Page 1

ПРОЛЕТАРІ

ВСІХ

КРАІН,

в ІНТЕРЕСАХ миру І БЕЗПЕКИ

·"m

вДНАНТЕСЯ! .NQ

73 (3381)

П'ЯТНИЦЯ

2 ЧЕРВНЯ

1872

2

Ціва

31 травня в Кремлі відбулося засідання Президії Верховної Ради СРСР. Засідання відкрив Голова Президії Верховної Ради СРСР ~I. В. Підгорний. У засіданні взяли участь Генеральний сек­ ретар ЦК КПРС член Президії Верховної Ради СРСР Л. І. Брежнєв,

р. коп.

заступники Гол~ви Президії Верховної Ради СРСР і члени Президії Верховної Ради СРСР, голови палат Верховної Ради СРСР, інші

РІК ВИДАННR 33-й

офіційні особи.

Президія розглянула питання «Про ратифікацію Договору між СОЮ30М Радянських Соціалістичних Республік і Федеративною Рес­ публікою Німеччини».

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ,

МІСЬКОІ І РАИОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ

На засіданні виступили міністр закордонних справ СРСР А. А. Громико, голова комісії в закордонних справах Ради Союзу,

ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

у :місь:к:комі КП У:краі

член Політбюро ЦК КПРС, секретар ЦК КПРС М. А. Суслов.

__

У дебатах виступили депутати Верховної Ради СРСР П. М. Ма­ шеров (Білорусія), І. Г. Петровський (Москва), В. М. Кавун (Украї­ на), В. І. Большухін (Свердловська область), В. П. Рубен (Латвія),

"Про стан виконання накрвслених міськкомом КП України і виконкомом місьиоїРади депутатів трудящих заходів по благоустрою міста" 30

травня в залі засідань міськкому паРТll

відбулося засідання бюро міськкому КП Ук­ раІни з участю всіх керівників та секретарів партійних організацій підприємств, будівель­ них і транспортних організацій міста.

Г. В. Романов (Ленінградська область).

М. В. Підгорний зачитує проект Указу Президії Верховної Ради СРСР про ратифікацію Договору. Учасники засідання одноголосно

ємства повинен продовжити будівництво вули­ ці Гальбича до асфальтної дороги, що веде до лікарні, спорудити дороги 3 твердим по­ криттям на вулицях Короленка і Сєдова.

путатів трудящих від 15 березня 1972 року, сказав він, значна частина підприємств міста

Значний обсяг робіт повинні винонати ро­ бітнини центральних механічних майстерень (начальнИІК т. ПУЗИРЄІВ). Ім належить відре­ монтувати дорогу 3 твердим покриттям на ву­ лицях Пушніна, Чапаєва, імені Горького, ре­ конструювати насосну станцію другого підйо­ му, нада ти шефсь'ку допомогу в реМОН1'і шко­ АвтопlJДпРИЄМСТВУ 09034 разом з ли N'Q 3. хлібозаводом заплановано добудувати асфальт­ ну дорогу по вулиЦі ВокзальніЙ. Комплексна партія (начальнин т. Виходець) повинна бу­

активно

ла в травні здати в енсплуатацію дві артснва­

З інформацією «Про стан виконання на­ креслених міськкомом КП УкраІни і виконко­ МОМ міської Ради депутатів трудящих заходІв по благоустрою міста» :виступив голова міськ­

ради член бюро ПоліЩук. Виконуючи

Micl>KKOMY

спільну

КП УкраїНИ М. Ф.

постанову

бюро

міськ­

кому КП УкраІни, виконкому міської Ради де­

включилася

у

виконання

накреслених

заходів по благоустрою міста. Серйозно поста­ вились до виконання визначених робіТ нерів­ ники тресту «Броварисільбуд». За порівняно короткий час будівельнИlКИ тресту чимало ви­ нонали робіТ по монтажу нового ВОДОЩ10ВОдУ,

приступили до спорудження нової шн~ли на 960 місць, підготувались до будівництва ви· значеної ділянни каналізації, дороги по вулиці Димитрова.

спорудження

Заслуговують відзначення диренція і парт­ ком заводу порошкової металургії. Силами робітників цього підприємства в мікрорайоні житлового масивну споруджується ринок. 3а­ води пластмас і ДБУ-50 приступили до бу­ Ді'вництва вулиці Головної від уніІВермагу до

вулиці Кірова. Завод холодильнинів БМУ «Укоопголовпостачу» впорядковують П ривок­ зальну площу і вулицю Привокзальну. Колек­ тив ПМК-15 розпочав реконструкцію вулиці Київської, спорудження тротуару по вулиці Головній, веде роботи на будівництві серед­ ньої школи в районі житлового масиву. Разом з цим окремі нерівники не прояви­ ли належної ініціативи, розворотливості, не спрямували уваги своїх колективів на вико­

нання доведених завдань по благоустрою міста. Лише цим можна пояснити той факт, що заводобудівний комбінат (директор т. Лев­ ченко) досі не приступив до від Чернігівського шосе до

ремонту дороги свого підприєм­

ства, хоч кошти на це має. Не винонують за­ планованих робіт також керівники потужної будівельної ОРl'анізації «КИtвшляхбуд» (на­ чальник т. Рибніков). Колектив цього підпри-

приймають цей Указ. В ньому говориться: «Поданий Радою Міні­ стрів СРСР на ратифікацію Договір між СОЮ30М Радянських Соціа­ лістичних Республік і Федеративною Республікою Німеччини, під­ писаний в Москві 12 серпня 1970 року і схвалений комісіями в закордонних справах Ради СОЮ3У і Ради Національностей Верхов­ ної Ради СРСР, ратифікувати».

Голова Президії Верховної Ради СРСР підписує Указ. Отже, Договір між СРСР і ФРН ратИфікований Президією Вер­ ховної Ради СРСР. Зроблено ще один важливий крок по шляху здійснення виробленої XXIV з1здом lіПРС програми миру. (ТАРС).

жини. Колективи заводів шиноремонтного, бу­ дівельних виробів, нестандартного комуналь­ ного обладнання, РБУ-7 повільно ведуть бу­ дівництво

тротуарів,

заміну

парканів

тощо.

Окремі підприємства навіть ще не приступа­ ли до винонання доведених завдань по бла­ гоустрою міста.

Бюро міськкому КП УнраїНИ заслухало на своєму засіданні начальнина «КИївшляхбуду» т. РиБНtlкова, директора заводу будwельних виробіВ т. Світличного, начальника централь­ них механічних майстерень т. Пузирєва, ди­ ректора шиноремонтного заводу т. Абрамова,

директора заводу електротехнічних виробіВ т. Пиндюра, начальника ПДОП-2 т. Нестерен­ ка,

дирентора

заводу

нестандартного

ному­

нального обладнання т. Бондаренка, началь­ ника ДБУ-50 т. Дубницьного, головного інже­ нера ПМК-15 т. Барболіна, начальника ПМК-503 т. Чабанного, вказало їм на незадо­ вільне ставлення до винонання почесного до­ ручення і зобав'язало у визначені строки вино­ нати доведені завдання по бла,гоу,строю міста.

Харківська область. Село Сніжків Валківського району за остан­ ні роки змінило свій зовнішній вигляд. Майже всі колгоспники сільгоспартілі <Більшовик» справили новосілля в двоповерхових ко­ Ті'джах. У будинки проведено газ та воду. Н а фото: одна з вулиць села Сніжкова.

Фото О. Татаренка.

посилити ДОГЛЯД

Партійним організаціям всіх підприємств, будівельних і транспортних організаЦій запро­ поновано взяти під неослабний контроль хід виконання визначених робіТ по благоустрою міста кожним- підприємством чи організацією.

Редакції міськрайонної газети тя» та місьного радіомовлення

«Нове жит­ зобов'язано

регулярно висвітлювати хід винонання колек­ тивами підприємств будівельних і транспорт­

них організацій заходів по благоустрою міста.

ЗА ПОСІВАМИ Колектив центрального від­ ділна радгоопу «Зорю> непога­

нріпленої

но

вих бурянів Мотря Івані:вна Карпенко, Віра Миколаївна Де­ нисенко та інші. Цього не ска­ жеш про робітниць Л. Г. Пи­ цан, Г. Т. Романок та Г. М. ПономаренlКО. Вони досі не при­ ступили до прополювання, фор­

справився

ПІДТРИМУЄМО ЗВЕРНЕННЯ КОJ\<\СОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНОТ БРИГАДИ МОНТАЖНИКІВ ВАСИЛЯ МАРЧЕНКА З ПМК-9 ДО ВСІХ БУДІВЕЛЬНИКІВ КАЛИТЯНСЬКОГО СВИНОВІДГОДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ сько-молодіжна,

ня

удостоєна

колективу

праці, налічує

номсомоль­ зван­

комуністичної

20

чоловік.

Се­

ред НИХ дев'ять !ЮМСОМОЛЬ­ фв. Більшість робіТНИіків це доаві:дчені надрові будівельни­ ни, nкі досконало ОПaJНували

нількоМа ми,

а

суміmними

саме:

професія­

монтажника,

муля­

ра, беТОННИlка і тесл,яра. Такі люди на БУЩЬ-1Ш1Й ділянці ро­ боти Ніколи не Іпідводять. Є у нас ще й молоді 'за стажем ро6ітнИ'!(и. Але й ВОНИ,яаслідую­ чи ПРИlклад наших ветеранів, намагаються

працювати

щоб

ріlвень

'стати

ів

так,

передови­

ків.

ГордiJCтю

нашого

колективу

є члени ВЛКСМ Леонід Гура, Юрій Приходько, Леонід СНОРО­ ХОД, ВолодИlМиtP ЄремеИJКО та Василь Черченко. Вони працю­ ють :звеликим

комсомольським

еН1'узіа,змом.

і

не­

СПілкова молодь: Анатолій вельєв, Ольга Дяченко,

Самовіддано

т.рудиться

Са­ Ва-

силь

Олешко,

Галина

Погуляй

та

\ ний

з них працював

за

двох.

інші. Овоє за,вдаНlНЯВОНИ ВИlконали У,сіх нас об'єднує прагнен- достроково при відмінній иносня зробити якнайбільший ті роботи. . вклад у дoc~pOКOBe введення в І Тепер наші робітники працю· дію нашої велетенської комсо- ють на кількох об'єктах. Одні мольської будови Кали- мурують приміщення бані дЛЯ l'ЯНСЬНОГО С'ВИНОВіДГОДівельного 'l'варин у ,СВИIН3UJ·НИКУ N'Q І-а, а ко·мплексу. інші- фасади свинарників Комсомольсько - молодіжна N'Q 3-6 і N'Q 5-IК. Всюди робота бригада монтажників Василя кипить дружно. На честь нашої Ма,рченка з ПМК-9 звернулася бригади біля комсомольського до молодих будівельнинів при- штабу новобудови піднято Чер­ скорити темпи і зобов'язалася воний прапор. на двадцять ДНіВ раlніше строку Недавно сталась ще одна ра­ винонати свій обсяг БУДівельно- дісна подія. Нам вручено чер­ монтажних робіт. Це патріотич- воний вимпел ЦК ВЛНСМ за не починання 'Ми одностайно успіхи у виконанні рішень підтримали і дали слово працю- ХХІV з'їзду КПРС. ЦЯ висока вати під девізом: «П'ятиден· .агорода до:цала сил, примно­ ку за чотири дні». Слово жила ентузіазму. Ми зробимо наше т.верде і вагоме. ЗміІнні Івсе для того, щоб до 1 ~ересня НО,рми усі

виконують

щодня

процентів. Ло-ударному т,рудилися

на

нинішнього

року

:здати

в

екс-

на

плуатацію першу ЧeJ)ГУ Калитянсьного компленсу. Це буде

монтажу залізобетонних перего-

гjднИlМ трудовим подарунном на

родок у свинаlРНИКУ N'Q 5·к монтажникп Володимир Камишний, Анатолій Гонча,рен>ко, Микола Гу,ра та Михайло Павлюк Кож-

честь 50-РіЧЧЯ утворення Союзу РСР. М. РИБАК, брнrаднр комсомольсько-мо­ лодіжиої брнrади ПМК-8.

135 -140

першим

періо­

в

тому

числі

і

про­

сапні. Добрий вигляд має кар­ топля на всіх 95 гектарах ме­ ханізованої ланки Олексія Іва­ новича Коцюби. На кожний гек­ тар було ннесено достатню кіль­ кість добрив, зокрема по 64 тонни органі'чних. Сорт картоп­ лі Сулев. Посаджено її гре­ беневим способо'М, що дало

У ВІДПОВІДЬ-УДАРНА ПРАЦЯ

-

з

дом польових робіт швидно і якісно посtwв та посадив усі культури,

Наша бригада

(Фотохроніка РАТАУ).

'0YAYAZVU'..w'".D7НA"'D'Н.Q'UAYAYUAYU/..wYНA'"/hLU/ZННZD"AYLZН'AYUAVLO'

можливіСть

вий

прово.цити

обробіТ·ОК.

розпушені

досходо­

Декілька

міжряддя

і

разів після

появи сходіІВ. Жодної БУР'JlНИНИ не знайдеш на полі. Ланка при­ ступила до боротьби з шкідни­ ками і ~воробаlМИ картоплі.

На нідділку чільне місце зай­ мають і овочі. Тут вирощують, зокрема, Оl'ірки на 36 гектарах, помідори на 27. Є також 60 гектарів кор,мових БУРЯКіВ. Сумлінно працює на міжрядно­ му обробі'l\КУ проса:пних 'l\paKTOрист Василь Іванович Мороз. Він щодня перевиконує норми виробітку при відмінній нкості. Але після .рясних дощів пішли в РіСТ і бур'яни. Особливо ін­ тенсивно

вони

проростають

у

рядках на бурякових планта­ ціях. Щоб посилити догляд за ПОСі,ва<ми. на площі вийшли не тільки робl'тницl, які відпо­ відно

снла.цених

дого,ворів

ви­

рощують по 0,40 гектара буря­ ніlВ, а й інші.

Оглядаємо ділянку Ганни Єгор,івни Щербак. Вона в основ­ ному заRіНЧує-· обробіток за-

площі.

глядають

свої

,мування

Сумлінно

ділянки

густоти

З ранку до на

власних

ні

буряни

до­

кормо­

наса,джень.

вечора

ПОРЯДІКують

городах,

а

радтосп­

Сl'ік'ають

у

бур'яні.

ВіДчутну допомогу в догляді за

ПОClіівами

надають радгоспні

пенсіонерки Федора Антонівна Климовсьна, яна очолила ланку пенсіонерок, Марія Марківна Хожай, Надія Степанівна Щер­ так та інші, а танож нолективи промиславих організацій і уста­

нов. Так, відповідно домовле­ ності робітники мі,сцевої май­ стерні райпобуткомб~нату зобо­ в'язалися доглянути посіви oгiPKilВ на площі одного гента­ ра і зібрати В'рожаЙ. Прополю­ вання посівів на занріпленій площі вони заlкінчили. А от пра­ ціlВНИКИ

радгоспробкоопу

(голо­

ва І. З. Гудков) на відведеній площі 2,4 гектара першого від­ д,ілна ще й ногою не ступнули.

Гірший стан з доглядом по­ Сі'вів на другому .віДд'ілну. За­ РОС'тають, зокрема бур'янами помідори. Своїми силами госпо­ дарство

явно

не

встигає

спра­

витися з роботою, однак дирек­ ція шає

радгоспу залучити

ЧОМУ,сь на

не

поспі­

допомогу

ро­

бі'IlНlшіlВ З піД1ПРИЄМСТВ, зокре­ ма своїх шефів заво:цу холо­ дильників.

М. ІВАНИЦЬКИй.


ОБГОВОРЕНО "ІДСУ МКИ ПОЛІТОСВІТИ На чергових партійних збо­

партійної

і

ко~!сомоль­

('ької освіти.

ТIIIНОГО ('воїіі

секретаря

бюро

П.

і"фЩНlщії

!іIJн.ll1ві

пар­

цифри

Нін ві,~;mачив,

Пf'ре­

і

Ф акт и.

творчо

що

більшість

вивчали

стсио-.ченіПі:ЬІ:У

мало М;'ГИRНІІХ

пі;:(СУШ:.ОЕИХ

чають В.

марни­

ШОМУ підготу­

«Науково-технічн

прогрес

І)о:щова

про

и й

гn

ОСІІОВ

заняття

марксизму-ле­

теореТІІчні

сучасншш

що

їх

поставили ХХІ\' з'їад КПРС

І

\ХІ\' з'їзд КП України

Іва­

члени

і які

ще

краще

питання.

крема

Це,

ІІа трудовій

50-річчя

вахті

Марія

nбладнуР.ться

політичної освіти СЬКИХ

і

кабінет

на грnмад­

Скидан-Логвинен!\о

-

читачами,

з

яким

запалом

-

розуміє

-

допомагати учням

велику

засвоювати

говорить

свого

спри­

яти моральному і естетичному Івихованню підростаючого

покоління,

прищеплювати

суспільно-корисної

дітям

любов

ЛІ!

і·а

тут

не

раз

СЮДИ

доставля-

'своїх

запасів,

сіно.

Шість

років

зма-

'ВЧИТЬ

праці.

користуватися

відниками.

В

ського

району

Н1l1вщині

на

і

Хар­

мар­

пересувних

ба

допомагає

ти

з

працюва­

вогником,

допомагала

юним

читачам

картотеl\аіМИ,

класі

нзталогами,

учні

ведуть

на Броварській щблевій фабриці.

вий цех. Згодом стане до ладу нати робіт лише на 35 (60 за сушильно-розкрійнии цех, мат{'- планом) тисяч карбованців, а в

Аджр

потенціа.lьні мо:кливості підприємства великі, а брак при­ )Ііщень і новітнього обладнання

ріально-технічний склад. зросте

десяту частину квартального пла­

не дає з)(оI'и Рf:'''ОНСТРУl(цію

вдвічі, вона стане спеціалізоваНЮI піДПРИ6МСТВО~I, на якому виготов-

ну. Нестача за.1ізобетонних І\ОН­ СТРУI(ЦЇЙ ставить під загрозу

ЛЯТИМУТЬСЯ

своєчасне закінчення реI\ОНСТРУК­

виділила

будівництвn

5()О

ведеться

розвивати їх. На фабрики держаВіl ТИСЯЧ карбованців.

Після проведення ції

ПОТУЖІfість

фабрики

спальні

другому кварталі

реконструк- ше на

гарнітури.

Мине зовсім небагато часу, і фабрш,а док()рінщ) З~lінить свій

У

ВИг.1яд.

3а"ість

зручних

ПРЮlїщень

Проте викликає аанеПОК06ННЯ стан будівельно-монтажних робіт

низеньких, не­ тут розКlПlУ­

ться світлі корпуси. Уже в цьому році

має

переселитися

триповерхове

()

яких

розташо­

госпо!дарс.тs

пов'нlстю

плантації

соковрожайними

ми

в

Котовському

У'країнсь!\е село Пі­ щанищя Житомирської області і БІлоруські села Зосинці і Подга­ льє Гомельсь!\ої облас­ ті теж суСІди. Ме­ ліоратори СПОРУДШlіі спІльну систему. На­ СТіУп на полІські боло· та наБИlрає темпІв. На заболочених землях українських і бі'ЛОРУСЬ­ КИХ колгоспІв передба­ чено разом зБУДУ'вати ряд

великих

вальних

у

нове

приміщення мебле-

2

стор.

Q

15

-

тисяч,

поки що ли-

що

становить

до­

-

З

!\ОЖНИМ

лективи

ва

досягли

покззнині,в

витну

цих

висо­

У

роз­

УкраІни

1974 році випуск їх має ста- ції фабрики. Робітники підприєм­ НОВИТИ 4 тисячі ШТУК за рік. ства сподіваються на більш дійо-

галузей.

на фабриці. РБ~r облмісцевпрому, яке

веде

~удівництво,

за перший

квартал цього року змогло вико-

Q

НОВЕ

ву допомогу з боку керівництва облмісцевпрому.

якого постійно тягнуться

область.

На

Ізмаїль­ KOl.jJJiHaTi

стосування в

харчовій,

хі"ічній

фото:

в

щдичній,

промисловості.

картонному цеху

),Юlбіпату. ФОТО І. Па·В.lен.ка. (Фотохр.он'tКa

РАТАУ).

М. ТИЩЕНКО,

заступник директора по ка-

Пітальиому будівиицтву.

життя

братніх

(РАТАУ).

освоєно випуск коробочного кар­ тону підвищеної якості. Новий вид продукції знайде широке за­

На

і

республі!\.

О. БОЖКО, громадський кореспоидеит.

целюлозному

і

ро!\ом

міцніє плодотворна :дружба труд'Ї,вників сільського господарст­

ник КУЛЬТУРИ і знань, до діти.

Одеська

П'ятниця,

2

Це

дасть З'МОГУ вІдвоюва­ ти у боліт тисячі гек­ тарів родючих земель.

Бібліотекарка хороший помічни!\ піонерІв і комсомольців у їх громадсь!\1й роботі. З її допомо­ гою проведено гру-подорож «У кожному серці піо­ нерсь!\ім звУ'ЧИТЬ наш марш «Завжди напоготові., читацьку конфереНЦіЮ «Вчитись та'l<, як Ленін запо­ вів», лі'тературний вечір «Пїонери,герої», ·віюорини «Чи знаєш ти країну піонерію?, «Чи знаємо ми своє МіСто», виготовлено альбом «Юні герої», оформлена вис,тавка «Ві'рність заlПооітам Ілліча». За хорошу роботу Марія ІваНівна не раз від­ значалась грамотами райкому !\омсомолу та в нака­ зах раЙвно. Своєю натхненні,стю і віддаН'істю робо­ ті Марія Іваніlвна зуміла засвітити в бібліотеці вог­

зоши-

лег"ій

осушу­

систем.

ЖО!\ З учнями, літературні беСіДИ.

ви­

ському

ви­

сорта­

тепер вони наЙ­

-

li'ращі районі.

ГАЛЬМУЄТЬСЯ РЕКОНСТРУКЦІЯ

СИГНАЛ

Велике

од­

допомо.гли

зерновий, тваринниць­ кий, садО'во-виногра­ дарський. Обидва ко­ ких

старан-

Ось і на цей раз застала Марію Іванівну в отоТИ обліку прочитаної літератури, в яких занотову­ ченні дітей. Бібліотекарка обслуговує 1500 абоється завдання для кожного читача. Керуючись ци­ нентів! Вона створила в школі бібліотечний актив. 1ІІИ записами, Марія Іванівна ра:юм із класними ке­ ЯКИЙ допомагає їй у роботі. Я спостерігала як об----plвнИJ!\ами регулярно проводить обговорення КНН-

ТРИВОЖНИЙ

з

напрям

колгоспу

імені Леніна Шебекін­ ського району Бєлго­ родської області. Друж­

Вони

кожному

вивчають

ваний у КО'ТОВСЬ!\ОМУ раііОНі Одеської облас­ ті, другий У Риб­ НИЦЬКО'МУ районі Мол­ давії. У сусідів багато спільного. Основний

гаються хлібороби 1\0,11госпу «Маяк» Вовчан­

Бібліотенарка виховує у дітей культуру читання,

дО

оновити

ОДИН

концентрати

ЗУМІЙ ЗАСВІТИТИ ВОГНИК

завдання

осно·ви нау!\,

гівці

Черні­

брати книги, рО'зпитувала про враження від про­ читаного. А Марія Іванівна ТИМ часом разом з ученицею 9-А класу Аллою Ящук підбирала літе­ ратуру для проведення біологічної вікторини.

бібліотекар міської се­

відповідальність

кон­

Дівчина

гаЩіНМИ,

робів двох колгоспів імені 50-річчя Жовтня,

ро·звивається

тваринництво.

майстерень «Сільгосп­ технікИ». На ланах

меленська.

редньої школи .М 5. Робота шкільного бlбліотека­ рн :vIae свої особливості. ДОІВОДИТЬСЯ бути в якійсь мірі вихователем і педагогом. Марія Іванівна доб­ ре

успішно

Молдавани У'КіРаїнця.м

ЗА ЗАКОНАМИ БРАТЕРСТВА

геогра­

працюють

для

господар­

на

тісному

погоджені

СУСіДНі

ства оБМіНЮЮТЬСЯ деле­ не у одного ,передовий досвід. Прикладів братерсь" кого спів'робітництва чимало. ТрадиціЙною ст"ла і дружба хлібо-

колгоспу

мінювала !\НИЖКИ учениця 9-Б кла,су Наталія Дже­

20

Я знаю її всі ці роки.

книги.

Зараз Марія Іванівна

шрути

Ікореспондент.

близько

тільки

В

механізатори. склали

Не раз спостерігала, як працює вона із своїми ви­ про

такті

д. ІКАЦЕНЕЛЬСОН, громадський

не

фі'І'не.

засадах.

честь

років працює бібліотенарем. хованцями

ство

марксистсько-ленінсь к у

теnрію,

Со ю з у

Іванівна

ко­

і І. Єре­ А. Рогач,

ріl'. На ДОПО~lОгу тим, ХТО вив­ чає

ві·кнами

з

ням.

іімені Карла Маркса. Не залишаються в бо,р­ гу й унраїнські земле­ Іроби. Про це добре знають у Сагутево, де

російські села Вітемлю і Сагутево. Недалеко 'від нього в Десну впа­ дає тиха Содость. Тут Новгород - Сі,верський район ЧеРНігІ'вщини межує 3 Погарсьним і Трубчввським района­ ми Брянської області. Українсьний колгосп «Десна» розташований поруч з російськими Іколгоспами імені Кар­ ла Маркса та імені Мічуріна. І це сусід­

муністів будуть враховані пар­ тійним бюро при комплекту­ ванні мережі політичної осві­ ти на t!аступний навчальний

Слухачі

утворення

заняття

[]1РlГвезено

-

дивиться

Зауваження і пропозиції ко­

більшості

на

...

насампере&,. про

пропускали

«Десни» заколоситься ЯЧМі'НЬ «Московсь­ киіі-21», насіння якого

Пліч-о-пліч працюють на хлібній ниві землероби чотирьох братніХ республік­ РосLйсьної Федерації, України, Білорусії. Молдавії. НаЙпівнічніше се­ ло У,~раїни Мурав'ї

А. Чередниченко, М. Ільєнко, С. Туровець, Н. Цигляр.

прогресу

працювати

Ю. 2\tОС€1НЖlник'а

(фОТОІХ·РОlll1іка РАТАУ).

І(ладно йшлося про невирішені

тивності суспільного виробни­ цтва, поліпшення системи пла­

стали

Фо,го

Разом :J тим на зборах до­

ІН/в'язані:! підвищенням ефек­

IІші.l зас'воР.щ добре.

у'Гворення СРСР.

кітін, Р. Суханова, Г. Піс­ карьов та багато інших.

питання,

у

прп роботу з'їзду, на якому було прийнято рішення про

С. Рубльов, Й. Сєров, В. Воло­

У минулому навчальному ро­ ці на заводі працювало п'ять Ш!ііл Бомуністичної праці. Іх с.1ухачі передовики вироб­

і т. п. Програма

на :Jустрічі в М}'зеї розповідає студентам інституту культури

преси.

муністи Т. Насонов менко, комсомольці

технічнnго

На фото: делегат І з'їзду Рад Союзу РСР С. М. Біпоусов

аl\тиві­

А. Лисенко, І. При т У л а, В. Крейніс і багато інших.

нування,

ряду залів, організовуються зу, стрічі з старими комуністами.

цехових

Ось деЯ!іі 3 них: М. Івонко, 11. ('рреда, П. Лещенко, І. Рябой, І. Какунова, К. Балашенко,

ВІІвчали

50-річчя утворен­

-

}ІН СРСР у ftИЇВСЬКЮIУ філіалі Центрального музею В. І. Ле­ ніна оновлюється експозиція

політ­

відвідування занять, яке не всюди було стопроцентним, зо­

-

~' дні піДl'ОТiJВКИ до знамен­ нnї дати

М. Воропай, Л. Рогачов, А. ОК­

потрібнn вирішити 1\0ле!і.ТИВО­ ві ааводу. Прізвищ всіх кра­ щих слухачів не перелічити.

ництва

ДО 50-РІЧЧЯ

дисципліни

агітатори,

який

УТВОРЕННЯ СРСР

сюта, І. Бужениця, М. Бабляк,

положеННЯ:l

завданнями,

-

Лебединця,

секретар парткому.

Про­

В.

на

І. 3АБОЛОТНИИ,

аl1'pега'ти.

~'часНlШИ зборів узагальни­ ли досвід кращих пропагаНДIІ­ стів. НаЗlІва.ТІИСЬ І. Скубенич,

нінізму. Слухачі вміло пов' язу­ ва.1ІІ

зміцненню

:іШТТЯ

СТІІ

На ЕИСО!,ОМУ ідрйно"у рівні школах

інші

затора, комунІста Григорія працював !\омбаЙнером.

від:ща­

І(омітетів ПРОфспіЛЮI,

ЮІстві.

в

1

ftИlJИченка,

IIJфор"ат()ри,

Тf'хніЧНIJГО прогресу на підпри­

пі;:(СУМ!іові

та

рішення, спрямоване

збирання вротаю. Рекомендовано бригадиром бригади по заготliвлі сінажу кращого механі­

негаразд.

nшьшіс'ІЬ слухачів шкіл і гуртків передовики вироб­ ництва, аRТивісти гpoMaдcыо-­

приекоренни

пройшли

питанні

Лк відзначалось на зборах,

ції суспільного виробництва і підвищення його ефеRТИВНО­ сті \). Rі;:(бр:ш, цікава, Юlістов­ на

важливому

Механізатори відстають з ремонтом теХJНіки. З наявних 13 косарок готових до роботи 9. Треба ремонтувати ще 5 зернових комбайнів

серед комсомольців і молоді.

основа інтенсифіка­

-

цьому

прийlіЯІВ

ністичної моралі сприяє даль­

слухачі теоретичного се­

\Іінару

Пruрт.ком

ПРИСІюрення пі~готовки до заготівлі кормів та

Виявилося, що

вn те, що вивчення норм кому­

показа­

:~\lieTOBHi реферати

в

спе­ колона

тресту «БроварИСільбуд» і заіВОД плас­

НІІЦІ,І;ОГО, П. Сододкого. Важли­

теорію і на

заняттях

слухачів.

пагандисти цеху ом

.111 г.lиБО!іі знання. ва.1И

справи

В. Мігрін, Кравченко

Окорина.

508

-

тичних мас.

СИ;ОЇ пnлітосвіти. Тут теж чи­

rпухачін ІІІ)ОТНГОМ вавчаЛІ,НОГО РГІІ:У

головний інженер т.

Всебічно проаналізовано ді­ яльність системи І'ОМСОМОЛЬ­

Щербак у

навів

і :зерновнх комбайнів та інших машин доповів

та інші.

:~аступник

них траншей, які 'СПОРУДЖУIQТЬ шефи l\їалізована пересувна механівована

радгоспу. Про хід ремонту силосозбираЛhi1ШХ

щих С.1ухачів шкіл, котрі вмі­ ло поєднують теорію і практи­

ку: І. Бут-fусаїм, А. Шмигальов, А.

Затягується також БУД~ВНИЦl1ВО :д,вох сінаж­

зернових.

Який стан підготовки збиральної техніIКН?­ це питання обговорено на засіданні партко'му

продуктивної праці. Серед кра­

ана.lізували підсумки 1971] 972 навчального року в си­ стемі

генщрі,В

РСР показують зразки високо­

ра х ~;О'Іуністи заводу «Торг­ \UШ!» всебічн() обговорили, про­

СЕРЙОЗНА РОЗМОВА

На порозі заготі,вля ко;рмі,в для худоби, а ~oTLM жнива. Рад,госп «Велин<щимерсь­ НИИ» повинен закласти 4000 тонн сінажу, ско­ сити понад 500 гектарів трав і зібрати 750

червня

1972

року.

Q


ТВОРЦІ

І ЗОБОВ'ЯЗАННЯ -І

Наші

ВЗЯВ

ВИКОНАй

..

Відцовідно

договірних

зобов'язань

розрахунки

Rа.тІИТЯН­

якого буде за попередні)1И підраХУНБами ~)дa)/o також

СЬБа птаХОфабрика повинна продати державі в Д!J}ТОМУ році п'ятирічки 260 тонн м'яса. Готую­ чи достойну зустріч 50-річчю утворення Союзу

60

тонн.

гоаів )!О.тІОДНlша ве.тІИКОЇ рога­

130

'гої худоби і вибракованих І;орів, що дасть нам

40

РСР, колектив зобов'язався перекрити цю цифру на 22 тонни. Уже здано 75 тонн м'яса, у тому

ТОНН м' яса, забій інших тварин ВаГЮIУ питому вагу посідає птиця.

12 50

тонн. тисяч

БуреЇ1 і 12 тисяч МО.1l0дняка, які підуть на забій,

числі 57 тонн яловичини, з якої 64 проценти вище середньої вгодованості і 36 процентів c~peДHЬOЇ вгодованості, 17 тонн пташиного м'яса

поповнять баланс на

77

місяці ми придба.тІИ

в остерсыtй

тонн м' яса. В минулому інкубаторно­

ЛБі ~и зробили розрахунки, наміти.тІИ заходи, щоб достроково виконати своє зобов' язання? Те­ пер на інтенсивній відгодівлі стоїть 200 бичків

птахівничій станції 1О тисяч каченят. Розмісти­ ШІ ЇХ У приміщенні з обмеженим вигулом 3 не­ ве.тІИКИМ ВОДШІМ дзерка.тІОМ. МО.тІодняк добре при­ ЖИВСЯ, набира. вагу. Через шістдесят днів, КОШІ вага кожної качки досягне 2-2,2 кі.тІограма, здамо їх деРІІ;аві і ~ІатимюlO щонайменше 18 тонн

народження

)1

і тонну свинини. За продаж високоякісного м'яса одержа.тІИ грошову надбавку.

минулого

року

середньою

вагою

по

250 кілограмів. Скотарі, зокрема Григорій Пав· .1ЮК, l\IихаЙ.тІО Юхимчук, свої групи, добиtаючись

яса.

ІІрагнемо виконати не ті.тІЬКИ цьогорічне зобо­ в'язання по продажу м'яса державі, а й зробити

СУМ.тІінно ДОГ.тІядаЮ1'Ь щодобового приросту

ПСВНИЙ заді.тІ на

J!CИВОЇ ваги кожної ГОЛОВИ 800 і більше грамів.

рік.

1973

в.

ЗАГУМЕННИй,

директор птахофабрики.

Трьохсоткілограмові бички здаватимемо на м'ясо,

перевикона.тІИ завдання. В реЗУ.тІьтаті чого семи­

- 1 ООО -11 ()О грамів. Дl!рскцін птаХОфабрики розроБИ.тІа матеріа.тІьні ('ТИМУЛИ. Д.тІя тих, хто перевиконав місячне зав­ дання одержав щодобовий приріст не нижче 800 грамів, - вручається грошова премія в роз­ мірі 1О карбованців і перехідний червоний ВИМ-

';О.1ківчаНIІ ДОМ(JГЛИСЬ таких результатів?

пел.

Торік

тваринники

СеМИПО.тІківської

ще ВИЩІІХ покаЗoJll[!{ів

птаХОфаб­

рики за п'ять місяців продали державі 404 цент­ нери м'яса Я.тІОВИЧIШIІ. Нинішнього ж року492. Це на 88 центнерів бі.тІьше. Працівники ферм не лише справились із п.тІаном, а й значне

Щоб мати приріст, С.тІід худобу в зимово-стій­ ilОВИЙ період забе:шечити

к()рмами.

ІІа

~Тспіх пас не заспокоює,

ЗЮІУ

lіравщь,

року заготови.тІИ бі.тІьше сінажу, СИ.тІосу та

1972

нові

інших кормів, що дозвошlЛО забезпечити ПОГО.тІі­

а, навпаки,

-

трудові

аВСРШСНIІЯ.

Ю.ровоградська область.

ОI,РИ.тІЮЄ, :запа.тІЮЄ на Ми вирішили

БИЩlшась трудова

свого

відповіда.тІьність

Ведучи розмову про досягнення, НС можна H~

:!

непоганий

приріст

у

час

:Іітнього

ду 3

П,lУЧИ п:t:Jустріч ;Ш:t)lеннііі

Антонівна Скоробагатько, Наталія Петрівна Кра­ вець, Євдокія Григорівна Кухтик. Вони стал)! ви­

нені рішучості всі ;завдання по продажу м' яса дсрж:tві ПРj1еВИІ,онаТIІ. ;J:ля цього f. всі МОЖШІ­

сокnкваліфікованюlИ

вості.

відгодівлі

голова

пі, а в травні, з появою зе.1СНОЇ 'Іаси, доби.1ИСЬ

хофабрики.

робіткому

Семиполківської

оо

ДОІННЯ Чверть віІіУ Ганна Павлів­ H:t ПаБ.ТІенко ирацює H:t молочно-товарній

фермі

радгоспу

« кр:tси.тІівсый})..

,

~ ~

Ще підлітКО\І BnH:t пnлюБИ.тІа цю роботу,

а

КОЛИ

-

СПОВНИЛОСЯ

повноліття

дояркою.

Труднощів

CT:t.:Ja

тоді, в повоєнні РОБИ, було не­

~Іало. не,

МО.тІnчне стадо

розміщене

в

збір-

-

ПРЮІітивних

ПРЮlіщеннях, споруджених за­ мість

спалених

окупантами,

якої

німецькюІИ

відсутність

механізації;

будь­

обма.1lЬ

кор-

поши:реним

амбрОЗії

є

засмічує

наші

ни

як

зернові,

про'сашrі. ти

її

полинолиста.

в

культурні так

і

Часто можна

са;дах

та

на

ВИДО~І

Вона росли­

інші

-

зу,стрі­ городах.

Б\уIР'ЯН гарно пристосуsався до життя. йоl10 норіння проникає в

грунт

на

чотири

метри.

а

стебло росте заввишки до трьох метрЬв.

о

худоби.

Ганна ра;JOМ

а lіюеиивом ДО.lала труднощі, удоскона.1юва.lа свою ква.1іфіК<lцію, :t зг()дом стала передовою ДnЯРІіОЮ

майстром

-

шинного доїння.

~Ia­

:!а період рn­

фермі вона

боти

на

175()

'Гонн MO.10ka-М:tИже

надої.l:t

('n-

рок цистерн

- цілий :Jалі:шиl ')і,1 :!:tкріll.1ених Ііnрів одержа.:Jа ;)50 телят, ви-

ЧИЙ ('()став.

(ВНИ:JУ)

Ця ннига.

випущена

нашого

псрвіСТ(JI\ і торік ві,1 них Оі1СР- ~ ;I;:t.:J<l 750 цеп'гнеріІЗ ~/i).10I;i\. ~ :!а ТаІ;і ;1: пока:mики бореться \ і в ,1РУГО"У році

п' ятиріЧКIІ. ~

СвОр. C.10BO BOH:t піДlіріп.1ЮЄ ді- ~ .1fНI -- :значно псревикона.l<l ЧОТИРЮlісячне завдання. У Ішітні місяці iIOBe.тI:t щодобо­ ві надої на liОРОВУ до 15 кі­ ше ніж по нуду. Денний надій

45()

схвилює

ви­

пригадає

свою

при­

належність до юних ленін­ ців. свою пристрасну роботу в піонерсы\й організації.

ЗбіРНИI\

-

це

«Червоні

своєрідна

піонерської

квіТІ!»

антологія

поезії

та

про.Н!

20-30рОl\іВ. У ньому В:vIіще­ ні

вірші

та

оповідання

відо­

мих і :vrалові'Домих письмен­ НИl\ів. яні відображали діяль­ ність піонерїі Унраїни. Тут

ді

І.іло-

піонерсы\гоo

та).

гра'lів 'IO.10Ka.

Юрія

НОРf'спонден­

Будяна

і

паны\a

« Інтернаціоналу»

ховап()

спартанівців»).

По кі.1ы()стіi ВИРОn.;Jепої тва-

к:tрБОВilнців заро­

420

М. САйКО,

ЯКИЙ сама приймаJ1:t, роздоїла

зоотехнік-селекціоиер.

і

при

в серПНі

цвітінні

та

утворює

багато ПИЛКУ. ДЛЯ побудови су­ хої речовини забирає З ГРУНТУ багато води, а танож Вlшорнсто­

вує поживні речовини увелиній ніль.кості.

Ро:змножується за допо:vюгою насіння,

яного

за

СПРИЯТЛИВИХ

умов може У1'ворюватися

на

П'ятниця,

року

2

червия

1972

од-

авторіВ

бітної п:таТIІ.

розтелу,

вересні

бригадир T:pail\ТopHOЇ

ііРІІГади

юнанів­ Близьно ста

представлено

у

збіршшу. Він УПОРЯДl\Qваниіі за

піонерсьним

«ЧервоНі нвіти»

u

карантиннии

журналом

Г. ОЛОВНlIМIІ заходами

Для сучасних ЮНИХ ленін­ ців книга «Червоні Ішіти»

.-

це хвилюючі сторі НІШ історії піонерської організації Ун­ раїни. її художній літопис. Вона принесе радість наШІИ1

дітям. Читаючи твори НІша, юні піонери в

:збір­ бага­

тьох

своїх

героях

утворення

пі:шають

дідусів та бабусь. їх сш\ю­ віддану боротьбу за велику справу НомуНіСТИЧ!lОЇ пар­ тії.

Видавництво (упорядник

-

«Молодь» літературозна­

вець В. І. Півторадні). підго­ тувало дітям до 30-річчя піо­ нерської

оргаНі:1аІ(ії

чудовий

дарУНОI\.

Ф. КИРИЧЕНКО.

правпльне

пустити

росли­

на-

розміщення

культур

БО·РОТЬ-1 у сівозміні. Постанова .преЗИДіі

І\ОЇ

I(УЛЬТУРНИ:'v1

дано

цього бур'яну. ВиріЩіЩЬНИМ фаюором у боротьбі з H!lМ є

бур'ян

бп з нею є сношування та спалювання її рослин, щоб .не до-

IlШОДIІ

і'І

інших.

(тепер «Піо-

ній РОСЛІfНі до ста тисяч штун. При MaCOBOYlY розповсюдженні а~lброзія може ;JаПОДіЯТИ вели­ нам. Треба додати, що насіння її дуже живуче зберігає свою схожість до 8 -1 О ронів. Дже­

верія»), звідки :Jбірника.

Для піонерів Броварсы\-­ го району {{нига « Червоні J{вітИ» цінна ще й тим, що у ній наДlРУl\Ований твір земля­ ка Д:VlIпра Чепурного «Пас­ тушка» та поезії його друзів Миноли Скуби. Василя Бас­ на. Максима Чепурного та

Він

у "вітні Г. П. Павлен"о нара­

Цвіте амброз·ія

-

ко)!шого

громадянина.

ПозаторіІі Ганна П:tВ.1івна н:tбра.:J:t 2fi нетелів від висо­ І:ОПРОДУI\ТИВНИХ корів. Добре до

j{()ЛГОСПУ

:JBY

РИIllIИЦЬКОЇ ПРn,lYlщії і оплата.

високопродук­

підготува.'lа

Леі{інсьній

4

ЛНСМУ

твори геніального Павла Ти­ ЧИНI1 і Валентина Бичка (то-

.'10грамів, а в травні доїла біль­

від груп!! становить

ЦК

ТИВНИХ Борів.

Їх

в

новоархангельеы\гоo району прово;:(ІІТЬ бесі­

Педи (тоді учня 5 І\ласу тру­ дової семирічної школи). Петра Панча і Тані Нарпо­ вої {тоді 14~ріЧНОЇ ,l<ВТОРIШ

РОСТИ.lа б:tгато

Саидул

бригади.NЬ

КВІrl"И·· давництвом

Амброзія-злісний

Поради сnеціаАісmа НаЙбі.тІЬШ

ПРОДУl,тивності

Минали роки.

В. А.

траlПОРНОЇ

пта­

одразу

щення

arpoHo:vr

~~ -ІЕРВО ІІІ

х о р о lТI И X------J~

\Іів. У СС це ра:ІОМ утруднюва.'10 роботу, стримува.тІО підви-

машинного

-

табору

механі:затора:vrи;

« Молодь».

.л ю Д е и

т'раl{ТОРИСТИ

\••••••••••••••••••••••••••••••••• w.a •• ~= •••

v

Майстер

(вгорі)

польового

В. МАЛІй,

великої POr:tTOЇ худоби. По 800-85() грамів до­ бового приросту кожноі голови добились в квіт­

ро

22

І\ла,с.

колгоспу «Зоря комуніз:vIУ» Герой СоціаліСТ1РIНJЇ Праці Н. І. Моториий інструюує Л1еханізаторів. Фото Н. Дудченка. (фОТОХIРОlIіl(а РАТАУ).

50-річчю

.1:tTi -

утворення СРСР, трудіВНlІІіИ птаХОфабрики спов­

пп

вищий

Ng 4

трудяться Лідія

майстрами

переатестації

«:Зоря комунізму»

періоду.

ників на нові трудові :JДобутки.

на фермі

На фото:

l\i:vIHa ті

l,іЛОГРЮIІІ концентратів. Така годівля повинна

забе:ШСЧИТІІ

час

нояні,СНО.

:!С.'Іепої ~IaСИ,

15 -

під

удостоєні другого нласу. До будь-якої роБОТІ! мехаНі:заТОРll го­ ТУЮТЬСЯ ретельно і завчасно. Продумана розстаНОВliа СЕ:І. ста­ ранна підготовна до НОilШОГО етапу робіт заПОРУl\а того. що всі агротехнічні заХОдIl будуть ВlІконані в нращі СТРОЮ І і ВІІСО­

дотримаємо.

2і)-ЗО Ііілогра'lів си.l0СУ,

чаються у виробництво, а й допомагають СЛОВо\l і ді.тІОМ відстаЮЧЮI, :запалюють колеItТив тварин­

Вже не один рік

В цій бригаді С5 чоловїІ(' Чотирнадцять l\1exa'Hi:JaTOpiB під­ твердили

lIаста.10 .тІіто. Раціон ;збагатився ПОЖИВНИМИ 3Р.1еними І\ОРМЮІІІ. Кожна тварина одержує крі)!

назвати :J:tспівувачів соціа.тІістичного 3~lагаШIJI. Вон!! не Шlше служать прикладои, активно втру­

зврновнх куль·

і на ДРУГИЙ ріl{ п·ятирі'I<ІШ.

переГ.1Я­

нути свої :Jобnв' язання і взяти підвищені. Слова

кожного робітника за доручену справу.

цеНТІнера

55,1

роя Соціалістичної Праці комуніста В. І. Моторного з колгоспу «Зоря IЮЛlуні:зму» Новоархангельського раііону. Слово. яне дав В. 1. Моторниіі з трибуни ХХІУ з'ї:1ДУ КП Унраїни. успішно втілено в ЖIlТТЯ. Васоні зобов'язання ВЗЯВ НОШШТ1IIВ БРllгади

говорить Н. П.

-

По

тур. :юнрема по 5С.6 цент,нера ози~1ОЇ пшениці з гектара ви­ РОСТІІЛІІ в 1vшнулому році механізатор" тракторної бригади Ге­

в'я непоганим раціоном. Це одне. Набагато під­ ДИСЦИП.тІіна,

ВРОЖАЮ

райову

rварвввивжв ----"

ВИСОКОГО

нас! н н я.

Верховної Радп УРСР від 26 1{lвітня 1962 РОІ{У «Про посилен­ ня боротьби

з

бур' янами»

зо­

Перед сівбою усе насіння І\УЛЬ'

бов'язує ПРОВОДИТИ найрішучішу

ТУРНИХ рослин

боротьбу· із зліСНІ!:\ІІ! нарантпн­

повинно

бути

ретельно очищене. щоб у ньому

ними бур'янюш. дО ЯЮІХ нале­

рантинного бур'яну є погано пе­ репрілиfi гніН, в яному насіння

не залишилось насіння зїі. Тепер стали більш

амброширше

жить амброзія. В. КРЕМІНСЬКИй,

не

застосовува ТИ

проти

агроном.

релами

масового

втрачає

поширення

схожості.

НОВЕ

на­

ЖИТТЯ

гербіциди

о

3

стор

О


-

~#-;:::н:-з:о::~::д~-::=:~:::::::~-::=:,·~::~:о-л к:~:=T::i:~! ній школі випускники склада-

ні, хвилюються їх наставники.

у дарниця комуністичної праці.

ся Володя.

відвідував

~

,1ІИ перший екзамен.

ІІа столі Шlоменіють прекрас-

Денні

школу, і нк наслідок, д() еюа-

,

ні, ю; саме літо, букети

11 5-120

Ось ;Jоираються одинадцяти-

К.laСНИКИ Гоголівського консультпункту. Серед них бригадир комсомольсько-молодіжної бригади, ударниця комуніетичної праці стрічкоткацької фабрики Марія Муха.

Поряд з нею -

член

кві-

тів. Пакет розрізано. Теми твору такі: «Велич і сида дружби радянських людей за романом О. Т. Гончара «Прапоро-

Ц1Єl

:Jавдання

виконує

на

процентів.

Д()бре

менів прииш()в бе;! тріЙОІ\.

Багат() зараз справ у сільСЬІ\ИХ механізаторів. Перед початr;ом екзамену розмовляємо з трактористами радгоспу Віктором Кропивою Василе~1

Уважно, зосереджено праЦЮ6 над твором вихователька дитячого садка Любов Кудряшова. Лише з «4» і « 5» прийшла вона до екзаменів. Серед випускників керівник худож-

І

-

ньої

самодіядьності

стрічко-

бригади, ударниця комуністич-

ИДЕ Р~П~Р ~~MEH І Тlіацької фабрики Микола Марюга. Його мета - добре

виконує ЗІ. чотири дні. Тут же

до Київського музичного учи-

ної праці Марія Горобець, котра, як і бригадир, п' ятиденку

скласти екзамени

і вступити

помічник майстра цього ж під-

носці», «Герої

гро~(адянської

Божком. Вони з гордістю розпо-

лища.

Трохи поодаль на чолі групи дівчат іде ударниця комуністичної праці фабрики Тетяна Харук, яка зобов' язадась

ського «Вершники», «Вітчизно! Горді ми тобою, трудом і подвигом твоїм ... » (М. Т. РильСItКИЙ).

те, що зараз трудяться на обробітку посівів картоплі і інших просапних культур, щоб до знаменного 50-річного юві-

ми, різного віку, прОфесій. Та об'єднує Їх велика мета одержати середню освіту. В класі тихо. Всі пишуть твір.

лею

Йде екзамен ...

приємства Дмитро КирієвськиЙ.

ВIИНИ

п'ятирічне завдання виконати аа чотири роки. ють випускники.

тю

займа-

тему,

шепоче

-

Фабрики Світлана

Рівно о дев'ятій годині ран-

шу,

екзамена-

ткаля

Плахотнюк

до своєї подруги.

_

ку заходять члени

Ю. І. Ннов-

Н писатиму твір на тре-

-

Один за од-

ним місця за партами

В романі

А я пер-

-

відnoвідає Надія Корж.

-

Вона, як і інші

передовик

-

відають про св()ю роботу, про

утворення

Союзу

зібрати

Різні люди сидять за парта-

Радянського

хороший

М. ,КОВТУН,

уро-

жаЙ. Поруч 3 Віктором сидить

голова екзаменаційиої

його брат Володииир

місії

ник Броварського

робіт-

-

заводу по-

Гоголівського

ко-

кон-

Добре трудиться в механічно,wу

СУЛЬТПУ'НІКТУ районної заоч-

рошкової металургії. Серйозні-

ної

цеху заводу

школи.

торговельного

нобудування

маши­

фрезерувальник Бо­

рис Болмасов. У праЦі йому до­

Неув'язки? Ні-непорядки

ГАЗЕТИ "НОВЕ ЖИТТЯ" Незважаючи иа зовl

ЗА л ИСТОМ ДО РЕДАКЦІї {ірупа мешканців вулиць Б. Хмельниць.кого, М. ОСТРОВСl>lЮ­ го, Зеленої та Вишневої пи­ шуть

у

своєму

листі

до

редак­

ції:

доходять ці

до

торг

на

«Наш ля

магазин N'Q

заводу

що бі­

16,

елект,ротехнічних

ви­

робіІВ, погано постачає нас хлі­ бом, молоком та іншими про­ ду:ктами. Спра,ва в тому, що хліб завозять часто о 17 годи­ ні, а то й Пі'зніше. Ідеш, бу,ває, з роботи, заходиш до магазину, а тоб!: «Хліба немає. Чекайте, СIЮрО привезуть». І мусиш сто­ яти

годину-другу.

Молоко до ма!газину зять

лише

рО'зливне,

приво­

про

нефІр

і ряжаНltу навІть говорити не ДОВОДИТЬСЯ. Люди змушені або ходити в магазини «Торгмашу»,

або їхати до цен'Лру

міста

за

продуктами.

8і:Ц

такого

лення

до

наст;рій

«У'важного»

став­

покупців,

лише

нас,

псується

... »

І не дивно. Звідки тому хоро­ ШО~ІУ настроев'і взятися? Адже й у магазинах, що біля за,воду «Торгмаш», не завжди можна купити все необхідне, а за мо­ лоном

стоЯ'ти

зі

12

до

доводиться

годН1НИ

У

чер­

дня.

Броварський молокО'завод зо­ бо,в'язаний заIВО'ЗИТ,и молоко в магазини

до

від~риття

їх.

Це

передбачено догО'вором між за . БОДОМ і змішторгом. Одна'К до­ мовленіСть

часто

порушується.

- Бу,ває, заlвезуть нам мала­ но ПіСЛя 12 години дня, ГО'­ варить

продаlвець

магазину N'Q

Щиголь,

35

Ніна

через

-

молочного

І'ванівна

денний

починається обідня

час

перерва, а

потім нінн не встигнеш продати

КіЛО<І1Ра,Мів.

400 - 450

диться ставити

Дово­

в холодильник.

Добре, що магазин М

35 -

спеціалізований і має де збері­ гати ПРОДУ,КТИ, а от у шістнад­ цятому таних умов немає_ За

ніч

малано

пронисає,

тому

й

покупцІв?

ній трьох

а

остан-­

автомашин

звідти

ставитись

Тоді

до

зривається

замовлень

мо­

лоноза'ВОДУ, унласти графіН

ви­

Але всі ці неув'язки

ЯНО-

ГО вхмодимть цей мага-зин, т.

Іва-

прав:ца,

що у них усе гара'зд. Та це ли-

ше відговірка. Асортим~нт нов-І басних та рибних виробlВ обмежується 2-3 назвами, соси-

Прафвни'Ки

ефери

тати,

повинні

обслуго-

щО'

ВіД.

них

завжди

пам'я-

значною

мі-

.".

Перша

16.00 16.30 -

2

ЧЕРВНЯ

програма-ЦТ

.у світі .Розповіді

науки і теХflіки». про професії •. 17.00

Передача Д.1Я фотолюбителів .Об'­ єктив» . 17.30 Кольорове телебачення для дітей. .Подорож у казку.. 18.00 - Новини. 18.10 «Зарубіжні гості Москви.. 18.30 Концерт учасників

-

ху дожньої з

самодіяльності.

Волгограда).

19.15 -

(Передача Літературна

передача. Веде передачу письменник В. Ардаматський. 19.50 Художній фільм ,як стати мужчиною», 21.00 Програма «Час., 21.30 .Музика для

всіх

нас..

22.45 Спортивні новнни. Кольорове телебачення. Кон­ російської пісні Всесоюзно-

23.00

-

церт

хору

9). меднчну довІдку про те, що протягом останніх трьох рО'ків не хвО'рlли lt1фекцІйвнми хворО'бамн_

УЧНІ

ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬСЯ

Ті, хто закінчив ботою в м. Києві. Прийом заяв

го

радіо

і

телебачення.

23.45 -

Нови ·

ни.

Друга

llЛО ран

-

!

11.10 -

«Ек·

МОДОДИХ» .

«Комсомольські :-юрі),). фільм-ба",ет .Легенда !ІРО кохаНflЯ». 12.30 Художній фі.1ЬМ ,Родина Коцюбинських». (2 серія). 16.55 Наша афіша. 17.00 Теле­ журнал .Старт». 18.00 .МіЙ сучас­ НИК». (Донецьк). 18.30 «Екран мо­ лодих». .Перед звітним трудовим се­ местром.. (Одеса). 19.00 Інформа­ ційна програма. «Вісті.. 19.30 «По

11.50

ПІДПРИЄМСТВУ

." ПОСТІИНУ

на ... І . 1 1 '

ВОДІІ

І

концертних

залах

Києва».

20.20 -

.Ці­

Програма .Час •. (М). 21.30 Українське кольорове телебачення. Ве­ чір наукового кіно. 22.15 «Золоті ключі». .Тичина і музика». (Львів). 23.00 - Вечірні новини. Програма пе­

21.00 -

редач.

травня

3

1972

року.

,.~.:<'w?,_

ро

. б ..

б'

01У

ПОТрl

ІП. (

адресу: м. Бровари, вул. МеталурА

ПОТРІБНІ:

=

і і

і

дм н страц я_

інженери-конструктори в кон-

!' структорсько

- технологічний відділ, токарі, слюсарі, кранів-

• •

ники МОСТDВИХ І козлових Кlllа-

нів, гальваніки,

МОТОЦИКЛА

-

172

_

«IВOCXQД»

420

крб.,

~ЛЕФОНИ:

Д.актора

-

СІЛЬСЬКОГО

заJJі.зобетон,них

тресту «Броварис,ільбу)l.»

НА ПОСТlИНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ: СТОЛЯ1ри-теСЛЯlр,і,

лорами,

МОПЕ­

рО'б,ітники

формувальн,ики,

електрозвlфoНlSКИ, дJ.lЯ

кр,б.

-

19-3-82.

заступника

с"кретаря,

місцевого

р,,-\ мовле!lН~

відділу

радіо-

роботи

-

вагонів.

З'ве'р'тати~я !на ЩiLрееу: м. Б,рова,рщ В'У.1. ,Ме'Т,аЛУIРIГ,lIВ, 4. АдмініСl\рація.

ІНДЕКС Газета у

відділів

19-3-18,

фотокореспондента

_

61964.

виходить

вІвторок,

о'ктницю

кореС110кдента

пи­

газо­

'вантаж,ники

,розва.нтаже,ння

-

відповідального

зупинии

Адмікістрація.

.НОВАЯ ЖИЗНЬ. орган Броварского горкома Коммунистической партии УкраинЬІ. городского и районного Советов депутатов трудящихся Ки~вскоА области.

редактора

19-4-47,

господарства.

вІдділ

автобусами

внробі,в

НАША АДРЕСА: м. БРОВАРИ, вул. Київс.l>ка, 154.

адресу:

••••••• - ••••••• - ... Зав.одові

1l0lfJ1fJJJ1BI

РМЗ,

до

41

«РМЗ».

Дире.кція райуиів~р.магУ.

255020.

Jхати

І,

N'gN'Q

на

Бровари,

надрі'В.

Якщо вам потрібно ПРИДБАТИ МОТОЦИНЛ «ВОСХОД» або МОПЕД «ВЕРХОВИНА», то завітайте у райунівермаг та універмаг «Привітний» Броварської райспоживспілки. ДА «ВЕРХОВИНА»

3Ве!Ртатися

м.

i~ і

учні гanьва-

ні ків, ШОфери, тракторист.

• : •

...................................................................... --_ __

ЛО УВАГИ

на постійну роботу

і

і

автослюсарі всіх розрядів;

.

ЗАВОДУ

=

одина-

кондуктори;

'

РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНОМУ

~

ки забезпечуються гуртожитком);

муляр-штукатур_ 3вертаl'ИСЯ на гів 22

БРОВАРСЬНОМУ

: 1

09034

б б класlВ для ро оти на авто усах

-

лющі джерела Кривбасу.. (Дніпропет­ ровськ). 20.45 «На добраиіч. діти!.

з

-

ро­

Докуме,нти п·о,д,а,вати Q.с06ието на а'діресу: м. КиЇВ, 1>у.1. Вищеду6е:Ча,нська, 55 (ста"щ.ія ме-тр,о «КОМсом.а,л-ьська»). Ди,рекція училища.

БРОВАРСЬКОМУ АВТОТРАНСПОРТНОМУ

ВАРТІСТЬ

програма-УТ

ТелевізійНі вісті.

СТИПЕНДІЄЮ.

училище,. забезпечуються

.,.....~

М_ поЛІЩУК.

.............................................................. ................................ П'ЯТНИЦЯ,

та,кі

дО'кумент прО' О'світу (в О'ригіналl);

4)_

чуть ПОТУ'рбувати~я про двора-, І

ЗOlве заве-зення ХЛlба до магази-

""

'Jле5аченнSI

ЕКЗАМЕНІВ

правлІння кО'лгО'спу;

____ # .... , . _ _ _ _ _ _ _ _ _- - - _ _ _ _ _ _ _ _ ........................._ .................................._ . _ _• __ • _ _ _ _ _ : ; І

ки змішторгу Ж чомусь не хо- і

рою залежить добробут людей і їх робочий настрій.

вчасно не

БЕЗ

навчальний рік

5). три фО'тО'картки рО'зміром 3х4 см; 6). дО'вІдку прО' стан здорО'в'я (фО'рма 286); 7). характеристику зі шкО'ли; 8). довідку з місця проживання аБО' вІд

:нии магазин. A.д~e в раиоН! за-: вулканізаторник' воду електротеХІНlЧНИХ : ' проживає понад 2 тисячі виробів чоло-: шофери ІІІ класу для роботи на вантажних автовll1\, а торговельна точка одна.: машинах; Ту! МОЖJна продават~ до тонни! трактористи для роботи на тракторі-екскаваторі ХЛ1~-бу~очIНИХ ~ироб1В у J;leHb,: «3-153 Беларусь»' але lX Нlдe РОЗМlСТИТИ. НеРLВНИ- . '

вод.

сметана, сир

ПРОВОДИТЬСЯ

3). пО'свlдчення про иародження (кО'пlю);

Подібна НaJртина і в магази-: ні N'g 16. ПоиуПці прямо ІОВО-: ірн-:ь, що їх не задоволь~ня~ та-:

вуван!Н,я

молоно,

Редактор в_ ФЕДИН.

1972-1973

При во:у.п: ЩО училища потр,' :6н.о подати iLОК'У,ме,Н'ти.: 1). заяву; 2). автобlО'графіЮ;

СО« тут, май~е ~іи?ли не зз;ста- : неш, м яснии ВlДДІЛ взагаЛl не : працює. :

НУ. А жаль.

Фото Ю. Манакава.

припи­

Редакція мІськрайгазети «Нове життя».

прода.вці продовольчих та непро­

-

ПРИйОМ

~

складу

ТВelРДИТЬ,

числа

Строк навчання для тих, що закі·нчИJJИ 8 кла­ сів - 2 роки, що закінчили 10 класів І рік. До у,,/,о/'ища приймаються юнаки та дівчата, які постійно Іоlєшкають у 101. Києві та околицях, віком від 15 років з освітою 8-9-10 класів.

зовсім

мусять п:родаlВці відмоіВЛЯТИСЯ, частину повертати його на за­

Хто ж ВІЕну,ватий у тому, ЩО

хом

об'єднаlННЯ

.

цього

довольчих товарів, контролерів-ка·сирів.

~ ~

.

з

БОЛМАСОВ

виступає перед робітниками заво­ ду.

ниться.

Училище готує працівників ДЛI1 торго­ вельних підприємств MkTa Києва, за фа­

дбають про асортимент продуитів. Цілком справедлив'Ї нарі.канНЯ покупЦів в адресу гастроному «Берізка», що біля заводу «Торгмаш». Диреитор кущового

!НОІВ

зети

оголошує прийом на

недостатньо

до

мІськ­

Чайковського.

Борис

І Київське в .tофесій •• е 'І'орговеollьие УЧИollище

ків змішторгу, яиі мало вивча­ ють попит СПОЖИ1Вачів, не сте­ жа'ТЬ за спра,вніетю холодиль­

N'2 7,

На фото:

~~I'~oI"~...,.. ...,........~~..,...."......,...,.....,....."."..""""""."..~ ..........,....,...."...~..J

з працівни­

устатнування,

ваторії і.мені П. І.

5

зи иа тиждень замість трьох.

ІНО закрІплених за заводом. Тоді пробла'Vlа перебоїв у доста,вці продуктів сама собою відпаде. не зні·маютьвини

передплату

що

останній строк виесення до­ плати продовжено до черв­ ня 1972 року. Тим, хто не зробить доплату, доставка га­

иа стала виходити чотири ра­

хі,дних для вод1і!в, опеlРативно і вча,сно надсилати іншІ ·машини у випадку несправностІ постій­

ного

частииа

ньому відділенні Київської консер­

нагадує,

іноді

Отже, керl,вництву автопід­ приємст,ва треба віДПОlвідальні­ ше

РедакцІя

райоииоі газети «Нове жит­ тю> в зв'язку З тим, що во­

змІш­

на автопІдприємство Замість необхі дни Х

приходить дві. графІIК.

иагадуваиия,

пlврlчиу

Продав­

молокозавод,

09034.

иеодиора­

передплатникІв ие зробила доплати в розмІрІ 27 коп. за

вназують на змішторг,

помагає пісня. Він соліст за­ водського хору, вчиться на вечір-

ДО УВДГИ ПЕРЕДПЛД ТНИЮВ

І

промисловості.

середу,

суботу. масово!

19-4-67. ikLELь

Броварська друкарня, Київської області, вул. Київська,

154.

Телефон

-

19-4-57.

Зам.

2381-'9\,58.

73 номер 1972 рік  

73 номер 1972 рік

73 номер 1972 рік  

73 номер 1972 рік

Advertisement