Page 1

РЕСПУБЛІКА ГОТУ€ТЬСЯ ДО ВИБОРІВ

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАйТЕСЯt

.N2 73 (3575) СУБОТА

12

В обстановці великого по­ літичного і трудового підне­ сення, викликаного підсум­ ками квітневого Пленуму

ТРАВНЯ

1973 2

ЦІна

р.

ЦК КПРС, присудженням Генеральному секретареві

коп.

ЦК КПРС Брежнєву

товаришу Л. І. міжнародної Ле­

Нінської премії «За зміЦнен­

РІК

ня

ВИДАННЯ 34-й

ОРГАН БРОВАРСЬRОГО МІСЬНОГО НОМІТЕТУ RОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УRРАIНИ, МІСЬНОІ І Р АНОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ 'fРУДЯЩИХ RИІВСЬRОІ ОБЛАСТІ

••

ТОРЖЕСТВО ЛЕНІНСЬКОІ 30ВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ПАРТІЇ ЗБОРИ АКТИВУ КИїВСЬКИХ ОБЛАСНОї ТА МІСЬКОї ПАРТІйНИХ

10

травня в обстановці 'високої активності і ідейно-,політичної згуртованості в ПалаЦі культури «УкраїІна» .відбулися збори а:ктиву КИЇВСhКИХ обласної та міСI:iКОЇ ,партійних орга­ нізацій, які обговорили підсумки квітневого (1973 р.) Пленуму ЦК КПРС «Про міжна­ родну діяльність ЦК КПРС по здійсненню рі­

шень ХХІV з'їзду партії»

між

народами»,

політичного IfУРСУ,розробленого ХХІVз'ї'здом КПРС, по забезпеченню міЦного миру І надій­ ної безпеки ,радянського народу, що будує ко­ му,нізм,

секретар Ниї.вського обкому НП УкраїIНИ В. М. Цибуль­ ко, голова колгоспу і ме.ні Жданова Миронів­ СhИОГО району, Герой СоЦіалістичної Праці О. Г. Бузницький, робіТНИЦЯ Київської швей­ ної фабрики імені Смирнова-ЛаСТОЧКіна, Ге­ рой Соціалістичної ПраЦі Т. В. Биченок, пре­

зидент Академії наук УРСР Б. Є. Патон, го­ лова праВЛіННя київської організаЦії Спілки письменниКів України Ю. О. Збанацький, пер­ ший секретар київського міськному партії

підтримують

-внутрішню

тримку ,внутрішньої і зовнішньої політики на­

шої па'рТії і уряду, положень і висновків до­ повіді товариша Л. І. Брежнєва ,про MiJКHapOД­

О. П. Бот,вин, .номандуючиЙвіЙськами Черво­

ну діяльність ЦН КПРС по здійсненню рІшень ХХІV з'їзду КПРС, величезної роботи, прове­ деної ПОЛі11бюро ЦН по зміцненню економіч­

нопраlПОРНОГО Київсько,говійсь'кового округу генерал-.полко·вник Г. І. Салманов, перший

секретар Яготинського райкому партії О. В. Грабовський. ПромовЦі говорили, що Ь1ві-тневий (1973 р.)

ної та оборонної могутності нашої -нраї,ни, га­ рантуванню міцного "Миру і надійної безпеки

Пленум ЦК КПРС став вида11НОЮ політичною

народів.

Висловлюючи волю 'комуністів, усіх трудя­ щих міста Києва і J\иївської області, учасни­ ки зБОРіВ запевнили Центральний Номітет н.ПРС, що ударною роботою в третьому,вирі­

подією в житті Інашої партії і ,країни, дістав великий позитивний міжнародний ре,зонанс.

Постанова Плену,му перебуває .в центрі уваги вс.ієї І1ромадськості. І це природно. Адже мова йде про такі ,важлиВі питання сучаснос­ Ті, я.к збереження миру і зміцнення мітнарод­ ної безпеки. МатерІали Пленуму це над­ звичайно .важливі теоретичні і політичні доку­ менти, в яких виражена тверда рішуЧі'СТЬ на­ шої партії далІ йти ленінс"ким курсом, послі­

шальному роЦі п'ятирічки .вони внесуть свій гідний вклад у зміцнення економіки та оборо­ ноздатності нашої Батьківщини вирішаль­

ного фактора у підвищенні міжнародного авто­ ритету Союзу РСР. У роботі зборів парТіЙіного активу взяли участь члени і :кан:дидати у члени Політбюро

зовніш­

ЦК НП України товариші Г. І. Ващенко, І. С. Грушецький, Н. Т. Кальченко, О. П. Ляшко, І. К Лутак, О. А. Титаренко, М. М. Борисен­ ,но, В. Ю. МаланчУ'К, Я. П. Пог,ребняк, В. О. Сологуб.

Номуністи, трудящі міС'та і області, яtК і всі радянські люди, цілком і 'повністю схвалюють рІшення кві'тневого Пленуму ЦН НПРС, вели­

чезну роботу, виконану Політбюро

одностайно

і зовнішню політику Кому,ністичної партії і Радянської держави. На зборах партійного активу з промовою виступив член Політбюро ЦН НПРС, перший секретар ЦК НП УнраїIНИ В. В. Ще'РбицькиЙ. Збори QДНОГОЛОСНО прийняли резолюцію про підсумни ,к:вітневого (1973 р.) Пленуму ЦН НПРС ізаадання обласної та міської пар­ тійних орга,нtзаціЙ. Учас.ники зборів ,надіслали вітального листа ЦК КПРС, в якому ,від імені комуністів, уСіх трудящих міста-героя Ниєва і Ниївської об­ ласті заявили [ІРО одностайне схвалЄіН'НЯ і під­

та заlвдання облас­

ЬнтернаЦіоналlСтську

ОРГАНІЗАЦІй

тів

трудящих.

Повсюди відбуваються звіти депутатів перед вибор­ цями. Обранці народу допо­ відають,

як

вони

виконують

ємств, будов, колгоспів і рад­

свої депутатські обов'язки, що конкретно зроблено за

госпів,

наказами

установ і

ЦіЙ висувають до

організа­

наймасові­

У

трудящих.

палацах

ших органів державної вла­ ди своїх кращих представни­

нультури,

ків. Наприклад, хлібороби колгоспу «Більшовик» Вал­ Ківсьного району назвали

ДИСТИ,

нандидатом у депутати Хар­ нівської обласної Ради депу­ татів трудящих ланкову, Ге­

роя СОЦіаліСТИЧНої Праці К Г. Твердохліб, а праців­ ники ланів і ферм колгоспу імені ХХХ-річчя Жовтня Яворівського району на ЛЬВіВЩИНі таке високе до-

клубах

на

і

будинках

агітпунктах,

виборЦів агітатори

у

пропаган­ і

політ ін­

форматори читають лекЦії про Конституцію Союзу РСР, розвиток радянської державності і соціалістичної демократії, радянсьиу вибор­ чу систему, мудру і далеко­ глядну внутрішню і зовніш­

ню політику КПРС, зростан­ ня добробуту й культури трудящих нашої країни. ,(РАТАУ).

ного Комітету .партіїпо здіЙс.ненню зовніШньо­

,ної і міської партійних організацій. На зборах :виступили перший

довно П'роводити ню полІ тику.

миру

проходить в республіці пе­ редвиборна кампанія. Тру­ дівники промислових підпри­

вір'я виявили завідуючій фермою Н. В. Василишиній. Під час нинішніх виборів, 17 червня, буде обрано де­ путатів до 10.358 обласних, міських, районних, селищ­ них і сільських Рад депута­

Централь-

Радянсько-польське співробітництво У післявоєнні роки в На­ родній Польщі стали до ла­ ду 600 промислових об'єк­

вання товстого сталевого лис­

тів, збудованих за Радянського Союзу.

Союз. У Нижній Сілезії ви­

участю На цих

підприємствах виробляється нині близько половини всієї сталі, 25 процентів електро­ енергії, процентів міді, 47 процентів синтетичного каучуку, 28 процентІв нок­

40

су.

Плодами співробітництва ПНР і СРСР є, наприклад, такі велетні польської інду­ стрії, як металургійний ном­

бінат імені Леніна під Нра­ ковом, Плоцький нафтохі­ мічний комбінат, завод лег­ кових автомобілів «Варша­ ва», електростанція «Понт­ нув» у Познанському водствІ та інші.

воє­

На Ченстоховському мета­ лургійному комбінаті імені Берута цими днями став до ладу

стан

гарячого

та, головне устаткування для

якого

поставив

Радянський

ростає металургійний номбі­ нат «НатовіЦе», який теж буде майже повністю осна­ щений першокласним радян­ ським

устаткуванням.

На численних замовленнях Радянського Союзу базуєть­ ся розвитон у Польщі судно­ будування, елентромашино­ будування, легкої промисло­ вості, деяких галузей хімії. У свою чергу в різних ра­ йонах СРСР працює багато промисло'вих

піДприємств,

оснащених машинами й ус· тановками з маркою «Зроб­ лено в ПОЛЬЩі». У зовнішньоторговельному обороті Радянського Сою­ зу Польща один із найго­ ловніших

партнерів.

(ТАРС).

прокату-

РОЗМОВА Л. І. БРЕЖНЄВА з Г. КІССІНДЖЕРОМ

На запрошення раДЯНСI>КОЇ сторони з

4

по

9

травня іВ СРСР

перебував помічник президента СполучеlНИХ Штат'ів у питан­ нях національної безпеки ГеНРі А. Юссі,нджер. Він мав розмови з Генеральним ceHpeTape!VI ЦН НПРС Л. І. Брежнє­ вим. У розмовах 'взяв участь міністр закоІЩОННИХ справ СРСР А. А. Громико.

У ході цих розмов було розглянуто широке коло пита,нь, які ста.новлять взаємний LHTepec. РОЗ:lЮВИ відбувалися в дружній обстановці.

~~в~Б~;gr~з~~~я~~~~;~~~~;~~~~~~~~~п~~~~о~~~~~Д~~~~~в~~~1~!!!V1~~~Н~~~!'!Е~~!!І"!~~с!:!!~~~~в~~~я~~~~т~~~о~~~~~~~~~~~~;~~~~й;;:~~:::~~~~;;;~і ;і н!:кн

заводу

11 ЗІНшлися 11 присвячені I1 Начальник

на

холод~ЛЬННКів

урочисТІ

святу

цеху

Перемоги.

ширвжитку

:: О. д. 3ел~н~ький надав. слово

11 для ДОПОВІДІ секретареВІ пар11 тійної організації підприємства 11 М. д. Чумаченку. :: Р~зповідаючи про всесвіт11 НЬО-ІСТОРИЧНУ перемогу радян11 ського народу над фашистсь11 кою Ні.меЧЧИНОI?' доповідач за11 читав Імена УСІХ колишНІХ ро-

:: бітників

заводу, які полягли

I1 на фронтах Великої Бітчизня.. I1 НОІ_ВІННИ. 11 - Тепер на нашому під-

11 приємстві,

-

продовжував він,

11 - трудиться 92 ветерани війни. 11 Серед них Герой Радянського Союзу Олександр Вороб11 йов, Олексій Ісаченко, Архип 11 Галушка, Федір Куц, Яків 11 Петренко, Іван Кузнецов,Олексій Ільїн, Вячеслав Криворуч11 ко та інші. Усі вони нагород11 жені бойовими орденами і ме11 далями. Багато з них УДОСТОЄ-

:1

1I

1I

ні високих

прапор, -

збори,

урядових нагород

співпа.lа

з

великим

I!аД фашистською

Із задоволенням

ручення

колегії

працьовитих робітничих руках. І:

Німеччиною.

ганні за дострокове завершен-

вали

відстояли

Докпадаємо усіх старань, щоб

Міністерства

ного року п'ятирічки.

виконую до-

поздоровити перемогою

вас із

у

Все-

ганні, Ч

і

вручити

ервонии

-

прапор.

Сьогодні

ми

11

дЛЯ

молоді.

11 Республіканського

:1

профспілки

комітету

працівників лісо·

11 вої, деревообробної та паперо11 вої промисловості С. І. БагНІОК Мені дуже ПРИЄ.МНО і ра11 ДІСНО, - говорить вІН, - що 11 ваша мирна трудова перемога ~

:1.1 .--.:

ликої Вітчизняної війни П. П. Звєрєв.

Ми,

колишні

фронтови-

в бою, ми на передньому краї

трудового

фронту. Своєю са-

мовідданою працею зміцнюємо могутність нашої Радянської

Вітчизни, яка є оплотом миру

добрими діnами закріпити пе-

ремогу.

трудової

звитяги,

директор заводу О.

нос. -

-

к:.

1I 11

:1

Після урочистої частини са- І. модія.lьні митці влаштували 11 ве.1ИКI1Й концерт. 11

А. КОЗАК.

:: 1I I1

11 1I І'

І'

цей прапор як символ великої

І'

сказав

Горбо-

Щоб завоювати його,

потрудилися завзято, доклали ЧIІМі\ЛО l1апо.1СГо1lшості, старань і В~lіння. У першо:УІУ кварта.,і

були

і

труднощі, а.lе ми їх

подолали і понад план дали країні продукції на ЗІ тисячу

карбованців.

йшли

У квітні

ше

І

І'

1I 1I 11

справи

краще -- місячне

цю високу чизну

На трибуну виходить голова

Потім виступив учасник Бе-

Великого Жовтня. Тепер, як і

приймаємо

зав-

мо свою рідну Радянську Біт-

прикладом

ня завдань третього, вирішаль-

завоювання

перехідний

служать

авангарді змагання,

союзному соціаЛІСТИЧНОМУ зма-

союзному соціалістичному зма-

11 I1

хорошим

-

наголосив робітник, -

дання псрекри.ll1 на зо тисяч І(арбованців. У відповідь НіІ

в

Корнєєв,

у грізні роки фашистської на-

за доблесну працю у мирні дні. Колишні фронтовики

йдуть

Олексій

ки, -

мисловості УРСР та Республіканського комітету профспіл-

ки, шоб

11 11 будемо міцно тримати у своїх 1I

бригади

снаги і нових перемог у Бсе-

лісової і деревообробної про·

здобутою

ватажок ::

молодіжної

святом

Перемоги радянського народу

11 11

11

запевнив

KOMCOMO.~ЬCЬKO

І'

11 11

1Іагороду порадує-

кращими

трудовими

успіхами.

- Ви взяли добрий старт, - відзначив ВИК01lУЮЧИЙ обов'язки

керуючого

об'єднанням

вироБНИЧИ~1

«КlІївдеревпром»

Г. О. Марченко, - і з~воюват.1 в першому ква'р~аЛ1 перше

На фото:

ГО.101lа

Республіканського комітету

І· TO~y заводу О. К. Горбоносу перехідний Черво-

________________________ _________________________ __________________________ МІсце

в

респуБЛЩI.

Бажаю

вам~ ще більшої трудової на-

ПРОфСПlлки С. І. Багнюк (справа) вручає дирек~

нии прапор.

Фото автора.

~-----------------a----------~


НА РІВНІ КРАЩИХ

ПРИМІРНА ТЕМАТИКА u

u

СВІТОВИХ 3Р А3КІВ

u

ДОПОВІДЕИ. ЛЕКЦІИ. ПОЛІТІНФОРМАЦІИ І БЕСІД. ПРИСВЯЧЕНИХ ВИБОРАМ ДО МІСЦЕВИХ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ ДОПОВІДІ, ЛЕКЦІЇ Ленінське вчення про соціалістичиу держа­

Конституція СРСР дянськоі

політична ос­

ливий

фактор

СРСР,

радянських

-

прискорення

прогресу

радянсы(a

керівноі ролі і

Блок комуністів

КПРС

Депутат

-

щих лива

вдоскона­

ських

школа управління державою.

ланка

державних

концепцій

ХХІУ з'їзд КПРС розвнтку

про шляхн

соціалістичної

Структура

трудя­

Втілення

КПРС

Радянська виборча система

-

депутатів

соціалістичної де­

Радянський депутат

слуга народу, дер­

мократії.

-

Боротьба за підвищення ефективності гос­ подарювання

місцевих Рад.

світі

трудящих ців.

Ради нення

людей

-

партія

Соціалістична

-

демократія

Буржуазна

експлуататорська

демократія -

експлуататорів.

і

-

сільської

Ра­

ди бу.~о обрано сто двадцять депутатів. Серед них: механіза­ тори і овочівники, тваринники спеціа.1істи

рад­

г~спу, вчителі й лікарі. Вибор­ ЦІ добре знають своїх обран­

суть капі­

Самовідданою

працею,

[J'язань,

-

взятих

і

відповідаль­

вони

заслужи­

пошану

своїх

односельчан.

Більшість наших депутатів очолюють соціалістичне зма­ гання у своїх колективах, бе­ активну

участь

в

роботі

виконкому сільської Ради, в громадському житті, показу­ ють приклад в успішному ви­ конанні поставлених завдань. З теплотою говорять у селі про депутатів трактористів В. П. Хутька і М. Х. Лебедин~ ЦЯ, доярку М. Х. Харченко, овочівника К. М. Жицьку, ме­

ханізатора

М.

М.

Москален­

ка та інших_ Вони часто бува­ ють на своїх округах, глибоко роз'яснюють виборцям рішен­ ня партії і уряду,проводять бе­ сіди про найважливіші події в житті нашої країни і за ру­ бежем, інформують про хід

о

2

Бро­

ШlІноре~IОНТIІОГО

за­

зміц­

правопорядку.

підрахунка­ річний економічний ефект впровадження установки

для

наК.liJдання

протектора

стріЧ!\ою на Броварському за­ воді дає понад 200 тисяч кар­ БОllанців на рік. Більше 1 міль­ йона 300 ТlIСЯЧ КiJрбованців на рік -- така ефективність ВІІКО­ ристuння

усього

комплексу

~Ia­

ШІІН, створеного винахідника­ ~III, і механізовує працю ШІІНО­ Р('~lОнтників на всіх стадіях ні.1. піДГОТОВКIІ виробництва дО

ВИПУСКУ нових виробів. Технічне рішення по уста­

воду і тресту «УКРШlllюре­ ~!OHT» А. І. Зайцев, О. М. Вла­ сенко, М. Р. Бобко, П. Н. Жу­

новці

раХОIJСЬКИЇі

ектуванні НДІшинмашу (Мо' cKua) типових IІІllновіднов.1Ю­

нували

та

інші

принципово

запропо­

нову

техно­

тора

д.~я

накладання

стрічкою

сування

в

протек­

знайшло

засто­

перспективному

про­

логію наК.~адання протектора IJУ3ЬКИМІІ стрічкаМIІ: шина від­

ва.1ЬНИХ

новлюється

~Iaє у lН'да.1СКОМУ майбутньо­ му ще один винахід бровар­ ців: верстат для ремонту роз­ шарувань авт'омобільних шин.

НIІI\ІІГlIЮIО

стрічкою

з

протек­

допомогою

машин.

ної переробки зношених шин С. Волков: «Окрім річного економічного ефекту в сумі 60 тисяч карбо­ ванців, ЯКИЙ МІІ ОТРlІмали, ВІІ­ КОРlІстаВIІ1И досвід і допомо­ гу броварських ши.норемонт­ ників, маємо й іНШІ вигоди ...

Позбавилися п.1утанини з асор: тимеllТО~1

протекторів,

скоро­

тились П.'ющі СКЛiJДСЬКlIХ при­ міщень дЛЯ ЇХ зберігання. Поне

завжди

могли

повністю ЗiJбезпечити завод протектораМIІ в асортименті. З

заlJодіlJ.

lИllроке

Він

теж

застосування

буде

ОТРІІ­

представлений

на міжнародній виставці­ своєрідному ог.~яді досягнень а I1тосервісу.

На попередніх виставках в Союзі винаходи броварців при­ вернули увагу багатьох спеціа­ .1істів. Треба сказати, що вонн впроваджені вже на всіх ши· норемонтних заводах України, а також у РРФСР, Білорусії, Туркменії, Литві та інших. На· ші зеМ.~ЯКIІ сподіваються, що створені ними механізми спо­ добаються і зарубіжним спе· цia.~iCTaM, що з'явиться МОЖ­ ливість встановити нові тор­ говельно-економічні зв'язкн між країнами і фірмами, в чо­ му і полягає головне завдання виставки.

В.

ДЕМ'ЯНЕНКО.

соціалістнчний побут, проти

під контроль депутатів.

(область,

місто,

місто, ~

Базєва, В. В. Ковальова, М. С.

стор.

G

Зараз у селі йде активна підготовка до виборів до міс­ цевих Рад. Партійний комітет радгоспу провів семінар агіта­ торів, політінформаторів, лек­ торів первинної організації то­ вариства «Знанню>, на якому

колективом

п'ятирічки. Народні

обранці турбують­ ся про ВПОРЯ/u(ування і благо­ устрій села, про поліпшення побутового, дящих,

і

3Н<іЧIІІIХ

МІ!, Ilі.~

попередніми

Постол і В. М. Єрмоленко.

раДГОСIjУ «Великодимерський» у третьому, вирішальному році

нання

обов'язку

НІlмаг,ш

Тllсячам ПОКРИШОК».

100 За

найперший обов'язок місцевих Рад,

виконання соціалістичних зобо­

вельного

авторитет

IIL';lO:lil(iB,

~!Ожmlвість даваТIІ друге жит­

тн

Зміцнення економічноі могутності, оборо­ ноздатності соціалістичної Батьківщнни­ священний обов'язок кожного радяиського

демократія для

СУМЛІнним ставленням до вико­

почесного

у

ВIIГ.lяді поперсдньо сформова­ ної гумової стріЧКI!. Цей ме­ тод ~laB ЧllОlа.10 т~хн()логіЧI!ИХ

Прошарову і протекторну вальцювальну гуму зберігати зручніше, звільнилнсь вироб­ ничі площі. Крім того, вирос­ ла продуктивність відновлеНIІХ шин. Протягом року ми маємо

громаДJlнина.

На МІІНУЛИХ виборах до Ве­

картоплярі,

lІа-

застосовували

депутата.

ГОТУЄМОСЬ ДО ВИБОРІВ ликодимерської

дальше

Наша краіна, республіка (область, село) від виборів до виборів.

торжество

справжнього народовладдя.

Антинародна,

радянськоі законності

Наша країна, республіка село) у дев'ятій п'ятирічці.

держава трудящих.

талістичної державн.

і

споживання

гаНІзатор усіх наших перемог.

РаДянська держава

протектор"

Н()ВОІ()

причини

вальцювальні пластини, чим погіршували якість продукції.

Голо~не завдання дев'ятоі п'ятирічки і роль Рад у иого виконаниі. Збільшення виробництва товарів народного

натхненник і ор­

-

1\.'lа.~аIlIlЯ

С'таВЩИКlI

трудящих

кожного

результат украінського

народу з трудящими всіх республік СРСР.

~омуністнчна

В центрі уваги народних обран­

депутатів

повСIO/l,IIО

шляхом

цієї

пережитків минулого в свідомості і поведінці

років.

Розквіт Радянськоі Украінн братерського співробітництва

-

Боротьба за

соціалістичноІ держави.

50

важливий иапрям діяльиості

Поліпшення умов праці, життя, відпочиику

засновник і керівник першої

-

-

НІІІІІІІ

ili:lHOil:1I01\:1.'IIICb

року і

1973

важливе завдан­

-

ві­

бюлетні» ЗiJ .N11 25 У травні 1972 року го.l0ВНИЙ інженер Кстовського заводу комплекс­

Виховання ~оціалістичної дисципліни праці,

ПОЛIТIНФОРМАЦIl, БЕСІДИ

Союзу РСР

план

часу

добре

країні. До ос­

ХХІУ з'їзду

трудящих і соціалістичне

організованосТІ трудящих ня місцевих Рад.

му будівництві.

-

рішень

осиовне завдання місцевих Рад на

-

Ради депутатів

ХХІУ з'ізд КПРС про шляхи підвищення ролі Рад депутатів трудящих у комуністично­

В. І. Ленін

в життя

місцевих

змагання.

жавний і громадський діяч.

нашій

Прогресивність цього методу підтверджують сотні спеціаліс­ тів з багатьох підприємств на­ шої країни. Ось оцінка, яку дав у «Техніко-економічному

засади в діяльності

Народногосподарський

живе втілен­

ня ленінських принципів

у

прот~ктора

-

вузькою стрічкою

!lОМИЙ

тора

Рад

завдання Рад.

головний органів Ра­

дянсько! влади.

руть

по­

сучасному етапі.

дальшого

демократії.

Демократичний централізм принцип побудови і діяльності

ного

органів.

-

Рад.

демократії.

Корінні переваги соціалістичної демократії

ли

важ­

Поліпшення діяльності місцевих Рад місцевих

надзвичайно

по .НUК.lадаНIІЮ

вирського

Рад депутатів трудя·

-

було

трудозатрат. Винахідникн

державний і громадський діяч.

-

Громадські

над буржуазною.

.

інтернаціо­

щих.

Неспроможність буржуазннх та ревізіоніст­

ців.

живе уособ-

стійна турБОта партії.

суспіль­

ства.

І

гордості

Місцеві Ради депутатів трудящих

радянського типу де­

соціалістичного

трудящих пролетарського

Участь у діяльності

лення радянської державності і демократії в

в

непо­

-

Закон про статус депутатів Рад.

краТІЮ.

розвинутого

безпартійних

Права і обов'язки радянського депутата.

В. І. Ленін про класову суть демократії. Л~нінське вчення про соціалістичну демо­

умовах

і

УРСР

ку Чехословаччина, Болгарія, Сполучені Штати Америки, Франція та інші країни. 011.1111 ~ винаходів - агре­ гuт

постійна турбота місцевих

лення принципів налізму.

зміцнення Країни

про дальше

-

Ради депутатів

вирі­

-

ництві.

ХХІУ з'їзд КПРС

найдемо­

-

загальнонаціональиоі

у всіх трудящих Рад.

комуністичному будів­

мократії.

система

ту

приємне для броварських ши­ норемонтників. Два їхні вина­ ходи рекомендувалися на міжнародну спеціалізовану виставку «Автосервіс-73», що відкриється у кінці цього міся­ ця в Москві. На ній представ­ лятимуть найсучаснішу техні­

таНIlЬОГО

Виховання

Рад. ХХІУ з'їзд КПРС про дальше зростання

Історичне значення

виборча

рушний.

бітництва з трудящими всіх республІк СРСР.

керівної ролі партіі в

невід'­

-

Положення про вибори.

еко­

соціалі­

номІки, иауки, культури результат зусиль трудящих України, їх братерського спІвро­

шальна умова розвитку

Основний закон Ра­

кратичніша в світі.

УспІхи Радянськоі Украіни в розвитку еко­

Зростання

-

ємне право кожного радянського громадянина.

важ­

соціального,

номічного і культурного стичного суспільства.

патріот,

держави.

Обирати і бути обраним до Рад

братерська

народів

трудівник,

Конституційні права і обов'язки радянських

нальної політики КПРС.

Утворення і розвиток

-

громадян.

Утворення Союзу Радянськнх Соціалістич­ них Республік тріумф ленінськоі націо­

взаємодопомога

людина

інтернаціоналіст.

Радянська держава головне знаряддя по­ будови соціалізму і комунізму.

-

суспільство роз­

соціалізму.

Радянська

ву.

Ради депутатів трудящих нова Радянськоі держави.

-

Радянське суспільство винутого

Це повідомлення з Міністер­ ства автомобільного транспор­

медичного,

торго­

обслуговування дотримання

заКРІПJIено

тру­

громад­

ського порядку. Ці питання ре­ гулярно виносяться на обгово­ рення виконкому і сесій сіль­ ської Ради. Приймаються кон­ кретні рішення, які успішно [Jтілюються вжиттн.

За останній час активізува­ ли свою діяльність постійні ко­ місії сільської Ради. Особливо плідно

працюють

бюджетна щенко)

(голова

і

планово­

(голова В.

В. Ла­

сільськогосподарська

К.

Г.

Євтушенко).

Свідченням цього є те, що сільська Рада достроково ви­ конала квартальний план збо­ ру фінансових платежів, орга­ нізовано провела закупівлю у лишків продуктів населення сільського господарства. В цьому-

немала

заслуга

депута­

тів М. Ф. Онашка, В. М. Дов­ гої, А. А. Суботенка, М. П. Семенога, І. С. Селюка, Ф. А.

кожного

з

них

за

виборчими округами і виробни­ чими дільницями. Вони про­ водять бесіди з виборцями про радянську виборчу систе­ му, знайомлять Їх з матеріала­ ми спільного урочистого засі­

дання ЦК КПРС, Верховноі Ради СРСР і Верховної Ради РРФСР, присвяченого 50-річ­ чю утворення Союзу РСР, По­ <;таIIOВОЮ квітневого (1973 р.) Пленуму ЦК КПРС «Про між­ народну діяльність ЦК КПРС по здійсненню рішень ХХІУ з'їзду партії», промовою Гене­

рального секретаря ЦК КПРС тов Л. І. Брежнєва на першо­ травневому мітингу на Крас­ ній плоші у Москві, заклика­ ють ударною працею зустріти день виборів, одностайно від­ дати свої голоси за кращих синів і дочок Батьківщини, за кандидатів блоку комуні, -ів і безпартійних.

Г. ЛІСКЕВИЧ, голова виконкому сільськоі Ради.

НОВЕ ЖИТТЯ

о

На знімку: заслужений ра­ Іlіон:мізатор УРСР, начальник Пl.1узевої служби метрології та автоматики Броварського Шllноремонтного ЗiJВОДУ А. І.

Зайцев кет

кою

перевіряє

установки

його

на

діючий

перед

ма­

відправ­

міжнародну

ви­

ставку.

Фото А. Козака.

Журнал "Комуніст України" см

5

Вийшов у світ травневий номер теоретичного і політичного журналу ЦК КП України «Комуніст України~. Журнал публікує матеріали квітневого Плеиуму Централь­ ного Комітету Комуністичної партіі Радянського Союзу, по­ станову Центрального Комітету КПРС «Про 70-річчя 11 з'їзду РСДРП~ та матеріали квітневого Пленуму Центрального КомІ­ тету Комуністичноі партіі Украіни_ Вміщено передову статтю «Виховувати переконаних інтерна­ ціоналістів»

.

Шд рубрикою «До 70-річчя 11 з'їзду РСДРП» надруковано статтю кандидата історичних наук Б. І. Корольова «КПРС -

втілення ленінського вчення про партію нового тнпу~. Рубрнка «Наука управліННя» містить статтю члена-кореспон­ дента АН УРСР В. Г. Афанасьєва «Управління в розвинутому соціалістичному суспільстві».

Академік АН УРСР М_ З. Шамота виступає з статтею «3а конкретно-історичне відображення життя в літературі».

Субота,

12

травия

1973

року

о


ТВАРИННИКИ У ВСЕСОЮЗНОМУ ЗМАГАННІ :• :

ДОSlрви

ЗАВДАННЯ РАДГОСПlВ І ПТАХОФАБРИК

:: t :

і

: :

і

РАйОНУ НА ТРАВЕНЬ

*

1973

РОКУ ДОЯРКІІ,

Надоїти в травні від кожної корови 300 кілограмів молока. що становитиме 5505 тонн, продати

його державі 5138 тонн. 1:. Виробити і продати державі 595 тонн м'яса. 1:. Виробити 12885 тисяч штук яєць, продати їх державі 11 ї76 тисяч штук.

:

Ковпак

Це прискорить виконання зобов'язань у Всесоюзному соціа-

...................

На молочнотоварній феРМі Богданівської птахофабрики соціа­ лістичне змагання доярок О'lО.1ЮЄ комуністка Софія [(lанівна ЦЬО,l/­ ка - кавалер орденів Леніна і Жовтневої Революції, депутат об­ Ради депутатів трудящих. За чотири місяці третього року вона надоїла по 1443 кілограми молока на корову за­

n' ятирічки

кріпленої групи, а зараз щодня одержує по 14-15 кілограмів. Пере­ дова тваринниця охоче ділиться свої.Н досвідом з nодругами по робот~ На фото: С. І. ЦЬОМКА

феР,lm. Зліва направо

-

(третя

ліворуч)

.

з

.

групою nраЦ16ниюв

бригадир А. М. Арсьонов, доярки А. П.

БОБКа, О. О. ТЕПЛЮК, Р. М.

БЕЛА ШЕВА, FЩ'LOльник цеху тва­

ринництва В. В. САПlТОН. Фото

Корови

Павленко.

корови в літній табір, де

Іна

mпеНИЦі,

на озимому житі, зелений корм.

,вдень

посіяних

Першою добилася надоїв молона Ганна

Дояр

Федір Петро­

вич Асташов одержує щодоби від кожної корови 15 кіло грамів ~10лока, Ганна Романівна

є вода, організовано механізо­ ване .доїння. Ранком випасаємо худобу

ТСП.lюка.

літніх таборах

в

у передд,ні Першого травня :lві тваlринницькі бригади рад­ госпу «Ирасилі,в,ський» вивели

1144

П.

на

пудових Павлівна

Пожидаєва,

Ніна

Михайлівна

Дяченко, Ганна Іванівна Бон­ даренко та ряд інших по 12 -13 кіЛОГ.рамів. В ЦіЛОМу по радгоспу по 10,2 кілограма. М. САйКО, головний зоотехиік-селекціоиер.

Виконання

Р. Т.

(імені Кірова)

плану

виробництва і продажу державі продуктів тваРИНlІицтва птахіВlІицтва господарствами району за 4 місяці 1973 року

IIа.зВII

ТРУДОВА

госпо;\прств

і\lені

Щорса

«ЗаВОРIЩЬКИЙ» «Русанівський» «ТребухіВСЬКIІЇ!» «Л іп(івськиї!»

«Жердівськиї!» «КРJСll.1іВСЬКllіі» «ЗаПJlаIJНИИ» «З О р я» «ГОI'О.1 іВСЬКIIЇР> «БоБрIщыl.и» « Ве.1икодимер-

:j86 1101 1056 934 868 862 847 84:2 728 721 698 G69 І

83,5 85,2 82,9 85,0 83,2 85,7 7'2,8 &:3,7 8:3,1 81,9

41:3 .'349 265 291 239 203 172 238 139 210 191 187

30,8 23,2 25,1 21,9 33,8 16,8 8,4 24,1 14,0 10,9 IG,2 12,4

90,1 .145,7 84.9 110,5 89,5 78,7 70,0 110,.1 69,2 149,7 72,8 84,8 69,9 78,8 67,6 121,2 42,8 76,3 68,() 58,4 60,7 84,0 52,1 б2,8 52,4

108,2

92,6 Ю,4

СЬКИЙ» Птахофабрики

587

79,6

144

18,8

Семиполківська Пухівський ППР КаЛlІТянська

1209 1148 1111

90,9 92,6 89,6

173 65 182

30,2 22,9 17,:3

67

110,0

8І)

13Іі,2

1:20,2 91,5

79

77,7

(Ю,!)

1037 838

85,2 88,0

138 119

22,7 54,9

75 75 84

10l,Ї

1:259

90,0

134,4 85,9 115,4 61,0

ки '.\lарїі Андріївни Носенко, яка ·добилась ,в минулому мі­ сяці 706 грамів середньодобо­ вого приросту тварин, а по Бро­ ,варському

лідна

станція

82,5 94,0

73,6 92,4

радгоспу

члени НПРС Ніна Андріївна ФоМіна і Надія Миколаївна Осіпова. Приріст по їх групах тварин з початку !року 689 -684 грами.

-

Що

ж

забезпечує успіх?

Це

ділове змагання з праЦівника­ ми IкормокуХ!ні за високу якість кормів, використання молочних

104,1 10G,6

П.1емза·вод

«РУДІІЯ» Богданівська Київська імені l\iрова Радгосп-комбінат «Калитянськиї\» Центральна дос­

,відділку

імені Юрова ,він становив у ми­ ІНУЛОМУ ,МіСяці 640 грамів. Се­ ред правофла.нгових змагання

86,8 89,1 95,5

і

!VI'ясних відходів,

гає

що

допома­

е.!{ономити концкорми, систе­

матичне

під,вищення

кваліфікації навча.ння,

в і,

ділової

гуртку головне

3О0вет­

-

осо­

биста вtдповідаЛЬНіСТЬ за ,вико­ нання

СОЦіаЛіСтичних

зобов'я­

зань.

48,0 73,2

БроварСЬ'Кі тваринники зма­ гаються із зазимськими. В цей

день

Червоний

прапор

було

604 444 404 125 365 384 390 429 402 358 332 364 389 352 275 348 307 211 302 370 375 378 215 308 418 334 172 329 243 131 369 306 3,19 213 300 308 285 238 309 306 349 132 313 318 339 351 253 332 359 308 273 286 347 330 303 249 313 280 300 234 276 374 280 199 334 320 277 295 294 319 274 301 281 275

1973

року

Гура Г. М. «<Русанівський») Яковенко К. А. (імені Кірова) Іванова О. Г. (<<Заворицький») Туренок О. О. (<<Заплавний») Овчинник О. Г. «<Плосківський») Якуша Г. П. (імені Кірова) Чайка А. М. (<<ТребухіВСЬЮІЙ») Москаленко О. І. «<ЛіткіВСЬКIІЇ!»)

1263 1262 1260 1258 1255 1254 1252 1265 Носко О. П. «<Жердівський» ) 1247 Ткаченко Н. І. (імені Щорса) 1242 Пильтяй М. М. «<РусаllіВСЬЮIЇ!») 1242 Гузенко Т. М. (імені Кірова) 1242 Компаиець Т. М. (<<РУДІІЯ») 1235 Ворона О. Н. (імені Щорса) 1233 Полякова П. Т. «<ЗаВОРИЦЬЮIЙ») 1230 Міщенко €. П. «<ПлоскіВСЬКIІЙ») 1228 Коломієць Н. д. (Семиполківська) 1225 Москаленко К. Л. (імені .Щорса) 1224 Скрипченко О. Р. (<<Плосківський») 1221 Дяченко Г. Н. (СеМllПолківська) 1218 Гончаренко Н. П. (імені Щорса) ,;1217 Зелен ко П. д. (імені Щорса) 12.14 Драгініч П. І. «<ТрсбухіВСЬКIІЙ») 1208 Ковбасинська О. М. (<<Требухівськ.») 1206 Жук Т. О. «<Русанівський» ) 1 2 0 4 Кукса Г. С. (<<Зоря») 120 І Шарко В. Я. (імені Щорса) 1194 Строкач М. М. (<<ПлоскіВСЬКIIЙ») 1194 Карпенко П. І. (каюIтянсы1а)) 1.191 Корчага Г. Г. (імені Щорса) 1189 Найда О. Г. (імені Кірова) 1180 Чернишова Т. л. «<Гого.lіВСЬЮIЇІ») 1174 Вірич М. П. «<Русанівський») 1174 Яременко М. Я. (<<ЗаВОРИЦЬКIІІЇ») 1171 Деркач Н. Т. «<Гоголівський») 1160 Іванова Т. О. (Семиполківська) 1160 Ткаченко Г. В. (імені Щорса) 1160 Кутузова Г. М. (імені Щорса) 1156 Юрченко К. Ф. ( «Русанівський») 1155 Тереня Л. Х. (<<Рудня») 1155 Басанок д. М. «<заворицькиї!») 1154 Лазаренко К. І. (Ка.ll1тянська) 1152 Жарик €. О. (імені Кірова) 1152 Овчар У. Я. (<<Требухівський») 1151 Радченко Н. М. (Калитянська) 1151

255 28О

327 220 257 281 144 276 332 336 286 266 309 296 320 256 282 299 255 280 266 287 175 374 276 279 281 227 320 297 193 317 297 308 290 266 231 282 302 300 300 300 235 349 165

Л7'АZПИИЦЖ Пташниці,

g

назви

»

0:>0:>

~O:;..,;~

господарств

-.а:::(;>."

~~~~a

O"''''''~ Середа €. І. (Пухівськиїl ППР) Носуленко С. П. (Ки,вська) Загура О. Л. (Пухівськиї! ППР) Ковпак Г. І. (Київська) Микал О. Г. (Пухівський ППР) Бруй М. Й. (Київська)

102,6 98,3 98,1 96,7 95,9 95,8 Слуценко Л. П. (Київська) 95,3 Косахівська К. А. (Київська) 94,1 Боровик Н. І. (Київська) 93,9 €сипенко Н. І. (Київська) 93,6 Лучина Т. Ф. (Київська) 93,3 Пиндюра С. Г. (Пухівський ППР) 93,2 Погребовська О. К. (Київська) 92,1 Суменко Г. О. (Київська) 91,9 Буряк Р. М. (Київська) 90,7 Мельниченко r. І. (Київська) 90,3 Процайло О. Г. (<<РУДІІЯ») 89,6 Паденко В. О. (Київська) 89,4 Бутусова К. М. (Київська) 88,4 Кулигіна €. П. (Київська) 88,3 Шульга К. М. (Калитянська) 37,4 Щекотолина Р. Й. (Київська) 87,0 Бобко М, П. (Богданівська) 86,3 Здоровець К. І. (Богданівська) 83,8 Теп.~юк Г. С. (Богданівська) 83,7 Романенко Г. В, (60гданівська) 83,0 Гриб Г. К. (КаЛИТЯlІська) 83,0

178100 661280 284400 728350 267000 809610 851600 853770 834365 792185 738180 278300 799405 789500 803100 788800 190702 784600 744010 907050 353216 640830 790310 734580 752650 970244 284596

ТВАРИННИКІВ

ВАХТА

Цей прапDtр ви!дно здалека. Він ,піднятий на честь свинар­ РаДI'ОСПИ «П.10скіnСЬКIIЇI»

Н71

1770 1767 1662 1642 1634 1583 Печура Г. Г. (СеМllполківська) 1544 Швачко К. М,· (Калитяиська) 1532 Булах М, І. (Семиполківська) 1531 Сидоренко С. І. (імені Кірова) 1504 Касян Р. І. (імені Щорса) 1494 Касян Г. М. (<<Плосківськиї!») 1485 Пиндюра С. д. (Пухівськиї! ППР) 1483 Топіха М. П. «<П.10сківськиїl») 1480 Jlогвиненко Г. П. «<Гоголівський») Самохвалова К. О. «<ТрсбухіВСЬЮIЙ» ) 1464 Хоменок д. €. (дояр, «ЗаВОРIЩЬКИИ») 1455 1453 Ряба К. К. «<Русанівський») 1448 Лесик В. М. «<Плосківський») 1443 Цьомка С. І. (Богданівська) 1435 Василенко А. О. (Семиполківська) 1435 Теплюк О. О. (Богданівська) 1429 І-уща М. Х. (СеМИПО.1ківська) 1428 Загура С. д. (Пухівськиї! ППР) 1424 Кучер €. І. (імені Щорса) 1419 Сойма С. П. «<Заворицький») Остапчук Н. В. (імені Щорса) 1408 Заболотна М. І. (імені Щорса) 1403 Моця Р. М, (<<Літківський») 1403 1392 Ка кун О. М. «<П.10сківськиї!») Міщенко К. М. «<Плосківський») 1387 Какун О. А. «<П.10сківськиї!») 1384 РеНСька А. В. (імені Кірова) 1384 .Jlитвиненко О. Т. (імені Кірова) 1382 1373 Рогальська Т. Я. (імені Щорса) 1369 Салай О. А. (імені Щорса) 1364 Лисеико Ф. А. (імеllі Щорса) 1362 Бутрим О. Г. (Семиполківська) 1354 Колутницька Г. О. «<Русанівський,,) 1349 Коваленко У. М. (Калитянська) 1345 Шелест Г. Л. (Калитянська) 1345 Ренська Н. М. (імені Кірова) 1342 Сахно Н. З. «<Л ітківський») 1340 Бондаренко І. І. (Ка.1итянська) 1340 Шевченко €. П. (Калитянська) 1340 Строкач О. А. «<Плосківський») 1338 НечитаЙ.10 М. Н. (імеllі Кірова) 1335 Корнусь В. €. (Ка.1итянська) 1332 Кедич Л. Т. (імені Щорса) 1328 Бондар Н. М. (<<П.10сківськиЙ») 1315 Бруєнко С. П. (імені Кірова) 1311 Янчук Г. Ф. (імені .Щорса) Коваленко О. П. (імені Кірова) 1309 ,1302 Батюк Г. М. (СемиполКівська) 1298 Рог О. Т. (імеllі Кірова) 1292 Бойправ Н. С. «<Плосківський") Теплюк Ф. І. (Богдаllівська) 1291 Строкач Г. П. «<Плосківськиї!») 1290 Коханівська М. Г. «<Л ітківсыї\>>)) 1287 1282 Кукшин М. З. (Калитянська) Шамриленко Г. І. (імені Щорса) 1282 Литвиненко М. К. (імені Кірова) 1280 Фалейко О. М. «<Зоря») 1279 Рудюк О. А. (Семиполківська) 1277 1275 Крук Г. В. «<Жердівський" ) Литовченко Н. Н. (<<Плосківський») 1274 Петренко Г. І. (імені Щорса) 1273 Клименко Г. М. «<Літківський») 1269 Ситниченко Н. П. «<Плосківський») 1263

лістичному змаганні.

лесної

2414 1931 1910 1893 1784

Кривець Н. Г. «<Плосківський») Щербина П. П. (<<Плосківський») Осьмак В. С. (<<Плосківський») Зелен ко К. А. (імені Щорса) Безименна Н. М. (імені Щорса) Ка кун Г. Т. «<Плосківський») Касян Н. М. (<<Плосківський»)

Ножний колектив ферми, працівt~ИК повинен використати

і

господарств

Бобко М. М. (Семиполківська) Ос.тапець Т. І. (СеМИПО.1ківська) Лесик Ф. І. (<<ПлоскіВСЬЮIЇ!»)

сприятливі умови пасовищного періоду для різкого збільшення виробництва молока і м'яса, зниження їх собівартості.

: : :

назви

Підсумки роботи за 4 місяці

тут

піднято

на

честь

доярки

Марії Иирилі.вни Логвиненко, яка Інапередодні одержала від кожної

закріпленої

корови

по

кілог·рама молока. Пудо­ вих надої,в !добиваються в ці дні Иатерина АlНдріївна Яковен­ ко, Євдокія Олеl){сандрLвна Жа­

16,5

рик та інші. Добре ідуть ,справи

у

свина­

,рок і телятниць. евдокія Тихо­ нівна Селик оде)ржує по 660 -700 грам1в середньодобового приросту свиней. По 700-800 грамі,вприросту ,молодня.ка

до­

биваються телятниці Га'нна Да­ нилі,вна Ба·рбон, Ольга Петрів­ на Щиголь та їх подр.уги. На

трудовій

,вахті

і

тварин­

НИll\И Погребського та Троєщин­ ського відділків. На відділках ,розгорнуто підготовку до літ­ нього утримання великої рога­

тої худоби. Ініфатори з~агаlННЯ

за

республіканського високу

ПJ~одуктЩ!­

НІсть тваринництва ДlЛом пrд­ кріплюють свої зобов'яза:ння.

Д. RАЦЕНЕЛЬСОН, громадський кореспондент.

Ганна

Васнлівна крук,

те на фото,- ветеран

яку вн бачн­

на молочнотовар­

ній фермі радгоспу «Жердlвськиl!~. Тут вона працює весь післявоєнннй час, стала маilстром своєї спраВн. 3а чотирн місяці нннlшнього року надої­ ла по

ву,

1275

зараз

кілограмів молока на коро­ щодня одержує по 13,5 кІ­

лограма.

ФОТО

П. Теплюка.

______Q______________С_у_б_oт_a_,_1_2__тр~а_в_Н_я_l_9_7_3~Ро_к~у________________~Q ______ Н_О_В_Е__ )К_и_Т_Т_я ______О=___________________~О~_3__сТ_О~p_.~8~___


ПОРТРЕТ ЄРМАКА

ВЕЛИКОМУ ПОЕТУ ПРИСВЯЧЕНО у

Плосківсько,ну

культури

відбувся

го

життя

і

століття,

відбувся

ші

і

пісні

на

ПІЛЬГИ ПРИ30ВНИКАМ

великого

грою

райониою

юридичною

участь

ЗАПИТ АН НЯ. Чи зберіга­ ється за військовозобов'яза­ иим зарплата за час вlдвlдии

Головні

ним вІйськкомату ком?

ролі

майстерно

нували Марія Юрій Топіха. Всі

вико­

Колоша

та

присутні залишилися

доволені

вечором.

дякували

учням.

Вони

Н. НИЧИПОРУК, учителька Плосківської середньої

писки до призоВlНOЇ ДіЛЬНИЦі,

призову 'на ,ді!ЙClН'У віЙСЬко,ву

школи.

Нf\.Шf\. ЛИСТОНОШf\.

сить

пору року

передплатникам

газети листи,

не

господарство,

дл,я

тьох

І.

Рубанку

lінших,

Я'к,І

,ранковІ

·т.

підтримали

години

Литви:ненко,

йшло :біЛЬ'lllе

працює

вже

наді­

6,5 тонни мо­

лока.

Завзята наша енерrійна,

тий

хоч

десяток.

лася

листоноша, уже їй шос­

Давно залиши­

вдовою, але

ховати сина і

зуміла

доЧlRУ.

ви­

НІна

уже закінчила десять класіВ,

а

Володимир

сьомому.

навч.ається

Росте надійна

в

змі­

на.

Дя-куємо

вам,

Ганно

Ти­

xO.HILвIНO, за самовіддану пра­

цю. Бажаємо доброго ров'я, успіхіВ 'У життlІ

здо­

В. ЗАБЕРЕЖНИИ,

громадський кореспондент.

залучаються

реднього ТИЖlнl. JЦO лаlВ потім

а

підчас

реклам.

'якихось

звільнені

,в!:Д

І

Як

иеточне

повlдо-

-

Спортивна

як

ступені

.

ровес·

друга.

20.45 21.15 21.45 - Фільм,вистава ці». (2 серія). 23.15 Програма

військової

програма-ЦТ

9.20 -

9.05 -

Гімнастика для дітей. Новнни. Кольорове телебачення для ді­ «Будильник». Для воїнів Радянської Армії і Флоту. «ДальніІІ гарнізон» .(Передача третя). «Музичний кіоск». Для шко·

9.30 -

10.00 -

тей.

лярів.

-

«До

11.00 -

таємниць

живої

10.30 -

прнроди

•.

не бі'лыllIe трьох ІМ іCJЩі.В , lНе враховуючи чаоу переї3Ду.

ПерерахYlНОК У зв'я;жу з lВи­

• Сільська

щня

призову

плачен.ою ~опомогою

водиться,

а

минуло

13.10 -

не ІПРО­

при IJIОВТОРНОМУ

ПРИ1ЗОІВі lВона Івцдається Іна заг,альних Іпlдставах.

Художній

ні

•. 14.30 -

фільм «Джаміля година». .Літератур· зустрічі». (О. Сурков). Ко·

15.30 -

ЛЬОl]ове .!елебаче'!ня ТНПЛlкаЦlИНИХ

-

До 18·ї річницІ Варшавського ДОГОВО' ру. Прем'єра художнього теле· фільму .Між п'ятницею і понедlл, КОМ». (НДР). .Міжнародна панорама». Заключиий кон· ц!"рт фестивалю мистецтв .Московські ЗІРКИ». (Перше відділення). Інформаційна прогрвма .Час». Заключний концерт фестивалю 11411' стецтв «Московські зіркн» (Друге ВIДДI.чеиня). Спортивна програ· ма. Новинн. Програма пере·

18.30 -

17.15«Київська панорама~. 18.00 - Пер­ шість СРСР з футБО.1а: «Дніпро. .Пахтакор •. 19.45 Інформаційна про· грама «Вісті». 20.00 Співає Клав· дія Радченко. 20.45 - .На добраніч, діти!~. 21.00 Програма .Час». (М.). 21.30 - Фільм,вистава «Вовки та вів· ці». (1 серія). 22.55 Вечірні новинн. НЕДІЛЯ, 13 ТРАВНЯ

причин

ТРАВНЯ

Перша програма

16.1517.1517.45.З щоденника БРllгадира Галятика •. Теленарис. (Передача перша). 18.00Новини. 18.10 .В єдиному строю».

прогресу».

передач.

14

ЦТ Програма передач. «Велика педагогічна рада». Для школярів. «Вогннще».

16.10 -

16.15 -

Програма

«Вовкн та вів· Вечірні новини.

передач.

ПОНЕДІЛОК,

Остроградського».

Виступ оркестру народннх

Перша

16.30 -

19.00 19.30 -

Програма

«Запрошуємо на пісню». Естрадний концерт. Хронікально·Докумен, тальний фільм .Селяни».

9.00 -

.

14.15 14.45 15.15 -

17.00 -

інструментів Палацу культури ХТЗ. (Харків). 13.05 «Закон і ми». 13.35 Кольорове телебачення. .Гляньте їм в очі». Телевистава. 14.25 - «Сім'я.. (Донецьк.. 15.30 -

два

з'їзд

18.20 -

11.25 - Фізика. «Електронна теорія дисперсії світла. Норма.1ьна і ано· мальна дисперсія. Зв'язок дисперсії з поглинанням. Закон Бугера. Теплове випромінювання і його закони~. 12.30 - Програма передач. 12.35 - «Народ­ ні таланти».

.ХХІІІ

12.40 -

12.45 -

програма-УТ

суспільиого

КПРС.

10.25 •. 11.00 -

Марксистсько·ленінська філосо· «Суспільно·економічні формації.

фія.

Історія

ду КПРС». Англійська мова. «Узгодження часів Внща ма· тематика. «Означення визначеного ін­ теграла. Властивості визначеиого інте· грала». Програма передач Художній фіЛЬМ «Новнй атрак, ціон>. Для дітей. «Соиечко~. (Львів). Тележурнал ,Скарбн народу». «Екран молодих». «Хто З 12·тн?». (Донецьк), На· телеуніверситет. Факультет родний наукн і технікн. «Мікроелектроиіка і технічннй прогрес». О. "орній­ чук. .Платон Кречет». Телевнстава, Кольорове телебачения юнацтва. .Музнчна енцикловеді" «На меридіанах УкраїИи». Концерт «Мелодії моєї Бать· ківщини». .На добраніч, ді­ ти!.. Програма .Час». (М.).

програма.

новини.

Новини.

програма-УТ

9.35 -

юнацт­

Передача

«Танцюваль'

ка. 9.50 Історія КПРС. .Боротьба партії за виконання рішень ХХІІІ з'їз·

і2.00 .Кольорове телебачення. Чем· піонат Європи зі спортивної гімнасти­ ки серед чоловіків. (Передача з Фран­ ції). Кольорове телебачення.

ЯlШЦо

lВиробнИЦ'l1Ва,

9.05 -

18.10 - .Мир і 18.20 - Кольорове 19.20 -

формулн

10.50 -

Грома:днни, ПРИЗВ'alНі Радянської Армії, а Із

22.20 -

закінченні

сування

служби, можуть 'повернутися иа пonерещнє Імісце роботи,

16.15 .. Програма муль­

19.20 19.50 -

21.00 21.30-

23.30 -

.

22.40 -

дач.

-

Друга програма УТ ТелевізіЙИі вісті.

11.00 -

11.15-

В ... Собко. .Далекі вікна.. Вистава Кювського росі/lсь,:,ого драматичного

театру імеНІ Лесі Україики. 13.25Музичннй фільм .Пісня російська, РІДна». 13.50 Тележурнал .Паліт. ра». 16.50 Наша афіша. 16.55-

«Сою~ Cep!la і Молота •. (Дружба суд. ноБУДIВНИКlВ трнчі орденоносного Чорноморського суднобудівного заводу з

колек.тивамн

колгоспів

і

радгоспів

МиколаIВЩ~НН). (Миколаїв). 17.30«ЗачароваНІ струнами» . (Ворошилов. Гl?ад). 18.00 - «Від понедІлка до поне.

ДІлка».

18.15 -

Реклама. Оголошення

Телефільм .Де росте щастя~,' Інформаційна програма .Віі· ТІ»: 19.~ - Науково,популяриий фільм 'КІНО І сучасність~. 20.35 «В ім'я

18.30 19.00 -

мнру •. 20.45 «На добраиіч. діти!». 21.00 -. Про.грама «Час». (М.). 21.30Ху дожюй ф!Ль~ «Смертельний ворог» . 22.55 - ВеЧІРНІ новнни. Програма пе. vедач.

фІЛЬМІВ:

~пунтнк». .Веселі І ХЛОПЧИК».

16.45 -

«Гвинтик і майстри», «М'ячик «За міцну систему

Редактор

в. ФЕДЯИ

І.

tЦЕНТРАЛЬНИМ МЕХАНІЧНИМ

'~~~~~~~~~~~I

До

МАЙСТЕРНЯМ

,

токарі,

підсобні робітники. Одинаки

! \

муnяри-штукатури,

забеЗlПечуються

ГУРТОЖИ'l1Ком.

Звертатися .на адресу: \ м. Бровари, вул. Горького, 1, ~ відділ надрІв.

~

Адм1в1страція.

~~.." ow#""""''''f/?..,..,..,. ~.,...".."....,...,. ......j

посилити

коитроль

ванням кІнофІльмів.

за

передплатників! передплата

на

і журнали па друrе піВрІччя

фрезеруваnьники,

стопяри,

уваги

Проводиться

~ на роОоту потрldнl:

~

мив внкоиуючий оБОВ'JlЗКН ди­ ректора кlиомережl Ф. Шихнеи­ ко, матерІал було обrовореио «ПЕРЛИ КІНОРЕКЛАМИ~ иа зборах прац1вввкlв кіВо­ Так иазивалася критична за­ театру. Критика визнана пра­ мІтка, иадрукована у .NЬ 45 на­ вильиою. Художввку вказано иа шоІ газети. В НІЙ йшлося про иеДОJlІки в роботІ. ВиріШеио иаПIІСаиня

за

зустрічі».

Друга

,виплачу­

заробі'ТКУ

для

.

КПРС та йоrо рішення. Зростання ке· рівної ролі партії у комуиістичному бу дівництві~. Ранкова гімнасти·

Екран студента·заочника. Другий курс. 9.05 Англійська мова. Огля­ дова лекція. 9.40 Вища математи· ка. «Формула Остроградського. Засто,

eТ'Ь'CSl допомога ІВ ,розмірі се­

Після виступу газети

иеграмотие,

службу,

струмочку»

телебачення.

23.15 -

Гафура

«Вечори

напис:

Тимофійович.

з Франції). Друга

передач.

на одер­

та бага­

почин і п-родали вже по 150 -200 :кІлог,рам;їв молока. Всього на молокопункт, ,де в

від

Гяуров).

По

.квартир.

військову

!ЦОПРИЗОВ­

ро·

Кольорове телебачення. Впер­ ше на екраиі ЦТ. Художній фільм «Ференц Ліст». (1 серія). 21.00Інформаційна програма .Час •. 2і.30«Майстри опериої сцени». (Мнкола

19.50 -

ВІДПОВІДЬ. Робітникам і слуmбoвцям, \Я·кі !Призвані на

ЖИlВає ІВ сї.льських місцевос­ тях ї \Проходить навчання з

відривом

зІ

бути

черroВОС'тl

Новини.

нероздільні».

«Чілійські

хто призваний иа військову слу2іСбу?

ку на 5-7 робочих ДHlrв зі збереженням середнього за­ робі11RY. За 'ТИlми, хто про­

має

lВиключенІ

можуть

.Біжи,

Музичиа програма

18.00 -

праця

ЗАПИТАННЯ. Чи сплачу­

ОСІВ Іти, на час ,склащ40НlИЯ ек­ заме.н.іІВ одержують ,відпуст­

звернен­

не

(Вірші

телебачення .•у світі тварин».

ється вихІдна допомога тим,

Підтотовкубез ві:дрИlВУ lВід вир06НИЦ'l1Ва, в учбових орга­ нізац~ях ДТСААФ та в учи­ ЛИЩJНих системах IПр9Фтех­

М. М. Селюка, С. М. Теплю­ М.

проходження

,ВОНИ

апис'Кtв жання

юнаки, що дося,гли 17-ріЧ:НО­ го віку. Ю,наки, що прожи­ вають в містах і проходять

.ко,рову, продало державі 500 кілограмІв молока. НаЗИlВає :прІзвища великодимерчан

ка,

Іперевищувати

ної пЬдгоro.вки

прода­

яке

ІПО В ИІНІН О

ва.

Якими

і

фільмів

ників».

За ,віЙСl>КО­ дійсної вій­ зберІгається

Іплоща

.Поезія~,

• Дзеркальце». 15.30 -

військовослужбовцІ

ЖИТЛова

гальну ,В[!ЙСЬКОІВУ повиJПУС'ТЬ»

:ня громадя'Н с. Зазим'я до всІх трУДіВНИКі'В району, щоб ,кожне

до

Разом

ВІДПОВІДЬ. ВіДПОВіДНО ст,аттl 17 «За'ко.ну про за­

Буваючи що­ родині, вона не т.ількивручає ІПОШТОВУ кореспонде.нцію адресату, а й ве'де ро,з'яснюючу роботу прозбільшен:ня продажу мо­ про

ІПРОЇЗДУ

дять допризовиу пІдготовку?

ють державі. дня В кожній

натадує

час

12.30 -

них

пільгамн корис­

ВІДПОВІДЬ. ВОСJIIYжБOВlЦЯМ.и ськовоІ служби

оркестру

програма. (Передача з Музичннй тур·

11.30 -

куті стало видно

по­ пра­

ний зал». 22.15 Кольорове телеба· чення. Чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики серед чоловіків. (Передача

Гуляма). 12.40 Кінострічкн мину· лих років. Художній фільм .Процес про три мільЙони~. 13.45 Докумен­ тальний фільм. 15.00 Кольорове те· лебачення. Програма мультиплікацій·

дійсио! служби?

ЗАПИТАННЯ. ЯкІ пlльrи иадаються особам, що прохо­

ОІдносельчани.

ЛОRа,

результаті

трьох ДНі'В.

Ганна Тихонівна lВиконує ще одну важливу роботу приймає :молоко, лишки яко­ ,великодимерчани

туються

ЗАПИТАННЯ.

з тимзВ.ільнення в!,ц роботи для ,В'іjДIВіIДИ.ll lВійськкомату

телеграми, ГРОШOlВlі перека­ зи, за що їй се'рдечно дяну­

го

ня IВ'траченого в

війсьююмату і .назз,д.

розно­

і журнали, !Доставляє

ють

житловими

включаючи

шу Ганну Тихонівну Литви­ ненко мешканці Ніровського Ві'ДДілка 'радгоспу «Велико­ димерсь,киЙ». Вона обслуго­ lВує 200 дворіІВ. В будь-яку по,году і

службу, ,а та,кож lY питаннях про ,збори чи для відновлен­ стихійного лиха ,військового ДОКУІменту, 'то за НИМ збері­ гається 'сере.дніЙ заробіток,

Так говорять про листоно­

нір.

службу, якщо вони ,не пору­ шували трудової дисциплllНИ, не МОЖYlТЬ бути ,звільнені з робоТи з 1JнlціатИlВИ а!дміні­ страції iIliJдПРИЄ>МС'l1ва, зак,ла­ ду чи організації.

ВІДПОВІДЬ. Якщо робіт­ ник або сл,ужбовщь викли­ каний 'у ,ВійськовооБЛінОІВИЙ opгarн у справах облІку, при­

за­

щиро

во.популярна Ленінграда).

середня заробі'тна плата. Призовники ІВ рік 'с'вого 'lIvи­ зову ІНа дій ону ,військову

за викли­

Концерт

вому

Кольорове

для

Кольоро·

Програма МахачкалИІІСЬКОЇ студії те· лебачення. 11.00 - .Здоров'я •. Науко­

ча~у навчан­

роботу за в;каЗ~RКОЮ ,військ­ комату, і в зв'нз,ку З ЦИМ зни­ жується роЗ!Мір 'ЙОІГО заробіт­ ку, то за IНИіМ збері,гається

сультацією П. О. Клочан.

телебачеиня.

у

безпеки і співробітництва в Європі». 17.00 - Кольорове телебачення. «Клуб кіномандрівників». 17.55 Кольорове телебачення. Відбірковнй маТЧ чемпіо· нату світу з футбола: СРСР - ПівнІч­ на Ірландія. (В перерві новини). 19.50 - Кольорове телебачення. Впер· ше на екрані ЦТ. Художній фіЛЬМ .Ференц Ліст». (2 серія). 21.15 Ін· формаційна програма «Час». 21.45 -

сійських народних інструментів Все· союзного радіо і телебачення. \0.15

часово .переводиться ,на Lншу

кои­

дев' ятикласники Галина П и­ лиnенко, Ольга Проценко, Ва­ лентина Михайленко та інші.

ве

на

завершена,

(ТАРС-РАТАУ)

КО,

9.05 -

Гімнастнка

9.30 -

Новини.

операція

була

сюди

ТРАВНЯ

телебачення.

9.20 -

всіх.

Якщо робіmнИІК чи службо­ вець з ,метою забезпечення віЙСЬ1\QВОЇ підготовки без ві~риву 1В.і;д вироБНИЦ11Ва тим­

службовцям. На ваші запи­ таиия відповІдає завідуючий

лодших класів. Але і дорослі, юних артистів. В інсценіровці брали

12

тонка

лотні

Єр"щк

програма-ЦТ

Програма передач.

9.00 -

льорове

ня збеРі,гаєть'ся :Місце роботи і Ім 'виплачується 50 ~po­ центІв середньоroзаробітку.

Читачі иашо'і газети звер­ таються у редакцію з про­ хаиням розповІсти про піль· ги призовиикам та військово­

вістю вивчають її на уроках російської літератури учні мо­ зачаровані

протягом всього

RJридична консультація

ну казку Олександра Сергійо­ вича «Про мертву царівну і сім багатирів». Вона знайома кожному з дитинства, з ціка­

були

Козака.

Перша

відділі концерту подивилися інсценова­

діти

потрапивши

СУБОТА,

ників. у друсому

і

А,

З

поета у виконанні дев' яти клас­

глядачі

Фотоетюд

МАйОВІСТЬ.

присутні вір­

слова

за­

'Jле5аченнS1

лі­

концерт.

у

тературну діяльність Олександ­

Поті.tt

чайно

пасниках музею Улан-Уде пів­

ра Сергійовича Пушкіна ве­ чір відкрила учениця Валенти­ на Михайленко.

увагою слухали

віть під лупою. І ось худож­ ник П. Х. Алтаєв вирішив від­ новити картину. Коли надзви­

живопису

зберігалася

І

стерлися, nотьмянілu, важко було розібрати зображення на­

мистецтва.

Картина

при­

р~волюції~

націонаЛІзовано

багату колекцію картинної га­ лереї графа Румянцева. За довгі роки фарби на полотні

експону­

виставці

зотворчою

9-А класу під керівництвом учительки О. П. Дроб от.

про

уперше

на

було

розподілено по музеях країни

російських художників із фон­ дів Бурятського музею обра'

свячений творчості О. С. Пуш­ кіна. Підготували вечір учні Доповіддю

портрет

ється

Жовтневої

коли

художника ХVІІ сторіччя, йо­

будинку

вечір,

після

Яким був Єрмак леген­ дарний «nідкорювач Сибіру»? ).Кителі Улан-Уде недавно побачили його: мужнє об­ личчя, одягнений у форму козака-воїна. Таким Єрмак постав на картині невідомого

рекламу­

СТРОК

року

1973

ПЕРЕДПЛАТИ:

на цrнтральні і республІканські журналиЗІ травня; на центральні газети 12 червня; на республІканськІ газети 18 червня; на обласнІ газети 24 червня'

на місЬJ(раАонну газету «Нове ~иття.28

rазети

Передплату приймають друк», відділення зв'язку,

відділення «Союз­ сільські листоноші,

громадські розповсюджувачі ~TBax, установах, учбових 1 птахофабриках.

на

підприєм­

закладах,

радгоспах

преси

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРОДОВЖИТИ ПЕРЕДПЛА­

червня.

Після цих строків передплата оформляється на

ТУ НА ГАЗЕТИ І ЖУРНАЛИ. «СоJOздрук ••

серпень і наступиі місяці.

J_'_'_"_(J_'_~_'_"'''''_d_II_~''' ~~~

НАША АДРЕСА: М.

253020.

БРОВАРИ,

ІНДЕКС

.НОВАЯ ЖИЗНЬ. орган Броварского ropKOl,fa І(оммуннстической партии УкраИНЬІ, городского и раllОНIІОГО

вул. ИиІвська. 154. '1а.==с=о=ве=Т=О=В='",Д",еп=у=т=а=т=ов=т=р=у=д=я=щ=н=х=ся=="=н=ев=с""К=Ой=Ос::б=л=асс..т=и·.....о==В ТЕЛЕФОНИ:

редактора

-

19-3·82.

заступника

ре·

дактора - 19·4·47, 81дповідального секретаря віддІлу сільського господарства, кореспондекта місцевоГо радlо-

\

мовлення

-

вІддІлІв

19-3-18

б ' ро отн. фотокореспондента -

61964.

Газета виходить у вI8ТОРОК, сере,цу, п'ятницю І .,боту.

промисловостІ,

масоаоі

19·4-67.

~.

Броварська

друкарня.

Київськоі області, вул. Київська,

154.

Телефон

-

19-4-57.

Зам.

2319-9884.

#73 1973  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you