Page 1

п.родеmарl гс/х краrи, єднанmия!

CTOXnnOBE ь

І Н1МЕЦЬКОІ ДЕМОКРАТИЧНО' РЕСПУБЛІКИ

Історичною віхою

н••іяя,

червня

21

року. \\Ціна

1959

проти

заклятих

ворогів

бої люд-

ства оскаженілих гітлерівсlS1tих бандитів. У руїнах ще

братерську

солідарність

згуртованих

ідеями

чали зрізати».

туплено

почуття

до

краси природи, але і почуття

і діти, діди і бабусі, посадили

відповідальності

перед

Семено­

вича Тулупова про любов ра­ дянських

людей

до

зеленого

силами

дящі

палко

ініціативу

про

утворення

вариства охорони природи. До складу

кликав усіх прийняти актив­

бюро увійшли

ну

заступник

посадці

дерев,

його

щоб село, як він висловився,

кому,

потопало

головний

вою

садах,

силою

кращих

-

у

з

особли­

проявилася

рис

нашого

одна

з

народу

палка любов до природи.

Увечері

чим

більше

ла

і міста ця

са

народу.

чудова

Тільки

ри­

навес­

ні нинішнього року в цьому ж селі Жердова посаджено понад 2,5 тисячі різних дерев. А всього по району, на відзнаку рш к

пе

В.

І. П. Цуп

голови Г.

агроном

нуздана

)

Броварського

гу

щодавно

спеціальний

субот-

у

біля

«Але

хочемо,

-

пише

у

своєму листі до газети комсо­

молка М. Сокуренко

з рад­

госпу «Семиполківський», звернути увагу громадськості на такий факт. ло

було

дерев,

І в минулі

посаджено але

чима­

прижилася

з

них незначна кількістьполамали худоба або ж окре-

мі несвідомі

громадяни.

Броварщина

-

один

найближчих до столиці

з

кві­

тучої Радянської України ра­ йонів.

3.робимо

ж його

зраз-

ковим щодо охорони природи

Та і відтворення природних ба­

що говорити про малі дере-в-

гатств.

вчені,

письменники,

Армії,

З палкими привітаннями Ленінському ком­ сомолові України виступили учасники першого з'їзду ЛКСМУ, член першого ЦК комсомолу республіки М. Т. Заводчиков і перший секретар ЦК ВЛКСМ С. П. Павлов.

активісти,

артисти,

На

сту­

учасники пер­

Тов. Павлов ОГолошує привітання комсомо­ появу

прославить

Запорізькому

1«Комунар»

лові України від ЦК ВЛКСМ.

в президії

Пленум вітали· молоді воїни Київського Вій­ ськового округу, юні ленінці.

З величезним піднесенням учасники пленуму

себе

приймають вітальні листи ЦК КПРС і ЦК КП Україии, вітальну телеграму ЦК ВЛКСМ.

(РАТАУ).

кожна

автозаводі ху. На мікролітражці встановле­

виготовлено

Центрального

України к,омсо­

мольцям і молоді республіки.

Перший МікрОЛітражний автомоОіль "Запорожець"

Турбіна

для Братської ГЕС

перший но безкамерні покришки. На Ленінградському металіч­ 16 чеРВlІЯ легковий автомо­ ному заводі закінчено виготов­

4-місним мікролітражний автомо­ біль «Запорожець». Він має

20- біль «Запорожець» відправлено лення роБО1:fОГО креслення най­ 4-циліндровий двигун З в Москву на Виставку досягнень більшої в світі радіаЛЬ1l0-0СЬОnОЇ повітряним охолодженням. Ма­ народного господарства СРСР. турбіllИ для Братської ГЕС. Ви­

сильний

розвивати швид­ У цьому році запорізькі авто­ пустивши його на два тижні ра· кілометрів на го­ мобілебудівники виготовлять се­ ніше строку, передбаченого дер­ дину, витрачаючи 5,5 кілограма рію дослідних зразків мікроліт- жавним планом, турбобУДівники пального на 100 кілометрів шля- ражок. (РАТАУ). виконали зобов'язання, взяте па шина

здатна

кість до

100

честь червневого

Пленуму

(ТАРС).

сї.ll.ЬСЬКОіО іосподарства України Трудівники сільського госпо- ка область вир~бництво м'яса дарства Української РСР, перет- збільшила в 2,2 раза, Полтавворюючи

В

життя

історичні

рі­

шення ХХІ з'їзду КПРС, дост'ро­ ково,

15

першого державі

ська і Волинська

-

в

1,8

ЦК

КПРС.

Визначний успіх трудівників

раза,

Нове велике водоЙ.ище На берегах

ріки

Північний

Київська, Кіровоградська і Львів- Донець широким фронтом розгор­ червня, виконали план півріччя по продажу ська - в 1,6 раза, Черкаська, нулося будівництво Печенівсько­ го гідровузла (Харківська об­

м'яса,

молока,

річним план заготівель

яєць

і Дніпропетровська,

шкурок

-

в півтора раза.

каракуля і смушків.

Миколаївська

ласть). Тут

СПОРУДЖУЄТЬСJI ве­

лике водоймище. Воно розіллєтьпоголів'я ся вгору на 65 кілометрів, ши­

Значно збільшилося взяті соціалістич­ корів у колгоспах і радгоспах, риною в три кілометри.

ні зобов'язання, колгоспи і радгоспи

В. І. Аенїну

комсомольські

вих трудових ділах

Виконуючи

~~~.~.~'~.'~.'~'~.'~'~'~'~'~'~'~.'~.'~'~'~'.~'~'~'~'~'~'~'~'~'~'.Д'~.~'~'~.'~'~'~' ••~

Пам'ятник

зібралися

виступ канди­

привітання

Комітету Комуністичної па.ртії

ко в своЇЙ доповіді розповів про історію і бойо­ вий шлях комсомолу України. Закінчуючи до­ повідь, тов. Дрозденко говорить: Хам у но­

трудя-

лю­

Тут

зустрічають присутні

присутніх оголошує

ЦК

Перший секретар ЦК ЛКСМУ В. І. Дрозден­

утворення пер-

радянській

палаці

пленум

керівників Комуністичної партії і уряду.

винути, щоб вона стала близь-

кожній

в Жовтневому

урочистий

Тепло вітають присутні

справи. Ії треба всемірно роз­ кою

кінофестивалі,

ших з'їздів комсомолу.

радгоспів,

дині.

Києві,

денти, воїни Радянської

ПОК,lадено початок великої і І

цехів.

виставки,

відбувся

подарства,

керів­

кожному колективі

Тепло

дата в члени Президії ЦК КПРС, першого секре­ таря ЦК КП України М. В. Підгорного. Тов. М. В. Підгорний під бурхливі оплески

присвячуються

молоді новатори промисловості і сільського гос­

підприємств і установ

ініціаторами

щих.

роки

колгоспів,

червня в

раїни.

надати вся

зокрема

Знаменній даті

вечори,

кожна молода радянська людина!

вірного і передового

-

ЛКСМУ, присвячений 40-річчю з дня скликаl.l­ ня першого з'їзду Ленінського комсомолу Ук­

винних організацій товариства

заводу,

клумб

това-

ВЛКСМ.

19

району. Вони ж мають стати

ник по озелененню терито.рії розбивки

""ргбюро

утвореному

комсомольська організація, кожний комсомолець,

України, всі трудящі республіки 40-річ­

культури,

ліс­

перших же днів особливу ува-

на-І ники

холодильникІВ проведено не-

з візитом Німецької

спортивні свята.

сек<ретар парторганізації радгоспу ім. Щорса, В. П. Цимбалюк - директор За­ ліського лісомисливського господарства, М. Ф. Носач -

заводу шкіл,

.

рального Комітету КПРС і Голова Ради Мініст­ рів СРСР М. С. Хрущов, Першим секретар Цент­

тематичні

~ і

-

риства повинна

робітників

СРСР

Р1fЛЬНОГО Комітету Соціалістичної єдиної партії Німеччини В. У льбріхт і Голова Ради Міністрів НДР О. Гротеволь. (ТАРС).

загону

інспекції

ділу культури, П. Н. Бондар

громадськість,

3 ініціативи,

(ТАРС).

червня у Великому Кремлівсь­

19

чя комсомолу України

-

інспектор райвід­

-

щих се.lа, але

району.

секретар

перебування в Радянському Союзі дружби партійно-урядової делегації Демократичної Республіки.

чата

райвикон­

Торгунським

і радгоспах, на садибах трудя-

прикдад,

першим

Урочисто і радісно відзначають юнаки і дів­

-

ки комсомольців і молоді по- ництва. саджено 75 гектарів саду, 115 Охорона природи і відтво­ тисяч фруктових і декоратив- рення природних {)агатств .ра­ них дерев, озеленено 36 кі- йону важлива загально­ лометрів шляхів. державна справа. І тому-то з

і підприємств

відкрив

Ювілеuuий nлеuу~ ЦR Лнем)'

Є. М. Прус-завідуючим відді- ~

o~o ро у лісничий

в колгоспах

кратичної Республіки О. Гротеволя. Мітинг дружби народів Радянського Союзу і Німецької Демократичної Республіки був

кому палаці відбулося підписання комюніке про

організаційного

сільського господарства, Г. К. Чорний головним агроном РТС,

семирічки, силами одних тіль-

Іце не лише

У льб­

ріхта і Голови Ради Міністрів Німецької Демо­

Комсомолові Украіни-40 років

міцніє,

ніше стає серед трудящих се­

ціалістичної єдиної партії Німеччини В.

Комюніке підписали: Першим секретар Цент-

роз­ лом народної освіти, І. М. Забо" лотний секретар райкому квітає під керівництвом рід­ земної Комуністичної партії лю­ ЛКСМУ, П. А. Спиця левпорядник інспекції сільсь­ бима Батьківщина, тим силь­ кого господарства, А. К. За­ І

дружби

ра­

циків зборів,

підтримці промовця, який за­ у

тингу виступи Першого секретаря Центрального Комітету Комуністичної партії Радянського Сою­ зу, Голови Ради МініСl1рів СРСР М. С. Хрущова, Першого секретаря Центрального Комітету Со­

ПАРТlйно-урядовоl ДЕЛЕГАЦІІ НДР

ві­

йонної філії Українського то­

участь

Бурхливими оваціЯhlИ зустріли учасники мі­

інтернаціо­

татимуть глибоко патріотичну

друга. У зосередженості учас­ їх одностайній

республіки

за

5

підвищилася молочна ПРОДУКТИВ-І

Величезний запас води (400

місяців ність худоби. Колгоспи і радгос- мільйонів

кубометрів), зібраний

області ви- в штучному .морі, забезпечить цього РОКу виробили: м'яса на пи Кіровоградської і молока на 24 робництво молока збільшили в рівномірне постачання протягом В районному центрі Rалманка мітинг з'їхались покоритеді ціли- 44 проценти (Алтайськиl край) відбулося ни. До підніжжя пам'ятника по- проценти більше, ніж за відпо­ півтора раза, Полтавської, Хар- всього року питної і технічної відним

відкриття пам'ятника Володимиру кладено вінки.

Іллічу Jlевін)', Ва багатопюдвнА

і

тріумфом незламної єдності і згуртованості сил

наро­

громадськості.

Броварщини

Москви

обох країн,

пролетарського

ПІДПИСАННЯ КОМЮНІКЕ ПРО ПЕРЕБУВАННЯ В

Слід тому думати, що тру­

хали збори промову свого од­ носельчанина Федора

громадськості

могутнього соціалістичного табору.

Мітинг

тієї весни декілька сот деко- дом, державою. З такими ративних і фруктових дерев. ЛЮДЬМИ ТiJ)еба боротися всіма

І.

юзу і Радянського уряду.

чарівної

тоді жили наші люди, жінки

В.

рівників Комуністичної партії Радянського Со­

Прикро, але факт: ще є «несвідомі громадяни»

лю~и, у яких не тільки при­

слу-

народів

представники

такі

і навколо землянок,

подих,

КПРС

Московської області.

дії членів партійно-урядової делегації НДР, ке­

крашали село, цієї весни по­

дова, а на садибах колгоспу

Затамувавши

Республіки.

червня в Москві, у Великому Кремлів­ мітинг, присвячений дружбі народів Радянського Союзу і Німецької Демократичної Республіки. Овацією зустріли присутні появу в прези­

лежало наше рідне с.ело Жер- не тільки у Семиполках. Це у яких

ДеМОКJратичної

народами

19

Весна 1944 року. На ця! Розкішні верби, тополі, фронтах Великої Вітчизняної які росли багато років і при­ війни ще ішли жорстокі

німецьким

ському палаці відбувся

-

комітету

вітали

Німецької

і

комунізму.

ПОЧАТОК 8ЕликоJСПРАВИ

міського

легації

радянським

налізму в боротьбі за мир, побудову соціалізму і

коп.

15

Московського

було перебування в СРСР партійно-урядової де­

між

Ії поїздка по країні переконливо свідчила про

партії Українн та районної Рми Аепутатів ТРУАЯЩИХ Киівськоі області

73 (1828) .

в розвитку дружніх від­

Устинов. Посланців трудящих НДР тепло і сердечно

носин

Орган Броварського районного KoMi'teтy Ко:муністичної

Н!!

МІТИНГ ДРУЖБИ НАРОДІВ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ

І

(ТАРС).

період

минулого

року.

Багато областей добилися ще вищих показників. ТернопіЛЬСll-

ківської,

Дніпропетровської

в 1,4 раза.

-

води Харкова

та ряду

вмств Луганської (РАТАУ).

областей.

п~при-

і С'І'алінеької

(PA!fAY.).


Не_'IІЯ,

СТАХАНОВЕЦЬ

2

21

черІНІ

1959

року.

е

Про роботу редколегій багатотиражної газнти "Прапор комунізму" колгоспу імнні Калініна, СІ Літки, і стінних газет "Щорсівець" красилівського і княжицького відділень радгоспу імені Щорса Позавчора, 19 чеРRНЯ, бюро райкому КП України заслухало звіти редколегІй багатотиражноі газети «Прапор комунІзму» кол­ госпу ім . Калініна, с. Літки (редактор член КПРС т. Музи­ ченко С.) і стіиних газет «Щорсівець» красилІвського княжицького

відділень

радгоспу

ім. Щорса (редактори тт. ияк О. і Максименко Г.). У

прийнятІй

по

звітах

Чу­

В райкомі КП Украіни

О тотпражці з щено .1ише

нові зазначено: редколегія бага­ тотиражної ГАзети «Прапор ко­ активно допомагає пер­ парторганізації у розгор­ соцІалістичного змагання

серед

колгоспників

за

успІшне

виконання взятих зобов'язань. У

14 номерах газети, які виAwли починаючи з січня до 18 червня 1959 року, вміщено 146 листів, у переважній більшостІ яких ви­ світлюється хід змагання в бригадах, ників

ланках,

серед

тваринницьких

матеріалів

на

праців­

ферм,

партійні

і

ряд

комсо­

мольські теми, про роботу сіль­ ради, культурно-побутові заклади

слави».

Не

органівипуск

систематичний

листків

«Колгоспний

перець:.,

«Вікно сатири».

•••

Утворена у квітні

року в

1959

красилІвському вІдділенні радгос­ п)' ім. Щорса редколегія щоденної стінгазети у складі 21 чоловіка, ШИРОIlО висвітлює хід сільсько­ Гf)сподарських робіт. Вона до­ кладно розповіла про трудові ус­

піхи доярки Л. Духно, механІза­ торів І. Зінченка та І. Самсоно­ ва, рОбітнИКів М. Менжегу,

О. Кононенка та ряд інших пере­

довиків змагання. У більшості номерів газети вмі­ щені

також

критичні

матеріали,

Актуальність вміщених в газеті матеріалів, с,араина пІдготовка переважної більшості 3 них до друку

сприяли

багатотиражки

росту

авторитетУ,

Кирило

серед

колгоспнк­

на

Грицька»,

у

якому

читачам.

викrиті конкретні винуватці не­ ДOJ.іків в організації праці. Висвітлюються на сторінках

Поруч з цим в роботі редколе­ гії газети «Прапор комунізму»

стіннівки і окремі. питання пар­ тІйного та комсомольського жнт­

мають місце за останній час ряд

тя,

серйозних

слід було випустити 17 номерів газети, а випущено лише 14. По­

культурного відпочинку робітни­ ків. Більшість номерів газети привабливо Оформлена. Серйозну помилку припускає

рушення

редколегія тим,

ків. Тираж її своєчасно

З

650 екземплярів

-

доставляється

недоліків.

початку

року до

графіка

допущено

у січні, лютому і Недивлячись

червня

18

було

патріотичний

квітні.

на

те,

школи,

що

з

дня

благоустрою

села,

що не висвітлює

рух

серед

доярок

Київщини, в тому числі нашого які за прикладом києво­

первинних

керів­ партор­

ім. Калініна (секретар т. Федо­ ренко М.) і редактора газеТJI «Прапор комунізму» т. Музичен­ ка С., парторганізацію радгоспу ім. Щорса (секретар т. Бон­ дар П.) і редакторів щоденних стінних газет сЩорсlвець»

тт.

Чуняка

О.

усунути викриті нути

і

Максименка

недоліки.

особливу увагу

на

Вважати основним завданням багатотиражної і стінних газет - широке висвітлення ходу со­ ціалістичного змагання, ділову

та особлива увага на догляд за посівами, зокрема кукурудзи, картоплі, овочів, заготівлю кор­ мів, виробництво торфо-гнойових та інших компостів, своєчасну підготовку до збирання врожаю,

«Листків трудової слави» і сати­ ричних

листків

тракторних

у

рільничих

бригадах,

ницьких

фермах.

випуску

агітаторів.

на

і

до їх

Зобов'язати бюро партійних зокрема секретарів тт. Федоренка М. і Бондаря П., посилити

во

Зни­

ти звіти не тільки редакторів, а і комуністІв членів редколегії на засіданнях бюро і партійних зборах. Спрямувати всю робо­ ту редколегії, сількорІв на успіш­

Редколегія незадовільно бореться за дійовість критичних матеріалів. З початку року вмі­ щено в газетІ 23 матерІали кри­ тичного характеру, а рубрика

«Слідами наших виступів» або «Слідами неопублікованих лис­ тів» жодного разу не з'явилася иа її сторінках. У колгоспі Ім. Калініна значна кількість передовиків, які відзна­ чаються у боротьбі за виконання взятих зобов'язань. Але у бага-

грамів

молока

від

корови.

жує авторитет стін газети що в окремих матеріалах фактІв

з місцевого

Менш

активну

і те, немае

життя .

роль у

житті

дами,

ланками,

фермами

неза­

світлюється в стінгазеті вироб­ ниче життя відділення радгоспу,

хід

соціалістичного

змагання, а

керІвницт­

Практикува­

лістичних зобов'язань.

РІВЕНЬ МОЛОДИХ КОМУНІСТІВ М.

пресою.

не

ПІДВИЩУВАТИ ЗАГ АЛЬНООСВІТUІЙ Кандидат партії

повсякденне

низовою

виходить у княжицькому відді­ ленні радгоспу ім. Щорса. З 21

довільний . Тому-то поверхово ви­

На

куток,

газету,

де

можна

журнал,

фОТО

почи­

послухати

(справа

наліво):

бригадир В. І. Капканеико, трак· тористн М. Вендель і В. БІсарен­ ко, при"іплювач Б. Кравчук під час

обідньої

перерви.

(Фотохроиіка

РАТАУ).

Фото К . Дудченка.

-----t!

Достроково Колектив робітників, СЛУЖбоВ-1

по

варського

--

праву

цівників мебльового цеху, чи

трудову

вахту

на

вважається

несу- них

честь

на­

заводу

хол.одильників перевиконує

виробітку,

бере

колективу

цеху,

проводів

зобов'язалися до

дня відкриття Пленуму ЦК КПРС

ми раді доповісти, що зобов'язан- місячний план виконано дocЦlO"

ня виконано

достроково

секретар

виконання взятих трудівника­ ми сільського господарства соціа­

Зобов'язати редакцію · район­ ної газети «Стахановець:. (редак­ тор т. Погребінський С.) посилити допомогу редколегіям у підне­ сенні ідейного і літературного

-

16

парторганізації,

-170

Д. Смроткlн, голова

цехового

процентів. О. Wмманчун,

комітету .

інспектор

холодильників.

по кадрах.

РаЙпромкомбінет.

• •• Підручник по історії партії до бібліотеки райкому КП Ук- Н. І. Шатагіна, доктора історич­ раїни надійшов підручник «Істо- них наук.

рія Комуністичної партії Радянського Союзу». Підручник підготовлений авторським колективом в складі: Б. Н. Пономарьова, члена-кореспондента Академії

наук СРСР

(керівник);

Поповнено стенд «На допомогу агітатору». В ньому відвідувачі бібліотеки можуть ознайомитися зі збірником «Ленін про про па­ гаНАУ і агітацію», матеріалами з

І. М. досвіду

агітаційно-масової

робо­

Волкова, професора; М. С. Воліна, ти, організацією постійно діючих кандидата

історичних

на-

ук; В. С. Зайцева, каНДИАата рівня багатотиражних і стінних історичних наук; А. П. Кучкіна, газет. доктора історичних наук; І. І. Мінца, академіка; Л . А. СлєП(~ва, го колгоспу «Червона Україна» кандидата економічних наук; В. В . ТИМКО.-Глибоко усвідом- А. І. Соболєва, кандидата філолюю, що я повинен бути не тіль- софських наук; А. А. ТИМофєєв-

од­

систематично

норму

Працівники цеху автотрактор-

агітпунктів .

Спеціальний стенд присвячено 40-річчю JlKCMY. В ньому тво­ ри: «В. І. Ленін про молодь», «КПРС про комсомол і молодь», М. С. Хрущов «На нові подвиги, молодь!» та РSlД інших книг і матеріалів з життя районної ком­

Грін­ План мій такий: восени присту- І ~и передови~ом виробництв~, але ського, кандидата історичних ва- СОNОЛЬСЬКОЇ організаціі.

П.

участь

громадсько-політичному

• • •

ців та інженерно-технічних пра-

пити до навчання у 8 класі ве- 1 хороше ПІдготовленим аГІтато- ук; В. М. Хвостова, члева-кореС-1 чірньої школи робітничої молоді. ром, який несе в маси слово на- пондента Академії наук СРСР; ним з передових робітників Бро­ ченко

tl-----

Назустріч червневому Пленуму ЦК КПРС

організацій,

колективу відіграє стінгазета, що

члеиа редколегії лише 6 працю­ ють у радгоспі. Зв'язок з брига­

тати

Завод

кіло­

16-17

червоний

тварин­

Залучити

доювати

по

житло·

ково Є на 200 тисяч карбо­ ванців понадпланової продукціі. червня . до дня відкриття ПленуЗ новою силою розгорнулося му ще буде виготовлено мебелі соціалістичне змагання в ці дні. правильну організацію табірного на деСЯТКIІ тисяч карбованців. Попереду -- комплектувальниця утримаиня худоби, від чого за­ лежить ріст продуктивності гро­ С. О_мнець, Н. Ковтун, верстатниці В. Мику­ мадського тваринництва. иачальник цеху, лінська і М. Чередниченко­ Налагодити щоденний випуск А. r811YWKa, виконують зміНіВі н&рми на 160

ня за те, щоб у літній період на­

щодня

В

ступного Пленуму ЦК КПРС, зо­ виконати П1ВРlчне виробниче бов'язався виконати піврічний завдання і виготовити понад план крнтику недоліків в роботі. У виробничий план до 23 червня. продукціі НІ/. 400 тисяч карбо­ даний час повинна бут!, зверну­ Використавши наявні резерви, ванців. За словом-і діла. Шести­

IІlе 48 дописувачів. Недостатньо залучені до участі в газеті рядо­ ві колгоспники і колгоспниці передовики виробництва.

змаган­

город, баштан,

виноградник .

вому будиночку, крім кімнати відпочинку і кухиі, обладнано

зБІль­

району,

розгорнули

табором, тут же члени

посадили

Г.

утворення багатотиражки вийшли 82 номери газети, у її активі ли­

святошинців

польовим

бригади

Звер­

шення кІлькості сількорів за ра­ хунок передовикІв виробництва.

ме·

каненком, в к,рлгоспі «Комуніст» Веселинівського району . У неї є свій сад, розташований поруч з

радіо.

недостатнього '

добрі

бригади

ханізаторів, очолюваної В. І. Кап·

наслідком

ними

область.

створеио для

заклали

ганізацій колгоспу ім. Калініна та радгоспу ім. Щорса. Бюро райкому партії зобов'я­ зало парторганізацію колгоспу

ЗОВа!I()

Миколаївська умови

за всілякими псевдонімами або зовсІм без підписів авторів. Наявні недоліки у багатоти­ ражній газетІ «Прапор КОМУН/'1му» істінгазетах «Щорсівець» є

В бригадах, на фермах колгос­ пу занедбано випуск «Листків

пропозиції робітників. Характер­ ним щодо. цього є лист в газеті від 12 травня під заголовком «Грицько киває на Кирила, а

села.

вміщені

ництва

муиізму»

Вllнній таннІ

початку року вмі­ 4 фото передовиків

матеРІаЛІВ

з~'агання.

трудової

поста­

більшість

Q

~o ПОС..lуг MexaHi~aTopiB

у

житті

в -якому

пра­

Зробив би це торік, але на збо- шої партії. рах нашої парторганізації стави- Чому Ж, т. Тимко,

Г. ЛуrОВ8, бібліотекар .

--рідко нас немає в раАоні такої пер- ніх школах робітничої і колгосп­

лось питання тільки про нав- провадите бесіди серед трудящих винної парторганізації, яка не ної молоді, більшість-тільки в чання в гу.ртках партійної осві- з найважливіших питань у жит- зростала б за останні роки за гуртках партійної освіти .

ти. Щождо підвищення загально- ті

країни

і за

кордоном?

Чо- рахунок передовиків виробницт-

Поруч з цим ознайомлення з

роботою і діяльністю молодих цює. Здавалося б, що він задово­ освітнього рівня, технічної підгв- му мало читаєте політичної і ху- ва. про це ніхто не згаду- дожньої літератури? Значна кількість молодих ко- комуністів показує, що багатьом лений досягнутим. Проте, коли з товки ним

поговорили,

як

кажуть

по

вав.

І знову ж таки ця причина . MYНlCTIB

обрана

секретарями, з них, особливо тим, у кого по-

Такого ж характеру розмова Загальноосвітній рівень невисо- членами бюро первинних па.рт- чаткова і семирічна освіта, кон­ Il]ЮДовжувати нав­ мріє про більш високу авангард­ була у нас з кандидатом партії кий, а партійна організація не організацій, висунута на керів- че потрібно ну роль на виробництві, хоче О. М. Чухном, що працює шофе- приділяє цьому питанню належ- ну роботу у колгоспах, рцгос- чання. Той, у кого освіта за 4 душах,

то

виявилося,

що

він

«Семиполківський». Молода людина, а освіта - А що або хто вам заважає - всього лише 5 класів . І він у цьому? питаємо т. Грін­ так само мріє про те, щоб підвищити свій загальноосвітній річенка. вень та бути більш активним стати УД1l!РНИКОМ

комуністичної ром у радгоспі

праці.

-

жає,

Ніхто і ніщо мені не зава­

--

сказав

він,

-

але,

ної уваги, хоч від цього у значній мірі залежить ріст активності комуністів, боєздатності всього партійного колективу. В ході боротьби за перетворення в життя іСТОРИЧ1іИХ рі-

праці,

треба

-5 класів, має найближчих 2 -3 роки здобути знання за се­

мирічку, у кого 7-8 класів за сереJ\НЮ школу. Форми нав­ чання можуть бути різні: за до­ помогою педа.гога, вечірньої або

бійцем у всенародній боротьбі за шень вересневого Пленуму ЦК Все це викликає у товаришів заочної школи. (1953 рік), ХХ і ХХІ посилену тягу до знань, до невДопомогти комуністу

щоб стати ударником комуністнч­ побудову комуністичного суспіль- КПРС ної

пах, державних установах, культурно-побутових заклаJ\ах. Вони становлять основне ядро агітколективів, виконують ряд інших віJ\повідальних партійних доручень.

ства. ВЧИТIreJl, а я

з'їздів партії все

більш міцним том ної роботи

обрати

на.. підвищевНJlМ форму навчання і успішно вчи-

_ ЗбулаСJl моя заповітна стає зв'язок партійної організа- свого щеиного, культурного і ТИСЯ обов'язок парторганімрія мене прийняли до лав ціі з широкими масами труди· загальноосвітнього рівня. РЯД мозації. П. 6іnокІнь, за навчання. Закінчив семиріч­ гово- щих підприємств, колгоспів ілодих ICOMYНlCTIB вчвтьсSl У зазавідуючий оргвідділом ку , а в наш час, особливо ДЛJl великої партії Леніна, -

поки що серйозно ще не взявся

мене І молодої JlЮAUВИJ це маП0.

РИ'l'Ь електромонтер гоголівсько- радгоспів.. В результаті цього у очних учбових закладах! вечір-

райком)' КП УкраіНи.


Не"lnя,

2f

череня

1959

На полях і фермах

11

3

СТАХАНОВЕЦЬ

ромУ.

Окучуємо картоплю

БАГАТО ЩЕ НЕ ДОРОБЛЕНО

11

35

Між головним агрономом рад- тільки госпу Іваном Потаповичем Лит- полі. виченком і агрономом відділення

ІІІ

жінок ІІІ

працюють

у

ІІІ

механізатори Немов молоком облита рання Тепер картопля. Багато бутоНів і на картоплю. культурна робота. Кожного виНе обходимось без механізато­ тій, що садили пізніше. Через де­ хідного дня на сільському старів на заготівлі ко,рмів для худо­

Зразково

організована

фіз-

кілька днів зацвіте картопля на

Миколою Івановичем Білецьким Але причина не тільки у цьо- ді оні влаштовуються масові всій площі. Трактористи Петро бп. Скосили понад 150 гектарів ще в селі розгорілась суперечка. му. Лише в одну зміну викори- спортивні змагання. Про розмах Хитрий та Микола Бреус під час конюшини та люцерни. Згрібає­

Перший наполягав: обробити по- стовують механізми на обробіт- фізкультурного руху говорить останнього міжрядного обробіт­ мо сіно двома тракторними грабсіви кукурудзи В обох напрям- ку проса.пних. такий факт: при первинній ку підживили М. Самойленко, калійною сіллю, ilЯIІІИ. ках, другий - залишити обробПісля рясного дощу необхідно СПОРТИВНlИ організації «Колгосп­ аміачною селітрою та суперфос­ агроном жердівського від­

леною водному, з негайним підсівом люпину в міжряддях. ... Недалеко за селом на 70гектарвіі площі посіви кукурудзи. Трактористи Іван Пономарен-

окучувати картоплю, зокрема ранню на 25 гектарах, яка вже зацвіла, але тут не поспішають, хоч міжряддя розпушені. На окремих площах в рядках цвіте

ник» Є 4 футбольні і 6 волей­ фатом з розрахунку по 2,5 цеНТ-І ділення радгоспу «Боб· больних команд та ряд секцlИ. нера на кожен 3 200 гектарів . рицький». Поруч з цим, безумовно, позитивним, є і негативні факти. Взаємодопомога на пропоnцl просапних куnь тур Агітатори рідко проводять бесіди

-------

ко та Михайло Бурда зобов'яза- свиріпа, бо вручну не перевіря- в бригадах, ланках, на тваринЧетвеірте відділення радгоспу підтримав його бригадир садолись виростити на ній по 350 ли. Питаємо: «Чому?». Знову та ницьких фермах. Не приходять «Великодимерськии» відстає з вої бригади І. Селюк. центнерів зеленої маси і по 25' ж відповідь: «Невистачає ро- сюди і лектори. В центрі села, обробітком просапних культур. Вже декілька днів прополюють

центнерів зерна на кожному бочоі сили». на тваринницьких фермах, в Тут густо засіли бур'яни на картоп.1юна четвертому відділенгектарі. Подолаючи труднощі, Таке і в тваринництві, зокрР.- тракторному стані, навіть біля картоплі, не прополені на всій ні 30 робітниць 'І1Ретього віддіякі виникли у зв'язку з тим, ма на молочно-товарній фермі. контори радгоспу не знайти жод- площі капуста, огірки, помідори лення. Добре вони доглядають і що

не можна було

правильно Вже пройшов тривалий час, як ного плаката, заклику, стенда з та інші культури.

розбити поле, вони все-таки за- доя.рки Т. Ковшун і К. Ковшун наочними матеріалами про семибезпечили чіткі квадрати. Площу залишили роботу, Г. Шевчук за- річку, зобов'язаннями радгоспу. двічі заБЬронували,

вились

сходи,

а коли

,

з .11-

хворіла. Групи

ж корів в них

У'" ВІТРИНІ

пожовкла

ВІД

часу

посівів,

за

ними

просапні

в обробітку культури. Тут в хорошому стані сад. Робітниці збирають суницю.

вирішив

-

міжряддя в од- були найкращі, щодобовий надій стінгазета, в якій розповідаєть- рільничої

ному напрямку просапували, доходив до 14-15 внесли на кожний гектар по а тепер працюють центнеру натрійовоі селітри, І Удої знижуються .

закріплені

Допоможемо

_

бригадир

6ригади

На

кожному

гектарі

буде

з третього менше 30 центнерів ягід.

кі.ТlОграмів, ся ... про хід весняної сівби. В відділення Д. Онашко. поденниці. кімнаті відпочинку для праців- Ми теж не відстанемо, ників свиноферми є телевізор,

не

В. 3абережний, агітатор.

вручну підсадили. зерно на міс-

_ Кожного дня втрачаємо але несправний. . з-за цього, _ скаржиться зоо~ На засіданні бюро парторганіСилос для худоби НеВІДОМО: проте, З яких MIP~y- \технік В. Онопрієнко, - щонай- заціі декілька раз обговорювали На другій дільниці гоголів- денно підвозять КОНlОшину до вань ме~аНlзатори обробляли мІж- менше 60-70 кілограмів моло- ~~ау:у:;нЛ:;УРр~~і~:~~;:~О~рийZ:: ського колгоспу «Червона Ук- сіЧkарні для подрібнеННj{. ряддя ТІЛьки в о_дному напрям~ ка. Зараз, rmи достатку зеленої оо акласти 6000 Півтори норми за зміну вироб~J' ті відповідні рішення. Але по- раша» плануємо з Й Н ку. е вказали ІМ на це. н?едо- маси, середньодобовий надій 1010ляють на косарках Г. Кроль та .. .. Н В ки мало що зроблено для того, тонн силосу, половину з КУКУЛІК І спеЦІаЛІСТИ. аслщки. . лока під корови становить тіль- щоб 'І'х виконати. руд_зи. Для одерж. ання високоякіс- М. Таран. По декілька ходок поперечних рядках густо засІЛИ ки 10-11 кілограмів.

цях в~палих кущІВ.

молочай і свиріпа.

З

бур'яну

ледве видніються стебла кукурудзи, що заввишки 15-20 сантиметрів.

За порадою агронома однієї із обласних

організацій Г.

Ворони,

Не обла~нано автомашину для' НОІ м~си

Не підхоплено тут і почин до- доставки хліба,

ярок гатненського

колгоспу іме-

ні Сталіна, Києво-Святошинсько-

ПОСІЯ~И

приміщення

го району, хоч такі доярки, як ми. У будинку Г. Компанець, В. Зіненко, Г. Порозмістилася

дитячого

КОІНтора

садка

радгоспу,

ною і кінною сінокосарками ко- силосу З симо КОНlОшину. Згрібаємо кін-

ЯJШЙ був присутній в полі, ви- номаренко вже сьогодні надою- а чимало жінок змушені сидіти нИМИ граблями.

рі шено негайно провести обро- ють від кожної корови по 13- в цей гарячий час вдома -

біток міжрядь в nоперечному на· 15 кілограмів молока.

прямку, а потім підсіяти люВ цьому році на відділенні І, нарешті, такий факт. Досі пин. За підрахунками це забез- буде 900 голів великої рогатої робітникам не виплачено зар­ печить збір зеленої маСl1 на си- худоби, а приміщень є лише на плати за травень. Можливо, на лос по 350-400 центнерів на 650, і ті не ремонтуються. Ме- рахунку не було грошей? Були, кожному гектарі. Не зменшиться ханізація трудомістких робіт на і ЇХ одержали, але три дні не і врожай зерна. Вчора. приступи- фермі не запроваджується. видають, бо бухгалт~рія не підЛИ дО виконання цієї роботи. ІІІ ІІІ готувала документацію. На по-

ІІІ

• • Своєчасно посадили і посіяли овочеві культури, площа під якими порівняно з тим, що було торік у колгоспі, збільшилась майже втроє. А от з доглядом не все гаразд. Морква, капуста чисті від бур'янів, а на 8 гектарах

Партійна

організація

Об-І рушення

колдоговору

комітет

Амон,

Вже

kOH

10

М. Настич, заклали 250 тонн

шини. І Г. ваницьниЙ. колгоспник.

20 підвід що-------

до-

глядатисвоіх дітей.

*

КОНlОшину, понад завдання щоденно роблять

побудовані ВИКО-ВІвсяну СУМІШ, люпин, ку- їздові А. . , курудзу для ТОРГІвлі м ясо-' А. Сушко. Зараз на 22 гектарах тракторпродуктами, овоча-

МО.тІочними

не

На птахофермї

Рано-вранці

білим

рухомим

що становить по

12940

яєць на

мереживом вкривається планта­ кожні 100 гектарів зернових по­ ція вівся но-люпинової СУМІШІ, сівів. Вироблено і здано держа­ що побпизу птахоферми. 980 ку­ ві на таку ж площу по 4,2 цент­

рок-несучок, на

курчата

в"ходять

у

нера пташиного м'яса.

6800 голів 2500 відібрали

Маємо

пашу.

встановлений

час

п'І'ИЦЯ

11 яких

молодняка;

для попов­

нення продуктивного стада курен, говорипа постанову ЦК КПРС профспілкоnoї організаціі не реа- одержує корми згідно раціону. Складається раціон з 80 грамів що nже 11 серпні почнуть нес'І'и­ «Про стан заходи по- гує. ліпшення

масово-політичної

Хороші рішення приймає пар­ зерна, дерті в суміші в картоп­

ро-

ся, решту годуємо на м'йсо. Можна сподіватися: своє зо­

трудящих Сталінсь- тійна організація (секретар топ. лею та подрібненою зеленоlO ма­ бов;яsа.ння - одержати по 140 і рішення травнево- Купиро Н.). Але рішення це сою конюшини, м'яса; мінераль­ яєць на курку-несучку і по 10 них кормів. Не терплять кури і ЦК КП Украіни. На- тільки початок справи. Головне центнерів пташиного м'яса на від спраги-води вдосталь. заходів щодо ПО.'Ііп- енергійно боротися за іх ви­ 100 гектарів зернових посівівСтаранно працюють працівники цибулі із 20 - СВИРlпа по ко- шення виховної роБQТИ, і поча- конання. птахоферми тт. Кліщевський С., виконаємо достроково. ліна. ли іх здійснювати. І. Михайленно, В. Омеnьчук, Савченко М., Бондар О. і Кос­ Є. Умнlнова. - Невистачає робочої сили, Останнім часом частіше вистувиправдовується С.

Денисенко.

-

бригадир Ось

боти серед кої області» го Пленуму мічено ряд

РУДНЯі!ське

пають лектори, три рази на тиж-

радгоспу

бачите, день демонструються кінофі.'lЬМIІ.

Н айменше запізнення із ~биранням врожаю-це значНІ втра-

збирати

хліб

ро,,- муть снопи у

біт, розстановці людей і машин дільно, комбайни зразу пер евеполі

приділяємо

максимум

демо

на

пряме

комбайнування.

уваги. Плануємо так, щоб жни- Вони працюватимуть на окре'dИХ ярі ва першого року семирічки про-

ділянках

вести в найстисліші строки. Дружний колектив тракторної бригади, очолюваний І. Квашею, підготував підбирачі, лафетні жатки, закінчує ремонт комбайнів. Курс взяли на роздільне зби-

четвертій бригадах, де в першу чергу пшениця набере восковоі стиглості. Роздільно і прямим комбайнуванням зберемо озимину за 6 робочих днів. Визначили комбайнерів, їх помічників, колгоспників, які об-

у

першій,

другій

або

Хліб,

що

частині

способом

культури

16

яєць

червня одержано

на

нього силосу;

курку-несучку,

ще

складемо в І\опиці

день-два, і

зоотехнік.

Колгосп ім. Калініна, с.

Літки.

---~

tl---

сіно багато-

п о л у кіп к И. річних трав. До виходу в поле І

На більшій

роздільним

85

по

«Богданівський».

КУРС НА РОЗДІЛЬНЕ ЗБИР АННЯ

ти зерна. Тому плануванню PO-IЗaItіНЧУЮЧИ у

тенко М. На

ВІДДІлення

-

390

поступатиме

площі І на жнива уп{)раємось з збиран-

зберемо

і

гектарів. від

ком-

баянів, зразу очищатимемо на машині «ОБ-8». ДЛЯ полегшення праці колгоспників установим о транспортер, який подаватиме чисте зерно під навіс, де його сушитимемо. Завдяки механізації на точку буде зайнято

ням

сіна

на

природних

луках.

Тепер вдруге прополюємо ка,;р­ топлю. На

200

гектарах, де са­

дили машинами, вздовж гоней проводимо міжрядний обробіток тракторними культиваторами, а впоперек колгоспниці поправляють картоплю вручну, знищують бур'яни в кущах. На тих же площах, що садили під маркер.

рання. У нас 1090 гектарівзер- слуговуватимуть агрегат. Для до- вдвоє менше людей, ніж рані- прополюємо посіви кінними по­ нових, у тому числі 700 гектарів ставки хліба на тік за кожним ком- ше. Солому з-під комбайнів зра- лільниками. Старанно доглядаємо озимих.

У першу

чергу

почне- ,байном

мо косити жито на звал у чет-

закріплено

-Щоб вкластися

автомашину.

зу

скиртуватимемо.

Стягува- кукурудзу та овочі.

у визначені тимемо двома тракторними і

24

Партійна організація

розста-

Киі'вська область. Пташники вертіі\ бригаДі, бо тут супіщані строки, не допустити перестою кінними волокушами. вила агітаторів, які працювагрунти і швидше дозріває хліб. хліба на корню на малих ділянУ плані визначили строки по- тимуть У бригадах під час жиив. колtосіГ:, і'\!ені Стзліна Стар чен­

Працюватимуть дві лафетні жатки. На третій-четвертий день пустимо 4 самохідні комбайни з підбирачами, якими обмолочуватимемо хліб з валків.

Потрібна особлива аість

у використанні

ках загальною площею 108 гектарів, де не можна буде пустити машин, запланували зібрати озимину вручну. Працюватимуть 60 косарів. До них виділено

оператив- ~ідповідну кіл~кість ~'язальниць техніки. 1

колгоспниlt1в,

Ківського району одеРЖз.1И В ми­

чатку і закінчення тієі чи ін- Докладемо всіх зусиль, щоб до­ нулому році від кожної курки­ шо! роботи, завдання бригадам, рідний урожай зібрати ШВИДКО н~учки по 1~6 яєць. В цьому Р01 комбайнерам. Передбачили у пла- і без втрат. А. НОСТЮН, ЦІ вони ВИРІШИЛИ одержати по 190 яєць. ні догляд за посівами, заготівлю заступник голови На фото: краща пташниця кол­ І кормів та інші роботи. колгоспу ім. Сталіна,

Заверш~ючи

JlКI складати- ·жнив, заlt1нчили

підготовку

дО

закладку ран-

М. Носо6nин, с. РусаНіВ.

агроном.

госпу У. Ю. Блощеиеико. (Фотохроніка РАТАУ».

Фото М. Крилова,


4

СТАХАНО8ЕЦЬ

н",lnя,

Нац е сп Ід

По .місту l• району На ШКЇJЬНОМУ

По сторінках колгоспних

. веЧОРІ

Броварська семирічна шко­ ла ом 1 закінчила навчаль­ ний рік. ся на

127 учнів навчаєть­ «4» і «5», 31-на «від­

мінно». В першому р(щі шко­

лу закінчив

31

учень.

Розповідаючи про це на ве­ чорі, присвяченому закінченню навчального

року,

директор

школи М. С. Войтович доклад­ но

зупинилась

на

вихованні дітей, різних

трудовому

ЇХ

участі в

гуртках.

ти

про роботу сільського

бу що

і

участь

в

громадському

житті ШКОЛИ,-подарунки. Се­ ред них: 3. Толочко, Л. Лі­

щук, М. Кацов, В. Гончарен­ ко, Г. Полуян. На закінчення відбувся кон­ церт. Учнівський хор виконав

пісню композитора «Комсомольці». класу

Фрадкіна

Учениця

Л. Тарахненко

6

фільми.

про

рушник»

нолог

Члени

тур них

установ.

М.

Таран.

с. Гоголів.

у будівеnьників­

Подарунок пенсІонера

міцне сnово

Учитель-пенсіонер Михайло Андрійович. Грабовський по­ дарував сільській бібліотеці

Розгорнулося у колгоспі но­ ве будівництво. Закінчується спорудження 4-рядного корів­ ника,

двох

зерносховищ,

літніх табори для

цьому

році

буде

підшивки

-1955

збудовано

рець»

1958

П.

Кузьменко

завідуюча

ім.

Всі

Сталіна,

--- -

В прог.рамі концерту, яким

керував вчите.'lЬ співів д. С. Талісман, ка.'lьні

буди музичні і во­ номери,

КО.'lективні

танці.

Нривошnик, Гапон, КО8басинський, батьки

учнів.

Зустрілись

37

учнів

четвертого

тей

ні найкращих УСПlХІВ в 11 відповідальній і почесній ро­ боті,

команди

спортивного товариства «Кол­ госпник» радгоспу «Вели­

Оксюта, СОМ, Ігнатенко, Кривенко,

кодимерський» і руднянського відділення богданівського рад­

батьки

госпу.

учнів.

с. Требухів.

Перемогли димерчани з ра­

хунком

В(}Гдюк

оде,ржав.

підпри­

о<Ііцяє

завезти

В.

торф.

не

директор

Й. Мепьник, голов»ий

лікар.

С. Літки.

Все обіцяють ...

Ноиuретnе ваnumаuuя ко у Київ далеко

Адресуємо його голові Ка.'lИ­ тянської сі.'lЬСЬКОЇ Ради т. Ос­ нач М., директору сеМИПО.'lків­ ського радгоспу т. Якнюнасу В.

і незручно. Ми хочемо реалізувати його вдо­

ма. Сесія сільської відбулася

Ради,

яка

червня, вказала на і керуючому нашим відділенням недопустимість дальшої тягани­ т. Коваленку І. Коли, нареш­ ни. Проте, все залишилось по­ ті, буде організоване приймання старому. трудящих

80

нашого

3

М. Лузи,

села

Нарпенко,

8.

П. Норнус,

корів. Возити моло­

с.

робітники.

Опанасів.

ІВАН КИВАЄ НА ПЕТРА ...

чання і виховання наших ді­ протягом чотирьох років. Бажаємо Катерині Христанів­

ПЕРЕМОГА ДИМЕ'РЧАН Відбулася чергова фінальна гра на першість району з футбола.

ємства тов.

разу

ні в княжицькому, ні у кра­

Висловлюємо вчительці цього класу т. Іванішовій К. Х. щиру подяку за нав­

з п'єси О. Корнійчука «Пла­

ла «Мать» Максимова.

кожного

близько

класу нашої шкоди успішно закінчили навчальний рік.

Русанів.

Архипівни

тон Кречет». Л. Гапон викона­

Правда,

У

бібліотекою.

ЩИРА ПОДЯКА

і виконала мо­

Христини

місяці за торфом, і пічого

Соловей, бригади.

Колгосп

за­

--~.~---------

бригадир будівельної

с.

---

торфопід­

молока. від робітників відділення?

Макареико,

с. Літки.

норми.

Д.

журналів «Пе­ і «Крокодил» за 1954-

В.

щоденно

1953

роки,

роки.

слово . Я. Недайборщ, М. Со­

перевиконують

«Кому­

ніст» і «Новое время» за

два

свиней. В

корівник на другій дільниці, У будівельників міцне

ловей,

журналів

у в ати!

Тричі їздив наш представник в цьому

рр. Свідоцтва одер­ жали: керівник гуртка юнна­ тів П. Спичак, учні Г. Запо­ рожець, Н. Радченко, О. Мель­ ник, С. Щиголь, О. Загура, М. Машевська, О. Литовченко. Г. Машевська, старша піонервожата. с. Зазим'я.

пропозиції щодо даль. Ц10ГО поліпшення роботи куль.

Рожнівському

ція підприємства торфом .'Іікарню не безпечила і грошей не пове,рнула.

виставки

1957-1958

рону.

122 тонни торфу (з достав­ кою). Але з невідомих нам причин дирек­

ва колишньої Всесоюзної сіль­

ськогосподарської

виконкому

внесли

гарно

проспівала «Садок вишневий коло хати» і «Шкільна друж­ ба». Випускниця Н. Кривош­ лик хороше співала «Пісню

Відзначено, місяці робота

за останні клубу поліпшилась. Працює агіткультбригада, яка виїжд­ жає у віддалені бригади. Своє­ часно демонструються кіно­

Відмінникам вручені грамо­ ти, а учням, які брали актив­ ну

бібліотеки.

1959

приємству на

Директор школи В. Горді­ єнко на урочистій лінійці вру­ ЧІІВ кращим юннатам свідоцт,

клу­

r

В минулому році наша .'Іікарня пере~ рахувала гроші

Вручення почесних свІдоцтв

Сільвиконком обговорив зві,

Реа

черви.

Ні торфу, ні грошей

багатотиражних газет

На порядку денному-­ робота куnьтурних установ

21

ім. Щорса, немає їдалень. А роз­ дирекція радгосщ мов на цю тему було чимало. Го­ від кооперативню

чогось

чекає

працівників .

.'Іова Броварського міськ СТ Незабаром жнива. У віддале­ т. Рубаник В. не раз приїжджав иих бригадах слід обов 'язково ор­ до нас, директор радгоспу тов. ганізувати громадське харчуванПавловський В. і керуючий кра­ 11.11. А це можлив о зробити лише силівським ВІДДІЛенням т. Хав­ через їдальні аб9 Їх філії. ро Т. відвідади по цьому питан­ В обох відділеннях радгоспу ню т. Рубаника, але віз, як ка­ потрібно налагодити торгівлю мо­ жуть, і нині там.

локом. Для цього вже обладнані Формально все зроб.'lено: виді­ торговельні точки, підібран і кад­ дені приміщення, розплановано, ри, але затримка за... вимірни­ де і що повинно бути, аїда.'lень ми приладами. Не завжди своє­ немає, бо Іван киває на Петра ... часно завозять до нас Х.'lіб, мас­ Правління міськ СТ вважає, що ло, оселедці, безалко гольні напої.

•••

Між іншим, спеціальної машини

Слідам:и наших виступів

для перевозки хліба радгосп і до­ сі не об.'lаднав.

5;2. Н. 8асиnьєв.

дирекція радгоспу повинна до­ силівському відділеннях радгоспу вести до кінця почату справу, а

"Пляма" Під такою назвою були у «Ста­

хановці» вміщені «Колючі рядки». В них йшлося про погане повод­ ження в сім'ї і громадських міс­ цях І. І. Дяченка з с. Красилів­ ка. Начальник райвідділу мі-

ліції т. дакцію,

Зайцев І. повідомив ре­ що Дяченко викликався у сільську Раду, де був поперед­ жений. Зараз він працює на різ­

Група робітників і служ­ бовців радгоспу. с.

К:няжичі.

-0-

них роботах у радгоспі.

Слі.llамн неопуБЛікованнх лнстів Виконком Рожнівської сільської

В колективі працівників Таньшанського хімічного за­ воду в Шанхаї розгорнувся рух за впровадження техніч­ них удосконалень, ЯI\Ї приско­

рюють

виробничі

допомагає

ти

виробниче

На

фото:

відправки

процеси.

значно

Це

перевикона­

завдання.

підготовлена

готова

до продукція.

Ради розглянув листа, надісланого редакці~ю газети «Стахановець» про

вчительку

семирічної

ШКОЛІ!

М. Костенко. ЯК показала пере вірка, група учениць 7 класу пі­ сля занять з власної ініціативи працювали на її городі. Викон­ ком сільради, профспілкові збо­ ри вказали т. Костенко на це, і вона особисто свою помилку виз­ нала.

В

Індії росте фікус, якому на­

лічується три тисячі років. Висо­ та його 60 метрів. Фікус кидає

тінь,

в якій можуть сім тисяч чоловік.

вміститися

* * *

у Варшаві на даху готелю «Граид Отель» споруджений пер­ ший в Європі майданчик для приземлеиня

вертольотів.

на

преса почала голослівно об-І пустити зустрічі глав урядів винувачувати Радянський Союз у країн Сходу і Заходу. У зв'язку

ДивІться телепередачІ тому, що він нібито «погрожує» І з цим привертає до себе увагу 22 ЧЕРВНЯ Заходові і хоче «зірвати Женев- і заява президе Понеділок: 19.00 остаині ві­ нта США Ейзен­ ську нараду». Але світову гро- хауера на прес-конференції 17 сті (Москва); 19.20 - опера не

зловмисні

такі

могли

ввести в тверджен-

ня . Італійська газета «Уніта» пи-

НА МІЖНАРОДНІ ТЕМИ

сала: «Кожна об'єктивна людина

УГОДА ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ЗАХОДУ Закінчується шостий тиждеиь роботи Женевської наради міністрів закордонних справ. Проте, як справедливо зауважує французька газета «Ліберасьон», «фактично нарада поки що не просунулася ні на крок вперед». Винні в цьому західні держави, які всіляко перешкоджають лікlІідаl1.іІ окупаційного режиму в Західному Берліні і укладенню мирного договору з Німеччиною. І Прагнучи зрушити з мертвої точки переговори міністрів, ра-

мадськість

оману

навіть

при

найбільш

побіжному

червня.

Відзначивши,

бачить

поліпшення

на

успіх

що

він ие перспектив

Женевської

наради,

Ейзенхауер заявив: якщо мін істри

закордонних

справ

ие

змо­

знайомстві з радянськими про- жуть «хоча б посіяти зерна ус­ позиціями скаже, що вони пройпіху»,

то

зустріч

глав

В.

І(ирейка

становка кої

«ЛісОВ4

оперної коисерваторії.

23

піС1lЯ».

студії

По-.

К:иївсь,

ЧЕРВНЯ

Вівторок: 19.00 - народний художник Вірменії. Акоп к:од­ жоян; 19.20 передача ~HOBi літні моделі ОДЯГУ»j20.QO­

урядів дянська делегація внесла 10 няті прагненням до співробітни- можна вважати «марною». червня нові пропозиції в питанні цтва, в них нема і натяку на якеАле такий підхід до справи не про Західний спектакль. Берлін і про за- небудь нав'язування умов. Навможе не викликати подиву, бо, гальнонімецький комітет. паки, Захід ставить умови, иа- як відомо, питання про зустріч І ЯК свідчить німецька газета магаючись примусити Радянсь- глав урядів було погоджеие ще Редактор С. ПОГРЕБІНСЬНИЙ. «Нейєс Дейчланд», ці пропозиції киіі Союз погодитись на без-. напередодні Женевської нараіИ зустріли «широку підтримку усіх строкову окупаці ю Західного Бер- міністрів. Щождо цієї наради, то І(учер Віра Ларіонівна, яка людей, заінтересованих у тому, ліна». її успіх або провал залежить живе в м. Бровари, вул. Ст. Ра­ щоб в центрі Європи панували Світова громадськість виявляє лише від західних держав, бо зіна, 14, порушує справу про

мир і спокій». роз­ серйозну тривогу з приводу то- СРСР і Німецьк а Демократичиа лучення з І(учером Василем Ти­ Проте західні держави знову го, що деякі керівні діячі за1ід- Республіка роблять все можливе хоновичем, який живе там же. заявили своє улюблене «ні». На- них держав не тільки ведуть до для досягнення в Женеві взаєСправа слухатиметься в нар­ магаючись очорнити нові радян- зриву женевські переговори міні· моприйнятних рішень. суді І·ої дільниці Броварського ські пропозиції, західна реакціЙ- стрів, але й намагаю ться не доВ. Харьков. району.

Адреса редакдіі: м. Бровари, Київської області. вул. Київська, М 158.

6pOllpCIIX.

районн, ,!ІРУКlРН'! КIІІвського ~JI'CHOГO )'рраВJIіиия І<УnIJryр и,

За •• 2021-4Ш>

73 номер 1959 рік  

73 номер 1959 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you