Page 1

Га3ета вихо~ІІ'rь кmтня 1937 року

СЕРЕДА, 9 ВЕРЕСНЯ 1992 Р()КУ

17

3

.•

1

73 (8316)

1 Громадсько-nо~тмч_н_а_·_r_а_~_т_а~_&_~~•-а_р_щ_и~м_и~~ц-~~ к_-_.s_о_~_п·-~ День

.мlcma-92

Дня міста. Хочу лише нагадати, що цього року ми за­

·IJlliJ СВЯТО~ ЛИШАЄТЬСЯ З НАМИ

.....................................................................

ЦЬОГО рІЖУ наше СПіJtЬНе <<СіМеЙНе>> СВЯТО припадає

на

20. вересня. Дехто вважає, що за нинішніх

непевності та нестабільності у всьому

умов

людям,

мов­

Ляв, не д(і свят. Проте життя не стоїть на місці і ми, дякуючи· Богу, ще не розучилися всміхатися і кохати, справляти весілля і народжувати дітей. Наш кореспондент Н.

ЧЕМЕРИЧЕНКО звернулася

до заступника голови міськвиконкому Л. В. ЗІНОВ­ СЬКОІ із запитанням: .<<Яким же бути Дню міста-92?». Це залежатиме від нас, броварчан. Чи зможемо

-

ми нав~сти порядок у нашому спільному домі, зроби­ ти його чистим і затишним? Проявити реальну турбо­

ту про свqє місто, створити в ньому гідні людини умо­

ви для прожJівання

-

для

а

міської

влади,

ось головне завдання не тільк

й

для ножного

жителя.

27 мільйонів карбованців із бюджету. З них 1 йонів на ремонт доріг. Адже у нас їх 136 кіло тр~ (заасфальтованих 80 кілометрів). Вже проведен лено

покриттям і

зроб­

кілометра нових. Продовжується ремонт шля­

4,8

хопроводу через

залізницю.

На жаль,. інертними

у

вул.

справі благоустрою залиша-

~ються колективи промислових підприємств. Так, лише заводи «Торгмаш» і «Стріла» прибрали свої закріnлені nоденуди і на прилеглих нічого не роблять.

цій і установ, що минув строк, відведений представни-

ком Президента по Київській області згідно із Зако­ ном України <<Про мови в Українсьній РСР» для ви­ готовлення та nереоформлення вивісон унраїнською та

нашої

nісля ренонструнціІ

-

Короленка тут неможливо влаштувати газони

1 на пішохідному буль­

А от характерний принлад того, чим м~же оберну­

тися копання погреба без дозволу. Нещодавно О. І. Копитов, житель буд.- NQ 15-а, що на вул. 50-річчя ВЛКСМ. найняв екснаватор, щоб поблизу будинну ви­ рити собі погріб. Але місце було

вибране

навмання,

тож результатом таноІ «ПідnільншУ» Д ОСТі стало пошнодження

водопроводу

Мало того, що шилися без вод ,

жит

..

і

о х удинків залиоплені і прилеглі nогре-

би. Ремонт аварійно· р

дS. заміна труби, оплата nраці ди ноштуватиме невдасі майже 10 тисяч

я

тіла звернутися до всіх жінон, яким не

· е ПО'JУТ я пренрасного. Майже усі ми вирощу­

у

себе

на

на тиждень,

дачі

квіти,

у вихідні.

але

Що ж

милуємося

ними

заважає нам

квітн у своєму дворі, на балноні?

раз

посадити

Хіба не соромно

(nеред дітьми, насамперед) щодня бачити

«Нічийні•

бур'яни і понівечені дерева? Лідіє Василівно, напевно, треба якось заохотити

-

тих rосподарів, які дбають про порядок на своій са­ дибі, заквітчують палісадники і под.вір'я. Як і

-

в минулі

роки,

,/ перемоЖців .конкурсу

на

кращий будинон, вулицю, піДпри~ство, школу і ди­

До речі, нагадаю керівникам підnриємств, організа­

СРСР

Наприклад,

все перерито. Така ж картина варі, що у 34-му мікрорайоні.

території (ву л. Красовського та М. Лагунової). Інші

мовою та ліквідації застарілих символів

погребів.

нарбов

Спочатку пр<' те, що робить для цього міськ ком. В цьому роЦі на благоустрій Броварів вит

поточний ремонт вулиць із твердим

хічне риття

неіснуючого

тячий садок чекають нагоро)Ьj. Не :9',nуст1ть свій шансІ

Запрошуємо танож усіх бащАJОЧИХ " взяти участь у традиційній виставці нвітів,.rfіка відбудеться у парку «Перемога>>.

Мабуть, програма свята

-

бути

наси-

ченою?

Безумовно, ми заздалегідь повідомимо про усі

-

держави.

Не краще поводять себе і жителі. Взяти хоча 5 анар-

обіцяє

заходи, яні плануємо рровести під·

-.---

час святкування

..

~f~:;об~~ (~~ на гост)ину делегації міст-по~ратимів С ркащипа , Щолково (Мосновt:Ьна обл )

с лЬцьн(JБілорусь), а танож поріднених міст Фонте~е:

лl~) у:а К:і~6ія()ll:л~кщ~о)р~ (США), БенДіго (Австра; ·

ож

не хотілося

б осоро­

митися перед гостями, які прибудуть розділити з на

ми радість.

-

..: Насвlm.Ю:: я знаю, оставвім часом почВJІН ві .

иоВJПОватися зв язки між Украіною і Росією, зокрем:

дружба мtж районами Киівщини та Пlдмосков'я М~ вже щ пові.цомлJІJПІ, що у Броварах побувала деле~ація олковськоrо району. Я~ реау.пьтати цієІ поіздки?

На ц~ запитання краще відповість стаття ~«Поки

-

сперечаються політики• в щелковській газеті «Время•

r.

· де глава адміністраціІ цього району о.

Зв.Ягін ді:

литься враженнями від поУздки по Броварщині. Він, зокрема, повідомляє, що головним · підсумком цього

візиту стало підписання Засвідчення дружби між мі­ стами і районами Щелковським і Броварським. На­ ше подальше сnівробітництво повинно здійснюватися в таин~ галузях: торгівля і економіна, освіта і охорона здоров я, наука і техніка, сільське господарство і ад­ міністративне управління. культура і спорт.

.Було обговорено можливість відкрИття у Щолково · магазину •Бровари•. а у Вроварах «ЩоJЖово•. Пер-· шу продSкцію москвичам повинен відправити еві тло~ технічний завод. Планується створення спільних під· приємств. Можна допdмагати один одному необхідними комплектуючими, адже внаслідок розірваних економіч­

них зв'язків ця проблема є нагальною для обох сторін. Або через складності у перерахуванні коштів відпо­ відно погасити борги: російські на УнраІні, унраІн­ сьні в РосіУ. Очікується допомога із Броварського району. у постачанні овочевоІ продУкціІ.

Взагалі

у росіян залящилося дуже

позитивне

вра­

ж~ня як від промислових, тан і від сільсьногосподар­

сьних

підприЕ>Мств

Броварщини.

лася щолковцяьr гостинні~ть,

украінській нашого

Було

запам'я"&а­

відзна<J:ено

співучість

людей

краю,_ обдарованість творчих самодіяльних ко­

лективів.

місті

землі.

Особливо

з якою Ух віта·ли усі на

По-добромУ позаздрили вони

велику увагу надають

і

тому,

спорудженню

що у

закладів

соціально'! сфери, розвит~ові спорту.

Як бачимо, нам є . чим. похвалитися перед гостями. Тому ж давайте

зробимо

все

від нас

залежне,

аби

місто наше стало- ще привІтнішим, чистим і нрасивим.

Виробництво і ранкове сьог~дення колективі

КОЖНЕ ВИЖИВАЕ, Вересень

,.

на

~ален­

Виробничі

тиви

міста

та

колек-

район)/

підбивають підсумки роботи за вісім. міся­ ців. Зрозуміло, що во­

ни

могли бути

набага:

то

кращими,

якби ...

Якби

не

проблеми ням

.

горезвісні із

сировини

постачан­ та

мате­

ріалів, якби всі замовники мали можливість вчасно

із І

натуральної знову

дуть

мами

та,

деревини.

із

приватними

та

ве­

київ­

фір­

кооперативами.

значить,

побачимо

невдовзі

по-новому

набір

ми

одяг­

нену «Деснянку». Слід додати танож,

цей

нухонних

що

меб­

лів комплентується чотир­ ма видами неіржавіючих

цію,

розраховувати­

якби ціни на неї так

Через

.

все

Одне

них

народного

на. 31,3

процента. А їх цього року

стало більше. Пластмасів­ ці

почали

рожні

випуснати

набори,

до­

сумки,

фартухи, ·відра для саДо­ Невеликими вони

поки

що

па])тіями виготовля­

це

сlо:одиі

продажу

ви їх не побачите. Приваб­

лює

покупців

сДеснянки»,

дизайн

що йому ос-

... таннім часом деревооброб­

ники приділяють багато уваги. Наприклад, постій­ но оновлюють фасадні дверцята цього набору. Зараз, до речі. їх роблять

Так. зараз вони налаго­

приводу цьоrо буп:о СІСаза­

товарів,

користуються

.

том.

дили

Цілком· природньо,

випуск

кухонних

меблів, що відразу знай­ свого

рають

р

по

понупця:

600

ують

ПЛlВКИ,

що

нерит­

ня.

Коли

деталі, збирають

є

комщ1ектуючі

деревообробинии холодильні

Лі.:\ки,

сково­

воду

пдастмас.

В

цьому

п'іівільйони-мага­

тощо.

рону

цим

варної nредунції иа·193,9

105

виготавлеtі_?І лише ТИСЯЧ 'Щ>ГОННИХ

МеТ-

рів.

у

машинобудівників

З

-

то­

карбованців, ·товар~в

на

59,4

ма­

міль­

nочат-

ВОСТІ

життя..

і

школі

ветанов­

в держп

заводі

1

РЕДАНЦІІ

сН О В Е

.

об-

діє с.

nfaxk<иriil111od1~вoro радгос­ утрим у в т ь с JІ ву

радrосп

п:і'І'Ковий

к

сами,

Доречно

е

с

що саме з іНіціативи ди­ ректора

радrоспу

Герасименка, иеио

яКий

добудову

приміщеRJUІ,

JіочатJdвцtв

-

вирішено

здійснюється

оздо­

ровлення ·учнів і педаrо­ гів,

внр'ішено

житлову

в

го­

печуються продуктами на­

, рівНі

ряд Ін­

соціально-побуто~их

питань.

Цік8во, що за рахунок

радіоспу-комбінату 540 учв1в та педаГогів нинІш-

з

вчитеЛі

Уся

забез­

вирQбничицами

держилемзаводу

дітей­

харчування,

цІJІВЙ

пtд­

інтере­

проблему,

орrавtзоваио

пlm.roвe

за

Ф.

зrадаиоrо

дu

кn:уб

М.

безпп:атне, а для -старших

DІНХ

ВІДДІЛ ПРОМИСЛО-

ГАЗЕТІ-f-

в

· шир­

йона нарбованців.

заводу торговельного

шинобудування.

випущено

числі

вжитку

* * * ще

мільйона тому

лецо

складвих

ловою ра,цв ·mкоJІВ, здІй.:­

початку

бу ло

ДЕЩО гірше станови­

магазинах і предунція за­

металеві

колективом

мери.

* * *

З

найбільшоrо

Режим

сПп:осківський•.

бажа­

Через це у серnні ~ОМу

ка­

НЕ ЗАЛЕЖУЄТЬСЯ у

зини

У

розташова-

дачні,

гаражі,

* * * сприавня

оду, успішно

гончики

ність

святі.

свій

ючих також придбати ва­

мічно надходить j.з, РосіІ.

з

ио баrато теплих сЛів ва

сьо­

Через

що

що

.

ньоrо літа побували у здравницях на узбережжі Чорвоrо моря.

кухонних

рідки. Чимало тут

виживає,

й. скрІзь ...

попи-

що

більше

магазин,

шампуню.

.Початок новоrо навчаль­ .ноrо року у ПлосвівськІй десятирічці співпав з 20-п:ітНім ювІ.п:еєм шкоп:и.

ляючи

пляшни

з

цього є і те,

вільному

торг­

машівці nрагнуть випра­ вн'fн становище, виготов­

комплектів.

чимало

комбінату і зараз наристу­ ються великим попитом. у

Але

ий б іл

ОТЖЕ... Незважаючи на ви сону ціну, кухонні меблі деревооброби о г о

що

матеріаламй.

Маю на увазі пластмасові для

Так би

-

відома

годні за місяць уже зби­

підприємстві.

хто як може.

Свідчеяням

цього

ному

знизили кожне·

чина

проблеми із. сировиною та

шли

виробНицтва.

слово,

ну л ого року обсяг вироб­ ництва тут знизився май­ же ка 20 процентів. При­

ють і предунцію на спіль­ українсько-чехосло­

Ш"І...л.&не життя

ку року у порівнянні з відповідним періодом ми­

во-городніх робіт тощо.

«кусалися».

підприємств

обсяги

товарів

вацькому

ся за отриману продук­ не

а

процен­

25,7

споживання

-

з

ми­

ну лаго року обсяг вироб­

збільшено на

пошунах

переговори

ськими Це

у

порівнянні періодом

ництва товарної продУкції

ХТО ЯК МОЖЕ

дарі.

у

відповІдним

ця

...

турбота

чудо­

во вПJІИВає на пon:iпmeRJUІ

заrап:ьвоrо у

,

иавчап:ьно

мlкрокп:імату

-

виховному

·процесі в обох школах. Так би й скрізь ..


(

2

вересня

стор.

8

На

прохач.ня

9

1992

р.

Ще

нам,

доля.

сонцІ.

І покажем,

не вмерла

в

рока

краю панувати не . дамо нікому.

депутати

та

r;

міськради А.

М.

К.

Федоренко.

амплІтуда

висновків

щодо

Чорне море Ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє,

ших

. Ще За

праця

щира

С"воrо ще

Кариати

відіб ' ється,

слава

стане

все

Отже,

степами,

не

вважаю­

чи

в

усьому

був

правий

Дущу й тІло ми положим за нашу евободу

факти,

poAf.

що

відповідають дійсності?

кого .

І

охоплює

вона

на

Про

це,

сесіях

ють

до

речі,

самі

nредставники

nроцес не

міськоХ

міг

часто

органи

говорять

деnутати,

Руху.

наголошу­

Звісно,

не торкнутися

Ради

народних

і

окрем-их

ми за

з

це~

нашо1

депутатів .

на на

створення вояжі за

ку.

зі

встановленням

наданням

по

часна

того

концепЦія

що

су­

Рад

не

,

р­

їхньої

жаль,

коли

Неждано-негадано

сот­

•Москвз. Бухарест•. отримали змогу ознайо­ митИся із нашим містом. Як ви Знаєте, машиністи залізниць, авіадиспетче­ ри, . деякі шахти оrолосн­

лн

безстроковий

Через це простояли

згадані поіздн 2 серпня па

залізничних

станції шести

ставників

ганІв

перегонах

Бровари годин. І

завдяки

тей,

страйх.

більше тільки

ВІручаиню

мІсцевих

правоохоронних

та

служби

тропоїздів, яких у нашій зоні ське

обслуговув

Фастів­

мотовагонне

депо .

влас­

но

ор ­

дорогу. Але вони пого­ д:JІЛJІСЯ nрямуватtІ тІJІЬ­ ки до Кквва. І подат.mа пасажирІв

менша. У більш вигідно­ му становищі були па­ сажири приміських елек­

пред­

Украіни, прохань паса­ жирів вдалося вмовити машинІстів вирушити У

даля

Станом на четвер, 3 ве~еия, маftже із ета поізАІв у дорозі буJІН JІНШе ЗО, ще 26 вдалося провести, минаючи Ки'ів, бригадамн машиністів депо, де напруга страй­ кової боротьби трохи

Страйк вони · не підтри­ мали. Повністю припине­

безпеки

запежить

ВИКJІЮЧНО від ВПJІИВУ на машинІстІв иерІІІКНJІтва станцП 1\нІв та столяч­ ІWІ JJJaAJI.

і

.1

рух

вантажних

по-.

ІздІв. Тож не потрібно бути спецІалІстом, щоб передбачити: економіці УкраІни буде

лико!

завдано ве­

шкоди.

Не підтримали страй­ куючих І працівники етаці! Бровари. Із ваго­ нів, які є в наявностІ, їх необJІ:Ідну

кІлькІсть

дано

иаваиоrажеиии

пІд

по­

11а завод будІвельних ион-

коли

А. І. Дарага~ ( '\ • Взагалі з .· по.ча-ф<у ; ·ро­ ку ОСНОВНИЙ а,<аІННК чвер

х

в

1

вир

·вАгонІв

перекрито

і

35

У

на

натуральному

це тонн

становить поиадпла-

родногосподарсь­

нтажІв. д

проти

На

3,8

го­

планового

зменш но

простій

нів

вивантаженям.

nд.

Отрнм в

ваго­ додат-

ковий • рибуток. не у ц му однв Із ш.п ів вир енвя проблем зап ни Ів? М.

пр ве и­

деn

тат

лови

Ра

в

-

т

с

а

деnутатсь ий

чи

е

звідти

ЛИТ

nутатів

МИ

ЗвІ-дси

матеріалами

ж

і

йдуть

ПІО,рЯДКИ

рішень,

обранцям ня

для

ігнорування

документах сесій які

тих

в

розгляду?

остаточних

змін

окремим

вдалося

обговорювати

до

nроек­

народним

внести, в

небажан­

nорядку

контро­

лю хід виконання рішень nопередніх сесій невиконання більшості рішень

Ради',

неможлив<Х-'Ті

для

деnутатів

ми

стали

керівн-иків

Ради

для

і

кри­

викон­

кому за . прорахунии в роботі. Не маючІJ бажання акалізуватн всі сфе­ ри

діяльностІ

лиЦ.Іе

на

суються

тих,

· Життєвий

вмНі!НІ

виконному,

що

нащого

досвід

пастІ

та

І

nри

До с дати ні

що

ставили

Ще

в

народних перед

ке­

У той

ц

nеретворення

міста . 'Гепер на­ позбутися цієї на­

'

му

до

бюджету

не

заного вище хочеться до­ ка слів, які хоч і не стосу­

ються бюджету, але тІсно пов'язані з дІял ністю деnутатів. Мова йде про

на виборЦІв та їх реалізаЄ не зnідставні nобоювання , щ и ока й nринциnова перевірка р ти в цьому наnрямку висвітлить н ривабливу картину. Закінчуючи, зробимо деякі висновки. Все · згадане свідчить про

.

що деnутатський ним

же

корnус у

керівництва

має - ніякого

обра­

nрактично

авторитету.

складається

!нод!

враження,

заважають

декому

що

«nІклу­

ватися про народ» . А від цього і йде небажання багатьох народних обранцІв брати участь у тих сnра­

вах.

якими

Люди

займається

зневірені

й

міська

Рада:

розмірковують

тан: все одно нікому воно не nотріб­ но . І :Якщо пов'язати цю зневіру з тим, як шановний голова Ради роз­ діш!є

її

склад

на

корисних

депута­

тів, таких як с . м .~овський та

І . Н. Токар (ч~ті Іщенком

у

ко

С ачити

рі

тів»,

дуже

то

закону

ер ю з О . l\~. ж ті» за 22

в

«

лиnня ц. р.),

стане

про

ес і ях можна о

та

Ради,

якщо П

сес!У.

nутати. багато зал·ежність від

...

на

<<д ,.,.юкра-

озумі;юю

тів

причина

на сесіях. о. У змінах

до

самоврядування

nередбачено

про

підряд чи

ких

не

розnуск

будуть

зі-

хочуть

де-

через nовну Імущих» не дум­

ти

хто

сто­

р.озумно

бюджету.

зем.'Ію .

кого

nідJ<азує,

·

надходить ані оnійки коштів за са­ мовільно за nлену в межах міста

зупинюся

безпосередньо

бюджету.

нагромаджувати

ви­

народин~

доnомогу.

винуватцями

рвані

nІдстав

надати

До

її у трагедію дл вряд чи зможем

Броварів,

ТІіки· саме

повинен

голови

сесіях Ради

люди

відсутності А те!U!р

чимало

змозі

на

порушити й поставити на обговорен­ ня якусь проблему і т. д. І все це , зауважте, в той час, ко­ ли в членів органу влади, котрі nо­ справжньому вболівають за долю є

які

погребів та гаражів.

взагалі

денні сесій, неnереборне бажання закінчити розмову на них обов'язко­ во- за один день, nостійні зап і знен­ ня зі своєчасним забезпеченням де­

тів

роЦі

деnутати

Замис.'ІіМОСSJ,

в

«дикин

е

д

·nepeHaC!{ЧeJ·il

в

для

час вони ще не викликали особливої гостро1н, бо будівель цих було не ,так уже й багато . Але легковажно відмахнувшись від її розв'язання,

. ного

ма

дода

себе,

рівниц'Dвом nитання про необJ.Сідність прискореного вирішення nроблемн.

те,

о

сади.

займаються смадач по­ Іздів П. А. Степанченко та машинІст ТJ:.~ловоза

навантаженнf

до

в

ни

На

формувалос

коли

nочесним.

до

боку

nрийнято внос ти часно nідготов ені

струкцІй, деревообробний комбіНаt, ШЛЯХОВО·будІ­ вельне управлІння :М 50, паливні склади та іиmІ органІзацІї. Відправлен­ ним вагонів на пІдприєм­ ства та Іх приАманним

тон

з

панувало

брям-с»,

СТРАЙК НЕ ПІДТРИМАЛ ні пасажирів поїздів. •Москва Сttфія• та

роботи.

ставлення

корпусу

склалося

україночка! ..

лаб­

депутатами

кого

-

nричина

ни­ іж

кий

я

міста.

·

ганізац!ї

А

рідного

ставленням

·

необхідну

деnутатів

кості нашої Ради nолягає у ке цтві її діяльністю, стосунками і

к~рує

площі

для

· застуnник

Повернемося

розподілу

фаюу,

головна

метрів

функЦій,

не

1990

Це і зробив, на мій nогляд; дуже вдало М . К Федоренко, незважаю­ чи хіба що на емоційність виснов­ ків, різкість тверджень, бажання охопити всі сторони сnрави. Але такий nідхід можна nояснити вбо­ Безумовно,

оренду

Продовжуючи думку щодо розnо­ ділу обов'язків між .головою і за­ ступниками, хочеться сказати і те, що більшість членів Ради· не можуть зрозуміru їхньої нері.вномірної за· вантаженості. А втім це' тема для іншої розмови.

якісних

діяльності

долю

Раді

жанні

вимогам часу. Нриза ж конкретна, що стосується безnосе­ редньо нашої Ради, має причини , які можна <<nомацати», nерелічити .

за

квадратних

обранцям

· вІдnовідає

ліванням

в

зусилля 200 деnутатів сnрям~вує лише один технічний · nраців~ик, котрий nри найбільшому- своєму ба­

віДсутностІ

повноЦінного

примІщень

з депутатамн. Вийшло так, що теn~р

Зрозуміло, криза є кризою і сто­ совно інституту Рад у цілому вона

також

п,11ати

ЖЕО передає комерційним

конкому. І Ці функЦії, особ­ ливо останнім часом, помітно від­ волікали її від nрактичної робоТ,И

Чо.му депутати зірваАu свсІЩ, ?

а

орендної

структурам? У відповідності з роз­ поділом обов' язків контроль за ви­ рішенням цих питань має Мійсню­ вати Л . В. ЗІновська. У дійсності ж

виконувати

ПОВНІ?.•"

влади,

себе пра.

До речі, про розподіл обов'язків ... Великої шкоди депутатській діяль­ ності завдало рішення голови Ради про nокдіідення на своrо застуnника

11 ICJIA

nринцИnів

Су­

мІста,

порушників по­ на вІтер кошти

оренду без користі міста, для бюджету ...

10111, .

наслідком

життя

В. М. Гринь . Як він це робить бачимо, адже ЖЕО має значні Збит­ ки, віддаючи при цьому майже 40

"1151 РЕВУТЬ

є

головною

не маємо змоги похва.1ити господарську. кмітливість.

тисяч

а6о

фактів

за приміщення. що для . . користування

'народовладдя n1рактич:но всіх рів­ нів від сільської 1 аж до Верхов­ ної.

дячи

є

господаря.

фільму про Бровари, кордон, на прийоми гостей із-за кордону? А хто може розтлумачити загад­ кову ситуаЦію, що склалася у зв'яз­

у

Нриз.а інституту Рад у нашій мо­ лодій державі нині не є секретом ні для

справжнього

Ради накладає на рядку? А викинуті

своїй статті << Lесію зірвали депута­ ти» голова постійної комісії міськ­ ради А .Г. Лемnіцький, наводячи

народами.

І покажем, що 11111, браття, козацького

ж,

нІй ІнстанцІї, хочу з цього приводу висловити кілька власних думок.

докаже,

зtомоиить

поміж

І

чи своі твердженни істиною в остан­

ся волі в УкраІні піснь гучна роЗJІЯже.

УкраІни

депутатів.

кошти

рисою

вюІьне використання грошей. Хіба не свідчать про це нескінченні ви­ трати на міський парк, де ми ніяк Іщ можемо дати ладу? А як розу­ міти відміну головою та його за­ ступниками фінансових санкЦій. що їх спецвідділ по контролю за благо­ устроєм у відповідності з рішенням

ви­

Ще на нашІй Украіні · доленька доспіє.

завзяття,

вИкористовувати

заголо­

нуватців зриву чергової сесії Ради - від ії голови .і аж до наймолод­

А

винесене

друге

Причому тут окреСJІЮється ду$е ши­

І покажем, що ми, браття, козацького роду.

Вербицького. Чубинськоrо.

в

Лемпіцький

Душу й тіло мИ положим за нашу свободу

Україна

на

дана вже в опублікованих •Но­ життям• матеріалах, авторами

яких

що ми, браття, 1еозацького ро,цу.

Станем, браття, всІ за BOJIJO від 'Сяну до Дону. В ріднІм

запитання,

вок, вим

Душу Й ТіЛО МИ П~ЛОЖНМ за . наmу . свободу

відповідь

8 .Ni 73 (8316)

--------------------~ г

Ду.нни вzолос

ОКЛАДНА

д

Запануєм і ми, братоrя, у євоІА сторовцl.

Ще

Музика М. Слова П.

братт•-~-краJ:нцІ, усмІхнеться

Зпінуть нашІ воріженьки, як роса ва

-

'

Ще не вмерла УкраІна, ні СЛ!іВа, ні воля,

читачів

Ж И ТТ Я•

«НО В Е

зразу­

і

вІд


Ж И ТТ Я•

сН О В Е

8

вересня

9

1992 р.

3

................,~~.... •••••••ш•..n•ІІІ•n•ІІl••n•ІПІІІІІІІ

стор.

(8~16)

8 .N't 73

Наш сучасник •••~•••••••ш••••••••••••ш••••••••••••••ш••••••••~

За жнивами-

сівба~ ..

лений о

корм,

асового nосіву .

ртів Миргородська, елітного насіння nланується

вnрова-.

•Я оптимістка: життя піде на лад ... ,..

•ши••n••••••••.............. Житти ІІОdоді аа рубежем n•••••ш•шmnu••••••n•• громадський

"Війна" з батьками закінчена?

к

Широке уявлення про те, що ''молодь схилЬна до

бунтарства, до «війни• з батьІtами, · безвІдnовtдальна І за ніщо ає традиційні ~оральнІ цІнності , не витримало в

злодії доклали СлІдом за болгарином, чий

автомобіль

тут

знову

гість

дій

nостраждав

із-за

кордону,

КАМАЗа,

жав

одному

..

Во­

автопід-

приємств Литви, А. І. Гуща лише на одну годи­ ну

залишив

автомобіль

без нагляду. Коли повер­

нувся

Із

було вже ~зно:

-

кабіни пропали ·

особисті

речі

й. ого

та

;600

карбованців.

Наведений факт

'.

щс.

одне свідЧенця поси ~ної

уваги ЗJ.одіїв до за иЦ.е­ иих

напризволяще

а~о

без надійн~ ох роЩІ ,транспортних з собі 3 таку~е печн ст ГО

ТИ

О

.

кии

\

.

8

мни

НВС

.

\ь 1 rт

·

автомобіль

поля

непода­

:JІік Погребів. Звісно, лю­ могли

легкої наживи не

не

ск ристатнея

такої люб'я •доклали•

тоw. о :іlля четверо

ості

водія і

о· чужого

ук,

з

ав­

викравmи

коліс

у

зборі,

карбюр ор, бензонасос ... А в плосківця М.

Дича

r.

та жителя Заво­

рич . О . Решетняка не­ відомі і вали замки на вхідних ях сараїв і угнали

отоцикли. свого

По-

транспорт­

о засобу моторного а і киянин В. Г. Ше­ в ун. Човен із двиг ом ерігавел на о н з заток Десни п Пухіви.

Бу~о

колJІ

Літок

\

вже за

Л годько по­

вертавс сам,

а

а томобілем. з

-

цвми

північ,

житель

к filнl був не вома

супутни·

двадцятидворічни­

ІІПІ С. Савченко та Л. Ша­ рафан. Пасажирки сіли в автомобіль без вагання, хоч

і

не

могли

не

помі­

терпілому

завдано

ІDІХ пошкоджень.

перmоІ години в прийом­ ний покій центральної районної лікарнІ .цостав­ лено невідомого чоловіка віком 25 - 30 років, кот­ рого підібрали в Скибині

на обочині автодорогІJ Санкт-Петербург - Ки­ їв Одеса. З серіозною мою він перебуває у реанімаційному леІІНі.

О.

на

не справив,

ся з кермом 1 налетів ав­ томобlлеІІ на дерево. Внаслl.цок аварії паса­ жирки одержали тілесні

"пошкодження.

Цього ж дня трапилася Ще

одна

епортна

ШЛRХОВО·ТраН·

прнrода,

де

по-

тілес­

Близько

тити, що водІй перебуває у нетверезому стані. Це їх не насторожило. А дарма, бо під час їзди на однІй із діланок дороги Лагодько

черепно-мозковою

Окрім згаданих, дорогах,

постр&ЖАалв

намалю-

трав­

зараз відді­

аварі!

при

·

пюди,

цих

ско­

Ілв тцо• княннн А. К. Савенко та пухівец• І. П.

Труба.

КОРЕСП О Н ДЕ Н Т­ СЬКИR ПОСТ «НО­ ВОГО ЖИТТЯ• ПРИ РВВС.

життя.

r регг

вважає,

що

·

нин і щнє

··

молоде

понщJіння

попередніх вІдрІзняють насам перед дві/риси .

вІ д

Ни-

нІшні підлітки більш обізнані в се нсі і,.6ільш антивні в цій сфері життя . Причому у ()!)}ьшості немає

конфліктів з батьнами з цього .....:иводу, для них б -'" "'

'За його словами, хо~ багато підлітків і не від того. щоб ходити Із зеле~ волоссям, бІ·льшість з

.цей

дяни» . Вони хочуть одержува

чують друзі, які належат}!· до різних рас і релі гій .

них у душі швидше консер~ори і «надійні громалі, досягати усnіхів у житті, д

добрі оцінки в шко·

{>е

обраній кар'єрі, завести сІм 'ю.

просуватись в

-"-,

Четверо з кожних n'яти молодих ЮціадЦІв вnевнено дивляться в майбутнє . Половина -~юдІвається, що зможе заробляти більше, ніж батьЮL 85 про-

ік життя їх дітей не є сеЩJетом .

Друга відмінність -

nідлі;rіІ"и в Канаді сьогодні

почувають себе комфортаб~ьно у світі, де їх отоСпосіб життя молодІ .-також харантеризують тані

дані: 47 .nроцентів Па)lhть, але 41 процент заявля є.

що їх вікова груn'}/не повинна палити . Четверо з кожних n'яти хоч;r' б час від часу n' ють . У середньому підлітки <;:Jfухають радіо 12 годин на тиждень

центів .оnитаних заявили, що мають чудовf'Ц,_бо доб-

і 16 годин ди,~r.Ляться nередачі телебачення.

винпинають все-таки більше роздратування, але. не

валось у ~ді опитування ,

рі стuсунни із своїми матерями . Батьки. зд~ться .

менше трьох чвертей молодих канадців свої стосунки з батьками як добрі.

3

оціню~

Є у моло~х канадЦІв і свої проблеми . Як з 'ясу-

// у наприкщm.

nрацюють.

людину, міф .

nожежнІй команді, .{)белу-

тому разі. якщо вона до-

зитивний вnлив тільки в

говують громадсьіrt nляжі І стадіоНИ, 1~Ідтримують чистоту ..В nарках.

зована і

доглядають

застосовується

урахуванням особи. Таку

з

конкретної точку зору

висловила Анн-Брітт Ед. одна з інсnекторів крюАіс

нальної

nоліцІ'і

міста

шв~дського радjо •. nрисвячеюй новій мірІ рання в ШвецІ'і

званІй

-

сусnІльно

nокатак

/

ЗдіАсненням на npa,riиці цієї..,. міри nокар:іння

якраз і 'займаєть~ Анн~ Брітт. яка· має -річний стаж сnІлкуванІJ. із зло-

r.:aізноманІт-

чинцями

иішнх масте

момент nід

.

На даний

оnікуванням

сусnІль о

і

видів

иорисиоІ служ-

би замість тюрми.

Зали-

шаючнсь вільними,

вони

Проте , вважают~--~nеціа­ лісти. результати \({освіду

вселяють надію . Зо'

ема,

ло

вказано

на

неп рипу­

стимість впровадженн я пра кт ин у

рань

за

тим,

п осиленн я

д рібні

щоб

у

пока­

злочини

з

засудженому

тивни м nокаранням . І. на -

квітами

і

no-

відомі

виnадки.

nропонує йому

кол

ско ристатись

ешт і ,

nісля за­

о

кінчення строку .. за:лиши­ тись у штаті цієІ устано­

з

.Містах . Більшість з nокараних таким . чином 140

ли молода людина , ю д­ працювавши свою трудову

вназат

_

року в

п'яти

молоді

люди

віком від

18 до 24 років. Cai\te їх і прагнули авто-

ри

ексnерименту

насам-

nеред захистити від тюремної камери і закорені.'ІИХ злочинців - рецидивістів.

Друга

мета

-

еиономія коштів.

повинність, приходить

npoxo-

шведського радіо,

nриб-

За даиимw

частина

· добровільно

на

«КОЛJ:ІШН~

робоче місце• У ВІЛЬНІ години і продовжу~ ви~?:

кува;и вже знаиомІ 1 ~ обо~ язки . Причому, як І раюше. безплатно. . Шведська рада. запобІ ·

гання

Не все . nравда,

четверта

ви. Бувають випадки, ~о·

злочинностІ

аналізувала

експерименту . ряд

ше,

nро-

результати 1

висновюв .

зробила

По-nер·

рекомендувала

про~

засуджених уже в nерші

довжити І

тивного nокарання

мент. По·друге, судам бу-

дні

відбування

альтернабула

розширити

no

можливостІ

цей

енсnери­

альтерна­

по -третє .

думку

кар(\Іtня nрактикується в ш~ції як ексщ~рим ент з

лизно

строків

за

рання. настільки задаво­ лена його роботою, що

різних

до

n&ліцІєю

новиХ'- злочинів .

ся безnщtrно І у вІльний від оснОВної роботи час.

дить г. ладно.

засуджених

скоєння

можна було автоматич но відмовити у мож л ивост і

~

перебув~є . група молодих людей ,

затримана

на роО.оту ад­

корне/ чоловік ·

ній службі.

Оди н з

собою нІж я n збр ою .

міністрація установи, е злочинець відбував nок ·

~НУ./ІОГО

/

11 проценті в

пограбу вання.

газонами нсVмІських кладовищах . Усе це робить-

ТаІ)Є·· альтернатиlІне

Хельсінборга. Недавно .вона вистуnила в nередачі

або

•'"'-.. - - - - -- -- - - - -

3а м і с т ь т ю р м и -/І(~ р "' '" Твердження. що nраця

м айже половина занеп о·

коєна іс,иУванням підліткових ба нд.

'" стали ~ертвами нападу найважливІшІ '-..кожн~ десяти носить з ·~,_'

точки зору канадських nідлітків,

Праця може сnравити по-

~5-рі . М.

.. Причому ·

ої думки, намагаючись

ваними в Торонто.

внnравляє

\

\, \

всій країні Широке о nи-

заявив, що він зднво аний результатами, обнароду-

свій

посеред

бителі

що нале­ із

ка,

no

вати достовірний ортрет нового nокоління У вІцІ від 12 до 19 років. резидент центру Аллан Грегг,

ру. н

у якому трапилася полом:

нещодавно в Семиполках,

.

тування громадс

залишив

обікрали

надІ науковсУ nеревірки . Дослідний

центр «ДесІма» nровів

nроблеми країни - стан енономіки екологія. Більше половини думають . що ядерна війна малоІмовірна , в усяному pa :j!, протя гом їх власногQ

вислав ле ­

про до ці льність

ріплен ня

в

законодав­

ств нової форми пока­ ранн тобт о. коннретно

.

в

яних

можна ,

в

вин арист

и

в у.

•,,

дО

ви падках

- ;

яни х

ні

альтернати­

•д

V

реЧІ,

':\:.РИ ,

ХТО

ВІ

·

був «покараннff.."_суспільно корисною робото'ю.» . про­ тягом

під

року

Судячи '!'П на

з

такого

рань буде

нонєна

. ром

залишається

наr ля дом

по ліції.

·

усь ого.

прак­

виду

nока­

у

Швеції уЗа­ незабапочне

застосовуват..-сь

всій н ра їн і. (Укрінформ).

по


4 etop. 8 9

вересня

р.

1992

«НО В Е

ЖИТТЯ»

М

8

73 (8316)

ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІИІІUІІІІІІІІІІ 111·111111111 ІІІІІІІІІІ ІІППІІІИПІПІПІППІІІІІПF

36ИРАЮТЬСЯ КОЗАКИ НА ХОРТИЦІ ~~;.;:~;:;~fд:::~l~:i від

Фонди Державиого історико-культуриого заповідивка на остро

честь 100-річчя висадки запорізьких ко:.аків на Тамаиському півостро-

Хортиця поповимись уИl~ капьиим експонатом. Невелика

ка,

бронзова

привезена

розповіла про мало

вf;

Криму,

спеціалістам не иайтрагіч·

ко

Горда

постава,

водн ас, старш

широ-

розпрямлені

впевнений

робітни

uечІ,

музею

Запоріж

І.

крок"іІІориван-

·

все ·в ньому під-

-

кресmоє зичну 1

величезну фідуховну силу.

Правою

рукою

вів

стискає

рукоятку

-

ва. ють

має оповвтиt бойовою славою прапор, лівою шаблі.

.лієм.

кав капітан сrудр~а •Крммчаиин» Яптннсько-

реччину

тнмефів із сорок заввишки, статуетку розшу-

атомний

самодіяльний

Копи вдапоси зніти з поверхні статуетки тов-

За

розсіялася

і

різька

(}Округу

а

· ·

св9

за<;іf'Ували

Криму

раю).

до-

Кавказького

ного

козачого

тратили ntвденні рубежі. Тоді князь Григорій

кошовий а:rаман Заха "й Чепига, в 1793 роЦІ прі\-

до

річки

сюди

му-

інших січей запорозьки~~

Єя

де

побувади

ексnедищї

співробітників музею. Так буквально по сторінці повертається до людей колись розвіяна по світу історія вільних запорозьких козаків. ,

В.

почали

ЄРЕМЕНКО,

кор.

УКРІНФОРМ.

Порушників

перевІряють

nоІ<арано Учасник

· чнзняиоІ нии

в.

А.

сав до серпил зину

Іт·

.Ni!

напи-

рушували

правнла

о гів

(реапІзо nl но r

ли Пляшки із ·

було

ка

Із

міського

на­

управ-

Ліиия ·торгівлі Б. О. Гор· бача продавець ПІ ~ате­ горІі

Г.

Jl.

Мачуська

. вантажник

В. ко позбавлені за

її

І. Ігнатен­ приробітку

на

якому

поєднанні

їсти

дукт!{

питання:

найбільш

корисні?

відомо

будові,

багато

і

і

пити,

які

Якщо

на­

рьох

ор н мі 44 ть в його

ви на

бути

,

мед,

Щоб

бі(\ЛJгічно

різну

за

ІІ<~~Ір6іов@НІ~'1 · тримунатись

е

речі,

правил.

добре

І

ще

порада

отримувати

таким:

заправ­

3.

2 ..

Пе­

Хліб, рис, нар­

4.

Фрук­

'за дві години до або після їжі.

-

Не треба запивати їжу водою, особ­

ливо

холодною.

Холодні

одержує тиражні табли­ ці, внплати виграшів не

нюють

проводить •.

засвоєння білків.

дію

пепсину,

що

напої

сповІль­

впливає

на

утворенню

слизу,

в

горта­

легенях,

кисломолочним

-

від

максимум

обіду

потрібно

задоволення,

не

переїда ти.

У

де~н у

вж вайт

сок для кис отного

ки і

-

ащоні

можна

одуктів

н

так:

розподі-

25

nро-

обід і 25 Обов'язково що-

, 50 -

я. овочеві

вітамінізації, балансу в

або

оєднає правильне ха~ваюЬL ..в

ими фізичними ·впрАв

ноцінни

відпочинком,

додаткові

чорнявих,

ЧОЛОВІК,

ТребухІв.

ДОЧКА,' З.ЯТЬ,

и,JІіОв-

І

руснк

бабусю,

ОНУЧQК

МАКСИМ.

міжнародної

акціонерної з

уtт•­

новчим каnіталом 100 млн. крб. Р.адасть мож­ ливість через систему страхування поповнити ваш б'юджет. До вашої уваги· комплект страхових послуг: стр~хування життя і здоров'я працівників за рахунок коштів підприємства;

страхування підприємницької діяльностіі ризику

засновника:

та

капіталу

ві.ІІ. нещасних випадків. Кожної середи о ·18 годині т-а суботи о JO годині працюють курси по підготовці пред· ставників страхової компанії. Бездоганна репутація і міцне становище ha ринку страхових послуг компзніТ сОМЕТА~ Інстер:. - це гарантія вашого страхового біз· Для вас ми готові зробити можливим на· віть неможливе. Переконайтесь у цьому самі. Наша адреса; м. Бровари, вул. Гагаріна, 6. Телефон:

5-60-69

з

9

до

r:одини, у суботу з

·18

години. Обідня перерва з неділя. хіднИй день -

РЕСПУБЛІКАНСЬКА БАЗА

до

13

14

9

до

14

години. Ви­

МІЖКОЛГОСПНА

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ І ЗБУТУ запрошує на роботу:

електрослюсаря,

.

вантажника.

Наша адреса: м. Бровари, 125. Телефон 5-10-90.

вул.

Кутузова, ~

Втрачене nосвідчення учасн·ика л'іквідацїі н-аслідків аварії на Чорнобильській АЕС 1986 року, сеvія А N• 842621, видане 9 квітня 1991 року І(иївськнм обласним відділом соціальноІ"О забезпечеІfня на ім'я Бояр<:ької Марії Михайлівни, вважа· ти неАІАсиим.

Втрачене посвідчення учасни·ка Великої Вітчизняної війни Д N• 725533, видане Бровар<:ьким в·іі\ськкоматом 11 травня 1985 року на ім'я Плотwико&а Леоніда Яковича, вважати неАІіІсним.

І(аJІи?я

селищпа

Рада

народних

депутатів

рада ~терані війни і nраці з глибоким сумом і_цОtfь про смерть колишнього деRутата селищної

.~ера.на і

Великої

·

Ві'rчн-зияиої

ВАСИЛЬЄВА

виСJІовлюють

щире

війи·и

ОлексІR

епівчуtтя

та

праці

т.а

сповІРади,

Юхимовича

рідним

та

близьким

nо­

кійного.

подарує

З!Jl~~~і~аf!ОІ~Ь"Ч ФЕДОРЕНКО.

Зает. реда•'І'ОР&

В.

НЕБРАТ. ~-

сНОВЕ

ра~Аа

·

rрокqс•ао-110.8ІТ8Ч81 raseт'­ ...unrli рqааціі raseтa, БJІО.ІІрс:ьа! Ра.аа

ааро.І88Х

.

ва:ІО,ІІІТЬ S ДІІt Іао,ау:

17

аІіІтаа

CТCJ(IIUU

1937

eepu;a, c:yOon.

!Іа. М'ІІkn. ano~a.tuax Ф!ІІтІа

.аа

.аеаутатІв

Каік•аоr

РІ.ІІХТОР л. ВО.ІІОШИН!І'ІІtО.

ГІЗІТІ

ШЧ:•

АДРЕСА РЕДАКЦІІ: 2U820, K•T•au об.. асть, м. Вро8ар•, •у.а. К•ІКІtп, 154, Тао~. .на: P8A&nvJtl 4-08-78; а&&:Т)'ІІІІ888 P&A&870JI8, 8І,ІUІІ.ІJ СJС8І.І•ао-аоаІ78'18881'ТtІ 4-04·81; аІ.uнІАао~•аоrо сеароп,. - 4-11-84; вІмІо~88: clnc•aoro rO&:IIOA&pc:na 4·18·11; аро•аиОІІОІ:тІ І сОІІІао~•••• ••na• - 4-11-U; .un1a І . .соаот .,.боrа - · 4-~І:

:ЖИТТJ•

!&011088.. -

ІІіС1.аа І •О..•стІ.

rаі8ТІІ.

•ІмІ.Іу pqfolwtopllaiiiТ

роау.

вІ.nнІАао~•аІс:т• ІІс:е

uтор.

.JJacYJ8U88 •

,fe&aiala 88 ШJІ.ІІ n..ин liotlildlt ...... Q8.ІI881dJ. Pno._,. •

••т••..•

-

._.......

-

І-ІИІ.

-

несу.

фруктові

регулювання організмі, мед

чайні ложки, чаї з цілющих трав. , хто залишить нездорові звич­

регуля

І

-

страхової. компанії «ОМЕТА-Інстер»

про­

дивитися в цей . час телепрограму, не читати ,газету або вирішувати якісь справи. Не забувайте: головне не

лити

нас

НЕ УЦУСТІТЬ СВІЯ ШАНСІ

на

пережовувати.

ден

буде

па­

Однією з поширених причин пору­ шень в травній ·системі є вживання гарячих продуктів, том.у за столом не поспішайте. БІльше того, їжу треба

ний спосіб

ти

не

перевагу

сні

Салат із овочів без хліба,

перетворюється яє

з

Пр.едставництво

равній системі і є причиною ба­ х запальних захворювань. Тож слід

центів проц тів

топлю слід вживати на десерт.

Ощад·

cnp

е

сть

чена або варена їжа.

свою

до-

В~ивати

лений олією, трохи присолений.

ц1ииим

тепер

поєднува­

потрібно

і, т

о

а ромаджується

кіл

1.

аJІе

ІСJІ ТН

артку

таких

їжу,

~

&дин вид білка на один прийом 1 їсти перед крохмалем. Не вживати білок разом з фруктами і цукром. Не поєд~ нувати' фрукти з крохмалем. Правиль­

з'яви­

сто,

nравильно

складом

то

дуктам.

картопля, горох, борошно). Три п'ятих частини Ужі мають бути овочі І фрукти, сирі.

яєшню,

тиждень.

іддавати

макси­

І)ультур,

полІОбляєте

с

.

з жиру, крохмалю, цукру (м'я­ злакових

на

з о

за-

ви

Багато людей не знають, що· nісля трьох-n'яти років у дітей припиняють роботу залози, що виробляють фермент, не бхідний для асв ння молока, і во-

ендаці" рі

вміщувати

м'ятайте: жовток яйЩІ має холестерино­ ві жири в концентрованому вигляді. Тому вжцвати їх слід не більше чоти­

харчування,

значні

повинна

рів та ц;rкру.

в

про­

Сьогодні

їжа

Важливу біологічну Цінність мають жири, особливо ненасичені. Вони міс­ ТЯ'І1Ь вітаміни А, Є, Д, Н і є джере­ лом тепЛа і енергіІ. Але бажаючим схуднути слід обмежити вживання жи­

БРЕГГ.

скільки,

аспектів

їжа

сири, .зерна

краще

який

коли

кілька

тому

-

п'яту со,

ти

бащ

С.

'мально різномані ою складатися на одну п'яту частину з білка (м'ясо, ри· ба, горіхи, насіння, квасоля), на одну

."Спо

о

автомобІль•.

вважали

лежить від рів ·елементів, що беруть

виграш

.

Крім того, амінокислоти.

ретельно

в галузі здоров'я ще в Люди завжди шукали від­

Здоров'я~ люд

серпень.

о

в

харчування•

пропоную

та

Де одержати

ли

проте

але немає стрункої методики, яка б враховувала кліматичні, екологічні особливості, спадкові ·якості, матері­ альні умови людей. Тому, сnираючись на дослідження відо их цій галузі вчених Г. Щелтона, окера, І. Митрова, Д. Джарвіса власний· досві

перевіре­

наказом

3аливаючи

повід!

уці

вином

приміщення).

дно

масло,

спеціалісти давні часи.

, що 23 . и мага-

прац

поставлять,

«ЯкЩо батьио хвороби невідомий, то мати

арча-

Г

ред

ними

П.

~\

Вепик

війни,

переА

кожного

ВсІ ВашІ тривоги І щирІ АУМКИ. ЗАоров'я Вам, мамо, Аобра Вам, І щастя на АОВгі-преАовгІ роки!

страхування життя, здоров'я

ІІJІІІІІІІІі ІІІІІІІІІ.ІІUІІІІІІRІІІІІІІІІІІІ.ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ

що

Про

с.

бабусю КОЛКО АНем народжен· ·

бажаємо Житн·не тужити, онукІв поженнти, ДолІ всмІхатись, правнукІв АІждатись. Щоб завжди квІти запашні Ваш шлях життєвий устеляли. І щоб зозулі навеснІ .Сто .літ щасливих накували ... . Вже срІбнІ нитки заплелись у волосся. Вже АІти дорослі І онуки ростуть, Та серце таке молоАе у Вас А АосІ І руки спочинку ніяк не знаААуть.

страхування

Філософів харчунаввв асе,

І

Сюди е~спонати із Задунайської ra

нуватись Чорноморією. Невдовзі

на

ліній-

в

зеі на ХортиЦі. надходять нові

були інші під рукою вій· ськовоrо 'СуДДі Антона Головатого. Відтоді Таманський край став іме-

1 Сидору Білому зібрати січовиків, які залиши-

війська,

з'явилася

АОбротн.

АОлІ, Аобра І тепла, 3ГорІли Аотnа.

Дорогу дружину, рідну матусю, ласкаву КАТЕРИНУ ІВАНІВНУ серАе•rно вітаємо :1

таку

яка

.втрачає

сt-

історію повідала бронзова · статуетка

не

голубіло

Щоб жить-не тужить АО ста літ довелося, хаІ! збудеться все, що Іще не 3булося. ДРУЖИНА, ДОЧКИ, ВНУЧКИ .ЯНА І ЛЮДА.

ло називатись Кубанським козачим військом. Останнє nроіснувало аж до 1920 року.

Ось

серце

Зичимо щастя І щоб всІ неудачІ

створеного в 1832 роЦі нащадками дончан, і ста-

запорожцями

привів

Запорозькоt

тиною

родючих ку ськИх земель. Вів їх олковник ців

а

Тут було збу-

над 70 років. У 1860 роЦі воно злилося з час-

го· таманського берега. З · си і почалось

Потьомкін доручив колишнім запорозьким старшинам Антону Головатому, Захарію _Чепизі

oro на

з

зробити лише в еені 1792 року. І е 25 серпня перші козаць · галери пристали

прикриття

Бажаємо. щоб наА Вами небо І не знали ВТО)ІИ руки золоті, хаІ! ніколи .Ау.ша не старіє,

чорно-

Чорноморське козаче військо nрОіснувало по-

відчути,

змогли

могутІ:fє

Війська

куреНІв

С-ава Білий. Чере два місяЦі другу групу за рож-

е

Катери-

·чі.

ц ре

і

Щиро вІтаємо щ~роr·ого чоловІк~t, любимого батька 1 лас· каного АІдуся ГУБАРА МИХАЯЛА ФЕДОРОВИЧА з АНЄІІ нарОАЖеННЯ.

яких . повторювали .~аз~и

биватись одержання щедого подарунку. Вдалося

в

над

.

дована 40 куренів, 38 з

ще

роки

урочища

Кут

місто

норського.

"'·

довелося

чотири

освоєння

тнм на честь коrв воаа / вІдЛита. Вона є точНою мініатюрною копією п м'JІ'l'ННКа, встановпе осо 5 жовтня 1911 оку в станиці Тамань (нині

козакам

довгих

рез

нання

кошем

·а

Єникальську

до кру

nри

військове

цар- /Гаманом». Але сам Поке-,/ тьомкін невдовзі помер,

по

біля

Хар-

нодар (нинішlfій Краснодар), який став новим

Пот~мкін від себе особирtо, подарував йому

1775

ее-

· Кубанню було засновано

запо-

· · _,_ ·· ·····

дунайську с(ч. Лише че-

. ~поtноТІ

довго пама'ПІ гопову Jfaд

споруджено

сяга-

Куе$а.ні загострились відноси~ з Туреччиною, Р?сійе){кі_ правителі в . усtй

етнй шар чорної фарби, досJІІдиикам не довепося

А

по

рез віс~моків, коли че-

старовнІІJ!.

в!й'сько

чорJ;!бморським,

- . .1'!!....... .

деJtьті Дунаю /Турецький зап·орізький л<іш За-

кобзар, не-

Краснодарського

рожЦів

хуторах, зимівниках,/селищах і містах. Н~Язько п'яти тисяч піШЛІУ' в Ту-

го морського порту Остав Юрійович КІндрачук, досJІідиик

·

Частина запорож

тоді

таJІановитий

. ·· •

тки д ·в

Згодом

Карасунський

доблесть .·( і'еро!\атерина _,tt звеліла

іменувати

Ільїчо-

січ була зруйнован ським ГіНералом

Цю невелику, всього сан-

(на"./

. ніСть, їзм

Тут

т~ької, Київської, /.fіівської .губерній.

Щ((

<,; , ....:;\" · . ·~~··:·; < .;.~~· ·'" . .. ... . . рІНІ!-# iC.lf};QA,# ·YJ Р(І(.!Н.ІІ.. :; . .

чорних року, . коли

три-

козаків>>

<<Невірних»,

.

кріпосництва.

лилися / виходці переважноLі Катеринославської, /Чернігівської, Пол-

піШли в Туреччину)/За виявлені в боях ./муж-

історії

К.

вірних

відміну

говорить науковий спів-

ня, ввсоко Підията го-

лова

ська

Передісторія цих порагічна і дивовижна

Нішу с1оріику історії козацтва.

<<волонтерні Уже в 1787 брали участь

у · російсько-турецькій кампаніУ під іменем <<вій-

8

статует-

з

лиеь, у команди». році вони

І

Індекс Друк кований

високий. аркуш.

61285. Обсяг ·Тираж

п.риміІрників.

Замовлення

N2 4560.

дру-

4.958

#73 1992  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you