Page 1

До 50-рі'Ч'ЧЯ л епіпс-ьхого дехрету РІк виданни

про паціппа ліз ацію нафтової промисловості

29-1 .N2 72 (2766)

Пролетар' гсtж краlн, єднайтеся!

ГордіешЬ

ЧЕТВЕР

20 ЧЕРВНЯ

1968 р. 2 коп .

нашої індустрії

ЦІна

У 1_8~6 році на всій зе:мній кулі було чотири ав­

томобІЛІ. Тепер понад 200 м.і льйонtв. Крі м авто· мобіл я, існують ще літак і тра.нтор , номбайн 1 т~·н t: та інші машин и, які рухає мотор, дв игун внут­ рІшнього згорання

. Але

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАRОННОГО КОМІТЕТУ

КП УКРАІНИ ТА

PAROHHOI

свого зростання поступає ться тепер,

Москва.

усьт~!У _світ! видобуток

Мемо­

встано~1ена

на

роІ\у

Н1іЯ\І

перший

(Прес~кліиrе

РАТАУ). ф

трактористам пі;~вищуються

кишпь основні розцінки на 30 про­

др)·жна робота: чується центів. 1\рім цього, за людський гомін, стрекочуть якість зіб раного сіна нара­ вісім ховуєтьс.я до;~аткова оплата

аГрегатів. Серц меха нізато- в такому ж розмірі, тобто

рів широко розгорнулося 30 процентів ві;~ іІаробітку соціалістичне змагання за траІ\ториста, ви;~ається без­ успішне проведення сіно- п.1атно G процентів сі на

збирання. Перед веде трак-І від всієї 1\ілько~сті загото~­ торист Іван Коротун, якиіі леного кор~ІУ, ао о по

ся

і меха нізатори Михай.'!о

Тарасенко

та

32 КІ­

.'юграми за кожну виконану

Добра

правильна

щодня не

:Нолвкти,в садово-ягідної бригади М. С. Селюка з .радгощrу <<Великоди­ мерс~кий~ багато вклав Прац;l , Щоб ВJtросТИТИ ВІІ· сокий в,рожай іПОл уницІ . Ягідrшни :У овій час бу ли добре піджИІвлені, а пізні­ ше три рази прополенl. Спушення 11рунту, в1дсут­ ність ·бутр' янJ.,в зменшило

лише

розстановка

сид

високопродуктив­

використання

nонад

На луках працюють

кож

4

траК1'ори

з

та­

валко­

втрати

вологи,

що

дуже

важливо при нинІшнІх · ви­ соких темnературах.

Вде'Нь опека неймовІр­ на, але на збцраннІ вро­ жаю

працює

понад

сто

чолові,к - робітниць , учнів.

Залучені ·ДО цІєї роботи і пенс-іонери. Ось на ваги пост&~~ила вще,рть нену

КОрзИНу

напов­

СОКОВИТИ·

ми плодами Уляна Нау­ менно. Ій за сімдесят, але вона допо:v~агає бригаді. По сто і більше нілогра­ м і'в щодня збирають по-

шин з скиртокладами. По­

чатку

І>Ладену у покоси траву че­

-

техніки

сук, ють

швидко

Першу продУкцію

дав

області.

площі до

по­

жнив.

Це 6}','\е

А.

ГАВРИЛЕНКО.

Зустрічі з купь тармійцими Програма агіткульт- побьІВну домой•. бригади районного Будин - поля >>, виконаю

ну нультури тематична , ВО>l<І присвячена 50-річчю

Нле,пацьною, ментн і танці

11ію ,

:vюрееки ,

у

І

«ТоВірою

темпера­ виконан­

J\QМ УН і стичної п арт.ії Ук- ні Вячесла ва Пєтухова та vаїни. Тут 11вори лро пар- Софії Кірової, веселі гу· Радянську

де рж аву,

які

п·рочита в

самовіддану працю, куль- ВіН'тор СеЛtі:ванов. Довго турне і радісне життя не відnуанали з імnровІзо­ т.рудящих.

Два

о станні .ваної

сцени

країю

п ал пв а .

І~розн н іі

і

нову тару

за

врож ай

доп оJІою ­

полуниці,

то ира­

щИіЙ :він на Лен1н ському вІ.Дділну, бо усі 12,5 гек­ тара на полив!. Тут уже зібрали до 250 центнерів ягід. Особливо хороше працюють Парасконія Се­ миног, Віра Литовченко, Надія Си.доренно та бага­ то інших. В. ЗАБЕРЕЖНИИ, rромадськнй корес­ пондент.

виконавцю

у'

31

п 'я ·

.внканала за видобутІ)

два з :1JІІШІЮ~1

другої евітової війни

·h1раша мала вже понад

:\

І\І а йн оп

-

в

м:ільйон

разн

Р о­

1940

ро­

тонн рід­

Лf!В()Є ННі рони ві н поча•в шв идІю ·розвава ти с я .

гою учнІв робІтники Фео­ досій Qн,ашно та Минала Щерб3tІ{. Але янщо говорити про

ліни. У

Волнова.сІ ·

Доне-

-

йогu 'водів збірного залізобето­

100 тисяч 1 ну.

Мtцну ма'Геріально-тех- вкладають у буді-вництво нічну базу створюють І 900 мільйонів нарбонанінші міжколгоспні буді- ' ціІВ.

нашим гі:~­ вельні організації респуб- ' день ва;н;ують. Вона ни м подар)'ІІком на честь Комуністичної волога, і на ній ;~.обре 50-річчя зберігаються листочІаІ. Сіно nартії ~·країни, - говоряп. пер!'возять на господарськ.і тру;~івники радгоспу. СRИР·

рідн ого

важ.'lн­

де1~1 у !3с.'1ичезно:~І у районІ між Валгою і У,ралом . Цен -р аион .назв али << другим Банр> . В перші ж піс­

виготовля­

змагаютьс я за те, кубометрІв будhвельного Лише в нинішньому розакінчити ці колгоопи збирання м атеріалу на :рік. республік и

ІН:'З

і

рок ів

дн . В 1945 році бул о одержано лише 19,4 іІІ-ільйона тонн нафти . Ще задовго до війни нафту було зн ай·

БезпСІРебійно підво зить та·ру їздовий Сергій Бор­

Д.1я сіJьських новобудов

гектарів. Меха­ потужність

600

нізатори

щоб

Іrілм;а

·

Баш­

ннрія, Татарі FІ , Нуйоишевська ·і Пермсьна області, а по т ім і Саратовсьна, Оренбурзька та Волrоrрад­ сьна вже дають ле вову час тН'у -вс ієї нафтп в .к·раїні. Ендобутон нафтн зростає також в Ту,ркменії, На­ за~ст ані, на Україні 'і н а дален ом.у С ахал іні. Одночасно бурхлнво розвивається техніна ро ~в і­ дуІзання нафтІІ, бурі!іНЯ і ексnл уа тації с·в<' рдло вІІ­ Н ІІ. На кінець ~шн уЛtої семирічнн у 1965 році­ видобутон .нафти в краї ні становив 243 мільйони тонн .

Нові колосальні завдання .п еред нафтовою про­ м нс ловістю поставлені ДІ~ре-нтивамн ХХ ІІІ з' ї зду п артії ,в нинішній п'ятирічцІ. У 1970 році країна м ає одержатн 345-355 м1льйоні.в тонн нафти. Перша

половина

п'ятирі чни

показала,

що і це

грандіозне завдання успІшно .виющується, відкри­ то найбІльші нонлади нафти у З ахІдному СибіІру, і зокре ма в Тюм е нській областІ, де уже щомІсяцп ·Вина чується з надр більш нк мільйон тонн рідного палива .

лаrвської

утворювачами і кілька ма­ сіна з всієї

ПОДВЇ tJ ' Я ВЇ;ІдЇ.'ІКЇ!І

Черс, з

кого палива. Проте :війна Заівдала нафтовій проми с ­ ловос ті, як і всій нашій економіці, величезної шг; о­

Ольга :\ Софія Забережні , Ганна Селюк та Інші .

перевиконують

виці.

індуст рії .

11,6 м ільйо на тонн 1931 poiry БаІ;у,

. Н а перСf!одні ЦІ -

луниці Галина Ч:о.r.\ль, Ві­ ра Ван,уле нно , Галина Товстенко , Ольга Ну зь­ мик, Ната пна Єрмоленно ,

.Jабезпечують успіхи в ро­ сІльським новобудовам І цької області, ДолИІІсьну міжнолгосп- Юровог.радсь.но ї завернорми· виробітку, а й забез­ боті. Вже скошено багато­ Прибузьний Мико- шується спорудження за­ і природних трав ний завод щебеню печують високу якість косо­ річних не

raлy:Ji

деt; ·

про~Іисловості .

п~рсверше но ре І\ордний tрІвень доре в().l ЮЦійІ юї Сїl •

ПолувицІ- смачні і соковиті

організація праці,

О.'Іександр і засобів,

ПономаренІ\о, котрі

вої

н афтової

два з полов ино ю •рони . В тому році було

же головний агроном Водо- ріа.тrьну заінтересованість. димир Олексійович Осад- Так, nри виконанні норми

гектарах. Відмінно трудять-

про наці()н<Jлізацію

22,4 мільйона тонн нафти,

норму.

а~но рш:ансь­

тнрічний пл ан нафтова п.рам ислові сть

високщінного вати техніку. На заго'rівлі вітамінного корму, ка- t;ормів запроваджено !!!&Те­

60

франц рьІШ\І,

рапп рт.:~-шалн п а р тії Леніна лро те. що п с ршнЇІ

запашного,

по-

анrлійсьюш .

гнот

1 нвіт ня

Тут ііу.Іе не менш~ ще і продуктивніШе впко­ як. по 20 - 25 центнерів ристовувати та обслугову­

дні роботи

-

одr р ж ала

-

4

191 7

капіт.алоюиадень у нафто­

ІJ о•нІнасться нова .іс торі я цієї надзннчайно

ро;~ні і сіяні трави радгоспу Роботи на сінозбиранні '~ Г оголівськиіі ». На частині проводяться груповим мето­ шо щі вони густі, високі. ;~ом. Це дає можливість кра-

перші

процентів усіх

20 червні! 19 18 рану В . І. Ленін підписав

Більше, ніж на 11 ОО гек- тують. Вже заскиртоRано тарах розкинулися при- понад 400 тонн корму.

за

70

h' ИМ .

Фото ТАРС.

!\Лав у покоси трави на

цифра наб.'1и ­

ву про'ішсловість Росії н а лежалн і ноземюш t:юша­

ни.

Працює

ця

жається до двох мілья.рдів . З Іюжн их шест н тонн <• чорно го золота", які видобу;вають·ся на п.1ан еті . одна тонна прип адас на Радя-tІ с ьІшй С оюз . До

зІз;~ Комуністич­ 'НОЇ партії Украі­

r.;інокосарки.

пи­

нафти не перевищував 20

мільиоюв тонн на рін. А тепе р

дошка,

будинку М 11 по вулиці Жданова. Тут }' 1918 році

Зараз на дуках

здається,

~~-- п еред електронІ·ною . Наротше І{ажучи, нафта І 11 « родич >> природний газ ті з небагатьох <: ю пів», на яких грунтує ться ~-іатеріальна ос нов а с~' 'Іасної циві лі зації. Ще н а початю· с.тол ітт я в

ріальна

чий.

Іюнс тру~-:­

ци~t. дале~:о не обмежується. J.онує ще нафтохімі я - ·ІНдустрІальна га лузь , яна бурх :швнм и темпами

РАДИ

ф

ГРУПОВИМ МЕТОДОМ

лнше мертва

-

ЦlЯ . Життя ному дає н афта . ПротС' значення нафтн

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАС11

nроходив

.

мотоl?. без нафти

ВеличезН!і роботи mровадяться також по оовоєн· ню н афтових покла.діІВ західного :Назахста н у, БІ­ лорусії, Оренбу:ржжя . БуІ\JВаль:но цими днями пер­ ший нафтовий фонтан забив у Приба лтицІ. У цьому ро ці треба буде пробурити близько 12 тисяч ні ло­ ме т рів нафтових ,· свердловин, що приблизно відпові­

дає діа-метровІ нашої плане.ти .

--

Перемоги будь-що .

ми повинН!і

·

добитися і доб ' ємо сн

Ц і ленінсьні ,слова з листа бакинським

кам МИіІ<ІОВОЛі ЗГаДуЮ1'ЬСЯ СЬОГQДНі.

на ф тови­

Здобуто ВИДаТ­

ну перемогу. Р адянський народ створив nершо­ нласну нафтодобувну промисловість і нафтохімію·­ гордість нашої індустрії .

(ТАРС).

(РАТАУ).

Баrато зусиль 1 вміння доклав Володимир Іваво­ вич БЕЗСМЕРТНИИ, яко· ro ви бачите на цьому знімку, щоб всі збиральнІ машнни радrоспу «Велн­ кодимерський•> були за­

здалеrlдь 1 високоякІсно пІдготовлені до жнив. СвІй комбайн «СК-3» він пер ­ шим ще восени відремон ­ тував 1 поставив на лІнІй­ ку rотовностІ, а оце недав· но проnустив йоrо, ще раз перевІрив кожен вузол.

МаШЮІа хоч сьоrоднl мо· же вийти на хлібвий Лан. Фо їо П. Теплюна .

виступи культармійці уNраїнських народних п і­ пріll!ели на парни.нових сень Натерину Проценко. господарсТІвах Бобрицьно - В її репертуарі << А я

тн

нів радгоспу « Бобриць- поточку прала » та Lн . ний». - Приїжджайте ще,Т.рудІвники тепло зуст- просять трудів ники.

хан і заторів детально .роз­ повІдаєтьоя в нореспон· денції ·<< У творчо~ІУ Нl'С ПО· ної>> на 2-й сторінці) .

го ·і Жерді·вського відділ- знаю, що гріх маю~ .

<< На

ріли самодіяльних артис- ,Щасли.вої вам дороги! тів. Ім сПQДобались лі ричМ. ГОРБАЧ.

нІ пІснІ << Шел

казан

на старший методнет РБК.

( П:Ро

переджнивні турбо­

вел икодимерських

ме ­


ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ~ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ~

РАДННСЬКЕ БJ!ДІВНИЦТВО

Трад1щійними стали зустрічі між

ПРИЙОМНИЙ ДЕНЬ

ковського і Броварського районів,

трудящими

Щол­ ряду

які протягом

у

р01;ів змагаються між собою.

Росій~ькі брати запроси.lІі нещnдавно до себе представни~>Ів Броварщини на традиційне свято «Березка».

РОБОЧИй ДЕНЬ 'в Гогольвській сільсьній Раді розпочинається о 9 годині ранку. Це підтверджує і напис на металевій табличці, прикріпленій на вхідних дверях. Але це, тан би мовити, офіційна сторона медалі. Насправді ж робота тут розпочи­ нається раніше. Адже зараз гаряча лора. Робітни­

Де.1rгація Броварщини подякувааа

друзям

ков'я за щирі привітання, поздоровюа всіх

ствах, в радгоспах, були ми запрошеоні в авіаційну акаде-

мію імені Ю. Гагаріна, де зустрі.lись

звернув­

За<доволений залишив каб~нет вLдвідувач. А ось Г. Нонах пішла •в поганому настрої. І не томv,

ЧИ

Парtійна і профспілка-

ВИСЛуХаВ не­

Вашу заяву розглянуто •На засіданні вшюнко­

різними

питаннями

звертаються

громадяни

переминається

з ноги

l\1. Т. Харченко. Ці відвідини йому Здається, •не

образив НІіІюго, ні

не

на

Для поливання р6слин у стаАfї цві-тіння, пронісся в.ідділка 50 тонн при нла­ теплицях споруджена во- у нас сильний буран і по- ні 52 тонни. Несучи тру­

~ае~~~;-0 nолентив

нема.

і потихеньку парує з ним дядьНІівсьних корів (зви- ~

чайна, не без вигоди для себе), Х·ОЧ в селі створено ~

пуІшт штучного осіменіння для цієї мети. Що й к,а­

зати, неприємні були відвідини, але довелося М. Т. Харченку вести бичка на базар.

раз вони прийшли ,не як nрохачі, а щоб подяКІУвати за 300 листів шиферу, який ,виділив Їl\1 винонном. - Чимало звертається у виконком вtдвідувачів, - розповJідає І. М. Тим·но, - по оформленню пен-

\ Ар.?!'е вчасне

~

по­

від­

Воронезький

значити роботу АJнтона йосиповича Вансовича, Ольги Гаврилі.вни Стасюк, Ностянтина Івановича l\Іишноріза, Василя Степановича Стаська і інших. Ці депутати ча•сто бувають серед своїх виборців,

«БлеІКІ11расилнал»

•до •вИІпуаку в<іІЗ.ор

з а в о д готує

новий тме­

трепюго

візор де:vюнс11рує тех·нік­ рнса

йтІнtуть люди, щоб допомогти їм в біді, розділити

пита•нь,

лн.і

тут

розгля­

далися, боротьба з пра­ вопо.рушництво~t і злочин­ ністю.

Доповідач,

голова

сільвиконкому М. В. Яре­ менко назвав конкретні дlриклми злочинності і причини,

що

їх

породжу­

ють.

день

травня посЬвної

останній нампанії.

Для

чес.них,

сумлінних

12

-

труд1внині•в Тю.t

це

часо:vІ

свято.

трактористи

М.

Мамай

та

С.

Кононов

і

робітннии

М.

Орішко

по-своєму <<ВідзначилИ>> подію: уwрали 75 кілогра­ :VІів посі.вного матеріалу, наміняли

самогону,

пона­

пивались і давай беш­ кетУ1вати... Цим самим зі­ рвали зані•нчення посівної.

на

Що

вас

злочини?

штовхну.1о

запитали

-

їх.

Горілка,

ли

-

відпові­

порушники.

Rононов,

зокрема, кля­

неться: <<Пробачте, більше не

буду

Буду

-

жити

даю

слово.

чесно,

чесно

працюватиму>>.

-

А

сн:ільки

прощали?

ж

ва:vІ

те.lе­

заводу Ла­

Андрейкова.

Фото

радість. Tana вже в Івана Мусійовича неспокійна

з

ІІІОВий

Ішнст!)уктор

А завтра з вранlшиіми променями до нього знову

В Заворичах від бу ла ся сесія сільської Ради з участю актwву села. Одне

фото:

~

-

Чо:.tу -

ЩО

Т1у:риt:тський

ти так опус-~ -

ГаJЗИJНІЇ·В. .т':сі чи те

•на

111РИЛаІВКаХ

Ві.J.!ПОІІJИВаючи гарах,

ШІВІЦІКО

rарІя.чу

~~а·

ви

в

з:v1оже·

приготувати

їжу,

користую­

га 980 11рам•іІВ, пра:цює ,в:,н ІНа ЗІВТ():v1ОбЇЛЬНО:v1У беНЗІ~Н•і, 600 .rрюІФВ Я.КО'ГО

іВИОТаJЧЗJЄ на беЗІПеІреріВНОГО

4

ГОДИіНИ гор.ЇНІНЯ.

За 12 JОвилин м·ож•на за­ кИ<п'.я,тити З ліrлри води.

.ним, треба вести серйозну боротьбу. А .в нас ця бо­ ротьба не зовсім серйоз­ на. Ноли б громадськість

Знах01.:щтьс.я в~н у мета­ левій .оу:v1•ці, нка охоро· НЯ'€ ЙОГО ·від В~Па;;І;КОВІІХ усдаР']в ~ пошкоджень у

та органи правосуддя взя­

лись вtдrювідальніше за справу, як в інших селах району, то і в Заооричах даІВНо навели б спокій і

.дqp<JI1i.

~ школи.

ВІUТЬСJЯ

ч·ИІсь нрИІ:v1У•СО~І. його ва­

само­

«ПРИЧаЩаЮТЬСЯ!>

дироектор

десятиріччя

!(ерівни- ної пар'!іії

Тепер збираємо врожай

ре­

майстер­

\

без

діла і

всі

їх

товариші.

Крім шести зернових ком­ байнів, стількох же рядко­ вих

жаток і підбирачів, що

Rомуністич-

України,

наш

м. КАЦІОН,

Але звідки.сь

долинає таки

гомін.

То

чути

механізаторів, які біля

зернових

На фото: туристський ЩJІІІ~ІУС «ДЖ:vtklЬ». Фото ТАРС. (Пре.с-кліше РАТАУ).

нери

\

~

їх, обладнують соломи

й

полови

під

час

- пояснЮЕ заві­ \ дуючий майстер'tІею Георгій ~ Миколайович Скорина. -

~

збирання,

Неспокій·ні

люди, не

Механізатори

~ працюють

\ \

вони

можуть сидіти без діла. з

справді

вогником,

весь

час у трудовому напружен·

ні. Ще восени Володимир ~ Іванович Безсмертний першим відремонтував свій са­

~ мохідний а

потім

комбайн

сСК-3»,

допомагав

ремонт­

ваний

комбайн•

Гриrорій

травні

було

встанов­

ве й високоякісне його ви­ конан~я. Так, наприклад, комбаинерам, що закінчать ремонт своїх комбайнів до 25 травня, присуджується

ЗУСТРІЧ!;

,....,. ..,. " . оС" ..,....":.

,.....?' , . ::-,.,...

вже повністю готові до ро­ боти, в радгоспі е багато

збиральних машин спеціfіль­ ного приз.иачення. Всі вони ~акріплені за комбайнер-ами и

трактористами,

і

кожен

машин них

не

вистачає

частин,

в

транспортерів, особливо до

запас-

основному

підшипників, комбайнів

перша

грошова

-

премія

карбованців, до 1 черв­ ня 40, до 10 черовня 30 карбованців. За достро­ кове закінчення ремонту силосних і картоплезбираль­ них комбайнів встановлені премії від 10 до 25 кар­ бованців.

50

Погода немов

вже зараз стоїть

у

жнива

сонце

нестерпно п·ече, вегетацій­ ний розвиток рослин від· бувається швидше. Отже,

раніше

достигнуть

хліба,

раніше почнуться й зби­ р•альні роботи. Великоди­ мерські механізатори готу­ ються зустріти їх у всео· зброєнні, щоб не упустити кращих строків, зібрати врожай без втрат. П.

«Е-675». Тож доводиться де-

ТЕПЛЮК.

ПОДРУЖКИ В Богданівці прибу,дували до

недавно продмагу

товарну 111рамницю. вже таної селяни, і,

нового

Довго

події чекали нарешті, двері

магазину

відчини­

Покупців

гостинно зу­

стріли двоє дівчат.

Одна­

нового зросту, щирі, при­ ВІітНJі. Смаглява, темноона Оля Цьомка і голубоока,

русява· Оленна на

разом

Новохаць­

прийшли

в

сві-

жопофарбоване приміщен­ ня.

З перших днів богданів·

ру обслуговування,

за чи-

стоту і затишон в магази-

~ Іванович Лебединець, а сам ні.

стрічі

В їх поводженні,

зу-

вtдвідуваЧІ!в

вається

повага

професії. відверто,

в.ідчу­

до

споє1

І треба сназати подруги в доб­

рій

зла·годі з планом. Нра­

щі,

ходовиті

часто

лись.

\ никам лаrодити і.нші маши· ц;і полюбили цих Двох дів­ \ ни. За ним поставив на лі­ чат за справжню культу­ ~ нійку готовності відремонто-

в

j БОЙОВУ

~ ЖНИВІ\.М- ~

комбай­

пристроями

ще

наказ, яким

лено •строки закінчення ре· монту і премії за достроко­

закінчують пропуска;r11

\ для зменшення втрат зерна,

дарч:тву

",..."....,..,."._,;;.-"~

Всі машини давно від­

-

ту збиральних машин стало моральне й матеріальне за­ охочення людей. По госпо­ видано

На подвір'ї центральної

цримус

«дЖІМІі.lЬ» незабаром з'я­

запитують.

В. ДЖЕЖЕЛІП,

те,

працівники

ремонтовані, тепер

непри­

порядок.

все

НІ 1 мехаНІзаТОІJ'И. Так, сіно­ збиральні машини й знаряд· дя .бул~ підготовлені зазда-

!

Є у Заворичах і само­ гонниюІ. З цими, що ва­ рять дурне зілля, і з ти­ ми,

із задо­

комбайнів, що вишикува­ лись попід оrорожею.

хуліганить. 19 років.

Відрядження,

зробили

~ м~~тно-ме~анічної

пораються

Хто винен?

гон ...

нещодавно

парткому.

перелічує

людський

стойно поводиться в селі. ~ тився?

на­

Комуніс­

Григорович

~ р•озмову

18 po-

хуліганить,

що

\

~

Висновнів не зробив. Та­ ка ж відповLдь: <<Усвідом­ .1ЮЮ, більше не буду».

Теж

кращим

подарунком

воленням

\

обговорювали на засідан­ ні робітничого номітету.

-

під

~

щається над сі'І<І'єю. Не-~ щода.вно його поведінку ;

h1Lв. Випиває, Н. Полянову

завершення

буде

50-річчю

засІДанНІ

Іван

~

j.

-

дову вацу на честь п'ят-

прагне якнайшвидше їх,від­ легІДь 1 вже випробовують· ре~онтувати. Через два-три ся в роботі. На лінійці го­ днІ вишикуються на лінійці \ товності стоять технічні за­ готовності всі дев'ять сило­ ~ с?би, що потрібні будуть созбиральних комбайнів, пе· ребувае в стадії ремонту \ ПІд час косовиці хлібів. - Якщо бажаєте, - про­ половина картоплезбираль­ них комбайн•ів, які закріпле­ понує директор, можете ні за ланковими механізо­ подивитись на нашу техні­ ва·них ланок. Механізатори ~ ку. Думаю, буде чим зби­ стар·аються, щоб до кінця , рати вирощений урожай. червня по,вністю упоратися з ремонтом. До окремих майстерні не дуже людно.

- Не пам'ятаю ... Орішно часто заглядає\ в пляшну, хуліганить, зн;,·-;

Бобошку

на

\ \

ТАРС.

в. полотняк.

А.

трудовим

~

але задоволений поверт.ається додому голова сJль· сьt:ої Ради. Задоволений від виконаної справи.

На

роботи

~ обrово~ЮВІU_Ін

мало, .всі питання вирішуються на місці.

ЧИ НЕ ДОВГО ПАНЬКАЕМ0СЬ7

Вро-

~ тично1 партії України. Са­ \ ме тому це питання ми й

класу

по діагоналі.

... Згасає день, довшими стають тіні. Втомлений,

ЦІ€1

ступи~му

<<Ре.корд-68». РоЗ>:vІ·і:р ЙО· го е~рана 47 ·оа•нтюІетрів

роз'яснюють їм занони, рішення М1ісцевих Рад. Зав­

дяни цьому з їх .виборчих дільниць сва•рг надходить

с. Гогмів.

але

зусиллями бу-

д~вельншwів

- говорить директор рад­ \ госпу «Великодимерський:. ~ Іван Григорович Фурда. -

сійних спраJВ, земельних наділів ІJі•д забудову. Вели­

слід

теплиці,

3

~ - Питання про підготов- пішов на твар•ннницьку фер· що реставрувати на місці, ~ ку до збирання врожаю м.у. щоб допомогти її пра­ дещо закупляти. ~ х~илюе всіх наших хліборо­ цІвникам механізуватИ тру­ . Важливим чинником ус­ \ б1в, насамп.еред комуністів, домісткі процеси. Не сиділи ПІшного проведення ремон­

В цеЇ! же день завітаЛИ до голови сільради Ольга

Петрівна Осьмак і Юрій Данилович Ось~tак. На цей

Особливо

шкодив

дружними

І .у·~~~~:~~;··~:с~::·:~··

мофійович мо.1одого бугая, але на базар не поспі­ шає вестн чи продати державі. Три:'Іtає його

посада. н~легка. БлагорОАНа.

донаnірна башта, артезІан-

ЦТ>Вом виконроба В. Сул- колектив зобов'язався ковсьного за два дні вони здати державі понад план були відбудовані. Рос1н- 36 тонн ранніх овочів. теплиць та устаткуванні ни залиши1и Зобов'нзання "СПІ·шно виойладнання нада.іш на:vІ женими. . , ся непошкод- конується. J

А все ж гріх має. Який сюн~? Виростив Микола Ти­

стійнодіючі .комісії, депутати.

че11вертому ніч;ного заводу, за що ми на 1\'Іироненно, Параснавія

щуємю огірки, а ·в п'яти коли під П<}Ліетиленовою о~і.рк1в, а всього ранніх - поМІідори, ·баклажани. плі.вною рослини були в овочів надійшло з нашого

до душІ.

ну допо;.югу надають нам у вирішенні питань

по 2 тонни ранніх овочів щодня. Передові теплич­ ниці Тетяна Панасівна Ланьnо, Галина Миколаїв-

ти виробництво і продаж державі овочів, зонрема

ногу

іншої вини

на

!

села

Є, пра•вда, і таwі, що з'явилися сюди за спеціаль· Ось

С. ТОВСТЕНКО,

~:~~~=~~~ голови райвиконкому, керІвник

. ська свердловина, прове... _..,...,.,,..,., _ _ _ _ ~ ~дена водогінна мarl~ страль. Вешщу допомогу НОВИНИИ \у будівництві сонячних ВИРОБНИЦТВА

черпні відповіді. викликом.

двома

кі,в багато проявили тур-

~fнніх У закритому rрун-

у виконком і одержують на них ~mаЛІіфіковані, ви­

ним

сердець

між

відділку споруджено 25 їм сердечно вдячні. Мазьно збирають за день теплиць nід по.ІІіетиленоПравда, при вирощуван- по 200 h1ілограмів огір­ вою плівкою площею 1,25 ні овоЧ'і.в не обійшлося і ків. ген11ара. У двадцяти вира- без прикростей. Уже тоді, Уже здано 12 тонн

боти, щоб ,в третьому році п'ятирічки .різко збільши-

му сільської Ради, повідомив прохачnу Іван Му­ сійович, взято на чергу. Незабаром одержите. йде час, а потік відвtд:і•вачі•в не припиняється. З

У нас

ва орга·ні·зації, д~ренція радгоспу <<Літк·і·всьний» та •весь нолектив робітни-

уваЖНО. Навпаки, деталr>но роз'яснив відв·ідувачці, що, Jюч вона і має похилий вrн, а призначити їй пенсію не~южливо. Причина? Жодного дня не пра­ цювала ні в колгоспі, ні в радгоспі. - А я оце до .вас ·знову за шифером, - несміли­ во nідходить до столу Г. Т. БрусІ-ювс!,};а.

-

теплоту

іІратніми ннродами -російсишм і українським.

~Jl Д (l)ill (J)illФ rPФ!ID !ШШ СФ Uil

нотаріалнну

контору.

ЩО ГОЛОВа ПРИЙННВ ЇЇ Не!1ірИВіТНО

Скрізь, де бува.1и, ми відчувалІ

старших братів, міцну непорушну дружбу

ППІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІJ

Голова никонному запросив відвідувача оісти. По­ тім роз'яснив існуючі •положення про оформлення

С.

-' і\І~ні

1\расовського.

прос.1ав.1еним

3

дошІ\'' і

· ву.lИІ\Ь міста Бровари на:шано ву.1ицею ' одну ІЗ

Наша Дf'.1егація побува.1а на про~шс.1ових підприєм-

ся М. Д. Майсак,- розкажіть, яn переоформити до­ ну менти на хату помеа>лої моєї •сестри на себе?

в

штаб марша.1а, буде встанов.1ено меморіа:ІЬН''

трудЯІІ\J;ІХ

почався прином :відвідувачtв. - Іване Мусійовиqу, - привітавшись,

довіJДюІ

щих ВІД 30 травня 1968 року на місці, де ро змі ща всн

Під~юс-

Що.щовсJ,КОІ'О району з традиційним святом.

необхідні

Ріш~нням виконкому районної Ради депутатів трудя-

гаціі хліб і сіль, побажали хороших успіхів у виконан. . . НІ соцІа.lІстичних зобов'язань третІ.ого року п'ятирічки.

В той день голова виконному І. М. Тимно при­ й!Пов в свій набіJнетин з ранньою зорею. Не встиг на­ ВІТЬ перегля~ути .папери, як в двері постунали. Роз­

видав

Бровари від фашистських загарбників.

ті трудящі Що.1ковськогn району вручи.ш нашій деле-

справу.

спадщини,

маршалом авіації т. Красовським, який визволяв мic·rn

Душевною бра зустріч на московській зе~1.1і. На свя-

ки, посnішаючи в поле, на фер:vш, на хвилинну за­ ходять в сільсьh-у Раду, щоб з'наувати якусь свою

московських друзів

товари

вивозять

в

вони

поле,

на

люднІі ділянки роботи, на ферми і тракторні стани. От в кого слід би повчw тися їх сусідам з продун­ тового

магазину,

допус.нають ження

з

де

грубе

часто

повод­

покупцями,

пору­

шують nравила торгівлі.

Дійсно. до Олени і О.'Іі приемно зайти ножному, бо зу·стрінуть дівчата щи­ ро, дружньою посмішкою. завжди

допоможуть

при­

дбати потрібну річ.

Ф. ЗАРУДНИИ, голова фабкому.


=========СТОРІННА ГРОМАДСЬНОГО ВІДДІЛУ ШНІЛ=========

ЗВИЙСН ВОГНИЩАМИ, ПІОНЕРСЬКЕ ЛІТО! ОСТАННІй шНІільний дзвtнок ... Передзві·Н в нього пора,

особливий, бо починається л.Іто, гають суниці,

п:швати.

-

стуках

17

В

старшокласники з нетерпінням чекають к!Jнця екза­ менів.

і захоп­ не: гаряче прагнення бути в гущІ великих особливо щось люючих сnрав, готовність ~робити хпроше в nпдарунок пі•встол1тньо:.1у ювілею ко:v~со·

пора чудових мандрівок, ·прогулянок, ек­ ЛІто ску,рсій. Приємно. після далекого nоходу зібратись з друзями біля вогнища , послухати цікаву розповідь дитин­ відблиски свого ком·ісара-вожатого. Золоті життя. У ра­ ства зака·рбовуються в nам'я11і на все

~IO.l y,

табір 11іонерський Дп ппслуг наших школярів <<Орля». табо­ <<Деспянка», війсьново-спортивний рн nраці й відпочинку на ба.зі .виробничих І ремонт­ шrх бригад. захоплюючі ·подорожі по рідному нраю . оголосило ком.сомолу Бюро районного комітету

йоні вже традиційними стали походи по місцях ре­ волюційної, бойової і тру,дової слави: ~ее побачене «Гордість і почуте школярі заносять до естафети моя, .комсомол», що к·рокує з~аз в школах району.

піонерських 'і орга;нізацІ.й серед комсомольських вахту ІЮ­ дружин на .1ітній період ко:v~·сомольс1:1ку

Цікаво допомогл и спланувати відпочинок коміте.

дуже

Це

відпо­

Тут nіді­ саніеськlй, ЛіткІІВській та .інших школах. і ділянку роботи, бракі керівні кадри, визначено

піонер­

смаків, ба­ ська організація. Це стільки :у'Подобань, жань, мрій і планів на літо. Та є в них одне, спіль­

рнсних справ на честь 50-річчя ВЛНСМ .

НІЇІВ лобілені класні кімна­

школах .району на базі радгоспів і птахофаб­ й

комсомо:Іу

там

Пухівської,

колективи

педагогічні

Нняжицької, Русан1вської

шкіл. 50-ІРіччю

ВЛНСМ

відіювідалr,ний період в ·робот.! комітет.і.в комсомолу шr•іл, бо почина єт~>оя другий етап огляду н.а кращу П•і онерську і ШКіЛhНУ 1->ОМСО:vІОЛЬСЬІ\У організацію

сомольці Семиполківської середньої школи . Ножна

юві­

комсомольська група, кожен піонерський загін по­ Москві, Одесі, бувають ·В одному з міст-ге,роlв

nрисвячують свої походи й екскУ'роії піонери й ком­

другкнну Броварщини . Шtдаумки пЬдводитимуться на восени,

ал r,ота х

напередодні

-комсомольс~>кого

Севастополі, Ниєві. Турист!f виру шають у подорож на Навказ. тури­ Герqї.ка Ленінського комсомолу захоплює стів Нн~жицьщ1ї середньої школи . Вони nройдУть

Б,роварсь~>ої середньої школи .М 1, які вже третій рік на базі радгоспу << Заворицький» організовують табLр праці й відпочинку стаtршокласників <<Роман­

дільський

м аршрутом

вчІrтеля:vІ

І;о~~ітет

не­ Почадо.ся це свято звичайно. Групі юнаків і нещо· ~Ьвчат, прийнятих ВЛНСІ\'І, ряди в :{авно Вручали

~внтки.

і

генерал-ма­

з двома

школа

житті,

А по11ім •овято три,ва.'То . це було Власне кажучи , 1одвійне с в нто: шкпла від­ пі•ввіковий свій значала ювілей І десятий . випуск ВОСЬМ ІІХ КЛаСіВ ПіС.1Я Вій­ ЮІ.

широкоен ранного Зал Г. Т. ім ені кінотеат.ру ви­ Шевченка заnовнили nуо~ники,

їх батьки,

вчи­

телі, численні гості, се ред

яких

колишні

директори

Войтович шюіл 1\1. С. О . П. Свинтиць кий.

та

Ното.вськ- f\ишині;в

500 яка

виnусннrтів

школи,

дала

нашим

згодом

Хутька, М. Старик, Т. ін­ Л . Хитру та багатьох

сте.рні .

ших.

Щодо

Це

nал ива .

пи -

ш~; l л ьн.-,і

- 'Іrай­

В. ЗАВЕРЕЖНИИ , rромадськнй

кореспон ·

дент.

за

да Пригара. А всього

час свого dснування школа випустила

учнів. Дітей

тисячу

понад

га;ряче

вітають

900

освіту.

він, се~рета•р райкому НП

числен­ риненко, директор М1І.ської учнt;в. · Іх цавчає М 1 школи ІJПЙ за.rtн вчителІів. До ре­ середньоі чі, ІВОі ІВИкл.адачІ 5-8 кла­ Олександр Борисович Ле­ мають

сів

вищу

nІдростаючого хованню nрацюють поколl•ння: інтернацІональноУ клуб дружби . краєзнавчий гур­ ток, за ГІlн червоних слlдо­ пит.tв. Піонерська дружи­ Без­ евдоН!ії на і;о.Іенd см ертної добивається, щоб кожен юний ленінець був і по · зразком у навчанні ведШщі. Дцректор школи на­ зиває п.рlзвища вІдмІнни­ громад­ ків. та активlс'і'~в ського життя 1 вручає їм

славним :1б'ройним Силам понад 70 офіцерів. З стін адміра .1 шк оли вийш:ш: генера л­ Сергеєв, М. майор М. Ностяний, Ге;рой

пол· Радпнського Союзу С. Ячник . кавник запасу у відставці підполковник Д. Нляштор.ний , колишній на родний месник О. Шку­

.. .

Ін­ і багато ропадсьний ших. Чимало внпу скників с тали

педа­

аnрономами,

ними І радянськими

дюра.

фвниками.

гогами,

лікарями,

Поовlдчення посвLдчення. М 500 про зак~нчеНІНя В­

партій-

пра­

ОГЛЯД художньої самодіяльності вчительських ко-

.

тtкнм н атхrюнням шІVІльні кол ективи готvв а .'Тис я І в

цьо~Іу році до о.'Т імпІади. прпсвяченої 50~рі ччю Но­

гово­

роки

щенко

навчання

т.

Терещенка

школі,

як а

М

3.

роботи. будівельні палі двопове р­ виросте новий

·

ховий корпус класами

з світлими

І спортиІУІим

за­

nрису'І'ніх хор л і тк\.вчан .

яким ке­

рує вчит е .1 ь на пе нс ії Прокіп АІЩрійович Те реще н­ rю . По т ом у , як хор виконав запрограмовані твори, видно , що П. А . Терещен.к·о, не шкодуючи сил і здо­ ров'я , всю душу вклав у складне мистецтво. Юлія П етра ш з великим натхшенням .виконала вокальну

частину nісні А. Пашкевича на слова << Степо'\1, сте пом ».

М

Негоди

Жюрі довго обмі;ркову<вало, кому nрисудити при­ зові місця. Проте одностайною була ухвала: nе рше хору Літк.~всь!{іЙ школі , а керівника :'І'ІІ•сце надатн

від­

·Ігр и, []роводяться

Д.

КАЦЕНЕЛЬСОН, rромадський корес·

є

безплатною

пуmв,кою

Нрім того, ІJІагородити гра­ Венцковс ьного

і

колективу:

вокалісток

Ю.

читан­ худотнього Петраш, О . Іл ьченко , майстра ня П . Пис.арен ка . солі•ста·соІ1ілкаря В. Тереще:нка .

Жіночу груІПу хору за виконання nlcнi з ~іІНофільму <<Зачарована Десна• нагароджена грамотою.

Друге місце nрисуджено художньому колективу Требухі.вської школи, її на-городжено грамотою рай · кому nрофопіл·ки та райвно. Нерівнина хору т. Пла­ х і.на нагороджено г.рамотою, а вакаластів Н. Прудку, І. Оснача , М. ГрІ•нченка, М . Новбаси.нську, майстрів

художнього читання В. Скрипаль та С . Мельничен ­

-

цtнними подарj'Іниами. Окре мими r,рамот а ми ко відзначено жіночий ансамбль школи і кер\.вників її.

Третє мі·с це присуджено С емиnолківсьюій школі за масовість ;і різномані тн ість жан:ріІВ. Художній ко­ т. лектив, директора т . Блоху, голову місцев-кому БілJ>ського, художнього керівника т. Таращук наго­

роджено грамотами, а тан цювал ьну групу - цінними

nо да:ру.нками.

Коле ктиви художньої само,діяльнос11! Броварської нагороджено ш~іл та Руса•ні·вської се редніх гра мотами райкому профспілки та райвно. Цlнни~ш

такІ

n•po

забез печен н я висоrюк з · страв а:-.ш дітн з а Особ.rшво вдячн і Ва л ен т пн обіди смачні Ма 1\Іиха й п івні Н а йдан, рії Гри горі;вНJі Рн жешю Г анні С е~·Іенівн і Ликініі1" .

в а вся

.вьдпочнваючrrх лорій ни.м rr

пр а ці вн иків Нолею нв потурбу - 1 кафе << Вогню\>>

повдевт.

ЩО

екску р ­

с ії і кул ьтпоходи.

Відзначено ц:Ьнними подарунками таких учасників

NQ 1

учн ів

ре.дня школа.

мотюш райкому профспілки за хорошу орган~за>Цію

З ве ликою різножанровою програмою виступили і Руса­ ЛітківсІ>ка, Требу ХІ~вська, Семиполк:івська виконання Ма йстерністю ні всь r;а середні школи.

50

середній школі М 1. Для ді тей тут організовуються

шн!л ьноrо 1юлентиву директора т. голову :vІ ісцевко.му т. Вакулу.

П е ршою виступ ила мі.ська се редня школа М J • Нр.ім хору, виступили дует вокал1с11ів у ск.1ад1 ди­ ректора школи О. Б . Леві.на та завуча Ф. В. Петро­ ва, з сольним номером-С. Шмілович, з художнім Л. О. Т~nалова. •rитанням -

Блrt.зLко

піон е.рс ькому в почrrває ство­ таборі << Світ аноК >> , Броварськ.ій реному при

в Бро­ лом. Тоді у нас, се­ варах, буде ще одна

Нращі з ~>·ращих пр е~тавники т неячн ого заmну школп вчит е лів зібрал и ся в а~>товому залі міської NQ 5. Уч а сmш.ів тепло прІшітав завідуючий район­ ним відділо'І народної освіти О. І. Хорліков. Нри . шта .1 евий кубок знову стоїть на столі nеред жюрі. Яt;а ж школа т е nе р залишит ь автоІ'раф на н ьому?

цього

Спасибі ;3а смачні обіди

Пройде небагато ча­

су, і там, де зараз у роз ­

муні·ст нчної партії України.

самодіяльності

восьмирічної школ11 Таїс ія Погребської Учителька КРАВЧЕНКО дуже любить р·ідну природу. Любить по, ('.амоті, помилув ашс я її красою , по· на бути з нею Фот•о А. Ко1зак а. мріяти.

...

преміювати

до будинку відпоЧинку.

у

стала для них ріднQЮ, про своїх вчител і·в . Сьогодні це Вровар­ школа СЬ>Ка восьмирІчна

Добре,

став традицією. У минулому році перехід­ юш куб~>о:vІ нагородшено nрофепілкову організацію

Требухі,всьної се редньої школи (голова мlсце,.вюнІу М. Р . НовбRс инська, директор І . О. Осадчий). Зве­

схвильовано

рять про незабутні

річної школи одержує од­ на з кращих учениць Лі-

.1ективі•в

зачарував

зифікації

га­

ї-;оштор ис у

готовл ення

зна,чити .учн1в В. Нравець.

ШнілЬІНа nартійна органі­ України Володимир Григо­ зація за останні роки ви­ рович .rJемшщький. ВиnуJСкниці - відмlінниці росла в три раЗи. ЗМістовна 1 різноманіт­ Людмила Ра11никова. На­ 1941 рік ..Велика Віт­ Ольга Загrу!Нна, фронтах на робота ведеться у шко­ та.mlя її чизнян а. На Грн­ Людмила близько лі по комуністичному ви- А:верmа, громили ворога

Цікаві цифри і фа~>тн наmв у овоїй допов.іді ди · реnтор школ н В . Д. Пин ­

пі се нь

Т. Губського. Тут слід від·

тир

озеро Ялнух

-

Марія СтепаніІвна Войто­ керівн ик кла.сний вич, Яросла'В Нузьмович Севе­

Зараз у школі nонад

зем.ська вчите:Jями

іор у відставці Митрофан і 36 учнями до революції, 1927 році ГJ;мит,рович Божко і заві­ вона стала у рай­ ·першою в районі семиріч­ ~уючий орrвіддІло;о.t Ю\ІУ ЛНС!\ІУ Васил ь Туr­ Іюю. Нрlм Дітей з Брова­ lітко. Міцні nотиски рук, рів, ;В нИ:f навчалися діти з ве­ сусідніх с.іл . .цирі слова побажань у успіхів ~июіх навчанні 1 пра ці .

ке ·

за В Г О С П а

-

Г. ТИМЧУК, завідуюча шкШWDІМ відАLrІом райному ЛКСМУ.

виділив свій

Чотирикласна

Віт­

Ве.1икої

rизняної ,воєн

під

дев'ятиклаооики .ріВНИЦ11ВОМ

що nору ч,

с терня .

не звичайн.-. , Це, фом. зручно. Буде добре, т;що народ­ тех·нік райвідділу ної (ювіти прискорІІТь ви ­

Ниї•в-Вінниця-Хотин-}{ам ' янець-По­

ПІВВІКОВИЙ ЮВІЛЕЙ

старий

Нл11шовик. учасник гро'VІа­

~янсь·кої

.

-

ШКОЛА ВІДЗНА ЧА€

1\Ю!СО\ЮЛЬСhКі

зручали

залучені робіт та працівники

не

іде. ш ї-; о .1 а Вос ь ~шрі 'Іна опалюєтьс я газо ~І. ::~ ~тай ­

У сер~дній ш колі до ре­ монтних теХ'Н'іЧНІі

але

пали.ва ,дл я вчителів, далі обіцян о~; справ а

комсомолу.

дітей ·Різного віку. На до­ ко:-.tсомолу

дугке тання вирішуєтьс я у се­ повільно, особливо Директор редній шк олі . то.рфопLдприє'ІІСТва т . Б Ої­ дюк ВС€ обіцяє 13ідпусппи

Ниrв . Одеса гирло дУ'наю вело­ Троєщинська В,річна школа .J\12 2 зробить битви. міоцях Норсу,нь-Шевченкlоської nробіг ,по дру­ Чимало шкіл оргюіізовують збІ.рнl піонерські жини, здійонять nоходи по М'tсцях бойової і тру.дової слави Б.роварщини. і в золото А восени, коли дерева одягнуться багр.ІJНець, зберутJ,ся червонІ слJ.допити біля піонер­ ського багаття на свій т,радицlйний зліт 1 розкажуть про вІ.дкриття нових сторінок в історії Лен!Jнського

1 загонах в піон~рських Ще під час навчання <<Де і КО}Ісомольських 1:1ру:пах проводились анкети: дома, як ти проведеш літо?» Той, хто залишиться уже Тут в школі. з~tаже корионо провесни час бібJt!оте­ nрацює табір <<СвітаноК>>, чита.1ьний зал ЮІ, спортивНі! майданчики. Місцевком профспілюІ та дирекція школи NQ 1 органLз)~вали відпустку вчите­ лів так, що двері школи будуть вЬдКІритl для вихо­ ванців nротяго)І всього .1іта. За .плано:v~ оздоровлен­ по~rогу

вікна, двеІРі. табуретки.

f"ЧНІВ

TR·

-

тrrк>>.

600

ти. Тут відзначились бать­ С елюк, В. ни М. }{рук, М. Васечко, Л. ЛизуІН, Г . а учХитра, М. Яценко , Ол ексій НІ! Іван Лизун, Лизун, Пікож , Григорій Віктор Губський, Володи­ Григорій Онашко, мир }{рук, Дми11ро Нрук та ін. підло ги, ші пофа'Рбу:вали

-

лею. Тому ще •весною разом з педагогічними колек­ нанреслили і за'і'верди­ тивами комітети комсомолу ли плани роботи з школярами влітку. Хороший даовід ;в цій сnра·в.і мають комсомольці

ня в.lіт~>у відпочине

восьмирі ч­

Силами бать­

ній шІVолі.

чинку старшокла·сників, зокреl'f~>а, в RняжицьІсій, Ру­

тисяч хлопчикtв і ,д~вчат в червоних гал­

т.ак~ к·ількі~ть об'єднує районна

14

nрацюватимуть такі ж табори лраці

рик

учитись

СИ.JІАМИ батьків

у Вели­

роботи

КQІДиме;рській

актив.

дости­

коли

по азимуту ,

мотна ходити

Повним ходоІ\т ведуться .ремонтнІ

ГVІ . РОМАНОВА , вихователька .

огляди

пам'ятками в~дзна чено нр ащн х вшюнавці·в :

О . Ле­

ніна, Ф . П етрова, С. Шмі л ович, Л. Тупалову, Г. С у­

бач, В. Платонова, Н. Пнльтяй. В ідзн ачено

тано1к

в у чител ів М. Харченна та Б . Процьио за уча сть n остановці уривн у з n 'єс и І. Нарп енк а ·Н:арого <· Мар ­ тин Бо руля >> .

Ол імпі ада відбулася , пере можців

і

відзн ачено

н агородженп . Та їх к ількість могл а б бути значно більшо ю. якб и вистуnила решта шкіл: Гоголівськ а . Нняж нцьна . Заз им ська , По г.ре бська, Т·роєщинсьна , П ух;і всьна , ВетrкоднмСІрська , Богданівс ька , БрО'Вар­ ська середня М 2 і і;нші. внно­ Дивишся на всі васт.уnи, уважно слухає ш навцLв

і думаєш:

як мистецт.во оживляє

дини! Сивині воно молоді сть

да є ,

душу

лю­

а молодості

-

впевнен іоть .

- Як добре , що орг.а,н.ізовуються так і о гляди . М и готу­ Нов6асинсЬ>Ка. наж е Ма1рія Род•lоНJі,в на вал ися , виступали в себе в селі . А ле хочет ься, щоб

нас ще хтось оглянув . Та й самим є потре ба поди · витись на інші колективи , повчитися кращому . Це підтягує , дисциплінує , дає стільки натхн ення! Дійсно, як· добре, що є та~і огляди , як добре, що п е редові учительс ьКІі колективи не тільки в роботі показують .приклад , а й уміють добре орr~нізувати мистец­ сцені чним із відпочинок, міцно дружити твом.

О. БОЖКО, громадський кореспондент.


[t)~~~ruoo оот~®Ш!ОО~ ~®ffi)~®

Любо-дорого тись,

з просьбою розповісти про основні вимоги, виконан­

Відомо чш1ало випадНІів,

-

с андр Ва с ильович,

-

хліба від загибелі

ПІідНІреслив Олек­

-

коли порушення встановлених

прави ,1, недбаліс ть і халатІDІсть окре:\Іих .'!юдей при­ зводили до пожеж на хл·ібних масивах, до загибелі великої кількості зерна і кормів. У минулому році,

наприклад , внаслідок хала'J1ності одного тракториста,

що виїхав у поле на машині з несправни~t іскрогас­

нином, колгосп « МаяК>> Полонеького району Хмель­ ницької област.і зазнав .великих збитків: від іскор загорілась пшениця на масиві 117 гектарів . • В цій пожежі винні не тільки тра~rторист, але и

головний Lнженер колгоспу з бригадиром тракторної

бригади. Вони не перевірили збиральні агрегати пе­

ред виходом у поле, не подбали про те, щоб кожен траюор, комбайн, автомашина були обладнан•і на­

дійними засобами гасіння пожеж.

подивиозеленює-

ться невеличке робітниче Фей.11.етон

республіки інженер-полковника О. В. ГЕРАСИМОВА ня яких забезпечує збереження

.росте,

селище в 'І'ребухо~і.

На полях колгоспів і радгоспів достигає багатий урожай. Наближаються жнива. В цей час треба бути особливо пильними: 3ростає небе3пека загибелі посі­ вів від випадкових пожеж. Кореспондент РАТАУ звер­ нувся до начальника Управлі.ння пожежної охорони

у вогні.

як

нехтували пра_в,:-­

л ами протипожежної б с зпени, розробленими МіНІ­ с терством оільсььuго господарства УРСР. Випадки пожеж були і в інших облас:ях. Тому

ме ханізатори колгоспі'в і радгоспів повиню стара:нно вивчити встановлені пр а;ш.< :l і т~ '!.::, їх виконувати .

Гля-

Патентований

наглядач

неш серце радіє. Вже 'посе .ш.'Іись сім ' ї т.рудівни - ли . Причин для такої пе- виникне т.Ікати з дому . ДоNів в чотирьох дво- та реміюІ більше, ніж мож- шкуляють мешканцям маодному одноповерхо·во- на уявити . Вже давненько шини, водії яких норисму бущиНІках. Поруч га- на подвір'ї та навколо бу- туються &дсутністю повласливий, пісенний та наз- динкі.в прове.дено елентро- ної огорожі і байдуж-істю новий дитячий садон, ам- оов-tтлення, а лампочки місцевої влади. заїжджабулаторія. Ноли · додати, не спа.1ах,нули жодного ра- ють на подвір'я , створющо незабаром розчинять- зу. Серед ночі така тем - ють шум під самими віІ{ся двері їдальні та готе- рява, що й квартири своєї нами, ламають зелені налю, то ніхто не посміє за- не надибаєш. Тут же, на саджен.н.я. перечити проти того, щоб подвір'ї, є чотири водоМабуть, керівники радназвати цей нуточок ро- збірні ями глибиною до госпу почули зітхан>Ня сібlт.ничю'І селищем. трьох метрі·в. Вони майже мей і вве .1и посаду коменНрі· м того, вже збудова- не закриті, і ніхто не га- данта селища . Іван Васино коте.'Іьню, щоб з підве- рантований, що сьогодні льович Рогач гарячковQ денням природного газу або з автра •не потрапить взнвся << за діло>>. <<Раз я опалювати квартири . Меш- туди <<,на спочинок». Особ· комендант, то повинен і канці д у же люблять виро- ливо це загрожує дітям. поводити себе по-коменщувати квіти, садити дереНожна квартира має дантськи. Мушу наг.1ядава та доглядати за нимн. ванну , А спробуйте поку- ти за мешкющяші , з а їх Своїми ж · руками вони патися! Спершу слІід за- пов е дІінкою>>. І треба скапоставили частокіл і, вза- па,стися на всю сім ' ю про- зати. що він має до цього галі, робили все , щоб ми- тигазами, а по'J1lм уже ри- природний хист . Навіть

лу;ватись та радіти, мати після роботи хороший на-

стр:tй.

зину-вати. Бо як запалять оту ночегарну, як задимить, то не тшьки купа-

пліток для

четься ,

службових обов язю-в, но·

васпечений наглядач пір­ нув по шию в деякі дохід­ ні афери. Про нього йде слава як про <<майстра» на .всі руки. До&рливі мешканці несуть йому на ремонт годинники та інші речі. Знайшлись і такі, що довІрили Рогачу виривати свої зуби. У вільні від << роботи>> х,вилини комен­ дант підновлює свій << Мо­ с~вич», а одержавши заpoбirny п.1атню, нендово­ лено нривиться: малувато! До того ж в Рогача чима­ ленький ну-сок городини . Ії треба доглянути, поли­ ти, на ринок дещо повез­ ти. Ну скажLть на милість : де тут йому до запитів мешканців, до їх ·ви'V!ог! Та чоловЬкові і вгору гля-

особисті справи людей стали предметом брудних

Рогача.

нути ніколи . Проте комендант

Нрі:~-1

трібний

Проте ?стан-нім часом і тися в теплій _воді перехо- цих , з дозволу . с~азати, че праЦював, ум'І· в~оби~и ­

дорослі,

~ діти засумува-

а навіТЬ бажа:ння

_ _.._.,, _ _ _ _ _ _ _ _... __ ~_.~-----· _ __.. ____ , __ - - ·

ся по 11 рібного для майбут-

----~ ньоrо

ранням слІід закрити. Якщо цього зробит~ неможли­

во

то хліб треба від шляхі·в обкосити

і

оборати

с:vіуга~ш завширшки не МЕ"ІІШ як шість_ метрів. Та- І

1шми ж смугами треба розбити велию ді ,1янки по 50 гектар~в.

:.1асиви

на

О собт~во · небезпечно -в жаркі літні дні залишати

бе з догляду дітей молодшого шкільного Віку ~ до~

шкільнят. Іх пустування з вогне\1 призводить ІНОДі

до тяж1шх .1ш.: .1ід1;hв . Так, у колгос.пl l~teнl Нарла МарІіСа на ХС"рrонщнні дев'ятирІчний ВlТя П ., бав­ лячнсь сірнИІ;а~!И. пі!дпалнв поле пшениціl площею

800 Гектар~в. . ... . Батьки, правління но.1госп~в. _диренцн радгоспів

25 лі

чер-вня ,в міс­ Житшщрі ві,д­

бу,деться ВІІr.раші. в

р:схку т.репюго

ВІИПУ<Ж)' .

~~

тиражі

<!JО>ЗІі:rраІ НО

суму

3.960.000

карбова1!­

ців.

ний tвклад мають внести ! працівинии шкІл, піонери

rо~юбі .1ь

та учні

члени юнацьких добровільних пожежних

-

. •

дружин.

.

у кожному колгосш и радгосш є первинні організації добровільного Пtротипожежного :овариства, створено :добровільні пожежні дружини і пожежно­

сторожову -охорону. Hep~BH_I!KaJM господ~рств треба

взяти роботу цих орган1зацш під СУJворни контроль, ст.ворити їм ·всі умови для збе!режеНІНЯ народного добра від воnню .

За

ЗО

можна

а.в-

МОТОЦИК.'І

К-750-М

С3

кою,

ві.зор х о

;1

11 .1

«днеnр-З » шу

УправJІііння пожежної охорони, сказав н!іnр1ші,нці О. В . Герасимов, з~ертається до всІх

-

теле­

ь н

або

11

від :-.южливої біди

народне д~бро, і уоерегти його наша ошльна справа .

-

ЧЕТВЕР, 20 ЧЕРВНЯ Перша програм~

• имоnий анок• 10.05 - ТелевізіАні новини. (М.). І О. І~ . З Зак•ючни~ конХудожній фільм . (М . ) . 11.45 - для шк~лярІв . · До 50 річ­ церт дитячого конкурсу співаків: (ТаллІн) . 12.30 _· ;два чя ВЛКСМ . •Тобі. юність!• (СОЧІ). 13.00 -:: А ТФред~~ - . вІ·сті • · -. я ак•ь (М ) 14 t~ е .1еВІЗІИНІ · шрами•. Теле81'3ІnННn сп_ект ··• • · • • Д 011 ярtв. lti.:!O Наша афіша. 16.35 - Програма ~Т. л~ ~к ~жоні· сФізкул ьтпривІт!• . 17.15 - «Соратники І!'JІІча•. ( · Р М) кідзе). (М. ). 17.45 - Населенню про цивІ.1ьиу обор~>Ну. (ха· : 18 оо - Для школярів сНа приз •Веселий де.1ьфш•. _( Р кі~) 18 30 - Телевізій~! вісті . 19.00 - До 50-річчя КомунІстич­ ної · партії України . •Сім'я Чигриних• . Кінонарис. (МиколаІв). 19 20 - Кіножурна.l. \9.30 - Першість СРСР з футбол а: •дина­ м~• (Київ) - •Торпедо• (Москва). В перерві те~евІзІи.на реклама. 21 . ~5 - до \ОО-річчя Державного орде11а ЛеНІнаu::а~ з

театру).

Друга

20.20 - • На

добраніч , діп1! •.

\

~

Інформацнtна

серія).

11. 10 _

слюсарі,

~

''*_._. __ _,_.., -~...---#-----------------НА БРОВАРСЬКИй ЗАВОД ПОРОШКОВОІ МЕТАЛУРП І

в зв'язку з введекиям в ексnлуатацію

нових цехів

t :

крановщики електромостових кранів, учні вищеназваних професій,

робітники без спеціальності (чоловіки і жінки).

Заробіток 100-150 карбованців за ~1існщ..

Мультимікаційний фідьм. (М.). 1_8.00 18.20 - Телевізінна реклама. 18.30 - ЕстраІ\ниіі концерт. 19.00 - До 50-річчя Комуністичної партії :Vкраї~и. • комуністична партія України - організатор боротьби у краІн-

ОдинаІКІt з·а· безпечуються гуртожитком і пропнс-

телевізійІІі иістt.

корю. ·

UK

об1тникам нашого за.водv за пост.ановою

НІ ВІдпустки до

'11!Х відП)'ІСТОК.

І

(партІйного

житт11,

промисловостІ,

І хати а,втобусом N2 І до зупинки «За.вод по-

рошкової металургії:..

Адміністрація.

редактора , вІд-~ токореспоt~дента фо·

1!!!!!!!!~8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Редактор

€.

ФF.ДЯИ.

~ ......

БРОВАРСЬКА СЕРЕДНЯ

на

ПРОВОДИТЬ НАБІР УЧНІВ 1968-1969

навчальний рік до

5-11

класів.

Для встул у в заочну шюолу nот-рібні такі доку-

~ ~tентн~: ~

з аява .на ·kІІ'я дирекrора школи;

доюу.мент про оовіту (та•бе.1Ь .не є доку-

, ••

+ + •• .. Т

M€ H']1(JIM про оовіту);

.в) три фотокар1жи розміром ЗХ4 см.

реса : >І. Бровари , >nрав. Тихий, І) , а також у ее-

ва: НІня.

Адміністрація школи.

бетонники, столяри,

теслярі,

штукатури,

вантажники,

робітники на пилораму,

електрослюсарі і електром011тери .

1

у :в'ідд'і .l ка,дрі'в ІНа З'дросу: ~~ - Бро:вщрн, ву.1. Кvту · зова, N2 57. А . . .

ЗвертаrrІІ:ОЯ ЩQдеНІІІО

- 4-67,

І

\t

n

- 4-47.

-

броварська друкарня, Київської області, вуд, Київська,

154. Телефон -

4-57,

Зам.

2303 -

t

нед-ілі)

ДМІНІСТfащя.

о т р І Б н І

< На постій·ну роботу : продбавці по ~родажу хліба 8 магазин .М S, иральниц1 в магазини,

р•обітники в цех безалкогольних напоїв, вантажники

в

магuиии,

начальник розрахунково-фінансової групи, бухгалтер товарІЮЇ групи,

оператор на обчислювальну машину АСКОТ.

З-18, вІ,ІІ.·

6500.

'

суботи

при

ІНДЕІ(С Газета ВИХОАИТЬ у вІвторок, четвер І суботу.

вІровідального секретара

ділу сі .1ьського госпо,ІІ,арстеа

(крі'м

~ ••••••••Б•Р•О•В·А-РС•• ЬК•• ОМ·~ .' ••З.М•• ІШ••ТΕЕÕӕ••·-·-

61964.

-

І

вІдно-

\

~

ЖИЗНЬ• орган Броварского районного І(П УкраинЬІ и районного Совета деnутатов трудящиJtся КиевекоА области .

масовоТ роботи)

цьому

електрозварники,

~

...................................... ...................................................................................................................... дІлІа

в

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ЗАОЧНА ШКО.1А

ства•. ХудожніА фільм. (М.). ...=-..:>- ._" _ _ ·---=- -~- .,_ __ ,'*~---=--~~---· ~.........................,н••••н•-·•н•-••..••••..........................,,,,,,,,,,*,.,.,,,, ..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ........................... ,,,, ,,,,,,,,,,.......,."

s-·82, sаступннк:s

нагля­

.на nо,ст.і-йну роботу: слюсарі по ремонту устаткування, слюсарі по виготовленню металоконструкцій,

~ ~ \ \ \ •

дюв, КрІМ о.сновннх І до.з.атко ·

Звертатися у відділ кадрі,в.

tn. o~; - Телевізійні новини. (М. ). 10.15 - Для дошкільників. •Хочу бути відважним•. Мультип.1ікаційний фі.1ьм. (М.). 10.30 - •На полях країни•. (М.). 11.00 - Літературний театр. ю. Марцинкяв1чюс - •Стіна•. (М.). 11.45 - •Я родом з дитии-

154. -

до

Pet.J.ivix і вось\шрічнІІХ шко.1ах за місцем прожи-

\ .1

' \ "

чор.ної металу.ргії, надаються щорічні оплачува· · 6 · · ·

Друга програма

редактора

зводиться

~ :"'

як ПІрацівникам

КПРС і Ради Мі. ні,стр і•В СРСР,

19.3U (M.J.

- в ефірі •Молодість•. (М.). 20.00 - Естафета новин. 21.00 - Першість Європи з важкої атлетики. Щоденник •магань. (Ленінград). 21.15 - до 50-річчя Комуністичної партії УкраУни . •Добрий вечір, хліборобе! •.

вул. Київська,

будинках .

До"'у меНТ!\ .ПрІІЙ<МЗЮТоСЯ ДQ 25 серо!1НЯ \968 р. щоденно з 9 до 17 rQд. в >кан>целя>рії школи (а·д·

~

пресувальники,

(Леttінград) . 1ї.45 -

ТЕЛЕФОНИ :

території

П О Т Р І Б Н І

наладчики, верстатники по дереву, електрослюсарі,

Перша програма

м. БРОВАРИ,

.розширенням

~

слюсарі-сантехніки,

п·ятн И ця. 2t чЕРВНЯ

сНОВдЯ комитета

це

+ + .1

t

т

~~:~рі-рем:::~к:~уютьс :~~ ·•:Р:в::::~:;;::;::~·~

наша афіша. Ії.І5 - д.•я дітеА. •Світить зірочка•.

НАША АДРЕСА:

-

..........................

,t

на постійну робо;.>;

про_rрама

ського народу проти німецько-фашистських загарбників•

4

3 3

•Час•. (М . ) . 11.15 Фестиваль фільмів, присвячеш~й ~u-рtч­ чю Комуt1іс1· нчної nартії України. «Киянка:.. Художнш фільм . (2

таке

д. довгиn. с . Т.ребуХ'nв .

3:

вантажники,

столяр-и. :;. Од11на< ки забеЗІпечуютЬІся гуртожІ~т:ко~r . 4 : Зве.ртатася ·на адрес у: ~~- Брова,ри, Ма.шннобу: ~івна. ,\'\? І. 4 :"'.а.н•н•н.&u.а..а..А..U.АUА.А.АА.А..А..А.~А•А""'''''""'~

програма

20.30 -

селище

~

......

«Під земл ею• . Телевізііі ний фі .•ьм. \8.30 1 е.lевtзіRний журна.1 «Наука - виробництву• . (М . ) . 19.00 - Руть ко •Тобі моє сер11е•. Прем'єра те.1евізійного спе~!.аклю. ( М. ).

17.45 -

коли

~ милну шенні.

·········'""'""~""""'· • """"""""~········· БРОВАРСЬКОМ. У ЗАВОДУ ~ : ТОРГОВЕЛЬНОГО МАШИНОБ~'ДУВАННЯ ~ Е ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ: : : електроrазозварювальники,

демічного театру опери та балету Ім. Т . Г . Шевченка . Р с. Гу.•ака·дртемовського «Запорожець за Дунаєм• (Транс л я­ ція

більше в селі,

~ ду, значить допустити по­

Л ОТЕРЕП

::

нагляда­

чем. Тим

дант.а

ін­

u:і нну .річ.

БІЛЕТИ

=:

ініціативною. а не

І думати, що роль комен-

запобігти пож е mі набагато легше, юж ~ПОТІМ ЛІКВІ­

дувати її. Х.1іб -

редовою, нуль1'урною,

гатоІСВартирних

к

КУПУИТЕ

кожоспників і робітнині-в радгоошв з просьбою бути лнл~;ннми, додержувати встановлених , правил по охороні вирощеного врожаю . Сшд . пю1 ят_ати,. щ~>

Бо комендант людиною пе­

нання . І тут, звичайно. радгоспу та сільській Ра­ дІі треба використати всі форми для nоліпшення по­ бутових умов в нових ба·

« 3декllрон», о д

цікавився. має бути

са•нітарією

форми колективного меш­

КОЛЯС·

піан~. 1ю,

та

3

<<Запаро-

ж ець»,

і

ре!\1онтом

таних селищ слід мати на увазі ріст нультури їх мешк•анцLв, вироблення і вихова>Н'НЯ 11радwцій нової

кооійок

виграти

та

загорівся,

шлях до ліквідації різни­ цІ МdЖ МІ·СТОМ і се.'ІО~! .

'РеЧОВ!t·Х і r:рОШО· .~:шх ;виrраші'в на

пованні оргаиіз~овати розу!\ШИИ вщпочинок малюнів, вшніи всіх заходів до того, щоб виключити пожеж!

від nустування ~ітей з вогнем. у цю справу посиль­

буде

2.640.000

зага. 1ш у

навіть

ва;в, і самодіяльністю бібліотечкою

тираж грошово­

речової .1отереї У-краін·ської РСР

1968

селища :

(уявіть собі!) спортивний майданчик для дітей ра­ зом з батьками влашТ\'­

Це найперша заповідь, про яну не можна забу. вати ні вдень, .ні вночі .

ТІІмча сові шляхи і стежки на полях перед зби­

по­ об 0 0 _

І такий

Звертапюя

3

у .ві.дJДІіл ю11дрjв зм.•і-шторrу Щ(денно

9 ДО \8 ГО.].. (Кj)іІ~( субОТИ і Неі.J.ІіЛі) .

ДирекціІІ змішторгу.

·-·-·-·-·-·-·-·-···-·-·-·-·-·

72 номер 1968 рік  

72 номер 1968 рік