Page 1

~

СУБОТА

10 вересня

2005 р. N272 (9681)

Виходить 17 квітня

з

року

1937

Шано•ні епорrеменн, фахі•ці ra ІІНІну•аnWІнкн фізнІІноі куn•rурн і enopry, .еrеранн enoprн••oro руху!

Шановні спорrсмени і фіJкульrурники, opraнiJoropи, rренери і веrерани фіJкульrурноrо руху, вболівальники і шонувапьники спорту!

Від імені громади міста, міської ради та їі виконавчого комітету, від себе особисто щиро вітаю вас із Днем фізичної культури і спорту. Це свято як спортсменів-професіоналів, що штурмують найвищі спортивні висоти , так і громадян, для яких спорт та фізична культура є здоровим способом життя. Завдяки нашим уславленим спортсменам, тренерам, викладачам фізична культура і спорт - одна з найзначніших сфер життя міста: Бровари мають значний спортивний потенціал. На сьогодні в міських дитячо-спортивних школах та вищому училищі фізичної культури та спорту займається понад 2 тисячі юнаків та дівчат. Неодноразово наші спортсмени брали участь у змаганнях найвищого рівня і підтверджува­ ли свій високий клас. Впевнений, що броварські спортсмени, тренери, аматори спорту своєю наполегливою

Від імені Броварсько'і районної державної адміністраціі та районно'і ради прийміть нийщи­ ріші вітання зі святом сили, краси , молодості і здоров'я

ни і націі в цілому, загартуванню характеру та набуттю таких рис. як сміливість. витривалість, вого майбутнього всього народу.

У нашому районі багато робиться для розвитку фізично'і культури та спорту. І велика зас­ луга в цьому працівників, які своєю працею і особистим прикладом повсякденно пропагують здоровий спосіб життя , дбають про фізичне виховання молодого покоління, готують надійні резерви для великого спорту.

Висловлюємо надію, що спортсмени і фізкультурники Броварщини і надалі активно спри­ ятимуть розвитку фізично'і культури та спорту, будуть примножувати спортивну славу райо­

щення авторитету БроварІв, як спортивного міста, в Укра'іні й усьому світі. Бажаю всім вам, дорогі друзі, мужності та волі до перемоги, сили духу, взаєморозуміння і взаємопІдтримки, визначних спортивних досягнень та яскравих перемог . Здоров'я і щастя вам на життєвf"Іму шляху!

ну, прославляти рідну землю і свій народ на різноманітних спортивних змаганнях.

Від щирого серця бажаємо вам, дорогі друзі, міцного здоров'я, великого родинного щас ­ тя і благополуччя, нових спортивних досягнень. добра і злагоди.

З повагою-

З повагою-

мі.ський голова Віктор АНТОНЕНКО.

1\культури

сnоРтивнЕ ту, на старти яко'і вийшли понад

1,5

тисячі працівників виробничих ко­ лективів міста . А разом із спортив­ ним товариством «Сnартак» про.ве­ дено ряд галузевих спартакіад та

. Всеукраїнську ко·манд

спартакіаду

галузевих

nрисв~ену

серед

профспілок,

70'- річчю

утворення

товариства .

Протягом баrа'І'ьох років у Бро­ : варах працюють фізкультурно-оздоровчі клуби «Крок» , «Еллада», де · покращують свій фізичний стан ба­

, rато ветеранів війни та праці. А в . ровому, тренажерному залах

іг­ та

двох ваннах плавального басейну «Купава» щодня проводять трену­ вання понад 300 броварчан. ВелИ1<:а ува;а приділяється спор­ 'ТОРІК у місті проведено Державне

І тестуваннЯ з фізичної підготовки

,

ням, легкою атлетикою, настільним те­

14

тисяч чоловік. Цьому сприяла велика

нісом, міні-футболом, шахами nід ке­

спортивно-масова робота,

яку прово­

рівництвом шести тренерів-викладачів.

дить міський відділ з фізично'і культури

Вагомих результатів досягли Василь Лі­

та спорту (начальник П. І . Лавер). Почи­

щинський

наючи а дошкільного

віку (у кожному

дитсадку обладнані спортивні кімнати чи майданчики) і до flенсійного,

бро­

ігор у

-

Греціі,

У

2004

майстри спорту, 34 кандидати у майс ­ три спорту, 102 першорозрядники, 709 спортсменів масових розрядів. Місто пишається

сво'іми

провідними

три дитячо-юнацьких спортивні школи,

ських іграх . Так, Олег Лісогор, Денис

плавальний басейн «Купава», спор­ ткомплекси «Світлотехнік», «Металург»,

Сизоненко

шаховий клуб (який відвідують понад

лан Єременко, Наталія Беркут

чемпіони Європи з вод­

-

них видів спорту, Віктор Ястребов, Рус­

-

легко­

300

чоловік) тощо. Звичайно, найбільше уваги приділя­

атлети. а Наталія Ляnі~-tа, Олена Радченко та Світлана Борисенко -

ється школярам та молоді, котрі відпо­

бронзові призери Олімпіади з гандбо­ лу, Андрій Коваль - чемпіон Європи з ушу, Валентина Шевченко - nеремож­ ниця етапів Кубка світу з лижних гонок. За всіма цими досягненнями стоїть по­ тужний кадро­ вий

потенці­

народному турнірі у французькому міс­

а л

1

ті-побратимі

посіла

тренерів- вик­

команд Єв­

ладачів, з яких

почесне

10

місце серед

16

і

15 -

ропи.

Минулого року відділ з фізичної куль­ тури і спорту разом з міським спортив ­ ним

товариством

«Україна••

спартакіаду «Здоров'я» з

,

9

провів

видів спор-

ні

О

-; -

·- ., ~ -

,--·

'',/=

но-виховної роботи, яка б сприя­

школи беруть участь у облас­

ла формуванню традицій і куль­

тури

здорового

його

престижу,

дитячо - юнаць­

спортивно·і

способу житгя,

них,

залучення

ських

верств

населення

занять

фізичною

до

всіх

активних

культурою

та

республікан­ та

родних

з

різних

спорту .

них завдань цільово'і комплексно'і

увагу

програми «Фізичне виховання

-

плідно

видів Значну

приділяє

спортсменам­

здоров'я націі». У відділі

міжна­

змаганнях

спортом. тобто реалізаціі основ­

інвалідам тренер­

фізкультури

nрацюють

три

і

спорту

дитячо­

інструктор О . М. Неділька.

юнацькі спортивні ~-----------------------------------------------------.. разовий

~ю0ткь~с~я~~кфдут:бао~л~о;~ НА• І А·OCIFHEHHI м,

~:г~~~т~~~:т~: кою, боксом, ка-

раїни,

а

26

Броварщина

по

Матеріапн

Заслу-

~е:и; ат~е:е~ Ю . Л. Кобляков), Олександр Мар-

чугайтес (майстер спорту з легко·і

атлетики

(багатоборство),

кордсменами.

двократний призер міжнародних

змагань

них

-

«Україна-Росія-Біло-

русь»,

тренери

(майстер спорту

тренер

України

міжнародного

таМ . С . Новосьолов), Сергій Го­

класу

Пігіда

з

Заслужений

-

Ю. Н. Шкуропат

легкої

ровий (майстер спорту Укра'іни з

бага-

легко'і атлетики (стрибки з жер-

атлетики,

торазова чемпі-

диною),

неодноразовий чемпіон

онка

Укра'іни

серед

Укра 'іни,

учасниця Олімпіади в Афінах, тренер За-

юніорів, nризер першостей Укра·іни серед молоді, тренер - Заслужений тренер Укра·іни Ю. Л. Кобляков) , Вячеслав

служений

Дяченко

тре-

(кандидат

у

майстри

рате та загальною фізичною nід­

нер Укр а 'ін и В. М . Клименко), Владислав Ре-

спорту з боксу, неодноразовий переможець першості області з

готовкою .

Заняття проводять

40

венко (майстер спорту міжнарод-

тренерів.

Ще

фізкультурно­

ного класу, член збірно'і Укра'іни з легкої атлетики (стрибки з жердиною), переможець міжнарод-

боксу, призер першості Укра'іни, тренер І. Л. Міхєєв), Аліна Федорова (кандидат у майстри спорту з легко'і атлетики (бага-

них змагань на призи Сергія Буб-

тоборство),

спортивних

5

клубів

охоплюють

спортивною підготовкою молодь у В.Димерці (ФСК •НІКІТА") , у Ка­

неодноразова чем· літніх та зимових ігор

линівці (ФСК •Вікторія» бокс, кікбоксінг) та ФОК «Авана»), у

ки , тренер

України Ю. Л. Кобляков), Людми-

Київщини, багаторазовий призер

Требухові (ФСК •Січ»), у Калиті (ФСК «Калита»). Тут же функціо­

ла

міжнародних змагань, тренери -

нує

кінно-спортивна

займаються

170

школа.

де

любителів цього

4

яка

цього

місце в чемпіонаті

з

гандболу

ловіків

(начальник

Заслужений тренер

йосипенко (майстер

спорту

Укра'іни з легкої атлетики (багатоборство), член збірно'і Укра·іни,

цьогорічний

серед

чо­

команди

лоді,

тренер

ченко),

-

О. В. Ступа­

Олександр

Корчмід

(майстер спорту міжнародно­ го

класу

з

легко'і

атлетики

(стрибки з жердиною). збірної

Укра'іни,

член

учасник

Олімпіади в Афінах, неодно-

Ш~о.л~, (тренер >- С. А. Опенька}; (внизу} Впадис.ііаВ"Ревеf.ікq;

~ргійТоровийта Олександ,р Корч~ід. на навчальН.о-треку~ьн~х ,зборах у Ялті (зліва направq). > . і ...

дrотувапа

Натап

я

піонка

О. В. Ступаченко восьолов) .

та

М. С . Но-

переможець г------.:.__--------~

чемпіонату України серед мо­

красивого виду спорту.

України

-

ЕІідкри:ггю . t!ОВОГО . стадіоНу; · · · (nосередині} .nоказовІ вис:rуnи 3 ~рате . :Кіакуw~нкай вихованців. диТSІчо-юнацької сnортивної

n

тренер

Серед

~іі Н~ d><па:' (вrорі) АЛіна ~ДQрова lfa слортИвн~х урочистоqтя~

:;_-

~~~~~~у- тас вчі~~~

член молодіжної збірної Украіни,

у Княжичах, присвячених .: Мі"9іародному дНІО захисту , дітей -щ

~й nePet.U>Jt<Eщь' <$Го rpe~e~a';y~;· :-lk• ,-;·,;с: •• 1'•>> 1•. :і' S,;~:_· -- l~ч:·::~-· ::%[~ i,:'~1f~:

nраву пиша-

призер

ється сво·іми ре-

Наталя

В. П. Усенко) .

мають вищу ка­

тегорію.

.

'-----------------------------------------------------./

року зайняла

Заслуже­ Ук­

тренери

1011,..

РІА . · НА ІРОІАРІDИНО І. ..

«Світлотехнік-Колос»,

]ОНенко; . .(nраворуч) ·'·. майстер' Сr:'ІОJ>туД:мfJКна,р()дНОГО

,_-

ко'і

тується

; оновленому . шаховому клубі міський гчло13а Е3:: О;jдн,

, -

працює над структурою спортив­

Великою популярністю корис­ гандбольна команда

8

На Фото: (вгорі) сеанс одночасної ГРJ-1 rфоіЬ'дJ!ть 'k

класу з ywy Андрій Коваль + ~бcd,n Турніру . в ГJекіні (вИхов~нецЬ.засл раїни ОлеГа Чуканова) •. · · ·

культури і спорту та

спорт­

сменами, котрі виступали на Олімпій ­

Фонтане-су-Буа

ської райдержадміністраці'і (заві­ дуючий В . М. Федянін) постійно

22

неж), Вище училище фізичної культури,

відно беруть активну участь у щорічних

команди

році у місті nідготовлені один

цедурами . Адже для цього у місті діє

голова ради Леонід СЛОБОДЯНЮК .

фізично·і

переможець Всеукраїн­

майстер спорту міжнародного класу,

спортивних іграх з 13 видів спорту та міській студентській універсіаді з 10 ви­ дів . До речі, нещодавно збірна дитяча команда міста з футболу (гравці 19921994 р.н.) вперше взяла участь у І Між­

Збірні відділу

ських змагань та Іван Пишняк - nризер міжнародних змагань, чемпіон України .

варчани за бажанням можуть займати­

обласна школа вищої спортивно'і май­ стерності N2 2 (легкоатлетичний ма­

фізично·і

спорту Бровар­

учасник Паралімпійських

ся фізкультурою чи оздоровчими про­ ряд спортивних закладів, в тому числі

відділу

і

тивній роботі серед інвалідів . Майже 90 чоловік займаються плаван­

в якому взяли участь понад

населення,

голова адміністраціі Микола ДІДЕНКО.

VОЛЕКТИВ

и­

~

Днем фізично·і культури і спорту!

дисциплінованість. Сильне фізично і багате морально молоде покоління є запорукою щасли­

працею, найВищими спортивними досягненнями будуть і надалі вносити свій вклад у підви­

. цього

-

Заняття фізичною культурою і спортом завжди сприяли зміцненню здоров'я окремої люди­

ЧЕМЕРИЧЕН КО


(21

lt{!l :J?{})(i/iiiJ!д

N!!72 (9681)

Проrрама nередач теnеканаnу ЕКТА

Вь1 хотите сохранить малодую сияющую кажу лица и шеи.

3ТА ПРОЦЕДУРА ДІІІІ ВАС С возрастом и под воздействием факторов стресса

происходят

изменения,

видимь1е

в

первую очередь на лице. Кожа начинает вьІ­ сьІхать, появляются пятна нарушенной пиг­ ментации. МьІШЦьІ теряют свой тонус, щеки начинают провисать, появляется второй под­

бородок,

усугубляется

опускается

внешний

носогубная

угол

глаза,

складка, морщиньІ

становятся протяжнее и глубже. Вь1 начинае­ те вь1глядеть старше своих лет.

МикротоковьІй лифтинг служит для того, чтобь1 задержать проявление признаков ста­ рения кожи. В ходе процедурьІ проводятся легкие упражнения для мь1шц, способствую­ щие их укреплению, уменьшающие провиса­ ния

кажи

и

восстанавливающие

естествен­

ньІе контурь1 лица.

Укрепление мь1шц позволяет проводить процедуру коррекции ослабленнь1х мь1шц без хирургического вмешательства. Также производится лимфатический дренаж, в ре­ зультате чего улучшается цвет лица и умень­

шаются мешки под глазами.

На первь1х двух шагах процедурьІ Микро­ лифтинга

проводятся дезинкрустация

и ио­

нофорез.

ДЕ3ИНКРУСТАЦИЯ смягчение кожи,

тельньІх веществ;

из

кажи

вь1водятся

продуктьІ

распада

жизнедеятельности клетки.

ИОНОФОРЕ3 -

повь1шается тонус, улучшается структура; сопротивляемость

кажи

к

инфекциям. В результате процедур улучшается не только внешний вид, но и самочувствие, и настроение.

Процедура

оживляет

лицо.

РезультатьІ

виднь1 уже после первого сеанса. Но необхо­ димо пройти цель1й курс, чтобь1 обеспечить длительнь1й зффект.

Аппаратнан методика коррекции фиrурЬІ Проведение антІщеллюлитньІх процедур. ВЬІведение шлаков и токсинов и~ организма. сжигание в проблемнь1х зонах жировь1х ОТЛОЖеНИЙ (•ПИВНОЙ ЖИВОТ», «ВТОрОЙ ПОдбо­ рОДОК").

-

отшелушивание верхне-

Адрес: г. Броворь1, ул. Г рушевского, 17-В. Салон VІР-Стиль. Тел:

13.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Но­

15.00 15.00 М/с «Конан - Варвар• 15.45 •Веселі бакси• 16.00 •Година суду• 16.45 «Дорога передача• 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Новини 18.05 Mjc «Перерва• 18.45 •Година суду"

09.05 Mjc •Перерва• 09.45 «Веселі бакси• 10.05 •Година суду• 10.50 Т jc •Бунтівливий дух• 11.40 •Військова таємниця• 12.10 •Перевірено на собі• 12.55 •Очевидець•

19.З5 •Кримінальне чтиво• 20.05 Т jc «Бунтівливий дух• 21.05 «Перевірено на собі" 22.25 Муз. канал

ВІВТОРОК, вересня 08.00 Муз. канал

стягивается и укрепляется кожа;

повь1шается

ПОНЕДІЛОК, 12 вересня Профілактика на каналі до

13

закрь1ваются порь1;

ДЛЯ МУЖЧИН:

ПРОЦЕДУРА ГЛУБОКОИ ОЧИСТКИ Во время дезинкрустации происходит:

-

го рогового слоя. Порь1 расслабляются, отк­ рьІваются, освобождаются от сала; - улучшается кровообращение, в результа­ те чего поступает больше кислорода и пита­

-

8 (0971 799-99-89, (29414-60-88

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 1З.ОО, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Новини

09.05 М/с " Перерва• 09.50 •Година суду• 10.З5 «Кримінальне чтиво• 11.05 Т/с •Бунтівливий дух• 12.50 «Перевірено на собі• 1З.40 •Година суду• 16.00 «Неймовірні історіІ• 16.45 «Дорога передача• 17.00 Mjc ·Геркулес• 17.40 д/Ф •Нерозгадані та­ ємниці: Росвелл ос­ таточний аналіз))

18.ЗО

Mjc •Перерва•

18.50 19.10 19.55 20.45 22.05

«Веселі бакси• «Година суду• Tjc «Бунтівливий дух• «Військова таємниця• Муз. канал

СЕРЕДА, 14 вересня 08 .ОО Муз. канал

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, ПОНЕДІЛОК, 12 вересня УТ-1 14.10 Межа 14.30 Футбольні діалоги 15 ОО, 18.30, 21.00 Новини 15.15 Надія 15.50 д/Ф «Люди, я росту'" 16.20 Подія 16.25 Студія 5 17 ОО, 01.25 Територія "А" 17.30 Пенсійна реформа 18.00 Укра1на. День за днем 18.40 Діловий світ 18.55 Х/Ф «Лесь Патерсон радує СВІТ"

20.30, 22.30 Під кутом 23,5 С'

22.50 Огляд nреси

ІНТЕР

2З.ОО Підсумки 2З.З5 Сnорт 23.50 Новини Євроnи

1+1 14.00 тсн 14.20 Tjc

«Моя

прекрасна

бов'ю•

нянька))

15.00 Т jc «Колір гріха" 16.00 Т jc «Усі жінки - відьми" 16.50 Судові справи 17.50 Т/с «Клон" 18.50 Tjc «Моя прекрасна нянька))

19.30 тсн 20.00 ТСН. ПроСпорт 20.1 О Т jc «Не народися кра­ сивою»

21.25 Діловий світ 21.40 Спорт 21.55 Лото «Трійка". «Кено" 22.05 Центр уваги 22.40 Ситуація ВІВТОРОК, вересня

13

УТ-1 но! 05 Ранкова молитва

06 06.10, 06.ЗО, 07.00, 07.ЗО, 08.00 Новини 06.35, 07.10, 08.05, 00.15 Спорт

06.50, 07.50 Здорова сімей­ ка

07.05 Ера бізнесу 07.35 Будівельний

21.20 Tjc «Таємниці слідства-4•

22.20 Йду на ви 23.25 тсн 23.55 Т/с «Хижі птахи" 21.ЗО Футбол. Ліга чемпіонів. <<Мілан» «Фенер-

майдан­

чик

2З .45 Під сум ки 23.55 Tjc ><Без жартів•

1+1 07.00 Сніданок з 1+ 1 07.ЗО Tjc «Колір гріха• 08.30 Сніданок з 1+1 08.45 т;с «Клон" 09.45 Документ 11.00 тсн 11.15 Судові справи 12.1 О Т jc •Не народися краСИВОЮ>>

07.45 Капітал 07.55 Православний календар

08.45 Ранкові поради 09.00 Новини. Діловий світ 09.20 М/Ф «Пригоди Незнайка і його друзів"

10.00 День уряду 14 10 Алюр 14.45, 18.ЗО, 21.00 Новини 15.00 Парламентські слухан-

1З.О5 Т/с «Ксена• 14.00 тсн 14.20 Tjc .. моя прекрасна нянька»

15.00 Т jc «Колір гріха• 16.00 т;с •Усі жінки - відьМИ•

нянька''

20.00 ТСН. ПроСпорт 20.10 Т/с «Не народися кра­ купила

Мері"

><Ке но"

СЕРЕДА, вересня

14

УТ-1

06.00 Доброго ранку, Украї­ но!

06.05 Ранкова молитва 06.10, 06.30, 07.00, 07.ЗО, 08.00 Новини 06.35, 07.10, 08.05 Спорт 06.50, 07.50 Здорова сімей­ ка

07 05 Ера бізнесу 07.55 Православний календар

08.45 Ранкові поради 09.00·Новини. Діловий світ 09.20 М/ф ><Пригоди Незнайка і його друзів• 10.00 Х/ф «Поріг" 12.00, 15.00, 18.ЗО, 21.00 Новини

12.15 Служба розшуку дітей 12.20 Вітаємо вас .. 1З.ОО Абетка безпеки 13.05 Пісні нашої долі 13.30 Хай щастить' 14.15 Подорож у дитинство 15.15 Дитяча лінія 15.45 Я здивую світ 16.20 Подія 16.25 Студія 5 17.00, 02.25 Територія «А• 17.ЗО Аудієнція 18 ОО Зелений коридор 18.40 Діловий світ

«Завжди"

22.55 Паралельний світ. Ко­ ролі вулиць

23.50 Подробиці ки-.-в 14.00, 20.10 Бережіть себе! 14.05, 21.15 Дозвольте за­

Tjc

15.ЗО, 17.ЗО, 20.ЗО, 2З.30 стн 15.40 Т/с «Утрьох по жипю"

16.30 Мультфільм 16.50 Перукарське мистецМузика Без дієт і рецептів Телепрес-клуб Шлях до успіху Діловий формат Т/с «Тінь" Бізнес-ситуація Вечірня казка 5 хвилин Tjc «Поліція Гамбур­ га. Східний округ" 22.30 Доброго вечора, кия­

17.00 17.25 17 45 18.40 19.00 19.15 20.00 20.15 21 05 21.30

ни'

23.00 Інфазахист 2З.45 Один у кубі

«Хижі птахи"

ІНТЕР Кумири і кумирчики Єралаш Подробиці. Економіка

06.05 06.45 07.00 07.10, 08.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новини 07.15, 08.15, 12.10, 20.30 Ін­ терспорт

07.25 М/с «Неймовірні nри­ годи Білла і Теда• «Зцілення любов'ю• 09.25 Смачно 10.05 Т jc «Кармеліта• 12. 15 Т jc «Раузан" 13.20 Чекай на мене 14.40 Єралаш 15.15 Паралельний світ. Ко­ ролі вулиць 15.55 Ми все про вас знає­

08.20 Т jc

22.55 Спецкор 23.40 Подробиці ки-.-в 06.45, 1З.40 Т/с «Маленькі Ейнштейни>>

ка>>

18.00 Новини 18.05 Ключовий момент 18.55 Т/с «Зцілення лю-

телька>>

11.10, 22.55 Музика 11.30, 15.40 т;с «Утрьох по ЖИТТЮ»

12.ЗО

Tjc «На вістрі• 14.05, 21.15 Дозвольте запитати

Tjc •Герберт•

15.00 Мерія 16.ЗО Юридичний факультет 16.40 Мультфільм 17.00 Економічний вісник 18.00 д/Ф «Між Гітлером і Сталіним. Україна у Дру­

22.40

18.55 Х/ф «Поріг" 20.40 Мегзлот 20.50 Суперлото. Трійка. Ке­

22. 15 Без табу

но

21.ЗО Футбол. Ліга чемпіо­ нів. «Вільяреал»

-

<<Ман­

честер Юнайтед'' 2З.45 Підсумки

1+1 07.00 Сніданок з 1+1 07.ЗО Tjc «Колір гріха• 08.30 Сніданок з 1+1 08.45 Т jc "Клон• 09.45 Документ 11.00 тсн 11.15 Судові справи 12.10 Т/с ><Не народися красивою"

1З.О5 Т/с «Ксена"

14.00 тсн 14.20 Tjc «Моя прекрасна нянька»

15.00 Т/с «Колір гріха" 16.00 Tjc «Усі жінки - відьми"

17.00 Судові справи 17.50 Т/с •Клон• 18.50 Т/с «Моя прекрасна нянька>>

19.ЗО тсн

20.00 ТСН. ПроСпорт 20.10 Т/с «Не народися кра­ сивою»

21.15 Т/с «Таємниці слідс­ тва-4•

06.05 Ми все про вас знаємо

06.50 Єралаш 07.00 Подробиці. Економіка 07.10, 08.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новини 07.15, 08.15, 12.10, 20.ЗО Ін­ терспорт

07.25 М/с ><Неймовірні при­ годи Білла і Теда"

08.20 Т/с •Зцілення любов'ю•

10.20 Tjc <>Кармеліта" 11.20 Мелорама 12.15 Т jc •Раузан• 1З.25 Ключовий момент

ки-.-в

06.45, 13.40 Т/с •Маленькі Ейнштейни• 07.15, 20.00 Бізнес-ситуація 07.25, 13.З5, 20.10 Бережіть себе! 07.ЗО, 12.00, 1З.ЗО, 15.30, 17.ЗО, 20.30, 2З.ЗО стн 08.05, 21.05 5 хвилин 08.10, 19.15 Т/с •Тінь• 09.00 Дім живих історій 09.ЗО д/ф «Між Гітлером і Сталіним. Україна у Дру­ гій світовій війні>> 1О .50 Музика 11.10, 18.30 Т/с •Дрібниці ЖИТТЯ»

11.40, 15.40 т;с •Утрьох по ЖИТТЮ»

Tjc «На вістрі• 14.05, 21.15 Дозвольте за-

вас знає­

16.55 Т/с <>Донька садівни­ ка»

18.05 Ключовий момент 18.55 т;с •Зцілення любов'ю•

20.00 Подробиці 20.40, 21.45 Країна. Одеса 20.45 Tjc <>Кармеліта" 21.50 Т/с «Завжди говори 22.55 Кримінал

Через роки і відстані

12.ЗО, 21.ЗО

мо

«ЗЗВЖДИ»

ДВОХ>>

23.40 Подробиці

ІНТЕР

14.20 Єралаш 15.15 Спецкор 15.55 Ми все про

гій світовій війні»

2З.10 Споживач

2З.20 тсн 2З.50 Tjc •Хижі птахи•

КАНАЛ

22.ЗО, 2З.З5 Час спорту

питати

14.20 Телепрес-клуб 15.10 Мультфільм 16.ЗО Перлини класичної му­ зики

16.50 Перукарське мистецтво

17 .ОО 17.45 19 .ОО 20.15 23.00 23.45

Молодіжна служба Т jc •МріІ і дзеркала• Діловий формат Вечірня казка Концерт •Моя країна• Чорний квадрат

вини

1З.40 •Веселі бакси•

16.00 д/Ф •Зникнення• 16.25 «Година суду• 17.55 Mjc •Перерва• 18.40 «Шосте почупя• 19.25 Tjc •Бунтівливий дух• 20.15 Т/с «Дружна сімейка• 21.05 «Дорога передача• 21.ЗО д/ф •дика планета•

22.20 Муз. канал

вини

09.05 Mjc •Перерва• 09.45 •Година суду• 10.З5 Т/с •Бунтівливий дух• 11.15 Tjc •Дружна сімейка• 12.05 •Неймовірні історіІ• 12.50 д/Ф •Зникнення" 16.00 •Очевидець• 16.40 •Година суду• 17 .ЗО •Дорога передача• 18.05 Mjc •Геркулес• 18.45 т;с ·Дружна сімейка• 19.35 М/с «Жахи Неда• 20.20 «Обличчя міста• 20.ЗО Фільм до Дня міста 20.45 •Дорога передача» 21.35 •Військова таємниця•

ЧЕТВЕР, вересня Муз. канал

22.05 «Дорога передача"

15

08.00 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 17.00 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Новини 09.05 Mjc «Перерва• 09.45 •Шосте почупя• 10.30 Tjc «Бунтівливий дух• 11.20 т;с •Дружна сімейка• 12.05 •дорога передача• 12.ЗО д/Ф «Дика планета"

13.20 д/Ф •Зникнення• 16.00 •Перевірено на собі• 16.40 «Година суду» 17.10 М/с «Геркулес• 18.05 М/с «Перерва» 19.45 Т jc «Бунтівливий дух• 20.40 Tjc «Дружна сімейка• 21.З5 •Неймовірні історіІ•

22.25 Муз. канал П'ЯТНИЦЯ,

вересня 08.00 Муз. канал

16

10.00- 18.45 Час новин що­ години

10.15, 11.15, 16.15, 17.15 Новий час

10.50 - 18.50 Час. Коротко щогодини

13.15 д/с •Строката плане-

22.ЗО Муз. канал

СУБОТА, 17 вересня 08.00 Муз. канал 09.05 Тижневик •Наше місто•

09.35 10.15 11.05 11.30

Mjc •Геркулес• Т/с «Дружна сімейка• Mjc «Жахи Неда• Тижневик «Наше міс-

ТО>>

12.00 «Обличчя міста• 12.1 О Фільм до Дня міста 12.25 «Дорога передача• 13.00 •Військова таємни-

ІСТV Х/Ф •дитина на борту• Т/с «Шnигунка• Tjc «Ві-Ай-Пі• Т/с «Таємниці слідс­

1З.25 •Веселі бакси•

16.00 •Кримінальне чтиво• 16.25 Д/ф •Альманах неймовірних фактів• 16.50 Mjc •Перерва» 17.З5 •Зникнення• 18.00 Тижневик «Наше міс­

20.00 Т ;с «Фаворський" 21.00 Х/Ф «Максимальний 2З.ОО Факти 23.10 Спорт 23.15 Пульс Майданів 2З.З5 Х/ф •Погоня за емер-

НОВИЙ КАНАЛ 14.00 Хjф «Парк Юрського періоду-2.

Загублений

світ»

16.45 М/с

«Завойовник

ЗИМ>>

17.15 М/с «Sonic Х• 17.55 Tjc ·Флорисьєнта• 19.00 Репортер 19.15, 2З.20 Спортрепортер 19.25 Т/с •Менти• 20.25 Tjc «Агент націонаЛь­

23.45 Хіт-базар

09.ЗО, 2З.15 Час-тайм 10.00- 18.45 Час НОВИН ЩО­

11.45 Tjc "фаворський• 1З.О5, 19.20 Квартирне пи-

ТЕТ

06.ЗО, 11.30, 18.00, 23.ЗО Дивись' 07.00 Т/с "Прості істини• · Т jc "Студентське жит-

тя''

ряви?»

09.00 ІсторіІ у деталях 09.30 Деталі 10.ЗО Велике прання 12.00, 19.30, 00.00 Дім-2 13.00 М/с •ІсторіІ Кленового міста» 14.00, 20.ЗО Мультфільм 15.00 М/с «Веселі мелодіІ" 15.ЗО Mjc •Алікс» 16.00 Tjc •Прості істини• 16.ЗО Т/с •Чи боїшся ти темряви?• 17.00 Єралаш 18.30 Велике прання

21.00 Х/Ф •дика банда• 00.05 Деталі

5

КАНАЛ

06.15 Час. Важпиво 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08 .ЗО, 09 .ОО Час новин 06.40, 07.40, 08.40, 19.25, 22.30, 23.З5 Час спорту 07.10, 08.10, 12.20, 22.40 Бізнес-час

ТЕТ 06.ЗО, 11.30, 18.00, 2З.ЗО Дивись' 07.00 Т jc •Прості істини• 07.ЗО Tjc «Студентське жит­ тя•

08.30 т;с «Чи боїшся ти темряви?• 09 .ОО ІсторіІ у деталях 09 .ЗО Деталі 1О .ЗО Велике прання 12.00, 19.ЗО, 00.00 Дім-2 13.00 Мjс •ІсторіІ Кленового МІСТЗ»

14.00, 20.30 Мультфільм 15.00 М/с •Веселі мелодіІ• 15.30 М/с •Алікс• 16.00 Tjc •Прості істини• 16.ЗО Т/с •Чи боїшся ти темряви?,,

17.00 Єралаш 18.ЗО Велике прання

21.00 Х/Ф «Під підозрою• 00.05 Деталі

5

КАНАЛ

06.15, 19.З5 КиІвський час 06.30, 07.00, 07.ЗО, 08.00, 08.ЗО, 09.00 Час новин 06.40, 07.40, 08.40, 19.25, 22.ЗО, 23.З5 Час спорту

07.10, 08.10, 12.20, 22.40 Бізнес-час

09.30, 2З.15 Час-тайм 10.00- 18.45 Час новин що­ години

ГОДИНИ

тання

10.15, 11.15, 16.15, 17.15 Новий час

10.50 - 18.50 Час. Коротко щогодини

1З.15 •Арсенал• 14.15 Унікальна Україна 15.20 5 елемент 18.15 Драйв

тва•

20.00 Т/с •Фаворський• 21.00 Х/Ф •Останній кру'Із• 2З.15 Пульс Майданів

НОВИЙ КАНАЛ 06 .ОО д/с •Машина часу• 06.50, 19.00 Репортер 07.00 Tjc •Сабріна - юна

Tjc •Циганська кров• 06.15, 0?.45, 08.45, 12.45, 18.45, 23.00 Факти 06.З5, 08.З5 300 сек.jгод. 06.40 Пульс Майданів 06.50, 08.10 Обережно, мо­ дерн! - 2 07.15 М/с •Сnравжні монс-

дітей•

10.45

Т(с

•Таємниці

слідс­

тва>>

10.15, 11.15, 16.15, 17.15 Новий час

10.50 - 18.50 Час. Коротко щогодини

1З.15 На перший погляд 14.15 д/с ·Строката планета•

15.20 5 елемент 18.15 Дорогами укра·Інців 18.45, 19.00, 19.45, 2З.ОО, 00.00 Час новин 20.00 Час 22.00 •Арсенал• 00.50 Ресторанні нотатки ІСТV 05.ЗО т;с «Циганська кров• 06.1 О Служба розшуку дітей

06.15, 07.45, 08.45, 12.45, 18.45, 22.45 Факти 06.З5, 08.35 ЗОО сек.;год. 06.40 Пульс Майданів 06.50, 08.10 Обережно, мо­ дерн'- 2 07.15 Mjc •Справжні монстри•

07.50 Ділові факти 08.00, 08.55, 22.55 Спорт 09.10 Дятлови 09.45 Т/с «Люба, я зменшив дітей~~

10.45 Tjc • Таємниці слідс­ тва»

11.45 Т/С •Фаворський• 1З.О5, 19.20 Квартирне пи­ тання

07.20 Підйом! 07.50 Репортер. Бізнес 08.25, 12.25 Маски-шоу 09.05 Tjc •Кобра-11 » 10.15 Х/ф •Куба-любов моя• 12.55 Tjc •Комісар Рекс• 14.20 М/с •Завойовник Зим• 14.50 М/с •Sonic Х• 15.20 Т/с •Сабріна - юна

Муз. канал Тижневик «Наше міс­

ТО>>

09.ЗО «Перевірено на собі" 10.15 Тиждень з Маріанною Максимавською 11.05 «Веселі бакси" 11.ЗО Тижневик

15.50 Tjc ·Флорисьента" 16.55 Tjc •Поклик Тру• 17.55 Т jc «Агент національ-

міс-

12.00 Фільм до Дня міста 12.15 Т/с •Дружна сімейка" 13.00 •Дорога передача" 1З.15 «Кримінальне чтиво" Фільм до Дня міста

16.00 16.15 16.40 17.25 18.00

М/с •Геркулес" «Година суду" «Неймовірні історіІ" Тижневик <>Наше міс-

то•

18.ЗО •Обличчя міста" 18.45 Фільм до Дня міста 19.00 «Дика планета"

19.50

Тижневик «Наше міс-

20.20 Tjc «Дружна сімейка" 21.10 Муз. канал

Рекпамна аrенція «ЕКТА»

6-64-27 23.30 Х/Ф ><Людина-мете­ лик''

j

СТБ

13.50 Tjc «Пуаро Агати Кріс. ТІ І>

15.00 Принцип доміно 16.00 Запитання для чемпіонів

17.00 У пошуках пригод 17.55 Вікна 18.00 Увесь світ. Олександр Великий.

Людина-

ле­

генда

Чорні вдови Х/Ф «Перлина Нілу" Вікна Вікна. Спорт Таємні матеріали КДБ. нло 23.45 Увесь світ. Олександр Великий. Людина- ле­

19.00 20.00 22.00 22.25 22.40

генда

ної безпеки''

21.25 Х/Ф •Абсолон• 23.30 Х/Ф «Далекобійники" СТБ

06.00 Т jc <>Команда А• 07.00 Вікна 07.10 Принцип доміно 08.00 Вікна 08.10 У пошуках nригод 09.40 Х/ф «Перлина Нілу• 11.45 Х/Ф «Сnрава «Строка. . ТИХ»

1З.50

Tjc

~

«Пуаро Агати Кріс-

ТІ•

15.00 Принцип доміно 16.00 Запитання для чемпіо17.00 Навколо світу 17.55 Вікна 18.00 Увесь світ. Оповідання з небупя. Помста гаре­ му

19.00 Таємні матеріали КДБ. нло

20.05 Х/Ф «Особливості на­ цюнального полювання у

22.00 Вікна 22.25 Вікна. Спорт 22.40 Таємні матеріали КДБ. нло

ної безпеки•

19.15, 2З.20 Спортреnортер 19.25 Т jc «Менти• 20.25 Т jc •Агент національ-

23.55 Увесь світ. Оповідання з небупя. Помста га ре­ му

1З.40 Х/Ф «Купідон і Кеті•

15.40 Tjc «Шnигунка• 16.40 Tjc ·Ві-Ай-Пі• 17.40 Tjc • Таємниці слідс­ тва»

20.00 Tjc •Фаворський• 21.00 Х/ф •Приватний ку­ рорт•

2З.ОО Пульс Майданів 2З.20 Х/ф •Мозкова атака•

НОВИЙ КАНАЛ 06.00 д/с •Машина часу• 06.50, 19.00 Репортер 07.00 Т jc •Сабрина - юна вІдьма~~

07.20 Підйом' 07.50 Репортер. Бізнес 08.30, 12.20 Маски-шоу 09.10 Т/с •Кобра-11• 10.25 Х/Ф •Малюк Річард• 12.50 Т/с •Комісар Рекс• 14.15 М/с •Завойовник Зим• 14.45 М/с •Sonic х 15.20 Т/с •Сабрина - юна

..

ВІДЬМЗ»

15.55 Tjc •Флорисьєнта• 17.00 Tjc •Поклик Тру• 17.55, 20.25 Tjc •Агент національноі безпеки•

19.15, 2З.20 Спортрепортер 19.25 Т/с «Менти• 21.30 Х/Ф "lїльки ти і я• 2З.30 Х/Ф •Легенда про тигрицю•

.. наше

ТО>>

·зимовий період•

відьма•

три•

07.50 Ділові факти 08.00, 08.55, 23.10 Спорт 09.1 О Дятлови 09.45 Tjc «Люба, я зменшив

НЕДІЛЯ, вересня

18 08.00 09.00

нів

ВІДЬМЗ>>

ІСТV 05.ЗО

Фільм до Дня міста т;с ·Дружна сімейка» «Дорога передача• Муз. канал

1З.50 Х/ф «Із усіх котушок•

15.40 Т/с «Шnигунка• 16.40 Tjc •Ві-Ай-Пі• 17.40 Тjc "Таємниці слідс-

18.45, 19.00, 19.45, 23.00, . 2З.З5 Х/Ф •Обмін тілами» ОО .ОО Час новин 19.З5 Київський час 20.00 Час 22.00 Чи на п'ять? 00.50 Коктейль

то»

21.00 21.15 22.00 22.25

ризик•

ної безпеки• 21.ЗО Х/Ф •Бен Уайлдер-ко­ роль вечірок•

тва»

20.30 Тижневик «Наше міс-

то•

18.45 Факти. Вечір 19.20 Квартирне питання

12.20, 22.40

18.ЗО •Перевірено на собі» 19.15 Тиждень з Маріанною Максимавською 20.05 «Веселі бакси•

ТО''

ця•

ТЮ»

та•

14.15 Драйв 15.20 5 елемент 18. 15 На перший погляд 18.45, 19.00, 19.45, 2З.ОО, 00.00 Час НОВИН 20.00 Час 22.00 Закрита зона 14.00 15.40 16.40 17.40

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 1 3.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Но­

Бізнес-час 09.ЗО, 2З.15 Час-тайм

08.ЗО Т/с "Чи боїшся ти тем-

20.45 Т/с •Кармеліта• 21.50 Т(с «Завжди говори <<ЗЗВЖДИ•>

5

06.15, 19.35 Час. Важпиво 06.ЗО, 07.00, 07.30, 08.00, 08.ЗО, 09.00 Час новин 06.40, 07.40, 08.40, 19.25,

себе! 07.ЗО, 12.00, 13.ЗО, 15.ЗО, 17.30, 20.ЗО, 23.30 стн 08.05, 21.05 5 хвилин 08.10, 19.15 Т/с «Тінь• 09.00 Відсвіт 09.ЗО Х/Ф «Сільська вчи­

тва-Ф> Особлива думка 2З.25 тсн

22.15

ла•

2З.30 Дивись! 00.00 Дім-2

07.30

19.00 Діловий формат 21.30 Хjф. «Винагорода на

сивою»

18.ЗО Велике прання

19.30 Дім-2 20.30 Мультфільм 21.00 Х/ф «Людина помер­

07.15, 20.00 Бізнес-ситуація 07.25, 1З.35, 20.10 Бережіть

14.ЗО

16.55 Tjc «Донька садівни-

ТЕТ

14.00 Мультфільм 15.00 Mjc «Веселі мелодіІ• 15.30 М/с .. длікс• 16.00 Дім-2 17.00 Єралаш 18.00 Дивись!

07.10, 08.10,

бов'ю• 20.00 Подробиці 20.ЗО Інтерспорт 20.40, 21.45 Країна. Одеса

21.15 т;с •Таємниці слідс­

20.45 Під кутом 2З, 5' 20.50 Суперлото <>Трійка".

21.50 Т/с «Завжди говори

мо

17.00 Судові справи 17.50 Tjc «Клон" 18.50 Т/с «Моя прекрасна 19.ЗО тсн

ня

18.00 Бізнес-позиція 18.40 Діловий світ 19.00 Х/ф «Дім, який

20.ЗО Інтерспорт 20.40 Країна. Одеса 20.45 Tjc «Кармеліта» 21.45 Кра·Іна. Одеса

2З.55

ти))

тво

20.00 Подробиці

питати

бахче''

06.00 Доброго ранку, Украї­

14.20 М/ф •Підводні бере-

14.00 Єралаш 15.00 Новини 15.15 КВН-2005 17.25 Чекай на мене 18.00 Новини 18.55 Tjc «Зцілення лю-

10.09

СТБ

06.00 07.00 07.1 О 08.00 08.15 09.45

Т jc ><Команда А· Вікна Принцип доміно

Вікна Навколо світу Х/ф «Особливості на­

ціонального полювання у ЗИМОВИЙ nеріОД•

11.ЗО Х/Ф «Балада про доб­ лесного

лицаря

Айвен-

13.50 Tjc «Пуаро Агати Кріс15.00 Принцип доміно 16.00 Запитання для чемпіонів

17.00 У пошуках пригод 17.55 Вікна 18.00 Увесь світ. Оповідання з

небуття.

Розкрадачі

гробниць

19.00 Таємні матеріали КДБ. нло Х/Ф •Оксамитові руки• Вікна Вікна. Спорт Таємні матеріали КДБ. Паранормальні явища 23.З5 Увесь світ. Оповідання

20.00 22.00 22:25 22.40

з

небуття.

гробниць

Розкрадачі


ЗІ N!/12 (9681) ЧЕТВЕР,

15

вересня

УТ-1 Доброго ранку, Украї­ но! 06.05 Ранкова молитва

06.00

06.10, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00 Новини 06.35, 07.10, 08.05, 23.40 Спорт

06.50, 07.50

Здорова сімей­

ка

Ера бізнесу Православний кален-

07.05 07.55

дар

08.45 Ранкові поради 09.00 Новини. Діловий світ 09.20 Юрій Гуляєв ~ 10.00 Х/ф •Попелюшка• 11.25 Неопалима купина 12.00, 15.00, 18.30, 21.00 Новини 12. 15 Служба розшуку дітей 12.20 Вітаємо вас ... 13.00 Абетка безпеки 13.05 Перехрестя 13.35 Святе Письмо 14.10 Народна служба порятунку- 01 14.35 Класний журнал 15.15 Подружки 15.50 Грані пізнання 16.20 Подія 16.25 Студія 5 17.00, 0125 Територія •А•

П'ЯТНИЦЯ, вересня

16

УТ-1 Доброго ранку, Украї­ но! 06.05 Ранкова молитва

06.00

06.10, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00 Новини 06.35, 07.10, 08.05, 23.45 Спорт

06.50, 07.50

Здорова сімей­

ка

07.05 07.35

Ера бізнесу Будівельний майдан­

чик

~\РПравославний кален-

~Ранкові поради

09.00 Новини. Діловий світ 09.15 Агросвіт-2005 10.05 Х/Ф •По-модному• 11.25 Театральна афіша 12.00, 15.00, 18.30, 21.00

,..

Новини 12.15 Служба розшуку дітей 12.20 Вітаємо вас ... 13.00 Абетка безпеки 13.10 Стара колекція 13.35 Спорт І ми 14.10 Місце під сонцем 14.30 Надвечір'я 15.15 Дзеркало 15.45 Естрада 16.20 Подія

СУБОТА, вересня

17 06.00 06.05 06.30 07.05 07.10 07.55 08. 1О 08.30 09.05

УТ-1 Ранкова молитва Контролер Підсумки Абзац Темник КНУКіМ Форсайт Православний Світ Клуб Суперкниги

18Хтотам? ~. Х/Ф •Те, що бачив місяць•

11.40 Досягти мети 12.15 Служба розшуку дітей 12.25 Чітко і ясно 13.05 д/Ф •Канни• 14.10 Зірки, на сцену! 14.35 Лицарі фармаціі 15.20 Парламент 16.10 Цей таємничий світ 16.35 Шлях до успіху 16.55 На пробу 17.1 О Перехрестя 17.35 Вікно в Америку НЕДІЛЯ, вересня

18

УТ-1

06.00 д/с •Водна планета• 06.45, 23.40 Концерт М. Поплавського •день знань• 07.45 Подіі світу. Підсумки 08.15 Автоконтинент 08.35 Патріот 09.00 Крок до зірок 09.25 Па-Спорт 09.55 Телефортуна 10.45 Нова армія 11.15 Сільський час 12.1 О Музика 12.35 Здоров'я 13.05 У світі хороших новин 13.25 Хто у домі хазяїн? 13.50 Рада 14.15 Знак Благодаті 14.35 д/Ф •Мова_ танцю• 15. 15 Олімпійська панорама 15.50 Мультфільм 16.20 Брати 17.05 В гостях у Д. Гордона 17.55 Футбол. Ліга чемпіонів 18.30 Новини

18.55 Футбол. Україна. •Волинь•- •Чорноморець• 21.00 Новини 21.30 Діловий світ. Тиждень 21.55 Лото •Трійка•. •Кено• 22.05 Галерея 22.30 Наш футбол 23.00 Ера бізнесу. Підсумки

1+1 Бокс по-справжньому. М. А. Баррера- Р. Піден 08.00 Хочу бути зіркою 09.00 Лото-забава 10.00 Бої чудовиськ 10.30 Концерт •Хороші пісні• 12.30 Богатирські ігри

07.00

10.09

f'

17.30 Не все так погано ... 18.00 Енергетичне поле 18.30 Новини 18.40 Діловий світ 19.00 Х/Ф •Тисяча шматочків золота»

20.45, 22.30

Під кутом

23,5

с·

21.25 Діловий світ 21.40 Спорт 21.55 Лото • Трійка•. 22.05 Центр уваги 22.40 Ситуація 22.50 Огляд преси 23.00 Підсумки 23.55 Ера свободи

сивою»

прекрасна

нянька»

15.00 Т/с •Колір гріха• 16.00 Т/с •Усі жінки- відьми• 17.00 Судові справи 17.50 Т/с •Клон• 18.50 Т/с •Моя прекрасна нянька»

16.25 Студія 5 17.00, 01.25 Територія •А• 17.30 Милосердя 18.00 Край 18.40 Діловий світ 19.00 Х/Ф •Заручники честі• 20.30 Під кутом 23 градуси з 21.25 Діловий світ 21.40 Спорт 2·1.55 Трійка. Кено 22.05 д/Ф •Обличчя протесту•

Підсумки Абзац Темник

07.00 Сніданок з 1+1 07.30 Tjc •Колір гріха• 08.30 Сніданок з 1+1 08.45 т;с •Клон• 09.45 Документ 11.00 тсн 11.15 Судові справи 12.10 Т/с •Не народися

годи Білла і Теда• Т jc •Зцілення любов'ю• 09.25 Планета Здоров'я

08.20

кра-

нянька•

15.00 Т/с •Колір гріха• 16.00 Tjc •Усі жінки- відьми• 16.50 Судові справи 17.50 Т/с •Клон• 18.00 Спортклуб 18.30, 21.00 Новини 19.00 Х/ф •Справжня любов• 20.45 Мегалот 21.25 Спорт 21.40 Суперлото. •Трійка». «Ке но))

21.50 Така мода 22.15 Наша пісня 23.00 Подіі світу. Підсумки 23.40 Енергопанорама

1+1

жар-

ти•

11.30 Хочу бути зіркою 12.30 ПроКіно 13.30 Т/с •Моя nрекрасна нянька"·

14.40 Х/Ф •Бейб• 16.30 Найрозумніший 18.10 Т/с •Моя прекрасна родина»

тсн

13.30 Т/с •Моя прекрасна нянька»

14.40 Х/Ф •Бейб-2. Порося у МІСТІ»

16.30 Перш~ей мільйон 18.10 Т/с •Моя прекрасна родина»

19.30 тсн 20.20 Х/Ф •Ван Хелсинг• 23.00 Бокс по-справжньому. М. А. Баррера- Р. Піден ІНТЕР

06.05 Т/с •Навіщо тобі алібі?• 06.50 Мультфільм 07.05 Академія сміху 07.50 МІс •Чіп і Дейл поспішають на допомогу•

08. 15 М/с •Чорний плащ• 08.40 Прокинься і співай! 09.45 Квадратний метр 10.50 Караоке на майдані 11.40 Усе дпя тебе 12.45 Мелорама 13.25 Було ваше, стало наше! 14.00 Єралаш 15.05 ВВС. Жива природа-2 16.15 Концерт 18.30 Шанс 20.00 Подробиці 20.25 Країна. Одеса 20.30 Х/Ф •Полювання за тін­ ню•

22.45 Гіннесе-шок 23.40 Х/Ф •Червоний кут• КИЇВ

07.00, 15.10 Мультфільм 07.25, 13.35, 19.45 Бережіть себе!

07.30 стн 08.05 Музика 09.00 Споживач 09.20 Власний дім 09.30 Х/Ф • Таємничий острів•

киів 06.45, 13.40 Т/с •Маленькі

07.15, 20.00 Бізнес-ситуація 07.25, 13.35, 20.10 Бережіть себе!

07.30, 12.00, 13.30, 15.30, 17.30, 20.30, 23.30 стн 08.05, 21.05 5 хвилин 08.10, 19.15 Tjc •Тінь• 09.00 Відсвіт 09.30 Х/Ф •Син полку• 10.50, 23.00 Музика 11.10, 18.30 Т/с •Дрібниці ЖИПЯ»

11.40, 15.40

11.15Імена

12.30 Tjc •На вістрі• 14.05, 21.15 Дозвольте

бов'ю• 20.00 Подробиці 20.40, 21.45 Країна. Одеса

Т/с

18.50

•Моя

прекрасна

нянька»

19.30 тсн 20.00 ТСН. ПроСпорт 20.10 Т/с •Не народися кра­ Концерт •Хороші жар­

23.10ТСН Х/ф •Євротур•

23.45

ІНТЕР Ми все про вас знаємо Подробиці. Економіка

06.05 07.00 07.10, 08.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новини 07.15, 08.15, 12.10, 20.30 Ін­

11.00 Усе дпя тебе 12. 15 Тjc •Раузан• 13.25 Ключовий момент 14.20 Квадратний метр 15.20 Єралаш 15.35 М/с •Чіп і Дейл поспішають на допомогу•

16.05 Mjc •Качині історіі• 16.30 М-кілометр 16.55 Tjc •донька садівника• 18.05 Академія сміху 18.55 Tjc •Зцілення любов'ю• · 20.00 ТСН. ПроСпорт 20.10 Концерт •Хороші 22.20 Х/ф •Авіатор• 06.05 Tfc

тати

І. Дмитрієв. Мелодекламаціі 16.30 Без дієт і рецептів 16.40 КНУКіМ 17.00 Доброго вечора, кияни! 17.45 Tjc •Мріі і дзеркала• 19.00 Діловий формат 20.15 Корпорація •Сімба•

20.00 Подробиці 20.40, 21.45 Країна. Одеса 20.45 Tjc •Кармеліта• 21.50 Наші пісні 23.35 Подробиці

бі?•

06.55 Єралаш 07.20 М/с •Чудеса на віражах•

07.45 МІс •Аладдін• 08.1 О ВВС. Людина і світ 09.20 Бадьорого ранку! 09.55 Шанс ' 11.25 Кумири і кумирчики 12.20 Смачно 13.10 LG-еврика 14.30 Імена 15.20 Наші пісні 16.55 Х/Ф •Джентльмени удачі• 18.45 Ігри патріотів 20.00 Подробиці 20.20 Інтерспорт

20.30, 21.40 Країна. Одеса 20.35 Т/с •Кармеліта• 21.45 Концерт 00.00 Х/Ф •Аnолло-13• 11.60, 17.30 Музика 11.30 Т/с •день за днем• 12.45 Концерт 13.40 Х/Ф •Кам'яна квітка• 15.40 Алюр 15.55 Подолання 16.10 Візит 16.40 Фестиваль •Повернення Майстра•

18.00 Київ класичний 18.30 Мерія 19.00, 21.10 Фестиваль •Чай­ ка-7•

20.30 СТН-тижневик 23.30 СТН-спорт ТЕТ

06.30, 11.30, 18.00 Дивись! 07.00 М/с •Капітан Симіан і космічні мавnи• 08.00 Полундра!

08.30 М/с •Суперсумо• 09.00, 20.30 Мультфільм 09 .ЗО М/с •Дикі ковбої з МуМесі•

10.00 Єралаш 10.30 Зніміть це негайно! 12.00, 19.30, 00.00 Дім-2 13.00 О. С. П.-студія 14.00 Х/Ф •Біле Ікло• 16.00 Життя прекрасне 17.00 Зніміть це негайно! 18.30 Т/с •Обережно, Задов!-

2•

21.00 Х/Ф •Французький пи­ ріг•

00.05 Т/с •Обережно, Задав!•

5

06.15 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 Час новин 06.40, 07.40, 08.40, 11.25, 22.30, 23.35 Час спорту 07.10, 08.10, 12.20, 15.20,

Новий час

ряви?•

міста»

14.00, 20.30 Мультфільм 15.00 М/с •Веселі мелодії• 15.30 Mjc •Алікс• 16.00 Т/с •Прості істини• 16.30 Т jc •Чи боїшся ти темряви?• Єралаш Велике прання Х/Ф •Надзвичайне ста­ новище-2• 00.05 Деталі

тати

14.20 Х/ф •Котовський• 16.30 Інфазахист 16.40 Без дієт і рецептів 16.45 Подолання 17.00 Перукарське мистецтво

Чорний квадрат Перлини класичної му­

07.00, 17.10 Мультфільм 07.25, 13.35, 19.00 Бережіть себе!

07.30, 15.30, 17.30, 20.30, 23.30 стн 08.05 5 хвилин 08. 1О Музика 08.50 Вісник роботодавця 09.00 Корпорація •Сімба• 09.10 Власний дім 09.20 Х/Ф •Отець Сергій» 10.40, 20.00 Музика 11 .00 Економічний вісник 11.30 д/с •Війна у повітрі• 12.20 Фестиваль •Пісня буде

Бізнес-час

09.30, 23.15 Час-тайм 10.00 - 18.45 Час новин

Дивись! Т/с •Прості істини• Т/с •Студентське жит­

поміж нас•

13.40 Х/Ф •Музична історія• 15.00 МІс •Охоронці історіі» 15.40 Фестиваль •Повернен-

22.40 Бізнес-час 09.30, 23.15 Час-тайм 10.00 - 18.45 Час новин що­ години

10.15Інновація

10.50 - 18.50 Час. Коротко щогодини

11.15 Вікно в Америку 12.35 Страва від шефа 13.15 Енергетичний журнал 14.15 VІР-жінка 16.15 П'ятий океан 16.30 Гра долі 17.15 Час пік 1В. 15 Закрита зона 18.45, 19.00, 19.45, 23.00 Час новин 19.35 Час. Важливо 20.00 Час 22.00 5 копійок

ІСТV

06.20 Факти 06.40 Х/Ф •Фортекс• 07.25 Кулінарний двобій 08.20 Телецентр моди 08.55 Х/Ф •Сават• 10.50 Квартирне питання 11.45 Фабрика краси 12.45 Факти 13.05 Докладно 13.45 Х/ф •Афера-2>о 15.50 Х/Ф •Фортекс• 16.45 Х/Ф •Янголи Чарлі• 18.45 Факти. Вечір 19.05 Х/Ф •Ніндзя з Беверлі­ Хіллз•

21.00 Х/ф •Ніккі, диявол­ молодший•

22.50 Х/Ф •Захоплення• НОВИЙ КАНАЛ 07.40 Церква Христова 08.10 Т/с •Бунтівний шлях•

Час. Коротко

ІСТV Т/с •Циганська кров• Служба розшуку дітей

05.25 06.10 06.15, 07.45, 08.45, 12.45, 18.45, 23.10 Факти 06.35, 08.35 300 сек.jгод. 06.40 Пульс Майданів 06.50, 08.10 Обережно, мо­ дерн!- 2 07.15 МІс •Справжні монс­ три•

07.50 Ділові факти 08.00, 08.55, 23.20

5

Спорт

ТЕТ Дивись! 07.00 МІс •Капітан Симіан і космічні мавnи• 08.00 Полундра!

години

10.15 Зодчий 10.30 Ви практично 10.50 - 18.50 Час.

Му-

Месі•

10.00 Єралаш 10.30 Рятуйте, ремонт! 12.00, 19.30, 00.00 Дім-2 13.00 О. С. П.-студія 14.00 Х/Ф •Молодість без

здорові Коротко

щогодини

11.15 Новобудова 12.35 Страва від шефа 13.15 Гра долі 14.15 На перший погляд 15.20 Час. Важливо 16.15 Інновація 17.15 VІР-жінка 17.45 Будмайданчик 18.15 5 копійок 18.45, 19.00, 19.45, 23.00, 00.00 Час новин 20.00 Час 00.45 Чи на п'ять?

старості•

16.00 Життя прекрасне 17.00 Рятуйте, ремонт! 18.30 Т/с •Обережно, За­ дов!-2•

дов!•

сом»

Х/Ф •Недоумки на канікулах• 17.45 Школа ремонту 19.20 Свобода слова 21.00 Х/Ф •Моя мачуха інопланетянка• 23.25 Пульс Майданів 23.45 Автопарк

НОВИЙ КАНАЛ 06.00 д/с •Машина часу• 06.50, 19.00 Репортер 07.00, 15.15 Т/с •Сабринаюна відьма•

07.20 Підйом! 07.50 Репортер. Бізнес 08.15, 12.15 Маски-шоу 08.55 Т/с •Кобра-11• 10.10 Х/Ф •503. Барракуда. Сльози Клеопатри• 12.45 Т/с •Комісар Рекс• 14.10 М/с •Завойовник Зим• 14.40 МІс •Sonic Х• 15.50 Т/с •Флорисьєнта• 16.55 Т/с •Поклик Тру•

ІСТV Факти Свобода слова Автопарк Х/Ф •Моя мачуха інопланетянка•

КАНАЛ

06.15, 19.35 Київський час 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 Час новин 06.40, 07.40, 08.40, 19.25, 22.30, 23.35 Час спорту 07.10, 08.10, 12.20, 22.00, 22.40 Бізнес-час 09.30, 23.15 Час-тайм 10.00 - 18.45 Час новин що-

06.30, 11.30, 18.00, 23.30

Королеви чистоти Х/ф •Моє літо з Де­

15.45

на•

Доброго вечора, кия­ ни!

Х/Ф •Велика замороз­

ка•

18.45, 19.00, 19.45, 23.00, 00.00 Час новин 20.00 Час 22.00 Час. Важливо 00.50 Ресторанні нотатки

нець•

•Чайка-7•

13.05 13.50

23.45

00.05 Т/с •Обережно, За­

Фестиваль

10.15, 11.15, 16.15, 17.15

13.15 Дорогами українців 14.15 Чи на п'ять? 15.20 5 елемент 18.15 д/с •Унікальна Украї­

КАНАЛ

18.40 Споживач 19.00, 21.10

Дятлови Т/с •Люба, я зменшив дітей• 10.45 Т/с •Таємниці слідс­

09.10 09.45

тва»

щогодини

06.15, 19.35 Київський час 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 Час новин

21.00 Х/Ф •Кіборг-охоро­

ної безпеки~.

11.40

Новий час

Т/с •Чи боїшся ти темряви?• 09.00 Історіі у деталях 09.30 Деталі 10.30 Велике прання 12.00, 19.30, 00.00 Дім-2 13.00 М/с •Історіі Кленового міста• 14.00, 20.30 Мультфільм 15.00 М/с •Веселі мелодіі• 15.30 М/с •Алікс• 16.00 Т/с •Прості істини• 16.30 Т/с •Чи боїшся ти темряви?• 17.00 Єралаш 18.30 Велике прання 21.00 Х/ф •2009. Стерта пам'ять• 00.05 Деталі

ня Майстра• 16.30 День знань в КНУКіМ 17.45 Гаряча тема 18.00 Хіт-базар 18.25 Шлях до успіху

відьма»

15.50 Т/с •Флорисьєнта• 16.55 Т/с •Поклик Тру• 17.50 Tjc •Агент національ­

що­

10.50 - 18.50

тя•

10.25 Т/с •Леся+Рома• 11.05 Школа ремонту 12.00 Кухня дпя •чайників• 12.45 Факти 13.05 Х/Ф •д'Артаньян і три мушкетери•

18.45 Факти 19.10 Квартирне питання 20.00 Фабрика краси 21.00 Х/Ф •Янголи Чарлі» 22.55 Х/Ф •Чаклунство»

ють!

19.15, 23.30 Спортрепортер 19.25 Т/с •Менти• 20.25 Х/Ф •дМБ-3• 21.30 Х/Ф •ДМБ-4• 22.35 Кунсткамера 23.40 Х/Ф •Важкі гроші» СТБ

06.00 Т/с •Команда А" 07.00 Вікна . 07.10 Принцип доміно 08.00 Вікна 08.15 Навколо світу 09.20 Незбагненна, але факт 10.30 Паралельний світ 11.40 Х/Ф •Слідство ведуть ЗнаТоКи. Свідок• Т/с •Пуаро Агати Кріс­

13.55

ті''

Принцип доміно Запитання дпя чемпіонів 17.00 У пошуках пригод 17.55 Вікна 18.00 Увесь світ. Вічний Єги­ пет. Пошук забутих гроб­

15.00 16.00

ниць

Таємні матеріали КДБ. Паранормальні явища 20.00 Голубий вогник 22.00 Вікна 22.25 Вікна. Спорт 22.40 Х/Ф •Земля Саннікова•

19.00

Х/Ф •Три бажання" Х/Ф ·Що ховає ЛохНесе" 19.00 Репортер 19.10 Спортрепортер 19.30 Х/Ф •Робін Гуд - принц злодіів• 22.1 О Х/Ф •Бойовище - Земля''

05.00 06.35

СТБ Х/Ф •Червоні вітрила» Х/ф •Земля Саннико-

А. Ма-

11.05 Два роялі 12.00 Сам собі режисер 13.00 Голубий вогник 15.00 Х/Ф •Самгам• 19.00 Заборонена зона 20.00 Tjc •Швидка» 21.00 Будемо жити, Макаро· вичу! Х/Ф •Боулінг для Ко­ лумбіни•

22.00

ва•

!К?COU5dtl<. . V.

Ао 15 річчя банку 15% річних по вкладах в іноземній ва.люті на перший місяць* • iJJ.Я 6КАаіJі6 на один. рік

періоду-З•

У день юбілею банку - розіzраш

,......

КІВ»

подарун.7d6 серед 6ласн.и7d6

Футбол. Гол!

6кладі8 (J ін.оземній валюті

СТБ Х/Ф •Мар'я-майстри-

.3

ня•

06.30 Подорожі натураліста 06.55 Їхні звичаї 07.50 д/ф •Охоронці• 08.50 д/Ф •дика Африка• 09.55 Мисливці і жертви 11.00 Увесь світ. Вічний Єги-

15.(17 до 15.10.2005

Бро6арське 6ідділен.ня

забутих

( 294) 5-45-73

12.00 ТІЛО ЛЮДИНИ 13.05 Навколо світу за 80

Телефон цілодобової підтримки

скарбами

14.20 Будемо

жити, Макаро­ вичу! 15.25 Телефільм

8-800-5000-200

Хjф •Дівчина без ад- r'~~~'!!f~~~~~~~~--~бе~з~к~ош~то&шй~~-~д~м~д.!бШ~'~tа~'б~на~~те~рІ~tт~~ор~•Ї.~і.}~':кp~~~a':im~~~-.-....--J

реси•

Очевидець. Неймовір­ ні історіі 18.50 Футбол. Україна. •ди­ намо• (К) - •Металіст» 21.00 Ф. Мкртчян. Історія са­ мотності 22.00 Х/Ф •Міміно•

18.00

Т/с •Агент національної безпеки•

17.50

каревич

10.30 Жертва моди 11.05 М/Ф •Місто чаклунів• 12.25 Маски-шоу 13.05 Х/Ф •Інспектор Роззя­

21.05 Х/Ф •Ефект близню­

16.00

Принцип доміно Запитання дпя чемпіонів 17.00 Навколо світу 17.55 Вікна 18.00 Увесь світ. Оповідання з небупя. Найвідоміший єгипетський воїн 19.00 Таємні матеріали КДБ. Паранормальні явища 20.00 Паралельний світ 21.00 Незбагненна, але факт 22.00 Вікна 22.25 Вікна. Спорт 22.35 Таємні матеріали КДБ. Паранормальні явища 22.40 Увесь світ. Оповідання з небупя. Найвідоміший єгипетський воїн

15.00 16.00

ва•

07.40 Т/С •БунТіВНИЙ ШЛЯХ» 09.35 Запитайте у лікаря 10.00 Усміхніться, вас зніма-

19.10 Спортрепортер 19.20 Х/Ф •Парк Юрського

пет. Пошук гробниць

ТІ•

08.30 Сто до одного 09.20 Їмо вдома 09.55 Доки всі вдома.

НОВИЙ КАНАЛ

Несе• 14.45 Х/Ф •Прихована загроза• 16.35 Х/Ф •Робін Гуд - принц злодіів• 19.00 Репортер

05.00

Т/с •Пуа ро Агати Кріс­

13.50

15.10 17.05

05.50 06. 1О 07.35 08.15

09.10, 12.15 Маски-шоу 10.00 Зх4 10.30 За гроші 11.05 М/Ф •Чудовий Барток• 12.50 Х/Ф •Що ховає Лох-

23.15

роз-

лютилися»

12.45 Tjc •Комісар Рекс• 14.10 М/с •Завойовник Зим• 14.45 М/с •Sonic Х• 15. 15 Т jc •Сабрина - юна

години

07.00 07.30

08.30 М/с •Суперсумо• 09.00, 20.30 Мультфільм 09 .ЗО МІс •дикі ковбої з

•Фаворський•

06.40, 07.40, 08.40, 19.25, 22.30, 23.35 Час спорту 07.10, 08.10, 12.20, 22.40

Вечірня казка Музика

5

07.20 Підйом! 07.50 Репортер. Бізнес 08.20, 12.15 Маски-шоу 09.00 Tfc •Кобра-11• 10.15 Х/Ф •Як вамліри

СТБ

06.00 Т/с •Команда А• 07.00 Вікна 07.10 Принцип доміно 08.00 Вікна 08.15 У пошуках пригод 09.45 Х/Ф •Оксамитові руки• 11.50 Х/Ф •Старий знайомий»

06.00 д/с •Машина часу• 06.50, 19.00 Репортер 07.00 Т/с •Сабрина - юна

19.15, 23.45 Спортрепортер 19.25 Т/с •Менти•

тва"'

зики

Споживач

17.45 Т/с •Мрії і дзеркала• 18.30 Т/с •Дрібниці ЖИТТЯ• 19.00 Діловий формат

дітей• Т/с •Таємниці слідс­

11.45 Т/с

08.30

ні•

НОВИЙ КАНАЛ

10.45

Бізнес-час

07.30, 12.00, 13.30, 15.30, 17.30, 20.30, 23.30 стн 08.05, 21.05 5 хвилин 08.10 Т/с •Тінь• 09.00 Дім живих історій 09.30 Х/ф •Джульбарс• 11 .1 О Молодіжна служба 11.30, 15.40 Т/с •Утрьох по ЖИПЮ»

три•

06.15, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 Час новин 06.40, 07.40, 08.40, 19.25, 22.30, 23.35 Час спорту 07.10, 08.10, 12.20, 22.40

20.15 23.45

З•

23.05 Пульс Майданів 23.25 Х/Ф •Сім років одруже­

відьма•

07.50 Ділові факти 08.00, 08.55, 23.00 Спорт 09.10 Дятлови 09.45 Т/с •Люба, я зменшив

КАНАЛ 19.35 Київський час.

5

Т/с •Агент національної безпеки• 21.25 Х/Ф •Мистецтво війни• 23.50 Швидкий гол! 00.00 Х/Ф •Дракула-3000·

20.20

тва»

19.20 Королеви чистоти 20.00 Кримінальні історіі 21..00 Х/Ф •Людина темряви-

ІСТV

05.30 Тjc •Циганська кров• 06.15, 07.45, 08.45, 12.45, 18.45, 22.50 Факти 06.35, 08.35 300 сек.jгод. 06.40 Пульс Майданів 06.50, 08.10 Обережно, мо­ дерн!- 2 07.15 М/с •Справжні монс-

17.00 18.30 21.00

06.30, 11.30, 18.00, 23.30

12.30, 21.30 Т/с •На вістрі• 13.15, 23.10 Музика 14::>5, 21.15 Дозвольте запи-

13.15 Драйв 14.15 Страва від шефа 15.20 5 елемент 18.15 •Арсенал• 18.40 Будмайданчик 18.45, 19.00, 19.45, 23.00, 00.00 Час новин 20.00 Час 22.00 Закрита зона 00.50 Коктейль

09.00 Історіі у деталях 09.30 Деталі 10.30 Велике прання 12.00, 19.30, 00.00 Дім-2 13.00 Mjc •Історіі Кленового

13.05 Квартирне питання 13.50 Х/Ф •Леді і чемпіон• 15.40 Т/С •Шпигунка• 16.40 Т/с •Ві-Ай-Пі• 17.40 Т/с •Таємниці слідс-

Час. Коротко

щогодини

тя•

Т/с •Маленькі Ейнштейни• 07.15 Бізнес-ситуація 07.25, 13.35, 20.10 Бережіть себе!

06.45, 13.40

10.50 - 18.50

08.30 Т/с •Чи боїшся ти тем-

ТЕТ

17. 1О

години

Дивись! 07.00 Tjc •Прості істини• 07.30 Т/с •Студентське жит­

19.30 20.00

що­

10.15, 11.15, 16.15, 17.15

ТЕТ

КИЇВ

КИЇВ пісні•

ІНТЕР •Навіщо тобі алі­

КАНАЛ Київський час

запи­

14.30

сивою•

21.20

Т/с •Утрьох по

ЖИПЮ»

12.15 Т/с •Раузан• 13.25 Ключовий момент 14.20 Єралаш 15.15 Кримінал 15.55 Я все про вас знаю 16.55 Т/с •донька садівника• 18.05 Ключовий момент 18.55 Tfc •Зцілення лю-

09.30, 23.15 Час-тайм 10.00 - 18.45 Час новин

06.30, 11.30, 18.00, 23.30

Подробиці

10.00 Т/с •Кармеліта• 11.00 Єралаш

бов'ю• 09.20 Караоке на майдані 10.05 Т/с •Кармеліта•

сивою»

07.00 Богатирські ігри 08.00 Т/с •Галідор• 09 .ОО Т/с •Ксена• 10.00 Концерт •Хороші

07.25 М/с •Неймовірні при­

07.25 Сім'я від А до Я 08.20 Т/с •Зцілення лю-

13.05 Т/с •Ксена• 14.00 тсн 14.20 Т/с •Моя прекрасна

23.50

21.30 Х/Ф •Ближче і ближче• 23.20 Вісник роботодавця 23.45 Київ класичний

Подробиці з перших

вуст

Ейнштейни•

06.05 Я все про вас знаю 06.50 Єралаш 07 .ОО Подробиці. Економіка 07.10, 08.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новини 07.15, 08.15, 12.10, 20.30 Ін­

терспорт

1+1

•завжди•

22.55

Т/с •Таємниці слідс­ тва-4• 22.20 Я так думаю 23.25 тсн

ти•

половиною

19.30

кра­

сивою»

21.15

терспорт

07.00 Сніданок з 1+1 07.30 Т/с •Колір гріха• 08.30 Сніданок з 1+1 08.45 Т/с •Клон• 09.45 Документ 11.00 тсн 11.15 Судові справи 12.10 Т/с •Не народися кра-

23.00 23.40 23.55

20.45 Т/с •Кармеліта• 21.50 Т/с •Завжди говори

ІНТЕР •Ке но•

1+1

13.05 Т/с •Ксена• 14.00 тсн 14.20 Т/с •Моя

19.30 тсн 20.00 ТСН. ПроСпорт 20.10 Т/с •Не народися

І.

tоРВJі.іtЧНА~;~:КОНСУІІЬТАЦІR "' ВАТ «&ро..рисіпЬбуД»;:м.,&роварr.t; вуя. Київська, 170. ":~ . . >',}.' , , :+',Te.ri~ 4~24-:35; факсfтеn:' 5-14-91.

:-../~

;>,.,,~я<:;-.r~:L_;.,

... , , .. \;

~,

~

,·~~·

. '·*·

/


(9681)

10.09 РАЙОННА

SPOBAPC6KA

д•РJКАВНА

РО3ПОРRДЖЕННR від З серпня

доvваrи

N! 377

року

2005

АДМІНІСТРАІ.ІІ•

старшонасників,

м. Бровари

DmKil та ІІІИТІПіВІ

""""""'

um.m A08V318Cbll0l mдrотовв НаціонаnІоІІоrо технічноrо університету Уtсраїни

Керуючись

Законами

України

сячника

«Про місцеві державні адміністра­ цїt» (із наступними змінами та до­ повненнями), «Про пожежну без­ пеку»,

з

пожеж,

безпеки,

метою

вого розвитку, керівникам сіль­ ськогосп~.арських та фермер­

ських

агропромисло-

пожежної

безперебійної ферм,

осінньо-зимовий

nіДприємств

роботи

пташиних

період

і

недопущення

форм

власності, комісії забезпечити ор-

І СІЦІМ

...

від З.О8.2005 року

І

І

NQ

З77

місвчника nожеІІиоі H3Rtlll на н'сктах ciAІІCЬКortcnONIPAKort ••,

підго­

Фещун Олександр Валерійович

пошкод­

-

І

ІЩТВІ

тварин:

Дмитриченко Василь Михайлович

місячник по­

телефонного

начальник Броварського управ­

ЧЛЕНИ КОМІСІЇ: Колесник Павло Петрович

бих кормів та затвердити поло­

інспектор Броварського уnравління. ГУ

-

Козьменко Сергій Миколайович

Погодити план залучення сил

-

Петренко Анатолій Олександрович

лиха в місті Бровари та Бровар­

Талавіра Петро Михайлович

заступник начальника управління аг­

розпоряджеН!-іЯ

ністраціІ. Дармограя

МЕТОДУ, ЯКИЙ ЗАХИЩЕНИЙ 8 ДЕРЖАВНИМИ П.\ТЕНТАМИ. схуднути з запланованним фІксованим результатом.

ЛОБАНОВ О М

Зниження ваги тіла сягає 15-25% на протязі 3-х місячного

курсу амбулаторного лІкування під наглядом ЛІкаря.

'

У скпадних ВІ!ПІ!,QКВХ харчової залежності, метаболічному

СИНДJЮМІ

'

Х,

булІМІІ

та

рІзних форм

Попереднійзапис

ожирІння

ТОВ ,;Вінсо-Вікна~~;j['.~

на авт:~~~.~Зел~. /.'~

f,"~~ Ш&.ООИіll\1

.'(,.

'

sиаии•м nк.

:те!{,: 8 (294) 6-95-93, 8 (067) 685~22·~·

·

J. 92. -4 .. -.47 (Бр .. ОВ?РИ); ~ ·. 239~10-67 (КИІВ}.::е;

sl

(;;~.; 1 . · .;,~~~ f, ·А~ТА:ЖНИКІВ' (віД .9~0 "" грн.)·

.

.. ·

-

ІІІОІІОВІКІВ

&УДІВЕІІЬНИХ

ЧОІІОВІКІВ ТА ЖІНОК ДІІ8

СПЕЦІАJІЬНОСІІЙ;

ДУКЦІІ.

І.

Іі..

тру соціальних спужб дпя сІм·і, Дітей та молодІ.

r.

ІСПАНІЇ, ТУРЕЧЧИНИ.

'~": "!'!' W~-:.~1J L..r"UL.:.AJJ1JS'~·::"t::'~·

'. iІcn•PI·BiftCIA'I'Miiklf1 ТІСІІ.РІ; ПІДСОВНІ РОВІТНИКИ.

СГІІВЗАСНОВНИКИ:

колекmuв

релакuіі газеmu, Броварські міська і раuонна ралu, раuонна лержалмінісmраuія.

Свідоцтво про державну

реєстрацію кl ['( 259 від 10. 12. 1997р. lнilerrc

61285

8

го відділень та групи естетичного розвитку дітей дошкільного віку.

ІІІІнІІІІ РІЙОНІ Fеа.nоrоразвІдІСІІ 5.

15

вересня

2005

року за

5-15-97.

що загальні збори учасни­ ків товариства відбудуться 11 жовтня 2005 року о 14.00 за адресою: Київ­ ська обл., м. Бровари, вул. Залізнична, 5.

1. Звіт адміністрації про проведену роботу за І півріч­ чя 2005 року та затверджен­ ня балансів. 2. Затвердження нової ре­ дакцїі статуту ТОВ БМФ

ТІРІИОИІ. довідки за тел.: 5-36-14, 240-46-77, 592-05-22, 592-74-32.

«Дружба» (вихід членів това­

риства та nридбання їх час­ ток).

І Втрачений атестат про середню освіту, серія МА Ng 011254, виданий Броварським училищем фізичної культури (БУФК) від

21.06.1994 року на ім'я МІ КУЄВОЇ Світnани Володимирівни, вважати недійсним. 1111 Втрачене свідоцтво про реєстрацію спілки садівницьких товариств масиву •Богданівський• N2 З 1 від 24.05.2000 року, виданий Броварським районним управлін­ ням юстиції, вважати недійсним.

11

До уваrи мешканців вуn. Іо33'сднанн•І Для врахування громадських і приватних інтересів під час планування

і забудови території на місцевому рівні 15 вересня 2005 року о 19.00 в актовому залі ЗОШ Ng 9 відбудуться громадські обговорення щодо бу­ дівництва багатоповерхового житлового будинку по вул. Возз'єднання, за житловим будинком NQ 11, поряд з територією ЗОШ NQ 9, за участю інвестора - забудовника та представників проектної організаціі. Запрошуємо взяти участь у обговореннях мешканців прилеглих бу­ динків та розглянути пропозиції щодо будівництва зазначеного об'єкта.

Відqіл містобудування та архітектури Броварської міської ради.

~~·.!-',~.3-~~, ААРЕСА:

рІА, ріііонноr аержавної uмiнicmpauii.

62

CDMAI

Заробітна плата - за домовленістю. Адреса: м. Бровари; вул. Meta~

раііонної

"'

OiJ®~[i!il:[lill@u

RIIIIIMII

НОМер Vi.PO~IPD

.\

ВИРОБ­

~-<ur::m><•

ma

2005-2

ТОВ &МФ «Дружба»

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДРУГОГО НОМЕРА БЕЗКОШТОВНЕ.

НИЦТВА ІТАЛІЇ;

міської

УЧНІВ НА

З. МУ3ИСІНІ: вокал, інструменти- форте­

12-Б. Довідки за тел.:

.

СКЛО ВИРОБНИЦТВА ПОЛЬЩІ,

;;~в,і::Теі!•; ,,._

170.

адресою: м. Бровари, бульв. Незалежності,

ІРІМИЙ ВИЇВСЬКИЙ

ДЕРЕВ'ЯНІ ВІКНА ТА ДВЕРІ;

кімн.

піано, скрипка, домра, баян, акордеон, бандура,

нів) проводиться до

АкцІ•

ПідПРИЄМСТВО ПРОПОНУ&:

;

1 (головний),

8 (044) 454·94-84, 454·94·85.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

3

50З·З4-1 з.

ФУРНІТУРУ

Тел.:

Прийом документів (та прослуховування уч­

Киев, у л. Строителей, З, к.

.

· : ·тел.: 8 (044) 559-ОЗ·9~.

ДВЕРНУ

Київ, КПІ, корп.

за адресою: вул. Горького,

'iir: (044) 592·86·21' 592·48·94, 592-52·25.

Місце роботи-

8 J06~)

з 15 вересня р. у міру комплектації навчальних груп. Добір у групи - . до 1 жовтня 2005 р. За довідками звертатися: м. Бровари, ЗОШ N!! 9, тел.: 5-30-90 - директор.

НАВЧАННЯ ПО КЛАСУ БАНДУРИ БЕЗПЛАТНЕ.

1ЇRАЬІЕ RІІАЬІ

РІМОНТУ ІІІІКТРОКАРА (від 1250 грн.).

559-9З~О6,

Початок занять -

2005

люнок, живопис, ліплення).

WНІRІ •

.Jfiii'AIIfllltlf ІІІПІWУІ'ІІ

ТОНАВАНТА:ЖУВАЧІВ

1 "... район станції метро «Лісов,а».~

Наявність санітарно'і книжки обов'язкова.

&рввврськuх

0.1.

вводяться новІ nравила

до піДготовчих груn хореографічн<>го, художньо-

IIAJ'IIJIUIЬIE

· "

;~ (від 1250 грн.); ·~ СІІІОСАР·-ЕІІІКТРИКА

.

ВИПУСКУ ХАРЧОВОІ ПРО­

на

U

ями та засобами масової інформації.

• начапьнкк відДілу соціальної роботи цен­

Q1PAHU!J3CKUf

·~ ВОАІЇВ ІІІІКТРО- І .... :;[

1О '

учні

гітара, труба, кпарнет, флейта (сопілка), а також

15, каб. N220

CEKPEIAPR

також

завідувач сектора з nит'"" внутрішньОї nо­ лtтики, зв'язків з громадськими органіаацІ·

психотерапевтичну 1 метаболІчну програми.

на' постійну роботу потрібdіі-і .

передбачене

аnа·рату адміністрацІї;

-

(044) 550-41-43; 279-50-57; 8-050-915-68-71;

тадовідкизател.:

Приймаються

класів на дворічну підготовку.

2. 08РА30ТВОРЧІ МИСТЕЦТВО (ма­ - головний сnеціаліст юридичного відДіпу

стаціонарне лІкування,. що мІстить у собІ обширну

у приміщенні поліклІнІки СПУ, вул. Рейтарська,

українська мова і література.

1. ХОРІОІ'РАФІЧНІ (естрадно-сучасний

ЗА ДОПОМОГОЮ НОВОГО АВТОРСЬКОГО, НАУКОВО ОБГРУНТОВАНОГО

·

дисциплін: математика, фізика, ·

та народний танець);

Автор ІІІІТСІДУ, ІІНДІІДІТ ІІІІДІІЧІІІХ науr, ЗО вариантів методу "Славянская кпиника", що підбираються ІnІІ:8JН'ІСІІХІІТ8ІІапtІВІ' вищої 1111 пгорІі індивідуально, враховуючи новітні досяrмення науки, дозволяє

здійснюється за . з трьох ;

системою

НАІІІАІІІtНИЙ РІК НА ІІДДІJІЕННІ:

КОМПЛЕКСНІ ПРОГРАМИ ЛІКУВАННЯ НАДМІРНОЇ ВАГИ, ХАРЧОВОТ ЗАЛЕЖНОСТІ, ТЯГОТІННЯ ДО СОЛОДОЩІВ, БУЛІМff

Підготовка рейтинговою

OrOIIOIIIYE HASIP

Ліцензія МОЗ УІ<І!еІн~ дБ 1\111~06389 від 22.04.2005 р. www.ck.mk.ua. E-mall. SCOmkSВt.net

rono-A nlup ІСІІІнІки

:~~~fи~~~~~~~~~~в~,~;~; ,

&ІІІІІСЬІІІісІаа АІПІІІІ BDJI МІСТ

1'

І-~

ВАРАКСІН І В

покласти

голова адміністрацїІ.

t'Nf:l.~~~(al

ПJ)ийом nрОВОДЯТЬ:

голови

М. Ф. ДІДЕНКО,

тань та підведення підсумків мі-

~

••

nрийому до університету.

розпорядження

Ю. І. КУШНІРЕНКО, керівник апарату адміністрації.

З. Створити районну комісію для вирішення організаційних пи­

9 років).

7. Визнати таким, що втратило

першого заступника голови адмі­

ропромислового розвиткУ.

ському районі.

фер­

(філія працює

3$i$tliя·ripogb;o,ятE.- nровідні ;

~~ З цього навча~ьного року

го

агропромислового розвитку;

-

та

від 28.08.200З р. N!! З94. 8. Контроль за виконанням цьо­

головний зоотехнік управління

-

на тварин­

райдержадміністрації

спеціаліст управління праці та со­

ціального захисту населення;

та засобів на гасіння пожеж, лікві­ дації аварій і наслідків стихійного

і

НІ Ііазі СІРІ. . .ОЇ ІІІІСОRИ tll 9

мерських підприємствах району незалежно від форм власності. чинність,

МНС України в Київській області;

ження про нього.

зв'язку

сільськогосподарських

мислового розвитку, заступник голови комісіі.

жежної безпеки на тваринницьких фермах, пташниках і складах гру­

nриміщень

ницьких фермах та пташниках в

начальник управління агропро­

-

робництва ЗАТ «А.Е.С. Київобле­ нерго» у Броварському та Борис­ пільському РЕМах забезпечити перевірку ліній електроnередач тваринницьких

з•іЙСНІОЕ НІІіtІ CJIVI8Чi8 да іtJОІ-ІіІС8Ї 8іН

ви­

Начальнику центру елек­ трозв'язку N!! 1 «Укртелеком» ор­ ганізувати оперативний ремонт

ління ГУ МНС України в Київській області, заступник голови комісіі;

по З 1 жовтня

директора

6.

заступник голови адміністраціі, го­

-

в районі. 5. Застуnнику

пташників в господарствах райо­ ну незалежно від форм власності.

лова комісіі; Алєксєєнко Михайло Трохимович

ганізаційне проведення місячника

до

раИОИНОІ КОМІСІІ ДІІІ ІИрІІНННІ орІ'ОІІІИЦІИНИХ ІІІТСІІІІІ ТІ ІІАUДІИНІ = 1 1

жень будівель та загибелі людей і

1 . Оголосити з 1 2005 року в районі

всіх

до розпорядження голови адміністраціі

товки ЇХ ДО ЗИМОВОГО утримаННЯ,

2.

на

ДОДАТОК З

місць збереження грубих кормів в

також

Управлінню

4.

господарств всіх форм власності,

а

безпеки

попередження

забезпечення

тваринницьких

пожежної

об'єктах сільськогосподарського виробництва (додаток N2 З).

'

•КиївсЬКІІіі поІІітехнічНІІй інстмтут•

07400,

Кuівська обл., м. Броварu,

бульв. Незалежності,

Втрачений державний акт на право

nриватної власності на землю, серія ІІІ· КВ Ng 021814, виданий Зцворицькою сіль­ ською радою від 17.09.1999 року на ім'я

КІХНО Антоніни йосипівни, вважати недій­

сним.

1!1 Втрачений сертифікат на земельну частку (пай), серія КВ N!! 0253802, виданий Броварською райдержадміністрацією на ім'я ВАСЮКА Миколи Івановича жителя с. Велика Димерка, вважати недійсним.

І Втрачене посвідчення ліквідатора ава­ рії на ЧАЕС 11 категорії, серія А N2 204010, виданий Київською облдержадміністраці­ єю на ім'я КАЧАН Любові Іванівни, jважати

.,

недійсним.

2.

Pu.aкmop: 4-03-76. Засmупнuк pu.aкmopa: 4-21-34.

BiAAiAu: соuіальнuх

сільського rocnoAapcmвa 4-02-92; nромuсловосmі і

numaнь,

лuсmів

і

масової poбomu

4-04-81;

npuuoм оголошень 4-23-26. • Редакція не завждu поділяє позицію авторів. • За точність викладених фактів вІдповІдає автор. • Листування з читача..чи - на сторІнках zазети. • За з..чtст рекла..чи вІдповІдальність несе рекла..чодавець..

бухгалтерія,

ВіААруковано в ЗАТ "Броварська Арукарня" уnравління у справах npecu ma інформаuіі Кuївськоі облАержаАМінісmраuіі.

Зам. Тираж

2972 2780

прим.

#72 2005  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you