Page 1

Пролетарі всіх країн. єднайтеся!

Лекції до сорокаріччя КП України

СТЯХАНОВЕUЬ

Лекцією «Боротьба більшовицьких

~

0

~

Дозрівають

хліба на кол-

~ госпних полях району.

~ що пройшли

іни

3

* ~

в рядІ Інших, наприклад, досІ ~

Дощі, не складено робочих

в кінці травня збирання

Запізню- :

~ му росту всіх колосових куль- тирьох комбайнів у колг(}Спі ~ «Червоний прапор»,

3

"'" ~

-

втрати часу це

втрати до-

~ рогоцінного врожаю.

~

бо тували всі1r лафетних жаток.

Натхнені рішеннями

го м'ясокомбінату імені Мікояна,

Лектори обласного відділення Товариства для поширення полі­

0

наукових знань на допомогу сільським лекторам випускає до юві­

чих днів необхідно ліквідува- 0

лейної дати вісім брошур, присвячених 40-річчю КП Украіни: Jl. Токаренка - «В. І. Ленін і Київська організація більшовиків»,

Всі ці недоліки вже найближ- ~

пар- ти. Одночасно з робочими пла- ~

готуючи реізду збиральних

В. Якубовського

зараз останні приготу- ратимуть хліб нового врожаю.~ до жнив. У колгоспі Необхідно ще раз перевірити ~

До Інституту марксизму-леніні­ зму при ЦК КПРС надійшов ціка­ вий документ, Це лист В. І. Леніна, адресований в редакцію газети «9кономическая жизнь;>, Держплан і ЦСУ. Він датованиіt 10 квітня 1922 року і над,руко­ ваний на бланку Голови Ради На­ родних Комісарів РРФСР. Глава Радянського уряду вка-

нинішнього року потріб- фетних жаток, підготувати до і

~ но зібрати 612 гектарів ози- перевозок зерна автомашини, 0 ~ мих та близько 600 гектарів вози, гарби, безтарки, віАре- ~ ~ ярих культур. Готуючись дn монтувати ~ цього, тут вже завершили ре-

~ монт двох ""

лафетних

жаток,

g закупили три нових. Хоч сьоg г?дні гот~ві до виходу в пол~

темпами

старі і ш~идкич~ ~

будувати новІ критІ Ф

~.

токи.

'<'

В колгоспах ім. Леніна, ее- ~

ло В.-Димерка,

«Перемога»,~

3

~ п 1сля кба~Іт~льнодго ремонту всІ с. Гоголів, та ряді інших роз0 5 ком аинш. . ля перевозок 0

~ зерна нового врожаю придба- почали і успішно ведуть ко- ф совицю багаторічних трав і~ . 0 ф ли 2 нових возІв, частину природних луків. А ось У коJІ- ~ яких переобладнують на без- госпі ім. Леніна, с. Жердова, Машиніст

g

Г. Іваниць-

талням косовиці трав не пос- ~

v

Косовицю трав сшд починати

~

.

ц

Як і повсюдно в нашій кра- шшають.

~ їні, трудівники сільського гос-

б

е гру ~

~ реконалися у величезному зна- ку жнив

ф ченні

роздільного

збирання

~ колосових для боротьби з втра-

0 тами врожаю. Торік

роботою.

поюнчити

0 0

з ЦІЄЮ Ф

0

брати цим

~

Однак не всюди ще в райо-

~ ні підготували жнивам бойо0

ву зустріч. В колгоспах

3 ні

* g

Жданова,

с.

виконання

механізатором взятого

соціа- ~

Відмінною підготовкою

іме- жнив забезпечимо

Красилівка, зоване

проведення

~ ім. Кірова, с. В.-Димерка, та строки, без втрат.

30

до ф

іх органі-~

в стислі 3

3

gФ000000~0~0000~000~~0~~0000Ф0~~~00Ф~000Ф0Ф0~

Колгоспи здають зерно нового врожаю На Північному Кавказі стоять ки заготівельного пункту станції

ряду

сільгоспартілей

приступили до вибіркавої косовІІ­

ці ячменю. Приймання

власноручний

під­

БРСР, виїжджали за місто. В Палаці культури профспідок

пис Володимира Ілліча. Одночас­ но одержано написану рукою В. І.

відбувtИ вечір дружби.

Леніна на маленькому аркуші з блокнота записку до Держплану

в питанні, зв'я.заному

з будов в країні. Досі обидва

Д

з однією

Р У Г а

ці документи не

були відомі. Іх передала

Ч е Р Га

Ленінградського метро

цими

Широко розгорнулось будівви-

Александрова.

б

1 1

··

ово удови х м ЧНОІ

комбінат.

К

вченого

- енергети..

з центром. Вже почато

ження

1 1

11

1

РІВОР аьк AOIHOuJA ВНІІКИ

-D8р8ІОІКЦІ S13Г3HHR

на якому домнобудівникам

Криворіжці завоювали

В цьому році закінчиться бу- місце

дівиицтво

вапняного

4-кілометрової

споруд­

дільниці

від Технологічного інституту до

заводу «9лектросила » імені С. М.

Кірова. Будуються чотири станМуромські

було

перше маневрових тепловозів

з гідро-

передачею

марки

за «ТГМ-1 » потужністю в 400 кінських сил. Маневровий тепловоз «ТГМ-1 »

Радіокомбайн

І

Те Пn О В О З И

змагавнJІ механічною

квІтень МІСЯЦЬ.

успішно використовується як на

"Ювілейний"

залізницях промислових

підпри­

Дніпропетровського

ємств, так і на великих магіст­

радіозаводу випустив перші зраз­

ралях країни. Він зручний в ек­

Колектив

ки

нового

радіокомбаАна.

складається

приймача

з

сплуатації. Управління всіма йо­

Він

го

семилаІІПовоrо

«Весна»,

типу «Рекорд», електрощюграва­ апаратура

бочці заввишки

міститься

1,3

автоматизовано.

На dудІвництві Кременчуцькоr ГЕС

ча і магнітофона «Дніпро». Вс.ц ця

агрегатами

телевізора

в

тум­

метра.

Будівники Кременчуцької ГЕС

Готуючи трудові подарунки до

Комуністичної

партії

заводу при­

На великі станції триває пода- своїв новому радіокомбайнові наз­

ячменю ча запасних вагонів, хлібних щи-

за підсумками

заводу в / ук~аінськ~х дGмнобудівників

м. Слуцьку.

Украіни, колектив

почали залізничники і працівни- тів.

стоіть

політех­

нічний інститут, художній музей

чення місцевого досвіду. В кінці

жаркі погожі дні, які сприяють Манасс. Сюди прибули перші ва.:r­ 40-річчя швидкому достиганню хлібів. Ме- ки з хлібом. ханізатори

дали дитячу залізницю,

радянського

кожним о

лістичного зобов'язання.

ральних магістралях міста, відві­

воску з торфу. В Старобінському пор Ради :Міністрів УРСР і УкМуромський завод імені Дзеррайоні на базі розвіданих родо- раїнеької республіканської ради живського (Владимирська об­ вищ сільвівіту виросте калійний професійвих спілок. ласть) випустив велику партію

но зробити зараз, після peopra- ф

ухильне

Гості знайомилися з Мінськом. Вони побували на площах і цент­

будується завод по виготовленню вручено перехідний Червоний пра-

же прогресивним нізації :МТС. Іх основне завзабезпечити не- ф Ф

g вах. Тут вже повністю заверg шили підготовку цо жнив.

На вокзалі відбувся мітинг.

Ф

оргів для комбайнових агре- ~

~ способом хлібів на всіх маси- дання -

'<'

листа

меччини і Німецької Демократич­ ної Республіки.

користання для практичної робо-

села Дукора, Руденського району,

виділяли 0

гатів. Це тим більше потріб-

В Мінськ з Берліна приfіув « Поїзд дружби » . В ньому приіха.

Ф

~ госпі ім. Сталіна, с. Русанів, на час збирання врожаю парт- 3

g зібрали роздільно близько 80 g процентів всіх культур, а ниg нішнього року заплановано зі-

в Мінську

В Мінській області споруджуНа комсомольській новобудові ції. ються великі підприємства хіміч- Криворізькій доменній печі ної промисловості. Недалеко від М 4, 16 червня відбувся мітинг;

В минулому році колгоспні ~

у кол- партійні організації

"Поїзд дружби"

днями Інститутові вдова відомого цтво другої черги Ленінградського метрополітену.

nромисловості

помилка. ~

~ подарства району на ділі пе- негайно з тим •. щоб до поч~т- ~

0

чик.

зує в листі на недостатність ви-

Н

0

~ кий завершує ремонт молотар- та в деяких інших з розrор- ф

0 0 ки.

де працював прославлений льот­

Нова підземна залізниця з'єд­ ти і преси звІТІв економічних на- ка академіка І. Г. Александрова, нає південну околицю Ленінграда рад, як важливого джерела вив-/ пенсіонерка Віра В'ячеславівна

0

g 0 тарки.

«Критика

Невідомий лист В. І. Леніна

Ф «Перемога», с. Гоголів, напри- якість ремонту комбайнів, ла- 0

g КJІад,

-

непо­

-

ідеології сучасного ревізіонізму» та ін.

машин, а~

~ Украіни, механізатори завер- турі площі, на яких вони зби- ~

g вання

«Союз робітничого класу і селянства

-

рушна основа радянського суспільства», П. Курочкіна

~ гідну зустріч сорокаріччю КП комбайнерам прийняти в на- 0

g шують

новлено на будинку Московсько­

ло більше 250 прихильників ми­ Обласне відділення Товариства для поширення політичних і РУ Федеративної Республіки Ні­

Ф

~ виток колгоспного ладу і ре- скласти карту маршрутів /Те- ~

МТС,

року.

Трудящі Київщини проявляють великий інтерес до історіі Ко-

чорів, на яких з спогадами про революційну боротьбу на Украіні виступали старі більшовики.

~ тіі і уряду про дальший роз- нами в кожному колгоспі c:ti~ ~

Ф організацію

Ради

муністичної партії Украіни. В районах області читаються цикли лекцій, присвячені ювілею КП Украіни.

свячених славному сорокаріччю, проведено шість тематичних ве­

~ що збирання не терпить що- с. Княжичі, ще не відремон- ~ відволікань,

Московської

Меморіальну дошку буде вста­

Вже прочитано в районах області понад тисячу лекцій, при­

~ ший період року в ·сільському кадри для комбайнових агре- ф ~ господарстві. Партія вчить, гатів. У колгоспі ім. Щорса, ~ найменших

1941

КПРС» та ін.

с. Сві- Ф

Жнива - наивщnовідальні. тильне. Не скрізь ще дrбрані ~

0

•••

Ленін засновник Комуністичної партії Украіни», «Здійснення ленінської національної політики на Украіні», «Боротьба Комуніс· тичної партії України за здійснення історичних рішень ХХ з'їзду

~ та в червні, сприяли посилено- ються з ремонтом одного з чо- ф ~ тур,

бойовий заrін КПРС у боротьбі за побудову комунізмУ».

-

тичних і наукових знань виступають з лекціями на теми: «В. І.

планів~

врожаю.

Викоиком

здшснив нічниіі і Україна», «Утворення Комуністичної партії Украіни і іі бороТJ>­ історіі авіації ба за зміцнення Радянської влади», «Комуністична партія Украї­ таран ·при захисті Москви від на­ ни в боротьбі за побудову соціалізму», «Комуністична партія Укра­ льоту ворожої авіації в серпні

0000000000~~00

і ЖНИВА БЛИЗЬКО

за

ВИ», прочитаною днями в коиференц-sалі Київського філіалу Цент­ прийняв постанову про встанов­ рального музею В. І. Леніна співробітником музею В. Г. Аврамен­ лення меморіальної дошки в па­ ком, почалося читання циклу лекцій, присвяченого 40-річчю Кому. м'ять Героя Радянського Союзу ністичної партії Украіни. До славного ювілею будуть прочитані лекції на теми: «Ленін В. В. Талаліхіна, який першим в

JG 73 (1675) 11 П'ятниця, 20 червня 1958 року. ~ЦІна 15 коn.

~

Украіни

Радянського Союзу В. ТапапіхІна

диктатуру пролетаріату і створення Украінської Радянської держа­

Орган Броварського районного комітету Комуністичної партії України та районної РаАи Аеnутатів труАящих Київської області

~00000000000~0

організацІП

Пам'яті Героя

ву «Ювілейний».

ДнІnропетровськ. иицтво

Багатий урожай

На

«Пластмас:. завершується нового

плит ддя

цеху

по

настилу niдJІor.

набагато

раніше

пили

монтажу

до

строку присту­ закладних

ча­

стин першої турбіни. Значно ви­

заводі переджають графік бетонних ро­ будів· біт комплексні бригади тт. Яворов. випуску

Іх ви ·

ського і Лукаша. Кожний цих бригад

щодня

член

укладає

в

В Дагестані приступили ДD зби­ готовпятимуть з деревини (стру· блок основ гідроагрегатів по 8 Електромашинобудівники додержали свого слова рання хлібів. Тут знімають бага­ жок і тирси) з застосуванням -9 кубометрів бетону замість смол. Річна nродуктивність це)fу тий урожай. В Кізлярському ра­ трьох за нормою. У відповідь на рішення травне- виконати план шести місяців. Це -десять тисяч квадратних метрів перші намолоти дали по 150 йоні Колектив гідромеханізаторів вого Пленуму ЦК КПРС колектив зобов'язання реалізовано раніше плит. пудів зерна з гектара. Вперше ці успішно намиває дванадцятикі.1о­ На фото: на будівництві ново· Московського електромеханічного строку. Електромашинобудівники масиви зернових збираютьtИ роз­ го цеху. метрову землJJИу греблю. заводу імені Володимира Ілліча яавсршили піврічну програму по­ дільним способом. Агрегати пра­ (Фотохроніка РАТАУ). (За повідомленнями вирішив достроково, 20 червня, завчuра. цюють по 18-20 rо,ции ва добу. Фото Г. Пазенка. ТАРС і .РАТАУ},


П'ятниця,

СТАХАНОВЕЦЬ

2 5-го липн.я

1958

року-4().річчя з дн.я скликан.н.я Першого з'їзду

Кому ністичної партії

Україн.и

Виникнення Комуністичної пар_ переходові від капіталізму до со- І партійних невід'ємної і скла-

-

рядів,

ціалізму, була корівним поворо- троцькістів,

видатно-

-

викривати го діяча міжнародного робітничого

націонал-ухильників

народу від соціального і наці онального гніту, за перемогу про-

громадянської війни В. І. Ленін

пар-

років з дня

25

смерті Клари Цеткін

ra

Керовані Комуністичною

року.

робітничого руху СьогоАВі минає

дової частини КПРС, її бороть- том в історичній долі всіх наро)Іів ба за визволення украінського Росіі, в тому числі й українського народу .

1958

Ви.4атний діяч міжнародного

За вказівками великого Леніна тії Украіни

червня

20

руху, одного з засновників Кому­

інші антипартійні елементи . ністичної партії Німеччини (нароПісля переможного закінчення дилася в 1857 році).

організує допомогу українському

Володимир Ілліч Ленін

високо цінив Клару

дуже

Цеткін, як

летарськоі революції і торжество тією, робітники і селяни fкраїни народові у відбудові промислово­ полум'яного борця за справу ро­ соціалізму нерозривно зв'язані з слідом за росшськими братами сті, насамnеред вугільного Донба­ ім'ям вождя і вчителя всіх трудящих Володимира Ілліча Леніна. З самого початку своєї рево-

nовалили панування буржуазії та су, в піднесенні сільського госпо­ поміщиків і встановили Радян-, дарства, допомагає своїми пораську владу. В грудні 1917 року дами і вказівками партійній ор­

бітничого класу. Життя її та ді­

яльність тісно зв'язані з револю­ ційним рухом Росіі, з боротьбою Комуністичної партії Радянського

люційноі діяльності В. І. Ленін І Всеукраїнський з'їзд Рад про- ганізації і Радянському урядові Союзу. Вона однією з перших за велику увагу приділяв створен- голосив Україну Радянською рес- України у здійсненні найважли­ рубежами нашої Батьківщини ві­ ню і зміцне нню марксистських публікою і, керуючись леніись- віших завдань соціалістичного бу­ тала перемогу Великої Жовтневої організацій на Україні . Під впли- кими вказівками в національно- дівництва. соціалістичної революції. уряд нагородив Клару Цеткін орвом створеного В. І . Леніним в му питанні, виразив волю всього Вирішальне значення для Петербурзі

«Союзу

визволення

боротьби

робітничого

за

-

українського народу

жити в

дальшого

розвитку

радянських

класу» дружбі і братерському союзі з ро- республік, в тому числі й fкраї­

За видатні заслуги перед на-, деном Червоного Прапора і ордеРадянський ном Леніна.

шою Батьківщиною

такі ж « Союзи» виникли в Києві сійським та іншими народами на- ни, мало створення в грудні 1922 і Катеринославі. Вони розгорнули

політичну агітацію і пропаганду

ідей марксизму серед робітників, згуртовували передових пролетарів навколо ленінської газети «Искра», яка відіграла вирішальну

шої країни.

року з ініціативи і під керівницт­

у героїчній боротьбі за пере- вом В. І. Леніна Союзу

могу соціалістичнqі революиіі, за встановлення Радянської влади робітничий клас і всі трудящі Украіни особливо яскраво про-

ських Соціалістичних Республік . Український народ, який палко підтримав ленінську ідею ство­ рення багатонаціональної Радян­

роль в боротьбі за створення в демонстрували свій патріотизм та ської держави, увійшовши в бра­ Росіі революційної марксистсько! інтернаціоналізм, вірність ідеям терську сім'ю радянських маро­ партії. марксизму-ленінізму, відданість дів, знайшов надійний захист від

11

Таку партію було створено на більшовицькій партії. Ця боро•rь- імперіалістичних поСJІгань на з'їзді РСДРП. Вона об'єднала ба дістала високу оцінку в. 1. державну незалежність і суверен­

ЛЕНІН.R

слово

Радян­

Слово Леніна Я

кладу

у

Розцвітай,

-

мудре слово

рядки

передмов

...

Проростає у серці слово Найчистішим ,

правдивим зерном.

моя рідна мово! Я іду. І нема зупину

Розцвітай, моя тиха любов! Розцвітайте,

широкІ

У червонім , в найкращім

ниви ,

Повним колосом добрих надій. Щастям краю свого щас.пивиіІ Я Іду по :sемлІ молодІіІ.

краю

Словом Леніна ворога б'ю. м.

Розступися, глуха дІброво, Я до сонця торкнуся чолом,

...

Словом Леніна друга стріну, сом .

с. Требух і в.

місцеві соціал-демократичні орга- Леніна.

ність Українськоі Радянської Со­

України . Вірні ленінському пра- ськоі держави

широкі можливості для розвитку

України рішуче боролися проти України важливе і невідкладне розкольницьких дій меншовиків, завдання створення всеукра·1·нза єдність партії і згуртування ського партійного центра для навколо неі робітничого класу і згуртування всіх . революційних всіх трудящих міста і села. Ви- сил республІ·_ки 1· мобІ'лt'зац1·-1 -1-х ражаючи свою глибоку вдячність на боротьбу проти внутрІ·шньо·1 і любов до В. І. Леніна більшо- і зовнішньої контрреволюції, Зіі вики Одеси обрали Володимира змщнення · радянсько1- влади на Ілліча своїм делегатом на Пl Україні. з'їзд РСДРП. Як в роки першої росшськоі В тяжких умовах німецької

соціалістичної змістом культури. Доповідач Сер-~~~<><>~~ ~<><>~~~~ По-іншому вже Ідучи по ленінському шлях}', гій ~ (Н отатин з парт1иних .~ ~ заговорив Гаврилович~ ~ після український народ під керівницт- Одинець хвилюз б о р і в) цих виступів і

нізації і групи, в тому числі й

Утворення Українськоі Радяп- ціалістичноі Республіки,

....

дістав

-------~---- ---~·"·--····------------

порові, більшовицькі організаціі більшовицькими вис~;~::іза:~:=~ економіки і національної формою, ДіІОВ8 КРМТИКа та їі nраКТИЧНі РВЗУІЬ Т8ТИ

g

вом ЦК КПРС

g

і Комуністичної вався. Очолюваний~~~~~~~

партії Украіни, при братерській допомозі російського та інших народів Радянського Союзу, в

найкоротші строки добився вели·· ких успіхів у перебудові

б . травНІ 1200

w ним ме льовии

цех

недодав

~~~~~~~ т. Одинець. Звер-

у

. столtв.

Видно було, що людина усві-

свого домлює свою вину, але сказати

життя на соціалістичних началах . про це на повний голос не на-

Успішно

здійснюючи

.

вою, І мІсцем проживання, І · · тор1'є а ером, 1 ІС Ю».

-

р кт

відбувся

головного

• шженера

. б ез заводу т. С авицького , вtн будь-яких вже посилань на об'єктивні причини сказав йому :

-

Так, так, Володимиру Кор-

чесно, що обидва ми винуваті . Ви . , не допомогли мею розв язати жодне практичне

питання . З-за

вашої непродуманої вказівки про використання для пружин вепри-

липня в квітучу індустріально-колгосп- роботою, але і самим виступом. датної проволоки 18 штук такої украtнського народІв, за ого виз- 1918 року в Москві. З'їзд об'єдну республіку, возз'єднав усі Не краще враження залишилося , цінної продукції , як тахти, зіпо к б наченням, · · « таких лизь их · мха- нав більшовицькі організації У свої землі в єдиній Українськііі на жаль, і від виступів парторга совано. А це ж майже 15 ти-

-

який

до

ленінські бралася мужності. Не хотілося йо- нійовичу, визнайте разом зі мною

окупації У країни, перебуваючи му сказ и ·1 про тих то може революції, так і в дальший пе- в пщ·піллі, більшовицькі органі- заповіти, плани індустріалізації ат • • х • в меншій мірі, ніж він, винні р іод В. І . Ленін уважно стежив зації при величезнш допомозі країни і кооперування сільсько- вне цьому за розвитком революційних подій го господарства, украікський на. б В. І. Леніна і ЦК РКП(б) прове'й . На обличчях учасникt'в зборІ·в на у краші, спрямовував ро оту род при величезнІ допомозІ роб' . ·о б ли велику роботу по підготовці сійського народу і всіх народів неважко було прочитати - вошьшовицьких оргашзащи, до и- і скликанню сво1·о Першого з'їзду, · о вався єдності дш російського і нашої країни перетворив fкраїну ни незадоволені не тшьки иого

й

таючись

5-12

всеукраїнському масштабі

і ут-

ворив Комуністичну партію біль-

В боротьбі за перемогу соціа- шовиків

Украіни,

Радянській державі,

вніс

свш т. МозІ{рева

і голови

нерозривно гідний вклад У справу розгрому профкому т. Сироткіна.

цехового сяч карбованців!

І вони

Зупинився він і на недоліках

лістичної революції і встановлен- зв'язану з РКП(б) єдністю про- німецько-фашистських загарбни- продовжили фактично ті ж самі в роботі т. Зайця як постачальниня диктатури

пролетаріату,

за грами і статуту, загальною гене- ків в роки Великої Вітчизняної посилання на всілякі об'єктивні ка. Цілком доречно Одинець навшни.'й причини . · гадав йому і собі , що « обіцянка3дІ снюючи ·ІсторичнІ· РІшення Після виступу т. Зайця, вся

визволення трудящих мас від со- ральною лінією. ціального і національного гніту

більшовики

ся мудрою

України керували-

вказівкою

Вся робота

·u

з'Ізду

проходиJІа ХХ з'їзду партії і наступні рі- промова якого зводилась до того, ми план не виконується » .

великого під ідейним керівництвом - В. 1· шення

Леніна про те, що тільки

Центрального

Комітету що він, мовляв, як особа, що від-

«при Леніна., Не маючи можливості бу- КПРС, український народ разом повідає

за постачання,

...Минуло два тижні після пар­

цілком тійних зборів. У мебльовому пра­

єдиній дії пролетарів великору- ти присутнім на засіданнях з'їзду, з усім радянським наролом бо- забезпечив мебльовий цех всім цюють ті ж самі робітники, той ських і українських вільна Укра- ВоЛОАИІІИР Ілліч напереАо.дні з'їз- реться за дальше піднесення со- необхідним для виконання трав- же начальник цеху, голова цех­ їна можямва, без такої єдності ду приймав пред~тавникіІІ · біль- ціалістичноі економіки і розквіт нево го виробничого завдання, профкому, парторг, на заводі -

про неі не може бути й мови» . шовицьких організаціІ fкраіни, культури нашої Батьківщини - слово попросив механік заводу той же головний інженер і відпо­ (Тв., т . 20, стор. 14). Ці знамен- уважно і всебічно обговорював 3 могутнього Радянського Союзу, т. Верховський. Звертаючись до відальний за постачання, але по. сказав : І рядки в цеху стал и не зрІВнянн . о НІ. ленІ·нськІ· слова трудящІ· Укра-. ними найваж.пивіші питаив• пар- за підвищення матеріального до- т. О динця, вш їни свято зберігають в своіх сер- тійного будівництва і боротьби бробуту трудящих. в · · · за вІ.дновленвя t' змщ'нення Ра- З почуттям гордостІ· за свою - Хто у вас, Сергію Гаврило- кращими. ходІ соЦІашстич~ого цях, вони в и рІ·зьбленІ· на в1' ки на дянськоі влади на Украіні. вичу, псує устаткування? Може, змагання- на :есть .сорок~рtччя монументальному пам'ятнику В . І. в . І . лешну в с толи ц·1 радян сь у -н к в · vстанно 1 коt краІ и иє . •

·

Перемога Великої

Радянську соціалістичну респуб- скажете, що я? Ні, ви! Новісінь- КП УкраІни вщстаюч1 робІтники

Ленін і Цlt партії без- ліку відзначав український народ кий фрезер вийшов з ладу. Чому? почали рІвнятися · · на передовиКІв, спрJІмовували діяльність славне сорокаріччя утворення Тому, що ви дозволили працюва- 1 · якщо до партtиних ·о б · з орш ме б -

Жовтневої Компартії Украіни на розв'яаання Комуністичної партії

соціалістичної революції , здійсне- корінних питань

·

ної робітничим клас ом в союзІ з

найбіднішим селянством

·

б

б

Украіни і

· •

соціашстичиоІ з гли окою лю ов ю називає ІМ я

революції, зм.іцнення диктатури

під ке- пролетаріату, на захист

11

організатора

ти на ньому недосвідченим лю-

великого дям. І це не поодинокий факт.

Радян- Леніна, якиfі вказав

трудящим

Ви не лбаєте про підготовку ви-

рівництвом Комуністичної партії ської влади від внутрішніх і зов- масам шлях до нового життя, сокакваліфікованих кадрів. А техі її

геніального

вождя В. І. нішніх ворогів, допомагали біль- шля.х до комунізму.

деніна відкрила нову еру в роз- шовикам Украіни переборювати витку людства, поклала початок труднощі,

зміцнювати

єдність

О. Просяник,

кандидат історичних наук.

-------------~-------

реакції

(1907-1910 рр.)

у

роки ці алістичноі законності у р~дя_н· ському

державному

управлІННІ.

Слєпо~- Л. ВищІ

хто її любить, уважно до неї ста- цей успіх, як перший результат виться.

ділової критики, що розгорнулася

Виступило 14 чоловік. Крити- на відкритих партійних зборах.

ка була гострою ,

ни партн.

1

МІсцевІ орга-

Комуністи, як і весь ро ітни-

віка, щоб ви знали, любить тих, чий колектив заводу, розглядають

діловою. Ви-

До бібліотеки кабінету політ· На AOПOIOFJ проnагандиетам Мак~ров А. д. Історико-фі~оосвіти райкому КП Украіни на· І софсью вве~е~ня до курсу «д!а- кривали не тільки недоліки ви­ дійшли лекції Вищої партійної JIBKTOpBM лектичний 1 Історичний матерІа- робничого характеру, але і в ор­ школи. Серед них' І Власов В. А. Забезnечення со-, лізм:t. . . _ . ганізації праці, політично-масовій Крупина т. д. Росія

льовий цех виробляв за зміну по 80- 90 столів, то нині по 190 - 200 · б

роботі.

В. Ліщун, член КПРС . Завод

холод ильників ,

м. Бровар и.


П'ятниця,

червня

20

1958

СТАХАНОВЕЦЬ

року.

3

Вир-уча,ють меха, ніаа, ,..,орtt Торік

на

цей час

у

нашш

во

бригаді кукурудза була прополе­ на лише перший

міжрядний

то

стають

горнули

грунту кукурудзу підживили мінеральними добривами. захисну

ються

зону

завширшки

бур'.яни, яких

колгоспниЦІ

не

знищують

залишати біля

сантиметрів.

10-12

зріжеш лаnами

вручну.

В

Тут

тричі

рослин

міжрядному

зсілиша­

норми на

їх

проривку,

Плакат художника І . Ф. Дзю­ бана, випущений Державним ви­ давництвом образотворчого ми­ стецтва і музичної літератури УРСР.

І догЛЯДАЄМО ПОСІВИ,

Колгоспники Микола Дідусь,

Микола Луцько, Микола Корнійко та інші щодня nідгорта­

ВИРОБЛЯЄМО

гектарах, перевиконуючи норму ви­

1,5-1,6

врожаю ДО

І

_жит~

пшениці, як

1

і

в

нас.

ЛИПНЯ.

Бригада

та­

рах, картоплі

630 гектарах,

ярі -

У полі працюватиме них «С-4 » та один

до жнив .

самохід-

3

причіпний

«С-6 » комбайни. Згідно робочого плану, який затвердило правлін­

ня колгоспу,

брати за

10

озимі

повинні

100

гектарів

на

току

переобладнаною

молотаркою та машиною «ОСМ-3 ». Для безпере­ бійної доставки зерна на токи і в

зерносховища за кожним комбай­ ном

закріпили

шині і

2

по

одній

безтарки.

автома­

Завершуємо

підготовку зерносховищ до прий­ мання

зерна

Врожай

нового

з

врожаю.

насінних

ділянок

збиратимемо при повній стиглості

зерна.

Виділили

-

гектарів

60

кращі

ділянки

пшениці

сорт1·

«білоцерківська-198» та 100 гек. тарів жита. Хоч насіння жита у нас

і

сортове

лянське»,

-

«весело-подо­

але в зв'язку 3 тим,

що має одинадцяту репродукцію, цього

року

вирішили

його на посівний

обміняти

матеріал

не

нижче третьої репродукції.

С. Поnовко, бригадир

3-оі

бригади.

Колгосп ім. Леніна,

с . Богданівка.

***

відремонтувала

Колгосп ім. Сталіна, с. Бобрик.

936

механізатори дали

ело-

центнерів яловичини-бу де

Включившись у всенародну бо-І сами обмежені, ротьбу за те, щоб

у найближчі

три

телята ростуть

добре.

і

випередити

За ними встановлено сп­ стематичний ветеринарний нагляд

США по виробництву

продуктів

(ветфельдшер В. JІкуша). Все це

наздогнати

кілограмів. Створено умови для того, щоб, як і передбачалось, у жовтні-листопаді одержали з на. гульних груп бички й телиці ва­

центнерів на кожні

- по 43,5 центнера гою по 300-350 кілограмів і 100 гектарів угідь. достроково виконати взяті зобо­ в'язання по виробництву ялово­ нагульній групі є 150 бич­

телят, з яких

100

пекції сільського господарства.

поставлено на

ферму.

Зелена маса поступає безперервно

Дбайливо доглядають молодняк

на

те,

що

на

луках

Колгосп ім. Сталіна,

цієї весни надовго

с.

води Десни і можливості з випа-

Русанів .

Комплексні бригади колгоспу подбали про забезпечення худо­ би зеленою масою кормових куль­

3атримались

тур на час літньо-стійлового ут­

римання худоби. Посіяли тарів кукурудзи

за його межами колгосп «Комунар». В минулому

1з а т о р 1 в

році по врожайності зернових технічних куль­ тур він зайняв перше місце в районі. В цьому

велику роль відіграли трактористи, очолюванІ до­ свідченим механізатором Іваном Івановичем Ковалем.

Вірні своєму слову, яке вони дали наnередод­

ні

40-річчя

нашої

республіки,

механізатори

ви­

рішили в цьому році докласти всіх зусиль, щоб забезпечити в середньому по колгосnу 150-nудо­ вий урожай . озимої пшениці, по 310 центнерів

цукрових буряків,

350

центнерів зеленої маси і

центиерів кукурудзи в зерні з кожного гекта­

50 ра.

Нині виробіток на 15-сильний трактор по брига­

ді nеревищив

300

гектарів, це набагато більше,

ніж у середньому по області. У трактористІв ста­ ло законом:

кожний

відповідає

не тільки

за

високиіі виробіток, але і за високу якІсть польо­ вих робІт.

Зразково доглядаючи

за

посівами,

механіза­

тори за nочином Героя Соціалістичної Праці Олександра Гіталова, взялися власними силами обробити і виростити кукурудзу на площі 100 гектарів: свое зобов'язання вони виконують з честю. На всій площі добре nозначились зелені квадрати, швидко пішла в ріст кукурудза. Меха­ мають їх у чистому стані. Вчасно розnушили міжряддя в двох напрямках, тепер готуються до проведення підживлення рослин.

тури на силос. Зараз

для проведення мокрого підживлення

буряків,

що значно підвищить їх врожайність. Зобов'яза­ лись роздільним сnособом зібрати зернові з пло­ щі в два рази більшій, ніж торік. Високопродуктивну роботу механізатори пов'я­ зують з боротьбою за зниження собівартості

площі,

звільнені

зелену

масу

початку

зниженні

витрат

ли ще ти,

Нас

всі тракторні бригади області наслі;~.v­

нізаторів у всенародну справу за завоювання ви­ соких урожаїв і nіднесення продуктивностІ гро­ мадського тваринництва, забезпечить успішне ви­ конання почесних зобов'язань, взятих в змаганні з хліборобами Московської і Черкаської обла­ стей.

суміш.

у

минулому

році

14

г~к­

вперше

що

6

гектарів. Слід відзначи­

до

останнього

часу

в

до­

гляді за садом була знеосібка. Зовсім інакше пішли діла, коли плодові насадження закріпили 3а

Ми вирішили, сказав він, розгорну­ боротьбу за завоювання nочесного звання

.Якщо

і

одержали плоди. Весною посади­

господарства.

ють наш приклад, то це збільшить вклад меха­

- товарні

Сад у нас молодий. На тарах

-

землеробства».

молочно

Любовно доглядаємо сад

техніку на повну потужність, все зробити для того, щоб забезпечити дальше піднесення сільсь­

сБригад високої культури

на

с. Літки.

запчастин

підтримала в цьому тракторна бригада колгоспу сПрогрео, з якою ми змагаємось.

озимих,

згодували

М. Федоренко, агроном. Колгосп ім . Калініна,

На честь 40-рІччя з дня скликання І-го з'їзду Комуністичної партії України бригадир трак rор­ ної бригади товариш Коваль виступив по облас­ ному радіо з новим патріотичним почином. Він закликав механізаторів області використовувати

ти

на

люпино-вівсяна

і пального. Раз на мІсяць кожен тракторист пра­ цює на зекономленому паливІ.

кого

яких

весни.

Зараз

до техніки позначились на дальшому поліпшенні машин,

засіваємо

з-під

свиноферми безперервно поступає

кожного гектара тракторних робіт. Заnроваджен­ ня систематичних техоглядів, бережне ставлення ексnлуатації

гек­

кій же площі вирощуємо ці куль­

Новий почин кагарлицьких ЛИТр~:::r:::І в=~~~~~~і . . механ

80

в суміші з лю­

пином та суданкою, вики з вів­ сом та люпину 3 вівсом. На та­

За тракторні бригади високої культури землеробства Славиться в Кагар­ лицькому районіідалека

2-ої бригади.

змагання на честь 40-річчя КП

дивлячись

агроном .

Keyw.

нізатори старанно доглядають за nосІвамИ, три­

с . В.-Димерка.

Бригада

В. Колгосп «Комунар»,

-

виділили колгоспників.

зерно

М. Конопnя, бригадир

соціалістичне

зі­

роздільним способом. Комбайни і лафетні жатки готові . До машин Очищатимемо

«С-6».

гектарах природних

процентів.

115-120

гнойових компостів. Стільки ж Підготували добрив виготовили інші 3 брига- телятниці Ольга Мельник, Ольга Жишкун та Таїсія Барбон. Не­ ди. А. Гуnий,

віндроуер .

робочих днів, в тому

числі перші

40 гектарах. М 3 (бригадир 1000 тонн торфо­

Д. Соловей) є

самохідні комбайни «С-4» і один

на 522. причіпний

Завершуємо підготовку

гекта­

-

У бригаді

Підготовну до збирання хліба на

200

луків до початку жнив.

Трактористи Василь Петренко В го м'яса . та Микола Топіха трактором ків і майже стільки ж теличок В. Коnпаков, «ДТ-54» провели міжрядний об­ від малопродуктивних корів. Крім головний зоотехнік райінс­ робіток кукурудзи на 190 гекта­ того, колгосп законтрактував 250

бригадир 2-ої Рільничої бригади.

збиратиме

60

рах.

Я. КорнІйко,

Озимі колгосп

сіно на

Полях на виконують

яка змагається ~

3,

окучили картоплю на

зобов язалася до І липня завершити об­

Завершуємо

Кириченко, Се· мен Піддубний та інші колгосп· ники. Поклали траву у покосF Нака­ на перших 14 гектарах. Зберемс

Важливим джерелом виробництва м'яса є тут велика рогата За рахунок нагульних вали всю кукурудзу на 57 гекта­ худоба. виробити 936 рах. Тут очистили від бур'JfНів і груп необхідно бригади М

робпок всіх культур, nідготуватись до жнив.

Колгосп «Жовтень», с . Требухів.

Ії шненко, Сидір

окучу­

Михайло

у

нують норми на косовиці траІ Прокіп Богданович, Дмитро Маку·

з

першою. Вони пропололи і прор­

:ож готує гІ~нии подару~ок матері-Вітчизні на честь 40-річ-

я _КП УкраІни -

чала його скиртувати. Перевико·

за- сприяє тому, що бички і телички У бригаді М 1 завершили тваринництва, колгоспники артілі «Шлях Ілліча» щодоби прибавляють у ва3і на проривку кукурудзи на 64 гекта­ зимської рах, пропололи 130 та окучили зобов'язались виробити у 1958 450-500 грамів. Зара3 середня вага кожної го25 rектарів картоплі. Старанно році по 100 центнерів м'яса на кожні 100 гектарів угідь. лови молодняка 180-200 доглядають посіви колгоспники

.. З полями нашої бригади межують посіви першої рільни­ чоІ бригад~, з якою змагаємось. Картопля і кукурудза чис 1 і: своєч~сно Іх пропол.юють. Стан озимих хлібів добрий бу­ де стІльки

і

картоплю

України,

роки

ДОБРИВА

Кожного дня доводиться бувати біля озимини. Види на врожай хороші - буде по 16-18 центнерів жита на кожно­ му з 100 гектарів і не менше 20 центнерів пшениці з 50 гек­ тарів. Торік роздільно зібрали 30, а нині скосимо таким спо­ с~~ом 50.. гектарів жита. На честь 40-річчя Комуністичної пар­ тн .У.кр~ІН~ бригада зобов'язалася закінчити обробіток всіх ПОСІВІВ І ПІДГОТОВКу ДО збирання

почали

обробітку

Включившись

провели МІжрядний обробіток міжрядь механізмами, тракто­ ристи Іван Ковбаса та Іван Сом окучили її. На 50 гектарах ~друге проп.олюємо посіви вручну, а на 8 гектарах тут вже

ють. картоплю на робІтку.

само

тримати

конюшини на

посівів

гектарах.

80

пропололи,

Трактористи

Узявши курс на щедрий урожай, бригада старанно догля­ дає всі посіви. Картоплі зобов'язалися зібрати по 175 цент­ нерів на ~ожному з 75 гектарів. На 25 гектарах, де двічі

кшними окучниками.

на

Так

люжний і Костянтин

залишивши в кожному по 2-3 рослини. Тепер вони швидко, немов з води, ростуть, добре розвиваються.

1 окучили

рослини.

час

Бригада склала у копиці сію 36 гектарах і по ·

зараз

вати.

В час

культиватора, і

гніздах зробили

обробіток

картоплею

вищими.

Зобов'язалися зібрати по 40 центнерів кукурудзи зерна з кожного гектара. Механізатори двічі перехресно проведи міжрядний обробіток посівів. Перед nершим розпушуваНІІЯМ проходження культиватора доводиться

а

закінчюш

вдруге, прорвали в гніздах і під­

ні. Рослини, зігріті сонцем і щедРо напоєні вологою, що не день,

раз,

завдяки механізаторам

Раннього ранку іду nолем. Скільки бачить око, розкину­ лася кукурудзяна nлантація. Вздовж гонів, в далечІнь про­ стяглися рівненькі рядки. Зайдеш збоку, глянеш вnоnерек і не узнаєш, в якому напрямі ходила сівалка. Квадрати точ­

весь

кукурудзу у зразковій чистоті.

І

другою рільничою бригадою, якою керує бригадир Іван Нагога.

Весняні роботи у саду прове­

ли своєчасно. Пристовбурні кру­ ги обкопано, дерева обпилили

отрутохімікатами.

С. Матусов, агроном.

Колгосп

«Дружба»,

с. Троєщина.


4

СТАХАНОВЕЦЬ

f БУДЬ

т

ВКЛАДНИКОМ ОЩАДНОЇ КАСИ

088РИШУ •-ВіД ЦЬОГО ВЕЛИКА КОРИСТЬ ДЕРЖАВІ І ТОБІ ОСОБИСТО ~

~

~~<і><і><і><і><і><і> ~

~

18 тисяч трудящих Броварів і ~ ~ сіл району є вкладниками ощад.: ~ них

кас.

Загальна

становить

сума

вкладів

мільйонів карбован­

27

<і>~<і>~<і><і><і><і> <і>

* Чи відомо вам,~

Кілька цифр

ців.

що:

вклади,

які пролежали

<і> ощадній касі більш ніж

~сяці,

році вкладники ощад 1

1957

карбованців

Новий важливий

<і>

захІд

.

по

заяві

3

вкладника

.в~ МІ-<і)

З метою кращого обслужуван­

мо-<і>

ня трудящих Міністерство фінан­

gжуть бути переведені до будь-g

сів СРСР дозволило

підприємст-

Радянського<!> вам, установам, колгоспам пере-

* Союзу безкоштовно;

~

~ по ощадній книжці, виданій<!> раховувати за заявками робітни401 *ощадними касами ес. в.-Ди-~ ків, службовців, колгоспників на

них кас району одержали тисячу

<і>

<і>

~якої іншої каси

В

процентни::t;

~ мерка, Гоголів, Літки, ст. Бро-<і>

·

~ · ~вари, т ре б Уі'ІВ,

нарахувань.

Відгуки

.

Працюю з сином на Броварсь-

кому заводі

п ух1вка,

вклади ощадних кас частину або

<і> ст.<і>

повністю

належну

їм

заробітну

Семиполки, Заворичі,* 0*Бобрик, Погреби.' Русанів, Світильне,~

плату та суми, що належать кол-

g жува~~ і здава!~ гро';І'і в цент-~

Трудящі нашого району висо­

<і> КняжичІ,

ВКЛаДНИКІВ

<і> ральюи <і> вари; <і>

<і>

можна

також

ощаднІИ

касІ

по виграшних

госпникам на трудодні.

одер-<і)

м.

Б ро-~ ~ ~

ко оцінили цей новий важливиіі

захід. У

вкладах, які~

70

колективах при ак-

<і> приймають ощадні каси, що-<і> тивній допомозі

керівників під-

раз говорили ми про те, що треба ~річно проводяться два тиражі,~ приємств, установ, колгоспів, зо<і>- в квітні і жовтні,

в яких<і>

крема бухгалтерів,

купити радіолу, але якось-то гро- ~можна виграти 200 процентів~ ші

розходились,

не вийшло.

і

нічого

Послухала

у

нас

значна кіль­

кість робітників, службовців, кол-

v <і> решти вкладу, що зберігається <і>

'V

~на ощадній книжці. * госпників стала завдяки цьому пораду <і>~~<і>~~~<і> ~<і>~<і><і><і><і><і> вкладниками ощадних кас.

досвідчених людей і стала вклад- . СПЛаТИ В ником ощадної каси.

Є у нас тепер радіола «МинсК>>

одержав

10 02500

І

А. Цибульська. • • •

Хорошо поїха~·и під час кані-

Слід у зв'я3к~ з цим від~нач~ти особливо

Переконавшись у тому, яка веНаприкінці 1956 року купив лика користь від трудових зао- на 100 карбованців облігацію Державної З-процентної внутрішщаджень державі і собі, я закли- ньої позики. у 61 тиражі виграв Іtаю своїх друзів і знайомих ста- 2500 карбованців.

ти вкладниками ощадної каси.

чІтку

оргаНІзацІю

перерахувань, згідно заявок тру-

фабриЦІ, в ~айпрофдезвщ~шІ. Се-

Користуюся нагодою, щоб роз., ред колгосПІв особливо вщзна:а-

повісти, на скільки цей вид Дер- ~ться: .«Жовтень»,. с .. Требу~ІВ, жавної позики вигідний для тру- ІМ. Сталша, с. РусаНІв, ІМ. ЛеНІна, дящого. При потребі

в грошах та ім. Димитрова, с. В.-Димерка,

облігації можна здати до ощадної

необхідні для цього

кошти. Ми датковий. у

цьому

Хвилююча Напередодні сорокових роковин Жовтневої революції на екранах

червня

20

рану.

1958

картина

ний

в

прикінцевих

кадрах

тре·

тьоі серії.

країни з'явилася перша серія кі­ Ось що говориться про них в нофільму «Тихий Дон». Серед «Київський кінотнжглядачів вона викликала велик~ бюлетені захоплення. Це свідчило, що день: екранізація всесвітньовідомого «Тяжкі думи мучать Григорія. твору М. Шолохова про ветанов · Все ясніше усвідомлює він, що лення Радянської влади на Дону йде неправильним шляхом, але іде успішно. В цьому глядачів рішуче порвати 3 минулим не мо­ ще більше переконала друга ее же. Втомившись від війни і жит· рія. І ось нарешті цими днями тевих страждань, так і не визна­ з'явилася третя серія кіноповісті. чивши свого ставлення до нової

монументально,

влади, Григорій хоче втекти від І>ерозв'язаних питань, забутися в труді і щасті 3 Аксиньєю. Та тра· гічний випадок обривае її жит­

не відходячи від основної канви. глибоко реалістично, написано

тя. Мелехав повертається в рід· ний хутір. Що чекае його тепер

живою, барвистою, народною мо· вою роман М. Шолохова і разом

тут, яким буде його майбутнє?

з

грудей сина

яку

можна

епопеею

назвати

народного

спражнгою

життя.

Життево правдоподібно і в той же

час

тим

мистецько

дотримуючись

вимог

Григорій

зако­

нів кінематографа, наші митці зу­ міли показати події величезної історичної значимості.

крокуе

Про це з особливою силою свід­

тю

схематично,

насправді було в

а

так,

додому

притискує

до

Мишатку і рішуче

... ».

серію

кінотрилогії.

Письмен­

ник висловив у ньому свою оцін­

ку фільму. «Був листі,

Як і письменник в своєму тво­ рі, кіномитці зробили це не декла· не

-

Кілька днів rому в газетах бу­ ло опубліковано відгук Михайла Олексійовича Шолохова про тре·

чить третя серія, що завершуеть• ся показом масової революційної боротьби донського червоного ко­ зацтва за встановлення Радянської влади.

ративно,

міцно

у

студії,

-

пише він у

адресованому творчому ко­

лективу, який здійснив постанов­ ку фільму, дивився 3-ю серію

-

як

«Тихого Дону». Здорово! Спа.сибі

житті.

велике за те, що ви зуміли за два дящ~х, ~ ра~промкомбі.наті, промЗ великим хвилюванням глядач з половиною роки зробити те, на слідкуе за вчинками молодого коком.бІ~~тІ раисп~живс~шки, промарТІЛІ ІМ. Па~фш~~а, ІМ. 8-го бе­ зака Григорія - головного героя що я затратив 15 років». Остання серія фільму «Тихий резня, . ГоголІВСЬКІИ т~кс~~льнш твору. його доля - трагічна.

ім. Калініна, с. Літки, ім. Вату-

ку л на екскурсію, але не завжди каси. Щороку проводиться. 7 ти- тіна, с. Пухівка, ім. Леніна, еебатьки можуть виділити відразу ражів, з яких 6 основних і 1 до- ло Семиполки. вирішили допомогти

П'ятниця,

Він не зміг відразу збагнути всіеї грандіозної суті тих перетворень у житті, що їх викликала револю-

Дон» цими днями почала демон­ струватися в кінотеатрах району. Картина привернула увагу вели·

ція. ~ це в с~ою чер~у призво-

чезної кількості глядачів.

дить ного до вщриву вщ народу. Та

по

шляху

Григорій

, но

зростає.

В.

врешті-решт не захотів іти. його\ внутрішній

стан

яскраво

Слово

Такого, на жаль, не можна ска­

На облігацію Державної 3-про- зати про керівників і бухгалтерів

цьому

Нещодавно

показа-

побув

у

Марченко.

м. Бровари.

нашого

про

Число

бажаючих подивитись її невпин-

земляка

відпустці в гуртку художньої самодіяльнос-

батькам і разом з тим і державі центної внутрішньої позики мож- заводу холодильників, інкуба- наш земляк-матрос Іван Іванович ті, провів ряд бесід серед молоді. - на виграти від 400 до 100 тисяч торно-птахівничої станції, заводу Матв1'єнко. Кожному приємно буВІ'д імені трудящих села вистали вкладниками ощадно! карбованців. І. Козленко,

каси.

службовець.

Зак.тшкаємо

всіх

дувати наш

учнів

приклад.

наслі-

Перший

м.

сільгоспзапчастин,

. СПІЛКИ,

Бровари.

***

райспожив- ло зустрічатися з ним. Це-вихо- копком сільради оголосив т. Ма-

· колгосПІв

п

ес.

orpe б и,

ім. Кірова та ім. Шевченка, село

Наприкінці 1956 року купив В.-Димерка, та ряду інших.

.

вана

,

культурна молода людина

•,

яка з честю носить звання воїна

героїчних Радянських

твієнку подяку і надіслав про це

лист команю·ванню його військо-

Збройних вої частини. У листі

просимо

вклад повинен бути не менше 5 . б . ... д 1 Сил. командування зачитати наше ело. . в ощадкасІ о ЛІгацн ержавноІ Громадські організаціі на міскарбованців, а посЛІдуючІ внески З-процетної внутрішньої позики Чим тільки міг, т. Матвієнко во про свого земляка перед всім - в залежності від можливостей. з талоном N! 1 О. ~ додатковому цях не повинні стояти осторонь. прагнув допомогти трудящим рід- особовим складом:. Група учнів. тиражі, який розігрувався торік, Вклади трудящих до ощадних ного села, зокрема у поліпшенні М. Радченко,

Броварська середня школа.

на одну з цих облігацій вартістю кас - справа великого держав- агітаційно-масової і клубної ров 200 карбованців виграв тися- ного значення. боти. Він брав активну участь

* * *

Решта вкладів в гоголівській· чу карбованців. ощадній

близько

касі

3

становить

мільйонів карбованців.

Вкладники

висловлюють

І. Коцюба,

зараа

С. Богусnавська, завідуюча

колгоспник.

с.

Гоголів.

касою.

В нашій бригаді М

сердеч­

ня їх грошей. На кошти, що їх нагромадили ощадних

книж1шх,

Бреус

ко.тІгоспник

придбав

В.

велосипед,

бовець П. Й. Хан ну «Москвич», придбали

сотні

начальник відділення зв'язку.

організаціях До-

' ;.,1m

l'fOIНN~ ВНГРАТН НО

'~'' f1: і і •• , t!J

ароетаюrrь

.JІави

ників. По всіх

бровільного товариства сприяння

бухові,

перше місце

армії, авіації і флотові проводя-

.!Тітках.

ться змагання з стрільби, комп-

лексу ППО, кидання спорту.

Гоголеві,

Красилівці,

підприємств

У першому етапі

но пройшли вони на заводі сіль­ ливарно-прокатно­

му, холодильників, в БроварськііІ

ніхто

хоче знати, коли і скільки трудо­ днів він виробив.

Г. Юхта, М. Хитрий, М. Пікож, М. Куnинич. с. Жердова.

редакцію написати про

видах

серед

-

змагань

колективів

за досармівцями

1400 чо- Требухова і шкіл -

ловік. За цей час прийнято членами товаристJJа понад

900

Т. Барипо,

бітників, службовців та колгосп-І Адреса редакції:

Броварської

середньої.

ро-

голова

райкому

і :

і f

РОЖНІВСЬКЕ ТОРФОПІДПРИЄМСТВО ПОЧАЛО РЕАЛІЗАЦІЮ ТОРФУ.

!

Розрахунии

підприємствами та

:

організаціями

:

за паливо провадяться через Держбани порядком

1:

попередньот оплати рахунків. Трудящим торф відпускається за готівку.

ДИРЕКЦІЯ ТОРФОПІДПРИЄМСТВА.

~

анн~"""""""""""""""""~""""""нинмннн~на

ДТСААФ.

g

О

МаАстерні по ремонту взуття Броварської Панфілова проводять РЕМОНТ

артілі

імені

ВЗУТТЯ, А ТАКОЖ

ПРИ-

g ШИБКУ ГОЛОВОК ДО ХРОМОВИХ І ЮХТОВИХ ЧОБП о З МАТЕРІАЛУ АРТІЛІ.

<>

Замовлення приймаються

О

Ад р е с а

від трудящих в

g g О

g

необмеженій О

g кількості. g g Побутовий комбінат по Київській вулиці, вул. Київська, 1:2 g g ПРАВЛІННЯ АРТІЛІ. ~ О

м а А с т е р е н ь:

О

(Бровари), ст. Бровари, ст. Бобрик, ес. Бобрик і 8.-Димерка. О

ооо~о<>оооо<>оооооооооооооооооооооооооооооооо

м. Бровари, Київської області, вул. Київська,

----------------------------------------------

з

&oo~oooooooooooooooooooooooooooooooooooooog

саартакіади заводу сільгоспзапчастин, сіл -

гранат та взяло участь близько

Організова-

J У. 00.7HQI

ДТСААФ

ремонтно-технічній станції, в Тре.

госпзапчастин,

Леніна,

ня. І це тому, що не записують.

~

·10 0. 0 00КАР;ОВАНQ/8

-----------------~·~-----------------

видів

ім.

аннн*""""""""""""""""""""""""""""""""""""""а

інших

В. Міхеєв,

інших

недолік. Адже кожен колгоспник

колгоспу

Редантор С. ПОГРЕБІНСЬКИй.

-

вкладників.

У первинних

від

служ­

Г. Ю. Таран

правління

не може відповісти на це запитан­

Просимо

М.

Може,

це в газету.

колгоспу швидше виправить цей

автомаши­

-

що роз-

книжки.

телевізор і диван. Багато цінних речей

3,

ташована в чотирьох к.ілометрах

нам:: вироблені трудодні у трудовІ

колгосп­

ник М. П. Осьмак побудував собі

нову хату,

Скільки ми заробили тру до днів?

центральною

ощадцою

ну подяку державі за збережен­

на

голова сільради.

с. Красилівка.

N2 138.

Броварська районна друкарня Київського обласного управління культури.

Зам,

2730-2500

73 номер 1958 рік  

73 номер 1958 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you