Page 1

:! :::

.

:"

~

;

:~:

· · · : ··· ···"·'.·· · . 1 :·..: ····· .··

О.РГАН

БРОВАРСЬКОГО

МІСЬКОІ

Газета ВИХОДИТЬ

3

МІС ЬК О ГОК О М І ТЕТ У

РАЙОННОІ

РАД

t 7 квітня 1937 року.

ом

КОМ У НІС ТИЧ -Н О І

ДЕПУТАТІВ ·КИІВСЬКО'

72 (6528)

ПонедіЛОк,

9

УКР Л І Н И t

Л АРТ І І

НАРОДНИХ

травня

ОБЛАСТІ

року

1983

Ціна

2 КОП.

ИЕМЕРквучиl подвиг НАРОДУ ДЕНЬ ПЕРЕМОГИ­ ла найбільшнм свято,

pore

яке

безмежно

радянському

до­

Hapo~

воєВННМ соціaJIlЗМУ з

зіткнеRRJIМ ударнвмн

сипами

імпе­

перебудову BCbtlro життя кра!нн на ВОЄННВЙ JIВД, мобіЛізуватн радянський народ на свящевву боротьбу протн фаmвстських зarарбннкlв, добн-тнся ПОВІЮ! перемоrи над

найтяжчим І ві. Мн прнноснмо даннну ріaJIJ.зму, rJIИбокої поваrи, мужнос­ наАжорстоюmвм а усіХ будь-коли ті й самовідданості всІх, випробувань, наJIЮю кpa!~ хто боровся, DponИВ свою пережвтих КРОВ і віддав жвттs за ною. Вона стала Вemrкoю фаmвстською свободу 1 щастя Батькlв­ ВіТ1JНЗНJlRОЮ вtйвою ра­ ною. ЩRRR,

~o

цював

J

reроJчио

пра­ дянськоrо вародУ за

ТНЛУ.

Цьоrо року свято Пе­ ремоrи:в ищпій кpalн1 Перемоrа вІдзначається в обстlUЮВ­ ВіТ1JR3IIЯIIlй

ці ВRCOROro noJI1TR1JВOrO і трудовою п1днесeннs, ВИ­ KJIНК8ВOrO ріше~ JI.iIстопадовоrо - (1982 р.)

Пленуму ЦК КПРС. По­ CJIi~;'ВRo втіmoється в жнття намічена ХХУІ з'їздом партії програма дальшоrо пі.ДвИЩевня доб­

КОИJІНВО

у війні

кладені

в

що

соціа.ліСТН1JНО­

ному

ладі.

і

держав­

Натхненнвком

і орrанізатором перемоrн радянськ;,rо народУ, йоrо

арМії ,стала робутутрудЯЩRХ, змІц­ на партія нення економічноl та обо­

роНно! Jw.)rYTHoCТiKpaIRR.

пере­

показала,

суспіЛЬСТві

-

спрямовуюча

сЬКоrо

за

останній

.

час

показує;

артилерією;

ефектRВВНМИ

що імпеРіaJIізм, иасам- засобамн проnшовітрJIВО! американський, об.ороин; ДОСКОВanими лі­ ВeJIRКtй перед

джерела CHJIН І могутнос­ тІ радянськог.;, народу за­ му

HiMe1J1JН- редвьоІ дальності, наАновішими nшамв танків, саХід міжнародних подій МОХідНою та 1иmиx видів

~

б.;,ду І незалеЖНість соці­ aJIiCTR1JRO! - Батькlвщннв.

3БРОЙНі СИJIИ СРСР мають найсучасніші З8СО­ бн БОРОТЬБи з arpecopoM. АрмІя і Флот оснащені n;,тужвнмв cтparerl'IIIВMH ракетними КОМПJIексамн міЖКОRТRНeRТ8JIЬно! І се-

неХТУЮ1JR

не

уроки історіІ,

відмовився

моНіСТСЬККХ

.замірів

~J;lла

rereвід

такамн; новими атомними і

п ДВOДRRМH 'Ювнамв, авіа-

ставки на 8ійськову си- несучнми, ракетвнмв і лу. ОсоБJJRВy TPDOry ви- ПРOТR1JОВRовнми корабля­ КJlИКає намІр Вашlвrто- ми. на здійснити ним: країнам

иав'sзане НАТО рі-

шення про розміщeВRS

рядІ

в

аахіД&;,європейських

комуністuч­ держав' ново! керІвна 1 ської ракетно!

суспільства.

від

америкав-

зброІ се-

РаДJlRсьКі moдя жуть бутн впевнені, нашІ

доблеСНІ

ва'tRмуть

свій

00-

металургИ іlме-

У вн­

лургlї СРСР і ЦН проф­ спілки праЦі,внин~в

художнииа

МіНістерства чорної мета-

РАТАУ).

1 сьогодні в строю ги, ті

захоолення

і

ви.клloDНають

хто

у

ВДЯ'ЧІНос­ у

,ваmких

пова­

нас

ті,

і

зараз

уда,рно

трудову

!Вахту

-

на

несуть

J<олищні

переднbOlМУ

краі' бо.ротьби за перетво­ ре.нНЯ

них

в

ПОМі'ІНИИОМ

БРИJГаднра

молочнотовар­

жцтrя

!історич­

,нанреслень

ХХУІ

-

нагородами

ни

та

Червон()ї

!ВIДGнaKa за

у

орденами

-

тваРИНlНицтві

-

працю

орден

Леtніlfа. А Петро Федорович Го.рдlє,нно, нолищНіЙ фронтовнн. вже тривалий час

працює

слюсаря

нотельнl

своє

спраВі. діло

}вана

ТеПЛЮ,на

працелюбність

даНість

Воrда-

птахофаБРИЦі

Му!сій овlf.Ча його

на

за

і віД-

Знає

вІн

доснонало

і

учасник

ня.ної

Вели.ної

М'Олоди,м

Гора та ' інші.

В. КРАВЧЕНКО,

секретар партІйної rанізації.

йшОв

нотеЛЬНі.

ВіТЧИЗ­

вертНіЙ

а 'рін

паросилового

хлопцем

потра­

ства.

фронт ІЩ етапі

з

і

фаШИІЗмом

посередню

битви

брав

участь

за­

у

бе,з­ ~дo­

потLм

пере-

оператором

ось

уже

-

чет­

слюсарем господар­

Дружина фронтови.иа Єфросинія . Оле~са,ндрі'Бна

-

.передова 'Пташниця, не

раз

відзначалася

страЦією

соні

фабри.ки

показ.Нини

одержувала

вахту третього, сеРЦ(!іВИН' вернувся У рІдне село 1 мl,ї. ного- ,pQКY- п·ятирі9:liИ. , Пpa:цl().В8ІВ ІІа . виробництві

а

ор­

nтахофабри.иу.

з'овсіМ

вершальному

У КИЄВі,

на

Опочатнубув

прar~ює на совість,' з пов- БУТТі перемог.и. Був зв'я,з­ ною віддачею си.л. ЯJt і н:,вщем, заніНЧИlВ свій во: весь нмеитИlВ птаХівни- єнний шлях у Австрії. ків, гідно несе ТРУдОВ-У ПІсля демобілізаЦії по·

Передовий робітиин-

саДом.

У,спlшно' трудяться В ГОСІПо,дарс'тві учаClНИJНИ Ве­ ликої Ві:ТЧИ'з'НЯIНОЇ 'віЙНИ Павло Ащ~рійович Пруд­ ний Минола Панасо,ВИЧ

Ще

на

Зараз ;воии

.

реалі:зувала

війни.

пи,ввlн

за

ОЧОЛЮВ'ана НЕМ

На передньому краї НіВ,СЬНій

.nеревинонавши план. ,році нра­

тонн фрунтів.

агрономом-са­

бригада торі,н

11.РОДQВЖУЄ

Зірни

у.царну

ду

Поважають

удві­

вій­ 'Beдy;rь роботи по догляду

Вітчизняної

дівнииом.

п.енсію

чі

фруНТіВ,

ної ферми Дмитро Иири­ У ниніШНьому

з'ї'зду КПРС. Шсля 'виJЮ­ на

тонн

1058

ЛОБИR п.руд.иИЙ. . На йо,го си:ліВ<:ЬНі садоводизобо­ зібрати 695 не­ г,рудях ІІІОРЯД З бойовими ~'язалися

фРОНТОВИlни. Вони як зав­ жди

працювати

В ели ної

ІНа цих зборах ' вшанували

у

адміні­ за

пор

вручив

гоЛова

ви:нон-

вали

ВеJIНКИЙ rероїзм Федір КУЗЬМR1J Беидеберя про­ явив ще у першнх боях

ветерани

кровопро­

литних ~и.'l1В8х ну;вав легку . пере.мQI'У у Вели­ нІй ВlТЧнзнян·jй . вІЙНі. У раДГОQпt «КрасиліВ<:bRИЙ.

подіі танож

.ветеранів

Ве-

рах було Івручено пере- ПіД!Прием,ств за перший лиж)ї ВіТЧІК~НЯ.ної 'війни , хLдний Червоний прапор квартал 1983 рону. Пра­ яКі працюють чи працю­

В. Петреика. (Фотохроні.иа

Трenетн1 почуття

(ТАРС).

ному місыі·її Ради народ­ них дetПутаТіВ Леонід Ха­ ритонович Черненно.

мета­

ні 60-рі"і"ЧЯ Радянської ЛУіргійної про.мисловості УнраЇіНИ 'відбулися па-за перемогу у Всесоюзно­ ,м'ятні lПодії. .l\олентиву му соціалі.стичному зма­ заводу на урочисти:х збо- ганні 'серед ,спорLднених

План ат

ви:-

роБО1'і,

грошо,ві пре­

К. ХОМЕНКО, 1вспек'l'ОР по кадРах.

під Москвою.

У

кавалерійськоrо

складі корпусу

під командуванням reHeраЛ- М8Йора Л. М. Дова­ тора брав участь у контр­ наступі проти оскажені­ лих rітлерівців, що нава­ лою сунулн до столнці нашої Вітчизнн Москви . В одному з боїв п!д ·Во­ локаламськом йому по­ щастнло підбити фашнст­ СЬКОrо танка. А через деякий час був поране­ ний. Вийшовшн З rосп~­ талю, знову поїхав на фронт. У складІ 5-ї ор­ денІв Лен:на, Червоного Прапора і Кутузова rBapДійської стрілецької диві­

зії пррйшов з боямн аж до Пlлау. 3а успішне форсування р:ки Німан і закріплення

. плацдарму

бойо в о r о удостоївся

найвищоrо звання Ге­ роя 'Радянського Союзу.

-

Демоб!л:з~'ва в ш н с ь, Ф. ко Бендеберя довrRЙ . час ТРУДИВСЯ в сільсько­ му rосподарстві: а зrодом вЛlfВСЯ в роб~тннчий клас.

НlІнІ він сумлінно працює у відд'лі постачання заводобудІвного комбінату.

Фото А. Козака.

lПатріОТИЧ­

ннй та lнтеРНЦіОНaJIЬRНЙ

редньої далы!стl,' вка є обов'язок, ПВJIЬНО стоятн_ У ВіДНОЦІеННі до СРСР муть ~ ваРті завоювань стратеrl1JНОЮ соцІалізму.

раДJIR­

Незабутні У четвер на заводі

3брофlі

СИJIН і далІ гіда:) викону­

Нав'язана нам нlмець- нятково тяжких умовах фактИЧIЮ кнм фашизмом вІйна бу- вона 'зуміJI8 забезпечити зброєю.

рощнової

мо­ що

.

на підприємстві.

Всі

'вони

отримали

святнові

подаруюш.

Збо,ри занінчилися нон­ цepTOIМ .

В. ЧЕСНОКОВ,

учасннк BeJIНКoї чизняної війни.

Віт­


*9

2 стор ..

травня

НАВІКИ

У ПАМ'ЯТІ РОКИ niCJ1lll-

і с!(,спонати четвертого за­

лу . нашого іс:орин.о-нрає­ знавчо~о, де Зlбраю M~Te­ р:аЛІІ про м:сто іранон, його людсй, подвигИ зем­ л,ю{:в у боротьбі з нена­ фаНШЗ':lЮ:W,

... В:Йна. у йшла

Бро,вари при­ Ні:l1С'ЦЬКШV1И лі та-

з

ШJ:\ІИ,

щО

бо:wбаЩlували

М'СТО. Під час першого ПOlВ':т,ря.ного нальоту заги­

НУЛО 19 ЧолОв:к. А СRіль­ НИ їх бу.l0? У. вересні 1941 року У \(сто, ув'~рвалися фаши­

ст,и.

І, ЯlН снрізь на ООУ[10-

ва,н'Ш вили

Зустріч з "комісаром

БООlпосередНliO участь У визволенні нашоro м:ста

брали qастНlНИ

163 Ромен­

крилатих'

сыю-ни'івсьlно'і OIPrдеиllВ Ле­ ніна,

Червоного

території, встано­ «новий пор.ядон».

Прапо­

жорстоності, ЯНУ тlВОРИЛИ фаши'с.щ. Тіл.ь.ни H~ на­

.до НІмеч­

були

<Jбc.:nуга

(}собо,OOI.'f)

За цей бій H,oмaН\.UIPy гар­

мат;и О. І. Наш.uрКlty було ПРИІСВОЄНО званНІ! Героя

БатЬ:J{\;-ВЩИ-

знало

ну

HeTJJ:HtНa.

шому

Ось

раЙОНі

нуди

б:ущуть

за.несеніВlсі

зем­

Мій шлях ДО Дня Перемоги був нелеrmим. По-. чина,в ВilЙну но!'dаН!ЦИ1рОМ БЗВОЩУ ПіД Моснвою, а занінчив у Німеччині. ВИ'3ВОЛЯВ КалІнін, Ндин, у снлаДі Пtвні,чно-ЗахLдfЮго фронту дійшов ДО Старої РУССИ, що у Но.вГОРОДСЬНіЙ області.

Шд час о·нупа.ц:ї на те­ риторії району були та­ ДЛІЯ

тисяч

полонених,

в я;ких загину.1И 4944 ра­

42 16 19

будинни,

873

ВІсі н,олгоС1ІІИ. шкільні прим1щеНAllЯ, лінарень і меДПУНRТі13,

Згодом

сільсЬ1\ИХ клуб:в, вс! ПРО\ШСJюві а:р.ті.М. Лише 138 житлових буд иН'кl в н'расень

місто

тися­ нашим

6

ЗCl:\1:.1Я:КЮ1, ЯКі загиН'ули на

фронті.

за­

раз! У боро'тьбі РЩJ.яНtСЬНИХ людей з оз,в-:ріЛИі:vI фа­

дом дQtJ;!елося Крим.

Т:РУД,ЯЩі

вірили,

що

чужс.З€:vIIЦЇ'В БУIАе РОЗГРОМ­ Л'ено

і

вигнано

з

радя.н,

своїй

П:lзнали,

ст,оюють свою R.1ащу

що

-

відчули

що' вО,НИ владу

В:ДСТОЮЮТЬ

'

в:д

Ра.цянсьну трудящих,

ту

справу,

сь'!(ої зе\!л!. Т:Л:l>НИ на БроваРЩИНі д:яли парти3ilrrСІ"ІШЙ загін і,мені В. І.

пере:\юга яної ЇМ і їх д;­ l1ЯМ забез'Пєч,ить МОЖЛИ­

Л(ЛІ::rrа

бласа':w'И

п:д

.І\О':\1андуван­

Я,ЯМ директора сh,:-;ої

Г.

школи

НузьмеНl\а,

1\1,

п'д

3азим'ян­

серед'ньої

НО:l1андуn.а,нням

Лисенна та багато паrО~lНИХ мссНlЩ.ів.

.ВАХТА ПАМ'ЯТІ

загін

І.

ві,еть користуватися ос,:ма що

.'

на героїв

всіУІ,

МИ'Р'НОЮ

пра­

А. - ПОГРЕБОВСЬRИИ, директор історико-крає­

іНШих

Рівняння

С'[1ворено

І

цею».

П.

===

НIУЛЬТУРИ,

зиавчого

музею.

Перший

день

СмоленськоУ

авlаДИВ1з:J,

до

(Жла­

веЛИ!Rе мх<>В'Не

снла-

і!ернення.

І

раптом

він

визволяти мить злетілися, мо!в орли, солдат!! й офіцери. 3ата-

День Перемоги. ЗДlснила­ ся най,вели~ніша із подій у світовій

іСТОрії

одержали

-

ми

перемогу

над

найнебезпечнІшим ворогом усіх HapoдilВ фашИ'стсь­ НОЮ Ні,меччиною.

День Перемоги дорогий серцю НОЖНОЇ ра.цяИСЬНОї ЛJqДини пам'яттю пе­ режитих випробувань і страждань, пам'яттю про тих, ноТрі полягли смер­ тю . хоробрих на ,поля..х

Велиної

В:тчизняної в:йни у па:w'ЯТЇ МихаЙ.lа Щербини. заlНарбувався страшнИіYl ревищем фаШИСТСЬRИХ л:так:1В і ,вибухами авіа-

до ріЧ,ни Одер і штурм,о,:vI В;-;ЯЛИ ПІтетті'н. То,Ді вже відчу,валося наближення нінця най-

промовив за,м;полLт. J у В·,Ді!юв,і.дь на його сло·ва заГРЮlіло тисячоголосе «Ура-а-а l Ура-а-.а! Ура-а-а!

бі.1ЬШ НРОВОПРОЛJІТНОї війпи. Уночі з 8 на 9 травня 1915 РОНу ми перссл'дували ві.дступаючого во'рога. у лі,сі з пі.внічно-за-

А пот:,м усі салютували з гвинті'вон і авто.мат::в. Радощам не було 'меж". Прийшов до нас у бойо­ 11': ПОРЯДНИ доВtгожданий

та'рею

то

заряджаючи".

Од­

<ПОI\ЛЯВ,СЯ

рt'lНlШ

.ху

в

МихаАпа

ЛQrrа'ТКОВQМУ

ХарніВсьн(Уго

ного

Писа­ це­

турбіН:­

~aBOДY

молодий

нан відразу на фронт по­ I\О:vIан.дир 1313BOД~. Т'Р'ашиl"И не вдалося. Че­ НІ\ і .1ИЧИТЬ НОУІУllіСрез деяний час ПОС.lали у ТClВ:, в'дважно воював Тю:wеНlс,ьне Вt:йсьг;rlВе пі­ Щербина під Стал:'пгра· хотне училище. l{м:тли­ ,ДОМ. Не раз водив у за­

'ІЮ

За­ па­ 40,річ­

присвячену

видатних

перемог

ра-

. ДЯНСЬ!lОГО народу :У Ве­ линій .цеЙ

Вітчнзнщнй

передовий

. вн.цав.ати

на І мрІяв, здобути роб:т-. НИ"W n.рОфе'сІю. А тут раптом в:ЙlНа. ФашистсьнІ

війні,

колекти'в

надпла-

nt.rnr;ilRUII.JO· на раху­ красно-

з

чорними

Ми~Вастинами

х.'реста-

МихаЙЛОВі на той час не бул,о ще й в!сlмнадця­ тн. У д:ючу ар.м:ю тан'их не б.рали.Довелося піш ни ВіAXQДИТИ на схід,

щоб ~ пщрanити .в фа­ шистсЬІКУ

неволю.

Дивля­

чись, 'лк ворожі стерв'ю·

(Soлю:

,~ло ДО помсти за наpyrи.

ВСІ

'(РАТАУ).

~a

H~ АЛ/l

тр,уд.НОЩІ не могли приму'

сити про

Вол{)!Димира с,воє

забути

захоплення­

мал.ювання. ВІрив замрі,я, хлоп.ець, що настане

но

та~ий час, ноли же ВЧ1tТ'Itся,

го. себе

він 'ЗоМD·

відца'І'И всьо

yтoo..'leHO;,'\fy мис·

TeЦ'l'lВy.

ТО!Ці ж

'ЗУСТРI8

ВОЛОДИ:vI,ир своє П~lе 11\0хмшя. О.Щружи,вся. Наро· дилася донечка. Здавало· ся, не !Могло бути ~PalC щастю.

Та ми'РЮ~Й С[юнІй ра· ЛЯНIСblRИU( людей по~ши ла фаШИСТСЬі!(а наlмла

Володимиру хищати

довелося

смщенНі

Ми йшли ДО Пере)flОГИ

Г.

ГУЛЯНИЦЬКИИ,

майор

запасу,

ветеран

Велнкої ВітчнзН8НОЇ війни, каваяер орденів Ояександра НeBCItRoro, Червоного Прапора, ВІТIJИЗНJIНОЇ Війни і Червон.оіЗірки. старший

бина

лейтенант

пішов

Щер­

знову

на

фронт. Тепер уже в зван­ ні гвардії напітана.

П~ребуваючи нах ПерIlЮГО

у части· Б:лоРУ'СЬ'

ни Батьн:IВЩИ,НИ у Зanо· ляр'У. Бу,в РООВ!ДНИ:к>О'М З ооде\1 у серцІ Вl'l'рача[

бойових

ДРУЗ::В,

НЛIЯ·ВСf

помститися вор.огов!. І ві· рив в перемогу, HIIIBIT.~ Tarм,

у

'вогняному

ВІ:IЙВИ, лодимир н,и

шнв·алі

IПРОДОВЖУВaJВ малюват.!І.

вже

не

щ:юраЮiJМИ

були

ЙОіТО

малюlИ(И,

ЛЛГЛИ

Б

ВОЛОДИМИІра

Повє,рну:вшись з ,війии Володимир . Романович С'ВОЄЮ натхиенноюмиpRОЮ rrраце.ю дарував людям рад:'сть ЖИТ'l'я,

ЗгодOlМ

Володимир Ро.

маноВ'и.ч

Ж~іJ(

,переУ"ав

у Бровари, ян! с:гали ДЛЯ нЬого ,рідним М'іС"ОІМ.

Ось

вже 15 РОК!,в працює він ХУ:ДОЖНИ1f(ОМ

-

офОРМ\1JllOВа.

чем на заводі «То:ргмаш~.

Усе тепло свого щедрого

сеРЦя:в,кладає

улюблену

,в':н

роботу ..

в

його

можна бачити CH'P~3Ь: і в цеху, і в за ВОдоуп:равл1н­

нІ,

І в

лує

гуртожи,тну. Ми­

О'КО

обладнаний

ним

ЗІ сманОІУІ і фантаз!єю нryТОЧОН природи в цеху,

мальовrrиче панно або на­ ot!H8 аігітац!.я ів БУДИНІІ\У ку л.ьтури

чи

В

іНУ.

гуртожит,

.

Нещодавно сповнилося ВОЛ{)ДПМИJpУ f>ОіМЗНOtВичу

Рон:1IВ. Та не ДУімає в!н Ось хт би

й тедер. ен:НЧіИВCJI повен lUюпотіlВ .робочий день, але стежи.нна :веде ветерана

С:vI;лJI.l30 b-рива8СЯ в во,ро rкi опони. А с.нільни бу­

ги,й

оф;ЦСРОПі

.10

ГваРД;Ї-Н<![Jітая ВGДRБ своїх а'в.томатнин~в у БО1 ~a Берл:н, брав участь у рroгрощ фашистського лігва. Всюди воював вlд­

а до заоодсь'НОГО Будинну .ну льту,ри. Тут на ньото

ДО:\і

д!У

вати рот

бійців для

готу-

радестІ,

марше./JИХ .IВОХ

фронту.

У

да-

ноли

фронт;в

вОїни

'З8м:ннули

«С:та.1lнграДСЬі!(е

нІЛblЦ,є»!

лекоYlУ тилу ДНі з\да,вали- За муЖНі,сть в боях оде:р­

ЗІр­

вої·

Ух муж­

героІзм

осJЮВУ раб:т Романовича.

70

Червоно!

'в!йни

Після заК;Н'ІСННЯ УЧИmlща 3lд'бному молодому Дов:рили

орден

-

бесзоомарнимн

ніВ'вИ'звол;нтеЛі:В, нІсть і

Во· Тіль.

ДИТЯЧИ'МИ

і

про ооочи,нон.

. .!-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~-----------~,.._-~

за­

HO~O'

ра:цRНCЬ'КиХ

ГВАР ДI€Цb В БОЮ І ПРАЦІ НИ.

ся надто ДОВ['И:vI'И, Та на· жав першу бойoiвly наго­ нажно, ос06истИ'М І1Ірикла· р'еШТі лейт'енанту Щерби- роду ~ медаль «За в;д·

ні

довірили

в'з,во.д

ав-

ню г;тлерів.цїв у «С'Гал;н~paДCblHO.:\IY :НОТЛ:1> , таУІ перед ,почаТRО'М одного

ЗГОД0!\( Михайло, Я'К і з бо~в "fисяЧJ.ЙОГо. РОВоеСН'Янів, вручив (~:j6Ae.~ ~'8 ряди дІючої ар­ нtВИТОН.

ксм!сар

вагу».

й ОУІ У

нові

звитяжні

паIРТ;ЙНИЙ

бої

віН

удостоїОСЯ першого ордена Червоної З;,ptш. Не

полну Оfuшнуло

'Це буію в Чoyryєві, Не ;Л()'ШJЩЦУЮ ні зв 1'арновом, Там була сФОРмована нова а'Ртnле­ сил. 1,1 і ЖИТТЯ У БОIРОТЬn:1llrebka частина. ПРНl3на­ бі ~a честь і своБОду р:дчили в 13 гаубичну ба- ної Вітчизни, урочис-

.,.

т;л.~

портрети

фронтовинам і ПОНИJНі.

запа,mював

сеРIЩ~ юнака стиа<алося участь в боях по ото'Чен- Ізю~у та інших місТ. За Iвузлазв'ЯЗ'ну. ~СТ'ерпного

,І, ~. ме"" сестри"!

цpaВjЦa

знати

бійців

на

раТІН: подвиги. НИІ!(іИ'-liоощдають на мир­ ТОYlатнин:в- і направили Попереду були IІІОВі У 1948 роціде,иобlЛl­ них . paJ(RнСblКИХ людей і під СтаЛ:Н[!]Jа'Д. ТаУІ в;н бої _ за ВИ3lволення ВО­ зо~,аний воїн оЧQ.JIIив ЛI,т, полlfhiЮТЬ. з нулеметів пройшо'в с<правжню ШНО' ~:,дщ:лення рай­ смеРtоносниМ воrием, лу бойового га'р,-у, брав РОШИЛОВl'р.ада, Лозової, H;BIC,bI}{€

~.q,

lIи.. _ . . 17 р.он:Ів Jlo~......іг. мате

-

себе

снидають

оо\1би на l{иїв ...

~, ::y;~o:y п:~

СYlВОlРа

про

Омщшова-ЛастоЧ'ні-

'л~тани

Героя. Радянсьного ау Олега ·l{ошового. стуливши на Вахту

м'яті,

:,мен!

м:с

ЗаВОІ

дають

'БООІБ. Саме ТОДі післ:я за- вий юнан сумлінно опа­ П('І\Л; бої овоїх антомат­ ного фрон.ту, за бої по RІнчеиня восьми нласІв HOBYHalВ ceHlpCTaYlH веден­ ників, разо:vI з іншими вwзволе'ННЮ Жло6іна 1 ПочеСIШ:vI членом ,HQIМ­ IQ<Н?R влаштуіВЗ;ВСя на ро- ня бою. (jоЙоIВИМ.J! П:дlрозділами Ба,ранов'ичlв одержав цру:СОМОЛhС!ШО -молоДІжної бату. IfIl ш~йну фабрину

бріrгади

сибіРСЬКО\1У

битв, пам'яттю· ран, котрі

1418 ДQВІ'ИХ ДіНІв і нооеЙ. А потім були бої на МУВIІІВlIl1И ІЮ,цих, Чe.Rали І здюбу ли ПеpeмOlГy зав­ І-,му і 2·'Му Білорусьних ЗВ:СТlНИ. З а,втомашини ДiЯ'RИ беооа/Ві Т'Иitй мужlЮlC'l'. фронтах. Поч.инаючи від першим ІВИЙШОВ замlПол,іт і бе:зметн:й віДВ-В6і радяН­ ГО:vIеля, пройшли по тери- ТОRНо.шнуров, за ним ських ЛІЮдей, ЯJКl під муд­ торії Польщі, СХ;ідноїномандир. полну БуренLН, рим нер:вяtИцтВОІМ леІОн­ Прусії. Наша 26 двічі а пот;м - начштабу Же­ Cbl!<OЇ l{ОМУ'НіC'l'ИЧlНОї пар· ЧеРВОН<JIПра,порна, . ордена лобаЄ1!. тН у жорстоких боях еІ\Ц­ СУі30ро.ва дивізія брала - Доporі то'вариші сол­ стояли чест,ь Iсво6одУ безпосередню' участь у дати і оф:церн, війна CBO€Ї любимої В'IТlЧИI3Нl> визволенні Варшави. Че- зак:нчила,ся! Ми Л€lремог­ першої у СВ:Т,; соціалІрез деЯlХИЙ час вийшли .1И! Ворог Rаліт~лював!­ стичної держави.

народу, в ЯНО:vIУ роб:,тни­ НоН і се.1ЯНИ в б:л.ьшост:

побачили,

у

хідної сто,рони Берліна зупинилися на нороткий В:ДІПОЧИНОК. Ніч була темІНа й тривожна ... На свl1'анну 'в штаб ди'В;ЗLЇ термl'!ЮВо ВИКЛНН~{ІИ нашОІГО засту,пнина коман­ дира полну по політча­ стині. Ус!: звелиним не­ терrr,:Нням чеІКали йоro по-.

ТаГаІнрога до Нікополя на му по полoRУ дав команду Дні,прі. НашІ бійці фор- з:брати негайно яном{)га сували ДнїіПРО, допомогли більше людей біля штаб­ зайняти плащдарм. А жо- ної автомашини. В одну

;:І,ЯНlс.blНИХ воїнів. А сн;ль­ Шlll3.VI'O'М ще раз П:Дl1вер­ ки їх .1'ЯlГЛО У зе:vImо під ДИЛlJ1СЬ СЛОlВа велинаго час оБОРОI}!И, а пот;,м ви­ Лені:на про те, що «н;н(}­ зволен1НЯ м:оа і району? ли не пере:\1іОЖУТЬ того В:чна слава і тн:н чам 162 вої'нам,

303-ї

Пере:иогу

ді 4-го Українського фРОН- появився з рад:соо РООК­ ту. З боя,ми пройшов від в:тлим обл,и'ччя;м.. ЧеРГOlВD­

лишилося У Броварах. А

я,ний

воював

У

Т"Пе~й

таному

Відс'Z'он.1ZИ

ві з фашизмом. Ніщо ні в місті, ні в райані зараз не на,гадує

Д:lИа.

снінчилося ДИ Володимира Ше

ШJliяхв.!дбудСІВ'И.

ном.ан.днра

Н, МАКСИМОВА, дІльничний інспектор РВВС.

СТІВ,орюєть,ся

па:vI'яті»,

Рано ТИН,СТВО

І!И>Н(Щ

моральних. яностеЙ.

B:'n,

Б У Т ТЯ

'Ііа,,". '1Іііиода 8Iїf):'Ha Ра;

значення. Вона допомагає формуван, НЮ жяттєво'ї позицІї lМо.ЛОlltих пра­ Ц,lВНИН':rв м,!ліції, вихов,анню в.исонюCl

1 в на­

«l{:нига

вну.

УСІ БАРВИ

р:шнlх e&'IIНIi~. ..xa~ ft 8.7овиt POOlIJOBlдвIt_ ~ 41 .Х. _ hr\Ч.

людство.

Пам'Я'ГЬ про минулу

.-l~

Та.на зYJC'llP:'Ч має

музею.

лу, нсіх учаснИIR:В істо­ ричного подвиг,у, р:вного. н,е

,висоної

C.НJIIiIIf

ВИНtИЩУlвальної

на глиБО1\О шанує і сла­ вить героїв фронту І ти·

яному

льотльотної

їх

ду якої входила фра.нцузьна ескм­ РИJlblЯ «НОріМан~і,я·Н:іМа:н». Фран1((у!зы\ ЛЬDlr"1ИКИ пmч-о"Ллlч з радя:н­ СЬЮiJ:VШ С,МllлИl!l() іГромили фашиет­ СМі.их загарБНИJНів.

зу танож !'j!Oil\Ha дl'Зlнати· ся, оглянувши ен'Опозиц:ї Радянсьна

дбай-

АДЖе аін ТРИSU81 ... 'ув ~

Радянсьного Союзу. За­ раз ~:Н прожи:ває на Да­ ЛСНОМУ СходІ. Про нього та про наших зем.rnя,нІв Героїв РаДіЯіН'СЬН,()'l'О Сою­

залу

навча,в

а.вlац\!, м у Ж ні х

__

nол.н!у знищила 9 вогне­ вих ТОЧО~ і 70 фашистІв.

ЧСТlВертого

в

ЛИВИ1J І MY!'IIIIIW ~Ca_· кр,*­ тих. .-sулас.--.оЧl .устр18

стрlрецьнюго

529

воював вихов,у,вав

М. Т. По.'1іщу~ бере з'Ктивн,у УЧаіСть у в:йсыюо-nатр10тичJlш'уy &ЦХ.ОВан­ ні lЮaut j oБOfJ 11] І '~,aCOBIA"'" Н~,ВІИ) 8 ц. зв~ІО _

винищувально'і

батареї

-

чаЙсте,рностl.· Перебуваючи на заслу­ жеН()\1.ry гвlМІОІЧИНН'У, вeтepalН Вели­ JЮЇ Вітчизняної В:ЙНИ іном,унlст

Ф. В. Нарпо'в. НайантИlВ­ нішИ':\ш .ероя:vIИ битви за

пові­ З'1YV1ЙіНували

ІІІа'ні. Серед них і пе,рша орденоносиця райан,у, де­ путат обласної Ради, лан­ нова Дуня БеЗС:vI'ертна. Фото,графіЯ її збеРlгаєть­ ся в м,у'зеї.·

бори

війну ливо

номаН,Д'унав гене'рал~майор

J\I:CTa 12

розстр:лЯіНі І

,

ЧИНіВ,

чИ'Н'и було ві;щравлено 5 щро те, що за ДІВа рони .тисяч броварчан. Понад ОlJ{упаЩї фашисти спалили ЧОТИРИlста жител;}:!

Ми~айло Тимофійович ПоліщуіК

по.лко~нин у 'вІдставЦі -- всІма шано­ вана людина у нашому м:стl. ВСIO

ра, c,yrвopc<вa І l{утузова стрілецької диВ';'З:ї, ЯНОЮ

kтор;я ще не знала таної ЛІЯНИ, ЯКі за['ИНУ.1И у бит­

торжн: роботи

життя

БJЮвари були ар.тиле,ри­ не с-ти. ТlлмtИ о.:д.на гарматна

BU!н~

тіЛЬН'И не :~~Be­ ,1І1Ч ПОДВI1!Г'У . ращшсь.!{'(~го на,РОIДУ, а ~и, шд­ нрсслюють ЙОІ'О. П:равил~­ но .і те, що за'цей час ю­ щu не забулось 1 нІхто не зз6утиЙ. Про це гОIВОРЯ'І'Ь

ІНІСНЮ'l

НОВЕ

1983 року

Більше

й

поранення.

м:сяця

ПРО.lежати у

д,овелося

госпітаЛі.

А

лен'тив

ззгоюв.ати. Виз госпіталю,

Иого

один

Із

но-

пере­

ченаю'l'Ь

на

фронт: висоної роди -

і

на

праЦі.

мирному

УДОСТОУВСJl

державної наіГО­ ордена Жовтне­

в

юнІ

понесуть

далІ

Йо.го

:заса·

бачити нрас.у,

свого

серця,

! любов

n:peJrpacHOГo

І

та-

яні

по ЖИТ'тю

'ЗЗlпал

ЗемлІ.

дО на

ззбуяють буЙНи·

СJщдаМIl

зерна,

посlя­

,ні Доори,МlИ рунами і щед· DИМ

се.рцем

ноханої

РеВо,;)юції.

А. ГАВРИЛЕНКО.

ча,C'II'RУ

лaHTy

ми

яний

громаДСЬі\ИХ

}Щихає

гваР!дієпь М. на,

ТОРГ:vIаш\,в­

дах. ВчИТ'Ь дІтей І вІдтворювати

ОСЬОІГ0

Н. 'Щерби­

ДіТИ

ц:в, за'ноха'ні у живооис. Володимир Романови~ _ неQ:>:IВНlИН ХУДОжньої сту­

ДOlВ'ИХ у ,районІ. Нерує ним гарто,ванийв боях

неВДОВЗі й друге. На цей pa~ дуже важне. Довело­ вої

ся ДОВІГО писаlВШИСЬ

-

війни І праЦі не дoд<JIМY,

Н.

у

ЛЮДИНИ,

ЛЕМІЩЕНКО,

IІнхоаатеnка

ку

за­

ЖИТТЯ.

a~y

rуртоисит­

.Т. . . . . .


HOB~ ЗДАЄТЬСЯ. що все це l1уло Т~ЛЬІШ вчора. І хви· ЛЮВШІНЯ перед останнім еюзаМNЮМ. lроздум'и над в.аmл.и,вою цр06лемою. як

Закарбується •

в

сеРЦІ

lIещодавн{) учн! НЛ3lCУ

разом

із

нашого вчитель­

лі. lJідві,~алн Мі,сто-герой М!НСЬК. муж.ню і неско­ рену Хатинь. Назавжди запам'ятаєть­ СI1 цЯ .подорож. Нас зУ.ст­ 'рів привіТНIІЙ, розквІтлий ще~р1й

посмІшЦі

~аря

Мінськ.

ilого

чуйні,

гос,по­

ПРИВі тали

тру~олюбивl

люди, яНі ПІДПяли і віД­ будували з чорних' попе­

Talie

лнщ

прекрасне

м:с­

ТОС8.1. М]] побувалн В йо­ го

зелених

рах,

парнах.

чудових

скве­

музеях.

У музС'ї Велиної Віт1JИ3ftЯ:НОЇ ВіЙНи найбільше ,вразила

галерея

ШІШІС,ШІІХ

ка,ртин.

колишні,м :в"яз­

нем

Тростянецького

ру

смерті

табо-

ХУідОЖНИНОМ

Са'ВИ:ЦhIiИМ «Цифри на .:ерцl ... ». СтраХіТтя. в1доб· ражені

в

.ніноли

не

цих

картинах.

зітруться, не

заРУДУТ!-іС'Я

в

наших

се.р­

!.\ях.

А землю села Ха,тинь пам·ятатимемо. ДОНИ буде­ мо жипі. Ноли слухали ек<:нурсово,да,

завмирало

серце. на кожному облич­

чі БіМ5ивалися скорбота і люта ненави,сть до фа­ ІІ!И.СТ:СI:і!ШХ неJТЮДіВ. Ми закликаємо всіх людей вірно любити свою Бать­ кІвщину

і

н'коли

свя"l1КОIВУ

Д:IВlЧата

ВIJ1ерше

пали.ли

цигарк/у в при-

і

I;ОЮ М&рlєю ТРОХИМіВНОЮ IlI;~горною побували на ГОСТІіннІй білОРу.ськІй зем­

У

пошити

не

до­

ЛYlСТJИТИ, щоб над ~BiTY­ чою 3емлею Ів дикому таНЦі КРУЖJI1іЛИ бомби і СВИJCТіли смертоносні кулі.

Ж Іі·ВОЮ. незабутньою сторі.нкоюввійде в книгу нашого життя та хвилюю­

ча хвилина. коли в залі бойової слави музею Ве­

ВtИnУС'f(IНИіЙ

черв.нева

Союзу.

ти справжн:ми борця.ми за втілення

життя

кому­

Ністичних ідей і грандіоз­ нюепланLJ,I

нашого

наро­

ду та рІдної Батьківщини. Він ВИСЛОВИВ надію. що юна ;щ .иа KOMYIНICT:B скр:зь 3 честю пронесе

I~!' ярадSrнс І>КОЇ нічим його:

не

ЛЮДИНИ.

заПЛЯіму:ваШlIИ о,плеск];в ско­

rpLM

ЛИj{!НУВ }'рочисту тишу·за­ лу.

в

рУ'нах

у

ветерана

вІйНи з'явилися квіти. Незабутньою була по­ дорош Мlнсь,к - ХаТИНІ>. Скlль'lШ хвилюючих вра­ шеНІ>. паC'vl'ятнпх зустрічей ц!д6увмося на цій свя­ щен:нlй. зем~і.

О. ХІМИЧ, 7-А кnаеу се­

y.eJIIIЦJI р~диьеl ІПКОJПI ШіСТЬома денаl:\іИ

і

7.

.м.

бойоВJ{МИ

меда,л.ями

О,р­

наго­

родж~ни;й під час Вели· коУ Вl-ТЧJ!13Н1ЩОЇ в:ltни ро. б:1'НИ!( заводу пластмас

Отооан вИй.

боту

на

праЦІ

дена

Романович Стане· наполегливу

фрОНТІ

в:н

J

ДрУіГИ'Й

фронт.

С8JМОСТШНОІГО

ЖИТТЯ.

22

чt\PВШІ

J m у

завжди' .

пов.

кента.

в веч:р

зу,стрічі

вІд

наРНИ:\і

заводу

фельдшером

аіР·Я

в

ло

час

працювала

ІХ:Н. Яlкшt ниНІ цює там старшНl:vl пером по

Пам'ятаю,

-

який вони

оргаЮзувати

Мар!я

Руденко,

в

-

ЧО1'НРИ

людину

пра.

інше·

!БifI!\ЛЮЧНо

Сергlї8на

нас п:дняли

ГОДІ!НИ

раш,у.

п,ро

велиНі

ДflC·

ДO~O

М.

до якого збиралося мало сила ие пJвкл,а,су.

його

С.

прийде Пере<мога!

Всі ці спогади Б ян/уСЬ Борис

lоничев прийдуть

в у,явІ на цю зусl'Р:Ч

ПрО1'JiЖПИЙГУ, м'н

М~..1аль

3

Йшлав!Йна. Цей pi~ Бона і lюротIti вчнлася

ІВ

М, М. Ви~оц,ькиЙ. де за·

Г. ЮРЧ~КО.

тет в чоловічому коле'к-

з зем- го, ВТlPачено стіJLЬКИ ч~- реможцем

лЯ'Ками на Aoporax віЛни.

TaIIll\eнтcЬf«)'

М

" . . а ..ще разо~ з му lНCTHTYlTi' зал!.з.нmчНого· ,8І~йсы\)ву.. части,ну В>:ДІВ::дували . .JIeIЩІІ по,,- ні • .l*. СЬі():І(У

ка. МІВ- иoro

за.вqц,;,.

Та

шряди

соц;аЛ:'СТИЧIІО-

друга

ДІ- го ЗІ"'а,ган'ня.

. ' . , ,.. нею у вачl _ шинел,ь 1 іГ.мНеС!ІІQНlйна вдача у Мапри- настерк.а. Тому і вступи- Р:Ї СтепаЮвни, ~eTepaHa

r

'_", "'''АРОМ-

Л в

БУІВ У мене хОрOlШИЙ

B:tМ'Op

РуденкО'.

з

Гри:го· p€Д людей.

лам' ятаю).

Тому і пра'

в;н :з с.

яким цює вже П"ЯТИЙ рік П;,сдр,

у

м.аШИ1f, rM. П~б68вipнnaси, во.на була знайома ще з ВИХО;JУ на пвнс:іо. ПОРЯД ЯlКМ був евакуЙоваиlflЙ.у п~ ][8FlJ8IUfЯ. пе- ф!)О'Нту і з яки..'W Bнnaд- 3 бойс,вими медалями -

ТаЩl(~ та переобла;!(Н8' pe.вofi!JIR.1Нr.пораJIetIRX. ний на JCiIlJlUЙ. Мар:я }"-~c .7JIfX:T:IJI марія діocвolJJQ црофееlJO, ф~е- .~.' що молодший руваJlИtНЦl І нар!3ала ~;:* аішов добро· р;3ыбy на. мІнах.

КО,ВО зустp1Jlаєя в Ташкенті. Вll!pmп.J1И, щО це са'ма доля звела Іх зно· ву. І ВОНИ сказали тоді

" . . . . . . . на фРОН,'l'. а ма· 'одне одному

Зиаі' ..

<'

,~

тися

H~

-

Цризнваося

В. ДИ:li'еРf<И. що

хот!лсlСЯ

або

районі.

б

Зу'С1'рі­

одержати

листа.

В.

хоЧ

6РПЄЛЄВ.

RОJПIшній

комаЦИР

гармаnюї обслуrи.

слова. яні хооленою життям, як ' наважувалися сказати. ТО.;!:. КО.1И 18-р:чною Д!:Вчиною з заявою в руках прийшла до В:ЙСbllнюма-

А hQJIII napt:al ~.. "". • ие;:ррац:знИІ( була зrвеРНУJJИСЯ а за~"'~/Ulа «Вс!. -на заxиet· ~З'ЇtМ0J9. КIІ!ІциинI., 'К0IIt0~ .P$iIW' п;шла ззаявОІО ЛО .!ЬК-- J,н'cькмt"

Мих.аАло

батькОВІ

BpOBaPCblroMY'

.1уже

на Г'py~x ж:н.IiИ юв.;леЙ­ на ЛеНінська медаль. І зал.ишаєть,ся вона таною ж МО.:l0ДОЮ душею, за-

на фJ)Olнті

Друг

Но.т (по

1947 роЦі де~об;- ве,сь час бути в русі. ее

~8 11 ня. л.;зу'вався

С!ЛІоСЬf(>O' Шоферу iIIIК·~ робо. ІРОВИЧ

гооподарсмmx

й 'вс!

РО3ШУКУ.IО

t'il":e.:iF. =:: =JI:~~тe=~~PC ~oїyд~~:;;~a 3:17,:%аН:С;оИ:~

;:нc:~~. 'Бо~:;:_~ зі і ПраіЦЮВаJlИ

су

свого ))'О1\:В,

Cl3f><)1\

терану ВеmиюУ В-:.'І"ЧИ':JRЯ но! в~йнн у Імісьтrрай­ вІЙ1Сью-юмаТі.

дo~ IIIapoВOOQ ВПВІв Ії З lIРУдя!Х. Все ще було 00Вир'шила що тив:. А ,'!\олектив цеЛ не· З''''''''ми. Було це . чи не переду. І нелегкі фронто- рідttими.;. ~" ."'D.""'УDати навчання малий 68 чол""".:К. В.'н· було? Тепер Марія їхала ПРО,;{'vD'''' '" . "'" на фронт. Майже рІк уже Ві будні. і втрата ДPlуз::в. в Інституті - дуже дов- нео,Дноразо'во виходив пе-

зу,ст,р1чі

У' г()СПJ­

Нещодавн.о її вручено ве­

р.айс:лыoc'Jпхім:її

ра меXlза:гону. Жінка за-

Героїв на дорога ДОДОМУ, зустріч

участь

з-наJ1шла

через

30ЛОТИ. po~. пот:м була щаслива воювала мІlI;НИЙ автори­

3

3!р.кам.

ЛlКУilМteR

ге.рОЯ

ли.ше ПОЛОВlIRа класу. А В:ЙСЬRову службу за' раlЗ працює МарІя Сергі' А.тьоша ОЛ~С:ЄRко та нuн'Чила у вереснІ 1945 ївна ПО:\\.!<JНИІНО:\'І бритади-

м.нть пронеслися

д;вч'иНіН.

і,м'я,

гаН;';ЗЩії

рокІв.

брав

та.lі. і, з.вичаЙіно. через це йо'\!у не' з:\ю:гли своє­ ЧЗ:СНО В-РУЧІІТИ нагороду,

організа

ЗД:БНОСТI

TOjpcbKi

боях

МОIС.l~ВИ». В O~HOMy З боїв на НУРС'ЬІ!;Й ДOY31BiH бу&. ВhйOO ..пораIreJUlЙ.

Х{):Р ош о,г о

с.рган~заТОІра.

тих

і наш броварчанин lла­ Р:ОН ТРОХlOtОВИ'Ч Татарин. Я'КО~ бул() нarгороджено мCtД~JJлю «3а обор он у

8

нсlв~й TexнIЦ!,

при- Ці11П!І:~овану.

-

бlльшеСОРQt(а

у

еРГ:l'Вна три.

раіtcіль;го~птеХН!Ці. а ко· лишній коле.га Л: я. Сан-

іНСтитут. ІВ якій вона вч'илася. но- Н:меч'Чшrа.н,а:П:ї·тулювала.

НраснодарсblКИЙ ({рай. вwселк·clвcын:ий район, Березансьиа-1 ЧЄ)рвоноармійсьна, В. Н. ЄprrЄЛЄВУ.

ту.

48

. "-,.

.

ОАИОnО. q.,J.1-'~

У боях за Haм'lI'НRY 11 ~ УІ"" м5г. "Коли добре о~ержа,в

І

важке

потрапив

до

ПОр.11НE!IfI1Ня

П'РИдіи,винся,

.медсаlнба- сбох

то

ФРС,НТС,ВИХ

вn:знав

ДІруЗІв

ту. ПіСМ л:куваНRЯ мене напрЗІВИЛИ в іншу частиН(У. де зустр;вся 'з новими

Ф_е Д ()1Р а l&ановича і Є в дон і 10 Аа>ис-тар· х::вну. Після закінчення

фронтовими ДРУ31ЯМИ л€йтенанто:vl Полуляхом 'ФеДОРО:\і f.вановичем та мО'.1СI,:UШЮI лейтенаНТО:\і Ярмоловою Дусею, Я\Н її тоді наGив,али. У т'ра!вні

R:jtни і демоб';лі:зацїї вони ОДРУЖИЛИС.Ь. 3араз уже на пенс:ї. і ПРОЖИіва­ ють у l\иєв:. Ми.нуло вже майже 40 роо;,в. ІКОЛИ ri РОО'ЛУЧИВlСЯ з мої'ми діРу-

року наказом по :Jя,м'И.· Ба,гато було роз­ l-СіМУ УнраїIНСЬН{),му фрон- МОІВ. хаИ,lЮЮЧИх спогад:в і ту M€HI було присвоєно радоЩів. Дружба. народ­

1944

.звання

гвардії

. старшого

лейтенанта. А п;t:л'я в:йни.. -ви~іІювши в заЩ1С. оселився в с. Ш'J)ках. І ОСЬ нещр.ДQmю до ДВОру л:д·УхйlВ. легкови,й антомоБІль. Почувши ГУРК:1l' м,отора. ВИЙllЮВ на подн:·р·я . .до мене пlд:.йшло ~OOЄ люд€<Й. Вn>:знаєте? 3Зlпи­ тали ВОНИ. ВІдразу ВIJtПO· А пот'їм ЛУТ':'дороги :приве­

ли до ХаptКоза. н{)ли нім­ цІ наБJt-ИЗИЛНСЯ до мІста. то зНОІВУ .пішли на сХід. Зупинилися в УльяHOВlCbf\'Y. Он:гами. заметІ-

жена' у

воги!

вjйни,

не

згаС.'Іа, а НClJБlIIЖИ. ще б:лыll ЗМїоцн:ла. цринесла нам велику pa~:CTЬ. Спа· сибl тим. хто не зчерств:,в душею. БiЗoSв на себе тур· боту В:)1)І1Іунати мене. до­ пом:г 3У'сrрlтися з друзя­ "Ш. І. САВЧЕНRО. пе-теран BeJfJIКoI ВІтчнзюtноІ BIAnн.

.,

ли

у

1IlIЮЛУЗВ·ЯЗК::lвціз.

Лист від .l.Іннх завжди прниосlПl СЩІДаroвl ... ОJЮDИ радість ие меншу.

ніж лнст батькам від снна із фрон. ту. Це фото зроблено в' раЙОНІ Берми. за іКІЛJ>ка днів до капітуля· ціУ фашистської Німеччини. Солдат в·огню в атаку пІшли «тиг-

1943

мI.сы{)вйсblк,комат.. лаС1Я KO:\iaH~a: В НОЛОНУ по

ордена

Г&,рrtй Лобко (НИНі ДJlpenop коопе· paTHB'fIoro унІвермагу) тіJlЬКJI ЩО отримав листа вІД батьиlв з Брова'

рів і читає

{j"йеВRМИ ннм

В'тчи;mяної

та

О.

в:йни

ПотІм ВОЛХОВСblКИЙ фронт. Степана юяли ра· .ц:ООВ·Я3lli:вцем 165 стрі·

ри» і «фердинанди». ворожа п:хота. Раt:l!озв'ООІН:вець і ВЦЬОМУ МІО rвия-

дру'і'ОГО ступеня. 3апеклі бої наш:вІйсьна вел.и і за Гдиню. ПеPlllIИЙ обо-

л еЩЬIН ої одЄ'ptжав

,вив ХОlРобр~сть, 3а уча,сть у НЬ(ХІІУ воїн одержав

ронний руб:ж взяли з хОду. IH~ilЦi в.сl·ма СІІЛЮІИ

див~з:ї. перше

Тут і бойове

хрещетrя 6уи! пред· стаlВ:Лений до першої бо· йової Н8JI'ОірОДИ меда· л! «3а в;два.гуl>. 38tпам'я'та-лась j інша битва. Недалено BI):t Но· рону. веля розгор:,всл запе,клий Почу-' n6Єдиmж за село Тур·я.

Це був МіЦНИЙ оборон. ний вузол ворога. Після то.го, ЯJ\ наші BiJ.icbQ\a заП' ням насел~ний пуmт. фашисти. опам'яrrавULИСЬ. вирішнлизн,оjВУ IПОіВ€Q»fУТИ висоту. ПІсля СИЛЬН<J.rо

ших

наказом

КО.'!И

не

Ні

раз

ходили

атани».

цІю

в

",психіч­

3а цю

Степан

н,;м­

заоояти позиЦ'ї і опера­

удостоУВlCЯ

в ИК",l Ю(а в

к·омандуван-ня, вОГОНЬ

С80!МИ

Сп1РО'ІІСl·

ШумаИО8ИМ.

.

ної в:й.ни І сту;І1,ооя. А flOT:'\I БV.В Одер.

ред б:йtЦів

-

Се·

.і в:дважниіі

aR' Я:ЗК:'В€ЦЬ. Ветеран час· 10 з~а;JУЄ. ЯJI{ на невелич· кий «IП·J\iтачок». ЗЗJWПле· нин

с.мІЛlИЩЯМИ.

одна

налетl.Ло

сиЛ!"нИ:vJI.

і засобами в:д6Иlвалися. <J потім. перефоpt:\'ІуваJШlИСЬ. П;Ш.'ІИ в атаiliУ. Попереду гусеН.Иl!iЯМIІ ГРИМ::Л!! «ти,г­ рн» і «фе.рдинанди», а за ними ланцюmки гітлерів­ ц;в. 3давалось. що наш: в:йсь;ка не ВИТlримають. J тут рад;озв'ЯЗіківець; за

«натюш»,

О.

за

'IIdJIЬна

груп фашистськ.и,х лlта­ к:в. І30Мібовий удар. був

перший ·орден ЧetpБОНОї 3:рк.и. Другу тащу наго· РCl.1У йому ПlРинр:Ш.или до грудей. післ.я бою за село Ополе. що sедале.ко вІд міста Седлець. У бою п:д Ва,ршавою С. Станевий 'Коригував «'Б!діс.lнаючиЙ ВОГОНЬ» на­ ці намагались мрач€tні ним.и

йаго разом зІ

побратимами

:.Іру,го:ю

БОЙОВІ

ш л я х и-д о РОГ И

чотишик:уЛсь! Струнко! бо:\'Ібили аеродром. На ри. третій день в:Й.нираЗО:\'І з Слvхай мою КО:\іанду! 3 цього часу -для СтеIНШИМfl Степан пішов на обороНИI роботи копа· пана почалася вlйсываa ти ІІІРотита.икOlВl І<.авarви. п.:дготовна. його направинедале'Ко

В1дrrоді. Я~ героїчна Червона Армі,я lкапесла н·mфВІНи.Й удар по нІмець· но-фашистських поJFЧИ­ щах п:д МО('JІІВОЮ. мину.

вe'le·

раАДГОмСПі ,імесН! І:Щова.

. . .

м·.ОJlОАІ ,. _: , .'

ВИ!JIУ'СіКlНИ- .гадує

РОКУ.

В:Йна. Лу·нав /СХВИ. ДОC'vlовляЛ'ися

суднобуд:,в.ний,

ор·

від ВІ:ІБУ!і'В.

зан\.нчИв

демюбlJI1.IіІЩІІ

ЛЬСіВаний голос ДИНІтора. 22 Н'В:ТНЯ 1~46 року В Вс! ПОДУ~Іали. знову бу- Руденко. Вt'\f:н.НIЯ nрацю­ І рyrйlнувалисямр.Jї Дів. декьнаl><>дЖения В. І. де переднслонвц!я. І рап- вати з людьми ГОІв{}рить ЧИНИ про ЛеНJ.НіграДСЬ1{ИЙ Леніна. бо школа Nq 102, том радІсна зв~стна: і' С(,I,;lретар паРТ:·ЙIНОї ор­

Пошани».

Т() фашИСТСЬКІ «Юш\ерси·

вручено

,говори.ть пронеУ як про

центраЛЬНОI~У парну Таш. !(~IB 41

доВелься. На с:вlтанку 22 фРО<НIl'У. Весна чеp.lНJ'Я 1941 РОКУ віН

88»

'.

1941

гyqномо9ЄЦЬ

І1ригорови'Ч

валий

'Itєї .весни йому пLшОВ ш:е'l'наДjЦЯіТИЙ p:~. 3ЗJtIН­ .морозам:'! чпв Степан вlСі,М иласlв Л\Ями. люти,ми і піШОВ у фабрично·за· зустріла сибір. Тут праводське училище заводу ЦІОВЗ:В на одному із за.вопереЙшо.в на «БlльшовиіЮ~. що У Ниє­ дlIВ, який ,nродунц:ї для ві. Та вчитися йо.му не ВИ1ПУСіК

ПРОКИНУВСЯ

в ю

. ' . ..

су.

рО'ку. А ццень вонн JJже Бона ще не знала. що на ОТОЧНЛ'Н

тор

3 стор.

МедаЛh

1942 року. ТОДІ ну звіC'IlКУ про Перемогу. РИJJар,нИ!Й тexJНlf<;y1M. забрав дIРУЖИ'НУ на ріДну У к.ра іін у . Працює ве11ери-

ний СіВ:ТJllИ.Х над1й І Мірій. Це було

ДО.'!ею. Іхн.ьою щасливою долею. 3 тих пір ши.вуть вони в мирІ і злагоді. ВИРОС'l'ИIЛИ JQВox дl'l'еЙ. ма­ ЮlJ'Ь чотщ>ьох O~B. Ві'к­

Plшов І вже там з~'l'Р!JЛa радlс- пІсля

М'ирноІ

уДостоУвся

«3иа.н

ро­

ніч.

обоо',язСіН і подвиг. це світЗlНОК Ух

був перший

колиш­

НолеснИ'Ков у своїй щwрій ПРQмові ,закликав нас бу­

О.ЩЯИ'ЛИ 'l1раlвеиь

про сутн:сть лщд.ськогd жнп.я. ~про щастs, про

СОМОЛЬСblКі }tj3ИТКИ. Вру­ чаючи к'в>ит.ни. Герой Ра­ ЛЬОТЧПН1Винищу.В'ач

на

дійшла до Чехо,словаччиН'И. На той час вона в;же бі,улаводlеМl-механІком рад!останціУ. а звlщт.ибуЛа НlШtраВJIе1f,a 'в XapнilВ}'ік, С1>ке а:віац;l,йне УЧИJlIНще.

пере<mИ про вибір ш.тнщу. _

МіНСЬКУ нам вручали ,ком­

,ній

пр8ІМена

С,УІТНОСТі учителІв. І ко.

ликої ВІтчизняної війни в

дянсыгоo

сукню,

6ал.коОЛИ раУ,нCiblКНІЙ

*

9 тра,sня 1983 року

комату. Дна мі,сяц! вона і ще віс::м її ОДНОRЛасНИЦ,ь вчилиоя в четверто· му автонавчальному ба· таJDbIЙОНI І тепер була на-

туфЛі на висоних каблу. нах •... ~ хлопц.l ооерше за. . pomкa

Життя

наших

«натюш». Вони і Биріши­ :ги резул.Ьтат бою. На гру д,я.х Степана ПОЯ'вився д,ругий орден ВІТ'Чизuя-

ГіТЛlеlРl!вці

п'шли .в атаку. щоб СКІІ­ нути наших б:'ЙIЦl.В. у во· ДУ, очистити берег рlН'И. Але не Т8І1> сталося, ян

фашистам ву

вдарили

хотІлося.

Пlро\Звучали залпи

Зно·

пОЗИВНі.

І

.на'rЮШ».

цю Оі!ІЄjpаЦlЮ в1Н був

ПlРе;rравлений до ордеllа Че,рвоного Прапора_ ПовetpНУвоя OTt>naH Романович Станевий з

ар"у!:ї ДОДО:\ІУ у 1947 ро­ ці.

23

Иому РОКИ.

А.

було тод!

.

лише

ФЕДОРIШkО.


"*

4 стор.

9 'J1р8!ВНЯ 1983 року

НОВЕ

5ECIAA НА МІЖНАРоДНІ ТЕМИ

Тридцять

· Ев р о п а в Девь .Перемоrи · 9 . 'l\р.а.в.ня

року, н.!м часом СРСР висунув ~-ОJIИ оу.ло-заверinе.но бит· у ЦИХ ппт8.НiНЯJC цІлий ряд

1945

ву з гїтлерlвсЬІКИІМ. фашиз·

них

МОМ, нІКоли не ЗГJI.aл,uть- конструктив

ся

цІй,

.....

в:дам'я.т1.

JШі

JИOДCтва. спраіВІЖ'НЮ

НДiNЩ . народи-

,"""ОО'Ози

.~

.

забезпЕЧУЮТЬ

рl'ВпІсть І рlВ­

паи'НТй- HoвaJГY сил.

ЮТЬ про те, ЯКОЮ ціною .Так, радянеШI пpOlЛОЗИ­ було завойовано цю пере- ціІ передбачають, що у МОГУ, 1 шануЮТІЬ ВeJlИНИЙ ОРСР І 1<paJн НА ТО по­

ратн.и1Й

ІПОДВИГ

чають і тоо факт, що

38

це

наслl-

ПlPО

б

БLльш

авторитету.

В{)єн.на стратеГічна ріе-

Я,И'ИЙ

С11Римує

В€JlШ(-оУ кого

звнтлги

н-а.роду

Cn1rolO мудрим

НАЙВЕЛИЧНІШЕ

Та вашого :народу ЇМ не залякати. НинІ він мІ!цно

СВЯТО

му·ністи.ч,ної П~РТії Радян­ сь!\ого Союзу, о\дноста!ЙIНО П:Д'І'ри;мує її .мудру і іМ'крну ПОЛ:іТИКу, llОвс:SШ\­

p~ь .

над . фtШист,

НlмеччииоlУ.

П1~

керІвництвом

Но­

році, визволяти

1941

cto-

ливо

велИll<iQrО

згуртований

розмаху

денно

житлове й про­ БУДіВ'НИцтво У наших БРов.аа>ах. Нуди не JЮ'КY. ГЛlЯИЬ POCТIYТЬ Н{lв<>6у­ УсІ ми зн.аЄІМО, якою ве­ ДОВИ., здllЙ'маються:вroру mшюю ціною заплатив св:їтл1 поверхи !КlРасенів­ наш РЩЦІЯ~ШпЛ карод за будиннІв·. наше щасливе cЬ<J('()дeH­ Та, на жаль, не подо­ Н'Я. Тридщять вocьa.rИЙ ра:з баєтЬQЯ американсЬІКИМ IРООН'ВІ'1' ли сади Щдмир- ІМlПер: ал іс там наш ра­ лицю

Ра.длиськ.оУ.

'У'sopa.Уі набрало

М'J'IН~I паалlІ радЯН­ НИ НиИ! У лисroпадl 1943 мислове

ський народ не лише вІд­

ст()я·в в баях честь І СВ(}­

боду своєУ соцlаmстИ'Шоt Вітчизmr, -але Й8ИКонав в.елиlКУ

l.итEWНа.цІональну

впзwJIIЬНУ мlcJ.ю цря.ту­ вав BI~ 1К(УрИ"1'НевоІ чуми d'ітлерlmМY весь СовІт.

Мен! ОСООПІСТО довело­ ним небом. За цей час до СЯ брати участь в боях Не'Б1ПІ.знam,я змІнилися пІд Моок:оою у rpl~HOMY ,нашІ мІста 1 села. Особ-

ДЯНСЬКИЙ. Вони СВ!ТОМ

спос:б

світом l<ЗilIіТал1З-

. му Є CЬOlГOДHi

5МЩНЮЄ

Н{)-

e1(l()-

свою

рОНОІздатн:К:ть. РаДlЯН>СЬКИЙ

був

на.роД

[JepeMory

н,ИмВОРOlГом Вітчизняній

зд{).

над грlЗ­

Вел,ИКІЙ

,а;,пні,

зуміє в!Дст,ояти

І

,вІн

ми,р

на

нашій планетІ.

.

П.СУПРУН,

життя .

майор у відставці, учи­ тель історІІ.

розмаху'ють іНад атомною бомбою.

раДИІ(аJrЬне

НА ЛЕГЕНДАРНІЙ ЗЕМЛІ НЗilIередодні травне.вих свят 60 трудjJВJIикl.9 Ни,'ів­ щипи по6у!вали в чотири­ деШІ1й 'J1YристичнLй 7ЮІ~-

Ц!ДО MiCta-l'ероя

ВоЛоГО­

l1Раща. Серед них -

l'рупа

БроварІв.

відали,

.

ЗабеmеченН1О

м:mpy

ДИ1ЮК

ний

в

ВаршавськОіІ'()

НАТО ДOГQlВ()lPy про неза­

засобаМIі

ДО'ГОв-ору

сиете-

ли

І

П~lЩГlри;мання

сь,ка битва», нраєзнавчому

син МlИ1Ру. lз с~ал€!ноням

l\олах, П(}ЗЬа.В>ляє їх розу-

тpifМll.<ОЮ зус'IlP:НУТО в сві­

му. J:sони ХОТ1Либ зломити це СПlВв~дношеніНІЯ СИЛ.

Ні

lнЩ1.ативи,

~

пол:- cel<pl!:l'8pe11

тичliИЙlвоеИВИй шаатаж,

сії пом\сту, ЧИоСлеН1lИМ

і

n:Д­

Пам'ятною ньою

;вису:иут:

цях

ГеиераJl.b1IiИМ

ка

ЦК1ЩРС

еконO/tiiiЧи& блокада, "1ідео' f<i.onыкосІ ццерних зарJJД1в ст<>й.

pase.Ta.x.

геро­

і

незабут­

сзалишWFЬіСЯ:В

броварчан

ця

сер­

поїзд­

. В.

Ю.' В. AIq>ooОВиil." ~О

лоr.l:Чщ · ~Ив€/pclї, ncихonо- на

вклонилися

могилам

їв Сталінтрада.

rt та,кож останні радянсь-

' f1WТИ СВіту . с оцlадіЗМУ 3

.в.1fК~ИІС1'QВу'~Я

Лен!на, здіftcнили ексну:р­

відно.

мою викл.ик·ає лють у агреснвних lМіПеріал:стичних

легендар­

ЛЮЩНИlкова,>.

М\УІ3еї, ,плажеТЩ>і'і, на Вол­ зьк1ой ГЕС iMeHl ХХІІ ' 'з'"J1зду КПРС, Волго-ДOlН­ ському канап! шені В. І. '

ВИ'РlШИТИ~СТОРifЧJiИЙ спІР сrocувзнН!я віftcькОВОЇ си­ СОЦlал,lстичною

Павлова,

«острів

кож в Музеї оборонн , МУ­ зеї-na.нораіМ:l «Сталінград­

1

vднa~ втрата li.И1М можли-

па-

ПобувалИel<с.курсаНТI~ та­

33 усьо.му світІ arocпужило б також цр.нА-

!

ВОСІ! · DOЄНННlМИ

величний

-

Серед численних лам'ят- ' м'ЯО1\нин-ансам6ль героям ІМ-І.сць Сталінградської бит:ви на прац!lВНИ!(ів у<правлlВня ник1в І naм"ятних 'OOfPIГtвn,!. та tщnих Ga&JIадlв. Волгограда, які .вони В1(Ц- Maм~Є. BOMY куртанІ, зна­ ,менитий · на весь овlт бу­

фаю ОРОМ , НоЯТ'ТЯ IllРОlIlО'зицlІ соцlалl­ агресивщ сl'И'ЧНИХ держав IllРО ук­ уістрем.ліНн.я і.М!ІІеРJaЛ1ЗМУ. л.аДemtЯ МІЖ f{.раУнамя

а

навиоло

НОМіч:нумогуТНіСТЬ І обо­

TJAНoI.

НОІВа1'а мІж світом COЦ1a~ Європі -І

ДеllЬ Пе.ремorи. наАвел.ичніше · . СВЯ'ТО

Це

дамosнтись І

,...-. те, щоб на ецропеАс·ыwмy СЬІЮГО Союзу, -інших кра- tЮНТИНеонт! ооагаJII!не за. ЇМ соц:алістиЧJllОЇ СПіВ- ляmи.лося ніlSЩИХ видІв ДРУЖlН О'Стl , наСЛ.ід-ок їх ЯlЦjерноІ зброІ ні ~­ веЛИчезного mopaJlbiH()-<П-О~ редньоУ ДЗJrЬност1, н!l так·

~зму

cВJIТ·

lWeMO

л!таlrlВ

док MOГY'l1НOCTl (у ТО'МУ СJЮ'ТmItJeйlЮl' U"'е а пп ЧИоСЛІі 1 вОЄННОї) . Ра л,,,.... ' y~' ,ОО..... 111 , ·..... 0

літljJЧНОГо

нeбoti

cepefДНЬOI дamьнocT!I. Мож­

polt;1В ,мИtPНor-D піCJliЯЖ)ЄН· на було

-

НОСЬМИН раз

мирним

р8Дав' винно залИШRтись по 162

t:bIКJ!X ВОїНів. ВОНИ віДЗна· 'РaJК€Il'И І по. 138 НОГО щи.тrn

під

ЖИТТЯ

RОВАЛІВСЬRА.

.

На фото: піД - час ексКУР'

ПО

сії

ГічRa : it.ИНа, CIIJ!P09И niдlр- ЗНОВіУ окаже · .1111. У B~O­

до

меморіanу на Ма·

маєв()му кургані.

ватИ · соЦіа.лlзм зсереди'ни. в!дЬ 1 на. цю нашу ПрооО· цьам:у ДЛЯ ВИ!LVpЗ'В- зНЦ1ю, п~ · ~.

ари

дання

своіх

[J)I.МІ:.Б. ·

arpec.ивних вa.pиm

lмперіаJIIIaМ вига- -

дSЄ · м.1Ф , ЩЮ сраАЯНСЬКУ заI'РООУ.~·'rООто ПРО ВОЄН-

Ю. В. .Aидpc:D8,

вJдaIaвlДaJIllН1IcTЬ П~~ . На.роДЗІМИ Європи І ВСЬОГО

ИУ. 3aJIU>OOУ, -яка нібито c.a1TY~. вихо)tить віД тієІ держа. Говорячи

1111, ВІД

щО' apwrувала moдCТIВO , страхіть rlтлериоЗМУ

На пам'ять

в!ізЬМе на- себе ' TDcКY

нІШНі вaьoro

Пlро

cьoГ<JД~

не6.eзIIlєчнІ для nюдст.ва ОlЛа1lиза­

ц1ною життя 20 мLnьЙ<Ж:''IJ otteаJroык.иx аТ'Омннх мань· аВl()Ї~'СИНlв 1. ДОЧ<Ж. SIIIIIe. цро. за6уття НtИМИ , Л~ и~ри pea~- YiPOкLв іСТОР:!, CЛIlIЦ мати

--Пари

в

Спави

селі

закладеио

Стрижавка

. ницькQГО

району

Н{) І обла.с.тІ. В його центрі

Перемоги.

ВІн-

ВіНlНИ.ЦЬ­

-

алея

ВІД неІ розооо-

еІфаІІ. 9 УlЦlаІкька .. ITepaТJpa. Idнопpuа. 13.Ю )(ра'" KoмcollO.tI..

. минулої

тяіар

L.:ША до

хотіЛК

вже

б

,в:ЙНи.

ядерно-

арсеналу НАТО в ЄвІЮ'лі, ' тоБТО. до ядерн.их розм::ще:них

ші і на морі, НОІВі

на

ГCJtворятrь,

СУ-военн.нх

ЗnОЧИ'lЩіВ

ве,цения

З

ме­

lIlCихологіч­

03-

ІЮllИХ с{)ц!ашс'!'иЧН'их Щ)а­

броєННЯ І ЛІРИ цьому ско-

їн. У США знайшли пок­

РОТИ'foИ раДЯНСЬІКі ..рак€ти. IРОВlительство е:Д 200 д,о lишйми СЛOlВам.и, іХ мета 4{)() нацистських злQIЧИН­ _ п:ді рвати безпеку Ра- цJв, ЛІні несуІТоЬ B:.DJII Oдянсь,иого Союзу, ло:ру~ині

на

соою

відаЛ·ЬНllсть

за

за['нбель

користь

P1B- ~ 4 міJllЬЙ>ОІНа чолов-ік. HOBa,r y сил, Я1Иа склалася. 'у ці ос В:'!' лем: сяйвом Одна,к нашакtPаїн,а і . ії СВЯ1'а ПеремоГи д:иl за р:­

союзниашпо Вwрша.а- шенням Нсес ві МЬ()Ї Ради СЬК'ОМУ Догооору допусти- Ми;ру з 7 по 14 траlВlfoя

ТИ цьОго не можуть. пр.оВОДИ!ЬСЯ тюццень дій РаДЯН'СЬК:ИЙ Co~, інші за безпe<КtY і співр06:тни­

соціаЛістичні

н.рант ~a- Ц'ІІОО в Євроо:. Хвилі ан-

1іілИіНають Ваш1.НМОоН та .нiill HaToBcbКJ. стол'Ицl ПРОII-

ТИШІ()ЄН'НОІГО руху захЛЬО­ стують нонтннент, як{)му

БПТИ РООСУi1J;ЛИВ:СТЬ 1 вlд- nOТIР:бні не амеРИl<а,н>сьи\ пОвlдалЬни.й пlДX\,ц до ЗО в- рarкети;' а мир, бе'3ІІІе.ка І

н:ш.НЬО-iIlОЛ;Т,ичних проб- с.п;вробіТоНGЩТJ!I.) всіх на,ро­ лем, зокрема в пнтаННlЯХ Д~B, Яlкі населяють його. 06меженН!Я ЯДfWннх оз­ броєнь c~eДHЬOЇ дально­ сті в ЄlBPOIl1I. Лише ОСтан-

Т.

КУДРЯВЦЕВА. (ТАРС) .

«НОВАЯ ЖИЗНЬ. opraH 5poBa\>CKoro ropOAcKOro комитета КОММУНИСТllческоЯ партии ~KpaIlHы' город ·

ского о раАонного Совето!! народнwх депутатов скоlІ оБЛ8СТIІ. (На YKpall"tKolI Jlsые) •. PrAaKTop Е. ФЕДЯЙ. ДНІІ

Газета выодитT С 17 ,прмн 1937 .ьrxoдa: ІТОРRИК, . среда, ПНТНОЦІ,

Киев·

roдa . суббота.

Иоn...

CpI6Bd Аз.lно.ок. «Пра.н.. а 6es ....пl.".

..

о IИЦ"'JI&DI.ець.

ПРОАоао...ча програ.а с:арпа кожвoro.

СЕРЕд"', И ТРАВНЯ зАГАЛЬНОСОЮЗНА . пРОГРАМА ЦТ

!ранти

з~О'ї, 'Ної вІЙ!НИ цроти СРСР та

м-отутні

16.00 16.10 16.30 17.00 17.116

І1(ро це

з<жрем'а,

к..

12.06 Нn.ви

антикаму­

a'K,'NDВH{)IГO ВИIУ.JOристаНRЯ ВашШllr'rОНОІМ нацистсьйЩХ

.до літаКіВ тою

НОСії'в ядерної

-

дО'дат,и

рocmалювзJШЮ

бmь'ЩО н:остИЧ'Ної lетер:ї.

ная~нО!І'О

ro

. ране'!',

ня ВOIJИ беруть н8Йет,раш· НіШУ не ' тlлыrи бойову, але й lДЄОЛOlГічну з6р0ю. ми Зйl8ЄМ-О, що ідеОJJOorlЯ фаIiIН:3lМу жива І служить

І

8.00

Час.

8.45 Мультф\льми .чортеВfI .ІІІ 13-, сШ ... х 11.011.014)'- (3 цНJI ... y еМу•• I·Тро ..·. . І ко­ мета-).

9.15 ТелефlJl"М

сБатько

чи

брат-.

1().25 К... уб ма·ИАрlвкикlв.

18.00 Коркнl ворц". 18.ЗО ЦНPSOН програма. 19.00 Апуam.ва ка_ера. 19.30 «Зuоа.. евl.. ПереАача . •• АА• •0110..... 2О.:ю Теollеж~на.. «Старт». 20.50 На добl!авlч, Аlаl 21 .00 Час. . 21.35 «С1кеlн, 800110". ЮвовроrpaMa. 22.40 Ноани. И

Н.25 Н08llВИ. 14.ЗО Нови ВИ.

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА пРОГРАМА ЦТ

8.00 ГI ..... астиllа. 8.15 до«умеитаJlыиІA фloll!>М фІльми. «Со.. дат.. 15.55 М. МflСКОВС .. КИЙ. Соиа·та 8.35,9.35 Географl •• 7 КоІІ. . .11І 3 Ао .Іоор. 9.06, 12.55 НІмецька мо... 16.tO Знай І yмll. 16.55 Виступ BapoABorO аосамб· 10.06 У".м пту."sка. лю пlсиl І танцю «Друж· 1().35, 1'1.35 М. Серваитес:. «Дон'КІхот". 6 К". ба •. 11.06 Д... ' вас, баТloка. 17.lб Стадіов 11.... 11 всІх. 12.05 Бот/UIIка. 5 к". 17.45 BIArYKHITЬClI, сурмач!! 12.25 Астроиомl •. 10 КоІІ. 18.ЗО ВеселІ JЮтки. 13.Z5 Пошта ПРНРОАозвuc:тва. 18.45 СьогодоІ у свІтІ. 13.55 Докумеотаollьонl фl,,!>м. 19.00 Науха І життя. 19.30 ТелефІльм «ВІчвий по- 14.25 «Ме..... 'хрнDylDВВ та Іншl.. . .. По сторІНlІах творІв К.. ЧаСТН1Іа APyra. І се­ Г. YcneНCJoKoro. рІА «BorHeM хрещені •. 15.25 Новввн. 21.00 «Час •• 21.35 Рафаеяь. До 500-рIЧЧА 5 \8.00 HOWНHH. 18.20 Документи"виl теJlеДНІ! народжеННIІ. фІльм «l<;аllпатс .. кl бес:ки· 22.3() CboroAHI У свІтІ. 14 .50 КомунІсти 8О-х. Дов:. теяе­

......

ПРОГРАМА

УКРАІНСЬКОГО

ТЕЛЕБАЧЕНН,.

10.00 А.туаяьоа ка.ера. 10.35 «Ви иам П"l:а ... и-. За ли­ стами ветера"lв вlАни.

11.25 Телефl ..... м

«Ваlгач.,

АН..

18.ЗО Наш св..:. 19.00 ЧемпІонат су.

20.00 8ечlРНІІ фIJl"М

«Хто

европв lІазка.

КИ1ВСЬКА.

а

інших

тм<{)ж

20.15 Те.. ежурва.

,на

«СпIВАРУЖ-

"'c:-n.".

20:46 Виогопа Миру. 21.00 Програма «Час". ' 21.35 ХУАОЖ1llй фloll!>. «Гар. мон.-. ЧЕТВЕР, 12 ТРАВНЯ . Н

оЮЗИА

І · ЗАГАJIЬ ОС ПРОГРАМА ЦТ

::~ :,r;;уКИIТЬСIІ, СУРllачll

9.30 ТеJlефlollЬМ .

«ВІчниl

перarиll?-.

дії .

нарОАоиА

«Причетвlсть". П.45 Екрао пошави )/'краінсь«оro тиебачеиНА. 18.00 «НеспокІйнІ сеРЦА •.

18.30 Муз. фlJlЬМ сСпlває І. За· харко.

камера. 19.ЗО РосІйськІ пІснІ.

19.55 у майстернІ художника. ЗасJlужений художник УРСР

all-

Л.

стика -.rвих рокІв.

МІТАєва.

И

16.ЗО Мlс. .иl rOPOA. Про забезпеqеОНА овочаМ'И ТРУАЯ-

16.40 У

концертному ааJlI ШIІОJlIфJ. 17.30 Шахова школа. · КJlас розРАДННК\В.

18.00 JlенlНСький

мlоІІЬЙОН\В. 18.ЗО)/' 1І0Ж1l0МУ

НІ.ОБ ВІрші

рокІв.

18.45 C .. oroAHI у свІтІ. 19.00 МУJl .. тфільм}!. 19.25. А. Вознесенс"киіі. ВІрші рlзн,их рокІв. 19.55 Теollефlльм «Вічний nn.КЛ"" •. Час:ти~ друга. 2 ее рІА «Обпалеиа любnв'. 21.00 «Чар. 21.35 ПіСНR-8З.. 22.35 CborOAHI у свІтІ. ПРОГРАМА YKPAYHCbKOrO Срlбниl дзвІночок .

ЦТ

фІльм

та

пісні

воєнних

Ю.50, 11.45 Зоологія . 7 11 . 15 Мамииа школа.

'малюНКУ

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

ПРОГРАМА

«МОНОJlОГ матер\.. . 8.35, 9.35 ' Фlзи·ка. 6 КJI. 9.0&, 13.00 Іспанська мова ,

уиіверситет

сонце.

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

8.00 ГІмиаст"ка. 8.15 ДокументаJlЬИИ"

щlfX Томси:а.

601:- 16.10

МУoll!>Т-

"9.00 Актуиьна

16.00 Новини.

s

КПРС депутат.

17. 15 ТелефіJlЬМ

КоІІИ«". ЧК'nIва А1>уга. І ее- 20.45 На добраніч, д\та\ рІ. сВorвем ' хрещенІ-. 11.00 Док. теJlеФI .. ьми про М\' 21.00 Час. ста «Газ-Ача!!", «ЧернІвцl- •. 2\.35 ТеJlефlЛЬМ «На · . ке жит· 11.30 Н081ПП1. , ти, ' що заJlИШИJlОС!». І се· 14"'" 8 . рlll. .O>V ОВИВИ. 22.50 НОВИ·НИ. 1·4.50 Док. фloll.МИ. 23 оо ... 15.40 ЖllJlа паМ'IІТЬ. Публlци. "оицерт .

КJI.

12. 10 В. Шекспір. «Гамлет •. 13.30 Ф.Шопен. 1+.00 Художніil фільм Із субтит· рам-н .Еіле кnлn' . 15.20 Нотни. \8 .00 Новини. 18.20 МіЖIІ. ародні змагаиня 5 мотоспорту

«Кубок

'соціа';оі СТИ-ЧllИХ ки ПО гаревН;

Дружби краТн •. .ГондорІжцІ.

\8.50 Фести'вал\... KOH~YPCH ... Концерт ..... 20.00 Вечіри.. казка . :/'0.15 qемпіонат .€вропи з БОI[. су.

16.30 ФIJrЬМ-J<онцерт «Інтермец- "1.00 ПРОI'рам,: «Час·. цо.. . . 21 .35 ХУДОЖНІН телефІльм «3а_16.55 РlшеНИА . ХХУІ ' з'їзду Jtізні ігри'.

Лдреса редакції : 255020. м. БРОВАРИ КИТВСЬКОТ ОБЛАСТІ. BYJI.

та

Парки. , снвери пам'яті 'ВНlCаджено на . честь · 40чес'ть визволення ни.єва і ;рІччя Перемоги уВелиіАЯТЬСЯ але! на честь ВіННИЦі. Дуби, берези, КіЙ ВіТЧИЗНЯНіЙ війНі в учак:нш<ів :героУЧ'НоУ oб<J­ клени, липи стали " живим усіх населених пунктах ' рони МОС1(ВИ, ЛенLнrРада, пам"ятником безсмертно­ naЙОНУ. (РАТАУ). Qr.aл,\iНr,рада, БИТІВИ .на Г<JpaTHOГ{) под;вигу радин­ Заступник редактора Курськ!й .дузі, Норсунь- сьиQГO народу у Великій ШевчеН'КLвсЬ!Кої, Ясс 0- В:ТЧИ'3lfJЯ!Ній віЙІНІ. А. ВОЛОШИНЕНКО. операцій,

11.40 ШId_1

ц,:AiцJ.x: :' ~lаЛ',1с1'ИЧНИХ на ' увазі, що на 006роон­ юл,)іЦQ.в&rfi1:1'ають В<>ЄS~ ниа"~ОсСіоЗ..: за..чшаЮl'Ь наca~8J>M Ь-ВРOSIУ . - . ковтиїLЄ8'.і',::оВаіРОди як6ro В'Н' нeclШ ; Щl сооі " основний

ННШИlНlвської

нащадкам

\

154.

Телефон,,: редактора - 19·382; sаСТУПИRка редаКТОр'8,. IІlддlJlУ оартlАного жнттЯ . _ 19-4-47; аlдповlдального секретаря, вlддlJlУ сільсьи.ого !'оспо.... рст.а 19·3-18, кореспондента мІсцевого радlОМОlленнн 19-3-0і; ВІддІЛІВ промисловостІ, лостІв І 101 асо. оТ роботн 1''''87,

.

Індекс

ы64..

оа.пиl\, аркуш . - 'РJlоварська . управлlllН" у І КRижк(ніrif м. Бровари 154, Телефон

Друк

внсокнn.

Обсяг

І

цруко­

Тираж 11.560 при.,lрникlв. За.,. 1796. llРУК.Р"Я Київського об.ЛаСIІОГ~ справах . нидаВIІИЦТВ. полІграфІ, горгlвлl . Адреса ' lІрукарнl : 255020. Київської оБJlастl, . вул. Київська ,

19+37.

#72 1983  
#72 1983  
Advertisement