Page 1

Пролетарі В8іх країн. єднаЙТ~CltI

ЧЕТВЕР

І

9 ВЕРЕСНЯ

І І

19~8 р.

ом

73 (452)

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАГ1КОМУ КП(б)У ТА

РАЙРАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУдЯЩИХ кИівськоl ОБЛАСТІ

Голові

сія коnrоспу РевІзІйна комісія рольний

орган

Обираючи

М. С. ХРУЩОВ.

І Михайло СТЕЛЬМАХ*)

Ради

МінІстрів

СРСР

ВОЖДЕВЕ СЛОВО ОКРИЛЯЄ

v

конт­

колгоспу.

своїх

коп.

Товаришеві СТАЛІНУ Иосифу Віссаріоновичу

пос­

-

15

ють усі зобов'язання, дані великому Сталіну.

МОСКВА, КРЕМЛЬ

Ревізійна комі­ ТіЙНИЙ, колективний,

иіна

Натхнені ДОСТРОКОDИМ виконанням плану хліба· зпготівель, колгоспники і :колгоспниці, працівники МТС і радгоспів, спеціалісти сільського господарс­ тва ще 5ільше напружать свої сили, успішно завер­ шать сільськогосподарський рік і з ч~стю викона­

кращих

Ми зеМJJЮ щастям засівали Із краю в край. із краю в край. Ми слово Сталіну давали­ Зростити серцем урожай.

Раді доповісти Вам, дорогий Йосифе Віс­

Завершую'!и збирання і надпланову зда­ року колгос­ чу державі зернових культур, колгоспи і рад­ селянські господарства Унра­ госпи України приступили до збирання цук­ ранцям наказ-пильнО стоя­ пи, радгоспи, їнської РСР достроково, па місяць і 7 днів рових буряків, картоплі, соняшника, бавовни, ти на варті сталінського людей до іІ складу, колгосп­

ники УСЮДИ дали своІм об­ саріоновичу, що 3 вересня

Статуту сільгоспартілі,вСіЄЮ раніше, ніж у минулому році, виконаJlИ дер­ сво.ю діяльністю активно жавний план хлібозаготівель. Здано державі хліба на 115 мільйонів сприяти БІльшовицькому пудів більше, ніж у 1947 році, і на 33 мільйо­ зміцненню колгоспного ла­ ду, всемірному розвитку ни пудів більше, ніж у довоєнному 1940 році. Державний план заготівель пшениці вико­ громадсько! власності свО­ наний на 127 процентів, жита-на 132 про­ го колгоспу. в цьому році Колгоспники Плосківсько­ центи. Пшениці заготовлено більше, ніж у минулому році, на 176 мільйо­ го колгоспу ім. Леніна, пише нам селькор т. Дави­ нів пудів, жита-на 40 мільйонів пудів.

овочів

денко, -високо!

занладуть

Питома

думки про

свою ревізіЙНУ комісію, ЯКУ хлібоздачі вони обрали

на

звіт,НО-ВИ­

борних зборах. І це

дійсно

вага

1948

продовольчих

КУЛЬТУР у

року значно зросла, порівня·

но з 1947 роком і довоєнними роками но вить

86

широкім полі ми зростили І хліб, і славу в ясні дні. ЛЮбов,і праця, й творча сила Дзвенять в МОГУЧQМУ з~рні.

8

1948

та інших

продовольчих і

Колгоспники і колгоспниці, працівники МТС і радгоспів, спеціаЛіСТИ і всі працівники сільського господарства України вже тепер розгортають боротьбу за високий урожай в 1949 році. Колгоспи і радгоспи республіки проведуть сівбу озимих в кращІ строки і на високому агротехнічному рівні, забезпечать винонання плану підняття зябу і тим самим міцний фундамент

ста- жаю наступного РОIlУ.

процентів.

80НО пливе, неначе ріки, До ясних міст. до нових брам, Як соти, повні в нас засіки На радість нам, на щастя нам.

технічних

культур_

Натхнені повсякленною

І наща слава гордо лине До стін величного Кремля. І вільну працю Украіни 80ждеве слово окриля!

комісія

неп­

увагою і допо-

римиренна до рвачів, леда­

рІп, до всіх тих, поживитися за

тілі.

инликаємо на

рахунок ар­

знають,

за остан­

рано! ними ревіЗійноt комі­

литянськоl ниЙ

артілі

жовтень"

ревІзІЙну

про

свою

комІсію

(голова

М. Татарин), коли

вона за

8

місяців І одної ревІзії не

провела?

Вже понад

ки пройшло, а

2

артіль

досі не стягну ла

ще

голо­

ВИ колгоспу Г. Батини. По­ над

7000 карбованцІв

ться

Колгоспи:

ім.

Леніна

ім. Першого тра~ня С. санс>ва",Жовтень

та "Більшовик" с. Рожнів; ім.

лічи­

за, так званими,

пІд­

звІтними особами - Галушко

СЬОГОДtII

с. Треоу-

".

с. реможець та ІМ. жовтня с. Калити;

ВИВЕРШУЮТЬ

ІІІах рая,

якогось-то

Кірова,

Завгороднього, який

8224

вкрав

зник. Багато не-

ками жита в

писами трудоднів.

84

Але

на

це все реоіз комісІя не реаГУЕ, не бореться проти

по-

нас буде

по

боремося

за

те,

щоб У наступному році зіб­

100

такі

ревіЗ-

урожай.

ГаЛИН8 Прудка і Надія Ков­

КОМlсIr,ЯК у В-Димерському 6асинська-борються за 1С0лгос:пі Ім.

1-01

п'ятирІчки,

яка обмежуе свою

роботу

тим, що провадить час часу ревізІю, складає

від

щО МТС порушує

центнерІв

жита

на площІ в

60

з

80

гектара

гектарів.

тим,

роботи

дуже

ненко М. та Оксюта М. за-

Права_ і обов'язки зlйноl комІсії чітко

ченІ Статутом

реві- сівали щодня по визна- тарів при нормі

сільгоспар-

15-16 гек­ 14.

о. Холод,

тілі. Іх слід неухильно ви- агроном колгоспу .Жовтень", l<онуваТ8.

с. Требухів.

суворе

він

незаконно

стяг­

приписав

но і своєчасно.

Члени ревізійної

комісіІ

борються проти втрат вро­ жаю. Нещодавно вони вия­ вили, що в 7-jй бригаді не­ якісно модотять хліб. Перевіяли полову і артіль одер-

жала додатково

теж нічого не КІСНІЙ мо~отьбl

понад 40

п~итягнуТl

І так КОЖ- до віДПО~lДальносТl.

Ревізійна комісія актипно

В колгоспі

п.ісля вивер- допомагає колгоспу д()стро­

занепала тр) дова дисциплі-,

мвм приховувати власні не-

ся О

,

~ci своІ за-

так. Але не можна цим са- на--робочий день починаєть- бов язання перед державою,

9-10

годині

ранку і

в

наслідок цього багато кол-

Значна

частина

колгоспі зайнята на друго- ми виробітку. рядних роботах,

сім

прогулює.

виконати план розвитку гра­

мадського

тваринництва.

тягла в ГОСПНИІ{ів не виконують нор- За це все колгоспники виеоа то зов-

Серед зайнятих на сІвбі і

кої думки про обраний ни-

Декідька оранці на зяб не організо- ми на звіТ,но-виборних збо-

днів тому не вийшов на ро- вана агітаційно-масова ро- рах постійний контрольний

боту сип голови-Іван Суш- бота, не вимог-сор­ ко і коні прогуляли цілий І листки.

мало собою, трактористи Дем 'я­

користі.

в !дставаннн

Сіяли дотримуючись всіх

акт, агротехнічних

наюшло

нення на бригадира 4-01 бригади Г. Строкача. Зроб­

складе- шення плану ХЛІбопоставок ково виконати

але не бореться за усунен- товим насінням "ПеТІ<УС", день. Другого дня ізза колня викритих недолІКів. Від сІвалками. Змагаючись між такоl

І-от п'я­

ний договір. Це, безумовно,

Ланкові Олександра Бабич, долІки. !'Іас

причина

виправл,ОВУЄТЬСЯ

тІлі. у

с. с. Богданівки; ім.

ні. Голова колгоспу т. Суш- ного дня.

рати

ше

госпу

лево це з Ініціативи ревіз­ комісіі, яка виявила, що

Колгоспи: ім. Кагановича,

ших по темпах сІвби в райо- робила в полі.

рушень Статуту сільгоспар-

пудовий

артілі.

Нещодавно правління кол­

НАЙВЩСТАЛіШІ

редовик" серед найвідсталі- пара коней ко

пуди а гектара. Тепер

все

Жердівський колгосп.Пе- госпника Семена Дейнеки І пr ді .в хліба. ~инні у нея:

За попередніми підрахун­

доліків, непорозумінь із за-

Про

своІй дружині 8 трудодніВ. 17 _. чя жовтня, с. Рудні, ім. Ів. Встановлено ПИЛьний наг­ РlЧЧЯ Франка, ім. І-го травня с. ляд за тим, щоб ТРУДОДНі ім. Ко- Семиполок; еЧервоний жов- були всім записавіправиль­

"Більшовик"

С правжня

центнерІв

жита· з гектара

карбованці колгоспних

грошей і

100

осіб.

відає на зборах

Колгоспи: ім. МолС\това, В-Димерки; ім. СтаЛіна с. тирічки с. Заворич; ім. " Червона Україна", Ім. "Переможець· Леніна, ім. Шевченка j "ПеПетровського, ім. Комінтер­ Бобрик та І редовик" с. Жердови. ну с. Гоголева; ім. СталІна с. Требухова.

фінансово-

ревкомісія регулярно допо­

мінтеРflУ с. Світильного ;іМ. тень" с. Калити; Iм.Сталіна

і ГаЙОВИЙ,не кажучи вже про іншого

всю

~y- Леніна с. Семиполок; "Пе- ім. Ворошилова, ім ХХ-річ-

хова, ім. Котовського ка р­ В-Димерка. .

6424

бованці вІд бувшого

ро­

Руса нова ;

перевіряє

службових

(За даними райсільгоспвідділу, сількорпостів і читачів гззети "Стахановець"

Жовтень с.

вимагає Ста-

господарську д і я л ь нІс т ь правління колгоспу. КріМ того, ревїзкомісія систематично перевіряє роботу касіра, комІрника та інших

Достроково виконати план картопле І овочепоставок державі ВИВЕРШИЛИ СІВБУ ОЗИМИХ І та

Через кожних три місяцІ,

свІи новий вклад у 1. ' -·А··· ком Сlя(голова т.лесик О.В.)

Вищо томии сівои, 3НОЛОВОї ОDанни, ЗDИDаннн КВDтоплі і ОВОЧів

ка­

"Черво­

внесуть

УД18ництва КОМУНІзму в наШІ" краІНІ.

---------------------

можуть

чесні колгоспники

справу

8

тут сільгоспартІлі ревізійна

.u

З ЧЕСТЮ ВИКОНАТИ УСІ ЗОБОВ'ЯЗАН..!:ІЯ, ДАНІ ВЕЛИКОli~_ СТАЛІНУ

сіі. Але якої думки

змагання

зеlf.lЯК

На варті Статуту сіnьгоспартіnі

хів У розвитку соціалістичного сільського так, як того

Сенретар ЦІ{ КП(б) України М. ХРУЩОВ. Голова Ради Міністрів УРСР д. КОРОТЧЕНКО. Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по Українській РСР В. КАЛАШШШОВ. Міністо сільського І'осподарства УРСР Г. БУТЕНКО. Міністр радгоспів УРСР Н. КАЛЬЧЕНКО.

ній рік, (І і доля енергії об­

бути

СОЦІаЛІстичне

по здаЧІ держаВІ ХЛl а понад план.

що у досягненнях, яких їх артіль домоглася

. _

і радгоспи Сибіру і Далекого Сходу господарства, ласі колгоспи . -'б б .

що

Колгоспники

ПОН~д пл~н не менше 31 мільйона 600 тисяч хлібороби України доб'ються дальших УСПі-1

ПУДІВ вХЛlба.

наш

високого вро-

Колгоспи, раДГОСПИ,сеЛlIнські господарст- могою більшовицы{її партії, радянського так. Колгоспники бачать і ва України взяли на себе зобов'язання здати УРЯДУ і особисто Вашою, товаришу Сталін, Відчувають, що обрана ни­ ми ревІзійна

М. ЄтеJьмаt-ЧJеп спіп! радян-

')

СЬКИІ письменників, с. Діток.

.иходять

БОЙОВі

Група колгоспників.

Грубе порушення агротехнІки

Колгосп ім. ПетроJ3СЬКО­ Лизуна го (голова т. Гришко) один оранка. З найвjдстаЛlших по темпах

виявлена

орган.

І. ДАВИДЕНКО, член редколегії стінгазети колгоспу ім. Ленін", с. Плоске. _.-с_

ф

__

мІлка

СвІт лова газета Н2

7

Так само мІлко орють в сівби по селу В.-Димерки. бригаді т. Васюка колгоспу СаОГОДНі на екрані світ­ Крім того, тут бракує конт­ ім. Шевченка. І тут ніхто лова газета N2 7 орган роль за якістю оранки і сів­ не приймае заходів проти РК КП(б)У та Райради де­ би. Позавчора в бригаді т. бракоробІв. В. Григоренко. путаТіВ трудящих.


СТАХАНОВЕЦЬ

ПАРТІЙНЕ

ЖИТТЯ

Назустріч ЗО-річчю ВЛКСМ 29

9

І

жовтня мина;:: зо ро-, мо ..lьці посіли провідне Міс-І

-

Нам ПОТDіОНО GНЛВП для МіНДООDИВ і ~8ПЗ0нолопка

СемІнар

пропагандистlв

тично! Спілки Молоді. Центральний Ком і тет ВКП(б) в своїй постановІ про проведення ЗО-річчя ВЛКСМ, зміст якоІ викладено в передовій газети"Правда" від б-го вересня, під-

ли партійні оргаНізаціІ. . Проте невірно і дуже І1шідливо було б не бачити всі ті великі недоліки, які є в роботі багатьох наших перяинних комсомольських організацій. І голо в-

креслив, що підготовка І саме святкування повинно

ний з них-низький ще рі- Кастеллі, вень ідейно-виховавчоі ро- Лещенко

шого згуртування

радянсь-

Одною з

кої молоді навколо більшо- лоді. Куди вже далІ, вицької партії, комсомольців і

дострокове виконаннн

лявоєнної п'ятирічки,

піс-

колгоспах с.с.

ово- Літок,

В-Димерки,

Рожівки

іноді

ПО

лодіння передовою наукою, деКілька місяців навіть комтехнікою і культурою,

пІд со мольські збори не

скли-

органі-

.

патрІОТИЗМУ.

Виконуючи рішення партіі 1 керівних І(ОМСОМОЛЬСЬ-

ОСІІОВ

далеко за цими

леІЩіТ

ціТ і беНЗvКОЛОIJКУ, щоб

з

пу ТІ)

бензоколонки колгос­

п;! jJаиону охоче б взяли на себе. Потрібно тільки,

щоб райСlльгоспвlддlл взяв­ ся за 01)ганіза l'

Ц

ію

цьoг(~:

М. І. ВІНАРСЬКИИ, Київської

обласної

не ради депутатів трудящих.

ОБІцянками пlчку не натопиш

марксизму-ленінізму

За нарядом наша

Ліка р -, го, Кулаженців,

Русанова,

ня має одержати 100 тонн Бобрика, Заворич обіцяли -о торфу у заворицькій тор- допомогти транспортом.Обі­ фоартіЛі І певну кількість ЦЯЛИ, але виконали поки що дров у літківському лІс­ тільки колгоспи "Червона О. БОЙЧЕНКО.М о л о Д Іст ь. ництві. Має одержати, але УкраІна • с. Гоголева і ім. Бібліотека комсомольц". Ви- не одtржала майже нічого, Леніна С.Ллоского.Хотіли б

Книжкова полиця*)

давництво

.РаДI!НСЬКИЙ

яка е

пись-

бо нічим привезтп.

своїм листом в газеті нага­

першою

КИХ органів, наша КОМСО- Лікп, домогтися, щоб кож- тва. мольська органїзапія райо- на первинна організація, П. ПАВЛЕНКО. Ща с т я. ну під ПРОВСІДОМ

що

Голова раііСПОЖИВСПіЛl{И дати цим товаришам, що сів, Семиполки лекція для частиною майбутньої трилогії, т. Крезуб обіцяв нам від­ обіцянками пічку не нато­ молоді дуже рідке явище. розповідається про молодість пустити 1ОО кілограм і в паль­ ппш, ТИМ більше в лІкаРНі. Все це вІдбивається на рості комсомолу України, про герої- ного, але не відпустив. " б 'Іну БОРОТЬБу нашої молоді за О. І. Нfколюк, Голови колгоспів С.с. Го­ ПОЛІтичноr І виро ничоІ ак- відбудову зруйнованого імперіКраси­ ГОЛОВНИЙ лікар гоголівської тивності молоді в цих селах. алісти'lНОЮ та громадянською голева, Требухова, Рішуче усунути ці недо- війнами нарnдного господарс- лівки, Світильного,Плоско· лікарні.

зацій і покращення їх роботи по вихованню молоді в дусі

радянського

чому їхати кожного разу за паль­

організувати тут же на стан- депутат

Бондаровська і прочитали для

знаком дальшого організа- кають. меннии •. ціЙIlО-ПОЛlтичного зміцненУ таких селах як ОпанаУ цій книзі,

НЯ комсомольських

це те,

коли та методики викладання.

мобілізації в окремих комсомольських молоді на оргаНізаціЯХ, наприклад при

причин,

колгоспи рс1іIОНУ завозять ним до КИТва. Витрати на ма,'ІО мінеральних добрив побудову і утримання скле­

підготовці пропагаіІДистівдобривами Іхати-в Борнскерівників політшкіл і кепіЛЬСЬЮІЙ, Баришівський та рівників гуртків по вивчен­ Інші ра~?ни. Нам ПО:РіБJ:О ню "Короткого I{YP~y істо­ мати свlИ склеп ДЛЯ МlIIДООріУ ВКПСб)". рив на ст. І3ровари. ЛеКТОРIl киТвського облас­ Разом з тим, слід було б ного Комітету КП(б)У тт.

комсомоль- пропагандистів

цlв, так і взагалі серед мо-

1948 року

ЛИСТИ ДО РЕДАКЦІЇ

кІв 3 дня ~творе.~ня Всесо- це. серед CTaxaHO~ЦiB і в Відбувся ск~иканий РК юзиоІ ЛенІНСЬКО1 Комуніс- аГІтколективах, яКІ УТВОРИ-' КП(6)У 4-деню:и сеМінар по

проходити пІд знаком даль- боти, як серед

вересн!

партійнот

яка є основою

комсомолу,

жавне

видавнитво

Сіль... з мухоморами

Дер­

художньої

Це не видумка, а факт. Р!!М знаЙО~IИ~I, а після вже, Хто схотів купити сіль в на- якщо залишиться, то всім

організації домоглася за ос- стала бойовим, згуртованим літератури. таннlй час певних успіхів у колективом, здібним активРоман "Щастя" відзначений Сталінською преміею, розпові- шому ларку при колгоспі,той останнім. своїй роботі. За 8 місяців НО б оротися зз перетворендає про справжніх радянських примушений буп брати му­ Дпічі вже про це все по­ ПОТОЧНОГО РОКУ нами прий- ня в життя директив пар- людей, Д.1Я ЯКИХ особисте щасхомори. Такий порядок вста­ відомили правління спожив­

пято до лав I{ОМСОМОЛУ кращих

молодих

тії - основне наше завдання тя неможливе без Ilктивнаї пра­

197

колгосп-

ників і колгоспниць.

в підготовці

і

проведеннІ

При ЗО-рІччя ВЛКСМ. К

ці для народу. для Батвківщи-

новила

полковник Воропеев,

І не тільки це вона робить. діної не приймають. Коли вона одержує ману­ Колгоспник І. П. Н8СОК. фактуру, кондиторськl ви-

ни. Головний герой

прийшов-

всіх 66 колгоспах в районі омсомол був, Е і завжди ши з фРОI!ТУ тяжко пораненим, € КСМ організації. Значна буде могутнім резерв.ом і мріяв жити спокійним, тихим кількість комсомольців від- вірним

значилась

в

дострокове

боротьбі

викона !ІНЯ

за Леніна

30 .

ра-

помічником

-РlЧЧЯ

партії життям,

комсомолу

йонам плану ХіІібопост:шок свято не тІльки

мріє

про

.особисте'

віяло ці мрії:

-

молоді,

для

чого товариства Скок), а заходів

(голова т. проти Ку­

це немае щастя без

спочатку відпусКолгосп "Переможець", ти~ь своїм родичам та доб- с. Налита.

більшовика

боротьби

за

а щастя народу. І Воропаев актив-

С

державі, в боротьбі за під- всієТ нашо! партіІ, всіх тру- но включаеться в життя, сам вищення врожайності, особ- дящих нашоІ

І{али­

Тому-то щастя. Але життя швидко роз- роби, то

Сталіна.

-

продавщиця

роману- тянського ССТ--Кудіна Д.М.

краІни.

Ак- того .не ПОМі.чаючи, стае скрізь

коро

Понад

І

'"

·б

пташарник не ПОТРІ нии

б

уде

місяць вже, як У.) станції одеРj['UJЛИ 600

цип-

ливо городини і картоплі, тивно допомагати кожНій ПОТРІбним І корисним. Образ сеМl:І.пілківському КОЛГОСпl лят, а € тепер тІльки 300. піднесенні продуктивності КСМ організаціІ якнайкра- Воропаєва-:-це один з найкра- ім. Леніна розпочали будуЯкщо такими темпами бутваринництва.

ім.

В колгоспах ще підготуватись і

Леніна,

с.

"Переможець", с. ім.

Сталіна

і

І

відзна- щих обраЗІВ, створенних радян- вати

пташарник і ніяк

не

.

.

Свиноїд, чити славний юбlлєй- обо- ською літературою на матері- закінчать. А тим часом цип- дуть І надаЛІ

Калити, В'я~зок всіє! парторган.ізаціі алі Веnикоі Вітчизняноі війни. лята гинуть цlJJНМИ

"Жовтень а рапону, ВСІХ КОМУНІСТІВ.

с. Русанова, "Більшовик" с. \ Рожнів і ряді інших комсо-

пачка- незабаром

б

удувати, то

пташарник зав-

ми-Іх нищать собаки, роз- сім не потрібний буде.

Ф. Безсмертниil,

*)

секретар РК ЛКСМУ.

ці книги мошка (\Держати вр'!!' тягують злодії. Досить ска-

бібllотсці.

зати,

що

з

інкубаторно'!

І. М. Бігун,

дільничий зоотехнік.

со~~:0~б1~~~е~~ C~i~;~C~~~~ ОDгаНізувати ПDопаганду ОСНОВНИІ питань МіЧУDіНСЬКОї агпооіології ~~~фОереП:~~О:~~ре~~К~=~ господарських наук ім. В.!. читав всі

матеріали

сесії, високий урожай, піднесеннІ району ще така

величезна таннях з участю практиків­

Леніна,уважно стежили сот- окремі твори Мічуріна, Ли- продуктивності тваринниц- строкатість врожаю, в про- мічурінців. ні людей нашого району. сенка, прийшов на збори тва при тісному с.півробіт- дуктивності тваринництва Залучити Не тільки спеціалісти с/льсь- з готовим конспектом для ництві Мічурінської науки кого господарства, але ба- свого виступу. :3 соціалістичною практикою. гaT~ гол~в К?ЛГ?СПіВ, пра~Агроном О. М. Холод у Кращі наші стахановці ТИКlВ-М}ЧУРIНЦІВ як тт. В!- своєму виступІ докладно колгоспів с. с. Русанова,

нарськии,

.Ковб~СИНСькии, І розповіла

зборам,

полягає в тому, що ми ще дуже слабо боремося за те, щоб досягнення нашої радянської агрозоотехнауки,

до

читання

лекцій всіх кращих спеціалістів С!ЛЬСЬІ<ОГО госп 0дарства району і посилити, таким чином, пропаганду

як під Світильного, Требухова,Го- досвід кращих стахановцlв основних питань мічурінсь-

Хавро, Кун1ЦЬКИЙ,. Рябов, її керівництвом, в КО,1ГОС- голева,Кулаженців,Заворич, зробити Рогач, МузичеНІ<О 1 багато аІ "Жовтень" с. Требу- Бервицl і багатьох інших сел бригад,

надбанням всіх ко! агробіологJI. ферм, колгоспів. Партзбори піднесли кло­

інших 3 с.с. Гоголева,'Гребу- хова, завдяки застосуванню виростили цього року 100- Наведеr.~о такий при к- потання перед керівними х?ва,Плоского, Лlток поде- на практиці вчення Мічурі- пудовІ ВРОЖI1Ї зернових, по лад. Два сусідніх колгоспи органами району про орга­ КІлька

раз

перечитували на,

Вільямса,

J1исенка

:юо і більше центнерів кар- в одному і тому ж с. Заво- нізацію

-

доповідь aKa~eMiKa Т. Д.Ли- шляхом Вlдбіру кращих пло- топлі з гектара.

Свинарка ричі-ім. КІрова

шести

хат-ла­

та ім. І-ої 60раторій, перш за все, при

сенка на сеСІ!. "Г:ро CTa~?- 1дів для насіННИКіВ, правиль- ко.'!госпу "Червона УкраІ- п'ятирічки. Перший зібрав колгоспах в с. с. Бровари, вище в ?іОЛОГІЧНIИ науЦІ .' ного обробітку грунту, на" Ольга Луста бере від вдаіч! вищий врожай зерно- ГоголІв, ТребухІв, Літки,

ПереДОВІ люди села н~стир- удобрення

і

правильного кожноІ свиноматки по

ливо вимагають оргаюзува- догляду рослин,

3

року

20-22 j вих,

ніж другий. І це тільки де є для цього

всі потріб­

В ділових поросят, інші одер-' тому, що в колгоспі ім. І-оУ ні умови. Комуністи нашоі

ти ПОПУЛЯРНі леї{ції про haY-І ріК підвищується врожай жу ють рекордні удої моло- п'ятирічки були порушені парторганізаціі,райсіJIЬГОСП­ І<У Мічуріна, Вільямса, Ли- і овочів. В 1944 році кол- ка від корів, високі медоз- еле~lентаРRі вимоги агронау- віддіЛ в цІлому докладуть

Сенка.

ОСНОВНИМИ

.\ госп збирав по 26

центне- біри з своїх пасік. Коріння ки, а в другому агроном т. всіх сил для того, щоб ці

пропагандис- pїiJ овочів з гектара, в 1945 чудових успіхів передови- Жигало зуміз ділом довести r-ати-ла.бораторіl

стали

тами в цій га,1узl мають стати і по 56, в 1946 по 157, в ків криються в умілому зас-. колгоспникам всю силу і зна_jсп р авжюми центрами ~po­ наші агрономи, зооветспе·'11947 по 197, а цього року тосуванні на практиці до-І чення правильного виконзн- п~ганди_ дося~нень МІЧУ­ ціаліСти. Щоб найкраще ви- за всіма даними врожай сягн~нь рар.ЯНСЬКОІ . науки, ня всіх вимог нгротеХflіки. P~HCbKO: аг~оБIOЛОГіJ, цент­ ріШИти це заВДПН:ІЯ, ми це І овочів буде ще вищий. наслІДОК ТІсного СП1вробітСеред практичних пропо- Р СІМИ широкого розповсюд­ питання найдокладнішим Змістовними були також ництва між стахановцями зицій, які були висунуті на ження досягнень кращих

чином оБГОВОРІIJ1И на остан- виступи агрономів т.т. Тор- колгоспних ланІв, стаханов- партзборах, слІд особливо стахановц!в колгоспів. ніх відкритих зборах нашоі гунського, Іщенка, агролі- цями-тваринниками 3 най- пІдкреслити слідуючІ: А. Бо.Яко, парторгаНіззціІ. До речі, сомеліоратора т. Балюри і кращими , найбільш підго-Всім агрономам зоовеТ-1 C~KpeTap . п~рторг.нlзаЦtI Рай. . , СІЛЬГОСilВІДДІJ1У. підготовка до цих зборів ряду Інших. ішла більше ДВОХ тижнів. ними фактів

З наведених товленими нашими агроно- праЦІВникам приступити до видно, яких мами, зооветспеціалістами. глибокого вивчення творів Відповідальний

Кожен комуніст і запроше· величезних насЛідКів мож-

Одна з ОСНОВНИХ причин, Мічуріна, Вільямса, Лисен-j

ний нами на партзбори, про- на домогтися у боротьбі за чому по колгоспах нашого ка. IlарторганізаціІ с"стема-

БИ

02837

мІ Бровари. Київсько! обл., вул. Кірова

Друкарня райгазети "Стахановець·

peД8J(Т()p

С. А. поrРЕБІНСЬКИЙ Тир.

2500

73 номер 1948 рік  
73 номер 1948 рік  

73 номер 1948 рік

Advertisement