Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАін, ЄДНАЙТЕСЯ!

72 (142)

~

К()лгоспникrІ і колгоспнипі! ~'спер, в цей

НЕДІЛЯ

30 ВЕРЕСНЯ

1945

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАЙКОМУ КП(б)У ТА

РАЙРАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ, КИЇВСЬКОЇ

Переможно

закінчилася

9

травня,

праuювати

з

дітьми,

поставлена на коліна фашис

замерзатиме

діти сидітимуть

підписала

декларацію про беззастереж

ну капітуляцію, а

2

чорнило, на

коли

уроках

Розуміючи важливість цьо го,

у

Літках,

на.

3(\-

нро:жаю в

мо вартість трудоднн, одержимо ТіОД'lТКОRУ оплагу. (Із SВСРНРШІЛ РІШ П'С р І ЦК 1{П( б)У).

МТС виконала план ОООіТ

у верхньому теплому одягу.

верес-

ня це повторила імперіаліс

КОЛі

буде холодно в класі, коли

тська Німеччина,

клздемо міпний ФУ[JДfiмент ВИUJКОІ'()

БІЛЬШЕ ЗЯБУ-БІЛЬШЕ ХЛІБА! Швидше переводити оранку на зяб!

ЗАВЕЗllЕЧИ rи ШКОЛИ ПАЛИВОМ Вітчизняна війна:

ви­

ступному ропі, забезпеч ІмО країну хлібt'М, зоїЛі Ш[[­

р.

иїна 15 ком.

ОБЛАСТІ

п::-ріод

вирішуєтьея доля врожаю в 1\)4(; рuпі. НЧі1СНО конавши ;rлан еівби 03ИМИНІІ і оранки на ~яб,

Опанасові,

тична Японія. Великі перс- Погребах, Бервиці, Ка.ТIИТі, пективи ТВОРЧОї мирної ро- Світильному, хуторі Скиби­

Весною, перед виходом в поле, колектив

працівників

ранням

Оруть на зяб

врожаю, а

Са:м-св.іjщано

тепер за­

трудяться

колгоспники Великодимерсь кінчують молотьбу, копання кої артілі Ім. Леніна. Вони картоп.;rі і переводять оран­

БоБРИЦЬКОІ машинно-трак­ боти відкрились перед ра- ному та в інших селClХ, шко своєчасно провели збиран­ торної cTaHllii викликав Бро­ ку на зяб. ДЯНСЬКИМ народом -- наро- ли повністю забезпечені па­ ня врожаю, переводять мо­ варську МТС на соціалістич 20 вересня МТС закінчидом героєм, народом пере- ливом на зимовий період. лотьбу ХЛІба. Добре органі не змагання і почав боро­ ла виконання річного плану можцем. Про завезення дров для зувавши вивоз;{у хл 6а на тись за кра щі показники ви тракторних робіт. В пере­ В тяжкі роки ведення вій шкіл в першу чергу подба­ пункт Заготзерна, вони ви­ конання сільськогоспода рсь

ни, радянський уряд і біль- ли виконкоми сільських Рад, шовицька партія

велику увагу

приділяли колгоспи.

народній ос-

Але

віті, виділяли великі кошти

на потреби школи.

дехто з

керівників

сільрад і колгоспів,

дирек­

торів шкіл

зайвим

вважає

Перемагаючи труднощі поспішати з завезенням па­ військового часу і руйну ван лива, мовляв, до холодів ня заподіяні німецькими роз- ще

бійниками,

району, з

школи

нашого

завданнями,

дотримуються

мирної

в

думки

селі Кула-

школи не

доставлено жодного поліна дров. Голова сільради тов. Іваницький і голова колгоспv т. Логвиненко не виділяют"ь

щеплювали їм знання наук. період

Такої

що женuях. Тут до

були поставлені перед ними урядом і 'партією, всім народом-справилися, добре навчали дітей грамоти, приВ

далеко.

тяглової СИЛИ для завезення

праці.,

грандіозної Відбудови нС\род палива школі.

ного

господарства країНИ,

воді на м'яку оранку, вико­

ких робіт. Соціалістичне змагання дало добрі наслід­

сильний трактор

[(и.

Завдяки

наполегливоІ

відданої роботи тракторис­ тів, колгоспи, які обслуго­ вує МТС, своєчасно прове­

для

ШКОЛИ

в

жай

Трактористи зобов'язалися

150

на зяб

г<сктарів

100

від

кожен.

до

густо

Вони

ним

зер­

Пrискорити темпи Збирання врожаю,

вико

8

!Ірацівників МТС і І1IВ,

КОJIГОСП ім.

ЛенІна

провів тах,

зеле

спеціалістів

радгос­

сільського

ГОСflОД~ рства Радя нс ЬІІОЇ Ук з060в'>-І3, .1ИСЯ викона Г!! 1І.1аll ора!! раїни, КОЛГОСПНИКИ

-' . . . наНІІЯ пеРШОІ заПОВІДІ lІеред ло ораЧІВ не доведеНІ, знгч державою - ХЛіБОПОСТАВКИ, на частина КОllей викорисінших

площу

килимом.

колгоспників і колгоспниць,

IJlодеННі НОіННI

жердівсыііi тозується н3

ВКРИАШИ

року,

Обговорюючи звернення РНК та ЦК КП(б)У до всіх

ОРr1РI(И

гектарів.

на~тупного

уро­

кол­ ГОСІІНИКИ посіяли 238 гекта­ р в жита та 160 гектаріВ пшениці, які вже зійшли,

вироблено

382 гектари. виорати

хлібоздачі.

дбаючи за високий

борються за виконання зав нових культур і посадку дань. Вже виорано 115 гек­ картоплі, В110ралися ззби- тарів зябу.

ли весняну СіВбу ярих

Мало турбуються про до- осінню сівбу

ще краще повинні працюва- ставку дров

і

конали план

нано 10095 гектарів проти плану 9787. На кожен 15-

ки

робо

на зяб та

J((jP-

КОllаНШJ

ГОіlлі. ВОНИ "РИК.1адають :-,у

ТUІЬЮІ не на ораlщі зя-

СНJ1Ь,

ти наші школи, ще вище с.с. Богданівuі, Вигурівщи- добре. бу. повинні стати якість нав- ні та інших. Безвідповідаль Теп~р основною роботою Правлінню колгоспу І го-

щоб

~1J{[jаlішвидше

за

кінчити ці роботи. Вж~ вио гекгаріFl і рано н? знб 40 необхідно викопано каргоа'1і 1)) гс,,;га

чаЮ-ІЯ і виховання дітей. не відношення до такої від- є оранка на зяб. Потрібно лові тов. Малію Успіх цього буде залежати повідальної справи богданів- було б сподіватись, що в вжити заходів до піднесення від того, які умови будуть с~ких, виг~рівських і їм по артілі цьому приділять най- [теМПіВ оранки на зяб. Треба

створені для

навчання,

рів.

П.

як ДІбних кеРІВНИКІВ може при більше уваги, виділять дос зрозуміти,ЩО тільки правиль

працюватиме вчительський вести до того, що школи Ilтатню кількість коней і ма· но розставивши сили, Ilерек колектив в кожній школі, залишаться без палива. лопр(щуктивних корів, під- лючивши всіх коней, вико­

чи все необхідне буде для проведення

JЦоб в зимовий час було Іберуть добрих орачів,

нормальної ро- тепло в школах, учні добре І вівlUН їм щоденні

боти для завоювання успіш

вчилися, треба тепер, не від

ності.

кладуючи

як школа буде забезпечена

госп,

надалі,

до- риставши корів на

Дивна оаБдVШіGТЬ

оранці,

норми і !v10жна успішно впоратись З

розгорнуть оранку на

зяб,

завд()нням,

що

П!!{ОЖ.

Зима щ; далеко, з оран­

-

поставлені 1\010 на зяа встигnемо,

-

в Д

забезпе! щоб до заморозків справи- урядом і партією в бороть' повів СІюкійно голОва Руд-

Одною з умов проведення чити школи паливом на весь І тись з цією роБQТОЮ. ! бі за вирошеннн високого нянської сі.lьськоі Ради т. нормальної роботи на про- зимовий період, В першу иього не сталося. З оран врожаю наступного року. МОСТИГJаН,КО:ІИ ми звеРIlУ.lІІ тязі навчального року, осо- чергу про це повинна потур кою .на зяб в колгоспі неІ ся до нього з З3111lтаllliНМ бливо в зимовий час є те, І буватись сільська Рада,кол- ПОСПІшають. Виорано лише З. ХОМЕНКО про стан. цього .. IJ.ЖЛІІ~.()~О директор

чи

завуч

засобу !J1двнщегl;lSl ПРО,,,J,І-

паливом. Не можна ~ буде кожної школи.

В ГОГОЛОВl- но ПіlСПI'JП~ІО ІІЬ... 11 [j 1

по НАШіЙ Б~ТЬКІВЩИІІІ НОВИЙ ДОКУМЕНТАЛЬНИЙ ФІЛЬМ АКТА ПРО КАПІТУЛЯЦІЮ кї-І рані

"ПІДПИСАННЯ

ЯПОНІЇ"

відбитий

СРСР

був

показаний І

Найближчими днями фіЛЬ~1

ІНВАЛІДИ

ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ

на

екрачи

сто­

НОВІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ДНІПРОПЕТРОВСЬК.880 дівників, зубних техніків та інвалідів Вітчизняної війни ·н. Біля 150 інвалідів міста, навчаються на

ріЗНИх

кур-

що закінчилУІ

навчання, пра

сах. Вони придбають профе цюють зараз БУХІ'алтерами, сії зоотехніків, плановиків, І плановиками ТОЩО. бухгалтерів,аJ ротехніків, са

j

j

шу продукцію цех віконно- них матеріалів. го СКJШ на Дніпропетровсь-

]<оней, які належали КОЛГОСі вже надіслали до Німеччи­ пам зони Донського племін ного розплідника. Коні не-

планом артілі села

ни своїх

коневодів.

Го-

сячі гектарів. Але не зважа ю~и на великий обсяг

всі

ходять

кор:в; зібрано не більше І!ОЛОНИШ!

КОЛГОСІІНИКИ

ви-

в поле .. Проте,

площі, аж тільки тоді прйс­

з І туплять до оран[{и на

разд. Голова

тов.

Дивно стає,

чому

зяб.

такої

Шолом-, шкідливої черговості в про б

ро-

ніцькии ще не має u

не РОЗУМІЮТЬ, В Г оголеВІ· покладаючись. ни б' . . ' . і на аГ2ТО ПІДВИЩVЄ

біт, тут не поспішають. Го І наДІЮЧИСЬ на трактори, як; і н;сть ає змог: лова колгоспу ім. Л10ЛОТО- погано IІрапюють, виорюють! І ,д. б )Аа тов. Чупринка

но

мав змогу

оранку

вже дав- щоденно

lІереключити

майже

всіх

б у,

а

15-18 'б

ПОТРI

но

60-70 гектарів.

гектарів ЗЯне

менше

коней, на боронування та ви.

.

що зяб .. врожаи-

п 'ОВёС1И jJ.

весняну СІВ у В СТИСJlІ стро

ки,

з дотриманням

"

,ротеХНIКИ.

Броварсыомуy

пимог аг

райземвід-

конання інших робіт корів. ЗВОЛІкання оранки на зяб ділу та дирекції Броварсь­ Про те він цього не зробив. -державний злочин. Гого-: кої МТС треба вжити з.ІХО

ОкреМі бригадири не бажа- лівчзне мусять :ЗНЯТИ з себе: д!в до к~ріВНИКі.В се.'1а Руд­ ють IIрацювати, відмовляють пляму зр~вниюв "боротьби І НІ, зобов язати ІХ негаино

ся давати

КОНІ БУДУТЬ ПОВЕРНУТІ Радянські бійці виявили в. забаром будуть повернуті Німеччині біля Любека 500; господарям. КОЛГОСІІНИКИ

використанні

майже

потрі - f веденні сіЛЬСЬКОГОСrJодарсьголева повинні виорати знач ної підтримки від бригади-! КИХ робіт,ДОТРИМУЮТг;СЯ руд ну площу на зяб-більше ти рів. 1 нянські керівники'? Хіба во­

на

иЕХ ВІКОННОГО СКЛА ДНІПРОПЕТРО В С Ь К, кому цегельному з а в о ді Став до ладу і випустив пер!.N'2 8-9 Управління будівель

боті і

оранкою на зяб І тут нега-

КО.1ГОСПНИКИ.

За

ЗДОБУВАЮТІ)

IJfIO

ГО/ІОс;1І

роботу домоглося покращань в PO-llJати ЮIРТОIIЛЮ, до речі }ікоі

лови сільрад і колгоспів, бригадири, ,1анкові, рядові

фі.'lЬМ "Підписання акта про І виходить капітуляцію Японії" На ек·. лиці.

відверто

КОЛГОСПlв ім. Кага!:О:"ІІЧсl, ім. Будьонного та в інших. ІМ. ВОРОIl1!ілова та ilV.• :;0 ня весняної сівби, основою Правда, нове керіВНИІLТВО ріЧЧЯ Жонтші. ПОІІИ 10130високого врожаю ярини та аРТілі ім. Будьонного вже І рять, ЩО, коли заюнчать ко

тепер повинні дбати всі го'

року.

біЛlоUl

висловлюються

добрОЯКіСНОГО виконан

історичний

нематографії при Радна рко-І день 2 ве ресня 1945

мі

ие

Зяб є запорукою вчасно­ колгоспі" Червона Україна",

го і

городини. Про цю

В Комітеті у справах

носJJLe гі.

свОІх

корів на І за ви~окии уро~аи. Треба ПРИСТУП~ТИ до оранки

оранку. А в цьому го:roвна мобlЛ1зува ГИ всІ

Hd

цьoг~ причина того, що і колгосп соби на оранку з. тим, що~ як~аиБIJI~ше к?неи та з:,л у ники відмовляються

свої корови.

Не переключен)

силу на

оранку

давати наданий для госпу план

тяглову

зябу і

в

сили І з<..-І зяб, ~ИДІЛИВШ? д.~я

кожного ко т

повніСТю вик.

нати.

ЧИ1И КОРІВ З арГIЛЬНИХ Ф,-р;"

-

і ОСОБИС1'О~О

користування

колгоспниюв.

Г. МИКОЛАЄНКО,

Б.

КОМПАНЕЦЬ


2

у виконкомі Райради

та РК КП(б)У Днями, виконком Райради та РК КП(б)У, розглянули питання ня

"Про хід

державного

роз­

худоби

під­

до зимівлі

ФРУК­

ТОШ,іХ І1ЕРЕВ

примі ше нь

колгоспах проводиться

l3иконан

плану

витку тваРИНН\jцтва та готовки

риннипьІоСИХ

XVIII з'їзд 6І(П(6) постз- Вигурівrrшна, БогдаllіВІ:'~, ВИП за[)даннЧ' в третій п'ЯТИ- І-го вересня ніде було рuз' річні здійснення закону про містити учнів через Відсу'­ нав- ність ПРИМі ш.ення, в с. ClmДля розширення площ са­ ЗЗІ'1.1ьне обов'язкове школу. 1I01ДіІ і З:lворичі не якісно дів, КОЛГОСIІ;j,1 нашого раііо чпннн за середню ну з ,\1.1іїІіС!,КОЇ Ilаукопо­ Без сумніву, !\С'Й RаЖ1ивиіі відре~lонтогзаІЮ шІ..:ілыіi ЧИ

б.ООО СЛДЖЕНШR у ду-

же повільно. ТехНІК БУ;l,івництва Р3В т. Кона.'и,ов ЯК дос.1ідної станції

Ві.;I,­ 3і1хі,1 - був' би

та

слід не керує будівельними

шанського плодорозса . l,I:IІК<!

51І{

роботами.

занаряджено б.ООО

гіт.1ерігзс!,r:IJ,'і.

саджен-

в колгоспах району" ,де від­ ДJ'IЯ виконання державно- ців сім'ячкових та кіСточко значили, що в наслідок не­ го ПJIану розвитку тварин- вих ІІЛОДОВИХ дерев. достатньоТ роботи райземвід ництва ВИКОНКОМ Райради ділу, голів сільвиконкомів та РК КГ1(б)У UIHHI ВИГРАШІ зобов'язали та колгоспів, завідуючих РЗВ. гол1в сі.'1ЬВИКОНJ(омів, Передплатники 4-0Ї гро­ фермами,

державний

розвитку

тваринництва

план

ви­

конаний: по конях на 80 про центів, великій рогатій ху­ добі-б7, свинях-55, вівцях і

козах-95 і птиці-26. Окремі голови сільвикон­ комів та колгоспів повідально виконання

безвід­

віднеслися

до

державного

ну розвитку

пла­

тваринництва і

контрактації молодняку

доби

для

ху­

ко!>!плекгування

ЗДІиснений, міщеl1НЯ. В с. Требухові ІІІ

!Іе віРОЛОМНIJіі

611

напад

(трукціЯ

раДІІаРКО\іУ

IIlIlJ

облік дітей шкі.Н,IІОГО

віку

[10збіЙНИКіВ.

Війна з НімеILько-фашистсь-

КИ~ІИ [10збіі!НИКі1МИ

виконується

не мог-

незадовільно.

Саме тепер, а не

зГ!моlO,

ла не Відбитись на РОЗВИТКУ не06,хідно IfOТУ[1буватись народної освіти. про те, щоб за6еЗl!ечити діТеІІер у дні великої пе- тей ОДЯГОХІ і ІЕ\У ПЯ\І тих, ремоги наСТ(l.ла гостра необшо ЦЬОI"O IІОтреnуюТl" под­ прав.'І\ННЯ і голів колгоспів, шово-речової лотереї одер завідуючих ферм RЖИТИ рі­ жали ряд речових виграшів. хідність якнаіішвидше намі- бати про додаткове харчуван шучих 'Заходів :~ тим, шоб Громадянка Риженко llріСІ, тити Ш.1ЯХИ РОЗВИТІ":У куль- ня учнів в llIКО:Іі; підгото­ се­ наЙб.1ИЖЧИ\!И днями заr:інчи ка по К8ИТКУ NQ 003880 1311- тури. Намічаючи плани даль товити ГУjJТОЖИТКИ !ІрИ КУ.1ЬТУ- ре.і,ніх школах; особливо ти контраr:тацію і зняття мо грала відріз на І<ОСТЮ~j, гро пішого піднесення повторний .ЮДІІЯКУ ни ферми 110 КОЖ­ малянка Третяк ПріCl,ка по ри, ми перш за все повинні тепер гровести ному

КВИТКУ

КО.носпу.

шовкову

Посилити роботи по бу дів ництву нових та

рих

ремонту ста

тваРИlНІІІЦЬЮIХ

П[1имі­

1.5 жов т

закіНЧIІТИ

блузу.

СТЮ\II1,

взуття, різнпіі

одяг,

відр;зи !{оверкоту і шевіОТУ

одержали

бу­

інші

ггюмздшlИ.

кону

загального

обов'язко-

ну мережу.

вого навчання.

В

Більшість сільських

час віїI!JИ

Ряд літків

сел району разом з педагогіч-

поомисловіСТЬ

М3ДI,IСТЮ на

тання: чи

НЮІІ~. колективами

ЧИМЯ.10

IJіlI!.1И

і в сіЛЬСЬЕЄ

та ГРО-II'~СIJОД;]РСТJ30.

IJочатку.

нав-

під-

IІр:щювати ІЗ

ВШlllкає пи­

РОЗПОВСЮДЖУЄТЕ,­

ЧЯJlЬ!IОГО року СІІ ра і3І1ЛИСЬ І СЯ ЗИ [{он про за гал ьне обо­

ферм (с. Заворичі, КQ.I'Ігосп ім. 2-01 п'ятирічки, с. Мок­ рець, колгосп "Нове життя", с. БерI'\ИЦЯ, колгосп "Новий шлях" та інші). ВИКОНКОМ Р а й рад и та РК КП(б)У відмітили особ­ ливо незадовільниіі стан ко

НlН:О!І!,омів, місиС-ВIJХ Шlр- вою? Та;(, 0(jOB'~13j\(Jr:o ВО;;!! тііІІIІІХ і ра,l,ЯІ!С'ЬКНХ орг;:тні- l!Оl>l!l!lІі здо(jУТIІ освіту не rnрнути силосування, щоб була пеРШ1 пяртія корів, 1аній, ведуть СП!),НРі,;іІЮ СІо- :Інше ЗJ 4 І,.їі:іСIІ, LJ Й :>,а 7 кожен колгосп виконав на­ які розподі,1ені між КО.їГОС­ ротьбу :~;] :\'[іі\снеНI:IJ ::SIШО!1У 1\.lасів. даний РЗВ план заК.1дДЮI пам!! та роздані ТРУД~ІЩИМ. ,1[JO :~CiP.1I,II~ ()Uо!3'Я:<і..:ове Вся ](l'аїllа II рист)' пила iL() СИЛОСУ.

КОЛГОСІІів

голови

допустили

з;]ги­

бель коней і яловість коби ломаток. (с. Красил.івка, кол

госп" Червоний інші).

Пр;][JОр" та

Не в достатній заготовлено ТИХ

мів.

кількості

СОЛОМИ не

не

зас­

передано

по

Зсі

корма

в'язкове

мирічноТ і ряд інших шкіл,

Голови IІравліН!ІЯ

.'It:ili

передати їх 110 актах

сі.1І,ВИКОlІкоміu. голови колос-

щоб в найБJ!ИЖЧИЙ

виконати

державний

навчання

для під-

ситими

пов і КlIИЖ:":І1,

ЗОШИТИ,олllщі

,

II<1ВЧ'11І11Я.

ЧІ'

ОМ)

лах

,

-,'

дбають

навчаllНЯМ

за

дітей,

.. ·с;

ДОСІІІІ) го

.\ тому, шо лю;щ

і не

кормами і

теплими І ТЯ\! паРТJ:зан та дітям ВОЇНІв-

добпо­

діЛі ОХС)!;-

\:'.)

)11.X J 8

О·,()іі·Н:Юl{

І

\трної

.

цих се-І

І1риці і ІІ\I'П>!

., 'Г р'

ОХОП.:Іення

вони

6ать\{!,;щ'! . , II~P(~Д П\'fllІШ,J .' Р'!< .

HO'('-Вl;l~іlТі!IН

тн

І ВИ3ВО.1Ителів.

"о"

ІС)!)-

."

,_.

ПР?IJ.СIІ.о.,ІІ~1 ОХОII.J:Lі,IЯ".,J-

ба- тен ШI":О.1cJЮ, не

чергу чать дітей, ЯКИХ треба вчи-І чи ВІДСІВУ

худобу І р1 ВИДlні дітям-сирота~.1, ді­

.1Ише

I!I!":O.ЇOiJ С і!;о,!ен! у \\0- 1.нlі;і~ОГО 6yдiBII'II~H;1.H<1!:1

!Ш Л.ЇЯ

таб,lИЦЬ

забезпечwти

приміщеннями на зи!>!у.

mJВЧПН!іН. Тут fJC

Для шкіл району 1І:113('1Е'но 34.000 зошитів, 54 ІІазви книжок, тисяча О.lі вЦів,

П!ІСіН! множення. В першу

СІ,І,ОТ МО.'lоді

пр!! ::1ктивній ДО:Ю\10зі сіль- пі.1ЬНО чн оі)ов'Н:,\І<ОВОЮ сііР;l

КН~1ЖКІ1 І З()!ІІ[!ПІ ДЛЯ ШКОЛ71РШ

теРМін/12.000 пер, 24.000

розвитку тваринництва,

фуражирам колгоспів. ремонт тва

запдаН!lЯМ

привести дО ІЮ та вигнали в Німеччину ве­ лику І·;ількість худоnи. завідуючим тваРИНІІИЦЬКИХ Тепер худоба повеfУІ'3ЄТЬ ферм або фуражирам, роз­ ся. Нещодавно В район при рядку,

ністю

і

почесним

Днре.ктори,. заfJі~у.вачі і сlітків, чи потрібно їх вра­ ласти відповідаЛl,ність на ТШ,ІЧ;]СОВОГО перебування на вчитеЛІ ЛІТЮВСЬКCJI І Гого- ховувити, ЧИ являється Д.1Я техніка РЗВ Т. Ковальова. території району, ЗНИЩИЛИ niBcl,KOЇ СШ, llухівської се ННХ ві;щіДУRЗІІШ1 ШI(ОЛИ сі.'!ь

актах завідуючим ферм або Будівництво

з цим

Німецькі оr:УП3НТIІ під час

піВ, З;]ВіДУЮ'Іі тваРIІНIiИІ(I,ких ферм повинні органі:-;уви­ вати і lIовести роботу так,

конаний на 5б процентів. Чи киртовано,

лення приміщень. За часне Пfюведення робі г 1І0К

кор­

План силосування і

своє­ ХУДОБА ДЛЯ КОЛГОСПІВ

грубих, сокови

і концентрованих

мало сіна

утеп­

подбати про здійснення за- облік дітей і УТОЧНИТИ шкі:ІЬ

діВІ1ИЦТВО,

непоголів'я. Окремі

ремонт та

виграла

Цінні речові виграші: ко­

ш.ень з ТЮІ, щоб до ня повністю

О 18б05

.N2

грамоти. І Проте, на жаль, в селах:

ДU[IУСКJIО­

УЧllів. І. РЕllА.ilЮі(, іпе;rектор шкі.1 I'Еі;О.

Відновлення дипломатичних відносин

3 УГОРЩИНОЮ ВИКОНАННЯ СПРАВА

Рівнятись .

переДОВІ

ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ~-

КОЖНОГО

ГРО:\\АДЯНИНА!

ЧЕСТІ

Минув ІІІ

кварта.1.

Броварський MO.llOKO-:іаво)}, ціВІШІ<И Броварського

вивершує виконаиня

25 верr'СНЯ ГОЛО[JП Союз- .1118, ВР;;ХОВУЮЧІІ СllРИЯIiНЯ, ної ({О!ПРО,1ЬНОЇ KO~liciї в подане Угорщиною успіхозі УГОрЩIІІ1і МСіРШ:J.'І РаДН;IСЬ- бороть5и СОЮ31ШІСВ ЩЮТП кого Союзу К. Є. Г:30РОШИ- гіт.lері [;ської Н!М~ЧЧІІ!!И, і

Актив ПDВИН6Н ПОliВ3 v В8ТИ ПDинлад

на села

ДЕРЖАВНИХ

.1()В, за ,~оручеНІІЯ~ Раднн-І·'ІО. я.ї!,нс Т1!1.I{Оі![1ННН :;I'Oi);l~"-

СІ,КОГО ~ і'ЯДУ, з[юоив І1ре- ною YI'O,,:t!! про I:C;1e\I"~)':T. пода- м'Єін,іністроні Угорщини 11. УКjТi1іl.е;юІ :20 сіЧНІI 1Щ,j і'. раіі- вали ГІрпк.1;].'І.. А от у Гого- Б. ,\\ікл()ш заяву про те, .

J

Пра- треба щоб керівники

плану Фінв;дділу і фlllансопий як- .1еві

цього

немає,

части- що Рг;,янськиіі Уряд

вирі-

У l3ідповіл.ь lІіі Il.' Р;!ЕЄ'іІ·

по заготівлі молока. Значних успіхів в цій спра

тив сел в ціЛО\IУ домоглися на голів КОЛГОСІlів і б[1ига- ІІІИВ віДНОСИПІ З J' ГО і 1 ЩИ- ня Ра,1і!ііСІ,!{()IО ;-'·рll!.У ·1101 успіху в своїіі роботі ВИі<О дирів --сuмі до цього ча- НОЮ ЛЛП:ІОМ3ПІчні rідноси- чаСОЕ!!ІЇ li,щjона.ІЬ,lіllі УіО!'_

ві домоглися в

нали

Требухові,

план мобілізації КО!ІІ-

су

не

Сllлатили

сільсь- ни і заllропонував облІіІІНТИ СІоlОііі уряд заявив :IРО С;<()!О

Ку.1аженцях, Зав ори ч а х, тів. Значна частина се.1 свої І<ОГОСllOдарського подат- ся llОслаlІІ!ИК<l\IИ. У :<аяrзі ПОВ:ІУ :~Г();iY з :1:13,::1'1':,,;;:'1 Опанасові, Калиті, Плоско- зобов'язання 11ереспщи.ll1. ку та інших грошових зазначаєТl,СЯ, що це рішеlI- рішеllНЯМ і I3ИС:lOlШ[) своє му, РУДНі, Княжичах. В нас Окремі Села району не ви завдаІІЬ. ня РаДЯііськиil J'ряд ухс;!- :ЗПД(НЮ:Іеввн.

лідок добре

організовано! кона.:/И завдань по фінансам

роботи

МОЛОЧНИХ

пунктів

і проведення серед віДСТі1.1іших

ЯК Аlоже заст. І'ОЛОВИ колгос

зливних за ІІІ к:ззртал. Одним із наіі І пу ім. Молотова т. Деркач Ф. серед

ШІХ

є сr..:аз;]ти СЛОВО

населення активом аГітаціЙ- Гоголів.

Виступ прези}!t'lпа Трумена Ш.СС-НО· фсрепа 1

КОЛГОСІІІІІІКУ,

що не IIОВІІістlО сплатив стра

на

но-масової роботw, ці села Де ПРИЧИН[\ неуспіху? Чо хіВІ<У чи що інше, КОЮІ він достроково виконали річний му ОДНО із пере;ЩRИХ С(,.'] сам не РО:~Р<1хуванся з дерВ.~LШНГТОН, 2б. (ТАРС) говорити, що ця нари-1.а заз план МОЛОКОПОСТ2ВОК. в МИ~jУЛО>,іУ 110 СІІ.ІГІті гро- жавою по фінансовим зав- ПрезидеIlТ Трумен, виступа на.1а невдачі. Але поряд передових є шових ЗО(Jов'юань, теІІер ,'LЯIlНЯМ. Не повністю СП,13- ючи ІІа Іlрес-конференц:ї, від ,~*=тша ••• ~_ _ _ _ села, що

-Д€ржаві

затягують

молока. Б

сіо1[,ськогосподарськиіі

lІОвіп на З.1ШIТ(]ння J{ореспон

ІІершу но lІе розраХОВУЕТЬСЯ з дер ПО,l,ато!( БРИГJ,l,!lРИ 10В. тов.

здачу затягує І(Ю ([Іраву, своєчас- тили

дентів, нрисвячені окупацій

чергу до відсталих віднося- жавою'?

відІIовїд<l_lыlііi

гедСіКТОР

В. РУДЕННJ.

Южда Петра, Бутко МИРОІІ ній поліllщі в Японії, ходу

ться Рожни,де план виконаОдною і ОСНОВНОЮ причи та інші. роботи Ради міністрів З::JI":ОР ._~"=_=_~~,....~__ ний на 59 процентів, ,Jlітки ною є те, що керівники сеСвоєчасне виконання дер . ·· б' . зав- донних СП[1ав, яка заСІдає в ГО,')·СОС; 1",':::',1,1;') ,1ЧI~ТJJоr:lf'l RИ);.l'rl;nЄ З авідуючиіі ла І· ~73 проценти. ЕО.1ГОСІ1IВ, а також ак жавних зо ІОВ ЯЗClнь 1 ~ • \ б Лондоні та іНІІІНМ ПРОО.1('- .""011' ,11');';'111:: 1"J.\';Oi:,\' 1І;:,,;ю Ащ/,імол.·ококуща тов. Хан та го- тив рідr{о ув;]ють серед дань, УСІІ!ІІІниіі розрахунок З 'І' І'" мам. '. окрема Іl[1езидеllТ ру іі'ЩI)' д" ІІ:;І"·Р\' '/,0";11"'1.1;010 І"'!!"!!)' лови сільрад цих сел

дбають,

щоб

мало КО.lгоrПШII(ів і

КО.1ГОСI1НИКИ роботи, не своєчасно

яке

мало ве,'"!.\'ТЬ з

держ.']сюю -~ lІОчеСіІиіі

роз'яснюють -ї~!, оБОВ'ЮОІ<

велике :іначеlШЯ має сво

;l.SIнина

КОЖНОГО ~. ШГJ'І· }Iи. ',

R ("lIjliLlli I'c;;J,\":C'llIIiJ.

грома- мен ВIІС,1031ІВ неВД()130лення В зв'язкv . . J

..

кра1НИ.

"J ,з~ява'I!І " (.,

І!реси і

('уI;ОI\;:т::;і .lІ";ІІ ГI)ІIГn'.,I"""'1 R'II;J''';;;f: .

здавали молоко, ра)1,іо про те, що теІІеj 1 іШШl "ЕОІ" .1І).:;!I'I:> (·),:;ІІП"'), ];,',1"IIІ!IІI\ \І'ІІ' виконували державні завдаі' єчасна СП,1ат(] грошових дер Авторитет КОЖНОГО керівни..' ііШI1\ J.'J ІЩ"·) j)' 1'111[1,111('1"."10 l'a~,)HY

НЯ. Подібний стан в Берви-І жаl3іlИХ зобов'язань в тене- К3 сере;"], мас буде в тому, ці, д.е план здачі молока РІшній час. коли він подзватиме прикла виконаний на 72 ПРОЦеНТИ Щоб мати успіх у ВИКО- ДІІ доброї роботи, СВ,)t:часу В.Дим.ерці, Жердові 1': l.н.аННі І<ОЖНО.ГО завданн. я,к. рім но і С~МЛіН:IО, Rико.нуватиТРОЄЩИНІ. . роз'ясненнSI, і проведення' ме деР,К3IШI заВl,;]1І115!.

.нарада МІ!!іСТРlВ ЗI1I,ОР),ОН,н,их справ зазнала невдач!. 1 РУ,\Іен :іа\lВИR, що коресІ пондентам ~C:I.IД бу:ІО дочскати,:::я ОlіУОЛJI<ування ЗВІТУ

11

П ("111''181103.1)'1('11111. і'rаr€п 11:111,10 В,1("IІ.1,.ОПIРI ІІIIІ;,1М!\:1Є

("ВОІ" ДjI);КIІ,I:, Ста,"-';:), ~I,p

10

Н "·1І.1Ь"[:

.I~) :,,) Н;ЧІ('Р,У, I;РОП;lРСI,I,UIU l'аlIОIІУ!) 1Ilp,tВl pOJ.1j ЮНІ.І. В. ЩЕРБАК. . агітзційно~масової роботи, І .М. ХУ допде-;:в. Ради MiIliCTpiB, __ ..:.II:..::е:J:р:..::J::I_}:.:.І,і:,:Ж,:,:-'~_ _oo;r;r:"_ _-;-;:Г~_~_ _ Б~Г50134 м.- БРОвар~КиїВСЬКОіОБТв~· Юроза.-друкар:.;я райгазе';їГ:Сіаханов~ець": Телефон-редакція 2 дзв. Тираж 1500. 11

72 номер 1945 рік  

72 номер 1945 рік

Advertisement