Page 1

ГЕТЬ З АРАБСЬКОЇ ЗЕМЛІІ По всі,и ЮРМII'l ПРОХОДЯТЬ мі'ГWНlГИ на піlд'І1РИ~nКУС'lТра,вед.шв(}ї борО'Гьби НдІРО,'1ів ара.БсыІхx країн за СІВОЮ С,В 010 (}д' і неза.ТІеж.н.і,сть, ПР'О'ТИ бе,ЗР(J3СУ,'~НОIЇ, аlва'Н11ЮРИlСтично,j 'ПIJiI'firrИ!\И lзра,Ї.1Ю, ЯКlЕИ роз:в',язаIВ агресію на В.'1И1ЗЬК(ШУ

Сході. Ра'д'я,Н'сь:кі .'І'Ю,:ІИ й'ДН'(}стаііно с.Х'Вал,юють ,заяву ІІеНl'ралЬtНИХ ,firre.riIB I\(Ш)lніl('l'И'Ч!JИIХ і ро1УітНИІЧИ!Х П3lртій та урядіlВ сощімk'ТИ"І'НИJх юра'їн, 'В якій висловлено К3ІТff'ОJ)wчне З3'С1'ережеНIНЯ уря'до'ві J:JР!\1Ї·ЛЮ. «Руки 'геть ві'д ара,5ськИLХ краІн!»

,під ТШ!'И'\1И Л0І3У'нга,jlИ

-

Про.л,еmарі всіх

Н2

rа,ньО()ІЮ

і')llПеріалі.стів,

ЩО

лась

,l(1раїIНИ.

проти дііі ізраї.'1ЬСI>I\ИХ ~lі'1і'irrа'риlС-

(РАТАУ).

~",""~~"""'~"""""""""""'~~-I'~""'~"""""""'''''''''''''''''''J j

По Радянській Украіні

ПІСНЯ ПРО ЛЕНІНА

!

ЗаIClЛУlЖelНИ1Й діяч МИJСТ(ЩТВ

'Е'е'ЮИЛЯlтO'j}

зад'о!воІлыяєє

СЯЮТЬ І\ати «1>917У 'OТVYТ(}X,~M,itкaTi'B, ЩО за­ 1967». А на'В'КI).'10 КОJFОIj}ИТНИ1Й Crt'OCOIBYIOTb гоCtподаptCl'в'а ПOtJI­

УІІ\ІраШнIСI:JКИ'Й opHal~lelHT', в Я,КИ1Й TaIвcы,оїї СeфlП

і молorr та п' яти,кутня зіljJ-х'а.

ОРДЕН ЛЕНlНА­ чЕрнlгlвсы(Іи За

із за<il'hВ

1flузею

Ha,pO~HOГO

Y'Кpa'ЇHICЬ~OIГ'O

декора:тИ'В'ню['о

ми-

c'l'e'Ц'nвa.

УРАГАН, НАРОДЖЕНИЙ

!

1J16лatcl1'і

ДЛЯ

за,хИІС/J')'

щщі'віІв, з'ЯlВИ/ВІСЯ гі)l)НИlП «'кон­

щиrrь ЯіЙlц'я шкідни.кіlВ п()сі­ віІВ ОІ3И1М,ої і ка'ПУ;СТІЯІНOtї со8ІОIК, ЯJ6л}'Н'I"В>о.ї ПЛOlдожеркИ' 'l1a і'нших. 06лwс'на ,біолюборarrор.Ї1я вже

ПОВІДОМАЕННЯ ТАРС ВLДПОВ1дно

до

програми

стеми 12 червня 1967 року о 5 годині 40 хвилин ІМОС­ ковського час,у в Радянсько­ му Союзі здійснено запуск l\осмlчної ракети з автома­ тичною міжпланетною стан­

цією

бl'l\

планети

Венера.

Останній

в

ступінь

ракети

попередньо буз ви,ве,дений на проміжну орбіту штуч­ ного супутника Землі, а по­ тІм стаlр1\У'Ва,в з цІєї орБІти і забезпечив ПОолlт автома­

тичної вагою

стаН'Ц'll «Венера-Ф> кіЛОГіра,мів.

1106

Політ 8Jвт()матиЧJIОЇ CT8JHції до планети Венера три­ ватиме більш як чотири мі­ сяцІ. За допомогою наукової

у

па,ртиза,н'

ВИIЯJвлені

Т,Р'У;J.ЯЩИІ\!\І

ЧЕ"р'ні.гі'в~ь­

КЮЇ ОІбласті В боро,тьбі 3 Hi~eЦb­ ko-фаIШИIСТ'СЬКИІ'vIИ ззгарБНИ<!oJа\1ІІ В П€lр'QД ВелИIКQЇ В+ТЧ\lЗ'НЯJНОЇ В;ІЙ­ 'НИ, і за }10пііХІl, IдОСЯГНrуті ,в роз­ в ИГІ'1к У

Ha'pO'ДHCJ;ГO

ГОСJПоtдаIРСТ'ВЗ,

п,резщдj,я Верхав,ної Рали СРСР 'HaIГOIpQД~a ЧеР!Нlllгіlаську обл,асть УІКlраlїlfllCl>КОЇ РСР ор,дено'v! ЛеніІна.

ВИ'СОI(А За

НАГОРОДА

,ПЛО,ДQmворну

ро,бо,ту

ПО

ко­

'М')lніIС'ГИIЧlНО~У ВI~ховаlI'lНЮ llРУДЯ· ЩИlХ ЛyJгаlНСblКОЇ ОІбл а,ст і , м061.1'і­ заuдї Їх на ,ВИІкон,аliіНlЯ за,в,;J.а<lIЬ

,ГООПСlд.аlРСЬІКОIГО і культ,\'Р'НОГО бу· Д,iIВHИlЦтва, та В зв'язк,у з 50 l річ­ ЧЯІ\І

з

,мера

Щ~Я

ВИ!ХO!!l.У

ПреЩДLЯ

першото

Верховної

ОРСР наlГОіРОіДшла

но­

РЗ'ДИ

сонячні

Вмикання тел~метричної, ,ВИМ1(рюваЛI>НОЇ і H8JYKOBOЇ апаратури

матично грами

провадиться

відповідно

польоту,

а

аВто­

до

про­

також

за

раДіокоманда'ми з Землі. Спосте;режеНJНЯ за польо· том а,втоматичної станції, визначення парамеl'рів її т,раєкroрlї,

,приймання

на

землІ наукової інформації ЗДіЙОНЮЮТЬ'СЯ спеціальним вимІрювальним

на те,риторlї Союзу.

КОМlплексом

Радянського

Рух автоматичної станції «8енера-4:!> відбу.вається по

Щ€lДIРн\І' ВИI.'J.ало,сь НИlнішН'є л~то .на CЇlНО. У рад,госпі «За,вари[J.Ь­ КИ!Й» вирощено ХО'РОШИЙ ~РOlЖalЙ, і тепер В ,розпаll'і КОСОВІЩЯ сіяних та ПРЩ:Ю.'J,:НИ''( траІВ. З 1043 гек­ та,рі,в уже з'lбра'НQ сі,но н.а 265 НЗІЙ'Кlра;ще СIРГШНІЇ,зоваIН'О цю ро­ БОllУ на. пеРШО~IУ' відділку, де

,кеРУЮЧИІ\1 пршu,ює В. А. Лі~щрЧіУ1К. ТУТ скошено по'наід 1оо гeKTalpl~B сіЯIНИlХ траlВ КО>Сl1ра беЗОIС'ТОIГО і ТИI\юфії'ВIКlИ. СіlНО ІВИІСС'КОЇ Я1кост,і. На БО гектшрах вано зпребetне, висушене, з 45 гекта;р:'в уже й ва­

'"

ТЮКЮlвгlне,

СІВБИ

.

8ИІ(ОНАНО (

Ч~р'ВlН'Я ,К'ОЛ<ГОІС'ПИ' і р,а,дlГОСПИ В іЦіло,му п,о ,КІР а Ї'Н і ВИІКОІнаL1Ш плаlН

10

СLВlби

ЯIРШХ,

зatЙIНlЯJВШИ

126

ТИІСЯІЧ

'ЯІРОІї пшеницk Ці,єю Ц'uнною КУ"'Ь­ "V1РOlЮ заW~5rТО бли.зько 46,3 м,ільгекта,ріlВ.

(ТАРІС).

Tpaeh."l'opiї, близьК'їй ІДО роз­ рахованої. О 14 годині мос­ ковського часу 12 червІНЯ

1967 вала

року станція перебу­ на відстані 112 тисяч

кілометрів точкою

від

Землі

земної

над 3

поверхні

І\оординатами 70 градусів ] 8 м!н,ут сх.ідної довготи j

6

I1радуоів

ної

мінут

півден­

широти.

Вся

на

29

апаратура,

на

станції

ОКLп,адена

В

На косовиці llpalB В И'СОG<СІП'РоДУКIТИlВ'Н{)Ю РOlботою В;ДIЗlНalчаЄТI>ОЯ 'ГраКТОРИІСТ В, д. :V\амай, ,а на ТЮКУ1ва,Нlні а:IНа. П. І, ПО,;ІІя.ко,в.

Норми 'ВИlробітку

з

ПОUl'Я

і

сіт!о

СКИlртуємо

поблизу 1іва'РИI~НИ'ЦI>КИ,х ферм, шоб іЧИIМ'КУ не б'у1ЛО пере60lїВ з дос;таIВI~ОЮ KOD'\1iїIB ХlУд'обі.

За

пл,аю)(~"

ра,щгооп

цього-

,рок,,>

наш

повинен за'ГО.ТОВИТll

2165

TOНlH бна,. Тепер же баIЧИМО, що ре8ІЛЬІні МОЖЛИlIЮС.'I'іl у нас більші. пл.ыки з Гletршаго У'КОСУ одеРІЖИ­ МОІ ,не менше 2200 ТО'НІН UflНlHOfO

віrгаlМ'ЇінIНОГО ~(()IPMY. А дtРУIГИIЙ )'1кі,с :Д8IСТЬ нам ще ПРИlблизно 500 ТОНН

ХОірошого

сіна.

С'лво;реНIН>Я м!їwно'ї зи стаlне надіlЙIНОЮ ІЛ i~B ИіЩ еНlНЯ

бll'

В

КОРІМОВОЇ ба­ Пе'реДI~l\ЮВОЮ

пр М') 1К\Т и.в.н ос Т і

ОС:('НІНЬО-ЗІ~~ІОІВИ!Й

x,ytд 0-

стіlЙЛОВИЙ

n€ipiQl,:J,.

ВС,НИ ВИКОІНУЮТЬ

головний

,І. МІЩЕНКО, arpOHOM радгоспу.

Добре росте картопля доБРОі\IУ

вста,новле­

стаІні

Iн"tЗОlваIН&

.лаlНіка

Віlюора

із ЖерщіlВСЬКОIГО ВііiдtдіЛlКа

на

та:ріIВ,

-. кatже лar ..ИЮВИІЙ. -

'РЯJ~КИ

РЇ'В'КI:.

ЗЗІВШИК:Ь зібрати пOl булblб з ,гекта,ра,

піtдiЖИlВIІІ.1И,

Фесюка

flIРQlПOlЛОЛИ.

pa,дlГOC-

зБИlра,ти 'Вlро~ай

пу <~БобриІцыиій'>>.. Площа ЧИlс.l1а 'віщ б'у1Р"я.ніIВ, ПР:)1НТ ГJ1И1боIКlО ІРОЗЗоJ50В'Я-

цен'ГнеріlВ '\lехаlНіі'ЗаrrОРIІ

1,25

ДIВ:чі О:ЧИlсти.~И ка,ртоплю Вiilд бу.р'янliв· і, 'Піl.J,ЖИ'ВИlЩ аміаlЧ,ноlЮ сеЛlіmрою.

юіс~ька

Незаlбаро,м

,ЯІWОЇ

посади.ли

БІЛЬШЕ МОЛОКА ДЕРЖАВ!!

14

Ії

разі<в

ПОЧНelМО

МО.101tди:х

БУJ1<ьБ.

Gтa<palНlHo I1tОГЛ'ЯJдаlЄ каірТOIIlЛЮ ІНа та'К:IЙ же за РOOlм'.ра!Ми П\lющі ла,Нlк.а Пеl1Ра. ХИТРОІГО, ,котра, виро­ Щj1Є БУЛblБи з ''ІІ!lнliма.1Ь1НИlМИ за-

трата':lШ РУЧНОЇ п,рац';'. .llЛе,ханізаТОІри зшкіl!!lЧlV1IОТЬ ~lіЖІРЯідIНИЙ аБР0бітсr.{ і 'пі;J.'ЖИlвлеН'IІ'Я посів:lВ.

Осо,бли.ІJO до'оре ро<СТе р,аНIНlЯ

-

ка'РТОIПЛЯ,

І. ШВАЧІ(О.

гек-

агітатор.

ВОНИ йдуть попереду

На,С'таlла по'ра

ВМИlI\ОГО

)! ().1 0- пода'р,с'!',вах

сер,еДНЬО.l0UО<ВІItИ

на-

'ка. З ПI)Чуl1"J1Я1~1 ВlncOKOЇ ,В;,1ІПClві-

дій за'ра:з Сl'lН(ЩИТЬ 10-11 кі­

да'ЛЬНОІсті

ЛOlГj)амUВ

Д~~Ж1liВИ

'ВИlКОІнуюrrь ;КОlлектиіВИ

З3ЮJlвлен.ня rвариНlНИЦЬ-

КИ!Х ферм ра ~ІГО'ОПУ «ill:JI)ClKi'B:Cb!ШП» (ДIJ1IНЖТ1Р т. Bn,,1riXa П. Ф.,

се!"р!"тар

партійної

МО'ЛOlка

на

кожну

фу­

раЖІН)' 'КClРOlВУ.

,ОСОМИJв() ,ніlдрадних У'спі~uв до­ Ctягли щярки ГШ.1Ива О.'1('1ксії;в'на

оргatні'зatЦ1Ї Лебідь, Га'lрн'а Трr'ХИJ\lіВlна Iiall\}"II,

М. С. Б}l;]lІік) і Ка'.1ИТЯН'Сь:!,О'Ї пта-Ганна МИJха,йдіlвна fiа·сЯlН 3 ра'д­ хоtфа,БРWl\lf (щрек,тор т. ку~реll-IIГ()СЩ' «ill.'ІОIС\I\ЇlВСIII\ПЙ». Вони на­ кО В. Д., секретарпа'Р111іо\rу ДОЮ ЮТЬ по 13 -15 Ii:.1ГIГ'pa\liB т. Заха'РЧІШI\О І. П.). В ЦИ\\ гос-

борту автоматичної

«Венера-Ф>,

кarртОП'lІЯ

105 гектаlр,ах, ЯІЮУ ДОС\~ЯlJ.ає меха-І дlвічі

140 "'УIШенИ1Й,

НИlМИ

гекта.Р·IВ.

IВИlканаlНО заlВtдаlНIНЯ ПО POI3~li­ щенню зеР'НlСlВltх і зерноБО'БOlВИХ. Іх пооіlЯ,Н'О біЛI>Ш ЯК 82,2 МілМіо­ lН'а, ,гектаIР:IВ. На 1,4 мільйона ГЄІК­ тщрів ,переВИ!КlонаIНО п.лаlН сіlвби

йонаl

пе:ревозИ''ІІ'О

аблааНIУ газету

я.к павїідом,ИlЛО ЦСУ СРСР, 'на

l'ІІI'LЛТblйоніlВ

решта

,неве.1И1КЇ IКОПИllJJі.

В

ПЛАН

на, 1120-1150 f1Iрсщентіu. Все зі>браlне і Вlllсушене

Ігектаlрах.

«Л)lга'НQкая Пlра'Вlдаl}) ор,ден(щ Т,ру­ Jl.ОіВ()ГО Ч€lР'80НОГО ПРШПОlра.

"ВЕНЕРА-4" В ПОЛЬОТІ

вуються хімічні джерела енергії.

УІ(РАІНИ ТА РМІОННОІ РАДИ

Сіно скирту€мо біля ферм

ОБЛАСТІ

учаlСТЬ

Е}'ІреНТ»

ВИJ)остила понад 400 мільй-о­ ВЕНТИЛЯТОРОМ HilВ ТРИtXогрwм. Цією СіПраtВOlЮ НаlЙrЛИlоші шахти мож'на зшиті ще 36 КОJIГООПНИ!Х л'а­ Пj)ОІв'іIТРЮва.ти 3 ДОIПОІм<;гаю вен- ,бораТОІрі'Й. ТМtиlм ЧИIНОI}f, О'!1lЮ­ ТИlЛятора, СТВОlр!"НОІГО в Дocr рюmЬІСЯ надійний бі'ОJr.ОІГічlНИ'П IIFIщыу.. ця у,стаНОВІка ВИJКИ­ щит YJр()жаЮСЗJДLВ і ла,нїIВ. (PATh\Y). дає що 3О ТИlСЯЧ К,у'бічнИІХ M!)fl'-

ДОСЛlджень космічного про­ С'ООіру і планет СI)НЛЧіНОЇ си­

а,КТИIВ'НlУ

CblКlO(\{y p'~1ci, М'У'жнkть і Сl1'lй,кість,

Тj)ИlXОІГра.ха,. Ця «ШС'НІЯ )JJj)'ilбнtа 'KIJIMax'a заража6 і НИ'­

Х у' Д ООК1Н!Ї'Й КiИIJlИ'М про Ле'Ні,на» прmКj)а/СЮГЬ ОДИtН

БровАрсы(гоo РАйОННОГО I(OMJТEТY І(П

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ I(иIвсы(І ОБЛАСТІ

не

ра'ми

Вlплі:таЮТЬСJl

ОРГАН

PtB ПЮIМФj}IЯ на ХВИЛWНУ. НовИІЙ

тЇ'JIЬіКИ' гі'РНІИІКі,в. Y;c,Тta:HOIВ.Ka УРОР С. КИ:РИ"Іе'НlКО і ХУДOJЖ­ д()бре за'РЕШОІМ'ендytВа,ла се&е в ниця Н. ЕлefЙ'Н за.К'інюми ес­ маlР'1'elRі' illCІ>КИХ та хіміЧНИIХ це­ к,із веЛИ"І~:JIЮГО Ю'В wншн ого хах. ки.Лlfма «IШClН'Я Пj)(} Лен і Нlа» . ПОСІВИ ЗАХИЩАЮТЬ ... В Ц~Jl'ТlPi ,ВеІ;1И1Ки,й П(Jlj)'І1Рет КОМАХИ Jллі'ча, lJrИ1жче ЗО'.10ТІШИі лі'l'е­

()рганічно

коп.

'ПСІСЯ­

,~НrиНlГИ Іна пі';І:ТРИМlI\У aj)aI5,cыотоo 'наРО,lУ віД\JУ:JИIСЬ 'l'аlI\ОІЖ у дe-Hiнrгpцi, ЧИJті, Запоріжжі, І\РИВОІ\ІУ РОЗL та ін.ши~ )Ііlс'тах

~

р.

1967 2

Ціна

УI@раи:на» 'З;lоралwсь на ~riTwHf jIОРЯI\И, Яl\і ЩО'ИШО ПG1ВеРНУЛИIСоЯ в Од,реу з :\,алеI\ОГО рейсу в АнтаркТИJІ\)". Вони гнjБ'НО та.вР)1Ва,.lИ

ЛO'J'ії. ЙClго у.чаС'НИIКИ вимагали ПО,ВНО:ГО ПРИlПИJнення i.l'pa,Ї,.1bCbil\O'Ї агресії. ПО ВСЬО)!У ДО'нбасу ПРОIКorrипро'тест}"

15 ЧЕРВНЯ

ра;rян,ськОІГО уряду про РО'ЗРИВ ~IІ\ШІI).\larични,х ві,~но,син 3 Ізраї­ .11',\1, вИlС.1СІВtlI.1И па.lff\У СО'lіда'рI-:I:rть з ара&СЬtКИI\!И краї,НaJ\!И. На бn'рту киrrо>оа'зи «СruвеТClI\&Я

rаю"ть на CJВ(JБО:lУ і p-е.зале,жн'їс,ть ара,б<сЬ<кИІХ краії:н.

~rіТlш~гіllJ

72 (2611) ЧЕТВЕР

ті\В1, на IпіД'J1РЮЕКУ Clправе~лиlВОЇ БGtРОlтьБи наРЦ:IВ Ара оськото Схо­ ду. Д(1,\Н~НЩИlIШ ДО'НРЦIJiКО,го )!ета­ .1Пігі;ііного ЗaJВ'(ЦУ, гірники шахти «ХCt.l0дна Ва,.1ка» в приЙіНЯТИІХ реЗОЛЮ''1іях С'Хlва.1ИJ.1И Заяву

ПjJOlЙШСIВ мітинг У М{)І(ЖОIВСЬ1ЮМУ і НСТИ'ГУl'і ТОІН:КОЇ хімічН'ої те,хно-

ХIВИlЛЯ

Рік видання 28-й

KparU, єдuа~'1,mеся!

щщоо:а в,ід КОРОІВИ.

Відстають

працює

нормально.

І{оординаційно-обч и с л 10валнний цЄ'НіТР обробляє всю одержану інформацію.

3 ВИlк'онаннЯІ'If

пі:врічноtГо

плану

П'РО\1а.жу м{)!ЛО\Ка дер;ка:в.і 'І1вюрин-

НИlки,

раДІГо,(ші1В

«Гоrrю,ів'сь.киlИ»,

«IВе1.1ИlкаДИL'lfеРСI,ШИJИ»,

«'Гребухilв-

н~заці'Я)1

названИІХ

ГОІСlПодаРIСl'В

СiJlід зве,рlНУТИ у,вагу на підвищен­

ня

:ПР'ОДУКТИlВlН(Jсті

ГPO'~IЦCЬKOO'O

т.варwннищгва, широ,к!) j)О1ЗlГОtpнУТи

СЬІІШІИ», Ha~Т'o низькі на','1О'Ї ,в І соціа.'Ії<сти.чне 3\!Cl'га,ння СеІред ВОІГДaJні(ВСЬІКій, Пухі)в'Сlшій та Се- ПРа.ц'ШниlК~В феvм, М0І5і,1'і:ЗУ'вати 'lfИIПО.Jrк1ВlСl:ші,И птаХОфа<бtpИ'Ю1Х. ЇХ 3}'СИ:JIJIIЯ на успіlШне ВИII\О'llан:ня

апаратури, встановленої на автоматиЧ'Jiій станції «Вене­

ра-45> , в пр()цесі польоту пе­ редбачається проведення

ДиреКlЦія,\! та

паj}Т;IИНИМ

ор.га-

ЩІа'Н~'В

дру,гого

РОКУ

п"ятиріIЧІI\И.

ШИ'РОI\ИХ нау.козих дослід­ жень у !юсмічному просторі.

ДЛЯ БЛАГА

Для живлен.чя бортової апаратури автоматичної стан­

цП

«8енера-4»

НАШИХ ЛЮДЕЙ

використо-

-НОВИй КОМБІНАТ ПОБУТУ

"Koemoe-16S"

ВИ'Ріс

в польоті

12 ведено

червня в СРСР ПlРО­ черговий запусн

nrrучного супутника «І{осмос-165 5> . Максимальна

путни.ка лі

седа

від

Землі

відстань

повеlРJші

су­

Зем-

1542 к1ломеl'РИ. міні­ мальна 211 кілометріВ. -

по

Я'К'И

еле.ктроен€!р,гі,я

з РЗJliЯIНСЬКОIГOl Союз>у НatЩХ'ОДИТЬ У ~pa>11Hi со.ціа.l:IСТИЧIІ·і ~раї'ни.­ У,ЮРіЩИIН'У т,а ЧеХОСЛOlваIЧIЧИlНУ.

ФОТО Л.

Kosra,Ha

(ФОТОХРОІніка РАТАУ)

я:кі nриї1хаl1IИ

ВЇ'НIНИЧlЧИ'НИ

Яwпіль,сь'КОIГО

в

З

цеп K}-'T~OK

у'сіlХ

кі,нціlВ

країни.

Рік у

на цеН'І1ральн'ЇЙ іВулищ4 КаrчкrВIКJі

ність

j)UK зро,сrгає ПОІПУIЛ.JDР­

ХlМNIІ>НИ:ЦЬ'КИ!Х лікУ'В<WIЬ­

palНaHY .на Ві'ННИ'"ІЧИlні. В ньо­

HO-lм'і:неvаUIЬНИ:Х

\!у

Іре­

вод. I\li.'Iы'їtcTьь JIlюдеи, що' лі­ куються, збіJ.1ЬШИwlatОЯ 3 7 ДО

ІМ 01lТ У е'mжтро- і рад·іоаlIIа'ра­ тури, ше,ВlCЬ,КУ маистеРIfИО, го­

Тільки в оО.'1аСflіlЙ водолі'карні

обладнано а'Т'ель~ МОД, пе­

j}yl\арню,

На Заlкарпатті. ЕлеКТlролі.нія «Ми'р»,

ХМІЛЬНИК КУРОРТНИй прийнЯlВ по,над 850 ЧОlЛовіlК,

IмаlЙlстеl'НЮ

'ЛІ:}

тель. ЙOlГО збудував ~1i1СtЦе,вИlЙ 'КоJr,ГООП «ДРУЖlб·а».

22

ТWСЛЧ

ЩО,року

9

чолооіlК

раIДО'НОІВИХ

на

03Д'(Jj)ОМЯЄТЬСЯ

тИ(?ЯЧ ЧОЛОJJШ,

рі,к. по'наіД


До

мозок І СЕРЦЕ РЕВОЛЮЦІ!

50-ріЧllЯ

Радянської в.иди

Публікавані тут вперше раСlиськаю маваю УРИВКИ з кни,ги «Расійська ревалюція» належать пе,ру видатного. діяча амери­ кансько.го. і м'іжнародно.го. робітничо.га та комуністичнаго руху Уільяма Фостера. Автор був одним з ТИХ, хто не тільки з за­

!

Він бачив і чув В. І. Леніна на ІІІ конгресі Ко.мінтерну. «Мій інтерес до Леніна, писав згОдом У. Фо.сте.р, був

ПОВ~ІНУВШИ'СЬ В Америку, якій

У.

Фостер

розповіlВ американському народові

глибокий

написав

Жовтень, про перпН роки будівництва

вплив

книгу, в

правду про

ВеЛИIКНЙ

Радянської держави.

Про.поновані нашим читачам уривки з книги У. Фостера будуть надруко.вані в збірнику «Великий Жо.втень і "'рогре­ сивна Америка», який випустить у цьому році видавництво.

«МЬІсль».

кі [J'РОібл€fЮ!) ,р'е!Ю,,1,юції, вони з.авоюваl1I,ИI СЩЩЯ 'р'ОІб&ГЮfКіУВ, селян і со.1ща'тсы!и1хx мас .j по3бatВИIЛИ бази ,всі і'нші 'ве.1икі пол,іт~н,і паtpтії ..

ПРу'lрод,на

С:'ЙСbllЮЇ

сила

баlгата IРЗlЗ

б НШК С:В'ОЇсХ

росі,йськИlХ ІРО-

Marcll

і СЕ'.lIЯIIІ піlдня.1lИ1СЬ nrроти

,8

ГООПСІ'~') :18,

пов'а.1lliIJИ

'"

ї~

і

6ЗіВЩ'Я1КИ

на -

А оо~і'1!ЬЮИ

С'

МИIКО,1а Л€ІНІЇН' (В. ГОі.юва

іНИIЙ

р,:в. -

мозок і

іщеалИІ ЛIQДОО да,ної

сфе;:ш, то ці осареДIКИ, ЯІК п.раIВИ.10, є госncщаIРЯIМ, И' стаlНОВИlща. В цїJJJCI\O\'Y Комун'іlСти.ч!llа па.рті,я

C\1K'YlIlrHI:iCTb

,в ій­ іlll'illИlХ

І. УЛblЯIІ!(lВ),

На,РОДIНИIХ

IГОЛОВlна Фі,гура реIВОЛЮЦЇlЇ ... Гіщно

пю,д:1lВУ,

ОrJюче IВИ'Зlна.є

КОім,:са,­

рос I'ЙО>іКО І

lНаакіЛblКИ

ової

Лен'і,н

поми..лIКИ

і

ЯІК

ocep~"IB, Зlв'Я'3З1НИіХ ІВ є'ди:ну ~аr)lo.аючи 'ні .нз як'і обставИilIИ,

І ІКаЛИ цей ІВми- Воя КОМ,\1Н'іcrи,ч,нз па'рт;,я IВ'ИІЯ-В',lЯЄ

ха,єть,ся, зосере::\llr8lШИ .в собі І\!ЗЙже

РащИl

тиояч та- віг.1 "І'ІОНО оці:нlЮ€ оОСта.ювlКУ, не-

чезlЮfiЙ і ОК,lЗ1Д/ШIIЙ :llехаНlіз.м 'Р'У-

,ЯІ~

ПІР СІМ lflСЛОВИІХ,

КО'\І'у1Н':,ста\1И Р\'Хі'1Є ,ве,1ИІКа ідеоя, і BOHI~ alБСQl,lЮТIJЮ не ШКО,­ ::\''у''Ю'ТЬ сЄ'бе 'ДjlIIЯ ЇЇ :ц.; ЙаН€I!і'НІЯ .

В

га

ЖIІ'ТТЄ/ВJlІИ це-НТІР р,еВОЛЮUIІ... Б .. " І ЛЬUЮВНlIШ, ,П','~НJl ше ВДОІМІ.

,поmітW-I/НИLХ,

ОСЄіРtUІКЗЇх ЗlВИlчайlНО АК Qlrюц€lНТ,РOIВа-

KlilX

Н3І~IIВluшиrи цеСll, N!lpa'BiКlHIII

У

сыс'виlх•• rП'рсфспі.ll;'ЮВI1rХ

ре,:-ІОІГИ' ...

ВОЮЮ'ТЬ,

Д\l~lla 'Р€1В0І.1ЮЦІI.", Це OtргаIН'I'ЗО[Jа,

йоrго В ЖII" l1Я 'в моїх ооероеДlках

IРОlЗlр,о1б.'JIЯЮТЬ закQlНИ,

;l"Г сфіі ЛЮ.:LCТ'В2. Сталося те, що ниrи , 'iJ оз ,t\l . .р\~IlI·~иrН': СИ1.па, .'B~'~Ba: ОРІГ2Iні'3аrцію..

НРIГlію6.1е1н,і

у

о'рган : за'uіях. В 'Р'езультат і ІВ ИlНИ­ кає НЕВ::\0і.1аl!ша СІма, Ч'Ylдова ПЗlртіrйна ДИIDUИlІміlна" Яlк:а ПРИІВОДІПЬ ()рта'ні1заIUіої ::\0 чер,гоlВОЇ I!lе­

Р ООС И;(С.~КА рево,люuїя-о;днз ТОоГО, ие ,моз'(ж. І нерв!!, серце и І ЯlВІ.1Я'Є собою П'СоД!! В

ІРО-

шир'тіlї

зб:ш;шуєтьоя

..,j'Ylн,іСТИIЧlне ,в'чеш~я.

... . . . . . . . ...

на'И:Вll:да'ГНIШН:Х

lМонtOПО.1ЬіНtO

соціаЛbl!l'е

кер:в-

; HTe.1€1I<Т) аЛblН1У і та,КТИ:ЧІН'У Пl'уч-

КJ:CTb тіlВ

і 'в

_

И

СІ.1ИIН З секре-

UbCI\1ry

:-Іог\ :тност і.

Лен,ін

rРОr,З.\10В-

г.OoВfl' СТ'Ю ЗРУЙlнува,lИ па.1іПI'Ч:НУ КОI:\1)1ніСТIІ. Я'В,1Я.ють собсю flаlртію НИІЦТІВО, то \ЮII'У'l1н:mь ,ЙQГО '}j€:ЗIДО- лІя€ 1К~lJIblJ('OtМЗ !ЬЮlВаl\іИ, 'він, lНal;(та ек о.l'oQf\1,іЧ'Н'\' СТ'Р)1КI Т\1Р'У ста,рого Д і і, і. ЯlК тільки ,ВСІНіИ ВЗЯ.".ІІІ в,1а- .1lа~IНЗ. ЗlВ'lІ'ЧаrйlНО 1.1:е:l10rКlраrrиltrни'Й ,і сrюром-

IреЖfD\!\·. ,Вони 8ІЗЯIЛИ пі;t KOIHrrpOOb ЗС\1.л ю, пі.J:ПIРИIЄ\lIС пв.а ІЙ щержаlВУ

і ВII'КСIJУ.IСТОіВl\IЮТЬ ЇХ У ОВО'Ї'Х ВЛЗСінтереса,х, ,не ПЛ,ЗТЯЧІІІ дalНHНІ! ,ніЯI Кlfі\1 eKCn,l'\,aTa'TOlpal\l, Св': г Щ~ не баЧlІ1В таl:,Ого .глшБОКОfО

JllfoX

СОЦ:2сШНО,ГО ,пеоре8l0РОТУ... РОlсіГIСЬіка ,революц і я ПЄ1РЕ'Р'ВI;~е

1!lГlКepe.lo

це без-

по.д:и'ву

!Д.'!Я

б\l;J,ж'уаЗНСIГО сві,ту" .

ст ИІ "И "о задово .'lI)' '8ІОНИ ІП.ри , уп", '" '"\10Г Ha~o'" НЗРО" ВИ .~'еНlН'Я '8", І , ·v",,\. ..... r -

~lаl~ЗIВ '\IИIРУ, і біль.шоtВИlIШ н'егайно П/РНIСГУ'JШ.1lf ::\0 \1И'~Н'И'Х перегоВСlJі,в. що за,К:,нrЧlll1I-1СіЯ через кї.1ь"3 \1 ,СЯUl 'В БреСТСblК'ИІ~{ І!ІО'ГСІВ ОФО\І, НЗ!РОJ. 'ВИІ:\ІЗ'Г ЗrВ хл і'ба, і ,бі.1ыu)Іви--

IНШIІІ\1 фШКТQР'ОМ разючої '>10Г\1Т\нс,сті КОМ'''1Ні'стИ'чН'ої ПЗlР''Гї.ї Ро-

с':ї є ПРalви.1Ь1Н l е РІОЗУ:\l.іIНIН,Я ІНею CJ810eї !Ролі В ,реВОiIJIOIUії. BorHa ПОIВІн і,стю УClВ:IдОIМ'l'ЮЄ, ШО я'&l,я' є собою ':\Іиrc.1Я<JУ Й д::я.1Ь.НV чаСТfDН'У пролета,рі2lТУ,

і IB':I.JJB8JКJHO ПІ;Jеюн-

КІ! В пе,ршИlЙ же день прихо:ду дО

!І\Є на lПюаlВО ,lІаllра'8V!IЯТИ маIСИ...

fMaOДI!

ВОlна

IнаціОIН'а" ':З'\о1ВЩ.И

зе\1mю,

а

чЄ"р€'3 деЯІІ<ІІІЙ ча.с пр 0:\1 ИСЛО8lі ПilЩПРИJEМI Сl1ва , На'род , ВИІ\1агаIВ СІВ,об ад 11 , і бі..1Ь1ШОI3ИIКИ ЗНИЩИШІ ВС/ЯІКУ ,подобу 6\lржуа,зIН СJГО Пlра,в-

СИlCтемаТИIЧНО

й

ЄlНE~pririll'o

Але ЯІ~ШО революц':я - це чуДО, то llВ'<J(РЦ'Я Ч\l::\а 'Ш\,,,,ати /Не да.1еко: це 1\0\1' \lн,і'СТ!JЧlна паlР'l'ія Росії. Ця орога.н і'ЗЗlЦіlЯ ощна з

л 'IНІН,я ,і

В.1а:д,у про-

бе,р,е ІВ ОВОІЇ 'р\'ки )"І1ІраІВl1іНІНЯ ,гро\1,аIдСЬКlI/\!И' '\'стаlновами. щоб .110стаrВИI ТИі Ї'Х 'ІІа ШJl'ЯХ реВО.rIюц-іIЙІЮЇ 11\':,я.1Ь1н'Ост,і. Ор,'Н'ією з ОСНОВНИ,Х СН,1, я,кі

Cl1Ba. деЯІкі наlЗИlвають ЇЇ :\ІОЗlКОМ реВСl)]юuі'і, ТаlК ІВСІНО : є. і більше

Саме ці. WtВИt!!iкі й ріШуlч'і за,ходи ~іЛЬШСIБ'Иікі'в заlкла.1И фунда-

ромену орогаН!'3аl!l;:Ю КО'~I,\lН':СТИ'Чної ПЗIР'ТVЇ і rнаДЗJЮ10 їй ма.гут-

В':t.J.::\алн-

ВСЮ

НЗlй'б:('1Ь1Ш Іразючих в іСТОІрії люд-І летаIРСЬІКИl\! Раід,аl:>l.

KorM~oMoJIbcы11

РИ

вшно,

ПРОХОІДЯТЬ

з rОСТРI}Ю

I\ОРИJCні.

ювакіlВ у

і

НИіХ

офга Нl'ЗО­

Кі\И1ТИJКО'Ю

д<Улі'liіrв, ТІ} TaJКi і

~60не­

зоорw ц1ка.ві

Вони

вих(}вують

ді'Вlчат,

ВWlіЛJшають

ба!Ж' alННЯ

вИ/Слоrвити

ДИВНО, ЩО юнаки дЇ'вчата були позбюв;rені МОЖJlI"В'ОСl'і на ' ВИlд}'М,ку, творчі,сть, ініціа­ illИіта'нlНЯМ да.'ІЬШОГО розвит­ КУ фВ3КУЛЬІГ}'ри і спорту при­ евятив

ClВIIИ

ІВIИlСТУП

еlЛеК'гро­

КРУТО­

зварнИlК М. МеJIЬПИ'ЮНIКО: - Опorpr БУ'В і є навід'Є'М­

CaNe Тalкі збори відб)'~lИ'СЯ

ною частин!}ю жиrrrя CЇl.ilЬCbKOЇ }Іолоді. Ми ран~ше брали

свою

ДYiМIКy,

лодь,

а'КlТивіIJУ'ЮТЬ МІ}­

РО3ШИ1j)'ююrь

її

зі,р.

неrщО.:lа'вН'о орга,нізації

в

КО;,I'СО'МООlЬСbllі'іи pal;:1lr{)ICI!IY «Тре6у­

учаіОТЬ в раЙ(}!FН1І'Х 3)IЗJГаlН'НЯХ,

П/РQJВОДIf\ЛИ ClВО>Ї ТY'IJlНіри, опар­

МИIРИТИ1С'Я з ТЮІ, ЩО В сеnі за·

такіади. 3а'рею робота. СПОРТИВ­ НИlХ се<к,ці,и ионує rїЛьntИ на па­ пері, В цьo~y ТaJКО'Ж не')lала вина М~коли. - Від mоцей відіjJIВ,аIВIС'Я,­

недбана фі,зк,улитР'НО-СcrщртИіВ­

З'робив

на ро'бота, ю)~rmIольсыіi

Се<к'ретареві меХа'ніrзато'Р Вале­ рій СOJIОДlКИlЙ. В [І{)І.'І,і і на

хllв'сыwи> >. . І

не

вИ1ПЦКОВО.

ІОєї IПРИТН'ЦlfJпавої, діЛО'В{)rї роз­ М'ОВИ

ДЗJВ!FО

чекали

чл~ви

ВЛІ~СМ. ВОВИ не могли нада.,і

ри

)10 3

3:60-

ві'щБУ'Валис:я 1"і,д ВИ:Па;(КУ виmадку_ А ВlСе це сталося вини М~к,оли М,едЬ'lIWЧ еНlКа ,

секретЗJj)Я

КОІМіСl1мrольсь~0JЇ

СJПра'ведл~вий

тра'кторних

Роб(fJ10Ю

ста нах

МОЛОДИХ

не

ДOlК:,Р

буває.

ме,ха!НіЗі!!ТО-

ж

тра:rШЛ(}ІСЯ

з

лих

Не

,вишраrв;,а:в

ла Зі'наїда Вілоуеова. -

Осlі'О'Вні

мїlcть ТОГО, що'б буrrи щ>икла­ дом ДЛЯ іншlІІХ, віlН саlМ непри­ ст о.іі н О

Л ОІВО Д ИІВІСІЯ

ІВ

,гр ЮІ а;(­

СЬКІІІХ ,МUСЩЯ:Х, був 6рy'l'aJIынlм З товари;ша.мИ!. Отже, за.лиша­ ТИ ЙОГО

пі

ceKperra.pNI

ра'Нr.lГО

KOMiTetry вип'равити 'ВИ­

ямені недолі;ки, по' силшги :ви­

ХО'ВІНУ РОібату з ~1(}:JO':jДlO. Чле­ ни

ВДІіОМ

lІаlюрее.1И.1И

захо­

ДИ по ГЙАні.іі 3}1стрічі 50-,Р~ЧIЧЯ

Вешf1КОГО ЖQlВТlІЯ. В. член

бюро

ТУРПІТКО,

райкому

кам­

'f1РИ1фa:JliWИ

ва

ор­

Які

15 червn'Я 1967 p~y.

I\JpacHo-

наї партії. З лютаго 191 і року за дарученням паРТI1 ВіВ ,револю­ ційну роботу серед солдатів Са­

марськО'го гаРНІЗОНУ (нині м. Куй­

з'єдналася

12

КjРOlКИ

зроблені

постаІнави

ЦК

по

КПРС

дою -

це

питаIН'Н'Я

деП1)rrат:,в

З

ГР'у'дящи.х .

ДСIПСІві'дідlЮ

ВИСТУПИrВ

га.10ва

Раі-1,И

ав.:Й

ВПЛИІВ

.lіЯ .1Ь ; l іс ть

ГОІГО­

Я'К

на

гос­

ра,дгоспу

CblКy Д і'!Iс1Ь1Н:'С:ТЬ, а ШЛ'ЯХ()\f ІК!()ІН­ Тlр,а.1Ю за ДОіl'РI!lма'НІНЯ'М заlКОlніlВ і

rp':ШeJIЬ вищезГZlдaJНИ'Х орrгз'н' іlВ даржа'ВlНОЇ мад,", за ЄlВо,ечаlQНИlМ IВИlКОlIдI!1НЯ>.l перед

леНlН'Я C€lpeц

PQJ.1i

ПlJlаIН'~

д,ерожаlВСЮ,

і

зс,БOlв'язаlНЬ

ШЛЯХО\1

ПОСИе

ОРОГЗІнізато.рської роБОТІ! населеJ-IOНIЯ та п:t:LВИЩВ'НlIfЯ деПI\,таггі:в на ВИlрс,БННЦ1'ві.

сесі,ях

і, засі,ДЗIНІН:ЯХ

сільра:ди

БИКОІН­

О ОПJlВ ор Ю Ю'ТblCЯ

а~т.узIJIыlf,' lНасущн'і пита'НIНЯ ра\!{­ <ГОСПІНОГО ВИlрOlбiНИ1~'Гва. ТаlК, на OiдIНOMY з засіщаlНЬ сіJl'blВИ1К1О!!ІЮОМУ дemуrr аrrи і ЧJJ1ffiШ ви,кOOliКОМУ го­ ,в()lРиmн Пlро пі(д,ГОТClВК'У і овoєrчас­ Іне ПJ)Оведell!НЯ Ве'СоНІЯІНої сі9би,

п,р'О 'ГP)'lдOBY' ди.ouИ·П.rIіIIllУ Іна ПВlрШОІ:\lУ B:~i"IKY рад:госп'У, А ІВ кін"

козацьких

СlйювО'ї ради ДалеКОСХlідної рес­ публі,ки. КО'мандував військами в боях ,під Волочаївкою в 1922 р. Після громадянської війни, пе­

ребуваючи на відповідальних вій­ ськових

по.садах,

у тому

числі­

помічникО'м командуючого. вій­ ськами Українського військО'вого акругу,

зробив

справу

значний

розви,тку

і

внесак

у

зміцнення

Зброй,них СИЛ нашої країни. На фото:

В . .к. БЛЮХЕР. (ФОТOlXlРOlН!IКЗ РАТАУ)

.lілка,х, 8 qРИlгаДd,Х. Та ,кі заlсі­ ДЗlНIНIЯ в,же в" lдJбулИlOЯ на дJP'y'ГOM Y , третьому і чет,вВlРТОJМ.\; 8оі.ді.1ілках.

Тут

о.БГОlво'рено

Віc'Lзна,чиIВШИ успіхи В ,діrЯ"1Ь1НО'С­

жаіі і ВИІСОІКУ ПlРОідYll<ТИlв,н'іIСТЬ ху­ доби В рад!гоопі. Цим і ВИIЗІнаЧеІНа,

заlраз

свої,х

вист,упах

Мехед та

до

с.,зrв­

деПу1таlТИ

Ф. Д.

В.

І.

Буя.10.

депутат М. Т. Кроль ГОВClРII'В ПІРО робо,ТJУ СТlріЧ'КОВО-l'кацькоі фабрики: У'чаIСТЬ .д,епутатіlВ ,Б ні'й, ДОiJ1риrмаlНIНЯ фінансової диrcЦИI!l\l і ­ 'ilИ,

'СІвоєча 'снаl

оплата

грашови, \

плате.ж.·IВ, ЦЬО\1'У IІlfтаlНIНIЮ ПіРИ­ аВЯТИIВ овій ВИіСТУіП деП()lтат

І.

Маслюков.

1'. -

Необхі,.'1ІН'О сі.,ьраді, ВИКОНІКЮ­

.\1 у'

депутатам бі.1ьше YlВalГIl ПIР И­ Д!,lrяти ,ВИХОІВн і'Й роботі се.ред .ро­ б:Тlників ,ра :.го с пу, ЗОll<;рема, серщ \10~1'C1дi,

с,казав

-

у

CBoe:\lly

ОТ~lniі вчи,те.1ь-,пенсіанер Медведен,ка.

Про тата,

почесний

ліIВІСblКО,Ї,

ЦК

В

Ф.

деп\­

роботи

СЬіКИ/Х Pa~ раЙQlНУ, зо:К'ре~lа IНClВИ

вl!­

г.

оБОI!~'IЯ'30'К

поліlПШe'!llНJЯ

сіль­

Гог о­

овітлі ЗГЗіда,ної поста­

КПРС

гооюри,В

голова

,ВИ1IЮНIКОIМУ райlРЩ::\И !IerryгaTtB ТРIУ­ ДЯЩИlХ П. п. Білокінь.

~ІИ . Сільрада ПlРаКТИI<УЄ '8І1'Ї8ні засіlДЗllliJ-IOЯ ck1b1BIIIIOOIH'KOMiY на віl).·

ста:НОіВа.

за

пі,Д'готав,кз

t!OГO юві.,ею РаДяrн'Ської д,еjJ'жаrвИ. На ЦЬО'МіУ пи'гаlН'н і з\'шrНIІIJIИОЯ у

(В цеНl'рі) за складанням плану роботи .

обговорено

ПІРО

гі сі,.lЬіраJJ:И, Ч.~ени раЙlВИIК~НIКОIМ~­ ГОІВОРИ.1И пrрО надоліки В роботі і ,раcrИ,lИ, тк ЇІХ )lC~111'УТИ . ГОЛОlвне зараз БOlрсrтьБа за ба 'гаті 18'1'.0-

KOIН'KOIMY

cec~ї Д,(JJ:'ЛЯД

питанlН'Я

]\(щнerhrНIЯ l1р,уrд~во,ї ДИlсци[м1ни.

посіlВа-

на

",ро

в О'точенні біло­

військ.

Західно.му ФРОНТі в баях за Ка­ ховський плацдарм і Перекоп. У 1921-1922 рр. Блюхер - го­ ловно.l<омакдуючий і го.лова Вій­

ці

ТР21ВІН'Я

Армією

сорокаденно.го

У вересні 1918 року першим у Радянськ,ій рес,публіці був наго­ роджений орденом Червонаго Прапора. В 1919 році камаидував 5t-ю дивізією в боях про.ти військ Колчака, в 1920 на Пі,вдеи'но­

На фото : члени mіНОЧОЇ ради В. А. Гайдаш, Г . П. Сидо­ ренко , Г. А. Степанова та секретар парткому п. ю. Бреус

пи:та.НIН,Я

ЧервО'но.ю

,після

герО'їчнО'го рейду

обговорено В

Гс,голеві на. tВI JlїІЗ>НQJ\1У з асі,д alН1H і ВИІКОJ-IOКQ:\І\' Б,РОІВ а PCbIКOЇ райраДІІ

«Г(ХОЛ;I!IJСblКИЙ:О. таlК і Сl1;Jі'ЧКО8l0ТКЗЦblКОЇ ФZІСIРИlКИ. фі_1:Ї фаlБРИIКИ X}1дOliКIHix ви:;юБIВ та :НШИ1Х }"Ста­ нов і с'р ' га'l!1і'зzцій см а,. ОВ';ІЙ 'вплшв сіЛblрз::\а зд,і.Йон'Ює не Ш,lЯIХФI ,втручаlНlНЯ У ВИlроБНИ'ЧО,ГООПO\.'l.аIР­

Фото В. По.10т'ня'ка.

з

в~ресня

всього ДІЛО

« Про ПОЛ:'ПШ6НІНЯ роботи сіль­ СblК И1Х і сеЛИЩН'ИIХ PaJJ: де-путаті'в Т'РУJ.IЯ1ШllіХ» ГОІГОЛ:ВСЬКОЮ сі"blра­

ТИllто на зборах. А Їх у ~Ia'c )Іайже не 'бул!}. 3асідан'Ня ко­

2

,пе.рші

З>Д'lй,анеНIНЮ

На

ж и т т Я»

Кастянтино­ Камуністич­

До

подарсЬІКУ

Велину допомогу парТійній о~аНізації пухівсыїї птахо­ фабрики Е проведенні політмасової 1 виховної роБОТИ надає жіноча рада. АктИВіСти турбуються також про поліпшення УМОВ праці, культурне дозвілля і вLдпочинок трудіВНИКіВ.

У 1916 раці Василь вич вступив до ла,в

ва'НІН!Я.

ком,у

«Н ОВ Е

ДЛЯ

я'рIсы()Іїї ГЕС. Вl'н ТГРОЙШОrВ ОIС­ HfiBH,i - 1~IІПУ,lЬСlві 'ВИ1пробу­

колек­

Г}lBM~· До ба.гатьох спра.в ру­ ки не )lОХО,lIf\ЛИ. Тому Й не

'fIPaIH~ Ф O<jJI." а -

заіВоді

За остаhl:і I : I Й' час ВИ:КОІНІКОІМ С:'ЛЬ­

життя

за~важенrня ТQJВal]JИІШ11В не 'реа­

~,іло­

'ВИТ()ІТ()Іlюени~ї

Зап о р іІЗ ЬІ\ ОШ У

торноч

раr::\и' IПОСIІ.1ИIВ

Ми'Ко.­

Mrгeтy 'не П'РОВОДWil~СЯ. Мико­ ла все «'ВИ:РЬШУ'В'(1В» с&'І. На

тИ'С·яч

ВИ'КОНІКО,МУ C'LТIbICbKO'Ї лева І. М. ТимкО'.

сомолу.

ЙОІГО крwrи­

,ВифіlШ)1JИ1'ТИСЯ

1'J)а'Н!СФOlj),\lат(}р

630

ВОІЛьт-аl)llпері,в,

не можша·

і діlЯlЛь:нос'ті K(}\!'COMtx.lbCbiKOЇ о()ганвзації, сказала Ч.'І~ к(щі1'е'Т}- Мшрm Оlціен~о, П(JВИНlНі

ТОІ:ІІІУ

«Російська рево.люція». 19211 РіІк.

по'Г},ж'Н'і,С'Гю

На зборах БУ'JО Ш)lРУШ~НО іНrШі питання. Зокр е.м а , КО'МІОО­ МОlдьці заоаг,к,али від JЮБ-(}о.б­

,в()жаКЮI.

питання

у

дає їcrПИТ ,наlї~біш.ши,Й у ВВIРО­

За­

IiУЮТЬ?

-

lIapo~,

ДЛЯ КРАСНОЯРСЬКОї ГЕС

НaJГо.'ІО'СИ­

-

ЧО>му ж сього .lні ПРИIС~"'І1ні так відверто і гостро

ЧікаfО,

н·аШОГО

обрали на МlШУзвітв O-ВИОJІ)fI и.х зборах с,виїМ

реВО~lІЮ-

ШІ~Х .11ЮtдеЙ, ЯrК': КОI1IИ-НОО\1дЬ ж'и-

ШО'ІУ рщ~гоапі багато.

Отже,

к(,жююльці

\lвесь

РО,З~lИlJlаая

РЯIд'.ІВ

3АДОРІЖж.л. Уіс'п.і'llfН'() С'l\,ла­

лою? PiK-Ш~Вlтора тому ;Б'іlН бу;в актИ1Ві'стом, неПОігаНИIМ ТОівwри­ ше)!.

меж,г

ЧlfCJiї Iбі'.1ЬШ: І СТЬ ЙО,ГО ПОl1l,;rrИrtI\НИіХ Bopo,riB, /В,ва,жа€ >І'аго а.1JНИI~1 з нзlЙlВИl.1аrТllіillШХ ,і н.аііlблаl' ОРO,.'IJні-

ЖИТТЯ

ганізаці'Ї. Що

IПСІ П''уIJl' Я ріН іст:,

за

цiCIIII€')J,i,B'

КОМСОМОЛЬСЬКЕ

)І OIВrї'P ,Я МИlкма,

ТИІВу.

У1СIГО

ШИlрО<КО

рив не цикaJвиты'я•. А їх у Іна­

-

Василь Кастяитинович Блюхе!Р­ радянський військовий діяч, Мар­ шал Радянського Союзу, учасник революційного руху в Росії.

бишев). У листопаді йО'гО' призна­ чили камісаром загону ЧервО'ної ниlЙ . П~Lд "Іас н€ЩаІВI111.o0,ГО KOIHllpe-_ гвардїі, направленого на до.помо­ . . м. Челябінська. СУ ІІІ ІнтеРlна,цЮНІЗl1У ВІІ1І rНепо- гу .рО'бітникам загонами в боях MI:l1H'O п,рс6НI;JаJЮЯ ІВ за.1, Прс'Те Коман'дував білогвардіЙСl,I(ИХ частии чер,ез х.ви.1ИIНI),-\:!'Р)IГУ ЙОГО .пО':\Ііча­ ПРО'ТН Влітку 1918 ли, 'і ,в.есь за.1 I8ІИібухав ХВИJl'еІЮ генерала Дутова. ЩJи,вітаIН'Ь. BilН ні'ЯІКОВ ' В Яrк ЛЮ!дИ- року командувзв Південна-Ураль· ською партизаНСJ.kаю армією, ща на, що бої'ться с,цен'и .

ВідИlхають ЖIlJ11r:я в стаlра'НIНО 'ІЮЗ- .1и,.на З€1\lлі".

ВИПРАВДОВУВАТИ ДОВІР'Я Я RЩ{)

РЕGПУ.БШЦl

Ц~Є'Ю, стає ООfЮВlНИI\І заlКОНОМ дЛ'Я її ч.16нів, і оСОllн,і ТИСЯЧ КО;\!'УІJ-IO : С­ ті'в, подіoбlн,о Іда' '\1аШИ'hН, що l!1:рас цює без переБСIЮ. ен,е,РlгіIЙIНО' Й ПОГО!ІжеrНrO почи'НаlЮТЬ ПРОВОДИТИ

.на'у:кавіlЙ СИlCТеМlі ЇХ (lргаlll'і.защіrї . ООНСІВ'У Ш!I!нії стаlНОІВИ'ТЬ IКОIМ'У1НісТИIЧIНИіЙ осермок. У КОЖІІІ:,Й YlстаН'ОіВ,і РосіІЇ, ,д;е .ТFЮДИ пра,uюЮ'Ть.

!

.

з

актrювіс11:,в

КО\1I\lН':rcти'ЧІИОЇ

в.чають і т. Д., КОМ'уШ:IСТИI з,а-вж,ди Сlр,га'ніl3()ВУ.ються '8 ocepeiдOlК і несуть \' :м'а,су, Яlка і,х ОТО'Ч\j'Є, КО-

І. КРАСНОВ, . ........ редактор збірника, кандидат історичних наук.

..,... . . . . . . . . . + • + ... •

У

MelHrr ЇХ Iма/йБУllНЬОЇ на:Д~Вli'Чatйної і ності. є раl~юча ':ЩСЦИIП.1і,1Jа ЇЇ Ч>.1е­ си"и . Чеюн{) розв'Я')YlЮЧК ,воі Бели- H·iIВ. " Воля, IВНtpажена ОР'ГЗf!lіза ·

хо.пленням вітав перемогу Вели,кої Жовтневої Соціалістичнаї рево.люції, а й мужньо захищав її славні заво.ювання. У 1921 році У. Фостер тимчасово. працював Ішреспондентом американсько.го. агеНТСтва Федерейтед Пресс У Москві.

щщзвичайно великий тому, що він справив на мою ідеоWlагію і все моє життя».

ПЕРШИМ

На

виїIЗНОІ\1'У'

ЗaJС;lда:нні

П,РI~ЙIН~таr

ір аlЙІВ 11-

ВЇдпо,в'\LIIна

по-

Г. АНДРІЄНКО.


МЕ МІСЯЧНИК ЗАГОТІВЛІ МІСЦЕВИХ ДОБРИВ

ЖНИВАМ - ВСЕБІЧНУ ПІДГОТОВКУ

ГНІЙ ПІД ЧИСТИЙ ПАР ГНІ)ИОВОЩ' гаClП І} да,рCfI1В у У на,с не п~ршИlИ рі'к IfРЩ~iJляє­ ТЬС'Я о.сlУаЛИlВа у.в'жа. Бо знає­ :110 МИ, на 1В.'1шсн()Му ДОСІвіді щ­ реКl)налИJс,я,

що прalвилыеe

'КОРИJс.та'НlНlЯ ~(Jб'РИIВ

ви­

;(a€ 1JМИ­

lі)" прwошвку ВРlУжаю.

3 почаlflКУ ниньшньо'гn. року механізатори IВИlв'мли

і,

'наш()го внесли

ві1U~'JПіlа в

грунт

Х ВИЛЮЄТЬСН

таIЖ}"€ їх трак,торист МИlк(}ла ФедОІРОВlIJЧ ковбасиІнсыи1ии Iгреид,ефн,ИlМ

на

зе-лене море хл~6~в. Ми­

тракторі

лінійку іГ(lТо,внос,ті. За КОЖІНИІМ

'С'1'шнаос, 'в маЙіотернях з РМІІКУ

2800 ТОІНН O'j)гшніЧ'ниlХ дооРИlВ. А З ,враХYlВalННЯМ 'ПРИі()ра­ НОІГО тор'їк 'I1НI)Ю ПЇ'Д ць()Гор1ч­

ДобрИ'ва. вИІІІ'ооm'Ь<С'Я 'на пло­ шу, 3'ві',lьнену 'в-ід редиоки, на

НИlИ

жнИ!ва,~1И іх приорють. На ,к.о-

пі:,щГО'1'ОІЩі ~O цЬєї Вll~ПClВ'1,~1І!ЛЬ­ ної каJМшаJНії? -з таlКИіМ за­

ж,е-н

ПИТIlJНПЯ;М

}'РОЖШИ

ИІ)Г()

В'несено

4500 ТОНІ!!'. ТИlждень TO~[Y :mтiH п()\чшв

НИlИ

м,е.хаlні'зоватраноопOlPТY-

БУ"е ЧИСТИlИ пар. Г~KTa'!}

ВНОСе<Н(} не

менше

року

ТУТ' 'ВИ'РОЩYl~аrгимуть­

вати гні,и на поле під у,рО'жа,и

ся раlнні овочі.

1968 JЮКУ. Т)'ІТ працю,ють .щва

М.

керуючий

аil'ТОIСШ}!()СКИДИ «ГА3-93» і l,щва траllv'ГОРИ з IПРИlчепами. 3а1Ва:н-

відділком .МІ

-

KiДOIМ,eтpiIB

15

1311)

від

Жеj}ДОIІЖ Але тваРИlННWІШ, ЯJКі

IІІращ'ю'ють

Tai~[,

не

п(}чувають

себе саl:llї'тн,mlИ.

:J:o

но

~Іашина,

П'j)wб}'1Ва,є

них щоден­ ЯКО'Ю

I;(О\СТalВIЛJFЄТЬСЯ Clвіжа по>штай

ЖУРНШ.1Иі,

Івс,е не(}бхі~не

ПЛ~,~OfI1ВО'РНО<Ї

а

ДЛЯ

ТШКОЖ

ЖШI"l'я й

роботи

Oltorгa'pi

В.

люд'l!'Їi.

Мм('аlреН1КО,

~ М. ОЮРИ1пнwк та ,М. IШк,О'ж вм­ па.саю'Гь 250 голі'в МОJю.щН'ЯlКіІі.

ЗО'ОО\В' язаЛИJСIЯ

довести

сере;\нь(}д()б()вии П'РИІРі'от ЖИ­ вої 'вагН' 'коЖ но,Ї тварИІНИ д~ 750 граМЕВ, а з,Да!В3Л1І їх

ще з ною

с...'!ова

ОВОГО

}'же други'іі рік

lІ(~рбова IщіlВ.

Є за що ТР}l~И'ТИ'СЯ, каlЖе ВасИIJIЬ Макаренко. І люди трудяться на СЛalВУ.

-

П. ХИТРИН,

KOpecnoH-

ну

не було, яюбlі

О'рганіl3}lваlТИ

Іна

К'(}Нlсерву'ВаIННЯ

мre!Ці МОЖ.1JИJвооrі та

переробку лишкJ,в ПР()Д}lКIЦі<Ї.

ОО YдYIBa ти

~OPOBY

доїла

по

вона

вже

на­

молока.

На фою: г. Грос. Фото

А,

Козака.

ДОСТРОКОВО

за'СI)ЛЮ-

ТРУI;\DВНИlКИ сjlльсыюІгоo 'гос-

тvібно 6'МaJ,J;IнаіТИ Х(}іЧ цех. Це бу-

Іпо ~аn.с'mва B01''nHC~KO-l OI-)~a"Tl' " у" ,11'" .Н",

lBaJIbHO-ІП~рерО\бни'Й завод, то по-

П'ро ра.ціOlн:юьне ВИlКОРИlс,та'НІН'Я де вИ!Гі;\но і PaI,~ГOlC\IIY, і Д'ержаlві.

СЩ>ОВИНИ Р()З~ІОВИ' веl~У'l'ЬСЯ вже

М. АНДРійЧУК.

50"'рі,q,чя

ВелИlКОГО

в ОСТАННІ

РОНИ

основна

увага приділялась роороб-

Ф хімічних засобів б.орОО'ьбИ з

Шl\lідниками ських вання

щоб 3ІБИіральна

сільськоrocподар- ГОСПОДАРСТВУ

культур, Проте застосу011рутохімікатів не завж-

ди давало бажаний результат. Тому тепер дедалі більшого

фагLв завозять з ВОІ1Нища ура­ ження з тих районіВ і зон, де вони поширені.

збері­

Рейдова нанням

ОІЧИlщ~ні

метод.

випадок.

поширення набирає біологічний ся?

На чому він

грунтуєть-

3а даними вчених, на нашій планеті близько мільйона різНИХ видів комах. Серед них Є

чимало і ворогів, і друз1JВ лю-

дини. Останніх більше - приблизно 60 проценті,в. Норисних комах, які винищують шкідників рослин, називають ентомофагами, Постає питання: чи

можна розводити

хоч деяких

з них, щоб пот,ім ВИКОРИСТОВУвати для захисту врожаю? Виявляється, ме1'ОД

мотна.

боротьби

і

Саме

ТаІ\ИЙ

дістав

назву

біологічоого. 3 його ДОПОМОГОЮ в нашlй юраііні вже добилися зменшення масового ро3множення кров'яної п()пелиці, червеця іцерія, шовковичної щиТІІНtи. Де

ж

взяти

потрібну

юіль-

кість 'корионих комах, щоб не

допустити на поля навали ШКіДНИКі'В? Дуже часто ентомо-

В tдомий ,

У

Наліфо.рнії

наприклад,

такий

цитрусових

садах

якось

з'явився

жо-

лобчастий червець. його за­ жерли вість дійшла до того, ЩО B~H почав об'ї~ати крони ли­ МОННИХ

і

апельсинових

дерев,

І тоді з Австралії привезли со­ liечок. Вони повністю знищили шюідника. А ЯКЩО «Lмпортувати» енто­ мофаІ1ів нема зві~ки? Тоді ЇХ

розмножують

у

лабораторних

умовах, а потім випускають у мі,сцях появи Шl\іДНИlllів рос­ лин,

вують

Та:к,

зокрема,

використо­

11РИХОІ1раму.

Трихог,рама це збі,рна на­ зва кількох вадів Дрібних ко­ мах, що ведуть дуже cвoєptднe життя. Самка ЦРОКОЛЮЄ оболон­ ку яйця певного виду комахи і відкладає в нього яйця.

3а сезон 11рихограма дає від

16 до

13 ПOl\олінь, в результаті У'ражає близько 80-90

ЧОГО цpoцeHT~B

яєць

шКіднИКіlВ

рос-

сільськогосподарських

-

озимої,

совок,

ку,курудзяного

го'рохової вої

листовійОК.

природі ться не

трихограма часто, Тому у

штучних

Yh1paiiHi

яблуне­

деяких

садових

mую1'Ь

метелика,

плодожерки,

плодожерки,

На

ку льтур

ОдІнак

у

ЗУС1'річає­ її розмно­

умовах.

працює

жавних і близько

видів

200

сім

дер­

колгосп­

них та ра,цгоспнйх лабораторій, в

яких

розводять

трихограму,

Це дало можливість у 1966 ро­ ці випустити її на площу 350 тисяч гектарів. Вартіс1'Ь оброб­ ки

одного

геюа.ра

новила

в

КОПШКИ.

При

посівІв

середньому таких

ста­

22-44

незнаЧіНИХ

за11ратах вдалось дLста'ти від­ ЧУ1'ний приріст у.рожаю, напри­

клад,

цYl\РОВИХ

буряків

-

до

центнері.в на геК1'арі, КУКУ­ рудзи 2-3 цеН1'нери, капус­ ти від 20 до 33 центнерів, У розробці біологічних мето-

20

раАоб'єд­

«Сільгос'птех,ніка»,

МАТЯШ

€.

старший еко-

-

райОН'НОЇ

комісії,

В.

планової

ПОЛОТНЯК­

працівник редакції газети

с Нове

районної

життя».

ДClбwлИlСЬ зоrЛІ;шеІJНlЯ ВИlроони-

3 IВ;I,]ПOl~і'дНИЩ

іщnва ПРОД}lютіIВ

л()го РOlКУ заготомено jНльше:

Ім(}лока -

дів

знищення

ського

шкідникLв

господарства

..

~~~~~~~~

сіль­

ведено ефеl\Тивність бове рину в боротьбі з lюлорадським жу­ КОМ. Вивчається можливість ВИКОіристання

вог()

пильщлка,

ні

боверином

отрути,

теріаЛІ;ні

ОТ'РУТ.

Хараюерно,

що

ці

дози не сдричиняють загибелі комахи, а лише ослаблюють її життєздатність, створюючи тим Самим сприятливі УМО'ВИ для РООВИТК,У мі~робів.

Вчені

Украі:Нського

ту

захис1'У

ли

метод

рослин

інстит'у­

запропонува­

вирощування

гриба

білої муснардини в ШТ'УЧJНИХ умовах, Вони створили біопре­ парат боверин, ЯКИЙ являє со­ бою порошок, що складається із спор гриба і наповнювача каоліну, Боверином обпрИ<ж,у­ ють посіви. На 1 гектар витра­

чають

2

кілограми препарату і

а

також

з

малою

заражаю1'ЬСЯ

застосування

к'ількос­

для

від

деяких ШКіДНИКів посівів. Но­ махи, поїдаючи листя, обробле­

гинуть.

з

препарату

захисту садів від яблуневої пло­ дожерни, плодового і яблуне­

Через якийсь час учені розро­ били для захисту рослин спосdб

тей

ТИIСЯlчі ТОНН,

3,4

'!Ііа 6,6 ТИС яlч і ТОІІІН на 260 ТИІСЯЧ шrуж,

гpaM~B поліХЛQрпіне­ ceBLHY та інших хімікатів. ВИJPООннчими досліДами ДО­

ві'Дкрив зелену мускардину гриб, який виклинає різні за­ Хв.арювання у хлібного жука.

невеликих

МИІну­

100-300

більше уваги ПlридіЛЯЄ1'ься ви­ ІЮристанню міКРООРГalНізмів. Ще в 1879 році видаmий ро­ с'ЇЙСЬКИЙ біолог І, І, Мечников

додаванням

періOlДОМ

ну,

дедалі

мікроорганізмів

на

'м'яеа і яець -

кої ПРОД}llщі,ї. В пор ів Н'ЯН'Ні

капус1'ЯНОЇ та інших

~ригада: Л. САН­

керуючий

-

ном іст

чл [lЮ за'гО'Ті,мя'Х тварИlННИlЦЬ-

лин, Використовуючи ТРИХО!lра­ му, можна значно обмежи1'И число найпоширеніших ворогі,в

Ii.clJ~~П'а,нія ІОві­

Л(~ііного РОІКУ пройшла .8' СТИС­ :Іі СJl])()ІІ(И і без втрат.

і

не

УСУ'НУ''ГИ ви­

ЯlВлені he-до,.1іI КИ і зроБИlТ'И В'се,

КІ Н

тут

що';(ен:но

пта'Хо.фа1брНlКИ необхіД!ll() в

гається н~заДOlВlі~1JЬНО. М'а'Шини меХlalні.зми

по.~бати

вони

НШЙl6лИlЖЧИІІЇ час

БІОЛОГІЯ в НАСТУПІ

СІЛЬСЬКОМУ

щоб

СllВО­

ві,JJПОЧИНОК

~lехаНlі,заТОІрів,

ТР,

му

НilIННЯ плаlНUВ першого і1ІіврiJч-

ЖОВ'l1Н'Я,

КУЛЬТГРНИІП

I~I, Ів

Отже, ж:нива ста.ртують. 3у'стріти іх ЛОlГpі'б:но у /ВІсе­ ()зброєнн'і. ДИ'j)екщії і па'р'l1КО­

.~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.r~~~~~~

НАУКА-

нащжить

чергу,

мали ооіжі г'а.lети і жп}на'ли,

'І1ваРИ'НIНИіЦllва і ДО'()ТІРОКОВО заве-ршwли BWKO-

З~laгаюЧИlСЬ за гіД/ну з)'стріч

J

ГОСlПодаРС'l1ві

у'станов.

в'ід бруду і j}ОІС~И!ННИіХ реш­ ТОІК, не змащен.і. Пальне і ма,с­ ТИЛ О збеj}iJrа'єтыяя логано, до­ п}'()каютыяя 'в едWli.i ЙОРО' втра­ ти. ОC()l6лИlВО це стосується

К'іЛОl1ра l мі-в

2000

в

осто-

Іп{)слу'ха,ли ціка,в)" бесіду.

Тj}ОЛeJРИ. Т(}іМУ и не ДИВНО, ЩО тех'нііка

під за­

сі.тІьсыихx

IiY"lЬТ,()iCIB:ilТ'H~X

про

кан­

HapO)l)Hi

crгояти

,прщjВНw'I(!f.

,пеj}Ш}"

:їЛЯ

В ці дні Зalб)'ли bte-ЖIIi.У на СТIlJНИ

і

рити

\lехшніl3аfГОІр,і,в

траIЮf'()'рн-і

мkце в районі. На 'кож­

МІllJmж'е ЩOlР(l~У ра,дгосп «ГOlГО- Д&ВНоО'. AJIe ~а;Лl }JC Clпр&ва не поJIіВlСЬ'КИИ» MaJЄ 3ІБИi'f1IШ вьд ТОІГО, 'су;в'а'm'ЬСЯ. IПра,вда, РЗlніше з ЧilJС­ ЩІ) ЧIlJС'ТИlна (}воЧ'ів та са,дOlВИlНИ ТИlНИ ЯlбtлYlК В.И!ГClТOВIJIЯЛИ ~и'но, а БИII\ОРI\!е'!'ОВУЄТЬСЯ не ПО-Г()ОО(},~'ар- ТelПfJI!) ~ цьOlГO не !)оБЛ'ять. Ог»рки сЬІКИ,. от і торт :}агИIНУJFО 'Не- за.с'ОІЛюють в ,НelВeJlwкЁи KЇJIЬJKCICTi. :малО' illO',Іідо,рїів та ябл}'к. А цьоКОЛИ в гоопО'да'РС"J1Ві немає

б

~ІОЖУТЬ

.'1ені. Не ПРОІВ-е;(ено та'к(}ж з50р іlВ

повив,ні

РОНЬ

n,сь

не ОІ1ігОВОРЮВl а'лOlСЯ, заходи по­ робо'ти, не розро,б-

Грос по Ішробниц-гву мо­ лока Вlийшла на друге

Переробляти лишки продукції

го

Не

кача-

лі'Тl~I'аIС()ВОІЇ

р'і,к принk жінці добру трудову славу. Тепер її lім'я знають на всій Бро­ ваlрщиН'і. Адже Галина

~мarан!Ня WaM!IlaHiї,

бe3lПечен.ня праІЦЮЮЧИlХ в IJIO~1Ji

ІЮВИОС дире:юція і пшртНішии 'KCI~I'ЇITe-'Г. 'Питаfl1НЯ пр() ПРОlве­ дення цієї ваJЮЛИ!з'оі камлаlНИ на партііИНИ!Х зб()рах і T~x'paдi

До нинішнього року ГаЛ'ИIНJУ Грос не воі зна­ ЛИ H~BiTb У радгоопі імені Щорса. Ювілейний

врожаю.

га'pjlЧOlЮ ЇЖВЮ, пН'таою В(}ДО'Ю.

Не ПРlЦіш~ли наіІе>жН()Ї у,в'а­

lf.'I. МіеJRНИ,Й за'роої'тОІК 1(,001{!НОГО З C\IWTapiB станОІВИТГЬ 250

Вl"раІГ

соціалі,стИ!чного Ч"ае '3ІОИРШЛЬН(JЇ

ги пі.'llГ(Jт(}вці ';(0 зБИlрання зер­

С'КОО'IІІРі.в. ме за неї ВОНИ одержують і добру ВИlНilJГОРО­

до-

не

скIJIшд,сыи'х

3 па,РТlКОІ.\lо,~1 вже З<liраз па'ГРDб­ но IподбatГи пр(} оргаlнjізащію

пOl]JlЯ,J; з

чmlУ

Т(}IЧIQів,

P0I6iTKO~IY профс,пі~ки раl3О1\1

С,ПИlсати і ВИІВ~;ПИ,

ВаЖJка й юлопіllна Пj}аця У

деит.

І

,ВДо­

неВlідомо

залИІШИ~

ДирекlЦj,Ї

ДОIlУс.тити

На ВD;:ЩЇJJFКу М 2

наlllРИlклад,

початку

прим,іщень. ОсоблИІВУ УІВalГУ нео'бхідно звер,пути на облад­ нання КОіМ 1ба'ЙlН1в зеРН(JВIJIОІВЛЮ­ ва'чами і kюро.гаСНИlкаlМИ, не

багат(}.

'КУ'КУРУ,'РЯНIIJX

нїIВ, Яll\'і

вини.

,/іJілогра'}ІіIВ.

зро(}леllО

ЖНІІІВ

не-б<аrат() часу.

тех.нitки,

прове­

lМіIН.1016РНіВа~1И лежа'ть КУ[JИ зі­

ООДО,Ю з аj)т~зіаIНСЬКОЇ СІвердІЛО­

громадський

НИХ,

l,coba-нИІХ

}Іа'си. Все Н()­ ПОВНМС['Ю забt'зпечеН'е

Д"ержаlв1 ваrою не менше 300

жнИ1J

Всі

2.

і ПaJpтіЙІІONУ KOMЇrl'eтy в НМ6лижчі )l)1сі. неOlбхі,щно llpОВЄlСТИ ретелЬІНУ i1IepeIВЇIpKY fOlJ'OIВHOICтi

зна­

ні Р]IЗНИI)IИ lВ'і~ходмш. В (}дно­ (му З

CT(lJJIb ,зеленої

ГOJr~в'я

До

ЛОCJI

ПРИ1міlЩе:ння ,OКlJlaДbB заХ\ІІа:мле­

(}ісені ПDДЖИlВИlJIИ а.:ІІіач­ 6

ов()єчасного

ЗИ1нфекцИ.

~

теае-р

на

до ЦЬOlГO часу '1l0IВНDОТЮ не ,В'iдpe~IOHT(}B1iHi жа'l'КИ, граБІлі, СТОIГОlклади. Не під'ГОТОівлені Д!) іПрwинння зеj}на КО~ІОРИ. Тут ,не проведено д~~:tТ'ИІ3ації і де­

биЧJtИі шви~ко ~

сечOlВИlНОЮ,

для

ЖlНИВ».

сіlншооса'рки ПOlБ'н'істю не BD)@elМOHTOOIam. Не підгоroвле­ ні до IІІРКЙМaJН:НiJI з!~лен(}Ї маси і СИЛ0Іоні ТРaJНШеї.

Це ді\ЙlВНО Т1І1К. В ГО(Ш(}іДI8.jГ' С'!1ВТЇ

«~eJlенИlХ

4

a,B'l'omp аlНОП орт.

Водії степOlВИХ корruблilв ють свої [lJIощі.

рейдОІва

t

Для 11вари:н ffa ВИlIIасі- С'l1ВОрені I:\ЗlИЮР3.>Ш:~ УМОВИ. СіЯlні бaJГaJТ()Ij)їчні і 'Щ>Иj}одні ТР1liВИ

роотаШOlваlНИЙ на заШ'Л'8.'ві Тру­

ви~j.лено

до

Н'іlВ тут гатОВ1 лише

A.1Je є И прикр,і неДOJDіIКИ. Та:к,

Д!і,llка РaJ:\ІГО(ШУ

BOHJf

ки

дення

пооІрa:вJllJl]Іотыя..

«DобрищЬІКИlИ»

П(~ставлені

ТОВКУ

3 6 СИ~О'СCl36И1РаIJIЬНИХ :комбaJЙ­

ДJIЯ переReзе'ння :1ерна на 'Го­

ПРУДКИЙ,

рorаТОIЇ ХУДо<би' т,реггЬОіГО B~Д-

та'зм-и

зв,еРНУЛaJСЯ

і

!рі'внИlКИ ПlІ'аосОфll!брИ'Ки і лі~оl'"

3 НН'Х зruКР:lllлено 'к()мба,ЙіНelрів.

по

радгоспу «ТіребухівськиЙ'».

Лї,тніlЙ таіИ'!) iI)JIЯ ве·.:ІИlКОЇ ТРИlМУЮ1'ь

!

зроблено

менше 3 центнерів t

Не

бежа

вже

БРИlflада Д(} тmI'ч:t'СОВО ВИlЮО'­ НУІОЧОГО абов 'ям(и голOtв'НlО<ГО

80 'І'ОIН'Н. А IВtlс,ною Н(J)C,Т}1ПНОго

ЩО'

-

Пе-j}ед

j).Юf()lнт,овашої

інші

lВі!Ддrлка

ВИ'ПУСТИlJIИ 3 поля зару ке­

до ів~ч(}ра ,мех'а'tlЬзclIРОj)И pe-мО\н-

12--15 ХО~(Ж на в-і';(отань

БРИJГади

2 (,брИlflаДИlj} Д. СИlЗOlнеНlКО,

меХiliН'Ї!к М. Ншгорний).

T)'IJ{)rГЬ комбайни, JliaJ11КИ, оо~альні машИіНИ.

!БІІІЧ Куць р()6лЯ'Ть за д.ень 110

"':'іІШlетри. Всього Щ()l~еlН'НО 'виlвозиrrы,яя 120-150 Т()ІІІН.

М

інженера т. ДячеН'ко М. Д, - На зБИlj}аІ1\Ні КОЛОС:КОІВIIJX У наlС праіЦЮВalТИ'МУТЬ 5 ко.'1б аlЙін'ив , розпО\ві.в' Микола ДШВИlДОIВИЧ. Всі вони Bil~­

XiJI~60роби Се\lИlПОJFюіIВСЬ'КОЇ П'таОСОфаlбрИJКИ. На 'J1j}a'mTopHIIJX

3

тршктор:ної

РЕйД-ПЕРЕВІРКА

d'O'l'уютьсш ДО збwранпя ,вРОЖiliЮ

«Т-16». ШОфе-ри Петро Рома­ нович Ку:ць і Ми.х1l1ИЛО ІвашlO­

ЯlкШ

• •

вітр()м

не небшгато Ч.1lС'У, і зазо'ло­ 'l'ИlrІ>СЛ, д()зріє НИlва. Діяльно

на'ваштаЖУlВаче:ll,

3І~IОІНlТОВaJНИМ

пі;(

дозою

грибом

і

В нашій нраїні створено бак­ енто­

і дендробацилі'н, БОРО1'ьБl з капус­

3

тяним біланом, лю,

-

препаратн

ба~1'ерин ефеl\Тивні в

яблуневою міл­

американськИіМ

метеликом,

Irільчастим шовкопрядом, ЕИМИ листовійками,

Біологічний рослин

він

метод

порівняно

знаходить

застосування,

ний

і

захисту

новий,

дедалі дуже

економічно

садо­

але

ширше

раціональ­

ефентИіВНИ!Й. А. СІКУРА,

кандидат

біологічних

наук.

(РАТАУ).

«Н О В Е

1'5

ч ejрlВlНIЯ

Ж И Т Т Я»

19617

'р ок,у

,

3


Затишно й привітно в

рабіfНиній

Ї,1ШШ>lН'і

~IOH1'H (}-м'е-ха'llіqнОІГО

.зМ!.JI~ДИ

затишно

ре­

за,во;ІУ

іі

П,РИlвітно.

з НОВОГО ВРОЖАЮ На 1!i.(}!ce-рвниіХ за'ВОД'1\JX кО'л­ ГОI('jП~В 'і раДІГ~с,пі,в Уlкра,Їни по'ча'вся Сl:'зn,н

:lів.

Т}"! € ве.1ИII\ИИ ВІ15ір гаря·чи.х ,с'траlВ

Ії

холодних

П(JСЛ)lГШ'Ш

~аII\У'СfЖ.

ема.

На фото:

о,5'ід В заводсЬі!;;И

чере,шні

АВТОБУСИ

КУТОЧОК

Аіnzературнuй

К)lРС'УЮerь Зів'ro6j1СIf1

;VTPO Ночь

ушла.

Льётся ' ВООДІУХ

ЩЮ х.ЩдlНЬІЙ 'ру:к.

заЧElМ опр'оmянь

с

ТЬІ

в

TJI\I,arHe І'рёз,

г,ру:ди , пересюнЬІ

мук.

У л Ь15нИlСЬ. УllРО плещет ,в

P'aIНJH I1ІЙ

(ЛblВіIВ) . Друга програма. гр al\l а' наlВiЧаuшногО'

г:rJапз,х

llв..:шх.

,Ве'Тер

ЗЗrlюети

В

СИІНИІЇІ

сти~.

віЗ!Й,Нlі

а

печ'аль

осе

Ти Ти

кос.

Т НІ -

КОЛИ

Й\lIЩМ)Я

l!,аIНlНlЯ

про

КІрові'

і

ЯrКНJХ заJ<iВОІРllOваlНlНIЯХ

ВОІІ'О заIСТOlCО­

вується ІЇ чому, отже, цей Л~КУ­ ва,ЛblНИlЙ засіlб вважаєтыся ці\IDЮ­ ЩИJМ і МОІГУ'Т1Н:,М. ПО Ш~jJIO'Гі за· СТОС..,1ваIИJНIЯ він не має .рі'ВIННlХ Со1бі.

У даІній ctaJTTi-.бесЇlдї КО'РОТКО РООПСIв.і,м цро це. п.ри велИ­ ЮРОВОІВІтратах

ЛЮДИ'на

!Може

по",ер'ти, ГОr.10Бl!l'ИI\1 ЧИ'НОІ"', ,ВlHac.~i­ Д оо рі ~K ого оп ад укр ОВ "Я'НО ГО

весен,

озеPJНIІ,Х ИlРИШ11аЛ'ь.

ся КіРОІВЮIВllраrrИI ЯІК !Іі,д час ОІпе· рації, та'к і піCJI51 неї. СучаJQН'е переЛИlва·НIfЯ юрові МQJГУ11Н1:іЙ заJQіlб боротьби з важ­ К~\lИ' фор-мами ШОІКУ, КОЛИl вна­

слідOlК

т·раlБlМН

ПРИIГНіЧJ,ЧОТЬС'Я

всі

життево, .ваIЖЛИlві. ФУНlКЩЇ'Ї ()ip'гa~ і ЛЮlЦині еаrpожУІЄ омерть.

нізму,

Ра 'ніше

шак.

чv.IНОЮ

до

за,ги6е-лї

ПОР21неНИJХ

речі,

бу!В

баlГатьох

і lюнrrУ~А<еНИIХ.

П(РИ­ ТИЮЯ'Ч

Перели­

ва'НIНЯ ваlНIН>Я

,неоn~іIН~НlНИIЙ засіб .тіку· ПJРИ' ,в,а,ж'ких пеРell,ОІ~аJX кіс­

11К'а'НУ.IН, 'I>О'ЗL~21д.у К'РОlвообігу. а .наlд.

ТОІК

неза,ЖИlВаючИlХ

}1Се сте\IИ.

А ОіСЬ що та'ке пер ел и\в аІНlН Я к'рові В тераrпіії. Воно застQiCО' ВУЄТh{'Я I1ІРИ; лікутваlНlНі Х'РOlllіч'!ЮГо \lаlllClК'plDВ',я, в ИIQНа жеlllНі OIPгalНliв­ МУ, -ви;ра3ill.і ШJII'1НКУ і ЩВЗlна.дЦ'Я.ТIf­ паlllro,Ї КІІІШКИ, х.в,офобах н.ервОІВОЇ

TIliO~Y,

КИІОнев'ClГО

го..1му,ва: НIНя

центр ЗIіІ ЬОНОІЇ нер;во,вО'ї ВТJpaTa ~pOBi згубно

си­ по­

ЗІначається ,на робorrі сеРIJiЯ. Пра­ ЦЮЮЧИ,

без

н аlВ ЗІН таIЖ'еIШі!Я,

,ООНО

ВИЮН'з\Ж УЄ7Ь1С1Я. Т а: небезпека lН'е rilJlыкf в ЦЬ()i~'Y. Iliри к.pOlВOIВ'ТJpa·

і

-

ВИlра3lкаlХ.

к,р orВ , при ЧОМУ З!дOlРOlВЗі к·ров,

же

-.це НУ

eнep.ri5l, жИ\ВlCtЮ,

що

РООИ7Ь

що

з

ЛЮДИ"

допа~IQII'O'Ю

Сejріця-мorrора IІІРНlВОдИТЬ в рух всі

QIP'га,ни,

аб'/l~Ов.лJO€

BVI ает ИlВОСТ і

Т А

УІ

осі

Я'кості

і

,~,lCi.:UIrH И •

ПБРЕЛlК

цей

-

:да-

леко не ВИlЧеріпаниЙ. Медич­ на,у1Ка' знайшла Ш.1ІЯХIІ і до

на·

ВIІIГСУГОВ.1еrНН'Я з HНLX л.рещаlра,тіIВ.

К'РClв·і в ИІСОІКOOlJвн­ ШИРСІ\';;О ВИІКOJРИІС­

тоIв\lєтыся в '\І €Iд lІіЦИ'Н і рід,ка, суха і 32l\1Сlро,жена плазма, а та.кож

СИIIЮРOlт~(а,.

Плаlзма,

ПIO-lТJеprше,

довше ЗJбеР:lrа.ЄТblQЯ 01.:{ ~PCIВ1:, по­ д:ру,ге, її застасОІВ')'ЮТЬ ПJj)И' ЛЇiКlу­ ваlН1Н! rпечЬНI!Ш, Н1ІІРОК та і.нши~ О ріГаlН(IВ , 'КOllИ' перели:ваШIЯ цi~ь­ ноі КР,СlВі n.rюrrНIПOlказано.

пере­

системи, О'l1ру'еН1Н1Я~, БРOlНХОeJК7а­ ТИlЧІні'й XJворо:бі. ДО'qриlЙ ефеК7 дає

ПРИ д,€>ЯIКИIХ з а'Х1!Оі::>ЮВа'НlНIЯ'Х (М3IJЮКірі'В' Я і і,н.ш:) особ..lltво ціlН­

ЛИIВalннrя 'КIРОІВі ПOlперet:l!жає ці, м'rяlКО каlЖ~ЧИ, уок:лacJ,HelHHЯ: поси­

цей заіСЇІб I1JРИ лікува,НJНі XJваРOlб к.рові ЛеІЙІКОІзаlХ і гемофілії, rnри

НИІ\І

ЛЮЄ

і'lJ1фекціЙінНlХ

та,х

о'рrгаrнізм

К'p':'ВlUi-iIl'O'ciї'B

ТОІНУС

ВИIШ\УЄ

В"І'рачає

КИЮНЮ.

СУ'дИ'ННИ,Х

К1РOl&'я,ННlЙ

КIРОlВоо'б:IГ,

ч~р;воно,

За'l"е

ст1НОIК.

ТИІОК,

полі'ПШ\;,€

піід­

ПOlІІ'ОIВlII'ЮЄ

ЮРClВIClпоста­

чаrНI!{,Я 'го..·Н)IВIfЮГО· м·озку. каж~'чи, зціL'11<ОЄ ;ІЮДИІН'У.

l,на:юше

ПЕРЕЛИВАННЯ wpo.Bi ШНlРО~~ за'СТО!сClВУ'ЄТЬОЯ

в

п'раlютищі. Чер,вожжр,uвці влак:ти\в:,сть <~ПOlг.1ИlНати» реЧОIВНlНИ"

у,шюрені

I1ІРИ тorКrСИ'ЧlНИlХ, НИХ

та

і,НIШИIХ

мetдИJЧlНlИ

маІЮТЬ (Yf1р.)1Йlні оргаlll'ІЗІ~1

і·кфекщіЙ'нИІХ, гній­ заХ1ВQlрюваllllll'ЯХ.

КІріІ"" ТОГО. sвещена КРOlВ ПClННlЖУЄ

є

справді

Ц:IЙIНИIХ -

n.роrВОІдlflтьая

!1ація.

ЖЮiдJна

опе­

При цьому по пер etдіЖУЮТЬ-

СКalрлаТИlні"

ЯК ба'ч'ИlЧО, ПРО згасда,н'ого засО'бу

11.10 -

дифтерії,

'1ні.Ве:РсалЬJН.ість ліКУlВа.нIНIЯ. Ад-

лі,кува ...1Ь1НИМ

засоБOl~

є

ери­

троциmн'3J маса. ВеЛИJке заспJCУ­ ваl!{IJi;Я мають «гелюстаJТИЧlНа, 'ГУ'б­ ка'» О"'ХИlй llРСI~бі7. Фі6рИlНIН'Ї пл,:'ВIІШ з у'спі.Х()l\\ заСТ'ClCOfВІУ1ЮТЬСЯ п:ри ,~:'КіlВ2,НIНЯ.х О'П:,h7і,в, ран, МОЗ­ КС'ВНlХ О'бо.1СIН()1К. З доно))сыкїї

К:РClві

ІВ ИI~()1ТСIВ.1 Я КУТ Ь

та,кі

преlПа,рагги і КОІ\lJпО'ненУТИ. ЯІК ЛІРО' Тl1lКСIРСlваl СИIВОРОlтка, ,гамапглО'6у­ л'!;н, різні ВИlдIl плазм і Uнші . З

у1СЬСI:'О'

аказа,ного

ВИ:;l.IНИІ"': ЛЇК'rваIН'!fЯ

НАША АДРЕСА: м.

Бровари,

вул. Київська,

154.

«НОВАЯ комитета

стає

оче­

~ров'ю Іне !Має

що

даЮЧIІІ

ЛЩд!ЯlМ,

ДОН'О'Р

ФлаlКОіН

з

КjРQВ'ю

ЖИТТЯ.

О'бов'яlЗОІК

поп.оlВН'lОвати

'а)

~

61964.

доку-

за'ЯJВУ Нlа, і'",'я

ДИ!р.еюroра

JIЮIC'Гі

не

м;)же

к Y;\IIe\RlTCI\t ПIР'О Б) .дов.ідіюу

з

БV'т.и1

до­

ОClв'і'І1у);

м.ісЦ/я

рООOJТИ;

г) 1)РИ' фQroК!І!Р'11К~.

До заОЧ:IIІОЇ C€iPe,дIJIЬoї ШКОЛи ,IJ/РillIЙі",ало1'ЬІОЯ особи віком старще 16 років (а 1'31К1О1Ж 15 ,!ююіlВ і ста'рше ПР'И ylMiOSi, яrК' ЩО ВОІІІІИ зжі,нчИІЛи ВОСЬІМИlPі.ч­ ну ~КіОлу d ПIJlЗllllЮIОТЬ на. ви­ IjJОбнищrnвi), ЯlК'і, бажають 3,що­ бyrrro З'атаЛblН'У середню OICI8Iirгy без 1в.:щ.р.ивІУ ві.!д. ви'робflИlЦ11В'Зо. Заяви

uрн1йІмаютыся

f

що,д.ен,

1 червня по 20 серпня f 1967 року з 9 .11:0 17 q'О\дИIНIІ

в каlllЦeJТIIЯIl)іі ШlКо.ли, а Т3ІЮOlЖ .&ЧIiТfeЛЯlМ:И Ші<:іl.1l раЙонty.

Мр,оса к.аllllll!еля·р'і,ї ШIЮIіІИ: м. Б/рCfВ!ЦРиr, ПlРOlВ. BO.POВlCbKO­ ГО, N~ 13; тел~фОaJ 3-80. Адміністрація.

...-.- ................- ................ .........- .........._ ......_ ... 1+

лину викариата'Ти. ТОІМУ ВІ(!{ Іме- І ні вмlІКОГО МelдИlЧiнorо К'Олеют~' pa~OHY, si::t i\l€lHi баJ'атьО'х ти.х. XlТОІ rтОl1РЩУЄ ДОПOlМі()і'И, Зlвер-

t

наlпогоroві, щоб у б"1дЬ'ЯJК~ ~и-

ТЗіIОСЬ

до ВJC:IX

I'ро",аіДlЯ!fIi:

ПOPOllilКОВОІ МЕТ а.ЛУРГІІ

.в ЗІВ'язку З В'ilelдeнJlНЯ\І В дію НОВОГО цеху на ПООТlIИiНУ рообо1'lj' і ПОТ Р І Б Н І роб:ГНИJк.и : таlКИіХ апеці.аlJlblНОСТ€lЙ:

ЩjJIузі,

ОСТУQlа.ЙТ>е в Р'Я\д.И донорі.в! Паl~'Я' тайте, що ДOlНOPCТIВO не шIК'іДIJIИве, що ДOlllО{р РЯТUВlНИJК ХІВО'

електрики і учні електриків, пресУ'вaJlьниці і учні пресу-

РOlга.

вальниць,

21, ,22 і 2з чеPfВIІІ:Я -

дні до­ діні КИIЇОСЬІКа, cr~Їія

термісти і

учні

терм ісl1і в,

НСlра. У ці Пel;JеЛИIВа.ІIІІІЯ КІР O'il і 6раГrИJме К!ров у ДO'НClpiJВ нашогО' paIЇlOHY. Мііюце

печові і учні печових, слюсarpі-наладчики, слюсарі-ремоотники,

роБOlТИ rup()l~\IВ'УЗOlll. ЗаIIllРОШУЄ­ мо вас, ТОlВа,риші, В'ЗllТIІІ участь іВ її ,р·ООоті.

roKapi,

райкому

ментальників,

Тоеарисгва

TЄI1I~OJl 4·57.

Зам.

2566-'5910.

і.

~зеруваль­

Н'и'ків, шліфувальників,

ЧерlЮНОГО Хреста.

. . . . . . . . . . . . . . . . II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I ••••••••••••••••••••• ....................................................................

:

слюсарі-сантехн'іки, слюсарі-,вентиляціАни.ки, учні токарів, слюсарів-інс1lPУ­

Л. ЯХНО, голова

.

Ні()І з

ний флаrКClН, завжlдИ ГРНl~аrrи його І ЬPOВtAPCЬKOM:Y ЗАВОДУ

Газета виходнть у вівторок, четвер та С)'боту.

154.

такі

·б) QВlїЩіОіЦl1ВO а'бо .довilдщ І іІ1ІРіО oaвiїIТ1i (.табмь успіш·

кочегари,

підсО'бні робіl'НИКИ 'і жі'нки),

ЖИЗНЬ:. оргаlН Броварского раЙОIІНОГО КП УюраИ.нl1l и ,pl3iioНJНOГO Совета деп'УТЗ/1'ОВ 'tрудящltXCЯ КllеІОКОЙ обласги.

Б,роваРСDКа дір ука,р1іЯ , І<иївсl>КlOЇ о БJlаС1\і , вул. Ки.іВС8Ка,

поtдаrги:

шко.ли;

ВИlКО­

оп ()ІР о Жlн'е-

т

менти:

ЮРOlВ

Наш

Т

t l

Д.п,я ос,тYl!l У в з a-оЧ'н'У ШlКіОIJ\JУ необxJitщнlО

\" народі на·

фла.К'ОІН,ОМ

иавчаJlЬНИЙ рік.

нує ВИlКIJIЮЧНО блаГОРОii\JН'У іпочес· ну Ір 0..1 Ь. ЗИlВаlЮТЬ

ФЕДЯЙ.

€.

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ на 1967-1968

ДJlЯ лl!iк у1Ва,НІНІЯ ХіIЮIРИХ. дlil,Я aP6l' ТУ'ва,НlНЯ ЖИТl'Я блиlЗblКИМ. ріщнИlМ раід.ЯіНСЬОКНІ\І

\01 і,ЖJН а.рц.1·НО\! У (М.).

ЗД,ГАЛь,ноосвІТНЯ ЗАОЧНА ШКОЛА

Н'Я. А де її стіль'!ш В:З6fТИ? Тї.ЛblКИ У ТИІХ, хто заIП,РОО()lIlIУ€ її добро­ в:IіІыо',' тобто ,у ДОilЮ(j)'Ї!В! Не ви· IК3ІЖУТЬ,

ПРОДll\­

ЇІ -е;~~::~;;;;я-1

«ЛIO(ДrИlна, у

ТЕЛЕФОНИ: редактора 3-82, заtту rlНика реДI\КТОj)а, віддіJlів: партійного життя, масової роботи та промисловості 4-67, сільськогосподарського відділу 1 "РО­ мадської приймаJlьні «Київської правди:. 4-47, відповідального секретаря, редак­ ції районного радіомовлення та фотокореспондента - 3-18. ІНДЕКС

МОСКООСblКСIЧУ

Редактор

РЇ!ЕІНІІІХ СClбі по ШИlроті lЗааТ()іС~1ВаlН­

П3\ЩКОВО

ВИШ)',С!\і\Юп,

наїЮ'lеН)lвань.

65

те.~('Іба'Чен:ня

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ••••• , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MOr'/ll1HVM

'IlрИ'вала

ту­

п,с.тіcrм'і€ЛIТI, дИtЗеIНТeJpі·ї. Вже ОДИ'Н цей пере.~ііlК СіВJЇtд'Чиrrь.

лі'К"у1ВаlJlblНИ'М заlСобом. ОсоблИlВО ШИlРOlIЮ застосOlВУЄТЬСЯ S:IН в хі­ Р)lрігії траrВма,ТОIlIOЛН ЛІрИ l1РalВ~Іа,х, раlнах, опіках, к.pOrВO'Te­ ча'х. ВаlРТО паrм'ятати KOйКJН{)\.\lIY, що ;без 'пеРeIJIИlВ2fН1НЯ КРОІві, 'Не

-

заl",IJНИІ\lИМ засобом n.ри ліІКУlВа.н­ н і ПОРОМ еН'ев.ої х.в о,р ОІб И і д.иТIЯЧ ИІ)( за,XlООРІОВ аlНIНЯХ, вo~p.eMa, іlНф€'К­

Q АВДЯКИ CHlIIi. б~аIГОТВOlРНО'ГО rJ IВПUlИ\ВУ на О'р,гаНIЗІМ, переЛ'и­ крові

за,хв.ОІРЮВ2IНIНЯIХ

бе'lШ'у'ІЛьові. БР-ЮlllIIJ10МУ ТИlфі, ди­ зеНlт~рії, ~аJDя'рії, бр уцелЬОlЗі , ме­ н'іIНlг:ті. ,ревмаТНlЗlМі і інши/х. Є не­

К1СIНlЦelll'l1Р а,U)іlЮ ТОКlСИlН і'в, З1\1,еНlШУЄ їх 3Г'}lБНf!IЇі ВПЛИІВ на, О'ргаll!Ї.ЗМ.

в,аIНIНlЯ

вісті.

В

діють

д.руга програма. 17.30 Про· Гlра'ма наlвча'.lЬ1НОГО теле б аЧElН·IJ1Я. .J..lIЯ CТ)l!1.€I!I\T:'Вo ДІР"'ЮГО к\'рСУ. НіlМr€:Цl>ка, мова. QГJllя,:юва лекщія. ВИlЩа ",ат,е~а'ТИІ~а. «ПОI.:u~іIЙIН11IЙ та І\IРНIВСiJ1JIНIIИlНИlЙ іr нте;грали,)}. ТеХ\І!О­ Л()l~і,я метал:lВ. «ПОНlЯТТ.Я про НОlві ВНIдИ о.БРOlБки ~1Ie'Тallli'B,». 19.00 8ІсесОЮЗіНИЇ! фестИІВ 1.1Ь са'\І()ІД'ЇIЯIJIЬ­ НІ:;ІГО \!ИlстеUil1ва·. За'КЛIЮЧНИIЙ кОІН­ церт. ВИlСтуп КОЩ\КТИlВ:IВ худож­ HbOlI са,м(щія.1Ь·НQС гі, MOCIКIBH'. В IT€lP еР'Вlі те,1 ев :в і 'Й'Н і .н ОІВ НlН Н • (М.).

ФЛАКОН ЗДОРОВ'Я

БЕСІДА І І ЛІКАРЯ

перми-

ДOJ-ЮРС1'SО,

ПРО' IНIOOцiIНelJ1HY послугу до.норів ~еlд.ИЧlн.іЙ нау.ці і IJрактищі, не кожен 'lаві~о~I.ПЮЄ. як ча'Сто і ПlРИ

КИ,Х

В ес ел~{ІЗ

Як BOlд М'ЯЮ!ІЙ

БРQва,рw.

iJa\!1,iCTb, жал.ь.

'ЯІК

ЛРО:ЮВИlХ

рюс.

Т'Иі - llitби сон\це Meнli €JД!ИIНа І НЗій,дщюжча, He~(rOfВ житт.я. Не\З'ВИ'ЧlНа, НЇЖlJiiа, Пірocrга і, ДIflВJH а., Як з мого серця Почymnя. Ф. ТЕРЕЩЕНКО.

oв,irr 6еЗlмеЖIНИ1Й, СИ1НЬ неБООНlа,

РозЛ'у~а"

\І!ЯГ.

со.11нца

Н. ЗЕЛЕНСКИй. г.

-

.БeНJт.еЖlНа.

011ПOlЮТ

слеЗИIНlКИ

На

фy:JVJlЯlрі». ХущоЖfН1;Й філЬІМ. 16.35 Наша' афіша,. 16.40 «На ШК!IJIЬ1НИIХ ШИlрота.х». 17.30«ІВе.nИJКа еНIЦИIІ('ЛопедИ'qна бі6лі·orrе· І\'а». (Одеса). 18.00 Естафета НOJВШН. (М.). 19.00 До 5ОіР'іl\lЧЯ ВелиlК.OlГО ЖОВ'ГИІЯ. Проnраlма. УТ, IipИIClв.Я'Чена, Д'!tю ЧеPlніГЁВЩНlНИ. 20.30 «ТIЮЯlча пораrд,». ТМе!Ві­ зіrЙlНа реюлаМ'll. 20.40 «ЛЮДНІна у ФУ-ГЛЯJрі». ХУ'ДОIЖ'н(/й фільм. 22.00 В ефіrрі, «MClIIOIдic,Tb». <ГО'рИ!:юнrr». (Ленrі,н·nрад). 23.00-

ти

Бущет Р'Щ!IРС;1'ЬЮ 'в нё\l­ періВ'ЬІ'Й

Про­

тет'ер

шаLХОІВО,М,у' ТУlр,ні'рі.

-

3TQrГ ОТНІХ !'\ронзу белЬІХ

18.00 -

'І'Я. ФііІЗИІка. «ІМа.гн;т,не поле». (ДІВІЇ лекlЦ ії) . 19.40 «Пл а,к '/ІЧ'і берези». ТелевіlЗіlЙlнq~й фіЛЬ\.\f. 20.45 Прокоф'€JВ' «Ка.м'IЯ\НЗ - С. юв іт!К а». СпектаlКЛЬ КИIЇIВСbl(ОГО теаТ!ру ОІПери та баv1е'ТУ і'\І. Т. Г. ШевчеНІка. П'ЯТНИЦЯ, 16 ЧЕР8:НЯ Перша програма. 11.00 - Тме­

IВЛElте,1,

СJЮІ&НО

СІю­

До 50-lрі'Ч­

цію

Дi.rnя Cll~1дeHTЇIВ ЩРУГОСО КУр<сУ. АІнІJvJ!осыаa МСlва. ОJVJ,яtдове заIН'ЯТ­

Іде горе РaJЗОМ ііз щаО11ЯМ, Ід:у.ть сльози, Вlnерем1шку з oмi,xo\f ... I.д,yтrb пор~ч В заJIIЇJЗ'нїй x.ami Сум і 3313д1рісгь, щирlїiCТЬ Й у11іоса. В II!ЬМ а'lІ'Тобуаі t .мої наді'ї, РаЩ()llЦі, С'У'МIНlі5И1 lі 1\р'Нlв.ОіГИ. К\lдИ везещ !цвmуюе, лuта МОДОідіії, На ЯIКlУ :lУ'ПИИJКУ ДОj}{)I'И? М. БАТЮК.

діо.рогая.

«OВl~T

20.00 21.25 -

(,М.).

ЧЯ Ве.lИIkioГО' ЖООІ11ti.Я. «Чорномо­ р'я oriЬBa€ ,реВOIJ!ЮЦ!rЮ». (Одеса). 22.05 до 5О"річчя В5lШК"ОГО ЖОІВlll11Я. «'Му\зИIІОаl і ж~Т'М».

І,ді},ТЬ ЛЮЩ!IfI.. . У КOIЖJнoro оаііі ОСООИcrи:й У серщі д06рж ЧИ злиrй Вiїiдlil')1НOK. Iд,)lТЬ Лi!OJD.И' так ДИ18НЮ 'ріаНі: Душа в ОДНоГО' юришталю рЬвна. Душа ,в д'P'~ГOlг{) s зелeнJі'й ПUI'іані. У ЖЮ'Вllі,м ПОIГЛ'ЯlдJі Вiдalll'b, за, ,віlюна.

звёЗ;І.

(М.).

ГOl':Щl'і».

І3езyтrь ЧНlїСь Р!ІідІО\Щі й l'ИХIІІЙ OМJy'ЮК.

· веселье

Л Зід ОІНИ

В'ІННИ.

Мlіста.

БаЙ.д'ytЖij. до ocboro\ ЛИlШ O11piJtm<y дороги Наl\ЮТУ'ЮIГЬ ШИlН,ИІ (рО'бага ~1). Що а,втобуса,м, ДОІ людсыкїї трmюnи­ ВеІЗ'yтrь паса~lІ!р'іІВ ,і і.XlНl1 'lfЛ.YIНIКИ,

Уlгзсз.ет

В

в 'M~C11O, з

КО'зака.

ЧЕТ8Е~ 15 ЧЕР8НЯ Перша програма. 11.00 - Теле· ві'З:'Йlні ,вї!сті. 1,1.10 «НОIJ<lfIЮР'Н'». НClВ'Иlй Х'Уlдо.)Юн·і,Й фі'.l'Ь"d. 16.55Наша афша. 17.00 «А,'JIі.,Баlба та СОІРШ рообі·Й,ни,,::в». Му\пьти, Пl1іlкац:IЙIНІ~Й фіIJJы.. 17.30 - <~Піо· H'€!;Jicыкe лі'rО' П'Ї,діlЙ.має п,раIП.ор». (ДСIНltЩЬІК). 18.00 Теле&їООЙlні вісті. 18.30 «'Кіраса JDIQдicыа,>>.. ТелевізіlWНIИЙ aДbl~aIHa,x. (ЛьовіJВ) . 19.00 - ФVТlбол: «Тор.пед,о» (Мо­ СІОва) «НафтOJВИJК» (БаІКУ) . В пере'Pfв.і «УІваІГа ! На .пор·озі ЖfН11lВа». 20.45 Телевізі,ЙrНі ІНО'­

го-

КО'ІПОТИ.

б.lIюы\.o 700 'hClIfСl'j)ВНИХ, \lа:іі­ же 1ООО ВWНОj}ООНИХ ЗШ8'з,тїlв, еС/ТІні u..щ~ос}'шарок. Ці під­ прие"'Сl'lJiа

А.

пі:ЩРИЕШС'ПВ:l

ва'РРННЯ,

Г(ЮПО'.lарс·]ва,х

Ї,~a,lbHi. Ф(YfО

п!'ре-РО'lIIКИ П.'10-

НОВС"'О r;рожаю С)'НИЦЬ

тують

1\ ОРИf!'Т)"ЄТЬ<С Я

біль<ш~~'Ть ро6і'l'ННІків пі;JIПРИlШ­

3

(Ч'Оl~овіIК'И

ва·нтажники.

ВаlнтаЖfН1111Ш I1Ірацюють через день (:в ЗВ'Яlзку З oco6:.nИJвіcrю УМol!! Іробorrи). Оп.1а'l"а 1Ві!,ДIРЯ\д.­ lН'а.

ЗвертаrrИfC.Я у в Їдil1i!1JI1 ір ilВ З3,ltод У П ОІР ОIШКОIООЇ

І

ка,ц· мет а -

Л'У'РrгїJЇ . ІхаіТИ до БроваІреького ПРOfМIВУlМа аlВlто;6усаL\fИ N~N~ І, 4 ідО З'Y1f1И1111К'И «3ПМ». 8ідділ кадрів.

J

.............................................

72 номер 1967 рік  

72 номер 1967 рік