Page 1

ГlРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАЙТЕСЯ!

Торжес.тва

СТЯХЯ НО BEUb

Пр омислов іст ь

в Башкирії

сільському господарству

15 Ч(}рвня в УФі ві,~~;булась В здьіk.неrнні за.вдшння, >П(}СТа:в­ ювіл~йна. еесія Верх·ооної Ради лен()Іго nарті єю перед к.раїно ю БаПLІtИJрськ.ої АРСР, nрисвячена. В НаІИО.'ІИJКЧі роки НІІВД()ГН<1-ТИ Ч()ТНірЬОхсотрі ччю

до Р(}с ій­

Орrаи БровареІ..воrо райоввоrо КОІІітету nОМ:1Віствчиоі СЬі.ОЇ ~ержа..ви. партіІ fвраІив та райоввоі Рар;и депутатІв трур;в:щих Rиівеьвоі об..ает1

;м 72 (li21)11

Сере11а,

19

червня

1957

року.

Ціна 15

\1

коn.

РОБОТУ СПЕЦІАЛІСТІВ НА РІВЕНЬ НОВИХ ЗАВДАНЬ На. (ЩІЇЙ районяіК ·на~а,ді rо­ д()ВЗ.

Сffі!И!ПОЛ>lііЇВСМЮГО

'JWJII'()CПY

тичну

рячч П]Ю агрою;м:L і зоотехнік.з,

cькtff.o колNЮпу

що ·працюють

·Ра.ніше

а ним

в~ни

дуже

roro•1iв­

чора!Ии тільки і робили, ЩQ пи­

·Подовгу

не

НЇ'еТБ

вує

ХУІ(ООИ.

за.три:муєтьм

в ланках ,

тільки

<сбувае»,

PQOOTY

та,к,

а

оргашіз.о­

щ.о

намічені

А опра.ви від цwго 'Не к,ращали.

правлі.ннюr ІОО.JГ{}С.ПУ заходи, п~ш­

ПарТія, са~Іе жи1'Тя на.м: підкава­ :щ що це непра.вильно. Партій­

ни, графіІКМ }'1СЛіШН<І' ВЯlWІНУЮТЬ­

СЯ. На відміну від .минулих ро­

на орга.нізація, правління Іt'ОЛ·rос­

к.ів, т. Балашова іНабшгат.о біль­

пу щоот&вили пиrr.а.нн.я так,

ше nрціл.яє

що аг­

роном j еооrехн~к більшіть

cooro

.міцної

ува.ги

ств(}ренню

ІtОрмоою[ ба.зи

не тільки

робочооо часу щооtинні бути в liO.JLЇ,

на. цеtй, але і на наетушrі

на фермах, з людьм.и, як.і tіорють­

рооtи.

Вона

багато

с.я за.. те, щоб земля •Ераоце роди­

-

ве.шку

силь,

Щ(}б

за.безпечит.и

ВерхоБН()Ї Ради СРСР,

JІик.о,му

вих к.ультур в зеле.ноху J\()'НМЙє­

риншщтва..

шнt.пw.ани:й

рі, що будь-я:к.их перебоів у по­

стача.н.ні худоби маwю нема€.

К1>лек­

того часу !В

сільго с.па.ртілі. Ста­

:ма.о()ве

російсьюму

виробниц'!1Во

них МОЛ{)ТаІЮк,

на.рщові ,

к:укурудзя-

лись .на.,ж;ої M\JЛ{),J.ta. В цwму чи­

сконструйова~них

мала за.с.луга. автоб у)(іІвників. Те­

но.в.а.тора.ми Авдіївсьооrо ра.дrос- ne•p Jюни вирішили в най6лmжчі Пре:зщії Верхо-вної Ради РРФСР і пу, вдвоє щюти минулою .р~ку д•ні GблЩJJ;нати в ІWJГгоспі літній Раді Міністрів РРФСР. збільшують

випу01t

авт~к~рму-

·

· .

50

тміm,

че-рвня Рада Мьністрів Ba.mкирсьwї АРСР влаштувала. прийом. Н.а. приJіо:~~і fQЛQBa. Прези-

будують в rоолго-спах lW})ЇіВни:к.и, для мехапі'За.цЇ'Ї трудІ()м:і;стк.их свина,рнИІки, пта.шнИQtи, ·меха:ні- ·процесів у ТВ1t:рИІН!НИЩ'11Ві виrо­ зують вже діючі ферми. Р(}бітни- товляє про.ми,словість &иївеьІt()­

е;вю1ми сила:м:·и

Б а.гато

·

му.

16

т py.,D;JI!Щl к ~РЧl

від годі'Вельний та6ір на

в.ідремrоrrувати кю.р:м·мrриг()ІІ')'валь11нj іМеХ&нізм:и, ПРИІСІІООРИ'І'И. б'У\І{ів­ ницт.во зимових тва.рИІН'НИЦЬІких приміщень.

ба.ШQtІфСІ>к.ого 'ІІароду.

рІwюго

у-статкування

дії Верховн()ІЇ Ра,ди Реопубльки ки гідров.апнннQrо і · цегел:ЬІН()- ro, Харківсь:ко·rо, 3аwрізькоr& та Ф. 3. 3ага.фwан{)1! вруч:и•в М. м. черепи'lІІЮго :rамІІ{ів Феодосії :ю- інших ек'Оном1чних район.ів 'РОС­ Шверник.у для передачі ЦК &ПРС бов'яза.лися понад пла.н .виrоrо- щіілі'R.И.

1

килим, вишитий у.мілими l}ук.а:vи вити

п'ять

тимч

к.уб()метрів

(РАТАУ).

м·а.йстрів . Ва килимі ПОJУl'рет вели­ коГо

ІВОЖJ);Я

ТІ>У){Я'ЩИХ

В.

І.

Лffiliнa .

(ТАРС).

КуйОишевське море

та.к.иіі

MOJIO&a та. .інших прмуктів 'N!а­

3В 'Я3УЄ

>КУ МТС лафет1в ддя жа..т{)Ік.. 3а- ДQ КQр.ів зрос.ло більш як втроо, Раді Мі­ н<1ди Іtр:юноармій:ськ.а освоїли •В Д'Ва. з .'ІИШК.О'М раІЗи підвищи­

~о.к.лала :rу­

наІбір і такі строки nосіву кормо­

Мідна друж.ба

еела по-

В'ІІ!К·ОІНання замо·вле ння .н.а. rrо ста.в-

ПрезИІдИ

ністріБ СРСР. ЦfJІнrралЬНQМУ Ко­

2-3

ла, щоо більше виробляли м'~е&,

ІК()ЖffіІ ешщіаліст

на:с е.1еІІJня

У к.ра­

що виробляють Q.{)ГІІІнічні добрива під УІЮЖЗ.Й наступноrо року. І

с.а-1и різні BЇ'ДfJ'MOC'l'i П})(J В>рожай­

ПРОJJ:УКТ>ИіВ'НЇСТЬ

«Че,рвона

буди

пе~ообтяжені всіля.к.ою шr.еани­ ною і чаеом ціли!!tи дwrми, .в е ­

і

агроН{JМа.

душу

В другіЙ' ЛQд'ОВИІНЇ дня 15 mQK для свИІrоферм. червня в У Фі .відбУБ·СЯ ба.гат{)'l'ИАктивну уча.оть .в розв 'язанні в артілі, ї.н:а» т. БалашQвоІ Н., про як.у е;ячний .мітинг, приеВІЯчений веkгор.нчноrо. ,за,вд<'ИІІНЯ беруть корозповіла ·днями стінна. газета. лик001у на>Ці()нальному святу ле·ЕТИ!ІІИ підПриємств і будов RриВон.а. щодня був.ає іІІ бригад ах,

сказа:в:

-

робо'І'у

ва таа,ринницьк.их та. ї;нших · при­

тив Львьв-сь:кого з·а.вод;у а.втоіКадоп()вLдд;ю .на сесії виступив з кол.госпник:а.:ми Голова Ради Мінkтрів Башкир­ дають працівник.и щюми.сдооості ванта.жувачів Украіни. Во·ни о·своюють вmуск села ~ус.ин, Забузьк10rо ра.йіту. ської АРСР В. Г . Набіу.м і•н . но..ви...'{ ·машин , П()силюють ш~ф- Два. ро·ки тому rолоно ю мікщев о­ М. М. Шверник вручив пре~­ ськ.у допо~югу .кмгоопа'м і МТС. го ко.лrоепу був О·бра11rий пра.цівста.вник.а::~~ башкирського н ароду Маmип{Jб удівники Слов'янсько- ник. підприємства кохупіст на;йвищу УРЯДQВУ нагороду ro зав·оду ·в Донба<еі завершують С . Завала . Вага.rо зм.і1Н сталося ~ орден Леніна.

3

мітеrові КПРС, а так-ож лист ве­

ських Рад депутЗІІ'ів ТРУАЯЩИХ . Вереом~ для прикла-ду праQt­

і·м. Лекjrн.а т. Черепаха. Д., rооо­

на

допо·~югу трудівни.к.а.м

Ое.сія прийня.1а дист·

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА­

стіІн~вих блоків , 1 мільйон ШТ)1Р> цегли і черепиці ,~~;ля бу~ницт­

Сполуч8ні Штати Амерmк.и по ви-· міще·нь в кмrо·спах і ра~rос~па.х · роб'НИ'Ц1':ВУ ~І 'ЯІС а, Ма•СЛа і МОЛОІК~ ·о6.11:а.сті.

добро.вільн.о·rо

прицнання Башкирії

Укр а ін я­

3шве.wnе;но заповнею~:я Куйби­ шевськ()rо во~~й:.м:ища до .nроокт­ Н(}rо qб ' єму .

В

жено <близько

нwму нагромад­

У

ЩомІсячне авансуванни колrоспникІв більшості Іt&JHOicuriв Украіни пулого pooty. Це стало· wжливии

дРУІГИЙ рік ШlfiPOi.IW '3ас'ЮСОВ}'GТЬ-

завдяки тому,

ея

lt()Jiror.шu за цей 'lale збільІІІИJІи­

ЩQМЇеЯ!ЧНе

а.ваJНс.уванпя кол-

ГООJl'НИQtЇВ . В са.мо.м:у тілмtи пер- ся на. ро.ку км- цm. rоспншtи одержал~:~ в ціл&:ку по К.()і:м

Z90

ЩQ· [Ірибутк.и

мільіrонів

в

~tа~рбов&'Н­

шо.м:у ІtВарт&Лі цьогQ

грошових

авансів

ба~га.­

ре.ооу!\)лі.ці гроШ'Ови:х авансів на ro сільгос.па;ртіJІей: вщаюТь хліб вщюбдmІі трудодні

майже

на з натуральних фощів, с~ених

:мільяр){ів кубо­ 150 мілЬІііо,нів ка:рбо.вмщів біль- А-1Я цієї мети з урожаю минулQ.rо б.ути ()()Га:нізатQ'ІН>м, невтомним: Сл~, ·проте, СІк.азати і про Інші метрів ~и. ше, ніж за відшmі){Ний п-еріод ми- ро.:ку. (РАТАУ). (юpцffil аа. те, щоо ~осягнmІНJІ фаюти. У троєщан.сьоо.му кодгослі Ку!Йбишевськ.е M•OJ)e .роолиJІООЯ нау>Іtи: і )(ОСВіА передоВИ::Іtів були ім. Вороопилооа, напрmtл:ц, 11re СІВБА РИСУ З ЛІТАКА я.к.ка.йширще впровцжені н~ :відчу.ваІЄт:ься як Qрга.ніза:rор вверх .по Вол>з і і дос.ягJЮ ЧWi>l\icap,

58

На полях ДаубихинсЬ'ІtОrо ри-, ча.су. При звича.йнІЖУ сп()ООбі п~ак.тиці у &ОіЖ.Н().!ІУ IJOOJirocпi. На агроІЮм т. Матуrов С. Він багато щ.о розташо:вані .ві,ц гі){ро.вума. цьоvу слід о-ообливий наголОІС більше уваги щрщі.Jнrе питання.м більш ш за 500 кілометрів. Ши­ сорадrоопу (Приморський .край), сівби тра.к.торно:му aff'l)era.тy АО­ 3робити за.ра:з, коІЛи nартія ПQ-

с'І'авила nеред трудівwикахи сільськоrо rоспо~.а.рства. величе·:тоі держwно·ї .вати зав.а;ав:ня, в 1Найближчі роки '11313догнати Ам.ерик.у по виробни.цтв-у м'яса, ма.сла, молока на душу наеелем1ня.

ДQСЛідній ,~;ілянці ве.п:о;с.я б 'ІЦ)ащювати чотири ~і . к.олrоспу, ніж основ­ ,ри:н·а. 'ІtЮРЯ В О·К.ІЖІІИХ Мі'<ЩЯХ ){{)- вперш-е ІНа. ній робОІГі організаці·ї вщюб­ СЯГає 40 к.іл-ометрів. Площа Й()rо площею в 21 гешгар була aaew~ &ріІм: roro, сівба. з літа&а обі­

1П(}стачаюtя

ництва, боротьбі за те, щ~б вро­ станQВИ.'І'Ь жай всіх к.ультур рік у 'Рік зро­ 'кілом:ооіріІв. ста;в, щоо колrосп 1не ві,~~;став від передовик.ів· у •ІЩ(ЮбІUЩтві и 'я:са, мо-JІ()ІК.а. У зазимсь1t0му ІООЛ·rо'Спі «Шлях Іиіча.» спра.Ба ді:йmла до

G

тисяч

ква.о~ратних

(ТАРС).

сов:ша сівба риеу

з літак.а. На

й.шла.ся в п 'ять раз ){ешевmе.

всю шющу посіву пілт за.траРи.с , посіяв:ий з літа.&&, вже тив лише п'ять годин льо'ІІного да.в дружні .сrоди. (ТАРС).

Збільшується

випуск

цементу

&ігато наших агрономів і зоо- roro, що п.раміння змушено бу­

ветс•пеціа.лrстів Іt()рис.туються за-

усуаути з роботи

10

а.гронома.­

е.лужени.м a.В'OOpиrreтiJI/l серед кол- овочеІЮ,J;а т. Прихо~ьк.о О. Неза. rооfІІни.ків і ;ІІеха'l!іза.rорів. При ,.;овільно працює, рі~КІ() був ає в їх аІІtтивній допо.мооі такі ІООЛГО>с­

пи, як ім. Калініна,

с . Літки,

. « Більшовик» , с. Р·<1ЖНИ, і·м. Огз.-

к.о.лгоопах зоотехні.к

Бобрицької

МТС т. Ро-rовський Ю.

Деякий час Т()МУ

а.гронюrи і

Аіна, с. Русанів, «Червон~ Укра- ЗО{)ветmнщіалісти МТС і колr<1спів їна», с. Гоrо.1ів, і ряд іІJШІИХ, ){о·- наЮа<'!'.аrо ·К<раще , ніж за•ра.з, вив­ би..'!ИСЯ за {І с.танні роки певних

чал.и і боралися за зниже.ння со-

ус,піхів у розвитку cooro rосподарства. Вис·ок~ QЦЇ'нюючи їх виІЮ6НИ'[У ді ядьність, .активну участь у грома.д ськ.о-політичному

біва.рто.сті одИІНиці сідьІС-ьк.отО>сПО>дарснІt()Ї про.дукції . fУІибоке зн·ачелня і ак.тив:не втручання в усі деталі економіки ко:лгос;п­

ЖИ'М'і, народ об.рав агронома тре- ноrо виробнmцтва

-

ноодміНІНа

буrіосьмrо оолгоспу ім. Хру:що.ва риса Ра.АЯНСЬ'Іt()Г(} С'Пщіалі.ста, т . Холщ О. дmryrr.arroм Верх'Овноі ЯІtОГО ·партія, иарод nоставиди на Ради У.к.ра.інсюtої РСР, М'рооrоиа Бідш>в~аль:нішу · діл.янк.у

бор(tтЬ­

Дрогобицька область. На Миколаївськом у цементному заводі готується до n уску третя техно­

логічна л ін і я і одночасно сn о·руджується четверта. Колектив будіівелЬІників зобов'язався здати їх в ексnлуатаці ю в жовтн-і цього року. Після введення в дію цих nотужн.остей завод збільшить виробництво це м енту більш як

Броварсшої М'Ю т. Стеба.кову О. би за ,різк.е збільшення осі х ви­ депут.атом: Ки:ївсьwї 'Обл1110ІЮЇ дів сільськоrосподщ1сь.к.о·і про­ Ра.~;и, а.гроІЮ:ма ліТІtівсь'RІ()І1() IroJI- дукції, зок.~ема. тваринництв;\. rоспу ім. Калініна. ка. М. і зоотехніік.а.

xмrocity ко О.

-

w.

Стмj.на

т. Фе,~;І>ртІб®рицьк()rо

3QоветDшщі.алі-ст працював

т. Матюш- так, як вИІмагаmь інтероси сnра.­

депут&:ми райрми, ба-

ви,

-

об-ов'яwк

керітників

гато і·НШИХ е.пеціалі.стіm с.ільсьм-

кмrО'Спів і МТС, партійної орга­

го гоопо,~;арства є обранц.я;:~~и еіль-

нізації.

Пам'ятник В. І. Леніну в Комсомольську на Амурі Як всенародне свято, відзначи­ JІИ

•ителі

Амурі

І(омсомол~tеька

на

славне двадцІІтиn'ятнріччя

Повц зібра..ись

10

тис•ч .ІІUІте.tІв міста

на

nлощі

ІменІ

В.

І.

Свіжі

відкриттю

кові

nам'ятника

Ма.йже

що:х:ня

кодrооп ім.

здає

Ста.1іна ,

су,ни,цю

с. ВООрик.

засновни­

Комуністичної nартії і .nер­

ви В. І. Леніну.

(ТАРС).

*

овочt-киян.ам

на кткному буде не менше

с аду

центнерів.

якої

виростиди

у

rорфО>­

перетній-них горшеuах. Колrос.n­ магазин :М

Іtо лгО'Сл

180

відпр31Вив

в

Ле.н:ЇінсЬІООго pa&i:'НИЦі rородньої бри.rади поча ли xa.pчoropry ~І. Києва 8 Т()Н'Н ка­ прорИВ'а.ТИ С.Т(}JЮВЇ ОУ•РJІКИ 'На. ПРО­ пух;ти, у том у числ і 2 rон·ни ~укцію. Овочі артіль вЦпра.вляє ;вчора.

125

ОвQчевQ,І;И збирають рМІні ()Гір­

при й мальник Бобрицької ово ч еnеревалки.

ла в брВіГа.,~;І :М 6. я.мю ке~ув П. .Ма.&еим:енко. Качани о~ин в

почали зб1~

рати ра.оою

правляємо

RОЖ блИІЗЬІW

3 тонн

3а зд<ЗІНі рмші

сун•ищі, пер­

~а.,~;

20

ОВ()'І.Ї і яrо~и

ка.с.у н.а.дійшло по­

тисяч. !JtарОО•Ванців.

Я. Проценко,

11.

ко лгосn н ик.

ІІисенко, бухгалтер .

Колгосп ім . Маленкова,

Ko.nrocn

с.

с. Кн,.жичі .

Світильне.

Киева.

ш у >партію ранніх ()fip&lB.

;ншо перші

к.ілогра.:ІІів .

яку ві'А­

'Гр)'!АЯЩИМ: С1'(}J!ИЦЇ ДОСТМtЛrоІО та­

в 'ltOЛrocnнy

140

к.а.пусту,

.в :ма.га.зини

ки в па.рннк,ах. Ки.яна.м: ДQСтав­

•••

Дорі~а. ра<RНЯ КаЩ1СТа В ИР>()С·

•••

с.;щн, тугі , :шстя широ.ке . Такої к.апr:усти в бри-гаді 3 гек'І'ари , і

Ту·т ДQЗріл а ·ра ння капуст·а., роз­

О. Маnигін,

Леніна на торжество, nрисвячене

Фото С. Полякова.

...

•в магазини Києва .

шої в світі соціалістичної держа·

ріАноrо мІста.

(Прескліше РАТАУ) .

Дбати про те, що·б КІ}Же.н а.гро­ Н'О)І,

в два рази .

На фот о : с порудження тр етьої те хнологічн ої лін ії Мико'лаївського цементного заводу.

ім . Щорса,


С Т А Х А Н О В Е Ц Ь

z

г.

ПІДГОТОВКА І ПРОВЕДЕННЯ

ПдРТІЙНЕfі

м.

червнн

19

року.

1957

Димитров

ВІДКРИТИХ ПАРТІЙНИХ ЗБОРІВ

_життя lr

11

Середа,

РИ, на яких, ~гід:Но JI;la.нy рr;ОО­ ти

парт·(ІрrаніІаацtї

на.

черве>нь,

обго.ворили хід д<mщ~у аа посівами

щюса.пних

ку.тьТ}1Р,

зас.ту­

хали на них звіти ііри·rадирі.в Я. Ащруха та М. Горбенка, які ОЧ'().;Тюють 1 і 2 бриr~и. Чдвни бюр(/

пооува.'ІИ

кріп.q~них

:щ.

на.

ПЛ()ІЩа.х,

НИс't(И,

за-

перевірили

стан тру,а;,ової дисципліни. аrіта­ цій.но-·масовСІї роботи. На збори ;щ проеили безпа.р.тьй-

НИХ ilrЇTi\T1}j)l•B, КОМІСО.М'(ІJІІіЦЇВ, пе­ ре,~·О.ВИКЇtВ

В·а.

сідьеь'ІЮІ'Q

госпщарrт­

)'В<~тою e;Jyxa.:rи

3

присутні

В КОМСОМОЛЬСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ чуватися,

Чіl'ГК•У ЧСРВ·Н'.Я.

сХороший

клуб

почали

у

нас

торік будувати. ПочаJІи і приnинили. Всіх нас ціка­ вить, коли буде закінчено бу­ дівництво:.. сХочемо знати, чи правиль­ .но робить наш фельдшер тqв.

Матвієнко · Г., що приходить

до

хворих . без ліків.

Адже у

не

реаг~ати

на.

к.ри-

тику є не що іJНше, як. один з

Путівки на фестивапь

видів :JаІrие-к.у :к.ри;тики. Тут вооrо

Ра,fікюІ комСІо мму од~рJЮа.в

привело АО того, що ~ті'нн·а га.зе- путі1в·ок

стінно·Ї r;шети

нr. rrд{'рж.али від-

п.о:віді на ті питання, що їх ці-

••

3а.тоор~жений

них

5-6

раз на мkяць.

Проти мовчунів має в.истуrш-

rаз~а ета.не пkдя т·ото бо.йово ю, змkтовною, і зросте Ї'Ї /)'ОдЬ в бо-

BRKQH<'iH'RЯ з.а.вдань naqyri.ї і у.ря­

орrа.нізащіі

КОЛГО<mу

«БіЛЬШ(}•

аоrач,

комсомолка . с. І<раснлівка.

Особмсті рахунии

.вик » за орrані:за.цію к.рол~еорм:и.

·РООГО])1'3ЮЧИ ·соці.ал:і<С-ТИЧНе З:ІІа­ ГаН'НЯ ла. ч е-еть вс.е.народного свя­

ланкИ •1\.0.тrocny «Чер.вОО"а Украї­ та -

40

ріЧ'Ниці

Ра,~;теьк(}Ї

ливаJрно-nрок.а.тноrо

ведення

Боrо і культурного будівництва .

вами.

різними галузями промиелово<еті і б}·~івннцтва. в РащнарІ'О<епі

ра.йоніІв.

і прила,п;ооудjвної

Го- ЩJомислоІЮСті,

сrщіа.~іс- ства &иївеького {''К(}HOMi'ltНJro ц- вої ююстрати•вноr<>

В 17 к:ра.іиській pecnyfi,1iцi ство-

КЮІІСОМQ.'ІЬС.ЬК(}Ї

·J>ОЖНЇВСЬК.QоГО

.

!ЮЗ'поряджен-

БИ у червні. Тут вже ста.то тра-

бу)J.івющтва

і

діВRІЩТВО:ІІ: є творчим (101JВИТК·ІJМ ловою Р<І.АИ Наро~ноrо ГооІl'О~&р- промбу~а.'l\ерІа.:ТіВ, .lеrк.ої, Х·а.рчо-

рено Н екоІJrомічних раЙ()ІН'ЇВ. О,!;ни·ж :~ лих є Київський ек<Онои·ічний р.з.!Юн. За рішенням, lV сt>еії Верх·овної Ради Ук.раїнсЬІкої РСР до 1\иївськ<Іго економічного ))і~Иону

в

Наrорщжується путівк.ою Віра Приrара, ланкова. ко·~сомо.1ьсь:wї ротьбj трудящих села з.;J. ~пішне

Про ніІВ та заТВ>ердида f<Qлів Ра,.; на- лінь, в Т(}Му ЧИісді та.кf, як ма-

го.сподарс'І\Ва.

JІЯ

·Надана

влади, КО1ЮОМ(}ЛЬІСЬК<t орl'31Ніза:ція

упра.в.тіння проюrеловkтю і бу- ~·мt,ю.стративн•их

ТКЧ'fl{)Го

:к.родів юомоомолець ОдеRІСій У~тен:к.о, Я'КИ!Й нещодаm-

не більш я:к

~альше ·Ві;WСБ.QіНадеН'НЯ (}рrаЮзаІЦіЇ Р'О~НОГО rое.подарства еRОН(}мічни;х шинооу~ної

ле.ніяс ьк.оrо принцшrу

До.глядатІWе

фестива. ть . МОШJ:Ді і СТУ:Це!НТЇВ. За но змї.іончив курси к.рощ~ІЩІ;ів. PLm·{'.НHIOI бюро раЙК{НІу ОДНа 3 Н r

VII сосією Вер- .І:f(}Мі"Ших ЩІІ;МІНІ'стративних райо- створІОО'І'ЬСЯ 10 галузевих yrrpaвЗакон

ро.жШвських ІЮМООмо.ть­ к.ролеферму.

О'рrwі.зувала.

кавдять, хвИJLюють. І r~e не тіль- ду ·на всіх дішиюк·а.х гооп<Одареь­ •на», с. Гоголів , ~а. ус.пішне ЛІЮ­

КИІВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РАЙОН

ховної Р;ци СРСР

20

Всесвітній

VI

ців ,

Та, ЯJta .проТЯГОМ "Я'"У років ВИ" " ХЦ{ИJІЗ. ЩО,J;НЯ, 3&pa.G ПМВЛ.ЯЄ'І'ЬСЯ

неї е набір ліків для надання ти па.ртіЙ'На організаці·я. Оrі·нна

певної медичної допомоги:.. Ча.с ·і де, а д.описувачj і читачі

'На

.при·к~та~

Ч{'НО тов. Па.вл<І

ІНІЙ{)Ну

прИ3На.-

fІК{)ІВИЧІ<~ Лісника.

Пито\Іа в11га гадузей прюшсловосrі , нідrюрядк'<~ваних Радна.рrо.спу Київськrrго РrаmО<мічНQОГО 'РаЙ:f)НУ. в ос•новно·му стан-овитиме : леrкої П/}О>.ІІИе.н:тості ВО,4 проц~н та , ха.рчо в·О·Ї ІL))ООІЩ~дuності

вкдюче;ні: :Jtиї-всЬІК'а нб.:rасть і мі - (бt>3 ю· крової) -

і Ц"Уіlt]ЮВ'ОЇ

про:wи.словості,

еперrети•tне та. ряд інших.

P~нapro-cm:

Київ·ськ.оrо

екон·о -

до.r.'Іяд•у

за посі­

за.вщ>у

вирі­

буідуть шила. аа.ве~ти особкС'!Іі ·РІUУ'НКИ Віручені молf)ДИМ передовика·м оо- ~ КОЖJЮГО Jtо())(е.І)М:ОJІЬЦЯ. В Ці

ціалkтичн(}Г· О зма.га.ння на. чость ра.хуНЕи бу~ у'l'Ь ~а.но.снтж:ь ви­ 40 рок.~вин Ведикого ЖовТ'ІІя. робничj покоо.яик.и, раІЦіо:на.'Ііза­ А. Гончар, т~рсь.кJ nроіn<ОзицИ, вЦ9'Наченс секретар райкому ЛІ<СМУ. бу,~;е, Я'КУ уча<еть бере у куль­

За прикпадом

тwно-ха·оовіИ

рожнівських иомсомопьців ім.

.,,,,оо,,

Ждааюва,

на.сдідуючи

оо•

та

фі3культурній

роооті.

Н. Мотужа,

ІW.мео,мо.1ьсь:к.а орга.ні~ація колIOC[Jy

мі•чн<Оrо ра>йону Ю' тї.тьки з~ііfснює керівництво піддри'Єметва.ми і будова·хи. Він також ро:.ш~ді.тяє мате<ріальні і фіна>неові ресурси та рооочу силу, С·Кдца.є персnек.т ИІвні і поточні плани

сіtвби ,

Всj і:нmі лутівк.и

комсомол~а.

м.

Бровари.

•• ••• .,,,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,,оо.,••.,.,,,,

ЛИ!К•ИЙ ек(}ном:і<rний ефе-ttт. Вуд.}"ТЬ 3екон~мдені мільяр";и к.а.рооваю.фІ , які па)УГ'ія і уряд зможут·ь ви.wриета.ти на дальший розвитО<!\. уе.іх га.1уз~й народ·ІЮГО· Г·ОСПО.'(а.рств-а, на піДІВ.ище.ння м.з.-

В рrоультаті ~ода'Г:к.ооої пере­ ~а.чі в ~леrлість ІtиПюьком:у оолвикоюrому 46 пі:дприєvе11В і ря>ду 6-У'.t.іоол:ьни:х орга.нізаці;И випу.с.& вал(}вої продrук.ці.ї М'ісцеоою промІІ'Сл<Овіетю нашо•ї облаті '3ро-

21,8 нроцен- розвитк·у щюм:ис.дQвосrі , :1дійенює теріа.1ЬНОІ'О рі:вня життя народу. ·Сте більш як в два Р<ІІЗИ, :шачІЮ

cro· Киів, Чер·ка.ська,

ЖJfl\Омир- та , цук.рової прюt:ис.лоооеті . ська., Черніr1вська т:1 K.ipoJro- 17,5 процента , машинооудівноі гр:ІJ,~;іСька обл·а.сті . та при;Іадооудівної 16,5 проу відання Радиаргосну Кmв- цента , ;lісової, деремобробнf)Ї СЬКІ()ГО еwномі'ІН(}rо ракону пе- та па.пе рової 4,6 прочtнта та

заХ'();іІ;И ПQ впровадженню у вІІіроб ·ництоо Д(}С.яrнень на.у.к.и, техніІки і 'ІІе-редовоrо досвіду. Вуд.учи безпосере)І;·Ньо :Jв'ЯJЗаним: з виробництжнt , Ра.~нарr(}сп зможе opra-

рехано

·нvзув.з.ти чі11кіше, рщі·ональніше, ємст.в і б.удівмьних оргаІНіооці.И, ·тВ•(}РЧ()ІЇ учаеІІ'і в цьому па.ртіІй-.

427

Н3!Йважливіmих ri'po- інші. ·

Треба ,J;Qдати. що в зв 'я:ш;у з утворенним Радна.рJІОс.пу КиівснкQrо економ:ічно·rо раЙ'ОІНу і .тrіквідацj€ю мінісrерст·в зн·ачна кі.шкі сть промис.1ових підпри-

:fбідьшитьс.я ~б.с.юг бу~і·вельн{)~О<нrrаЖІню робіт. . Перооу~ова керуванн·я лро.Jtис.товkтю і будіІвництоом ще повніше роо.крие wжлИВОіСті .-ля

м:и.с"ивих niдnpm'<fC'11В, 53 бу~іСтруктура упра.в:~іння Рнд'НіІІР- юооnеруDання ІІ'ОІОЖ пі,щриємет- я·!сі раніше були підnоря~вані них, радянських, щюф<mілкових пельпі О'рrаніза.ці'і та 30 нау·:к.о- 1 гмпу має такий виrдJі.(. На чо~ !В&ми. м·LНІС~ерства.м , буде дщаткооrо і ·коМС{ІММІ>ських орrа;ні.Gщій, во-дос.•1 ідннх і прое.к·ших органі- лі Р·адJНаргоспу ст·оять Раца. НаtЗдійснення на,міче·ни.х захщів пі~порядоована б.езn{)середJ(ьо міс- даеть ще більший простір роо-

;):Щііі. Ра~а

РОодН~f(} г~хшода.рства, JFKiй пі,що- ПQ с.пеціаліза.ції і кооп-еруванню цевим Ра.да,м: Де!П}'та/rів Юністрів

Україн.с ЬІкої р.я,дrw.вані:

ТехніІW-~КОН;JМіч<на

виробництва,

по

усуненню

не- щи:х . В цідо:му

по

тру~я- впткові проду·к.тІtВних сил · &ра.ї-

КиївсьІtОУУ

РОР у віДІПо.Іtj;J.ності з Законом, Рада, Голов;не упрwвління мате- :радіональннх перево30к продук- ек·(}номічному ра.Иону ·МіС'Цевим ·ни, доооолиrь к;раще внrrор:mета­ при;И.нятим се-еією Ве.рховної Ра.- ріа.'ІЬJrо-'ГеХ·н~чного постача~~~ня цИ і сироо~и•ни, rю <.Ж.ОJЮЧенню Ра.да.м передається 283 проюrело- ти велКtЮЗні резерви дл.я Н(}ІЮГО ДІІ Укра.ЇНСЬІJООіЇ РСР, утІЮрила та 11 ф)'інкціональни.х нrмілів. улравліксьІtОrо апарату та рщ•у вих nідrrрИ'Єм·ств та Ра~и Іr&ІЮА'НОГ{І гоеrюда.рства е&оДля оnеративиооо ·керівющтв·а інших Аа-сть на.шій :к.раі>ні ве- них орга.нізацііf.

19

будівеJІЬ-

М(}ГУТНЮІ'О nі\!І,~е~ення С(Щіаліс­ тичної ехономі<Іtи наm{)Ї країни.


Середа,

червня

19

1957

року.

С Т А Х А Н О В Е Ц Ь

3

ДОСТРОНОВО

ПУХІВЧАНИ У ЗАЗИМЦІВ, ЗАЗИМЦІ У ПУХІВЧАН

В3АЄМОПЕРЕВІРRА ВИRОНАННН ДОrОВОРУ НА СОЦІАЛІСТИЧНЕ 3МАrАННН: В четвер і п'ятницю минулого тижня з ініціативи партіііної ор­ ганізації відбулася взаємопере­

с. Зазим'я, та ім. Ватутіна, с. Пу­ хівка. В складі делегацій, що прове­

вірка

ли

ходу

виконання

договору

на соціалістичне змагання між колгоспами с:Ш л я х І л л і ч а»,

Хороше у вас запозичимо Вагато д·qoro нам с,по:.'І,'Обадоеь у ЗЖ!И.\ЩіВ. В центрі садНІби

завершено

тру:доміІеткі

Нижче змагання

ха!fЇізова;ні.

Сnоруджею1

пташник

22,8 75,6 1109

новий

д11гл.я:д:ають

хорошиf.' ви·rляд.

Не JІ:Ипад:ково

]}'()

виІЮбницт­

Те ж е<t~Ме моЖJна

ек.азати і

ву

еви:ни·ни.

червня

15

свинmни ·на

дуже

;rуків, що доптюже

Є

доетатнн

їм у стоо­

цтва в к·о.'Іг~спі ім. Ватутіна. Лю­

ренні міцної КОІ}МQБ'ОЇ

бо глянути на 4-рядний

тварШІництва.

по-·rоеrrо)І)арськи

ник,

корів­

100

гект.аrрів ор­

ної 3емлі, 1КоОЛJ100П ·по•ста~ИІВ ·на. наnул 50 голів ·ВеЛ'ИJІrоЇ ро­ гат(}Ї худоби, у rому числі 8

кількість ·природоох

про н~.д:ої мwюк.а. Є в них і ба­ га'І'О чого іншого хо})(}шого:

1ОО

бази для

законтраІКту­

стріли·ся,

ринникіІв. В центрі еела

J)О'бництво

один. У бриr;;ІJІі М

ст<Ірик будинок клубу, де т.а.КІ)Ж.

лює Д. ПоІЮма.ренко, значні пло­

роЗІМі,сти~"та•ся INJнropa. артілі.

щі посіву зжмічені бур'я,нами.

.кільк~сті

КодГ<ІСІІІ вча,с.но. улоравея з по­ сіва:м:и. ЯІШХ культур ІНа 1157 гектарах. П11всю;що хоРQші ви,щ~

хівчаяами. ДQ·к.л:а.демо силь, щоб у епі.1ьній

на. вРQжай.

до·6итиея висОІКих по'ка.зників на

ПОСТіВ,

'Юріф(}-,ГНОЙJОВИХ

КІО'М­

прямо-та~и

дооре

як,і

укладені в бурти. А

те.nер

відвер'І'О

Н.З:М Не

СІЮДоQоба.Л'ОСЬ.

ба.гато

с11арих

приміщень,

ють.

с:к.а.жу,

У

що

ІWЛГОСІІІі

тварИіН!НИЦЬІRИХ

але

їх

не

ремwту­

В mа.ринющтві не мех:а;ні-

3(),Ва.ні ·тру){ом:іе1:1кі проце·си ІЮбіт. Доглщ за овочевими культу­ ра.ми ІІкр.ай незадо0вілмшй. Ка­ Пу,е<'І1З,

і буl)Я'ки

на

9

гект&рах

зас:м:іrчоені бур 'яна:ми.

Маііже на 2 ге·ктшра.х ягідmи­ ~tа дооре вродила клубних.а, її }!;уже бм·а.то,

але на

збиршнні

цієї JІ·о,роnоціюrої щюдук.ції пра­ цюють в·сьОtrо лише 10-11 кол­

3

к.ультурно

про­

-

Значна робОІГа про-­

прикрих фа.кті·в, з якими зу­

всіх

ренню

роОНИЦТВа.

рив.а:ми.

(}рrанічними доб­

По всwму

ділянках

7,

про

JI'Ky очо­

взяте зобоо'я3а.ння ·одержа1!1И rпо 12 Ц8Н'І1Нерів зернов.их, 125

Колгосп

ЦеНТІН(jрів 'К::І.Р'ГОІПЛі та.

с.

ЦеНТ­

всіх зуборотьбі

колгоспного

ви-

в·же опоl)(}еилиеь. Від

28

НО 11()

ce}H\J{HIOMY ()Держа­ 12 та.ких

ПQPOCJI'l'.

6

ев:ІПЮМаток 3,іііали, а ·nі:шіше вЇJ{Пра.вим·о ІНа ба3)' і решту.

Маємо

тааwж від основних 300 ПQРОСЯ'l' оос­

'свиІю:мшrок

евинmи зараз

мо на. відго~лю в кінці лип­ а зні,мемо.

в

-

дистоо:rа:ді та грудні.

І. Давиденко, sоотехн.ік.

Колгосп ім. Леніна, с. Плоске .

від-

-------

Громадському тваринництву--міцну кормову базу

У газеті «Іtиївськ,а пр~да» _за ножатей 2,5 лроце·нта до пл.а.ну, 18 червня над:ру:rоване зведенн:я ·СіЯlІИХ трав - 84,6 і ЗаС'КИрту­ пРQ хід сіно3бира.ння: в кодгоспах вали сіІна 6,5 процента; Вrювар­

ОобЛ1l!СТі •за СТаНОМ на. 15 ЧерВНЯ.

вид'но, що

140

зга·дати

Будемо й даді змагатись з пу-

щиться по вирООнищтву і удоо­ грунтів

хо•чемо

яких

.ЮОЖІЮЇ В

ня, серпні,

удоєм,

с.елооr; неа(}гано арга.ніwншно ви­

на

І

rо·дуємо 160 .свиней. Є в НДіС 35 разових свиномаwк, з

високим

устатковане приміщення для тва,..

свинарник,

ЦСУ.

няного лриплщу. Їх nостави-

.1Іо()ІJІ:ИЙ ·са~. що ро.лашоваІНий ІЮза

М'О­

свої

НИЗЬК•ОПРОДУК.ТИВНИХ rоо'рів, Н•а міоце яких nридбали 1 1\JО·Рів з

вали і купили 20 телиць та бичків. Крі,и цwго, вирощує­ мо 1500 !1(}ЛіВ І:ІТИ'Ці, 3 ЯКИХ 1000 годів во.Ц'{)Іплащюї. Для ВИ})(}бЛе'ННЯ П()оТ ріІбНQ Ї

доглядають

зда­

розрахунки

гектарів сільеьrой'І'ОС'!Юда;рсь" ких угідь .і по 35 центне·рів

20,6 99f

ро'<!-

виІWІНують

райінспектор

-------

цеи'!1Нерів м'.я;са на

45

В

а,ртіль

з д'еrржа.вою п.о

СумліІІию

пдан

Щоб одержати в цwму РQ­

по

В.-Дим~рк.а. дні

обов' язки перед держа.вою 11'0 .здачі проJІJу;ктів т.ва.ринництва літківсь'КИЙ J\QЛГОСП ім. Каді­ нін.а та заІЗимеЬІКиіі «Шлях Ілліча». П. Новаль,

ко.'ІГ(ЮП ім Ди-

ці, відоові~но. .Ц(} wбов'язаюtя,

ПЛОЩа ПО•Сіву І\.ОрМ:•ОВ0 1 ГО .1ІЮПИНу.

буд ів ни­

і перевикQнав

продажу його

ПродуктивнІсть худоон у вас ще низька l)(}Змах

село

Наші

Часrо наmі .1ющи бувають у Пухівці, і за оста:нні рОtки нае за.х11шює

рахується

чі молока.

J.t(}лгосп ім. Сталіна,

3авершу6 здачу м'яса в по­

14,2

с.

(!fайбл,ижчі

ва,

ст.а;вки

122,0

100

МИТІЮва,

вироб­

ництва ПРQ:душ,тів тва.рИІНнпцт­

9 44,3 1467

Вироблено м'яса на 100 гектарів сільськогоспо­ дарських уг.ідь (в центнерах) В тому числі вироблено свинини на гектарів орної землі (в центнерах) Виготовлено торфо-гнойових комnостів (в тоннах)

310б()Ів'я­

,м'яеа.

с. Зазим'я

-

в$ті

З'більшенню

,виюша:в річний план пост·а.во'К

.Шлях Ілліча•,

100

13,9 1900

хід

учас­

взаємоперевірки.

Надоєно молока на гектарів сільськогосnо дар{:ьких угідь (в центнерах)

10,4

на як.у не rлян~ш. має

про

Прополото картоплі другий раз (в nроцентах) Прополото овочів nерший раз (в процентах) Надоєно молока на корову (в кілограмах)

110,4

ме-

мни пооереду нас

Станом на

с. Пухівка

свиновідг(}дівельну

Д(),бре наші дрУJзі

дані

висловлювання

Колгосп

i.At. Вптутіна,

ПJЮЩ~:Ку.

свwне;й:

і

Колгосп

КОЛ•Г()СПНОЇ

будуть

ників

подаємо

по

Русанів, першим в раМоні до­ строков·(} на И1,7 процента.

ред працівників тваринництва.

керівники

будівництв()

процеси

Підсумки обговорюються в кол­ госпах на бригадних зборах і се­

колгоспів, передовики і спеціа­ лісти сільського господарства.

К(}рівника, в як.ому веі

xop(}moro

взаємоперевірку,

3дИіснюючи заІІfНЯ

С. Суботовська,

Серед

агроном.

с11аНЦ1И

«Шлях

Ілліча»,

МТС

Зазим'я.

ська МТС 48 місце, де шоо­ с:інткат~й 2 ,маmинІЮ-траІК'ІІорни.х шено прирщних

59

КиївщИіНи

займає

Воорицька

мі·сце,

46

RІОЛГОС'ІІИ

ЗQНИ ЯКОЇ СІVОСИЛИ ПРЩ)ОДНИХ сі-

прощеити

до

сіяних трав .вано еіна

-

7, 9

загальної

100

площі,

і З(!Jс;кирто­

н:rюцента.

нерів ОJlОчів з гектара. вQНИ ви­ конають.

Паші това~риші

по змага;нню

дещо віщстали у вирОtбншщтві )10-

лок.а, м'яса.. Ми за це їх крити­ кували,

·В'Юазува.ли,

Щf>·

у

них

l'Ослниць. Внаслід()К цього чИІМа­ ве.шчезні резерви ·для ро-звитку :r·о ягід псроезріває, гине на план­ ·грома:дсько~го твариmництва. Прав­ тації. Пf>щющавши·сь з еу~іда·ми, ми Ї}І ск.аоо.rrи: нее xЩJome заІІІози­ 'ІІВІЮ у ва:е. 0ДІІЮчас.но :rюбажали їж яюнайшвидше л1квідувати ·всі н!.'доробленості і ю:щолі·ки. голови

ім. с.

ристання цих ре:rервів. завшись

колгоспу

Ватутіна.

3о00в'.я­

до·вести П(}Юлів'я вели­

к.ої рогато·ї щдоби до 760 го..лів, вони вже мають 798. Свиней за­ пданувади

І. Висоцький, застуnник

да, В(;НИ беруться 3аіра:з за. вико­

На

1130. наНQ

ма11и

15

пла:н

голів,

800

а є

Херсонська область. Включившись у патріотичний рух за різке збільшення виробництва молока і м'яса, колгосnники сільгоспартілей Велико-Лепетн{:ького району добре організували табірне утримання великої рогатої худоби. В колгосnі «Заповіти Леніна» є 4 літніх табQРи, де утри­ муються 480 корів. Тут та,кож провад~ться механ-ічне д?їння. _ .

·процентів перевико­ })(}звитку

поrолів'я

птиці.

Пухівка.

В

колго•спі

значно

Тепер

зб1льшена

МОЛОДЬ ПРИЙШЛА НА ФЕРМИ

«Ні на од.ні.й ділянці роботи, за винятко.м хіба. ·ті.льки догляду за лю,~~;иною,

не вим&га.ється та-

коої у:ваги і люоові до· справи, як У ТВ'&РИІННІЩ'І1Ві». Ці С.Л,(}Ва, М:иха.fі.13 Іва.оовича. Калі'Rіна дуже дореочно :trа.дуються в ІtmИ'Зі «М:оJIOJ;Ь nрийшла н& ферми». Х'І'О автор брошури? Секрета:р КЮМ•СО'МQЛЬІСЬІWЇ орга.-

Toro .11іта в rwлгоспі силами мол{)Іді булю загоrовле11о третю частину всі.х грубих ,ко·рмів.

головне піклування колгоспниюв

з·ма.га.нні

на

створити

за.~івлі

тиричних л:истків.

а деякі, оообливо

~е. -

мало МІОл~к·а одержИJІП. А

Х&рааtтерна ОС{).бливість рооnо­ віді О. А•ндрієнка її по-юнаць­ КО'Му піднесеН!ИJЙ ·юн. Т<ІJк, в за­

ДОСВіду робоТИ 'К0МІ00'М'МЬСЬ1tІ0- ліІШ.я абоD' mков'О гооориліИ': Х61ЮДЇZН.ИХ ланок., бригад, ферм - У 'Нас же є к.омеомЮІJІьці, защіІtа.ВJІюв ширтw коло ЧИ'І'а- J:()ІJl'ОИОО&уть».

ко-моОлодіжноі

ім.

Mi<ryrpiнa

ет&нете дОJІІРКЮІИ вивчайте оообливоеті корів, яких ва:м доручили,

уважно

nідхо:цие

до

чів.

Цікавий у книзі ІЮЗділ «Сила ІіАQІЖН~Ї. &жливо не лише ВЧ3(ЖО Дуже образ1110 РQЗП<іВЇ,іІ;аєтьея в слова». Тут wва іде про політ- ГОJІ:у:вати К.ОРQВУ, але і вча:сно 3М·е'Нши.ть­ книзі про те., як в червні 1954 ма.сооу і культурну роботу, що ДWJ<Ї'ІІИ. 3апізнишея ії провадять ,:wм:оомооьці серед ея на.дій, приучена оJОО·рова в ін­

року МQЛодь

колго~пу

вночі працювала к.ормів.

на

вдень і твл.риННІиків. Де -

ВідчувооrЬ'Ся, Що а.вrо}) ні читання журналу «ДО'сягнен- -

з&IO'II.Jielf!ll'it тв, про· що І'ІООЮРИ'l'Ь.

'WI

наук.к і

. :К.Л:ЮЧІІ.(;МУ розділі книrи го.ооВага:то CWJHHCrt ВІдв~диІГься в риться: «В IiiOJiro·cпi і:м. Міrчурі,на

КіНИ3і І)І!Ису Т(}ГО, як дівчата ~с-

ооювал:ися з

Irepe.-oooro

~о~вЦу в

зн·ачи:ть ніяких l)(}ЗМІОВ. ІІНШі

корови вї.хра.зу в~ають

MOJI()I}tO,

ІfІОВОю роботою, ЯІК

на!ІІолеглиоо вчилис.я. 3rо~м оо­ ни

поча"1и

нові

nе,р·евиконувати

зандшння.

Са:мОІВіддана.

пла­

ро­

бота 110лодих ентузіа,сток під'І1Яг­ нула вс·і'Х до·ярок, що пр&цювали на фермі.

Шеля оргаяіG·ації ЕОМ(Х)!Мольсь­ груnи між тва­

ринник.ам:и

горнудося

з

новою

еило'ю

змагання.

глаІСність

зма•гання

роо­

Ьоомоль­

ці звернули ооООливу

увагу на. і

·порів·НJІ­

ніеть. Щ~су:м.ки роооти доя:ро·к. широк.о висвітдюються в сті.нні.И

бесі:ди, ім- ший час М'Оло.ка не да,сть. Треб·а. npe{:i,

заготівлі ПІЮвізовані :ко.нцt\рти, к.оJrек.тив- працювати спІ()к.ійно. Сіда доїти

І важливу роль за.в·жди нідігра­ В'3ЛИ К•ОМС!ОМОЛЬЦЇ.

Інша Д.()Ярка ПІ)СШшає додому, Jt~рова пр~ус.тить моло;rщ а вид·О·l-

'fІИ вже НlК.(;МУ:

ІООлгос'Пу

п~ре-д 3ao::rye-~ ротЮа · 3а tюж.ниИ літр моJrока.

ком, придержують його. Якщо· не посидиш біля Та.ІrоЇ КіО})ОВИ ПQД'(}В-

Toro року і вирішено було tWJYМЇB КОМ·ООМОЛЬСЬК.а ·Оl)ГМІіЗа'ЦіЯ утоорити на ферм.і комооМІОль­ ІІ'Осіла першість в Джанкойсько­ О. Ан.цріG'НКО. сьм-молодіж.ну групу. Для: м·о­ А ПРQ Щ(} він роопові~ає? ll})(} му раd!:оні, і ій вручили Черв·СУний JЮ,ді орга.нізуваJІІи ·зустріч з до­ те, як ·rwмсо:мольеьж.а організація пра;пор раЙКОМУ КОМ<СО'МКЖ)". свідченою дояр100ю А. Іл~>ницьк>ОJІrоспу боретьс.я за ШднесtтНІЯ Але успіх, гоІворить авrор КЮ'Ю. Для тих, X'l'O збира.в·ся піти nрщуктивн.оеті тв·ариннищтва. брошу:ри, не тjдьки в цьому: на. ферму, босіда буда. дуже повт~ма надзви<Fайоо важлива. В «&ом,оом·ольеьк.а організація за- чальнюю. еотнях і wтнях rwлrocrпiiв на фер­ воюваІJІа авторитет серед ІООЛ1 Г(}СІІІНашрикінці Jщююви А. І.'ІЬ)Іах і полях працює чи.еленний ників. Тепер, якщо була потріб- ющька ск.ооала: з·м·ін М'(}Лоді. Т·ому узагальне:шrІІІ Н& допооюга, на за~і)(а.нні пр.а.в- Моя норада вам, дівчата: НЇМЦЇЇ

мщну кормову базу для громадськоt худо­

Па.

збИ'})ання :rелен()ІЇ маси кук.у:рудзи сілЬІСьІюму nQІс:подарстві», ви­ RО:МООМ'ОЛЬЦі - f>IJ!Гa'Нi'3)'1HIJJIИ Не­ пуск оойо,вих і сатифИЧ'НИХ ЛіИІСТ­ е:пі.mову молодь, шк,оля,рів. Юна­ ків. Особ.шво на.бли:зив r;,омс·о­ ки і дівчата зібрали, перевезли мо:льеьку о·рганізацію до колго·сп­ 1 і за.юrал·и в т·раншсі 8000 цеН'І',них справ випуск ·етіннівf>к і са­ нерів зелено'Ї маси. У С()!Ціаліе.ТИЧ'Н()ІМУ

-

би. Почалось закладання раннього силосу. В сільгоспартілі імені ХХ партз'їзду повністю меха­ нізовано весь процес скошування, подрібнення, транспортування і розвантаження силосної маси . В колгоспі працює силосозбиральний комбайн «СК-2,6». Комбайнер Ф. С. Глежинський і трак­ торист П. І. Заремба щод•ня окошують no 10 гектарів зеленого жита при нормі 4 гектари. На фото: зліва - силосний комбайн на полях колгоспу іменt ХХ партз'їзду; справа меха­ нічне доїння корів в лі11ньому таборі великої рогатої худоби сільгоспартілі «Заповіrn Леніна». (Фотохроніка РАТАУ). Фото Ю. Ліхути.

на ~ошках по&а:3ник.ів, на

'зборах. Та1к

П(}сrуло,во,

Я!\-

тепер

у 'І'Ва-ри:mниц'І1Ві

рішили на.йближчим чаоо·м посла.­ ти ще ~олодь на роООту д11 сви­

·но~рми і в rrоша.ри, а. потім на КОЖ'НЇ:fі фермі В•СТа'НОВWЮ К.О:МW­ .МОЛЬСІ&ИЙ IiiQIHTpoJIЬ

і

СТООJ.)ИМ'О

МОw1()діж.ні групи. Тре:ба дІУбит:ися,

щоб всі наші М1)Лоді тва:риІІІНИКи

вчили~ь. були ініціаrор;~~ми оо­ ціалістичооrо gм·агаll'НЯ, про.авля:­ ли ініціаrrИІВу, не заюrrщооювали­ ся на ДJОсягнутому.

Тільки в~е:Рм, до нових

ycJni-

в розвит&у тва.ринництва

xin

ТаКИЙ

.'

наш

КО.МІОО•МоОЛЬСЬ:К.ИЙ

де-

ВІЗ.».

І. Марченко.

гооорить

ав'rор бРQШУІЩ рrогорнудаеь Ііо-

працюють

дівча.т і хдш:щів. А111е м;и ви­

15

м.

Бровари.


Сере11а,

С Т А Х А Н О В Е Ц Ь

Якось у неділю ми бродилн в Пекіні по базару Небесного мос­ та. Так називається величезний

--

рИнок

скупчення

колосальне

маленьких крамничок, ларків, ба ­ лагШІів, лотків, де можна ·купити

від старих ту­ все, починаючи фель і кінчаючи предметами ста­

водою

перший кооперативний ,\1и бачили, як високо

разом

гутньої індустрії і передової на­ уки доnомагає нам їх розворо­ жити і віддати китайському на­

родові. Подорожуючи

орли, де раніше лише ширяли будівники тягнули залізничне по-

.'\\и

старні

промисли,

всюди бачили, як китайські лю­

художні ку-

бачили

Jіотна.

ди,

ви-

де кожний

ми

по .країні, великою

своєю

натхнені

Ко­

Ще зранку багат-о Іt()Лrосn­ ників та :меха.ІНі:rа:rорів рай'О'­

побувжи у театрах,

.:м-у3еях

ДіЇ

БдИЗJі&()

«•Ве.еіJІля в Ма.JИИІіащі». У не­

у театрі

,~~;ілю приїжджали .Ц{) нае ар­

подивитися

nід відкритим небом чудову цир­ п'єсу послухати кову виставу,

у світі народ, який , реалізуючи накреслення п'ятирічного плану,

землі . І бачили радянських лІО­ дей, учених, інженерів, агрономів,

театру,

обличчя перетворює натхненно св оєї стародавньої землі. Але коли тепер думаєш про найцікавіше з того, що довелося побачи-

які діяльно і самовіддано допо­ Якось ми магають їм у цьому . заїхали на будівництво найбіль­ шого в Китаї моста, спорудження

ку».

повертається

якого тепер закінчується на Янц­

до великого почуття дружби і братерства. якого сповнений ки-

зи в місті Ухань. Особливі ума­ ви ріки не дали змоги споруджу­

вали франківця.'f за поиза.ну

народ до радянського тайський народу і яке ми весь час бачили в безліч і проя.вів . І чи може для всі х , кому дорогий мир на землі, багатобути щось важливіше, значніШе , ніж ця велика дружба двох народів-богатирів , скріплена сім років тому історичним договором! на людина четверта Кожна nриходом З китаєць . землі соціалІстичних табір в Китаю

вати там мостові опори ні старим пмьовим, ні кесонним способом . РаДя.нський інженер С. К. Силін запропонував свій новий спосіб опор. І мостових споруджеНІНя підкорену бачили ось ми вже бики бетонні Янцзи . Величезні її евавільною піднімалися над перемогу :Jнаменуючи течією, людського розуму і високої тех­ ніки . Радянські і китайські бу­

можна

плату

велику

м узичного

традиційного

в улич­

мистецтвом

nомилуватися

розповідачів -- шошудів. них Десь у самому центрі цього ба­ зарного натовпу сидів навnочіn­ ки старий селянин з головою, об­

Він матерії. мотаною шматком nродавав солодку редьку. Мн хо­ тіли "Куnити редьку, але, коли по­ раn­

чали розnлачуватись, старий

переклада­

н аших

у

спитав

том

чів:

Це що ж, радянські люди?

--

--

І коли ті nідтвеР'дили, він на-

віть відвів руки назад, відмовля­ ючись від грошей . -- Ні, ні, не

треба, ми -- одна сім'я. Не треба грошей, хай це буде моїм скром­ ним

nодару нком .

ноги,

со­ ма­

Босі

--

латами

льовничими

свідчило,

си­

мішковини, штани з

Як бути?

туація. рочка з

гостра

досить

Створилася

все

це

--

бід­

nеред нами

що

людина. Весь товар старого - десятків зо дВ'а редьок, які ві-н виніс на базар, -- був для ньо ­

на

го

існування.

джерелом

І

в

той

же час було ясно, що в цю хви ­ лину старий китаєць почуває се­ бе госnодарем, який частує гос­ тей і nроnонує нам, радянським людям, у подарунок найкраще з того, що у нього є. Із скрутного становища вивів нас сам ста-рий.

Він nоказав на мій фотоапарат. -- Зніміть мене, старший бра­ Знятися -те, -- сказав він . мрія . Хай на це моя заповітна Ван поїде в Ра­ знімку старий і побачить най­ дянський Союз щасливішу країну в світі. Сказавши це, старий поправив матерію на голові і прийня.в від­

повідну nозу. Люди, які оточу­ вали нас, бурхливо зааплодува­ ли. Вони явно поділяли почуття старого щодо Радянського Сою­ радянських зу, його повагу до людеіІ і оцінили його такт. Ми багато чого бачили в Ки­ таї. Нам показали все, чим ми ц·ікавились. Ми бачили велетен­ ські, зовсім як наші , будови в

країн

як

на

маленьких,

наповн е-

сила

дівники з захоплен·ням розпові­ дали, як вдалось їм подолати те,

зразу

табору

цього

що здавалося нездоланним. І най -

потроїлась.

народи-велетні цікавіше, на мою ~умку, навіть стоять поряд, вони непереможн-і,, н~ те, що було зн~иде.но можли­

-- Коли наші

говорив нам у Кантоні профе-

вt~ь с~орудит~ цен м.tст, а те, що

сор Ду Го-сян, знавець стародав Китаю . ньої історії і філософії

сшв~ружНі~сть ІНженерІв двох ве­ ликих краtн на х~ду Уд?сконали­

--

ла запропанованни Силtним спо­

Незважаючи на свій похилий вік

є

прислів'я,

яке,

кажуть,

і

є

натхнена перемогою,

у

сью

нуть -- ураган буде, якщо всі люди тупнуть __ землетрус буде .

ось

способом

всього, чого захочуть.

жу.ватимуться швидше, дешt;,вше: А поки міст будується, китаисью

уже

щоб

тим,

над

думають

інженери

і радянські

І, захопл.юючись, професор по:

застосувати

Любов радянських і китайських

мільярдів.

десять

щонайменше

Китай поступається тільки перед РадЯ'Нським Союзом. Щодо запасів олова , марганцю, цинку, алю-

чи один з одним все, що у них е , допомагаючи один одному, на­

краіна мінію, фосфору, азбесту займає перше місце в світі. За -

сипавши нас цифрами, старий ки-

роди-брати,

тайський патріот сказав:

швидше

були за -

-- Всі ці багатства

ще

кому-

до

разом

підуть

Б. Полевой.

Радянська

скар.бом.

вороженим

брати-богатирі

.нізму.

інституту,

2.

Москва.

ному інститут"і

У

с і.тьськ()rоспща.рсьІКQГО машино­

О)'дування щювадитьс.я В'е.тик.а. ·рооота по с.твQ~ ре-~rню рі зних сідьснюоrоапо~а.рських машин. У ~Nrнy.'IO')[}" р(щі тут •роз-

УЖ)ВИ

ятл.иві

ДJ1Я

подарств

60-й

~€!Нь;

стигають на 'Теплицях ;

нз.

rо:мати

АО­

60

.J;ерева

f!IO:ro

починають

шrщоно­

.;юпіра.нт

листа, в якому критикували nрав­

ім.

!\11.НЧtТИВ

пр:щю;:;

на·д

НОВИХ

ма-

у

rому

;жа.рядь ,

і

в

си.'Іосу

сеJt­

Ворошилова,

*======Г;

*

З РЕДАКUІЙНОУ

ПОШТИ

•======

'======* Юні радіотехніки

Наш гурт(}к. юних ра.Аі()Те.х,ніw ·пда.нуваJІІИ wбі озна;йом:итись з зара.з працrоо на~ створеюІ.Ям від­ 'Іffі<ЙJГОЛОВНіШИJІИ Н{).ВИНК&:ІІИ ТЄХ­ кри-тої -моделі трилампо.ооrо ра­ 'НЇЧЦf{)Ї літератури, що є в бібліо­

справа: ФО'Ю На процес т. Колеснинов ~ослі~Ж}'Є ущільн~ння си.'Іос:у СПОС{)·б-о.)( уд~р­

навантаження .

11 .J;ію в АJНі 40-х ро.mвин Велико­

·маm-ина:ми на ві.uалі. ryJ)'II.к.a., як.•

Кращі учае.нИІки

Голова басинський

листоношу .

сіл ь госпартілі І.

nовідомив

т.

редак-

тен·Іt()·, на. ча.с літніх Б·а.нікул за-

RенИСІІк, фізики.

с. Літки.

юrочі, о

Недавно пашо-ху с елі

3

го~ині, в шІжежа..

траІли.лаеь

сільвик()нком да.в

вказів&у

всім­

Д{),мовююника·м ще ра·з перевіри­

Вна сліДJQ.к цьо-го у М . Лях :ч'Орів ти, чи не с.к.у.пчи.ла.с.я в ·~ІDЮхо­ иів. Далі вогню не ~али поши- ~.зх сажа. Не мо.жна та.кож ~опу­

РИТJІІСЬ . Хати М . Лях і її еуеіда Н. Тапіхи брк врятова;ні.

скати, щоб в Аварах , бі.'Ія б)·ді­ сухі дрова, тоІ.>Ф , вмь дежа.ш

Цей .вwпад()К ·нагадує ще J)а..З, COJIQU. Сю1е 3Відс и ча.с.то почи­

пожежі .

на це, наш

Зва.жаючи

паютЬІСJІ П'()Жежі.

П

с.

.

р

6

я ов,

сільра д и.

гадова Плоске.

Конкретні запитання Коnгосп ім. Щорса. Бригаакру

т. Залозному Ф. Чі!МУ так поту-

А.цже п-у~тир пр.ІІ1Іtрашає цчттр се:ла.

ва К()tнтори?

М. Григоренко.

О. ЛиооНІlW, раєте кодrоапниці яка без будь-яких на. те .п<Іоож]Ю{іО'Гі?

СеммnоІІКи. Завіауючій бібnіотекою т. Діаекко. Чим: Пі)Я>СНІІІ'И,

л. м уwка.

с. Княжичі .

•Не

~ ви ·рЦм бувwrе у ті rоЮІНИ,

на роботі

що зазначено

на

Група читачів.

земельну ~іл.янк.у для буАів.нИІЦт-

Редактор С. ПОГРЕВІНСЬКИІІ.

правління .

листоношею ренко.

n.

у читель

Чому .не оогор<Jджувте ІІtі~ВЄАЄІІУ кнИІГ?

цію, що листа обговор ено на засіданні

Ко·в­

го ЖОВ'11НЯ .

М. Ідьчепк.о, В. Б~тда.р, М . Вой­

наших виступів

постій·ного

Ба.rато ІЮ(юти ){.тя rу.ртка 4іу­

ПравnіННІО Гоголівського сет. об'яві про час приіrо}fу і ВІЩа:чі

(Фотох роніка РАТАУ) .

с . Троєщина, за те, що не виділяє

прсщювати

П{Анемо

чю1 чаоом

них причин дуже РіЮtий гість на

тра,ншеях .

Фото І. Баранова, Н . Кулешова,

Слідами

колгоспу

n.

поша.ІЮВОГQ ного

зліва: професор Б. С. Моwков ()Г.1Я­

листоношуа еЩе раз про nі.ІІ. таким заголовком у «Стаха­ вміщено нозці» від 31 травня

У ТИ})У ві~улися :n~аrа.ннн стрілецмw.rо, на шосе -

І ве:лооипе~ноооА.соорту. Гончаренко.

Мехеа.

;J.Q. ви­

ці·йни.х

~а~ ПЛі)і\И rом:а.тів.

лін·ня

КоОН-

НОВИХ

чиеді ~ а шини ддя тр.а.."Іd­

сwrи ·на рЁк. раніше, ніж звиttайно. На

n.

с. Рожни.

з

ох()рон.ятксь від тa·Roro лиха, як

бува.ння

днів ранішr, ніж у з&ичаіі:них

.1имонні

,~~;щом:у.

ЩО В ,'І.Ї'ГНій· час треба рете..'!ЬНіШС

ШИН

гос­

дише.

&се:лі і ра.,в;існі повернули­ ся

вищюб у ваюur

СТІЮРf' ННЯ}І

~вича.ііних

-

« Ілля МУіІЮМ<!Щь», в театрі і:ие­ .к-омащи «0па'[n'81&» (Вровари) ні Ів. Франк:а.-rп 'єсу «Дума і «·Вуревікжвж» (ЛГО'l'ИН). Гра побу.вали в за.Іtі!нчил~ '3 'J)aXYRK(}M 1:0 ПрО Брита.н.ку » , ЗООJЮГіЧ'Н'ОІОу Са;;І;У. на мристь г01етей.

держа.вні

ін.п и ту т у

Ж ИІJ'·

телдичних

умовах

Ду .ІШ(б)У та на 21 :кіJІометрj

столиці України. Тут вони в Зібралися· на ста.,~~;іоні, щоб П{)­ гру з футбола. на .а;иви­ ,nmІПІІСЯ кін()'ГООтрі « Жовтень» лисн широкоок.раН'Н.ИіЙ фі.лw­ першЇІСть оолІІІСТі. 3уm"рі<JІИСІJІ

які пройm." и

нуr ку. T~'Пf'J!

рос.'ІИН.

а в

,!;0-

брит&Аирів, шосе Вровар:ю-:&алmніовка. Я'!і. футб.ола данкових. їздових rюбували в і за.БJЩіІ JІюбителі ~винарок,

Я'ІЮК,

\'Трукщііі',

і Ite.K1J MeHд()R aнi

до ­

Оfірки, наприкла~, тут 42-Й Н3 ІL!І{)~~НQСЯ'ГЬ ~ень,

30

JЮбИ.'ІИ

стига.ння, створrоо спри­

щілльн~ті

ВИробнИЦТDа:

м:ichlt():.ry

буJю на

ЛюАНо

-етаА.і001і, слортивнrи площадці І!ЕрОО('Ислово.ї артілі ім. 14 з'їз­

Запобіжні заходи проти пожеж

Все-сQюзно.vу ·нау ІЮ В{)-,J,ІОСлі.а;-

к;у;rь­

їх

при скорює

Тур ,

Нуль турний відпочинак 70 ПеР~АОЮІІtі.в У НеАіЛЮ

на~ виrотовле.нням: мще:лей ф()Т(),­ де ·На ПО'Ш'І'КУ '!Ю.ООГО На'ВЧаJІЬІЮГО у нас ·Ре:ле . Так.ий прилад бути навчання повинно rrослужить року. А~·же наші юні технLки ЗQ­ взаємпим, як у мостобудівників учням ~оорим ун111.очне.ІІНЯІІ'і при Ібов'ІІЮаJІИ.Ся ~М<ОНТу.ВатИ В IIJ.ltMЇ на Янцзи. По-братерському ~іля­ 3 'ЯСУВ3ІННі Щ>И•І!'ЦlШУ уnраВЛЇН'НЯ ра~іовузод. Ві.н мусить встуnвтв

сі.1ь-

С ЬК<ІГОСІЮД&рСЬІКИХ

Спортивні змаганнІ

людей один до одного взаємна. І

ресурсами

Пдроенергетнчними

ШТ}"ІІІf6

врожайності

Г. Васияенко.

велию ~рироднt _ багатств.а таять новий метод не тільки для без­ н.адра ного краtни.. Кам _яне ву- кесонного спорудження мостових плля -: тисяча МІ~ьяр~-tв тонн . опор але й основ для домен . Аіоnрийма.ч:а. Крім того, найближ~ теці. ' ВиявлеНІ запаси затзноt р уд и --

СВЇ'rд"О СЩІИЯ€ пі·двnще.н-

ню

су «О,~~;на».

під•НОС.1ІИ ї:м букети кві­

ІООЛГОСПН<ОГО

кудьтури В()НИ постави..1и п'є-

В. Поnотннк.

споруд­

прогресивним

чав р_озповщат~ нам про те, яю

.дяк.у­

тів.

новим,

В дружбі наші народи доб'ються

на.уІNJ>во-д·осді~н~rн

ЩО

n'ecy,

же,

тут

опори

мостовІ

тепер

Вчені .прийш.1и до

вtrенІЖку,

гар.яче

транспі!рту. У Бу,ІІ;ІІ'ЮtУ '

H{)lro

&лгос:пникк

1 радянськ! ІНженери .Р~зо~ провели ряд смtл_ивих дослщtв, 1

шої країни: якщо всі люди дмух -

якою кер.ує щюфе·сор Б. С. М\Ішrюв, вивчаІЛьм дія штгиюrо світю). 'На життя рослин, їх розвиток.

~иви.лІJ1Ся ТІJ1СІГИ КИJї:веиrоrо російеьюго ім. Івана Франк.а Н{)ВУ n'єсу « Дума ЩІО Британ­ ~р&'L<І.ТИЧН'()Г·О театру 3аJІЇ3Н'ИЧ-

Ян~з~, злетіла .щ~ вище. Китан ­

народів, що живуть на сході ва-

JЮк.аGали трудящи·м: п'єеу

думка,

Інженерно-технІчна

вали.

Ду додав: -- На заході Китаю

ЛенінграА. В даІ/іQратор.ії світмфrзіології

агро-фізкчного

трудіВ'Ни&і"в

1000

умовах в надзвичанна важких .реконструю ­ теж удосконалили,

китайсько-радянської Сказавши це, шановний

===Наука-сільському господарству 1.

місцях.

інших

та

він очолює місцевий філіал Това: сіб. Привез:~і сюди машини тут

риства дружби.

найстародавніших містах. Ми ба­ чили,

завжди

думка

ти,

у місті Бу-

вЦкри'М'ЯМ

3

динку к.у.1ьтури ч~тіше поча­

сцени Киева.. 13 ~ а.р­ відправились у Киів, щоб ТИm'И театру М.У3ИЧН()Ї К.ОХ.е­

·ми

парТією, «розворо­ муністи•rною скарби своєї жуютьп багатющі

не­

,,........

сами та прииіськИІми поіІЗ~­

предмет справжнього миріб стецтва. Ми бачили найбільший

за

де

мистецтва,

родавнього

року.

автобу­ ли бува.ти у БІЮварах митці

на. а.втокашинах,

·ну

1957

Артисти Кивва у Броварах

у франківців

у всеозброєнні своєї мо­

урожай. в горах,

збирали

селяни

тайські

людина

терас ки-

блюдечках

червня

де нь

КолгоспнинІІ­

(Замітки письменника)

них

вихідний

.,,,,#< У

богатирів

Братерство

19

Постійною

призначена

І.

Сидо­

Косоrовськиіі який шує

жи,ве на ст. справу

про

Яків

Іва·нович,

Бобрик, пору­ розлучення

з

дружиною Косоrовською Вален ­ тиною Гаврилівною, що жи·ве в

Адреса редакціі: м. Бровари, Київської області, вул. Київська, М

м. Черткові, Тернопіяьськоі об­ ласті , по вул. Шкільній, 4. Справа слухатиметься в народ­ ному суді 2-оі дільниці Бровар­ ського району.

138.

Броварська раІІонна друкарнJІ КиівсЬlСоrо обласного управління купьтури.

Зам.

~496-2580

72 номер 1957 рік  
72 номер 1957 рік  

72 номер 1957 рік

Advertisement