Page 1

Субота

18 вересня 1999 р. N2 73-74 (9069-70) Ціна

Виходить з 17 1937

договірна

квітня

року

Газета

Броварських

МИНУЛОГО вівторка у Обухові в будинку культури картонио-паперово­ го комбінату Президент України Л.Д. Кучма зустрівся з представниками регіонів Київщини . Серед них були ке­ рівщtки органів виконавчої влади та місцевого самоврядуваии, керівники провідних промислових і сільськогос­ подарських підприємств області, пра­ цівники преси. Участь у цьому зібранні взяли і делегації міста й району, які очо­ шова л и міський голова Броварів І.З.Петренко та виконуючий обов'язки голови райдержадміністрації Л.А.Вай­ сфельд, голова райради Л.В.Слободя­ нюк. Біля будинку культури Президен­ та гаряче вітали тисячі обухівчан, аби з вуст глави держави почути те, що хви­

лює нині кожного: як в Україні будуть вирішуватися всі нагальні проблеми і якою ввійде наша держава в рік 2000-й . Леонід Данилович висловив своє бачен­ ня нинішньої політичної й соціально­ економічної ситуації, поділився думка­ ми з приводу передвиборної ситуації. У залі будиику культури Л.Д.Кучма виступив перед членами делегацій із

Напередодні Дня міста наш кореспондент зустрівся із м1ським головою Іваном Зосеви­ чем ПЕТРЕНКОМ . - Івшtе Зосевичу, завтра- день uapoдJІcetmя иашого міста. З яюut нacmpoot зустрічатимемо його? - Це важлива подія в житті

Б;JОварів, коли ми, оглядаючись назад , оцінюємо здобутки, ос­ мислюємо наші проблеми. Жит­ тя ще раз підтверджує - якою б не була соціально-політична си­ туація в суспільстві, основою його завжди були і будуть невичерпна енерпя людей і чес­ на праця.

За традицією міська рада, міськвиконком, творчі колекти­ ви і сnортивні організації підго­ тували для броварчан усе найк­ раше, що .є ~ їхньому надбанні. Отож з с1м ями, друзя~и nри: ХОДЬТе На СВЯТО, НИНІШНl ВИХІДНІ

будуть заnовнені цікавими зуст­ рІчами, радісними подіями як

для дорослих, так і для дітей. -Дата засиуваиня Броварів губш11ься у сивииі років. Але дос­ теметtо відомий початок відбу­ дови іх у сучасному вигляді - ве­ ресеиь 1943 року, коли прийшли довгождtші визволителі від фа­ шистських загарбииків - Працелюбні броварчани nочали відбудову міста букваль­ но наступного дня. На згарищах поставали скромні хатини, з ро­ ками nочали з'являтись гро­ мадські споруди . Сnорудження nромислового вузла дало по­

тужний поштовх будівництву житла , шкіл, медичних закладів, закладів соціальної сфери, але це теж історія, хоч і не така відда­ лена. Ми живемо днем сьо-

міської та

районної

рад, районної державної адміністраціІ

Л.Д..Кучма: ''Ми можемо і будемо жити краще'' міст і районів Київщини . Він одразу ж наголосив, що це не чергова нарада за

участю Президента, а розмова канди­ дата в Президенти зі своїми виборця­ ми. Головним у своїй передвиборчій

програмі Леонід Данилович вважає те, що держава наша повинна увійти пов­ ноправним членом до цивілізованої сім'ї європейських народів. Саме цим і зумовлене рішення діючого Президен­ та балотуватися на другий термін. Ук­ раїна, підкреслив глава держави, вже створила свій позитивний імідж, а наші зусилля з нарошування розбудовчих процесів знаходять підтримку в усьому

світі. Підтвердженням цьому стала міжнародна конференція в Ялті "Бал­ то-Чорноморське співробітництво: до інтегрованої Європи ХХІ століття без розподільчих ліній". Стосовно ж питання, яким шляхом має іти Україна, то альтернативи тут немає. Повернутися до колишнього СРСР чи створювати ще який союз не-

Aoporl

можливо . Якби ми навіть, незважаючи на всі негаразди, і провели все-таки ре­ ферендум, то, я певен, сказав Прези­ дент, люди висловлять бажання жити самим, а не бути гвинтиком у якомусь міфічному союзі. Для досягнення намічених цілей зро­ бити треба багато чого, і насамперед досягти суспільної стабільності, а пер­ шим кроком до неї має бути стабільНІсть економічна. Перші кроки до цього вже зроблені. І вони могли бути вагоміші, якби не фінансова кри­ за в Росії, яка завадила мати солідний приріст внут.рішнього продукту . Так , ми повинНІ йти на інтеграцію із Захо­ дом, але і про співпрацю із країнами СНД і насамперед із Росією не можна забувати. Ми не маємо права, підкрес­ лив Президент, втратити російські рин­ ки. Україна й Росія - сусіди, а тому й жити повинні по-сусідськи . Президент чесно визнав: основним недоліком його діяльності є те, що не

приймається закон про валюше регу­ лювання. І це не випадково , адже ок­ ремі політики діють за принципом: чим гірше -тим краще . Говорячи про найближчі завдання виконавчої влади , Л.Д.Кучма н аз вав таким погашення з аборгованості з вип­

ки вжитим заходам суму заборгова­ ності вдалося зменшити на 500 млн. гривень. До 15-20 жовтня планується скоротити борг ще на І мільярд 200 мільйонів гривень. Зараз, у період передвиборчої кам­ панії, окремі пол і тики вдалися добру­ ду і брехні, намагаючись таким чином завоювати голоси виборців. Але люди, вірить Президент, розберуться, хто є хто, і зроблять свій вибір. Адже жити ілюзіями неможливо. Стосовно себе, то Президент сказав , що він вірить у те, над чим працює . І саме ця віра спону­ кає його включитися у передвиборну кампанію. На закінчення свого виступу, а був він аргументованим, конкретним, пору­ шував цілий спектр проблем у різних сферах життя і не раз переривався оп­ лесками присутніх , глава держави

лат пенсій та забезпечення соціальних гарантій сільським трудівникам. Завдя-

відповів на деякі запитання учасників зібрання.

вдалося створити структуру державної

влади. Вісім років триває своєрідна війна між гілками влади. Підготовка практично кожного документа, що про­

ходить через парламент, потребує знач­ иого часу і нервів. А прийняття деяких із них взагал і з волікається. Довго, при­ міром, чекають розгл яду законопроек­ ти, прийняття яких дало б великий ефект. Але до порядку денного ниніш­ ньої сесії із 26 таких законопроектів включено лише І. На нинішній рік бюд­ жетом не передбачені кошти на інвес­ тиційну діяльність . Аж із І 995 року не

в дію два бювети з подачі пит­ ної води з артезіанських сверд­

зе~Аяііи!_

ловин.

З нашого боку всім житлово­ к о мунальним організаціям було надано фінансову nідтримку, та й вони не сиділи , склавши руки. Особливо хочеться відзначити колективи ПТМ " Броваритеп­ ломережа" (директор Михайло Олексійович Тимченко), вироб­ ничого управління з експлуа­ тації та ремонту житлового фон­ ду (генеральний директор Іван Олексійович Сидоренко), вироб­ ничого управління комунально­ го господарства (начальник Віктоу Георгійович ~теланов),

Від імені БроварськQї міСької рад1,1, . іі ВИІЮ­ навчого комітету щиро вітаК)&а~Ізі святq,.t.;..-мем міста! , · · ·~ · .. _:: · .. Бажаю вам святковоr<? настрОю, ~. · усіх ваших мрій і сподівань. Нехай ·~ оселв повниться здоров'ям і щас;тям.~ідо­ статком. взаєморозумінням і ·злаrодою! Впевнений. що разом ми подолаємо всі іруд­ нощі. і наше місто з гідними здобутками увійде до третього тисячоліття.

Миру вам і добра!

З повагою міський голова Іван ПЕТРЕНКО. годнішнім, і nрагнемо зробити Бровари кращими , затишними. Для цього в нас є багато мож­ ливостей. Так, у порівнянні із

відповідним періодом минуло­ го року обсяг виробництва за 8 місяців зріс на· l 0,9 %. Збільшен­ ня виробництва nродукції відмічено на АТ "Шиноремонт­

ний завод" (директор Євген Пи­ липович Круглик)

-

на

88,6 %,

АТ "Кr,анобущвна фірма "Стріла ' (директор Анатолій Силович Ющук) - 56,4%, АТ "Завод будівельних конст­ рукцій" (директор Михайло Іва­ нович Дудар)

- 3l,l%,BAT

"Броварський завод комуналь­ ного устаткУТ!ання" ( директор Юрій АндрІйович Сердюк) 23,6 'Ус•. За І півріччя прийняті в експ­ луатацію 11 черга 133-квартир­

ного житлового будинку на 86 квартир ло вул. Енгельса (замов­ ник та підрядник -ДБК "Мер-

курій", директор Володимир Іванович Бєлік) та 99-квартир­ ний будинок на бульварі Неза­ лежності (ОП "Броварипром­ житлобуд", Володимир Олексі­ йович Кутовий). Індишдуальни­ ми забудовниками зведено ЗІ будинок. Розпочато будівницт­ во заводу "Галіна-Бланка" по вул . Черняховського. Через \0 місяців його планується ввести в дію. Проведено будівництво І-ї черги стадіону "Спартак", ве­ дуться роботи зі споруджен!Ія церков та молитовних будинюв. Комунальними та іншими служ­ бами міста проведено благо­ устрій та ямковий ремонт ву­ лиць Красовськоrо, Енгельса, Петровського, Челюскіна, Дімітрова, Чкалова, Гагаріна, Незалежності, М.Київської, про­ ведено асфальтування вул. Гого­

ля, Івана Гонти, Осипова, Воз­

з'єднання, відремонтовано 60% освітлення вулиць міста; вета-

вираоничого управшння водо­

новленонові автобусні зуnинки. Почала вирішуватися nроблема підтоп~еf!НЯ будинків у старій частиш м1ста. Прокладено лот­ ки, розчищені канали для водо­ відведення та nониження рівня води в районі вул . Радгоспної , Петровського , Київської. Як не важко було у nолередні зими , але.нам вдалося nережити

їх без особливих потрясінь. Спо­ діваюся, що так буде і цього року . Добре попрацювали всі колективи, які займаються nода­ чею води, тепла, газу, електрое­

нергії, лідтриманням у належно­ му стані житлового фонду. Практично закінчено лідготов­ ку до осінньо-зимового періоду житлового фонду, котелень, теn­ лових мереж, водопровідно-ка­ налізаційного господарства. Відремонтован і школи , дитячі садочки , водозабір на р . Десна в с.Пухівка, який nодає воду в м.Бровари. Цими днями введені

каналізаційного уnравління (на­ чальник Микола Юхимович Чи­ паченко) та інші. -Близьке розташуваиня тtшо­ го міста до столиt(і держави д11с багато переваг броварчаmLІІ, але і ускладиюс траиспортне обслу­ говувания населеиия.

-Міська влада постійно дбає про покращення транслортного

сnолучення. Вдалося зберегти пасажирське автоnідnриємство. З метою покращення організації пасажирських nеревезень nрове­ дено вnорядкування мереж1 nри­

міських та міських маршрутів . Введено додаткові маршрути 404, 412, 41 І, розроблені графі­ ки руху автотрансnорту. Прове­ дено конкурс серед автолеревіз­ ників на nеревезення nасажирів. За результатами конкурсу були укладені договори на перевезен­ ня nасажирів. В інтересах бро­ варчан і особливо пенсіонерів створено

груnу контролю

дотриманням

правил

за

лереве-

зень пасажирів з 10 чоловік, куди залучені представники ДАІ, сан­ станції, ради ветеранів війни і праці, спеціалісти управління економіки, nредставники ЗАТ "Броварське АТП-13209" та Броварської ОДПІ. - Іване Зосевичу! Як міський голова, чи задоволені Ви станом справ у Броварах та результа­ тамІІ_роботи Ваших підлеvшх? - Самовдоволення - одна з найгірших рис людини. Якщо здається, що все досягнуто, пра­

цювати більше не потрібно. Але життя кожного дня підкидає тугі в.узлики nроблем, які необ­ ХІдно розв'язувати . Особливо це стосується соціальної сфери . Незважаючи на скрутний стан з наnовнюванням міського бюд­ жету, ми в ловному обсязі вип­ лачуємо заробітну плату праці­ вникам бюджетних установ, со­ ціальні виплати сім'ям з дітьми, неnрацездатним , практично не­

має затримки з виплатою пенсій . Допомогу ло безробіттю щомі­ сячно отримують більше 2 тис. чоловік. У міському територі­ альному центрі обслуговування ленсіонерів та самотніх непра­ цездатних громадян стоїть на обліку та обслуговується близь­ ко \500 ЧОЛОВІК, В будинку МИ­ ЛОСердЯ для неповнолітніх nере­ буває до 30 дітей. Ця категорія громадян міста потребує особ­ ливої і постійної уваги з боку міської влади. На завершення хочу nідкрес­ лити , що , незважаючи на склад­

не економічне становище , в житті ни шого міста відбувають­ ся nозитивні nроцеси, зокрема в nромщловосп, будівництві, со­ ціальній сфері та інших наnрямках роботи міської вла­ ди .

На сьогодні го­ ловним завданням

є - вирішувати од­ ночасно і невід­ кладнІnоточнІпро­

блеми, і думати про перспективу , пам я­

таючи, шо запору"

кою гармонійного розвитку міста є nоєднання завдань

економічного рос­ ту з виваженою со­

ціальною nоліти­ кою .

Міська влада докладає і доклада­ тиме й надалі мак­ симум зусиль для

вирішення цих пи­ тань .


Увага! Профіnактика 16 ОО Анонс 16.05 тсн 16.10 Не всі вдома 17.00 Т/с •Район 6еверлі

вересня

20

УТ-І

Хілnз•

Розваж. nрограма ·Лото­ т;с •Вона написала

вбивство• 19.40 тсн 19.50 Програма •Імперія кіно• представляє. Х/Ф •Асоці­ ація 3ЛОВМИСНИКІ8• 21.45 тсн 22.10 Просnорт-новини 22,15 Т ;с •Коломбо•. З серія 23045 Проти ночі 1.15 ljc •Космодром•

Х/ф •Оnерація контракт• Національний хіт-парад .. дкценти• В. Лапікури

·•Виfіори-99·. Програма

УТ-З

полі­

цІя•

23.00 Футбол від УТН 23.30 .. 900 секунд•. Хро><іка

над­

зо~1'іайних подІй

2З.50 Футбол. Представлення Лі­ ги чемnюнів

0.20

ТРК •Ера• представn,.є. «Доброї ночі. Україно!•

УТ-2 ї.ОО Сніданок з

7.10. 7.50 тсн 8.00 Т/с •Вона написала убив­ ство•. 2 серія 8.50 тсн 9.00 т;с •Кохання й таємниці

Сніданок з

~ ~

І

і

Cattceт БІчм 1 сг.еанонс

u ОО

10 05. 14 55 Національt-tий хіт·nа-

1 О. 1О Скарбниця 10.40 Х/Ф •Кухня пол.,с,.ка• 12.30 Остання адреса 12.55 М/ф 13.20 Діловий канал 13.50 д/Ф •Йеnлоустоун•

студії. Т/с •Чорна nерли­ на•

Футбол від УТН ДуховІІа музика

1

д/Ф 1~.30 <(ДОрОГІ МОЇ, ХОрОШі .. '' д_ Сuлов's:~ненкQ

11.00 УІ Н - ·•Р<.!ІЮК• 1 1.1!), 12 :;,:;, 15.15, 18 10, 21.ЗО, 23.45 Погода 11.20 Х/Ф .. операція ·Конт-

...

15

і

ОО Освітній канаn. Історіst ук­

раінської державності. Пе­ редача З. М. Гоголь. •Мерт­

ві душі .. в Ілюстраціях 16.05, 18.05, 19.50, 21.45 тсн 16.10 Нео всі вдома 17.00 Tjc •Район БеверлІ

І

1З.ОО Зе~кон с закон 15.00 УТН- •день• 15.20 Студія .. 5. 17 .ОО Т /с •Ангели ЧарлІ• 17 .G5 Закон є закон 19.00 УТН ·- ·Вечір• 1 8. І 5 Новини. Регіони 18.25 Саме Той 18.50 Х/Ф •Смерть І Ді•а•

Хілл з• 17.50 fie всі вдома

18.05 Каnамбур 18.50 Програма

•Імперія кіно• представляє. Т/с •Новий wnяx в Індію•. 1 серія 20.00 Програма •Імперія кіно• представляє. Х/ф •Єдина• 22. 10 Просnорт-новини 22.15 Т/с •Район Мелроуз• 2З.15 Програма І. Моnяра .. nарк автомобільного nеріоду• 23.50 Проти ночі 0.50 т;с •Космодром•

20.ЗО «Акценти• В. Лаnі~ури ~·О.З5 .. вибори-99•. Програма tсандидата в nрезиденти Ук­

раіни Кармазіна Ю. А 20.45 Вечірня казка

21.00 УТН- ·Панорама• 21.25 C...:eir cnnpї :-·

~

Вечір з фуїболnм tt& Пер­ ш<л-'='і Наніональному. Ліr·а

21.35

чсмnюнів ... мілан·· ~І1алія}

-

••Гялатаt:ЩJайu (Туреччина) се•у•щ. ХронІка надз­ В~"'ІСІйНL1Х ПОДіЙ 23.50 Вечір .j фуrболом ня Пер·

?3.3() 90u

шому НаЦЮІ-Н\ПМ<~Оt.1у. Лі!"'С::1. чeмninttin. «Рейнджерt,; ..

•Британія очима британ­ ціВ•. ·Збереження Історич­ ної сnадщини• 16.10 Муз. non-stop 17.10 Засоби масової Інформації

і~

7.00,п~~~· 9.00, 12.00, 18.00 Но-

~

1'.05, 8.05, 12.05, 20.55

f ~

"7.15, 8.10, 9.05, 21.00,

!

:-одз

І

7.20 Ві/1 і 8.20 Tjc

і

УТ-І

ноз погоди, спорт. Прес· <~ЧОрІ'fа перлина ..

Теnефільм

.. дінпог

наnрикін­

11.1'і.

.. р()ІІІЖ .. 1300, 1515. 1810.21

ЗО,

2З.45 Поrопа 11 .20 Х/Ф •·Смерть і Діва• 1.~.')0 УНі .. деон... 1 f.~.:~o Студія .. 5» 17.00 Т-'с «Янrоли Чарnі• 18.00 УТН- .. вечір·· 18.15 Новини. Регіон11 18.25 Саме Той

18.50 Х/Ф •·Чотири листи фанери·•

:10.25 НаІ(Юнальний ют-nарад 20.30 •Ащенги- В. Лаnікури 20.З5 .. в.,бори-99". Програма •анд11дата в президенти Ук­

J>аінt.1 Oniйttlr1Ka В. Н

20.45 ВР.чірня казка 21.00 УТН·- .. панорама• 21.25 ВечІр з футболом на Пер­ шому національному. Ліга

чемnі,онів. ·Лаціо•

•дина­

-

1.

23.50 Вечір з футболом на Пер­ шому нацjональному. Ліrа

чемnіонів ... марібор• •Байєр•. У перерві м<lри

-

-

Х/ф ·Любо•- смер­

тельна

rpa•

12.00 .. QбріJні часом». Кричевські 12.30 Моя спраоа 1З ОО Телефільм .. таємниці Між· r·ір'н .. 13.20 Д111ов,1й канал 1:J.50 Концерт lV фестивалю ук­ раїнськоі естрадної nісні на хвилях Сві1"язя•. Ч.2

..

ОсвітнІй канаn ... Роде наш крас;;ий ... Род~на Антоноеи-

15.00 .

~ 1605~ 1 ~8О~е&.~;.

, 1

~ 16.10 Не всі вдома

21.45

тсн

17 .ОО Т/с •Район 6еверлі

І"'

ХІЛЛ З»

18.00 18. 1О

Не всі вдома

Старі й нові .. маски• на ка­

налі

.. 1+1•

• 18.50 Програма •ІмnерІя кІно• ; nредставляє. Т/с •Новий wnяx в Індію•. 2 серія 20.05 Програма •ІмперіІІ к. Іно•

1

1 ~

nредстааляє. Х/Ф •Жан­

дарм одружуєт

7 7.ЗО.

2З.55 Проти ночі Т/с •Космодром•

0.50

ут з

ІВПJ.ІІ

кдт•х

7.00, 8.00, 9.00, 12.00. 18.00 Но­

1

виt-t11

7.10, 8.05, 12.05, 20.55

Сзм­

~

I'J'A.IC •

ИП

П ТА8АПІІ

KQHtLII

10.50, 20.00, 23.45

Інформ.

програма •Наш час•

чи СТОРІНКИ

8.10, 11.15, 1.00

Програма

·Стрес•

8.25 .. шлогер• представляє ... 9.05, 21 .ЗО Нотаріальні зустрічі 9.25 Х/Ф •Маска смерті• 11.30 Т/с •Сімейний альбом•

Інтерс­

nорт

7.20 Від і до 8.20 Т/с •Заради кохання•

·

служба •Ситуація• 9.40 Х/Ф ·Візит до Мінотав­ ра•. 3 серія 10.50 N-кіnометр 11.00 Суnутник •Планета •Здорав'я ..

11.ЗО Всеукр.,інський конкурс аtІекдотів

Т/с ·Жінка з ароматом

кави•

13.25

25

Киівські новини

Т/с ·Місто, або Пригоди

Муз. маршрут 15.ЗО Криnа 16.00 ·Люди й долі•. •БалТІйська трембіта-99•

15.20

16.ЗО Шарм Т/с ·Місто, або Пригоди СІднІ Чейз• 1 7.30 За киівським часом 18.10 Т/с •дика Роза• 18.ЗО До шістнадцяти й старші 19.00 Т/с •Принцеса мафП•. 1 серія 19. 50 Національна лотереR

17.00

20.00 •Подробиці• - •Час• 20.50 Минуле 21.10 Х/ф •ДжоннІ МнемонІк• 22.50 llporpaмa •Насправді• 23.05 .. nодРобнці•. Підсумки дня 23.25 Т/с •СnецпІдроздІл оПасифІк•

16.05 16.40 17.00 17 .ЗО 17 .З5 18.10

М/Ф Святі дзвони

Н;здзвич;.1йний світ

Вечір--бенефіс М. Луківа.

ч.

1

КJ:ятоа Гіпnократа

20.50. ().55 НОООС'І'о! 11.00 Новини Європи · 11 ЗО .. шлягер .. nредст,1вг.яє 12.00 ХІт-базар 1З.ЗО .. 11ani1pa•. ··Сліди сш<ього перюду··

14.00 Відкриті небеса 15.30 M/r:: "Морсhк• собаки• 16.00 НароІІНІ артиr::ти УкраіІІІ1 на .. сnоn'янсІ-.кому 6азар498· 16.30 "3'/С1р!Чі 6 fl!ДBVДI10MY СВt­ 1

7.05, 17.15 Грації від 7.30 Весь світ театру 8.00 А. Островський.

•Гравісу•

Вистава •СКа)О(ені гроші•. Ч.! Розслабтеся, ви в ефірІ 9.ЗО Доживемо до понеділка 10.00 Програма дnя студентів

9.10

•ULTRA" 10.30, 13.00, 15.00. 17.00, 18.30, 19.30, 20.З5, 21.30, 0.40 Торгінформ

10.45,

1З.15,

15. 15, 18.45, 19.50,

СерІЯ

17.40 Домо""" 18.00. 18.15. 2310

Прогрима

У.ХРТ 19.00 сн-.

.. уп

19.15 20.0<1

ЄраРаш

ІІІфОJ.JМ. "J.Jограма •Наш

час

..

Адj.Jеси ділової удачі Гарні tювиf1и 21.00СІТ 21.20 Бізнес-ревю 21 45 МІСТ<' Й СТОЛ>Щі СВІТУ 22.00 Coir nідоод>юі фотографіі 22.20 Комп'ютер Х 22.40 ВІкно у містику 23.40 МолодІжний канаn .. м. 1.45 Програма •Стрес"

20.20 20.45

2.00 Реклама 2 05 •Шлягер"

25

ГІредставляє ...

KQIIQЛ

7.05 М/Ф 7.35 Щодснн~1к

каn

ТО НІС

сесії Верховноі

nрограма

8.28, "7f.~r 21.57. 22.57

ТЕТ

на

квУ•

9.45,

10.00 Tjc

11.00 Т/С •МОЄ друге •Я• 1 1 .ЗО, 14.00 •Сократ-Свінг•.

•Зх4•. Найкумедніше домашнє відео Муз. програма •Хмарочос• 14.ЗО Муз. автомат

12.00 13.00

15.ЗО м;с •Гей, Арнольде!• ·Каспер• •Фантастична дІвчи-

16.20 М/с 16.45 Tfc

Сюткіним

.. зо-

на•

17.15 т ;с ·Моє друrе •Я• 17.45 .. теnемедІа•. ТV-магазин 18.30 Т/с •Команда оАо 19.30 Т/с •Нас п'ятеро• 20.30 т;с •ШовковІ сітки• 22.00 Т/с •Сутінки МайамІ• 23.00 .. територія А•. Хіт-nарад 0.00 Муз. автомат 1.00 Т/с •ШnигунськІ nрист­

лота осінь Славутича•

12.3О•Хіт-базар

13.00 Т/с •Людина моря• 1З.50 д>каз-степ-танц-КЛАС! 14.00 Нr.у-хау-шоу 14.30 Х/ф •Сієста• 16.10 Арт-обстріл 16 ЗО Лакмус життя і 17.00 Дитяче коnа 17 50 І(інокоnо , 18.05 Всі про nодатки 18.?0 д/Ф .. замки Угорщини• .. 18.35 МІсто майбутнього ~ 19 05 Нон-стоn рандеву 19.40 Т/С •Четверо несnодІаа-

1

расті•

1 І

Вікна, що ми вибираємо

Х/Ф •до нас,

.

J 0.05 Х/ф

•6орсаnІно 1 ко. і 1 .40 Тіс •Людина моря•

1

І'РАІІС

20.ЗО Жіночий світ

32

Анекдот-асорті М/Ф

KQHtLII

18.00 Анонс програм 18.05, 21.10, 0.20 Торгінформ 18.20 Граціі від •Гравісу• 18.45 Міста й стоnиці світу 19.00 Альтернатива 19.15 Комn·ю~ер Х 19.30 Tjc •Ка1на•

Рад»

15.00 Х/Ф 1Є: 50, 1 "/40

·

35

них нахлІбникІв•

анrnІсчки!м

Те·

лемагазин

(Ексnрес-інформ)

1 14.35

•Фактастична дівчи­

на•

9.05 ВІкна у світ 9.35 Х/ф •МайамІ блюз• 11.10 Комn'ютер Х 1 1.25 ·Ексклю~ив• з Валерієм

і

10.ЗО, 1 1.45, 12.ЗО, 1З.50, 14.15, 15.20 •Eiite ltaiia•. Те­ лсмагазин

Киі.вські ділові новини

Щоденник фестивалю

ми коnи-

погода

8.ЗО Економічний вісник 9.00 Т/с •Нас n'ятеро•

новини (СТН)

22.00 І 22.30

звіду­

сіль (ТК ·Гравіс•) •Ч•. Військовий теnе-

8.00- •Час

Х/Ф

8.ЗО, 20.ЗО Столичні телевізійні

1

Євроn;> с;ьогодні Хочу кліп!

М/с •Вудді Вудпеккер та ЙОГО друзі•

7.ЗО, 21.ЗО Новини Християнська nрограма

12.00

ІСТV

7.25 М/с .. невгамовні• 7.50, 18.20, 21.30 Новини

«К.атрІн-nарад•

8.45, 20.45

канал

32

8.00

ТОВІС

14.З5 Діалоги

2З.ОО Розслабтеся, ви в ефірі 2З.ЗО ФІнансист

6.45 Вр.,туй і вбереЖи 6.50, 22.15 МІські новини 7.05. 22.20 Дай n'ять! 7.15, 21.00 Антресоnька

......

Teneeкcnpec

'Рад>1

7 канІІА

IUlHtu

1 1.00 Бізнес-ревю 11.10 М/Ф 1 1.30, 21.00 Автоторг 11.40 М/Ф •Трансформери• 13.10 Т•1Іщи·р•,нди 14.10 Він і Наталі

ТІч.

СІднІ Чейз• 1З.55 Хіт-базар 14.ЗО д/Ф .. сповідь nеред учителем•. Ч.1

- :r·.

'· 7.05 М/Ф 7.35 Свs>ті дзвони 7.45, 19.35 ЕкСnрес-інформ 8.00 оо1• 8.30 Телескоn 9.00 Хі1-б<1зар 9.35 ·За лаштунками 10.05 М/ф 10.50, 1З.ОО. 14.50, 16.50, 19.50

19.15

(англ.)

..ся•

22.10 Проспорт-новини 22.15 Т/с •Район Мелроуз» 2З. 15 Телеманія

мо•

2З.ЗО 900 секунд. Хроніка надз­ аич"йни)( nодІЙ

крейсера •Единбург• 2З.25 •Подробиці•. Підсумки дІІЯ 23.45 Т/с •СnецnІдрозділ •Па­ сифІк•

1

1

УІН

21.10 Х/Ф •Кров І nісок• 22.45 •Як це бу nо•. ·Золото

13.10

Т/с •Романтична колекція• Н(}ш дім

10.30 11.00

18.З5 Угадай мелодію 19.10 Т/с •Таємниця родмни ЕткІнс• 20.00 .. nодробиці· - •Час• 20.50 Минуле

22.00 ЕвіТа. Справжня іс·rорія

7.00, 15.55

І ЗО канал

.-or--. ••:·,···:.

...

та·

Транспорт Украіни

На добраніч, діти! Гарні новини

21.ЗО Доживемо до понеділка

клас

23.00

І'РАІІС

20.ЗО Киів сьогодні

20.50 21.25

ОО :нтернет-навігатор ·Медіа-

20 ЗО М/ф 21.10 Х!Ф 22 ЗО Муз -розваж

rf-

Ескулап

19.40

ІСТV

Ради

20

~

канал

18.00 Анонс 18.05, 21.10, 0.00 Торгінформ 18.20 Грації від •Гравісу• 18.45 Бюро розслідувань 19.15 Комn'ютер Х 19.30 Т/с •КаТна•

Щоденник сесІі Верховноі

19 40

1

1 і

20.З5 ТоргіІІформ . 20.45 Гарні'ІЮВі<ни ' ·· його зооnарк• 20.50 Ноаосел 15.15 д/Ф •десятинна церква• 21.00 СІТ, ' 15.25 Оnлески, оплески ... 2.1.20 Бізііес;~ю 15.55 Недільні зустрічі 21;50.11~ ·"'~'·· ,,,,· 16.25 Солодке життя 22.0$ ~Ф о 15 ·.шл..rер. пРІІАсТіі,вляЄ ... , 17.00 Т/с ·Місто, або nригоди "1 ;.15 Рекn·, . . СІднІ Чейз• 17.30 За киівським часом ·.. 1 .20 хУФ ·АNероскаЖ\~' 4$1-. .. 18.10 Т/с •дика Ро:.а• зон•

12.10

10.40

новиним. Горта-

І 18.00 Х/ф ·Л. Jки в.Ід _кохання•

J.

35

сіпь (ТК •Гравіс•)

ризму

СіднІ Чейз• 13.55 Зоряні зустрічі 14.45 Екологічний фільм •Тито і

растІ•

Візит 8.ЗО Бізнес у законі 9.00 Т/с .нас n'ятеро•

ючи СТОРІНКИ

17.40 Пригоди

канал

Т/с •Шnиrунські nрист­

1.00

8.00

/Vc ..

13.40 Х/Ф •Безсмертні• 16.10 М/Ф 17.00 .. криnа•. Сві-. авіації

2З.ЗО ·Територія А•. Хіт-nарад О.ЗО Муз. автомат

М/с •Вудді Вудпеккер та його дРузі• 7.25 М/С •Невгамовні• 7.50, 18.20, 21.ЗО Новини звіду-

Схуднен.-tя за методом

13.25 .. стunичн;

года

18.30 Т/С •Команда •А• 19.30 Т/с •Нас п'ятеро• 20.30 Т/с •Шовкові сітки• 22.00 Т/с •Сутінки МайамІ•

З5 хвилин джазу Київські ділові новини (Ек-

32

С. Смелава 12.05 М/ф 12.55 небо ХХ етоліття·

кави•

1 3.1 О Київські новини 13.25 Tjc ·Місто, або

9. 10 СмнчІіО з QлейJ.tою• 9.ЗО, 2З. 15 Телевізійна nатруnьна

1+1

11.55

9.10 Пані 9.20, 2З.35 Ситуація 9.30 Х/Ф ·Візит до Мінотавра•. 2 серІя 10.40 М/ф 11 .ОО Роди>tа оід А до Я 11.15 Вчасно 11.30 •НЛО• 12.10 Т/с •Жінка з ароматом

t 10.нf'ЮФ .. морські видри і наф-

ці СТОJ-)іЧ~fЯ"

9.30

до

Сансет Біч•

кур'єр. Іlст,. студії. Т/с

Gute!•

оЗаради кохання•

10.05. 14.55 Національний xiт-na-

Госnодь ... Новини, проr­

9.00

О.З5 По­

7.00 СІІІдонок з ·1 + 1· 7. 10, 7 50. 8.50. 9.50 тсн 8.00 Т/с •Район Меnроуз• 9.00 Т/с •Кохання й таємниці

вересня

•AI1es

17.15 т;с •Мое друге •Я• 17.45 •Теnемедіа•. ТV-магазин 18.15, 21.57, 2З.57 Миколина по-

7.00. 15.55

21.45- Рак;рс 21.55 Діалоги 22.20 1 елескоп 22.50 Зоряна старизна 2З. 1О Хіт -базар 0.00 Х/Ф

Інформ. nрограма •Наш час• 20.20 Адреси діnовоі удачі

Інтер-

спорт

УТ-2

ТРК ооЕРА• nредставляє. •доброго ранку, УкраІно1• •В цей день, що створив

Хіт-базар 19.ЗО Курс німецької мови

М/Ф Сцена -Євроnа

Т/с •Фантастична дІвчи-

на•

21.00 Антресоnька 21.20 Дай п'ять! 21.30 Вісті 22.00 Музика на каналі ТЕТ 22.15 Міські новини 22.30 Х/ф •МайамІ блюз• 0.05 Комn'ютер Х

21.ЗО Експрес-онформ

океанограф•

ки•

16.45

СІ1рєс-інформ)

15.00 Х/Ф 17.05 Міф 17.40 М/ф «JІІОдина-павук• 18.00 Х/ф 20.00 За лаштунками 20.30 Тинди-ринди

19.00

15.ЗО М/с •Гей, Арнольде!• М/с •Космічні рятувальни-

16.20

рілу:о~

19.50 20.45

•Зх4•. Найкумедніше до­

12.00

машнє відео 1З.ОО Фант-лото •Бінго•. Фінал. ч.з 14.ЗО Муз. автомат

18.00 Освіта 18.30 Т/с •Людина моря• 19.25 Маленькі історіі •Арт-обст-

14.З5 Діалоги

•Моя Британія•. •Вчений

7.50, 9.20, 11.10, 12.00, 15.20. 17.ЗО, 19.ЗО, 20.20, 22.00, 0.05 Адреси ділової удачі 7.55 "Столичні новини• Гортаю­

УТ-З

~

СЕРЕДА

6.05

.. 1 +1 •

рад

nрогноз погоди,

спорт. Прес ... кур't:р. Гість

22

1+1

7. \0, 7.50, 8.50, 9.50 тсн ~ 8.00 Tjc •Район Мелроуз• ~ 9.00 Т/с •Кохання й таємницІ

ТРК ·ЕРА• nредставл,.є.

ракт

УТ-2

~

створив Господ""· Нови­

\\.00 g.30 9.50

Правочин

(Глазго, Шотландія)- •Ба­ варія• (Мюнхен, НІмеччина)

• 7.00

•доброго ранку, Ук­ раїно!•. •У цей день, що ни,

•Шnягер• nредставляє ...

се-

О. Новиков

13.35 14.05

20.00, 1.30

"икуn•

І

вересня

люблю!• Х/Ф •Во-

15.40

К. Трутовський: -Весільний

14.45 15.40

і

УТ-1 6.05

ЗО •Історія однієї картини•.

ї

ВІВТОРОК

21

14

2

1 1 .ОО Бізнес-ревю 11.10 М/ф 12.00, 17.ЗО Автоторг 12.10 д/Ф •Найбільші загадки• 1З. 10 Ток-шоу ·Година nік•.

лодар мух•

18.30

ТОВІС

Т/с •Мое друrе •Я• 14.00 ·Сократ-Свінг•. Те­

лемагазин

12.00

в.аn

духом•.

20.30

11.ЗО Шляхи до nрекрасного Х/Ф •Великі канікули• 1З.45 Джаз-степ-танц-КЛАС! 14.05 Арт-афіша 14.З5 Парламентський вісник 15.20 Щоденник фестивалю •ЗоЛQТа осінь Славутича» 15.40 Астрологічний nрогноз 16.00 Про праведне та грішне 16.ЗО Душа до душІ 17.00 Фішка 17.ЗО Балет- любов моя

Реклама

Телеекспрес

Х/Ф •Слуга• раїнська десятtса ..

17.З5 М/Ф

Т/с •Місто, або Пригоди СиднІ Чейз• 1 З.55 Хіт-базар

11.ЗО,

9.25 •Шлягер• представляє .. 10.15 Євромікс 10.50, 1З.ОО, 14.50, 22.10, 2З 50

Тележурнал •Бізнес ревю• Док. екран. •Загадки космо­

в НімеЧ'іині

Киіtsські новини

11 .ОО

Стоnичні телевізійні новини (СТН) Чорний квадрат

рія

10.З5 Аатандил і хіт-nарад •Ук-

13.25

•1+1•

KQHtL/1

Християнська програма

8.ЗО,

9.00 9.30 Х/Ф •Христина• 11 . 1О Просто собака

.. стрес•

KQHtL/1

на•

8.00

д/с •Небо ХХ століття ..

25

8.00, 14.00, 18.20, 19.50, 21.20

кави•

13.10

Програма

лемаrазин

10.00 т;с •Фантастична дІвчи­

Врятуй і вбережи

7.ЗО Медичний тижневик

президенти

камерон•

1.45 2.00 2.05

7.05 М/ф 7.25 Жіночий світ 7.45 Х/Ф •Сиn,.нІ

11.05 Світ науки 11.20 Ycnix-21 11.50 М/Ф 12.30 Концерт .я вас 14.10 Ретрокінозаn,

в

22.30 Муз парад від .. катр•н• 23.00 РетрокІнозал. Х/ф ·Де-

ХантІнr•

8.40

11.ЗО Мелорама 12.15 Т/с ·Жінка з ароматом

1+1

кnнJ\И11.8 rами

Украіни

су•

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 18.05, 12.05, 20.55 Інтерспорт 7. 15 Класна ко манія 7.30 Життя серед життя 8.15 Т/с •Заради кохання• 9. 10 Добрий настрій 9.20 М/Ф .. Кіт, що вмів сnівати• 9.35 Х/Ф •Візит до Мінотавра•. 1 серія 10.55 Вікенд

7.25

21.ЗО Прям"й ефір. Зустріч з

23.40 Х/ф •Розумниця Уїлn

7

ЗО канал

21.00СІТ

2З.ОО Вчасно 2З.20 «Подробиці•. Підсумки дня 2З.ЗО Ситуація

8.15

...::андидата в президентv. Ук­ раїtІи Т..:аченка О. М

20.45 Вечірня казка 21 ОО УІН -· .. панорама• 21.40 СвІт спорту 21.50 Питання дня 22.00 Т/с •Федеральна

СІднІ Чейз• 17.ЗО За киівським часом 18.00 Новини 18.10 Tjc •дика Роза• 18.35 Сміхопанорама 19.05 Т/с •Таємниця родини ЕткІнс•. 5 серія 20.00 •Подробиці• - •Час• 20.50 Минуле

21,1 О Х/ф •Мутанти•

розвага•

~8.15 Новини. Регіони 18.25 Саме Той

20.30 20.35

тсн

18.40

15.00 УТН·· •день• 15.15, ~8. ~О. 21.55, 23.45 Погода 15.20 Сrудія .. 5. 17 .ОО Т/с ·Янголи Чарлі• І'? .55 За!<.он є закон 18.00 УІ Н - •Вечір• 18.50

Не всі вдома

17. 50 18.00 18.05

'Уnа га! Профілактика УТ -1 14.55 Анонс

20.25

20.35 ТЩJГ"•Форм 20.45 Добрt новини 20.50 Новосє•л

16.10 На ранковому прийомі 17.00 Т/с •Місто, або Пригоди

ПОНЕДШОК

канал

ІСТV

7.00, 15.55 М/с •Вудді Вудnеккер

18.10Х/Ф

та його друзі•

J 20.05 За лаштунками f 20.35 Зоряні зустрічі

7.25 М/с •Невгамовні• 7.50, 18.20, 21.ЗО Новини

~

8.00 Бізнес у законі 8.28. 18.15, 21.48, 22.57 Миколи-

~

21.20 Ракурс ~ 21.З5 Щоденник сесії Верховної ~

Ради

21 45

Діапоги

! 22.1 О Х/ф •Сказання npo зем~

лю Сибірську•

f

ЗО каІІаА

~ 0.00 Х!Ф

~ 645 Врятуй і _вбережи

~:І.

~ 6.50. 22.15 МІСЬКІ НОВИНИ ; 7.05, 21.20 Дай n'ять! 7 15, 21.00 Антресолька 7.З0, 21.30 ВІСТі 8.00 Христия><ська nрограма ~ 8.30, 20.ЗО Столи«ні телевізійні

1 f

t,. 8.45,

новини (ТСН) 20.45 Киівські ділові новини

(Експрес-інформ)

І ~

9 ОО Споживач 9.15 Муз. nошта

··

9.ЗО М/ф

f 10.00 Х/Ф •Небесний тихохІд• J 11 ЗО У пошуках істи11и

t 12.1Р Х/Ф •до нас, і

ангnІєчки1•

; 13.45 Джаз-стеn-таощ-КЛАС! 14.05 Tjc «Четверо несподІ•а~ них нахnІбникІа• 14 55 д/Ф •Замки Угорщини• 15.10 Що. денник фестивалю •Зо­

J

І

7.45, 21.30 Експрес-інформ ' лота осінь Славутича• 8.00 Євроnа сt.оrодні f 15 ЗО "ЛІРИ•. Життя, осяяне кра8.30 Арабески х сою 8.50 Надзвичайний світ 16.ЗО Веселі старти 9.25 ВечІр-бенефіс М. Лукіеа. Ч.1 11.00 •Я- nам'ятник собі!•. 10.25 Варіаціі стилю Олег Басилаu1віnі 10.50, 13.00, 14.50. 22.00, 2З.55 17.55 Ноу-хау-шоу Teлeeкcnj.JeC 18.30 Т/с •Людина моря• 11.00 Бізнес-ревю i~:~g ~~~ан~~в~Т;'ЬQ~итностей 11.10 М/Ф 12.00, 17 .ЗО Автоторг 22.00 Музика на каналі ТЕТ 12.10 д/Ф ·•Найбільші загадки" 22.30 Х/ф •Закохані• 13.10 Жіночий світ 0.15 Молодіжна телевізійна 1З.ЗО М/Ф • служба 14.20 Щоденник сесії Верховної : 045 Комn'ютер Х

1

1

звіду­

сіль (ТК •Гравіс·)

на noroдa

6.30 Перехрестя 9.00 Т/с •Нас n'ІІтеро• 9.45, 10.ЗО, 11.45, 12.ЗО, 1З.50, 14.15, 15.20 •Eiite ltalia•. Те­ лемаrазин

10.00

Т/с •Фантастична дівчи­

на•

11 .оо Т /С •Моє друге •Я• 1 1 .ЗО, 14.00 •Сократ·Свінг•.

Те­

лемаrазин

12.00

«Територія А•. Муз. тиж-

день

1 З.ОО 14.ЗО.

Відеольох 0.00 Муз. автомат

15.30 М/с ·Гей, Арнольде!• 16.20 М/С •Джиммі- суnерчерв•як•

16.45 Т/с •Фантастична дівчина•

17.15

Т/с •Моє друге •Я•

17.45 • Телемедіа•. ТV-магазин 18.30 Т/с •Команда •А• 19.30 Т/с •Нас п'ятеро• 20.30 Т/с •Шовкові сІтки• 21.50 НАК •Нафтогаз Украіни• повідомляє, nояснює, nоnе­ реджає .. 22.00 Т/с •Сутінки МайамІ• 2З.ОО •Територія А... Хіт-nарад

1.00

Т/с •ШnигунськІ пристрастІ•

35

канал

18.00 Анонс nрограм 18.05, 21.10, 0.10 Торгінформ 18.20 Граціі від •Гравісу• 18.45 Світ nідводної фотографіі 19.15 Комп'ютер Х 19.30 Т/с •Каіна• 20.ЗО Киів сьогодІ-Іі


І

·чЕТВЕР

·~-

УТ-!

І.

ТРК .. ерд .. представляє. .. доброго ранку, Ук­ раїно! ..... у цей денt., що створив Гос nод ..... Нови­

6.05

ни,

прогноз

Прес-кур'єр.

ступ,Н.

Tjc

ГІста.

~чорна перли­

ТслсфІ_'lьм

9.30

Д-'ф

ожина

r.ила

ВСІ

УТН

та~<'

~

nor;н-tгJ

1Н.10.

.. чотири

Х/Ф

~

.

"Ранпк"

--

нера.•

13.QU 13.00

~

.....

~1.15, 12 GS. 1=:- 15. :?З -1.5- Пnrnл.·:

11.20

ЗtiORy

.. ніксnн"

Не

10.30 1 .ОО

~

.. д

1 ?.ЗО

1 1 ::.~

на"

9.00

І

nогоди.

сnорт.

21.55.

листи

фа-

..

=~~-іКС'Н Є

'

."\<'ІКІ"НІ

УТН ".День· с ~"yJ).i\1 ' s ..

15.20 17 .ОО Т /с .. днгели "іарлі" ,7.55 3;'1КОН Є :ЗЗК{)Н 18.00 Yl н - •<ВСЧІР·· 18.15

Ноnини.

В.

20.3~ ··13~~Gupи-99-канЛ,ИJl<lТа

о

П;;н;tкури

IJpo1 р~~ма

nр<.:JИJ1.Снти Ук­

раіни Вітренко Н. ОР.чtрня r<aз~cJ. УТН--

Надія

М/Ф 1~.00 Освітній канал. П. Куліш. .. чорна ра_nз ... У давньому

1440

КиєRі

16.05. 17.50. 19.30, 21.45 тсн 1 б. 1 О Не всі вдома 17.00 Tjc .. раион Бeвepni­ XInn3• 1 7.40 Не всі вдома 17.55 Гумор. програма .. повне Програма •ІмnерІ• кІно•

представляє. Т/с •Ноаий tиЛАХ в ІндІІО•. 3 серІtІ .

Проrрама •ІмnерІ• кіно•

19.50

М

Дзюба

Проти ночі

noni~

?.1.\.:CJ

д~н:t..r,

~ІfІ>І';:·•й••их

?3. !:.U

Хронtк.з н<Jд­

nодІй

~7

вересня

ТРК •ЕРА• nредста•n•с .. доб­ роrо ранку, УесраїноІ•. •У цей денt., що ст•орие Госnо~·­ Ноаини, nporнo3 nоrоди,

9.00

сnорт. Прес·кур'ср. ГІсn. сту· дії. Tjc •Чорна nер.nина• ДІф .. кіно Франціі. Ще одна зус-

9 30 д/ф "КСНtІСді ..

10.30

Ме.аичний тижневv.к

1 1 .ОО

УТН

.. зб,б•

хлоn-чик•

творчиА

них nодій

23.50 ТРК •ЕРА• nредста•л•с. .. доброУ ночІ, УкраУноІ• . .,у

t+l

7.00 Сніданок з .. 1+1• 7.10. 7.50. 8.50, 9.50 тсн Т;с •Агент нацІомаn.,_ноt бе.:~­

8.00

пеки

..

Т/с •Кохами• ti таемницІ Сан·

9.00

сет &Іч• 10.05, 14.55 Національний хіт-nарад 10.10 Весь світ театру

10.40 Х/Ф •ВІсІм nюбntІчих жІнок•. 2 серІ" 12.00 ДІф •Володимир НіКОЛдЄЕІ•

25

УТ-1 7.30 Анонс 7.35 ТРК .. ЕРА• nредставляє ... добро· го ранку, Украіно~·

8.50 Анонс 9.00 Телефільм ..днатолій Солов'яненко. На сцені і nоза сценою•

10.00 Зірки. на сцену! 10.30 Х/Ф •ЖІнка дна• 12.00 УТН- •день12.10, 15.10, 18.15, 0.00 Погода 12.15 М/Ф .. Кріт та його друзі•

1 2. ЗО

Надвечір' я

13.00

"Ви!5ори·99·. Центральна ви-

борча комісія інформує

13.35 14. 05 14.35 14.50 15.00 15.20 16.00 16.30 17.00

Основа Муз. мозаіка. АІtДрій Великоб-

Національний хіт-nарад УТН ооДеньНе все так погано Досьє Огляд

.

.. cilette•

Футбол. Ліга чемnіонів. Огляд

мaNin

18.00 УТН - .. вечір• 18.20 Погляд у світ. Огляд міжнарод­ них nодій

18.55 19.30

Інтеграл. Даяна Росс Урочисте закриття І Всеукраін·

ських nітніх сnортивних ігор. Трансляція з Національного ком­ nлексу

.. олімпійський ..

23.00 ДІФ ·•Червоні зірки .. 0.05 ТРК •ЕРА• nредстаеnяс.

•На

добранІч. Украіно!•. Т/с •Що· денники Чер•оноТ туфеn..ки•. НІчна nporpaмa АfІЯ дорос:nих ооЕродрОМ•

УТ-2

І+І

Програма І. Моляра .. парк автомобільного nеріоду .. 7.40 ІгроRе шоу .. як стати зіркою• 8.15 М/с •Пригоди Соника• 8.40 Гумор. програма •Повt-Іе ~ара-

7.00

бу• 9.15 До6роrо ранку, кpaitto! 10.00 Телеанонс

10.05 1 1.05 11.30 12.00

•ПоnІне:tІtіс.,_ІСІ nригоди• nporpaмa .. два роялі• •Таємний агент НІкІта•

Проrрама •ІмnерІя кІно•

Т/с

.. дrент

nредставляє.

Молодіж:ttий каttал Бізнес і влада

Банw: ідей Надзвичайна ситуація

з В. Хаітом

К. Новикова

нІ Чейз• 17 .ЗО За киівським часом 18.10 Гарний настрій

, 5. '0

Хіт-базар Євроnе~сь.:и"' союз

15.30, 20.00, 1.30 Інформ. nporP"мa ·Наш час•

20.45 21.00 21.?0 21.45 22.00 22.20 22.40 2З.ЗО

0.25

тів

19.00 Поле чудес 20.00 .. nодробиці .. - ••Час• 20.50 Миttуле 21.10 Х/ф •Розчпено•ане тІпо ... 22.45 Н. Білохвостикава в nрограмі .. жіночі історіі• Муз. пошта Сnортивний канал. ТенІС. КубоІ(

-

Ізраіль

14.00 Блок громадського телебачення 1 5. ОО Вікно R Америку 15.30 Метрополітен 15.45 ·Команда .. дкаnулько•. З серія 16.30 Ігрове шоу ·Rк стати зіркою• 17.05 Т/С •Ксена - nринцеса-•оін• 17.35 тсн 18.1 О Проrрама •ІмnерІ• кіно .. ПPQACTawntІC. Х/Ф •Аrата КрІс· тІ. Вби•стао • тр .. ох актах•

19.55 тсн 20.05 Проrрама

•lмneplw kІно• nредстаап•с:. Х/Ф ·Омен·4: nробуд.*енн•• 21.45 Ток-шоу Миколи Вересня •Ta-

Gy• •КІноnристрасті• nредстаа­ л•ют ... Х/Ф •Озеро кохання• 23.50 Т/с •КоА*ак•

22.25

УТ-3 8.00 За киівським часом 8.15 На ранковому nрийомі 9 ОО Інтеранонс 9.05, 21.00, 1.45 Погода 9.1 О Дітвора 9.40 Не час 9.55 Зоряниця 10.40 Ранкова nошта 11.15 НЛО 11.45 Смак: 12.05 •Ризький баrІьзам на душу-. О. Арсева Фан-клуб Телевізійний центр моди

Життя серед життя Сnорт-тайм

nригод•

Запрошує Концертна студія -Останкіttо•. В. Артмане 16.50 Х/Ф •Гарна родмна• 18. 15 Х/ф •Саt~тий рІк• 19.50 Національна лотерея 20.00 •Подро6мці• - ооЧас•

21. 1 О Гарний настрій 21.20 Х/ф •МерТ8ИіІ на 99,44%• 22.55 дх, анекдот, анекдот .. 23.25 Х/Ф •СІnо.•ерадо•

~·:~=~=

Інформ. nрограма

.. наш

час•

8.20, 10.00, 11.50. 13.50, 15.00, 20.25 Адреси ділоооі удачі

8.30 Оаза серед хаосу 9.00 М/ф 9.15 Голос .. перемоги•

•••т

l<t<Ntи

то••о

1 1 .ОО Бізнес-ревю 11.10 М/Ф 12.00, 17.30 Автоторг

~:.,ято а Пnnокр&та

.. wnяrep ..

nредснаоляє

..

Програма дrщ студентів

канал

і

RіЗІЙНі НОВИНИ

1 1 O:J

ВАІ'Т ТО НІС

1

Телеекспрес

35 Шодсttник фестивалю .. золота осінь Славутича.. ,

1 2 ЗО Медичний тижневик 13.00 т;с .. людина мор•• 13.50 Джаз-стеn-танц-КЛАС! 14 ОО Контакт 14.40 Х/Ф •Трос товармwІ•• 16.45 Молодіжна телевізійна служба

17.45 Киів класичний 18.05 в_ Щербачов представляс

них нахnІбнмкІам

Анt~І-.ГІ,•)т-;,;.:;орт'

15.00 Х/ф 17.00. 17.40 М/Ф 18.05 Х/Ф 20.05 МІФ 20.30 Шnягер, бо wлягер 21.20 Ракурс 21 .35 Щоденник сесії Bepxoвttoi Ради 21.45 Діалоги 22.10 Навколомузичttий нон-стоn від .. тинди-ринди 23.10 Хіт-базар 0.00 Катрін-парад 0.30 Х/Ф

30

нови·

Х/Ф •Америес•нс~киА бІзон•

14.00 ·Крила ... Світ авіації і туризму 14.30 Т/с •СІмейний альбом• 15.10 Концертна nрограма 15.30, 17.00, 19.50. 21.20 Тележурнал •Бізнес-ревю•

15.40 .. дІІеs Gute, ... Урок 1 16.00 Кут 16.30 Малий бізнес сьогодні 16.35 •ТУ-Парк• представляє ... 17. 1 О Свято краси у світі краси 17.40 Світ науки 17.55 Аотандил і хіт-парад ·Українсь­ ка дес~нка•

1Н.25 .. Британія очима британців•. •Природа•

19.00 Кіногороскоп 19.20 Молодіжна телевізійна служба 20.00 Отже ... 20.35 Торгінформ 20.45 Гарнr новини 20.50 Новосел 21.00 СІТ 21.30 Хіт-базар 22.00 ... Бути Собою•. NK club 22.1 о Концерт .я Вас кохаю!• 23.35 Х/Ф •декамерон• 1.45 Програма •Стрес• 2.1 О Х/ф •МанІ• аеnмчностІ•

•Arr то••с Верховноі Ради

В. Щербачов представляє ... 9.30 Освіта 10.00 35 хвилин джазу 10.35 М/Ф 10.45 Кnючі від міста 11.15 Теледебати 11.55 Х/Ф 13.50 Джаз-стеn-танц·КЛАС! 14.00 Т/с •Чет•еро несnодІваних н ахnІбнмкІа•

14.50 •Мотив для двох сердець•. Ч.1 16.30 1.\(ф 17.00 Алла? Лото! 17.30 Контакт 18.00 Світ Аліси 18.30 Т/с •ЛІОд.МНа мор•• 19.30 Просто собака 19.55 Ноу-хау-шоу 21. 15 Інформація до роздумів 22.00 Вікна, що ми вибираємо 22.30 Х/ф •&оже•І.nьнмІАІ noтttг• 0.00 Нічний канал 2.00 Комn'ютер Х

l<t<Htи

32

ІСТ\'

М/с •Вуді Вудnеккар та

7.00, 15.55

ЙОГО друзІ•

7.25 м;с .. невгамовні• 7.50, 18.20. 21.30 Новини

газин

12.00 Стиль та інтер'єр 13.00 Разом з вами 14.30 Муз. nрограма •Акваріум• 15.30 М/с .. гей, Арнольде!• 16.20 М/С .. КОСМіЧНі рАfУваJІЬНИКИ• 16.45 Tjc •Фантаст-мчи• дІвчина• 17.15 Т/с •Мое p,pyre •Я• 17.45 .. теnемедІа•. ТV-магазин 18.30 Т/с •Команда •А• 19.30 Т/с •Нас n'wтepo•

nояснює,

поnереджає

..

Миколина

Територія А

18.50 Х/ф •Перща руІСа8"Чка• 20.00 М/ф 20.15 Світ людей. Медицина 21.00 Х/Ф 22.45 Х/Ф

..... '1'11'1'

ХІІНІІА

7.10 Врqтуй і вбережи 7.15 Аffтресолька 7.30 Вісті 8.00 Феєрверк фактів 8. 10. 22.15 Міські новини 8.30, 16.30, 20.30 Столичні

телевізійні

новини (СТН)

8.50 Арт-афіша 9.20 Х/Ф .. транти-Вантм• 10.30 Лакмус життя 10.45 Комп'ютер х

1 1 . ОО

9.35

Анеtr.дот-асорті

9.50

Наваr::оломузичний нон-стоn від

Х/Ф

.. чекай

мене•

21.30 Тележурнал -люди• 22.00 ТеІІіс ·Madc in Germaпy• 22.30 Х/ф ·ДІва• 0.30 Х/ф •Христина•

Те­

32 7.00

I<SNIIA

37

13.00 Шnягер року 13.50 Цікаве nоходження 14. ОО В. Щербачов nредставляє .. 14.30 Суnербол 14.55 •Сократ-Свінг•. Телемагазин 15.00 •Телемедіа•. ТV·магазин 15.30 М/с ·Жахлива сила• 16.00 Tfc •МамдрІанмА пмц.р• 17.00 Т/С •В"Р С8Іт18• 18.00 Т/с •Заток• Доусон•• 18.50 НАК .. нафтогаз Украіни•: пові· домляє. nояснює, nоnереджає •.. 19.00 Т/с •Пра8ОСУдАІІ no СІІіфту• 19.50 Цікава nроnозиція 20.30 Х/Ф •Пра8ДІ088 брехнtІ• 22.30 Муз. nporpaмa •Хмарочос• 23.55 Ш.nягер - бо шлягер 0.45 Т/с •ПолІсмен 3 lнworo часу•

ІСТ\'

му 6азарі-98•

1 1 . 45 Новини Єароnи 12.15 100 чудес світу 12.30, 18.00, 23.00 Торгінформ 16.00 Відкриті небеса 16.50 Відкриті небеса 17 .ОО Кm•теа Пnnократа 17.30 М/с ·Морські собаки• 18.20 Гарні новини 18.45 .. весь світ театру• ... священні чудовиська украінського театру•. ч.з

19.15 19.30

машнє відео

11.50, 12.30, 16.50. 17.15 •Eiite italia•. Т еnемаІ"азин

12.00

Перехрестя

1І'ТА8

aAr?A8A

7.00, 9.00, 20.40 Новини 7. 1О Експрес-інформ 7.25 На хампі успіху 8. ОО Діловий тиждень

9. 1 О Кат­

канаn •М•

37 І<ІІНtи 8.30

лицькою (Приват- ТV)

21.50

У rостяк у •Руста»

22.00 Т/с .сутІнки Майа .. І• 23.00 Територія А

1.00

Т/с •ШnиrунськІ nрист .... растІ•

канал

35

18.00 Aнot-tc nрограм 18.05. 21.10, 0.00 Торгінформ 18.20, 20.30 Граці! від ·Гравісу• 18.40 ·ULTRA• 19.00 Міста й столиці світу 19.15 Комn'ютер Х 19.30 Т/с •КаУна• 20.50 На добраніч, діти! 21.25 Гарні новини 21.30 Ток-шоу .. саме Той• 21 .ОО На хвилі успіху 21 • 1 О Х/ф •Неза6уrнє• 23.00 Т/с •ГреАс у nonyм'Y lV• 23.25 На хвилі успіху

50

~tанtи

ста

7.05 .. вікна. Новини• 7.20 Огnяд nреси 7.25 Т/с •доn•• 7.55 СТБайки 8.00 •Вікна. Новини• 8. 15 •Вікна. Бізнес• 8.30 Ні гту;t:у ні пера! Q.OS Tjc •Селеста• 10.00, 13.05 Телемагазин 10.30 Т/с •Нано• \1 .30 f1роІ"\)8МІІІ •BIZ·"N· •Вікна. Новини•

12.00

12.05 Т/с •Оn ..га СергІJвна• 13.30 Акваторія Z м;с

14.00

.. вовченя•

Х/Ф •Поверненна nомІдорІw-

22.40

абмац...

·

0.40

·Вікна. Новини•

0.50

Огляд nреси

Тинди-ринди На хвилі успіху

9.20 Шоу їжі •Пальчики оближеш!• 9.55 Т/с •Woy &еннІ Xl.nna• 10.50 Ті Хто 11.05 На хвилі усnІху 11.15 Крила 11.45 Х/Ф •Не:ов6уrнс• 13.40 Столиця

•о••• .A8All

6.55, 7.45, 8.45 ПідйО"' 7.30 М/с -Пригоди Паnірусу.. 8. 15 Т;с •Горwче• І ІнwІ•. 5 серІ• SI.OO Т/с •РосІ" молода•· 4 ceplw 10.10, 11.25. 11.40, 13.00, 13.10, 14.50, 16.10, 17.20, 18.25 TБ­ won 10.10 Х/Ф •Аду на rpo:oy•. 1 серІ• 11.30 ТОІ<·WОУ ·ПоважнІ гості• 11.45 Х/Ф •Аду ма rpo:oy•. 2 серІ• 13.30, 19.00, 22.00 Реnортер 13.15 Х/ф •НІчнІ rостІ• 14.55 М/с •Прнгодм Паnірусу• 1!5·.20 Т/с -дІачинка А океан• 16.15 Індійський фільм. 1 серія 17.25 Індійський фільм. 2 серія 18.30 Т/с •Гориче• ІІнwІ•. 5 серІІІ 19.15 Т/с •РосІ• моnода•. 5 ceplw 20.20 Х/ф •Зануренн•• 22.15 Х/ф •Леон·кІnер• 0.00 Вечірній дзвін 14.00 14.30 17.00 17 .ЗО

Арт-афіша Що? Де? Почім? Гарнізон Диск-канал

1В.ОО Т/с •ФлІnnер ІІІ•

18.50 На хвилі ycnixy 19.30 На хвилі успіху

19.40 •36,6•.

Медичний тижневик

20.10 Скандали тижня 21.00 Що? Де? Почім? 21.30 Рада 22.00 Х/Ф •&око•І удари•

50

І<анtи

ст.

8.05 ooBIZ·"N 9.25 М;с •Ре.,.і• 10.00 ·Вікна. Новини• 10.15 Телемагазин 10.30 Ще .. мак і Матлі.

У світі nриро­

ди•

11.00 Аtсваторія Z 11 .ЗО Х/Ф .. готеn.,

•У 3аrмбnого

ал•nІнІста•

13.00 ·BIZ·1V• 16.00 ·Вікна. Новини• 16.10 •BIZ-1V• 17.00 Т/с •Сеnеста• 18.00 Вікна у світ 18.30 Х/ф •ІндІіІсІоІ<иіІ РобІн Гуд• 21 .ОО 32-е жовтня 21.30 Маnnет-шоу 22.00 .. вікна. Новини• 22. 1 О Хjф •Пот•г до КаnІфорніі• 0.00 Х/Ф .. воrнемне кохання•

52-І

Вистава. О. Дюма ооМолоді роки

1 20.50 На добраніч. діти 21. 15 Міста й столицІ свіТу 21.30 Ток-шоу .. еаме Той• 22.00 Х/ф •СицІnІіІсо.осміІ ІUІан•.

8.00 IJ/C •Остання адреса .. 8. ЗО Вітражі 9.00. 20.00 оо3х4 ... Найкумедніше до-

17.15 Т/с •Мое друrе •s:l• 17.45 •Телемедія .... ТУ-магазин 18.30 Т/с •Команда •А• 19.30 Т/с wHaC n"ятеро• 20.30 Т/С •ШовковІ сІтки•

Комn'ютер Х

І<Ороля Людовіка ХІ•. Ч.

1 ceplw 23.15 Мо/\одІж:ний

Миколина погода

I'J'AalC

10.05, 15.35, 18.25, 20.30 Граці! Від .. гравісу• 10.30 Бут..с жінкою 11.00 Престиж 1 1.15 Зірки естради на •Слов'янсько-

Розваж. nрограма •Разом з ва·

9.30 Візит 10.00 Екоttомічний вісник 10.30 бізнес у зако••і 1 1 .ОО Модний час 11.25 ·На всі боки• з Ольгою

геоr-

14.00 Арт-афіша 14.30 K.I.S.S. 17.00 Т/с •ГреАс у nonyм'Y lV• 17.25 Крила 17.55 У світі людеіІ 18.50 На хвилі успtху 19.40 О. С. П.-студія

Kt<Ntи

Те·

лемагазин

12.00 Модний час 13.00 Шлягер року 14.30, 0.00 Муз. автомат 15.30 М/с •Гей, Арнольде!• 16.20 М/с •Каспер• 16.45 Т/с •Фантастична дІечм ....

52-І

I<IINtU

7.00, 9.00, 20.40, 23.35 Новини 7.10, 19.30 Ексnрес-Інформ 7. 25 На хви.nі успіху 8.00. 18.20 Диск-канал 8.40 У світі л10,дей 9.10 Ви- очевидець 9.45 Ті Хто 10.00 Ток-шоу •Я сама• 11.00 Т/С •Просто М.рІА• 11.50 На хви.nі успіху 12.00 Людина со6аціІJS>УГ 12.30 Тинди-ринди 13.00 Подорожі з Національним

"'и•

8.28

На добраніч, діти!

21.25 Гарні НОВИНИ 21 .зо Ток-шоу -саме Той• 22.00 Х/ф -&орсаnІко І ко. 23.30 Катеринослsеський nроменад

35

16.00 Безсмертні скарби Украіни 16.45 Столичний nрес-кур'єр 17 .ОО Економічний вісник 17.30 .. мотив для двох сердець•. Ч.2 18.40 Парламсttтський вісник 19.25 Чорний квадрат 19.55 Місто майбутнього 20.45 Кіноколо 21 .ОО ди.-яча nрограма •Спати nopa• 21.15 Прем'єра nрограми .. навіщо r

леекспрес

11.00 Бізнес-ревю 11.10 Невроотологія. Професор Три· ttyc 11.25 М/ф 12.20. 20.45 Автоторг 12.30 Інтернет-навігатор. Медіа-клас 13.10 Шлягер- бо шлSІІгер 13.25 Щоденник сесії Верховноі Ради 13.55 Молодіжна телевізійна служба 14.30 Діалоги 15.00 блага вість 15 30 М/ф 16.05 Чомучка 17.00 Муз. •rooиttи 1 І .35 Анекдот-асорті 17.55 Ракурс 18.05 Зоряні зустрічі

20.50

Т/с •Фантастична дІеtоtм·

на•

11.00 т;с .. мое: друrе .я. 11.30. 14.00 .. сократ-Свінг•.

14.30 Дитя~ий сеанс 16.00 .. вікна. Новини• 16.10 BIZ-"IV 17.00 Т/с •Сеnест•• 18.00 Т/с •Нано• 19.00 •Вікна. Новини• 1 Q.ЗS Т/С •0ІІW"8 Cepri18Ma• 20.30 М/Ф •f1iнry• 21.00 Т/с •НІчнІ лІкарІ•. 2 се~tІІІ 22.00 Актуальна камера 22.30 Новини кіно

r?А8ІС

18.00 Анонс програм 18.05, 21.10, 0.00 Торгінфор"' 18.20 Граці! від •Гравісу• 18.40 УкраJнськиR Дім 19.00 Альтернатива 19.15 Комn'ютер Х 19.30 Т/с •КаІна• 20.30 Киів СЬОГОДНі

Муз. мapwpyr

11.20 Створи себе 1 1.40 Вікна у світ 12.10 Кіногороскоn 12.30 •Ім'я•. Микола ОляnІн 13.00 Сеіт людей. Медицина 13.30 ..дай n'ять!• (дайджест тижня) 14.00 Фішка '

14.30

кана.с

рафічним товариством

На всі боки

зо

Т/с •W~•\ с\"n!СМ•

22.00 Т/с оСутІнІ<И МайамІ• 23.00 Територія д 0.00 Муз. автомат 1.00 т;с •Wnмryttc.,кl nристрастІ•

звідусіль

(ТК ·Гравіс•) НАК ·Нафтогаз Украіни• nові­

чому?•

біле ..

.. тинди-ринди .. 10.50. 13.00. 14.50, 16.50, 19.50

газин

35

9.00

10.00

10.00 Т/с •Фантастична дJвчина• 11.00 Т/с •Мое ,APyre •Я• 11 .30, 14.15 .. сократ-Свінг•. Телема-

20.30

nогода

9.45 Програма .. стрес• 10.05 Х/ф .,ЛІки аtд ICOX8Htttl• 12.00 М/ф

I<SNIIA

••І•

9.00 т;с •Нас n'ІІтеро• 9.45, 10.30, 11.45, 12.30, 13.50, 14.15, 15.20 •Eiite ltalia•. Телема­

ни

домляє,

7.05 М/Ф 7.35 U!оденник сесіі 7.45 Е~~:спрес-інформ 7.50 .. , .. 8.25 У пустелі сонце 9.00 Хіт·базар

'1'11'1' I<QNSA

6.45 Врятуй і вбережи 6.50. 22.15 Міські новини 7 .05 Дай n'ять! 7.15, 21.00 Антресолька 7.30, 21.30 Вісті 8 .ОО Християнська nporpaмa 8.30, 20.ЗО Столичні телевtзійні

8.30

..

1 В. 35 ІІІтерстиm~ 1 8 .45 Ствефи себе 19 05 Збережемо здоров'я 19.25 Стог:иця 1 9.40 т /С •Четаеро несnодІва­ 21.00 Алло? Лото 2/.10 Феt.рвсрк фактів

Діалсн·и

погода

Візит

на•

Український хокєйttий ог­

1 1.55 Чорний квадрат

Щоденни~~: сесії Верховноі Ради

8.28. 18.15, 21.57, 22.57

U{оденник сесіі Верховноі Ради

нови-

ляд

1

11 .ОО Б•знес-рРuк; 11.10 М/Ф 11 .ЗО, 20.45 Аrноторг 1 1 .40 М/Ф .. помr.т03 нінnзf .. 13.10 ZOOM 13.40, 1605.1815 М:ср 14.20 Щоденни« сг.с1і Верховноі

8. 1О

••У•

,. 8.45, ~~и~-1~к~~~~~~~:~~=~ 9.05 Х/Ф •ЗакоханІ .. 10 50 Комп'юrер Х

М/Ф

14.30 16.35

ТЕТ

і

Ком11·ю·гер Х

пю Сибірську .. 9.35 з~ лашту,..кnми 10.05 Зо~~нІ зуt.:трічі 10.50, 1300. 14 50, 16.50. 19.50

Арабески

25

Легенди далеких kраїн

25 7.05 7.35

8.00

Сцена- Євроnа М/Ф

12.25

.

Міс..: та й столиці світу

та йоrо друзі•

на

ЗО каиал

ІСТV

М/с •ВуДДі Вудnеккер

7.25 М/С .. невгамовНІ• 7.50, 18.20, 21.30 Новини звіду­ сіль (ТК .. гравіс•) 8.00 Економічний вісник 8.28, 18.15, 21.48, 22.57 Миколи-

8.30

: 6.45 Врqтуй і вбережи ( 6 50, 22.15 Мrські •юви•tи 7.05, 20.00 Дай ,.,·ять! ·7.15 днтрссоnьr.а 7.30, 21.30 Вісті 8.00 Християнська nрограма і 8.30. 16.30, 20.30 Стоnи"'4ні теле­

Бізнес-реnю

1.45 Програма ••Стрес• 2 ОО Реклама 2.05 д/с .. несю ХХ r.толіття•

12.10д/ф

10 13.40 14.00 14.20

Ге1рні новини СІТ

Київські діловІ новини. (Ексnрес-інформ)

7.05 М/ф 7.35 Щодеttник сесії Верховноі Ради 7. 45, 21 . 20 Ексnрес~ інформ 7.55 Євроnа сьогодні 8.25 Дивовжний світ 8. 55 Вечір-бенефіс М. ЛуКіва. Ч. 2 9.55 Анекдот-асорті 10.10 Обрії джазу 10.50, 13.00, 14.50, 22.00, 23.50 Те-

1З.

дДрt-СИ ДІЛОІЗОЇ удачі

канал

32 7.00, 15.55

S.OO Т/с •Нас n'Атеро• 9.45, 10.30, 11.45, 12.30, 13.50. 14. 15, 15.20 •Eiite ltalia•

..

8.45, 20.45

16.45 .. крила•. Світ авіації і туризму 17.20 Х/ф •ВОІНМ• 19.00 Шолом, Києве! 19.40 Трансnорт Украіни 20.35, 21.30, 23.10, 0.35 ТорГІнформ 20.45 Гарні новини 20.50, 22.00, 23.25 Новосеn 21.00 СІТ 21. 15 Дивлячись з Америки 21 .45 Міста й столиці світу 22.10 Молодіжний каttал .. м .. 23.50 Тинди-ринди-новини О. 15 Мікс 1.45 Програма .. стрес .. 2.00 Реклама 2.05 Х/Ф •Поnко•нмк Wабер•

25

ча<.:

ПрОфесор

21 .ОО Час ·Ч• 21.30 Х/Ф 22.50 Муз. кліr1 23.00 Х/ф

.. uLTRA•

,, ·

лесксnрес

Всеукраіttський конкурс анекдо-

"QIIti.A

~·:~~.~

8.00, 12.00, 15.00 БіЗІtСС-рСВІО 9.10 .. моя Британія•. ·Бізнесмен• 9.40 Х/ф •Cnyra• 11.35 .. тv-Парк• лредставляє .. 1 1 .40 Кіногороскоn 12. 1О Світ науки 12.35 Муз. nарад від .. катрін• 13.00 .. Британіq очима британців•.

на

14.25 •Шлягер .. nредставляє .. 15.20 Естафета 15.35 Київські мініатюри 16.05 Домашній ліІ(ар 16.25 Конкурент 17.00 Т/с •МІсто, або Приrоди Сід-

7

.. наш

(англ.)

13.50 Неnанська садиба 14.10 .. Історія одttієі картини•. Л. :Жемчужников: .. кобзар

8.00, 1.30

KtlHIL/t

лової уда"Іі

нІ Чей:J•

.. світ

.. паси-

16.00 Програма ·Стрес• 16.15 Т/с .. сtмеАний •n ..6ом•

10.45 М/Ф ·ЗВ nапуг ..... бабуся Удава• 11 .ОО д>кентльмен-шоу ' 1, .ЗО І еnев\з,йн.ий цен.-тр моди 12. 1 О Т/с •ЖІнка 3 ароматом к:аwи• 13.05 Киівські Іtовини 13.20 Т/с •МІсто, або Пр"rодм СІд­

ДІс

Підсумки дня

Т/с •Ва.nентмна•

13.30

Невроотолоrія. Тринус 20.15 Всрніса)І(

70.00

Р.:.ди

Новосеn

15.50. 16.40, 19 ЗО, 20.20 Адреси ді­

23.55 Проти ІtОЧі 0.50 Т/с ·Космодром•

12.35 13.05 13.35 14.05 14.40 15.35

15

..nрирода"'

нацІонаn~моі без.­

23.20 .. фонтан-клуб ..

К.nасик-nрем'єр

рат

О.

Т/с •СnецnІдро3.ДІЛ

7

.. зоряні

І

ТоргІнформ

ФІ•·

nредстаалtІс. Х/ф •КращІ

18.25

I'J'A81C • 8ТУ TVTA'JA•nc

7.05. 17.15 Грації від •Гравісу• 7.30 Світ ПІдводної фотографіі 8.00, 12.00 Вистава А. Островського ... waneнi гроші• 9 05 Бюро розсліІ\уВань 9.30 -Пал~три• ... шосте почуття• 10.00 .. шлягер .. nредставляє .. 10.30. 13.00, 1500, 17.00. 18.30, 1930.2035,21.30,0.00

0.35

Девіса. Украіна

вересня

ICQHQ./1

Украіна аграрна М/Ф

17.00 Т/с 18.00 Муз. 18.50 Т/с

12.30 13.00

СУБОТА

7

Щодеt1ник сесії Верховноі 'Ради

7 .45. 19.25 Еt~:сnрес-інформ 7.50 Х/Ф .. сказанна про зем·

23.15 N-кіломстр 23.25 .. подробиці•.

шляху·

нІч

на суботу :а Опеною РомІно10•

УТ-2

сифІк•

прогрі:н.... а

Муз.

22.30 Х/ф •РІК руu>нмцІ• 0.30 Х/Ф •Велике nраннн•

Євроnа сьогодні Хочу КЛІП! Дивояи:жний світ

Ракурс Вечір-бенефіс М. ЛукІва. Ч.2

.:5устрtчі»

Т/с •СnецnІдроз,дІn •Па­

23.40

19.40

Розсла6теr.:.я, ви о ефірі

16.45 ФіtШІtС~,~-Т . 17.40 100 чудF.:.;.. •.:k!.іту ":8.00. 23.00 Проrрама УХРТ 19.00 Стимуr. 19.15 Укрзінський Дім 20.UU. 1 .ЗО Інфо_ рм. nрограма

Саенсон• ДІф нКаnкан ДЛЯ контррОЗ· відниІ<а•. Сnрава 1998 року 23.20 .. nодробиці ... Підсумки ДffЯ

Філіпп Ф.rшьє М/с .. морс-:hІо собаки•

над

22.50

23.45

~ серІ•

секунд. Хроніка надзвичай­

23.30 900

20.00 .. nодробиці• - .. час» 20.50 Минуле 2 1.1 о Х/Ф -викраденн• КарІ

Реаnь.ний сектор Відкрита віза Діловий канап

УТ-3

вечір nоета-nісняра В. Матвієн­ ка. Ч.З

Яков-

серІя

Освітній канал ... вони училися в

1 Q.SO

І.

Жіночий C6i·r Відкри1 1 небеса

1"7.00 17.30 17.35 18.05 18.35

.ОО Катериноспапсhкий nроме·

20.2l"

Украіни.,

15.55 Остріе скарбів 16.25 Нспанська садиба 16.45 ЛІки майбутнього 17.00 Т/с •МІсто, або Приrоди СіднІ ЧеАз .. 17.30 За киїос-ьким "'4асом 18.10 Т/с •дика Po:sa• 18.35 Коханн~ з nep&uoгo nогляду 19.05 Т/с •Принцеса мафІї». 2

20.50.

Києві• (А. Ахматов і М. Гуміrtьов) 15.30 Право 16.05, 17 50, 19.40. 21.45 тсн 16. 1 О Не всі вдома

11

11.30 13.30 14.00 14.50 15.30 16.00

перед учите­

10.45, 13.15. 15 15. 18.45, 19.50.

7.00, 8.00. 9.00, 12.00, 18.00 Новинм 7.05. 8.05, 12.05. 20.55 Інтерсnорт 7.20 Від і до 8.20 Т/с •Заради коханн•• 9.10 до ... о6уд 9.20, 23.35 Ситуація 9.30 Х/ф .. вІзит до МІнотавра•.

Ток-ринг

20.50 ВечірнR казка 21.00 УТН- Панорама 21, .40 Світ сnорТ)' 21.50 Питання дня 22.00 д/Ф •Червоні зірки .. 23.00 .. на рідних nросторах•.

лем ... Ч.2 15.35 .. родом з

Інтерс­

пеки•

13.00 Закон є закон 15.00 УТН - "День• 15 20 Студія •5• 17.00 Калейдоскоп 17.25 Надвечір'я 17.55 Закон є закон 18.00 УТН- •Вечір• 18.15 Новини. Регіони 18.25 Саме Той 18.50 Х/ф .. жІнка ди•• 20.15 .. дкценти .. В. Лаnікури

.. сnовІдь

Відkривасмо Біблію

22.15

•Ранок•

11 15, J2.55, 15.15, 18.10, 21.55, 23.45 Погода 1 1 .20 Т /с •Корд .. с•. •ЗаrадкоеиІАІ

20.20

18.00 Ho-

стрІл .. uІ• 22.10 Просnорт-новини

тріч ..

-

20 55

д/Ф

14.40

АІЛ І 110

15

12.30 13.00 13.20 13.50 14.10 14.20 15.00

УТ-1 6.05

ОО,

8.00, 9.00. 12 R...,..,I.1 nорт

НОЧІ. Уtо.:~;Ііно'•

П'ЯТНИЦЯ

24

ОО,

7

•дт•х

7 05. 8 05. 12.05

ІРІ-: •-!::РА'" nредс HlOJІ""C. ·)~.;·~·tpl)i

lHTEr

VT-3

ці я•• :2З.:н.J ··~ЮО сс,.;ун,І\'•.

.. космодром•

Т/с

0.50

Приrоди

СІднІ '-tейз• 13.50 Зоряні зустрічі

22.15 Т/с ·Район Мелроуз .. 23.15 Програма .. монологи ... Іван

?.3.50

fJзнор:.1м;t

21.40 САіт cr.opry 21.50 Питанн~ дн1о1 22.00 T/r. .. федеральна

кави•

13.05 Київські новини 13.20 Т/с •Місто, або

nредстаеnяс. Х/Ф •Басейн смертr•• 22.10 Просnорт-новини

20.45

21.00

Кру-

UІСЛь,.ицька•

1 4. 20

8.10. 9.05, 21.00. 0.30 Погода 8.20 Tjc •Заради кохання• 9.10 Пані 9.20, 23.30 Ситуація 9.30 Х/Ф •ВІзит до МІнотаара•. 4 серІ• 10.45 М/ф .. Пойга і ЛИСИІJЯ» 1 1 .ОО Родина від д до Я 11.15 Прокинься й сnівай! 12.10 Т/с •ЖІнка з ароматом

лєва

марабу•

'ХЛОПЧИК»

20.30 .;...._tJ.снти•·

~

Орі!НТЗ

ОО Сто чудес світу

1 З 20 Діловий канал 1.3.50 ТелефІльм .. соломія

18.35

РеrюнV'!

18.25 С.:~м,_. Тои 18.50 Т/с .. кордьє-. ... загадка­ анИ

1+1

7.00 Сніланок з ··1 t 1» 1: 7.10, 7 50, 8.50. 9.50 ТСН t 8.00 Т;с ••РаМон Menpoy3 .. J. 9.00 Т/с ••Кохання й таємницІ 1 Сансет Бічоо :1: 1 О 05, 11.55 Націоtt.альний хіт-па= р.:Ід 10 10 1~,1евізtйна служба «Мило­ сердя .. ~ 10.30 Х/Ф •ВісІм любnичих жІ. НОК•. 1 серІя : 1 1 40 ДІф .. Блаженні. гнані за ..• 11ра~;~ду-

вересня

23

VT-2

....,.

•о•••

8.00 Х/Ф .. старі стіни• 8.50, 10.30, 12.00, 13.20, 14.30, 15.45.18.55, 17.55 T&·won 8.55 Х/ф •Кур'ср• 10.20 Бригада Н 10.35 Х/Ф •Приборкування неnокІрnи•оІ•

12.05 13.25 14.35, 14.45

Х/ф •Ханума•. Х/Ф •Х&мума•.

18.00

1 серІя 2 серІя

Реnортер

Х/Ф •ОстрІ• скарбІв•.

1 cepiR 17.00 Tjc •Шоу &еннІ Xinna• 18.10 Х/Ф •Не rороойІ• 1g.40 Х/Ф •Ресторан nана Сеnтм· ма•

21 .05 Х/ф •Вантаж 6е:о маросІруаанм••

23.35

Х/Ф •Повне 3атемненнА•

0.05 Вечірні дзвони 0.20 Т/с •Покnмк абивцІ•


НЕДІЛЯ вересня

26

кІно"

nредставляє. Х/ф •Агата КрІс·

YT·t 7.35

ТРК

.. Ера•

представляє

..доброго

19.50 тсн 20.00 Програма

nредставляє. Х/Ф •Смертеn.,.

ранку, Україно!•

8.50 Анонс 9.00 д/с .. таємниці науки• 1 серія 9.30 Село і люди 9.55 Українське спортлото 10.00 Наше військо 10.30 Шоу самотнього холостяка 11.00 Хто в домі госnодар? 11.30 Медичний тижневик .. зб,б• 12.00 УТН - •день• 12.10. 15.10, 18.15, 2150,23.55 Погода

12.15 Т/с •Шерnок Хоnмс• 13.1 О Розслабтеся, ви в ефірі .. 13.40 Клуб •Суперкниги• 14.00 М/Ф 15.00 УТН- •день• 15.15 Наш дім 15.35 Перехрестя 16 10 ·Щит світу-99•. Ч.2 16.40 Сто чудес світу 17.00 Сім днів сnорту 18.00 УТН- •Вечір• 18.20 Бути жінкою 18.50 Х/Ф •&ожевІn.,не nарІ• 20.40 Вечірня казка 21.00 7 днів 22.55 д/ф ·Червоні зірки• 0.00 ТРК •ЕРА• nредставляє ...доброї ночі, Україно!•

УТ-2 7.00

•н

Програма •ІмnерІя кІно•.

Х/Ф •Єдина•

8.40 Фонтан-клуб 9.10 Муз. програма 10.05 Національний

•два роялі• хіт-nарад. Тижне-

вик

10.30 11.00 11 ЗО 12.00

Клуб

·700·

на зброя-2•

Адреси ділової удачі

Програма В. Піховшека <>Еnі­

22.00

центр

23.50

-

15.55 Оаза серед хаосу 16.25 т;с ·СІмейнІ<й аn .. бом•

ttетаємні матеріали ..

•Своє кІно• nредставляє.

Х/Ф •Йду до тебе•

0.00

(англ.)

17. ОО Програма .. стрес• 17.25 НотаріальнІ зустрічі 17.40 Х/Ф •МанІ• веnичностt• 19.40 Трансnорт Украіни 20.35 ТорГІнформ 20.45 Добрі новини 20.50 Новосел

Т /С •Коджак•

УТ·З 8.00 Автографи 8.15 Недільні зустрічі 9.00 Інтеранонс 9.05, 20.40. 0.25 Погода 9.1 О Програма для дітей .. Розказки

21.00СІТ

21.30 Шолом. Києве' 22.05 Інновація 22.20 Х/Ф •ЗамІна• 0.25 РеІСЛама 0.30 Х/Ф •КороnІ •арту•

про казки•

9.30 Прокинься й співай! 10.15 ·Вікенд• з І. Зінченко 10.45 Б. Бурда в програмі •Смачно з .. алейною• 11.05 Поки всі вдома 11.40 Караоке на майдані 12.05 Мелорама 12.35 Музичний під'їзд 12.55 д/с .. підводна одіссея команди

25

го двору•

7

канал

•ln'J

ТУ ТА8А"ІУ&

Всеукраїнський огляд народнеі

лежну Батьківщину• (ДнІnроnет­

ровська обл.) ОО Спортивний канал Девіса. Украіна

-

15.00 Проспорт 15.35 Т/с •Вокер-

Теніс. Кубок

8 ОО. 10.20. 12.30. 21.20 Бізнес-ревю 8.10 Муз. non-stop 8.55 .. тv-Парк• представляє . 9.00 .. Британія очима Британцев•.

Ізраїль техас .. кий рей-

·Природа•

9.30 Молод"кна телевізійна служба 10.10 Курс німецької мови .. AJJes

~ Зісвятом,

З.

фармацевти!

У цьому році згідно з Указом Президента України встановлено nрофесійне свято фар­ мацевтичних працівників, яке відзначати­

меться щорічно у третю суботу вересня. Цю приємну звістку разом із привітан­

ням Леон Ща Кучми було оголошено учасни­

ючий

Броварською центральною аmекою

Адам Павлович Зуб. Заслужений працівник охорони здоров'я УкраІ·ни із 33-річним стажем, Адам Павло­ вич поділився враженнями від з'Ізду, роз­ повів про цікаві заходи- симпозіуми, пленарні засідання, науково-практичні КОJ:і­ ференціІ, де виступали з лекціями провідні фахівці не лише з Укра:Іни, а й багатьох краін світу.

Делегати з'Ізду прийняли проект програми перспективною розвитку "Фармація -2005", в якій надаватиметься пріоритет подальшо­ му розвитку віт'Іизняного виробництва фар­ мацевтичної продукціІ, пошуку нових лікарських препаратів, державній системі контролю за їх якістю, єдиному інформа­

ційному полю фармаціІУкраІни тощо. А на початку жовтня АЛ. Зуб візьме участь у Міжнародній виставці "Експо-Фармація99", яка відбудеться у Лейпцігу (Німеччина). Після повернення делегаціІ ми плануємо взяти більш докладне інтерв'ю у А.П.Зуба про його участь у цій престижній і представ­ ницькій акцїІ. А поки що редакція при­

0.45

канал

35

канtи

Джаз-стеn-танц-КЛАС'

Діти Голохвастова, або Бенефіс

на двох

22.30 Х/Ф •СnовІд., стриптизерки• 23.40 Астрологічний nроrноз 0.05 Кіногороскоn 0.25 Комn'ютер Х

20.30 Бюро розслідувань 20.50 На добраніч, діти! 21.15 Комn'ютер Х 21.30 Розслабтеся, ви в ефірі 22.00 Молодіжний канал ·М· 23.15 Хіт-базар 23.45 Вистава. О. Дюма. •Молоді

32 канал

11.00 БІзнес-ревю 11.20. 21.30 Автоторг 11 ЗО Життя в Слові 12.00 М/Ф .. казки світу• 13.10 Муз. новини 13.40 М/Ф 14.20 Молодіжна телевізійна служба 15.00 Х/Ф 16.40 Все про nодатки 17.05 МІФ 17.25 Духовна бесіда 17.40 Анекдот-асорті 18.10 .. шлягер· nредставляє .. 19.05 Х/ф •ПІдкИДІ.ок• 20.05 ДІалоги 20.25 Ток-шоу •Година nік• 21.00 Муз. nрограма •Гаррі Мур• 21.15 Гарнізон 21.40 Х/Ф

ІСТУ

7. ОО 7.30 8.00

Суnербал

8.30

Світ людей. Медицина

37 канал

В. Щербачев представляє ... Це твій день'

9.00, 20·.00 •3х4• Найкумедніше домашнє відео

9.30 • Територія А•. Муз. тиждень 10.00 Фант-тіото ·Бінго•. Фінал. Ч.4 11.00 Муз. nрограма •Хмарочос• 11.50. 12.ЗО, 13.50, 16.15, 17.15 •Eiite 12.00 Вітражі (Приват-ТV) 13.00 Шлягер -бо шлягер 13.50. Цікава nролозиція 14.00 ·Час •Ч•. Військовий тележур14.30 Модний час 14.55 •Сократ-Свінг•. Телемагазин 15.00. Телемедіа•. ТV-маrазин 15.30 м;с ·Жахлива сиnа•

УЧБОВИИ ЦЕНТР ~ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІИ

Горище Шоу їжі •Пальчики оближеш!• Модний час

запрошує дітей та дорослих до клубів: боти на комп'ютері за індивідуальними програмами, консультаціІ за комп'ютер­ ними програмами), ссФітнес-клуб•• (тренажерний зал у будь-який час, за­ няття зі спортінструктором).

...

вари, вул.М.Лагунової, 4-а, дjс «Тере­ мок» (ліве крило).

..

ПІДЛІТКІВ ТА БАТЬКІВ!

21 вересня 1999 року розnочинає свою роботу «Інформаційно-консультативний пункт для жінок та сімей з дітьми» цен­ тру соціальних служб для молоді. Розпорядок роботи: вівторок з 8.00 до 12.00- з питань дер­ жавно·! допомоги сім'ям з дітьми; середа з 14.00 до 18.00 - з питань профілактики зловживань нарко­ тиками, алкоголем, тютюнокурін­ ням;

четвер з 14.00 до 18.00- з питань підго­ товки до сімейного життя; п'ятниця з 8.00 до 12.00 - з питань працевлаштування, прав дітей та консультування дітей і молоді з особливими потребами.

І

1...,

до

вступу у

РеАакmор: 4-03-76. ВіАповіАальнuіі секретар: 4-21-34.

ВіААілu:

сільського госnоАарсmва

газети, Броварські міська і районна

соuіальнuх

numaнь,

районна держадміністрація.

бухгалтерія;

реєстрацію

Кі N 259 10. 12. 1997 р.

ІнАекс

61285

npuuoм

і

оголошень

4-02-92;

nромuсловосmі 4-04-81;

масової poбomu

4-23-26.

Редакція не завжди поділяє позицію авторів.

Свідоцтво про державну

від

Вартість магазину- 48 тис. у. о., включаючи ПДВ. довідки за телеФоном: 261-52·56 (з 9 до 18 год.). Районна рада ветеранів війни та праці повідомляє, що 23 вr:ресня 1999 року об 11 годині в приміщенні

райдержадміністрації відбудеться конференція організації ветеранів Украіни. Запрошуємо делегатів узяти участь

у роботі конференції. Районна рада ветеранів війни та праці.

І

1

вузи.

Римо-католицька церква запрошує всіх бажаючих на святу месу, що від­ бувається щонеділі о 10-й годині ранку

СПІВЗАСНОВНИКИ: колекmв

За точність викладених фактів відповідає автор.

Листування з читачами -на сторінках zазепш.

Т/с •Покпик

вбивці•

Приміщення не потребує ре­

_- 5-94- 16_

ААРЕСА: 255020, Кuївська обл., м. Броварu, бульв. Незалежності, 2.

дей-nсІв•

22.25

монту.

Досвідчений учитель-методист спеціалізованої школи дає уроки англійської мови, готує Те.п.

Х/Ф •Останній

8фte)!f;'t§ii:SiJ;I приміщення

після ремонту: _с.Русанів, .". -._вул.Пролетарська, 15. ПРИХОДЬКО ....,

ВАТ «НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ»

""ени удачі•

магазину t<КАПРО» загальною площею 307,9 кв.м., розташова­ не за адресою: м.Бровари, вул.Київська, 292.

.. ......... .

ЮМЗ, МТЗ-50, Т-25, Т-16

серІя

..,

На хвилі успіху

,-----------" ___________

Консультації надаються безплатно. Кон­

3

15.45 Х/ф •ТІнtо, або Мо•е бути, все обІіІдетІ.СА•. 1 серІя 16.55 Х/Ф .nн або Мо•е бути, все обІіІдеn.св•. 2 серІв 18.05 Т/с •Шоу БеннІ ХІма• 19.00 Х/Ф •д*ентn ..-

з nn-нi пю-

На хвилі успіху

ються.

фіденційність гарантується. Чекаємо на вас за адресою: вул. Київська, 290 (приміщення ЖЕК N!!4).

Монті-Пайтона

воавt

·• uau

Ток-шоу •Я сама•

міщенні управління юстицїІ Бровар­ ського району за адресою: м.Брова­ ри, вул.Кірова, 16, каб. N27 будуть про­ водитись прилюдні торги з реалізації заставленого майна -: незакінче­ не будівництвом тепличне госпо­ дарство з обладнанням та меха­ нізмами, яке розташоване за адре­ сою: с. В.Димерка, вул.Радгоспна, 9. Початкова ціна- 406772 грн. 25 коп. Бажаючим узяти ууасть у торгах не­ обхідно за З дні до проведення торгів зареєструватися в управлінні юстицїІ Броварського району та внести 10% на депозитний рахунок управління юстицїІ. Після проведення торгів по­ купцеві внесені 1 0% зараховують­ ся до вартості купленого майна, а іншим учасникам торгів поверта­

ДО УВАГИ ЖІНОК, МОЛОДІ,

трикут­

8.00 Х/ф •&аІІ UЗСЖ• 9.05, 10.45. 11.45, 13.00. 14.15, 14.ЗО, 15.40, 16.50 ТБ-шоп 9.10 Х/ф •Пробач• 10.35 Спецрепортер 10.50 т;с •Шоу &еннІ Xlnna• 11 .50 Індійське кіно. 1 серія 13.05 Індійське кіно. 2 серія 14.20, 17.55 Репортер 14.35 Х/ф •Острів скарбІв•.

Наша музика

УВАГА! J"ЇРИіІЮДНІ!Т'QРГИ! 23 вересня ц.р. о 1 О год. у при­

•·

Чекаємо на вас за адресою: м.Бро­

лuсmів

52 .

20.25

О.С.П.-студія

АдМJнЕраЦіяАrвт «Броварський nо­

«Мультимедіа» (практичний курс ро­

ir

21.00 32-е жовтня 21.30 Маnnет-шоу 22.00 •Вікна. Новини• 22.1 О Х/Ф •&ермудсwс:ий

VTA8 3AD.I.8.1.

Рада

за адресою: вул.Олімпійська, 2, кв.2.

ммінКmраuіі

6-й. •Ужгород•

18.30 •Вікна. Спорт• 19.00 Програма •Виnадкові свідки• 19.30 Футбол. Англійська nрем'єр-лі-

ро­

Економічний огляд

буткомбінат•~ · доводить ·до відома ГІідГІриємців і nриватних осіб: на пром­ вузлі в приміщенні прального І<омбіна­ ту «Сніжинка>> на другому nоверсі здаЄтьсЯ в оренду nриміЩення за­ гальноюллощею 300м 2 • Тел.: 5-11-82, 5-30-69.

Наталія ЧЕМЕРИЧЕНКО.

районної раА,

18.00 д/Ф ·Служба безnеки•. Фільм

НИК•

рафічним товариствоu

11.00

•Найвідоміші жінки світу•

17.ЗО Бізнес-студія

7.00 Подобається -дивись! 8.00 На хвилі успіху 8.05 Рок-архів від • Тинди-ринди• 9.10 На хвилі успіху 9.15 Людина собаці друг 9.45 Сnочатку було Слово 10.00 Подорожі з Національним геог-

12.00 12.30 12.55 13.25 14.00 17.1 О 17.55 18.50 19.30

нал

справі, сімейного щастя і благополуччя, міцного здоров'я.

ma

убивЦІо•

17.00 д/с

23.50 Ні nyxy ні пера! 0.20 Повітряний цирк

11.ЗО •З6.6•. Медичний тижневик

ІtаІіа•. Телемагазин

У світі nриро-

11.00 Х/ф •ПОТ1Іr до КаnІфорнІї• 13.00 •BIZ·T• 15.05 Х/Ф •Поверненна nомІдорІв-

ки короля Людовіка ХІ•. Ч.3

Те-

ста

ди•

короля Людовіка ХІ•. Ч.2

Сnати пора

канал

8.05 ·BIZ·Vf• 9.55 Програма nередач 10.00 Імnреза 10.30 д/с •Мак і Мат лі.

rr.a.aJc

10.05, 15.35 Грації від •Гравісу• 1О. ЗО Сніданок меломана 11.00 Жіночий світ 11.30 •ULTRA• 12.00 Клятва Гіnnократа 12.30 Шоу самотнього холостяка 13.00, 18.10, 23.00 Торгінформ 16.00 Відкриті небеса 16 40 Відкриті небеса 17.00 Міста й столиці світу 17.10 Тинди-ринди-новини 17.40 Mfc ·Морські собаки• 18.20 Гарні новини 18.25 ЗорІІні зустрічі 19.15 Престиж 19.30 Вистава О.Дюма. •Молоді роки

18.20 Маленькі історіі •Арт-обстрілу• 18.40 Х/Ф •Коханиа на островІ

єднується до його вітань у день професій­ ного свята усім колегам - фармацевтам із Броварів і зичить ·Ім успіхів у цій благородній

міської

50

Разом з вами

Т/с •ПолІсмен зІншоrо часу•

ни (СТН)

кам V національного з'Ізду фармацевтів Ук­

раіни, який відбувся нещодавно у Харкові. У числі двох тисяч його делегатів був і завіду­

нови-

8.45 Столичний nрес-кур'єр 9.00 Дитяче коло 9.30 Веселі старти 10.00 Хіт-базар 10.30 Теніс •Мас!е in Germany• 10.45 Х/Ф •дива• 13.40 Просто собака 14.05 Солодке життя 14.35 Парламентський вісник 15.20 Збережемо здоров'я 15.40 Киів. Україна. Світ 1б. 1О Кіногороскоn 16.30 •Ім'я•. Микола Оляnін. Ч.2 17.00 •Тема з варіаціями•. Володи-

21.00 21.15

19.35 Прем'єр-відео 20.00 Гумор. програма •Біс• 20.30 Обоз 21.25 На хвилі успіху 21.30 Ви - очевидець 22.00 Х/ф •ОстаннІй nровІд•

•Відеольох•

23.45

мир Лукашев

леексnрес

18.15 Х/Ф •Не ааnяй дурня ... • 20.00 Подробиці тижня 20.50 Джентльмен-шоу 21.25 Х/ф •КрутІ. С""ертеn.,не woy• 23.20 Авторська nрограма С. Доренка 0.15 Інтерспорт

Відкриваємо Біблію

7 ЗО Врятуй 1 вбережи 7.05 Міські новини 7.20 Тележурнал •Люди• 7.50 Антресолька 8.30, 20.30 Столичні телевізійні

17.40

BAn TOBJC

7.05 М/Ф 7.35 Святі дзвони 7.45 Х/Ф •Перwа рукааичка• 8.45 Зоряна старовина 9.00 Чомучка 9.50 Надзвичайний світ 10.20 Клятва Гіnnократа 10.50. 13 оо. 14 50, 18.00, 20.50

Кусто•

"А81С

••f•

смертІ•

13.45 Планета •Здоров'я• 14. 15 Сміхопанорама 14.45 д/с ·Світ пригод• 15.40 •Брейн-ринг• на •Інтерканалі• 16.40 Х/Ф ·ТаємницІ &ургундс.,ко-

Людина і закон

творчостІ. ·Славлю мою неза­

14

14.45 Світ науки 15.30, 20.00, 0.10 Інформ. nрограма .. отже .. • · 15 50, 16.50, 19 ЗО, 20.20, 22.00. О ОО

•ІмnерІІІ кІно•

ТІТ

30 канал

банда•

тІ. Карибс~ка таємниця•

16.00 Т/с •Мандрівний лицар• 17.00 Т/с •Вир свІтІв• 18.00 Т/с •Затока Доусоиа• 19.00 Tfc оПравосуАдА no СвІфту• 20.30 Х/Ф •Мис страху• 22.45 Прем'єра музичної nрограми

Муз. кліn

23 10

GtJte• 10.30 Хіт-базар 11.00 Кіногороскоп 11.20 Свято краси у світі краси 12 .ОО Добра новина 12.40 РетрокІнозаn. Х/ф •дика

нд*ВР•

16.30 СВ-2000 17.10 Т/с ·Геркуnес• 17.55 тсн 18.1 О Програма •ІмnерІя

У рамках проведення в УкраІні Міжнародного року громадян похилого віку та Всеукраїнської благодійно'! акцїІ «Милосердя» відділення соціально! доnомоги на дому звертається до ке­ рівників підnриємств, установ, організацій ~іх форм власності, благодійних організацій, ре­ лігійних конфесій, людей добро·! волі виділити адресну матеріальну доnомогу найбіль4-1 со­ ціально незахищеним жителям Бр0Ііt8рського району. Кошти можна nерераховувати на рахунок: 25552203272002 в АПБ «Укра'іна»,

м.Бровари, МФО

321499,

код

22200550;

Продукти харчування, взуття, одяг приймуть від вас у територіальному центрі обслуговуван­ ня пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян: м.Бровари, вул. Толстого, 17. Тел.: 4-02-75. ~Загублене свідоцтво на право власності N2499 від 17.06.96 р. на ім'я ЧЕРЬОМУШКІНА Петра Миколайови­ ча вважати недійсним.

liJ Загублене nосвідчення nриватного nідnриємця від 3.07.96р., видане Броварським міськвикон­ комом на ім'я КІРІЄНКО Ольги Володимирівни, вва-

N22936

Друк офсетний. Обсяг І друкований аркуш.

Віддруковано в ЗАТ "БРОВАРСЬКА ДРУКАРНЯ"

Київського обласного комітету інформації. Зам. 3087-88 Тираж 3473 прим.

#73 74 1999  
Advertisement