Page 1

---------------~

&PnBAPChKOГO

-ОРГАН

МІС Ь

Газета виходить в

І

1\01

року

1937

ськими загарбниками . а роки .· ВеJJикої Віт­

yCIIlxil

свtто

4 тра вня відбулось урочисте засідання Корсунь-ШевченкІвського райкому партії, ра·

ченню місту ордена Вітчизняної еійни І сту­

Слово надається. члену . Політбюро ЦН НПРС, першому секретарю ЦН Номпартії Ук­ раїни В. В . Щербищжому, тепло Зустріиу.то­ му присутніми . , Він nередав трудівникам мі­ ста га ряче nоздоровлення І добрі nо6ажання

рем!г у цІй велик і й бит~t : Це . нагс)ро·да тцм, хто мужньо боровся на цій земЛі тиJІу во­ рога . Це нагорода тим, хто підн.Ав з· .руїн цей Придніпровський к рай , хто нинІ' сво~ю . працею гІ дн о п р и множує його слрву . .· В . В . Ще рбицький оголосив Указ Прези­ дії В ерхо в ної Ради СРСР : про нагоj:н:щження Иор сунь- Шевченк і вс ьRого орденом ВІтчиЗня­ ної ві й ни 1 сту n еня І nІд оплески nрИсутнІх

слрв или

серд ечну

·

вя­

І

садіння (<артоnJІІІ

З ВЕДЕВВІІ •еІІТРJ

робіт

Ллємзавод « Рудня • -«А вангард » •Заплавни й» •Плоскі всьни й• -сПухІвський »

с Бобр и цьк ий• Імен! Мічур іна « Зав ори цький» «Го гол і вський» -сВеликод и мерський • «Русан і вський» імен і Докучаєва «Жерд!ВСЬКИЙ» імені Юрова <.<Зоря » «Красил і вський ' іме нІ Щорса «ЛіткІвс ьк ий» «Требухівс ький• :По району

5в , 3

54,5 54,1 48,1 44,7

44~6

40,8 39,4 38,2 36,9

34,5 34,5 33,9 32,9 29,3

71.4 . . - 40,0.• ' 100,0 93,1 40,9

100,0

57,t ··

100,0 16,0 40,0 93,3

64,7

100,0 · tOO,O . 38,6 81,1 50,0 100,0 43,5

24,0

50 ,0 52,7 34,6 ' 7.5,0

29.0 28 ,G 27,9

:'1-8,2

24,2

40,0

38,5

каtпоплІ.

4~. 2

40,1)

миелових

пІдnриємств,

52,9

д1 ·

мІста,

р айону.

в дІю нових пот уж ност ей на заводі пор ошков ої м~­

талургії. За вдяки сучас­ ному обладнанню тут значно зросло виробниц':'·

во

залІзного

-· ПІДвищилася Вдв оє

Регулярно подаємо ма- біт, ав ангардну

птах,офабрик. теріали

За остая ні мІсяцІ p aдlt1· слухаЧІ МОГЛИ ПОЧ УТИ Ч +

порош к у , його

з ро сте

м онтного

якість.

в ихід

ре­ fJa п таха­

мол о дн я ка

Семиполківськ ій

фаб риц і пІсля зав ершен­ ня nеребудови І вс танов ­ ле ння , нового обладнання у його цехах.

3 року в рік вир6щу­ ють · високІ в рожаr ку ку­

під

. рубрик ою

~ Ек ономІка nовинна бути еК О·НОМНОЮ ». Труд ящІ

райо ну

діло .'Іf

в ідловідають на заклик Леоні;~а Ілл іча Б режнє ва про осем І рну е к оноМІЮ матер іальних І т рудових ресу.рс Ів . М а ксимум твор­ ч о с т І докладають п ри в ц­ к о на н н І одног о з г о.lОВ­

них

завд а нь

n ' ятир І чк и

nра ці вники

енергомеханн­ в і дд Ілу світло т ехніч­

но го

ного Заводу . Вел и к у кіль­ кіс т ь пально го , :11аст и л за­ ощадили водІУ авт о ко ло·

ня

передач.

важної б ільшості

з вучать

ріа л и

у

п ід

•У

«Номсо ·

«Од и над ця та

n

ЯТИJ?ічк_а

день· за днем>>

та шш1.

С І ЛЬСЬ!'ОГОСПОдарс ь;;у

тематику . Взимкv це розпnвІді про д І ла тва ­

передачах.

хі.д

Зараз

широко

в

розпов і ­

nере да чах

про

весняно-польов их

P 'J·

с ьк огоеп од арських

сіл ~r

органі­

зум і ння~І

став лят ься

до

п Ідготовц І

п еред.ач .

За останн! р ок и з начРD

Пр'иродно, без активн r.У ПО.1 і пшилася і ~rатеоіаль­ д ? пом rJГи · наших п ом і ч І; ..r- н а ба за редак ціУ . Студію ~!В , ПОЗ аШТаТНИХ аВТОРІВ, . ОСНаще но суч аСНО Ю ЗВУ КО· важко було б охопити . б'1 ·

ал ю м і нІє вчх

на

nр о:о.шс·

п ідпри є мств ,

телетайп~>. виступів ·редакuІї , нада­ І нф~рмаulн'>. ють псс и.1ьн у допомогу у

ва

Чільне місце у n еред<>­ ч а х займ а ють м атеріа .1и

лових

організаціях:> , • зацій, устан ов, які з ро­ Рад~> ,

мольський « С порти вна

-

матз-

рубри кам и

партшних •Жипя

Регуля рп о

виnуск ах

Л . т имано-

Г . В орона .

Х очеться под :t·

кувати і :nер ів.никам п ер е­

к ол е к ти вах є

юч ого

події .

те:.штичні сп рямува>f·

р еда1: ції

керу­

даєм о

ордена

Зв ичайно, це лише де- ші

п о впр едамн

заст упник

вІсть вчасзо Інформувати слухач; в про на йважливі-

янІ

ро зпо в ів

Про все це ми Оозпо!! І­ даJІи в численних радІо­

в

н-а

г а т ог ра н не

Жовтне воУ Револ ю цІї рад­ госпі с П лоскІв ський~> .

с илос

роль по с івній к омуністів .

ни р айсільг ос п техн ік .! . Як цього було досягнуто,

ринни ків . вивезе нн я мІс­ цевих до6ри в на поля, ре­ монт с І льсько госп одарсь­ кої техніки .

на

та

життя

рай ону.

з

Справжн і ми

заводу

будконст рукц і й,

О.

у

Бул, х

з заводу поро шк ово ї ме т ~ ­

.1ург\У,

К

Дончак

з

р ад­

госпу << Л іТК!В СЬКИЙ 1• , О. С а вчук з ре~юн тно- щ•­ ханІчн о го

заводу ,

Р.

Ч е-

шуль!'(о з ф а брики верх ­ нього дитя чоГо трико rа­

жу

11а бага то

записуючою апаратурою.

м1 ста

Інш их.

С ь огодн і , в Д ень ра д Іо, хоче т ься

в ід

у сієї

душ J...;.

П ОЗДОР О ВИТІ! ! НЖРНе Р 1 В райвузла зв' .>пку В . 3<1·

до рожн ого, Р.

М.

Гли нін~ .

l\I .

Н азар е нкп,

опер ато р : з

П о т и.1ьч ака.

шщьк ого, котр і

В.

баг ато

нладают ь ,

І.

l в d·

т ок а р ею; .1, с та ран ь

щ об

;р­

р ~ д і о п е р .,.

д ач!

звуча.1 п н а вис око~!У техн і чн о \І V р івні .

М. Г ОІУІЕ НЮR ,

са;!е Завдяки їхній ак­

к орс·сл'Jндент місц~во­ го радіомов.'! ення.

тивній допомозі є м ож:J :{ -

НОВІ СОРТИ Закlичuи сІ.вбу кормо­ для одержання високих вих бурякі:а на всій 55- урожаїв корен еплоді а . добр е за правил н rектариій площі трудІвни ­ Вони ки радгоспу ІмєиІ Доку · чаєва. Роботу цю виконав механізатор

Гр!h-оровнч СІваЛІ(ОЮ

37,3 20.0 20,0

аспектІв

-

радгоспів ,

рудз и

у господарствах району ставом ва З травІіІІ ц. р. (Перша rрафа n осІяно ярих, друга кормо­ п-осаджено

XXVI

В інформаціях;. виступ ах, реnортажах, Інтерв'ю розповідає ться про все нове, пр огр ес и вн е , що з'явилос я у колентив ах пр а-

Так , ми широко розп а­ в Ід али щю зав ершення реконструкцІУ ! введ е нн я

скорюАмо темпи · nоJІьови.х .ро·

-

nарт ій­

проn аганда передового

досвІ;w.

лек ти вів

ТРУДІВНИКИ · СЕЛА! При·

ЕИХ коре неп лод і в, - третя У процентах до n лану ) .

peдak'!tlї є

діям в житті трудових К'J­

Ва полях району

пот.овах

Од ним ' з - найважливіших яльностІ

мало матеріал ів , nрис вя­ чених най важли вішим П 'J·

ховної Ради СРСР , Рці М іністр ів С РСР , то· ва ри шевІ Л. І. Брежнєву. (РАТАУ).

хід

дІяльність

nрофс.пІт< о вих, комсомоль­

з'Ізду RПРС.

го засі дання 11 ри йня ли вІтальний лист Цент­ ральному НомtтетовІ НП Р С , П резидіУ · в ер­

про

району,

радянськи~.

еькюс ·органів по вик онанню рІшень

вдячнІсть·за високу нагор(­

інформаційво-обчвСJІІОВ8JІЬВОІ'О

багатотИсЯчну аудиторію сл ухачІ в · економічне І _ культурн е

жиtтж _ мtста .

З в ели ки :~-1 пІд несенням учасники урочисто­

держстатистики

радІомов.1ення .

активом редан. ці~ rірагИе QІ!еративно, дохг.tливо Інформу.

. нrа,

ду, зая вили пр о од нос тайн е сх валення внут­ рІшньої І зовні шньої nолітики партії , праr­ нення добити ся нових зверШень у комуністичному буд І вництвІ . .

міського

зразка'!:

- · СпІJtЬно з громадськ"им ватИ

д о nрапора м і ста .

біт, завершуймо сІвбу ярих

мас

Броварщипи · np,t~

s

засідан,нІ ,

працівників

даrщ!У · м!ськрайониого

·· ··

говорилось 'у

на

коп •

революцІйних, 6~йов их І трудових традя­ цtй радянського народу відводиться ре­

. це на города тим,_ хто ВОJОвав i · ne~

я к~ виступили

2

Ціна

радІО,

шень парт!У, вих~Jа.ннІ на кращих

СРСР то ва ри ша Л . І .. Брежн є ва .. ТоварИш В . В . Щербu цьки.й . перед;>в. . та~ож серд.ечи! поздо ров лення в ід ЦR Комnгрrії . Укf'JаУіін; Президії Верховної Ради і Ради М1яІетрІв ре с публі ки . . . . _

Промовці,

П'J1тниця, 7 травня 1982 року •

Важлива ро.11" у системІ · інформуванні! труДщих мiCJf , району, проnагандІ рі­

від Центрального Комітету партії. РадЯнсько­ го уряду, Генерального секретаря ЦН НПРС , Голови Презид ії . Верховної Ради

прикр іn ив наго р оду

ОБЛАСТІ

голос

пеня.

Вітчизняної війни,

КИІВСЬКОІ

Живий ·

йонної і міської Рад народних . депутатіВ спільно з представниками гром.адських органі­ зацій , трудових колективів, присеячене вру"

-

УК РАТ Н И,

11

усіх галузей зв'язку

Війни І СТ.)·:nевя.

Орден

• .N! 73 (6321)

ДЕПУТАТІВ

П А РТ

в госпо­

дарському 1 культурвому -будfаввцтвІ , Ука­ зом ПрезвдІІ ВерховноІ Ради СРСР мІсто Корсунь ШевченкІвський Черкаськоt об· ластІ нагороджено орденом ВІт'ІВзвявоt

висту пі ,

К О М У Н І С Т И Ч Н О І

НАРОДНИХ

День

За мужв1сть І ІJІдваrу, проJПІJІевl труДJІ· щими міста в боротьбІ а в1мецько-фаmист­ дОСJІІ'Вутt ·

РАД

КОМІТЕТУ

Сьогодні-

Місту-воІну~ місту-тру дівиику чизняиоІ війии,

МІСЬКОГО

РААОННОІ

квітва

17

IINJIETAPI ІСІХ КРАІН,. @.HARTИCJt

Григор!!!

Михайленкп

ССТ- 12А

в

аr­

регатІ з трактором Т-70С він посіяв кормовІ к• 3а три днІ.

ХJІ.16ороби

бур ч­

зробили

г рунт

ор ганічною

ральн о ю

мін е ­

У госnодарстві пр ов еде· но значну роботу по укла­ данню

договор ів

ленням

на

з

наr. е

вирощування

кормових буряк і в .

У радго спі ве.1ик у

rоловІІJІЙ

i iOFIRO, аrроиом . .

«Аван гард'>

увагу

п р и діллю т о

ко рмо в иробницт ву . ширено

Ро3-

асо ртим ент

висо­

к обіл ко в их ку ль тур . Та к .

наприклз.д,

І н ішньо м у

році

щува т и:vr у т ь

Ю. :асе

І

n оживою.

КОРМОВИХ КУ д ЬТ )' Р

вр ожайні

нов І

сорти

нн­

вирl-

ви с о к о -

го роху ,

люпину, а т акож ві всяни-

.1 уг ову ,

олі й ну

кан а,:; -.:є•ІІШК ,

р едьку;

с о ю.

це дасть ~r о їюJивіст ь

р ити зу

у

~ ут

цю

~І іцн у

для

Вс е св о­

к ор .ч с в v

rрю1адс ь к сУ

5'1-

худо·

б и . Роботою цеху кор ~1 <)· в ир обн ицт в а ке ру є агро­ н ом .lюд;vшл а П опова .

Г.

І ва нівч а

ПЕТРОВА.


_2~с_rо_~_·_*_·__r~т_р_ав_н_я_t_9_82__р_ок_У_________________~нов ~ __JК __И~Т_Т__Я____________________________~---------8

ТРИБУНА СЕКРЕТАРЯ

Як уже повІдомлидоСІІ, вІдбу­ JІИСJІ збори вартІйно-t'ОС8Одар­

ПАРТІRНОІ ()РГ АНІЗАЦП

ського

ОРГ.АНІЗОВАНІСТЬ 3АБЕЗПЕЧУЄ УС П І.Х ПогоднІ

умови

від

нас,

на жаль.

не

nравильний вихІд

протиставити несприЯтливим

-

умовам органІзованІсть, дисциплІну дення весняно-польових робіт. Тоді зультат

повинен

компенсувати

І якість прове­ кінцевий ре­

початковІ

труднощІ.

Так думають 1 дІють в радгоспІ «Авангард• . Робота

в

пол!

цІєї

весни проходить,

як ніколи

ранjше, організовано. На це ще в процесІ пІдготов­ кн до весни була спрямована дІяльність дирекц!І, парткому І робіткому господарства. Велику органІ­ заторську роботу провела директор господарства

Е.

О.

Приходько. Ії в

кабІнетІ

можна

застати

тІльки пІд час планерок або в години прийому гро­ мади!!. А то в основному вона в полІ, на трактор­ ному станІ, серед людей там, де «гарячІ точки•.

-

Згідно з планом роботи парткому на перІод sec· няно-польових робіт у партгрупі тракторної брига­ ди, парторганІзацІІ цеху кормовиробництва були проведенІ вІдкритІ збори, де йшла дІлова розмова про те, що 1 як необхІдно котному робити у цей відповідальний час. В першу чергу наголошувалось

и.а ефективностІ 1 якостІ проведення посІвноУ кам­ nанlІ. Крім цього, були призначенІ агІтатори, полІт­ І:а:форматори, наставники молодих ·механізаторів Із числа комунІстІв. І с.лlд сказати, що вони своє nартІйне доручення виконують дуже сумлІнно. Особливо варто вІдзначити полІтінформаторІв В . . Г. Єнькова, А П. КулІ бабу, агітаторІв В . В.

Пригоровеького , Г. С. Беркало, Г. R. Шульгу, М. І. Мазурика, якІ використовують кожну нагоду для розмови з людьми.- А нещодавно лектор облас­ ноУ орган!зац!У товариства «Знання• С. П. Щудрик прочитав механІзаторам змістовну лекцІю про м!ж­ народ.не становище . ВсІ були задоволенІ .

Хорошим моральним І матерІальним стимулом є соціалістичне змаrання, яке веде робітком . Люди вже чІтко знають, що на ранок наступного дня во­ як sможуть дІзнатися про результати за минулий

день І яке мІсце вони зайняли в соцІалІстичному змаганнІ . А за призаве мІсце вони отримують не тІльки вим.пел чи прапорець nереможця, а й гро­ шову

винагороду.

Такий комnлексний пІдхІд до справи дав добрІ результати. У госnодарствІ встановився чІткий трудовий ритм, хороший мікроклімат. Порушники трудової дисциплІни на nольових роботах яви­ ще рідке . І характерно, що за свої дії вони виба­ чаються, чого ранІше не було, І nрацюють сумлін­

-

З

~оnовіддю

парrlІвих, ра­

·дJІИсь,кях, профсІd.ІІІІОІІП, ком­ сомоJlьських орrавІаацІІ І фі-1куJІЬтурних

праці811пtв

ІІІста

Бровари 1 району во роавпку фіЗИ'ПІОІ культури І. СПОРТ)' 8 світді

вимог

КПРС, постанови Ради Міцістрів дальше

залежать,

але план 1 соЦіалістичнІ зобов'язання, незважаючи на nлімат, виконувати все ж необхІдно. Тому єдино

актвау.

•Про завдаRІUІ

з'Ізду

XXVI

ЦК КПРС, СРСР •Про

пІдвищення

маеовоеrІ

ження

ДоnовІдач зазначив, що танн! два роки в мІстІ І

за осрайо-нІ

сталося

nитан­

нях

чимало

зміцнення

змін

як

у

матерІал ьноУ

для занять спортом, щеннІ сnортивноУ

фІз.культурник!в .

бази

Розвнтку

нІ бюро мІськкому НомпартІ'І 'УІ<· раїни в травнІ 1980 року було заслухано

звІти

nартпомІв

металургІї

заводу

ІменІ

керівництва роз­ фізичної культу­

ри .

на

підприємствах,

новах ,

навчальних

госnах ється

І

в

уста­

закладах,

рад­

nтахофабриках налічу­ колективІв фІ зкультури,

108

пла­

спорт залів,

18

стрілецьких тирів . У районІ дІє два спортивнІ клуби. Останн! два роки на БроваРЩи­

що

Зараз у нас багато людей, якІ заслуговують на nодяку . Особливо І. М. Розсоха, П. І. Шпильовий, В. Г. Козловський, П. В. Литвинчук, Ф, П. Бере- . зовський. ВсІ вони значно перевиконують зміннІ

йшов п ерем о жце м с е р ед сІльськиХ'

вивозяться

орган і чнІ

добрива під кукурудзу. По 1.00 тонн на гектар. Ця сnрава у нас поставлена добре. Вже 50 ти сяч тони добрив (рІчне завдання 70 тисяч) лягло на поля. Підвищення родючості грунтІв головний наш резерв у забезпеченні господарства кормам и .

Взяті темпи І якІ сть робіт подають надію , що по· ставлені nеред нами завдання будуть виконанІ с воє­ часно 1 на належному рівнІ. В. ПРЯДКО, еекретар

е ГDеТРИfІ

парткому.

·

СИГНАЛ

колективів

Значний

Трудової слави, який майорить біля контори радгоспу імені Мічуріна . І, зрозуміло , напрош ує­ ть ся ЛОГіЧНИЙ ВИС Н ОВОІ\ , що в цей га р ячий час

ні за березень.

1982

Може, якесь неnорозу­ ~іння? Адже вже тра­

В.

Тут

відсутнє

піднято на честь котро­

може

гос ь

зараз

р ан змагання » на саді н­

бути .

заповнювати

з

тих ,

хто

ні

працю є в полі. Та~> пов инно А.'І е тут

напи сано ,

що

прапор пі д нято на ч есть

Т.

И.

зайняла

~Іорозовоі, перше

с оціалі стич но"у

яка

місце

в

з'tаrан-

вестись, ко.'І и « ек­

картоплі

хоч на

4

посаджено гектарів із

зак інчили

24

тр авня

квітня, було

всього 205 500 плано­

вих.

збільшення

св-Іту

з

важкої

Чимало вихованнІ

Брежнєв.

в

а не

цій

справі

-

.

захворюваност'ї

недоліків можна

Учителі

· серед

не

у фІзичному побачити на

з

в раховують дітей,

не

досягають

&ікових

особл ивосте й

nроводять

легкоатлети'і­

них кр осІв. Обов'язок педагогів чітко

дотримуватися

нови,

якою

преводити

щомІсячнІ

ЩJ

масо­

лише досягнення спор­

·

вимог

передбачено ранкову

•дні

-

nостз ­

щоденно

гІмнастику,

здоров 'я•.

Далі . доповІдач nроанал Ізував, як у районІ ведеться проnаганда масовоІ фізичної культури І спо р­ ту, наголосив на необх.Ідн ості створення колективів фlзкул ·.ту­

ри не .ІІише за мІсцем роботи, а й за

мІсцем

проживаннп

громадян.

Учасники зборів взял и актнвііу участь у обговореннІ доповІдІ . Секретар партІйНDї органІзацІї

заводу

«Т<JІРГМаш•

а'їзду вів,

1\ПРС В. П. Лохов ро3<!1~

що

оста.wн.ім

nриємствІ

часом

помітно

Імен1

XXVI

мат•

р!8.Іі~ ба~ дт~ ашшть Фізl\УЛЬІ'! турою 1 сnортом. До nослуг з1»! водча-к спортивний зал у Б;,о .цинку культури, . спор1·ивне міс-о течко зі стадіоном, гандбо.чьним, баскетоольним, волейбольним маtІ• данчиками, .майданчиком для rри а городки. Все це дає змогу y~­ nlwJIO провадити змага~:~ня по складанню торгмаш!вцями норма·

Т.ІіВlВ

КОМlL/Іе:Ксу

ГПО.

Причому володарлми золоТІа значКІв комплексу, кріМ рJІдовиж. праціВників підnриємст.ва, є також .керІвнІШи виробничих nІ.дроздl· лІв. Серед них директор заводу L ' Г. Агапов, начальник цеху: N! 7 І. С. С.кубенич, начальнщс

в!,дділу .кадрІв А. А. Кушнір, бplijti

гадир

бригади

слюсарів

М.

'.!{.;

Кисіль та інші. А всього цієї на. городи удостоєні 209 чл енів K()r лективу фі3культури «Торгмашу,.,

-

ОднИ<М з факторів залученюr трудящих д/J занять фізичною культурою

і

спортом,

-сказа,

директор ордена Трудового Чер. воного Нра.пора ра.дгосп у -комбінu,.. Ту <КаЛИТJІ!іСЬКИЙ,. іме.нl 50-ріЧ 'ІJІ · (;РСР Ю. 1'. Нагорний, - є ак~ тивна робота ради колективу фl3о! культури. У нас на пlдn ри ємстЩ розроолено

граф іки

рІз н оманІтних Щороку

пр оведення

змагань

працівники

і

ту рнірів.

радго спу-ном,.

бін.ату беруть участь у дітИІіі спартакlаді: Десятки вироб·ничнИ­ ків удосконалюють свою май стеро ніс ть в спортивних секціях з во• лейболу, ручного м ' лча, настіл ь,

ного

тенісу,

шахів,

шашон,

фyJt

болу та Інших видІв спорту.

УспіхИ

нашого

к у ,1 ьтури

в

колентиву

спорті

спр ия л и

ф!з­ ТО }1Уе

що в 1980 роцІ Спор І к омітет при Раді Міністрів УРСР нагороди.а радгосп-комбінат Почесною . гр~· матою за успІхи в р оз ви ш у ма­ сової фІзичної н у 'І ьту ри. Одна к для досягнен ня ще щих ре зуJІьтатів допо могу нам ПОІ> ви ннІ подати ро.й с порт ком 1тет райрада ДСТ « Нол о ~ :Р , адже ~() цього час у сіл ьс ьки й сп орткл уб «Налитя.нець >> не в ко:І1nл ектова­

f!'i't

J

'ний кадрами тре нерів. Учитель міської школи

N2 ·5 ·

В. Г. ХудІяш у своє м у ви сту ТІ1 зу пинився на н е обхідн ості підви• щ ення еф ект ив ності уро кі в q>із­ кул ьтурн . сується

Це

1-3

з

цього

не

в п е ршу qер гу сто­ кл асів, адже ур окіІ

пред мету

пров одя т ьс я

спеціал істами .

О<І евидно ,

p<r

відділ ам

на•

· йонно му

і

міськом у

тут

род ної ос віти сл ід се рй оз но зайн я­ тися виріш ення:.t ць ого та і нших п итань , які гал ьмують рез ви ток

. .

фі3Культури і сп о рту В об го ворен нІ доп овід і такоас виступили дир ектор св!тлот ех ніч·

· ного за воду В. М. Зволь , І нстру к· то р фі зк ультур и ДОНу А. Ц. Ду·

.да, військовий комісар В. В. По­ діщук,

перший

се кретар

міськно­

м у ЛКСМУ В. М. Рогач, ди ре ктор Требухі нської с е редньої шп оли

В. И:, Фролов, ди р ектор с пор'~!> комnлексу << Металу рг » В. М. ха,.. чеико.

t

У роботІ зборі в узяв участь виступи в голов а облспортком Ітету В. Г. Одуд. На зборах партійно-госnодар. ського активу прийнято соцІалі· етичні зобов 'язання фізкульту р­ них орга нІзацій міста І району · н~

1982

рік І на ХІ-у п'ятирічк у по

розвитку масовостІ фізичноІ кул ь. тури

І

с.порту.

Іt

j

ДJJ.fi ЛІСПРОМГОСПІВ

ВІnше -

nl,It

на

зміЦніла

масової

завжди

ефективностІ занять, не викону­ ють вимог сучасної м ет оди ки, н а

атлети : .и

наголошував,

спор­

при зи клубів « З олота шай-

уроках фІзкультури.

плав ан ня 10. Шап овало ва, лижн и ­ ці Г . ХаніфІєвої, яка н.а мІжна­ родн их змаганнях у Болгарії ви­ грал а три золоті медалІ, та Інших. Однак на XXVI з ' їзді НПРС Ген ерал ьний секретар ЦК НПРС

_1.

.занять

шк олярів. У школах мІста І ра­ йону формально проводитьс я ра!!· кова гімнастика та ігри nІд час перерв між уроками .

гор­ Іме­

Нузниче нка, ч е мп іона С РСР

до

восьмирічній школах немає спорт­ залІв. Низький рівень оп ортивно­ масQвоУ роботи при з в оди ть д:>

на своїх землякІв олІмпійське-І чемпіонпи Л. ОдинокО!jОЇ, рекорд­ смен а

залучення

вання школярІв є ряд Істотних не­

гото влено 1 ма'йстра спорту мІж­ народн о го к ласу , 12 майстрІв спорту С Р С Р , 31 кандидата у май­ стри спорту СРСР, 83 першороз­ рядникі в І понад 20 тисяч спорr· с менdв масових розрядів. З дістю називають броварчани

nра-

доліків . В ЗаворицькІй, Зазн­ м'янськІй сере.ц.н!х, РожнІвсьюй

розвит­

н их п о становах ЦК Номnартії Ук· раї н и І Ради МІнІстрів УРСР, Кч­ ївсьпого обкому п а рт ії . Про те на

Виявляється, ні. стиль роботи ро­

біткому.

сnравІ

ти вн их ' в ершин. Шляхи вирІшен­ ня цих питань всебІчно р03крнr! у постан овІ ЦН КПРС, Ради МІ· н!стрІв СРСР •Про дальше під­ несення масовостІ фІщч.ноІ куль· тури І спорту:., а також вІдповІд­

ро­

са- дійове соціалістичне змайого гання . Та й як же воно

посівної кампанії діння картоплі

у

також

І в той же час , як свідчить ана­ ліз, в органІзацІї фізичного вихо­

республі­

рІк у кол ективах фІ зк ул ьтури nІд­

вІсть ,

ку.

вень . Це ·-

в;~­

ку фІзичної культури було зроб­ л ено в 1981 роцІ. За минулю1

гол-овве

Здалеку видно прапор

крок

а

медичних

ються турніри на « ШкІряН!іЙ м'яч•, ба ~ .

ки, за що був нагороджений перс­ хІдн и м Нубком .

Л.

Пущено 11 СІІІОПJІИВ

фізкультури

заводу,

5

бігів схвалив Спорткомітет УРСР.

СРСР

вимогам.

том дІтей. НинІ в районІ створено дитячо-юнац~к! спортивнІ шко­ ли . На базі спортивної школи-Ін­ тернату органІзовано сnеціалі­ з ованих класів. Великою популяр­ ністю в дітей І пІдл Ітків користу­

речІ, досвід проведення таких про­

50-річчя

техвічним

4

стартують у них, як правило , 5-7 тисяч житеЛІв мІста і р айону. До

Імені

керІаники сІльськогосподар­ ських пtдnривмств. Спортмайдаи­ чики, обладиавІ на центра.tьннх садибах радrоспІв «ЖердівськиА•, « Русанівський•, сТребухІвський• Ім6Нl Докучаєва, племптахозаводу «Рудня•, не аІ.~овІдають елемен­

стати

біги перетворюютьс я у справжн.:.: свято сили. молодості, краси, адже

заз начити,

· бази

щось про розвиток ф!з.культури тут аж ніяк не доводиться. Предметом особливоУ турботи для партІйних, профсnілкових, комсомо льських органІзІfЦІЙ має

вих будівельних понструкцІй, тресту «Броварис І л ьбуд~>. ЦІ про­

так ож

не nридІляють уваги на.tежаоІ опортивІWІ

сБроварськнй•, немає ІнструкторІв по аnорту. Звичайно , говорити

нІ стало традицІєю nроводити лег­ коатл етичні nробІги. Ножного "разу в них беруть активну у<ю.сть пра­ цівни-ки ДОКу, заводу алюмІнІє­

Приємно

сЗапла•

Особливо дивує той факт, що на багатьох підприємствах, І зо­ крема на · світлотехнічному заводІ, заводабудівному комбІнаті, ЛІТКіІі · ськ ій фабрицІ художніх виробів ІменІ Т. Г. Шевченка, у радгос!ІІ «Заплавний•, племnтахорадгосr.І

тисяч трудівників І шко­ стали значкІ вцями к омп­ лексу ГПО . До nослуг шануваль­

38

сЗааорицькнй•.

·

19

вальнІ басейни,

реалІзуються

ний•, шиворакааrJШrо аuо,ду, ЛІт­ кlвськоІ фабрики художніх вирJ·

райком rrрофспІлки цІвникІв .

рік лярІв

4

кий•,

шиноремонт-ного

якІ об'єднують понад 50 тисяч фІзкультурників. Із них лише то­

ників фізкультури І спорту

Q9JІO·

Ряд критичних зауважень варто висловити на аДресу профспlmіО· вих органІзацІІ. Не контролюють роботу рад колективІв фІзкульту· ри nрофспілковІ органІзацІІ рад­ госпІв «ПухІвський:., І менІ Юрова, «Заплавний•. ІменІ МІчурІна, n.тІемптахорадгоспу сБроварський•, тресту «Броварипромжитло­ буд•. заводабудівного комбінату,

пора радго~пу-комбІнату <Нал"­ тянський» ІменІ 50-рІччя СРСР

НинІ

раАГОС·

..ах

дуже повІпьио. Це, в nершу '!ер­ гу, стос.уєт-.,ся радгоспів сБобрицt>·

тарним

60-

р!ччя Радянсько! УкраІни та ор­ дена Трудового Червоного Пра­

про здійснення витком масової

1

закда

· цих .постанов

По суті створенню

фіз­

культури І спорту значну увагу приділяли бюро мІськкому nарт11, перВИННІ парТійНІ. КОМСОМОЛЬСЬ:«І органІзацІї. Зокрема, на засІдач­

порошкової

nідnриємствах,

навчацних

бів Імен! Т. Г. Шевчеака.

та·к І nІдви­ майстерностІ

ський >>

Незважаючи на напругу посІвяоУ , в радгоспІ кож­

окремих

зборах внетупив секретар мІсь~­ кому партіУ А . Г. МУТИ.тІО.

ио.

кого дня з ранку до вечора

--==ІЗ ЗБОРІВ ПАРТІЯНО ГОСПОДАРСЬКОГО АКТИВУ пах,

фІзкульту­ «Налитлн­

І ще одна важлива деталь. Першого І другого травня люди всІ як один вийшли в поле. qей факт говорить сам за себе . ·

МАСОВІСТЬ СПОРТУ

фізично! куJІЬтурв і спорту• ва

в 1980 році кол ектив ри радгоспу-комбін ату

завдання , подають приклад Іншим.

П 1.lt,B·ІІЩ У .В АТИ

"'"""' комбайШ , морко.,

кар-ОJІИНськоrо заводу дісового

§

машивобудува

·.

працюють у .Іdспромrоспах країни. Ця нова ма (на знімку) ,Аобре себе зарекомендувала. Ліс комбайн зріа•в ·дерева, укладає Іх 1 формує в па­ кети для треще,ания.

(Фот ,; хр онІка ТАРС

А. ВОЛОШИНЕНКО.

lJ

-

РАТ~~


______ ________________ НОВЕ

1

ЖИТТЯ ......_.

Тваринництво~уд~рний фрон~

У СПІШНО

Вони майже щодня збирають ранні ОВО'іі та

заклади

мадського

Зимівля худоби в радгоспі «Зоря» завершується благополучно. Незважаю­

гатИ. Табір розрахований на утримання

чи

600

на недостатню кількість кормів, тва­

ринники зберегли все поголів'я при хо­

худоби. Так, протягом першого ~~:варта­

poitY

тваринники одержали на

організовапр перевести ста­

лено

до на літнє утрюшння, збільшити ви­ робництво проду-кціі на зелених кор­

ванни

для

охолод~ення

nродажу держnні ~rолока в другому ро-

1!,і одинадцятої п'ятирічки.

культур

На власному досвіді ми переконали­ ся у перевагах табірного утримання тварин. При такому способі легше ме­

ваючи на свіжому повітрі, сонці.

У нашо~ІУ господарстві в п'ять та­ боріа дал утримання великої рогатоі худоби . Вони розташовані неподалік від села. Два з них уже готові до ут­ римання тварин. Решту таборів лагоди­ мо. Так, наприклад, на першому відділ­ ку нині господарює колектив робітників ШfК-5, який очолює майстер Олексій

.

Михайлович Гутник. Тут проводять во­

-

та

бить

вона

вийти

на

га-

"нок, вдихнути свіже вітря,

настояне

·нянських

які кло­

гні зд! , _щойно

пов е рнувши сь

нраїв. Тут,

дес­

помялу­

ватися л ел ек ами,

почуться в

по­

на

лун ах,

з

т еплих

.

вона

народилася , · виросла .

Тут

у

обрала

ПухівцІ ,

і

стежину

свою

-

життєву

стала

1

телят­

душею,

як

трудиться

вдома.

Про неУ ворять

в

як

радгосnі го­ про

досвІдчену,

людину

грамотну.

І

це не тІльки результат зоотехнічних занять, які щозими

проводять

алісти

ферми.

за все,

результат

питливого

спецІ­

Це,

перш її

до­

розуму ,

стережливості

спо­

та, зреш­

ницею. Робота ця їй тою, і багатої практики. близька, приємна І прино­ -- Наша Ніна Іванівна сить бага т о радо сті . Вона завжди в числі передови­ радіє в сьому: і леньким

лятам ,

цим

м а­

кв о ле н ьки м

т е­

які

ють,

швидко

набирають

міцні­

ваги ,

І

успіхам доярок ,

цюють нотрих

яні пра­ первістками,

з вона

!О-денного Зараз

доглядала

з

віку.

ків,

-

діла

говорить дирентор

ньому

по

йдуть добр е . Н адої пішли

поки

тваринників,

роботі,

що

готують

ремонтний молодняк. Вза­ галі

Ніна Іванівна зрозу­

міла на

за

25 • рон! в

фе рмі,

що

в

роботи радгосп­

ному виробництві все на­ стільки пов 'язан е в тіс"

яким

в

радгоспу

в

виходить

коли

ринники

нас

лише

б

усі

тва­

працювали

на

такому рівні! , Будучи на фермі, я чу­

ла багато Н . І. сім 'ю

Нівни

чоловік ,

на­

хо'рошого

про

Висоцьку та її -- 1 від керівидків

більше, ніж за

цей

м агається гlдно зустрітИ' торік. Ппаи nродажу велику подію в житті держав! виконано країни 60-рІччя утво­ 111 ,4 nроцента.

рення

Союзу

кращим

свята

РСР.

подаруноом

буде

виконання

Ціалістичних

А

до

со­

зобов'язань .

Чимала

роб ітниці

Чvнюї

і

К

О.

В.

С. Дячен­

рааніх

У

відповіf~Ь на нагороду овочІвнини дали слово в ниніШІНьому роцІ до­ битися ще кращих ус­

піхів у робот!, вир ости­ ти 1 продати держав!

ко, натрі зібрали най­ більше

нагороди ·

пе.рехідним

Червоним прапором .

тонн городньої продун­ ції. В ЦЬО:vІУ КОЛеНТИІ!І попереду в змаганні

~уть

радгосп

огірнів.

же площ! бурннІв .

- Минал а тор

на

на

такій

-

сто ло вих Тракто ристи

Пашнюн ,

Тетерук

Вік­

п ос а дил и

ранню кап ус ту . В одно­ час механізато р В оло ­ димир П оліщук пос іяв гектар ів пізнь ої ка­

37

пусти,

яка

в и р ощ ува­

тиметься безр оз садню-t способом.

Вже посІяно 1 посад­ жено 150 гектарі в овочі в.

Г. АНДРІЄНКО.

І

Гр и горій

до

того ,

як

працюють

ханізмі-І. Хто-хто , скаже

якої

чоловіку

вона

ме- ·

а вона п ро

заслуга

в

усьом у

допомагають

м е­

жди

де

чек ають

її

багато

відкладних

с пр а в .

зустрІчІ

з а nитал а

я

за в ­ н е-

П ри її:

- Н е шкоДує те , що об ра ли такий н еспок ій ний шлях

у

Вона

житті ?

щасливо

по с міх­

нулася :

- Ні , не люблю с вою Г.

шкодую , бо роботу.

ПОЛЯКОВА .

риці.

. цьо· директор

ниць

ки.

Ф едорівни

п

Е РЕТВОРЮЮЧИ в ж и ття р і шення XX Vl

з' ї зду

НП Р С ,

під розд і лів

кол ен ти s и

с тпчноrо

.

Так ,

з 'V! а rа н ня

ро бітник и

·

г і д роп он н ог о к омr. по в ир ощуван н ю

у

с.

ШВИДКО, ЕКОНОМНО ,

НалинІ вці .

Ін тен си вни м и ведеться

т емпамн

споруджен нІ!

в і дз н ачи л ись

тут бр и гади з П . В . Ша лтаєва ,

Б иш овця , з ПМ К-8 С. М. М оснал енка ,

до

зн ач ити

й

ро б і т н и к і в

до­

с.1 ідно-експе рІшентал~, ноr J

заводу б удівельни х ка нструк ці й. За підСУ !<І Ка \Ш

з використовує кожну х ви · роботи у першо му кв щнR­ заіі нялІ . другР. В . П . Б аб и чз. лину р обочого дня, що й л~ во ни працювати рит- · м ІСце по тр~сту 1 перше норм и виробі т­ до зволяє

виконувал и

в

м Ічно й високояк існо . Са- п о обла сТІ. Х орошнх про'· ме завдяки цьому колеІ<- р езультаті в дюю глас я

се ред­

107- 112

центів.

Пос тійно внеоних

об ' єнт в · ен сплуат а u і ю Дня буді вел ь ни к а .

Будинку побуту по вулиСеред кращнх під,ро.з· ці Гагаріна . Тут високих ділів тресту треба ві,~­

показникІв домага є ть ся ПМК-9 бригада О . П . Скороході\ ПМН -8. В зя в ш и на М. В . з зл обінськ ий В . І. Б арбон а, озброєння метод, вона раціонал ьн ') А. П . Пр имн ,

О собл иво

--- -

НА ВИСОКОМУ ТЕХНІЧНОМУ РІВНІ

ПМН-7 ,

ПМ Н -8 , П М Н-9 збудува і в вели в дію пе ршу

о воч і в

БУДУВАТИ

Фото М. Семинога.

суперництва

.

. ли

'І ерГу ле ксу

-

·

ПравофпанrовІ

домагають­

.1 0 засвідч ено пр И під ве ­ д е нні підсу :vш ів соці а лі ­

ньому на

в. дячок . nтахофабрн-

j

ся пе вни х усп іхів . Це бу­

ку

птахофаб­

-

тр есту << Бро­

ва р и с іл ь бу д:~>

П М Н-7 Усі вони

середньому по

На фото: агрегат на садінні капус-

перевиконанням норм на 10~20 процентів.

корми , І приносити відр а­ ми воду . Тепер уж е в

ханізми. Отж е, н е з і вай . слідкуй , щоб вони доб р е

капусти. r

бригада овочівників Валентини Мп- Осьмак, М. П. Самсоненко, П. М. хайлівин Рижкової, яка працює зІ Ладан, В. м. Рижкова, П. Ф. Таран.

р оботу. НІна Іва ні вна па­ м'ятає ще ті часи , к оли все до в одилося робити вручну - і розда вати

му наших славних трудІв-

Н іНн

садіння

В.нсокнх темпів у роботі добивається І' тн; тру.дівниці Р. О. Дяченко, В. С.

їх

час ножної курки-несучки на їх 8- 5 яєць більше, нlж у на

у радгоспі йде

н ап рям у ,

думки

піднесен­

кожен

ли

90

м.о ркв и

Костянтинович . Можливо, тому вона більш страга

Протягом першого ДжуннІвськоr , І<атерини Роман енко, ням трудяться в ці днІ кварталу нинІшнього ро~ Семені вни пташницІ Богданівсьно·ї ну одержано на кожну Наталії Михайлівни Ки ри­ птахофаб рики. Діло спо· курку-н~::сучку по 50 ченко, Мотрони Яківни риться в їх рунах . Ціл­ штук яєць на одне Бобка , які одержали в ід ком зрозуміло:

гоаподарства

Вона

пра ­

сІльського

насі·н ня

гектарах і

ста­

Ді .по СПОРRТЬСJІ З особливим

очолює

майже

п,рофспішш

цівн иків

но

8

но м едаллю << За трудову добле с ть». Тут же , на фермі , пра­ цює слю с арем і НІни Іва­

серед­ « Пухів ськпй >>,

вгору. А це теж в якійсь no 550 грамів . Уявляєте, нашій мірі показинк роботи який це резерв у які

відправ ил а

кo:v~

добрива:v~ и гру нт в исіЯ­

господар­

працювали, та вч ас.но їх р адгоспу Є. Ф . · Томін . У минулому мІсяці вон а лагодь . ... Взимну і влітку , в одержала по 700 грамів середньодобових · приро­ с пену і хуртовину Ніна стів ваги телят . Запитає­ Іван і вна Висоц ь ка по спі­ рад госпу те , чи багато це, чИ ма­ шає на фе р:11у

ло. Скажу. щЬ

радгоспі

родних депутат і в і patt-

ЯІкими к ерують В . В. Кучма, . В. м . Р и жк ова та А . І. Рябо ко.нь, сі­ ють і садять ов о чі . В добре підг о т о вл ен и й ; достатньо з аправлений

ранняr.r вона працює бІля молодняка. І тому здало­ ся . в якійсь мІрі законо­ мірним , що саме вона до­ сягає таких успіхів. Не­ дарма її працю відзначе­

ніде не повин­

так,

спец і алІстів

ті. Бачи.1а, з

подо­ но бути. так вона і ста­ Лю­ рається прац;овати -- з

І весняні ранки їй баються · найбільше.

яку

продажу nродукції

державі міськком КО·)>і· партії УкраІни, вик о н­ ком районної ·ра ди на­

виробни­

Дячен к о.

по

зо­

брига­ г рунту.

ства, і вІд друзІв по робо­

ний вузлик , що дрібниць нl в чому

П.

перевиконання

!'ОРодні

відкритог о

про­

зоотехнік.

нІни висоцькоr т ва рин ники.

бригада ,

О.

ВіІ­

тонн

Н. ПРОЦЕНКО,

--~

всі

початку

краси­

· переможцями.

бов'язання городньої

тим,

року

ооочівники

Нині

6000

молока.

І твсJі~Ш!бв~~Ш'иноr \ Р А Н К И І

За

чо~о се з о н у н айбільше зібра.1а ран ніх овочів

молока.

озимі жито і пшениця, ви­

допровідну мережу, внутрішню електро-

як

·з

ди

йшли

час перев~­ не допустити

r;сvвання.

вівсом, багаторічні трави. Площі під цими культурами розраховані так , щоб щодня безперебійно давати кожній дій­ ній корові не менше 60 кі.тrограмів зе­ Леної маси. Крім того, тваринам зго­ жовуватимемо подрібнену і здобрену со­ лому хороший і необхідний додаток до бі:~них на клітковину «зелених» ра­ ціонів. Також . даватимемо і різні мі­ неральні добавки , а найпродуктивні­ шим коровам концентрати. Словом, все зробимо для того, щоб одержати у пасовищний періо.~ як можна більше

використовувати травостій, худоба оздо­ ровлюється, довше звичайного перебу­

Ніна Іванівна встає ра­

щоб під зення її

лиць пІшли помІдори, їх здано перші центне­

мпнулого

пиль­

за

дукції.

лІвськІ

тонни город­

стежать

майже

За пІдсум·ками соц і­ алістичного змагання

теплиць

продукції,

но

сія·ні спеціально на корм худобі, вика з

ханізувати працю тваринників, повніше

но,

ньої

дер­

продав

ри.

радгосз­

з

2,5-3

по

Ве.тrику увагу приді:~яємо забезпечен­ ню доброї годівлі тварин. Непода.тrік ві :~ таборів розкинуаисл поля зеленого кон­ вейєра. В ньому різнюшиїтний набір

мах з тим, щоб успішно виконати план

вітаміни

Ножного разу вони до­ ставляють

найближчі дні повністю полагодити їх. У таборах, як і на фер~Іах, механізовано роздаВаННП КОрМіВ ДШІ худоби, ~СТаНОВ­

Тепер перед працівниками ферм на­ шого госпо,щрствn стоіть ще більше

зелені

ні водії Микола Чу­ няк І Сергій ДяченкJ.

ють чималий об сяг робіт по рс~Іонту літніх таборів д.тrя худоби. Вони доклада~ ють чимало зусиль для того, щоб в

ти відповідного періоду минулого року.

-

ші

транопортують

жаві більше 160 тонн ранніх овочІв. З тен­

РадrосІП

жі огірки, цибулю, пет,рушку, салат та іН·

голів великої рогатої худоби.

~ стор.

НраСИЛІВСЬІ\1

грJ­

харчування

Дніпровського району Києва і Броварів. Сві­

агре­

льовича Отригуна будівельники викону­

кожну корову по 513 Іtілоrрамів моло­ ка, що на 100 кілогріt\ІЇВ більше про­

завдання

доїльні

На інших відділках працює колектив радгоспної будівельної бригади. Під керівництвом никонроба Віктора Васи­

рошій вгодованості. Проте гоповниА ре­ зультат пі,,вищення продуктивності лу цього

встановлюють

*

і відnравляють їх в ма­ газини

-1982 - ---·року ---

Гарні овочі

ся овочівники рац­ госпу ~красилівський•.

ЩО& ЗРОСТАЛИ НААОЇ проводку,

трудять-

травня

дом агає ться

ре зультатів

Н'J­

тив очолив правофланг Jвих трестівського со ціал і-

д ільн иця авто r: р а ні в П ' 4 ІІерівниц тв о!'vІ В . П . Г т с1

е тичного змагання .

з СП МН- 5 0 9 .

л е к тив ПМК- 11 , де на­ Аналог ічні ск л а до в І ус· ч альнином В . П . Си н иця. п іху й б ри гад и І. Г. Б ази З хо рошою якістю зда· р а :J ПМК-2 4. У й доручє ·

та·К ИJІ ЧИІ!О:\1 К О.1ЄКТІІВ т ресту << Б р о в арнс і.l t.буд>> :{Окл а д а є всі х з ус Іі.1Ь . щ Q б

ють свої об' єкти дільниц і

успі шн о

но

сп орудження

гу рт,>-

В. В . Дмитр еяка та В . ! . ж н тку н а 537 місць . С ІІ Охр ім е нк а . На 10--1 5 стематичне ви ко н анн ,; проц е нтІв

вони

перев ик онують

встановлені

з авда!!·

ня, То м у й не ви п адко во колона зайняла пе рш е м іс ц е по тр есту і в облас­ -ному

з :v~аганнl.

пл анів на 115-1 20 п.ро· центів стало можл ив ии за умо ви nол іп ш ення ор­ ган і за uії праці. Пі др аху­ вавши свої м.ож.'1и н ос т і , .кол ектив в ирішив ввест и

спр авитися

u і ал і сти ч нюm

ня ми другого п' ят и рі чІш . В.

~1

сn­

з oб cs ' ; r:;,, ;r.

ро І' У

ХІ

ПР ОТАС ЕВИ'1,

начальник в ідд іл~; працl та

зар п л ати

тр есту

«Броварисільбу д>> •


4 СТО:Р.

~

1 травн.я ·1982 роху

-nОВІ!

Наказом. :иlиlстра соціаJІЬИого

безпечення

fАЗЕТА -ЧИТАЧ

nродажу

лег­

кових автомобілів інвалідам.

У виnадку змінІ! інвалідом :и1сціІ: nроживання за ним , зберіrається черга у відділі соцзабезпечеЮUІ за

3

новим місцем

про

1975

ня

р

..

nродаж

власний

за

війни

і nрирівнюваним

4творені

всі

кож

інвалідам з

мами

за

сnокійні. садок

А

відвідує

70

nонад

з

військово­

машини,

дит­

Комітету

держбезпеки,

.1ась

Заяви на nридбання струються

в

машин

"і:Ики та дівчатка люблять rратися. Скільки !гор у :них! У госnодарському куточку є сnравжн! фар­ тушки, вінички. Це для чергових по кімнаті.

Діти самі витирають nил,

·

ексnлуатаціУ.

автомашини

ДJJЯ

nродажу

р6зnодіJІЯ·

інвалідз.М

1

. Вели­

nрирівНІОза­

них інБалідам у межах 75 nроцентів одержаних фондів. Для продажу Інвалідам nраці, з дитинст­ ва та іншим категоріям у межах 25 nроцентів. . _

реє­

У першу чергу nродать автомобі­

порядку

-

лі інвалідам війни

ГероюсРад.яи­

ського Союзу і мвн'нм кавиерам орденів Слави, Інвалідам rtpaцi -

Геро~- СоЦіалістичної Праці. .Серед

інваЛІдІВ nраці nереважним : nра­ вом на придбання машин · користу­ ються учасники Великої Вітчи~няноУ

війни,

персональні

rrенсі!'Jнери ·союз­

ного і ресnубл!канськоrо. знаЧенюt:

У користуванн! інваліда· може· Зна­

ходитись

~бати автомобіль не тіє'і марБи або

на

моделі, яка вказана у його зая.ві, по­ відомляє про це письмово районний

відділ

стнхійноrо

ним до

Інвалід, який виявив бажання nри­

(міський)

інваліда,

кої Вітчизняна! війни

шин.

м. nоловко.

вини

дадьшій

ються

за не.

мий облік по марках та моделях ма­

поливаЮТJ:> квіти. Одне слово, в «Чебурашц!:~> ма­ .J!Юків виховують здорови­ ми, кмітливими, добри:\ІИ.

з

ЛегБові

і розглядаються у місячний строк за участю громадсьБоІ ради. Облік ін­ валідів, що бажають nридбати автом~­ шини за власний рахунок, ведеться районним (міським) відділом соцза­ безnечення у. журналах. Вони окремі для інвалідів війни, інвалідів nраці та з дитинства. У кожному -' окре­

всього хлоn­

ку­

Якщо nри черговому ОГJІЯJІі з ·інва­ ліда знімається група інваліднос-ті або в разі смерті, він юц<JJ!Очаєтьс!'І з обліку на придбання авtомашини.

зобов'Я<Зані

установленому

не

гають

вимагаються.

Он ножного.

випадків

лиха або інших нещасних виnадків, раніше продані автомобілі не nідля-

шини · і за останні 7 років автомаши­ ни не куnували. Інші документи не

Д!ТИ ЗВИК.'ІИ ДО не'!, 1 З:>· :иа знає харантер і nотре­

винятком

І

лише

одна машина або од­

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА сЧас•. Пісні наших

8.00 8.45

церт

коиен;~~атури Мос­ ковського Кремля. 10140 Більше хороших товарІоs. 11.10 Концерт Державвого 5а· СJІуженого ансамблю наро;~~.

танцю

У•бецькоУ

19-іі

тираж

fІаи

дороги

можна.

РСР

сРанкова пошта•, Сільська година. 13.15 Сьогодні Свято ПереМІІrа, Вистуn заступника кіністра оборони CPt;P генерала аР• мії В. М. Шаоаиова. 13.30 Музичний кіоск. • !4.00 1\дуо кіноподорожеА.

'

і5.00 Кубок СРСР з Фінал. у перерв\

забуТи не

Фільм-концерт

участю

иародиого

РРФСР

О.

артис

5 ra

таж

17.10 18.00 !8.50

По музеях І виставочних saJІax. Дре3Аtнська картин­

ва

гаJІереи.

До

Свята Перемоги. Пе­ !(луб фронтових

.І'еоортаж про теранІв Ведикої ВlИНИ.

Док. телефІ.1ьм сСловІІ Жовтень І мир :о. 111.45 Д.1я вас, ветерани. Му· проrрама.

КІноепопеи с Визволеини•. 5. сОстаниНІ штурм•. 21.00 сЧас•. 21.35 Виступ Державиого ака­ АемІчноrо росІіІськоrо варод­ воrо хору РРФСР Ім. nят­

19.45

ФІ.1ьм

ПРОГРАМА

ницькоrо.

вих

Всесоюзвий лег1<оат.1етич. крос на nри•и газети с Правда•. ФІна.1. 22.50 Фраrменти поеми О. Твар. аовського с Васидь Т~ооркІп• читаа народний артист

22.35

10.55 12.00

вий

Б. хто

14.50 15.50

огляд

Хреста.

пам'ять"

на

27 березня у Броварах в!д>бувся яр~rарок. Не перший раз відвlдую Ух. І ось що хочеться заува­ жити їх організаторам. По-перше, товар

ян

ливо.

Адже

роздивитися

слід

тут

не

nри.1авни, торгівля

скрізь

s

здеб!льшоrо йде з машин.

По-друге, пИше мене, рів

немож­

обурює, й не nродаж това­

nідвищеного

nопиту

з

'«навантаженням~. Чомусь усі с!.1ьсьні магазини п!д­ О;tія.1ьнини,

Отак з дефіцитним ~­ варом

набрала

неnотрібу.

Тричі

на ярмарках,. залишився

ситець та

nакують

у

3

ножного на

пам'ять•.

Виникає не

заnитання:

порушують

давці

наш!

правил

Чtf nро­

радянської

торrlвл!, організовуЮqи та~! подарунки? Адже та­

хі

набори можливі

у

сnецІал!зо.вsних

Лиш~ мага­

зяиах ооо вІдділах.

11.

Інше

RОІЦІИ.

nодарунки.-----------

як

експонати

у

му•еУ.

Холодною

водою

. череs

Побувавши

на

пересвідчилася

місці,

у

-

nравоті

Жабинський заnроnонував му теж, як 1 іншим меш­ ознайомИтися з яніспо канuям, довелося розnо­ роботи будівельників. чинати з ремонту, пере­ стилати nідлогу. До цих бід треба np.i:!єднати ще не· одну. При­

в

:\!іром,

оселю, розnочали у

ній

ремонт. Не чекали. док•і, як кажуть, фундамент

:аовного

тих. хто зводив Складається враження, сnортивний майданtІ!П(И. , ніби будівельники вперше Звичайно,· житеЛ! бу­ зай:\іаmісь танимм cnpa- динну не сидять . склавщи вами. Двері nофарбова•.і руки. Вони .створили бу­ так, що фарбу доводить- диннавий комітет, ЯКІ'ІЙ ся зішкрябувати й нано- взяв на себе всі органІзасити іншу. У ванних та ційні nитанн-я, бл·аrо-'

цього разу побачила тане. Два дитячі рушники по крб. коn. nродавали

2

40

з дvхами по 4 нрб. А ще іКу.;"ьок та стрічка. Або інший

приклад.

о;tj,я.1ьники нрб.

додавали

хустку ло

На

вартістю

12

Правда,

пtд­

шерстя-ну

крб.

~~енl

nощасти­

ло; незважаючи на те. що

:ае:.~орахувалась зробити

дарунок

з

устрій .. Але йому дотрН5на до-nомога матерІалами

немає:

з бону адмінІстрації стріч­

марші у під'їздах).

вають.

грасЬин,

М.

п!дод!яльнч­

ків

no 16 нрб. 50 коп. та хусток no 3 Брб. 56 ·юп. вона

'rування:

вся

для

в

корис­

Іржавих

АДРЕСА

t

Фото Є •. Гусара.

м. БРОВАРИ.

ayn. КкТвська, 154. 8

л!

обІцянок

13.13 14.15

ваючись,

що

жІІтт• аарства.

Ки!вськоrо

газ,

але

с. Гоголів.

ре;~~актора

19-З-82;

ааст.

ре;~~аатора,

коресnоИ.!.евта

об.'!по.,!rрафвидаву.

.ІІИСТІ8

кІсцевоrо І

••асов~Т

роботи

м. Бровари, вул. Київська,

1~-3-11;

війни».

тварин. старти.

театральноУ

афІшL

Концерт. Подвиг.

nіснІ

Док. телефІ.1ьм сПриаа.,.. на хровіка часів війви~о, Фільм 3. 16.15 Тедеф1льм •Віакрита кни­ га•. Фільм перший. 5 серік. 17.20 До 65-річчя Великого Жовтня. «Наша бІографІк:о. Фільм 18. «Рік 1934•.

ан-

й

призи

часів

вІіІии•.

СРСР з

футбо­

перерві

-

-

·

міжнародний

nporpaмa

СТУАіУ місто•.

боротьбі

дянських

20.00 20.15

5 •-

3агиб.1их

проти

фашизму.

мовчання.

художників.

Вечірня казка. Літературний вечір

літехнічному

21.00 21.45

о

9

вулиці

у

По­

му3еУ.

«Час-. ФІ.•ьм сСтаршина•.

СУВЕНІРИ

годині в Броварах

райсnоживсnілf>и

no

пам'яті

М. Мясковський. СимфІІо нІя .1\!1 21. 19.25 Жива пам'ять поколІнІо. Композиція за творамн ра.

ПРИДБАТИ

травня, в суботу, універ~Іагу

Світлій

ХВИu1ИНа

Волгогра;~~сько'І

тмебач~ня. «Мое Тел~аРІІС про Вол-

залишається

диною.

18.50

сСпартак•.

orJtЯ)l.

Пісня

18.05

та

на

жит­

Марії Лагунової про­

водитимуться виставки-продажі сувенірів та по-

. дарункових

наборів. У виставках-продажах візьмуть уЧасть підnри­

вмства торгівлі та громадського харчуванп:я си­

стеюr райсnоживспілки.

·

І

·

вІ.ІАf.ІІU

Друк високий. Oбc'tr

Правління

приводу

аиректору смерті його

ІІ<АЗІІЬ'"

радгоспу матері

ЗАГУМЕННОІ

.

варскN<о

ооrав

-

городскоrо

Коммуиистиq!скоІІ раинЬІ. rородского

СО!І!ТО!

иародньtх

КиевекоА

области.

1

райспоживспіJІКи.

Колектив радгоспу Імен\ Мічуріна висловлює глибоке спІвчутТІІ

. . •Нова•

19-4-67,

154.

на

сНефтчІ•

біля

вiJUIJІy с\JІІоОІІоrо, "__

ра;~~Іомово~~еввв

крос

Чемпіонат

спи­

а\.u./.ІІу ВІР'!!~'!~!~.

.,е.

кІиоподорожей. легкоатлетич­

ловому масиві

не

19-4-47; al;~~noal;~~ao~~~oиoro секретар•.

І<О3ачої

на хроніка Фільм- 2.

17.45

Ру-о

г<>JІИІІІ

поиденти.

у

сОJІеса.

Концерт фестивалю 11110о тецтв сА\осковс~окІ зірки•. Розповідають наші корес.

19.1 О

JІу.

ОБЛАСТЬ

15.15

живІ•.

иародноrо

ЗАПРОШУЄМО

д<t·

сПрава

Bece,li Бі.1я

газети

.забули· про

час· усе

с ВІ.но

ко­

сДонцІ•.

к.1уб

16.00

nісля

світі

ІІ.іО

здоро­

Всесоюзний

ний

У

11.55 12.55 13.30 14.00

• Правда•. ФІна.1. 15.00 док. телефільм • Приват-

фабрики' новобудо:вч.

J

Концерт

самблю

nросувається.

DPOMHCJIOBOCTI,

.11рукарнІІ

тому

день об!ця-

включити

'І'І!JІІ!ФОRИ:

255020,

ТЕЛЕФОНИ: Броварська

кольору,

З дн~ на

ють

На зорІ.

плям ах.

НАША

брак

ОБЛАСТЬ

.

Ро•оа.

танцю

Поки що тут Уї не· відчу-

заnроnонував били

-

10.10

ПЕРЕДАЧІ

бути

ТА

фільм

14.45

8

й носять мешнанці воду ше. На. ділІ.ж В\ІЙІІ!ЛО не відрами з сусідніх садиб. так. л. ШИНКАРЕНКО.

виявилася

неnридатною

схІдцеві

ТА

КИ{Jі

Гімнастика.

Док.

вечора

cnoAI·

..

В.

12.51>

В. Жабинський. нього. А замовники nри+%у nосудинІ рідина няли його, мабуть,:·сrrоr:J­

цегляного

R<J.1И ж вдома розгорнутІа останню,

зроблено й

І

ГІмнастика. Якщо хочеш

8.00 8.15

А щодо газу й води ... · Ось І вкйЦІло тан. що - Подивіться на цей буд!ве.1ьники ·пмR-9 JP'·

поку:І­

Св!тильноrо з

ррзнидано

коткацької· замовника

ІКу. Й трохи дешевшу. По­ складався.

просто

бетон, до того ж нерівномірно, куnами (аналогі'l-

но

кількvх

rудзиків.

туалетних кі~шатах пІдлоги, до яnої ми звиклй,

КИІВ

ЦТ

ВІтчизJІАо

бежІ слави•. Фільм сО шостій

ФІльм-вистава.

Немає й rериторіІ · біJІ!'І буди.нБу, де моЖИа' бу~" будинок. б обладнати дИтячий та

і

НА

не•.

J!.И, по достоrнст.ву ~ожнІі оцінити «майстерність:~>

Ось

ПРОГРАМА

Ведикої

8.40

сЧас•.

.те.1ефІльм сЧекаю І

10.30

вст;іНОВИ!ІИ загаль'­

НА

8.00 8.20

діти І :о

8.25 Телефільм еДІвчина І . ре•. 9.30 сРанкова пошта•. 10.00 Док. фільм сНе чіnай

Часто ціна •навантажень• перевищує вартість ос-

товару.

добранІч,

Шені

11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕДАЧІ

ваюсь•. І серІи. 11 ЗАГ АЛЬІtОСОЮЗНА

вим

ні те.'lевlзійні ·антени. а ось зробити розвоrrку cro nід'їздах забулИ. НаналІ"' зація часто . !je працює.

nросяде. Але там, де ремоНт.нини ще не nобувd-

сНа

20.45 21.00 21.35

:- · ·nідтРи-мав

сусіда мешканець кварт­ ри Ng 6, член будинково,-_, комітету В.' Р. ТаJІаш. йо­

Власне, огріхів не так ro вже й багато, адже госnoдap!, 'перш ніж vвійrч

Ви-

,

ти».

Бу;щн6к nобудовано

преnогано,

гогол!вців. Завітала до nершої_-ліпшої квартири - N9 2. Господар М. ІЗ.

ІtІноУТ.

орисвячений nІАсум­ как ХV Всесоюзного кіно­ фестивалю • 1!.00 Сnортивна програма. 19.45. Актуа.1ьна камера. 20.30 сСкарби музеїв УІ<раJни•. Т. Го.1ембієвська. сБезсмер.

теле­

ноУ вІіі!'Н у виконанні .11, Гурченко. 19.45 Актуальна камера. 20.45 На добраніч, дітиІ 21.00 «Час•. 21.45 Телефільм сЧекаю І СІІІІо діваюсь•. 2 серія. По закІВ• ченн\ Новини.

nуск,

5абрудненість практично неможливо І<орнстуватиса. ві ;~~лк пиття, нІ для nранни. ГаричоУ ж ааагалІ вемае:о.

бувала

сдСLрунок

наволочки,

рушниБи,

1

вах,

всякоr~

19;10

5ал.

кІноекрана.

СиифовІа симфонічинІ

Українського І радіо.

СвітлІй пам аті 5агиблнх у боротьбі проти фаши•му. Ланлина мовчання.

ка».

Новини

Колодуб.

18.5<>

Фільм сСІдай nopy'l, Мишко~. Док. фіJІІоІІ сЛевІвrра;~~-

с3вертаютьск до вас житеJІІ села. ГotoJІeU, бу.ІИІІЕУ .М 5 по вулмцІ Леніна. На сторіиках сЯовМо житт•• !ІВС вІтао~~и 5 новосІллкм, вважали, що ми бу,1емо. аа­ .а:ово.1еиі цим красивим, з усіма іІручвостими бу.а:ни­ ком. Але вже пройшов рік, а ми ніяких бJiar ще ве. бачили. Природного га•у немає, пли~и етмт~о tia жу.-:.

флоту. кіно. ТеJІОо

Викоиуе

.1\!1 3.

оркестр оачення

14.40

стуАІА

Л.

18.20

Зус~· мо­

s

'Іервонопрапорноrо

Знімається

17.20

Му•ичний фІл~ом сНа вІт­ nіснІ•. 12.30 Вnеред, орлатаІ Зустріч ІОНКОрів 3 КО.1ИШНІМИ nар­

Катрусин

учж­

со.1датська.

Чорноморського

вам здоров'к. "о Дня Червоно­

МІжнаро;~~ва

t;.1ава

ряками

ВсесвІтнього

Дли ,ІІ,ітей.

танкового

Лавреньов. сЗа ТІІХ. в морі». Вистава.

«І любов, і шана•. .річ майстрів мистецтв

Актуальна камера. концерт духовоі музики.

16.15 16.511

оезсмертя героів. Виступ духового оркестру

лища.

РРФСР О. Табаков. ПРОГРАМА УКРАїНСЬКОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ

15.00

камера. По sa. сНіСНІ фронrо.

років».

12.30

рилах

СЛІДАМИ ОДНОГО ЛИСТА

УКРАІНСЬКОГО

Харківського

11.30

ЧАС НЕ СПИШЕ

.ІІегеНАВР.

ІЕЛЕБАЧЕННJІ,

Актуальна кінченні -

ТИ3&НаМИ·КОВПаКІВЦЯМИ,

"Дарунок

І

nрограма.

1\18

10.00

13.25 &К ВАС ОБСЛУГОВУFОТЬ

Музична

с"іас•. Концерт фронту. сторінках бойових кІиозбір­ ників, що вийшли у рац Ве ..1икої Вітчизняної ВІЙНІІ. 22.55 Футоольниіі огляд. 23.25 Велогонка Миру. По аа. к:інченні Новини..

про

го

ЗАБОЛОТНИR, завІдуючий райоЩІИм в1дд1.пом со­ цlапьного забезпечеВВR.

зустріч м­ ВІтчизнквоІ

19.25 • 11епереможна на•,

сонечко».

Доброго

загибJІQ фашизму,

мовчанка.

cl(pac<Je 21.00 21.45

17.45

10.00 10.35 11.03

аійнв.

панорама.

19.10

АР УЗ ІВ.

Бекетова. - дітям.

футбоJІ}І\о реІіОР•

ветеравtа

Світлій пам'аті боротьбі проти

Хви.1ина

14.30 Новини. 14.45 Очевидне иеймовІрве. 15.45 Бесіда n<мІтичного ОГJІ>t• дача В. 16.15 ФІ.1ьм

-

зустріч

МІЖtІародна

у

реможці.

зична

про

Великої Ві-.-чизняноі ІУоультфІльмн.

Покровського.

12.30 13.00

ТРАВНІ

8

12.15

сСпортлото•.

ui

г..-111

ПоезІи.

11.00 11.45

сБахор•.

11.40 11.45

а\Івв•.

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ a.tO сЧас:о. 8.40 11існі про мk:тa-repe'l, 9.30 Бу,ІІ,ильник. 10.00 Служу Ра;~~янсІококу ~ з уі

оркестр

ного

mост\1

п\сла

І

ІІат~окІа. ...,. ;~~итІІчого хо­

Великого

кіоск.

НВДІЩІ,

ЦТ

РУ ЦТ І ВР. 9.15 Дітям про 5ВІрат. 9.45 ДJІа' вас, бать&н. r 10.15 Грав Зразково-nока5оаиА

мотоколяска.

'1.

· соцзабезnе'!ення

аечора

ТРАВНІ

8

ПРОГРАМА

ках, коли внаслідок .аварі!, щ~ траnи­

стоять на обліку для nридбання ма­

Микола­

за

nовторного продажу їм автомашин ·До настання семирічного стр6ку у виnад­

формою

nредставити довідку про те, що місцем одержання nенсіІ вони

в

можуть

Обласному відділу соЦіальноГо за­ безnечення дозводяється, як виня· ток, nриймати на облік інвалідів· для

ВТЕК про приЧину і груnу інвалідно­

дітей

МЗ-'!11

автомашини,

півлі трансnортного засобу через ко­ місійний магазин.

-

дитинства

які мають або

ставати на чергу лише nісл.ІІ семиріч­ ного строку з моменту nрндбанни

та­

сті. Ті.- що одержують nенс!І за міс­ цем роботи по лінії Міністерства внутрішніх справ, військкоматів і

!вна Селюк. За три роки

А більше

та

а

у районний або міський відділ соцза­ безnечення. Особисто nред'являють nаспорт. nосвідчення або довідку

малят.

Надія

числа

nраці

ють заяву за встановленою

Тут

Одну з груп веде вихе­ ІВателька

них,

Інваліди, які бажають nридбати ав­ томашину за власний рахунок. nода­

умови д;,я

своїх

інвалідам

до

жах фондів, які щорічно виділяє Мі­ ністерство торгівлі УРСР.

rармонійного розвитку Jii· тей. З ~!алюна111и · nрацю­ ють кваліфіковані nедаго­ ги. Отже, йдучи на робо­ ІfУ,

рахунок

Інваліди,

nроживання.

казка.

20.15 МузичинА 21.00 сЧас•. 81.35 ФІл•и сО СУ!ЮТА,

lllcld.

украІвс~овоt

ВечіркА

20.00

·

користуванні

автомо­

незалежно від характеру і груnи ін­ валідності здійснюється через ор­ гани соціального :.~абезnечення у ме­

дит­

•Чебурашка•.

:rегкових

білів

службовців,

Веюffіодимерський

nорядок

1

ін­

18.4/і Концерт

ро3rJІ.ІІДа~

Ії ставить заявника на черrу а мо­ менту nодання друго! заяви.

затверджена

У ній вказано, що у відповідності nостановамн Ради Міністрів УРСР від 11 грудня -1971. р. та від 9 квіт­

ДПТИПСТВ!

Останній

Мрв..І _ WІr ДоL tfDII

18.30

сЧекаІте вас, -аІр~tв~о, Іе.45 ТелеІ<луб ананок сЩ.,.. рІст~о:о.

від

р.

1982

струкція

РАДІСНИЙ СВІТ

заявою.

rрама.

РСР

січня

26

УкраІнської

другою

за­

М.І8

.,"..._

Автомобілі- інваліда·м

.ЧИТАЧ­

садок

ЖИТТ.І

~лини

Бро­

комитета

nартяв V~­ 8 rаАоииоrо

ае пута гов

,а рукованнА аркуш.

Тираж

в.

г.

Загумениому

3

Іванівни.

Газ~ТІ

ВRХОДRТЬ '/ BIBTO!'O!r,

середу,

п'ятницю

Індекс

11.900.

Зам.

та

суботу,

6\964.

2077,

73 номер 1982 рік  

73 номер 1982 рік

73 номер 1982 рік  

73 номер 1982 рік