Page 1

СЕРЕДА

26 вересня

2001 р. N2 73 (9274)

Виходить з

17 квітня 1937 року

Газета Броварських міської та районної рад, районної державної адміністрації

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• •• •• •• • 8 •

МИНУАОЇ п'ятниці на естрі1,4ному маfіАанчнку міського парку культури і відпочинку "Перемога" відбувся мітинг преА-

8

ня недоцільності проведення дорадчого опитування з приєАнанням. Бровари до м. Києва.

• •

Переконливо, ствердно й запально говорили головний лікар ЦРА Почесний громадянин м. Бровари lЛ Сокур, відпо-

ставників виробництва, інтелігенції та молоді міста з пнтан-

відальний працівник Держкомбуду України мер Броварів 1982-1985 років А.Х. Черненко, вчителька ЗОШ N!'8 КБ. Сдо-

бнякова, працівник міського центру соціальної служби для

е

Від імені ініціативної групи жителів -міста мітинг відкрив

Б.Д. Кузьменко, котрий у своєму вступному слові дохідливо

молоді /.В. Куценко, генеральний Анректор виробничого

й конкретно розкрив смисл і значення останніх подій, пов'язаних із проблемою приєднання Броварів до Києва. Група броварчан всіляко намагається довести, що лише за таких

Сидоренко, голова ради вуличних і будинкових комітетів Почесний громіІ,4янин м. Бровари МК Федоренко. У кожному внетупі червоною ниткою проходнла думка - Броварам

умов наше місто стане квітучим, невпізнаним, а життя його

бути!

• 8 8

мешканців - заможним і щасливим. Насамперед, вони не хочуть чи ие можуть навіть збагнути, що з карти нашої державн зникне місто майже з 100-тнсячннм населенням. Тож

Учасники мітингу ухвалили резолюцію, з якою читач може ознайомитися. Водночас подаємо постанову Верховної РіІАН _ України про тнмчасове припинення розгляду питань, пов'я-

якого щастя лише з цього першого кроку можна вже чекати

броварчанам? Просто вони залишаться безбатченками, без

заннх зі змінамн в адміністративно-територіальному устрої

• •

е

8 8

•• •

Ми, учасники мітингу з питання недоцільності проведепня до­ радчого опитування з

присдпан­

ня м. Бровари до м. Києва, пред­ ставники виробництва, інтеліге­ нції, молоді, відзначаємо: більше півроку декілька броварчан, не-

компетентних у питаннях госпо-

8

дарської та еконоl\Іічпої дія-льно­

сті міста, агітують броварчан за

8 е

приєднання м. Бровари до М.Кисва, проводячи збори і мі­

типги, намагаючись здобути собі

8

дешевої популярності й авторитету перед вибораl\Іи.

8

• 8 8 е

• 8

Ми виступаємо за збереження

нашого рідного міста як самостійної адміністративно-територіаль-

ної одиниці. Місто Бровари мас давню і славну історію, наси­

чену героїчними подіями і відомими і.менами. Мю1уле його тіс-

Хмельницького та з іменеl\1 Тара­ са Шевченка, котрий пеоднора-

8

зово бував у Броварах. Місто ела-

• • • •

вне своїми трудовими здобутками, промисловими підприємствами. Мас самобутню культуру, ви-

Порушуючи .питання приєднав­

• •

ня до м.Кисва, ці агітатори навіть

8

не уявляють про надзвичайно

·•

складний клубок питань, які ви-

•••• •• •• ••• ~:~r~~д~а~~:: ~~н~:роепд~~~~ ••• ~~~уитви~словіи~: ~~~~

никають з цього приводу. Брова-

ОСТАННІМ часом я

ретворенпя м. Бровари ІЗ околи­ цю столиці. Ми проти розl\Ііщен­ ня у нас небезпечних промисло­ вих підприємств, сміттєзвалищ та інших екологічно небезпечних

літичний

авторитет

зі сторони спостерігаю за баталіями про пере-

тощо підбурюють броварчан здати наше

дачу міста Броварів до

рідне місто під патронат

Києва, маю свою дум-

Києва. А

ку, слухаІЗ ініціаторів

з

тя, яким не:чає чим до-

ши крап-І

ни~r

і

рувати

ституції Укрс!Їни. Верховна Рада України 11 липня ц.р. ухвалила

тань, пов'язаних зі змінами в адміністра­ тивно-територіально­ му устрої України, у зв'язку з підготовкою та проведенням Все­ українського перепи­ су населення 2001

постанову, де рекомендувала ор­

року

ня. На сьогоднішній день це пи­ тання не ІЗрегульоІЗане чинним за­

конодавством, суперечить Кон­

ганам місцевого самоврядування протягом року утриматися від

З метою створення належних умов для під­

прийняття рішень з питань адмі­ ністративно-територіального уст­ рою України і не вносити на роз­ гляд Верховної Ради України про­ позиції з таких питань. Нашій територіальній громаді падані пеІЗпі права і ми повинні самі скористатися ними для по­ кращання сІЗого життя,

готовки та проведення з

5 по 14 грудня 2001

року Всеукраїнського пере­ пису населення Верхо­ вна Рада України поста­ новляє:

Рекомендувати Вер­ ховній Раді Автономної Республіки Крим, орга­ нам місцевого самовря­

не чека­

ючи подачок з Києва. Пропонуою створити громад­ ський комітет із захисту прав те­ риторіальної громади м. Бровари та направити цю ре:юлюцію ІЗ БроІЗарську міську раду і засоби масової інформації. БрсшарчаниІ Будьте патріотами свого рідного ~Ііста. Дамо відсіч посяганням на нашу територіаль­

.

дування та органам ви­

конавчої влади у період з 1 липня 2001 року по 1 липня 2002 року утри­ матися від прийняття рі­ шень з питань адмініст­ рати'вно~територіально­ го устрою України і не вносити на розгляд Вер­ ховної Ради України пропозицій з таких пи­

ну громаду та знищення з терен

України майже 100-тисячних Бро­ варіІЗ міста молодості, краси і

тань.

Голова Верховної Ради України І. ПЛЮЩ. м. Київ, 11 липня 2001 року, NQ2646-III.

спорту! Прийнято на мітингу 21.09.2001 року.

знов забудуть, як за

моло.чні та кисельні ріки з Києва не поте-

Троєщину де ніхто не хоче жити. Де воно,

8 8

більше туди йти не хо-

чуть. Коли коротка ко-

краще життя, і хто нам

е

чуть. Але БТІ одне, і

вдра і потягнеш її на го-

його надасть? Ми, ме-

е

"Ілову, почи-

шканці Броварів, пови-

1 так 1 Брова-

Києва про це не подбає.

~rр~ам~~~ •. І ми н.·Е ВІА·

мІ ст· о 1 .

AAM•D

_

.:ау~:. ь ~~~;.~~ нні самнідбат'! про майбутне. іякии дядько з

иоrо .~~тьсяз~<~1~~

та, на на· рзнути" · А шій гро-1іо-----------------.Ідо мера !Чіс-

з того, що спритники, аби розбагатіти, проси-

ку нас ніхто не пустить. Так, сьогоднішній мер

стало други:-.r Корчуватим Ум. Києві. Це наше :-.rісто, і :-.ш його ніктrу не віма;,ю. Здоровий

зачепить їхні інтереси. Навіть такий факт, як поховання. У Броварах

але пан О:-.rельченко всього один такий індивід, а що було до ньо-

да:-.ю рішучий бій, то:чу вношу пропозицію організувати рух "Само-

а от що сталося з мігрантами, невідомо. Уже

ва свої проблеми, і люди з околиці, просто-

близьких аж підЛітками.

сці, розвалені трамваї, забуті околиці ... А що

також щоб розбагатіти,

БТІ на вул. Трьохсвяти-

лодь. Вона буде др~ти_м

ко шде У

8 8 8 8

сьогоднішні спритники,

заробити собі іl\1ідж, по-

не почує. ТаС\1 ми нікому не потрібні. У Киє-

явши добу в черзі до

тельській, щоб зареєст-

щоб наше рідне ::-rісто

та пана Омельченка на Хреща'Гик- для страй-

ли надати ї:v1 усього один метр державного

а за це брати з них гра· п ШІ. ерші розбагатіли,

Особисто я та багато

моїх друзів проти того,

щоб оформити заповіт на квартиру, також потрібно звертатись туди. Пенсіонери нашого мі-

е 8 8 8 8 8

кордону. А,ля того, щоб пропускати в "краще життя" всіх бажаючих,

У багатомільйонному місті наші, кожного з нас, великі проблеми перетворяться в писк комарика, якого ніхто

•• •• •• ••• ••• •• •• •• •• •• ••• •• •• •• •• •• ••• •• •

м. Києва. А нам са:-.ш:-.1

qЕ H'A.W•E'.'

маді. Цим ділкам байдуже, що буде потім і чи будуть захищені інтереси броварчан. .

• 8 8 8 •

самовільно

ду~Іку. Зовсім недавно у гу-

~юристів ходив анекдот, смисл якого складався

е

8

зроблену добудову і отримавши відмову -

r-----------------

~~)~~а:~~~ І

Про тимчасове при­ пинення розгляду пи­

ні заклики ініціаторів приєднан­

бу­

трамвая, 1\ІИ виступаємо проти пе-

8

8

но-територіального устрою,

ПОСТАНОВА

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

дана броварчанам під городи, бу­ дувалися котеджі і вілли «нових українців». Ми закликаємо мешканців міс­ та не піддаватися на провокацій­

дуть надаватися всі комунальні, медичні й інші соціально-побуто­ ві послуги броварчанам не ві­

тянську галузь.

і подіями визвольної війни під прuводоl\1 гетьмана Богдана

об'єктів. Бровари достатньо вже насичені цими підприсмстваl\Іи. Проти того, щоб на землі, яка на­

рчани споживають воду з р. Дес­ на, і майже двадцятикілометро­ вий водовід проходить по землях Броварського району. Господареl\1 цього водов.оду є виробниче управління водаканалізаційного господарства, підпорядковане Київському «Облводоканалу». Га­ зові магістралі міста знаходяться на балансі «Київоблгаз», і газ ми теж отримуємо з Київської обла­ сті. Міська система забезпечен­ ня електричною енергією разом з «Київобленерго» приватизова­ па Американською компанією. Центральна районна лікарня с ко­ мунальною ·власністю Броварсь­ кого району. У місті знаходиться районний центр, багато організа­ цій, що працюють і на 1\Іісто, і на село. Як бути з ними? Яким чи­ ном, у разі зміни адміністратив­

со ко розвинуту спортивну та осві-

.... цтвом

Інф. "НОВОГО ЖИП'Я".

домо. І хто робив економічне об­ грунтування з усіх цих питань? Які будуть тарифи і скільки дове­ деться платити броварчанам за переоформлення землі, докуl\Іен­ тів, прописки, назв тощо. Спостерігаючи, як живуть кия­ ни в Биківні, Чабанах, Пирогова та інших окраїнах ~~- Київа, в яких немае ні тролейбуса, ні метро, ні

JА но пов язане з укран-Іським коза­

8 8

нашої держави.

своєї маленької батьківщини. З решти проблем кожна дума-

юча людина зможе зробити відповідні висновки.

ё-РЕ30ІЮЦІR •• ••• •

управління з експлуатації та ремонту житлового фонду /.О.

8 • • 8 8 8 8 8 8

ста, мабугь, знають, але не підозрюють що це

міста Києва багато робить для своїх виборців,

закривають кладовище, і доведеться хоронити

го? Пластування на ~1і-

Тепер про нашу мо-

сорто:ч серед однолпюв

буде, як пан 0:-.rельчен-

·

"

велику

"

по~

лrтику? Про околицІ

глузд пере~rоже. А штрейкбрехерам !>!И

стій ні Бровари", який відстоїть наші інтереси

і дасть відсіч по.ІІ.ітични:-.1 перебіжчикам. Валерій БЕРЕЗИНЕЦЬ,

мешканець м. Бровари.

•е 8

• • 8 8

• е е

е 8 8 8 8 е

• 8

• е

8

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

МАЙ,УТНЕ ПОЧИНАЕТЬСR

сьоrоанІ Нещодавно відбулася установча конференція районної організаціі Все­ українського політичного об'єднання "Жінки за майбутнє". У ·,ї роботі взяли участь представ­

ники органів влади, засо­ бів масової інформації, громадські активістки міста. Голова Київської обла­ сної організації ВПО "Жі­ нки за майбутнє" Н.В . Демченко розповіла, що об'єднання консолідує громадян України навко­ ло ідеї розбудови держа­ ви, де найвищими цінно­ стями є людина, жінка, сім'я, дитина. Основна мета об'єднання за­ безпечення гідного рівня та якості життя громадян України, поліпшення ста­ новища дітей, реальне

забезпечення рівності

чоловіків та жінок. його очолює відома громадсь­ ка діячка Валентина Іва­ нівна Довженко. Члени об'єднання пе­ реконані, що Україну не­ обхідно розбудовувати як міцну соціальну дер­ жаву. Вони вважають, що жінки в країні можуть і по­ винні долучатися до ви­

рішення соціальних про­

блем, побудови грома­ дянського суспільства, не

маючи

морального

права й надалі лишатися

поза політикою. Їх не вла­ штовує нинішня ситуація, коли жінки практично не можуть впливати на при­

йняття рішень органами

влади, бо не мають там достатньої кількості представників. Тому об'єднання збирається висувати й підтримувати своїх кандидатів на вибо­ рах до рад усіх рівнів. Після обговорення ви­ ступу Н.В. Демченко присутні провели вибори керівника Броварської

організації об'єднання. Нею стала Валентина Іл­ лівна Костина, начальник управління праці та соці­ ального

захисту

насе­

лення Броварської місь­ кої ради. У своєму звер­

ненні до колег вона за­ уважила, що об'єднання "Жінки за майбутнє", що вбачає своєю високою місією допомагати лю­ дям у вирішенні їхніх на­ гальних проблем, вже

довело ділом: це не лише слова. Так, під час свят­ кування Дня міста у ра­ мках благодійної програ­ ми "Допомагаємо лю­ дям" було роздано 140 наборів харчування ма­ терям, які мають дітей до

1 року. Наталія ЧЕМЕРИЧЕНКО.


26.09 r------------------------~

---l!:Ii1ФІtrm11

НАКАЗОМ ДПА України від 9 серпня 2001 року N2320 у складі державної податко­ вої служби України утворено Департамент з питань адміні­

ІЩЕ РАЗ

ПРО КОЯЕКТИВНІ ДОrОВОРИ

стрування акцизного збору й

контролю за виробництвом та

обігом підакцизних товарів.

У 1993 році був прийнятий Зако н України від І липня 1993 року за N233 16- Х ІІ " Про колективні догово-

Ію і праці при роботі в шкідливих та небезпеч них умовах праці, на робо­ чи х місцях, де застосовується важ­

Наказ видано на· виконання

ри і угоди ». Стаття

У казу Пр езидента

« Про

України

Ч ерез роз порошеність функ­

наступниками призвело до іс­

цій не відіграв конструктив­

нування на території України досить-таки стабільного рин­ ку контрабандних товарів ,

ної ролі в регулюванні ринку і спеціальний державний ор­ ган

з · цього

питання,

що

особливо тютюнових виробів . Не дало п озитивного резуль ­ тату навіть вв едення пільго­

по­

стійно знаходився в процесі р еорган ізації спочатку Держспецмонополія, в по­ дальшому Комітет, а потім Де­ партамент Мінфіну.

вої ставки акцизного збору на сигарети безфільтрової групи, що передбачало скоротити їх контрабанду із

посилення

викладає

ка праця, захист щодо своечасної ви­

державного

конт­

Молдови та Росії та

сферу застосування цього закону. у ній чітко вказано, що колективні договори укладаються на підприсмства х, в устіІ н овах, ор гані заціях незалежно від фор~ш влас н ості й господарювання, як і використовують най:чану працю і ~rають правоjори-

плати зароб ітної плати, з надання відпусток та соціальний захист. Профспілкові ко!'rітети, ради тру­ дових колективів, упов новаже ні тру­ дових колект ивів, працівники н едо­ статньо ви:чагають від ад~r іні стр а ції своїх підприс:'>1ств, організацій, уста ­

ролю :Іа виробни­

збільшити доходи

цтвом

бюджету. Навпаки, н е легальний обіг

дич ної особи. Трудові колективи, в

ІЮВ уклада ння колективних догово­

яких налічується більше 5 працівників, зо бов' язані укладати колектиrші договори.

рів, чи;-.1 обмежують соціdЛьний за­ хист своїх працівників, встановлени й законодавство~! У країни.

Створення цього Департа­

Неви важена пuлітика дер­

джету від нелегального обігу

Кодсксо ч України про іlNІіністра -

Управління праці та соціального

!'r енту виклика не необхідн і с ­

жавних органів у ліцензуван­

пш ні nравопорушення п ер едбаче на в ідповідальн і сть влас ни к і в або упо шюваже них н им органів чи пр офспіАок за ухилення від участі в переговорах щодо укладання колективного договору шляхоч накладання штрафів, а також вони н есуть дисциплін а рну відповідальність .

захисту населення мі ськради, на яке покладено пров еде ння повідомноі р еес трації коле кти в них договорів , з вертається до керівників, голів пр офко:ч ів та РТК. упов новажених трудовими колектив ами і працівни­ ків підприємств, установ, організа­ ці й, незалежно від форми власності

тю вдосконалення ·регулюва н­

ні і. стала однією з причин не­ ле гального виробництва та

сигарет т а цигарок в 2000 році, за орієнтовни~ш п ідра ­ хунками, досягли 2 10 млн.

У п ереговорно~r у проце сі з укла-

та господарювання, провести п е ре­

ров' я громадян, зб ільш ення надходжень доходів до бю ­

дан ня колективних договорів старо-

говори з укладання та укласти ко­

джету,

ни встаІювАюють вза еч ні зобов ' я:ІіШШІ , що Р('гулюють виробничі, трудові та соціально-економічні відносини :ч іж ид~rіністрацісю і трудович колективо~І. Від і~Існі трудовогu колект и ву ви ступ ають профспілкuві ко ~ІіТl'ТИ, ради трудових колективів , уповншюжені трудовими коЛl'Ктива~ш .

лективні договори і за ре єструвати їх в управлінні . Спеціилісти управління ш1дають консультації з укладання колектив­ них договорів. Наша адреса: uул . Гагаріна, 8-а, тел . 5- 15-84. Пр и цюс:vr о з 8.00 до 17.00, п е рерва з 12.00 до 13.00. Іван ЧЕРНЯВСЬКИЙ,

боротьби з незаконни:ч виро­ б ництво ;-.! та обігом спирту ,

У колективних договорах визна'Іасться захи ст пр ацівників найі'>rа-

гuловний с пеціаліст з питань оплати праці та трудових відносин .

N22

та

с пирт у,

обігом

' УТВОРЕНО

алкоголь­

них н а поїв і поТІо­ нових в иробів » та на підстав і Поста­ нови Кабінету Мі­ ністрів України від 7 серпня 200 І року

ТЮТЮНОВИХ

ДЕПАРТАМЕНТ

недоотримав

2000

ня виробництва та обігу спир­

ня їх високої якості, підви­ щення ефективності контро­ лю в цій сфер і, захисту здо­

а

також

посил е ння

алкогольних напоїв і тютюІю ­

вих

вироб ів

на

територ ії

У країни.

Відсутність единої с исте~ш

~------------------------~

році

75

в

~1лн.

грн. в порівнянні з

N2940.

ту, алкогольних напоїв та тю­ тюrювих виробів , забезпече н­

ВИрО­

бів зрі с, а бюджет

1999

роком.

то го,

витрати бю­

Крім

обігу алкогольної та тютюно­ вої продукції. Видача ліцензій без rрунтовного вивчення лі­ цензіата призводила до « ша­

До цього ч асу, ч ерез відсу­ тність контролю за цільови м

леної ротації» операторів оп­

шається стабільним каналом

грн .

використанням спирту, зали ­

тово-роз,І!;рібного ринку. Так, лише в 2000 році було анульо­ вано 846 ліцензій в Цій сфері діяльності . Виявлені випадки видачі ліцензій на виробниц­ тво тют юнових виробів су­ б'єктам підприємницької дія­

поповнення с и ровин ою неле ­

гального виробництва алкого­

·лЬних напdїв його отримання суб'єктами підпри є мницької діяльно сті н а ч е бто з метою виготовлення медикаментів та

льності , що н е :чали п овно го

особливо парфумів. Парла мент покликаний за­

технологічного циклу вироб­

безп е чити реалізацію держа­

держав н ого р егулюван ня ви­

ництва ,

робrшцтва та обігу спирту, dЛ­

фірм були житлові пом ешкан ­

когольних напоїв та тютюно ­

н я.

вих виробів призвела до хао­ тич ного функціонування ри ­

Незадовільн е виконання контрольних функцій Держ­

вної п олітики у сфері вироб ­ ництва та об і гу спирту, алко­ гольних напоїв і тютюнових виро бів. .......

нку цих товарів на Україні.

спецмонополією та її право-

а

адресами

деяких

Прес-служба ДПА Україн.W

БРОВАРИ СЬОГОДНІ. Привакзальна площа.

Фото Олексія МІЛЬКА.

-----------·---------------------------------·---·-------ХІ•()JІІІ{1-'. У минулому році місто відзначило 370 років з дня свого. народження. Чи так це? На думку корінного броварця, нині покійного краєзнавця Дмитра Михайловича ГАМАЛІЯ, Бро­ варам щонайменше 400 років. Молодий іст:_орик, кандидат історичних наук Андрій БУЛЬВІНСЬКИИ, котрий народився у Броварах, теж нама­

IJІ:t() tiiC"l'I~ЧJ{()

гається дослідити історію свого міста. У своїй роботі ав­ тор використовує як дослідження Дмитра Гамалія, так і кілька десятків історичних джерел XVII століття, і в першу чергу - · "Архів Південно-Західної Росії", "Відомості про населення Остерщини", "Універсали Богдана Хмельниць­ кого", "Переписні книги 1ббб р. ", "Опис України••. " Гійо­ ма Левассера де Боплана, "Історію міст і сіл УРСР, Київ­ ська область ", "Боротьбу козаків Київської сотні з київсь­ кими монастирями та магістратом у XVII-XVIII ст." та інші. Усім, хто цікавиться історією, і Зокрема історією свого міста, цікаво буде прочитати коротку хроніку письмових згадок про містечко Бровари у XVII столітті.

37

1648

лиnня

р. кuзацький роз­

вілник Ярема Ко!!І\<.' В ИЧ на лопитІ в Галичі роз nовів зокре~rа про те, що київський

ка ш телян,

се натор

50

Адам Григорович Кисіль лав кі вн иІjь,

2

га ­

гар~r ати і достатньо по ­

роху Бровара~І- мі сту князя Яре­ ~ІИ Вишнев ецьк огu.

У жовтні

1648

р. броварській ко ­

зацькій церкві Святих Петра і Па­ вла був подарований дзвін і з напи­

648

рати за ослух , а сотню, як адміні с­

ві ри всяких чин ів людей» стольник

тративну одиницю, ліквідувати .

Василь Петров ич Кік ін. З 20 на 21 сі чня 1654 р . в містеч­

Російський

ро з відник

Л у к 'я н

Климовський, посланий з Моск ви в Україну на розвідку обстановки, доповідав у вересні 1651 р . , що,

при був ши до містечка Го гол ів, він « /\ЛЯ достовірних вістей» ІЗ серп­ ня ходив до Ки е ва пішки і, не дій­ шовши до Києва 10-верст, був у

містечку Бровари . "А в тому місте­

ЗА ДЕЯКИМИ даними, Броrзарн

ко з аків, nослав їх н а ~І астні сть уні­

со ~J: "Року І

мі ся ця жовтня цей

чку в Броварах стоять черкаси, а

uули :І сІ С ІЮН<lІ!і наn рикінІjі XVI ст. к н я :Іl'\"1 Яр е:-юю Ви шнеn е І1ЬКИ ~І .

атсІ,кого митрополита Іо с ифа-Вель­ ю І і ІІ а Рутського Заз и ;\І' с. Вони

інші приходять в те мі стечко і з обо ­

П<.'рІ ІІіІ nи с ь:-І ШJ<І :~гадка у доку:-r ен ­

протри:-rали С<.'ЛО у облоз і пр отяго"1 тижн я , а са мі ч астково з і брали, а частково знищили весь хл іб на по­

дзв ін ло це ркви святого П етра і Павла n оланий від козак і в Бровар ­ ських Кирила О ни сковича» . Повертаючи с ь віл гсть~r а на Бог­ дана Х~1 <.'ЛЬНИЦЬКОГО, ро с іЙСЬКИЙ

лях зази~1 ськ их,

посол Гри гор ій У н ковський

таль tt нх

1628

ДЖ<.'ре.-\ аХ

В І ДІ!О С И Т Ь СЯ

ДО

р. , кол 11 GілІ, JІІ <І .ч астина Осте р ­

сJ,кого староства,

ку 1\Н

uходнли

і

вирубал и бортн і

1649

1

тра ­

дерl' ВіІ Та ВЧ ИН ИЛИ інші ШКОДИ ЗіІ ­

вня

:-t у . Коли Бровари nl'\Jl'Йш ли у вла ­ с ні сп, f\ІІr:nо - ПсчсрсІ,кої лапри, то ­

:JИ~11\ Я і\І .

Ки ева. П<.'р е ночував ши , ві н ня вирушив на Св ітильне .

чн о В СТіІІІО В И ТИ

зас І юва ІІі у 1593 р . Троїцькн'1 Бо ­ л ьничнн ~І ~юн а с т н рс~І Кнс во - Пе ­

Дан илов ичі зас новують " ~1іж Бро ­ вараюr і Бори с поле ч" Требухінку і Дуда р і в. У тому ж роц І бро ва р сь­ к і й троіцькій цер кв і була пода ро ­

У Ре~о:стрі В і йська Запороз ького , с кладено го восени - взимку 1649 р., у Брова рські й сотні Київс ького nол ­ ку з начиться 52 козіІки на чолі і з

черс ько\ лаври.

вана кольорова тріодь з напи со м

сотн ик ом Ф едо рu'1 М едвином .

У г рачоті арх і :-r а ндрита Кисво­ П сч<.'рсr,кої лавр и Петра Могили за 7 січня 1629 р . є згадка про Брова ­

«офировав

Бропар н ,

Н іІ ЛL' ЖіІЛіІ

Пl'

Винп І СВ<.'І\І,ко­

ВДаЛО С Я

За іншими даними, Бровари бу!\J1

У

1633

р.

-

вл а с ники

Бо р ис поля

христолюбивий п ан

У

1650

р. при\хаn у Брова ри і з

2

тра в ­

р. у БроВіІР<JХ, окрім влас­

зу в ід Хм ельн ицького і з- за Дніпра для припасів " . Ч е ркаси розпов іли Климо вському, що за раз у Кисві стоїть геть:'>Іан Великого кня з івст­ ва Литовського Януш Радзивіл з 15 тис. чолов ік , а коронний гетьма н Микол а П ото цький, польний геть­ ~r а н Мартин

Калиновський і

пан

О со корків , з Тро є щини і інших рі ­ з ни х с іл піман их і бояр , яких було п ід тися чу» і зn пр осивш и для кер і­

«З р і з них с іл ло >юнастиря Пе чор ­ ського Київ сько го нале жачих, а са че : :1 двох с іл Пухівки, з Пухової Слоб ідки, з Нов оселок, з Бров ар ів, з Дубе ч с н ок двох , з Сва ро~ІЛЯ, з Тар асов и ч,

з

Вишняків,

вництва ІІ ЮІ И б іля

Гніди на ,

150 запо розьких

проти

чого вистуnиАи

М ик ільс ького ~юна стиря, оскільк и

їх землі в іді й шли піл мі с це розта ­ шування сотні.

м енов ич К у рак і н , бояри н князь Ф едір Федор ови ч Волконський і дяк Андрій Н емиров, прибув ши в

мистри і всякі служилі і жилецькі люди були б у це ркві, оск іл ьки їм

м онnхи Кис во - П е ч ерсь ко\· лавр и та

п олку ,

23 лютоrо 1654 р. n ослані у Київ восвода~ш боярин кня зь Ф едір Се­

вони сьогодні будуть у Киє ві, і що б

Н а карті України французького в і йс ькового ін женера Гійома Ле ва­ ссера де Боплана ( перебував в Укра ­ іні і Польщі н а за прошення поль­ ського уряду у 1630 \647 р . р . ) зображс ні також і Бровари, що сві ­ дчить про те , щu на той час Брова­ ри були вже достатньо відо ~ІИ"І

:-rандр ит П етро Могила, о зб роївш и

ко го

похв а лою.

ч анівц і і Фа стові. А на бро ва рсь­ кому боці Дн і пра , на впроти Ки є ва на nеревозі стоять черкаські пол­ ковники Лобода і Булавка, а з ними не пустити ляхів на лівий берег .

р. київ с ький арх і ­

задніпрян ську сотню дуже доброю, що бу~о в його вустах неаб иякою

«село» Бровари, послали до київсь­

4 тис .

1630

Броварська сотня у ті часи була значною військовою одиницею . TaJC, наnриклад, польський ротмістр Павша в листі до Радз ивіла від 24 січня 1654 р. назива с Броварську

кого митроnолита «відомість» , що

ців і з П равобережжя починас фо­ рмуватис ь ще олн а сотня Київсь­

лиnня

п орозько го п овертався в Москву.

в Котельні, Ружині , П аволочі, Ро­

40

не Бровар с ькuї сотн і , і з персселе н ­

12

с ильович Бутурлін, котрий пі сля приведення до присяги Війська За ­

тис. чоловік стоять

Тишкевич з

І оа нн П редр иширсь кий до церкви пр есв. Тро ицьr в кіевопечерс кому :-юнастиру на вратах, оферава ­ на в року \ 633».

ри.

ку Бровари п о дорозі з Києва на Ніжин ноч ував бояри н Ва с иль Ва ­

ч еркас , а стоять для того , щоб

митро полит з усім освяч ен им со ­

бором був у їх приїзд у собор ній церкві, а також полк овники , бур­

Се ред давніх рече й, які нал ежа­ ли ко зацькій це ркві Св ятих П етра

потрібно сказати царс ьке милости ­

і Павла , відо~І і срі бний хрест з на ­ писо м " сей хрест надав Іва н І гна ­

п оїхали в Київ .

тенко - до храму ап. П етра й Пав­ ла року 1653" та на срібній гро бни­

Б ровар и ночував царський по сол стольник Федір Олекс ійович П о ­ лтєв, який ї здив до гетьма на Богда­

ве слово . У той же де нь воєводи З

4

на

5

березня

1654

р. в «селі »

ви, йде на зустр іч скарга:-.1 впливо ­

ці слова: "я раб Б . Прокоп Шулже­ нко з дружи но ю подали кіот до храму а п . П етра й П авла року

в и х київських ч е нці в. Ві н наказуr:

1655".

ра Косова.

н асел е н и м пункто~І , оск ільки в ін ­

стар шині П е рея слав с ьк огu п олку

шому випадку вон и

слідкувати , а б и селяни ~юн іІ стир ­

У с ічні 1654 р. у 22 мі стечка Ки ­ їв ського полку, зокрема й у Брова ­

у Москву проїжджав анті ох ійс ький

с ькі не « n ок о за чили ся» , і н ав іть ка-

ри ,

патріарх Макарій у супроводі с и на

не

б на карту француза .

nотрапили

Х:чел ьницький, яко:-rу була п отрі­ бна підтри:-1ка право славної церк ­

був п ослани й

«приводити до

на Хм ельницького у Чигирин і до

київського митрополита Сильвест­

10

липня

1654

р. через Бровари


26.09 11 НАМ

3МАFАІОТЬСІ

&ІОТЕХНОЯОrИ На

базі

"З днем народження!"­

рі заповнили районний бу­ динок культури, щоб послу­

ленних гостей, присутніх на

хати

святі . .ДЛЯ вас і тільки для

району,

"Станція В", "СНЕ

RA",

"Об'єктив",

ліс",

"ПірюІіда" та гості з

ків",

району,

з

початку

розпочала

свою

Києва

присвячена

вам,

з цієї події нашого постійного автора Олексія МІЛЬКА.

найбільшу радість прин ло повідомлення про те, що

це не останній рок-концерт,

ваний на зміцнення сучас­

а лише початок великої ак­

них музичних надбань в мо­

ції, яка пошириться на весь

лодіжній рок-музиці, який так і називається: "І О неза­

дитимуть іще чотири кон­

2001

Технік штучного осіменіння корів та телиць особис­

рок".

І

район. А щоп'ятниці прохо­

вересня

року в приміщенні ак­

церти у різних селах нашо­

го району.

тового залу районного бу­

Тож до зустрічі на музи­

динку культури стартувала

чних l\Іайданчиках і до на­

ця акція завдяки підтримці поки що небагаточисельної

ступних СХОДИНОК l\ІОЛОДJЖ­

ар~Іії спонсорів, таких, як:

Стежте

міськрайонна організація

шеннями, сприяйте нашій акції, дзвоніть. Ми завжди раді спілкуватися й співпра­ цювати з вами. Наш теле­ фон: 4-15-48.

Товариства Червоного Хре­ ста, "ПП Корж", Калинівсь­

тих господарств населення с. Жердова, срібний при­ зер XVII обласного конкурсу 2001 року Ольга Михай­ лівна ПРИХОДЬКО на 11 етапі змагань (справа). Злі­ ва - суддя обласного конкурсу головний ветлікар Ки­ ївського облдержплемпідприємства Олександр Пет­

кий завод "Будперліт", "ПП Радченко", "Євро-Факел", "Бау-Факел",

"Валекс",

НОЇ акції "Нам

за

-

років".

художній керівник

нізаторів, l'Іузикантів. Най­ більше

10

за нашими оголо­

Володимир КУЗНЄЦОВ,

що велuка подяка від орга­

рович ГОМЕЛЮК.

враження за­

лишив цей концерт. А' е

ції, її перший етап спрямо­

лежний

Переможці XVII обласного коккурсу спеціалістів з відтворення сільськогосподарських тварин 2001 року.

"Славянская

Незабутнє

першому

Перша сходинка цієї ак­

шановні читачі, фоторепортаж

GEVA"Зоопо­

сталь".

держави.

фахівці з господарств нашого

рок-групи

серед яких були:

жителі

ювілею молодої незалежної

Броварах відбувся конкурс біотехнологів Київщини. На ньому успішно виступили й

найкращі

вас, дорогі броварчани й

ходу районна молодіжна музична акція "Нам І О ро­

обласного дер­

Пропонуємо

РОКІВ''

лунають гучні вигуки чис­

~ересня

жавного племпідприємства у

району.

районного будинку

від глядачів, кот-

Переможець (срібний призер) XVII обласного конкурсу біотехнологів технік штучного осіме­ ніння свиноматок СВАТ агрокомбінат "Калита" на ІІІ етапі змагань Ок­ сана Олександрівна ТУ­ ГАЄНКО. Суддя обласного кон­

курсу біотехнологів Вік­ тор Григорович ДМИТ­ РЕНКО, головний зоо­ технік ки·І-вського обл­ Заступник начальника голоІ!ного управління сільського господар­ ства і продовольства В.Г. НАИДЕНКО проводить нараду з головни­ ми зоотехніками районних управлінь.

держплемпідприємства.

}:!

---------------------------------------------------------,1111 с •• ~· () 1111 х 31"'1.\. ,r, () J{ XVII

J;J»(JII1.\І»Іt архіАиякона Останній

Павла

:;алrІІІІІІВ

Алеппського. н,Іступне

пові­

ло'члеІІІІЯ про :чістечко: переправи­

ворі АОКЛ<ІЛL'ІЮ ОП\L':Ч ТроІІ\ЬКИ'\1, у

Шеречетсв

ВОЛlJ;\ІІІ!ІЯ

СТО;\/,І!ИКіВ

VЖІІВаЛІІ,

ВІ,\,\>ІМІ, ЩО

ІЧ

що!J

ВОІІИ

ІІ>ІЛСЖИТІ,.

Tl'

\1оже

Правоберс>жжі, Броварська сотня,

для розширення чеж Київськоі со­

відправив КІІ.

Юрі}!

Борятинського та

проти

них

\1ИЮІТОВИЧа

Ів,ІІІа

Івановича

тні, вливасться до іі склаАУ· Виступивши проти розчлl'нуван­ ня України чіж МоскоІJсІ,кою і ПолJ,СЬКОІО

Іван

лерЖіІВіlЧИ,

БрюховеtІ,ький

Гl'ТЬ'\ІіlН

у листі-:тер­

ВІІІИСЬ через Дніпро, "чи проїхали

та'\І са:чого па11а Василя ДвореІ\І,­

ЧааNІсва 3 ріпІrичи ЛІОАf>'\ІИ. "І :чи­

АВі великі

кого з АL'кільк,rАесят ко11ей тач на

лістю, госуАар, Божою..

І'<І'\І, багаТИ'\1 ВОДОЮ і ПІСКdЧИ, і ПО

Ві/І,ібр,І!ІНЯ

Д

КІІЯ]І Юрій 1 Іван Яку!Jа ПотоІ\І,ко­

Вl'ЛИЧеЗІІОМУ Лісу, ЯКИЙ Вl'СЬ СКЛа-

Ві;\ібр,ІВІІІИ, Ї:Ч ГІО;\<І'ПІ, ІІІ, ОО бІЛІ,ІІІе

го і поляків і волохів і сербів поби­

сч, об~шнула християн і Чdl: на~Іір

1\<ІП'І,СЯ із СОСеН, ПОАіОІІИ<' КІ!Пари­

і !ІаС: і іІІІІІИХ Не .\ІІІІІ<ІМІ .

су, ЯКі Вр<ІЖ<ІЮТІ, ро:;уч :!і\fІВУВ<lІІ­

т'"' яка суперс"ІК<І !Jул,І :1 ()оку н<r­

ли, рубам! іх 15 нерет віА Киева до Броварів і :;а Бровар!!, а полковІІи­

ніщо перетворити, так, щоб на тих

милі

по ву:;ькич АОро­

ТІ!Х

.\І!СІ\1>,

lloL:~\<IТ!I.

.:\

ЯКЩО б

ІІЯ'\1. Увечері '\ІН прибули на неве­

чальства,

ликий базар, що звався Бровари. У

.\lil!OTI>

JІІ,ОМУ ГарІІеІІІ,Кd 1\l'JЖBi! В іч'я ilL'і Павла і с полвір'я, на яко:чу

<lрхічаІІ 1\рита з соборо.\І 1 вс• досто­

живуть

їнства :чожуп, та:чо

TjJ<l

:чонахи,

і

яке

належить

u

чи в

Tl'

ІІL' вступасчося:

ТіІ'\10 ЙОГО '\ІІ!ЛІLТІ, ОТІІ,Я ЧІП'­

роПОЛИТ<l,

пана і

пасп1ря і

1 са.\ІІ

са:чш·о

погодить­

ка

Шенберка 1\,І

3

товариші

ннч

поляків

волох і сербів взям1 живих

40

і

чо­

ловІк».

У липні

1659

р., як лоповіNШ ко­

ронний обшннй Анлрій Потоцький королю, ":-юсковсІ,кс військо, ви­

Кисво-Печерсько:чу :-юнастирю, як

ся, а нас більше•, щоб ІІL' е:\ухалн.

його '\Іастність». 22 січня 1656 р. гетІ,чан Богдан

ГосПОАУ Богу ваІІІУ чнлістІ, вруч<к­

ступивти із Киева, перейшло було

:-ю.

Дніпро, бажаю'ІИ :;аrюЛОІ\іТИ Бори-·

ХчелLІІИІ\ЬКИЙ ВИАас унівL'[JСал ки­ ївсt,кочу полкошІику Павлу Янен­

Да11 в Чигирині, СРІІІЯ в

N'ІІІ,,

сполеч". Негайно переправивтись

рукою

NІВ цич планач кн. В.Б. Шере~Іе­ тсва. "!\ 1осковсr,ке пійСJ,ко, Аізнав­

ПіА ч,Іс украІІІСІ,К<J-російсІ,кої вій­

шись про І\L', не пі,\СТ)'Пило піА Бо­

ку-Хоtелr,ницько'\ІУ про повернен­

року 1656. БоГNІН Хчсм,нИІ\І,кий,

ня· Броварів 1\.нївсько:чу ТроЇІ\І,ко­

11Л<JCII01U>>.

чу Больницr,ко:-Іу ~юІІастирю:

через Дніпро, А. ПотоІ\ЬКИЙ

зава­

р.р. око.нщі Киева

риспіль а тілr,ки розгра!Jувало по­

·з Військо.\! й. ц. величності Запо­

І!l'ОАfЮра:юво ставали ареною боїв.

ро:н,ки:ч.

Так,

Сl'ЛL'ІІІІЯ біля Гоголl'ва, спалило до реІrІти сач Гоголн; і ІІовс'рнулось олразу у Киїп. ПриЙІІЮВІІ!И ло Бо­

"БогАан Х~Ісльницький, гетr,~ІаІІ

Пt~не полковнику київсJ,кий. Що

ІІІ!

12

1658- 1659

наприкінці

серпня

1658

київсr,кий восВО;\<І !Jоярин кн.

р., Ва­

приговор між отцями троЇІ\ЬКимн,

силій Борисович Шсречс'тсв послав

рисполя,

БольнИІ\ЬКИ~Іи, Печерськими і пре­

за Дніпро війсІ,ко на чолі з полков­

стану їх на точу бш\і Дні пра, тому

ЧL'СІІійши'\І паноч оТІ\С:Ч Йосифо:-1

ІІИКО.\1 Рафаіло:ч Корсакоч «і пол­

віАправився ло

Три:шою, архічанлрито:vt печс>рсr,­

ковІІІІК Корсак Ja Дніпро:-1 воюс і

Ружчича

кн:-І ВІД ОСІб АУХОВІІИХ ЯК І \!ИрСІ,­

Пр<!ВОСЛаВНІІХ

КІІХ ІІаАаний і рукачи власничи тих

Бровари і Гого~\ів і Світильно

Х[JІІСТІ1ЯІІ

ЧОрдус,

1 інші

Дніпра

У Пер<.'ПІ!СІІИХ КІ!ИГ'<ІХ

1666

р. ЗГа­

болІ,ницького чонастиря містечко

і, піАписавши рукою власною, пе­

чи тортураонІ

Бровари, а в ньо:-tу селянських со­

чатку військову прикласти веліли

січня 1659 р. під Киі'в приходи­ ли послані Яrю:ч Казимиро;! на до­

і всі :>Іісця і добра монастирю Тро­ їцько:vrу Больницько;.Іу, Печерсько­ :-Іу нал<.'жачі, відібрав, як в приго-

тоцький

і

Шанберк з

поляка:чи,

волоха~ш і серба,ІИ. Київський воє­ вода боярин кн. Василь Борисович

У своїй відозві АО АОНськИх коза­ ків від 26 квітня 1668 р., гетьман Іван Брюховецький, повіАо:чляючи про :чосковські наміри стосовно України, пише, що, віманти ляхам

міста, відвойовані козака:-1и своею кров'ю,

Москва,

приборкавши

Україну, прагне викорінити Дон і Запоріжжя. «Оскільки їх злі начі­

ри вже об'явились в т~еперітньому

породи українськоі і литовської ви­ сікли і вигубили чучительсr,ки».

ло

ДУf.:ТЬСЯ: "Печерського Троїцького

явою цього листа нашого Бровари

».

ловічу і жіночу стать всіх жит<.'лів

послав

а

за­

багатьох добрих

помогу гетьману Івану Виговсько­ ;.Іу польські полковники Якуб По­

ІІІ

під

Броварів,

ще

:чіст~ечка,

со1я. Тоді прилежно вашої :-нrло­ сті хочемо, щоб есте одразу за об'­

украінсLких поселених чісІ\ЯХ ликі поля були; у вже відо:чі ~Іістечка: Бровари, Гоголів і Воронково, ВіА київських ~!оскалів в ро:ю~ення приведені із збитка"Іи і кровопро­ лиття~! Нl'ВИІІІ!ИХ ЛЮДеЙ, АО ОСІІОВИ без усякої провини нашої розор<.'­

Київ», але росіяни НЖL' відступили.

що

людей. половив і :-юрдував і різни­

6

непокірних «вопrе:ч вИналити і в

пана

СПОі\ІВіІВСЯ,

Іrнні показаний, піАтвердили со1я

:чучив».

сяппись з поляка:чи вічm1'1 поко­

недавньому часі під Кисвом, в ~Ііс­ тах в Броварах, в Гоголеві і в ін­ ших, не щадячи і чалих діток, чо­

я

же осіб приговор підписаІІий, на'І.І

1 СіІ.\ІИХ

ненні в м. Колонтаїв віА 11 лютого 1668 р. зазначас, що Москва, запри­

рок шість лворів».

У 1667 р., після Анлрусівського пере~Іир'я :чіж J\;Іосквою і Річчю Посполитою, у результаті якого Україна опиняється роз',!Ленованою навпіл по Дніпру, а Київська сотня втрачає більшість своїх зе~Іель на

У середині

XVIII

ст. у суперечці

з Больницьки:-1 Троїцьким :-юнасти­ рем, якому належали Бровари, бро­ варські козаки, доводячи Аавність свого проживання у Броварах, на­ водили два писані доку:ченти: один часів полковництва Костянтина Со­

СЬКОГО СОТL'ІІІЮГО ПрdВЛіJІІІЯ ВіА 1678р., В якочу ТаКОЖ ЗГаАуЮТЬСЯ козаки броварсІ,кі. Між 8 і 12 жовтня 1677 р. через Бровари із Батурина на Київ від Гl'ТЬічана Івана Самойловича про­ їхав І\ЩJСЬКИЙ ПОСЛіlНL'І\Ь СТОЛЬНИК полковник Василь Михайлович Тя­ пкін. З травня 1680 р. Київськочу Тро­ ЇІ\Ькому БольІІИІ\І,кому монастирю f\нL:во-ПечL'рсt,кої лаври Федором Михайлови•Іе\І була Аана царська жалувана

грачота,

якою

поновлю­

вались (підтверджувались) права чонастнря на володіння "містечкоч Бровари з усі\И угімями і з дохо­

да~нt 1\<І село'\! Требуховим, Аа се­ ло~І Дуларкою, ла деревнею Кра­ силовкою" Тоді ж, у 1680 р. гетьман Іван Сачойлович також офіційно підтве­ рдив, що Бровари с власністю Ки­ сво-Печерсr,кої лаври. 16 червня 1683 р. поділLський чашник Са"tуїл Шу:-1лянський, зі­

бравши дворян і слуг і найнявши загін Ко3аків

i:J-:Ja

Дніпра «З Чиги­

рина, з Броваров, з-піА Остра, з Лисків, з Вороб'св і з інших міст заАніпровських до півтори тисячі>>, напав на сl'ло Чоповичі, дворян Чоповських,

яких

із

села

вигнав,

трьох покалі•швши іпограбувавши їх двори. У 1689 р. ІІ,сркві Святих Петра і Павла було полароване свангеліс з написо\І "року Божого 1689 Ники­

фор Макаревич й з маткою Екате­ риною

-

отмс>нили до храиу св. ап.

Петра й Павла, церкви ринковой, соборной, честс>чка Броваров, :vtа­ етности монастиря св. ТройцьІ пе­ черских врат больницких за отца горОАНИчего Зиновия іеродіякона, Василія ата:.tана".

Згімю переписних книг Київсь­ кого полку 1729 р., належне Трої­ цько;.Іу Больницькому Печорсько­ му \юнастирю ч. Бровари нарахо­ вувало 55 дворів.

(1669- 1673), у яко"ІУ зга­

Андрій БУ ЛЬВІНСЬКИЙ,

дуються броварські козаки із сво­ їм отаманом, другий- з бориспіль-

кандидат Історичних наук.

лонини


Ng 73 (9274)

26.09

. . . tЩjІфJ:[fьi:a,J;i~J[g:[-1

І

ПРО ЗМІНИ : В РЕЕСТРАЦІЇ ТРАНСПОРТV :І Головним Управлінням ДАІ МВС України роз~ глянуто листа Міністерства аграрної політнкп України щодо розв'язання проблем, що виника­ ють при реєстрації; перереєстрації та знятті з об­

І ЗШрані гриби, особли­ ному посуді. Не збе рігайте приго­ во дітьми, ретельно пе­ товлені гриби без холоду, а солоні , І редивіться і відкиньте ті, м ариновані більше року. При І що викликають у вас вживанні отруйних грибів чер ез І сумнів; розсортуйте їх за - З години ( 12 - 24 при вживанні І видами; не тримайте блідої поганки ) з' являються сильні І гриби довгий час непе­ болі в животі, ч астий пронос, нудо ­ реробАеними. та, блюв а ння, слабк і стL, н е прито м­ І Обов'я з ково дотр и ­ н і с ть, за п а мор очен н я , інколи ЯК ГАРНО в ліс і ці єї пориІ Пер­ І муйте ся правил приготування гри­ судоми. ша пo:Jt>ЛOT<l лсд L то р кнулася крон Gів: І ІИЖНЮ частин у ніжок, забруд­ Особливо важко переносять от­ І бе різок, а під І І ога~r и ВЖl' шурхо­ не н у :Jемлею, зріжте. У маслю­ руєння діти, а випuдки отруснL ді­ І тить опuлс листя . Хu'І ранки й nро­ ків, сироїжок зніиіть з шапок плів­ тей трапляютьс я частіше, ніж до ­ ку . добр е від!'ІИЙте від піску, бруду І холодні , Ті.! /\l'ДL Під ні~ Іl!Т ЬС Я СОІЩl! рослих. за il l'jJ XiBKИ Дl' IJC'lJ CUiT ДИХdС Лі.!· та см іття, р етель н о в ідваріть у ве­ При вживанні отруйних грибів та І гідни ~І теn,\о~І . Ca~ r e час :Jб ирuти ди­ ликій кілr,кості води , відвар обов'я­ появі п ерших ознак отрує ння не ­ :І коrю злийте. Пі сля цього гриби до­ І вовижні дари осL · ні. - гри б и . З по­ гайно зве ртайтеся за м едичн ою до ­ ч атко~r се:Jо ІІ У люuител і - гри б нІ rю r бuвляють у супи , і нш і стр ав и, см а­ по~югою . Хворого обов'язково до ­ І поспішаютL до л і су . жатL, консРрвують , маринують , ставляють у лікарню. Потер пілому Але пе слід з абувати деякі солять ... І роблять промивання шлунка (З правила. Помилково вважається, що ци­ 4 склянками nідеоленої води) і ме­ І буАя або часник, додані до грибів, НікоАи не збирайте грибів побли­ ханічно викликають блювання. І зу автомобіАьних, заАізничних до­ які відварюють, синіють, а срібні Пам'ятайте, що отруєння неїстів­ предмети чорніють, якщо серед н и ми або неnравильно приготовле­ І ріг, лромисАових підприємств, грибів є отруйні. скАадів, а також у місцях з лідви­ ними грибами може бути с ~І ерте ­ І щеним радіаційним фоном. Не бе­ Кулі нарна об робка не руйн ує от­ льним! рути й не :Jие ншус її отруйної дії. Згадуйте ці поради завжди, коли І ріть до свого кошика невідомі, сум­ Отруйні гриби зовні бувають дуже нівні, перестигАі, трухАяві, осАиз­ виходите на " грибне полювання ". І Аі, червиві, запАіснявіАі, а також подібні до їстівних, навіть маютL Лідія НОВГОРОДСЬКА, І ті гриби, у яких біля основи ніжки при є мний смак і запах. Н е забувай­ лікар-с а н олuг Бровар с ької те, щu :Jабо р о ня сться nриготув ан­ лотовщення, оточе­ са ІІ е піде~Іста нції. І єнеколоподібне І І Я і :Jберігання грибів в оцинк оваоболонкою. І І ІіРОВАРСЬКА ФІПІR АдВОКАТСЬКОfО ОІі 'ЄДНАННR І до УВАГИ УЧНІВ 11-Х КЛАСІВ .І ссТРАНСНАЦІОНАПЬНА АдВОКАТСЬКА KOPПOPAЦIRtt ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ! 1 у січні _ лютому 2002 року у Бровар- І - надає юридичні послуги з питань чИн Наша адреса: м. Бровари, вул. ГаІ законодавства України, гаріна, 26 (будинок побуту «Ювілей- І ському РВ ГУ МВС України в Київській 1 І ного - складає позовні заяви; ний"), 2-й поверх, кімн. 4, тел. 5-45-26. - представляє інтереси клієнта в судах у 1 області буде проводитися відбір канди- І І цивільних, адміністративн их і кримінальА К Ц І Я датів на навчання в учбові заклади МВС них справах; До 1 листопада вартість послуг І України . · 1 І зі знижкою до 20%. в -~ . б . - веде пр ете н з 1 ин о-позовну ро б оту юри І имоги: придатнІСТЬ до служ и ( з пдно 1 І . б - ПІльгова категорія осіб (інвал іді в, учадичним та ф 1 з и ч ним осо ам . зд1и с нює з приписним посвідч енням) ; середній бал представництво в господарських (арбп- сн иків війни, потерпілих на ЧАЕС) до І навчання - не ме нше 10. І І ражних) судах; 50%; _ складає письмові довідки з законодав- - сп рави про стягнення боргу із заробі- 1 довідки . за адресою: м. Бровари, 1 І ства; тної пла ти (без попередн ьої оплати за І вул. Кірова, 24., каб . 300, 301, 302. І І _ надає Інші види юридич ної доп омоги , послуги з наступним стягненням цих виТел . : 4- 15 _60 І ....._пе....;р_е_д_б_а_че_н_о_ї_за_к_о_н_од_а_в_с_т_во_м_._____т_р_а_т_із_р_о_б_о_то_д_а_в_ц_ів_)_ _ _ _ _ ___.. • • • • • • • • • • • • • . І QJ'OДitfJЬCR: тов 11 І&РОВАРСЬКИЙ двк 11 МЕРКУРІЙ" І ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ " 20 ШИФЕР­ ЗАПРОШУЄ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ : І СПЕЦІАЛІСТІВ: НИХ ЛИСТІВ дл я - слюсарі - сантехніки, Оплата праці відря­ І огорожі за ціною 40 -ел е ктрики, дна. Заро бітна плата - головного енер гетика ; -- маля ри 3-5 р., - електрослюсарі , випла чує ться своє ча­ - виконро б ів будівель гривень за шту ку . І - муляри 3-5 р ., - машин істи баштов их сно. Комбіна т має ди­ но-мон таж н их робіт Звертати ся за тел .: І -с толяри 3-5 р . , кранів, тячий садок, службо­ та буді вельн о-оздоб ­ 6-46-99 ув ече рі, з т еслярі 3-5 р ., машиніст бульдозера , ве житл о, гуртожиток .. люв альних роб іт ; І 17 .00 . - формувальник и з/б - машиніст крана К- 161, Будує житло для всіх - в и конроба с п ецроб і т; виробів ; - слюсар-наладчик де- бажаючих і надає мо­ І - інже н е ра - буді вель ни ~ Загублене свідоцтво. - газое л ектро звар ни ки ревоо броб них стан ­ жливість купити його к а (пр оектува л ьн и х про реєстра ці ю плат ник а І КІВ, 3-5 р . , за найдешевшими ці­ роб іт) ; п одат ку н а додану варлсть слюсарі - компресор ­ - кухар 5р., нами у приміській зоні - заступ ник а н а чал ь ни­ І N967853727 в ід 1 9.0 1. 98р., - токар і 5р. Києва. ка виробничо-техніч­ видане Броварс ькою ОДПІ І ного відцілу . на і м ' я БУЦАНА Олекса нд­ З питань працевлаштування звертатися: м. Бровари, вул. Кутузова, 131, Оплата праці договірна. І р а Сте п ан ов ич а , вважати тел . : 5-05-22 (приймальна), 7-72-45 (відділ кадрів). недійсн им . І

ліку транспортних засобів {ТЗ), які в процесі роз­ паювання пайового фонду переходять у власність

колишніх членів реорганізованих колективних сільгосппідприємств. Тр<шспортні засоби, раніше зар еєстровані колектив ­ ними сілLгос ппідпри ємствами, входять до складу май ­ ІІ<l Піlйово го фонду. Власники майнових паїв є співвла­ СІІНКами ЄДИНОГО ИаЙІІОВОГО КОМПЛексу. 3 ~1СТОЮ збе­ реЖеННЯ його цілісності, ефективного використання та подалLшого ро :шоряджання ним вони укладають дого­

вір , фop rv1a якого затв е рджена нака зо м Мінаграполіти­ ки України від б квітн я 200Ір. N296. Такий договір є

правовстановлюючи~1 документом і засвідчує право

власності на майно, в тому числі й на транспортні засоби . Перереєстрація ТЗ колективних сільськогосподар­ ських підприємств на нову юридичну або фізичну особу проводиться: - перереєстрація транспортних засобів, які належа­ ли коле ктивним сільськогосподарськи~r підприоІствам і п е редаються в процесі р ефо рмування у власність но­ востворених сільськогос подар ських підприємств, зас но­ в<ших на пр иватній власності, проводиться на підстав і рішення загальних зборів членів КСП, свідоцтва про

державну реєстра цію (перереєстрацію) КСП в юриди­ чну особу, створену внасЛідок реорганізації ( засв ідЧl> ного у встановленому порядку) та акта приймання-пе­

редачі ТЗ ; - у ра з і виходу з КСП груnи громадян п е р е реєстра­ ція трешспортних засоб ів, що видані в рахун ок майно ­ вих паїв колишнім членам КСП, може nроводити ся на

·-------------·

ім'я одІюго і з сп і ввлас ників н а підставі договору про спільне володіння, користування й розпорядження

майном, письмової угоди співвласників, справжність підписів яких засвідчена нотаріусом (селищним або сіль­ сr,ким головою), рішення загальних зборів про затвер­ дження переліку майна пайового фонду, яке виділя ­ єт ься співвласником nри виході з член ів КСП та акта приймання-передачі ТЗ. Як що тра н с портні зас оби р есструватимуться за юри ­ дич ною о собою -о ренда р е м, то до ресстраційно -е кзаме ­ н <щійного підро зд ілу п одаються: договір про спільне володіння , користування і розпоряджання майном , копія рішення загальних зборів про затвердження переліку майна пайового фонду, яка виділястr,ся с пів­

•v

uлі.lС ІІИк uм nри в иході з КСП, договір оренди із заз ні.l­ че ІІІІЯ м у н ьому рішення щодо реєстрації за орендаре~І трі.!нспортни х за соб і в, реєстраційні докум енти та акти

приймання-передачі транспортних засоб і в. Під ч ас р еестрації в другому і в третьо~ІУ випадках в " особливі від;чітки" пр о реє стра цію транспортних засоб і в вІю ­

с иться за пи с: " З няття з обліку без рішення с піввласни ­ ків :иборuнене" .

- л ицювальн ики, парк е тни ки,

Анатолій ІГНАТЕНКО, начальник Броварсько го iv!PEB ДА1 ГУ МВ С Україн и в Киів сь кій обла сті , м айо р м іліції .

СЛІДАМИ ВИСТУПУ

Сол ов 'я . З приводу ці єї

У м а т е рі алі « Вул иця і

діти " ( « Н. ж. " за

19.09)

н а-

ДТП поруш е на кримін аль­

н а справа. В едеться сл ідс-

ведено приклад доро ж ньо -

тво, яке і вста новитьістин­

транс п ортної пригоди

ного винуватця в цій при ­

з

уча с тю пішо хода В адим а

ІІІ~ ІіІ~ :J ІІІ~ J{il!

ники ,

годі.

' - '\--~: ·- " ' ·

[Іj 3АПААІИМО? .. "АЕ rA3! їr' 'P~9it11Pf!JІЄ!Iиlli m :~-· Магазин "Авангард" ' І· І

19 верес ня цього року в ВАТ " КиІвоблгаз" відбулася роз ­

ши ре н а н арада, ~ри свяч е н а пита нню покра щенн я р і в н я про­

і і

пл ат за с пожитии газ.

1

і

і

[

про спект Н езалежності, З

Ке р івництво ВАТ "К иІв облга з" гл и боко стривожене п ог ір­

ш е нням рівня пропл ат за с п ож итий газ у в ерес ні мі сяці та погаш е ння заборгова н ост і за минулий п ерюд н аселен н я м

28, 29, ЗО вересня проводить

і .

пониж е ння т и ску газу н а газорозподільчих ста нціях об л аст і ,

' І

що , безумов н о, н егати вно впл ин е н а газ о постач а ння ус іх без

се3ОННИЙ ро3nродаж ВЗУПЯ

!

І

1

Київ щини . З ро ста нн я їІ може п ризвести до одн ор азового

Врахо вуючи досвід минулих років, можна з упевн е ніст ю

1

с к азати : т ~ ка ситуацІ я тр а пить с я са м е ПІД ч ас п охо л ода нн я,

1

І І

·

і\.ю;а&с ІІрсс LІ~Іu &ІИ&іИаІІІLІ нaLu ~'arJ 'JLІІІ

L __ _ _ __,__ __ _ __

кол и г азу и та к н е ви с т ача є.

За так их обстав ин одночас но постає пита ння пр о без умо ­ в н е відключення ус іх або н е нт ів, борг як их за с п ож и т ий газ п ерев ищує б іл ь ш е двох місяці в. Така робота вже ведет ься і f5уде п родо в жена пр а ці в ни ка ми газово го господарства . У зв ' язку з цим адмі ніс трація Б роварської ф ілї1 з екс плуа ­ та ціІ газового гос пода рст в а з в ертаєтьс я до насе ле ння мі ста ШАНОВНІ ЗЕМЛЯКИ! Не допускайте заборгованості. Своєчасно платіть за газ. Пам'ятайте: від того, як пла -

.

тите за газ са ме ви, залежить газопостачання усІх.

ЖИТТЯ ' -

Броварськuх

міської

ma

газета

кол ек m u в

ре"акuії газе mu , Б роварсь кі міс ь к а і ра Сю нн а

pa"u,

Звертатися за тел .: 98-479 з 98-226 З 18 .00 ДО 23.00.

AJlPECA: 07400,

раііонної

ра Сюнн а

"ержа " м і ні с mраuія .

Свідоцт во про державну

реєс трацію Кі N 2 59 від 10. 12 . 199 7р. інАекс 6 1285

9.00

• -~:.::·г:·-:~';і.

Кu ївська обл . , м . Бро варu,

до

Н азва об'єкта : дитячий садок . Адре­ са : с . За зим 'є, вул . Лі сова ,

р . Е. АА КТО Р

-626,9

J3oJ\o.A:"uмup ffE ;Б РАТ

і

соuіаль нuх

n u maн ь ,

л u с n1 і в

+ + +

+

За га­

268,9

267,7

кв .

кв . м . Оріє нто ­

в на площа земельної ділян ки

0.90

га .

Ум ови продажу : можли ва змін а пе­

культурно-оздоровч ий, дитячий або лікувальни й закл ад .

Засобом пл атежу є грошо ві кошти .

~

.);:

17.00 ;

Торги проводить бро ке рс ька конто­ ра

N22 Товарно!" біржі

(десятинн а) .

За до відками зве ртатися за теле ­

л ефо н ом

_

530-53-54 або 4-24-78 .

АА

N215592 7 ,

вид ане

27. 05.1998р. уnр авлінням со ціаль но ­ го зах и сту н асел е ння на ім' я Каз но­

вс І М а рїІ Федорівни, вважати недій­ с ним .

бульв . Незал ежності,

4-02-92; n ром u с ловос mі і ма сово ї poбo mu 4-04-81; 4-23-26.

Реда кція не завжди поділя є по зицію авторів. За точність викладених фактів відповідає автор. J\истування з чита чами - на сторінках zазети. За зміст реклами відповідальність н есе рекламодавець.

2.

-

газоелектрозварники,

-плавильники, -шихтувальники,

-слюсарі,

-

електрослюсарі,

НОМЕР нАБРАно·. І ЗВЕРСТАНО У

Адр еса: м. Бровари,

ська, В, тел.:

вул.

Щолків

6 - 57-88.

Колектив вімілу з фіз ичноІ культури та спорту міська!" ради глибоко сумує з при­ воду тяжкої втрати - nередчасно!" смерті Заслуженого тренера Укра·Іни ди ректора басейну « Купава" Аркадія Леонідовича ПАРВІНА і висловлює щире співчуття рі ­

дним та близьким покійн ого .

Втраче не nосв ідч е ння « Ветеран

nрац і "

У зв ' язку з розширенням виробництва Броварському заводу " МЕТАКОН" на постійну роботу потрібні:

Опл ата пр а ці відрядн а.

рв инного призначе нн я на об ' є кт фі з ­

с ільсь кого r ucn o"ap c mвa

бухгалт е рі я; npuu oм оголош е нь

кв . м . , пав ільй о н-

м . , павільйон -

~ РеАакmор: 4-03-76. Засmупнuк реАакmора: 4-21-34 . ВіААЇЛU :

51.

льна площа об ' єкта: головна будівля

E - mai l : n ewlife ~i ·brov ary .ki ev. и a

раА, раііонної Аержавної аАмінісmраuії. С ПІ В ЗАС Н ОВН ИКИ :

_

~

мовле нІ стю .

Броварська ФЕГГ ВАТ " Київоблгаз".

'Н ОВЕ

:.'

ПРОДАЄТЬСЯ ПОЛОВИНА БУДИНКУ вс . Ди ­ митрова Броварського райо ну (до м . Бровари - 2 к м) . Стіни цегля ні , дах п окр и тий шиферо м , п ідло ­ г а дерев ' яна, о п але ння водян е, природн і й газ. З кімнати , кор идор, кухня. вер анда . У дво рі сад, го ­ род , залі з ний га ра ж , колодяз ь . До е л е ктрички йт и 1О хв . За 200 м В Ід буди н ку - зе м ельна діля н ка площею 0,2 1 га, що ви користовується ПІД го род, і може б ути викори стана під заб удову . Ц1 на за до ­

й райо ну :

'

_ __

будівлі колишнього дитяч ого садка.

Цін а дого вірна .

Знижка до 50 % ~ ·~:~-~

винятку абоне нтів-споживач ів .

І

Інформація про продаж на біржі

.. . ..·..

комп ·ІСJtЕ.~номУ: : ttE:нтJ>I

.•новогQ іЖИJТЯ•

. Глибоко сумуємо з приводу см ерті ша­ нованої нами людини Миколи Івановича КАРАНДЮКА з Велико1 Димерки 1вислов­ люємо щирі сnівчупя родині та близьким покійного. Сім'ї М. іН. Семиногів, М. і В Хильків. Llpyк oфce mнu u . Об с яг І L>.р укованuu а рку ш . ВіААрук о в а н о в З А Т "БРОВАРСЬКА АРУКАРНЯ " уnравління у справах прес u

Гa;:Jema ~ux6Auni& . •.. ·

з 11 квunи;. t~:37 1'· · .

Ас:ріеА~;·u~б~~:. :! ·і

ma

і нформаuії Кuїв ськ ої

об лАержаАм іні с mраu ії.

За м.

3377

Тираж 2 195 прим .

#73 2001  
Advertisement