Page 1

Пролетарі всіх країн, єднайтесяl

РІк видання

,.* .

26-1

•••••••••••••

,-.

ВІВТОРОК

14

БaJчите,

ЛИ

ВЕРЕСНЯ

••

••

*, •••••••

уМ . . . . . . . . . . . .....

У

нас

я:к

.ряс·но

ІПОМUДОРИ,

в'роди­ ІкаІже

-

а !1pohom-овiJIчіВНИlК ,ра,ДГОQПУ «Требухі'8іСI>КIІ!Й» Надія Ха:р­ ·.~аМlпії;ВіНа Ковбасинська . Це наЙlпізніши:й сорт «!донецыиій>>..

р.

Ціна І кОП.

'кож,ного

3

гектара

Добре і,нши.х

вроІдИЛИ'

сOlРТЬв.

40

гекта:ріlВ

200

цеН'ТнеІРі,в

ОВОlчі.в.

ломі'Дори

З,а

і

попередніми

під,ра,Х'ушками,

І(П УКРАІНИ ТА РАйОННОI РАДИ

збираємо

центнерів

250-260

110

ОРГАН БРОВАРСЬКО[О РАПОННОГО КОМІТЕТУ

РЯСНО ВРОДИЛИ ПОМІДОРИ

J'i 72 (2339)

1965

Мі

кожний дa€

l!Іе

із

·менше

томаггів.

ФОІТО А. Козака.

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИlВСЬКОI ОБЛАСТІ

.............

о

ПОЛЬОВИМ РОБОТАМ - ЄДИНИЙ ФРОНТ попрацювали трудів- І масове Д ОБРЕ ни.ки радгоспів і птахофаб- зябу.

рик

району

в

нкнішньому

році.

копання

картоплі, оранка

Організовано

проводяться

по-

допомогу прнйшли робітники під­

І приємств,. учні, внділено було достатнюкількість автомашин.

Врожай зернових, картоплі та льові роботи в . радгоспах «Русабагатьох інших сільськогосподар- нівський:" «Требухівський:.. Русаських КУЛЬТУ'р значно вищий, ніж ні,вці першими в районі рапортуторік. Основне завдання зараз: вали про завершення сівби озимих,

закЇJНчити збирання продукції, виконати зобов'язання по здачі її державі, закласти міцний фундамент під врожай наступного

року.

У

більшості господарств, там, де дирекції, партійні організації серйозно поставились до цієї важливої справи, зібрано і ви'ве­

нарощують темпи збирання овочів і картоплі, здачу· їх державі. Успішно ' виконує план продажу овочів радгосп «Великодимер-

зено десятки тонн продукції. Так, радгосп «Русанівський:. здав у цей день 36 тонн помідорів і 120 тонн картоплі. З Требухова на-

ськнй:,.

дійшло

майже 40 тонн овочів

і

В ці осінні дні створився велнПроте в цілому господарства 88 тонн картоплі. кий збіrПОJlЬОВНХ робіт, і біль- району незадовільно справляютьТа чи скр~зь так? . Ні. Paдгoc~

шість·

господарств

прагне

про- ся з завданням по продажу ово- «3аворицькию. при рІЧНОМУ плаНІ чів. Щобвн.правнти становище, 1500 ' тонн ~вочіВзд~в Лише 333.

водити їх в комплексі. Так, в радгоспі «Літківський:. успішно закінчено жнива, повним ходом йде збирання овочів, яких вже ,здано державі 59 п,роцентів ДОРІЧНОГО плану, за деНЬ-Д8а буде закінчено сівбу озимини, ' розпочалось

а

зберегти, зок-рема, помідори від Саме тут шд час неДІЛьника мож­ ранніх заморозків, минулого ви- на' було б багато зробити. Але хідноro дня був проведений масо- з вини директор~. Т' .. Гонча~енк.~

'вий недільник по збиранню і ви- та секретаря паРТIИНОI оргаНІзаЦІІ

везенню городини і картоплі в т; Соколенка недільник фактично магазини і на бази Києва. На ЗІрвано. За день вивезено лише 5,5 тонни овочів і 20 тонн картоплі. Виконан'ня поточних робіт,

Мітин[' відкриlВ п~рший Ісек­

МОСКВА. 1О ,верес'ня У Кремлівському Палаці з lздш

ретар ММК КіПРС .М. Г. Єго-

ві,ltбув'ся ,мітwнградЯ'Н'Сько-'ру­

ри~ев.

Під :(Jклепrн;ням

залу зву-

ВII3J!'Гові 'Б СРСР парті.ино-УІРЯ­

чать

довО'ї делегації СоціаліС!Гичної Республї'Ки Румунії.

тичної Ре'спублі'Ки РУlмунії РаДЯIНСЬКОІГО' Сою.зу.

ПрИ'Сутні

тепло

і

РумунськИІХ гостей вітали , слюса1Р А. В. БrкторOlВ, прОфе­

ЗУС'l1J}іли

членів

румунської делегаЦll на чО'лі ,з I ГенераЛЬ'ІІИМ сек.ре­ тарем ЦК Румунсь'кО'ї :каму­

C{)lP д. І. Д'ЯК()JНОВ, учитеЛfЖа

Т. П. ВМК0'1Іа. 3 ПРО'МОВО'ЮВWCТУПЕВ Пер­ ший с еlКР ет ЗІР ЦК КПРС Л. І. БрeJЮНев. Сло' вО' нада.ється ГЄ'Нераль­ ному ceK'Peт~peвi ЦК РЕП Ні­ колає ЧаУ'ШОСКУ.

нісТИJlІНоїпартії Ніколає Чruу­ шесlКУ.

На lМітиягу присутні това­ рmші Л. І. ЬреЖIreВ, Г. І.В(}­ ро'нов, О. М. 'к(}ситі,н, К. Т.

Ма'3УРО!В, А. І. МікОЯ'Н, Д. С. ПОЛJl1НСЬІКИЙ, О. М. Шелепі,",

ПРOlМОВИ Л. І. Брежнєва і Ніколає Чаушеску ,не р.аз не­

В. В. fриши.н, Л. Н. Де,мічев, Д.Ф. у,стино, в, Ю. В. АнДіРО'пов.

мелодії гімнів Соціалk­

реривалJfCЯ

'Н3JЩ)И'кі'НІ,d ;мітингу ще раз [10-

високу нлrороду

бажruв братньому'на,рО'дові ІСО­ ціа:JIістИl'І'ІІОії Руму'НііновИJC

ВРУЧЕНО

великих уапіхі.в у будівництві

соціалізму, в боротьбі за мир

За ооілмпеН'НЯВП'рOlбництва

і дружбу 'Мі'ж 'на.РQдами. (ТАРС).

і пр(}дажу .цержamі 'м'яса, мо­

лока та~Н'Шmx:' праДУКТtВ 'l1Вa­ РИlнництва у ІП~О'МУ півріччі цього року . Донецькій ооБЛ3Jсті присуджена щ~рехідний ЧерВО'­

НИ!Й ПlpailО'Р ЦК КП Уlкраіни і Ради MiHtcтpilв УРСР.

вереСіНЯ на

лаСJllorо

cык'гоo

зборах

о<б­

па'(J'ТїИно-гО<(Шодар­

мr.тиву

ЧЛЄ'Н

Презll1дiї

ЦК <КП У;країни:, еекретар ЦК KOWlapTiї Уюраї'ни В. Г. Ка­ мя:хав

,вручив

преДСТalВНИlКЗіМ

оБЛа!сті !Високу ІНЗJ'ОРО'ДУ. від іlм&ні ~K КО'мпартії У, країlНИ іРади МінїстрівУРСР ;він теп­ лО'

паЗД0'1)()ВИ'В

~(}'НеЦI>Кmx

,Т1Іа­

РИlНникі'Вз перемогою в рес­ публrкаrtсыомуy соціалістично­ му змагruнні.·

3б()JРИ _актИІВУ прийняли рі­ ШМНЯ,

11

якому

розроблено

пр3lК1i'ичні заходи пО' підrотов­ ці до ЗИіМі'Влі худоби, по безу­ мовному lИl!кона'нню пла'НЇ'вза­

Гltтівлі

ПРОДYlКтів

ТВ3!рИIfНIf­

цтва.

(РАТАУ).

в

ний план здачі

овочів виконано

тількн на 40 процентів. Позавчо.

ра,

шд

б

час

недільника,

можна

для

з-під овочіr

копання щоб

каРТОПЛІ.

всі

повний чити

працювали

світловий в

роботу

і

чі. Запровадити топлі

Добитись, '

комбайни

день.

Вклю-

наявні

копа­

передовий

потоковий

Справа

вашої

тори,

честі,

овочівники

у

товариші

і

найстисліші

механіза­

строки

за­

кінчити весь комплекс OCiflHix по­ льових

робіт,

держаlВОЮ

розрахуватися

по

рільннцтва.

продажу

Це

рів та огір.ків. Чотири автомашини простояли цілий день без діла і поїхали в Київ не завантажені. Аб

о ще таке. Досі

не зібрано на зерно з 75 гекта'рів.

з

продуктів

буде нашим най­

кращим подарунком на честь 48-х

роковин

Великого

ВІДЗНАЧЕННЯ ДНЯ ТАНКІСТІВ

ме­

тод.

рільники,

<> ................ .

на копанні кар­

Жовтня.

.Нltt всенароvще свято було, від­ з'начена .в країні День танкістів.

У lМооюві ,ві)l)БУЛI!JСЬ у'рочисrі збо­ ри, на ЯІКИХ '3 ДОШlвіддю виступив

Ма,рш3іЛ ,БРClнета'Нко,вих війсь'к П. П. Палубоя:р,оlВ. ТаІіІі ж збори 'відбулися в Еиеві.

a.................................................................................~ u

ДІИОВА ДОПОМОГА Леані"-\

Васильович МОРОІКа

ще веаною вану

очолив Імеханіво-

лан,ку

по

ВИlрощенню

картоплі,. ЗоюреМ<І, Іна .насі'н:ній було поса'джено 24

діЛЯlнці

' геКТ8іРИ COPTUв «чщ)івниця» і уло надолужити прогаяне, але «,баро,дs:юн,сьК"іи"». Доб'.·ре доглячерез по . . . " . гану оргаНІзаЦІЮ праЦІ дали ІЦЮ площу 'розпушу>вавивезено ТI'льк 16 . И тонн ПОМІДОЛИ ІМ і'ж,р ЯдJдЯ , пщ ' ЖИВU1ЮВ<J.ли . рослини.

Наста,в

;>

врожаи, але чи;м. пону;вав

ком6а.ЙІн.

пустити

час

,3БИ;.рати

,n

,,-,-ехто ІПРО-

на. цю площу

Проте досвід мину-

ної .картоплини не залишають Н на площі.. . 'аідія

Kopi'IJiBcbKa,

Мшрія Б агг:р а,к, Любов ПОlгреб-

няк, Марі,я МаЙІСТрен,ко, ВОЛО-

ДИІМИІ.Р

Па'насюк,

Бреус, б

ВОЛОЩИІМИ'Р

агаrrд

.

~нши,х

конують

значно

ІНОРМИ

,виmо

зБИlрають .по 500

ллграМІ'в

~ Зlначить, гано,.

Миха,и',ло,

Ле.вченко

карТ();fI

.

j.

і

лереви-

б'

ІТКУ більше кі-

'!'

. ЛI . За. день, а 3IЗJробляють непо-

і

люпин На 50 гек.тарах лежить і гниє житня, гречана і ЛЮпинова солома. Ще не посіяно 100 гектарів

лото !рОIКУ показав, що ба.рагго БУЛі>Б, викопаlНИIХ . комбаЙ1НОМ, виlя~шлись побитими' і ,неПIРИдаТІНИМИ, для садін,ня. Тому-то

- ,ма,йже 50 наших виховаlнців, - !діляться з нами .ВИ'!Клаідачі Te1l'HiKYMY І.Ровенштейн та В . Лозицький; -

Трапилось це тому, що в зга-

л €!к ОП ач. Хоч дещо збільшать-

врожай . Нам ст:ворили всі ,не-

озимини.

Даних господарствах занедбана . організатор' ська І' виховна р О б0та . Не на повну ПОТУЖНI'с ть ви. КОРИСТОDУЄТЬСЯ наявна те • ХНІка. .6.становилась Il!кідлива чергоВІСТЬ у .проведеННІ польо б' , вих ро ІТ. В усіх господарствах є необХІ' ' . D

ОIIIЛЄlска;ми.

ГО:JIОІВУЮЧИЙ . М. Г. ЄТОРИJЧев

[

ОДІ не можна спостерігати і Пухівській птахофабриці. Річ-

дозарювачі

Минають найкращі строки для сі;вби озимини. Тому-то слід за один-два дні закінчити і ЦЮ боту. На повний хід

не заскиртована солома, не ,всі картоплекомбайни, в тому ЧИСJlі

і ~ОВі"б включені в роботу.

та

Очищені

площі здатн по акту, виорати.

організація праці вкрай незадо­ вільні. На десятках гектарів досІ

Мітинг радянсько· румунської дружби

мунської дружби, ,присвячений

яровизатори

дозрівання.

вирішиЛl~ за' стосу.вати ка!ртоп-

ся на,клащні витра'ти, зате по.• СlіВЮИI Мlатеріал буде ЯlКіеНИIЙ. Постало питання, звідlКИ; взяти !робо!Чу ,СИU1У для

го зби!ра'ння

каРТОІПлі

РУЧНО-

після

копа.ча. На, \допомо.гу ПРИЙІШЛИ

дві

;I'РУ1ПИ

у!ЧІНUв

4-,го

!кур-

ДОПQма·гають ,раIд,ГООПУ збирати обхідні "мови ідЛЯ . робати, , відJ' ПОЧИН,КУ. Шд ІГ\'РТО'ЖИ~ОК дио' рекція 'ра,""'оспу IВИ'"I'лила, о"к"" '"

ремий б\fДИ:НОК, ОРl!'аIНІ"зова,но о, пром<lIдсыеe хар,чу:вання , llI.ешеве і ·lшсо.кокалоріЙне. Кожного lІІНЯ до 'Нас , надхощять з парт-

ор.гаlні:;Jаці,ї ,свіжі

І!'азети,

3Ів'ЯЗІКУ. В перших ;ЩНUв .вони

на

,користування

H~M днем ~арощувати здачу ОВО;

БрИІГalдИір

після 'роботи ,ОТУБМО концерт-

вати

ботою наших помічнИ>кі'в. Жод-

ДНІ

умовн

для

УСПlшного

про-

ведення комплексу осінніх польо-

вих робіт. Тепер потрібно з кож-

су

КИlїВlCькоro

політех:ніlКУМУ

a-ктИ'Вно ВКЛЮЧИЛИСЬ в роботу.

,ріЛI>НІІІЧОЇ

IбрИІГз,ди

ЧІВ .. НеобхlД~О збирати всі буріращгослу DM8Hi Щарса Г. ЛуцьПОМІДори, ВlДвантаж)"вати Їх на киій розповідає: бази, .апере~ заморозками зри- Ми дуже за.ДОВОЛе1Ні роІ

зелеНІ,

закладаючи

ЇХ

в

тимчасоое

да,ли

аJЮj}деон, раідіОlпри'Ймач. Зараз

ну IПРOlграму, з Я'кою виступпять ;Н lшші са модіяльні артисти перед робіТНИ1Ками. І.

МИХАйЛЕНКО.

;~"- -_.:1' ' ' ' ' ' ' ' 'B' ' '-~·' ' ' '#-K#O--....~. .#r . . . .:-r-.~·~-~....П~ ;~#,....._·і#.:>_#"4~·.~ . . ._,.,;"~....~~~,...#-п--~а.-~;...:.-;..,-_-._р~~~у#б;~ . :иuu_-;,;;;.~;:;~:~~~:: ..

і

.;> ........... .:.....

ЗАГОНИ РОДЮЧОСТІ КИІВ. На поля ко.лгоспі'в БаlРlllшіlВСЬІКОГО ра;йОІ!ІУ КИlїIВ-

Cl>Кoї область ]!ИіЙіШли механіЗОІваlНі загою!' .місцевого об'єдна'ННlЯ «СіU1ьгоспте",нDкИ'». оан а-

>.:1' .....

МІСЯЧНИІ( ПО ПlДГОТ08Ц1 ДО ЗИМІВЛІ ХУДОБИ

ЧЕРІКАСИ. В 'Колгоспах і Р~ДГOClПахобласті jpО3ІІочlЗlВСЯ М\>СЯЧl!lИf<' по ,підготовці дО СН-

Рa:дJГОСПУ«КQмуніст» РоздільНlЯНСЬ'КО~О району. Тарік !Ві,н

уперше

орган ізу.ваlВ збираlН!НЯ

щені 'ІЮТУЖНІІ!МІІІ 1'раюораI МИ, На!В3Інта'ЖУІВа~ами, ,РОЗlКИIДaJЧами ,llI.обрив, ,ВОІІІІІІ допомагають

.nіlдІВОЗЯТЬ до ферм :корми і за-

зернової КУКYlрудзи без комбамнера. 3 кабіни TpaKTqpa А. Cep,гi€IНKo з допомогою Ігі,д,

JCЛ~бороба,м

кладають

РОСИlCтемlll

у в аіПіНУВ а,НlН і ХНІС-

лlliX 'гpj'1НTi,B. Для цього ви~{Ol- ·

vисто!вуєтыся

'вже

!рОlЗсіяли

'дефекат. під

його

зяблеву

ораlНIКУ на шющі, Яlка пер€IВИщує

1100. гекщрW.

показала,

що цей

Пр<аКТИlк' а агроПlРИlЙОМ

,ПЇJдВИlЩУЄВРОЖaJwність

цукро­

'ІШХ БУ1РЯl кі:в на ,рі'В, зернОІВИIХ нери

з

15-2{) цент не­ - Іна 2-3 цент­

reKTa'jJa.

'Широко

ірOOlГQрнуливапну­

,ваlН"Я ГPj'1НTDв ІКОЛГОСПИ і

госпи

ЖиrrомJtрСЬКО'Ї,

рад­

Волин­

Сl>к,ої, Лl>віlВСЬІКОЇ та інших об­ ластей.

тої! теплої .зИ'мів.лі худоби. Со1'Ю ~ехаЮЗО'ВlаЮIfХ вагонів

В багатьох гоопода,рства,х облаlСТі 3JаСТОСDВУЄТЬСЯ доавід новатора ~НдJрія Сергіє,нка. з

·СIfJIОС.

Ремонтники

ВІІЮРЯЩКОІВУЮТЬ I1Іриміщення.

В усЇіХ 'ра'ЙOlна,х Сl1ВОРЮЮТЬСЯ

ОІПOlрно,покаlЗові

Ф€iР·МИ

тварltltНИІЦ~кі

1К0'мrnле.к.оної Iмеха'Ніза-

ц!,ї, . де ,ручна ЛlЮВliдується.

Пlраця

цілком

КОМБАйНИ ПlДУТЬ БЕЗ КОМБАйНЕРІВ

ОДЕСА. ЗбираlН, ня КУКYlруд­ зи на зерно роз'поqа,ли .мех'а'ні­

ЗОі8aJні, лаНКIIJ КїVJіійсЬІКОro Ірайо­ ну. Кожна з .них .праІЦЮЄ на тому

полі,

вИ\рощувалз>

де' прwягом врожай.

літа,

Ощючас­

но .в 'JJQботувключилися СИ­ ЛOClні IК0ІМ6а,ЙlНИ, що подріб­ нюють

стебла.

'регулюва'в

зоріІЗУ стебел.

АРОМАТНІ

ПРИЛУ'КИ,

висоту

НИВИ

Чеj)'ні;гі.всь.коі

обла'сті. П'ЯІНК; за'пахи, стоять НЗД IПООІЯМIfI РЩДУ Іколгоспів ПРИЛУЦІ>КОГО і GрібнянськОІГО Р'З/ЙОН'UВ ilдe збlllраlННЯ м'~ти. Тут зосвредJЖено, її основні плаlнтащі,ї иа У'Кlраїlні. Аромати V'р<щилися нині на добjpе. Ло­ HaLд 20 ТИСЯЧ Цe1НT,HepilВ їх тру­ ді'8НIІІКИ дocrаlВИЛИ в,же на прlilЙмаЛl:Іні ,пункти.

М~сцеві!ій

м'ятяи,й заlВОД по­

чаlВ переробку ви.ро6ляєолію Іпарфюмеряої і

СИlровwни. Він для ме,дИ<JIНОЇ, харчової про-

ментолу.

ІНЖЕНЕРНА. СЛУЖБА . НА СЕЛІ

киrв. об'єднань

J.нжmrерна служ6а: «Сільroсптех,ні,ки»

У,юра.їнщ РО'3ШИIРЮ€ св.ої межі. На це.н"лраVJіЗОIВalне КОМlпле.к.ане тв",ньчне вже

оБСЛу>ГОIВУlВаlнilЯіВОіна

взяла ,

НИІЙ паlРIК

маШИlнно-трактор,

біЛI>Ш

як

4800

!Кол­

госпів і ра~госпі,в. Щоб допо­ мога сіЛЬСI>КИІМ меха~ізаторам

БУЛ<l

6ілbI.U

ОlпераТИIВlНОЮ,

реопу,бліці створено дві ТИlС яч і вироБНWЧИ1Х дільнИlЦЬ, за яlки­ ми за'КІріплено по 2-3 го·спо­

да'рства. НИІЦЬ не

МехаlніlКИ

цих

діль­

віДПОlВі,даlЮТЬ засвоєчас­

проведення

техні'ч,них

до­

гml,ДUв та неюклаlд,НИJC Іремонті,в, зді'йюнюють КОIН"раль за IПlра,­ ВИЛЬНОЮ ті,в.

еlКсплуатаці·єю аРрега­

Спеціалісти

«Сіл ыlГослтехні-

ки» допомогли тру,ді'ВНИlка'м колгоспьв і ,радrослЬв ,реСПу>б­

ліlКИ ЗlНlalЧНО J10U1і,пшити екс­ плуатацію Ма/ШИІН, зекономити великі кошти. (РАТАУ).


0::===================================== 3 ПОГ ЛЯДОМ У МАЙБУТНЄ 40 і 136! IДві цифри. Коли створювалась Броварськафаб­ BepJCHb()lTO

РИІка

ДИТЯЧОТ0

біТДВІКа 'ТаіКИХ .благородних ри:с, ЯКИМИ є дружба, товари­

КОРQtбatМИ? І віАНОСНО ЦЬОГі! В уча.сникі'взборів є 'своя ДУМ­ ка. Навколо ' бракорооів треба

шува:ння, .взаємна допомога.

створювати

.Башня

три­

котажногоодяту, тут 'було 40 ко,мсомольців. Зараз 136.

у кожного МОЛОДQtго 'ро­

Хороше

Рос'ге ()'рга:НЇІ3<І:ція, З'}Jостає ' РОЛЬ

цього

сказала

Таlмара

\3 'Приводу

Шкур(}паДСblка.

тро>мадсЬ'ку

д}"М!ку.

прожектор» ,

«КОМСОМОЛЬ'СІ>КИ,И

«бли(жМ!ки», :СIfГНали,КОМ'СО­

комсомолщів у !УСьому житті і1Іі~РИЄМСТJЩ. іВіД'Іу:вається це

підкреслила 'вона,

I ЗОО(}В'я­

ННІ, які павинні сигналі.зувати

б1liГато .в ,чому. В творчіlЙ ро­

зує турбуватись про успіх '1'0-

>боті ' КОМіСОМОЛЬСЬКИ'Х брвrад швtЩного IЦеху, в Iслав'НИХ ді­ лах передови'Кїв виробн~а ТlІІМари ШКУРOlIIа~снкої, Раїси

lВариша, брmгади, зміни; всьо-

про 'НlIJЗьку Я'кі,сть на тій 'чи Dнші'й ділянці, добиватись усу­ нен:ня lВиявленmxнедоліків. А (}сь пропози.ції інших уча.сникrв ;JБOlРі:в: ЕдУа'Рд Зубок: mіДВИЩИТIf

Ма:рценаJliзе, ІРаЇСи

Надії

-Справжня

Гарцуєво'Ї,

кла,до.М,

rnорі:вюrно

іКОРОllКИЙ

пі,щготовлЄ'но

до

[~;i~~;~:i~;~C.1

.сзмо-

200 уч­ :120 :продо.вжуlO'l'Ь IВчи­

'Тися і зароо. ПО'Тяг до знань

великий.

30 ,комсомольщі:в Вlча'Ться у~ечіlРНій ої заочній ШКOJlах, ЧCfl'ВJри - У TeXH~KY­

·на зборах

комсомольців дження ху.дожньої

іперіодИЧІІИ'Х 1Jидань; органі­

ся· у нас ще :брак. Виходwrь,

не ,всі дос'конало, ВИВlчи'лисвій IмрС'Га'Т, не всі оволоділи евоою '(Jпеціальністю . Боротьба

нашої

задО'Вольнятmcя ДОCJ!1I'­

'нутим. Вона завжди лра,гне Б1Пере.ц, шука,єнові ШЛЯХИ дО

за високу які С'ГЬ , за здачу ПР(Щ'ІІЩії з нерш(}гопред' ЯВ­

пол,іlIIшеННЯРOlботи з молоддю, до rnосилен.ня ,СВОГО :В'пливу на

лення

у !Звітній доповіді ,ко,МСQlМОЛЬ­

.створи,ти школу нова'Т(}рів, за­

безп~чИ'І'И - наУ'К(}'ВУ організаЦLЮ праці, добwrись, щоб

докладно

зуlПИНЯЛИСЬ учасники ·зборів. В це:Н'І\рі їх Ylваги 'рішення УІІ IІІлену· му ДКВЛКСМ;' зрос­ лі ВИlМОТИ,Вlreунуті ним У виXOBaHH~ комсомольців і 'молоді. І Учасники ';Jборів ~ipHO rnід­ КlPе~люJ!т&ЛИl: фа·брика мош}да,

Д~HЬ ЯКОCfI'і, яки,й .пРОВОДИІГься на фабриці щовіВ'Гор­

ка,

с' тав ~емотляду

ф~ктнаї

1ПрОдУ'кції,

безде­

популяри­

зщії тих, хто не знає бра'ку в роботt. Пропанувалось ШИР­ ше прО'пагу:вати ці'нний ПО-ЧИН саратоощіві їх посліДl)вників.

теж молодий. От­

,-

зав­

багато. ПРОПОlIувалось краще оprанюувати обмї'н до'свідом,

СІ>КОГ'о 'комітету, ЯКИЙ зроби­ ла його секретар Валентина

.колектив

важливе

Як цього дооити'сь? Шляхів

Саме на це 'Н1ІіГолошувалось

цьому

-Н3Jше

да:ння.

життя \:'Вого пr~РИI>.\fст.ва.

да

ЛО'ТР~У.

ти, -.(Jказwв він, -'не 'lIЄіРев'ів­

защiJя !ВЛітку ціКaJlОІГО, 'КОРИС­ ного вілпочинку .

Сига5ва,

переважна

PeДaJКTop газети :«Трикотаж­ 'НВІК», нача.'lьниlt :відділу 'Тех­ н.ічногокoorтpолю Я. ШИIl'Пе.р гоВOlРИН про Я1Кіmь dIlРОДУ,кцїї. - ЧOlГО', Jl.lPузі, гріоса таї­

'рОmIОвею­ літерату,ри

Та не ВІ характері

була

більшіС'Гь) BЬдl1J)':Вaє

мі, шіwь- іВ ін ст wryті. І це ще не ' все. На рахУНКУ

.молоді

.

мольснкі пости

-

(}сь ті

oprn-

роль ПОМt'і'ника маЙІСТра,.

гато фа'бричних дtВlЧат (а ЇХ

стіііної роботи ПОНil!Д

нш, а

1п оказам

А Б та:кійдоп(}ммі ще бat­

бататьох ЇІІІШИХ. CTPO'~

-

11'0 цеху. 3устрівся ,хто ІЗ труд­ нощами допаможи.,підтри­ ,маи сло:вом, особистим при­

СУ1ЦДУК, Лідії Дакал і

друж;ба,-

Маріл .ДРІЗД: пі)JJНЯТИРОЛЬ комсо,мО'ЛblСНltКХ

ГРУІП.

Валерrй Троян: білнше УІВа­ ги

рО'С'Ту

кQtмсомолынкихx

На

ря­

дів за рахунок передової мо­

лоді.

Люлмила Шевченко: у !нас ЧlІІмалоздї6нQtїмолоді. Да'Вай­ те :створимо :колеКТИ1!И худож­

Немає суМ'Нїву 11 тому, ЩО п,ри а'КТивнl'И пі~ри'мщі па1J­ тшної орга:нізації 'новообраний КО,М'С ОМ ол ьсиtий КОімі'Тет ус­ пішно Л6ре'l1ВОРwrь в життя прornозиціі 'к(}мсомольців. А 'Та­ ка ПЇ:д'rри.мка була ·і буде.

На ;звітно-,виборні збоори до нИ!Х прийшли диреlКТОР фаб­ рИІКИ Л. 'ВоекреееН!СькИJИ,СeJК­ ретар [lаР11бюро К. Шкуропад­ ська, голова фil!бкому проф­ спілки Х. Овруцький, інші Іпар­ тійні 1,І·ктивkТI\1. Разом з ком­ с()ОМ ОЛЬЦJlМIf

Бани

радились,

що треба - зробити для да:.1Ь­ ШOlГО піднесення ви:ховної ро­ БО'І'И з молоддю. Партійна ТУР'бо'Та :про к(}м­ СOlмол

~

,запорука

його

ус-

п~шної діялыІсті.. Отже, ~a роботу, това:риші &К'Гивісти., р0.6оту 'l1ВОРЧУ, змістовну, З справді .молодіж.ним вогнИ\Ком. Д. КАЦЕНЕЛЬСОН.

А Я!КОС~ іЖ таки бути з 'бра-

масиві

промнслового

пла,та

газет

і

на 1966 рік . Працівники ~СОlOЗJIlрyn<у», листоноші і гро­ мадські рооповсюджу:ва'чі пре­ си пропонують Вам вели:ки'Й f!іИ'tЯр . Називають оо~ни .~ )1К­ РЗlїонське та російське видання газети Центрального Комітету

КП Украї.нИІ «РобітниlЧУ !Газету» т,а «Ра·бочую газету». Я,К Ви:дІНО " .назви, 'ця газе­ та

,Haca:М!llepeд

для

,робі''ГНИlкі,в

і ,П'ра робітників . Та ·в ніЙ ~Ha ­ ХОДЯТЬ ,карисне і· ці'каве !дЛЯ себе, виступають .з ріЗНИIМИ

мате:ріалами також jJнженер,на­ тех,н.чні праці'внИ1КИ і службав­ ці, парті,йні, ра.дянсwі і проф­ сІіілкові а;ктИІВЇСТИ, вчені, і ке­ ріlВlНи.ки ,гаспадарсыкіх орга.ні­ в.аціЙ, ,студенти і до МОГОCll10да~РIІШ . людНІ різни.х профе­ сій і Іві,ку, різного роду занять. На 'Сторінках «Робіт,ни'Чаї ,га­ зети» і «Рабачей ,.азетЬІ» ШИІ­ роко 'ВИ'Свігглюютьс'Я питання ЛРОМlІІСловюcrі, т:ранспарту

БИОСО'-

~JЯ ~1«f 1І0ВОГО ПРОПАДАТИ

листі

lІІід

такою

Ж

ООНОВНОМУ

сілІ>СЬКОГО

Іназвою

щення

печує

та

виробничо-гос­

reплоноса,

госпах

значній

і Ір адJГОСП ах,

ЖИТ­

тор

20гру,щня,

«ЗАГЛЯНЬМО НА

ОКОЛИЦІ»

Т3іК було озаглоа:влено лист Г . Саражина, наДР)1КОI!I3JНИЙ у нашій \Газеті в і,д 26 серп,ня ,ц. ІР . Ди;ректо!> 'комбі,наrrу ко­

мунаЛblНИХ ,піДіПРИЄМСТВ Л. По­ ~<Иlвилов 11Іовідомив редаюцію про Іплан благоуст!раю міста на НlЗlй6ШIІЖIЧЬ 'РО'КИ. Передбачено 'на 'Честь 50-річчя Великого Жовтня провести 31начнНlЙ об­ сяг ,робіт на О'КІремих ВУЛlIJЦях і скверах. До ціеї робати маЮть бути широко 31алучені ВУЛИlч,ні комітети, .а.о.мовлас.ни.­

кНІ,

колективи

оргаlНізацій,

2

но-побутові конати

підприємств

громаДСblКість.

і

заклади.

план

ного року

ра!ЙСпожИІВ­

Ви­

завершаль­

семирічки до

чого

мірі

в

залежить

якість продукціі. А Григо­ рію

Губанову

доручено

вивантажувати з печі об­

завдання де­

палену цеглу. І це він ро­

бить Я'кнайкраще, вміJЮ і

пустити

Золоті руки у ветерані,в вироБНИЦ'І1Ва Мотрони

додатково

тисяч

таке

iCl

шгук

всього

робітників

на

цегл·и

пі\діВищене

зання

дооят­

-

зобов'яколективу

підпр иєм'с'fВ а

честь

48-х

РOlювИ1Н

ВелИlКОГО Жовтня. З планом минулого мі­ СЯЦЯ

пішно.

ЮЩl1ва:

Гарбузи та Івана Кузьми­ ка, :які ТРУЩЯТЬСЯ Іна заl80-

ді більш ніж по 35 IрО­ ків . Вони часто розпові­ дають про перші ,кроки виробни'дтва в ті роки, коли

ід:ОВОДИЛОСЯ

цегель­

никам ВИlконувати всі ро­

Вироблено більше

боти вручну. Глину тоді копали лопата'ми, підвози­ ли таЧІками і ,nі;ЩЮСИJIИ

одного мільйона штук' цегли. Це перший Вінесок у виконаНІНЯ .зобов'язання. Приклад в :роботі пока­

зують

старанно.

ус­

завод ·справИlВСЯ

передовики в

першу

вироб­ чер­

гу, садчиці ОЛblга Пташ­

носилка'ми, сирець

була

мірів,

ки.

за

тим,

НОВЕ

ЖИТТЯ

н ,вере()н'Я

1965

не допустити

пошкоджен-

теж

вантажували яка

які

пильнують

а

вручну,

його в

за­

піч,

невеликих роз­

за допомО'Г'Ою

Не

Нині :на заводі майже ,всі трудоміС1'кі процеси меха­

нізовані. тепер

Іван

обходилось

тач­

без

цього ;ПРИlм'ітивного зна­ РЯДДЯ і під ч!с виванта­ ження обпаленої цеглИ.-

Лазарович

працює

на

пластифікаторів,

рона

подачі

а

Мот­

Михайлі'вна

готує

шихту ДЛЯ кільцевої печі.

З

:вогником

ТРУДЯТЬСЯ

також 1К0мсомол,ка

Люба

Манько та Ліда Кузьмен­ ко на здійманні СИ1р~ю з проса і IвкладаJНні його на вагоне'І1КИ . Робота, на пер­ ший погляд, не окладна, але скілыки треба доклас­ ти старань

і

кмітл,ивості,

щоб JHe допустити дефек­ туваНIН<Я !СИР'дю,

щоб весь

він ПОСТУП3lВ у піч цілим.

На нашиос прагнуть

передовиків

рі'8НЯ'Т'ИСЬ

11рудівники

всі

підприємст:ва. О. ШКАБАРОВ,

директор гельного

3аліського

це­

У·юраїIІИ і братніх Рад!ин:ько.гО СОЮЗV.

Друкуються

.

республік

статті,

КО'РОС-

пщден>цїї, репортажі, фейлета­ іШ, !рецензії та інші ма!теріали під :пості'йни,ми ,рубрwками : «Література ,і ми(:тец1'ВО», «Ро­

б і:і1н И'Ча

твqрчіmь»,

ЖИ,ВОJШСУ»,

«Перли'ни

«Людина

і

приро­

ДI3;', «Шахи», «Про цікаве і \Не­ ' зіВИЦаЙlне», «;В~дпооідає юрист», «Фізкульту;ра і СПОРТ», «Ма,нд­ 'РівІКИ наших днів», .«Bc€ пра IЗдо:ров'я», «У світі ,наУIl<И і тех­ ні,ки» , «Ж·і'нкам, матерям, по­ ДРуігам». В кожному 'Но'мері .Вlміщуеться б1liгато і'нфор· мащі.Й­ ,НИХ

пові,до.млень ІІІ іТ!Н і теми.

На

'Bitд)MЇHY

на

від

різнама­

попере;д'ніх

років зараз . Вlперше передпл,а­ т.а «Робітничої .газети» і «Ра­ бочей 'газетЬІ» ПOlВlСюди .прова­ ДИТЬСЯ ,без будь-яких ліміrrів і обмежень.

РeдJКолегііЯ газети звертаєть­ ся до Вас, трудівнИlКИ .ріЗіНИ,Х професій .j родів заIJiЯТЬ, 'з про х 3Інням , щоб іВи ·самі не забули :Ilередплатити «Роб і,т­ оІІичу га,зету» а,ба ,«Ра'бочую газету» і ,наl'здали про це свої,м то.варишам по работі , ДРУЗЯ,М 'і знаЙомим. Одночас­ но залрошj"ЄМО Вас лиса,ти .а.а газети, IнадJCилаrrи свої пропо­ ЗИlЦі,ї і .пор3ідИ. В ізьм і ть участь у Наших ,конкурсах «Чи 3Ha€-

те ,Ви ·Y~paї'HY?» та «РЯДQК у біографИ країни». Перший з ниІх т,рwв3lЄ З 11рав.ня 1965 ІРа­ ку . Про УМО'ви другогО' іКон­ 'КУРСУ ми :РОі3Повідали в своїй гаветі 10 сеРЛIІІЯ' ЦЬ()іГО року. .колекrrlllВ реда.кдії докладає зусиль, щоб З'робити :га,зету ще ібоЙОВИlті, шою і, цікавішою. Спtщі.ва€мось, що і Ви дО'Па­

можете нам у цьому. Перед­ плаТИRШИ ,«Робітничу .газету» або Просійське IВlfдаlННЯ «Ра,бочую газету», Ви, ЯlК і тися,чі сьогмнішніх ЧИіта,чів, о·ООв'я'З'Ко,ва полюбиrге її. Вона стаме і · ВаШИІМ добрим другом та fюра\д:нико-м. Отже, не за­ будьтеСВО€"llЮНО оформити пе­ 'редплату, нага:ДіаЙіТе Ліро це і,Н>шИ!м!

Редколегія «Робітничої газетн».

заводу.

--12--

Почесна нагорода

замішува­

ли її ногами. Формували

кіна і Галина Носуленко, щоб під час завантажен­ ня ,кільцево! печі сирцем

року.

температуру

l8ід

сяти місяців на п'ять )l)Нів раніше строку і БИ­ ки

І

ВИСОКУ

подарсЬ/кі 'споруди Ів кол­

лові будиН1Ш та КУJIЬ'ГУlр­

за['отконтори

ня хоч би OДjНiєї цеглини.

roоподаlрcmа. З неї зво­ дять 'І1варинницыкi ,примі­

(~HOBe життя» від 24 серЛІНЯ ц. р . ) lІеlfсіонер А. Nнир:ша пропонував, ЩОQ ра\ZIJГоопроб­ коапи О'J)lГ3Інізували ІІІ,РИЙОМ фру:кт~в ві.а. .населення . дИ'jJек­ спілки т . ПОЛИВ'Я'НИ'Й пові.а.ом­ ляє: ідаІНа ВlКазі>в~ всім 'Рад­ госпробкоопам закупову.вати 'у населення яблука осіннііХ CQPтів ПО 20 коп . за 'КЇlJюг,рам пеРШQГО ,сорту і по 16 дру­ гого. Тарою робкаопи забез­ печені.

.

в

потреб

правляемо

ФРУКТАМ,. У

свого цеглу від­

СУ'млінно виконують свої обов'язки і обпалюва'І'і Олександр Товстенко та Уляна Настич, кочегар Олексій Ільїн. ВіlН забез­

для

~,.,

«НЕ

-

заводу

будідНИIЦ11Ва, технічного ПРО- , І'ресу і ha'YlKobo-тех,ніЧ!ної пра­ пасанди, діяльність парТЇЙIJiИХ і IПРофспLлкови.х організацій, робimниче ЖИТ1Щ і побут, між­ ,на.ра:дні події, 'НОВИНИ з житТ'я

жу'рналів

-~-

П РОДУКДІЮ

будівель­

Для вас і про вас Передпnачуйте "Робітничу газету" і "Рабо чую . газету" 3 АРАЗ проводиться перед-

,каюrй ще бага'То зробити ДЛЯ 'КОЛ е""ти ву,

колектив

Ш:==============================

же, ,к(}мітет ·КО.МіСомолу ,П(жли­ згуртування

.вузла

гатоквартирних будннків. Робітники докладають усіх старань, щоб в четвертому кварталі ввестн новий дім в експлуатацію. І На фО')'о: штукатурн Антоніна _МАКАРЧУК та Лідія ЛИТВИН за опорядженням однієї з кімнат будинку. Фото А. Кооа,ка.

ньо.ї саМОДШЛМlості, спортивні гуртки.

житловому

ного управління '16 38 веде опоряджувальні роботи в одному з ба­

Здається, ,було це ЗOJ!сk\І: недавно. ПедаrorічнИlЙ \Колек­ тив Броварсь' кої середньої школи :м '1, чи'Сленні друзі і вихованці ·поздоро.вляли Лі­ дію OвlКicemll1!HY ТУ'пал~ву з їй зва'ння і3аслуж~ної

шкоWIИ УРСР.

І знову міцні

!п'отисkання

ру>к, обійми, 'ЗНО1!У rарячі сло­

ва

ilIОЗДОРО'влення

Ов.кеептіrвна

-

Лідія

на:городженаме­

даллю А. С. MМtapeHKa. 3 If!:Ш'ОРОДОЮ Вас, Лідіє Овк­

почесного

сентії,вно, нови,х У'слі'хів У жит­

Бчительки

'Ті .j Бихованні молодих будів­

ників Ікомун»аму!


ТЕХНІКА І люди ХТО

ПРО І ЖДЖАВ

радгоспу

до

«ВелИКQдимеРСЬЮIJЙ»,

той не міг ,не звернути що посіви картоплі ,Б ГОСПOlда.рcrві чнсті ,від

П1р и,кл ад, збl!'рають

ува 'ГУ, цьому бур'я­

у

тих,

КОГО

КОМЗlНДИJPами

цюють в

:при.значили

8еГе1\ацИ

же

xyтыlo

рос­

,не

насторожИ'Ти

та

Рубанка,

і

таке.

за

свід­

дв.&

1[J()t

З

!Гаком

':-'lКаже інженер. Вони зай­ няті 'на <ЖИРТYlВЗJнні, підгото.в­

-На кожен [комбайн .пРИl­ падає ,по півсотні· геК1Іарів, -

:ці 'ЛРYlнту Іпі:д ози'мі. П!роте 'ми ось

чеорез

підра,ховує

lосі

'роботи

т. Фурда

І.

Г.

вико,нуватwмуть впораєlМОСЯ

з

~нжerнер

Якщо 'ВОІНИ

-

,НОІj)iМИ,

1'Q

картоплею

масо,вого

ми

хвилин

...

'ВЇід,ділка,

Г.

а

. . ····· . . ········· . ·IІ

так

цим

Іван

Гри­

,висло.внвся:

«По­

дlfректо.ра радгоспу т.

О.

рьова.

Нluшенка та П. Я. Семинога -

На

зБИ!ранні

ни

Чому

На

повнилась

у

членом

рав

·по

діва

раз

Комбай­

ноопраJВні.

••••• ЬІ •••• с. ••••••••• IІ . . . . . . . . . . . '1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

:

і,

Hix'oro

ж:да,вшись,

с,ам

став

рі;шеНlНЯ та,нь, Яl<і

са­

приво­

,не

не

"римає­

іЖоднИІМ

числа

і

молодl!'М

передови;кі,в'

моло.ді?

Ні, не нормально,. Робо'та з ЛКЩЬМИ, о&'о;воре!IJНЯ і 'в НІ­ 'ЖИlвотреПе7,НИIХ вису/ває життя,

ПІІІ­ зав­

жди 'була і пов IJIН'Н і бути 'в цеНl1рір060ТИ партійної арга­ нізації. А і3 такому ,веюжому селі цих 'ПИТlаlНЬ дOlВолk Тут, як ,ніде, мають .пр,ацюва:ти то­ оорисью!.Й CiYJД, /Народна дружи­

на,

ГРУПИl

С'Щ>ИIЯIIIJНЯ

державному

пщ'їха'В шо­ Г1ростоя;в wo-

.lщну-Д'ругу

з

ВИ!РОб'ництва

буртма;йданчИІК

Відділ-к.а

ме Ів цей час фер В. Кудря.

Чебота­

погано?

овочіlВ

села

зщібl за кіЛblКЗ' місяці,в не по.­

дисцИlП­

ЛlQДеЙ.на

12 tГОДИIННІ і 'пішли на Q,бід. Са­

дО

~бwрання ...

перед

,горо·ви:ч

чет,вертого

закЬнчl!'МО

ПРИСТУІШМО

'на­

рщдгоспі та-

трудо.вою

«молодь

ться.,,» . Безперечно, ді докори не безпідставні. Проте в тій же Димерці МОЖlllа почути і і,нше: «ЗаНetдбаlВ роботу това­ РИІСЬКИЙ суд, lНе ведеться бо­ ротьба з самоro.но.ваtріН'ням. Багато людей відвідуЮ7Ь церк­ ву. На партійних зборах :даIВ­ но \Не ставилИlCЬ на обrrоворен­ ня П'РИ,НЦИlПOlві ділові питаtННЯ ЇідеолOtГі'ЧlНОГО . хаРЗlК:теру». А хіба нор'малЬІІІО, ваявляють Ок­ ремі КQМYillісти, що паірторгані­

зять /Від комбаЙlIJів ка!ртоплю. Інші 'f\ри машиlНИ' ВОЗЯТЬ її Жі з,да:чу . для сортування ;клуб­ Інів та ,вантаження потрібно, IЗ'розумі"lа рі.ч, бодай 10 жінОІК. А їх тільки три. Пороби-ли до

гаlне діло 'з К1Ьртоплезби'р,ан­ ,ня,м!». Це !Саме 'ми чули і від

щих іВоді,ї,в комбайнів: В. П. Хутька та.м . І. Руба,нку -

пом іідОР И.

,вистаЧіЗЄ,

діні

і

частина

ТИ»,

,відділку тілыки СТYJДеІІТИ та учні. А робітниць' лише .кіЛЬІКа, BOHW сортують

13 ір и,т и,

Далі він н,аlЗИlВає імена 'кра­

з

два

не

Піраці, що люди не за-в'Жди одержуЮ7Ь зароблене чесНИlМ 'Грудом, що існуючі ,норми і розцІнки не завжди відповідають умовам праці. У Ди.мер.ці мо'жна іно.ді чути: «Тут ба,гато таких, що не люб­ лять робиrти, а люблять уж'рас­

,на

у комплексі

паірті'йно­

КОН"!JOЛЮ,

Куди

ді­

ВИ:ХОВіНа

робота

ЖУi!Jати маІШИlНУ. Вwрушив до Києва тільки після 16 ,години. НедаІРОМ на'рі.кають водії: «Через такі ilОірЯДКИ ми ,не мо­ же.мо робити по дві ход;ки. .Що МІ!' тут заtробимо?» А ОСЬ жінки,: «Я думала ,пі.сля обіду ,не 'виходити'. Он ,на першому відділку студенти все роб­ лять ... , Інші ,ГОРОДИ ,копають, а мій стоїть». То 'в чому ж все-таки при­ чина? Зви:чайно, не 'в городах,

та

'не :глянь, . Rсю.дина

лоляхрадгоcnу

Особливо

'Вирує

життя.

1!аоЛруж~на пора

меха'н1за:торі&.

Вони

в

закін­

да:ме'НТ ill1Дврожаи

наступного

ро'Ку. Вже , посіяно ОЗf!МИНУ на всій :площі якї'Сно і В С!'РО' К.

'ВНе'Се'Но

Д()~РИjВа.

ДеКІЛЬІІ;а

тра;кт()рі'Вви:діле,но .на

оран,ку

зябу, яка буде 'проведена ;під вось яриИклИ'н. На повнИ/й хід ІРIXJГОРНУЛОСЬ кomання ,КaIjJ­

топлі.

Сто

тектарів

рьохсот . вже

чоти­

3

IвпО'рано.

А ось п(/ряд поле черво'ніє від помідорів. Дорідний /Вро­ жаи ово.ч1:в ' вироетили городні

бриг.ади. РОбіТ. H~KaM радго(щ~ І допомагаюrrь

~оирати

(),БОЧl

студЄ'нти столИ'Ч'Них ВИЩИОС уч­

бовИ!Х

3

закладів.

При

ти,сячі таннв

пла'Ні

ма:г(l,ЗИ'НИ

Києва і на бази ,надійшло ГОС'ПОДlliрства 'понад

'3!

тонн

1200

добротно-і ІПродукціі. С. ВАСИЛЬЧУК,

~

робкор.

\

това·­

А коли це, я/к кажуть, не н.а ІНa..тrежному рів'ні, то не дИlВНО, чому в 'рад'гОСПі п!ро­ стоЮ€те~н'і'ка ,в цей час, чому нwзька трудова дисципліна,

НЯ. Вже ,за'ра!з тва.ринники :го­

чому

11рИ'МЗJ€ться

тують {)вої трудаві подарунки

села і чому ПРИlїжджа робо,ча СИlла на період зБИіра,н'ня ,пuз­ ніlХ культур не стільки допо­ магає Іробітни!кам, скілык,,.. підміняє їх.

на чость цієї 'знамЄ'нно,і дати.

не

М.

\

є річний пnан

культурно-масо.ва

серед ,населеН'ня.

молодь

!

чують за.кладати ~ :,їцний ФУ:Н- ~

риlСТВО .«З,нання». Тут, яlк ніде, ПОВИНІна fliРQВОДИТИСЬ копітка

зава:нта­

РАДГОСПІ

"РУСАНІВСЬКИЙ"

лIQдсыlїї

:першому

Ост а ІІІН ilм, словам важко пооо б)'1lQвально ,кілька

че­

рез .місяць. А Іsm<.що перевИlКО­ нува:тиIМУТЬ

«Бєла'русuв»

ДІНИНУ

виходом

IМООКИДИl

-

баЙнів?

,гоvюіши,й

'роботу.

нестачу

Ма­

для

кож

ліною,з

але

КО'М­

чи 6ага70

Мf'Нша

.к~POBCbIКorro

12

це

таки

Н ЕГtAРtAЗД В

тр актор ів.

100

априятливу

,нів? Трк ще не .вiдpeMOIHTQВa­ ні, чотири гото:ві ДQ Іроботи, через

раlП­

раIННЯ.

'ГЗ'Р'З1зд, а Іде 'решта КО:.lб~Й­

простоюють

І

я.внОї техні,ки. І це Іне може не :ВИКЛИlКати 1'рИ:ВОГИ. А ще й те, що у Великій Димерці стоїть на Пlні, зоо гектЗ\рі.в зер­ 'нового люпину. Та'Кої площі, 'не має жодне lГоспода!рство. Та­ КИ!М' чином, зуміли посадити, вwроcrи:ти, та не 'зуміли OВO€­ ч,аюно пі'ДГОТYlВатись.до зби'­

гектЗ\рИl

600.

гектар,аос Зали:ишлося ло

.ходу

зБИ'Рають, а ВCbOJ'o ЛlfШе нор­ му, тобто на півгектара мен­ ше .. Кому ж вірl!'ТИ?

пращі 'тра,К'ТорИlCТИ виплекали на 7()() ,геКТЗJрах пізні, сО'р'ти .каіртоплі. Тепер черга зазби­ IР1lllliнямврожаю. Тож давайте поцік,В.lВИМОСЬ, як зби-рають ЙОіГО :ДИlмерчаJШ, що діється на ,полях. На СЬОГQднішній день

на

'ня" mу

чеН:НЯIМ ЇXHboro безпосередньо­ го IкеріIВНИQ(а, помічника брига­ дw.pа по ріЛI>НItЦТВУ т. Селюка,

ЛШl 'пооаду. Без затра,т ручної

7УТ 'ВИlКо:пано t6УЛІ"би

не

«,діло по.гаlне».

В

а ІВ тому, орозповіllIiають РО,біт­ ники, що lКеріlВ<НИКИ радгоапу не наJlJЗ!го,дили як слід обліку

лаrоди.1ИСЬ,

жування rострих кутів. Адже стан із З'бl!'ранням 'К'9ртоплі таilШ 'не бла,гопO\llУ,ЧlНИЙ, в со­

ВИlХОДИ'ТЬ, зараз не всі пра­ цюють? Так. СкіЛIlКИ :ж? П'ять. І саме ті, водіїв ЯІШХ він 'на3BalВ. ,Отже, ,всі, хто робить, всі кращі ... , К'рім того, не .мо­

меХЗlніlЗова,нИlХ

період

завзяттям, ,ВИlКО,НУЮТЬ

і Іперевиконують норми. І .вчас­ но, тобто за м:сяць, зберуть 'весь урожай картоплі. Правда, при тій умо'ві, іЩО через два діні, за словамит. Фурди, ВlКлючатьсяв роботу... Івсі комбайни.

посauIИ:ТИ і кваліфі'ковано до­ глянути сто гекта.рів картоплі екіпажеві з кіЛЬКQХ ЧQло,вік­ хіба це Ma\110 потребує зна/нь, снВ!ги і часу? ось

і за раз

місяці,в

том 'неСІПо.діtваtне ~ «через два дні п ідуть в по'ле». ТакнИ оа­ мозаопокі,йливий оптимівм, та­ кі я,сюраві ба~ви ... Навuщо це? Тов . Фур.да, пішов на це, мабуть, тільки зарщдик,раси,вого CJlOІва в гаветі, .3аради приглад­

світ ло·вий день 2,2 тектара ,п л'о­

Отже, на перший погляд, ні­ би lI~ce йде як слі,д. Люди пра­

ла,НОІК, 'КО'МУ дорУЧИ'JJивіJlJПові­ далынсіпlра,в'у.. Справді-бо,

І

за по

ші .

нів, що мі,жряlДlдЯ ГЛfJбоко розпу;шені. . Не тільки 'біля ДО'Рї.г кар­ топля має Ігарний ВИ'ГЛЯ'д, а й в ,«ІглиБQКОМУ ТИЛУ». ПРО1дьте полsrми "!(і,ровського, Петров­ СblКО'l'O чи' illевченкіlВСЬ:КОro BioДJдiJJrKiB ~ окрізь побачИ'Те пмі6ну картину. І усвідоми­ те, що не 'помилилИсь керіВ'ни­ ки

'ЮЛblка

з першого, М. М. Мос,кален,ка - з другого. Перші два, на­

від

ЦЄllll1раЛЬJЮГОutляху

... В ХОЛОДКУ

На:ближається

СВЯ'ГО

'J!ICенародне

48-і РО'К(/ВИ'НW Жо:вт­

-

ПРИ1Міщення ДЛЯ худоfiи І ПОВ­ ністю гО'Тові прийняти худо'бу, накО'пичення

ПРОДОВЖУЄТЬСЯ

кормів.

ГАБРІйЧУк.

Пе'РШИ'МИ враДГОСlпі рапор­ ТВОРЧІСТЬ

Комбаин-у «каJошах))

На фото: екіпаж передового сівального агрегату радгоспу «Кра­ 'f\ракториста

Никифора

Мішаного

і

сівачів

день обходliВСЯ 'без дощіІВ. Поля, роота;шоrваllJів ни'зинах, ма,Й1жене IПроси,хали'. Ком,ба'й­ НІІ,

лянка,

грузли

Ме7-

ЛОЧШlають

з

'ко,мбаЙнаlМи,.

іВ~ДУЧИlМИ

біЛI:ІШУ

кріпwли

куль- таке місце .пі'д полующі, ЩОtб 'не ці ~ол'я

шт аб и, гуму

в,ід

НИХ

IfIP и,­

від

старих

ска-

у

,б,

неrnролазні.й

ма- '

ДУМ,31ні сїль,ським умільцем,' зі­ брали

урожай

на

СО11НЯХ

БУР.'янів, ЛИЧИІНОК сахлор.ЗlН

розсівають

,не

ДЛ!l IЗ!ручності 0,6робітку грун­ ту, зБИlРЗ\ННЯ врожаю та т!>'анс-

15 ,СfJрпня ,по 1 ЖОВ11НЯ . МОЖlНа садWrИ ,ПОЛУОНИlЦЮ протягом літа

при наЯlвності і!ОЛО,ГИ. ПОЛУНИlltя, ПОРТYlВВlRНSi добрwв і та,ри площу

м~~пи вис~u ~ожаи, нroб- ============================================~ ред

посз.дкою,

ти,

дібраоти

сорти

і

.правильно

на.Йбільш

вести

догляд

!За

веГе7ації.

на ВИІСQКОМУ 'р іillН і

'nОЛУНИlЦею

Tqдi

плодоноситНІ

посади­

урожа'й'Ні

вона

ІНа

в

д~б.ре

одному

місці

ро:ків. Полунищя ,може рости ,на ВіСіх рі.ЗНОВИд!НОСТ!fХ ,грунту, 'крім 313болоченИlХ ,гpy,HT~B і сухих піскі·l! .

Але ,~раще росте на гру.нтах лег­

ЧО'ЮІНИ,

вітря і Особливо до

lJa

леnкосу:гли­ 'nОЖИlвні ре­

леll'КОІПРОНИКНИ'Х

вологи,

для

по­

достаl'ньозволожених. полуниця 'ВИМОГЛИІва тому

що

СПЕЦІАЛІСТ А

ПОЛУНИЦЯ-ЯГОДА ДОХОДНА

період

буде

4-5

ких ' (СYlпщанИlХ НИlCТИХ), ба,гатих

І

І

,!<оренева

система її розташова.нане ,ГЛИ­ боко, 'бі.1ьше половини ,корені]! мЮrиться ноа. ГЛfflБИlні 20 санти­ Ме7рі,в. Тому для неї Інепридатні ГРYlНТИ іІЗ ВИ1СОКИМ рівнем ,води. Він повltНен бути ,не бл и'жче 60-70 ,саНТКМе7,рів від поверхні

грунту. Ра'зом з ТНІМ 'під:бира,ЙtТе

сащИ'Ти ПОЛYlНI:ЩЮ в мі~рЯідідЯХ саду. На ПРИJCадибних ділян~ках при ручному обробіт,ку ,nолунНlЦЮ садя'ть окремо і в мі'жряддях дерев.

І

В ра',ЩГоспах т.ресту 'РОЗМІНО­ ЖУЮ7ЬСЯ найбільш ВИГ ід!Н і 'сорrrи ПO\llуниці. На,йрані,ший сорт «'ки­ ївська рання», трохи пізнішии, a..тre

з

'ІОрущною

ЯіГодою,

CQPT

«ясна» і ,наЙпі.зн~шиЙ сорт I4:КО­ pa..тro.Ba-1oo», що дає найвищий В'рожа,й і велИlКУ ягоду.

Праtвильна

передпоаа.дочна 'пщ­

ГОТОВІка ГРYlн,ту є однією з основ­ них

умав

одержання

,в ИlCОІК их

урожаїв ПОЛYlНlІ'Ці. Полягає ,вона в глиЮакому переорюва.нlНі ,г.ру:н­ ту (25-30 саwгимет.рЬв), при мен­ шому орному Ішарі ,2 0-22 оан­ тиметри, ,внесення добри'в, ОЧИІСТ-

посаджена ,пізно. восelНИ, шо не І ВКІОренил,ася, зи.мою еимерзне. Оранка lПід 'ПОЛУ:НИЦЮ для літ-І НЬО-ОСЇ'Н,НЬОЇ посадки п'ро,вади,ться не ,пі~нііЩ як за 15 дJHi8 до ca~ діин,я. Під орсжку в.носять ПО 40--50 тонн , гною \чи Комtпосту і

під ПОЛYlНИlЦЮ 'розбивають на квартали. ДОВЖИlНа кварталу 200 МетІрів, 'ШИlРИl"а- 50, м,і'жква,р­ таЛІіні доріжки ~ 2 метри. ·На.в­ коло ПОЛJ'lничного 'пол'я залишає­ ться .дорога ШИРИ'ною 4--6 ,метрів. Ряди полуниці розміщують

калійно,ї солі ~ 1,5 UE!НrflH€Ip,a" аміа,ч,ної селітри ~ 1,5-2. Під лолуницю гecїНtHЬOЇ посаlДКИ opa~ку ПРОВо'дjПЬ з осені з ІіІнесенням та;ки'х же до.з до.брив, ЯК і для

талу ,через всі 'І'ва;р'тали для зручності міжрядно.го 06робітку. Полу,ницю OЗJдіЯТЬ в міжря.ддя 90 СЗН'fимеl1ріlВ і мі,ж кущами 20--30 СЗJНТИМе7рів. Розсаду Ю:І­

по

3-4 Ц€IН11нери су,перфосфаrту, в НЗJпрямі КОРО11КОЇ СТ()jpDНИІ, 'квар­

лі.11ньо-осінньої

посадки.

Велll'КОЇ шкоди за~дають садЖ,aJНІl.IЯМ ПОЛYlНИlці ЛИІЧИіНКИ хрущilв і 'Ді])ОТ Я1ни.кj.в. Для 3НИlllЩН!НЯ їх потрібно перед .лосаIдКОЮ IВНес-

.

.115

rrpoiЦeHTЇ,B,

а

Олиа

одержала в.ід 'КО'ЖЮІЇ

закріlплен(tї 'корови по 2620 \ кіЛ()lграМЇБмолока ilIРНІ 3060- ~ в'язанні 2500, а всього на її рахунку

655

це!ГГ'Не'рів.

_

Доярки да.ли слово 'надоїти' пон&д

ІПла:н

десяткитClНН

МО-

лока.

В. СТЕПАНЕНКО, робкор.

IMO'~Ha. для цього КУ РОіСТУ. Землю

гексахлора'н, а ,пол,е

хорош~и a:pO,TexIHIЦl ~И'рощува,н,ня І во.дwгься окрема площа" на я:кій врожаl ,Я[f'Щ полунищ С1\аНОВЛЯТЬ ILРЗlКТИКУЄОТЬСЯ ,1j0С!>М. ипільна сіво-

ПОРАДИ

на

СоЛО'вей

(РАТАУ).

вслід диюкують, потім 'РQзкищаlOТЬ гній і .пРИQРЮЮТЬ. ,

хід:но: ,вибратИІ ХQроше місце, вабезпечи:ти ,пі(ДJГОТООКУГРУНТУ пе­

рич IвwкО'н'а:ла' річне завда'ння

Ta!pilВ.

Іводами, хрущів ід;рО'ТянИlЮВ.

з~екrrара .• А щоб зміна. Ні в 'Якому 'разі не треба

МOJIоtКа \Значно більше, ніж перед{5ачено пла.ном. Шна Ва,­

гек­

H~O дає ~рож3іЙ на, д;р.угий рік бо РОСЛfflНИ МОЖУ,ТЬ ВИlпр'іти. Полуницю caДILТЬ ,ра'ННl:ІОювесПІСЛЯ ~.auI~ННЯ. Pa~~ ДО;З'РІває, ILРИ, Пщ 'ПОЛYlННlЦЮв радгоспа.х ві.д-,ною і ,в літно-осінній період з

10--15 roH'H

Ж}lК, яка 'Від 26 ,первіСТОIК над()їла по 1565 кіЛOlграмів

здава­

грязюці.

КОМJба,ііони в ,«!калошах», при:­

.НИХ ,"З'ваРИ\llИ а Д'о

ПЛQЩУ дотикання:

шина ,в<певнено :ще ,по,

ЛОІСЯ

колесаlМИ 'ком­

байна були ,встановлені додат-

На

грузнуть

МО'КРОМУ лрунті, але не глиба'

На пропозицію бр игади!>'а .м ех ан іза тор ilВ колгоспу ~Пр'о­ .грес» МИlХа:йла Сиро,їжки їх тіЛЬІКIІІ ,«'взули}> по паrоді. По­ руч

КOJIеса

працюваrrи.

бра,но

з ЗIJI іlЗlН і

ДQЩОВИМИ

же

ко, покИІ В ді...ю 'не ;включають­ СЯ ідо.даl1'К08і: Тепер уже 'ваіГа КОМJба'Й1на припвд,ЗоЄ на знаlЧ'НО

останні гектари пшениці.

тур IнаиБІЛЬШ ВИГІДна тому, І защплялося

перших

ОСНОВІні

кові. ДИlOКИ.

ПОЛУНИ!J.~ з я,гі'Д:~И'х

на

рах. І bce-тоВКИ; на переважній бiJJrьшості масивів урожай зі­

Олександра Кузьмика та Михайла Вакуленка, який вже посіяв більше 250 гектарів озимих. Сьогодні сівачі заробляють у грунт Фото А. Коза'ка.

УМІЛЬЦІВ

ті,в. Дi,alМeТ>p .ци,х ;додатковИlХ КОЛ:С іНа 5-7 сантиметрів мен­ ШИlЙ, lНі,ж у ОСІНОВІІШХ. Поки ком,ба,йи Йlде ло CYXOM,yrpYlHту, ІВОНИ не діЮ7Ь, а як тілblКИ починається 'перезволожена \Ді­

ВаJЮКИМИ 'булИ' ЖНИtва для J!:ліБОlроБі'в СОlКаль,сЬІКОГО раійо­ ну на ЛI:Jві'ВЩИlllі. М,а,ло яtКи,й

силівський» в складі

ОІЛЬОЬКИХ

тували про :ВИlКона'ння річно­ го ,зобов' ЯlЗа'ння доя,рки Лідія

f

саджують РОІЗІСаtдоса:ДI!'ЛI:ІНИМИ

ма-

шинами, ІІІРИІ умові. саді~ня гар­ НО ,р03IШНеІНИМИ фШЕНЦЯМИ ООО під мар,кер, змонтований на трак­ тарно.му КУЛЬТИlВато.рі з ОДІНочас­

ти .ло і1ОО lКіJюпрамів на гeкrrap 25·шроцен1'НОГО дусту гек.сахлора-

НИІМ поливом убороо.ну. т,реба садИІти та'К, щоб не було ;корі'IUIЯ

ну. ОдночаСIIJО \в!НОСИТИ мій і гек-

зверху і не ззоеипано землею гточ-

.

.на,вко.ло

куща

щіЛblНО >ПРИТИlCКУIOТЬ руками, щоб вона .добре прилягала до корін­ ня. Через 10--15 днів Пеіреві­ ряють :ПРИЖWВЛ8Н'НЯ рО'СЛи,н, і на місці цих, що .не при,й'llЯЛИСЯ, роб­ лять. підсадJКУ.

О,щНОЧЗlCНО ,не.нИіХ

G заіГотівлею укорі·

фЛЯlНlців,

які

!ВиtCаджують­

ся на Іпості,йне місце, .потрібно заготовляти і, флянці 'РОЗВИІнуті, не .вкорЮнені для того, щоб їх заlПіlкі'ру\вати ·в ГРЯДКИ. Фля'нці без корі,н;цівв день заготівлі· а,бо н,а д:рyrrий .день 'ро.3саджують 'В прядках на відстані 5--8 са,нти­ Ме7рі\в один від одного так, шоб точ:ка 'росту ,не була ЛРНlсипана землею, поливаЮ7Ь і на 4-5 ~Hi'B на,~ри,вають ,матами. Лоті'м ,маrт и

знімають. ;в ЦИХ гр,ядка:х 06НІІЙЙ період добре

фля~ці за ВКОРІ,НЮЮТЬ­

ся. Вк~piHeHi флянці ПРИКРfflв,ають на зlfМУ перелноєм або .су.хим ЛИС­ тям,

на

а

·раио

постj,iіоне

весною

висащжують

місце.

Г. МИХАйЛЕНКО, старший

агроиом-садовод

Бориспільського

спецтресту.

НОВ Е ЖИТТЯ 14 верооня 1965 року.

3


• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .у

МИ ВСІ ВІДПОВІДАЄМО

••••••••

НАШІ ШАНОВНІ ТОВАРИШІ

Л,К часто ще бував та:к. 3'ЯlВИВОЯ на Івулwці п'ЯНИЙ. Чі,плявТІ;('Щ ДО ПРОХОЖИХ, лав­ тьоя, а іноді ї РУІСУ підніме

ДілЬничний УПОВНОВfiжеttий Важка

І

почесна

посада у

Андрія Андріііовича Кривенка. Він дільничниіі уповноважениіі

раііоннorо

відділу

міліції.

раз ііому доводилося

на іншого, та' ще Й не пу.сту.

Не

Бачать ЛЩДИ1 все це, а п'я-

дивитися

небезпеці у

вічі, викривати і

затримувати

злісних

ницю

до

порушии­

слава йде

Кривенка

про

на

каокуть

ствах і будовах. Часто ~YCTpi­ чається з робітниками. Для всіх' у нього завжди знайдеть­ цікава

н(»в и.на ,

добра

........ ...•.. "

••••• • • •

с

ЦЕНТРІ

нашого

Iмі9'а

го .в.раЙоні -

всьо­

У

• '.* * ...

З МІСЯЦЯ В

25.

місяць 3l\о~ають заощаджен­ ня трудящих. До,ситгь ,сказати,

що лише в Броварах 8 ТИlCяч

Союзу, Пе!ревестИI їх з одержання

ЗalПQ­

в1стИІ свої заощаlДженнябудь­ я·~UЙ особі чи орга.ніЗalції. За­ оща,дження

вкладlНИК

може

вкла.щНИJКів збер'uгають ІВ ощад­

одер,жати

тисяч ,кар,БOlВаіНЦів. ,про Вlигід.иість ВІкладів зна€

ди ВО'НИ !Внесені, а ів цент­ раЛblніlЙ ощадній .касі нашого міста, св !Касах району.

каюахбливько 2 мільйаніlВ зоо

кожен,впоо'lllO€ТЬСЯ

в

цьо·му

на особистому прикладі. Нкла" ди допомагають щ)а,ВИЛblНО !бу­ ДУіВати свій бюджет, ціілеспря­ мова,но дові

В!llКОІристооу:вати

при.бутки,

.ощадженИlХ

свої

т'ру­

за 'рахУІНОК за-

сум

заIДОВОЛЬ'llЯ~И

матеріальні

і Ікультурні

заtПити.

KalCl~

'ВИlплачують

в'клаЩI}j!Ш{ам Пlри'буток У ,ви·гляді, процентіlВ і виг.ра,шів.

Баrато зру'Шостей створено вкла;дJникам. ВОІІІИ можуть попQвнИ'ТИ

сво.ї

БУДЬ-,S\1КіlЙ

заО'щаlдження

касі

аlбо

пов­

н!стю не тіЛІ;КИІ в тіЙ касі, ку­

Ращянсь.ка деРЖЗJва .гараІНТУЄ таеМIНИЦЮ

в,клащів,

Їх

.

збере­

мозі. ,Всі ми знаємо, що ,гроші, які зберігаються ди

вдома,

ВИlтршчаються

А

скіlЛЬКИ

завж­

економно.

ВИПЩ1lJкііВ,

rублять,

не

коли

3НИ-

~

таки.х

і

не

опечуть.

ЯІК

отой

але

здобний

юращі, а

,бо

здобний

нашу,

булоч,ку

Іне

пря­

семи.пол­

розла'має­

те. Ви 'мо,жете 8ЗЯТИ її в доро­ гу,

,ВОНI31

ШИТЬіСЯ.

цен-

ніколи

нерозюри­

БУЛОЧІка

настільки

К аси •

f

Здобна, що в ча,Ї ТО'не, ІЗ в ,га-

~

~

ОБЕРЕЖІІО, ОТРУЙНИЙ ГРИБ! У ,Bel?~aHi територа нзст.а€

майже нашої

пора

іна IВсій

Iроопублі'Ки'

ма,сового аБИlраlН­

ня rгpИlбі.в. Любителі !Цієї опра­ ви по.винні пам'ятати, що К1ріlМ ЇютіlJJlНIІІХ Є ще й O'I1]Jуйні .гр IІІби , ВЖИВalННЯ ти

до

ЯІІШХ

може

ТяЖКИХ

ПРШ!lвес­

заОСВОРЮВI(ІІНЬ,

Яікі часто закuнчуються смер­ тю. Шість видів 011рУЙНИlХ ,ГРИІ' бів зустрічається в лісах Ук­ ра.ї,ни.

НаЙбі..льш небезпеЧlНОЮ є блі­

да 'ПОГЗЛІка, ШУЮТЬ

з

яку

часго

лечерИlЦЯ'МИ,

з.мі­

зеленка­

ми, СlIJроїж.ками,> під:березН!llКа­ ми. Щоб не ПОМИ:ЛИ1'IІІСЬ, по­ трі(\но

уважно

ню частИlНУ

О'глядати НИІЖ­

ніжок :грИ'бііВ, які

Зівича'ЙJЮ .містя'l"ЬСЯ в грунті. Го..ло'вною .відмітною оЗ/накою блідої 1П0rаНІШ є наЯlВність

БУЛІ>Боподі,бно-го здуття ,на ІКЬН: ц~

ніЖіКlIJ

нЬжки.

і

кіЛІ>ЦЯ

ки,

шапка і нижня поверхня плас­

СIllРОЇ,ЖКИ, ,с,ВIІІНУШКИ та, інші перед засолюванням необхі.д,но спочатку відвари:ги 'для ВНlДа­ лення .іI\ЖИХ ,речовwн, що пО'­

ТІІІНОК ваба!рмена 'в ЖОВТYlва­ то-зелений а'бо сірчаIНО'-ОЛИВІКО­

вий

,

,викиньте

-

опеньок

ри:Ч'неВО-ЖOlВта ГО,

ННlЖНЯ

або

.поо.ерхня

його!

шаlПКIЗ

ДРЗВІнююrrь

SOJQРИcrо­

вий тра,кт.

пла<стино,к

Часто ІВ лісі можна зустріти

червОІНИЙ і сі!рий мухомори. Шamка чер·воного MY:X0Mqpa ясюра,во-,чеРlВона або оpt<!lнжева,

вся вкрита 'ВИП)"КЛIIJМИ ·біЛIІІМИ бородавrками, ,на верXlНій час­ ТИlні .ніІЖКИ є кільце. . Сі,риіймухомор має оболон­ ку сірО'го, блідо-рожевOll;'О 1360 БУ'Р()l'О

кольору,

шапка

також

ВК/РlІІта . ,білими боРОДЗJВКЗlМИ. Дуже

тяж,кь

отрує.н.ня

мо­

ЖУТЬ ,ВIІІКЛИlкати .рИіби таlК зва,­ ної . грymи«умоВlИО їстівних». Це СТОСУ€'ГblCЯ зморшок ТІЗ смо,ржі'В,

у

ї:жу

S\1КЇ перед ,вживаннЯІМ

необхі·д'llО

проки,п'ятити

I1JРОТЯJГОМ 8-10 .хвилин. Відваtp обов'Я\ЗкавО' ВlІІЛи.ваєтЬіСЯ, піс­

більш яскраво,О' ко..лЬОРУ, нУж верХІНЯ частина шапки і .ніж­

ля чо'!'\) ~иби .мОJlша сВаритги чи ()маIЖИТИ. Навіть після 'Га­

ка.;

ЯЄЧНО­

кО'їкулінарної обро,бки слід ВЖНlвати 'не ,більш ЯК 200 і!1ра­

У ,білого грИ1ба є .lI<Ba ОТРУЙ­ нихсупут,ники-~ав'!ІНИ,Й Il1риб і .сатИlНИНСЬКи'Й .rриб. 301Вні во­

мі,в прибі'В ІЦЬОГО ВИlду. Гриби мостять їдкий молоч­ іНИЙ сііК (МОЛОЧНІІІКИ), ,груз­ ді, 11 і,дгр узді , вов.ня.нки., 'РИlЖИ-

Ї1сті'ВНа<

ЛИlCИЧlКа

вся

ба'рвлеlН,а в ад!норіДЮI\Й жовти'Й .колір.

ва­

ни Ідуже схожі. Найбільш на­ дї!йна lВідмітна 03.НЗlКа - м'я­ коть 'жовчно.го і сатинИІНСЬКОГО ПРll!бів на зломі швидко роже­ віє. М'ядшть білого гри,ба ,на зломі ,білого

НИМ

,прибнИІМ

кольору з Пlрll!Є'М­

ЗЗJпахом

і

сма'­

ком.

ОтруЙіні, неспра.вжні опеньки відJIJіrmяютЬіСЯ ,від сmравжніх З'аоаlрвлення,м

шапки

та

ни,ж­

ньоІ ПOlВерх'ні пластинок. ЯіКЩО

чорнушки,

ко­

біlЛ'а або obi1Vlo-глиняcrа, на верхній частині ніЖlКИ € кі..ль­ це, у HecIJlPа.вжніх опеньок ЦЬОГО 'кілqця немає.

,посередИНІ

Чаcrrо істіівні "риби мають своїх отруйних дві'ЙНИJКів. СпраlВlЖ1J!Я лисичка ві'дlрізняє'l"Ь­ ся від неїстіВIІЮЇ забарвлеНIНЯIМ НИJЖIНьої паверхні шапки. Плас­ ти.Н\IШ у носпраlВЖНЬОЇ лисИ'Ч'ки

колір,

:істіIВНИХ

О.

вj,щпу'ст­

МИХАЙЛЕНКО, робкор.

ря,чаму

МОlЛо,ці,

н І!

нерозкиrcає.

,госовий ЛЗJр.

І тУт

якого

ві'Дсутні

якою

куємо

!Немає, 'Ми ОКЗl3а..ли

'його

іtllаlКШе

товариші,

думку,

з

і

кайКемо,:

ні,

ра.ііспоживспіл.ки,

це не дрі.6ниці. А. МАКАРЕНКО, позаштатний кореспон-

IВІ'Н«МIРЯЄ» досить

дент райгазети.

~~~~~~~~.~#~~~,~,g4~,~~g~~#~.~

ГLpи

біляІНКИ,

валуї,

ШЛУНКО.ВО-'КИШ'КО­

01'Руен.нЬ

грибами

або

НЗlВіть ПlpИ підозрі 1На. отруєн­ ня ПО11ріоою !Негайно звернути­ ся

за

,М~І\!ЧНОЮ

леві'зїйні :вісті. 18.30 «На. c:ra" діанах і QПОРТ\llВ.НИХ .ма'Йда'llЧИ­ ках». 20.15 -«ВОІ/ІІІ ЙШЛИ на Схід». Новий ХYlдожнїй фі..лЬ<М. (2 серія). 21.30 - Телевізі'Й'ні но­ ВІІНИ. (М.). 22.00 «Вчіться тан­ цюва'ти».

(Пе!редача·

cbOrolдllli».

(М.).

СЕРЕДА, 15 ВЕРЕСНЯ Перша програма. 16.55- Наша афіша. 17.()() Для ШКОЛЯlpіll.

«Сто виrгі,воlК ДВОХ друз~в».

17.30 -

ее

ПРОМlІІВні води' не стануть чlllC­ тими. Після цього ХВОРОМУ рекомендується

холод.н1Ri

І

міц­

ний ,ч1Ш,КЮlФе або мО'Локо. До П!Рlllбуття лікаря JQBOPOrTO lНе слід ГОДУІВЗlГИ. Ні ІВ Я'lюмуразі потерпмиіі не ПОВИdiен ВЖИсВа-' ти

Qп ирТІН их

наlПОЇв

та

оцту,

бо lВони сп'рияюrrь !Всмоктуван­ ню

отрут в ОРГЗlнізм.

Вивчайте

Ів i.дJMі l1Ні

озн,аlКИ

ї.стіllltних і ОТРУЙlUI\Х .грибі,в. Не ризикуйте ової.м життям і сво­ ЇХ ,б..лизьких.

(РАМУ).

м. БРОВАРИ,

158.

ТЕЛЕФОНИ: ре.цактора -

В і,тч ИЗlН ЯІІ ої

у

війни

роки ·Ве­

Ір ОЗflо,ві­

дає Герой Ра\Il.ЯН<СЬКО,ГО Союзу В. Бондаренко. 18.50 ,- ЮНОЖYlр­ н·а..л. 19.00 «А мер ИК,ЗЛlСblКі !Нове­ ли>. Телев'іsіЙJнltй спектакль. (М.).

I«Вечіtpні,

20.05 -

ЗlІІЧна Іпередача.

левізіЙ.ні

зустрічі». Му­

(М.).

нОви.ни.

21.30 - Те­ 22.00 -

(М.).

В ефірі «.Молодость». «,Горизонт». (ПЕ!і!>едача, >з Ленінnpада). Друга програма. 12.00 -

візі.іін'Ї «Тобі,

новини. lОІІІість!»

«МаїістрlІ

(М.). (М.).

y:JOp'aїIНcbКOЇ

Теле-

12.15-

lЗ.05музичної

КУЛЬТУ'РID. (М.) .19.00 «День НЗlРQIJJЖellllНЯ». ТелевівіНIІ/RЙ філЬ.м.

19.30 - Юнострі"lКIt ми.нулих літ. «Райніс». ХУДОЖІній фільм. Вmpоб­ ництво Ризької кі'Ностудії. (до І ОО-річчя з ДІІІЯ на.рОДЖellllНЯ

письменника) .

Редактор

............ ~...............

ее

ее

Ф ЕДЯ А.

€. ее

ее

ее

ее

У В А ГА!

ТОВАРИШІ!

:РУК 7 НЗі крб. 20

2. «Прапор» 3. «Жовтень» 4. «8сесвіт:. 5. «ДнІпро» 6. «Заклик» 7. «Радуга» 8. «Комун.іст України» 9. «Блокнот агітатора» 10. «Людина і світ» 11. «Наука і суспільство» 12. «Радянська жінка» 13. «Україна» Пер едlІlЛtаrr у приймають

по­ ПОКJl)

ращян·ськи.х льотчиків

ликої

І. Вітчизна»

а потім, меХ'alніч'нО' 'подразнюю­

раз,

ее

Телеві­

18.00 -

ПередплатнtЗ ціна

чи пальцем <глотку,' вик'лН'кають

процедYlPУ

ее

(М.).

ТРИВА€ ПЕРЕДПЛАТА НА РЕСПУБЛІКАНСЬКІ ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНІ ТА ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНІ ЖУРНАЛИ НА 1966 РІК.

зробm-и пtpОМИlВа'ііНЯ ШЛУ1нка. ХВОІРОМУ .дають пити солону IBO~Y (підряд 3-4 СКЛЯtНIКи),

!Кілька

ее

піооі.

зІИН! ,вісті. 18.20 '-- До 5О-'річчя Великого ЖОlВт.ня. «Сторінки ,ге· РОЇІЧНОГО літопису». Про ПОДВИІГИ

(М.).

ШАНОВНІ

IItЗJНIНЯ О1'рути, 17реба якомога ШВИlдше до прибуття \ЛіlКаря

Цю

Нов'і,

Дзвени, піОНе!рська. піове!

допомогою

Щоб не дQП~Тwrи ВСім<жту­

вторююrrь

«Сіль­

ська, IНОВИlНа». «Здрастуй, тО'вари" ришу 'врожай!». (Переда,ч.а з Мін­ ська). 18.50 ~ Музичний вівто­ рок. «<Майс-гри українського 'му­ змноГQ театрр. 19.30 «Світ

аlбо вЦzщра.витИІ потерпілого до лі,карні.

блюваm.я.

сьома).

І

6 6 7 6 2 7 2 1

та lВ'іддіЛеН'Н~ зв'язку, ЛИСТОНОі~і, по ВСЮДЖYlва'Ч І

газет

та

коп. крб. крб_ крб. 20 коп.

крб.

крб

40 крб.. 20 коп. коп. крб. 40 коп. к'рб. 20 коп. І крб. 80 коп. 3 крб_ 60 коп. 1 крб. 80 коп. 10 крб. 40 коп. агеlfТCТва«Сою3Jtруку», ІВУЗЛИ

жу,{)нашв

а т~кож :громадсblкі

,на

'П1tПJilpll'Ємства,х,

в

роз-

.,

І

j j

І

t 1,

f І

І

уста­

новах, радгоспах т·а учбових <закладах ІВ IР03С1'РОч.ку.

L___________ . . оо .~с~.и~. B:~~ :~о.~з~~у~у:.-.-J

_ . . . .~.~;~. ;;;~~.~:. . . . ".:::~.~.~. . ;~:.~~~. =··:~~··::·~:·~::·;~··;::~::;:·····I ВУЛ. ((иівська,

на

Ми ж в ПРIIJВО:ДУ цьО'г.о мір-

вище. Не сказаlЛИ ми іПРО те, що у прода.вця Теплюка, всього о:дна ліТР?lВа по.г.нута кружка,

і,

б~зпомилково, в ЧО~ІУ дехто СУ'мнівається. А що роБИ'Ти, кош:! ,вам ,пbmріобно купити пі,вліl1ра гасу? СкаІЖете, осе це дрібниці?

ці,ни на гас, ,а, про РО3ПQРЯДОК

д;ня,

ЯК вас обслуговують? ШВИ'Дdі:О

І недорог,а: всього 9 копійо,к. МllІНемо ДЄЯlКі магазини, бо, та'м ще' не Іна .всіх товарах є ярлИ'КИ' з ціIНОЮ. Загляньмо і ІВ

Друга ПрOflJама. 18.ЗО -

у Ігрwба яскрава жовто-зелена

у

ЙОГО

...

цресз;,

то ,молодості». '(М.). lЗ·.15 На просторах БаТЬJКівщини. (М.). 16.55 - Наша афіша. 17.()()-.JI.ля дітей. «З і рОЧІКа». Телевізі'йнlfIЙ журнал. 17.30 «Дядя Стьопа­ міліціонер». ,«;ДіВа полюси». Муль­ ТlIJплUкаlЦ!йJні фільми. 18.00 ~ Те­

там

......... ...... ....................................................... но ощ а Д'

наша

Та.

КЇівСЬКУ,

Н. ЩЕРБАК, трально.

СYlДИ,

ВІВТОРОК, 14 ВЕРЕСНЯ Перша програма. 12.00 Теле­ візійні НОВНІНИ. (М.). 12.15-«Gвя,

ник,

сах.

Р адя,нсЬІКОГО

вариісыіi

зараlХову'Вати; в ,КУ

До чаю тут rотують здО'бні булочки. І ві'ріНО: на,віщо, ска­ жімо, везти булочки 'з Киева?

ламається,

Виrcно>Вок з ЦЬО'ГО адИlН: збе,рі,гайте f1роші в О'ІДадних 'Кlа-

інспект~р Бровар~ької

все

Трохи далі --, ріЗІНj. МЗlгази­ ни і ма:Йстерня. Тут сі..льмаг, КУдЬ'l"маг, ПРОДYlктvвий і гос­ пода'рський м·агази.ни, лар по продажу гасу. Правда, остан­ ній без вивіски і !рОЗІпорядку дня, та знайти ЙОГО неваж.ко: по запа.ху дізнаlЄШСЯ, де l8'Рн. Чайна. Це слово ,конкреl1НО­ го визначеНІНЯ ,не має, і 'різні люди розуміють його 1Il0-різ­ наму. Діти, ,на,l]р!Ш{лад, ка­ жуть: «Це тому, що там п'ють чай». Юнаки ж, Я'кі тут лобу­ ва..ли, гадають, що <ЧаЙіна ,від чаЙіних СКЛЯІНОК, якими... цо­

дeHЬJКi,

ЩУЮТЬСЯ 'ЛІри пожежах!

в

обслуго­

,ма,ЙйКе

Правда; у нас вони TalКi, твер­

ко..ли гра-

ІВОНИ

КlОМ-

к,ають,ся.

жеНJНЯ і видачу по першій ви­

ші

Ощадні

частин амн

населен,ня

рогу.

O.~Н1Єl

ВКЛІ1J1ді'в,

СеМИіПолках ;для

є. ТіЛЬКІ! заїдеш ІВ село, обо­ в'язково lПобачиш чайну. А ще більша БYlдУЄТЬСЯ через до­

ка,си ІВ DНШУ,видати доручення на

Па,ртійні,

нізації, керівники пі,щприемс-rв, РЩЩГОClпrв і пта.Хофабtрик, }1С­ талОВ, нa,p~)I)Hi ДIJУЖИ'НИ і то­

вув,а:нtНя

ТРУДЯЩИХ Т:РИ ощаДJНЇ каси, ~

mIостерirачів.

ДР І Б Н И ЦІ?

ЗРОСТАЮТЬ ЗАОЩАДЖЕННЯ В

всі ми, В'CJI f1I)OIMaiдcJ>кiCТb. Тут .не ПОIJ!IIННО бути баЙідУжих

знають, хто відвідув цю «ус­ T~HOBY» і до чого приводить «зелении змій». Але мовчать, бо це СіПрава... міліції.

і фото

11

по­

І. БАРБОЛІНА, іПР а!цуВ<ни;ка БМ,У -39.

.. ' .

ОБГОВОРЮЄМО СТАТТЮ

СОМОЛЬСІ>Кі, пр офmIіл,к IJB і орга­

На фото: А. А. КРИВЕНКО.

~

ну з lП'янИ'Ця.ми повинні :вООГИ

сам ОГOlНО1!аріок НЯh'd ,

рада.

Текст

mi.1i-цП;

ВО·НИ.

ма,ється

-бажаний гість на підприєм­

нароіЦ'НОГО 'CYlдY

С. Кра.ВЧ')'1ка ·в тому, що вій­

аакли-

Або т.а.ке. 3нають, хто заlЙ­

кому­

дільниці,

яку він обслуговує. Лейтенант

ся

1ІУ раЙ()fiiНОГО

голо-

"ВІЙНУ П'ЯПИЦЯМ'8

Де оправа

крадачів державного маііна. Добра

не

ЦіЛJком підтримую

чуть.

ків громадського порядку, роз­

ніста

ПOlРЦК'У

радіомооше.ння, наочна агіта­ ціJJ всі, абсолю'l1НО веі по­ КЛИІК3іifї В~ТИ боротьбу з та­ ким злом, Яlким в пияцтво і саМОГOlНО1!а})іння. Вірно ПЇlДні,маетьс'я питання про те, щоб п'яниць, хуліга­ нів, ПОРУШНИ'К~В гр oIмaдcыK or О nор.ящmУ ПОЗlба'Вляти прав і п.ільr, JIIКИМИ КОРWСТУЮТІ>СЯ >re()fii 'г.РУ'ді:впІИIКИ. А той час, що П'ЯНИЦЯ віlлси;~і'в декілька IiJ)HiB 110 вироку суду, трооа

Не згоден я з такою дУіМ­

\Кою.

комитета КЛ УК/ранив и· ,раііоиноro Совета ~путаroв

т;рудящнхся КиеВСКГІЙ ООласти.

3-82, вlJЦілів партіАиого життя, масовоі роботи, сіл.... 4-67.

ськогосподарського, промислового та lIiAFJolli,ll,a.llhHoro секретаря -

І

і

f і

............ ~~P.-.~~~...~!~~~:... ,..... ~~:,~~~,,~~~~~~~~..!,.~:~.~~~~~:,.~~:,~~~.:~.~.~~~·" ........,... ,., ........_ i Брова,рсыкa .щрукаpl!lЯ, Київської області, зул. Київська, 158. Телефон -

4-57.

Зам. 5135-3925.

Приходько Микола Антонович, ЯК!ІІЙ Жll1Ве в м. Б РОВЗJР ах, вул. Осипова, 47-б, порушує спра'Ву про розлучення з Приходько Та­ марою Трояиі·вною, яка жи.ве в с. МаКЗIРОВ'О, Фрунзенського ра­ йону, Одеської області.

Сп.равЗJ розглядатиметься в нар­ CYlдi ської

ФРj'IНзенсЬJКОГО району, Од,е­ області.

72 номер 1965 рік  

72 номер 1965 рік

72 номер 1965 рік  

72 номер 1965 рік

Advertisement