Page 1

Пролетарі всіх ttpafH, єдnайтеся!

t

ЧЕТВЕР

між Радянським

27 СЕРПНЯ

1953 Орган Броварського районного комітету Комуністичної партії України та районної Ради депутатів трудящих, Київської області

РАДЯНСЬКО

н!

р.

72 (977)

Ціна

Нема сумнІву е 'Тому, що пІдсумки переговорів

10

коп.

Урядом

і

Урядовою

Делегацією

Німецької Демократичної Республіки, які є великим

вкладом у боротьбу за мир в усьому світі,

зустрі­

нуть палке схвалення всіх миролюбних народів.

- НІМЕЦЬКЕ

КОМЮНІКЕ

про переговори між Радянським Урядом і Урядовою Делегаці€ю Німецької Демократичної Республіки 20-22 серПlШ в ~10CKAi віД-І булись П{~реговори між РаllЯIlським Урядом і Урядовою ДСJегаціf.Ю Німецько! ДемокраП11ІНОЇ Республіки.

і гіРНИЧОРУlllIОЇ промисловості Фрі![ Зе.1l>бмаuн, Голова Деріl\а.вної lIданової Ііомісії Бруно Jlеtlшвер, rJ3.BI1 Дипломатич ної місії І[{Р У ~1(CKBi З радянської сторопи в пере- п~?ол PYllO.lb~ Аппель!, Голова говор:!,х ВЗЯ.1И учаtТl): Голова ОО ЄІН~[JШІ Вl~ЬHIIX шмеUl>КИХ

Ради MiHiCT~iB СРСР г. М. Маленков, Перший 3асту ппик Голови РdДИ Міністрів і Мініетр Закордонних Справ СРСР В. М. Молотов, Секретар ЦентраЛhного

Комітету

Хрущов, Голови

КІІРС

Перший

Ради

М.

ПРОфСпілок. lербер.: Варнке, Г?..'Іопа НаЦlонаЛЬНОl Ради НаЦlонального Фронту демократичної ІІімеччини проф. ~: ~oppel~C, Го~опа 1.~eH.Tpa.lbH~_l І itди.

піДГОТОВКlI мирного договору. а ліка є важливим фактором ботакож на мирній конференції. ротьби ~a мир в Європі. Для вілновдеuня національної Рішенням РJ.дянського Уряду ЄДlIості Німеччини на мирних передбачається: і демокраТlIЧНІІХ началах повиПрипинення з 1 січня 1954 неп бути створений шляхом року справляння репарапій 3

безпосередньої угоди між Східною і Західною Німеччиною Тимчасовий 3агальнuнімецьквй уряд, головним завданням якого буде підготовка і проведення загаlJьнонімецьких вільних ви-

С. С.ПІ~К.ІІ в!лы11l ВlMeЦЬKOl моло- борів, в результаті яких німець-

Заступник ~l .ЕРІХ Хонекеl',

Міністрів і Мі- С~lJ1JШ

Предста~uик кий народ сам,

де~10кратич~их

~lНOK іно~емних

НіМfЦЬКОЇ ДеМl)кра'!.'ичноІ Республіки; бе~оплатна передача у власність НДР радянських підприємств, які знаходяться в Німеччипі; скорочення

розмірів

гове.nьної ~'годи, товарів на су­ му близько 59() млн. карБОВiLН­ ців, включаючи продоволь,і товари, ка~'яне вугі:rля, прокат чорних МtІалів, мідь, свинепь,

алюміній, бавовну та іuші то­ вари. Радянський Уряд надав Ні­ мецькіЙ Демократичніtl Респуб­ ліці ~кредит в сумі 485 млн. карбованців, у тому чиелі ва 135 млн. карбованців ві.JЬВОЮ

витрат валютою.

Ііредит

без втручання НДР, ЗВ'язаних з перебуванням розрахунку

держав,

надасться

3

2 проц. річних з

РО!ів'яже радянських військ на території погашенням протягом двох ро­

ністр Оборони СРСР М_ о. Буд- ~1.Нilеччин.и }.1ьза Тlле, СIllВРО- питання про суспільний і дер- НДР, до суми, що Ае переви- ків, uочинаючи з 195~ року. ганін, Перший 3астушшк Го- ОlТНИК МІНІстерства закорд~н- жавниЙ лад єдиної, демократич- щує 5 проц. до доходів деру зв' я~ку ~ звернеJJНЯМ Уря­ лови Ради Міністрів сре р .1. М. них СlIрап Н],Р Петер Фдорш. ної і миролюбної Німеччини. жавного бюджету НімецьУоОЇ дової Делегації Німецької Демо­

Каганович, Заступник ГО.10ВИ Ради ~IiHiCTpiB і Міністр Впут, рішньої і і30внішньої TopriBJi СРСР А. І. Мікоян, Голова Державного П.'Іанового Ио~ітету СРСР М. 3. Сабуров. Міністр Фінансів СРСР А. г. ЗВGРР.В, Верховний Комісар СРСР у Німеччині посол В. с. Семенов.

У ході переговорів були обУ рядова Делегація Німецької Демо~ратичної РеСl1уб~іКи; говорепі важливі питання, що Демократичної Респ} бліки ізІ 3вlJlыlння •. НДР ВІД с~ла~и стосуються РОЗВІІТКУ відносин задоволенням і вдячністю прий- заборгованосТІ по зовшшна між РdДЯНСЬКШf СОЮЗОІІ і Ilіме- няла заяву Радянського УРЯДУ окупаційних витратах, які УТЦЬКОЮ Демократичною РеСllуб- про полегшення фінаНСОБо-еко- ворилися 3 1945 року; .1ікою, а також назрі.1і ІІитан-, номіЧНІІІ зобов'язань Німеччизвільнення Німеччини від ня, які стосуютьr.я німецької· ни, зв'я~аних ~ наслідками СПJlати Радянському СОЮЗ0ві проб~1t'МП в ціJОМУ. віUни. післявоєнних державних боргів. Переговори проходили в атВ ході переговорів Сторони Відносно досягнутої в ЦЬОМУ

1з сторони Німецької Демо- ~І?сфер~ дружнього. взасморозу- погоди.:шсь ЩО;J:О

краТИЧІІОЇ Республіки в пере-І мшня говорах взяли участь: Прем'ср-

1

ееРlечносТl.

кратичної Республіки буда до­ сягнута така договореність: буде в ~'становленому порядку вжито ~axoдiB, щоб звільнити від даль­ шого відбування покарання ні­ мецыtхx вittськовополонених, засуджених за злочини, зроблені під час війни, за виняткок осіб які вчинили особливо

проведення з~'ЯЗКУ договореності Сторони т.вжкі sл'очини ПРОТІІ миру і

РЯДУ політичних і економі'JНИХ Пlдпи~а~и Протокол, текст яко-І людяності і які залишаються

Досягнуто ПОВНОЇ згоди в то- заходів, спрямованих на подан- го ПУUЛІКуєтьсл нижче.

для відбування

строку

пока-

Міністр Німрцької ДемокраТІІЧ- му, що повинно бути усунуте ня допомоги в дальшому розВ х()ді переговорів було та- рання. ної Республіки Опо Гротев'.)ль, ненормальне становищр" при витку народного господарства кож ~осягнуто угоди і в деяПрагнучи до зміцнення і Заступник Прем 'єр - MiHiCTP~ якому lIімеЧЧІІна через 8 ро- Німецької Демократичної Рес- ких шших . питання~, що сто- даJlЬШОГО розвитку дружніх від­ Вальтер

У Jlьбріхт,

Прем'єр-Міністра

Заступник ~iB 3 моменту за.кінчення вій- публіки і в справі підвищення суютьс~

ОТТО Нушке.

3аступник Прем'єр - Міністра і Міністр Будівництва д-р :Іотар Бо.lЬЦ, Заступник Прем'ср-~1і-

нп в

t;Bponi не має мирного договору, розколота па ~axiДHY і східну частини і заUмає HrpiBHonpaBHe становище щодо інших держав. 3 цією метою

ЗМІЦнення І розвитк~ носин між Радянським Союзом

еКОНОМІЧНОГО,.

культур~ого. 1 і

Німецькою

Демократичною

матеріа.1ЬНОГО добробуту її на- науково - _техНіЧНОГО сшвробlТ- Республікою) .яка G оплотом селспня. При ЦЬОИУ враховува- ницт~а ~lж Радянським Сою- БОРОТhБи ніиецького народу за лося, що Німецька Демократич- зом 1 НІмец~кою Демократич- єдину, мпролю')ну демокраТlIЧНУ

ністра і Міністр Фінансів д-р на Респуб.;Ііка за минулі роки ною РеспуБЛІКОЮ. Німеч~ину, Сторони договориГанс дох, Міпістр сільського і повинна бути скликана най- добросовісно виконувала свої Зокрема, було досягнуто лись про перетворення в и()лісового господарства l'анс Рей- б.ШЖЧЮI '!асом мирна конфе- зобов'язання перед Радянським угодИ' про поставки в 1953 ро- сольства Дипломатичної Місії хельт, Міністр зовuішньої і репнін, причому повинна бути Союзом і що завдяки зусиллям ці З Радянського Союзу в Ні- СРСР у Берліні і ДППЛОllатич­ внутріпім:ецьк()ї торгівлі Бурт забезпечена участь предетавни- німецьких демокраТИЧНlIХ сил мецьку Демократичну Респуб- ної Місії НДР у Москві і про Грегор, Міністр .мета.пургійної ків Німеччшш на всіх ста.діях Німецька Демократична Рtспуб- .піку, додатково до діЮlfоІ тор- обмін Пос.пами.

ПРОТОКОЛ про

припинення справляння німецьких репарацій і про інші заходи по полегшенню фінансово-економічних зобов'язань Німецької Демократичної Республіки, зв'язаних з наслідками війни

І січня 19»4 року і яка, у відповідності з заявою Радянсь­ кого у ряду -lІрО скорочення репарз,ціПних поставок Німеч­ чини Радянському СОЮЗ0ві від і в:емократиqної ДI>РЖ1ВИ, і для СІНА, Англії і Франції, зв'яза­ стано­ прискорення укладенuя мирно­ 15 травня 1950 року, них ~ наслідками віііни, вить 2.537 млн. доларів у сві­ і зважаючи на пеобхідвість го договору 3 Німеччиною,ТОВlIХ ціпах 1933 року. полегшити економічне стаuови­ Уряди Радянського Сою~у і

ВИХОДЯЧ{І З того, що Німеч­ КИ В еІ\ОUО~lічному відношенні, необ­ чина вже виконала значну час­ але і в створенні умов, тину своїх фІНансово ·економі ч­ хідних дзя відновлення єднос­ них зобов'язань щодо СРСР, ті Ні:tІеччппи, як миролюбноІ

ще Німеqчини,

Німецької Демократичної

РеС­

а TaKO~ враХОВУЮЧlI, що Ра­ публіки обговорили і прийшли дянськиU Уряд в ноті від 15 до угоди про проведення таких rерпня вніс пропозипію урядам заходів. СІІІА, Англії і ФраПllії істотно

І. скоротити зв'язані :3 пасліJ.ка­ ]lи вiitни фінансово-економі чні РаJlШІСЬКИЙ j"'ряд, за погоп­ зобов'язання llімеччини перел женняи з Урядом Польської ЧОТИрМ(1 дер;.кl1вами і що приtl­ Народної l)еспуб..1іКlI (що~о няття цих пропозиціfi урядами

частки репарацій, яка стосуєть, вказаних західних де ржав ~a­ ся її), повністю припиняє 3 1 безпечи.по б здійснення цих сі 'І ІНІ 1954 року справляння

заходів щодо

всієї lIімеччини,

репараціtl з Німецької Демокра­ ТІІЧНОЇ Реепубдїки як у формі залежно від рішеннн, яке прпй­ товарuпх поставок, так і в муть в цьому питанні уряJ.И будь-якіЙ іншій формі. США, Англії і Франції, здiUс­ так само ви:шаючи,

ЩО,

не­

нення цих ПРОП03ИЦій щодо Ні­

Такпм чипом, Німецька Демо­

Республіка звіль­ мецької Демократичної Р~спуб­ кратична ліки подасть німецькому наро­ НЯЄТЬСЯ від сплати суми репа­

ку з уступкою в 1952 рОці Ніааеччині, в 1954 році будуть Радянським Урядом Урядові становити 1.600 М..'ІН. марок, за­ НДР 66 радянських промисло­ мість 1.9fiO млн. марок в 1953 вих підприємств в Німеччині. році і ~aMiCTЬ 2.182 м.пн. ма­ рок в 1949 році. ІІІ. ІУ.

Радянський

Уряд скоротить

розміри витрат Ніllецької Демо­ кратичної Республіки, зв'яза­ 11. них з перебуванням радянсь­ Радянський Уряд безоплатно ких військ на територіr Ні»ець­ передає ~ 1 січня 1954 року кої Демократичної Республіки, У власність Німецькоl Демокра­ з тим, щоб сума цих витрат ~a тичної Республіки 33 машино­ рік не перевищувала 5 проц. будівних, хімічних, металургій­ 10 доходів державного бюджету НИХ та інших підприємств, які Німецької Демократичної Рес­ знаходяться в Німеччині і які публіки і в усякому разі не перейшли у власність СРСР в перевищувада суми окупацitl­ порЯ!lКУ сплати репарацій, ~a­ них витрат 1949 рок у . гальною вартістю в 2.700 млн. Відповідно до цього витрати марок. Для здійснення цієї переда­ Німецької Демокра.тпчної Рес­ чі буде утворена Радянсько-Ні­ публіки на утримання радянсь· ких війсьК, які перебувають в мецька мішана комісія. Разом 3 тим, Радянський За дорученням Уряду Уряд звільняє Ніllецьку Демо­ Союзу Радянських h.,атичну Республіку від за­ Соціалістичних Республік боргованості в сумі 430 млн.

Аові істотну допомогу не тіль· рацій, яка за.llишаєтьса пісШl IIa,POK J що створилася в ~B:a~-

В. МОЛОТОВ.

Радянський

Уря~

заявляє,

ЩО він повністю ~вільнSiЄ Ні­ мецьку Демократи,ну Респуб­ ліку від сплати заборгованості по зовнішніх оку паціііних вит­ ратах, яка утвори:лась після 1945 року. У зв'я~ку 3 цим РаДЯНСЬКІІU

Уряд ~аявляє також, що Німеч­ чина вільна від сплати Радян­ ському Союзові державних післявоєнних боргів.

У кладено в Москві 22 серпня року в ~BOX примірниках,

1953

кожний pocificbKOIO і німецькою мовами, причому обидва тексти мають однакову

сплу.

За дорученням Уряду НімецькоТ ДемократичноТ Республіки

О. ГРОТЕВОЛЬ.


СТА

І

n

А

n

о

~

Обід У г. М. МАЛЕНКОВА

серпня Голова Ради МіГ. М. Маленков і О. Гротеністрів СРСР Г. М. Маленков воль обміня.rllIСЯ промовами. дав обід у Кремлі на честь 23 серпня Урядова Делегація Урядової Делегації Німецької І НімеЦЬt\ОЇ Демократичної РесДемократичної Республіки. І публіки на чолі з Прем'єр-

копання картоплі

Міністром Німецької ДемокраТИЧНОЇ Республіки Отто :Гроте­ волем виїхала з Москви Ї. того ж дан прибула в riерлін. (ТАРС.)

ти врожай - значить одержати додатково сотні тонн картоплі. Це добре розуміють у ку лаженСЬКОІІУ колгоспі (30РЯ», світи,nьнівському імені Маленкова, ПЛО~Кі~СЬКОМУ імені деніна та РЯДІ ІНших. Використовуючи сприлтливу погоду, вони масо-

УИ, бо не бу ло досвідченого водія. Подібне траплялось й В інших артілях. Цього року таке може ~шову статися. Не виділено і не навчено кадри, що працю­ ватимуть на картоп.nе~бираль. них машинах. Потрібно негайно розпочати

во ро:шочаJlИ копати картоплю.

масове копання

наЛІЧУЮТЬСЯ ОДИНИЦІ. У велисерпня ва Тушинському що починається показ авіаціІІ-, Вертольотами командують кодимерському колгоспі імені аеродромі в Москві відбувся но-спортивних вправ льот,ика- полковник А. П. Єрофеєвський Шевченка, мок;рецькому імені традицitlний повітряний парад. ми Добровільного товариства і ПОJКОВНИК Ф. Ф. Прокопенко. Будьо.нного,. пухівському імені Зранку тисячі москвичів на- сприяння армії, авіації і фло.JIiтаки на невеликій висоті Ватутша ТJЛЬКИ - во планують правилися ва аеродром. тові. . роблять коло вад аеродромом. приступити до масового вибиГлядачі розташувалися також Машини переходять в КІЛЬ- Перша група машин зависає рання картоплі. ви~онуючи

ді, ланці, довести площі і виз­ начити строки вибирання кож­ ному колгоспникові. Там, де працюватимуть машини, необ­ хідно виділити ве менше 40

3 3000 гекта.рів картоплі, що, чоловік для обслужування кож- .

над полем, стоїть на місці. Го­

на укосах залізничного насипу, ПОСЛІДовно ДВІ (пеТЛІ Несте- ловний літак іде ва посадку, за договором, мають зібрати у по берегах каналу імені Моск- р?ва». 9 вересня минає 40 ро- за вим інші машини. Таке вра­ колгоспах Броварська та Бобви і Москви - ріки. КІВ З того ДН:R,. як ЦЮ петлю жіння, ніби величезні бабки рицька МТС, не викопано жодСтрілки годинника набли- першим в СВІТІ викон~в осно- сідають на траву. Машини сіли. но:о. Не видно в полі ві оджаються до дванадцптої години ВОПОЛОЖНИК в~щого Пlл.отажу, 3 них вивантажують автомобі­ HOl 3 51 збиральних машин. того, ~KpeMi з них дня. На ,трибу пу святково при- видатний РОСІЙСЬКИЙ ВІЙСЬК0- лі і мотоцикли. Водії заводять Біль~е

аеРОК.D)'бу

СРСР

імені вич Нестеров.

В. П. Чкалова піднімаються товариші Г. М. Маленков, В. М. Молотов, )1. С. Хрущов, К. Є. Ворошилов, М. О. Булганін, Л. М. Каганович, А. І. Мікоян,

ного картоплекопача.

Облік накопаної картоплі треба вести щодня по кожній ланці, бригаді. В кінці рибо­ чого дня кожна ланкова об.пі­

ковує зібрану

ПОЧ~,в('я дальший номер паpaд~. Иде група. з П'ЯТИ пд~HepI~. В~ни 3Вlльн.илися в]д ТРОСІВ. ВІДІ:ОДИТЬ ЛІтак,~уксирув~льник, І в незвичайш~ для

ла по аеролрому. На першому шу. мовляв, ПОСІЄ)lО, а ПОТІМ мотоциклі майорить червоний уже й за картоплю візьмемося. прапор. Виконавши завдання, Шкідлива тенденція! Це може обидві групи вертольотів пря­ призвести, як і торік, до вели­ мо з місця підніиаються і рід­ чeзHиx втрат.

О. Стебакова, старший агроном-овочевод районного управління

Минулого РОКУ В колгоспі 3. Сабуров, М. Г. llервухіп, ПОВІТРЯНОГО параду ТИШІ за.- літають. М. М. Шверник, М. А. Суслов, кружляли п'~ть. великих птахів. Тепер на святі повинні по- імені Щорса, с. Княжичі, карП. К. Пономаренко, Л. М. ПосПершии ВІДДІлом параду ке- казати свої вольові якості майс

ПЄ.10В, М. М. Шаталін, Маршал рував Герой . терюсть парашутисти. , Над . Радянського Сою-· Радянського Союзу В. Д. Со- зу. ~~apДli генера~-лейтенаIlТ аеродромом транспортний літак коловський, Адмірал флоту аВІаЦll М. П. КаманІН. «ІЛ -1 ~ я й .

М. Г.

у другому відділі повітряна І • нм,», ки веде Ka~ITaH • lхеєв. На борту ЛІтака

дянського Сою~у С. М. Будьон- a~eHa

надаєт~ся

льотчикам

парашутисти

Їх зав

_

ний, Маршал авіації П. Ф. ЛіН- ВІЙСЬК~ВО.- ПОВІТРЯНИХ Сил. бити спристРілочви::~;~~g~. гарьов, Маршал авіації К. А'І ЦИМ ВІДДІЛО~ ~_epyє генерал- Ось вони залишили .піта~ РМИТh Верш~нін T~ інші.

В

ж дня ~давати бухгалтерії кол­ госпу.

сlльськ<'Го ГОСПО.l\арства

М.

т. ... у3неl'Ов, Маршал Ра111 ~

картоплю, а

Миколайо- мотори. Ще хвилина, і колона не BIДpeMo~ToBaВl. Чи не такої бригаді - бригадир чи обліко, мотоциклів і а.втомашин руши­ думки керІВНИКИ. МТС - спер- вець, по щоденниках, які того

крашеного будинку Цr.нтраль- вий льотчик Петро

ного

На

провадити­

меться вручну, слід довести графік кожній tільничій брига­

23

коло.пу,

каРТОПJlі.

OДH~K таких КОЛГОС~ів пuкиlЦО площах, де робота

на Тушинському аеродромі в Москві

BaTe~HY

РО«1

Своєчасно і без втрат ~ібра-І топлекомбайн простоював дня­

Повітряний парад

і за межами величезного полл -

1953

Приступити до масового

на честь УРЯДОВОЇ Делегації Німецької Демократичної Республіки 22

серnйя

21

Присутні лейтенант aВlaЦll С. У. Руба- і над головами спалахну~и різ~

та заготІвель.

Одии бригадир на ..• дві бригади

Не М'&жна сказати, що Агафія І ни бригадира. Що це так, ІІИ Крупко погано праllювала ра- переконалися. Іздовий М. Дя­ ніше. Бригада, керована нею, ченко доставив посівматеріал вес.ь час вваЖалася одною з до сівалок десЕ. під обід. 3а­ передових - успішно виконува- мість того, щоб швидко розван­

ла всі роботи. однак. останнім Т~ЖИТИ і їхати знову по зерно, часом

вона

стала

ВІДставати.

ВІН став чекати, поки

спорож·

ЗУСТРІчають ІХ бурхливими оп- нов. нокольорові куполи Група Справа втому, що правління нять мішки, бо їх обмаль в .песками . Починається показ групово- ІІараШУТИСТІ'в на ЧОЛІ.'З ШДПО.JI. . . колгоспу вирішило «тимчасово» колгоспі. Є безтарки, та їх не Грають фанфари сповіщаючи го юлотажу на трьох реактив- КОВНИКОIf К А ОВСЯl' и ДОРУЧИТИ т. Крупко керівниц- використовують.

про початок парз,;у. Появила- них винищувачах. Важко ус- призеилилас~ т~чно в ~~І:зОаВ:о_

На тежити за маІ?инами. Здається, иr місці. З інтересом ГЛЯШ1чі ~BO ще й сусід~ьою рі.lЬНИЧОЮ

ся перша група літаків.

ведучому літаку, який пілотує що трьома Л1та~ами

І. І.

Червоний праН()1> з -портретами ли ВС.

.

таюна.

.

немає бриг~дира. Обсяг ків СОJlОМИ багато збоїв з- . Масовий парашутнвй десант . МJ~ЯЦlВ роботи набагато ЗРJС, а допо' ПІд в~щого шло- заключний вокер цікавої і різ моги ніякої. Після такої 3 доз- комбайна не заск.иртовано,

каскад

tl

,.

иконавши. щ-

ташу, машини

Ї'

упраВЛ~6 спостерігали затяжпі стрибки

ф IГY~

Перевезенцев, майорить OД~H ЛЬОТЧИК "

. . 101 В . І . Л евша 1 .

Виявили її інші недоліки. На ~ига~ою, де вже близько двох деяких площах понад 60 коп' я­

.

ВІДЛІтають.

номаиlТНОЇ

J

-

програми

повітря-

В

'гниють. Не вивершеНІ ,отири ОЯУ скаsати, розстановки кад- скирти соломи під ч с о

Ланка ~a ланкою йдут~ чо- тив~:~Сі::;Щ~~~~і:ТікКаа ~~~K~ ного параду. Тисячі трудящих, рів робота. в обох бригадах ~атікли

тири гр~пи -нпо чотири ЛІтаки зімкнутому строю. Очолює п'я- які див~лися ЇЇ, тепло вітали в

КОЖНіЙ.

а

них прапори

.

льотчиКІВ

ft

Радянських Соціалістичних Рес- ТІРКУ

uросл~влениn

льотчик шутистів.'

планеристів

,

пара-

значно ПОГІршала.

Якість оранки,

сівби

непо­

а

.

Рейдова бригада

щоденної стінної

гана, але те_пи занадто пові.nь­

д щу

газети

.Ленlнець" : публік - символ неРУШИІІОЇ А. І. Бабаєв, Н:1Горо~жений . ні. Підготовлено ріллі лише 200 ленінсько.сталінської дружби одинаДlІв;rь~а орде~а~и І медаТрадиЦІЙНИЙ ПОВіТряний ~a- гектарів, М_ Гаидак, Н. Корауи. посіяно 100 при народів нашої Батьківщипи. яями. n ЯТlрка ПІКІрує, . пр~- рад в Тушино (го~~вниtt KerP!B- плані 300 агектарів. Л. Завадським, М. Сокуренко. носиться над аеродромом ] ЗІ 1- ник Маршал aВlaЦll П. Ф. ЛіиТракторисr М. Малій ска v- Колгосп імені ЛенІна, 3алунали оqлески. Вони тас вгору. А над зеленим по- гарьов) був не тільки яс кра-

стають все ГУЧНІШИМИ, переко- лем-вже

дев'ять

реактивних вим

чуючись хвилями по аеродро-. ,.. винищув.ачlВ. Вони леl'ЛТЬ му.

В

неи пропливають групи кож У ЗІМКНУТОМУ строю

літаків очолювані льотчикаМ{j

,

Т

.'

'ft

репn

••

святков м

В'

,и. видовищем. ІН та- продемонстрував досягнення віт-

. . ' '..

ВІДДІЛ ПОВІТРЯНОГО па-

ЧИЗНЯНОІ

.

аВІаЦll,

....

аВІаШЙНОІ

є.А: Михал~нковим 1, М. І. ?и- раду (керівник Герой Радянсь, Т~ХНl1tи, з~оста~ня )(айстерн~с-

H~B євим. СІмдесят пять Лlта- кого Союзу, генерал-полковник

'll

ЛЬОТЧИКІв. ВJЙСhКОВ~ - ПОВІТ­

житься на часті простої ~

ВИ-

с. Семиполки.

Виконують взяті зобов'язання Трактористи Бобрицької МТС го ДНЯ заСЇJШЮТЬ 38-40 гекта­ :Мо Костиря і П. Юрченко, що рів при sавданні 34. ЯКІсть

КІВ «ЯК-18» утворюють слова: О. В. Горбатов) відкривають дві р~них Сил ~ спортсмеюв-чле- праuюють у колгоспі імені роботи - відмінна. (J,станніми Слава групи BepTO.lbOTiB. ОСЬ ВОНИ ІОВ ДОБРОВІЛЬНОГО товариства Сталіuа, с. Русанів, дали слово днями вони посіяли 91 гектз.р СРСР Репродуктори розносять лос

диктора,

який

вже підходять. Видно, як обер- спр,ияння а,рміІ, авіації го- таються укріплені над фюзеля- ТОВІ.

сповіщав, жами великі

лопаті

гвинтів.

і фло-

(ТАРС).

щодня

перевиконувати

виробітку Ні1 сівбі.

тримують. Трактором

Назва сіл і колгоспів

•='-

11:0

!~

О

:Z:o

11І,-

"о O.Q ::S:U

"'.

1!53

року (в процентах до плану)

О

.10 0.0

.:Z:Q -=u. е

О

Назва сіл і колгоспів

"-

:Z:.

IO=~

u~

0.0 Q.a

M~.

r::=

а::І=

0(.1

-- 0.;:

3азим·я. "Шлях ІллічаМ

Б8

56

89

Калита. іменІ СталІна

24

КУJlаженцl. "Зоря·

45

85

88

74

42

56

38

85 75 67

23 23 21

64

З9 З8

33 33

88 88 88 80 95 85

Б.-Димерка, імені Кірова Мокрець. імені Будьонного Троєщина. імені Ворошилова Семиполки, імені Леніна Плоске. Імені Леніна

~a

Літки, імені КалінІна B.-ДимеР1Са. імені Димитрова Погреби. імені Кірова Богданівка, імені AHдpe€Ba Світильне. імені Маленкова Княжичі, імеНІ Щорса Рожни, "БіЛЬШОВИК" КрасилІвка. імені Жданова

31

63

31

44

ЗІ)

Бобрик, імені Стадіна

Русаllів, імені Ста.'1lна

~6 ~5

61 65

Требухів. імені Хрущова

24

Ж~рдова. імені. Леніна

8n

78

94

90 86 80 81

90

Гоголів, "Червона Українг· Гог.лIВ, імені МО.'1отова

І В.-Димерка, lмеН1 Шевченка В.-Димерка, iMt>Hi ЛенІна Пухlвка, іменІ БатутІна

IзаВОРИЧі. імені Кірова

Рудня, імені Кагановича

90 Адреса редакції:

ІИ

814110

перехресним

ДТ-54 у І

О. Борщ, диспетчер МТС.

НЕ НА ПОВНУ ПОТУЖНІСТЬ

010

ІІ:О

пшениці

до- способом.

зчепі 3-х сівалок вони КОЖНО-

ЗВЕДЕННЯ районного управління сільського господарства та заготівель про виконання сі.lьськогосподарських

робіт по колгоспах району станом на ~5 серпня

норми озимої

Слова

59

IQ~ :Z:,g ·0 o.:z:~

І_ M.n_ ~ ~~

29

80 88 83 81

21

75 62

90 93

15 15

90 76

89

14

06

78

)3

11

67 61

87 96

10

72

88

7

67

90

87

Тракторна бригада, очолюва- чинають сіяти о 10-11 гrдипі на В. Кеушем, з плану 650 ранку з-за того, що зерно до гектарів озимини посіяла лише сівалок підвозитьс.я несвоєчас­

половину, бо

окремі

працюють не на повну

агрегати но, і;, внаслідок потуж-

ність з вини бригадирів рі.:ІЬ..б ригад. Т. ак, тракторис·

ничих

ти І. Каретько І М. т~плюн/ по-

невиконан­

-

ня змlВНОГО завдання.

І

С. Бобко,

колгоспник.

Колгосп імені Андреєва,

с. Богданівка.

Закінчити скиртування соломи Торік у гоголівському госпі імені

Молотов",

кол- де працювали

невиста- лежить солома

коибайни, в

чило грубих кормів для худоби: купках і псується. чимало соломи

залишилося

полі. 3волікають

в

скиртування

fi цього року. На 55 гектарах,

досі

невеличких К. Хан.

Редактор

С. ПОГРЕБlнськиА.

с. БРQвари, Київської області, вул. Кірова

-------------------------------------------

11>01'PC:.II раlо ••, АР1КlРКІ КвIlС:И;QГО OO.tI'.oro УIlРап1в•• І С:ОР'Іи DО.ll1rраф1і та ІІІА'ІІШ~ТІ'

зам. 152З-М80

72 номер 1953 рік  
72 номер 1953 рік  

72 номер 1953 рік

Advertisement