Page 1

СВЯТОМ ПЕРЕМОГИ!

3

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАйТЕСЯ/--==~~~====~= "' ,Nq 73 (4180)

І

СУБОТА

8 ТРАВНЯ 1976 р. Ціна

коп.

2

ГАЗЕТА ЗАСНОВАНА

В

1935

РОЦІ

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ, МІСЬКОJ І РАИОННОJ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОJ ОБЛАСТІ

СПАДКОЄМUІ БОЙОВОЇ СЛАВИ РадянськІІй народ і його героїчні Збройні Сипи зу­ стрічають свято Перемоги в обстановЦі небувалого тру­ Дового і політичного підне­ сення, викликаного історич­ ними рішеннями XXV з'їз­ ду КПРС , грандіозними лерспектнвами десятої п'ятн­ ІJічкн. Тридцять один рік відді­ ляє

нас

від того

травневого

диму

і

битви війни

погожого

ранку,

полум'ї

Великої над

копи

в

останньої

Вітчизняної

рейхстагом

у

пе­

моженому Берліні замайорів червоний стяг, який уособ­ лює безсмертний прапор Жовтня, великий прапор Ле· ніна, непереможний прапор соціалізму. 1418 днів і ночей тривав наш довгий і важкий шлях до розгрому фашистської Ні· меччини

--

заклятого ворога

соціалізму і демократії, прогресу і цивілізації. І ко­ жен з них був сповнений ратного

і

трудового

подвигу

радянських людей , що вн­ роспн в умовах соціалістич­ ного суспільства, виховані Комуністичною партією . Геро'ізм на фронті і в ти­ tt.у

мав

масовий

характер.

За роки Великої Вітчизня­ ної війни відбулося майже 13 мільйонів нагороджень бойовими орденамн і меда­ лями, понад 16 мільйонів трудівників типу відзначено медалями за добпесну пра­ цю. Навіки пншипнся у вдячній пам'яті нар_оду іме­ на беззавітних героїв Вели­ кої Вітчизняної -- О . Мат­ росова, м. г а с т е JI JI о, Ю. Смирнова, О. Маресьєва, Д. Карбишева, З. Космо­ дем'янеької та сотень інших відважних синів і дочок ба­ гатонаціональної нашої Батьківщини. Про подвиги багатьох з них складено пе­

гендн,

співаються пісні.

Ми

пншаємось своїми спавними співвітчизниками, ЯКі від­ стояли честь і незалежність нашої країни у вогні неба­ чених

в

історії

людства

Натхненником і організа­ тором боротьби радянського народу з фашистськими за­ гарбниками була ленінська партія комуністів -- керівна спрямовуюча

СНJІа

нашого

суспільства.

Безсмертний ратний под­ виг комуністів, усіх захис­ ників Батьківщини став не тільки частиною пам'яті на­ родної,

а й могутнім джере­

лом натхнення і творчоІ енергії радянських людей. Нові ПОКОJІіННЯ ВОЇНіВ СВЯТО бережуть і

. примножують

повсякденних на

ке соціалістичне змагання, спрямоване на те, щоб зро­

бити рік XXV з'Ізду Kllr · роком дальшого підвищення бойової готовності, поліп­ шення якості бойової внуч­ ки,

наполегливого

тактичних

У

ратних ділах, навчаннях,

у

польових і морських походах

бойову славу своІх і старших братів.

батьків

освоєння

нової техніки і зброї. Ного ініціатори -- еопдати й офі­

чо'і праці перебувають під надійним захистом. Продовжуючи і примно­ жуючи бойову славу стар­ ших ПОКОJІіНЬ, раДЯНСЬКі ВОЇ· ни проходять в

жню це

дуже

llpo

проникпиво

сказав

на XXV з'їзді партії това­ риш Л. І. Брежнєв: <<Юнаки приходять

у

еопдатську

СіМ'Ю, Не Маючи ЖИТТЄВОЇ школи. Але повертаються

Порт-Артуреького

вони з армії

Червоно­

прапорного орденів

Кутузо­

ва і Богдана Хмельницького

--

полку

невтомно

трудять­

ся над виконанням підвище­ них зобов'язань.

На полігоні, танкодромі, в класах

вони

вдосконапюють

вогневу і тактичну майстер­ ність: без похибки, перши­ ми

снарядами і

куnеметви­

ми чергамн влучають у ціпі.

Багато воїнів оволоділо май­ стерністю

влучного

вогню

вночі за денними норматива­

ми. Збільшуються ряди від· мінників бойової і по.пlтич­ ної підготовки, спеціапістів високого класу, спортсменів­ розрядників.

Один з найкращих у час­ тині -- бата.пьйон, яким командує гвардіі капітан Анатолій Суворов. Він гідно примножує бойову с.паву батька -- Героя Радянсько­ го Союзу полковника запасу

П. А. Суворова. За успіхи у вихованні і навчавиі вір­ них захисників Вітчизни пе­ редовий офіцер ний орденом. Таких воїнів

нагородже­

у наших Збройних СНJІах багато. Во­

ни -- перекоНJІиве сві,цчевив того, що народ і aplld.s ІАВ­

ні, що солдати, матроси, сер­ жанти,

cтapmRRИ,

ки, мічманн й вуть одним

прапорщи­

офіцери жи­

життям з усією

краіною. Батьківщина озбро­ їnа нашу Армію і Ф.пот усі­ ма необхідними засобами для того, щоб вони успішно виконувапи свое відповідаль­

не завдання бути варто­ вим мирної праці радянсько­ го

оплотом зага.пьно­

миру.

--

Усі

приділяла

ці

роки

належну

партія увагу

зміцненню обороноздатнос­ ті нашої країни і вдоскона­ ленню Збройних Сип, сказав ва XXV з'ізді КПРС

в Звітній доповіді товариш Л. І. Брежнєв. Ми може­ мо доповісти з'Іздові,- дапі говорив він,- що в цій гапу­

зі нами зроблено немало. Попіпшнлось осващеввя Збройвих Сил сучасвою зброєю і бойовою техвікою,

вже

людьми,

які пройшли школу витрим­ ки і дисципліни, дістапи технічні, професійні знання і ПО.піТНЧНУ ПіДГОТОВКУ>>.

Так, діксно, моподі люди,

що відспужили в

флоті,

армії і на

відзначаються

ЦНПJІіиованістю,

днс­

працьовитіс­

тю, стійкістю. Багато з них після демобілізації йде пра­ цювати на найважчі ділянки народного цьому

господарства.

теж

запозичено

в

господарства.

Нещодавно в одному з військових підрозділів одер­ жапн .писта від єфрейтора запасу Юрія Межуєва. Він писав, що працює на llівно­ чі, в глухій тайзі. Нрацюва­ тн там цікаво,

ane

й важко.

•Мені, однак, не звикати,

--

повідомляє колишній воїн , -­ допомагає

армійське

загар­

тування.

Норму виконую на процентів. llрн­ їжджайте сюди, друзі одно­ поnчанв, разом будемо пере­ творювати суворий край». Зараз товариші Межуєва по службі, як і багато з тих,

140--150

у КОГQ

закінчується

строк

служби в Збройних Сипах, прагнуть підготувати собі гідну заміну на бойовій вах­ ті,

роздумують над

тим,

ку­

ди поїхати після демобіліза­ ції, щоб узяти активну участь у здІйсненНі рішень XXV з'їзду КПРС. У військах у ці дні вже формуються загони добро­ вопьЦів, які бажають поїха­ ти ва ударні будови десятої п'ятирічки: на будівництво БАМу й об'єктів Нечорно­ зем'я, Тобольського нафтохі­ мічного комплексу І Чебок­ сарської ГЕС... Скрізь по­ трібні працьовнті люди -продовжувачі

справи

тих,

хто споруджував МагнІтку, освоював Ці.ІІ'Іну. Скрізь

знадобляться

Другий llJieнyм lіиївсьlіого обкому Компартії ) .r Іtраїни

трудові руки,

6

травня

розглянув

1976

року відбувся пленум обкому

обкому партіУ А. С. Сущенко. В обговоренні доповіді взяли участь перший секретар Біло­ церківського райкому партії Л. М. Кирик, секретар партко:-.tу h"Слгоспу імені Чапаєва Таращанського району П. Д. Даценко , Перший секретар Бориспільського міськкому партії О. В. Щер­ бенко, директор Ниївського тресту (об'єдна-ння) радгоспів по про~шсловому виробництву молона і овочів М.. В. Єрошенко, першИІЙ секретар Яготинського райному партії В. П. Парахнюк, тракторист колгоспу <<Лен інсьна іСкра >> Володарськог о району Ф. Ф . Ганецькнй, другий секретар Ниївського міськко~ІУ НюІ­ партії України В. М. Гайовий, майстер машинного доїння корів колгоспу << Номс.о.мол» Обухівського району В. І. Гетьман, на­ чальник обласного уцравління сільською господарства В. 3. Крайовий, бригадир пташниць Василькінської птахофабрюш В. В . Мусієнко, голова виконкому Тетіївської районної Ради депутатів трудящих Д. Г. Стопярчук, голова облспоживспілки М. Я . Дерябін. 3 інформаЦІєю по другому питанню виступив секретар обко­ му партії Г. І. Ревенко. На пленумі виступив . завідую чий сільськогосподарським відділом ЦН Номпартії України А. д. Коваленко. В роботі nленуму в зяв участь інспектор ЦН Ко~tnартії Уп­ раїни І. В. Дробот.

....................................................................... ВІДЗНАКИ ПЕРЕДОВИКІВ За роки дев'ятої п'ятирічни багато кращих виробничнинів Літ.ківської фабрики художніх

виробів імені

Т . Г.

Шевченна

А. ІВАНОВ, підполковник .

соціалі·стичних зобов'язань.

запап

спадкоємців

.

лівна Музиченко, майстри Оле­ на Федорівна Савченко, Борис

Федорович Бондар, Олександра Михайлівна Омельчук , Софія Павлівна Пархом енко, завіду­ ючий гоголівською філією фаб­ рики Василь Антонович

Таран

та інші.

ком <<Ударник дев'ятої п'ятиріч· КИ >> ,· а 17 -- знаком « Перемо­

А найкраща майстриня ху­ дожньої вишивки Натерина Іва­ нівна Ворона удостоїлася висо­

жець

кої урядової нагороди

працівників

нагороджено

соЦіалістичного

харівна Ворона,

що плоди йоrо твор-

* * * * * * * * * * * *

18 зна­

змаган­

НЯ>> . Серед нагороджених вишивальниці унраїнської ху­ дожньої вишивки Натерина Петрівна Руденко, Марія Про­

Взагалі, товариml, радянсь­ кий народ може бути впев­

ЯКІІіі

1. Про організаторську і політичн у р еботу партійних орга­ нізацій області п о забезпеченню виконання соЦіалістичних зобов'язань, взятих працівниками сільського господарства на 1976 рік; 2. Про хід реалізації критичних зауважень і пропозиЦій, висловлених делегатами на ХХН конференції обласної партій· ної організації . 3 доmовіддю по першому питанню виступив другий секретар

фронтовиків.

і

партії.

питання :

досягли великих трудових ус­ піхів у боротьбі за дострокове виконання державних планів і

зиаиня

підвищилась якість бойово! підготовки та ідейне заrар­ тувавия особового ск.паду.

неним,

І

чудо­

ву рису фронтовиків, які від­ разу ж піспя війни зайняли­ ся відбудовою зруйнованого

.-----------------.--..._~-----------------....--------------------~

*

армії справ­ змужніння.

школу

цери прослаВJІевого гвардІй· ського мотострілецького

го народу,

битв.

і

У наші дні яскравим свід­ ченням цього є Всеармійсь­

Надія

Михай-

--

орде­

на Трудової Сла ви ІІІ ступеня . Чотиримісячний план по реалі­ зації продукЦії фабрика вико­ нала на 104,1 процента. Г. ФРОЛЕНКU .

* * * * * * * * * ** * *

~-~ -.._-...__r-._ ..... _ ...... __ .....__ _......._ __ __ ___ _....._-.....__....._ ~--- --- ~- ---- -------· -..._ ,-..._ ________ ------------------ ·-- ·-

--


ОБОРОНЯЮЧИ СТАЛІНГРАД Тривожні

дні

нінця

літа

рану . Ворог рвався до Сталінграда І його треба було затримати якомога да­

1942

лі від міста. На початку серпня проти нашої 64-ої армії наступало вісім воро­

жих дивізій. Снлалася тяж­ ка обстановна, потрібні бу­ ли

термінові

ди, щоб наступ

й

рішучі

захо­

зупинити дальший

гітлерівЦів.

солдатів і офіцерів, поки не вибухну.'ш разом з героїч­

тичні атаки ворога, взвод ав­

мось товаришу Горєву, що відомстимо проклятим фа­ шистам. Ім'я нашого коміса­ ра вічно житиме у серцях танкістів . З його ім 'я м гро­

тоюатІшків молодшого лейте­

митимемо

нІш

шпх воїнів з гармат

понад

тострільЦів

почалась

ЗО-хвилинної

після

Всі

біііЦі

але

не

жарстоного і впертого харак­

денно-західних

няв

під с тупах

до

з разки

і

ранени м,

героїзму.

у політвідділ частин і підро з­

з

... Танк

молодшого лейте­

нанта Г. Зелених станції Тингута

у районі вирвався

вперед і вступив у єдинобор­ ство з шістьма німецькими

броньовими

машинами.

За

лічені хвилини були підбиті три

ворожих

танки .

Відваж­

ний екіпаж повів свою бойо­ ву

машину

четвертим . танк

ся . у

Ще добре не зажили тяж­ кі рани, а він з усією силою

взявся до відбудовної ообо­ ти. Велика мужність. з

го

радян.сьного

одним

із

мобілізований воїн докладав усіх стара:нь, щоб швидше поставити на ноги зруйнова­ не підлри€мство. Важкувато приходилось,

але

в

розпач

не владав, а, навпаки, підтри­

мував духом, підбадьорюнав особистим прикладом інших. Працюючи майстром,

Олександр Дмитрович заре­ комендував себе здібним ке­ рі•вником

і

органі-затором

трудового колективу. Особ­ ливо багато уваги приділяє вихованню робітниЧої моло­ ді.

-

Ми, колишні фронтони-

ки на

управління

схилився

старший

сержант

визріло

снаряд.

найбільших у холодильники

ринку,

праЦі

колиш­

нього фронтовика. Олек­ сандр Дмктрович 1 на мирно­ му фронті 'Весь час на пра•вому фланзі, там, де важ­ че, де потрібні вміння, здіб­ ності і зав·зяття. І рідна Ра­ дянська Вітчи.зна високо оЦі­ нила його трудову доблесть, за дострокове виконання зав­

дань дев'ятої п ' ятирічки на­ городила орденом ~овтневої Революції . А. КОЗАК. На фото: О. д. Воробйов. Фото М . Семинога.

поранила,

ЗАДУМІ стоять плакучі верби, ли-

якою

нулемети

Руки

йова

останньої

волІ

страшного вала

о

слухаючись свого

без­

водія,

продовжу­ ворожих

і,

будучи

продовжував

по­

керу­

(JO!Ol\1.

... Rо;vІуні ст рядовий М. Сорокін і номсомалець мо­ лодшиі' сержант Д . Абра­ ~юв,

одержавши

ненн я,

не

в

Сюю

зал ишили

пора­ поля

бшu.

... Номандир відділення

кул еметного

номуніст

сержант

І. Медведєв правильно орга­

ворога>>.

Радянські

воїни

героїчно

захищали кожн у п'ядь рідної землі, вмирали, але н е від­ ходили ні на нрок. 18 серп­ ня в районі станції Абагне­ рово наш танковий баталь­ йон опинився у скрутному становищі. Нали командир, комісар і старший ад'ютант були поранені , номандуван­ ня взяв на себе заступник номандира батальйону по технічній частині війсьн механік І рангу П . Пак. У

ніч на

20

серпня він зібрав

усіх в одне місце. В живих за лишилось 14 танкістів і

17 мотострільців, більшість було

з яких поранено.

Щоб не потрапити живими до рук фашистів , вирішили пробиватися до своїх уночі.

Усі вени вийшли з оточення і приєднались розділів .

до

своїх

під­

У ці дні весь особовий склад з'єднання бився з ве­

нізув<ш систему кулеметного воt·ню. особисто став за ну­

ликим

леМ(;Т,

них і фі зи чних сил . Завдан­

fІідтримавши

нонтр­

атаку батальйону. НулеІ\І(;Т він зал ишив лише після тяж­

ня,

кого

до

поранення .

. . . Номандир муніст

Г.

відділення но­

Мухевалов

з протитанкової

підбив

рушниЦі

во­

рожий танк, два тягачі з боє­ припасами.

... Під

час нальоту ворожої

авіації за гинув бойовий ко­ місар П. Горєв. На його по­ хоронах 20 серпня у м. Чер­ воноармійському номандир ташш лейтена,;т І. Унраїнсь­

яке

кожного

к ом андира ,

Зросли

загарбників. ли

масовий

рвав з наших рядів бойового друга і славного номісара.

Ь.tн учив нас, як треба вою­ вати,

вчив мужності

і

відва­

ги, він зробив багатьох з нас героями Вітчизняної війни. Ми, танкісти, нляне-

червоноармійця, політпрацівнина

до

в

.

обороні,

фашистських

Воїни

проявля­

героїзм.

Так було і в дні історІРІНого наступу , який почався 19 ли­ стопада і закінчився оточен­ ням і знищенням багатоти­ ня.

шого батальйонного комісара товариша Горєва. Ворог ви­

-

Так було у всі дні героїч­ ної оборони міста на Вол:!ІІ'.

сячного

стар­

нарком

стійкість

ненависть

кий сказав: <<Ми сьогодні хо­ дорогого

поставив

мораль­

<< Ні кроку назад! >>, - дійшло

рони:vю

свого

напруженням

ворожого

угрупован­

У ті незабутні дні нінця року звідси, з берегів Волги, почався тріумфаль­ ний наступ Червоної Армії на Захід, наступ, який у траr.·ні 45-го привів до світ­ лого Дня Перемоги. Д . КАЦЕНЕЛЬСОН,

1942

підполковник у

відставці.

* * * * * * * * * * * * * * * * *

••

Є про що згадати нолишнім фронтовикам другого Молдав­ ського партизансьного з'єднання - командиру диверсійної групи Олександрові Петровичу Шну­ ропадсьному розвідниЦі Ан­ тоніні Опанасівні Петух. На їх рахунку багато сміли­ вих операцій, про що перекон­ ливо свід•чать бойові нагороди. Після роогро.му ненависного фашИІЗму ветерани війни бойо­ ву

славу

.мно·жили

трудовою.

О. П. Шку·ропадський працЮ€

начальником

й

нині

відділу

кадрів ПМН-15, а А. О. Петух - перебуває на заслуженому відпочинку. На знімку,

яний ви бачите, напередодні свята Перемоги ве­ терани війни зустрілись і зга­ дали буремні роки Великої Віт­ чи·зняної, поділились своєю ра­ дістю за ті

за

31

зміни,

лохо­

Армії, котрі восени 1943 року визво­ ляли село ·віД фашистських онупантів і вї.дідали своє життя в боротьбі з ними. А неподалік зв::вся .вгору чотиригран­

ний обеліск Мужності і Героїзму. Вдяч­ Ні требухінці встановили його на честь

традиЦіях

що сталися

.рік мирного життя . Фото М. Семинога.

через Дніпро. В братській .могилі

о

ва­

знищувати

вих і трудових

стор.

тримали

машина,

силі·вка, обороняли піДступи до переправ

2

піхоту ,

желі управління, і грізна бо­

неві дні грізного 1941 року гру]Іьми стояли насмерrrь у двобої з ворогом на рубежі Рожівна Налинівка Нра-

ники першого Харнівського партизанського загону, бійці 227 полку військ НКВС та ополченЦі . Усі вони у верес-

він

міномети ворога .

1

своїх земляків,. що боронили .рідну Бать­ ківщи.ну віД фашистів і не повернулися з фронтів у рідне село, .а · також на честь зЗJмуч.ених гітлерівсьними загарбниками в застіннах гестапо і закатованих в са­ мому Требухові . А їх більше трьохсот чоловік. Сільська середня школа ІІJІроводить велику роботу в справі патріотичного виховання учнів на революційних, бойо­

rx

Зелених але

давив

Григорія

пи і осокори на центральній площі 1 вані також солдати і офіЦери Радянсьної

села Требухова. Вони ведуть тільки їм відому тиху розмову: може про наше сьогодення, може, про минуле. Тут, над дорогою, за,стиг у граніті над братською могилою з автоматом у руках солдат. Схилив непокриту голову , немов говорить із своїми побратимами, які сплять вічним сном під марм:у~ровою плитою. 134 чоловіки. Це - народні мес-

рі­

знайшов у собі сили і повів машину,

Що серцю дороге в

смІливе

Григорія

тяжко

свого ко­ професії, було ко· бойову І

внутрішньому

частна

На

ханіка-водія. Та в цей час у танк влучив другий ворожий

патріотизму

але й за кордоном. І в цих великИ!Х успіхах­ вагома

механіка-водія.

вмить

і нухонні меблі завоюва­ ла собі добру славу не тіль­

його і в мирні дні . Влившись у колектив Броварського де­ ревообробного комбінату, де­

зупинив­

снаряд влучив

шення. Він зайняв місце ме­

окупантами,

промислові

і

з

наш

командир башти і стрілець­ радист . У номанди ра танка

республіЦі. А його проду1щі.я

-

раптом

К Макеєнко. Були поранені

якою воїн-комуніст боровся з лю т1ши ф а шистськими супроводжувала

люк

мертвий

. .. Минали роки, розправ­ ляло свої дужі плечі рідне підприєм.ство. Після техніч­ ного переозброєння воно ста­ ло

зближення

здригнувся

Ворожий

важелі

І соціалістичного Інтернаціо­ налізму, прищеплювати їй

любов до праці, до лективу, до своєї щоб , таним чином, му пе:Dедати свою трудову естафету.

на

Та

вати

Д.

прии­

себе командування

ав1оматниками

ДІЛІв .

верталися додому воїни з да­

на

сержант

показували

мужності

за гинули,

серпня

15

Сталінграда,

з .єоо/Іання

леких фронтових доріг, щоб засі.вати поле зерном і відбу­ довувати зруйновані фашис­ тами міста і села. Саме то­ ді прибув у наше місто і Олександр Дмитрович Во­ робйов, я кому рідна Вітчиз­ на присвоїла за ратні подви­ ги найвище зван ня Герой Радянського Союзу.

... Lтаршии А<ранасьєв

н~дходили

бити все, щоб ПіДростаюче покоління було гіДним своїх батьнів. Повинні виховувати нашу молодь у дусі глибоко­

в зводу

відступили.

теру. Наші воїни тут, на пів­

Ось рядки з донесень, що

:kИ, говорить Олександр Дмитрович, повинні зро­

тих днів

Бої

набрали

кинув

військових донесень

артилерійської

підготовки.

Відгриміли останні бої Ве­ ликої Вітчианяної війни. І над обпаленою землею на­ став довгожданий мир. По­

3

і

бомбардувальників .

40

серпня . Атака танків і мо­

9

н а система­

нанта П . Налашникова не залишив рубежа, який зай ­ мав. Ворог обст рілював на­

Ударне угруповання армії перейшло в наступ вранці

ПОРЯД З БОЙОВИМІІ ОРДЕН ТРУДОВИЙ

екіпажем.

... Незв ажаю чи

радянського

:ИОВЕ ЖИТТЯ

народу. Тут антивісти оборонно-масової І дих тре.бухі-Ещів-випускнинів середньої роботи та в і 'rіськово-патріотичного вихо- школи передвоєнного року: Івана ~е­ ванн.я молоді створили музей бойової слави. У велиній і світлій кімнаті розгорнуто три енспозиЦії. На них предстаІВлено близько 400 енспонатів: фото , особисті речі, документи і бойові нагороди загиблих, описи рат.них nодвигів солдатів і офіЦерів піД час Великої Вітчизняної війни, в тому числі і требухівЦів, листи.

ребця, Оленсія Онеюти та Івана Несте­ ренна. Вони піД час війни разом зані.нчи­ ли танкове училище, в одній бойовій ма­ шині громили ненависного ворога під Сталінградом і віддали своє життя за незалежність рідної Батьківщини . Ян біля обеліска Мужності та Героїз­ му, тан і в кімнаті-музеї бойової слави відбуваються урочисті піонерсьні ліній-

у .музеї є танож експонати з легендарної «Аврс.ри», на Я!\іІ"І у свш час служив односельчанин М. Д . Сіренко і з

ки, при.йо:v~ в жовтенята і піонери, про­ водяться уроки мужності. Перед учня­

екіпажем якої у чні шноли бли·зько деся-

ми з розпов ідями виступали колишній начальнин штабу першого Х~ківського

ти років листуються, дружать . Вони під І партизанського час літніх канікул кілька раз ів ї з дили в гості до аврорівц і в. Поряд з ЦІПШ ек спонатами документи і фото про пере-

загону

Т.

С.

Милюха,

який нині на пенсії і проживає у Львові, колишній народний месник цього ж за­ rону А. Г. Бурах01вич, комсомолка 20-х

бування у селі вос е ни 1943 р оку штабу Першого Унраїнського фронту і його rоловнщюмандуючого М. Ф. Ватутіна . Особливо nривертає до себе увагу

рок ів , учасниця Сталінградської битви Н . С. Терьохіна, полковник у відставЦі требухівець П. Х. Швидак та багато інших учасників Великої Вітчизняної вій­

стенд , який розповідає про nодвиг мало-

ни.

Субота,

8

травня

1976

року.


ио-дянсьного Союзу, маршал авіа­ Р ОЗПОРЯДЖЕННЯМ м андування 4-ої Повітря- ції О . І. Покришкін. У нашому н ої

армії

229-а

винищувальна

ав і адині з ія після тривалих ві тряних

боїв

по-

перебазувалася

в район Махачнали

nолку

проходив

його

легендарного

один

з

І0 НІСТЬ

етапів

шляху.

для попов-

Незабаром

г і т л е р івське

н е ння людьми і літаками . Штаб

командуван:ня спрямувало мото­

~ ивізії вивантажився прямо на н р иб е режни>Й п і сок Наспійського

механізоване з'єднання nід командуванням генерала Клей­

моря,

ста

поки

квартир'єри

пlдшу-

к ували nрим і щення. Було це в л ипні 1942 року. Оnівденне сон-

на м .

Грозний,

маючи на

меті прорвати Північно-Нав­ ка з ький фронт і вийти в район Баку.

НАД

КАСПІЄМ

степо~І. У цих боях особливо від з начилися Покришкін, брати Глінки Борис і Дмитро, Фадєєв, Крюков та інші.

це палила нещадно. Люди, дар-

льотом

робили

рівські

колони,

.пах до

ждали

пам'ятався

жари,

вдивлялися

вируючу стихію Наспію.

У

вони що

на

Кавказу .

гіт ле­

стерв'ятників

Особливо

наліт

особливо

від з начався

один

хвилн:ни нас ніколи не залиша­

ла тверда віра у світлий день Перемоги. І ми дійшли до ньо­ го, відстояли в не;рівних боях свободу і незалежність Батьків­ щини. М. ПОЛІЩУК, ПОЛКОВНИК у ВіДСТавЦІ.

гроза

гітлерівських

___...............

ПАРТИ3АНСЬКИЙ КОМАНДИР 1924

у далеком у

~овелося

працювати

виконко:\ІУ батьківщині п.

Г.

роЦі менІ

головою

сільської Ради на відомого nоета

Тичини

і

майбутнього

парти з анського ватажка О. Є . Нривця в селі Шенах. Олександр Кривець був ВІИськови.м льотчиком-штурманом . у бою з фашистами в · 1941 рощ його літак було підбито, то-

кою

20 36

і

боєприпасами,

великих СІШа;дів,

автомашин, два танки та багато іншої техніки. Золотими літерами

в

історію

загону

вві­

йшли бойові опе.рацlї у Згурі·в­ Ці, Ново·му Бикові, Ядлівці, Но-

лІу довелося залишитися в глибокому ворожому тилу. В рідному селі організував nідnілля ,

вій Басані, Старому Яготині, Нулажинцях, Ярославці, Бобро­ вищ. Комуністична nартія 1 Радян­ ський уряд високо оцінили nод­ виІ'и партизанів: за виявлену мужність у боротьбі з онуnан­

яке згодом

тами

переросло

в загін .

близько

на•родних

250

Щодня прибувало поnовнення, і

меснинів нагораджені орденами

навесні 1942 року загін розпочав бойові дії . Далеко рознеслася слава про невловимих на-

та медалями, серед них багато жителів Броварів і району, а О. Є. Кривцю за заслуги в роз­

родних NІесникі.в. Під укіс леті-

вит.ку

л и ворожі ешелони, розбігалися в паніЦі цілі гарнізони . Загін,

Україні і виявлений цри цьому героїз'м присвоєно звання Ге­

на з ваний ім ' ям легендарного героя громадянської війни Ми;ко-

роя Радянського Союзу. По війні Олександр Єлисейо­

ли Щорса . зміЦнював надійні зв'я з ки :з насел енням, все сміливіше встуІПав у двобій з оку-

вич nродовжує трудитися на мирно."'ІУ фронті, виконує вели­ ку громадську роботу, :Пості.йно

панта.ми. За голову його коман-

обирається депутатом

дира О. Є .

Ради депутатів

обЩяли

Нривця

гітлерівці

велику нагороду

ми і наділом землі.

гріш-

Для більшої маневреності за-

партwзанськ')ГО

руху

на

чле­

За виробниЧі усnіхи йоГо нагоп'ятьма

орденами

гін ме хаНізовувався. у його роз-

дев'ятьма медалями.

nартизанський командир ніколи

вантажних .

липень

полем

штаб о м партиз анського руху робили з а г і н невловим протягам

дорогами.»,

більш

як

ків. За цей час но більше двох

двох

було тисяч

тів, пущено nід уніс

ро-

знищеокупан-

64 і nов-

чення .

рану

в

* Літках * *

гнали

ворога

О.

Донецької

області

у

Григорій вич під вою

прАцЕю

жував

Очолюючи слюсарів по вантажних

м.

ні,

її

зруйнованому

господарству.

в

вчо-

зразки

nо­

ву

до

життя

само-

вмілі

ру­

щасливі.

своїх службових обо­ в' я з ків є нагороджен-

ня Григорія Олександ­ ровича медаллю «За

стрілецького спорту,

рьох

го

тут

по

присвячені ківець,

Нурбат

флоту . ротьба

Як

завжди,

вперта бо- тар парторганізації

розгорнулася

ІІІ

визначають дальшого

шої

поступу

країни

мети

до

му

на­

світло!

-

людства

нізму.

1,

програм у \

кому­

Цьому

високо­

покликанню

гото­

вий віддати всі свої си­

ли робітник Григорій Олександрович Про­ цак .

С. ПРИСТУПКО. На

знімку :

війни

і

ветеран

праці

Процак. Фото

r.

о.

автора.

І

сильнішими

командами

первин- вправу

М

2

з

-

Влучно

зв' яз- вправ у ;.\'!

з

84

очка.

дРібнока.'Ііберної

стрі .ТJЯ ;1И,

виконуючи

4 з трьох

по.'!ожень:

СТ()ЯЧИ, лежачи і з коліна Віта­

Гордієнко,

Володимир

Миро­

Микола ненко та Юрій Фесай. Вони заИ­ секре- няли , відпов.ідно, перше, друге

деревооброб- т.ретє :Місця, вибивши

217

дрібнока.'Ііберноі

Пер ехідниИ

кубок

райкому

ДТСААФ тресту гвинтівки,

«Rиївшляхбуд»,

деревообробного п е рше, друrе і третє місця. У цій команді спортсмен·ів тресту «Ки­

комбінату і працівник в з-в'язку.

АктИ'Вну участь У

заИня.тш

239, 232 300 можливих.

очок: з

них організацій

вправі серед

відповідно ДТСААФ вручено, як переможцю,

жінок відзначились

змаганнях .JІариса Розенштейн і

ївшляхбуд » .

Валентина

О.

МАЛКОВ ,

взяли ветерани Великої Вітчиз- Рибачок, які з ста можливих ви­

інструктор райкому

ня.ної війни і праці Дмитро Ми- . били по

ДТСААФ.

та курганом

очок кожна, Валенти-

86

ні.вну, які безстрашно били ворога в йо­ вчительку

за:катованих

Уля11-1.у

Андріївну

фашистами Більську,

татів

Нири•ла

Щоб залишити майбутнім no. колінням пам'ять про бойові й трудові діла радян-

Ільчениа, колгоспника новича Булаха .

Григорія Степа­

З часу ві•дкриття

в ньому

безсмертнИІЙ

подвиг в

окуnантами, в організо-

вано музей ре. волюцІй:ної, бойової і тру-

трудящих

б~'З~ло б;льше

10

з 1 вщгуюв вонн

музею

Ради депу­ Федоровича

по­

тисяч чоловік. В кни­ зал~~или

.

записи,

в

яних висловлюють сво1 добрІ nобажання

села від ворога.

Тут можна також донладно дізнатися про Героя Радянського Союзу літківчанина Василя Григоровwча Костенка, про партизанське nодружжя Хоменків Григорія Михайловича і Євдокію Омеля-

горбОІК і застиr ла , пильно, вдивляючись в курну дорогу, чи не появиться на ній в солдатсьній шинелі й пілотці, в кир­ зових чоботях. в пропахлій вітрами і nросочен і~':\ пото111 шкарубкій гімнастерЦІ

року.

орденом

Слави

з'їзду рідної Но­ муністичної партії. яні

на Степ<1нець

між най- ного комбінату. Вони, виконуючи

вають їх .

1976

нази ­

службовець трес- .'ІіИ

сільської

траввя

праву

База}}кулович

Слави, щороку :висаджують квіти,. сrІоли-~ голову виконко ~tу

8

де-

XXV

гвинті·вки

ниИ комітет Добровільного това- ту « Rиї,вшляхбуд » і риства сприяння армії, авіації і Дшr11рович Чумаченко -

ють за братською могилою

Субота,

чоти­

Добра

вають майстром на всі руки. Нрім основної

різних

іменами замучених . Учні середньої шко-

на­

на

Нині ветеран війни і праці живе під впли­ вом історичних рішень

Процана на заводі бу­ дівельних виробів. йо­

Мати, посивіла . змарніла. з печаттю задуми і горя на обличчі, зійшла на па-

на НіЙ

nонад

слава йде про слюсаря

Ці .к~лиш~ім фронтов~~ам і партизанам,

гранітна плита з викарбУ'ваними

років,

десятиріч.

Великої Вітчизняної війни і в парти­ і експонатів є матеріали про Героїв Раз анських загонах, 28 спалені живими дянського Союзу В. С. Харченка, Т. Х. і рожтріляні фашистськими рообі.йни;ка­ Уманського, М. М. Па:влова, М . л. Бурми під час тимчасової онуnації. Свято ну, Г . А . Юрченка, М. Д . Беляєва. Усі шануючи світлу пам'ять загиблих. літ­ . вони брали участь в боях за визволення

Мужності та Героїзму, а танож насипа­ ли курган Слави , на якому nонлащена

55

вахту

міЦного здоров'я, добрих успіхів у пра­

обеліск

про

він невтомно несе тру­

Серед багатьох мат.еріалів

і

це й

Г . О. Процака . Із своїх прожитих

З МаГ аН НЯ

Дню Перемоги. Іх провів район- А:Манджоло.в -

з фашистськими

пам'ятники

городою

сказати

Шдбулися районні змагання з хайлович 3акриничниИ -

боях

місцях

Саме

можна

дову

ни членів бригади Про­ цака . Свідченням доб­ росовісного виконання

Стрілецькі

сільському будинку культури

ківчани на їх честь встановили в оелі в

виконання

Трудової

стають звеличені нею і

які пройшли дорогами війни. повернули зно­

імені Т. Г. Шевченка любовно догляда-І го тилу, про

дової слави .

у

.~~~~~~~--=---=-

захис­

їх

якості

його посильний

=;~~инn;я:~/з~Ч:Jил~а~~~

доблесну працю у Ве­ ликій Вітчизняній вій­ ні 1941-1945 років>> . Є такі люди, які nі­ знають себе в праЦі,

відданої праці. Десят­ ки, сотні автомобілів ,

продов­

ку користь рідній краї­

машин

фронтовик

казував

Григорій вели­

бригаду ремонту

Свердловську,

рашній

тяжке

приносити

зразковій

' t

ступеня.

Олександро­ Білою Церк­

Однак,

при

вклад

визволенні

Олександрович

змінні норми

-

виробітку виконував на 11 О- 115 процентів

креслень nартії

стрій, був направлений у будівельний баталь­

Герой Радянськоrо Союзу В. С. Харчен­ ке звання за форсування Дніnра. Близь­ ко 400 літківчан загинули на фронтах

-

вахті

ЗВЕЛИЧЕ нии робіт.

Вилікувавшись, він не зміг стати в бойовий

ко,

висо­

один

поранення і був на­ nравлений у госпіталь .

йон.

заr.ершив

план дев'ятої п'ятиріч­ ки . Високих показни­ ків домігся і на перед­ з 'їздів с ькій трудовій

брав

одержав

с.1авні тради- ~

достроково

української землі, її столиЦі міста Киє­ ва . В січні 1944 рану

людей,

nрионоєно це

множить

назад .

Процак

~

бойовою, нині ~

трудовою славою Гри­ горій Олександрович ~

німецького

ли, ро6ітнини фаб,рИ'Ки художніх виробів розташу.вався

Тоді

ото­

Та радянські воїни вистояли у борні nро­ ти ненависного фашИ'З­ му. Наші війська по­

сьних

якому nосмертно

з

ут­

їх відстояли .

з усиль

лише

життя

ції рідного народу. Він

Процак .

колишній політрук роти загону імені М. Щорса.

ми по зброї вічни•м сном спить у літкі.в­ ській землі і колишній нолгосnник з се­

Ново-У!fраїнки.

яких

го­

вердили ті ідеали, за які боролись і з честю

оточення! В живих за­ лишилось кілька де­ сятків червоноармій ­ ців , серед яких був і

М. РЯБУХА,

госпіталь 38-ої армії. Тут захоронено близько 500 солдатів і офіЦерів Радян­ ської Армії. Разом з своїми побратима­

ла

нещодавно

А

nрорив

тив дисертацію і став и.анди.да­ том економічних НС!УК.

ністю розгромлено 28 ешелоні·в ворога з жи.вою силою, техні-

1943

а

щасливого

яюи

в

-

працюв а ти ,

( \

ворить Г . О . Пр о цак. - ко л и бачиш резуль ­ т а ти відвойованого ми­ ру. Тридцять один рік ,

так

в

попала

коштував

Колишній

збирає він матері-али, передає їх у музеї, за ними написаа книту про загін імені М. Щор­ са, назва·вши її <<Багряними

ться

року .

1941

t

Ще краще хоче-

-

· він служив, під Борис­

12 легкових трофейних автома- не втрачає зв'язків із .товари­ шин і десятки мотоциклів. І шами по зброї, з тими, хто доСміливість і знання місце- ІПомагав загону. По крупинці вості , а також зв'язки з «Великою зе млею >> та Українським

фесії .

початок

Авіачастина.

і

порядженні було

45

,

про

вчить

праці наrчив своєї про-

вІйни. Як і для тисяч бійЦів, так і для Гри­ горія Олександровича занадто тяжким був

обласної

трудящих,

ном обкому Компартії Ук:раїни. роджена

; говорить

і

ць о :>.Іу інших . 12 моло­ дих робітників ветеран

зві­

скронями,

участь

мостів.

16

леними

\ ·

су млінно.

наполегливо

І я зрозумів, чому ця вольова, спокійна людина, вже з посріб­

Г.

nідірвано

тр удиться

ра.

'

.........................................

льотчвків. нині тричі Герой Ра-

розварника. Характер­ но й те , що він сам

подолати

страшного

спецtаль­

фре з еруваль­

ника , свердлувальника, ~ шліфувальника. елект-~

понликала

з люжемо

такого

10

своїми зразковими зльотами й посадками . Я запит.ав у нерівника польотів: «Хто він?» << Олександр Покришнін>>, пролунало у відповідь . Це був майбутній

що

ворожих

на Грозний

ностями

- Навіть, важко було збагнути. з га­ дує Г. О . Процак, -

за­

Хтось раптом скочив на ноги, жовтня 1942 року. В ньому побіг в ологим піщаним бере- брало участь 140 літані~ воро­ го~t. руками вихопив невелику га . Частини протиповітряної риби.ну. що її викинуло море . оборони, а потім винищувачів Сміх , жарти, обличчя офіЦерів 4-ої Повітряної за 45 хвилин одразу проясніли , у заядлих бою вивели з ладу 31 ворожу любителів-рибалок загорілися машину. В той день віДзначили­ очі . Зовсім як у мирні дні . ся льотчики Білилов, ОстасrІенА пор у ч ішли бої. Вони ви- ко, Поліщук, Козлов, Костиков магали макси м альної зібраності, та інші . в е ликої витривалості. В полк І Далі бойовий шлях авіадиві­ прибували все нові й нові льот- зії nролягав через Ку.бань , Дон­ чики , щод е нно проводилися бас і Крим до твердині фашwз­ тренувальні польоти . Серед усіх му Берліна. У найтяжчі

суіІнжними

навали.

простували

І

nрофесії. Григорій Оле~сандрович во.~одіє

юнана боронити рідний край від фашистської

Багато було бої. в на пlдсту­

ма, що поруч було море, стравід

щина-мати

Наші авіатори опинилися

в самій гущі подій. На.тііт за на­

Григорія

Олександровича Процана перекреслила вІйна. Не довелось йо­ му сповна віддати себе улюбленій nрофесії моториста, яку тільки­ но опанував. Батьків­

бойового

котр1 нин~ в щр~. сво1х.

на Фгонт1 мирн01 праЦІ.

сил трудяться

* * *

НОВЕ ЖИТТJJ

її син. цю,

Не віриться матерЮІському сер­

що

він не повернувся

тернистих

доріг

ві йни .

з

важких ,

Здається,

що

прийде як не сьогодні , то завтра, приві­ тає її. А вона погладить його по голові, пригорне до грудей .

Таииrй пам ' ятни.к << Сумуюча мати Вітчизна>> встановили на честь своїх земляків,

що

не nовернул\'ІСЯ

з

війни,

трудящі села Жердови.

У Ероварах і в селах району на честь воїнів Радянської Армії і на·родних мес· ників, в то~tу числі наших земляків , що

загинули nід час Великої Вітчизняної війни, встановлено більше 40 nам'ятни­ ків, обелі•скі·в Мужності і Героїзму, мо­ нументів, пам ' ятних плит і дошок, є 12 сільських

та

шкільних

кімнат-музеїв

революц і"1 ної, бойової і трудової слави. Всі вони дорогі серцю наших людей. і сприяють патріотизму.

вихованню

рщцянського

А. ГАВРИJІЕНІЮ.

З стор.

о


..---------------------------------------_._~----------------· --------------------------------------------------------,.

Ровесник

...

Гордістю

11

Радянську ну, за

11 11

за

нашу

Батькrвщин доблесні

Збройні Сили наповню-

11

<<Номуністи,

вперед!».

організації

11 н!в, робітників і колІі . 11 ГОСПНИКІВ - У'С1Х, ХТО 11 11риходить у зали Дер11 жавного музею історії 11 Великої Вітчизняної Іі війни 1941- 1945 ро11 ків. 11

кі~_. На фронт~ Велико1 В!тчизнпно1 війни, . на фабриках 1 заводах,

вої-

І!

пам'яті

у

народн1и Іі

11 11

Легко ПОЧутТЯ.

11

зрозуміти їх Для КОЖНОЇ радянської людини

Іі

Іі

пам ' ятні і особливо до-

11

рогі героїчні

Іі

сторінки

нашої історії. Ось тому так

схвильовано

і

уро­

чисто б'ються .серця в суворій тиші музейних

залів, настроюючись на

хвилю по

всенародного

и

дв гу.

Понад шість тисяч реліквій воєнних років "б ·· Вагаз1 рано в музе1 .

~

Іі Іі

нах 1. п!дшльни~

ли

народ

боротьбу

проти

чів привертає пиставна

м ед а л я м и

_

Не бачив я атак шалених, Над вбитим другом не схилявсь,

іІ

Та сонце вберегли для мене І сила й молодість чиясь.

_ 11 іІ

Радянського іІ Союзу. Більш як 16 іІ мільйонів радянських 11 людей нагороджені ме- !І

заго-

орга-

ІІ

Він славу батьківську засвоїв,

1945

:1

Пішов з-за парти в перший бій, Хоч куnі хмарами

рр.».

Руйнівним ураганом

'І .

1:

подвигу

зважаючи на .величезні

1~

мужніми діями прикорданників. Найбільш яс-

втрати, радянські люди під керівницт. вом Ному-

вого

раючись

пронеслась

літопис

нашій

був ІПочатий стійкими і кравим проя.вом

оборона

не

дальший хід подій

Але.

партії,

на

тільки

подарство,

ма-

а й

лись видатних

поля.

культури.

Ниєва, Одеси, Севасто-

Роботі

славою вирили себе радянські воїни в битвах під Москвою, Сталіни градом. пурськом, на д б ніпрі та в інших оях . Про все це розпові-

йому б ще квіти дарувати, І чуть дзвінкий дівочий сміх,

1: іІ

А він

!:

«Гостей» непрошених, чужих.

11

Шукать неходІНених доріг,

від­

А він вперед іде в морози, У холод, спеку, дощ і сніг.

гос-

доби-

А спрагло як хотілось жити У вісімнадцять юних nіт ...

успіхів

XXV

Він ще ІК своє не сіяв жито

з'їзду

І зовсім ще не бачив світ.

... Не Фронтові дороги ... Десятки тисяч кілометрів відміряв їх М . Заііцев за кермом автомобіля. До віі!ни - робо­ та в Сизрані. Л потім перше бойове хрещення на Орловсько-Курській дузі . Нелегкий тернистий шлях розвідника пр~ліг до . самого Берліна . Про мужність І хоробрість ~!Йц~ свІдчать чотири бойові нагороди:

ріали одного із залів му:зею. Як у період війни, так і в рони мирної творчої nраці папе-

му-

реду

Шлях до Перемоги позначений безприкладним подвигом сол-

комуністи.

Партія веде радянський народ до нових перемо.г.

датів і матросів, офі.це-

(РАТАУ).

1

11 іІ

орден Червоно• ЗІрки, медалІ «За визволення Праги» •За взяття Берліна», сЗа перемогу над Німеччиною»' Закінчилась війна . Та з баранкою автомобіля він н~

~

іІ 'І іІ

розлучився

і

по-бойовому,

з

;;

І96І

року

в

Школою ідейного та фізично-

го

гарту,

мужності,

Лунають

молоді до праці й оборони Батьківщини є Всесоюзна комсомольська військово-спортивна гра << Орлятко». Вперше її по-

чіткі

накази,

вміння

сло.ва

рапортів, що їх . віддають начальнику шт.абу гри майору запасу, голові райкому ДТСААФ І. М . Рогачу юні командири про

зивні пролунали у 1972 роЦі . А вже в рі.н святкування 30річчя Перемоги було пІдведено

дні.

райпобуткомбінату .

метати

і на віддаль,

гранати

в

Ціль

Підтягуватись на

перекладяні та віджиматися в упорі на гімнастичній лаві, до­ лати дистанцію кросу. Тут кращі результати мали Людми­

готовність до участі у фіналі. ла Юрченко (міська школа Перед ІОнармійцями пиступив .J\"g 3), Галина Біляєва (с . Тре­ командуючий грою полковник У бухів), Любов Горобій, Галина

підсумки діяльності по організ ації гри-змагання 16-18-річних юнаків та дівчат, визначені

відставці М. Т. Поліщук. Підтягнуті, у парадній формі пройшли учасники гри урочистим

І Антаніна Царик (с . Нняжичі) , Ірина Тюхня (міська школа Ng 6), Сергій Шиманович, ное­

ложення.

справжню військову

Ng 5),

Дії потрібні зараз люди освіче-

піснІ.

нові

завдання, затверджено По-

маршем,

<<Сучасній армії, флоту, авіа-

майстерно

ні, ідейно стійкі , фізично загартовані,

здатні

поєднувати

тра-

військової техніни>>, на

XVII

з'їзді

говорив

ВЛНСМ

Гене-

ральний секретар ЦН КПРС товариш Л . І. Брежнєв.

виконали

виправку,

цього

'

зміни.

Більше трьох

Під час проведення

<< Бойові листки» ,

русі,

дії командирів

віддІлень.

боротьби на

онремих

етапах,

ЛЮД·СТВа .

А нещодавно розпочали пошуки військового фельдшера мед­ санбату N2 124 12-ої армії М3.рії Дуняшно, котра піД час війни врятувала життя одному з воїнів, з яким ми тримаємо зв ' язок.

На жаль, матеріалів про цю мужню жінку у військноматах не­ має. Цілком можливо, що вона змінила прі з вище вийшовши

заміж . Звертаємося до всіх, хто знав Марію, повіДомити на.м про неї, поділитися спогадами чи дати її адресу.

За дорученням клубу відповідал:ьна Ольга КРЕНЬ, учениця 8-Б класу

кість

очок

отримали команди

визначалися

причини

поразок .

19.50 20.45 21 .00

міських N2 1, N2 3, N2 5, Требу- Дівчата брали активну участь хівської та Нняжицької серед- у змаганнях з цивільної оборо-

ни: готували до

відуальними засобами захисту.

лення прибули у повній гот )ВностІ. Відмінні результати показали тут школярі міських Ng 1, N2 2, N2 5 , Великодимер-

підведено підсумки змагання. Нращими серед шкіл міста ви­ знано команди Броварських ~Кі:Т Ng 1. ~2 3 та N 2 5 . у ра­

з таRтичної ,

сьної

иою призов1

вої,

медИІчної,

вогневої,

стройо-

військово-техніч-

ної пtд.готовки, а також вивча-

річок .

у

та

Требухівсь.кої десяти-

школах

прийоми

місця

ли зв'язки з військовими части-

стрільби, а й будова зброї . Ро-І грамота~ш

відповідно

та

правила

жич. Іх нато~оджено почесними

МІськкому

комсомо­

шись при цьому у визначені ее-

19.30

:ra

нами Ниївського Червонопра- зібрати і зібрати автомат си- лу, пам ятними кубка~и цін­ порного військово.го округу, стеми Налашнинова, вклав- ними ~одарункам~ . ~щдшення, проводили зустрічі з вет. ерана-

17.30 18.00 18.15

18.25 вивчаються не І хова. Великої Димерки та Ння­ 18.45

тільки

що заиняли пер~ш МІСЦЯ, готу­

22.50

ми війни і пра.ці . Юнаки і дів- нунди. завдання не з лег- Ю!ься_ до участ1 в обласному 10.50 ких. Але і цей р""'іж успішно Ф 1 наш гри <<Орлятко >> . чата готувалися і успішно скла.rv А д п І І.40 дали норми комплексу ГПО, подолали школярі з Великої . заю~~· _в ~нь . еремоги , допо.магали зміЦнювати мате- Димерки, Нняжич, мі· ських ;(Cl юнармшщ шюл МІСТа та ра­ ріально-технічну базу . Облад- шкіл N9 1 та N2 3. Найшвидше И?НУ станут~ на почесну варту бшя обешсюв та братських мо-

-

нання кабінетів і класів почат- ж _ виконали ВПІ?.аву Володимир гил, візьмуть участь в урочне­ кової військової підrотовки, бу- Пш_~ж з Велико! Димерки. Гри- тих святкових походах, про­ дівнпцтво спортмайданчиків, горш Вислобак з Троєщини, йдуть пліч-о-пліч з ветеранами стрілецьких тирів ось ударні спра-ви юнармійців.

Віталій Хитрий з Броварської школи N2 1, Микола Нуценко з

Великої Вітчизняної ві-йни. за­ свідчивши тим самим свою го-

Змужнілими, загартованими приі1 шли вони до чергового етапу гри, .який провів міський

Нняжич, Ностянтин Паролло та Олена Во.скобойник з міської школи N2 2 .

товність прийняти на свої пле­ чі захист Батьківщини. Н. НИЧИПОРУК,

комітет }{ом.сомолу на базі однієї з військових частин Ниїв-

У 6аrатоборст. ві ГПО юнаки і ді. вчата демонстрували своє

секретар міськкому ЛRСМ України.

!

«НОВАЯ ЖИЗНЬ:>

-

орган

Броварскоrо горкома

Советов деnутатов т,аудящнхсв КиеаскоА области. Гаеета вwходІІТ ие украииском ІІзІSfке.

І

НАША

АДРЕСА:

255020, и. вул.

БРОВАРИ, Кнівська,

154.

і

9.10

дослід-

телефільм для дітей «Р!'зповіді про ~ешку та Ііого дРУЗІВ>, І серІя . . К . т. «Виставка БуратІ но•.

10.00 І

1.05 11 .15 11.45

Новини.

к. т. Мультфільм «Вовк та семеро

козенят

К.

т.

на

Концерт

новий

лад».

популярної симфо-

нічної музики. «Щоденник соціалістичного гання».

зма-

12.10

К. Л.

т. Прем'єра телевиставн. П. Чехов. «Вишневий сад•. (21.00 ІнформаціАна програма

«Слава

І3.ІО «Я

т.

«Митці

курча

-

-

тн

Програма і

і

курча».

передач.

якість•.

година.

12.40

ніх

18.30

Для

спеціальних

61964.

10

кл . і середучбових заклаатомів у

•дифракція

курс .

рентгенівсьзаломленні.

к. т. Для дітей. По сторінках передач «Сонцеворот». (Ленін-

Рішення XXV з'їзду КПРС у життя. •У Ініціаторів змаганНЯ>.

Ляльt<о-

19.30 19.45

ефеt<тив-

К. т .

Концерт.

•Справи

лу•. (М . ).

20.І5 К. т.

з'їзду

(М.).

московського

Вечірня казка.

20.30

«Служу

23.00

Інформаціііний днем•.

«Вісті». М. Ка-

Редактор

Союзу!•.

«Відлуння

випусt<

€.

комсомо-

(М.).

Радянському

2І . 30 Художній фільм хання». (М . ).

(Кіровоград) . І7.15 «Сільські обрії» .

І8.00 Реклама. Оголошення . І9.00 Інформаційна програма І9 . 30 Фільм-концерт «Танцює

«Тадас

2

променів . Рентгеноструктураналіз. Поляризація світла

•день

коза

ФЕДЯЯ.

~...".,..~~.."..,~-- .r..,....."....l"'.,.....,~.........,....,.,"..,,.,,.."..",

вІдповІдальвого секретара, вІддІлу- сІльського господаРСТВа, кореспон· І ~·~~в;g:;;окі ~;ge~: І 0,5 ТЕЛЕФОНИ:

редаJtТОРІ

-

19-З-82; застуnника

довта місцевого радІоковленин касової роботи, фотокоресnоадепта

19-З-18,

-

редактора

аІд.nІлІв

-

19·4-47:

nромвСJІовостІ.

19-4-457,

Газета

Обсиr газета

~.,..,.,_....::"~..-~~....... ..,...,..~~".~." . .~.".,.~..:--~."..,..~ ... .D"#~~ ..........&I'~.,..,....,.....,...,.,~."~.,.;J'"~I-".-..,..,.,..,....",:-..".......,..,.".....,.,.,,..,....,...."...,.__,..._",..~.,.

ІНДЕКС

(М . ) .

учнів

град).

звершень.

-

-

Ленін

дів. Хімія. «Взаємодія молекулах». (М.) . Німецька мова. (М.).

19.00

І6 . І5 За накресленнями XXV КПРС. «Партійне життя» .

....

Класна

ВОЇПН».

Бесіда ІО «Напрямок

ність

І.

Для спеціалістів народного господарства. •Інженерна праця в соціалістичному суспільстві•. Кінофільм. (М . ).

використання

величних

«В.

при відбиванні та Закон Брюстера».

ва вистава. (Запоріжжя) .

Програма

Історія .

10.40

ких ниі!

Ш.t<ільниІІ екран. Фізиt<а для учиів 9 кл . «Магнітні властивості

ферромагнетнt<іВ» . І2.ІО Новини.

курс.

ОБЛАСТЬ профтехучилищ.

вождь Великої Жовтневої соціалістичної революції» . (М . ) . і Для учнів 7 кл. Зоо.погія . •Еволюція тваринного світу•.

ПРОГРАМА УТ солдатська».

Технічне

новини .

ПРОГРАМА НА Для учнів

Фізика.

Велогонка Миру. (Чехословаччина). По закінченні новини.

І2.25 К.

Вечірні

І5.35 Художній телефільм Блинда». І серія. І6 . 50 Екран студента-заочника.

•Час• ).

речовини.

15.55 16.00

9.35

мости» .

Музичниі! фільм.

І

О. Твардовський . «Василь Тьоркін». К. т. «Мамина школа». К. т . БагатосеріІіний художній

~..,.......~,...."...." . ~~...,......,..."..~..,..,...."..."...,..."....,,...,..".....",...,IIIC'.:r"'..,.~.,............,

Коммунистической партав УкраинЬІ, городекого в районвого

дять

123.05 23.20

ники• .

присуджено юнармій:цям Требу-

ли цивільну оборону, змщнюва-

ТРАВНЯ

ПРОГРАМА ЦТ

мандрівники

лантарова».

К. т . Екран молодих . «Погляд у майбутнє » . «На добраніч, діти!». Програма «Час> . (М.) . 2І.30 Художній фільм •Коли розво-

К . т. «Клуб кіноподорожей». К. т . Фільм-концерт «Військові сорокові».

і4.45 « Рос і йські

тисяч старшокласників міста та би У спеціально обладнаних тиВтомлені, але радісні повер­ І5 . І5 району активно Еключилися У рах . Тому на стрілецькі змаган- талнея учасники гри до клубу 15.45 підготовку до другого фіналу ня з вогневої підготовни відді- військової частини. Тут було 16.15 гри . Вони старанно внЕчали історію Збройних Сил Союзу РСР і загальновійськовий Статут, набуsали знань і навцчо:к

10

ПОНЕДІЛОК,

ІО.О5 роботи дози- 11.05 членн метричні прилади, демонстру­

нормативи з стрІль-

.N2 1.

ШКОЛИ

імена переможців,

вали вміння користуватися інди­

за nошук середньої

с. Верхів'я, Орловської обл .

розповідалося про хід

На цьому етапі найбільшу кіль- називалися

при й мали

Володимир НЕБРАТ.

ряд вивчаємо бойовий шлях частин, з'єднань, які визволяли наше селище Верхів'я під час Велиної Вітчизняної війни. Нлуб розшукав багатьох воїнів, встановив імена численних героїв . Нами встановлено десять пам'ятників бійцям і командирам, що полягли в тяжких боях за мирне нЕ'бо над землею, за щастя

змагань

випускалися

<<Орлятко>> покликана стати наНапередодні фіналу дійним помічником у пІдготов- райо11ного штабу гри «Орлятко»

й низько поклонись.

Ось уже

JІИСТ ЮНИХ САІДОІІИТІВ

Анатолій Нарандюк , Ва-

підготовка окремих юнармійЦів,

Саме пійсьново-спортивна гра ніх шкіл.

Ці таної

тянтин Іващенко (міська школа

стройо.ві прийоми на місЦі та в в яких

працює

Де лип задума і тополі ввись. Rк будеш ти колись у ньому, Помовч хвилину

Ми, члени клубу << Дорогою батьків>>, вже багато років nід­

стройові силь Ноетол (с. Велика Димер-

перевірялася

Дмитрович

У парку він спинивсь старому,

УВАГА: ОПЕР АЦІЯ <<ПОШУН>>!

ка) та інші.

Після

диції беззавітної мужності бать-

ків з досконалим знанням нової

продемонст. рували

Миt<ола

Та знаю: десь чекає мати, Виходячи щодня на шлях.

Фото М . Семинога .

мужностІ

ського військового округу.

підготовни

мирні

шофер

ударно, завжди в числі перших.

-

~---------------------------------------------------J

,, о рлятко '' -школа

знаю я того солдата,

Не знаю прізвища, ім'я,

річии присвячені мате-

представлені

січе із автомата

-

йому б стрічать світанки в росах,

НПРС і XXV з ' їзду Номпартії України , боротьбі трудящих за виuонання гра.нд 1·озних n планів десятої п'яти-

дають документи й ек-

зею.

~~

у розвитку економіки і

Немеркнучою

-

над полем,

Забув про страх, і кров, і біль.

ладу,

швидко

ли оборона Ленінграда.

з алах

спи-

будували народне

на

не-

переваги

соЦіалістичного

фортеці.

вплив

війна

і матеріальні

ністичної

була

Брестської

Великий

землі .

жертви

масо-

героїзму

Десятикласник ясноокий, Що ще не знав життя як сnід.

;1

чизняній війні 1941

нена-

Юнак, що мріяв сіять хліб,

даллю «За доблесну працю у Великій Віт-

по

Геро1чнии

його беріг в бою жорстокім

ІІ

Героя

підніма-

висног~. вор"ога .

в двадцяти

Перемоги

СРСР

і

11603 • Уд 0 СТОЄНі ВИСОК·ОГО звання

на священну

ся

вперше напередодні

нами

нізац 1ях комуюсти пока.з~.вали приклад .. самовщданого служ1ння

Батьківщині.

1:

в~-~юв Радянсь~о1 Ар- :І мн нагороджею орде11

б

спонати.

·

радянського народу у ВеликІй Вітчизняній війні . Увагу відвіДува-

IJ

розгрому

у паvгиза~ських

11 :1

кі~. _Понад 7 міл~_йонів

ашистських загар ни-

то з них демонструють-

31-ї річниЦі

11

ф

всенародного

• u

занів і підпільників, робітикків і колгоспни-

видатну роль НПРС в

11 ються серця сивих ве11 Іі теранів і молодих

рів і генералів, парти- ::

Ії матеріали глибоко і всебічно висвітлюють

6роварс1ока .ztрукарня Київського облуправління в справах вида11ництв, nоліграфіі І книжкової торгІвлі, вул. Київська,

154.

...

виходить

форкатУ

сПравда:о,

.,."......,....,.....":.~."

Зам . 2245-10.892.

#73 1976  
Advertisement