Page 1

асІх

СЕРЕДА,

15 ТРАВНЯ 1991 РОКУ

Ціна

72 (8179)

коп.

5

Орrвн &ро-рсьноrо 81Сьнному Номпарт1J України. м1сьної 1 районної Рад народних депутаТІв НиІвсьноІ oбnacn

НОТАТНИ ІЗ

СЕС/І

ХОЧА специфіка ·вJПІуску газети

(' ·

1

РАЙОННО! РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ не дозвоJПІла

обмежилися ознайомленням на власників фермерських

своєчасно проінформувати читачів •Нового жит­ тю~ про зміст розмови на шостій cecli районної Ради народних депутатів, проте сьогоДнІ вже мож­ на стверджувати точно: прийняті на ній ріШення стануть помітною сторінкою в історІІ Броварщннн. Маю на увазі ріШення •Про надання земель гро­ мадянам для ведення селянського (фермерського) господарства». Але дещо детальнlmе про те. як проходило обговорення цього та 1вmого питання по­ рядку

заступник

голови

райвиконкому,

А,

В.

Березовський

же

ви­

нонvються

спробував

положення

Броварщині.

проаналізувати.

Земещ:.ного

як

Кодексу

було

задоволено.

УРСР

досвід

непересічне

-

Щодо

площу,

важко

сназати,

на

щ

ян

цілі

Рад і дирекцій радгоспів ються

десятки,

сотні

важно

виділено.

·

-

інших

вирішили поки

щоб nобачити.

t

Запитайте сьогодні

Тарасівни.· інших

v жите­ сіл,

по­

близу яких розташовані дачнt масиви. чим для них є «нашестя• дачників. 1 вам змалюють нартину в далеко не nривабливих тонах.

Таи, дачні ділянки nотрібні. але ж при цьому не

суб' -.тивну

д.vмну:

спустошуючt

селян.

набіги

Висловлю

нів. понівечені дерева в лісових смvгах

-

·місцях

улюбленого

аж ніян не сприяють

масивах та лісо

відпочиннv

зміцненню

містом і селом, підривають

v

~.-:,-:r..

нонтактів

між

BiPv

в можли­

тверезим

розрахун­

людей

вість досягнення соціально'! справе:дливості. Отож нажу: у справі надання земЛl під дачі слід, неруватнея не лише емоцІями, благими намі­ рами·. ком

але

й

здоровим

глуздом.

...

Не можу назвати інакше. як таИШІ, що відпові­ дає потребі дня. курс районноУ Ради народних де­ nутатів на рівноправність УСіХ форм rосподарю­ ваннн. Маю на увазі розвиток селянських (фермер­

сьних) господарств. Але годі сподіватися. як під­ Jфеслив А. В. Березовсьний. що їх власвини вже

найближчим часом

рити достатон

v

зможуть нагодувати

nродунтах харчування.

нас.

crw

І він, оче­

видно. має рацію. бо ж і досвідУ новоявленим фер­

·мерам бранує, і техніни для обробітнv землі

д1йно'і та довговічної

-

-

на­

немає. і родючість грунтів

не скрізь здатна дати очінуванv віддачу.

У цьому випадкv цілком виправданою була не­

спішність, якv демонструВали депутати.

ВАТИ

Вони не

КОШТИ

КУДИ

ДЛЯ

БАГАТОДІТНИМ ТА ІНВАЛІДАМ.

КОЛЕКТИВИ,

МОЖНА

ПЕРЕРАХУ­

НАДАННЯ

СІМ'ЯМ, ПРАВДА.

ЯК,

ДОПО:\ЮГІ!

ДІТЯі\1-СУ!РОТА.\[ ДЕЯКІ ТРУДОБ~

НАПРИКЛАД.

На

думну

дирентора

й

самим

фермерам

слід

РАЮТЬ ДЛЯ

радгос.пv

·яну

усвідомити.

БУДІВЕЛЬНОГО

Отже.

ношу

же,

ПОС'l !ПШ.J·

час.

стурбованістю

за

майбутню

долю

приміром,

М. Ляnун.

і в той

бути

із

же

таких

при-

«nРасилівський•.

час

Питан11я .він

цІлком

законо­

держзамовлеІНням

на

ви­

робництво сільськогосподарсько-ї продукції у то· му ж <<Крас.иліІВському>>, яищо нільність землі в ньому За останні роки з:меншилася на кілька сот

гентарів? Підвищувати родючість грунтів? Але ж вона і т.:~.к досить висона. Вишукувати t додаrкDІВі землі?

Іх

фермерства

практично

не

слід

немає.

посnіШати.

чити результати, анІж Тим же nроблемам

Тому

із

розвитком

Краще

раз

поба­

десять раз ПО'Іутн про них. фермерства, виділення ;зем­

Лі під дачі, городи присвяти,в свій виступ на сесії й голова районної . Ради народних депутатів Є.- Ф.

Томі'н. Позиція райвиконке~:v~у в цій спраІВі чітка: слLд вишукувати всі можливості,. що-б задоІВо.ль­

·

ня.ти

прохання

продумано.

необхіДно

стування

же

Але

й

служби.

дооомогу

На

промисловиШім

збираюся

ць~го

з

боку

РТП,

до-говірній· основ! мають

певну

думках.

землі.

а

ВИq{О·

·

переповідати

зміст

Наголосив ·лише· на найважливі- •

Головне.

робили єдине земельного

кількість

будматеріалаJ:'v!И,

детально

виступів на сесії. ших

до

господарсrвам

й стосуніш між промисловими підпри· радгоспами. Радгоспи надають у ко-ри

тl допомагають селянам нують інші роботи.

... Не

пі'дходити

фермерсьним

бу>де надавати

ветеринарної будуватися ємС'11Вами і

ЛІQДей.

Тим:

здається.

що

депутати

ставлення до здійснення занонодавства.

1 витримну й 'розумний

положень

проявивши

ризик

ви­

при

водночас.

цьому

Треба'

тільни. щоб таною ретельною продуманlстю й гос­ подарсьним nідходом бу ли поона"!енІ й дії Рад у цьGМу

питанні

непорозу;мінь,

на

а

місцях.

то

й

Тоді

менше

виникатиме

нонфліктів.

Рішучість. розумнИЙ розрахунок пита•ннях повинні лооднуватися з

.

й

власвинам

·

намаганням

бистих

допомогти

nід'Собних,

тим

же

фермерських

v земельних вимоrливістю

господарств.

осо­

Не

так, звичайно, як це склалося у Велиній Димерці.

Де, як пшnе один із читачів. заповзятливі механіза­ тори, користуючFсь без:нонт.рольністю відnові­ дальних

ги,

осіб, а також в€линим попито.м вста·новили та~rсу. що її іна>кше як

на

послу­ здирниць­

ною не назвеш. Плату там беруть на свій розсуд: за нам ол от бункера соломи 5 крб.. за оранну

-

на

ділі

підтвердяІl'ь

ефентивно,' а

своє

турбота

про

найголовнішими.

новмвлен!

бажання

фермери

господарювати

удоононал€ння, ·здій­

СJ1€ІННЯ положенЬ земельноУ реформи стане для всіх депутатіІІІ усіх Р.:~.д народних •депутатів Н€­ від'ємною, по.всяндеиною турботою.

В.

НЕБРАТ.

бла-

квнтон ви не дачем

Тож,

nОШТіВ

~'!ОГИ

за

каР&>ованців,

5

щ.1

пгодУ·:VІана

о.:jержзн•;·,,

НОВИХ

;;;цс;т

,J.lЯ

-=іОП'і

Сі\j)ИВДЖtі:І::r.

;;()ЛtН<

і престар:.1ю: ;.tас,·ь МОЖ.1ИВЇ-СТЬ ПС1.1l"ГШНТИ

купуючи

тільки станет€ гля­ прекрасної кон­

впе.~нсJ!,

тана

форма

ЖИТТЯ

Чого жен

з

С<ВН' б):С:Нd fJ'J,iH;H1. rplXd TRї·::~r. нонас

не

р::1:1

зував зароб:Іені Ці

на

рахунки

n;.;pe~;.;.

ііJ~JбО!:>ссн­

plJ!JI)y1<,н',-.

цертrної програми, де по­ ряд Із колективами ху­ до·жньої самодіяльності візь:v~уть участь артисти.

них фондів.

лишається

невіі(о:-1ю1.

ІШївсьних поети і

Цього

прн

театрів. відомі ли.сьменники.

nредставники

цернвн.

Не

саме

і

в

Проте

!\ОМу

rt. :m.Іі при­ йшла цн :1опо:чо:-;J -- ::R· ж

якій

ра;;у

пощ1lіі

гласнщ·ті (крім журна.lіс­ тів «Но!!ого ЖИТТЯ>>, ПО­

ні товари підвищеного попиту (вітальні, різнома­ нітні дивани і ліжка меб­

ДП на МаDафС·Ні ВИС!!іТ· люватюtе республінанське телебачення) ;to 21-'і го­ дини будуть підраховані усі пр!'бутки від про­

левої фабрики <<Дружба»,

дажу

телевізори

цlї товарів. А також на· звані і адреси благодій­

ТJльки

матимете

можли­

вість ·придбати на аунц!о­

нольоро>ві

((Електрон» та «'ІОність»,

квитків

мінрохвильові печі. а та­ нож пральні та швейні

ниЦТІВа.

машини,

ній

пило,соси,

.

вари,

само­

електромі-ксери,

еJІектрокавоrваркн,

nрас­

ни, світильники, сервізи) . Головне в!дчуєте, що nритаманні людям безко­ рисJІивіС'ТЬ і доброта сnроможні зробити справ­ жні

дива

-

тамувати

чу>tшй білч· і лінувати Ду­ шу, зІгрівати теплом тих, хто, здавалось би, підно­ рився долі і вже не в си­ лах чеІІіати .від когось співчуття

...

Недаремно динці ~витка

на обнлає вірш із

словами:

Люди! Люди! Хай добро озветься! Ндіть · назустріч, Дійте, не мовчіть.

До речі,

на більшості

заступника

.міськвнно.ннОІМу,

голо­

гоJІо­

ви фоінду Миру Лідії Ва­ tи:лівни Зіновсь:кої. яна взяла на себе відчутну частну турбот по органі­ заціІ «Марафону милосердя». · Взага.лі ж усі члени

підприємств

хунок міськвико.нному для потреб найменш захи­

щених

ня

категорій

надійшло

населен-

аж...

810 ·

нарбованців. Де ж реш­ та? Так, вже сьогодні під загрозою голоду 16 6ди­ ноних престарілих. Яі\і безплатно харчуються в їдаJІьнях мІста. Бо рані­ і:uе мnсячний абонемент на обід коштував 45 кар­ бованців, нинІ ж він подо­ рожчав удвічі. Хто ж по­ дбає npo ·них, допО\Може

цієї

та

недав­ нвітня

цей день за•роблено 33 тисячі карбованців. Од­ нак на nозабюджетний ра­

ідея

за­

р~:аліза­

було проведено суботник милосердя. Шдомо. що в

вижити? Ось яrне

проведення цього

і

· зовсі:v1 20

принлад.

Діяти напе,рен!р обста­ винам оце, мабуть. і є нрещо дирентора СШ N9 5 ЛідіУ Ол-енсіївни Прудної, якій належить

ви

що

ця

і

ходить до оргномітету. ма­

Та .все ж оаме

вірити.

кого

саме

дітя:.т

ходу,

перші два були

допомо­

заради

рафону.

;\'Q 2, ORB АЮЩ ІНШ;m

оргко~Іітету

городна акція. Зараз уся інфо}"J.мащя про них над­

одної сотни городу 5 нрб. Д€ вже сnоді:ватися. що в людей віД таної турботи про роооитон особис­ тих підсобних господарств не опустяться руки? Онрім «земельних», сесія райради розглянула й інш! важливі питання, пов'язані з життям району.

Хочеться тільни

грошоJJу

ТИ!М,

тут

марафону,

проводитиметься

гу

ПШЗДА

МИЛОСЕРДНО!

пJІанується

під

СИЛУ.

дачнянів

на І'льсьні магазини. каравани машин із будівель­ ними матеріалами v суnроводі потужних автокра­

У

РОПРОМБАНКУ,

вручити

виступають проти.

Янщо в Придесенні можливості дачного -будівниц­ тва вичерпано, підкреслив А. В. Березовський. то в інших населених пунктах його можна було б роз~ вивати. Але знову ж -'- не захоплюватися гіган-

сл!!,\. nіддаВ/іТИ vтЕ~нам самих

РАФОН»

ефек­

цю .~ді­

вони беруть на свої плечі. адже щоденна робота по 12-15 годин без вихідних не кожному буде під

мірні. Як,

скрізь є vмови для повно­

Фрунзівни.

меншу

ШЛЯХ (НЛАДУТЬ ГРОШІ НА ОШАДНУ ХШ',Н· КУ КОНКРЕТНІй ЗНЕДОЛЕНІИ ДИТИНІ)

те,

щодня до

ведення особистого підсобного господарства по 2 гентари землі. ян і передбачено занонодавством. .Вийде 52 тисячі гектарів. Тобто треба буде розділити весь орний клин. А \І..fі;,І . же тоді год.vвати х:о,:добу? Де вирощувати оьu..,і, фураж? Не можна обійти мовчс.r:tnuю й питання виділен­ ня землі під дачне будіьrt.nцт.во. На сьогодні в ра­ йоні виділено 17 тисяч J.ііjІмrюк загальною площею 1.300 гентарів. Побутують думки: варто продовжу~

Бобрика.

розширити

. СПЕЦРАХУНОК

МФО 321499 З ПОМІТІЮЮ <-:\1А­ БRОВАРСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ Аf'­

депутати райради.

говорив його директор М.

но, звичайно. в це повірити. але уявіть: всі 26 ти­ сяч господарів дворів із району захотіли взяти для

лів

дати

ОГОЛОШЕНО

N9 000142806

ДІЮЧОГО

Зі

го задоволення побажань і селян, і городян. Важ~

fтизмом. не поспішати.

що

що її господар уміє

міських господарств. як радгосп

знаю, ян хто. а я поділяю думкv А. В. Бе­ Так. землю людям слід давати. але резовсьного. не можна це робити бездумно. без урахування спе­

-

НВИТЮВ.

·

ростатиме бур'янами й чагарниками?· Про це ж, до речі, говорили в своїх вистуnах і

Та

надходять і задовольня~

ІншІ ж

«МАРАФОН МИЛОСЕРДЯ>>, ПРО ПРОВЕДЕН­ НЯ ЯКОГО 17 ТРАВНЯ В ШКОЛІ ."-1~ 5 МИ ПОВІДОМИЛИ НАШИМ ЧИТАЧА!\1 У <<НОВО­ МУ іЮІТТІ>> Ng 66, НАБИРАЄ СИЛ. У ІШЮЛАХ. НА ПІДПРИЄМСТВАХ 1\ПСТ А ВЖЕ РОЗJЮБ­ СЮДЖЕНО БІЛЬШЕ 3 ТИСЯЧ БЛАГОДІИНИХ

в

понад двом

«Гоголівсьний• А. Т. Косенна. фермерський рух приречений на загибель. янщо не надавати його учаснннам допомоги з бону держави та радгосnів.

.. .Не

вати цю справу далі,

історичне

І таний підхід ділном виправданий: навіщо по­ спішно давати людині землю, ноли вона потtм за­

заяв.

цифіни господарств.. Не

ОЗВЕТЬСЯ...

госnо­

ляпну,

Снільни

сназатв

адже

певен,

тивно трудитися, а вже nотім

хочете

землі

і.

району рішення:· видіJІИТН

ставив дуже гострі снlльни

роботи в сільсьномv

значалась в заяві.

у фермери? т~чно

НЕХАЙ ДОБРО

цих

десяткам жИтелів Броварщипи ділянни землі під фермерсьні госnодарства. Стосовно одних особливих емоцій і вагань не було й землю їм виділяли v тій нільності. що за-

А ви не

nрийнято

масштабах

Назву танv цифру: на день проведення сесії надійшло понад 7 тисяч заяв про виділення землі під городи та для ведення підсобного господарства.

заяв

стосовно

Ось так. зваживши «За» і <<ПРОТИ». й намагалися дійти сnільної згоди. Після бурхливих диснvсій і

·

Переважну більшість

характеристини

дарстві, і наявнісrь у власності техніки. худоби ...

аграрної

номісії по проведенню земельної реформи

1

спеціаJІЬНість.

питання «Про Доповідач -'-

голова

номентарі,

:••·················;

зі списном нандидатур господарств. але й за­

людей. що їх могли дати присутнім головний інже­ нер-земJіевпоряднин району М. В. Колодій. голови селищної. сільських Рад. директори радгосnів. До уваги бралося все: і вік майбутніх фермеРів. і їх

денного.

РОЗПОЧАЛАСЯ сесія розглядом хід земельної реформи в районі•.

на

слухали

Ми л о с гр дя

широке

коло

проблем тримають у полі зору

організатори

фону.

мара­

Приє.днавши.сь

норисвої

справи.

до ви

внесете свій посильний вклад у благо.родну місію і

станет-е

співучасиином

цікавих подій, яні розпо­ чнуться о 9 ран~у і три­ ІВатимуть до вечора у СШ

Ng 5. Н.

ЧЕМЕРИЧЕНКО.


2

8 15

стор.

травня

1991

сН О В Е

р.

У цей незаОутній день ... односельців,

котРІ

не

по­

ликої Вітчизняної. На nочесній ваРТі біля nам'­

Всесоюзна Книга .пам'яті,_

ятника завмерли учні міс­ цевої школи та воїни од­ нієї з військових частин.

.

До дять

мікрофонів nlдxoголова сільської

тури , яким керує Тетяна Мехед. До пам'ятника . в супроводі молодшого

Ради Л. М . Ячник. вете­ рани війни М. М. Пасту­ шенка, М. В. Макаренко. застуnник голрви район­ ної Ради О . С. Рачинсь­ ка.

яка

· nісля

вистуnу

вручила ордени Вітчиз· няної війни 2-го стуnеня ветеранам МикоЛі Оnана­ совичу Довгодькv та Пет­ РУ Петровичу Маляревсь-

.

· кому.

І

ось

юча·

9

Звучать

травня на централь­ nлощі Рожнів зібра­

ній

лися жителі села. вшанувати пам'ять

ма

щоб

настала

частина

удари

і пісня

v

nом•

метроно­ сте­

виконанні

місцевого

327

хвилю­ мітингу.

«Стеnом.

хору

будинку

представників nокоління nід­

ходить Параскавія Нау­ ~івна Довгодько. в якої не nовернулися з війни чо.ловік і син, і від імені

нуль-

усіх

матерів

села

с

кладе

квіти.

центру

Розnочато

роботи по

рудженню зроблено ня

трьох

дат.

села.

Торік було

У

-

меморіаль­ перенести

МАЛІй

вдова Парасиовіл Наумів­

безвісти , травеІНь 1944 року. ИУХТИИ Нузьма Захарович, 1916 року народження, українець, рядовий.

воді

цропав

на ДОВГОДЬКО в супро­ молоді;

почесна вар­

безвіJСти,

грудень

1~4:.!

МАЛІй

рону

МАЛІй року

народження,

загинув у бою ЛАТИННИИ

1913

рону

довий,

україжщь,

rрудю1 Михайло

!Народження ,

пропав

року

1907 J>OKY

довий;

народження,

nропав

ря­

J!ИЗУН

Проніn

українець,

1899

народження,

уир.аїнець,

.

рядовий,

безвісти , т.равень 1944 року. J!Ul1A'1'A lван Савович, 1924 року народження, українець , рядовий , пропав

Свято ЗІ

-

очах

слЬозами

саме

чисто-зворушливим

воно у ня до лим у

СоболівЦі.

J~ОПАТА

уро­

року

бу ло

9

nомер

у

nішов

страшному

голодомору , односельчани ,

тих. хто іЗ життя,

завчасно захищаю­

року

пам'ятників

ються тинrу

поклада­

квіти. Вед.vча мі­ О. В. Терещенко

заnрошує до мікрофона ветерана Великої · Вітчиз­

няної війни П. Т.

Оцуна.

Сnогади. спогади.. . У серці кожного відлунюють весняним

болем.

вони Над

розмаїттям.

радгосnними

·

ланами

над ЛУ'

нають fдари· дзвону . На мітингу вистуnили

також М. С. Татарин. М. П. Оцун. - Ми часто ходимо до

гил.

оцих

-

робей.

символічних

мо­

сказала М. І. Во­

-

Такою

·

ж ува-

народження,

nропав безвісти,

чи Рідну землю від воро­ гів. хто помер від голоду .

До

1898

рядовий,

1944 року.

11етро L:аветйович, 1912 року народження, українець, рядоВІtй, пропав оезв іtети, травень 1944 року . JЮШАИ Пет1 ро Васильович, 1917 . року народженна. українець , рядовий, пропав оезвісти, вересень 1ІН3 року. J1ЕЩЕНКО Микола Юхимович, 1921

J1lJHA1A

щоб віддати данину nам'­ яті 1 скорботи. У Ннизі Пам'яті та Ннизі. Смутку )мена

Гаврилович,

унраїнець ,

пропав безвісти, травень

війни . та тим.

33-мv від nрийшли

Jlа·врі•н

народження ,

року .

проnав безвісти, . травень 1944 року. J!lJHA1A · Нинисрrр L-авел1йович, 1~І08 рону народження, уираі.нець. рядовий,

трав­

nам'ятників загиб­ роки Великої Віт­

чизнЯної хто

на

таким

194;j

липень

. гою

треба огорнути й ін­ Ші могили жертв фашиз­ му в селі... То наша па­ м'ять .. . То наш біль ...

Звучить

пом.

реквієм

стеnом.·.. •.

ятника

«Сте­

До

підходить

пам'-·

солдат­

ська вдова Параска Ан­ дРіївна ка

Оцун .

вдова

-

ної печалі. квіти

до

гиблим

та

лим від голоду

Вона

вІч­

кладе

nам ' ятника хустку

за­

з хлі­

бом до nам'ятника nомер-

1933

священик

отець

відправив

nанахиду

nомерлих

від

.

Борис по

голоду

і

загиблих у роки війни.

травень

рядовий,

року.

1944

ЛИСОГОР Олексій Ілліч, 1901 року народження, росіянин, рядовий, проnав безвісти , травень 1944 року . МАГ)-(ЕНlЮ Іван ПеТtРОВИЧ, 1924 рокУ" народження, унраїнець, рядовий, пропав безвісти, травень 1\::144 року. · МАГДЕННО Петро Петрович, 1919 року народження , українець, рядовий ,

пропав . безвіІСти,

травень

рону.

1944

МАЗНИ ЧЕН :КО Васил ь Андрійович , 1922 року народження, уира1нець, ря­

довий,

nропав

безвісти,

березень

1~44

року.

Солдатсь­

символ

v

році . Заnала скорботна тиша. Жінка запалює во­ гонь nам'яті . Після цього

українець,

В. ОНОПРІЄНКО.

1V1А3НИЧЕНИО вич,

На фото: під час мі­ тингу; пам'ять вічно жи­ ва.

автора.

Михайло

Миколайо­

року народження,

українець,

рядовий , проnав безвісти. травень

1944

року.

МАЗНИЧЕНИО

1926 Фото

1923

року

Петро

народження,

АндРійович.

українець,

Довий, пропав безвісти, лютий

ря­

1945

но­

ну.

МАКСИМОВИЧ

вич ,

1891

Володимир

Петро-

року на,Родження, українець,

рядовий, проnав безвісти, трава~ь

1944

року.

МАЗНИЧЕНИО Василь Онуфрійович,

1922

року

народження,

уJqJаїнець,

довий, пропав бе~вісти, травень

·

року.

МАЗНИЧЕНИ.О

Федір

Хомич,

рл­

1944 1924

року народження. українець, рядовий, проnав безвkти 7 жовтня 1943 року.

МАЛІй

Василь

Онуфрійович,

1924

року народження, українець , рядовий , ·пропав безвісти, лютиЙ' 1945 року .

МАЛІй

року

Гавридо

народження,

Стеnанович,

унраїнець,

1923

рядовий,

npoпav ~еза1сти, трааена 1~44 рону;

безвісти ,

Гнатович,

українець.

1945

травень

проnав

1924

рядовий,

року .

Пантел і йович. українець ,. ря­

безвісти,

лиnе;нь

1943

рону.

проnав

безвІсти,

Іван

на·родженнJІ,

МАТВІЄНИО Федот Трохимович, рону •народження. українець, ря­ довий , nропав бе:;вісти, травень 1944

пропав безвісти, вересень 1943 року. ЛИСАИ · Павло Григорович, 1920 року народження, українець, рядовий, nропав безвісти, травень 1944 року . ЛИСАИ Василr. Григорович, 1918 року народження, українець, рядовий, проnав безвісти, грудень 1943 року. ЛОПАТА Василь Оверкович, 1915 року народження, українець, рядовий, пропав безвісtrи, травень 1944 року. ЛОПАТА Василь Савович, 1911

року

рядовий,

травень

1914

ря­

рядовий,

.~

1908

року.

1944

Михайлович,

народження,

унраїнець ,

pot~y .

1943 рону. . Євланович , 1919 рону

безвісти ,

довий,

року.

року

1944

МАТЩЄНИО ІІван 1922 рону народження,

Семенович,

жовтень

1926

рядовий,

Федорович,

народження ,

nропав

1943

у. країнець,

безвісти,

унраУнець .

г,руд еІНь

МАТВІЄНИО

року

1943

Даннло

рону .

1944

Данилович,

Пимон

МАЛІй Семен

ро ну .

JІЕБЕДИНЕЦЬ

1916 рядовий,

народження , ~нраїнець, рядовий, nропав безвісти, лиnень 1943 рону .

1915

грудень

травень

безвісти,

пропав

рядовий,

унраїнець,

безвісти,

1891

Григорович,

унраї нець,

Михайло

МАЛІй

року. Васильович,

12

Іван

народження ,

nропав

року.

ИИРИЧЬ:НИО Іr'J:Іат Фе,Цорович,

року

Федорович,

народження,

п.роnав безвtсти.

ИРУИ Ігнат Петрович, 1917 року на­ родження, українець, рядовий , проnав безвісти, травень 1944 року.

та .

Лазар

рону народжеІНня , унраїнець. рялови й ,' пропав безвісти, березень 1943 рану.

народження, українець , рядовий, проnав

ще один пам'ятник. На фото: солдатська

R

О

ЯКІ ЗАГИНУЛИ ПІД ЧАС ВІИНИ 1941-1945 р.р,

НРИМЕЦЬ СтешіІН Гаврилович, 1905 року народження. українець, рядовий, nропав безвісти , груденЬ 1943 року . ИРУПRО Іваw: Семенович, 19U7 рону

сол­

нинішньому

nланується на ний комnлекс

С

.NV.NV ·в. 9, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 47, 55, 56. 63, 67).

nерезахоронен­ ІІевідомих

И

(ПродовжеНня. Початок у

сnо­

меморіально-

го комnлексу.

П

ЖИТЕЛІВ СЕЛА СЕМИПОЛКИ, ВЕЛИКО! ВІТЧИЗНЯНОІ

Зараз у Рожнах ве­ деться робота по вnоряд­ куванню

Nt 72 (8179)

8.

Це по,трібно живим.

Рожни . верну ли ся з фронтів Ве­

ЖИТТЯ»

МАРЧЕНКО Вінтор Васильович, ,рону народження . унраїнець, ря­

1911.

довии,

nропав

безвісти.

травень

1944

року.

МЕДВЄДЄВ - Олександр Федорович. року наррдження, українець, стар~

1923

шина:,

загинув

у

22

бою

лютого

1945

ІвановИч,

1906

року.

МИКИТЧИИ року

Василь

народжеНІНя,

українець,

рядовий,

пропав безвісти, травею:, 1944 рону . МИИИТЧИК Петро Мусійович, 1925 року нарQджеющ уНІраїнець 1 рядовий, nропав безвісти, лютий

МИРОНЕЦЬ }10ку

:народжеІ:ІІня ,

проnав

1945

Іван

6езв :сти.

рону.

Іванович,

уНІраїнець ,

1944

травень

1911

рядовий,

року.

МИХАЛЬЧЕНКО И ос тянтин В1кторо­ вич, 1906 рону нарОtдження, унраїнець, рядовий. проnав безвісти, січень 1943 року .

МИХАЛЬ':ІЕНКО Федір Вікторович, року народження. українець, ря­

1921

довий,

nропав

РОКУ .

МИШИО

року

жовтень

1943

Прокопович,

1922

безвісти,

Семен

народження,

українець ,

молодший

сержант. пропав безвісти. травень

. МИШИО

року

року

Оленсій Гаврилович_

народження,

українець,

1944

19Ні

рядовий,

nропав безвісти , березень 1943 року. · МИШИО Прохор Павлович. 1896 року народження . українець, рядовий, проnав безвісти. лютий 1943 року. . МОСИВИЧ Василь Давидович , 1904 року народження, . УІ<Раїнець. рядовий , проnав безвісти, грудень 1944 року. МОСИВИЧ Іван . Трохимович, 1907 рону

народження.

українець,

рядьвий,

nропав безвісти, травень 1944 року. МОСИВИЧ

року

Іван

народження,

Давидович.

українець,

·""' 1907

рядовий,

проnав безвісти. березень 1943 року. МОСИВИЧ Петро Давидович . 1915 року

народження,

украУнець,

рядовий,

пропав безвісти, тр~ень 1943 року, МАСЛОВ Левко Михайлович,~905 рону народження, росіянин, ря.вий, проnав безвісти, травень 1944 року, МОСОЛОВ Леонтій Михайлович,

1905

року народження.

довий, проnав

українець.

безвісти ,

травень

ря­

1944

року.

НАГОРНИй

1908

роиу

Василь

народження ,

довий, загинУВ

у

бою

Сидорович, українець ,

3

лютого

ря­

1945

РОНУ.

НАГОРНИй Даннло Романович . 1907

ронv народження. українець, рядовий, проnав безвісти , травень 1944 рону,

НАГОРНИй Rіндрат Іванович,

1922

року 'нарбдження. українець. рядовий, проnав безвісти, травень 1944 року, НАГОРНИFІ Юндрат Иирилович, НЮ8 року

·

народження. унраїнець:

довИй, пропав року,

НАУМЕЮЮ

1890

року

Дмитро

народження .

довий. nропав

ря~

безвісти. травень 1944 МихайловИ'~: унраїнець ,

безвісти, лЮІень

РОКУ,

(.ltan1

буде),

ря­

1943


сН О В Е

Ж И Т Т Я» е

травня

15

199 І

Мабуть, хто не

буз.

·немає

з.нає,

Цю

в· я ну

р.

що

3 того,

таке

однорічну

рослину

Аптека

гар­

тра­

вирощують

.в кожному городІ. На УкраLНі гарбуз, нрім усього,

давно

вують

лах.

і

в

в

використо­

різ.них

ритуа­ невдасі-жениху

Так,

не відnовіла на його сва­ тання згодою вийти за­ між, вр.учали гарбуза ...

вують його на корм худо­ бі. Це вигідно: один кущ дає близько центнера плодів, які зберігаються аж до весни. Але люди через незнання його ці­ лющих властивостей ду­

же рідко вживають. А це

природна

них

комірка корис­ нашого оргаJніз­

для

му

речовин.

ня

містить

ефірну

його

олію.

насін­

жирну

Є р

та

насJнні

не

суnроводжується

Н'О!МеН!дують

Істи

фітостерин, смолисті ре­ човини, органічні та амі­ нокислоти. м· якиш 'гар­ буза багатий на пектин, а оранжево-жовті

рослини

містять каротину більше, ніж морква. Тому предки

рекомендували

м'я:кИш

у

rВИГЛЯДі КОМПреСІВ ЯК про­

тизапаЛЬНИЙ опі.ках, нудоті

за:сіб

при

екземах, їсти при вагіФним і при

ІМОрСЬІКіЙ ХВОробі. Багатий він на

тим,

рені.с хворобу Гарбуз також

вітамІ-

всім

вої

дям ни, на кальцш, магній, калій, мідь, залізо, фос­ фор, .. кобальт, а також

на білки ·Справжня атюрі!

по

Ось чому і за.раз меди­

при

серцевосудинних

захворюваннях,

організму

ливо

пальні

ожирінні,

за­

.печінки

й

міхура_

му

На :ня

З

.

жовч­

знімає

явища

в

кишечнику

жаль,

при

· r J]ИС­

сучасна

грrомадськоrо

до

Вони

за­

із

багатьох

холе-

цього

ставиться

І

амачні

кух­

харчу­

страв овоча

даремно.

й

нарисні,

•допоможуть

товсто­

лрк

насіння

зневажЛиво.

холестерину,

функцію

насіння

-солітера.

тами.

чудового

ВИВЄІДеН!НЮ

з

на

стрічковими

вання

СПРИЯЄ

сщму лює

порушен­

незамін­

інвазії

ВіН

ного

при

згубно діє Ефективне

ний продукт у харчуван~ ні дітей, людей похило­ m Ві'КУ. Гарбуз вжива­ ють при атеросклерозі.

нях обмі.ну речовин, особ­ хворюваннях

у

варєно­

· -

вареного

гарбузовий сtк.

Емульсія

його марину­

Ця рослина

вживати

пііВкілограма.

також

лю­

ють.

й ферменти. аmека в міні­

слід

й печеного близьно 2 кілограмів щодня. При серцевих набрянах і за­ хворюВанні н.ирок п'ють

пе­

смачний

печеному,

му вигляді.

ки фй культурі віддають перевагу. Гарбуз вжива­ ють

він

сирому,

рідини

його протягом осього <':гарбузового сезону~ (34 місяці) в сирому вигляді

Боткіна. належить

здоровим

72 (8179)

При вживанні гарбуза засобу виведення зай·

як

по­

хто

циститах.

дразненням нирок. Стра­ ви з гарбуза настійно ре­

мініатюрі

в будИнку д1вчини, котра

ДаJВно він відомий і як харчооа й лікарсьна рос­ лана. Селяни використо­

нирок. Гарбузооа дієта дає прекрасний ефект. СліД nам'ятати про таку дієту й тим, хто страж­ дає набрЯІками різного по­ JЮдження. Це надзвичай­ ний сечагінний засіб, що

8

стор.

позбутися

недугів.

Ulfllllllllllfl І І 11111 І ІІІІІІІІІІІІ ІІІІІІІІІІІІІІІ lflfllli ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІПDІІІІІІІІІІІJ

• •

Фото С.

НЕЩОДАВНО в Пух!в­ щ відбулась надзвичайно цікава бесіда за «круглим столом• на тему: «Сек­ рети

лікарських

Ліки

МАПСТЕРА.

село•.

бі11ника Всесоюзного науково-дослідного інституту лікарських рослин. . До збірника включено лише п'ятнадцять лікарських рослин. 1 на першому мі.сці серед них

В але-

Оргацізатором цього за­ ходу була завідуюча апте­ кою Людмила Івацівца Крупниць ка. Актовий зал школи це

впізцати:

він

доріжками;

плетеними

кошиками,

макраме; . на. підвіконнях цвітуть фіалки, на столах чудово вншиті та випле­ ТЄНі

серветки

власноручна М.

М.

це

та

В.

садка

С.

В.

.гербарії

дит­

Криваківсь­

На стінах

чудові

-

лікарських

рос·

лин;

На

столах

самовари та·

графини з цілющими на­ поями з обліпихи. шип­ шини, глоду, м'яти. мате­ ринки. чорноплідної го­

робини та красивих

інші.

А

тарілках

на

пиріж­

ки з калиною. Тут на окремому столі:

же, вис­

тавка: лікарських трав.

У

залі. як у Віночку!·

Вечір

відкрила

завіду­

юча аптекою Л. І. Круп­ ницька. Вона цікаво. в дохідливій формі розпо­ віла про цілющі якості лікарських рослин.

На

сцені

аматорів

ансамбль

художньої

модіяльності

во

виконує

рова

на

етеси

с а м і с е О е

А.

завідуючої І. Крупниць­

виховательки

зворушли­

пісню

слова

Димит­

нашої

пухівчанки

-

са­

по­

древності

лікарської

рослині

науки>>

·В

аплодували

В.

М.

х·ворий

людина

відразу

втрачає твавість. Вона звертається до 'ближніх, щоб підка'зали, як уга­ мувати біль. Та, на жаль, не

кожен може чимось за­

радити.

А

цілющих

гають

втім,

немало

рослин

долома·

швидж>·

позбутися

брали участь

присутні

мореску

яка

прочитала

Павла

ГУ·

Глазова·

про ну

та

зар

переводу•

«Ой я; молода, }Іа ба­

ходила•.

стерно і

яиу

май­

з натхненням за­

співувала

С.

Г.

Михай­

ленко.

Майже

всі

присутні

травами.

Віктори­ вчителька

Андріївна

Ок·

сютенко

ученицею

сьо­

мого

з

класу

Шматко.

Людмилою

Жюрі

ло переможців і вручило Ім

гальнозміцнюючі зуючі

ти.

нема

різних

Валентина

вах.

роду

вікторині

проводила

Лекцію на актуальну зараз тему «Профілакти­ ка дифтерії• прочитав головний лікар Петро Павлович Пусний. Звучать . українські народні пісні «Крзацько­ му

у

лікування

хвороб

го.

вікторини цінні за­

і

виготовлені

тоні·

но виконали жартівливу укра)нську народну ліс·

ню

«А мій милий

варе­

ничків просить• .Л. І. Тимченко, М. Г. Труба та В. М. Лосинська. Ім

молдав.сь.кий, трав'янисті,

миколайчики,

. самбль

на

щиро

не

аплодували

відпускали

Щиро

і

зі

довго

сцени.

аплодували

всіх

карські,

гусячі

болотяні,

рожник

Прим.і.ром, досить одно­ го гарбузового «хвости­ ка•, звичайно, по·дрібне­

полин польовий, звичаІfна.

на

шматочки,

яКі

слІд залити дво'ма склян.ками

окролу.

годинного

Шсля

дво­

настоювання

ліки готовІ. І достатньо тричі .на добу цим на­ .стоєм

-:ми

прополоскати

і зубний біль

рота

як рука­

3Німе.

Болезасnокійливу

діЮ

лі­

лаnки,

подо­

лаицетолистий, снумпія

·

У .мене ви~ришилась чверть зуба. Я з'явився до

лікаря-стоматолога.

Обстеживши

зуба,

.він

с·каз.ав: .«Гострий глибо­ кий !Карієс•. Зрозуміло,

зуба мені . вилікували · й заІПломбували .. Після цьо­ го я щодня Lв по 2-3 волоських горіхи. І зубні болІ,

що

були

в

жаль,

наука

до

про·до.в.жує

профе­

цього

ще

активних

<<,цеів.'ятьма силами•. МеfІИЦИИі

лі'І<арські

чаrсу

форми

на

кілька украІнських народ­

тра­

сцені

ан­

оплесками

нагороди­

прозвучала

·

українська

народна пісня «Ой підемо, жінко• у виконанні . ро­ бітниці НаталlІ Колісни­

ченко та гоЛовного

ських

відбулась

відступили.

інших

Чому?

що дР хімічного горіхів входить

дегус­

регенерацію

<<алантон•

неврасотен!ї

Окремо

материнки

який,

затриму­

ючи фтор, Є Ш"ре<ІІОНОЮ розвит~у зубної хвороби

-

карієсу.

Сучасною медичною на­ укою

встановлено,

приро~l

ЧJУЮТЬ

що

в

молібден

накопи­

антинідія,

деревій

зІВичайний, крушина лам­ ка, оа~шна сиза, розхі.дник звичайний, суниці лісові, хвощ польовий, :юрін, чор­ ниця. А ще шість видів лікарських рослин мають властивість накопичувати молібден в нащ;дооах -

це багно звичайне. барві­ нок малий, спориш зви­ чайний (гусятник), жос­ тір проносний (чорноягід­ ник), нропива дводомна. .м'ята перцена або холод­ на.

КрІм

• розвитну

того,

переnоною

карієсу

зубів

в

який,

ані.с звичайний,

ба­

ка}Х:ЬІКИЙ,

та

та

додавати

салат!·В,

до

а

пері01дично

чай:

• Усі

рослини

. ш_лунка

зрост~є

у

маса

таб­

хворих

тіла.

в

книзі

звичай~о.І.

заХJВорюваннях.

лікарські

rвластивостІ

калаrнхо':. перистого,

валері­

родіо\ЛИ

ро.жеІВоІ,

горобини

окремо

офіційній

зупИ'ІІитися

меди~ин~

на

о~ержав

20-30

чорн~пшд­

облшихи

..•

останюи

загальне_

з

них.

визнан­

приготовле:н.ии на 70-

1\рапель

3

1 : 1.

Призна­

рази на день до

Іди nри .розумооій та фізичвій перевтомі .· як сти­ мулюючий засіб, що піДвищує працезідатність.

Професори

С.

Я.

Соколов

та І.

П.

Замотаєв фи­ про що _в ~овах клі­

( «Справочни·к по лекарствеН!НЬІМ растениям тотерапиЯ>>, Москва, «М~дицина», 1988 р.) препарат

левзеї

повідомляють,

ніки вже на 10-20-й день у людеи, яю ст~ажда­ ють розладом нервової системи... імпотенцІ~ю. <'.

·

також

при

фізичній

та

психічюи

перевтомІ

вЩ­

значалQСь полі.nшення загального стану, нор~аш­ зу.вався сон і аJпетит,' nідвищ~валась працездатюс':Р· у . деяких хворих підвищув,алась статева пот-енщя,

зменшувались д·еІПресивні явища .. ВажлиІВо, .що на­

віть

при

тривалому

застосуванНІ

зеї не було помічено ніяких

це

стало

основою

для

препаратІв

протипоказань.

лев­

Вс~

використання .кореня ле~зе1

в тонізуючому безалкоголь~о:му напої «Саяни».

.

Варто сказ.ати, що в по·сІбнику nодана. агротехю­ ка розмножування та вирощУІвання всІХ вищена­

ви­

званих рослин на nрисадибній ділянЦі.

варто

!Вітамінних

на.стої

апетит,

гlнеколо'!''ічних

подані

чають його по

лавроrвиі.Uня,

якірці сланк.і.

м.lсяці

процентному спирт! у спі;ввідношенні

перИСТОЛИСТИЙ

ще згадані

обол~жки

При юкуваню

<1,5-2

ня екстракт левзеr рщкии,

іЦан товстолистий, брус­ ниця, г.ірч.ак зміІний, дуб З'вичайний, дурман індій­ ський, жостір проносІНИй, зайдегуб п'я:нний, зама­ ниха висока, родоrвик лі­

rПОЛікарцус

через

гарний

розд!льної;

безумовно. не сліД ото­ тожнюв·ати з радіоактив­ ним Lзотопом стронцієм90, котрий шкідливо впливає на організм.

ник),

слизово1

ноІ (аронії), лимоннина. нита.йськ~_го, крушиновцдної, левзеї сафлоровидно1.

ден~.

Серед лікарських рос­ лин ВИІДіЛЯЄТЬСЯ ЧИСЛенНа r:рупа надконцентраторів Історонцію. У цьому ряді аконіт біловустий, алое деревовнІдне (с.толіт-

при­

ани лі,карськоІ, звіробою з.вичаиного_._ шиnшини. на­ гідок, nівонії, фіалки ТРJЕКОЛір.НОІ, череди т~и­

кореспон­

стороицій.

якии_

зуду, екземи. почесухи, псоріазу, нейродерміту, червоного' плоского лишаю. Цим ві•дваром лікують коросту. Надзвичайно ...ефект~rnний . оман при гu­ ЛQВНИХ болях, еnілепс!І, ·серцебиттІ, по:дагр1, не­ •спецнфічних артритах і ексу;дати,В'Ному діатез.!,

П. БРЕУС,

служить

ала!J;П'ОН,

та nротикашлеві збори, а и у вщвар, що ~икори­ стовують у дерматології при ліrку;ванн! шюряноrо

на

тація лікарських напоїв. Пух!вчани дізналися. як приготувати Іх.

громадський

сеенвітерпенових лактон}В цієІ

Сировина рману .вхо~дить _не л~ше у .віДхаркуючl

концер'l'у своІ гуморески прочитала В. Холошвій, яку тепло вітали глядачі.

Потім

коре­

препарат

одержано

з'являється

· закінчення

агроно­

ма радгосnу Миколи Гри­ горовича Труби. Майстер,

І

з

захвоrрюван:

рослини

летками

виконали

композиторів.

не

. цього

речовин

рюв'аНІнях. Із сум'і'

при виразкових ушкодженнях.

сутні й дуету В. І. Жоса та М. М. Шевера. які з артистизмом

ли присутні виконавців українськоІ народної піс­ Ні «Терлиця•. Чудово

молН>ден.

каперц! материнка,

nівники

на

біологічно

офіційній

прИJакорює

при~

препара·

аматорів. ·Гарячи·

А тому, складУ.

нагідки

І,

сучасна

значають nри виразков:й хворобІ шлунна 1 дв~­ на.дцятипалої' кишки. Препарат rвиявляє проти.зг.­ пальну, капілярозміцнюючv й .~нтисептичну щю,

них пісень і пісень радян­

Знову ми

визначи­

лікарські

зубах.

при лікуванні зубів вияв­ ляють · !ВОВЧУГ КОЛЮЧИЙ, воловин · Лікарський, ге­ рань лучна. глід, жабник польооий, ·з•мієrоловник

недуги.

ного

ви­

нях дихальних шляхів для зме'Ніllен:ня секрецІІ бронхів, а також nри грипі. Крім того, вони виявляють щ)отизапальну, жовчогінну дію, регу­ ,люють травлення при шлун:ково"кишкових . захв~:

ІІІІІІІІІІ І І І І І І ІІІІІІІІІІІІІІІUІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ18

Гаря­

Лосинській..

артистично

Віри

заЮІє

<<Каноні

оману

нів оману засrосОІВують при хронічних

українську народну пісню че

ботаніки,

богатиря з

На сцені квартет чоло­ віків у складі В. І. Жо­ са, І. д. Мороза. М. Г. Труби та М. М. Шевера. Вони майстещю виконали

«Ой у. полі верба•.

приворожуванням. сор

вИ!явила

Якщо Оо пять зуdи БУJВає, зуб і

·В

-

давна про оман хмить повір'я, що рослина ця о~ дев'яти недуг. Старовинні легенди приписують оману властивості, пов'язані з любооними чар&'ІІИ,

Хочеться

..

АвіЦена

<<посаН>>

сідиичого нерва і болях у суглобах. На його дум­ ку, разом із 1медом норі'НЬ «очищає груди». Від­

3uі. J1 і т ь

робота

школи,

Оксютенко, аптекою Л.

коr:

все

Слюсар, вчительки

місцевої

кох

-

ОМ·С!'Н ВИСОКИЙ. ВЩомИІй учений

сокому приписував багато цілющих властиво­ стей. Він рекомендУвав використовува,ти лікареМ<! пов'язки з коренів та листя оману при запаленнях

оздоблений

килимами,

грядк·ах

На полицях магазинів «Медицwна>> нещодавно з'явилась н:ниrа «Лекарство на _грядках• (Москв,а, 1996 .р.) під реданцією доктора фар.'ІІацевтичних науtК, nрофесора ботаніки О. М. Рабіновича. співро­

ЗМіНЮ· цІ.ка· фельд·

рослин•.

на

з

вживати

них

. як

·

Матеріали

ЦlєІ

сторінки

підготовлено

громад·

ським кореспондентом «Нового життя• В. БЕНДИ­ КОМ.


с Н О В Е Ж И Т Т Я:. 8

4 стор. 8 J,C) травня 1991 р.

КОМЕ~ЦІИНИЙ UfNTP ..

СОНЯЧ/11 . _ , : сі&/

. __-· ·

'81.1. щнроrо 'серцR вітаємо A6pory ва•)'

·':<.

дружину

І

матусю

~~~.,_ .'<:--_-_=Олександрівну

/l,._&~:

,~ ~

дження.

·~·._ ·.·_.'_.. УТ ,

\

ювІлеІІннм

-_ . м,_~,,~~!~~~'~'

Алевтину

днем

наро-

Бажаемонеповторної міцного здоров'я, вІчноі бламокраси, щастя,

.1одостt,

~· fJ.~] rоnо.1уччя,

-._::;._.~.-_j,_j,____

з

РЕЧИЧ

людської

Іtо4іі1111-ЬіРЖТ--

поваги .

ХаА ласкаво тобі свіrить сонце,

' l (· · _ _/ .

. ~-

Хай

~-,. ~-~~-

стукав

щастя

у

кожне віконце,

;:\всом~хот~р~тпуов:::~~:А д~~·ш уклін.

джерельноі

ЧОЛОВІК, ДІТИ.

'(

.МІ 72 {8179)

води

І

нІ

краплини

ЧОЛОВІК,

дІТИ,

бtдм.

у лексиконі радянських людей вєе частіше з'являються слова: комерція, брокери, біржа

ВНУЧКА.

. '·

і т. д.

ПQняття «Біржа:. включає в себе не тільки взаємовідносини

ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ ВЗУТТЄВОГО ОБ'ЄДНАННЯ «КИІВ:. оголошує прийЬм учнів на 1991-1992 нав­ чальний рjк, Училище готує

кваліфікованих тів з таких професій: розкрійник матеріалів;

---

складальник затяжчик

ПІд час виробничої

100

5--6

·

розряду.

почасово-преміальна

в

430 крб. Надається гуртожиток_' юнаки

розмірі

Адміністрація.

дів-

практики

процентів

освітою 9 80--90 крб.; 120 крб. учням

зарплати.

продавцем,

зицією, що В· свою чергу може суттєво впли-

вати на ·ціни. · В котирування (простіше кажучи цін­ ники) Броварської товарно-сировинної бір­ жі комерційного центру «Магістр» включені

будматеріали; відходи підприємств;

деревини;

понаднормативні

можна продати

неліквіди

залишки,

що

населенню для будівництва

запропоновані меблі комерційного Центру «Магістр», товари, одержані по бартеру і контрактах від західних партнерів: відеоте"·

ви­

піка, касети, телефонні апарати, товари піД­

Після

вищеного

закінчення училища ~ипускники забезпечу­ ються роботою на взуттєвому об'єднанні «Кйїв:.. Прийом документів з травня 1991 року. Адреса училища: Київ-15, вул. Московська

43/l1.

і

дач, обладнання садових ділянок. Крім того, в списках товарів до продажу

класів.

Термін навчання: для учнів з класів .....:. 2 роки, стипендія -11 ~-1асів - 1 рік, СТІ,шендія -

плачується

запрошує на постійну роботу газоелектроОплата

взуття;

без екзаменів

9--11

ЖИТЛОБУД:. зварювальника

взуття.

Приймаються чата з освітою

верху

спеціаліс­

СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ· УПРАВЛІННЯ .Nil 6 ТРЕСТУ сБРОВАРИПРОМ­

між покупцем

замовником і постачальником, проте й до­ зволяє гнучко маневрувати попитом ·і пропо­

попиту.

Споживачів може здивувати ціна на ім­ портну продукцію. Ну, що ж. Пора нам зви­ кати до того, що долар США на «чорному ринку:. коштує· понад 30 «дерев'яних» ка_рбо­ ванців, а конверсію валюти Зовнішеконом­

·

'

Іхати

банк здійснює аж по 36 карбованців! От і рахуйте простий телевізор вартістю 500

Тел.:

доларів тільки за контрактом обійдеться в суму понад 15 тисяч карбованців. Додайте сюди шестикратні митні збори, транспортні· витрати і ви одержите _реальну вартість цьо­

від ст. метро Арсенальна трамваєм N!!,Ng 27, 35 до зупинки відповідно Різницька, Кутузова.

290-41-62; 290-22-93.

Адміністрація.

ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО сБУДДЕТАЛЬ» ТРЕСТУ «БРОВАРИПРОМЖИТЛОБУД:.

-

БРОВАРСЬКОІ

. РАйСПОЖИВСПІЛКИ

терміново потрібні заготівельники. За довідками звертатись на адресу: місто Бровари, вул. Богунського, 22. Тел. 4-04-76. Адміністрація.

БРОВАРСЬКИА

РИНОК

надає послуги гrюмадянам та організаціям

міста і району в ремонті побутових холодиль­ ників «на дому» та на підnриємствах.

·Звертатися на адресу: Бровари, вул. Фрун­ зе, 2 або по телефону 5-74-14 з 9.00 до 17.00:

КОНСТРУКЦІЯ

2-4

розрядів.

ЗІ3ертатися: м. Бровари, пров. Радистів, З, тел. 5-1 З-95. Адміністрація.

МІСЬКВИ

карбованців. Додатково оплачується харчування. Одинаки забезпечуються гуртожитком,

обслугову­

вання покупц,ів потрібні продавці квасу. Оп­ лата відрядна. Запрошуємо домогоспода­ рок, студентів, пенсіонерів.

* * *

На постійну роботу потрібні прибиральниці

із числа жителів

Броварів

у

п·родовольчі

.

Адміністрація.

залишаючи

ре­

нащадкам

ви­

А поки що пропонуємо вашій увазі

рування останніх продаж

коти­

Броварської

то­

варно-сировиАної біржі і нагадуємо, що усі питання вам дадуть відповідь по

на те­

лефону 4-14-68, а традиційні біржові торги проходять в міському шаховому клубі що-

суботи з 12 години. · Заявку на покупку можна зробити й рані­ ше: біржа відкрита з

10.00.

КОТИРУВАННЯ БРОВАРСЬКОІ ТОВАРНО-СИРОВИННОІ БІРЖІ

НаАмекvваНJНя,

ніовні

з

працівників

щирі

Зази.м'яиськоі

співчуття

приводу

вчительці

передчаС1Юі

оер.едньоі

школи

ви­

І(ЛЯГІНІІ'І

Зої

Іва­

смерті

МнКОІІн

її

чоловік>&

НабІр.ІІ.ІІи

Івановича.

Колектив

сnівчуття рисовичу

Брова.рськоrо

робітнику заводу у

зв' язку

зі

хлібозаводу

КРОПАЧОВУ

сІоІ'ертю

висповлює

Володимнру

щире

Бо­

батька.

сорт

1·овару

м'11ких меблів

меблів

'~().

мебяів

кухнІ

Набір

автотуриста

дачниіІ

ТелефонинА апарат Бальзам Ба11ьзам ВІ.цеокасетн (ліцензія Джі-81-СІ виробництво США) ВІдеокомплекс •ТІ КО•

Відеокомплекс (телевізор вІдео­ магнІтофон •ФІпІпс•) ВІ,ІІ.еомагнІтофон · •Фішер• те евІзор (Джt-ВІ·Сі) ВІконинА блок Деревнині 8ІАХОАИ

Koner<'I1H·B сnі~чуття ріакі

у

БроварсьJОО,го

nроа:ці·ваиці зв'язку

з

хп,ібоза·воду

заводу

трагі~ІІОЮ

вис;rовлює

СКВОРЦОВІРІ смертю

її

Свіrлан'і

щире

Пет­

..

8 9 10

шт. шт. шт.

100 5

шт. шт .

80,00 29000,00

84,00 30450,00

5 5 5 10 10

шт. шт.

29000,00 14000,00 20000.00 420,00 25,00

30450,00 14700,00 21000,00 450,00 26,50

10

шт.

КОМПJІ.

2

шт.

КОМПJІ. шт. шт.

шт.

шт.

.компл. шт. шт.

шт. шт.

куб.

2205,00 262.50 472,00 315,00 136,00 125,50

2100,00 250.00 456,00 300,00 130,00 120,00

ком пл.

• ВальтхаАм•,

морі.

Забудовники можуть придбати будівельні матеріали. Звертатись на адресу: м. Бровари, ~ул. Порошкова, 2, БЗБК, відділ кадрів, І хати автобусами N2N2 1, 2, З, З30.

краtна

природними

товарної біржі, в країні в недалекому май­ бутньому може створитися біржа праці, де кваліфікованому працівнику теж будуть платити, як у розвинутих країнах - 50 до­

Набір

На заводі є база відпочинку в с. Пухівці _та_ пансіонат в м. Скадовську на Азовському

сировиною,

золотом,

коп.)

0,57

рубані ліси і дідівську технологію . Але не треба впадати у відчай. Адже, крім

ма.рка,

Колектив

при

гуртожитку.

сНовая жизнь• орган Броварскоrо rородскоrо комитет! .КоммуниС'ТнческоІІ. партии УкраинЬІ, rород­ ~коrо и районного Советов народнЬІХ деnутатов Каев· ао й области. (На украинском язЬІке). Редактор А. ВОЛОШИНЕНКО. Газета вЬІходит с 17 аnре.пя 1937 roAa. Дни ІІЬІХод~ аторник~ єреда, пятница, суббота.

сурсами,

раніше за ці ціни

курс до.1ара

кадрів.

БАБАКІ НА

вступі в шлюб надається кімната в сімейно­

мов­

ларів за годину.

В УПРАВЛІННЯ· ТОРГІВЛІ

словлює

Середньомісячна заробітна плата ЗОО-500

му

- слюсарі-монтажники 3-5 розрядів з сумісництвом водіїв {300-350 крб.); - машиністи трубоукладників 4-5 розря­

розраховувалася

крб.).

заперечити,

В тому ж і справа, що

(офіційний

(300-350

можуть

ми?

За довідками звертатися на адресу: м. Бро­ вари, вул. Київська, 1З9, тел. 418-42, відділ

на постіАну роботу потрібні: електрозварювальники 2-4 розрядів; .арматурники 2-4 розрядів;

формувальники

опоненти

ляв, а як же раніше ми вільно купували· ім­ портну техніку за цілком доступними ціна­

(250_:_ЗОО крб.);

магазини

БРОВАРСЬ·КОМУ ЗАВОДУ

-

-

товару.

Наші

газоелектрозварювальники 3-6 розря­ (середня зарплата 300-400 крб.); слюсарі - монтажники 3~5 розрядів

КОНКОМУ для весняно-літнього

КОЛГОСПНИй

БУДІВЕЛЬНИХ

дів

дів

ЗАГОТКОНТОРІ

го

на постійну роботу потрібні:

реалізує підприємствам і організаціям вап­ но-«пушонку», вапнякеве «молоко» і вапня­ ковий розчиі'Іf. Звертатися на адресу: БроварИ, Промву· зол. вул. Лісна, 4.

БРОВАРСЬКІй ПМК-5 ТРЕСТУ «КИІВСПЕЦСІЛ,ЬГОСПМОНТАЖ:.

І шт.

шт. шт.

чоповІка.

Заст. редактора В. АДРЕСА РЕДАКЦІІ: 255020, Киівська область, м•. Бровари, вул. Київська, 154. Телефони: ре,ІІ.актора - 4-03-78; sаетуnника ре.цактора, аІААІ.ІІу ІіарrІАного житта - 4-04-81; вІ.цпоаІ.ца.ІІьвоrо секретара - 4·21-34; аІцІJІІІ: еІ.І~<~:~>кого roeпo,11,apena - 4-28-28; промаиоаоетІ І соцІальних ПИТ&ВІ> 4·02·92; JІНІ:тІа І мае6аоІ роб6ТН - 4-04·81; вІААІJІу рцІоІнфор­ мацІТ - 5·18-91.

БроварсЬ&а Арукарна Київського !)б.nасиого уnраВJІі~юІ У справах виАавннцтІ, no.1irJJaФiї І книа&Qвої topriмl. ААреса дру&арнt: 1\аtвська об.ааст .. , м. Бровари, вуJІ. 1\аїасJОКа, 154. •

ІІ

НЕБРАТ. Індекс

61285.

Друк ?ФсетниіІ. кований

аркуш.

Обсяг

Тираж

nримірників.

З-а мовлен.кя

2048.

І

дРУ·

18.695

#72 1991  
Advertisement