Page 1

·сьоrоДнІ

· ..

номерІ:

v

~А МЕДИЧНІ ТЕМ~ Sik•'·"IIS!M

благополуччя!

добробут

БроварL.LJ.ині

РЕКЛАМА, ОІОЛОШЕННЯ, ПОВІДОМЛЕННЯ

Середа,

вересня

8

201 О

року

N2 71 (1 0184)

"Ми nовинні вбити схеми оnтимізації nодатків.

6орис Иоnесніков:

І в цьому суть Податковоrо кодексу"

Післясмак від першого варіанта Податкового кодексу залишився такий: адміністрування колосально посили­ лося; бідні заплатять за багатих; Податковий кодекс є в кращому разі тюнінгом податкової системи, не став-

·

ши очікуваною мірою інструментом розвитку і творення.

Група, котра готує nк до другого читання, напрацьовує дещо іншу філософію документа. Формально коман­ ду очолює перший

віце-прем'єр Андрій

Клюєв.

Однак саме

на

столі віце-прем'єра Бориса

Колеснікова

здійснюється операція з "пересадки" напрацьованих "органів" у тіло кодексу. Як це відбувається і які ідеї ви­ тають у податковій атмосфері? Із цього запитання почалася наша розмова з віце-прем'єром з питань Євро-

20 12 ·

Щоб іти швидко, потрібно прий­

Ми nовинні йти до західноєвро­

nейської моделі оnодаткування . Але

мати сміливі

той шлях, який Західна Євроnа nройшла з 1945-го по 2010-й, nройти за п'ять років, а не за 65. Тому що якби Західна Євроnа роз­ вивалася з 1945-го за .тими закона­

Президента вони закладені . Став­

ми, "що Україна в 90-х, вона зараз нагадувала б nустелю Гобі. Тепер щодо самого кодексу. Я

вже сказав , що варіант буде один . Що стосується мінфінівського

.

Борисом КОЛЕСНІКОВИМ.

ляться щодо

рішення.

наріжним податку

У програмі

каменем зміни на прибуток,

ворення. А коли ж у такому разі

тичних регіонах країни . Але n ільги

кодекс буде ухвалено? Адже треба готувати бюджет на маіі­

там будуть тільки галузеві.

бутній рік.

на нерухомість? - Робоча модель nодатку на неру­ хомість на сьогодні така:

-

Важливо, щоб кодекс було ухва­

найбільш конкурентного nодатку в

лено

Східній Європі. Ставка в

варіанта держбюджету на

19% -

як

старт, щоб не втратити доходів бюджету. І щороку - по відсотку вниз, до

16%.

Це- найнижча ставка

не

nізніше

від

остаточного

2011

рік .

-

-

Що ан скажете про податок

40

пенсійних питань. Ви говорите про і нструме нти і

про

те ,

що

не

можна

рівень

соціал ьного

вайте

інструментів

зробити

-

кв. метрів на людину не оnо ­

·

знижувати

захисту. . . не

Да ­

чіnати .

Як

це юридичні деталі .

Депутатські пенсії

-

це один

момент. А суддя Конституційно­

лено на його основі. Гадаю, оnти­

датковуються. У нас не так багато сімей із трьох осіб , чия квартира

мальними строками будуть

більше

грн. пенсії?

Щоб новий бюджет було nідготов ­

1 листо­

вий метр-

10

го суду, якніі отримує 46 тне.

грн . nодатку. Це м'яка

Має бути морально відnовідал ь­

-

податку в Європі , крім Болгаріі та

пада

Кіпру.

затверджується бюджет.

ставка . Треба звикнути до того, що

на nланка . П риnустімо,

Чи збережеться відшкоду­ вання nдв для зернотреіідерів, для експортерів лісу?

зайві метри доведеться оnлачувати

Більше цьо го, наnевно , не nовин но

Другий

варіанта, який було nрийнято в nер­

важливий

шому читанні, то він був далеко не

грамі Президента

найкращим . Я не чув жодного nози­

податку

тивного відгуку.

бізнесу.

-

у

nро­

нульова ставка

прибуток для

малого

На

п'ять

років.

n'ять

років

матиме

Малий

-

8

тис . гр н .

від комунальних nлатежів .

бути nенсіі. Або треба nереходити

Звичайно , цей nодаток неnорівнян­

до nерсоніфі кованої нако nичуваль­

Ми вважаємо, що відшкодуван­

ний із цінами на квартири, особли ­

ної системи. Те , що ви зобов'язані ,

во в Києві. Проте якийсь nерехідний

nлатите державі. Можна навіть з н и­

nеріод має бути. Що ж до сільської

зити ставку nри обов'язковій с nлаті

місцевості: якщо у вас будинок до кв . м, то ви не сnлачуєте нічого.

Хочете велику nенсію

окремо

провідними

ливість вкладати гроші в розвиток

інстанціями в підготовці nодат­ коаого кодексу?

свого виробництва , не сnлачуючи податку. Звісно, nотрібно зробити

Тобто

Якщо так буде, то, за великим

чіткий nерелік того, що вважається

Адже з чого набирається ПДВ nри

А nонад це

рахунком, нічого хорошого не вий­

малим бізнесом . · - nід час обговорення nодат­

ексnорті зерна? ПММ? Так , є така

раз на рік.

державн ий nе нсійний фонд за nер­

стапя витрат, але вона незначна за

мірками

- Ходять чутки, що Президент наклав мораторііі на обрізання

сональним n ринциnом .

кового кодексу ви зустрічалнсfІ

це деnартамент Мінфіну, а Мінфін департамент уряду. Просто відчу­

з

бізнесу. - А СЕЗ і тернторії пріоритет­

пільгових пенсій.

не

вається

дізнатися

Мінфін і податкова й досі за­

лишаються

де .

Не

тому,

що

там

сидять

не­

сnеціалісти . Зрештою, nодаткова

відсутність

-

стратегічного

економічного бачення . Наше

бізнес,

-

завдання

а

не

створити

налякати

максимально

мож­

-

ня ПДВ nри ексnорті зерна не буде . Так само і лісу. Ексnортуйте не де­

бізнес

на

nункт

- 15

грудня . Коли остаточно

кв. м . На будь-який зай­

120

представникамн різних галу­

зей.

Хотілося

б

про

коротенько

результати

зустрічей. - Я зустрічався, рекламістами.

цих

наnриклад,

Гадаю ,

nодатку

із

на

ревину, а меблі, не · зерно, а м'ясо . сnочатку

цього

додайте

вартість .

високодохідного

200

-

Це

- 10

не так.

грн . за кожний метр

Пільгові nенсіі,

буде

більше ,

nлатіть

у

-

заробля йте

nриватний

або

Коли в країні середня nенсія буде

1

тис.

відnовідн о ,

а

б

тис .,

максимальна

то.

nла нка

nроnозицію

приклад, ідея Василя Джартн про перетворення Криму на

обрізано . , Чому шахтар або мета ­ лург, який nростояв усе жипя біля

цілком nри йн ятно для сусnільства .

СЕЗ.

nечі, отримуватиме nенсію дв і П1-

млн . українці в nрацювали в Україн і

8 тис .. а 20 тис . І це буде

Стратегічне завдання

рекламу бути не nовинно: доходи для бюджету коnійчані, а складність

далеко не фанат М інфіну, nотрібно

адміністрування для бізнесу вели­

висновку, що nільги необхідно на­

пам'ятати, що в нього є щомісячні

чезна . Замість крезтиву вони дума­

давати лише галузям. Для

зобов'язання: платити зарплату вчителям, лікарям , допомагати Пенсійному фонду, в якому бракує

ють про адміністрування . Це неnра­

головна nільга

це нульова ставка

стить права юристів, заборонив­

Юлія МОСТОВА ,

вильно.

nодатку на nрибуток для готелів . Окрім того, щодо Криму готується

ши навіть найменше скорочення

Наталія ЯЦЕНКО. Фото Василя АРТЮШЕНКА .

окрема nрограма . Як , до речі, і по

Експерти кажуть,

Карnатському регіону, інших турис-

проведенні

умови

грошей. Тому фантазувати можна.

бути

загальний

nринциn сnлати податків .

-

Борнее Вікторовичу, · ан ка­

. жете

Але є зобов'язання .

Має

про три-чотири тижні обго-

-

горовичем

на

цю

-

тему.

ОФІЦІ

І

дійшли

Криму

- 16

тис. грн . ? Тоді

бажано ,

із

22

щоб

для

nодаткові

і,

-

кожного сегмента. Водночас, хоча я

комфортні

сячі , а "заслужений" деnутат

буде не

грн . . і

ного розвнтку залишаться? На­

Ми розмовляли з Василем Гри­

Януковича ,

на

в накоnичувал ьний nенсійний фонд.

зарnлатою ,

я ка

об'єднує нас із Євроnою . П оки що втрутиться

Конетн­

туційний суд і насамперед захи­

їхніх пенсійних прав.

Що

наша

тоді?

що вихід

-

референдуму

зарnл ата

з

Євр оnою

н ас

роз'єднує.

у

(''Дзеркало тижня",

з

28

Ni!

З1

серпня- З вересня

( 8 11). 20 10)

НО

КИІВСІІtКА О&ІІАСНА РАДА V СКІІИКАННg Рішення

N:! 794-33-V від 2 вересня 2010 року

Про загальний склад (кількість депутатів) районних рад Київської області 11

Відnовідно до nункту

етапі

43

Закону

частини

України

"Про

ласна рада вирішила :

1.

Встановити

загальний

місцеве самоврядування в Україні" .

(кількість депутатів)

етапі

Київської

16 Закону України

"Про вибо­

ри деnутатів Верховної Ради Авто­

номної Ресnубліки Крим, місцевих

області

скликання

в

кількості згідно з додатком.

2.

Повідомлення

про

загальний

рад та сільських, селищних, міських

склад (кількість деnутатів) районних

голів", враховуючи висновки та ре­

рад Київської області

комендації

оnрилюднити

nостійних

Київської обласної ради

комісій з

nитань

розвитку і вдосконалення місцевого самоврядування,

адміністративно ­

те ри т орі ал ьно г о

ус т рою,

мі ж­

регіональних і міжнародних зв'язків з органами вання та з

nутатської

місцевого nитань

·самовряду­

регламенту,

етики,

де ­

забезnечення

діяльності деnутатів,

Київська

в

VI

скликання

газеті

"Київська

nравда" та місцевих друкованих за­

собах масової інформаціі. З.

Наnравити дане рішення ра ­

йонним радам КИївської області.

4.

Контроль за виконанням цього

рішення

nокласти

на

голову

Київської обласної ради О.С . Качного .

Голова ради О.С. КАЧНИЙ.

об -

Додаток до рішення Київської обласної ради від

02.09.2010

М! 794-ЗЗ·V

Загальний склад (кількість депутатів) районних рад

Київської області VI скликання ·

Назва районної ради

б.

Броварська районна рада

Кількісний склад депутатів районної, селищних та сільських рад Броварського району

склад

районних рад

VI

Кількість тер - них

Кількість депутатів

громад (об'єднань

районних рад

тер· них громад)

V! скликання

26

52

Ю.А. ПАВЛОВ , nерший застуnник голови районної ради.

VI скликання

Н азва с ільської ради

1. 2.

За гальний с кл а д рад и

Броварська районн а рада

Богда нівська

З . Гоголів сь ка

4 . Жердів ськ а 5. Заворицька 6 . З азимська 7 . Кал инів ська 8. Калитян сь ка 9 . Княжицька 1 О. Красил ів с ька 11. Кул ажинська 12. Літківська 13. Літочків ська 14. Мокрецька 15. Плосків ська 16. Погре бсь ка 1 7 . Пухів сь ка 1 8 . Рож і вська 19. Рожнівська 20. Рvднянська 21 . Руса нівська 22. Світильнянська 23. С е миполк івська 24 . Требvхівська 25. Шевченків ська

'

VI

Дата та но м е р

с кликання

р і ш е нн я

52 26

0 2. 09.1 О N !?794 1 8.08 . 1 О N !!277_ _ __ 30 . 08. 1 О N o90 3 17.08.10 N !2394 28 .0 8 . 1 О N 2 б . н · 30 .08 . 10 N !?2095 18.08. 1 0 N !!992 2 7 .08. 1 О N !! 223 27 .08.10 N !!20 3 4 30.08.10 N !?49§ _ ____ ..• 30 . 08 . 1 О No 26 1 2 7 .08 . 1 О N 2 1_7_~~ -- __ 27 .08 . 1 О N -----232-----1 . -------·-· . 05 . 0 9 . 1 О N o559 30 .08 . 1 О N 2728 27 . 08 . 1 О N 2 1887 31 .08 . 1 О N !! 12 84 27 . 08.10 N !!_7?2 30.07. 1 О _N 2 1_7 0Q__ _ 28 . Q?. 1 О N 2375 . 17 . Q8 ._!_Q ~ 2 4_8;3_ _ _ 30 . 08 . 1 О N !!738 27.08 . 1 0 N z 1 4 55 30 .08. 1 0 N 2556 28. 08 . 1 О N !2 229

зо

16 20 20 зо зо зо

20 12 20 14 16 16 18 20 12 16 16 20 16 20 зо

22

~ ----- - - - - -

С.М. МАКСАК, керуючий сnравами виконавчого аnарату Брова рс ько·І райо нн ої ради .


2

Середа,

8

вереси•

201 О

року

НОВЕ ЖИТТЯ

Утилізація сміття: шляхи вирішення проблеми

Підnрисмництво:

вІддача стас реаnьн1wо~ Із кожним роком на Броварщині не

Розвиток промисловості та ріст урбанізації у будь-якій країні неминуче ведуть до еко­ логічних проблем. Статистика свідчить, що 90% газоподібних, рідких і твердих відходів ут­

тільки

ворюються в містах і близько

підприємницьких структур, але й зрос­

10% -

у сільській місцевості. Тому сьогодні в світі гостро

стоїть питання захоронення виробничих і побутових відходів. За останні

15 років

як у про­

lx

кількість

тають обсяги товарів та послуг, які во­

мислово розвинутих, так і в країнах, що розвиваються, стратегія у сфері використання

відходів зазнала істотних змін.

збільшується

ни виробляють і надають.

головними причинами стали забруднення навколишнього

На початок

липня в селах і селищах району налічува­

природного середовища, негативний вплив на Здоров Я населення, зміна екологічної політики.

лося

Тож зараз на планеті неймовірно актуальним є перехід від поховання і спалювання відходів до

445

малих підприємств, на яких

працювало близько

іх промислової переробки з подальшим використанням.

12,5 відсотка селення,

чоловік. Це

3200

-

від загальної кількості на­

зайнятого в усіх галузях еко­

номіки нашого краю. А загалом же ста-

.

ном

1

на

липня

ц.р.

до

Єдиного

4399

Державного реєстру вже занесено

суб'єктів підприємницької діяльності.

Пок;азовим є той факт, що збереглася позитивна тенденція зростання малих підприємств безпосередньо у вироб­

ничій сфері. Чверть їх

від загальної

кількості працює в промисловості,

12 11

умови втілення в життя наших намірів,

у будівельній індустрії. Як-

частина яких уже підкріплена попе-

що за перше півріччя минулого року

редніми домовленостями з потенцій­

відсотків у сільському господарстві, відсотків

-

МП було реалізовано продукції (вико­

ними інвесторами, є можливість уже за

нано робіт,

рік вийти на цифру

404,2

надано послуг)

на суму

мільйона гривень, то нинішньо-

го року цей показник сягнув уже

450

мільйона ІJ>Ивень. Це свідчення того, що

малі

підприємства

збільшують

випуск

не

продукції,

територіальну громаду, і бізнес, який пови­

тових відходів (ТПВ) було приділено ос­

нен буде зробити значні капіталовкладення.

новну увагу під час наради, що відбулася

2

Експерт з економічних питань Міхаель

вересня за участю керівників Броварського

Яедтр розповідає про свої враження

району,

зустрічі: "Я вважаю, що проект стосовно

міста

Бровари та представників

Міжнародного

бізнес-клубу.

Німецькі

будівництва

сміттєпереробного

від

підпри­

інвестори сьогодні демонструють зацікав­

ємства є одним із ключових . Не стану при­

леність у реалізації спільного проекту, який

ховувати, багатьом нашим задумам на Ук­

у разі успішної реалізації дасть можливість

раїні здійснитися не судилося.

вирішити проблеми утилізації ТПВ у нашо­

криється

му регіоні.

номічних розрахунків і планування з боку

у

відсутності

Причина

серйозних еко­

Голова райдержадміністрації Петро Іва­

української сторони. Сьогодні ж ми поба­

ненко під час переговорного процесу заува­

чили не лише готовність до співпраці, а й

жив, що сьогодні Броваршина вирізняється

зроблені реальні кроки на цьому шляху. Ми

досить сприятливим інвестиційним кліма­

сповідуємо принципи чесного партнерства,

том серед перших районів Київщини. Зараз

а обов'язок політиків

у середньому на кожного жителя району

проблеми".

припадає близько тицій.

l

7,5

тисяч доларів інвес­

ця цифра надалі тільки зростатиме.

Будівництво екологічно безпечного під­ приємства,

яке відповідатиме усім євро­

-

знайти вирішення

·

Представник відомої німецької корпо­ рації,

що спеціалізується

на будівництві

подібних об'єктів, Френк Кусатц також не приховував .оптимістичного

настрою

від

пейським вимогам і стандартам, сьогодні

перемовин. Його компанія відзначається

вкрай потрібне жителям як міста, так і ра­

впровадженням новітніх технологій у бага­

йону. Це вже не забаганка, а вимога часу.

тьох країнах світу. Наприклад, зараз прово­

яку

мерська та

проводять

сільські ради.

підприєм­

селищні,

Требухінська

Надаючи підприємли­

вим людям можливість

проявити свої

ділові й організаторські здібності, вони тим самим сприяють створенню нових

робочих

місць і

збільшенню

Ці та інші факти, що свідчать про підприємництва в

економіці нашого краю, були озвучені на зібранні представників підприєм­ ницьких структур сіл і селищ району напередодні їхнього професійного свя­

та. Як підкреслив у своєму висrупі го­ лова

райдержадміністрації

ненко,

владних структур на місцях робить усе можливе для формування сприятливо­

диться поставка обладнання в Сочі, місто майбутньої Олімпіади. Найближчим часом

танні роки · зроблено чимало,

Тому наші фахівці серйозно підійшли до

буде розроблено бізнес-план, у якому вра­

Петро Петрович.

зустрічі з бізнесменами: проведено копітку

ховуватимуться інтереси обох сторін.

му й постійне збільшення

Головне, зараз потрібно усвідомити, що майбутній проект

-

не просто вдала інвес­

Броварському

краї

1,5

комплексу на

4

тисячі голів. І це лише

невелика складова масштабної програ­ ми

перетворення

нашого

регіону

в

справді розвинуту зону для вкладання

вітчизняних і зарубіжних інвестицій. П.П.Іваненко зупинився також

на

інших можливоєтях розбудови народ­ ногосподарського

комплексу району,

зробивши наголос на його величезно­ му потенціалі. Але поставлених цілей здатні досягти за умови цілеспрямова­ ної роботи всієї громади, всіх відділів і

служб. "Ми здатні та повинні жити й працювати краще,

-

зауважив він.

- Але

реальністю це стане тоді, коли спільни­ ми зусиллями, крок за кроком будемо

наводити . порядок у всіх сферах життя. Є всі підстави для того, щоб уже в неда­ лекому майбутньому район наш був не

лише одним із кращих в Україні, але на всьому колишньому пострадянському

· просторі." У відповідності з розпорядженнями голів РДА та райради за значний осо­

го клімату.

-

в

тисячі корів кожна та відгодівельного

го бізнес-середовища та інвестиційно­

Не секрет, що ресурси єдиного полігону із

виготовлено дорожню карту інвестора.

П.П.Іва­

нинішня влада за підтримки

забору сміття "Десна" вже вичерпуються.

роботу, зроблено економічні розрахунки,

надхо­

джень до місцевих бюджетів.

всезростаючу роль

району провела перемо­

вини в Ленінградській області щодо спорудження

Великоди­

Калинівська

Гоголівська, Зазимська,

но делегація

трьох молочнотоварних ферм по

й

Слід також відзначити активну робо­ ництва,

до­

але

користуються попитом у споживачів. ту щодо розвитку малого

тисяч

25-30

ларів США. Тим більше, що нещодав­

лише

дбають про якість товарів і послуг, що Саме питанням утилізації твердих 'побу­

·

Так, на теренах Броваршини за ос­

підприємливих людей юридичних осіб,

сказав

-

Підтвердження то­

-

які

-

кількості

фізичних

бистий внесок у розвиток підприєм­ ництва та з нагоди Дня підприємця

кращих із них відзначено подяками та цінними подарунками. Світлана ОБОДОВСЬКА.

та

організовують

На фото автора:

Голова райради Юрій Кушніренко, кон­

тиція, а один зі шляхів вирішення важли­

власну справу,

й зростання сум інвес­

голова Броварської РДА

статуючи важливість поставленого питан­

вих екологічних і соціальних проблем на

тицій, що припадають на одного жите­

П.П. Іваненко вручає грамоту та

ня, також запевнив, шо на майбутнє буде

користь жителів нашого регіону.

ля. На сьогодні цей показник сягнув

подарунок підприємцю

обрано таку форму співпраці, яка влаштує і

Лариса ШАПКА.

7500

доларів США.

І це не межа. За

з Тарасінки А.М. Реві.

Секрет іхньоrо успіху Саме за високий рівень про­ фесіоналізму, діловитість, напо­

Які складові успіху, за рахунок

легливість, уміння реалізовувати

чого виживає сьогодні бізнес- ці

задумане дякувала міська влада

та інші питання цікавили місце­

представникам віД бізнесу. В.о.

вих журналістів. Наприклад, за­

міс.ького голови Ігор Сапожко

ступник директора

зазначив: "У цей непростий час

Віталій rудзь впевнений, ЩО се­

ви знаходите можливість розви­

крет успіху його підприємства

вати свої підприємства, а зна­

криється у колективній праці. За

вітали

наших

зем­

"Бест"

міський

одинадцять років існування на

ринку "бестівці" отримали свою

інфраструктури Броварів".

армію споживачів,

і наповнювати

Почесними грамотами міськ­

підприємця

ПП

бюджет, долучатись до розвитку

чить

Минулої п Ятниці в урочистtи

Україна", ТОВ "Рітім" та інші.

якісній

завдячуючи

продукції та

Вийшовши

помірній

виконкому було нагороджено ко­

ціні.

лективи ЗАТ "Броварський світ­

рівень, збудхвавши сучасний за­

на

новий

лотехнічний завод "Люмен",

вод, власники торгової марки не

атмосфері вшановували людей, котрі своєю діяльністю покликані

ляків, котрі не бояться брати на

Укоопромторгу, ПП "Бест", ТОВ

забувають і про громаду міста.

зміцнювати

налаштовані на прийняття не­

"Орієнтир

Нещодавно відкритий спортив­

простих рішень і нелегку працю.

"Мрії збуваються", ТОВ "Пері

економічний

по­

тенціал нашої держави. З Днем

себе відповідальність та завжди

Буд-Елемент", ТОВ

-

ний

майданчик

на

території

школи-гімназії ім. С. Олійника з'явився за активної участі під­ приємців.

Позитивом у своїй роботі· ге­ неральний директор ЗАТ "Бро­

варський світлотехнічний завод "Люмен" Ігор Бущик вважає той

факт,

що

підприємство

має

можливість самостійно форму­ вать стратегію і тактику свого

подальшого розвитку. Сьогодні завод з

більш

ніж

піввіковою

історією поставляє власну про­

дукцію

в

Росію,

Білорусію,

Туреччину, Румунію, Польщу та

інші країни. Використання су­

часних матеріалів, впроваджен­ ня новітніх технологій, які не­ одмінно

впливають

на якість

виготовлених товарів, дають змо­

гу тримати свою "нішу" у цj>ому різновиді бізнесової діяльності.

Лариса ШАПКА. Фото автора.


Пересувна nабораторія в Тарасівці

UПановні громадяни! Ситуація з невиробничнм трав­ матизмом на залізничному транс­ порті залишається тривожною. Тому Броварська районна дер­ жавна адміністрація інформує на­

селення про порядок перебуван­ ня на залізничному транспорті з приведенням аналізу невиробни­ чого травматизму залізничних пе­ ревезень у 201 О році. Аналіз стану невиробничого трав­ матизму, nроведений на залізницях України, nоказує, що 70% від за­ гальної кількості потерnілих були

Жителі лошення

а саме на

шого на мапі Броварщипи населе­

гучномовцю.

Не дітей.

Тарасівки,

території цього чи не наймолод­

по

залишайте

без

нагляду

У nоїзді не висовуйтеся з вікон і не викидайте сторонні nредмети, оскільки можете травмувати себе

-

або людей, що працюють на коліях. - Завчасно заходьте і своєчасно

ного пункту проживає найбільша

кількість мешканців Жердівської громади, увагою медиків не обділені.

У селі функціонує ме­

дамбулаторія сімейної медицини, укомплектоваиа необхідними кабінетами, обладнанням і кад­

виходьте з вагона - і тільки nри повній зупинці поїзда. - Перед тим, як увійти в небез­ печну зону, впевніться у відсутності

рами медпрацівників. А ще тут

комотивами, вагонами, вантажними

потяга, лоr.о • .ютива тощо.

мах кваліфіковані фахівці різного

та пасажирським поїздами, мотор­

- При наближенні поїзда зуnи­ ніться nоза межами небезпечної зо ­

травмовані рухомим складом

вагонним

рухомим

-

складом та

ло­

мо ­

норейковим трансnортом, із них nід ч ас ходіння по коліях - З 1%, nерети­ нання колій у невстановлених місцях 39%, а також nеребування у негаба­ ритних місцях - 12%, унаслідок до­ рожньо-трансnортних nригод на nе­

реїздах

- 4,8%,

з

інших

nричин:

ни, пропустіть його і, впевнившись у відсутності рухомого складу, що nересувається по сус ідніх коліях,

Наближаючись до залізничного nереїзду, уважно стежте за світло­ вою і звуковою сигналізацією, а та­

-

кож положенням шлагбаумів . Пере­

гонів, сnробах під'іхати на nідніжці

ходити коліі дозволяється тільки nри

· вантажного рухомого складу, nадін­ ня на пішохідних доріжках, nосадко­ вих nлатформах, травмування елек­ трострумом- більше 13%. За 4 місяці 2010 року по всіх залізницях України сталося 255 ви: nадків, 158 з яких - зі смертельним наслідком . За аналогічний nеріод 2009 року- 279/182, одна дитина до 16 років . Серед nотерпілих 72%- чо­ ловіки, 28% - жінки. При цьому 20% з них отримали травми в стані алко­ гольного сп'яніння. У 2009 р . загину­ ло 8 дітей до 10 років, у 2010 р. тільки в травні- троє дітей. З початку року на Південно-Західній залізниці було травмовано 94 особи, з яких 60 смертельно . На станціях травмовано 45, на nерегонах - 49 осіб.

відкритому шлагбаумі . При відсут­ ності шлагбаума (коли переїзд не охороняється) nеред переходом коліі необхідно впевнитися, що до nереїзду не наближається nоїзд. Пішоходам забороняється: хо­ дити по залізничних коліях; перехо­ диm і перебігати через залізничні коліі nеред nотягом (або локомоти­ вом, вагоном, дрезиною тощо), що наближається, якщо до нього зали­ шилося менше, ніж 400 м; переходи­ ти колію відразу після nроходу потяга (або локомотива, вагона, дрезини то­ що), не впевнившись, що. по сусідніх коліях не nересувається рухомий склад; переходити залізничні пе­ реїзди при закритому · положенні шлагбаума або при червоному світлі світлофора переїзної сигналізаціі; на станціях і перегонах пролізати під ва­ гонами або через автозчеnи для пе­ реходу через колію; проходити вздовж залізничної коліі ближче п'яти метрів від крайньої рейки; проходити по залізничних мостах і тунелях, не обладнаних спеціальними настилами

nричинами

вання громадян є

травму­

nорушення ними

nравил nоведінки на залізничному транспорті. Більшість громадян травмується в результаті неусвідомлення ними можливих наслідків від діі небезnеч­

них факторів на трансnорті та nобли­ зу залізничних колій . Адже залізниця - це зона підвищеної небезпеки, при ­

чому небезnеки двох видів: наїзду рухомого

складу та

ураження

елек­

тричним струмом високої напруги.

Матеріали службо"вих розсліду­ вань, які проводяться за кожним не­ щасним

випадком,

показують,

що

nереважна їх більшість траnилася внаслідок халатного ставлення по ­ терпілих до свого життя і здоров'я. Досвідчені залізничники кажуть: усі інструкцїі й nравила на залізниці на ­ писані кров'ю . Про це свідчить сум­ на статистика травмування .

З початку 2010 р. на станціях Козя ­ тинської дирекціі залізничних пере­ везень, яка розкинула сво"і сталеві струни через територію шести обла­ стей ську,

Київську, Вінницьку, Житомир­ Хмельницьку, Рівненську та Черкаську, сталося 12 випадків неви­ робничого характеру, один з яких груповий . Травмовано 13 чоловік, з яких 12 - смертельно . У цьому спис­ ку - двоє дітей по 11 років . Тому керівництво Броварської РДА звертається до мешканців міст і сіл , прилеглих до залізниці : залізни ­ ця - не вбивця, проте жодні заходи не зможуть захистити будь-кого від власно·і безвідповідальності. Нага­ дуємо вам, шановні громадяни,

-

правила особистої безпеки:

-

при

nереході

через

для проходу nішоходів; пролізати nід

заліз­

ничні колїі та nеребування поблизу них. Привчайте до цього своїх дітей . Пам'ятайте, що залізниця є зоною підвищеної небезпеки і неможливо обгородити тисячі кілометрів ма­ гістралі , як обгороджуються промис­

лошення

про

nодачу

або

Пасажирам

неможливо, бо навіть nри екстреному гальмуванні до повної зупинки поїзд за інерцією про"іде щонайменше 800 1600 метрів. Крім того різке гальму­ вання може призвести до аваріі та травмування багатьох людей. - Будьте уважні при наближенн і nоїзда або локомотива, бо зеконом­ ле ні хв илини можуть коштувати життя. - Не дозволяйте дітям ходити або перебувати на залізничних коліях і поблизу них без супроводу дорослих. - Рухомий склад, який сто"іть, обходьте на відстані не менше 5 метрів. - Не nерелаз ьте nід вагонами.

Будьте уважн і на вокзалах , особливо при значному с купченні nоїздів . Щоб не розгуб итися і не стати жерт-

-

ного огляду місцевих мешканців прибули лікарі персеувної ме­ дичної лабораторії Броварської

ЦРЛ . - Під час nрийому в педіатра та акушера-гінеколога, - роз­ повів виконувач обов'язків завідувача місцевої медамбула­ торії M.l. Пилипенко, - побува­ ло близько п'ятдесяти наших земляків . Серед пацієнтів - чи -

джень було зафіксовано саме по Тарасівці . Такому своєрідному демографічному буму є свої по ­ яснення: село газифіковане, з гарним сполученням зі стол и­ цею. Тож і не дивно, що молоді сім'ї обирають село місцем свого nостійного nроживання. А де є молоді сім'ї , там частіше й лун а-

мало вагітних жінок і жінок із

ють крики новон ародже них.

Що ж, ці слова досвідченого

маленькими дітками. Така увага до нашого населеного пункту аж

медика не

можуть

не

радувати .

вагомішим, коли влада на

потяга; стояти на підніжках і пе­ рехідних майданчиках, відчиняти двері вагонів nід час руху потяга, за­ тримувати автоматичні двері вагонів nід час їх зачинення і відчинення; nроїжджати у вантажних nотягах без сnеціального дозволу; nеребувати в

nотязі у нетверезому стані ; залишати дітей без нагляду на вокзалі та в nо­ тязі; nровозити у вагонах легкозай­ мисті, шкідливі та вибухові речовини; виходити з вагона на міжколійя і nе­ ребувати там nід час руху nотяга; стрибати з nлатформи на залізничні коліі; nроводити на nасажирських nлатформах рухомі і гри; nалити у ва ­ також у

непередбачених

для паління місцях вагонів паса­ жирських потягів; бігти по nлатформі поруч із вагоном потяга, що nрибуває або відходить, а також nеребувати ближче, ніж 2 метри, від краю плат­ форми під час проходження потяга без зупинки ; nідходити до вагона до зуnин яти

потяг ;

ми

р<Ійон ­

предметно

вирішит ь nитання надання ви ­ ла,

адже саме

спричиняє

нестача його

й

не стачу кадрів.

У

керівництва та депутатського корnусу є на м ір виправити ситу ­ ацію на кра ше вже найближчим

часом.

До речі. П одіб ни й за хід м ину­

лого вівторка відбувся і в Богланівській медамбулаторії. А за­ галом такі зах оди nроходял

с м е рт­

слуга в цьому фахівців медичн ої галузі неоціненна. Їхній внесок у

регулярно, і ними охоплені різн і категорії наших співвітчизн иків.

ність. І основну кількість наро-

розбудову Броварщини буде ще

Сер1·ій ВАС Ю К.

то року саме Жердівська сіль­ ська рада ввійшла до четвірки місцевих рад району, де наро­ джува ність

n еревищує

Jf811111;ІІІІІІJІІНІІІ!сІАІИсfіИИ*І1,DІісІІІІИ:'ОііhІСtІ••·ІИФоuМV&: .,, _, . __ _,.

"-~-~~-· "-"~-~-..-; '

, .._,",,д -:>:с::«:-<:-:::,·":>..:::·: ,·• '-~~---~-~-ооf":-··'-""''-:-·--•·-,_/.- , .• ,_,.,•..__ _ _, ..

· _. , - <<-,::-:~cjJ-«-A'·· =: .;. .- ..... >.

· : :,:__, .-· . :: -·~Е'(-.":,0,,-і'"' ;- -- ;;.--"~·- ,,-.-..v-

·_ --.-:.- .v-;<-">X>-••···~; -.- --'~·.;;.. --'-• ·'''· · •, _; _

- : --

·

· ...

. ·

,.

Основні nоказники з роздрібної торrівnі м. &ровари та &роварськоrо району за січень - червень 201 О року Броварсм.w! ріІіk>н

м. Бров~ри тис . г

н.

тис . гр н.

287929.5

138779.7

282597,7 5331.8 5.5

135029,1

101.7

89.9 133478.9

3750,6

2.6

244781,0

nр и н е с е м о

Стан виnnати заробітної nnати в м. Ііровари та у Ііроварському районі на 1 серnня 201 О року м . Брова ри

користь

сусп ільству, відведе мо б іль і страж­ дання від наших співвітчизників. Керівництво Бро в арської рай ­ держадміністрацїі дякує Жителям Броварського району за обереж­ ність та дотримання nравил осо би ­

стої безnеки на залізни ці .

Володимир ДВОРСЬКИЙ,

керівник апарату адміністраціі.

Б рова рс ький

Дов ідково:

~----------------~----~--~---------------------,~--~~~~--+---~р~а7й~о7н~--~~К~иІв_с_ь_к<_ а _о_б_л_ а~ть ~~~~~~~~~,~~~~~~~~~--~~-6~8=2=3~,8=-~--~5~0~ ,0~---+-- 4136~§___

6823.8 3739.3

з неї нара хо ван ої за nеріод з початку року підприє мства-банк

50.0 50 .0

35738 .2 27036,8 3256.8 2372 ,6

и

економічно неактивні Темпи зміни суми забо рго ваності у % до суми заборгованостіна

--~--~9~6~,8~--+---~8~3,~5__~----~8~6.з---l

1 липня 2010 . 1 січня 2010 р.

11 6.3 .=-----1_

135.1

Темn ~1 зміни суr.·1И заборгова н ості економічно активних підп иємств

% до

са ­

мостійно перевозити ручну поклажу зас.обами , які nризначені для переве­ зення пошти або багажу працівника­ ми пошти та залізниці; розміщувати ручну поклажу в тамбурах вагона, ко­ ридорі салону, проходах купе та в проході вагона nриміського потяга . За вдяки сnі в n раці кожного гро ­ м адян ина

-

мі с цях

Справді , демографічна ситуація нашого пристоличного регіону постуnово поліnшується. І за-

ніяк не випадкова, адже минуло­

час руху потяга ; висуватися з вікон вагонів і дверей тамбурів nід час руху

а

на

пускникам меди чних вузів жит­

проїжджати на дахах, підніжках, пе­ рехідних майданчиках вагонів; захо­ дити у вагон і виходити з вагона nід

потя гів,

і

забороняється:

nовно"і зупинки потяга; без потреби

авто,

От і минулого вівторка до Та­ расjвки для проведення медич­

прибуття

са мо в ільно

як

надати консультацію, але й при­

nотяга до його повної зупинки.

пини ти

nоїзд,

та медичних закладів

столиці, котрі готові не тільки

реїзд, коли шлагбаум починає закри­ ватися; підніматися на дах nотягів, локомотивів, вагонів тощо; класти на рейки залізничної коліі будь-які пред­ мети; підходити ближче, ніж на nів­ метра, до краю платформи після ого­

ло ві об'єкти . Необхідно знати, що зу­ в ідразу

профілю з центральної районної

лікарні

закритим шлагбаумом на залізнично­ му nереїзді, а також виходити на nе­

гонах (у т. ч. в тамбурах) nриміських

Дотримуйтесь nравил особистої

безпеки

часто бувають на виїзних прийо­

значити курс лікування.

nереходьте.

nадіння при посадЦі та висадці з ва­

Основними

3

Середа, 8 вересня 201 О року

НОВЕ ЖИТТЯ

96,8

83.5

85,1

136.2

х

1006

64

124.8 12918

6783

78~1----~--~2~7~ 6~ 7--~

За доруче нням

-

Наталія МАКСИМ ЕНКО,

начальни к уnравління статистики ·і Бро ва рс ькому район і .

відnовідно до За~ону України nолітичні nартії в УкраїнІ З червня ку взято до в ідом а інфор м ацію

.. Про

20 10

npo

ро ­

зміну

керівни ка Броварського міського осередку ПартїІ Малого та середн ього бізнесу Ук­

раїни, а саме: керівник організаціІ

-

Є вген

Міністр ів України в ід

2З. О6 . 2 0 10). Юриди чна

адреса :

Незалежності, З. - відnовідно до

м.

Бровари , буль в.

України

" Про

Петрович Пікож.

назви та керівника Броварс ької міської ор­

- відnовідно до Закону Укр аїн и .. Політичні nартїІ в УкраїнІ 2З червня 2010

ганізації політичної nа ртїІ .. Наша Україна.. , а са м е :

року зареєстро вано Броварську міську ор­

n олітичної nартїІ

ганізацію

Сергій В італійов ич Чернов .

Політичної

nа ртії

.. Зеле н І

у

Київській області .

-

Кері вник організації рович

Талимончук

-

Олександр Дмиї­

(свідоцтво

N2 157

від

міська

.. Наша

статутів

орга ніз ація

Україна.. ; керівник

відnовіДно до Положення

реєстрацію

лиnн я

-

npo державну

територіальних

гро­

м ад , затвердженого nостановою Кабінету

Броварс ького

-

27. 07.1998

р.

Ng11 50

ро •.у зареєстрова но Статут

20 10

територіально·,

Закону

nолітичні лартїІ в УкраїнІ 12 лиnня 201 О ро ­ ку взято до відома інфо рм ацію npo зміну

Бро варс ь ка

12

громад~

сел z

Требух і в

району Київс ько ,· області .

в щп овщно

до

Зако ну

об'єднання гром адя н ..

14

Україн и

ли nня

2010

.. П ро ро ку

с касовано заnис п ро л егалі за ці ю шля хом

nовідом ле нн~ осередку

npo

зас нування

Всеук р аїнсь кої

місцевого

гром адс ької ор ­

ганізації .. Національ н ий комітет п о боротьбі з

ко руnціє ю..

Київсь кої

в

област і

Б ровар с ько му

-

Управління

варсь кому районі Київської області .

ра йоні

у

Бро­


4

СереАа, 8 вереси• 201 О року

НОВЕ ЖИТТЯ -

консул Болгаріі, мер міста та журі

видатні яких

rостинний фестива11ь

майстри

культури,

і хореограф відомого балету

-

'Тодес". З 1-0-ї ранку до вечора змагалися

54

21

години

колективи ,

19 22 дуети . Скільки було хви­ лювань! .. Та ось і нагородження: "Престиж" - І премія, Вероніка Оща­ повська - І премія, Анна Кириченко солістів,

пре·мія .

11

Молодці!

нагороди ,

Діти

дипломи,

отримаnи

медалі,

"Пре­

стиж" запросили в Чехію та Санкт-

.

Петербург, а Вероніку Ощаповську в

ПРЯ""ИІЙІ ТЕІІЕСІ»ОННИІЙІ ЗВ'ЯЗОК, ВИІЗНИІЙІ ПРИІЙІО"" rРО~ЯН

серед

Іспанію

Іспанію

і

Санкт-Петербург.

поїде

й

Анна

-· В

Кириченко .

Віримо, що там Броварський район

17 вересня 201 О року з 10 до 11 години в Заворицькій сільській раді проводит.име виїзний nрийом громад~н застуnник голови райдержадміністраціІ' Олександр Володимирович Онаwко.

21 вересня 2010 року з 10 до 12 години в Калинівській селищній раді проводитиме виїзний nрийом громадян голова райдержадміністраціі Петро Петр_9вИч Іваненко. 22 вересня 2010 року з 16 години в КП "Броваритеплоенерго­ мережа" за адресою вул. ГруШевського, 3-а , буде проводити виїзний nрийом громадян виконуючий обов'язки міського голови Ігор Васильович Сапожко.

теж виступить гідно .

... Море, та

сонце, басейни , екскурсіі

гарний

відпочинок

неперевершені

доповнили

враження

на­

22 вересня 2010 року з 10 до 12 години відбудеться nря­ мий телефонний зв'язок з начальником Центру електрозв'язку N2 1 КОД ВАТ "Укртелеком" Сергієм Михайловичем Акуліним

за тел.:

5-21-21.

·

прикінці літа. Тож хочеться сказати

велике

спасибі

сільради

Лідіі

голові

22 вересня 2010 року з 14 до 15 години буде nроводити

Літківської

Аркадііані

Пінчук,

фінансовому директору фірми "Ве­

прямий телефонний зв'язок з жителями міста застуnник міського

голови Василь Олександрович Андрєєв за тел. 6-15-97.

ка" Олександру Андрійовичу Степа­ З м.

22

по

серпня в Болгарії в

29

Кранєва

проходив

V

Міжна­

Серед представників нашої держави

ненку та президенту ТОВ "Корпо­

були

рація

й

Зразковий

родний фестиваль "Слов'янський

"Престиж"

вінець", на якому змагалися діти

культури

з різних країн світу

Калинівської школи фестиваль завітали

Росії,

Молдови,

-

БілорусІї,

ГрузІЇ,

України.

колектив

Літківського

та

ансамбль

будинку

"Ніка-Дане"

мистецтв .

почесні

На гості :

розвитку

Анатолію

Київської

Івановичу

області"

Остапенку

за

фінансову підтримку дітей під час

27 вересня 2010 року з 10 до 11 години в Княжицькій сільській

участі у фестивалі .

Вероніка РУДНЄВА.

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО­ РОСІЙСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "В.В.ІМПЕКС" повідомляе, що повідомлення про скликан­

ня Загальних зборів акціонерів, опубліковане

02.09.201 Ор.

у ви­

даннях

"Відомості

N!161 та N!25-26,

'"Броварська панорама"

ти

ДКЦПФР"

спростовується. Вважа­

дійсним

наступний

текст

- про визначення депозитарію , · який буде обслуговувати випуск

-

мен т ,

-

про припинення діі договору на

ти припинення ведення реєстру;

відбудуться загальні збори

вул. Дорогожицька, буд.

Київ,

1.

1.

Про

nереведення

про

затвердження

повідомлення

про

випуску

акц1и Товариства з документарної форми існування в бездокументар­ Н)' форму (дематеріалізація випус­ ку) та за,-вердження Рішення про

дематеріалізацію , в тому числі :

розсилки

дематеріалі ­

акціонерам

товариства ;

про

визначення

що посвідчує особу,

ставникам

акціонерів

-

пред­

документ

лену

способу

повідомлення акціонерів товарист­

у

порядку,

встановленому

перед

смаженням

-

вона

стане

твердою і втратить смак. - Щоб відбивні були смачн і шими ,

за годину-дві до смаження змажте іх сумішшю оцту й оліі. - М'ясо дЛЯ закусок слід класти в окріn і не виймати одразу з бульйону , а дати йому охолонути . - Переварений бульйон втрачає смак та аромат. М:ясний бульйон варять не більше 2 годин (тільки кістковий можна варити до З годин). - Салити бульйон nотрібно відразу , до того ж краще недосолювати,

якщо на його основі варитиметься

суп , борщ. Додавати сіль треба, коли все буде готово . - Як дізнатися , чи свіжа риба? Ду­ же просто . Покладіть їі у миску з

ЖИТТЯ»

-

та районної

Ознайомитися пов'язаними

з

з

документами,

порядком

денним

м . Київ,

18-00

за адресою:

вул .Дорогожицька,

каб . 16 (тел. дЛЯ довідок

буд.1,

537-48-49).

директор ЗАТ СУРП "В . В . ІМПЕКС" .

на замІтку

~!!E.>~~=!lli!"-' колектив редакціі газети, районна ради, районна

жавній вого

рами акціонерів рішення про дема­

rосnодині

• rо11овноrо службі або

стає білим і набуває запаху сала. - Коли швидко варять яйця в кип ­ лячій воді, білок твердіє швидше, а жовток

-

nовільніше.

Якщо

ж

повільно - навпаки . Час варіння яєць: натвердо - 7 хв . , "у мішечок" - 5 хв . , не натвердо - З хв. - Яйце nри варінні не лопне , якщо тупий його кінець перед оnускан­ ням у воду проткнути голкою .

-

Щоб дріжджі зберегти надовго,

дс;>сить покласти їх у борошно або дрібну сіль. - Пиріг розрізайте лише після то­ го , як він охолонув .

Якщо випічка не виймається з форми , опустіть їі на кілька хвилин

-

у гарячу воду від стінок.

-

пар відділить тісто

АДРЕСА:

в. о.

РЕДАКТОРА

Валентина

КОВАЛІВСЬКА

органах

Охорона

охорони,

кий рівень безпеки та оперативності . Відділ монтаж,

Заяви . подавати протягом місяця з дня опублікування оrоnоwення

Плями від шоколаду можна

го сnирту або змити дуже солоною водою. Застарілі плями на білих речах слід nросочувати перекисом водню 10-15 хв . , потім одяг треба прополоскати в холодній воді. - Плями від чаю або кави потрібно видаляти за допомогою щітки, змо­ ченої в теnлій воді . Після цього річ треба промити в теплому мильно­ му розчині, прополоскати в теплій , а потім холодній воді. На такі плями на світлій тканині потрібно нанести підігрітий гліцерин на 15-20 хв. Потім промити це місце теплою во­ дою й висушити рушником . - Плями від лаку треба видаnяти сумішшю ацетону й денатурату , які слід узяти в рівній пропорціі, або винним спиртом .

Олександр ЛИТВИНЕНКО, лікар-санолог санітарно-гігієнічного відділу Броварської СЕС .

Заступник редактора:

Відділи: в\пділ з питань сільського госrюдарства бухгалтерія, лрийом оголошень

4-04-81 ; 4-23-26.

Наша адреса: Київська обn., м. Бровари, вул. Кірова, 26-А.

вул.

4-13-69.

Тел.: 4·20-88; 5-05-33; 4·12-02; 050 381-84·63; 067 -979·З6-15 .

: ;;; Втрачене nосвідчення на дитину-інваліда до : : 18 років серія Аf.Ь N!073642 від 20.12.2007 р., : : видане на ім~ Вікторії Володимирівни Лоnаткіноі, : , вважати неДІИсним . 1 : .,; Втрачене nільгове nосвідчення, що : : ПР.Ирівнюється до nосвідчення vчасника боиових : ,дІЙ Г-284045, видане УП та С3Н м. Бровари

1

1 вважати нед1исним .

1

1 ~501698,

'

: 10.05.1996 Р.с на ім'я Ольги Юхимівни Волошиної, :

ТОВ "БАЛАНС

ArPO"

МІНЕРАЛЬНІ

ДОБРИВА (сепітра, карбамід,

-

зі

складу

в

м.

Sровари ,

м. БорисnіЛь, м . Миронівна;

-

доставка

машинами

в

fi Втрачене свідоцтво на право власності на : :нерухоме майно ЯЯЯ ~923593 , видане : • виконкомом БроварсЬ«оі місЬ«оі ради на ім'я Віри • ~ І}>~г~~в~~ ~р~и~~в~~~:~~!~·- ____ _1

.:. Втрачене свідоцтво БроварсЬ«оі міської : 03.03.2005 : 1 р., видане місЬ«районним уnравлінням юстиції, • : вважати недійсним. :

:

гос­

з доставкою на подвір'я ; вагонними нормами .

Броварська міська рада вете­ що 4 вересня 2010 р . на 88 році життя пішов у вічність наш бойовий то­

(044)407-20-36, (067)505-1 З-82.

Тел.:

Продам монітор

ранів з сумом сповіщає,

Weewsonic 20 ДІОімів 2030 WМ,

відІІінному стані. Теа.:

варищ учасник Великої Вітчиз­

(063)678·63-73 - Серrій.

няної війни, полковник

ІВАН АНДРІЙОВИЧ КОРЖИК . Висловлюємо глибоке співчут­

Куплю ділянку або недобудований буди­ нок у Броварах .

тя рідним та близьким покійного.

Ten.: (099) 981·68-00.

НОМЕР НАБРАНО

4·04·81.)

Друк офсетний.

І ЗВЕРСТАНО У КОМП'ЮТЕРНОМУ ЦЕНТРІ

Віддруковано:

«НОВОГО ЖИПЯ"

ТОВ •Броварська друкарня" Тел. :

newlife@meta.ua

- РедакцІ• не звежди nоділІІЄ позицію авторів. - Зв точність внкладеннх фактів sідповідае аsтор. - ЛнстуавннІІ з читачамн - на сторінках rвзетн . - За зміст реклами відпоаі.Qвпьність несе

видане УП та СЗН м . Бровари на ім'я

~ ~~·~_.І!а~и!~~и_С_?~о~и.: !в!~а~-~~~с~~м.:. ___ ]

:організаЦІї nартіі ·свобода" ~10 від

nодарство;

-

·---------------------------· ·---------------------------· : >і Втрачене nосвіДчення ветерана nраці АГ : :

нітроамофоска та ін.)

07400, Київська обл . , м . Бровари, бульв . Незапе)І(JІостІ, 2.

4-03-76.

м. _ Бровари,

Тел:

2,

постачання,

обслуговування

систем охоронної сигналізаціі та віде­

роботи

мовою.

адресою:

забезпечує гарантійне

онагляду .

в державній службі або в органах місцевого самоврядування на посаді nровідного сnеціаліста не менше 1 року чи в іншій структурі на відповідній посаді не менше З років; знання ПК високого рівня користувача (Word, ЕхсеІ, Інтернет), вільне володіння українською

Шевченка,

технічна

них лініях з виїздом групи затримання

~: громадянин України, освіта

за

супровід коШтів,

та реагування, що забезпечує висо­

в місяць.

повна вища економічна ; стаж

форм

охорона по радіоканалу та телефон­

оренди та nриватизацІІ

888 грн.

різних

гою фізичноі міліцейськоі та цивільної

посаді

nровідного спеціаліста не менше 1 року; знання Кзпп України , досвід ведення діловодства та кадрової роботи в держ­ службі; знання ПК високого рівня корис­ тувача (Word, ЕхсеІ, Інтернет), вільне во­ лодіння українською мовою.

з посадовим окпадом

об 'єктів

власності здійснюється за допомо­

місце­

на

пропонуе

протерти розчином нашатирно­

(Редактор:

e-mail:

в

в місяць.

• ronoвнoro cneцianicra віІІдіпу Якщо м'ясорубку сушити на плиті або в теплому місці , вона по­ темніє, а ножі швидко затупляться . - М'ясорубку легше вимити, якщо після м'яса пропустити через неї цибулину або шматок хліба . - Видаnити накип у чайнику можна за . допомогою соди й оцтової есенції. Після того, як вода заки­ пить, додайте соду (2-2,5 ст. ложки на 1 л води) й кип'ятіть 30-40 хв. Злийте, наповніть чайник чистою водою й додайте оцто­ вої есенціі (0,5 склянки на 4 л води). Кип'ятіть ще 20-30 хв ., а потім почистіть - розм'якшений шар накипу легко зніматиметь­ ся . зі стінки чайника .

-

Масло й маргарин зберігають у непрозорому посуді . Під ді єю світла верхній шар цих продуктів

888 грн.

самоврядування

*

-

cneqlaІІina

fru.МQ[И: громадянин України, освіта вища за освітньо кваліфікаційним рівнем спеціаліста ; досвід роботи в дер­

до

теріалізацію акцій .

ній 2-3 надрізи, тоді вона збереже форму, а шкірка не відвалиться.

ради оголошує конкурс нв

дні з

9-00

&роварс~кий віддіп Державної сnуж6и охорони при ГУМВС Украіни в Киівс~кій обnасті nропонує надійну охорону ціnодо6ово

заміщення вакантної посади з посадовим окпадом

П.А. ЧЕТВЕРИКОВ,

водою: свіжа риба відразу потоне, а несвіжа сnливе на поверхню . - Коли смажите рибу, зробіть на

Управління комунальної власності Броварської міської

зборів , акціонери можуть в робочі

ва про прийняття загальними збо-'

газета Броварських рад ,

ІоаІйU~ІНОЇІ де ржавної адмін істрації .

ЗО вересня 2010 року з 10 до 11 години буде проводити прямий телефонний зв'язок з жителями міста заступник міського голови Григорій Павлович Голубовський за тел. 5-34-35.

чинним законодавством України .

НОРИСНІПОРАДИ - Перед тим , як смажити картоплю у фритюрі, підсушіть їі рушником; тоді вона матиме хрустку кірочку . - Картопляне пюре не можна роз· бааляти холодним молоком . Від цього воно втрачає смак і набуває синюватого відтінку . - Щоб капуста не була сухою, пе­ ред смаженням трохи їі проваріть. - Коли варите кашу, у воду слід спочатку nокласти сіль, а вже потім круnу. Кашу краще варити не в емальованому посуді, а в каст­ рулях із алюмінію чи не­ ржавІючої сталі. - Щоб з'ясувати, чи . якісне м'ясо, треба натиснути на ньо­ го пальцем. Якщо ямка, що ут­ вориться , швидко вирівняється - м ' ясо свіже. - Щоб м'ясо чи риба добре підрум'янилися і не прилипали до сковорідки, обсушіть їх рушни­ ком nеред тИм, як смажити. - Печінку в жодному разі не саліть

29 вересня 201 О року з 1О до 11 години буде проводити прямий телефонний · зв'язок з жителями міста виконуючий обов'язки міського голови Ігор Васильович CanO)I(J(O за т~л. 5-32-47.

що посвідчує особу, та довіреність

зацію дЛЯ розміщення в офіційно­ нальної

28 вересня 2010 року з 16 години в ЗОШ N!!10 за адресою вул. Черняховського, 17-а, буде nроводити виїзний прийом громадян заступник міського голови Лариса Миколаївна Виноградова.

на право участі у зборах , оформ ­

тексту

му друкованому виданні та персо­

Порядок денний:

до

рам необхідно при собі мати доку­

(надалі

10:00

09:30

раді nроводитиме виїзний nрийом громадян застуnник голови райдержадміністраціі Анатолій Володимирович Деменко.

Для участі в зборах акціоне­

10:00.

паперах власникам акцій товариства;

ведення реєстру та визначення да­

акціонерів за адресою: м.

Реєстрація акціонерів та їх пред­

ставників відбудеться з

про визначення зберігача , у яко­

ЗАТ СУРП "В.В:ІМПЕКС"

- Товариство) повідом­ 25 жовтня 201 о року о

нової редакціі

го будуть відкриті рахунки в цінних

повідомлення:

ляє, що

Затвердження

2.

статуту Товариства.

акцій товариства , що підЛягає де­

матеріалізаціі;

27 вересня 2010 року з 10 до 11 години в Калитянській селищній раді nроводитиме виїзний nрийом громадян перший заступник голови райдержадміністраціі Василь Михайлович Кукwин.

4-22-56

Г азе1 а ниходи 1ь з

17

Д е н ь

квітня 19З7 р. в и х о ду

субота.

Зам. Тираж

1510 2950 прим .

#71 2010  
Advertisement