Page 1

ОРГАН

БРОВАРСЬКОГО

МІСЬКОІ

І'а·аета вихuдuть а

17 квітun tU37 рuку •

Демовстраців ва Красвій площі 1 мир Таю1м є го­

Соціалізм нероздІльні. ловний

мотив

вбран~я країни. травня,

святкового

головної

турботами .

думаючи

про

гідну зустрІч XXVII пар­ тійного з 'їзду. радянські люди сповненІ особливого почуття гордостІ від усві­ домлення того, що країна,

твердо

йдучи

ленінським

нурсом

миру,

вІдстоюючи

40

його,

років

живе

під

мирним небом . На

Rрасну

похіД трудящих. УсІ ра­ йони столицІ демонстру­ ють

свою

творчу

могут·

площі ність. оптимі:Ім Судівників

В день Першо­ зайняті творчими

площу

сто ­

лиЦі прийшли предста вни­

ки трудових колективів ­

нового

світу .

Rолону району

Про летарс ького

очолюють

автоза­

водці. <• Наш подарунон до XXVII з ' їзду партії 50 дизельних автомобілів ЗІЛ-169>> рядок із зо­ бов'язань заводу імені

І . О. Лихачова написаний на транспаранті. Завод оновлюється. Ян приско­ рити його реконструкцію . йшла заінтересована дІло­ ва розмова під час недав ­ ньої зустрічІ зілІвцtв з

го змагання. ветерани Ве­

Генеральним секретарем ЦН НПРС М. С. Горбачо­

ликої

вим.

переможців

Вітчизняної ,

дівники вітер

соціалістично­

тилу.

Весняний

колише море

них

прапорІв .

право

винести

тру· черво­

Почесне їх

надано

Над площею

-

знайо­

ма кожному емблема мет­ ро , днів

якому

через

минає

нільна

пІвстоліття.

передовикам виробни­ За цей час у голубих енс­ зробили поїздки цтва, якІ добились найви ­ пресах пасажирів. щих успІхів на ударній 60 мільярдів прохо­ вахтІ, гвардійцям п'яти­ Метрополітенівці річки . МосквичІ З3 роки дять у колоні легендарної Прєсн!. Гордо п'ятирІЧКИ ОСВОЇЛИ ВИрQб· Красної ИИЦТВО 700 НОВИХ НИДІВ майорить біля нремл!всь­ машин,

ратів

приладІв.

пІДвищення

тивностІ

не

стихаючими

1

гос­ віта ·

ють нерІвників Номуніс­ тнчної партії 1 Радянсь­ кої держави. На цент· ральну трибуну Мавзо ­ лею В . І . Леніна пІднІ­

}{раїна Рад готується ура · чисто відзначити ВО-річчя революції 1905-1907 ро­ ків у Росії.

З важливими новинамн вийшли на демонстрацію верстатобудівншш заводу << Нр ас ньІй пролетар нй >>. Вони освоїли масовий ви­ пуск

високопродуктивних

верстатів з числовим про­ грамним управлінням . А недавно в Нових Черьо­

маються товариші М. С. мушках почало працюва­ Горбачов, Г. А. АJІlєв, ти на п'ятирічну єдине в В. І . Воротников, В. В. нраїні виробництво, яке Грншвн, А. А. Громико, діє за так званою без­ Є. К. Лигачов , Г. В . Ро­ людно ю технологією . Тут манов, М. І. Рижков, приступили до серійного М. С. Соломеицев, М. О. ви готов.1ення промисло­ Тихонов, В. М . Чебрнков, вих роботІв . Випущений П. Н. Демічев, В. І. Доп­ нрасноnролетарцями в ни­ гих, В. В. Кузнецов, Б. М. Пономарьов, С. Л.

Сокопов, І. В. Капітонов, В. П . Никонов, К. В. Ру­ еа.хов.

Починається

святновий

нішньому

році

НОJ\tnлект

ведуть

пошун

1

ре­

зервів , розв'язують сІmад­

ні

проблеми

прогресу .

техн ічного

І

в

нпнІшнііі

Псршuтршзе нь << Париж· <.:кая Номмуна>> вірна тра ­ диЦіям:

новий .

тут

став

до

ладу

оснащений прогре­

сивним устатнуванням. ви ­

робничий корnус. Перший серйозний екзамен його колектив склав у день

нінського

.'Іе­

номуніетичного

суботника

вні с вагомий

-

вклад у загальний ре­ зультат ударної вахти . На підприємстві виготовили Із зекономленої сировини

пон ад

31

тисячу пар доб­

ротного. ноrо

нрасивого .

ІІІОД·

взуття .

Мелодія

дзвінний

учасник свята. Знову зву­ чала над нолонами люби­ ма народом «Катюша» пісня-символ, пІсня-nа ­ м'ять .

Одним

поетичним .

п!­

сенним ім ' ям Натюша - назвали в нашІй країні грізну зброю пер~ моги і талісман нас·~упного ХІІ

Всесві тн ього фестивалю МО.'ІОД! ! С f\ІДеНТ!В \ ' Г.f,1·

rнв! .

·

·

П ' JІТІІІіО.Пір!ІІІМІІ вальними

працІ.

довго

стійно

ф!:!СПІ·

ромашками

п ло ща.

Немов

спа­

пла­

нета я мініатюрі : йдуть юнаки і дівчата в ненра­ вих наЦіональних Ію стю­ мах усіх нонтвнентІв . Рі з· ІІИМН

MC\BCJMII

Традиційне вих торжеств

місце масо­ у столиці

невої

виробництва продукцІї по­ рівняно

з

відповtдннм

пе­

-

С. Н. Муха,

.JI.

10

година

головну

П. Погреб­ ну

ранку.

площу

На

виходить

колона ветеранів nартії, війни 1 праці , nередовинів

1

новаторІв

діячів

науки

виробництва . і

нультури.

FІдуть ті, ним по праву пишається наша країна. Rияни, ян і ·всі радян­ ські

люють нішню

люди,

гаряче

схва­

внутрішню і зов­ полІтину лен1нсь­

3

коп.

миру

творення

Революц!І

няк. ПрwсутнІ на nлощі тепло вітають нерІвнинtв Номпартії України 1 уря­ ду республіки.

Ціва

року

площа Жовт­ ріодом минулого рану ста­ 4.2 процента . За­ в свят­ новив новому вбран!-{1. На цент­ безпечено надпланове під· прuдунтивності ральній трибуні това­ вищення на 1 , 1 процента 1 ришІ В. В. Щербицький, праці собівартості Ю. Н. ЄJІЬченко, Є. В. Ка­ зниження чаповський, Б. В. Качу­ продукції на 0 .4 процен­ ра, О . П. Ляшко, І. О. та. Мозговий, В. О. Смоrуб, На чолІ нолони Ленін­ О. А. Титаренко, В. С. ського району трудящі Шевченко, Ю. П. Коло­ •Ниївметробуду». До но­ мієць, В. Д. Крючков, вого pony nущено ще од­ Уираїни

УК РА І Н И,

ОБЛАСТІ

прапорами

ученими виробцичнини по­

лахус

10 година ранку. Ви­ гунами <<Ура!>>, бурхливи ­ ми,

тім надбанням усієї галу­ зі. В тісному нонтакті з

ПА Р Т І І

КИІВСЬКОІ

4 травня 1985

Під

то починань , яні стали nо­

ра революції

продук­

оплесками москвичі ті столицІ сr JЩrчІю

трудівники взуттєвої фаб­

ще з зображенням прапо·

рану.

КО М У Н І СТИ Ч НО І

ДЕПУТАТІВ

Субота,

рики «Парижсная }{омму­ на>>. Тут зародилося бага­

Весь

1905

КОМІТЕТУ

НАРОДНИХ

.Ni 72 (6945) •

них стін червоне полотНІІ­

прирІст промислової про­ дукції одержано за раху· нон

РАД

апа­

устаткування,

і

МІСЬКОГО

PAAOHHOJ

ділянку

з

станція·

п 'ятирічки вже заверши ­ ли 26 бригад, більш як двІстІ робІтників пІДпри­ ємства.

На Хрещатику

вче­

-

ні, спІвробітники науково­ дослідних , проектних і нонструнторсьних

нов, вузів прагнуть

уста­

міста. Вони збІльшувати

свій внлад у приснарення науново-технічного про­

гресу, в розв'язаючя со · ціально-економічних про·

б лем. У мину лому році в

господарствІ ми <<ЧервоноармІйсьна• 1 народному <<Дзержинсьна•. теnер ос­ булQ винористана близько новні сили метробудівці ТІ'ІСЯЧ! ІХН!Х розробон, . ЯНІ економічний ефент зосередили на сnоруджен­ дали ці Сирецьно-Печерської до півмільярда нарбован­

лінії. яна стане до ладу в дванадцятій ц ' ятирічцІ. FІдут• трудівнини елен­ тровагоноремонтиого

воду

за­

Імені Січневого nо­

встання. Більш ян

90

ро­

кІв тому робітники цього підприємства тоді це були залізничні майстер­

-

нІ містІ

одними з перших у nровели маївну, ор·

вІдзначюІИ иої партії, її Центрально­ ганізована міжнародної солІ­ го Комітету, вносять гід · День ни~ вклад у здійснення дарності трудящих. Слав­ ні революційні І бойові 01авдань п'ятирІчки . колектив пр1і· FІдуть люди. янІ внес­ традиції ли найбільший вклад у мwожує ударною працею. На трибунах тепло в!· дальший розвитон екона­ міни столиці України. В тають трудІвникІв заводу першому кварталі прирІст <<Більшовик». Завдання

ц!в. Гомонить. вирує Хре­ щатик. Тут разом з иия­

нами

-

сини і дочни різ­

них народів планети , для яних віДнриті двері ра­ дянських

навчальних

Марш солідарності , ми­ ру і працІ ще раз про­ демонстрував беззавітну вІрнІсть трудящих міс'І'а­

героя

Ниєва

.ТJен!нсьним

заповітам , справІ rюмуніз­ му,

став

яскравим

виявом

їх рішимостІ · вІддати всі снюt й енергію втІлеwню в

життя

,ТJеннх

завдань,

постав­

nартією.

(РАТАУ).

скаадуЮТЬ

внховашІі Уп!веропе ту дружбн народі в імені Патріса Лумумб н c.10Fd з дt:;;ізу форуюу юних: << Ан тиімперіал і стичн а со­ лідарність ! Мир! Друж­ ба!» .

Сили

миру .

соціальної

спра ведливості,

ціал ізму

сили сu­ непере~юнші .

Прой шоп ши урочнетнм ІЮ· ходом по Нрасній п лощі . МОСКБИЧі РІІЯІЗНЛ ІІ JJ E:JiO· хитне

П!)агненвя

-

рааим

з партією. під її м;-..·дрим нер і в ющт во м роз в'язувати

складні

творчі

прим нож увати

аа вданнн. вклад

у

найсправед т1· устаткуьання звільнить торжеспю від трудомістних опера­ нішого порядку :на зем­ справи номунІ::-му. цій дванадцять тисяч ро­ лі -

бітників . По п лощі

проходять

(ТАРС).

за­

кладІв.

коJІовах демонстрантlв.

Фото М. Семниога.


2

стор

*4

травня

1985 року

«Но в Е

життя})

У СВІТКОВНІ

KOJIOHAX

Червоний кумач прапо­ да номуніста Юрія Мико­ Бреусенна, яна рів, яскраві барви тран­ лайовича

спарантів та нвітів зроби­

напередодні

ли ще кращим наше древ­

тувала про винонання nів­

нє,

РІЧНОї

але

молоде

Броварчани

місто .

готуються

святнового

походу,

до

при­

свяченого Дню міжнарод­ ної солідарності трудящих всього світу. Немов у ве­ личній ннизі звершень читаємо

ми

рантах,

на транспа­

художніх

панно

про трудові звершення броварчан , яні вони при­

свячують 40-річчю

Першотравню, Велиної Пере­

моги.

З

вітальною промовою броварчан звертається

до

голов а

виконкому

міської

Ради народних депутатів Володимир Миколайович

Зволь. Він розповів про велику роботу, яна право· диться

колективами

про­

мисJювих nіДnриємств мі· ста по виконанню рішень XXVI з'Ізду партН та на­ ступних Пленумів.

Звучать

ГІмни

Союзу

РСР та УРСР. За традицією право розпочати святновин nо­ хід трудящих міста на· дається наймолодшим громадянам

-

учням

шкі л

міста.

1За ними на святновому марші нолентив наі1 більшого у нашому місті підnриємства

порошкової

заводу

металурГІї .

Тут постійно проводиться робота по технічному пе­

програми

товленню

рапор­

по

виго­

пересувних

но­

тельних установон

За

доброю

вагомими

традицією

трудовими

усю­

хами зустрІчає Першотра­ вень і нолентив свІт лотех­

НІЧІІОІ'О заводу. Тільки по­ над план споживачам від· правле во

з

поча ·rну

ріЗНОМаНІТНИХ

року

ВИробіВ На

осоьисті п ятирrч­

За досягнуті ус піхи за підсумнами роботи у пер­ шому

кварта л і

заводу

ноJІентив

пластмас

нагород­

жено ним

перехідним Черво­ прапором Міністер­

ства

хімічної

промисло­

вості та ЦК галузевої профспіrчи . :::Sавдяни впро­ в адженюu

т одів

ню ЮІ

праці ,

понад

ме­

винористан­

нращuго досвіду

рону

ції

_.-r ередових

тіль­

з

початку

виготов л ено

продук­

на

план

146 1исяч

суму

вшни

та

працІ.

орденоносці.

У святновій нолоні фаб­ рнии

в ерхнього

тринотажу понад

нолентиві

заводу

нестан­

номунального

обладнання очолює брига-

дІвниць .

дитя~ого

'100

тру­

до

дартного

рІШІІ.

Святково

проходять ве л ьників . ми

приr;рашені ,

колони Саме їх

створюються

свято

вагомими

успіхами

у праці. Тільки додатново завдання

п ершого

н варталу виготовлено '.!..7 тисяч штун дитячих обн о в. ЛіДери у соціалістич­

ному змаганні Віри

-

Михайлівни

бригади Єрма­

лаєвої та Валентини Гри­ горівни Єрман, яні зобо­ в язалися піврічні про· грами винонати до 9 тра в ня .

буді­ руна­

сучасні

будинки . мости , цехи п!~ ­ прнє мс т в н ашого міста . Коле кти в

мо стоза гОІ ,v

N'g 112 взяв на с ебе зобо­ в ' язання достроково вшю­ нати

nрограму

справляєть ся

ветерани

агро­

номn:Іексу

Високих показІІІІкін у праці доби лися І\О лектн­ вн орде на <<Знан Поша­ НИ >> радгоспу ім~ ні Юро ­ ва , Кнїв с ької пт ахофаб ­

У колоні деревооброб­ ного номбшату проходять

во-дослідними організація ­ ми за рони проведено

Соціалістичне змагання на честь Першотравня у

заводу,

промислового

тої

традищєю

карбованців.

представни ­

нарfюванцш .

зустрІчають

на

Проходя ть

нашого ра йону.

свої

Нh

ви­

ни виробничого деревоо б­ робного об'єднання, шино­

ли

За

заходів по розвитну виробництва з економіч­ ним ефектом 2, 7 мільйо-

нонетрукцій

конали 4-місячш nрогра­ ми. Серед передовиків ви­ робництва бригади Мино· ли Степановича Толоч~-;а, Миколи Івановича Коноn­ лі, Анатолія Миколайови­ ча Па вле нІ<а .

ремонтного

тринотажниці

156

вельних

суму 145 тисяч нарбован­ цш. 37 заводчан заверши­

реозброєнню та ренон­ с1рунції діючого виробни­ цтва. Спільно з 50 науно­

4

Демонстранті! ва вутщі Гаrаріва' у Броварах; ·· ·

свята

До 115-ї р ічниці з днн народже н н я Во лодимира Ілліча Леніна 11 бригад заводу ал юмінієвих буді­

n' я тирічки

одинадця­

і

з

успішно

ним .

На с вят ковому марші представн ики тресту << Бро­ варис і л ьбуд » т а << Бро ва­ рипромжитлобуд >>. По

головній

кронують

магістралі

nредставники

транспортних організацій. Про трудові здобутни рапорт у ва л и

також

пра ­

Цівники закладів побуто­ вого обс лу гову вання , гро ­ мадськ о го

ха рч у вання.

о хоро'нн здоров 'я, нальн их служб. Першотравнева страція

стала

ще

кому­ демон­ одним

свідченням вірності бро­ варчан ідеям рідної Ко­ муністичної

ності

паІJтії ,

вино н ати

кресле н н я.

Фото М . Семииога.

всі

гото в­

її

на­


сН О В Е

~· травня

Ж НТТ Я•

1985

року

стор.

=========5 травня-День преси========

rАЗЕТИ

АКТИВІСТАМ За:втра День пре­ Це свято не лише багатотисячноУ армії радЯНІСЬКИХ Журналіс­ ТЇІВ. Июго ло праву від­ значає і багатомільйон­ ний загін їх вірних по­ мічник1в робітничих си.

і

сільсьних

кореспон­

дентів.

У числі активістів газ10ти спеціалісти різних галузей народ­ ного

господа.рства,

тійні

і

комсомольські

аюивісти,

терани Це

пар­

вчителі,

війни

люди

і

ве­

праці.

високого гро­

мадянського

обов'язну,

активнюї життєво! по­ зиції. Щодня вони JJР­ кладають зусиль, щоб кожен номер <<Нового життя• зробити цікавt­ шим, читабельнішим. Попереду

ж

у

жур­

налістtв, їх помlчникІ.в - ще вагоміші завдан­ ня. Вони чt·тно визна­ чені у доrювіді Гене­ рального

ЦН

секретаря

НПРС М. С. Гор­

бача&а

( 1985

на нв1тевому р.) Пленумі ЦН

КПРС. Сьогодні ж, вітаючи аRТИІВістів газети з Днем преси, редакція іВИСЛОВЛЮЄ

ретарю

ПОДЯКУ

сек­

парторганізації

завоДРбудівного комбі­ нату Б. М. ПолІгуmку, іІНженеру по соцзмаган­ ню завод.v алюмінієвих бу дівельних конструк­ цій Л. В. Цімохоась­ кІй, е~ономісту завод_у лестандартnого

нального

Г. Я.

ному­

обладнаІІІНя

Знмаковlй,

ступнику

за­

начальника

райсільгосnуправління,

завідуючому

ним

ня~

nозаштат­

відділом

економі­

ки сільського господар­

С1І'Ба редакції <<Нового жи'ГТЯ'> Ю. Д. Білику,

нооо·го відділу шино.ре­

Г.

БабІнІй,

заступнику голови рай­ викоНІкому А. Г. Кру-

О.

інструктору

міськкому партП О. С.

Говорушку, начальни­ ку планового відділу деревообробного ком­

ці

n,раці

ським

там А. В.

номісту

громад­

П.

Ку дІву,

Мнгульку,

<<Ніровець»

-

заводУ

молоко­

міськко­

му партії О.

М. Іщеи­

І

про

те, як працюють працівни­

npo

Я.

прочитати

замітку ІJ«JЛеКТИВУ

ставлення

своІх одн.ос.ельців до в.и­ оонаннІЯ громадсьRИх обо­ в'язків. Однн із останИіх

Тут же вміщено поздоров­

в

ки

СВОЇ

лінно,

газету

член

ВіН

ВИКОНуЄ

суМ·

а тому стінна газе­

та є хорошим помічником номуністів відділка у ви­ конанні ред

останньОіМу

HIOMfWi. «Ніровця•

,редагує

НПРС О. О, НузьМЄІ$JЮ. Це па;ртійне доручення •КО!Муністи дають йому ось уже .п'ять рокLв. Обов'яз­

приміром, розпо­ ві>дав про діяльність деп:у­ '!1атсьRОУ !1рупи, яка діє на ІВJддlлну, П активних

А

ДО

лення ОtфеМИМ працівни­ кам у зв'яз~у з ви.хощ:>м їх на пенсію. Дописувачами ст1нН1вRи є самі робітН'ИRИ віДДілна,

номері.в,

ч.ле.нlів.

npo

поставлених

ле­

колективом завдань.

В. ВЕРЕС.

можна

Листоношею Требухів· ського віддіnення зв'яз­ ку Ганна СтепанІвна За· ЯЦЬ трудНТІІоСЯ уже ВІ• сімнадцятий рІк. Вона донnадає

ДО

ТОГО,

усіх старань ЩОб СВОС'СІІС.НО

доетавnRтн

усім

адреса­

там

писти, газети І жур­ каnи. Одночасно з ци• турбусться про те..z щоб ОХОП+ІТН RHOMOI"a olnьwe передпnатннкІв, "fорІк під час розповаоджекнн міськра'fонноі газети «Но­ ве ЖНТТRJО на ·1985 рІК

вона внйwnа на перше місце і одержаnа вІдnо• відку грошову премІю.

На фото:

Г. С. ЗАЯЦЬ.

Фото

А.

Козака.

11 11

ІІ

11 11 11

~~~~~~~~~~~~~

І/

11

11 11 11 11 lf

·~ lt lf

11 11 11 11. 11

І

Ось уже три рони ре. дагус стІкнІвку заводу rro~oвoi ме1'8JІургrї імені 60-рІч'81 Раамtсь­ ІІої Укратнм ГригорІй ВІкторович Sy....-JнcWCМA. Вес1о цей час газета за­ ВОАЧаtt «МетаІ!УР,. по праву

визнаєтьсн

кра·

ЩОІО серед мизовоТ Rpe. см nідnриємств міста.

На

знімку:

він<:ькнй

Г. В. 6уnь­

разом

Із

чnена·

ми редмоnегІі Л. І. с-н. ко, М. С. ПанаСJОКОМ, В. В. Трембач за вИП"с­ ком

святкового

номера

•МетаІІурга-.

Фаrо

м.

С:емииоrа.

за

тан І рангу

:куJП>Тури

пІдписом

запас~·

8ЧоJІює в редакції

коресnон­

М.

Говорушка

часто

Микола Адамович

Говорушко

позаштатний відділ

виховання.

денrrам М. Fам.ю, М. А. tt'ояоиху, В. А. Бобку.

солдатську доблесть наших славних ветеранІв.

здоров'я, творчих знахідок, услtхІв у ІПІРаці.

рушко.

Ч11'1810ТЬСJІ його

На фото:

Особливо

матеріали

громадський

про

з

вІйськоао­

Jtатрlотвчиого

Всім Ім зичимо 11fJ(r

В. І. Лен.іна, невеличкий матеріал ·ІЧ>О нові мирнj, ініціативи нашої крахни.

а

МатерІали

бачать читачІ на сторівках <<Нового жИттю>. Капі­

.poro

голо-

ПіД:ООТОВRУ

му­

МеJІМІІІ'ІеВВО,

.n.

району

Г. Воровевку,

М.

громадсІ>КИм

,річниці з ДНІЯ народженrня

форматом.

розповідає

Буль­

КОІМУІІfіСТИЧ:НІОГО суб<УГНИ· на, присвяченого 115-й

rому відображати усю широту проблем швидко­ плинноrо життя у н:ій, звичайНІО, nросто немож­ лим. Та в цьому й nотре­ би такої немає. Головне, вона

будинку

держзагот­

no

lсrо­

А. М. Поrребов­

М.

Трохвмевку,

інспент~у

диреmору

сьttому, методисту рай­

ко­

О. М. Ри­

головному

ку, голові профкому ллемrrгахозаводу «Руд-

що

зею

кову, начальнику від­ ділення Держпожнагля­

дУ С. Ф'.

Грв­

рико-к.раєзтrа.вчого

Л. І. Сежовйо­

вІвському,

завод.у В. Є. Джус, за· від_уючому організацій­ ним відділом

ченку,

вчи­

В.

J.

rоревко і В. Я. Кири­

інсnектору Культури

Г.

мое­

П. С. мителям­

112

:пенсіоНфам Н.

тренерам

саренку,

начальнику відділу

тозагону М Кухmиву,

В. О. Сима­

респондентам Д. М. Пи­

за

женеру по праці світло­

планЮІВоrо

громадським

К.

техніЧНІОГО заводу Н. Р. Христенко,

вІй,

СВ1'1'ЛО·ТЄХ·

ПасІчник, c'l'apmoмy іН­

секретаря

С. БугайовІй,

сnрав

заі:JОдУ Л..

Юрченко,

тельці

му

вІдділу

НLЧНО!ГО

еко­

карю станJції швидкої нввlдкла.днюІ допомоги

невелика

ного

за,ступнику

В.

старшо­

внутрішніх

І. Д. Кальку, началь­ нику nланово-економіч­

комбі­

гону М 112 Г. Ф. Тру­ нІяову, головному лі­

Т. П. ШавулІ,

начальнику

маш'> В. Б.

Лисому, райвіДДілу

інженеру відділу пра­ і зарплати мосТО'за­

ці

економісту

ділу

М. Р. Кузьмуку 1 Б. С.

старшому

плано­

міжрайоннюго реєстра­ ційно -екзаменаційного вІдділення ДАІ райвід­

заводУ «Торг­

новському,

Ковальчу­

хлtбозаІВоду С. В. Сте­

економісту

пластмас

П. Є. Голованю, Є. І.

С.

панченко,

відділу

парторганізаціІ

Ф. . Гавриленку, М. Перловському,

В.

начальнику

во-економічного вlДДl.Лу

з а р п л а т и

Жемі, голооному

кореспонден­

П.

ку,

кормового заводу М. М.

порош·

агроtю­

райсільгоспуправ­

ління

ві.Ддlлу

Налитянеького

М. Демиден­

rолавно.му

му

СПМН-2 А. І. СмирвJ.й,

нової металургії В. В. Атрощенко,

і

старшому

соцзма­

заводу

ку,

інженеру-еко­

начальнику

зарплати спмн509 Р. Л. Домбров­ ській, інженеру ШБУ50 В. Л. Берковичу, ганню

лургіІ В.

о. в.

ПДБП-2 І. В. Слинку,

пра­

і

по

комсомолу

ЗемЛJІВИЦЬКОМУ'

праЦі і уnравлmя за­ водУ порошкової мета­

першо­ міськко·

ничо-технічного

старшому

інженеру

секретарю

Барановській, застуn­ нику начальника вироб­

ТЯЧОГО трикотажу Р. Ф. відділу

му

номісту ПМН-24 Н. В.

ІВ~ХНЬОГО ДИ­

інтенеру

Гарніку,

Клепко,

бінату З. Ю. Корнєє­ вій, голові nрофкому

Чешулько,

В.

ні 60-річчя СРСР Г. Я.

nишуть

Газета

району

М.

Деркачу, секретарю пар11кому ра,дгосn;у іме­

ва

ходить на ІВідділну, вмі­ щується чимало матеріа­ ліІв, у ЯRих розпоюдаєть­ ся про трудові здо6у-гки твариНJНинів, механізато­ рів, рільників,

помічни,ку

І.

інспеІНrору інспекції в справах неповнолітніх райвідділу внутрішНіХ спраІВ Н. Т .. Максимо­ вій, начальнику відділу наукової організації

Гуляницькому,

црокурора

му

«Нового життя• М. А.

фабрИКИ

М.

г.

ін<:титуту

ковському,

Кореиєву, завіДуючому позаnпатним відділом віШково-патріотичного виховання редакціУ

ГОЛОВНІОму ЗОО'І'еХНіку райсільгосnуnравлін.п я

щ:юфкому проектної

«Гіпропромт е пл и цЯ>>

ки відІдlлка, що їх хвилює, автори матеріалів

вже

Івкову та І. М. Сушку,

мшїстерні

члени партійноУ організа­ ції ТроєЩИНСЬJ\ОГО ВЩ· ділна ордена сЗНІан Поша­ НИ» J>Здrосцу іJМені Кіро­ nереноналwся

1мені 60-річчя СРСР Н. Т. Кольцовій, голо­

Чугай, начальнику пла­

монтного заводу Г.

міського і районно­

го спорткомітетів В. Ф.

інженеру СБМУ-6 Т. Я.

ХОРОШИЙ ПОМІЧНИК

да;вно. У номер&Х «Ніров­ ця• с'І'інн:tвки, ЯRа ви­

вам

Мемруку, радгосnу

ві

огляд спнноr ПРЕСИ

У тому, що стінна преса дозволяє ефектив­ ніше впливати на ви­ хоосшня членlів :ко·лективу, допомагає вирішувати по­ ста;влені завдання, при­ вчаrги людей до ооряд.ку,

В. 'М.

ддспетчеру

захопленням

фронтове

кореспондент

М.

життя,

Гово­

Фото М. Семввога.

"Запишіть, будь ласка, інформацію" У редакції задзвонив телефон. - Добрий день! Вас турбує головний технОJІог, секретаjр парт.lйаоІ орга· н1зацfІ заоодрбудівоого комбінату Полtгушко. Заmшrt.>rь, б~дь-ласка, one·

ра'Т'ИВНУ

інфqрмацlю...

Громадського

Ш>м, добрим інформатоМайже два,дцять ронів мешкає у Броварах Б. М. ром та ЛЮІРад:нИ<Ком. - Люблю газету «Но- Полігушко і весь цей ве жИW!"я~. адже саме з час є постійним перед­ Н2;Ї дізнаєшся rr;po нови­ платиином <<Нового жит­ ни, npo життя міста 1 ра­ тя». Трохи пізніше, коли йону, каже Боряс Mи­ очолив групу народних колайоІІ:ІІЧ. Бачите, у дозорців заводобудівного,

.R.Ч., ~i.rJ

корес- ШТИ

ІJІОНдІента, члена робНQРів· життя'>

сь:коr.о пуНJНТу ства

турбує

ЩЦnриє.м~ чимало

nи-

тшь. Це й ВИRОНаННІЯ план.ових завдань, й дотриманн.я технюлоrічноі та 'Г!РУдоаюї дисциnJІіни, й вnровадження прогресивНJИХ форм організації праці тощр. Цро все це актинний автор пише у мJІс.ьщрайонну rазету, яку вважає хорошим оомічнн-

ньому

ПОJJlтос- пючав

підшивка · «Нового лежить

ПІЛані,

цетг,ральною

на

перед­

поруч

nресою.

з

nисати у місцеву га:зету про те, що його турбує. І так ло сьогод­

нішній

день.

статтю для А лещодавно у :ооле.н­ газети п,ро иаві конструк­ ТИІВі жваво обгооорювали іlІії та ма:теріали, еконюм­ Од'НУ 1з статей міськра­ Іrе їх витрачання. ЙІОflноІ про змЩ.неН'Ня трудової дисциnліни. І Саме дописи наших взагалі найбільш аюуаль­ постійних активістів роб­ газету більш ціка­ НІі виступи газети не за­ лять .11И):Паються: без уваги ню­ вою, насиченою. ле~иву і, зодрема, його nартійню•ГО ватажка. С. ПОТУРНАК.

-

Готую


*4

стор.

4

травня

1985 року

сН О В Е

Ж И ТТ Я•

°

травня- День преси======== ~~ -с n Р тцей знімок ми взяли з Іі На кубок

==========5

фоТоархіву ля,

Анатолія Шеве-

який

прожнвае

ІІІі

1111 Г 11 ІІ 11 ~~~ 11 За ініціативою ра11 йонної ради ДСТ «Ко-

у селІ

epOSI

Вільне Броварського району.

Яzt бачите, у ті далекі роки професія листоноші була не тільки справою жінок.

Цеlі симпатпчннй дід-лис-

'ІІІ ЛОС» і колективу фіз-

тоноша, мабуть, не одну сот-

ню

кілометрів

відміряв

культури

ву-

йонку»,

І' річно

періодику.

В тому числі

11

кубка

району

11

з футболу імені Героя

виходила ко-

лись иід назвою

що-

проводиться ро-

зшраш

і нашу «ра-

що

радгосnу

<<Красилівський•

11

лицями села, щоб доставити передплатникам

Радянсьного

<<Стахано-

А.

вець~.

в.

Дяченка,

Союзу який

бо

б

~~~~~~о~ашиrтсТ:к~м~ Цього

одного

уч.асrь

.відомого співана Марн Твен, сміючись, сназав щось на ву­ хо своїй сусідці. Коли після К()ІІЩ€рту він зайиюв в арти­ стичну ооиральню, щоб по­ здоровити співана, то поба­ чив його перекривлеве ві.д злості обличчя. Сер, стримуючи mів, звернувся сnівак до

-

11 11

року

у

16

ви

черепаху мабуть,

із нецікавих. Якщо до ц,ього ж зрівНяти її з більш .рішучими

представ­

никами тваринІюго світу. '!'ана с<Jбі незграбна

icro·

та.

Але

Ц:е

лише

на

пер·

ший погляд.

Lfepeпaxa врадаt:SНІХ

нона

тварнн.

на

:юо

одн<.і

-

Зс,мJJі

мільйонLв

жив~

Gл~:Jько

ронів.

:Іюжна

зустріти у

них

екваторіальних

і

!-(ах

uнеану,

в

із

нільця.ми цибулю. Іла во­ на

з

велиним

задо.волен­

Ії

ням. Це і зрозуміло: ослаблеоому організму по­ трібні були вітаміНи. А

во·

~оли з' яВІНла ся зелена ци­

тропіч­

шенах,

ожила, виповзла із-пІД шафи. Видавали лише ослаблені ноги: вони nід­ гиналися, невпевнено ві,ц­ м~рюючн «черепашачі• Нjрони. Тут же ми їй за­ nропощували нарізану

РІ'-1-

буля,

смачнішої

с.трави

:впро ЯІН!У НІеl ~анну· А тоrо д::я І н1 rероя 9 т.равня в ~ ~ за6у.пи. І чере- І с. ~асилtвц1. пашка уnала на асфальт з

людина

хами.

нашоr .Бать­ давніХ часів

полює

за

Адже

черепа­

ВОН'И

слШІ­

ляться не тілЬки панци· рем, але і своїм жиром, аfщнми. м'ясом. 'iepena·

шачий

суп

одна

-

найсмачніших бителів

лось

його

і

до

знищення

Все

тварин.

Вона

за­

':ІСрІюно! нниги.

Крупні

черепахи

во­

дяться 11е тільки в <Jнеані, а •й на суші. Наша ж че­ ,репаха не була ні гіган­ ·,ом

пустелі,

ше

НІ

тнм

Гапап<Jгос.ових

OlJJЬ· остро­

вів. Це бу.'!а звичайна не· велика !іа

середземноморсь­

черепашка,

півкі,'Іограма. !іИН,УТУ

вагою

У ді!ІІ

!ШМОСh,

до

її,

ПрИНіС

L!Ш..

Ігор помістив черепаш­ ну в hоробку. Але невдов­

зі

в~пустив,

редніх волю>>.

як

і

папе·

вихованців, <<На Вона була неви·

баглива

і

не

вимагала

осооливо гл дог JІЯду. Паша,

тю\ назвав 'й син, зимові місяці

ці.

проводила в спляч·

Залягала,

ян

правило,

нід книжновою шафою, де спільними

силами

ця незвичайна

тиру. '!уго оьнлали її в \

споруд­

І

ганчірками. П<>- І

~...~ам, n.ІА.ІИ

панцийр тріснув,

-

пе,реС'І'ИГЛИ

Багато

.ДИІІВ

Цього ~азу плаваль- І

кавун.

цроеели

у

ПАША

Наша

поверталася

ІІІ

ний басе н сnорткомп-

лексу сМеталург• був .Н!\даний сільським сnортQМенам. Тут вІД·

до

нещасний вШІа-

1

до

порога

пересувалася.

Цінаво було спостеріга­ ти і те, ян вона їла. Ні­ .nоли

не

їжу.

наквдалася

Починала

вп;евнившись,

нов<ше

-

на

тільки

що

запропо­

1спвне.

lла над­

звичайн<J rюв!Льно. Чере­ паха розрізняла Ужу не тільки нюхом, але й зо­ ршr.. Гостро реаrувала на зелений І«>Лір. -Де б не оу ла, вранЦІ. Паша незмінно nосnішала на нухню. Вона . знала, що там :гепло, там УХ на­ годують. Власне, весь вільний час, а його у неї було більш ніж досmь,

жували їй житло. Ми не турбували черенашну, всіляно о0беріrали її спо­ вон:а проводила на кухні. ній. l3 першу зиму вирі· Любила тепло, могла під га­ шили, що наша Паша за­ цілодІОбово бути шнула. ПодУмати тільки: рячою баrrареєю, навіть близьно чотирьох місяців відмевляючи в їжі. Люби­ Коли В;ранці бути без їжі 1 воднІ Тіль­ ла і СQІНЦе. ни з' явилося весняне сон- воно заглядало в кімншrу.

рен!КО

(заво,д

маш• ). Друге

Бабича

Желдака

.-.:Торг­

(радгосп-

(Київська 'І

І1

У змаrанн.і жіНок на 11

цій же

дистанці! пер- І

шою була С. Осиnова - предсrавииця ГогоІ ,1Jівеь5<оІ сrрі'ІНОТКаць­

1 1

Соовільнені життєв1 пр<>- , иоІ фа6рики. на друrо- / тварини е.коJІ<ЖН.О 1 МУ МіСЦі - r. Мель:н.и- І витрачають П 8RY'I1>1nmi че.нко (.ра.дrосп імені І

~~~~иЗаі:Е:~n::u-~ І 60-рlчЧя СРСР). на коли

третьому -

/

О. БІ.лен- 1

їj ЖИІПЯ в вебезпец.1. Тут / но (Ниlвська птахофаб- І реакція бп.искагична. рщса). ,'

n

Дуже rостро реагує вона

І

у

загальнокоманд-

на дотик до шиї-це в неї 1 ному заліку на перше найбільш уразливе мІсце 1 місце вийшла комавда -

.1 лапо:к.

Голова ІІ

і І заводу «Торrмаш•, в.а дРУІ'ОМУ коЛентив панцир, і 1 КиІвськоУ nтахофаб.ри-

лаnки при дотику .миттю

j

черепаха

1

втягуються в

1 яищо пецL

придбатн

-

в повнІй без-

будьте до неІ

1

не ІІеІШJ 1вших

м. ГОВОР~.

Дирекція.

Броварське районне виробниче об'єднання

« Сільгоспхімія» ЗАПРОШУ€ на постійну роботу: трактористів на трактори К-700, Т-150,

Звертатися за адресою: м. Бровари, вули­ ця Жданова, 6, відділ кадрів. Адміністрація. Київській птахофабрицІ НА ПОСТІЯНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ: слюсарі-оператори, газоелектрозварники З-5 розрядів, слюсар-сантехнік 3-4 розряду, токар 3-4 розряду, фрезерувальник, шлІфу­ вальник, коваль, електромонтери

«Птахофабрика».

Дирекців. Коnектнв

р&Явуапа

Редаюор Е. ФЕДЯИ. с 17 аnрмя 1937

года.

аи"'оПJОС

rnиsoкe

Коnектив раАонноrо

вр~~а

а••,..ку

виСІІовn10с

rnибоке cn\в'IYТ'ftl ro~~oвt nDОСЬсnіІІІсовоrо комІтету ТІТИНІ IBAHrBHI ГОЛО8АfоІ ... :1 nриводу смерті П Sат~ока. .

АдмінІстраціІІ

центрм..ноі

раІіnікарні

rnнбоко

:1 nриводУ nеред'Іасноі смерті nаборанта кпінІ'ІНОЇ nабораторІТ СвІтиn..нІкькоі nсихоневро­ nоrі'!ноі nікариі ОКСАНИ ПЕТРІВНИ МАРЧЕНКО і висnовnJОС rnибоке сnівчуття рідним та ІSnи:sь­ ким nокіАноі.

rо.ІІова райовноrо спорткоІdтету.

11 1111

РІІІИТОР є. ФЕ.АЯИ.

R

сnовnІОс щире сnів'ІУТfІІ В'ІИтеnІІм wкоnи мико. дІ ПЕТРОВИЧУ ЗІНЧЕНКУ та КАТІРИНІ СТІПА· НІВНІ ЗІНЧЕНКО :1 ІІІриводу ТІІЖКОЇ втрати смерті матері ОЛЬГИ АОСИПІВНИ.

ни і НJа третwмуіме- ;,' І

j'

І. СУШКО,

сумуЕ

ПеАаrоrі'ІНИА

коnектие

-- 11-4-47;

вЬІХоднт

:sв'ІІ:sку

cniB'IVТТfl иступиику на'Іаn~о~на аІАдІnенн,. :sв'ІІ:ІJСУ с. ГorOJIIB НІНІ ВОЛОДИ ... ИРІВНІ ТАЛАШ 3 nриводу смертІ П матері СОФІІ ІВАНІВНИ ЛОГВИІJDІКО.

татов киевской области. (На украинском язьІке). Гавета

розря­

4-5

дів, мулярі 2-5 розрядів, слюсар контрольно­ вимірювальних приладів та автоматики. Іхати автобусами N!? 120, N!? 121 до зупинки

АДРЕСА PEМ~gri. 255020, Київська обnасrь, м. 6роіарм, Іуд. Киікька, 154. Те11ефони:

(одина­

З nитань вступу звертатися на адресу: м. Київ-91, вул. Колекторна, 3, учбово-курсо­ вий комбінат Киівоблпромбуду. Тел. 556-60-03.

го с~~~т~~~~·~::е~~~~~ f~=:

городеного 11 райоНіНОго Советов иароднЬІх деnу-

гуртожиток

кам) в м. Броварах, Обухові. Виплачується стипендія в розмірі 76 крб. на місяць. По за­ кінченні курсів випускникам надається робота на будівельних об'єктах Київської області в Броварах, Іванкові, Вишгороді, Василькові, Переяслав-Хмельницькому, Борисполі.

11

череuапщу, І ні 60-річчя СРСР.

тварин. Ця безІІе8Н!а іс- . тота заслуm:~ує турбоrrн І людини.

\,:'

1 КО!Манда ,радгоспу кому д~ся 1

уважними, .ніж рр

місяців. На період нав­

місце у

цеси

одному виладнУ _

6

касира.

птахофабрика).

цьо.му черепаха одіНа з дооrожителів плааети.

-

надається

економіста з фінансів для нарахування заро­ бітної плати;

взяли

команд.

17

нюмбlнат «Калитяись- \1 ний•), третє _ у в. 11

ла 1І млявість. І тільн:и

учням

учасrь

оа.1нона. І м.

ва~~Нас ще довго дн:вува-

Строк н~вчання чання

булнея змагання з плаrвання за црограмою лІrrньоі спартаКіа,ІJJИ

ни на nанцирі нагадували 1 щий час показЗіВ А. Ца-~ про той

маля­

ЮМЗ-6Л, МТЗ-80, ТЛ-3, ДТ-75, Т-74;

життя. Пройшов певн.ий І Серед чоловІld.в на час, 1 вона за6ула про ,ІІjИста:нцlІ 100 метрів своr ранн. Тільки тріщи- 1 .віЛЬним стилем найкра-

іпно,рувалиея. Паша задо­ дон. І тепер, як пІДходивольн.ялася лише тією JJa НіJІЬНіС'ГЮ 'ВОДИ, ЩО МіСТИ· стишувала 1 так повільлася в їжі. НОЖlШій метр ний хrд: mчала «м!зкувіддалі був для н.еї важ­ ною роботою. Тому Ії пе­ реходи по .квартирі були надзвичайню раціональни­ згодом звикли до ХІ .неми. БезцільН'О черепаха звичайного рюму існував• по кімнатах майже не ня. Очевидно, заsДЯЮІ

покршельниюв,

рів.

трактористів на драгляйн ТЗ-3; комірника отрутохімікатів; бухгалтера;

би;. <;..щІльнн у всіх було 'І району. В ЮІХ

радост11

електрозварювальниюв,

НА КУРСАХ

І

~~:И~л~~:Ш~Р=У~~= 1 За програмою І м.І.СТь тіла, Щоб дати мож. СП артакіаДИ · І лИ!Вість зростися тяжким І

на четл<J, особливо сина. Всі хлоnЧ<ІІКН. Лише наші црооозиціІ з водою вертий тиждень черепаха торнн,улаея листя :ку.пьба-

Морсь­

виявилася на

знищення.

несена до

це

хижацького

черепаха

межі

JІЮ·

зменши­

СЬQГОДНі.

нризвело ка

страв, не

із

-

далеоосхІДна рослина. Взагалі ж Іла черепаш­ на мало і зовсім не пила.

1. МИКОЛАЄНКО.

лqиву принесли П в квар-

тр'ИіВОжJЮМу чеканні. Щодня ціНавилися здоров·.Іім черепашки і сусідські Це спочатну нас турбува­

ремша

І

чеmертого ооверху. Ледве \

1репах, сім Lз яких мешнає

на територН нівщини. :3

1 « КрасилJ.всь- І

не внп.а.ла вона. син зав- І Фінальний матч вІД~діИ на поріГ клав деребудеться на батьківщи-

для черепашки, мабуть, не існувало. Хіба що че­

У'Іібово-курсовий комбінат Київоблпромбуду

1

3:2; радгоспи І 60-річчя СРСР 1 . . І «Тепличний• -2.0, \ няч:нl вашш, чаото зали- 1 «Великодимерський•:- 11 шалнея &дкритими. Щоб І «Заворицький• - 6.1. ~~~

нах, озерах. на всіх континентах. Науці віДо· :І!оО більше 21 О видів че-

139,

по підготовці таких спеціалістів: машиністів баштових кранів, а також буль­ дозерів, мулярів, м~нтажниіів, штrкатурів,

поrано

Цl l БалкОоННі двері, біля яких вона nриймала оо- І -

нюробці

Управління торгівлі міськвиконкому ЗАПРОШУ€ на постійну роботу

ЗАПРОШУ€ НА НАВЧАННЯ

І радгосп

дворі, і сзагибда» раnтом

Дирекція.

11 госп імені Мічуріна- \І

1 нJ.би .нупалася в них. І tмені

задзвеніли струмки у

гою. Замовлення можна зробити: 1. Кафе село Требухів, телефон 21-2-27; 2. Кафе село Гоголів, 1елефон 27-2-36; З. Кафе селище Калита, 1елефон 71-7-71; 4. Кафе село Семиполки, телефон 21-2-27.

Адміністрація.

1 фабрика завод І І «То,ргмаш»- 1:0; рад- 11

п.~а ловила його промlИ- 1 ний. • _

це,

кон·

1 Травня і Дня Перемоrн. Ветерани Великої Вітчизняної війни обслуговуються поза чер­

1 :5; Київська maxo-

\ -

та

а також у бюро по працевлаштуванню.

1 госп «РусанІівськнй•-

П ИСАТИ про - заняття,

кулінарних

Звертатися за адресою: вул. Київська,

птахозавод «Рудня» радгосn «Бобрицький•

виховані!.. Я иІ!коли не дозво­

е ЛЮДИНА І ПРИРОДА

виготовJІення

на сезонну роботу продавців квасу, морозива, пива.

Фізну ль ту­

11 радгосп ім·е.ні Щорса- ~~~ 11 1:2; радгосп «Плосківляю собі сміS!lrися, чи'І'аючи 1\ ський•-радrосп «Жер­ ваші оПЮІВІДання. дmський» - 3:3 (по \1 ........-..---.~Ііііі;;;._,..._....._.~ nенальті- 1:3); рад- І ПJІсьмеНіНИ.На,

на

саря-моториста;

ри. Перші матчі дали тані результати: плеІМ­ І

селення

дитерських виробів у зв'яжу з святкуванням

продавців, вантажників, експедиторів, слю­

взяли

турнірі

~rолентивrв

ДО СВЯТКОВОГО СТОЛУ

Об'єднання rромадсько;-о харчування рай­ споживспілки приймають замовлення від на­

11 11 11 11

загарбниками nри фор­ суванні Дніnра.

Всерйоз і жартома ІІід час НОfщерту

1

1 1

PliiUI.**•• - 11-3-82; :аастуnника P8AitKTopa, віАдіnу nартІАиоrо ІІСИТТJІ · •••f81:•WtOrO секретар,., віміnу cinw:~oкoro rocnoAapc'fA - 19-3-18;

моресn.............JІIN )аАіОМОВІІ8НН8 · .

11·3·05; ВідАІnів . nромнсповосfІ,

ІІНСТ\8

Красиnік~окоі

сш

ви­

ІНАОКС: 81285.

дРУ'К ВJІСt()RИЙ.

дружJе8.ИJІЙ

Обсяг

вркуш.

13.440 ~. ._ __ _

дни вь~да: wгорхи~среда, ~~~L~·;;]Юd;~і;;м~ас~~~·~-;;.J;J;І;й-~м;··;,-;·;·;tt~I;IJ~·~~;;;-;;;;;;~~;;~~~~~~;;~~~~-----------~~----~----~--22__1~1·~ БpoNIJ'~ЬJOa дРУRІ&РІМ КвЬсwсоrо

o&lilc8oro J'І1Р88/dвм '1 ::lфa'IIIIIDt ~. пооШ'рІІіФП 1 ин ІаоІ 'J'OPJiialri, Адреса дрУJСІІРВі~ 2~.- НИІІІС'ІоІСІІ оОаст•, м. ІРоИРХ, ~· КІІЬоІ>ІІ8, 1Н.

1

Tffl)aж

72 номер 1985 рік  

72 номер 1985 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you