 12.00 Народний артист 12.15 Т Іс .Вісім простих правил ... » 12.50 Т/с "Ксена" 13.50 Т/с "ДРУЗІ»

1845, 21.00

ВіСТІ

Англійський для дітей

алфавіт

6.00 7.00 7.30 8.30 9.00

форма

Т/с "Сестри» 10.30 Спецпроект

9.25,20.40

Т Іс

"Дорога

Маша

Березіна»

УТ-2 Хочу і буду

Сніданок з 1+ 1 Т Іс "Ундіна-2» Сніданок з 1+1 Т /с "На розі біля Патрі­

аРШИХ-фl

10.00 Я так думаю 11.00 Т /с "Леді Бос»

21.15 Т/с "На розі біля Патріарших-4" 22.15 Без табу 2З.15 Епіцентр. Вибір-2004 2З.30 Т/с "Карл 11. Влада і пристрасть»

ут-з

6.00,710,800.900,12.00, 16.00, 18.00 Новини 6.05, 15.50 Я все про вас знаю

7.00 ПодроБИЦІ. Економіка 7.15,8.15, 12.10,20.30 Ін­ терспорт

Англійський алфавіт для дітей 7.З5 Абетка-малятко 740 Уроки обережності 8.20, 16.55 Нгродна платформа 8.25. 17.55 Т/с "Повернення Мухтара»

7.25

9.25, 2040 Т/с "Сестри» 10.25 Смачно

1245

Т/с "Ксена"

земля надії" 15.15 Т/с "Дорога Маша Березіна» 16.15 Т/с "Північ і Південь» 17.15 Хочу і буду

18,25 Т/с "Ундіна-2»

21.15 Т/с «На розі біля Патріарших-4» . 22.15 Я так думаю 23.15 Епіцентр. Вибір-2004 23.30 Т/С "Карл 11. Влада і пристрасть"

ут-з

знаю

7.00 Подробиці. Економіка 7.15,8.15. 12.10,20.30 Ін­ терспорт

Англійський алфавіт для дітей 7.35 Абетка-малятко 740 Уроки обережності

7.25

8,20, 16.55 Народна платформа

12.00 Єралаш "Вісім

простих

правил. » 12.50 Т/с "Ксена»

13.50

8.00,21.005 хвилин 8.05, 1940 Т/с "Невигадані

Т/С "Друзі»

14.20 Т Іс "Земля кохання, земля надїі»

Т/с "Дорога Маша Березіна» 16.15 Т/с "Північ І Південь" 17.15 Хочу і буду

15.20

18.25 Т/с "Ундіна-2» 19.ЗО ТСН 20.00 ТСН. Проспорт

20.15 Т/с "Дорога Маша Березіна"

21.15 Народний артист 22.20 Т/с "Менти-5» 2З.20 Т/с "Карл 11. Влада і пристрасть"

0.45 Народний артист. Під­ сумки

1.00 ТСН ут-з

6.00,7.10,8.00,9.00,12.00, 15.25, 18.00 Новини 6.05 Я все про вас знаю 7.00 Подробиці. Економіка 7.15, 8.15, 12.10, 20,30 Інтерспорт

7.25 Сім'я від А до Я 8.20, 17.55 Т/с "Повернення Мухтара.

9,25 Т/с «Сестри"

посаду

Юрій Збітнєв Петро Симоненко Олександр Мороз Мерія Х/Ф "День повного мІ­

СЯЦЯ»

твоїх"

10.05 МУЛЬТФІЛЬМ 11.00 Вибирай

11.30 12.30

Т/С "Дикий місяць" Т/с "Провінціалка»

13.10

Життя без влади діа-

ICТV Хjф "Біпий пароплав»

640, 8.05300 сек 645 МІС "ЧУДОВІ Супер-Су­ ма"

са Ейвор'"

745, 845. 1245 1845, 21.45 Факти 7.50 ДІЛОВІ факти 7.55,8.55. 22.00 Спорт 810.1910 Каламбур 9.05 Тіс "Пляж Рятувальни­

бету 1340 М/с .Пригоди КОТІВ Бобоі Томаса» 14.00 Дозвольте запитати 14.15 Х/Ф "Солістка балету» 15.35 Т/с "Чотири танкісти І

ки МаЛІбу" 10.00, 1645 Т/с "Поліцей-

11.05 КраІна порад

14.00

ТІс "Жінка з арома­

12.20

кави),

13.20. 19.00 мент

14.20 14.50 17.00 20.00 21.45 22.50 23.55

Єралаш Дискавері

Т/с "Обійми мене" Подробиці Т/с "Російські ліки» Діючі особи Подробиці

10.55 Дівочі сльоЗи 1 і .50 Т/с "Затока Доусона" 13.00 ВІЗОК

НІ ІСТОРЇІ» 9.00 Х/Ф "День повного мі­

10.35 Мультфільм 11.00 Перлини класичної 11.15 М/с ·"Галявина лева Кінгелі»

11.30 Т/с ,Дикий місяць» 12.ЗО, 0.10 Т/с .Провінціалка-

lЗ.l0 Мерія 1340 МІс .Пригоди

КОТІВ

Мухтара" 9.25, 2040 Т/С "Сестри" 10.25 Камера СМІХУ 11.05 Кра'lна порад 12.20 Т /с "Жінка з арома­

13.20, 19.00

Ключовий мо-

14.20 Єралаш 14.50 Дискавері 17.00 Т/с .. Обійми мене» 20.00 Подробиці 2145 Т/с «Російські ліки. 22.55 Народна платформа 23.50 Подробиці 0.15 Служба розшуку дітей

Х/Ф "Комуніст" Чорний квадра;-

5.15 Х/Ф "ВІЗИТ до Мінотавра"

ДІтей

ЗІРКИ гумору

Т/С "Жінка з арома-

том кави»

13.20 Ключовий момент 14.20 LG-Еврика МІс "Качині історії" 16.00 М/с "Мишачий дім» 16.45 N-кілометр 17.00 Т/с "Обійми мене" 19.00 Усе для тебе 2000 Подробиці 20.40 Концерт 23.25 Природний відбір 045 Подробиці

15.30

київ 7.00, 18.35 Д/с "Експеди­ ЦІЯ"

7.30, 13.ЗО, 15.30, 16.30, 17.30, 18.ЗО, 20.ЗО, 23.30 СТН 8.00, 21.00 5 хвилин ТІс «Непридумані істо-

ріІ))

Х/Ф .Соляріс» 10.30 Віддзеркалення

9.00

1045 Вибирай 11.00 Молодіжна служба 11.30 Т/с «Дикий місяць. 12.30, 2340 Т/с «Провінціалка»

13.40 М/с «Пригоди котів Бобо і Томаса.

деталях

12.00 ТІС "Район Мелроуз" 13.00. 18.30 Крісло 14.00 МУЛЬТфІЛЬМ 15.00 МІс "ВесеЛІ мелодіІ»

15.30

МІс "Шахерезада»

16.00 Т/с "Прості Істини» 18.30 Т/с "Медісон» 1700 Т /с "Район БевеРЛIХіллз»

19.30 Т/с "Район Мелроуз»

1О .55 ДІВОЧІ сльози 11.45 Т/с "Затока Доусона» lЗ.ОО Візок

7.45, 8.45, 12.45, 18.45, 2145 Факти 7.50 ДіЛОВІ факти 7.55,8.55, 22.00 Спорт 8.10, 19.10 Каламбур 9.05 Т/с "Пляж. Рятувальни­

14.15 Х/Ф "Пишка" 15.35 Т Іс "Чотири таНКІСТИ собака» Малайзн"'}

Доброго вечора, кия-

Т/С "Привид» 18.25 Методика схуднення Кандидати на посаду Президента Укра'IНИ

17.35

ICТV Х/Ф "Візит до Мінотав­

ра»

6.40,8.05300 ceк.jгoд. МІс "Чудові Супер-Су-

ма»

7.15

МІс "Чарівний свІт Тек­

са ЕЙВОРІ»

7.45. 8.45, 1245, 1845, 21.45 Факти 7,50 ДІлові факти 7.55, 8.55, 22.00 Спорт 8.10,19.10 Каламбур

Т/с "Чи боїшся темряви?" 19.40 Х/Ф "Гість"

ти

"Лінія смеРТІ» Х/Ф "Багряний шторм»

22.10

0.10

ТЕТ

6.30,9.00, 18.00, 23ЗО Ди­ ВИСЬ!

Т/с

"Район

Беверлі-

8.ЗО, 23.00 Деталі 930 ТІС "СЛід перевертня" 10.30 Т/с "Граф Монте-

11.30,2030. 1.00 ІсторіІ у 12.00 Т Іс "Район Мелроуз» 13.00, 18.30 Крісло 14.00 Мультфільм МІс "Веселі меЛОДЇI" 15.30 М/с "Шахерезада"

15.00

16.00

Т/с "Прості істини»

Т/С "Медісон» 1700 Тlс "Район БевеРЛI­

16.30

19.30 Т/с "Район Мелроуз"

10.55 11.45 13.00 13.10

Т/С "Затока Доусона' В,зик

17.40 Т/с

"Мисли­

МІс "Сандикан - тигр Малайзіl" 17.00 Подолання 17.35 Т/С «Привид» 18.25 Методика схуднення Кандидати на посаду Президента УкраІНИ

16.35

19.00 19.15 19.30 19.40 20.15 21 15 21.30

ГРИГОРІЙ Черниш Василь Волга Віктор Ющенко Чорний KBaApGT Вечірня казка Дозвольте запитати

Х/Ф "Соляр'с"

2З.ОО СПІває СРотару

5.25

ICТV ХlФ «Візит до МІнотав-

ра»

6.35 Служба розшуку дітей 6.40, 8.05 300 сек. 6.45 М/с "Чудові Супер-СуМа»

7.15 М/с "Чарівний світ Тек­ са Ейворі"

745, 845, 1245, 18.45, 21.45 Факти 7.50 Ділові факти 7.55, 8.55, 22.00 Спорт 8.10, 19.10 Каламбур 9.05 Т/с "Пляж. Рятувальни-

ма»

17.00 Рослинне життя 17 .35 ВІкна СТОЛИЦЯ 1745 ПРИНЦИП доміно 18.50 Х/ф "Зникла експеди­ ЦІЯ"

20.05 Х/Ф "Вам І не снило... "

22.00 Вікна 22.30 Вікна. Спорт 2240 Дlф "Друга РОСІйська революція»

2345 Шоу БОННІ ХІлла Х/Ф "Донька жандар­

новий КАНАЛ 6.ЗО, 705, 740, 8.15 ПІД­

ТіО "СЛІД перевертня» Т/с

"Граф

16.15

Монте­

Т/с "Мегре"

Т/С

"Чи

боішся

ти

темряви?»

ТЕТ

6.30,9.00, 18.00, 23.30 Ди­

1.30

Хіт- ТБ

7.00 Вікна 7.05 Принцип ДОМІНО 8.00 Вікна 8.15 Т/с "Пристрасті по-іта-

ЦІЯ»

Х/Ф "Вам І не снило-

СЯ._."

Т/С

"Граф

Монте-

КРІСТО»

11.30, 20.30, 1.00 Історіі у деталях

Т/С "Район Мелроуз» lЗОО, 18.30 Крісло 14.00 Мультфільм 15.00 М/с "Веселі мелодїі"

12.00

М/с «Шахерезада»

16.00

Т/С "На розі біля

Патріарших-3»

11.10,4.50 Шоу І. Найди 11.55 Т /с «Медикоптер" 13.00 Х/Ф «Братська любов" МІс "Дещо про Мімі»

15.00

Шоу БеННІ ХІлла

1955, 5.35 Т/с "Бунтівний

14.50

Х/Ф "Донька жандар-

ма"

16.50 Рослинне життя 17.20 Вікна. Столиця 17.ЗО Принцип доміно

18.35 20.40 22.00 22.30 22.40

Х/Ф "Золота річка" Х/Ф "Усе навпаки» Вікна

шлях-2»

1655, 2.20 Т/С "Янгол» 17.55 Т/с "Менти" 19.15, 0.35 Репортер. Спорт

19.30

Т/с "Таксистка»

20.35 Кунсткамера. Best 21.15, 4.00 Вікна 22.10 Т/с "Мій товстий про­ тивний наречений»

Вікна. Спорт

Д/Ф "Друга російська

2220

Х/Ф "Механічна СЮІ-

23.45

Шоу БеННІ Хілла

0.50

Служба розшуку дітей

НОВИЙ КАНАЛ 6.30 7.05. 740. 8.15 ПІД­ ЙОМ!

КРІСТО»

700, 9.00

ооо Т/с "Мегре" 1.30 Хіт- ТБ

1900, 0.15 Ре­

портер

7.20, 15.ЗО МІс "Хоробрий

7.00 Вікна 7.05 Принцип ДОМІНО 8.00 Вікна 8.15 Т/с "Пристрасті по-італійськи»

цуцик Боягуз»

8.00 Репортер. Бізнес 8.10. 20.30 Кафе 8.20 Т/с "Мої дружина і ді­ ти"

9.05, 305 Т/с "Неш Брід-

9.10 Вікна. Столиця 9.20 Рослинне життя

жес,)

10.05, 1.00 Т/с "На розі біля

10.40Х/Ф ",Золота РІчка" Х/Ф "Усе навпаки"

12.30

Шоу Бенні Хілла

ма»

17.05 Рослинне життя 17.40 Вікна Столиця 17.55 Принцип доміно 18.55 Футбол. Кубок UEFA. "Дніпро» - "Мак-Кабі" 21.00 НайзагаДКОВІші місця світу

22.00 Вікна 22.30 ВІкна Спорт 22.40 Д/Ф "Друга російська

Патріарших-3»

11.10,445 Шоу І. Найди 11.55 Т Іс "Медикоптер"

13.00

Х/Ф "Механічна сюl-

та»

15.05 М/с "Дещо про Мімі» 15.55, 5.30 Т Іс ",Бунтівний шлях-2»

16.55,2.15 Т/с "Янгол» 17.55 Т/с "Менти» 19.15,0.25 Репортер. Спорт 19.ЗО Т/с "Таксистка»

20.35 Кунсткамера. Best 21.15, 3.55 Вікна 22.10 Т/с "Мій товстий про­ ТИВНИЙ наречений»

22.20 Х/Ф "Батьки мимово-

революція"

Хіллз»

Т/с "Район Мелроуз»

КI1 МаЛlбу-1645 Т"с

10.00

СЬКІ на велосипедах'"

lЗ.ОО ВІЗОК

17.40 Т/С

"Мисли­

вець за старовиною"

14.15 Х/Ф "Під тискОМ" 16.15 Т/с "Чи боішся

ти

темряви?»

Х/Ф "ГеНІаЛЬНІ немов­

лята»

22.1 О Х/Ф "За 0.20 Плейбой

межею чаСІВ»

ТЕТ

630,900, 1800,2330 Ди­ висы 

7.00 Т/с "ПРОСТІ ІСТИНИ" "Район

БевеРЛI-

ХІЛЛЗ"

8.30,23.00

23.45 1700

,ПОЛІЦей-

10.55 ДІВОЧІ сльози 11.45 Т"'с "Затока Доусона"

Шоу Бенні ХІлла

Т/с

·,РаЙон

БевеРЛI-

ХІЛЛЗ" ЗО Т.'с "Район Мелроуз»

10 21.00 2200

Т,с,Слід перевертня"

ТІС

"Граф

Монте-

КРІСТО" 0.00 Т/с "Мегре" I.ЗОХIТ- ТБ СТБ

7.00 Вікна 7.05 Принцип 8.00 Вікна

8.15

доміно

Т/с "Пристрасті ПО-Іта-

mйськи»

9.10 ВІкна. Столиця 9.20 Рослинне життя 9.50 Т/с "Злодійка» 10.45 Футбол Кубок ЦЕРА "Дніпро" - "МакаБІ» 1245 НайзаГGДКОВIШI МІСЦЯ СВІТУ

Деталі

Тіс "СЛід перевертня" 10.30 Т/с "Граф Монте-

9.30

Крісто"

11.30, 20.30, 1.00 Історії у деталях

14.00 15.00 15.30 16.00 16.30

1005,1.00

ВІкна

Х/Ф "Донька жандар-

ІЗ.ОО,

Т/С "Моі дружина і ді-

8.20

14.00 14.1 О

15.05

12.00

цуцик Боягуз"

8.00 Репортер. Бізнес 8.1 О, 20.30 Кафе

жес"

9.55 Т/с "Злодійка» 10.55 Х/Ф "Зникла експеди­

Вікна

Т/С

новий КАНАЛ 705, 7.40. 8.15 Під'

6.ЗО.

9.05, 3 10 Т/с "Неш Брід-

Рослинне життя

14.00 14.15

8.30,23.00 Деталі 9.30 Т Іс "Слід перевертня"

7.30

Х/Ф "Братська любов"

045, 1.45, 2.55, 345, 4.З5

ТИ»

лійськи" 9.10 Вікна. Столиця

ХІЛЛЗ)'

7.ЗО

19.50

22.15

портер

вись! Т/С "Прості істини» Т/с "Район Беверлі-

7.00

13.10,

шлях-2"

16.58.2.15 Т/с "Янгол» 17.55 Т Іс "Менти» 19.15, О .зо Репортер. Спорт 19.30 Т/с "Таксистка» 20.З5 Кунсткамера. Best 21.15,3.50 Вікна 22.10 Мій товстий против­

7.20, 15.25 М/с "Хоробрий

9.45 Т/с "Злодійка"

15.30

пу»

15.00 М/с "Дещо про Мімі» 15.55. 5.25 ТlС "БунТІВНИЙ

7.00, 900, 19.00, 0.25 Ре­

СТБ

19.50 Х/Ф "Під тиском» 22.1 О "Багряний шторм» 0.45 Х/Ф "За межею часів»

10.ЗО

lЗ.ОО Х/Ф "Побачення вслі-

ЙОМ!

Крісто"

0.00

9.20

Патріарших-3»

11.10,440 Шоу І. Найди 11.55 Т/с "Медикоптер»

Зона ночі

йом

2100 22.00

жес»

ний наречений

ма»

вець за старо виною"

14.15 Х/Ф "Псть"

19.30

пес"

Х/Ф "Донька жандар-

21.00 Т/с "СЛІД перевертня" 22.00 Т Іс "Граф Монте­

ДІВОЧІ сльози

10.00, 1645 Т/С "ПоліцейХ/Ф ",Таємничий ОСТ­

14.50

0.19

цуцик Боягуз»

8.00 Репортер. Бізнес 8.10,20.30 Кафе 820 Т/с "Моі дружина і ДІ-

реВОЛЮЦІЯ"

9.05

РІВ" 15.35 Т/с ,,,Чотири таНКІСТИ І

Шоу БеННІ ХІлла

12.05

Т/С "ПРОСТІ істини» 16.30 Т/с "Медісон» 17.00 Т/с «Район Беверлі­

Т/с "Пляж. Рятувальни­ ки Малібу»

ВІкна

14.00 14.15

СЯ

7.20. 15.25 МІс "Хоробрий

10.05, 0.50 Т Іс "На розі біля

СТБ

СЬКІ Н3 велосипедах"

І

16.35 Міс "Сандокан - гигр

6.45

"Мисли­

Хіллз»

ки Малібу»

17.00

17.40 Т/с

вару КаПУЦИНІВ»

вець З3 стаРОВИНОЮ'J

деталях

ма"

14.00 І

ІСТОРІІ У

20.30, 1.00

Крісто"

Міс "Чудові Супер-Су­

7.15 М/с "Чарівний світ Тек­

5.20

1О .зо Караоке на майдаНІ 11.15 «Джентльмен-шоу»

lIЗО.

ХІЛЛЗ"

2З.ОО Київ класичний

історїі» 9.00 Х/Ф «Комуніст» 10.45 Телепрес-клуб 11.30 Т Іс «Дикий місяць" 12.30 Т/с "Провінціалка» 13.10 Споживач 13.40 М/с "Пригоди котів Боба і Томаса» 14.00 Дозвольте запитати

КРІСТО»

7.30

ICTV

21.30 Х/Ф "Соляріс"

730, lЗ.ЗО, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30 СТН 8.00,21.005 хвилин 8.05, 19.40 Т/с .Невигадані

8.30, 23.00 Деталі 9.30 Т/с "СЛІД перевертня» 10.30 Т/с "Граф Монте-

7.00 Т/с "ПРОСТІ ІСТИНИ»

19.00 Роман Козак 19.15 Анатолій Кінах 19.30 Наталія Вітренко 20.20 Вісник роботодавця 21.10 Музика

київ

8.05

Олександр Ржавський Дмитро Корчинський Андрій Чорновіл Вечірня казка Дозвольте запитати

ни!

том кави"

Т/с "Прості ІСТИНИ» Т/С "Район БевеРЛI-

16.15

Методика схуднення

10.00. 1645 Т/с "Поліцей-

Бобо і Томаса"

7.00 7.30

17.З5 Т/с "Привид"

са Ейворі»

музики

ВИСЬ!

Х/Ф "Людина з бупь-

12.00

портер

9.05. 3.00 Т/с "Неш БрlД-

ЦІЯ»

14.15 Х/Ф "Метеорити"

645

СЯЦЯ»

ТЕТ

13.10,

6.35 Служба розшуку 640. 8.05300 сек

9.15 Вікна. Столиця 925 Тlс "Злодійка" 10.35 Х'Ф "Зникла експеди­

6.30,900, 1800,23.30 Ди­

9.00. 19.00 0.20 Ре­

7.00

7 оо ВІкна 7.05 ПРИНЦИП ДОМІНО 8.00 Вікна 8.15 Т/с "ПристрасТІ ПО-ІтаЛlЙСЬКИ"

1950 Х/Ф "Метеорити» 22. І О Х/ф "СеНСGЦlі» 0.15 Х/Ф "Лінія смерТІ"

МІс "Сандокан - тигр МалайзїІ» 17.00 МОЛОДІжна служба

16.35

19.00 19.15 19.30 20.15 21.15 21.30 23.40

тИ

CbКl на велосипедах"

зидента Укра'IНИ

7.30, 13.30. 15.30, 1630, 17.30, 18.30, 20 ЗО. 23.30 СТН 8.00,21.005 хвилин 8.05, 19.40 Т/с "Непридума­

12.20

Х/Ф "Жуковський"

15.35 Т/с "Чотири танкісти І

18.25

ЦІЯ»

БОIШСЯ

Т/С "Слід перевертня» Т/с "Граф МонтеКрісто" 0.00 Т/С "Мегре»

Кандидати на лосаду Пре-

київ 7.00, 18.З5 Дlс "Експеди-

Т/с "Чи темряви?»

21.00 22.00

СЬКІ на велосипедах»

пес"

Ключовий мо-

Х/ф,Полонянка рай­

18.15

СТБ

Мисли-

Хіллз»

23.10 Споживач

5.00

т·с

ських КУЩІВ"

7.15 МІС "ЧаРІВНИЙ світ Тек­

Х/Ф "Увесь свІт в очах

ція)

6.00,7.10,8.00,9.00,12.00, 16.00, 18.00 НОВІ>ІНИ 6.05, 15.50 Я все про вас

Т/с

СТН

19.00 19.15 19.30 21.10 21.30

7.00, 18.35 Д/с "Експеди­

0.45 ТСН

на

1740

вець За СТt1РО8ИНОЮ"

14.15

Президента Украіни

мент

19.ЗО ТСН 20.00 ТСН. Проспорт 20.15 Т/с "Дорога Маша Березіна»

тигр

Т/С "Привид» Без дієт і рецеПТІВ

Кандидати

8.25, 17.55 Т/с "Повернення

13.45 Т/с "ДРУЗІ» 14.15 Т/с "Земля кохання,

12.20

18.25

Подробиці Т/с "РОСІЙСЬКІ ліки» Кримінал Подробиці

tOM

Т/с "ПіВНІЧ і Південь" Хочу і буду Т/с "Ундіна-2" ТСН ТСН. Проспорт Т /с "Дорога Маша

Березіна»

ко

2040 Володимир Нечипо­

18.45, 21.00

12.05 Експертиза 12.25 ВІтаю вас ..

терспорт

16.20 17.20 18.25 19.30 20.00 20.15

17.35

київ 7.00, 18.35 Д/с "Експеди­

9.00

-

17.00 Економічний ВІСНИК

Чекай на мене Єралаш ДискавеРІ Т/с .. Обійми мене» Ключовий момент

Історіі»

7.00 Подробиці. Економіка 7.15,8.15, 12.10,20.30 Ін­

1310

пес,

16.З5 М/с "Сандокан

Малайзії"

ТОМ кави"

13.20 14.35 14.50 17.00 19.00 20.00 21.45 22.50 23.50

7.30, 13.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30

ут-з

земля надїI»

Трійка.

11.05 КраІна порад 12.20 Т/с "ЖІнка з арома-

ція»

0.45 ТСН

15.20

УТ-2

ВІСТІ

22.15 Подвійний доказ 23.15 Епіцентр. Вибір-2004 23.30 Т/с .Карл 11. Влада і

Мухтара»

кохання,

Кено

ку ДІтей

11.00, 1500,

ріарших-4»

8.25, 17.55 Т/С .. Повернення

12.45

Кандидати

Новини

21.15 Т Іс "На розі біля Пат-

7.35 Абетка-малятко 740 Уроки обережності 8.20, 16.55 Народна плат-

Украіни

УТ-1

Березіна»

7.25

19.40 Саме той 20.05 Суперлото

6.00 Доброго ранку, Укра'l-

Маша

10.00 Дlф .. Камікадзе» 11.00 Т Іс .Леді Бос» 12.00 Народний артист 12.15 Т Іс .. Вісім простих правил ... »

земля надії»

29

"Дорога

знаю

Т/с "Ундіна-2» Сніданок з 1+1 Т/с .. На розі біля ПаТРI-

14.15

ПIЙСЬКl ІГРИ

Т Іс

600,7.10,8.00,900, 12.00, 16.00, 18.00 Новини 605. 15.50 Я все про вас

арших-4»

ВІСТІ

11.20 Французька мова 12.10 Надія 12.25 Вітаю вас .. 13.00 Абетка безпеки 13.15 Милосердя 1340 Святий лист 14.00, 15.15 Літні Паралім­

19.30 20.00 20.15

Т/С "УНДlна-2» ТСН ТСН. Проспорт

пристрасть»

23.40 Підсумки 0.20 Футбол. Ліга чемпіОНІВ. тих,

Маша

16.15 Т/с "ПіВНІЧ і ПІвдень» 17.15 Хочу І бум

18.25

Саме той ТРІйка. Кено

"Де рога

БереЗІна»

25.09

ТІс "Район Мелроуз" 18.30 Крісло Мультфільм М/с "Веселі мелодії" М/с "Шахерезада" Т/с "Прості істини» Т/с "Медісон"

14.00

ВІкна

14.10

Х/Ф "КОЩІЙ Безсмер­

тний!>

15.30

Х/Ф "Донька жандар-

ма»

17.30 Рослинне життя 18.00 Вікна. Столиця

18.10 20.20 22.00 22.25 22.35 23.10

Х/Ф "П'ять вечорів» Х/Ф "Непоступливі» Вікна Вікна. Спорт Час К Подружні зради

0.30

Швидкий гол

новий КАНАЛ 630, 7.05 7.40, 8 15 Під­ йомІ

7.00. 9.00. 1900, 1.30 Ре­ портер

7.20. 15.25 МІс "Хоробрий цуцик Боягуз»

8.00 Репортер. Бізнес 8.10,20.25 Кафе 8.20 Т/с "МОІ дружина і діти"

9.05 Т Іс "Неш Бріджес» 10.05,2.30 Т/с "На розі біля Патріарших-3"

11.10 Шоу І. Найди 11.55 Т /с "Медикоптер" lЗ.ОО Х/Ф "Батьки мимово-

15.00 М/с ,,,Дещо про Мімі» 1590. 6.00 Т/с "Бунтівний шлях-2"

18.55, 3.ЗО Т/С "Янгол" 17.50 Т/с "Менти" 19.15, 1.40 Репортер. Спорт ,19.25 Заборонена зона 20.30 Х/Ф "Бермудський Трикутник»

22.25

Мій товстий против­

ний наречений 22.З5 Кунсткамера

23.35 Х/Ф «Таємниці Мері Хіггенс

Кларк.

Злочин

через пристрасть»


Ne73 (9580)

25.09 СВІТ ПЕРЕЙТИ

ПОЕТИЧНА

ЗAnPOшyt: «КРИНИЦІ»

AO&POrO ApyrA ЗНАЙТИ

АНТОЛОГІЯ

у неділю, 26 вересня, о 13.00 в міському клубі (вул. Гагаріна, 6) відбудеться чергове засідання літературно-мистецького об'єднання "Криниця».

Для мене таким другом, за­ хисником здоров'я і доброю порадницею стала наш діль­ ничний лікар-терапевт Тетяна

Олексїівна Терещенко. Де б вона не була на дільниці, які б проблеми не вирішувала, але завжди знаходить час навіда­ тися до таких, як я, поцікави­ тися здоров'ям і допомогти. Низький уклін Вам, Тетяно

ІВАН ШАРАПОВ

(11.02.1943-28.03.1991) Цей буgllНОК сто іть на розі, На перехресті усіх gopir. Він посивів Big спек і морозІВ І Big ЗЛllВll років ПОСllюрів. Та go нас щоgня промовляють у РОЗМllтій фарбі сумній: "Перевірено. Мін неJЮЄJ> Чорні літери на стіні. Щоб не бутu С1нертельній сіЧІ, Не оБВУГЛllВСЯ ,ЩlРНllй gCHb, I-fашу пам'ять щоgня просвічує Иого літер рентген.

АУКЦІОН ВIД&УДЕТЬСtI

Олексіївно, за професіоналізм, любов до ближнього. Хай бе­ реже вас Господь і надає бла­ гословення у благородній

ЇдаIlЬИ. площею

Антоніна ВИШНЕВСЬКА,

1975

жителька Броварів,

колишня партизан ка- розвідниця.

ХОЧУ ПОДЯКУВАТИ

Шоо ~

за хорошу роботу, за чуйність,

ального

захисту

населення

з

-

Стартова

3-5

-

1700

площею

кв.

1314,1

-

р.;

контак­

Реєстрація учасників аукціону проводиться з адресою: м. Київ,

вул. Хрещатик, 7/11, каб. 503 з до 16.00 (крім вихідних).

9.00

Останній термін реєстрації жовтня 2004 року.

22

Ознайомитися з основними за: собами можна в робочі дні з доз­ для участі в аукціоні учасник перераховує реєстраційний !!не­ сок (170 грн.) та аванс (1 О % від стартової ціни продажу об'єкта) за такими реквізитами: р/р 26006101013104 в АБ «Укоопспіл­ ка», м. КИІВ, МФО 322625, код за ЄДРПОУ 01288322, одержувач­ УКВО « Укооппромторг», м. Київ.

АО УВАfИ СТАРWOIUIАСНИ.ІІ, ВАТ"ІІ ТА lЧИТlJIlВI

(ОПЕРАТОРА 3 О&ЧИCJlIОВAJlЬНОЇ ТЕХНІКИ)

Інститут довузівської підrотовки

на період декретної відпустки.

ЗДІЙСНЮ€ НА&ІР СПУХА"І. ДО &РОВАРСЬКОЇ ФІЯІЇ НА &А31 3AfMIIHOOCBIТHIIOЇ WКОПИ Н! 9 (фіllїR праЦlОе

8

років).

підготовки нтуу "КПІ".

вул. ЕнгелЬСа. 10·Б, Дарницьке ремон­ nю-будівельне управління;

монтажник,

вул. Красовського,

слюсар-складальник

лювального сезону, повідомляємо,

ськовОі частини;

Зарплата від

200

У.О.

.Ро()qщуКиєві~

звертатись

до

вул. Оболонська,

мо список цих будинків:

-

··іlt··«tорrОіЙі:IІ.'Шііd»'" G]l ~ ГXoJJШjJ ~

вул. Сір<а,

-

308,

ЖСК "Металург»;

вул. Черняхівського,

19,

ЕІІЕКТРИК.

,~·.~r@a~Q§;~(Qa('@,~r~I~Pli.·.'· .н

О В Е

Ж И Т тя·

Броварськuх

міської

та

-

газета раіІонної

ра4, PiH10HHoї Аержавної aAMЇHicmpauiї.

спІВЗАСНОВНИКИ

колектuв

ред.акuїі газетu. Броварські міська і раСюнна

pat.U.

раСюнна

Аержаt.міністраuія. СВІдоцтво "ро державну

реєстрацію кі N 259 від 10. 12. 1997р. індекс

61285

вул. Возз'ЄЩі8.ння,

Незалежності,

-

ОСББ

вул. Короленка, 54·Б, ОСББ "РоманТИК»;

вул. КіJЮва,

вул.

м. Бровари, район

,Зеленого палуги',

5, дп "Меблевик,,; ОлімniйсЬка, 6, ДБК "Меркурій»;

вул. Грушевського.

3·Б.

вул. Красовського,

19,

88, МЖК ,'Молоpjжний»; Кyryзова, 12, ОСББ "ХОЛодИЛЬНИК»; АДРЕСА:

2,

Гloc1ійно pjючий

-

вул. Незалежності,

16-6, АО

"Софя»;

вул. Нe3ЗIl8ЖНOC1і, 16-В, Ю "еофя»;

-

вул. Шевченка, В-А, КТКЕ "Киівтеnлоко­ вул. ОбоJЮнська,

45,

АТП

,,13209».

07400.

соuіальнuх

І від

птм "БРОВ<lритеnломереЖ<ll1.

KUЇBcbKa обл., М. Броварu.

PeAaKmop: 4-03-76.

Миколи

6.11.1993 2004 року,

Григоровича,

року,

втрачене

NQ

Вітчизняноі

6З2729 від

Броварським

війни,

27.05.1997

серія

В'ІІ

року, видане

райві)JДіЛОМ

соціального

Василя

Сініфоновича,

вважати

недій­

сним.

• Втрачене посвідчення учасника бо· дій, серія АА N2 З48561 від 15.06.1996 року, видане Броварським

йових

військкоматом на ім'я ГОРБАЧА Юрія Во­

• Втрачене посвідчення учасника Ве· Вітчизняно'l

NQ 744744,

війни.

серія

В'ІІІ

видане управлінням праці і

соціального захисту міськвиконкому від

28.01.1998

року на ім'я ЮЩЕНКА Тихона

видане

Васильовича, вважати недійсним.

N2582915

посвідчення

4.04.2003

ЗУРКЕВИЧА

року, видане

ііі Втрачене СВІДОЦТВ0 про право при· ватної власності на житло, видане фон­ дом комунального майна від року ЗГІдно з наказом

NQ 44

12.02.2003

на ім'я КОЗ·

• Втрачений державний акт на право 1 N2 207265, виданий Зазимською сіль· приватної власності на землю, серія Р

ською радою за реєстраційним номером

328

на ім'я ГАЛИЦЬКОГО Василя Проко·

повича, вважати недійсним.

Адміністрація, профком, педколек· тив школи N2 5 глибоко сумують з приводу передчаСНОI смерті колиш­ нього директора КЗПМ БІЛОГУБА Володимира Никифоровича і вис­ ловлюють ЩИРІ співчуття рідним і близьким покійного.

вересня Держеко,

Укра'IНИ

NQ 075

року, видане на ім'я МА· Сергія

Олександровича,

Колектив Броварської санітарно­ епідеміологічної станції висловлює щирі співчуття своїй колезі МАЗУР Марії Марківні з приводу тяжкоі втрати - смерті їі матері.

вважати недійсним.

бульв. Незалежності,

Арук офсетнuU. <?бсяг 1 ApYKoBaHuu аркуш.

2.

сільського rocnot.apcmBa 4·02·92; nромuсловості numaHb. лuстів і масової роботu 4·04-81;

4-23·26.

Редакція не завжди поділяє nозиці/О авторів. За точність викладених фактів відповідає автор.

-

21.06.2000

соціального захисту насе­

Алевтини Іванівни, вважати недійсним.

Засmупнuк peAaKmopa: 4-21-34.

Аистування з читачами

від

управлінням

вважати недійсним.

Втрачене

інспекцїі Мінекоресурів

муненергО»;

-

• ПОСВІДчення NQ 4/10 адвоката ЛАПТІ­ ЄВА

бухгалтерія; nрuйом оголошень

• • • •

Працюємо без вихідних з 10.00 до 19.00.

вул. Красовського, 2·Б, Пос1ійно pjючий

буpjвельний ndiзд·2;

8іААілu: і

Броварський за­

буpjвельний поіЗд-2;

ОСББ "Буpjвель­

"ЮніСlb»;

-

Адреса:

вод торговельного машинобудування;

ОСББ "Моло­

21-А,

І Втрачене посвідчення учасника Ве­

ти неДІЙСНИМ.

ВАТ "Свемон";

8,

вул. Красовського,

15,

ни, вважати недійсним

ЛОВСЬКОГО Олексія Петровича, вважа­

Низькі ціни_

вул. Олімпійська, 9-А, ДБК "Мер<урій,,;

ник-з»;

-

вул.

року.

«EneKTpono6YТOBa техніка та Аеwевий 0Allr 3 Европи»,

каКатех,,;

вул. Лаryновоі, 9-А, ЖСК ,,50-років Жов-

вул.

04.09.2003

завод нестандар-

-

діжний»;

-

в;д

у &РОВАРАХ 8ІДКРИВСІ МАrА3ИН

ryртожиток вій­

вул. Олімпійська, 9-А, ТОВ "свrтлотехні·

-

72,

N2 521131

вул. Залізнична,

вул. Лаryновоі, 7-А, кооператив "Юві­ вул. КИівська,

ня на ім'я ЛИТВИНЕНКО Уляни Семенів­

лико'l

1НОго KOМYнaJJbНOГO усmткування;

лейний»;

-

5,

-

відповідальних осіб за балансоут·

римання вашого будинку. Наводи,

·,t~n·:i~~~}:~g~;~i:,

-

ОПАЛЕННЯ. Просимо вас з опалення

ням праці і соціального захисту населен'

лення м. Бровари на ім'я ГРОМОВОЇ

було проведено підготовку до опа­

питань

В-ІІ

ЛІЦеНЗІЯ МІністерства освіти і наvки УкраІНИ серія Ад

У зв'язку з тим, що відповідаль­

алюмінієвих конструкцій.

серія

І Втрачене посвідчення ветерана ~ ликої Вітчизняної війни, серія В-1"

ними особами ваших будинків не

що МОЖЛИВІ ЗАТРИМКИ В по­

війни,

видане районним управлін­

Початок занять - 1 жовтня 2004 рокУ, Добір груп - до 15 ЖО8ТНЯ 2004 року. За довідками звертатися: м. Бровари, зош І-ІІІ ст. NQ 9. Тел.: 5-30-90, директор; Київ, КПІ, корп. 1 (головний), кімн. 170. Тел.: 8-(044)-454-94-85 - керівник філії, 454-94-84 - методист.

До відома мешканців будинків!

ДАЧІ

Вітчизняної

NQ 637864,

лодимировича, вважати недійсним.

3аняпя проводять провідні викладачі інституту довузівської

Підготовка здійснюється за рейтинговою системою з трьох дисциплін: математика, фізика, українська мова та пітература.

металопластикових та

І Втрачене посвідчення учасника Ве· ликої

захисту населення на ім'я ФЕДосюКА

Націонапьноrо технічиоrо університету Україии «Київський поnітех .. ічниЙ інститут»

вища, вік до 35 років, знання і досвід роботи на ПК. Прийом документів прово­ диться в приміщенні Q~)Vt""Io'­ ського ОМВК за

року.

перерахування

ли.коі

Вимоги до кандидатів: освіта

електрики з ремонту і обслуго­ вування обладнання; електрослюсарі (по баштових кранах); токарі 4-5 р. вод[і а

тис.

грн., в т. ч. пдв.

ДЕРЖАвиоrо CnУ1КIОВЦtI ПОМІЧИИКА ИАЧAllЬИИКА ВІДДІАЕНИ.

р.;

формувальники залізобетонних виробів; оператори бетонозмішувальної

м,

р. забудови.

900

2004

волу аукціонної комісії.

Шоо ~ .~~) ii:;il'MI1'}1~11 Виставковий за,.

кра-

установки;

-

ціна

Стартова ціна

3-5

р. за­

ТИС. грн. в т. Ч. ПДВ.

1975

електрозварювальники

арматурники

1975

Одноповерхова будівля

тно-точкового зварювання;

-

площею

кв. м,

будови.

муляри

-

будівля

підвалом

2388,6

продажу:

ЗІ 6/1З88 серіl Д ВІД 2З берез.,

N!

протягом одного дня.

засобами Триповерхова

СВІДОЦТВО

8-(044)-229-92-91, 8-(294)-5-21-34. писання договору купівлі-продажу

v

КОРПУС з ОСНОВНИМИ

Юрію Петровичу РОГАТЮКУ та начальнику ві,lJДілу з обслу­ говування пенсіонерів, інвалі­ дів та ветеранів війни _Ірині Миколаївні УЛЬЯНОВІИ. Ко­ ли б не звернулась в управлін­ ня, приймуть і вирішать питан­

cy(j'EКIiв rосподарюванни ЮРИДИЧНИХ та Фізичних осіІ. TeJ7 ..- 6-94-66_

коштів за придбаний об'єкт та під­

техноn.rl'lНИИ

нів;

4-5 р.; столяри 4-5 р.; теслярі 4-5 р.; штукатури 4-5 р.; маляри 4-5 р.; плиточники 4-5 р.; електрозварювальники

Тел. для довідок:

Умови

Конструкторсько-

привітність до людей началь­ нику управління праці та соці­

10.00

16, аДМінбудинок (актовий зал).

т. Ч. пдв.

Віра ПЕТРИК, пенсіонерка, ветеран війни та праці.

-

м,

тис. грн., в

800

року о

М. Бровари, вул. Красовського,

р. забудови. Стар­

това ціна

ня по суті.

- машиніст баШТQвихкраніВj - машиніст електромостових

кв.

775,4

2004

за адресою:

Одноповерхова будівля

справі.

жовтня

26

надає ЮРИДИЧНі консупьтаціі, nocnvrи з дellZ8IНOЇ реєстраціі та аlioнснтCltкorо 8DcвvrОВVВ8ННИ

на сторінках zазети.

За зміст реклами відповідальність несе рекла.чодавець_

l~:~~~~~!~:j

Віддруковано в ЗАТ

"Броварська Арукарня" управління у справах

npecu

та інформаuії Кuївської облдержадміністраuії .

Зам. Тираж

3380 1760

прим.

#73 2004  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you