Page 1

ПРОЛЕТ АРІ ВСІХ КРАЇН,

J~

ЄДНАЙТЕСЯ!

73 (143)

СВОЄЧflсна оранка на зяб є спрпяє нагромадженню B),l\)fkl,

4 HJ45

р.

UiHa 15 ком.

• каРТОПЛІ

наполеглива

Люди від ранку і

праця.

до

зібрати за

162

Вкрай

повільно

Е

# 5;'

Збираємо картоплю. здаємо овочі

на

ЕЕ

Коли ПУДП закагато­

державі

планом.

вечо-

грунт

у спішно вивершувати комплекс осінньо-польових робіт!

Закінчувати копання

творча,

;збагачує

(Із 3ВСРПfПIlЛ РНК ;ПСl' і цк І;ЩU)J,'). %фА)

На колгоспних полях на- кому спромоглися шого району IJсреводиться 65 гектарів, IIрОТИ

заходом

ПОIl\ИІЗІ!і реЧОНІЕіИ, має ве.;lИ1<е 3I-Jа'IР.НI{Я в за(іезпе­ чен ні :1Осіву ярих R ранні строки. БіЛі ше зябу більше хліба.

,І;оптшr

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАЙКОМУ КП(б)У ТА РАЙРАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ. київської ОБJІАСТІ

вирішаЛІ,НИМ

в О.1сржя.нні внсоких і сталих урожаї[З ,Нj)ИХ т;:ультур,

ЧЕТВЕР

копають

ваео каDТОПЛЮ

ра, не покладаючи рук, впер картоплю у колгоспі ім.СтаВеликоДпмерський КО.1Госп ності праці показують пере то трудяться. Вони прикла- ліна, с. Бобрик, у колгоспі ім 2-0ї 1l'51тирічки, наряд важна біЛЬШІСТЬ колгоспЧимало днів переводить­ дають зусиль, щоб швидше ім. Шевченкя, с. Жердова, виконання інших робіт, пе ниць. Жінки Шита Марія, ся збирання картоплі у Літ­ виконати ПОЛЬОВИХ туватись Одною

комплекс осінньоробіт, добре підго І до наступної зими .. із головних робіт, і

у колгоспі i~I. Сталіна, с. Богдсшівка. ВідстаRання цих артілей та інших, їм подібних, привело до того, шо

реводить масову виборку каРТОllлі. В полі працюють всі колгоспниці. ВОНИ прикладають зусиль, ЩQб най-

Мироненко Палажка, Кузьмик Олена, Єременко МарlЯ та інші виконують норми на ] 20, ІЗО процентів.

ківському колгоспі ім 18-1'0 партз'їзду. Викопано УІ на площі понад 25 гектарів. Од нораз,ОВО з ЦЮ1, необхідно

поряд оранки на зяб, є ко- станом на ОЗ жовтня в.икопcl ближчими днями закінчити Поряд з копанням, кол- перебирати пання картоплі. Урахував- но по раи~ну не БІльше збирання картоплі і своєчас І госп ВИКОНУЄ план овоч~пос картоплю.

ши

важливість

кагатувати

но закагатувати її. Вже ви- тавок. На перевалку вивезе Та з цими роботами в кол площі но 560 цнт. картоплі, З27 госпі не поспішають. Вся ряді артілей району, довів- малу ,ПJ!:ОЩ~ картопЛІ,: r 50 гектаР.ІВ, закагатовано з цнт. Ofi1JKiB, 80 ІЩТ. морк- викопана картопля лежить ши се:юнні завдання і виз- Це СВІДчить [ІРО великии 10 гектарІВ. ви, 196 цнт. капусти. u на полі в тимчасових бур-

проведення

швидкого 12.000 гектаРІВ. .

та

цієї роботи, в

Ще

треба

начивши щоденні норми для обсяг роБІТ,

кожної колгоспниці, в

ус- викона_ти:

З1бра:ги

яку

ч~- копана картопля на

ПОТРІбно

Отже, не гаючи

Високі зразки продуктив-

тановлені строки приступи- жодно І І одини,. одноразово

ли до масового збирання з прове}енням шши~ пол~о картоплі і вже закінчують вих POOlt-пр~скориги ко-

ці роботи.

В. ЗАБЕРЕЖНИИ

тах, в більшості нічим

РІ'впитись 'на ПВDОllОВИХ нолгоrппипь СаМОВіддано

U

працюють

пання каРТОПЛІ . .qля цього КОЛГОСІІНИКИ артілі кожен колгосп ооов'язково тень", с. Требухів.

не

вкрита. Правління артілі на

чолі з толовою тов. Філіпа

вим не вживають заходів, '1,онедених площах КОЛГОСП- щоб виправити допvщені

IJ

")Ков- Нlщі мелыlченкоo Галя

Вони Заєць

Марія.

та хиби в роботі. цього Баr"lдуже ВI'ДІ'ОUІе'ІНЯ

КріМ

до

У Великодимерському кол < І . ОО ' г повинен переключити вс х змагаються за якісне І ШВИД понад 1 .. ЖІНОК теж ВИКО-/кагатування каРТОПТ'I' 'Іоже госпі ім. Леніна вже вико- ЖІНОК . б ке виконання l!ОJІЬОВИХ ро- на 'ІИ СВОІ НОІ)МИ "' " на копання з ТИ\І, що

105 гектарів. Колгосп~., ~ "' t"'. . привести до небажаних нас найближчими днями повніс- ОIТ. Заf{lНЧИ~ШИ СІВОУ ОЗІІ- " Але поря'l передовиКІВ є Ілідків-вда ять мо ази і ка _ ники прикладають всі сили, тю закінчити ці роботи. мих, треБУХІВЦ\ переключи- 11 таКІ, що намагаються ухи ля по ре р р щоб найближчими ДНЯМИ В . " ,-, . топ м рзне колгосп за нас. є ВСІ МОЖЮШОСТІ, ЛИ всІ Сf/JІИ на оранку :~яоу литися ВІД роботи, ледарю- І лишиться без 'ІІОСЯ ково го вивершити ці роботи. Швид щоб виконати їх. МИ 110ВИН та I{ОIІан. ня картопл~, яку І ють. Ue --ШВИД. ак Марта, !мате іал . Не гаючди час ко збирають картоплю у Сві- ні зробити це. вже заКІНЧУЮТЬ виоирати. Солодка ЄвдоК1Я, Сом Ма- неОБРХl'ДНУО сю у' тильнівській артілі ім. Шев ПО ряд з копання", "І обов'яз С тахаІІОВСЬКИМИ IIриклада РІЯ . та ІНШ' . В· в. !<аРТОI1ЛЮ. они ВІДМОВИб' Іlано

ченка та інших. Тепер

ково треба переводити Від-І ми праці відзначається

кожна година до- бір та кагатування

. З з б иранням картопЛІ. ЛІ.

рога.

треба поспішати, тим ше,

Ц

е важлива

біль- дальна

що вже почалися замо-

1' " ВІДПОВІ-

робота.

конуючи завдання.

Не?бхідно ми викопали

МіСця, що не заJшваЮТЬС51 весняною водою.

на закагаТУВ~ТИ.1. З еРІгати уі

П'

ерши-

картоплю

на

лІнням

ному

колгоспу.

ком"

встановленим

І. КОВБАСИНСЬКИЙ

С.ОЛЕКСЕНКО

з дня народж~ння Маршала Ра­

дянського Союзу тов. ВАСИЛЕВСЬКОГО О. М. і відзна­

граФі-\ мало приділяють уваги. До рішуче піднести темпи

Р~днянський колгосп цього часу викопано

ІМ. 20-РIЧЧЯ ЖОВТНЯ тарів картоплі.

пови- тарів картоплі

9

ро­

гек- біт, воно потурає. ледарям.

а до оранки Оранка на зяб 1 копання , . картоплі-відповідальні робо ри 351бу і виконати 45 гек- на зяб. ще не приступлено .. ти. Треба мобіЛізувати всі

нен підготувати 14З

гекта-

ПраВЛІННЯ колгоспу не вжи lсили і засоби

Але швидкому виконанню ває рішучих заходіВ, артілі

зовсім здогнати

щоб IІроведення їх.

прогаяний

час і

на

успішне

П. КОМПАНЕЦЬ

750 ПВНТНЕПіВ К3Dтоплі З га

ПрезидїТ Верховної Ради СРСР ПРО НАГОРОДЖЕННЯ МАРШАЛА РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ тов. ВАСИЛЕВСЬКОГО О. М. ОРДЕНОМ ЛЕНІНА

ЗИМИ В гар

сташ.

Підрести темпи робіт За

цих робіт в

УКАЗ

у зв'язку з 50-річчям

картоплю

виділити КОЛГОСПНИК1в,обіз­

разки. Але не зважають на наних з цією справою, бо це у Плосківському колгос- від умілого кагатування за­ пі ім. Леніна. Тут з запіз- лежатиме добре зберігання ненням приступили до виби- картоплі на протязі всієї зи­ рання картоплі, що пере- ми. Для розташування кагат ШКОДИЛО розгортанню оран- треба підбирати підвищені ки на зяб та виконанню інших польових робіт.У ГІлос

ряд лися копат~

картоп- колгоспниць, достроково ви площах, доведених їм прав- на ПРОТЯЗІ. ВСIЄl

Настю НаЙду-·ланкову польової брига- день картоплю пропололи. Роботу вико­ ди, артілі ім. ІЗ-річчя жовтня і її подруг нали якісно-добре розпушили грунт, на знають

всі люди села Троєщина. Про них,

як кращих і

сумлінних трудівниць

говорять в колгоспах навколишніх

площі не залишили жодної БУР'ЯІШНИ. На

тепер

місцях, де не з'явилися

сіл.

кущі,

сходи,

посадили

вирощені в питомнику, а потім зр()-

В чім справа? іЦо викликало серед кол били підживлення куриним послідом, роз­

чаючи його видатні заслуги перед державою і Червоною госпників розмови.гарячі ~есіди?JlанкаНас веденим у воді. Картопля ще краще по­ Армією, нагородити тов. Василевського Олександра Ми­ ті Найди виростила 750 пнт. картоплі на гек- чала рости, стебла потовстішали, ЛИСТ хайловича орденом ЛЕНІНА. тарі. Такого високого врожаю на троєщан став зеленішим. Колгоспники задивлялися на картоплю Голова Президії Верховної Ради СРСР М. КАЛІНІН. ських землях ніхто ніколи не збирав.

-Земля наша не родюча, на ній садити Насті Найди, очам своїм не віРИJш-тако­

Секретар ПрезидіТ Верховної Ради

Москва, Кремль,

29

вересня

194,5

СРСР О. ГОРКІН.

р.

УКАЗ Президії Верховної Ради СРСР

лише лозу,-говорили переважна більшість

го врожаю ще

троєщан. Та не згоджувалися з цим патріОТІ<И. Вони поставили своїм завданням довести всім, що і на піскуватому грунт! можна збирати високі врожаї. Рано весною, коли потав сніг, вийшли

Патріотки продовжували почату справу. ЯК тільки почали з'являтися бур'яни на площі, ЇХ знову випололи, розпушили доб ре грунт, внесли повторне підживлення, а потім зробили окучування.

колгоспниці в

поле і приступили

вони не бачили.

до ро-

На протязі всього періоду ,від дня посад

боти. Розкидали 60 тонн гною, розсіяли 12 цнт попілу на 1 гектар, почали готувати ріЛЛЮ. Орали плугами, копали вруч 1. В ознаменування здобутої перемоги над Японією ну лопатами на глибину 20-22 см. Після заснувати медаль "ЗА ПЕРЕМОГУ НАД ЯПОНІЄЮ". всього площу заборонували. Переводили 2. Затвердити Положення по медаль nЗа перемогу над посадку відбірними, пров'яленими клубня Японією". ми картоплі, шириною рядок від рядка 50

ки і до часу виборки, каРТОПJ1l0 не ІіJИПУС кали з своєї уваги, доглядаючи кожен ку­ щик, не дали загинути жодній стеблині. Викопали Ії добре, не залишили в грунті ні одного клубня. Так колгnспниці ланки Насті Найди, гор ді за свою J юбиму Батьківщину і рідну

ПРО ЗАСНУВАННЯ МЕДАЛІ nЗА ПЕРЕМОГУ НАД ЯПОНІЄЮ"

З. Затвердити зразок і опис медалі

"За перемогу над

Японією" .

Голова Президії Верховної

Ради СРСР М.

КАЛІНІ Н.

Секретар Президії Верховної Ради СРСР О. ГОРКІН. ,У\осква, Кремль, ЗО вересня

1945

р.

СМ,з віддаленням в рядках кущ від куща

40

Червону

Аомію,

примусили

родити

троє­

смЛісля цього площу знову заборонували. щанську пі цану землю. Приємно і радісЗ'явилися дружні сходи-.сильні, міцні, но їМ, що і :ня наполеглива праця увінча­ не схожі на троєщанські. Іхній ДУЖОСТі лася збиран ям 750 цнт картоплі з га.Вони раділи колгоспниці, любувалися ними. зобо&'я-залися 3 наступному році домог­ Провели повторне боронування, знищив- тися ще ВИЩОГО врожаю. ши цим корку, що утворилася. Через тиж г. АНДРІЄНКО


жовтня

4

РОІ<У.

1945

~:.,_~~_.:.~--.uar~

Видача хліоа авансом

Районні кущові наради lЦ,= гірші справи

рад і колгоспів, бриrадирів госпі ім.

в

М.ОЛОТЬ~і КОНОСП,ШКіі 1.0ГО-\СЯЦ1В.

Шевч~нка,

кол­

ЛІВСЬКО, арг,ЛІ ІМ. КО\llнтер Прядки

с. В.­

ну.

Обмолоч~ний

жита, .пшеН<1Ц1, ячменю,. в;в- \CIM

чих тваринницьких ферм по

са та шшtiХ зернових

Ilитанням: закінчення

перегворився в по­

сівби стороннього

спос герігача

шення ,облік ВИКОllаної кар­ тарка БДО --З4,

та підготовки худоби до зи

ff

Дикун НИКО,13-42 пу-

Приємно було слухати від

він не

CllpJMirCH

розпоря 1,И

картоплі.

Зз ПРОllозицією

мои- конував всі

ВІІКОНУЮЧ~: му доруч'1В

РО:'(JТИ, які йо- службовцям на

бригадир.

зійшовши,

добре

сюк Ilе займається

рів картоплі,

частина

якої

не знає

закагатована.

В артілі

роз-

картоплі дає

гортається оранка на зяб та

скільки

що~енН1: вироблені ТРУДОДНі іІому ви прОМИСЛОВОСТі, ставки РООІТ нор\1И· БезпеРЕ'ОIИНУ, POOOT~ \дано ав.ансом 4 цнт жита та ників, які оБГОВОРёні колек

Ва­ жок.

ТИВ:ШМІІ ДОI'ОfJорами,

В колгоспі

центнерів

жупа та пшениці на кожен

кожен геl(тар.

відсутня

урожай­

ла і сита зимівля

невик()наНіIЙ план

осінньої

перево-

видавати

бо­

ротьБJ за високий

.-

бопоставки, колгосп

авансом

ПОЧ~1В

Ухвалено

Красилівському

кол-

но підгоl'OВКУ тваРИ.Нlиuтва

зе:-ІЛЯ ІШИХ

раХIПIІИК КОJГОСПУ,

в УГОРЩИНі бу-

ла поділена в результаті аг рарної реформи.

ЗАЯВА ДЕРЖАВНОГО ДЕ ПАРТАМЕНТУ ПРО ДАЛЬ­ міщень, допустили розкра­ ШУ НОРМАЛ[ЗАЦІЮ ВІД­ дання сіна, заклали лише 7 НОСИН 3 УГОРЩИНОЮ тонн раннього силосу проти ВАШІНГТОН, зо. (ТАРС). 70. ДlJпущено було ще ряд Державниіі /t:епарт аме н т хиб, за що БУ1'\ші керівни­ США повідомив, що Сполу­ і радгоспах урсри, Бровар- ки будуть відповідати. чені Штати вирішили вияви ремонту тваринницьких при

госпі nЧервоний прапорU. ДО зиміВ.lі.Короварня, будів­ с~кий колгосп іМ .. І~Ь'fча до І Новому керівництву кол· Тут не досіяно 110 гектарів ництво якої почато ще B~C­ М1ГСЯ певnих УСП1ХIВ --- на госпу потрібно прикласти озимини, план коhання кар- ною, не закінчено і тепер, фермі ВРХ є 82 корови, те І зусиль, щоб в най[{оротший топлі виконаний на 50 про- не відре\fОIlговані інші при­ лиаь тз бичків, що стано-, термін ліквідувати хиби. пентів, до оранки на зяб не міщення для худоби, грубі вить 87 процентів II.lану,; Треба, не гаючи часу, відприступлено. ЯК польові КОР,lа в занеДОЗНО\lУ стані, 44 BiB[Li проти Зб потрібних, І рr:монтувати НJЯfJНЇ ТfЗ'JРИН-

ти готовність

роботи так і

26 голів свиней. Крім цього, lІицькі приміlllеннн, утеllЛИ­

шарів Населення

'(олгосп О'lержан від держа- ти їх, збудувати

нанні СtЗоТх ФункцЙ.

підготовка ху-

доби до ЗИ\lівлі

загро-

жодного

цент

зою зриву. Нl1зькі темпи ро біт-наслідок ноганої трудо-

l1ер(} снлос:у, а потріб­ [lO йог,) не МЄllше 100 ТОНІ!. УЧ1СЮІКИ НЗР1ДИ зобов'я­

вої ДіІСІЩlІ:rїнн.

за:[[12)1 ВЖ!ІГИ Н-1йрішуч ших

ле

під

не закладено

Вихід в по-

починаЄТЬС~1 пізно-о

годині ранку,

9

заходів до ВНІІ[)dВ.lення до­

робота закін-

пуще<іИХ хиб~закіНЧИПІ сів

чується за 2-З години ДО за ходу сония. На

роботі

бу

озимини,

копання кар­

що- топлі, прискорити оранку ІНІ

про

земним зем,'!евлас ник а м,

ПDИGКОDИТИ підготовку до зими

Здійснюючи постанову! диться ремонт і У1'еплення сів6и, до оранки на зяб ли пvиміщ::нь, доцатково закла ше приступн~и. 1з плану 160 РН!< урср і ЦК КП(б)У І' дається силос, приводяться ге[(Гарів IНіорано тільки 5. • П [.Jo хід виконання держав, розвитку твав порядок грубі корма. Н:! виконання цих робіт не ного плану РИllництва та lIідготовку до Учасники наради особ_ш- зачучено І{орів. во зупинилися на ходові ро З вини тов. Васюка зірва зиміВ.~і худоби в колгоспах

біт у

РІшення

відшкодуваннп збитків іно-

Н. РАТУШНА,

хл~

вирі­

уже шеllO підвищити теж на 50 . 1 кг пр о ценТІВ. .

справою

готуєгься тваринництву теп-

пропен­

50

На тів. За пропозицією міністра

. Виконавши першу заll~- вироблений трудодень. ростуть,викопала 1:25 гекта- вишачення врожайності. Він ВlДь перед державою-хт-І

ниці, якІ

МІНІстра

Добре працював підліток !ІрО ПіДВИЩеННЯ ззробітної Іпроскурка МИК,ола. Він ва- плати і пенсій держаВflИМ

чит голови КОЛI'ОСіIУ ,,)КОВ· тись, ЩО) були ВИГОТОВ,1ені молотильного aгpe~aTY за пшеНИЦІ. тень, u с. Требухів, тов. Ков Мірниці. Така система при­ б~зп~чували маШИНІСТ т. Іва. Кожний колгоспник та моторисг т . РО-І одержав авансом по баСИНСhКОГО І. АРТіЛЬ посія зве:Іа д') розбазарюв'1ННЯ та Нll'Ь'{ИИ , .

ла З40 гектарів жита і пше розкрадання

засідан­

фінаНСіВ, ухвалено рішення

ТОП.1і переВОДИТЬСI1 на ~OKO~, та переви:<оную}~

мівлі в КО~1госпах району.

OJ:~p/Ka.1a ВіД()\JЛОСЯ че,Dгове

IlшеШЩl, ,а І ня Р,{'ци ~liHiCTPIВ Угорщини.

1

1 0:1- 'ІДИ'

БОВilХ .культур на .площі 22,)

ІІРОВЗЛУ робіт. З ЙОІ'О вини геКТЗРIВ З1 18 ди.lВ. Добре працювала зяб і безвідповідального віЦ[-ІО­

озимичи, копання каРТО[ІЛі, розгортання оранки на

I(ОЛГ.О2П.I~I\І(а

Ф,-дорз.

врож.аЙ 14~ ,пудіВ жига.

польових бригад та завідую- ДЮlерка. ГОІ0В3 аргілі тов. Васюк,

СІ МоЯ

- _.. ------

-~'-"

ЗАСІДАННЯ УГОРСЬКОї Р АДИ МІНІСТРІВ Б~ ДАПЕШТ, зо. (ТАРС).

. Дружно попрацюва,11~ на! вироблені. ТРУДОДНі З3 7 мl-

Днями по району відбули залишилися обіЦ;Jнка ..-ІИ. ся КУЩОВі наради голів сіль

ТЕ.1ЕГГАШІ

:J.\I,or:J,OJ!I1I

-

~.~.-:..:~:.:~~

до

дальшої

нормалізації відносин з Угор щиною,

оскільки

вони

вва­

жають, що Тимчасовий угор СЬКIlЙ уряд СПРО,ЮЖНИИ вра

ХОВУБати

СВИІІ3РНІО

інтереси

ріЗНИХ

при

вико­

ви ЗО голів великої рогатої і вівчарню, JJерсr;езти до худ05и та здійме з КОН- ферм сіно і приаести ІЇОГО ТРУМЕН ВІдПРАЗЛЯЄ ДО

КИТАЮ СВОГО ОСОБИ­ СТОГО ПРЕДСТАВНИКА ВАШІНГТОН, 2;:). (ТАРС). ний Ilлан розвитку тваринниц КІСТЬ силосу, д.1Я ЧОГО В Білий Ді\! оголосив, що пре тва по всіх видах худоби. і колгоспі є всі змоги. Але мати багато ХУДО~И' Треба пам'ятати, що доб- зидент Трумен ВІдправляє свого I~e ще не ~ce, головне -ПІД ра підготонка худоби до зи­ до Китаю JIOKK3 як

трактації скоро

15 телят. Арт .'ІЬ в порядо!(, засr-:нртувати со

перевиконає

держав-

rIOTpi6fIY

лому, заКJlасти

кіль

ДеННО буває 60·70 процен- зяб з ТЮ!, щоб виконати тів колгоспників. З80 корів, план її в установлеНі уря­ І~ТУВ3ТИ ТИ теплу І~СИТУ зи- мівлі і забезпечення її СИТИ. особистого представникздля придатних до Ві!КОРИСТОВУ- дом строки, до 15 жовтня МIВЛIO, ДОМОГТИСЯ зоережен- ми кормами вирішуватиме нарад з генералі сим у сом вання, працює 20 пар. Голо повністю закінчити. будіВНИ­ і вирощення всього молод- ДО,;ТЮ ІІіднесення ПРО;lУКТИВ Чан Кай-ші та іншими ке­ ва колгоспу т. Дяченко вже

ЦТВО та ремонт тваринниць­

декілька разів давав обіцян і ких приміщень, забезпечити

НЯКУ.. КолишНІ

.

к ерІ В ник и,

ки налагоuдити роботу в ap~ І ХУ,,:Обу ~итим~ кормами на в особі голови Бойняка, неІ тілі, але

иого

слова

так

1,

СТlиловии

перюд.

'-'

М l}кнаРОДlllііl ог ЛЯД

·

переводили

вів цієї

будівництва

підтрнмки є

ності, збережсннн щення

економічної Китаю.

Г. В;СИЛЕ:-П{О.

гою н[lд

СПО.1\Т1!еними Шта-

дення УРЯДОМ де Голля фран тами ЛмеРИl\и"".газета вислов ко-іспанського економічного

лює впевненість,

що цей ма

Офіціальні комюніке про яка не шкодує ні фарб, ні договору), вдається до но- невр. як і інші маl:еі3РИ Фран засідання !:УiJДИ міністрів за- найфантаСТИЧНіШИХ вигадок, вих маневріВ. Наприк.1ад,іс- ко, зазнає краху. кордонних справ не задо- щоб пожвавити свою що- панський міністр закордонВ усіх демократичних кра вольняють деяких

а\1аторів із середовища ан і а,lериканських

nвибухів" гліЙСЬЮIХ

той факт,

що

засідання

lреконструкції

профспілкова

конференція. UЯ конференція має велике ,Jіжнародне значення. Вона

повинна

затвеРДИТtІ

СТ;1ТУТ

Всесвітньої фе/J,ерації (06'<",1\ нання) профспі.l0І\ і мо6і,'[і-

денну антирадянську кампа·

них справ Артахо заявив, Ї!lах набирає деД[lлі широ­ зувати всі сили оргаllізов~­ нію брехні і наклепів. Зо- що генерал Франко згоден ких розмірів рух підтримки ного робітничого класу на крема, шаленіє католицька ліквідувати фашистську фа- республіка[]Uів Іспанії, З3 по розв'язання наЙвзж.1l!піших

журналістів. Їм не до смаку преса в AHrJliї і Франції,та ланr~у. В усякому разі нока валеНIІЯ уряду і

представниками ки­

тайського уряду у питаннях

м лод.няку.

та

укла-

ріВними

та виро-

о

сама преса, яка З8ВЖДИ роз-

ЗОВО,

що В

Іспанії скасовує

іспанського

фаШИСТСІ,КОГО диктатора.Ряд

міністрів відбуваються бе:~ їх присутності, і те, що ра дянська делегація висунула

І'лядала гітлерівську Німеч- ться фашистське привітання, тред-юніонів АНІлії вимагає чину як плацдарм для "хре франиіСТСЬКИЙ уряд почав в своїх резолюціях від лей стового походу" проти складати виборчі списки як бориського уряду порвати

свої пропозиції, скеровані на те,щоб створити атмос-

СРСР. прелюдії за"IЛЬНИХ виборів. ДИlIлощпичні відносини з Атмосфера, створена жур Усі ці, як і деякі інші за- урядом генерала Франко.На

феру Вllевненості і стійкості

налістами й оглядачами пев

в

щоб обдурити світову гроМі!ДСЬКУ думку, мовляв, генерал Франко не проти, а ва, що президент США Тру за ~де~lОкрзтичні реформи". мен виступив 25 вересня на У своїй самовпевнеllості фа l!рес-конференції в Білому шистський диктатор дійшов ДОМі з протестом проти та- до того, що призначив своКИХ нічим невиправданих го КОЛИШІІЬО['О міністра засенсаційних повідомлень. кордонних справ Лекерікз Дипломатичний оглядач у Вашінгтоні. З цього прибританської радіомовної ко:.! воду прогресивна французьпанії, підбиваючи підсумки ка газета .Сесуар" пише: двотижневої роботи Ради, Лекеріка призначаЄТЬСI1 постакож висловлює впевне- лом генерала Франко у Ваність, що переговори закін- шінгтоНІ. Той самий Лекері чаться успішно. ка, який у 1942 році урочисто Відсвяткував зайняття .у, ·х· І японськими військами МаГенерал Франко, підбадьо· нілли, і на Обіді, влаштова-

ходи, спрямовані

до

того,

багаЧ~ТIІСЯЧНОМУ

МіТИНГУ в

життєвих

завдань,

які

ять перед десятками

сто­

міліо­

нів трудящих.

Конференція також

гу

обговорить

питання

про

організовзного

допомо­

робітни­

чого класу всього світу на­

родам

ІспанtY,

Португалії і

міжнародних взаєминах. ного забарвлення навколо Хоч засідання Ради відбу- робіт !:Уади міністрів закорваються при зачинених две- донних справ, така нездоро

Нью-,Иорку ухва.1ено БОЙІ<О тувати франкістську Іспанію Голо[)а ВИКОIІКО:.IУ лейборист

рях і в цілком зрозумілій обстановці секретності, однак ЛОВЦl сенсацій почали

позбутися ської партії Гарольд Ласкі ми фашизму, в СВОЄ,ІУ "верненні по ра­ фашистських режимів. ,.ІІ.іО до учасників ЦІ,ого мі­

вже годувати публіку ВСЯ ки мИ nПОВ1Домленнями" про

хід переговорів. Зокрема лондонськаnСRнді таймс"при голомшує

читачів

свідомо

розрахованими на ефект фразами ПРОn прикру невдачуu,

що П, МОВЛЯ8, зазна

ла сесія Ради. гу всім

В свою че

відомий

тивний журнал

-'KOHCepBJ-

nОбсервер'

пише про nКРIiЗУU у минах між великими жавами.

Тон

цій

кампаніІ

рений тією підтримкою, яку: HO~IY урядом Віші на

задає йому- подаfQТЬ

людству ще більш ською війною.

тепер

тих країн, які

головними

На Паризькій

ції

буде

вогнища

конферен­

утворено

аl!арат

Всесвітньої федерації варварспілок, який повинен

проф мобі­

Франкістська Іспанія є ВОІ' .'Іізувати всі сили ,організо­ ваних трудящих на ззбез­

нищем фашистської чуми. Це вогнище ПОВИННО бути й буде ліквідоване так

са­

печення

IІРОІ'ресу

нища фашист,ької агресії

су.

воєнної

японське.

та

миру

і

со­

економічного

робітничого

кла­

ОГЛЯДАЧ.

--------------------------

* ·х·

25

і

небезпеки-німецьке

~liЦHOГO

ціального

мо, ЯК були ліквідовані вог

честь

деякі УРЯДІ! і ЯflOнського посла, вітав япон

,.;

_..

·х·

вересня в Парижі від-

Відповідальний

реДilКТОр

В. ру ДЕННО.

преса, (одним із К.Е!с~о..~~l!..х_~~к'!..~_ур~~._з.._ці.є.I<?...2~ремо~ крила~я_ друга __._В_се_с_в_і_т_н_я~_ _~=-__~~=--____ 50135 м. Бровари, КиІвськоІ обл. вул. Кірова, Друкарня райгазети "Стахановець" . Телефон-редакція 2 дзв, Тираж 15~5.

наЙбільш реакнійна ЬИ

вза ,ДЕ)-

*

тингу вказав, що збережен­ ня уряду Франко загрожує

АргснтіНIІ

73 номер 1945 рік  

73 номер 1945 рік

Advertisement