Page 1

всІх

Газета ІJИХоднть квітнJf 1937 року

з

П'ЯТНИЦЯ,

17

. країн,

17 ТРАВНЯ 1991 РОКУ

єднайтеся{

Ціва

73 (8180)

j

5

___

коп.

Орrаи &роварсьноrо 81Сьни018у Номпарт1r Унраінм. м1сьної 1 раіІІонноі Рад народних депутаТІв НмІвсL.ноІ обпасТ1

Наш сучасни~е

Працюємо

без

l

ку було допущено на

На цьому знімку АнатоJІій НЕСТЕРЕНКО, який серед молодих механізаторів радrоспу «При­ деснянський» в чисЛі перших на сlльськоrосподар­ ськнх роботах.

Фото громадського кореспондента В. Бенднка.

ІІІІІІІІІ ПІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІJІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ111111111 t

І • 1

Напруженими

були

року

І це зрозуміло. проблем. якІ не педагогічному

-

Чи

у

останнІ

мІсяцІ

Рущня.нській

нинішнього

середній

школі.

Адже сьогодні додалося чимало 'Під силу вирішити одному лише

аварії.

до

закіІffчення

навчального

року

на

одній з педрад були прИйняті коокретнІ заходи, а згодом вже Михайло ЯКО!ВИЧ разом з головою сіJJЬ­

викоююму Д. Ф. Ли11виненком в~ідав Тернопіль­ ську область і знайшов приміщення для організації

табору в одній з щкіл-інтернатІв над Дністром. У

селі проведено марафон «Дзвони Чорнобиля». На оз;tоровлення направлені також гроші, які школярі заробили

під час

суботників.

На прохання школи · допомогти в оздоровленні дітей віДгукнулися організації села, nа!{JТійна .та профспілІІОва

організації,

дирекція

держnлемптахо­

зюЮІдУ «Рудня>>·~уло проведено спільне засіда·ння ~парткому,

..

вого ту ,

утримано

ли­

'})ез виробничі причини. ІВинуватціов

профкому,

сілмтконкому,

колективу та членів . названо конкретні

виходить з

-

·Ради

т.рудо­

батьківського коміте­ суми коштів. що

товарів

.нарікаІНь

кварталу

вtд

ЗО

ках .

Не обійшлося 'В ЦІ остаІН·ні

без свят .

К

І.

18

Насян.

че11ве.ро

учнів Че'І'•вертих кла.сІв, де вчителЯJМИ

В . І.

Денисенко. встУІЛИЛИ в піонери,

старшокласниІКів

Життя комсомольської широко

ІНанружені дні і

ви,с.вітлюється

стали

комсомольцями.

і піонерської

у

-організацій

стіннівках.

перебуває у полі глас-ності . Учні Руднянеької середньої

на

талей в

Я'f(ість

тарі,

обробка,

школи

справляють

і

за

її

межами.

П. г.рома·дський

коресІЮНден!.

·

1991 · роцу

згідно з рішен­

поштових

на

ц1нн за послуги

абонплата за радіо вІдправлень

міські

20

про­

зв.' язау.

та телефон,

А

пересилка

тощо.

Добірну Інформацій підготував відділ про­ мнеловостІ та соЦІальни-х nитань с Нового життя•.

_____ .... _ -

--· - ·

j ___ _ _

неякісна

їх то­

що.

ПрацІ!Вниками кого

.вtддІлу

заводсь­

технІЧНОГО

контролЮ за цей

260

явлено

час ви­

порушень тех-

нологlчноr дисципліни.

19

чоловШ<

до

притягнуто

дж:цИ111лінарної даль.нос.тІ. За

бездефектноУ ЧОЛОІВі:К

пращ

мій на суму

по

196

2692

пре­

з

картках

дозволу .

мають відхилення п.о

Іх

М

4 1

никах

М

колективи

5

по всІх показ­

випускають

продукцію.

цехІв

якІсну

Найбільше мають

ж

тиви цехів М Із ваю

2

колек­

і М

задоволенням тих,

Фроло:в

ху

чиї

1.

ру,ки

3.

нази­ сь01'о­

робітники

це­

М О . І. Семи.ног з цеху М 4. С: В. Дубі!ВКО, Н . І. Скри,нець - з п'ятого, Ю. Д. Мін­ •ковсЬІІ<ий з десятого та багато Інших. '

-

А. заступнІfк

КРІПА.К, начальника

вІддІлу технічного конт­ ролю

заводу

металургії.

порошко­

ГРУІІа

32

робІтнИків

·обладнання бутні

-

nоУздка

працівники

та

та

чоткри

тижні

службовцt

заводу

сФакел•,

працівники

вони ж май­

нещодавно

.

створе­

ного спільного підприємства (СП) сФронlус•-сФакел•. вчились на ві­ домій ФіРМі сФронlус•. Це уже дРУ• га група броварських спеціалістів, яка nереймапа досвід австрійських колег з Фірми. що СJІавиться У світі сооїми зварювальними трансформа­

v

нання.

·

ся

На nочатку червня nлануєть­

отримати

першу

.

лісти

одержали

сnеціаЛЬНі

та · електромонтаж­

зварювальники

та

веретатинки

з Броварів вивчали. налагоджУВали. видробовvвали в цехах фірми облад­ Подібне

Ім

ведеться виготовляти

ось-ось на

до-

спільному

сФроніус•-«Факел•. nіJ:ІПРИЄМСtрі Уже збудорано у Нняж~ах його цех. триває

(місто спеціа­ дипломи.

Вони дають Ім право випускати . nро­ дУКцію

вІдомої

австрійсько!

фІрми.

Серед дипломованих спецІалістів­ зварювальник ник

М.

·

Ф.

Мозговий.

Єрмак.

верстат­

обмотvвальниця

Є. Купрlєнко та 1нш1.

~· ПИВДЮРА,

Обмотувальницt

нання.

продукцію.

Після навчання у Австрії ВЄJJьс-ТаJІьхайм) радянські

торами.

ники.

.

проду.вц.1•

службовців заводу сФакел• nовернулася із Австрії . Але це була не ту­ ристична

o...n ·-- --

.

перJПа Нещодавно

IJ!r11 1991

6apo1.t!C

І

яко­

сті.

от

Н в а. а

відхиленнями

виписано п'ятнадцять. Вхідним контролем за­ трНІМа·но на 20 тисяч кар­ бованців матеріалів, що

А

:u .

ка•рбо­

ІПродукціІ у кварталі бу ла

першому приЙІНята

·

·вІ,Іуюві­ системою

пОО'бавлені

ванцІ. Частина

вої

КУДІН,

«оживуть•

. ..

завод­

пересортиця

стен·дах.

хороше враження, вони чемні, .вихова·ні і в школі,

саме:

підвищилися

у екс-

ської . п'роrоrн:Ції. Основні претензії нестача де­

Тут проводиться також ;велика робота по . пІщо­ товці до екзамені.в, заздалегідь с•кладено їх роз­ клад. ведуться консультщії. У кінці навчального року побільшало справ у дітей і на шкільних досліДних діЛЯНКllХ, у гурт­

центів

.

днl народжують лише доб­ рояк!сІн.у продукцІю. Це Г. П. Сухоруков. С. А.

.

кварталу

тепер

надбав­

та ЗО процен­

40

ням Держкомцlи СРСР у середньому

nраціsників

бу.дуть виділені на 'Перевезення і харч)'1Ва-н.ня дітей. Всі. деталі стосовно проведення канІкул 1991 року обговоре'Ні комітетом по оздоровленню, я.кий діє

.

...з· друrого

до

70

тів відповідно. }.\'Іожлнво, кафе rra ·рес'І'С)ранн.

рук

надtйшло

на

з

-

Н. І.

зауважень

при ШКОЛ!.

прес- та вафе-бІ.~о

75,

3

ширвжитку

Протягом

замавникі·в

та

150-процентна

ка на страви . У . 'ресторанах звижена до

ше 386 .карбованців, час­ тина епосана на виробни­ чі втрати . Аналіз показа:В. що найбільш бракована

колективу.

можна · вирішити питання .ремонту школи

задовго

че­

цеху

Питання оздоровлення дітей Михай:Ло Якович вважає сьогодні своїм першим обов ' язком. А тому ще

-

Дяченко

або вІдпочинку дітей без громадськості 1 батьків. - дІлився думками її ди,ректор Михайло ЯковНІЧ Пилипенко, 1\оли одна цутівка ·коштує щонай­ менше 350 карбованців? А оздоровити nотрібно не окремих. а всіх учнів. адже усі в одн•аковій мІ,рі зазнали І зазнають впливу наслідків чорнобиль­ ської

тисячі

В. В. Шадури

оздоровлення

навчального

4.4

карбованців, решту

проду.ІЩія

навчання,

. ..

своІх вІдвІдУвачів різким под_орожчаи­ ням і· .комбінат громадського харчування . .Ось і тут

вини ·робітників допу­

3

Якщо па­

... відлакав

новні види браку від­ хилення деталей від вста­ новлених .розмі:рів та ма·

щено браку на

'

траввs поточвого роау у міських маршрут-

м'атаєте, м~е місяць тому тариф щ проізд у них був збільшений втрвчt. І от тепер .нас пожаJІів Комітет цін при РадJ. Мlвlстрів УРСР, трохи зни­ зивши це подорожчання. Зараз ціна в «маршрут­ ках• більша, ніж ран1ше, лнmе удвічі, так що 110 місту в марщрутці-«Рафіку• можна проїхати не за 60, а за 40 вопіАок .

сьогодення

Ос·

1110•••

вих таксt cтaJJO Уздвтв трохи дешевше.

pUHICOB6

8.2

карбованців.

ВІ~

тепер ціви ~оіf(JІІСІПалн•:

Три місяці завод пра­ цював без · рекламаційно­ го браку. Але та'К звано­ го внутрізавОідСЬКОГО бра­

си.

...з 6

Виробництго

На заводі порошковоі металургіі відбувс.ІІ День якості. На ньому було підеумоваво роботу під­ приємства за перший квартал 1991 року.

ТИСЯЧІ

''

рекламацій

ІНІЄТЕ

мо~таж

і

nідкточення облад-

застуnник диРекТора з виробниц­ тва

. сnільного

nідnриємства

сФроніус•-сФакел•.

Ва фото: в ЦеКу під час вав1J8ІІІІJІ; двпJІом, отрІіJІ8ННЙ електромовтажІJ.ІІ­

ком Василем Мартвневком кіичеНJUJ куреу вав1J8ІІІІJІ:

D1cu

за·


2

ст~р.

8 17

травня

1991

ЛюдІІма і закон П РОНУРАТУРА охоронними

р.

сНОВЕ

виконуючи

станови Верховної Рад-и Української невІдкладнІ

заходи по

зміцненню

nраво-

вимоги

РСР

по­

«Про

законності

та

правоПорядку ·у республіці• (1987 рік) , за останні роки здійснила Ряд заходів . Спрямовані вони бу­ ли на посилення боротьби з крадіжками особисто­ го майна громадян. Так, Ui питання неодноразово обговорювалися на координаційних нарадах правоохоронних орrанІв, розглядалися І на одній з сесій міської Ради народ­ них депутатів.

Але, як показав аналІз. правоохоронні органи мІста не в повній 1\fiPi справилися з цІєю роботою. }' 1990 році, наприклад. у ПОРІ:вняннt з минулими роками. • спостерігається послабЛення активиостІ nрацІвнинІІІІ а

також

мІлtціІ

у

попередженні

прокурорського

нагляду

за

цих

злочинів.

, .

лення.

о

майна -

слабка боротьба з пияцтвом. дармО­

їдством, наркоманією. Як правило. засудженІ, по­ вертаючись з місць позбавлення волі. не влаштову­ ються на роботv. пиячать . ведуть аморальний спо­ сіб життя.

спільної

Статистика, наприклад. свідчить про те. що . з осіб, притягнутих до кримІнальної відповідаль­ ності минулого РОКУ. 29 були у станІ сп'яніння. 70 процентІв з них - це правопорушники та інший

мови

98

неблагонадійний контингент.

·

Нещодавно на радІ ра­

Так. раніше засуджеНІ А. М. Сукало та А. · М.

йонного

Руденок вкрали два лобових скла з автомобілів. що знаходилися на стоянці. А М. д. Степура дов­

Це не звертали уваги працівники міськвіддІлу внут­

рішніх справ . Це стало причиною того. що Степура скоїв дві крадіжки. злодіїв, як виявив

11

два

стало більше

1

переходу до ринкової економІки. ' З 1986 РОКУ~':!flлькlсть скоєних ;mадІжок особис­ тоГо майна збільшилась v 2,4 раза, а v першому процента.

Переважають

сьогоднІ крадіжки автомотозапчастин . розукомплек­ тування автомобілів та мото;рансl!орт:v. За перший квартал поточного року у містt зареєстровано

24

таких Факти. А ось ще цифра для порівняння: першому кварталі 1988 року подібних злочинІв було лише п'ять.

:v

Чимало останнім часом примІщень пІдприємств

квартир

громадян,

Іх

1 крадІжок із побутових

та

закладів.

а

також

господарсько-побутових

Із

буді­

веЛь. Аналіз свІдчить ~ що при цьомv з рокv в РІК

збІльшується кількість бистого майна. Якщо

:v

v

нерозкритих крадІжок осо­ 1986 роЦІ ця цифра стано­

вила 18, то 1990-мv уже 70. Причина цього не лише порушення правоохоронними органами.

але

й

закону

повільність

виїздІ ·на мІсце пригоди опер~тивно-слідчих

першочерговому

етапі ;

а

також

при

груп,

неякІсний його огляд. Негативно позначається кож 1 повІльнІсть при ПРОведенні слІдчих дІй безпідставне

та­ на при­

пинення слtдс'l'ва попереднього розслідування. Ось дані : 85 процентІ_в заяв та повідомлень пРО скоєнІ злочини розглядаються у строк 1О і більше дІб. При цьомv не застосовується комПлекс слІдчо­ оперативних за ходІв · з метою

по гарячих слІдах та викриттю

розкриття

злочинця.

злочинv

А

за

перший квартал поточного POKv прокуратура мІста вІдмІнила 11 постанов про припинення слІдства 1

дала ПО ШеСТИ справах вказівки ПРО

ЙОГО

· тяrаннна,

злочинами

боротьби

неякісне

з

Членами

розслlдуваннл

чено

та поруШення слідчими законності.

злочинfІостt з рок:v · в рік крадІжки особистого май­

10,4

ми• .

У значній мірі впливають на стан

цими

на громадян стали переважати, 1 на них Фактично припадає · кожний третІй злочин. Ще більш на­ пруженою стала обстановка цьоrо рокv в nерІод

на

працювали

працівників міліції.

Оперативна обстановка з даного видУ злочинів залишається д.vже складною. У структурІ · загальної

-

не

14

із

справ

першому кварталІ

теку-філіал,

даної

категоріІ, 1 завершених У року, дев ' ять закінчено У

1991

ради

· від зна·

Налинівську

роботу

бібліо·

· tвою

яка

координує

зичною

та

з

му­

середньою

строк більше двох місяців. По кожній третій справі допускаються грубі порушення закону. У

школами.

зв'язку

ком

с: Сонечко•.

підлІтко·

вим

клубом . та

будинком

з низькою

якістю

слідства та порушенням

КРИttlнально-процесуального законодавства торік Із 23 закінчених кримінальниХ справ із звинувачу­

культури.

вальним висновком чотири повертались на додатко­

ве розсЛІдування.

ці

Не викоріненІ також випадки, коли

суджених осіб.

ють.

які

скоїли краДІжки.

Допускається

перестрахування

безпечність.

при

Т РИБОЖИТЬ 1 такий факт:

ник•,

кІлькІсть

напрямок

юник

..

читачів

ТорІк з

Нрасил!вського

тиви

незадовІльно

ТИЦі

злочинів

проводять

серед

роботу

неповнолітніх,

.

правопорушень.

Стоїть осторонь цієї роботи вах

.

по

які

інспекція

1

неповнолітнІх та комісІя з такою

мІськвиконкому,

.

v

ж

бі

спра­

рок

виру­

ці!•.

у

вечорницях ,

мору,

но

до

завжди проявлялась принципо­

но

вість при попередженні фактів порушень соціаліс­

зустрічІ

товариства

тичної законності з боку працівникІв мlліцї .

дітей . во­

на

знаходить

М. ГАРНИК, ПРОКУРОР МіСТа.

з

з

усіма

спільну мову, вони першІ помІчники.' Поліпшилась дітьми

І

ку

культури

дУ

на

~обота

Діти і

художнього

гумору .

участь

свята

Після монту

ГУ·

при

проведе·

брали

в

урочис­

у

села .

п рове­

вечора

проведення буде

кімната

відео·

підлІтки

концертах,

масов их

хлоn­

будин·

Івана Федоро·

вича Ворожби.

тих

ре·

працювати

юного

читача

МокрецьнІй

Ці-фіnіалі,

яку

відвідувать

юні

лекторами

з в

після . прихо-

посаду

керівника

активну

П

підлІт ками

Світильн івському

денні

сЗнання•.

t

У Ніни М~хайлівни не­

має <<важких•

дівчата!•.

підлітків

зал:vче·

вокально-інстру­

ментального ансамблю.

ФІльмів. Для

відве зли і висту­

правопорушників

в

вечорах

по­

пили з концертом . Шість

підлітки

· перегляді

закуплені

школярі самі його мешканцям

гурт­

сНу-мС>,

с Ну-мо,

кошти

та­

дарунки для дітей дитя­ чого будинку Бучі, які

вихідного

участь

заходах

а

солідарності , за

чені

завідуючою

клуб

виставка ярма·

сільсько­

Люблять

брати

назвою

РОботи. ПрацівниІ(и ПРОКУРатури самІ Рідко беруть участь в огляді місць приr.од . крадіжок особистого

ПОНОВ·

та

мілІції

Скоіюпад.

Обладнана

роботи

· дитячих

І.

дитяч их малюнків, кож органі зевано

nракт ику

де

сім

дня.

/

Не

діє

кІв

до

Щоб бути до кінця вІдвертим, зазначу, що пРО­ курорський нагляд ще .слабо · впливає на стан цих справ , не забезпечує , як це необхідно : координа­ ці ю дій правоохоРОнних органів на даній ділянці

майна громадян.

клубу,

К

інспектором

кі мнати

М.

Н. М. Прибиш. · при клу­

прОФІлак­ схильні

М.

'$

Схвалено го

дитячої

юридичних

Знань.

54,8 процента, v 88-мv - 67,4. 85 злочинІв 36 - справа рук ·неповнqЛІт­ ніх. Причому більшість серед них учнІ середнІх ШКіЛ Міста (N.!M 1, 7, 8, 9). . Це свідчить про те . що їх дирекції та педколек­

· за

виховання

крадІжок особистого майна громадян скою­ ється неповнолітніми. У 1987 . роцt на долю їх зло­

чинів припадало

кімната

кл:vб

с Співрозтов­

-

SІкого

сад·

бІбліоте·

читача,

інтересами

запобіжного

значна

При

функціонують

юного

не арештову­

міри

.

заходу звинvвачvваним .

раніше за­

безпринципність ,

визначеннІ

Дитячим

.

Нуртєвим ,

питання

лівського сільського клу· бу з дітьми і п ідлітка- ·

більше місяців, але вони не були в полt зору

Так.

кварталі цього

аналІз.

медв итверезника

культури

с:ПРО роботу МокрецькоІ, Світильнівської. · Нали· иІвськоІ бібліотек-філіа· лів . Світильнівського бу­ динку культури та Нраси­

не мав постійного міс­

1

відділу

розглядалось

ця проживання. бРОдяжничав по Броварах . але на

Крадіжок

пошуках

На 'такІ порушення працівники мІліцІї Реагують.

на жаль, не завжди.

гий час ' ніде не працював

цим:

У

ДНА з причин збІльшення ІФадІжок особистого

73 (8180)

я" справи# підліто"?

......................................................................_.......

мІста разом з іІJШИМИ

орган;іМИ,

ЖИТТЯ~ е.,м

бібліоте·

люблять читачі .

В. БУГАRОВА,

з

лікарем-наркологом Н. Б.

інспектор

Полуденко .

КУЛЬТУРИ.

працівником

райвідділу

•••іІІ••••Іr.ІSІІ•Ііі8••••-ІІ••••••••••••••Іі•••••••а•••••••••------••••••••••••••••••-!!18•••••••••••••••••••••~•а••-•••••• кожного

ніки та діагностичних систем , співбесІди для ви­ значення рівня загально­ освітньої підготовки. на·

року

ВJІІ.тку, йдучи вуnиц.ІІ· ІІІИ . міст, всі ІІІИ помі­ чаємо бІ.Jш вузів, збуд­ жених · хлопців і дів­

чат, 1хв1х батькіВ.

хилів

В

обхідних о·браною

тривога it То трВВ810ТЬ

-

Ь: очах надія.

...

вступні

екзамевв

Що ж чекає на абіту­ рієнтів цього разу, md зм1вв

внесені

до

пра­

ВІІJІ прийому? На цt та ЬОПІ

запвтавВJІ

повдевтовt

УРСР КО.

освіті

М.

Цього року прийом до вищих учбових закладів УкраІни буде зДІйснюва­ тись згідно з Основними

миколаївський

Студентка.

Фото І. ДОЦИНА.

звІльнені в

пробувань, які проводять­ ся в системІ народно! ос­ віти. випускні Іспити у

ристуЮться

закладі ,

студентів ПідВіДОМЧІ СРСР по

педагогічний ,

авіаЦійний.

КУРСИ

-

навчальному

олімпІади,

ТОЩО.

МвхайJіе

ФВJІВІІІоМи

КОЖВОГО

це визначав УРСР ...

року

МІввуз

Хочу .зазначитИ. що

-

програмами, а зміст твор­

там

лікуємо

вадяться чих

за

шкільнИми

конкурсів

визнача·

ється самими вузами. У газетІ сОсвlта• ми опуб­ приблизнІ

про­

тися вступні іспити, твор­ чі та професійНі конкур­

rрами,

си,

Цього РОКУ не буде ісnиту з суспtльствознав·

танням комп'ютерnоІ тех·

які ко­

встановлени­

урядом

пільгами;

ти-сироти Та ДіТИ,

дІ­

ЯКі за-

встановлен~я

квоти. тобто резервуван~ ня навчальних місць для тих, ного

·

н аправляють

на

навчан ня підприємства , організаціІ, колгоспи, радгоспи тощо. Ще одне нововведення

-

с касова­

но в і ковий ценз при всту­ Пі на денні відділення ву зів.

- А JІК використову· ватиметься Заков про мови при прийомі д() ви­

'

щих

дів?

навчальних

закпа·

Вступники

складати

можуть

іспити

україн­

ською або іншою мовою населення республіки, але rіри цьому є обов ' яз­ ковим іспит з українсь­ кої мови. який проводить·

ся у відповІдності до За­ кону « Про мови в Укра­ їнсьFWІІ" РСР •. При при­ йомі на спецІальнос•

лишилися без опіки бать­ ків; абітурієнти .. що про­ живають у зоні, забруд­ неній внаслідок аваРії на

груп,

іспитів?

ЩО

республіки передбачають надання Ім Повної само­ стійностІ у формах 1 , м~· тодах вtдбору, Абітурієн­

з винорис­

запас.

3ВИКЛІІ,

вст:vпиі іспити з загаль­ ноосвітніх дисциплін про­

тестування

ми

військовослужбовці ,

Чорнобильській

корабле-

пропон:vва·

ся

воВИ1JУ, а JІК з кількістю

вступвих

·

кон·

будівний інститути. Правила прийому до вищих учбових заклаДІв

можуть

чається

для яких володіннЯ пев­

-

тавський

ви­

результати

середньому

вести­

народній освіті хар­ ківський, дніпропетров­ ський університети, пол-

харківський

до

.одержанні позитив· оцінок зараховують­

А&ІТУРІЄНТИ

затверд­

женими Радою Міністрів УРСР. За загальносоюз­ муть nрийом . ТіЛЬКИ ВУЗИ, Держкомітету

при них

ІАЙ ЩАСТИТЬ ВАМ,

Ф. СТЕП­

правилами

тор!'( України. Відомо, що для певних категорій абітурієнтів встановлено додаткові пІльги. Поза конкурсом

Ножен вищий навчальний заклад України має пра­ во обм~!fтись. беручи уваги

зм іненІ про­

-

-

ними

для оволодіння спеціальністю.

значно

грами з іСТОРІЇ СРСР, іс­

Освіта: час з.м.lн

МІввузу

положеннями.

не­

заступ·

ввк вачальввка Голов­ иого управл1ни.ІІ по

ввщ1й

здібностей,

-

корес­

fкрівфор­

ІІУ відповідає

та

ства.

КИ

за

ЯКИМИ

складатимуть

ВСТуПНИ­

Іспити.

валіди

АЕС;

першої яким

не

та

другої

протипока­

зане навчання за ною спеціальністю. турІєнтам . що

Ін·

обра­ Абl·

прож ивают~:

у забрудненій зонІ. не о~ов 'язково мати дворіч. ний трудовий стаж для зарахування на пІдrотов· чі відділення, вечІ РНІ та заочнІ форми навчання.

Нрі м того , Радою Мі­ ністрів УРСР прийнято постанову с Про пільги

ДЛЯ СіЛЬСЬКОЇ МОлоДі ПРИ ПРИЙОМі У ВИЩі УЧООВІ заклади•.

Нею

перед ба·

ною

мовою

фесійної

умова

п ро­

діяльностІ.

є

вета·

новлюється

конкурснИй

Іспит

предмета.

з

цього

Принагідно повідомляю й таке. Нещодавно на УкраїнІ 'Відкрився РЯд вузів : Сумський · Фі зико­ технологічний

Інститут ,

Терноп ільський

приладо·

будІвний , Луцький і нду­ стріальний, Вінницький сільськогосподарський ін­ ститут , Нримський інсти-

. тут

природоохоронного

курортного

Усі ні

і

будівництва .

питання ,

з прийомом до

пов ' лза· вvзів,

ВИРІШУЮ.ТЬСЯ ТіЛЬКИ ПРИЙ· мальнИми комісіями. Розмову вів О, КРИВОШИЯ.


сН О В Е

ЖИТТЯ:. е

травня

17

,,КОЖЕН

р.

1991

Істи .свІА ХЛІ&''

ПОВИНЕН

.J/Наші інтерв~~

зразками.

тованнй

стане базовим ательє ви­ щого розряду. Високо­ кваліфіІювані закрійники

ве.лвКнй. та й ціви сючі• ...

плюс тісНІ зв'язки із Ни­ ївським Будинком моде­

нам

ни.

лей

спонукає

колектив,

образно

кажучи,

однією

подальІШій шлях швейники, що відокремилнся від райпобуткомбінату? . запитую у lііктора ІVІнханловича.

Ми свідомо

на

це

роз'єднання.

тепеf' вих

сили.

як

лише

дає

нам

переваг. І , насам­ самостійність. що

передбачаЄ

цілИЙ

спектр

повноважень.

обов'язків .

так

Не

1

кажучи

вже про Те, ЩО ВСі УСПі·

1

хи

прорахунки

тепер,

як на долоні. А МОЖFІа

. Jil .-

значить

оператиьно

титнея

ротко

Взагалі

спеціалізація

щоб

зтр} -

виправити

Якщо

-

фабрики

сподіватися

на власні багато перед,

Адже

·

можна,

.

про

ко-

ка• і Ательє

<:труктуру

«Торгмашу• сільських

таку

Ng 3

Ательє

перетворити

на

свій хліб.

ще й тому, що в магазинах вибір не­

«КУ­

•шдвищення

-

Так. Щоб вижити, потрібні ткани­ Ситуація в економіці

умовно.

«крутитися•.

боляче

rfo

кишені

все

ж

будемо

цих в

ІІЄрств

І

об'єктивни­

нак. думаю. жодна жінка не вІдмовиться від свят­

постанову

кової

податку

І.

звичайно.

.

із

підприємствами.

ком­

зи

т.ка,нин

обслуговуємо

їх

редову технологІю . нІ конструкторськІ

шли спільну мову і з ба­

черзІ

виставки­

-

працівників

виробами.

-

радуватимемо

гарними

тує~ся

ками.

зараз

неабияким

знай­

'

шубами.

приміщень...

сукні,

в

у

та

фігурІ .

ЧЕМЕРИЧ~НКО.

н.

Яке щастя повернути­ ся у той колектив. де на

тебе чекали з -Великою радістю і любов'ю! І що­ вечора

споживчих

товариств, ліквідації пайової заборгованQсТі

1

уточнення

йовиків в водиться рація.

числа

районі їх

па­

перереєст­

за

до-

комусь

вив

увагу.

допоміг.

вия­

висловив

спів­

Все це про майст­

ра

тарної

М

10

дільницІ

заводу

цеху

порошкової

тру­ по­ п'ятнадцять

мулярем-.бето­ десятого

це-

виріс до Інженера.

А

пайавиків

вдо­

БІльu:о<

nівтора десятка літ nрацює в

Орленко,

стоматологічної

оформляють

від­

документацію .

вона хист,

Звичайно. це потре­ бує багато часу . Тому запрошуємQ бажаючих МОЖЛИВОСТі

розnовів

-

завІдуючий

nоліклінІки

окудає а також

слуговувати

В.

.а ,робQ1'У сумління І

своїх

Я.

на<:

nротезикм КозІякчук.

заборго­ ваність пайового внес­ КУ . після чого відбу­ деться обмін квитків. Добре йдуть справи

nацієнтів.

знімку:

Вітчизияко1

Г. вІ Ани

І.

ОРЛЕНКО В.

Л.

об<:JІуговує

Г.

Тут

О.

Ду­

вже

про­

цю

виникла

ж

ка

WAПOW НИ КОВЛ .

бо

автора.

Н.

табельниця цеху М заводу

10

порошкової

·

13

.було

Ще раз

.

податок

оплати

за

продукцію До редакцІІ міськра­ йониоІ газети «Нове жит­ тя• надійШов .JІИст вІд жителІв Рожнів, котрі

· підсобних утримують

частину

молока

продають

державі.

Люди

просили

пояснити,

JIIOI1t'l

другого

сор­

копійки. Та ос­

кільки господарства, З8ГОТОВJІJПОТЬ МОЛОКО

населення, витрати,

мають

то

при

що Від

певні кальку­

, Як повідомив його працівник В. П. Дудна, котрий відповідає за роз­ виток особистих Підсоб­ них господарств у райо· ні, закупівля молока в

ляції витрат вони станов­ лять 10 копійок за 1 кі­ лограм закупленої про­ дукції .

населення

господарствах,

Виходячи з цьоrо. основІ

проводиться

у відповідності з доrово­ рамн

за

нами,

але

договірними

жавних

не

вище

дер­

грудня няла

ІІ;ін. Згідно з ваказом ко­

.N9 276 року

ву.

Держагропрому

від

7

молоко,

квітня

ня

сортності, оплачуєтьздавачам по закупі­ вельних цtиах як про­ дукція другого сорту .

Державна

закупівельна

1990

року

відповідну

У

ній

20

прий­

постано·

керівнннкам

приємств

закуплене

. ся

«десна».

сільськоrосподарськнх під­

1987

в громадян без визначен-

по

районна

агропромислового

комбінату

закуnівельних

мітІ!ту

розрахунків

рада

ці­

на

.

Броварщинн

рекомендовано розрахунки

за

з

закуплене

цІні грам.

42

проводнтв населенням

молоко

копійки

по

за кіло­

то-

знято

по-

це: м'ясопро.

1

молоко

молокопро-

яйця

і

JІЙЦепродУк,

тн,

боропіп о,

ме­

крупи,

На фото:

О. О. МОК­

рибопродукти,

РЯКОВ.

сіль,

Фото А~ СНОПОВА.

маргаринова

продУК·

чай. вuробн,

хліб, хлібобу л очні вироби, кондитерськІ

ввро·

бИ,

тисяч

v

-

у

ГРУдНІ

тисячі

44

Вільнюсі. Восени

українців.

-

того

ро:jІrювіідає

ж

таки

року

голова

насамперед

такими

сить

відомими у світовій

вІльнюсь.кого

славетними

культурі,

Смотрицький,

-

осередку

ОовяченІ

Іменами.

як Тарас

Яків

до­

Шев­

Головацький,

В даний , час представники нашої в

архівах

матеріали

про

осередки ставлять

v ЛитвІ .

Громади

діяльність

собі

за

Ми прагнемо примножити

та розвивати давнІ зв'язки . Тим більше. що стрічаємо, хоч і не завжди, роаумшня з боку мих литовців, місцевої _ влади .

За час свого Існування десятків

концертів.

зу­ са­

Громада провела кІлька

зустрічІ

з

фрукти,

зареєстрував

.f\УЛЬтури. · Лодібні культурно­ осередки створено у Нлайпеді,

вони

МелетІй

овочі,

року

1988

Українське .культурне товарист­

мету відродити нацІональну самобутність УкРаїнців. молока

Отже.

м'ясо

талургії.

Литви живе

цього Товариства . НинІшнІ українськІ

рай-

_:... 52

яких

<<президентський»

даток.

Відродження

опрацьовують

ту

з

ція.

органіаооано

яке

Литві.

ціна

перераху­

найменування

, варів.

ЗАГРІЯЧУК,­

котрИЙ похований тут, та багато ІнШих. JJ,o речі, в 1927-1935 роках у Наумаосі діяло Товариство литовсько-української дружби _ що ма­ ло свій інформаційний вісник . радіопередачу_ лЮ­ бительський театр 1 було добре знане в незалежній

реа­

вати

картопля,

ченко .

v

за

проханням

ду_кти,

Гром.а.ди у~rраїнців Литви Іван Юзич.

оплати

фіну УРСР, а чиннос­ тІ він набув з 1 трав­ ня. Ми звернулись до начальника державної податкової інспекції по Ниївській області А. Г. Нипиченка з

, пІдрозділу на іншІ плечІ, а всі питання намагаєть­ ся вирішити сам.

поважа-

На території

ки.

порядок

них служб подат­ кових інспекцій Мін·

дуктн,

Наунасі. йонаві та Інших мІстах .. - Взагалі Україну і Литву єднають давІіі зв'яз­

•десна•.

і

1

старе

Литовський фонд освітні у.країнськ1

лізацію цього продУкту. За роз'ясненням редак~ ція , звернулася до спецІа­ лістів агрокомбінату

корів

справи

Мокряков

това­

вжитну. Документ вже надійшов до відповід­

перекладає

Громада українців у Литві ,. во.

в

особистих

не

дум­

на

які проживають

господарствах

ніколи

легко.

ряду

повсякденного

турботи свого

задоволенІ. у відкрилося дРУ·

ге дихання,

з них

Фото

цію у Налиті Н. М. І( Бевз. Г. ДАНИЛЕНКО,

про

його

колективна

дільниці них наче

ВеликоТ

документа­

оргінструктор споживспілки.

займе

запросити

майстром

тому що О . О.

місце Мокрякова. Тепер усі робІтІ:Іики

дOUJ:I Н.

учасника

За­

роботу

Погребах і Нняжичах оргінструктор Г. І. Оснач. Старанно переоформлює

хто

~о<:вІд ' краще об­

~йавики. Бервиці, - Ми­ вершує

таким

місце. Особливо це непо­ коїло бригаду столярів· тесЛярів І штампувальни­ ків . І якось сама 'собою

всякчаси о

перереєстрацію

хайлівки, ПІдлісся.

пра­

диспет­

підприємства.

Іванівка

у Бобрицькому рад­ гоопробкоапі. де оргі·н­

йшли

вало,

людяність.

І начальнику цеху І. С . Юрченкv працювати з

Ноли за виробничою необхідністю · майстер В . П . Гуртовенко пере­ йшов в одинадцятий цех, колектив десятого турбу­

вІддІлеккям

Іі.еабиякІ nрофесІАкиА душу. Прагне якомога

років

скромнІсть.

з

Рів

,

скасу­

5-процентного

макароннІ

І

-

І.

На

1 ліквідувати

динська.

чером

ті.

.,

Ганка

СаМИМ

перереєстраці~

стру_К'l'ором

п'ять

старшим

Ііі дикують .JІЮДИ

ма чи за місцем робо­

пройти

що

. ху,

ти

ПО

обо­

'

усвідомленням,

нувальником

.

по;ві~ну

по­

останні цював

цЬого

оргінструктори

і

виконаного з

рошковому років тому

~ помагою членів кооперативних дільниць вІд·

відують

чуттям

з

Починав він свою дову діяльність на

по І системі в цілому пла­ нуеться звірити особо­ Ві рахунки на всіх па­

Для

додому

металург!Х Оцексія Олек­ сандровича Мокрякова .

.

про­

йти

в'язку,

чуття.

·

До кінця року радгоспробкоопах

йовикІв.

ють Олексія Олександро­ вича за його · дІлові якос­

про

вання

вона

високо­

майстрами

.нішності

Як відомо. уряд республіки прийняв

Од­

.

якщо

виготовлена

класними

шап·

Таким чином, якщо

ткани·

обладнання і

єдиному екземплярІ і під­ креслюватиме достоїнст­ ва . властиві саме її зов­

·

кліентів

комірами.

нит.ки ,

буде

ришівською . агрофірмою <<Норка•. А буде - хутро

продажі І аукціони г.ото­ вої продукції. яка корис­

.

власними

Здається.

подорожчали

і

оренда

бінату чи Гайсинської ба­

Вже зараз в колективі поглиблено вивчаємо пе­ новіт­ ідеї.

ми:

Повервевнв

населення

члени

СКАСОВАНО

вдарить

споживача.

З метою пропаганди ідей кооперативного руху , залученнЯ широ­

ТОВАРІВ

тари-

фів на наші послуги в се­ редньому v 3 рази. без­

Тобто виходимо на пря­ Мі .І!. ОГОВОРИ ·і бартерні

РЯДУ

3

- Тож І «павлівськІ» умови обіцяють вам .про­ цвітання?

! r ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ LІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ

nайовиків?

в

їмо

ка:r л•вольно-суко•нного

одягу.

попитом

нас,

ПОДАТОК

Тобто

совістю

ни

верхньо­

.

ательє М 2. що по вул. Ниївській. шиє одяг за

прибуток.

чистою

Наприклад. · в · обмін · на про~укцію Чернігівського

На

а

працювали

угоди

жіночого

культуру обслуговування хочемо підняти до мож~ ливо високого Рівня.

обслуговує

замовників.

нам

ще

ленню

-Скільки

'-

маємо

із

...,... . Мабуть,

-

ми

ІЗ знаком «мінус•. то вже у лютому - березні

с.пеЦіалі·зо·ване по виго'Гов­

го

« Молодіжне• . 3 у - районі

М

дадуть

плануємо

Фабрики, · - У крупних на.селених пунктах району в нас ді­ ють 13 швейних майсте­ рень. а в Броварах це ательє І і 11 категорії у будинках побуту <<Юві­ лейний• та << Броварчан­

думаю;

<<Молодіжне»

можливість.

становище.

госпрозрахунко­

18

підрозділів

можуть

ж

пішли

Але,

незабаром

ноrою вже стоІть у ринку, Яким же уявляють свій ·'

-

січнІ

І І ІІІІІІІІІІІІІІІІІUІІІІІІІІІІІІІ JІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІJ

Директор БроварськоІ фабрики по Індпошиву та ремонту одягу В. М. Глушко вважає, що очо­ ним

8 .N2 73 (8180)

З стор.

укра:їнськими

пись­

ягоди.

білизняний

панчохи

мило

13

січня

--

виходила що­

місячна радіопередача українсь.кою мсвою на Ли­ товському радіо . На жаль. такої можливості Гро­ мада українців тепер позбавлена. У ВільнюсІ ви­ дається інформаційний віоник «llро.лісою> , існують 6і6ліQтечки української к.ниги. 1\рома.да доби:ваєть­

ся створення V СТОЛИЦІ Литви

музею Т. Г. Шев­

ченка.

Фінанси складаються з членських внесків. по­ жертвувань; допомоги з України та від Литовської держави. Ось так живе Громада українців. Розмову записав журналіст І. БАБЕНКО.

засоби,

металевий

посуд,

металовnроби домашнього

для

вжитку,

Детальний

перелік

усіх

товарів,

знято

при

з

має

яких

продажу

процентний

поДаток,

представити

спекціям

квітня

до подій

госводарське

миючІ

Нлайпеді~ йонаві. Снєчкус!. Мажейкяї. На неділь­ НУ школу у ВіЛJ>НЮСі Міністерство освіти Литви виділило ставку, яка ділиться між вчителями. Є в . громадах художня самодіяльність. і зокрема хор,

-

шкарпет·

туалетне,

УРСР

Два роки'

І

кн.

менниками. поетичні вечори. Відзначаємо Шевчен­ ківські свята. Різдво . Великдень. День Держав­ ності і Соборно·сті України. Діють укр.аїнськ! неді-льні школи у Вільнюсі,

дитячий ансамбль піснІ і танцю ; сімейний ансамбль «СвіТЛИЦЯ».

трико-

таж,

-

ін­

Мінторг

за погодженням

з МінФіном УРСР. Нагадаємо,

що з

вже

розпорядженням

Міністрів від

Ради

республіки

<<Президентського»

податку

промислові

тсвари

дитячого

тименту,

тячого

ШИТИ , ники.

ди­

харчування.

зо-

ШКіЛЬНі газети.

їдальнях

вітніх та

асор­

продукти

сніданки

мів

20

звільнені

й

ПідРУЧ·

журнали.

обіди

в

загальноос­

шкіл. вузів.

техніку­

,


стор.

4

травня

8 17

р.

1991

сН О В Е

ЖИТТЯ»

8

.N2 73 (8180)

ВІЛОЦЕРЮВСЬКЕ СЕРЕДНЄ ПРОФЕСІйНО-ТЕХНІЧНЕ

УЧИЛИЩЕ N2 15

Щиро бабусю

ОГОЛОШУ€ ПРИПОМ УЧНІВ НА

1.

вальних

2. го

силових

по

мережах

освітленню,

та

регулювання

3. Монтажнии

приладів

(приймаються

юнаки

та

55-ріЧчям

всього

у

вІд

Галину

дня

без

всьому

на-

Макарівну.

найкращого

мирних

щастя

Щастя

в

житті,

світанків.

дов·

діку!

вам,

ПОВАГОЮ:

наша

БР.АТ,

люба!

НЕВІСТКА,

НЕВІСТКА,

ПЛЕМІННИКИ

ОНУКИ.

апаратури та

дівчата

СИН,

з

ранКів,

віку,

roro

3 ЧОЛОВІК.

управління.

радіоеленt.ронноУ

Бажаємо

'сонячнІtх

Хай ласкаво світить тобі сонце. Хаіі стукає щастя у кожне віконце, За твою турботу низькиіі наш ук.1Ін.

освітлю­

електроустаткуванню.

та

вітаемо

КОНОНЧУК

днем народження тt.~бе вітае·мо. Благ усяких тобі ми бажаємо, Що.б ніко~1и-ніко.'Іи ти не ~воріла, Щоб ніколи-ніКо-1и ти не ,.старіщІ.,

Мо1Ітая<нин nриладів і апаратів автоматично­

контролю,

Щиро

нашу дорогу маму І Василівну ГАЛИЦЬКУ

З

класів з річним строком навчання:

11

Електромонтажнии

вітаємо Лідію

;і5-рЇІІLІЯ~.

НАВЧАЛЬНИИ РІК

1991-1992

на базі

~ j

ТА '-їХ

СІМ'J.

Ниївсь­

ної області).

Електромонтер

4.

по

обслу-говуванню

елентро­

у.статнування.

5.

Слюсар по ремонту автомобілів з отриманням

прав водія натегорН

«С:!>.

Запрошуємо

Приборист; :слюсар по нонтрольно-вимірюваль­ них приладах і автоматиці (dриймаються за наnрав­

6.

ленням

підnриємств).

·Строк навчання

У баrатьох країнах світу алкоrолізм став оДиіЄю з найбільш ак­ туальних проблем.

року:

1,5

наладчик по нонтролі,но~вИІМ1рювальній ратурі і автоматиці.

аnа­

Практично у вфс . еко. номіЧио розвИНУТИХ країнах спостеріrаєть­ ся зроставвв кількості ЛЮДеЙ, ЩО ЗЛОJІЖИВа·

З 2-річннм строком !ИавчаНіІя на ·базі Ц класів: Радіомеханін по обслуговуванню та ремонту радіотелеві·зійної апаратури (приймаються особи, звільнені в заnас з лав РадянсьноУ Армії, ·за на­

1.

правленням

З З-річним строком навчання на базі" Електромонтажнии

1.

вальних

ють

підприємств).

по

силових 'мережах

власів:

9

освітленню,

та

те

лини

Монтажнии з-в'язну лінійнин, набельнин. Учні зі строном навчання 3 .рони по занінченнl одержують

аанінчили

9-11

професію

і

середню

15

(оригінал).

закінчення

11

класів

П'ять фотокартон (3Х4).

.

Учні, натрі вчаться більше

1

рону, знаходяться

на повному державному· утриманні.; Учням із серед­ ньою освітою проводить·ся виплата· стипенДії в роз­

мірі

30

ставни

крб. та доплата з підприємств до тарифної

1-го

розряду.

не

мають

житла,

нв.да.єть-ся

.шще має добре обладнані

гуртожиток.

навчальні

технічної

лентивна училище

творчості,

спортивні

но­

радіостанція. Учням, яні закінчують відзнаною, видається направлення-ре­

номендаціfІ в технікуми та вузи. Період навчання в учи.лищі

зараховується

в

трудовий

стаж.

Виnусн­

нини забезпечуються роботою за спеціальні·стю нсr nідnриємствах і в црганізаціf~Х" ордена Трудового Червоного Прапора тресту «Електромонтаж-І:!>, тресту «Променергоавтоматина:!>, виробничого об'єд­ нання «Побутрадіотехніна:!>, автотранспортних nід­ nриємств м. Ниєва та м. Білоr ЦерІ{оВи, виробничого об' єднання « Білоцерківшина:!>.

стопроцентне

rараитоваие

лікувания

не дешеве лікувания хворих та алкоголіків. Але є від пияцтва збитки, які неможливо зрівняти

лісти

ні

з

якими

-

нарколоrн

психолоrн

·-

проводять

та

екстрасенси

лікування

використанням

з

сучас­

матеріальних та духов­

ної аудіо- та .,ідеотех­ иікн. Початок сеансів

них цінностей:, що ве­ де до розпаду суспіль­

о 18.00 rодииі в при­ міщенні міської орrа-

ства.

нізації

На Жаль, баrато хто з питущнх не відно­ сить себе до п' яииць, а тнм більше до алко­ rоліків, вводить себе в

•Знання•

втрата

все

людиною

далі в

про­

товариства

(районний

будинок культури). Вартість лікування ЦЮ крб. Телефон для довідок 4-24-15,

5-12-77.

.

Н.

трясови-

ЗАЯРНА.

Петрuченка

сеанси екстрас~нса

· вищо1

категорн

строваних захворювань. До них можна від­ нести епілепсію, глаукому, катаракту, вене­ ричні захворювання, енурез, імпотенцію, за­

динсьного:!>.

хворювання

ДИРЕКЦІЯ УЧИЛИЩА.

печінки, ш:Лунка, нирок,

щито­

видної залози 1 астму, різного роду пухлини, алкоголізм і багато інших захворювань.

Сеанси відбудутьсЯ Дзвонити по телефону

5~33'-02.

здоров'я

будинку Телефоtt

nостачанню -

о-клад 260

щедрості

достІ

.на

землі,

бі.•оо·о і

ні

року. від

А

ще

дІтеіі,

ра­

хліба

на

краплини

ДІТИ.

столі,

біди.

ОНУКИ.

fОГОЛІВСЬКІR СТРІЧКОТКАЦЬЮR

ФАБРИЦІ. на постійну роботу потрібні:

- ткалі . - з відрядною оплатою праці (300-350 крб.); - учні ткаль .,...... строк навчання б місяців; - електромонтери 'по ремонту і обслуговуванню електрообладнання 3-5 розрядjв з почасовою оплатою праці; . - rоловний механік (330 крб. і прогресив­ на оплата за виробничі показники в розмірі

до

50%

поквартально);

майстер дільниці господарства і очисних

(житлово-побутовоrt:> споруд) 220 крб.

-

і проГресивна оплата за , виробничі показник~

в розмірі до 50% поквартально. З ·питань працевлаштування звертатись за адресою: село Гоголів Броварського району

Київської області, вул.-· Куйбишева, 8, відділ кадрів, тел.

27-2-85.

·

ТУ·Р.ИСТИЧНИR ЦЕНТР «ДОСУГ»

(«ДОЗВІЛЛЯ»)

(м. Бровари, вул. Гагаріна,

· 20, легкоатлетичний манеж) ' запрошує

на

берег

Чорного

моря

-

туди,

у

. море

де грають на хвилі дельфіни, несе

свої води чиста гірська річка і чекають від­ почиваючих

турботливі

городяни.

Путівки в м. Лазаревське Сочинського ра­ йону заїздом: з 1!3 червня по 8 липня; з 9 л"ипня по 29 липня; 3 30 липня по 19 серпня; з 20 серпня по 9 вересня. Можна придбати по відносно недорогій ціні за вищевказаною адресою. · · · Телефон для довідок: 5-51-38.

!хати автобусами .N'2N2. 331, 327 від станцн

метро «Піо.нерська» до зупинки «Стадіон»

...

Броварах.

Приймаємо заявки і від організацій. Адмін>страція

госnу

імені С. члена

Кірова

і

n.рофсnіл-ковиІІ Іюмітети рад­

глибок.о

сумують

атрІОНІQМІВ··садІnник.а,

КПРС ЩИГОЛЯ

висловлюють

свої

qepl

8-274-5-35-03

nізно вве-

родича.м

МикоJІИ сnівчуття

з

nрИІЮ!f-У

ветерана

ne~

вtйни

1

.

ТимофоАовича дружин-і

Вірі

Гордіївні,

Колектив радгоспу сПухівськиіі» висловлює щире ешв: чуття НАУМЧУКУ Віктору Ів·ановичу з привюду смерт;

i!oro

'І'а

nарtіАн;нІІ

М.

смерті.

боти по зарядженню всІХ вИДІв акумуляторів

ДовІ.в.кн no tелефону а МиронівцІ: або рано враІІЦІ.

'

людеіі,

дітям

МІн~ю 2-кІмнатну квартнру на 11 поверсі восьмиквартИрного буІJ.ИНКу (3 усІма зручностями, тел~фоном,_ е сарай, погріб, гараж 1 Ін.) в центрі міста Мироковки Киовськоі ~бJІастІ на nриватний будинок у м. Броварах чи в райоНІ.

іНЖеНер-ПрОГраМіСТ - 230 КарбОВаНЦіВ. 3Dертатися на адресу ' М Бровари вулиця

від

Управління механізації і автотранспорту тресту «Укрсільенергом?нтаж~ виконує ро·

Адмін_істрація.

-

щастя бе:! ліку,

сотоо·о

шани

води

~нко­

народження.

·

П·рІаці,

ЗвертатИся на адресу: м. Бровари, ·вулиця Богунська, 26.

автослюсарі;

до

ЧОЛОВІК,

редча;сиої.

і вулканізації ·камер.

водії;

нівроку

джерельної

і

БРОВАРСЬІ(JR АВТОБАЗІ .МІ 2 потрібні:

днем

Бажаємо довгого 'віку,

·

20 і 27 травня о 18 го­

дині в Броварському районному культури по вул. Київській, 235, для довідок 5-24-95.

.ТЕРМІ-НОВО· потрібна жінка для догляду

юві~1-ейним

.дружи~у,

Євдокію

пснхоемо­

Віктора Павловича Петриченка, який за де­ кілька сеансів виліковуе 68 офіційно з~рее­

94. 5-85-28; 5-85-31. Jхати тролейбусом М 1 до зу.пинни «Вул. А. Гор­

нові

від алкоголізму. Това­ риство «Знанню> орга­ нізує анонімне ліку­ вання всіх бажаючих. З 20 по 29 травня та з 3 по 12 червня кваліфіковані спеціа­

в альні

Телефони:

Щолковська, І.

rос­

краІни! Це

Дорогу

За останні часи з'я­ вились

тично

иародноrо

з

нашу,

З~ й ЦЕВУ

ин.

ва

для

вітаЕмо

бабусю

лаінну

медицина

У зв'язку з численними проханнями Жите­ лів Броварів будуть проведt:ні по!торні лік~:

ської області, вул. Гордннсьвоrо,

карбованців;

наука,

знає немало засобів ефективного лікування від алкоrgлізму. Але це займає баrато ча­ су, та ~ коштує неде­ шево. А найстрашніше - це ізоляція люди-

карів, як Довженко: Шнчко та інших, ЯКІ за короткий час дозво­ ляють .здійснити прак­

.

Севнеп

Початок .занять 1 вересня 199~ року:

no

чинів, здійснених в не­ тверезому стані. Сучасна

Щиро маму,

зло­

тяжких злочинів, хво­ роб 'fa навіть · перед~ часної смерті. А .ІІК1 важкі наслідки пияцт­

оману,

Адреса училища: 256400, м. Біла Церква Київ­

інженер

незгод,

та

ційні методи таких Лі­

валюючись

Прийом заяв проводиться з 10 квіТня 1991 року.

за лежачим хворим.

витверезника

випадків,

ниць,

Учи­

набінети,

сенції,

стає

-

майстерні, гуртожитни, спортивний зал, стріЛець­ кий тир. Працюють гуртни художньої самодіяль­ ності,

задо­

але

матеріальними втрата"­ мн. Це моральна та фізична деградація п'я­

В, період виробниЧої nрантики виплачується 50% від заробітної плати на виробництв!. Учням,

яні

та

хви­

проrули, брак, .аварії, травматизм. Треба до­ дати до цьоrо ще й

Медичну довідну (форма 086У).

5.

радості

поДарства

3. Харантернстику зі школи чи місця роботи.

4.

хміль­

тільки дає

нещасних

ронів і старш1.

абО

9

давно

ясно:

сімейних

такі довумеитн:

2. Атестат про

на

ну пияцтва. Про це rоворять численні фак­ ти зростання кількост! відвідувачів · міськоrо

причиною баrатьох бід

освіту.

При вступі необхідно мати при особі

1. Заяву.

;пюдям

волення,

В училище приймаються юнаки та дівчата, я~і нласів у віці від

що

не 111е

елентроустаткуванню.

напоя.

незважаючи:

стало

освітлю­

2.

училища

спиртними

ми,

лікування

на

nокі.Аного.

матері.

І(ол•ектив виробничо-торговельного тр·икота:жнюго . об' ед· НІіШИЯ r.п;ибоко сумує з n.риооду n·ередчаскоо .смерто пра­ цtвника об'еднання СІДУНА Миколи Івановича і висловлює співчуття рідним і близьким покійного.

Заст.

редактора

В.

НЕБРАТ.

~~~~~~~~;~~~~~~~~~~~~~~~~~~ сНовая жизнь» - орган Броварскоrо городекого АДРЕСА РЕДАІ(ЦІІ•. 255020, . Киівська область, м. Бровари, вул. Київська, 154. 1 Індекс 61285. комнтета Коммунистической nартни УКраинЬІ, город1'епефони: ре,в.акtора _ 4-ОЗ-?6; застуnника редактора, вІддІnу nаР.тІАного жнттsr - 4-04·61; ·,. ского и ра/іонного Советов вароднЬІХ (На украинском яЗЬІКе). н.епутатов КиевскоА обпасти.

Редактор А. ВОЛОШИНЕНІ<:О.

Газета вЬІходит с

17

апрепя

1937

года.

ВІІJ.nовІ•аJІьного ceкpe•apsr ~ • 1

.:оЦІаJІьник питань

_ 4_21 _34 ., ВІІІ.дІJІІВ: сІJІьського гоеnоІJ.аретаа _ 4-23-28; промисJІовостІ_ - 4-02-92; листів І масовоr роботи - 4-04-81; аідІІ.ІJІу радІоіифо~ мацtУ _ Іі-13-91.

Друк

І

офсетний.

Обсяг

і

дру-

кова.ний аркуш. Тираж 18.~

nримірників.

Замовл·ен·ня

N•

2087.

~Д~ии~в~ЬІ~х~од~а~~-s~т~о~рн~и~к~,~~~р~ед~а~,~п~я~т~н~иц~а:,~с~у~б~бо~т~а~.------~~~--------~----------~----==~~~~~===-~=::~:;~~:::::;-::;::~------------------------·---~ Броварська друкарня Київського ~бпасного управ.nіння у справах видавництв, ПОJІіграІ\!ії і книжкової tоргівпі. Ащ>еса друкарні: l(иївська область, 11. Бровари, вуоІІ. l(иовська, 154.

#73 1991  
#73 1991  
Advertisement