Page 1

Окремою

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАlІТЕСЯI .НІ

брошурою ВИПУСТИВ

НИ МОЮ

РАТНСЬКОЮ

ТРАВНЯ

1873

УК­

ЦІВа

МОВОЮ

2

р. КОВ.

ПОСТАНОВИ

ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕТУ КЛРС

НЯ

11

ОКРЕ­

БРОШУРОЮ

ТЕКСТ

П'ЯТНИЦЯ

УКРАТ­

ПОЛІТВИДАВ

72 (3574)

КОМІ­

ВІД

4

РОКУ

1973

70-РІЧЧЯ

КВІТ-

РІК

«ПРО

ВИДАННЯ 34-й

З'ТЗДУ

11

РСДРП». ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ, МІСЬКОІ І РАИОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ 'fРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

(РАТАУ).

КРАіНА ВІДЗНАЧИЛА СВЯТО ПЕРЕМОГИ Радянський народ і його 'ВОЇІНИ, трудящі братніх ,країн соціалізму, все прогреСИВіНе ЛЮДС11ВО урочисто відзначили свято Перемо­ ги 28-у річницю всесвіТіНьо-іСторичного по­ АВигу нашого народу 'у Вели.кій Вітчизняній вІйні. ПО всій Радянській країні проЙіШли урочис­ ті засідання, вшанування ,ветеранів біля мо­ нументі'в і Вічного ВО!іНЮ над ,могилами полег­ лих, біля СRРОМНИХ сільських обелісків з чер­

дата 'в НиевІ трудящі ,міста-героя, представ­ ники партЩних, ,раU\янських, ,І1ромадських орга­ нізацій, ветерани 'громщцянської і Великої Віт­ чизняної 'воєн, ,колишні партизани ІпІдпіль­

У день Перемоги виявили

свою

радя!Нські

тверду

рішучість

і

люди

знову

далі

само­

вІдданою працею зміцнювати могутність Бать­ ківщини надійного оплоту миру ;на землі.

*

*

*

Нескінченним 'Потоком ішли 9 травня до r.Зрку Вічної слави на МОГИЛlУ НеВідомого сол-

УДАРНУ

ІМ'Я

ВАХТУ

МИР~

вікопомний

радянського

на

народу

ву палко вітають всі

фашистською

УРСР». Покладається також вінок від ВІй­ ськової Ради Червонопрапорного Ниївського військового округу. х,вилиною мовчання присутні вшанув.али ові тлу па,м'ять героїв. (ТАРС-РАТАУ).

років, відбудовані міста і се­ ла, але ніхто не забутий, ні­ що не забуте.

Урочисто відзначили тру­ ДЯЩі Броварщини свято Пе­ ремоги. 8 і 9 тра.вня всюди вІдбулися збори, вечори, ба­ гатолюдні мітинги трудящих, вшанування світлої пам'яті

юнаки

і іДівчата,

школярі,

гостІ

люди,

все

радянські

прогресивне людство.

у

на

вання

пам'яті

громадському

покІйних

кладовищі

секретар

«Літківський» ської

них

месників,

гилі.

Вдячні требухlвЦl

рудили їх на честь нів-односельчаи,

на

першого

і

Харк[,вського

тизанського

загону,

1941

підступи І Дніпро

та

народ­

в

переправи

че­

загинули,

во­

воювали

своє життя

ротьбі

ворогом,

з

в

бо­

визволяю-

«Русанівський»

«Красилівський» «Л ітківський» «Бобрицький» «Заплавний» «Требухівський»

«3

о р я»

«Гоголівський» ~Великодимер-

""..

~ !;:

\СІ

»

ський»

о

Птахофабрики

господарств ~ ~­ О"" ~.-

..

Оо(",

S "'O

«Жердівськнй» «3аворицький»

що

році оборою!­

віддали

за 9 травня 1973 року

Кірова Щорса

пар­

їнів Радянської Армії, котрі

Радян­

господарствами району

імені імені

вої­

загину­

ськими загарбниками, на честь 90 народних месників

управління сільського господарства райвиконкому про надій молока

«Плосківський»

386

які

чизняної війни, та своїх зем­ ляків, замучених гітлерів­

Оперативні дані

Назви

спо­

ли на фронтах Великої Віт­

рез

що

фабрики

У центрІ піднялися вгору обе­ ліск Мужності та Геройства і пам'ятник на братській мо­

ли

і

Проко­

село ТребуХіВ К РАСИВЕ у 6'Удь-яку пору. Тут,

присвячені

воїнів

М.

комсомоль­

організаЦії

села Налинівки, святу Перемоги. Армії

М.

радгоспу

художніх виробіВ імені Т. Г. Шевченка Євдокія Нозак.

грізному

ської

багато­

парткому

пенко і секретар

народні гуляння в лісі біля

Б АГАТО

відбувся

лишні фронтовики О. І. Лук'­ яненко, В. Л. Можилевський,

пили: голова районної орга­ нізаЦіІ товариства «Знанню> О. І. Хорліков-, голова викон­ кому районної Ради депута­ тів ТРУДЯЩИХ П. П. Білокінь, 7етеран війни Р. Л. Литов­ ченко, робіТНИК заводу торго­ вельного машинобудування І. І. Ратушний, секретар ком­ сомольської організації уп­ равління тресту «Бровари­ Сільбуд» Олександр Жура­ ківський і ОфіЦер однієї з частин Ниївського гарнізону В. І. Устянцев. Учасники зборіВ поклали квіти до пІдніжжя пам'ятни­ ка В. І. Леніну І обеліска Мужності та Геройства. 9 травня Відбулося вшану­

"''''

15,0 16,0 13,5 14,0 12,2 13,0 11,9 12,0 11,6 12,0

+0,9 +1,0 +2,3 +1,0

році село.

+2,4 +2,6 +2,4 +4,0 +2,2

Семиполківська ПлемзавоД «Рудня»

Калитянська Пухівський ППР Богданівська

колишні

ilIартизани.

приїхали рідні

над

ний розквІт СОЦіаліСТичного су­

епІльства робітничий клас, кол­

ші. Кожний Іробі'тннк набагато

госпне

перев'Икон&В своє

люди

запевня­

селянство,

трудова інте­

лігенцІя зроблять усе, щоб ус­ пішно виконати завдання дев'я­ тої п'ятирІчки та Ії третього,

І

здійсненні

зовнішньої

полі­

трудову

народу

Німеччиною

кандида:т у члени КПРС Пет­ ро Дми'тренко, Віктор Горохів­ ськ'ий, Валер,ій СеРЬОГ;IН та ін­

радянські

ють, що у відповідь на турботу про мир на землІ, про всебіч­

'тики, в побудові комунізму. {ТАРС} .

мешканці села, предстаВJIИКИ громадськості Броварів та сусіДніх !Населених lПунктLв,

близьких у

мітинг трудящих. Тут виступили односельча­ ни підполковник у відставЦі О. Г. Добровольський, ко­

уро-

1943

~а~янського

них

муністичноІ партії в

село Літки. Поховані тут і понад 900 рядових солда­ тів та офіЦерів Радянської Армії, котрі загинули під час форсування Дніпра в 1943 році. Тут спить вічним сном і Герой Радянського Союзу, колгоспник з Донець­ кого краю В. С. Харченко. В центрі села біля обеліс­ ка МужнОСті та Геройства

людний

чистому вечорі, при­ свяченому 9 Травня, висту­

чи в

~lОги

металургії вогонь

ударну

внутрішньої

Біля обеліска і братської могили на Мітинг Зібралися

партизан

партизаНіВ.

БРОВАРАХ

партизан­

порошкової

У ці дні на ім'я товариша Л. І. Брежнєва надходять тисячі по­ здоровчих телеграм і листів. У

лі надійною опорою рідної Но­

не повернули­

на честь ~адянських воїнів і

загиблих, покладення він­ ків до піднІжжя обелісків і пам'ятникІв та на браТСЬКі і

і в

ся до рідних '1

в роки Великої Вітчизняної вІйни. Давно вже зарівнянl окопи і бліндаЖІ воєнних

могили воїнів

фронтах

ських загонах,

заводу

столиці У,країни. Об 11-й ,годині сюдиприбу­ ли 'керівники Номуністичної партії І уряду України. До підніжжя MOH~eHTa СлalВИ по­ IшадаЄТI>СЯ вінок. На стрічці напис: «Героям' Великої Вітчизняної ,війни, Jm!i полягли в боях за своБQДУ і інезалежність соціалІстичної Батьківщини. Від ЦН НП У~раїни, Президії B~PXOBHOЇ Ради УРСР І Ради МІ,нІст,рІв

Подвиг їх-безсмертний Священний і

1

не згаС~6 'нав'іть у в-еликі свя­ та. У І(ень 28-ї річниці пере­

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , вирішального року, будуть І да­

подвиг

у печах цеху М

Присудження міжнародної ЛенІнської премії «За зміцнення миру між народами» Генеральному секретареві ЦН НПРС Леоніду Іллічу Брежнє­

ники,воїни,

вонимизірочками лягли живі 'нві'ти на знак вічної вдячності народу своїм героЯІМ.

в

НЕСЛИ

'вахту

неCJIИ

звіль:нені ,в запас воіни, печо­ В'і ко,му,ніст Ві<ктор Кузнєцов,

змінне зав­ дання. А 'весь колеоК'ТИl! цеху вида'в за добу додаткО!во до ПЛ,1!,JIу 1,2 тонни 1Jисокоякісно­ го залі3lНОГО ПОРОlI!lК;у. А. П'ЯТІ;fГОРСЬКИЯ, начальник цеху залізних порошків.

3а почином передовиків

Сюди

воїнІв

з

села

Мазки Че,рнігіВської області, що

загину ли

ТребуховІ. Мітинг

Великої голова

JloxoBaHi

і

відкрив

учасник

Вітчизняної ВИКОНКОМУ

у

війни;

,сільської

Ради А. Т. Новбаса. Потім виступили заступник військ­ Ікома об'єднаного міського військкомату І. О. ОкукІIН, номандир першого Харкі.всь­ ІЮГО

Т.

партизанського

загону

С. М!люха.

З сердечними словами по­ дяки за вшанування пам'яті загиблих ,воїнів і .партизан звернулася .до требухівцlВ дружина

одного

месників Мітин,гу

Л.

Л.

з

народних

Ти'tко.

ВИСТУillИЛИ

На

директор

радгоспу «т,ребухі;вський» В. М. Вова, ,піонерка Люба Потапенко, завідуючий ра­ йонним фінансовим lВіДlДіЛОМ І. Р. Маслюков. ВІн 'вручив перехї.дниЙ Червоний прапор МН КП України і виконко­ му 'райоНJНОЇ Ради депутатів т,руДящих,

яким

вІдзначено

виконком сільської Ради за роботу по ,військово-патріа­ тичному вихованню молоді, п1tдГОТОВ1ІУ допризовни.кl:в до

СЛ1Ужби lВ РадянСЬКій Армії. Учасники мітинту ilIоклали квіти до ;ПіДНіжжяобеЛіска Мужності і Геройства та ІНа братську ІМОГИЛУ. Потім вІд­ булося ВilДк.риття сільського музею ,реВОЛЮЦійної, бойової і трудової слави радянського нapQДY·

11,0 10,2 10,2 10,0 9,5 9,5 9,2 8,7

12,0 11,0 11,0 10,0 10,0 11,0 10,0 9,0

+1,4 +0,8 +1,4 +2,7 +2,7 +1,1 +1,7 +2,0

6,5

8,0

13,4

+1,5 +1,8 +1,,1 +1,2 +1,0

92 89 86 87 76 86 83 87

+1,4

+0,3

85

13,5

+1,1

+1,5

93

12,0 13,0 11,3 12,0 lO,l )\3,0 9,1 11,0

+0,3 +1,3

+1,5 +0,1 -2,1 -1,4

90

-0,3

+0,7 +1,7 -0,1

92 92 80

За прикладом хліборобів Рокит,нянського і Скадовського райо­ нів колектив Семиnолківської птахофабрики виріШIІВ збільшити У I~ЬOMY році валове виробництво зерна на 670 тонн. Для цього час­ тину площ

озимини, призначеної на зелений корм, перевели

у зер­

нову групу, більше посіяли високоврожайного ячменю Москов­ ський-121, розширили площу під зерновою кукурудзою. Тільки ме­ ханізована ланка Михайла Аврамовича Лизуна ВИРОЩУЄ широко­ листу на ста гектарах. Одержати на кожному з них 45 центнерів зерна таке ЇХНЄ зобов'язання. Кукурудзу посіяли у добре підготовлений грунт добірним насін­ ням, внісши достатню кількість місцевих і мінеральних добрив.

На фото вгорі - ланковий механізованої ланки М. А. ЛИЗУН (в центрі), головний агроном птахофабрики В. В. КОВАЛЕНКО

n.

(праворуч) і машиніст І. ГАйДАК перевіряють внизу - агрегат Т_ Лизуна під час сівби кукурудзи.

якість сівби;

Фото П.

Теплюка.


Успішно завершити навчальний ріН У травні паРТсЇйні

арганізаЦll

району

завершують навчальний рі.к у палітичнаї і економічнаї оовіти. Галовна

,мета

підсумкових

системі

занять

-

співбесід, залік1в, 'теаретичних конфе­ ренцій палягає в тому, щоб ,допомогти слухачам закріпити набуТі знання, гли­ бока осмислити питання теарії в ті,Сно· му зв'язку З сучаснаю суспільнаю прак­ ТИ'КОЮ,

з

конкретними

завданнями

:по

розвитку виробництва, камуністичнаму вихованню трудящих, які вирішуються партійними арганізаціями, т·рудовими

·калеКТИlвами.

Вани

повинні

заняття

ПОКЛИJ{ані

засабам

послужити

підвищення

відпавідальнасті

членів

і

дасвід

«Требухі8lСЬКИЙ», «Літ'Ківський», райлі­ карнІ, середньаї шкали .]\';? 5 та ,ін>ші. І сьогадні високий арганізаЦійний рі,ве:нь їх провtщення пакликані забезпечити вс!

тіона

увагу

нінськаї

на

і

ле­

навчального року, увагу тому, ЯК 11І0-

ставлена

маРКСИС'ТСЬКО-JIен1н­

ськаї

вивчення

економічної

теорії

і

спонукає

людей

творчІсть У ниніШньому роцІ значна а:ктивізу;валась діяльність 'ра­ ЦіонаЛіза торів заводу «Торг­

маш». Ось декілька пропо-зи­ Цій, поданих ними. Слюсар цеху NQ 5 ю. Іонов, термі,ст п. МаРТЮ1ІІев та канструк­ тор !юмуніст В. НОІВальов запропонували замінити тех­ ,нологію 'бутонів. Економіч­ ний ефе'кт 'на рік ,становити­ ме близько 7300 карбованЦіВ. Умовну річну економію в сумі 3800 карБОВЮЩіВ дасть ,впровадження у виробницт.ва

часткове

дув них

викаристання

вод

для

про­

системи опалення. Началь­ ,НИК цеху 1 номуніст І. Писаренко 'разом з кон­ струкroром я. Вишневець­

NQ

ким

запропанYlВали

провід

для

,свердлильнаго

пневмо­

.В~РТИRально­ lВерстата,

що

,принесе теж близько 10000 карбованців умов.ної еконо­ мН. ЩНlНі пропозиції IВнесли

елект·розва.рни'к

цеху

JIi 1

п. Білоус, СЛІОСа'Рі В. Нова­ ленко, В. Нале.нченко, В. Бурдейний, М. Т'каченко, І. Бут-Гусаїм. Д. КАЦЕНЕЛЬСОН, громадський кореспон­

о

2 стор,

"

перед трудящими з до­

Підвадячи підсумки

семі·

нонферен­

навчального ·ро­

ку, паРТійНі арганізації разом з .коміте­ намсомолу ,повинні

позитивний досвLд, а

проаналізу,вати

танож недоліки в

органІзації ПО'літич]юго навчання КОМ­ сомольців і малоді, 'визначити Іконкрет­ ні заходи по їх усуненню, nаліпшенню п()Літич]]()-виховнаї ,роботи серед молоді.

Осабливу увагу партійні і профспілко­ ві організаЦії повинні .приділити ,пі,дбит­ тю підсумкі.в У системі економічнаї ос·

віти. Основну увагу на Підсум'кових за­ няттях слід

зосередити

питань інтеНСИфі.каЦії

на обговореННі

,нараднога госпа­

З пропагандистами району буде

пра­

серед

трудящих.

засвоєнні

матеріалу.

слід

приділити

їм

особливу

увагу.

вані а'глядаВі лекції.

Партійні, комсомальсьні

пропагандисти

щаб

повинні

услішно

органі·заЦії,

вжити

завершилось

захадів,

заняття в

комсомольській політичній. освіті. Нав­ ЧаЛЬНий рік тут рекомендується завер­

чори

запитань

ня Саюзу РСР, грудне,вим

хід

НПРС,

завдань,

сприяти

і

ви­

В'ЯзaJJЬ, прийнятих на Всесоюзних ком-

пастаrвлених

розвитку

активності

ному ,виконанню

конання cJJухачами соцlалістичиих зобо­

допавіді

та квітневим Пленумами

забов'язань ,на

:разглянути

,відповІдей,

теріалів, присвячених 50-річчю ут'варен­

слід підвести

чальногаматеріалу,

і

секретар

України.

трудящих,

плану

1973

і

ЦН

трудоваї

соціалістичних

комітету КП

експозицlI праці цього періо­ ду, численні рукописи.

Експозиція музею постійио поповнюється. Тільки за останній рік до неї включено

Колектив

поиад

не змагання, успішно виконує взя­

ті зобов'язання. В першому квар­ талі випущено десятки надплано­ вих автомобілів.

Нещодавно лісовозу КрАЗ-255Л присвоєно державний Знак якості.

..

п.

нових

50-річчя

з

дня

ДOKY~

утворення

якого недавно широко значила наша кра'іна.

автомобіль-лісово;! Фато

чотириста

ментів і матеріалів. Це дає можливІсть ще ширше пока­ зати героїчний шлях, прой­ дений ленінською партією з часу другого з'їзду РСДРП, ширше висвітлити діяльність, КПРС та ЇІ вождя В. (. Ле­ ніна по утворенню СРСР ,.

річчя Радянської України, вклю­ чившись у Всесоюзне соціалістич­

(Фотахраніка

історич­

ного з'їзду, на якому завер­ шився процес об'єднання ре­ волюційннх марксистських організацій і було утворено партію робіТНИЧоro класу Ро­ сіі, нагадують виставлені в

Кременчуцького ордена Леніна автомобільного заводу імені 50-

На фото: КрАЗ-255Л.

тексти ле­

і проведения цього

і

успіш­

рік. Л. ШЕЛЕСТ,

міського

-

«Більшовизм ісиує, як те­ чіяполітичної думки 1 як політична партія, з 1903 ро­ ку». Ці ленінські слова ве­ ликими літерами написані в залі, де представлені доку­ менти 11 з'їзду РСДРП. Про величезну роботу, виконану ЛеИіннм у період підготовки

ПОЛіТінформаЦії. Прапагандистська ро­ бота в першу чергу повинна бути підпо­ рядкавана роз'ясненню ,дакументів і ма­

політичної

вивчення нав­

сяч експонатів

зали в 12 ти­

н!нських рукописів і рідкіс­ ні видання його праць, пар­ тійні документи, революцlЬ. ні реліквії, подарунки вож­ дю, твори мистецтв, 'які зма­ льовують його образ. Тут же й особисті речі Володи­ мира (шча чайник, ка­ занок, коса, граблі, весло та інші предмети, якими кори­ стувався він у Разліві, зна­ йомі мільйонам з фотографlй - френч, кепка, пальто, про­ стрілене кулею ворога і ста­ раино заштопаие НадІєю Костяитииівною ...

ської роботи в масах.

шитн Ленінськимн уроками. У більшості гурТКіВ Його темою буде «Твій вклад у вирІшальвий рік п'яmрічки». На ньаму П~Дrсумки

Тридцять чотири музеї. В них поиад

треба використати для дальшої активі­ зації. знутріпартійнога життя, пї!двищен­ ня РІВНЯ ідейна-виховнаї .1 організатор­

Завершення навчального раку не аз­

в

Майже 40 мільйоиів! Стільки людей побувало в Центральному музе'і В. (. Леніна в Москві з часу його відкриття. Тільки за мнну­ лий рік його залами прой­ шло більш як півтора міль­ йона чоловік людей з усіх KYTO~KIB нашої Батьківщиии, зарубіжннх гостеЙ.

ведено, метадичні канференЦії па підве­ денню підсумкї.в робати і узагальненню дасвіду пропаганди еконамічних знань

начає послаблення ідейно-виховної робо­ ти партійних арганізацій серед комуніС­ тіВ,всіх трудящих. У літній період до­ Цільно ширше викаристовувати для про­ паганди ідей марксизму-ленінізму і по­ літики КПРС ле,кт ор ії , тематичні зуст.рі­ Чі, hayko.bo-праКТИЧіні конференЦії, ве­

прогалини

Реліквії розповідають

дарст.ва, ,підвищення ефективнаСТі ек 0,наміки, зростання продуктивності праці і прискорення нау;каво-технічного про­ гресу, більш повнага використання ,ре­ зервіввиро6НИЦТ,ва ІВ світлі завдань, па­ ста,влених грудневим ( 1972 рік) Плену­ мам ЦН КПРС.

ти таваРИШі, які з причини відрядження,

ватися, щоб для ,них були проведені да­ даткові заняття, консультації, організо­

К:екал~.

Biд~·

В. КНЯЗЄВ"

кор. ТАРС ..

РАТАУ). iYUAlitYUAJ~iVZZAIiVZZAIUIZA

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

МІН ПЛАН-ЗОБОВ'НЗАННН Включившись

у

Всесаюзне

саціаліс­

тичне зматання за збільшення виробни­ цтва продуктів раСЛИННИЦllва, зобов'я­ зуюсь в третьому, вирішальнаму роцІ п'ятирічни дабитися таких результатів: ПлаНов·е виробнЦД'l'.80 продуктів рос­

ЛИН!lЯЦ'1'\Ва 'В

порівня.нні ~

зібlлыlIiтии на

29

бtва'l~т1с'і'Ь

їх -На

~O

аjJ<щщт".

1972

роком

IпроценТіIВ"знизити со­

2

IllРОЦенти.

peнтa~~i.cT. цеXtY

Давести

рослинництва

~зпечити

8лaoнQro ~

до

кормами

поголІв'я

тварИlИН1l~-', ~ИООІи

на

цеху

.кажну

ГОJI08у ~ Ц~PI.в .кормових одиниць. Забезпечи'І'И' 8itРощеНня 'ВИсокого, вро­ жаю,

З'БІльшеюtя !Валового збору зерна - 2184 тонни,:В тому числ,і озимаї !]шениці-1370 тонн, ячмеіНю-220, кар­ таплі 3 тисячі 'ЮНН, овачів - 5555, кормових бу,ря,кLв 7200, ІКУКУРУДЗИ

на силос

дент.

ДО виступів

Полтавська область.

май­ пра

паПОВrНення

теоретичних

провести

В семінарах, політшколах можуть бу­

ку

активніше

пропозицLї інженером паро­ :ваДО-'СИЛOlВаго цеху <комуніс­

том ю. Терещенком і стром М. Романенком

які

ПаРТіЙНі організації :покликані потурбу­

шу.кати, знаходити 1ІВииористовувати ре­ зє-рви підвищення продуктивності праці,

РацІоналІзаторська

комуністами,

В завершальний перІод ,навчального ро­

развитку еканамічнага ,мислення

слухачів,

,раку

хвораби тащо прапустили заняття і ма­

ліЗУІВати, ·в якій мІрі вивчення еконаміч­ них питань впливає на разв'язання п.рак­ тичних ·завдань зрастаннявирабннцтва, оприяє

навчального

ють

НПРС у системі партНtнаї 1 'ІЮМ'СОМОЛЬ­ ськаї асвіти. Особлива важлива nроана­

слухачами

доцільно

прохадити в обстановці .високої JШМОГ­ ливості і діловитості. Підсумки на'вчаль­ нога року пат рібно, розг лянути на зба­ рах камуністів і засіданнях партійних комітетів і бюро. Навчальний рік закін­ чується в період оБМіНу партійних доку­ ментів членів НПРС і це у певній мірі

суспільна-т.рудавої

повідямиі рефератами.

ІІІОЛітики

-

сільського госпо­

беруть

року, інтересу слухачів до тієї чи іншої

дах,

ПартійНі і комсамальські орга.нізації,

-

лоддю

малодь

Підведення ,підсу.мк1в навчання каму­ ніСТі'в і безпартійнага а.ктиву повинно

Бажана залучити їх до аl)ТИВНОЇ участі в теоретичних конференцІ~,; .ClIIlвбесі­

калективам.

комсомальцІ,

бесіди, визначаються 'з врахуванням спе­ цифіни предмета, що ,вивчався протягом

ня

пра'К­

підводячи підсумки повинні приділити

питання, які підсумкавіспів­

і

працювали за індивідуальними планами.

шаї країни, питання внутрішньаї і зов­ нішньаї ,політики партії, як це сприяло успІшному разв'язанню зав,дань, що перед

заліки

Партійним організацІям ,неабхідна па­ турбуватись про організоване завершен­

тики намуНі,СТИЧНОГО буд~вництва, екана­ мічні і саЦіальні пробле,ми раз'витку на­

стаять

на

діяльності людей.

актуаЛl>НИХ

слухачі ,питання 'теорії

тео­

камуні­

паЛітшколах і шкалах

проблеми, характеру

теаретичних і палї'тичних праблем, роз­ раблених ХХІV з'їздам НПРС, дакумен­ ті,ві матеріалів, присвячених 50-річЧЮ утварення СРСР. У 'Кажній ,парторгані­ заЦії слід грунтовна прааналізувати, як засваїли

антуальних

марксизму-лені,нізму

винасяться

пов'яза­

засваєнняслухачами

ідейнаїспадщини,

з

політичних питань

у початкових

ний з актуальними праблемами мар,к­ систська-ленінськаї теарії і палітики НПРС. В усіх ланках системи партійнаї і камсамальськаї аоВіти звернути асаб­ ливу

конференЦіЙ

аСrЮВ

,комсомольські

бути

проблем­

чена ,в планах і програмах).

ЗМіст підсумнавих 'занять, ян і в ми­

нулі роки, повинен

тео·ретичних,

стичнага будівництва, 'висунутих на ХХІV з'їзді НПРС, у доповіді тавариша л. І. Брежнєва на урочистаму 'засіданні, присвяченому п'ятдесятиріччю Союзу РСР. (Примірний пе.релік тем підсумка­ БИХ теаретичних конференціЙ передба­

мали партійні

і

слухачів

ретичних і

організації заводів парошкаваї ме.талур­ Гії, «Торгмаш», пластмас, радгоспів

па,ртійні, профСПіЛКОВі арганізації.

тами

відnoвtдності з навчальними пла­ будуть праведенІ заліки, екзаме­

формі

проведення підсумка­

вих занять у минула му

му у нами

них І методалогічних ,семінарів потрІбно підсумни навчаль,нога року про,вести в

ленІнськаю теа,рією.

як

нарів ції.

Для

у

ти,

Фор:vJИ підсумкавих занять можуть бути різними, а ,саме: залїни й екзаме­ ни, групові й індивІдуальнІ \СпівбесІди, теаретичні К(шферeJЩії, реферати слуха­ чів, їх вистynи:nеред трудящими. В університетах марксизму-ленІніз­

заліни.

важ­

члени партії за виканання вимаг Стату­ ту НПРС про авалодіння маIРКСИСТСЬ!\О­ Дабрий

участь в Левtвсь~ому залІку «Рішення ХХІV з'їзду КПРС в ЖJiТТJl!» З мо­

НИМ ,виробництвам». Цей 1\УРС разраха­ ваний на два роки. На завершення пер­ шого рану навчання будуть праведені

осабистої

кандидатів

зань.

ського, аl\ТИВУ 'вивчається предмет «Ос­ lІауно.вога управління ,соціалістич­

соціалістичнага змагання, здійсненню взятих забав'язань. Разам з тим підсум­ каві

сомальсьних збо,рах «Ударною працею і відмІвним навчаНJIIIМ ознаменуємо вирі­ шальний рік п'ятирlЧКJD, ,проаналізува­

ІІОВИ

раку П'ЯТИРіЧКИ, ширакаму разгартанню

ливим

заащадження сиравини, іМатерlanів, елект,раенергії, 'виховує 'в них почуття високаї асабистаї ,відповІдальності за ви­ канання плану і ,саціалістичних зобов'я­

ни й теоретичні конференцl'i слухачІв. у районній школі партійно-господар­

сприяти

дальшаму розвитку т,варчаї активнасті людей, мабілізації їх на успішне вико­ нання завдань третьаго, .вирішальнага

Трудівники

дарства Украіни Взяли зобов'я­ зання продати державі у 1973 році м'яса

-

15600

тонн.

НОВЕ ЖИТТЯ

Збільшити 'виробництво органічних добрив до 44 тисяч тонн, тобто 12 тонн на кожен з 2914 текта.р1в орної землі. Провести сортообм1rН насіння високовро­ жайних сортів для забезпечення ло­ .сїJI3:нИМ матеріалом під урожай 1974 ро­ ку ,пшениці: Одеська-51-на 250 гекта­ ,pLB, Іллічів~а - ,на 150 ,гектарів, Нав­ .каз і Аlврара на 100 гектарів. Яч­ мінь Уніон ,на 100 гектарів, овес Львівський на 50 гектарів. Провести якіоний обробіток гербіци­ дами плащ під усі,ма ярими культурами.

Систематично пitдвищу,вати .ділову :нва­ ліфікацІю робітників цеху рослинницт­ ,ва. Для цього ,за,вершити Інавчання в дворічній школі підвищення :кваЛlфіка­

ції робітник~в

авочівництва, садLвницт­

.ва

та заХИСl1У рослин ;від хвороб і шкід­ ників.

ди: механlзува'ти всі TPYIДOMiCTKn праце­ си іНа виробництві ,картоплі (мехаНізова­ не З3Jвантаження булЬіб у ,картаплесад­ жалки, Іпатоковий спооіб збирання то­ що). Уся Ікукурудза вирощуватиметься без затра'т руч,ної праці із застосуван­

ням гербіцидів. МеханІЗYlВати на 90 пра­ центів збирання oгipKilВ, помі'Дор1в за дапомогою спеціальних площадок. Особ­ ли.ву

зосередити

на

'Полив

оваче­

3MLHHY работу дащувальних установок. Застосовувати для ,рОбати в саду ,куль­

тиватор для

НСШ-5Б

обробітку

головного,

ськи.й»

з відкищнаю сеКЦіією

ПРИСТОІВбурних

Виклинаю :на

соціалістичне

агронома

радгоспу

нругів. змагання «Плосків­

А. Т. Тарасенка . А. ШУГАПЛО,

начальник цеху рослинництва рад­

Застасову,вати нові агротехнічнІ захоП'ятниця,

увагу

вих культу,р, .для чага арганізувати ДВО"

госпу «Русанів<:ькиЙ)').

11

травия

1973

року


Про затвердження складу Дільничних виОорчих комісій по виОорах до оОласної, районної, сільських Рад депутатів трудящих Рішення J/g

153 винонному Броварсьної раііонної Ради депутатів трудящих від 7 травня 1973 рону ПухLвського племптахорадгоспурепродуктора. ЗІНЧЕнка Василь Романо'вич від комуністичної організації Пухівського племптахорадгоспу-репродуктора.

мович від робітників та службовЦЇlВ Рожнівського відділка радгоспу «Літківський».

діївна _

нович -

3ас'тупник голови Дільничної виборчої комісії КИРІЄНКО

Голова Дільничної виборчої комісії страКА Ч Петро Тито­ вич

птахорадгоспу-репродуктора.

Віра авсіївна та службовЦів ківський» .

кий».

бовців

(Продовження).

ПО ЛІТОЧЮВСЬЮИ ВИБОРЧІИ ДІЛЬНИЦІ .N'y 28

Голова Дільничної виборчої ИОМ1Сll БРИГИНЕЦЬ Василь Іванович від иомуністичної оргаНізаЦії Літочківської 'вось­ мирічної школи.

-

від робітників радгоспу «Літ­

Сеиретар Дільничної вибор­ чої иомісії МУЗИЧЕнка Гри­ горій Пет.рович від Комуніс­ тичної

орга'нізації

,відділка

·ра.дгоспу «ЛітківсьииЙ». Членн Дільничної виборчої комісії: ТРЕТЬЯК Михайло Панасо­

.NQ 2

-

вич

від робітнИКіВ

та служ­

БОВЩіВ ,відділка МУ 2 радгоспу «ЛітиІвсьии'Й». ГАйДАК Іван Юхимович від рОбітнИКіВ та службо'вців ВіДДіл'иа NQ 2 ,радгоспу «Літків­ сьиий».

мираНЕнка Наталія Фе­ доріі!На ві.д робіт,ників та службовців відділка МУ 2 рад­ госпу «Лі'тиівсьниЙ». ТУРЧИН Василь Сергійо,вич - від роб:ітнииів та службовців відділиа НУ 2 радгоспу «Літків­ ~кий».

ПО МОКРЕЦЬЮИ ВИБОРЧІИ

ДІЛЬНИЦІ .N2 29 Голова Дільничної виборчої иамісії ПАВЛЮК lVlикола За­

харович організації

'віД <номуністичної радгоспу «Заплав­

ний».

Заступник ,голови Дільничної

,виБОРЧОїиомісїі Віра

Михайлівна

давгапал

-

від

робіт­

ників та службовфв радгоспу «Запла,вний» . Секретар Дільничної вибор­

ЧОЇ.комісії

ОПЕнька

-

Якович

від

організації

Василь

иомуністичної

радгоспу

<і Заплав­

НИЙ».

Чдени Дільничної виборчої комісії: кат александр Петрович­ від иомуніСТИЧної організації радгоспу «Заплавний». ЧЕРЕДничак Василь Ва­ сильович від комуністичної організаЦії радгоспу «Запла,в­ НИЙ». аЛЕКСІЄНКо. Любов Пет­ рівна від робітників та службоВЦів радгоспу «Заплав­ ,НИЙ».

ДАВІДьам Лідія КіндратІв­ на ,від ,робі'lШИ!fів та служ­ бовців .радгоспу «Заплавний». раМАНЕнка Ганна Григо­ 'рівна від робітників та службо.вців радгоспу «Заплав­ ний».

RРУГЛЯR сандрович службовц.ів ний».

Олеисандр

алеи­

,Від робітників та радгоспу «Заплав­

ПО БЕРВИЦЬКlИ ВИБОРЧІИ ДІЛЬНИЦІ .М 30 Голова Дільничної ,виборчої комісії БаНДАР Микола Васи­

-

льович

від

організації .ниЙ».

комуністичної

радгоспу

«Заплав­

Заступник 'голови ДіЛІ>НИЧНОї виборчої 'комісії АНДРУХ Ган­ на Василівна від ,робітниКів та елужбовців радгоспу «За­ плавний».

Секретар ДІльничної ЧОЇКОМіСії

Василівна

ПАВЛЮR радгоспу

ПО ПЛОСКlВСЬЮИ ВИБОРЧІИ ДІЛЬНИЦІ .N2

-від

нізації

«Заплав­

уко,вих

установ

Секретар Дільничної вибор­ чої комісії RЛИМЕнка Мико­ ла Маркович -від тичної організації

ваЛОХА Кате,рина Мико­ лаївна від робітників та службовців радгоспу «Плосків­ ський». КАНУН Людмила Григорівна

від робіТн:ИКіВ та служБОВЦіВ радгоспу «ПлоскіВСI>КИЙ». КАКУН Микола Єлисейович - ,Від робітників та службовців радгоспу «ПлосківськиЙ». МІЩЕНКо. Микола Проко­

-

-

від

службовфВ ний».

Володими­

робітників

'та

радгоспу« Заплав·

ПАВЛЮR Михайло Андрійо­ вич ,від комуністичної орга­ ні'зації радгоспу «Заплавний».

БІЛаус Марія Василівна від робітників та службовфв радгоспу

<іЗаплавний».

МИRИТАСЬ на

-

Ганна Rлимів­

від ,роб:ітників

о

та

служ-

від

Надія

Мефо-

-робітників

службовЦіВ Пухівського

та

Члени Дільничної виборчої комісіІ: ПАСТУШЕнка Микита Іва-

галавня Іван Данилович-

від иомуніСтичної

ганізації КИЙ».

радгоспу

організації Пухівського

АРХИПЕнка Антоніна Іва-

нівна -

плем·

птаХОірадгоспу.

від

За,ступник голови Дільничної

БАТЮК Микола Іванович

служБОВЦіВ

Пухівського

«Літківськии». u

племптююра,дгоспу.

бовців

Рожнівського

радгоопу «Літківсь,киЙ». талачко Валентина ІВ8.нів-

організації Пухівсь- радгос.пу «Літкі·вськиЙ».

кого племптахорадгоc.nу. Членн Дільничної

ПО РУДНЯНСЬКІИ ВИБОРЧІИ ДІЛЬНИЦІ .NiI 37

виборчої комlс1і:

Голова

службовців rПухіlВСЬКОГО

плем-

службовців

Члени Дільиичної виборчої комісії:

-

від вчителів і тех­

Погребської

середньої школи.

БаЛЕЦЬRА

альга

алек-

сандрів:на від вчителів і тех­ нічних працівників Погребської середньої школи.

HP АВЧЕНRа

-

вич

,Від

Іван Семено­

робіТникЬв

іслуж­

бовЦЇ'в - Погребського відділна радгос'пу ім. Кірова. КРАВЧЕНRа Михайло алек­ с:ійович .від робітників та службовців Погребського :від­ ділка радгоспу ім. Юрова. ЛИТВИНЕнка Галина :нівна від робітниКіВ службовЦЇlВ Погребського ділка радгоспу ім. Юрова.

ПО

ПУХІВСЬКlП ДІЛЬНИЦІ

Іва­ та від­

ВИБОРЧІИ

.N2 33

Голова Дільничної виборчої комісії ДОБрагаРСЬRИй але.ксандр але,ксандровичкомуністичної

організації

Пухівського племптахорадгоспу­ репродук'І'~ра.

ЗаступнИJК голови ДіЛьничної

ІваНівна

комісії

-

службовців

від

ДЗЮБА

Віра

робітниkівта

Пухівського

плем­

птахорадгоспу-репродукто.ра.

Сеюретар Дільничної вибор­ чої 'Комісії мастаВЕнна Іван Прокопович ,вІд кому­ ністичної організації Пухівсько­ го

пле.мптахорадгоспу-репродук­

тора.

Члени Дільннчної виборчої комісії: ЧЕРНЕГ А Галина Яківна від робітників

П'ятниця,

11

та

радгоспу.

служБОВЦіВ

племптахозаводу

«РУДНІО>.

ІларіОНі,вна

ДІДЕнна Віра

Миколаївна

службовціВ

Пухівського племптахорадгоспу. ПО РОЖНІВСЬКlИ . ВИБОРЧІИ ДІЛЬНИЦІ

.N'2 35

Голова Дільничної виборчої комісії прихадько Іван Степанович - від Ікомуністичної організації Рожнівського ,відділка радгоспу «Літківський». .. Д Заступник голови

виборчої

ІЛЬНИЧНОl

відділка

радгоспу

«Літ-

Секрета,р Дільничної

племптахозаводу

6втухівна

в,ід ,робітників 'та службовців племптахозаводу «РУДНЯ». САхна Галина Романі,вна­ .від робіт,никі,в та ,службовЦів племпта,хозаводу «Рудня».

-

БУРДА

ВИЧ _

комісії давгадьно бовц.їв - від ро- ня».

кі,всь,киЙ».

від робітників та

ЧАЛЕНRа Надія

біт,нииів та слуЖ60ВфВ Рожнівського

-

Члени Дільничної виборчої комlсli:

Людмила Дмитрівна

Михайло

Миколайо-

від робітників та служ­

племптахозаводу <і Руд­

НА гарний Микола Петро-

'вич -

вибор- бовц!в

,Від_ робі11никівта служ-

племnтахозаводу «Руд-

1973

-

від робітників та служ-

бо,вців РожніВСI>КОГО відділка - від робітників та служ60вців радгоспу «Літківський}>. племптахозаводу «Рудня». КАдираВА

Члени Дільничної виборчої комісП:

ЯЧНИR Іван Андронович від комуністичної оргаНізаЦії Рожнівського відділка радгоспу «ЛітківеькиЙ».

давгадьна

Іван Павлович

- від комуністиЧ'ної організа­ ції РожнLвського відділка рад­ госпу «ЛІт,ківськиЙ». жалаБЕЦЬДА Віра Петрів­ на -від організації профеСіЙ­ ної

спілки

. праЦівників

вищої школи

нов

освіти,

та нау:кових уста­

Рожнівської

8-річної

шко­

ЛИ.

палаВRа Євдокія Трохи­ мінна ,ві·дробіТlНИНЇВ та службовців Рожнівського від­ ділка радгоспу <іЛітківськиЙ». НАГАй ,Галина Іллівна­ від робі'l1НИКіВ та елужбо~щв Рожнівського Івідділка радгоспу «Літ,ківський» . ХАвра А:ндрій г.ригорович - від ,ком~ністичної організації Рожнівсь'коговідділка радгоспу «ЛіткLБ<СЬКИЙ».

ПО РОЖНІВСЬКlИ ВИБОРЧІП ДІЛЬНИЦІ .Ni!

36

Голова Дільничної Биборчої комісії МАНАРЕННО Микола Васильович від організації професійної спілки працівникІв освіти, 'вищої UIколита науко­ вих установ Ротнівської 8-річ­ ної школи.

Заступник ІГОЛОВИ ДіЛЬНИЧНО! ви60РЧОЇ коміс.ії ПАСТУШЕН­ НО Галина Іванівна .відро­ бітників та ,службоВЦіВ Рожнів­ ського ,відділка ківський».

Секретар

,служБОВЦіВ

травня

Микола Пе11РО-

вич - від робіТНИКіВ та служСекретар Дільничної ·вибор­ бовцїВ Пухівського племптахо- чої комісії ДУЖИК Ва!рвара

вич

СЕНІВ Марія Дмит,рівна від робіТНИКі'в та службовців Погребського радгоспр06коопу. RАСЬЯНЕнка Леонід алек­ нічних працівників

кананчук

племптахозаводу

чої комісії МЕХЕД Іван Петро- НЯ~ЛУШRа Микола Юхимович

школи.

сандрович

виборчої

«РУДНІО>. Заступник голови ДіЛЬНИЧНОЇ виборчої 'комісії ГУЗlй Надія Степанівна - віД робіmик.ів та

- від робітників та елужБОВЦіВ «Рудня».

середньої

ДіЛЬничної

БУЗМАкаВА Валентина комісії СТУПАRав алексій І,ванівна - від робітників та Петрович від робітників та

ПО ПОГРЕБСЬКlРІ ВИБОРЧІИ ДІЛЬНИЦІ .N2

Сенретар ДіЛЬ'НИЧНОї вибор­ чої KO;vIiciї ТНА ЧЕНRа Галина Василівна від вчителів і тех­ нічних працівників Погребсь'кої

відділка

Сек,ретар ДіЛЬНИЧНОї вибор- на _ ,Від робіТНИКіВ та служ­ чої комісії ШЕВЕРУН александра Федорівна - від кому- бовців Рож.ніОСЬКОГО відділка

ністичної

.радгоспу

ДільниЧІНОЇ

«Літ­

вибор­

чої коміс.ії БУР А Микола Яки-

року

Надія

Андріїв-

на від робітників 'та службовців племптахозаводу «Рудия».

ПО РУСАНІВСЬКІИ ВИБОРЧІИ ДІЛЬНИЦІ .N'v

38

Голова Дільничної виборчої комісії гарий Василь Степа­ нович від комуні,стичної ор­ га.нізації Русанівської серед­ ньої школи. Заступник голови Дільничної виборчої комісії сало ВЕй Петро Лригорович ,від кому­ ністичної організації «Русанівський» .

радгоспу

Сек·ретар Дільничної вибор­ чої ,коМісії ХАМБІР Rатерина Іванівна вІд р06іТНИКіВ та службовців раДГОDПУ «Русанів­ ський». Члени Дільничної виборчої комісіі: Р АН Григорій Данилович від ,комуністичної організації радгоспу «РусаlНіоський» . салаВЕй Галина liванівна­ від організації Ленінської Но­ муністичної Спілки Молоді

У·Н!раїни 'радгоспу «Ру,санівсь­ 'кий». ТИЩЕНRО Галина Яківна­ від робітників та службоВЦіВ радгоспу .• Русанівський •.

МIЩЕНRа алексій астапо­ вич ,Від робітників та служ­ бовців ріщгос:пу «Русанівсь­ кий».

БЕЗRораВАйНА Галина Федорівна відробіт:ників та службоВЦLв радгоопу «Русанів­ ський». гузла Микола Андрійович

-

від комуністичної організа­ ції радгоспу «Руса.ні,вськиЙ».

НОВЕ ЖИТТЯ

Голова ,комісії вич -

Дільничної

39

виборчої

грам Андрій Григоро­ від кому.ніСтичної орга­

нізації 'радгоспу «Зоря:!>. Заступник голови Дільнич­

о

Надія ГнатІвна 'Ків

та

від робі'l1НИ­

-

службовців

радгоспу

«ЗОРІО>.

Секретар Дільничної вибор­ чої комісії БАБЮК Микола Лук'янович

ної

-від

організації

комуністич­

радгоспу

«Зо­

рІО>.

Члени Дільничної виборчої комісії:

-

виборчої .комісії БаЦВІН РаїЛИСЕНRа Галина ФедоріВ­ са ЛеОНТіїнна - від робіТНИКіВ на -від -робітників та служ­

птахораДГОСIПУ.

32

та

від робітників та службовціВ РожніВСЬКОГО ,відділка 'радгоспу

таПІХА альга Миколаївна від робіТНИКіВ та службовців радгоспу «ПлоеківськиЙ». ЧАЛА Іван Іванович від КО;vIуністичної організації рад­ госпу «плоси1всыкй» •.

Голова Дільничної виборчої KO;vIiciї БЕЗУГЛИй Іван Федо­ рович від робітників та службовців Погребського від­ ділка радгоспу ім. Кірова. Заступник голо.ви Дільничної виборчої комісії НЕКР АШЕ­ ВИЧ Анастасія алекс.її.вна від робітників та службовців Погребського радгоспробкоопу.

Іробітників

службовЦіВ РожнLвського від­ ділка радгоспу «Літківський».

ор­

-

«Літкївсь-

,кИ~ИСЕнка Михайло Семено-

від комуністичної організації вич - ,від КОlмуністиЧ'ної оргаПуХі'ВСЬКОГО Іплемптахорадгоспу- . нізації Рожнівського відділка репродуктора. радгоспу «Літківський».

ПО РОЖІВСЬКlИ ВИБОРЧІИ ДІЛЬНИЦІ .N'v 34 Голо,ва ДіЛЬНИЧНОї виборчої комісії RЛИМАСЬ Василь ЛаріОН'ОВИЧ від комуністичної

ПО СВІТИЛЬНІВСЬRШ ВИБОРЧІИ ДІЛЬНИЦІ .N'2

,віД Ікомуністичної ор- ,ної .виборчої ,комісії БАрташ

плем- ганізації

птахорадгоспу. ШЕВЕРУН алексій Андрірадгоспу «Плосківсь­ ЙОВИЧ від робітників та службовці>в Пухівського плем-

-

пович

папаВСЬRА

та

Члени Дільннчної внборчої комісії:

:виборчої

СТУПАR Василь

,комуНіС­ радгоспу

«Плосківський» .

та Єілужбовців плавний». рович

Плоснівської

середньої школи.

від

«За­

орга­

«Плосківсь­

ників освіти, вищої школи і ,на­

Членн Дільничної внборчої комісії: пракаПЕнка Rостянтин Степанович ,від робітниКів радгоспу

комуністичної

,радгоспу

31

Заступник голови Дільничної ,виборчоїиомісії валаХА Ніна Іванівна від організа­ ції профеСіЙНОї спілки праців­

Галина

від комуністичної

-

орга'нізаЦії ний».

вибор­

радгоспу «Заплавний».

ТКА Ч Микола Миколайович - від' робітників та службовців радгоспу «Заплавний».

ГРИШRа

-

вич

александр Лото­

в.ід

комуністичної орга­

нізації радгоспу «ЗОРІО>. праЦЕНRа Любов Володи­

-

мирі.в,~

.в.іДО\рганізації про­

фесійної

спілни

,сільського

господарства

працівнинів і

заго­

тівель радгоспу «ЗОРІО>. БАРТОШ Людмила Петрів­ на

-

від

,робітнИКіВ 'Та

служ­

бавців радгоспу «Зоря». праЦЕНRа Лідія Григорів­ на ,від робітни.ків 'Та служ­ бо.вцLв радгоспу «Зоря». ПО RУЛАЖИНСЬКlИ ВИБОРЧШ ДІЛЬНИЦІ .N2

40

Голова Дільничної виборчої комісії СТРИГУН Віктор Васи­ льович -Ві;Дкомуністичної ор­

ганізації радгоспу «ЗОРІО>. Заступник голови Дільничної виборчої коміс.ії кат Марія Нононівна від р06ітників та службовців ·радгоспу «ЗОРІО>. Секретар ДіЛI>НИЧНОЇ вибор­ чої rкoMiciї сизаНЕНRа Рос­ тислав Митрофано'вич від комуністичної організації рад­ госпу «Зоря».

Члени Дільннчної виборчої комісії: КОТ Галина Євтухівна в.ід робітників та службовців ,радгоспу «ЗОРІО>. сизаНЕНRа Любов Вікт'Орівна від робітників та служБОВЦіВ радгоспу «ЗОРІО>. БЛИЗНЮК Степан Володи­

-

мирович

від

,комуніСТИЧНОї

організації радгоспу «ЗОРІО>. СТРИГУН Борис Борисович - від орган.і'3'ації профеСіЙНОї спілки

прафв.ників

господарства

і

сільського

заготі,вель· рад­

госпу «ЗОРІО>. ПО СЕМИПОЛКlВСЬКІП ВИБОРЧІП ДІЛЬНИЦІ .N'2 41 Голова Дільничної виборчої комІсії наваСАД Микола Якович від 'К'Омуні'СТИЧНОї організації семшюлківсыїї птахофабрики. Заступник голови Дільничної виборчої комісії СТОПНЯН Михайло Григорович від ко­ муністичної організації Семи­ полківської птахофабрики. Се,кретар Дільничної вибор­ чоїкомісії ВАСИЛЕНRа Іван Іванович від організації про­ фесійної спілки ;працівнИКіВ сільського

господарства

і

тівель Семип'Олківської фабрики.

заго­

птахо­

Членн ДільничноІ виборчої комісІі: праЦЕНRа

-

еандрівна

професійної

Надія

алек-

Бід

організації

спілии

працівнинів

сільського господарства тівель семиполківсыії фабрики.

і

понаМАРЕнка Дмитрівна

службовців

-

заго­ птахо­

Надія

від робітнИКіВ та

Семи.полківського

радгоопробкоопу.

паГУЛЯЄВА Валентина Миколаївна від організації профес.ійної спілки праці'вників сІльського господарства і заго­ тЬвель Семип'Олківсьної птахо­ фабрики. HP АВЕЦЬ Віктор Сергійо­ вич ,від організації професій­ .ної спілки працівників сільсько­ го

господарства

і

заГО'l1l:вель

семиполківсыї ;птахофабри.ки. дваРНИR Петро Гордійо­ ~ич

-

бовців

від робі'ІСНИКів та служ­

Семиполківської

діль­

ничної лікарні.

(3акІнчеlplЯ на 4-й стор.). о

3

стор.

Ф


Про затвердження складу Дільничних виборчих комісій по виборах до обласної, районної, сільських Рад депутатів трудящих Рішення J{g 153 винонному Броварсьної раііонної Ради депутатів трудящих від 7 травня 1973 рону (Закінчення).

КАПІТОНОВА Галина !іригорі'Вна від організаЦії про-

фееLЙJlОї апілки :прац1Вників ·сільсь'кого господарства і заготівель Семиполкі.вської птахо-

фабрики. ПО СЕМИПОЛНІВСЬНІИ

ВИБОРЧІИ ДІЛЬНИЦІ ом 42

ГІО~9ваБлДоіХЛЬАНИЧВНLОї ви~орчої

ком. Cll

Члени Дільничноі

виборчої комісіі КОВБАСИНСЬКИй Володи-

ської се·редньої школи.

радгоспу

бовцLв кий».

радгоспу

робіТНИКіВ

'Га ський».

ви орчо ком с : БАБИЧ Пантелій Романович - від :робі'ТНИК'іВ та ,служБОВЦіВ радгоспу «Требухівський». ГАНЖА Любов Зінов'ївнавід робітникІв та службовців радгоспу «ТребуХіВСЬНИЙ».

вель

СемиП(}ЛКіВСЬКОЇ

фабрики.

комісії МА ЧУ ЛЯНСЬНИй Вік-

від

комуНі'СТИЧної

організації

Троєщинськоro ,відділка госпу Ім. н'ірова.

рад-

ІЛЬЄНКО Іван Павлович Троєщинського ,відділка радгос-

Заступник голови Дільничної пу ім. Кірова.

виборчої

комісії

ГРИЦЕННО

ЩИПОНОГ Галина Федорів-

від ,робітни- на -

нів та службовців Троєщинсько-

від ,робі'l'никLв

та служ-

бовЦ!В Т-роєщинського

го lВідділка радгоспу ім. Кірова. Секретар Дільничної виборчої комісії ЯРОШЕННО Василь Сергійович - ,від комуНістич-ної організації Троєщинсьного відділка радгоспу ім. Кірова.

'віддІлка

радгоспу ім. Кірова. ТРУХАН Микола Григорович - ,від ,комуНістичноІ організації Троєщинського відділка радгоспу ім. Кірова. ПО ШЕВЧЕННІВСЬНІИ ВИБОРЧІИ ДІЛЬНИЦІ ом 49

Т,РОФИМОВА ольга Е}горівЧлеии Дільиичноі на- 'Від ,робітнинів та служвиборчоі комісіі: бовців радгоспу «ТребухівсьСА Ай Аи Г Д 110 Ольга Михайни й ». І б ГАНЖА Михайло Макаро- л вна від 'рО' і'тників та

Голова К(}Місії

Дільничної виборчої СКОРОБАГАТЬКО Олександр Петрович - Вl.д ,''оn му.нtстичної організації радгос-

вич _ ,В'ід роБІТНИКіJЗ 'Га служ- службовців Троєщинськог(} від- пу «БобрицькиЙ». бовців радгоспу «ТребуХіБСЬ- ділна радгоспу ім. Нірова. Заступник голо:ви Дільничної

Семенович -

ВИБОРЧІИ ДІЛЬНИЦІ ом 46

ПО ТРЕБУХІВСЬ

від робітнИКів та

ІЛЬЄННО Іван Іванович виб(}рчої комісії ІВАНИЦЬКА від ному.ністичної організації Тамара Отепанівна від ор-

Троєщинського відділна радгос- ганізації

Ленінської

НомуНі-

пу ім. Юрова. стичної Спілни Молоді У,країни виборчої ГВОЗДЬОВА Галина Янівна радrocпу «Бобрицьний».

Голова Дільничної Заступник голови Дільнич.ної комісії КОВАЛЬ Гнат Федото- - від робіТНИНіВ та службовCeKpe'l'ap заГОТі-виборчої .комІсії ЗАГОРОДЬКО вич від .кОМУіНЇстичн(}ї орга- ців Т,роєщинського ВіДДіл'на чої .ком,ісії птахо- Лідія ПаВЛіВ'на - від вчителів нізації Т.роєщинського відділка радгос'пу ,ім. Юрова. LBaнiBHa -

еійної спілни працівників сільі

,відділка радгоспу ім. Кірова. ГАВРИШ Ольга Степанівна

ВИБОРЧІИ ДІЛЬНИЦІ .N.! 44

МОСТІПАН Віктор Григоро- служб(}ВЦіВ .радгоспу «Требухіввич від організації профе- ський».

СЬК(}ГО господарства

ВИБОРЧІИ ДІЛЬНИЦІ .N!! 47 Голова Дільничної виборчої

Ольга Па'Влівна -

Члеии Дільиичиоі б ! і іl

робіТНИКіВ

та ,службовців Троєщинського від робі~ників та ,службовців

«ТреБУХіВСЬ- чої ,коМісії ШИБІНО Віктор сь'кого відділка радгоспу ім. КіЯкович - від робітникІв та рова.

вич - ,від комуніСТИЧН(}ї оргаТ(}лова Дільничної виборч(}ї ний». нізації СемиполніВСЬНОЇ птахо- комісії МАКАРЕНКО Василь ПО ТРОЄЩИНСЬНІИ

фабрини.

радгоспу :ім. Кірова. ПО ТРОЄЩИНСЬНІИ

тор Миколайович від комувибор- ністичної організації Троєщин-

НОВБАСИНСЬКА Раїса І.ва- службовЦів ра,дгоспу «Требухіввід

бовців Троєщинського відділка І Андрійович -від

службовців радгоспу «Т,ребухі,в-

чої 'l\омісії ЗАПОРОЖЕЦЬ сьниЙ». Марфа Григорівна -від комуДІДУСЬ Надія Пантеліївнаністичної 'організації Семипол- від робітнинів та ,служб(}вців "и н іHCI>l\Ol.. птахо фабр и". радгоспу «ТребуХіJЗ,СЬКИЙ», Члеии ДільничиоУ НІ""

виборчоі комісі'і:

службовців

ЧАЛЕННО Борис Васильо- ський». вич - від ,робіТНИКіВ та служ· Секретар Дільничної

від комунІстичної ор- службовЦів радгоспу «Требухі'вганізації Семиполківської пта- "ь"иЙ>&. "''' ,.. хофабрики. ЖИТИНА Микола ГаврилоЗаступник голови Дільничної вич - ,від ,робіТНИКіВ та служ,виборчої ,коміс.ії ЮРЧЕНКО бовців радгоспу «ТребухівсьВіра Сергіївна - від .комуНіС- кий». тичної організаЦії Семи полківЛАЗАРЕНКО Володимир ської птахофабрики. Данилович - вІд робіТНИКіВ та Секретар Дільничної вибор- служБOlВЦіВ радгос:пу «Требухів-

МАКАРЕНКО Андрій Івано-

та

«ТребухlвсьниЙ». Заступник голови Дільничної

мир Якович -від вчитеЛі'В та виборчої комісії КОЗАК Гаина технічних :працівників Требухі'В- Семені,вна від робітникі,в та

ктор • риго- ні'вна -

'рович -

ків

та теXJнічних працівникІв Требу- радгоспу ilМ. Юрова.

ДІльнич:ної вибор­ НОВШУН

'від

Ольга

організац~'t.

ГРИЩЕННО Валентина Іва- Ленінсь'к(}ї КОМУНіC'l'ичноІ Спіл~'

НУПЧЕННО Василь Ники- хівсьної середньоІ ШНОЛИ. Засту>пнин гол(}ви ДіЛьнич- нівна від робітнИКів та ки М(}лоді У'краІни радг(}спу Celtpe'l'ap Дільничної вибор- .ної !Виборчої комісії ПИЛИ- ,службовцLв Тр(}єщинського JЗід- «Бобрицький». Ф орович - від '(}рганізації пр(). ... n: и.РИВОШЕЯ М ИJ((}- ПЕНКО Ольга Пили.пів:на . . l1'і Ч леии Д іm.ничноl феСіЙНОї сніЛ,ни праЦівників ЧОl.. K(}MICll ДlЛка радгоспу 1М. прова. сільського господарства і заго- ла Іванович - ,вІд рО'біТНИКіВ від робітнинів та службовціВ ЄРЕДЕНКО Михайло Воловиборчоl ком1сіl: тівель СемиполніВСЬНОЇ птахо- та служБОВЦіВ радгоспу «Тре- Троєщинснкого 81дділна радгос- димирович - від 'р(}біТНИКіВ та НА ЧАНЮН Іван Андрійович фабрини. бухівсьниЙ». пу і;м. Юрова. службовців Троєщинсьного від- - від робітникtвта служБОIr= ВАНДА Софія Петрli1ша Члени Дільничиої Секретар Дільничної виб(}р- ділка радгоспу і,м. Юрова. ців 2 дистанції контактноІ мевід робіТНИКіВ та службовЦіВ виборчоі комісі'і: чої комісії ГОРДІЄНКО Андпит Петро Савич від режі Південно-3аХідноІ залізСемиполнівського радгоепробІГНАТЕНКО Іван Олександ- рій Пантелеймонович JЗЩ робітнинів та ,службовців Троє- ниці. . ноопу. рович від робіТЮlliів та комунloетичної організац.ії Троє- щинсьн(}го відділка радгоспу ДУЖИН Костянтин Улья;ноШЕВЧЕННО Тарас Григоро- службовців ,радг(}спу «Требухі,в- ЩИJНСЬJЮГО :відділка радг(}спу ім. Юрова. вич :від робіТНИКі,В та служвич -від .комуністичної орга- ський». нізаЦії Семиполнівської птахоМЕЛЬНИЧЕНКО

фабрики. БУРЛЯй Ніна АрсеН1Вна -

Олекса,нд-

ра Юхимівна -від р(}бітнинів та 'службовЦ1в радгоспу «Тре-

,віД організації 'професіЙН(}ї бухівсы\ий>.. с,пілни працІJЗнинів сіЛЬСЬКог(} ОРЛОВСЬНА

Галина Юхи-

госп(}дарства і заготівель Семи- мІJЗна - відр(}бітників та полніВськ(}ї птахофабрики. службовців ,радгоспу «ТребуХіВ-

ПО ТРЕБУХІВСЬНІИ

ський».

ВИБОРЧІП ДІЛЬНИЦІ .N.! 43 ХАНОВА Тамара Фаляхівна Голова Дільничної виборч(}ї - від ,р(}біт.ників та службовЦі.в комісії РОГАЧ Антон Ваеильо- ТребуХіВСЬКОї діЛЬничн(}ї лі'вич - Івід ,р(}бітників 'Га служ- наРоНвl'ДІЄННО Оленсандр МиБОВЦіВ радгоспу «ТребуХіВСЬ- хайл"'вич _ від р(}біТНИ"l'В та кий» " ' . , , ,заступник голови ДіЛЬНИЧНОЇ службовЩв ,радг(}спу «Требувиборч(}ї ,к(}місії КОВБАСИН- XiB~~MVtA !.ван Каленикович _ СЬКА ВІра Василівна від б б р(}бітни.ків 'та служБОВЦіВ рад- від ро ітників

та

ім. Юрова. Члени Діm.ничноі

виборчоl коМісіі: НУЦАй Михайло Максим(}, вич - від ,р(}бtтників та служб(}вц1В Троєщинського ,відділка радгоспу ,ім. Юрова. ДЕНИСЮК Оксана Дмитрівна - від робі'l'НИКіВ та службовц~в Т,роєщинськог(} ,віддІлка радгQCПУ ім. Юрова. Троєщинсьног(} відділка радгос-

пу ім. Нірова.

ДІДИК

Галина Луківна -

від робіТНИНіВ та

Голова ДіЛЬНИЧН(}ї ,виборч(}ї НИСЕЛЬОВА Валентина Микомісії ПИЛИПЕННО Дмитро колаївна- від ,р(}бітникіВ та

Ма,каРООИч-від н(}муніс'тич- елужбовців ПOllllтового відділен,ної організації Троєщинсьн(}г(} ня станції Бобрик. відділка радгоспу ім. Юр(}ва. ЛЯХОВКА Микола Петрович Заступник г(}ло'Ви Дільничної - ,Від pGБІТНИКіJЗта службов-

Секретар ДІльничної

ч(}ї к(}мі,сії

вибор· пу «Бобрицький».

ОХРІМЧУН Юрій

Андрійович _

ІВАХНЮК

вІд ,комуНіСТИЧ- вич -

радгоспу «Требухівсь,киЙ».

КАЧУРА

Олександр

лія Вацлавівна-ВіД робітників та службовців радгоспу «Требухі'ВськиЙ».

Голова Дільничної JЗиборчої ділка радгоспу .ім. Юрова. комісії МЕЛЬНИЧЕНКО ВаТИЩЕННО Андрій Григоросиль Іванович від роБІтни- /Вич від робітникІв та сл уж-

Ленін-

Н(}муністичної

Спілки

Мол(}ді України радг(}спу «Боб-

Члени Дільничної

Васи-

Павло Василь(}-

:від оргаНі;3аЦіІ

службовцLв ної організації Тр(}єщинсьного сьної

Троєщинеького JЗї;дділна радгос- ,відділка радгоспу ім. Юр(}ва.

служ овців пу :ім. Кірова.

ПО ТРЕБУХІВСЬНІИ ВИБОРЧІИ ДІЛЬНИЦІ .NV 45

б(}вців залізничної станціІ Б(}б,рик.

виборч(}ї ,комісії ПОГРЕБНЯК Щв засолзаводу радгоспу «БобВарвара Іванівна _ від робіт- рицькиЙ». ниКіJЗ 'Га службовців ТроєщинБІРЮК Ніна ПетрІвнаТРУБА Петр(} Панасович ського відділка радго,спу ім. ю_від рооітнинів та службовців ,від ,комуНіСТИЧн(}ї організації рова. саДОВ(}-'l'еплич;ного цеху радгос-

госпу «Требух1В'СЬНИЙ».

Секретар Дільничної виборчої комісії ДАВИДЮК Ната-

ПО ТРОЄЩИНСЬНІП ВИБОРЧІИ ДІЛЬНИЦІ .N.! 48

рицьниЙ».

внборчоІ комісі'і:

льович від робітнинів та ГРИЦЕННО Любов Петрівслужб(}вців Троєщинськ(}го від- на - JЗід робіТНИКіВ та служ-

Голова викоикому районно! Ради П. БІЛОНІНЬ.

бовців Т,роєщинськог(} відділка ,радгоспу Ім. ю.рова. ЗАБРОДСЬКИй Володимир

Секретар викоикому Р8Йониоl Ради Н. РІЗАНЕННО .

........................................................................................................... виконавців радянської пісні (Передача з Ташкента). 23.00 - Чемпіонат

~леБаченнSI П'ЯТНИЦЯ, Перша

11

СРСР з фехтування. (Передача з Оде·

'-~---~-----~--~ ................................~:.., і. БРОВАРСЬНlИ. • 1

си). 23.30-Новини. Програма передаЧ'j Друга програма-УТ

11,00 - Телевізійні вісті. 11.15 - Телефільм «Римський портрет». 11.35 ~

ТРАВНЯ

«Шкільний екраи». Україиська літера· 10 класу. Стельмах. «Дума про тебе». 12,20 М. - Телефільм .,Чернігівчанка». 13.00 - Для дітей.

програма-ЦТ

СПМК-509

:

РАЙСПОЖИВСПІЛЦІ

~

НА ПОСТІИНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ

Броварському ремонтно­

: : : тресту «БРОВАРИСІЛЬБУД» : : і : потрібні машиністи • екскаваторів Е-302, 2621. : •• •• : За 'ПересYlВНИИ х&ра.ктер 1Ю-: • б оти проводиться додаткО'ва ••

механічному заводу

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ:

t:

: бази, товарозна.9,30 - Програма передач. 9,35 - Но· 9.45 - Для школярів. сНа приз вець госптоварів, механіки хоклубу «Нептун». 10.15 - На полях Стеглик. «Будиночок-пряиичок». б країНИ. 10,30 Кольорове телебачен· М. Вистава Запорізького українського муподипьних установок, ухгапня. Художній телефільм «Був справж· зично-драматичного театру. (Запоріжтер, комірник тарного скпаду, і ()ІПЛalта згі:дНО положення. і нім трубачем». 11.45 «Шахова шко· жя). 17.05 - Наша афіша. 17.10 -«На• • ла». 12.15 Копьорове телебачення. родні талантн» . Концерт самодіяльноробітники Мінцеху,. вантаlННИ- і Звертатися на адресу: І Співає народна артистка УРСР К. го оркестру Мукачівського Будинку , М. Бровари, вул. Металургів, 4. Радченко. (Передача з Києва). 13.00 культури. (Ужгород). 17.30 - «Трудоки, мупяри, праЦІВНИК мате- ~ І "Ро М і 41 Програма документальних фільмів. вий переклик» . (Змагання гірннків та" і хати автобусl).МИ .,~,,~ " металургів Криворіжжя і Свердловрlапьно-техНl~НОГО постачання. до зупинки «РМЗ». 16.15 - Програма передач. 16.20«Наука сільському господарству». ської області). (Дніпропетровськ). 18.00 Правління РСС. АдмІністрація. : 18.30 «Оновлення землі». 17.00 Кольорове телебачення для дітей. «Виставка лама. Оголошення. 19.00 - 19.30 Інформа· : .._ .................._ .....~ _ _ _ _ _ _ __ Буратіно» . 17,30 - Теленарис «До­ вір·я». 18.00 - Новини. 18.10 - «Музич· Чайковський. «Спляча красуня». Ви· І на афіша». 19.00 «Світ соціаЛізму». става Донецького театру опери та баБРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ХОЛО19.30 - Кольорове телеба.,ення. О. Ост­ лету. (Доиецьк). В перерві - «На добБроварській центральній рОВСЬКИЙ, Н. Соловйов. Прем'єр'l теле­ раніч, діти!», програма «Час». (М). ДИЛЬНИНlВ ВІДПУСКАЄ ДР 0районній пікарні 22.10 - Кольорове телебачення. До вистави «Одружения Бєлугіна». (Пе­ редача з Ленінграда). 21.00 Інфор­ фестивалю фільмів НДР у києві. 23.10 В'ЯНІ ВІДХОДИ НАСЕЛЕННЮ ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ: маційна ПJLограма «Час». 21.30 «Мо­ Нечіриі иовини. ТА ОРГАНІЗАЦІЯМ У НЕОБлоді голоси» , Концерт самодіяльних Про~~~~~т,.riер:;~4~. тура для уЧНів

вини.

експедитор

токарі, учні токарів,

_.- .._--епектрозварники,

f

Телефільм- «Гулістон».

ційна

орrанізац1йио-техи1чних дів. 'У травиl буде

Редакція одержала листа від мешкаиця мІста А. І. ННРН'lеи­ в

якому віи

скарживCJI

на

працІвників :иібозаводу за ие­ якісне випікання :иіба. З цією скаргою

ми

звериулиCJI

ловиоrо

іиженера

ва Н. Новаая.

до

«Вісті».

Рек-

П.

-------

ХОЧ ЛИСТ І НЕ БУВ НАДРУНОВАНИП

ка,

програма

~

ro-

підприємст­

Він повідомив,

що з метою поліпшення якості

хлібобУJlОЧНИХ виробів Бровар­ ський хлібозавод провів рад

_.с-

_______

,._,._.:-.с-_

~-----~~-

робиицтво молочиоl сироватки. Це поліпшить смаковІ JfКOCTI «yкpalHCbKoro хліба.·1 «ариау­ та.. А зrодом стане до ааду иова піЧ, яка за своlми 'lехво­ лоrічними параметрами присто­ сована для вИПікавиа «украіи­ cbKoro хліба •.

Редактор

є. ФЕДЯИ

-_._--_._.-.

Адміністрація.

НАША АДРЕСА:

255020

м. БРОВА'ри.

ПОТРІБНІ: зварники, TDКapi, розточник, спюеарі. Одинаки забезпечуються гур­ тожитком.

Звертатися на адресу: М. Бровари, вул. Машинобуді·

спюсарі-сантехніки.

вельна.

.•.•.• ...-.........

16.

Відділ кадрів.

АдМіністрація.

Адміністрація.

,

«НОВАЯ ЖИЗНЬ» l\оммунистическоА партии Советов

депутатов

-

,....,...."....,..~.,.....,....,..~~

оргаи Броварского горкома УкраинЬІ, городского и райониого

трудящихся

І(иевскоА

области.

ІНДЕІ(С

господарства,

!(ореспоидеllта

мІсцевого

радІо·

• Броварська друкарня.

61964.

Газета виходить у 818ТОРОК, сереАУ. п'ВТНИЦI8 І 8,боту.

вул. НиУвська. 154. "=====================.11 ТЕЛЕФОНИ: редактора 19-3-82, заступиика ре-І мовлеиня - 19·3·18, відділів промисловостІ, дактора 111-4-47, вlдповlда.льиого секретаря, вlддl.лу роботи, фотокореспоидента _ 19-4-67. сІльського

!

формувапьники-пиварники,

повари, садівник, санітарки,

,,-

на ліш по впроваджеввю у ви­

Броварському заводу «TOPГМ8W»

МЕЖЕНІИ НlЛЬКОСТІ.

зuо­ пуще­

гanьваники.

Адміністрація.

масової

• 164. - 19-4-57. 2303-9884.

І(иівськоі області, вул. І(иівська,

Телефон

За.м.

#72 1973  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you