Page 1

Пролетарі всіх краін, еднааТlсяl

СЬОГОДНІ-ДЕНЬ Т АНКІСТІ8

НЕДІЛЯ

"У роки Великоі Вітчизняної війни бронетанкові

9

й механізовані війська Радянської Армії відіграли видатну роль в справі розгрому фашистської Німеч­ чини і імперіалістичної Японії. На полях битв радян­ ські танкісти показали безприкладну мужність і з

ВЕРЕСНЯ р•

1951 .м

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАЙКОМУ КП(б)У ТА РАЙР АДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ. КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

72 (767)

Ціпа.

15

честю виконали свій обов'язок перед Батьківщиною".

ко••

Й. В. СТАЛІН.

ПОСИЛИТИ ПАРТІЙНЕ КЕРІВНИЦТВО

ЗВЕРНЕННЯ

ІДЕОЛОГІЧНОЮ РОБОТОЮ

Всесоюзної Центральної Ради Професійних Спілок

ВІІцькоі критики пройшли збо- газеТЮІХ вітрин немає? CTa:ro-

робітниць" інженерно-технічних працівників, ДО всієї

Під знако)[ гострої більшо- пу рільничих бригадах навіть

ри в первинних

До всіх членів професійних спілок, ДО всіх робітників,

парторгапіза- СЯ це TO~IY, що керівники пар-

ціях, збори райпартактиву, на тіПних організацій у с. В.-ДиЯКИХ обговорсно стап і :1ахо- мерка т. т. Русканець Р. (колди по поліпшснню ідеологічної госп i~[. Леніна) і Кононенко І. роботи серед інтеJігенції і всіх (територіальна)

. самоус~rнулись

інтелігенції і службовців Радянського Союзу Дорогі товариші! Звернення Всесвітньої

Наша соціалістичн~ Бат~ківBЦP~C закл~кає Bci~ Ч.lснів Ради щина завжди бу.тrа ВІрним 1 не- профеСІЙНИХ СПlJlОК, ВСІХ ТРУ-

Миру про укладеННJI Пакту Ми- ПО~ИТІІІІМ борцем за,. мир,

за; дящих PaД~IICЬKOГO ~оюзу

од­

ТРУДЯЩИХ району. Вся партій- від І\ерівництва всією ідеологіч- ру між п'ятьма великими дер- ЗМlЦнею!я дружби МІЖ народа- HOCTa~HO ~ІДписати 3вернення на організація РОЗГJIядає своє- ною роботою серед трудящих се- жава~lи-Спо.тrученими Штатами ии. ПОЛІтика. Радян('.ького уря- ВсееВІТНЬОІ Ради Миру про YI~­

чаену fi цілком правильну стат- ла, вважаючи це другорядною Амерпки, Радянським Союзом, дy-д~ П?ЗІтика миру, ЯІШ ладення Пакту Миру, з новою тю гаsети «Правда» «ПроТІ! роботою, а не ГОJIОВІІОЮ,ЯК вчить Іtитаfiською Народпою Респуб- Вl~пошда~ JIITepe~aM трудящих силою продемонструвати свою

ідеологічних пеl)скручеш. в літературі» Ш\ впяв величезного піклування Центрального Комітету партії про ідейнс виховання кадрів. Вказівки «ПравдЬІ>'

партія. На ш!. бі.тrьш ВИСОКО:!lIУ рівні ідейне життя в первинних парторганізаціях, агітаційно-масова і культурно-освітня робота се-

лікою, Англією і Франціr.ю впсловлює непохитну волю веіх народів земної члі зберегти 1I1Ир, зірвати З';ЮЧПІІні плапи паліїв нової війни. Сотні міль-

УСІХ краш. ГеРOlчнпlt радян.сьJ\~Й нароД! очолюваШlfi паРТІЄЮ БІЛЬШОВИКІВ,. великим Ста~1НПМ, неУХИ:1JЬНО йде в авангаРДІ p~xy народІВ за мир в УСЬОМУ СВІТІ.

непорушну волю до збереікен­ ня MII~y,. ще ширше розгорну­ ти СОЦШЛlс~чне З~Іагання за

йонної партійної організації.

на робота серед колгоспної, уч- родних мас за відвернення вій- РаДЯНСЬКО~IУ Союзі широко роз- У провед~нНl .KaMl!aHll по зби-

виконання 1 п~ревпконання ви­ робничих плаНІВ.

на нсзадовільний стан керів- ред трудящих і в селах Кня- йонів підписів, поставлених під ЗУСИJIJIЯ радянських людей ~ЦP~C зак~ика.~ всі проф­ ництва ідеологічною роботою жичі, Мокрець, Троєщина. На цим Вверненням, будуть вели- спрямовані на благо мпрного, СПlЛКОВl оргаНlзацll Радянсько­ цілком стосvються Й нашої ра- нпзькому ще рівні ідейно-впхов- чезним вкладом у боротьбу на- комуністи'lНОГО будівництва. В го Союsу вз!lти aKТn~HY участь Доповідач на зборах ра~парт- нівської молоді в окремих се- ни, за збереження миру. гортається цивільна промисло- ранНІ? ПlД~ИСIВ ПІД 3верненням активу - секретар райкому лах. Не відіграють ще належної Всесоюзна Центральна Рада вість, здійснюється будівництво ВсеСВІТНЬОІ Ради ~Іиру.

ІШ(б)У т. Шульга І., товариші, їм розі раltнарткабінет, район- Професійнпх Спілок палко схва- грандіозних гіАроелектростанціЙ . Х~й жпве наша. велика со­ які виступали на зборах в не віддіJIення Товариства п~ роз- ЛЮ6 і пі;{тримує рішення Ра- і зрошувальних систем, втілює- ЦІаЛІ.стична БаТЬКІв~ина, мо­ первинн.і1Х

парторганізаціях, повсюдженню ПОЛІТИЧНИХ 1 нау- дянського KO~liTeTY зах.исту ми- ться

в життя сталінсыIfi план ГРШЙ оплот миру

партійного активу викрили знач- КОВ!ІХ ~HaHЬ, Bi~дi.1 культурно: ру про проведення в СРСР зби- п~ретворення природи. Рік .у рік МІЖ народами!

ну кількість недоліків у робо- OCBITHI~ заклаДіВ при райраДІ, рання підписів під 3верненням шдвищується життєвий ті гуртків партійної

:МО.1ЬСЬКОї освіти,

і

комсо- депутаТІВ трудящих.

лекторіїв і

ВсесвіТНЬОI Ради Миру про УК- насе.1ення.

Збори раitпартакТІІВУ вказали, ладення Пакту 1\'fиру між п' ять- людина кровно

агіТltолектпвів, клубів і бібліо- !ЧО . райк?м .~Щб)У, зокрема ма велики мп державами. rеК,Кінообслуговуванні наеелеп- ВІДДІЛ аГІ~аIЩ 1 пропаганди,

тові maCOBO-ПDЛЇтичної роботи, лагоджена ідейно-виховна It M~-

К

хованню сільської інтелігенції, чали виступаючі, може забе1l-

ті в по~Іітмасовiit роботі серед ноУ організаціі з масами, і тільКО:'ІГОСПНlІків. ки на цій основі мож.lJИВО до-

вождь

заінтересова.на всього трудящого людства -то-

Центрального KOMITeT~ Всесоюзної Ленlнськоі'

зазн],-

залученню її до активної учас- печити міцний зв'.язок партій-

Хай жпве велш.. иЙ . прапоро­

радянська носець миру, JIюбимий

ЗВЕРНЕННЯ

модіялыlсті •. Недостатньо було ним парторганізаціЯМ в ідеоло­ приділепо уваги ідейному 1ІlІіс- гічній роботі. Тільки добре на-

ви- сово-політична робота,

РІВень

дружби

в триваЛОIІ~' і міцному мирі. вариш Сталін! ВсеСОЮ8на Центральна Рада ПрофесІЯних Спілок.

ня, роботі районної і НИЗ0воJ повинен рІШуче посилити ке­ преси, гуртків художньої са- рівництво та допомогу первин­

марксистсько-ленінському

Кожна.

І

І

оо

ОМУН етично)

СІМ

п лки

олод

І

До комсомольців і МОЛОДі Радянського Союзу

Дорогі товариші! хисту миру ПРИЙНЯВ рішення Центральний Комітет ВЛКСМ В лютому 1951 року Веесвіт- про проведення в СРСР зби- закликає всіх комсомольців, мо-

У селі Велика Дпяерка, на- битися міцних і тривалих гос- вя Рада ~rиру, відповідаючи рання підписів під 3верненням лодь Радянського Союзу підпи­ приклад, є sнаЧIJиlt загін сіль- подарс~ких }'сПіХів. . прагненням міJIьйонів JIюдей в Всесвітньої Ради Миру. сати 3вернення Всесвітньої Ра­ СЬКОЇ інтелігенції - козектив Паlllчено конкреТ.1Il зn.ходи усьому світі, прийняла 3верЦептральпиtt Комітет ВЛКСМ дИ Миру про укладення Пакту учитr-лів середньої школи, ме- д~я посил~ння п.арТІЙНОГО ке-, нення про

УК:'Іадення

Пакту від імені комсомольців і МО.10ді Миру між

п'ятьма

веJИКИU:И

дичний персонал місцевої лі- РІвни~тва l.деол~:,ІЧНОЮ ~ОБОТОЮ Миру між п'ятьиа великими Радянського Союзу паЛl\О під- державами. ItapHi, агрономи, зооветпраців- серед lПтеЛlгеНЦll та ВСІХ ТРУ- державами-Сполученими ПІта- тримує це рішеlШЯ. Центральни.lt Комітет ВЛКСМ ники, багато цілком підготов- дящ~х раЙOl!У. Пер~очерговиП тами Америки, радянсыIимM СоРадянська молодь беззавітно

лених, здібних провадити агітаційно-масову й І\ультурно-освітню роботу колгоr.пників, службовців. Чому ж тут лекції,

O~OB ~~OK ВСlєІ ~аРТІЙНОІ орга- юзом, Китаfiською На.родною віддана великій справі партії НlзаЦ~l - по-бlЛЬШОВИЦЬКОМ~ Республікою, Великобританією Jlеніна-Сталіна-справі КОМУенеРГІЙНО виправи.ти виявлеНІ l' ФР"НЦl'є'о l' заІ~ЛІІкал" ВСІ'х' В 'Н 'Н . б що'" [ . юзму. МИрНlп ТВОРЧlп праЦІ x~ и. е вище шднесемо .п - людей доброї волі підписати це на благо любимої Вітчизни ба-

бесіди серед колгоспників на ЛІТ~ЧНУ

політичні, наукові fi

W

.n

трудову а~ТИВ~IСТЬ Звернення.

~OKpeMa р~БІТН~~1В, колгоспниКІВ, ~HTe-

чпть вона смисл свого

життя.

ВИСЛОВЛЮЄ тверду певність у тому, що КОМСО~ІОльці і молодь, підписуючись під 3верненням ВсесвітньоІ Ради Миру, ще ширше розгорнуть соціаліс.тичне

Чесні лщи всієї земної І\У- Разо\! з усім народом раДЯIlСЬ- змагання за дострокове

на антирелігійні теми - рідке ЛlгеІЩll ра.Й.ону в БОРОТЬ.. Бl за ЛІ' ОДНОСТ"'ЙІІО ПІ'дтри"ують це' кl

явище? [Іо»у занедбана робота дальше

'"

ЗМІ.цнення наШ~l пал- 3вернення

ВИІщ­

. . нання і перевиконання виробюнаки І ДІвчата перетворю- ничих планів, за дальше зміцВсесвітньої Ради ють прпроду , сноруджують гі. Р JI1

TVPTKiB художньої са,1І0дія.1JЬ- ко. люБИМОl раДЯНСЬКОl Бать- 11lІ·lиру. СОТНІ' МІ'ЛЬНОНl'в ПІ'ДПИСl'в' J n гантсью

'оо

нення могутносТІ нашої адян-

елеltтростаНЦI1 1 кана- сыIоІI Батьківщини -оплоту МП•

ності, бібліотеки, радіовузол не КlIЩИ!l~-ОПЛОТУ. миру В усьо- людей доброї волі, що скріпи- JIИ, будують нові міста, виро- ру і демократії в YCЬO~IY світі! використовується на повну по- му C8~TI,

за УСПlшн~ виконан- .пи це Звернення, свідчать про щують багаті врожаї. Радянсь-

т}'жвість? '!ому у віддалених ня ВСІХ наших. зобов. я~ань, да- незламну могутність табору ка МОЛОДЬ, вихована комунісХай ЖІІве кир в усьому евівід центральної садиби колгос- них товаришеВІ СталІНУ. ПРИХИЛЬНИІ\ів миру, про тверду тпчною партією в дусі про ле- тї!

ВІд Ради МІнІстрів СРСР

рішимість усіх народів до кін- тарського інтернаціоналіЗ)IУ, в Хай живе наша могутня соця відстояти справу мир~r. дусі ГJIпбокої поваги до всіх ціалістична Батьківщина!

Виражаючи палке прагнення І народів земної кулі, йде в перХай живе веЛПБИЙ вождь і радянського пароду з~йцнювати І ших рядах ДЮlократичної мо- вчитель радянського народу і кир і :І:ружбу між усіма наро- лоді, яка бореться за зміцнен- всього прогресивного людства Рца lІОністрів СРСР і централыIfi lіомітет ВБП(б) з да~IИ, РадянськиП Комітет за- ня справи жпру. товариш Сталін! CPIO~I сповіщають, що 6 вересня після трива.лої і тяжкої хво­ Центральниіі КомІтет ВсеСОЮ8НОТ ЛенінськоТ КомуністичноТ Спілки Моподі. роби ПО~lер ~' J\lОСІ\ві старий член біЛЬШОВИЦЬІ\ОЇ партії, один 3 визначних будівників Радяпської Армії, кандидат у члени

і Центрального КомІтету ВКП(б)

Цп ВlШ(б) , генера.1-ПО.1КОВНИК Щаденко ЮХЮІ Панасович.

В ім'я зміцнення нашої БаТЬКіВЩИНИ

Один за одним виступа.1JИ на зборах кращі люди нашої арв райвиконкомі тілі-стахановці Т.т. Жовтуха М., Гуть В., Шевель Н. і ряд про nідготов"у до районної інших. КожниА палко вітає мисільсь"огосnодарсь"ої вистав"и ролюбну иолітику нашого уряВчора на аасlданнl внконкому повинно lІути аакlНЧІНО да 12 ве­ ду і заявляє, що з радістю підраRради депутатІв трудящих роа- РIСНІІ. пише Звернення Всесвітньо! rnянуто хІд пlдrотовки до раАонРаАвнконком nonepeAHB керlв­ Ради Миру, 1ІОбов'язується: до

вані на благо мирного КОМУ-І яка дає ВИСОІ\ОЇ якості прo;rук­ ністичного будівництва. Стаючи цію, перевиконує норни на на вахту миру, зобов'язуюся в 115-20 процентів. ім'я зміцнення нашо! БатьківАрті.'!ь перевиконала серпне­ щини-з дня В день пере ви- вий план на 32, проценти і до­ конувати норму виробітку. можеться ще кращих наслідків Слово своє с.тахановці під- у вересні як по росту продук­ кріп.1ЮЮТЬ ді.10М. Брпгадп від- тпвності, якості, так і по еко­ мінпоІ якості продукціІ апарат- иоміІ та 1Інпженню <,обівартості ноУ clnbcbKorocnoA8PCbKOT 8нста8- никІв KonroonlB, аокр •• а ОО. Пnос­ і-го грудна виконати річний но-прядильного цеху на чолі 11 продукції. ИИ, яка ВІДКРИЄТЬСЯ 18 ВЕРЕСНЯ. ке, С8lтнnьне, Треllухlв, roronlB, вироБНИ1fиА план. т.т. ЛУЧltіним В., Жовтухою М., Л. ПлотнІков, Устаткування naBlnbROHIB І роа-І Мокрець, про Тх Пlраоиаnьну вlд­ -3усилля всіх радянських Гуть Н.,Мішкоріs Г.-перевико­ ГО,10ва культ ради промарті,11 міЩІННЯ в ннх експонатІв аlРНО- nOBIAanltHICTb аа 8ИІ к,""тур, KapTonnl Т8 rородиии 8ИОТ8ВКИ.

nlArOToBK,

да .пюдеЙ,-sа.нви.па в

своєму впс- нують виробничі завдання на

rупі т. ПРИХОДЬКО Г.,-спрямо-

-18

35

процентів. Бригада TKaJ1Ь,

ім. Ста., інс ької КОНСТИТУЦії.

с.

roroil! •.


СТА

Х

!

П

О

в

Е

Ц

Ь

9

вересня

'ОКІ.

1951

Цінну ініціативу редколегій щоденних колгоспних СТінгазе_~ Піl!~?пл_ено

СПРОСТОВАННЯ ТАРС ДНЮНІ інформацій-І радянських вilJ:ськ білої раси Н.·чнииU реиUд по тракторних бригадах Броварської МТС ннйОст,\ІІнію[ ві;ші.l штаiJу генерала Рід- таке інше. жуся в Токіо, <і. також ряд аке-

Механізатори на вахті МИРУ Тракторпст

Іл ..'Ш

ТАРС УПОRнонаженип повідо-

риканських і апглііісь[шх газет мити, що всі ці і до них подіб-

()юіСІІКО ночі він уже виконав НОРМУ, а данні 685, Андрій Іtрпвсш.о й за пеВIІІІМ ~аIlОв.іІеПНЮI поши· ні пові,Домле~ня ~реХ:Іиві Bi~

ще раз оглянув лаШIlНУ, [[ере-

]0

денної ;шіни ще за.1ІИШИЛОСЯ Панте.лifl Ященко-917

вірив рівепь мастила, l;і.1м,іеть півтори го;щпи.

пального. Всього було вдоста.1Ь.

геКІа- рюють ~ОВl.до~лен~я

.про.~ те, по чаТК 1 до к.шця 1 pospaxoBaНl

що ~ П1Вшчшfi ~opel НІОІІТО І па обман СВІТОВОЇ ГРО)Іадської

рів.

С:rавши на вахту мпру, Jlе-І переоува [оп, веЛlJЮ контингенти ДУМІШ.

По-стахановському праuювалп

Він сів за І,еРJlО і в!,лючив з 6 на7 вересня вночі тракторист хаНlзатори дал!! ("ЛОВ0 нрацю­ швидкість. Траиор ХТЗ працю- АндрїП Кривенко та нричіпнпк вати ще краще. Підтримавши вав чітко, без переUоїв. 3а Грпгорій Ганжа. Вопи вироби- заклик MexaHisaTopiB Кагарлицr.­

КонференцІя в Cah-ФранцlСко

4 вересня в Сан- Францї('ко нкістю ораНКI! шrльно стежив ли ~ral1же стільки, скіJЬІШ й КОГО рапону, вою[ зобов'яза.1И­ причіплювач Іван Ковбаса.Г.1И- денна 3)[іна. ся ~акінчити підняттн :шбу відкрилась lіонферспція ІІО мир­ бпна-20-22 сантииетри. З кожТракторна, бригада Мпколи в !\.олгоспі до 25 вересня. НОМУ договору з Японісю. Ра­ НОІО го;щноІО з()ільшувалась ді- Со}[а, яка обслуговує колгосп Тракторастп - братп І.ПЯ tt дянеl)КУ делегацію па цій кон­ ляпка чорної ПУХI\ОЇ ріллі. ім. Хрущова, достроково БИКО- Опанас Овдієнки, Андрій Кри- ференції О'lО.lЮЄ JilCТУПНИК мі­ -ДОltладаємо всіх :Jуеи.1Ь, нала річнпtt план тракторних венко, Панте.lіП Ященко та ін­ пістра ЗdКОРДОIІІШХ справ СРСР щоб забсзпе'ІПТИ зяБО\l увесь робіт у пrреводі на ІІ'ЯКУ оран- ші ВИКОНУЮТЬ норми ІІа 150- А. А. Громико.

ВіДКОВИJlася взяти учаСТІ) у роботі коuференції наitбільша країна Азії-Індія, уряд якої відхилив проеl\Т американсько­ го договору. У Хll.1илась від участі в J\онференції також Б ірма.

Біл[)ша частипа делегацій, що прпбу.1И на конференцію па запрошрнпя уряду США, с представникаllИ І\раїн, які ні­ чого не sрооили для розгрому ЯПОJIСLКОГО Jlілітаризму. В той же 'ШС від участі в конферен­ ції усунутий уряд ItитаftськоІ Народпої Республікп, 500міJIьfiонниfl народ якої вів ба­ гаторічну і тяжку війну з Япо­ нісю і заа нав В[,ІШТІ{ОВО вели­ ІШХ жертв у ніН і'іоротьбі.

проект мирного ДОГОВОРУ з Япо­

нрпtі клин,-відповів траио- І\У. Трактористи Микола Оенач 180 процентів. Якість РІІСТ на наше запитання ІІрО і Петр!! КОСТЮ!'і TpaItTOpoM ХТіЗ -відмінна. підняття зябу. На піВ'І('тверту І\Порали 900 гектарів при зав- с. Требухів.

роботи

Із бесіди з трактористами В чотпрьох

~!ісцпх

---Ставши

.1іворуч

на

стахановську :Ііпня КО;lГоепу. В тракторному ВІЮ- вагон'ІПКУ немае ~laTpa ців, біб­ гектара зябу при ліотечкп.

від гоголіВСЬКlJГО шляху, немов вахту ~[][py, 11111 щозміни

ПОJКе~l, розріsують нічну тем­ РЮf:МО ряву промені елеІПРИЧНОГО світ­ нормі

7-7 ,5 6. ОСЬ і

в цю ніч-до за-

Побува.1И ми і біля

тракто­

це працюють трактори кінчеНІІЯ sміпп залишилося ще рів ХТЗ, щО працюють ІІа сівf)рпгади Зозулі ~I. на ланах 3 ГОДІІнп, а sав;хання вже ви- бі. Якість роботи-ві,'.\мінна.Але JЩ

!\ОЛl'оспу i~I. Жданова. Прямую­ чи но борозні назустріч трак­ тору, в І.ілыохx ~[іецях внмі­ рлсмо глибину орапки-2U-22 сантиметри, ЖОДНі1ГО І)гріч.

плужнпками. Тракторпст Ио\.:­ каленко І., ОГJlядаючп мотор і ходову частину трактора НАТС

конапо. Нам BpY'leHO перехідний 'lервонпfi ВI1I1Ш'Л орnrади, і ки :юбов' язує}юся, за прикладом кагарлпцьких механізаторів, до 25 вереепя закінчптп ;Jяблву ораш\у. Довелося Ha~I впслухаТІІ тут і так('. Рільнпч і бригади, якИlШ керують '"Т. Чуняк Г. і Дяченко М., не :lібраЛll СОЛОІІУ з-під комбайна, а також вику, і це затримує орапку. В пре-

•\~

тензії трактористи і

П'ilТПХВІІ.1ПНІI;J.

;\УШШЮl

на

дозаправку. ПРИ'Ііплювач Мос­ каленко В. доливає в р,щіатор ВОЩ,

прочпщав

плуги

3~), ро~повідаG:

з перед-

до

РусанІв. Ім. СталІна Гоголів, Ім. Мuлотова ТребухІв, Ім. 'Хрущова

прав- с. Краси.lіВКiJ .

------------------------------

_

СИДір Ганжа. Він не стежить ~a якістю, й глибина орашtи всього тільки--12 -14 санти~!eТI)iB, огріхи.

працюєте ПОНО'lі?

Вже ЗВІШ! Так раз

-

про це брпга-

ДодаПте до цього те, щ() на

Чому стоїте?

.

Л егше в~значає ... по мотору.

ТІЛЬКИ

. колгосп

ІМСНІ

тракторист

МlCl\Ь у райоНІ.

Дмитро с. Княжичі.

вsятпх

ПИМІІ

па

проект

явно

дальше

спрямований

закабалення

американськики

ІІа

Японії

Jlонополіями,

на відновлення японс.кого мі­

1086 НІ45

1041 1026 1020 1616 994

Світильне, ім. Маленкова Семиполкн, ім. Леніна В.-Димерка, Ім. Леніна

984 97() 965 1 Рудня. ім. Кагановича 939 1 Рожни) n 6і.ІІЬШОIЦI." 888 Літки, Ім. Ка.lініпа 883 Красилівка, Ім. Жданова 880 І Троєщина. Ім. Вороши.10ва 866 3азим'Я, "Шдях 1.1ліча" 850

І

Калита. ім. Сталіна

801 755

І Княжичі. Ім. Щорса

ІШП?.lОВПНУ

не ВИІ\ористана НОТУЖНlСТЬ ма-

Не тільки, щоб

вночі, але

вдень рі;що хто з агітаторів про­

ШИШІ. водить бесідп з трактористами, Відшукали трактор ХТ3 М голосне читання газет. Не всі па якому працюс Іван Иозго- вонп ознайомлені із зверненням

u,

першнй опорос па HO~IaTKY

за по

!{ожпу сви­

одержала

свинар ка

Протопопова.

93

6

ПОРОCJIТ додаТІ\овоі ошrа­

ти.

Вида.на додаткова оплата-5 поросят двомісячного віку - Ип­

Весь хайлу Jlукашенку, по­ КОJlнанець .

росят одержала від своєї групи свиномаТОl\

Волкова.

свинарка

СтахаПОВJ\ам

Соломія

4-Пелагіі

М. Матвіенко, дільничний зоотехнік.

Колгосп ім. Сталіна.

видано с. Бобрик.

•••

3,L відгодіВJlЮ ft .здачу в JI'Я-' Хамбір Г. і Мищенку М.-по сопоставку дер'!'аВl 8~,5 цент- 38,5 KiJlorpaMa, завідуючому пера саЛЬНIІ~

ОСТАННІ ВССТІ 3 JЮЛГОСПІВ І СЕЛ РАtiопу ЗАКІНЧИЛИ МОЛОТЬБУ Колгосп «Більшовик» С.Рож-

діЛОВІІХ поросят

11,2

молодняк ВllрощенпЙ.

*'

працю-

додаткова оплата По

Анастасія

у проведеннІ нІчного реllду вая­ ла участь група членІв редколе­ гІІІ щоденннх стlнгаает: .Бlльшо­ внцьке слово"-треlухlаськнlІ кол­ госп Ім. Хрущова, nЗа сталlнсь­ кнlІ урожаН·-КРlснлlвськнlІ ІменІ Жданова, nЩорсlвець"-княжнць­ кнlІ колгосп Ім. Щорса.

ЛЮПИН на зелене добриво.

1

нашвсальнпх фермою Семенюку К

-75'

_

свиней праЦІвникам тваршшиц. Кlлог ТВ:! І\QЛГОСПУ іІІ. Ста,:Ііна пара- рамів, завідуючому твариНlШЦ­

СПЕЦІАЛІСТИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ховано додаткову оплату. Сви- твом Топіхі П. -77,5 кілограма. ЛИТВИ-У ТРЕБУХОВІ наРІ,ам Юрченко Н. та Божук Ф. Костиря.

ІІИ :1:0 строково sавершпв молоть46 спеціалістів сільського гос- .ШВО ціІtавилпсь організацією Н.-по бу ОЗИМl1Х і ЯрПХ зерпових подарстю Литовської РСР, які праці в рільничих бригадах.

ку льтур.

порушення

урядом

урядом Англії па

себе міжнародпи х sобов' язаю. у Каїрі, Потсда~ti і Ялті. Цей

стахановську

ра ;ки~ого тягла, 1 стане Цl:llKO~~

шшла машина -зна.'ІИТЬ, не доб- Мозговий у цю ніч працював рав глибини. ПРПЧІПлювача не- добре. Він дискував прнораниft має.

оранці не зайнят~ ні OДH~ па-

теж знас, але !\pl~1 общшІОК- ло Й вдень, і міп. напарник Щ.орса щ.е n ДОСІ не sав~рш~в більше нічого. виконав НОРМУ ail~ .•. II~ 35 про- ОСІННІ? сшбу, а по sяолеВlЙ Глпбипу орапки траКТОРІІСТ центів. о~аНЦl-на OД~OKY s останніх

І

підготовлеІІИЙ

paSOM s

Па другій ді.1Япці стоїть трак- страву.

(іез освіт- тор хта м 15. ТУТ же -трак-

диру т. С.lYценку,.дпре~[\ія МТС -Причіплювача не)Іає. Так бу- SР03УUІЛО, чояу

Про:tlШ.1а ніч,

Кулаженці, "3op~ ПухіВК:І. ім. Ватутіна Богдаиівка, Ім. Андреєва Плоске, ім. Ленlна Мокрець, ім. Будьонного Жердова, Ім. ЛенІна

ні одного з Чlенів правління, бригаДІ~ра, що були біля них вночі. Іжу для них готують неЗаворичІ, ім. Кірова смачну, на обід-тіЛI>ІШ першу

леппя,-З C<L)IOї BCCII~, - і додас: торнст Микола Горбач. говорив не

1693 14'13 1363 1161 1158

Погреби, ім. Кірова Бобрик, ім. Ста.lіна

3J;aJleKa доноситься гудіш{Н влй. Машина бd задніх фар. l\агар.1ИЦЬКПХ механізаторів. трактора, аlе 'lОЧ не видно Бі.1Я тракториста - прпчіпник Трактористи не змог.Ш назвати

-.як

нією,

США

представлений

літаризму. Моска­ ТАРС. Д8Н1,0 і П. Дяченко відчу.ш на собі реЗYJlьтати нерозпоряд.JШ­ вості тих а;е брига;rпрів рі;[ь­ ГРОl\IАдСЬКОМ~ ТВАРИННИЦТВУ-СИТУ І ТЕПЛУ 3I1МІВ.J1Ю ничих бригад lJунюш і ДяченЗВЕДЕННЯ ка. На площу в 18 геІ.тарів раllонного Відділу сільського rocnoAlpcT81 про удlll МОЛОКІ НІ ВOlШ з вечора поставпли два фуражну КОРIJВУ по КОЛГОСПIХ РІНОНУ СТІНОМ на 1 вересня трактори на сівбу, хоч заздале­ 1951 року (в лІТРІХ) гідь знаJИ, що один тут ціЛl\ОIl спраВИТЬСJl. Це привело до saftНадоено на Надоєно на Назва села і колгоспу фуражну вих переїздів і, нарешті, -до Назва се,lа і КО.'1Госпу фуражну корову КОРОВУ невикона.ння норки.

fi тут тракториr:тп ~l.

Без освітлення і причіплювачів вогнику? На пагорБІ,У в темра ві вприсува.1ІІСЯ І\ОНТУРИ трактора. 3аПИТУЄ~IО траиориста JІико.:1У Маляренка:

Конференції

Вся солома й полова закіНЧІІЛИ підготовчі курси

!

і Вонн відвідали також тварин­

89

кі:Іограllів свинини; с. Русанів.

РОЗМОВ БАГАТО, А ДІЛА МАЛО

заскиртовані і переJ;ана по ак- нрщюватпмуть. У ре. с~убліці го- НИЦЬІ\і ферми, по.:ш, кеханізоСкіль!ш разів уже ГОВОРИJlИ вані, вони розкидані по всьомУ ту фура,І,ПРУ. ловаМІІ колгосшв, ВІДВІДа.1И кол- ваний тік. керівники ТР06щанського кол-· току. Г. Пищаіі. госп ім. Хрущова. Гості особА. 6уряк.

госпу ім. Ворошилова (голова І

Сількори

сигналізують

В КОЛГОСІІі ім. Щорса :Jатя­ • • • гують молотьбу. Молотарка пра­ Трактористи т.т. Базпр І. та IlЮС в ОДНУ змін)'. КУЗЬМІІК Т. не ВПКОНУЮТL ви­ Сотні пудів наИО.l0ченого оа робuичі норми на r.івбі. Ви­ день, притому непереваженого. пен у цьоч бригадир ріЛЬНИЧОІ зе рна залишається щора:JУ па бригадп КО.1ГQСПУ іІІ. Леніна ніч на току, і ІІіхто з,t шого Безоrертний И., ЯКИЙ своєчас­ не відповідає. но не пі1l.В03ИТЬ посівпий мате­ ріал до еівll..1КИ. Р. Кулинич. Г. Лимаренко. с. Княжичі.

і

.\АреСІ pqп~П: --~~~--------------~--------~----

іИ

07842

iPOBIPCft"l райониа IІРУ".рВIІ

•••

соломи,

але

вони

не використовуються.

С. ГОГО.lів.

с. В.-Дн:черка.

т. СПJОРСНl\О І.) про підготовку І Мlщень не проводнться,

тваринництва до зимівлі,

На. 150 гектарах ще до цього часу не зібрана озима со­ лока з-під комбайнів у колгос­ пі «Червона Україна». в в кол­ госпі 2 тракторні волокуші для стягування

...

.Ремонт тваРИННИЦЬІШХ

Г. Шевель.

прп­

мляво

але· йде будівництво короварні.

1\0.:1далі роsмови не йдуть. Сіно на І госпники будівельної бригади

ЛУІ.. ах зберігаєтьCJI погано, при: більше зайняті на сторонніх ро­ великі !і наявності осоки, О'lе-ІІ ботах. рету та іншого ріЗlІотрав' JI до-

сі закладено всього тільки 160 тонн силосу при завданні Солома jj полова

А. Грицеико.

-------------

750.

пе заскирто-

Редактор

С. ПОГРЕ6IнськиА.

6роири. KllacftKoloO.1Iacтi, ІУЛ. КІрова

K.ilcitxoro

06ЛІСllОГО УПР.lлIRВI • спр •• u

ПОJlіграфtі Іа 'ЦІ'НІЦТ"

ЗІМ.

939-2380

72 номер 1951 рік  
72 номер 1951 рік  

72 номер 1951 рік

Advertisement