Page 1

Бровар.........,ині

Виходить з

17

квітня

1937

добробут

-

і

б.І"Іагопо.І'Іуччя!

року

вересня

16

ІіРОВАРАМ-

2009

319

пишаються

благоустрою, озеленення, за­

v номері:

подарства,

КП

"Служба за­

також

не

Наші ювіляри

оминули

уваги

рідним містом. І це справді

безпечення

са­

мовника", служб виконкому

учасників суботника. Міські

відповідає дійсності. Приємно

нітарного стану і підтримки

та споріднених структурних

старшокласники

прогулюватись у вільиу хвили­

громадського порядку.

підрозділів були очищені від

свої пришкільні майданчики

ну затишними пурними

че­

Уже стало традицією про­

побутового сміття. Не сиділи

та

водити у місті дні санітарної

тоді без роботи й представни­

парку "Перемога", адже чи­

активно

попрацювали

Споглядаючи .тиіські пейзажі,

очистки, більш відомі в на­

ки підприємств та різних ус­

мала кількість святкових за­

роді як "суботники". Цей по­

танов

ходів відбудеться саме на йо­

не витвір природи, а резуль­

зитивний

тат

ностальгічних

діяльності дбайливих

досвід

далеких

радянських

Вони

нпоряд­

ковували прилеглі території,

як,

наприклад,

працівники

тавників середнього та стар­

заводу ''Торгмаш". Не так ак­ тивно, як хотілося б, долу­

належному стані міські квар­

шого

покоління)

чається до прибирання місце­

тали, потрібно постійно три­

часом

активно застосовуєть­

часів

людських рук. Адже, щоб підтримувати у

(особливо для

предс­

останнім

ве

населення,

та

все

ж

пос­

мати руку на пульсі, лише у

ся у Броварах. І головне

він

тійно фіксується збільшення

співпраці відповідних служб

дієвий, бо його результатив­

кількості свідомих броварчан,

з місцевим населенням мож­

ність фіксується відразу ж.

котрим небайдуже, як вигла­

на розраховувати

на якісну

-

Начальник спецвідділу

з

дає рідне місто. Одна з голов­

віддачу. А позитивні резуль­

контролю за станом благоуст­

них міських артерій

тати, дякуючи спільним зу­

рою та зовнішнім дизайном

Кутузова була впорядкована

силлям жителів нашої грома­

міста

Бернацька

саме силами мешканців міста

наприклад,

та КП "Служба замовника".

ди

і

місцевої

констатуються

рівні.

влади, на

Доказом

підбиття

уже

високому

цього

стало

Світлана

розповідає,

що,

напередодні святкування дня

Незалежності

України,

у

вулиця

-

Не менший обсяг робіт був виконаний під час "суботни­

Кабінетом Мініст­

серпні місяці, багато наших

ка", що відбувся

рів України підсумків всеук­

земляків долучилось до при­

напередодні Дня міста, яке

раїнського конкурсу "Насе­

бирання

всі

лений

парків, скверів, прибудинко­

найближчим часом. Основні

благоустрою і підтримки гро­

вих

сили були кинуті на впоряд­

мадського порядку" за

совського,

пункт

найкращого

2008

рік. Серед великих і малих міст України та їі сіл і селищ наші

Бровари

були

відзна­

чені за роботу з поліпшення

міських

територій.

вулиць,

Вулиці

Кра­

Черняховського,

ми

будемо

кування

12

вересня

святкувати

вулиці Олімпійсь­

го території.

Спортмайдан­

з ГО "Реальні справи". Власники

та

2

Юрій Луценко

працівники

МАФів (малих архітектурних

про очищення

форм), котрі проводять свою

8

діяльність у місті, також ви­ конують кожний свій обсяг

Громадська

комісія з питань розвитку та благоустрою територій,

V

8

МlЛІЦеUСЬКUХ Ла

робіт. Напередодні постійна Зе­

.., приимальІlЯ

мельних відносин, архітекту­ ри, будівництва та інвестицій за участі депутатів міськради й відповідальних працівників

Основні тези

виконкому здійснила деталь­

резолюци серпневт

...

не обстеження подібних зак­

Броварах.

Порушення

..

конференції освітян

ладів, котрі функціонують у

пра­

сторінка

вил благоустрою констатува­

З

лись практично біля кожної

парк "Перемога" та майдан

реконструкційні роботи. Ву­

торговельної точки:

Свободи силами працівників

лиці

відсутні зелені насадження,

житлово-комунального

Шевченка, ділянка Кірова

гос-

сторінка

ленка, опікувались активісти

кої, яка цього річ переживає Чкалова,

Знову про субсидії

чиком, що на вулиці Коро­

Київс~ка, Лагунової та інші,

Гагаріна,

марафон «Зазим 'Є>>

в

що милують око, розумієш: це

міста.

Міжнародний

прибрали

алеями.

вулицями,

парковими

належного

N2 71 (10088)

Сьоrоднї

rотові до свнткvваннн дни міста Броварчани

року

чи

то

Броварам

не збудована доріжка до вхо­

Святкові заходи

ду у заклад, чи пошкоджені тротуарні плити або асфальт­

не покриття та інші.

Кримінальна

.

Згідно з правилами благоу­ строю підприємства та влас­ ники

індивідуальних

динків зобов'язані рати

прилеглі

довжину

- 379!

хронІка

бу­

приби­

території:

Реклама, оголошення

в

- у межах їх ділянок, - до середини ву­

сторінка

4

у ширину

лиці,

провулка.

При

нобічній забудові

од-

ІШ ~1@1

у межах

~

повного профілю вулиці. На-

~

лежний санітарний стан

~

-

потрібно підтримувати на відстані 20 метрів від межі відведеної ділянки.

~ ~ ~

.

Читайте ""

11

1 передплачуоте ~

"НОВЕ ЖИТТЯ"! І Шановні читачі! ~ Передплатити нашу ~

Святкуючи День міста, ~ газету ви можете з будь- ~ броварчани вкотре впевнять- ~ якого місяця 2009 року у ~ ся, що пишаються вони Бро- ~ відділеннях зв'язку і лис- ~ варами недаремно.

Лариса ШАПКА.

НОВИНИ ИVПЬТVРИ

8

вересия у Броварському традиційна

Радяться кnу6ні nрацівники

РБІ( відбулася

нарада-семіиар клубних пра­

цівників району. В її роботі взяла участь керівник апара­

до осінньо-зимового періоду

культури і сценічних розро­

ти за вислуги років клубних

ту райдержадміиістрації

р., ознайомилися з

бок до свят. Культпрацівни­

працівників. Культпрацівни-

планом основних районних

ки

заходів на вересень

підготовку

2009-2010

О.Г.Малишевська. Директори будинків куль­

тень,

тури

інструкції з техніки безпеки

та

пунктів

клубів

населених

району,

художні

опрацювали

-

жов­

вимоги

керівники

на робочому місці та під час службових відряджень, умо­

гуртків доповідали про стан

ви надання методичної допо­

підготовки закладів культури

моги

керівники

та

працівникам

закладів

також

радилися

ки району

готують звернен­

районного

ня до Міністерства культури

свята з нагоди Дня парти­ занської слави та Всеук­ раїнського дня бібліотек.

з цього питання. Попереду у

Великий

до

про

інтерес

в

учас­

ників наради викликало пи­ тання оплати праці та допла-

нас,

як

завжди,

напружена

творча робота. Ганна УНГУРЯНУ, начальник відділу культури і туризму РДА.

~ тонош за місцеМ прожи- ~ ~ вання! ~ ~ Дnя ~ індивідуаnьних ~ ~ nередn.nатників ~ (індекс 35064): ~ 1 місяць - 4 грн. 26 коп. ~ Д.nя nідnрИЕМС'ІВ ~ та орrанізацій ~ 61285): ~ 1(індекс місяць - 5 грн: 86 коп. ~ llpo невчасну досrпавку ~ ~ газеrпи повідомляйrпе ре­ ~ дакції газеrпи <<Нове

І

ЖUlnЛІЯ>>.


2

СереАа,

16

вересня

2009

року

НОВЕ ЖИТТЯ

ЮВІJІ~І. : Яку б посаду не обіймала людина, важливо - бути потрібною людям, отримувати задоволення від своєї праці. Два ювілейні дні народження - 90 і 65 років. Дві жінки з біблійними іменами. Різні життєві долі. Знайом­

&роварщина приймапа марафонців Близько п 'ятисот учасників із десяти краін не тільки ко­ лишнього СРСР, але й Європи та Азії взяли участь у першо­ му міжнародному сільському марафоні "Зазим Є·~ який 5-7 вересня пройшов у Зазим 'і. Вперше в історіі Броварщипи випробувати свої сили ua дис­ танціях 500, 1500, 10 ООО метрів і в марафоні прибули не тільки наші співвітчизни­ ки, але й представники Біло­ русії, Росіі, Азербайджану, Вірменії, Англії, Китаю ... Організатори цього яскра­

теся: Ганна, Марія ...

вого свята спортивної майс­

Цими днями у колі рідних, друзів і колег відсвяткувала своє 90-річчя красива, мудра, енергійна жінка Ганна Пи­ липівна Прима. 8 вересня в своїй затишній оселі вона приймала вітання і подарунки від міської влади, депутатів, колег з ветеранської орга­ нізації. Виконуючий обов'язки

міського голови І. В. Сапожко від усієї міської громади при­ вітав ювілярку і вручив у пода­ рунок пральну машину.

Від

імені колег її вітали головара­

ди ветеранів Г.Я.Кир'ян, його заступник Т. Ф.Шкурко та розповіли

журналістам про невтомну багаторічну гро­ мадську роботу Г.П.Прими.

.. .Почувши дату народжен­ ня Ганни Пилипівни - 5 ве­ ресня 1919 р., хтось з моло­ дих подумає: "Як давно це було!" і спробує, згадавши шось зі шкільної програми про ті роки, уявити життєву дорогу цієї жінки. Так, то були буремні, важкі часи. Г.П.Прима - з бага­ тодітної родини. Народилася на

Чернігівщині,

у

с.Бере­

занка Ніжинського району. У 20-х роках тиф скосив дідуся,

батька

й

матір

маленької

Ганнусі, і шестеро дітей за­ лишилися сиротами на руках

у бабусі. Нелегким було ди­ тинство, на молоді роки ви­

пала війна. Ганна Пилипівна розповідає: "На фронт брали через військкомат, а ми йшли за покликом серця. Чо­ ловік під час війни був політ­ руком батареї, брат Іван Ко­ черга - начальником штабу партизанського загону "За

Батьківщину". Що мені зали­ шалося робити? Іти у під­ пільники ... ". Півстоліття, з 1958 року Г.П.Прима мешкає у Брова­ рах. Усі ці роки тепло свого серця і енертію душі вона віддає людям. 23 роки була прозаштатним працівником соцзабезу, багато років очо­ лює два ветеранські осередки - партизанів та своєї рідної вулиці Матросова. "Працює краще за молодих!" - конста­ тують колеги з ради вете­ ранів. На наше запитання про секрет довголіття Ганни Пилипівни їі донька Любов Миколаївна відповіла: "Він у доброті- до родини, долю­ дей". "Я завжди з молодими!" - констатувала й сама юві­

u

лярка.

Отож, щастя вам, здоров'я і бадьорості, шановна Ганно Пилипівно, ще на довгі і довгі роки!

телем у молодіжному гурто­

житку в Комі АРСР. Після повернення в Україну прий­ шла на Броварський райву­ зол зв'язку, де працює і нині. Дев'ять років працювала лис­ тоношею, 21 рік - операто­ ром служби <<09>>. Після вихо­ ду на пенсію ("заслужений відпочинок" тривав всього один місяць)

u знову

запро­

сили на роботу до відділення

поштового зв'язку, і ось уже

років працює листоно­ шею. Сказати, що ця робота

10

важка,

Миколаївну Забо­

лотну знає чимало броварців. І

саме сьогодні, у день свого річчя,

вона

отримає

65-

щирі

вітання від багатьох з них

-

родичів, друзів, колег по ро­ боті, своїх абонентів.

... У цю професію,

якій нині

віддано майже сорок років,

Марія прийшла у

26

Після

спочатку

семирічки

років.

працювала у столиці, вихова-

на держадміністрація та За­ зимська сільська рада, й чис­ ленні спонсори, зробили все, аби гості не тільки продемо­ нстрували свої спортивні та­ ланти, а й познайомилися з

красою нашого Придесення, гостинність і щи­

відчули

рість його людей. Забіги проходили на те ри­ торії відомчого санаторію

"Хвиля". Саме тут і пройшло 6 вересня урочисте відкриття змагань, на якому були при­ сутні голова Броварської РДА А.М. Мазур, очільники сільських і селищних громад, почесні гості з різних спор­ тивних інстанцій- від район­ них до міжнародних. Після цього було дано старт зма­ ганням. Марафонці пробіга­ ли три кола територією сана­ торію,

а

потім

долали

дистанцію лісовими стежка­ ми. Через кожні п'ять кіло-

невдячна,

негрошо­

вита - не сказати нічого. Не хотілося б у день народження про проблеми. Але вони в цій професії є. Сумки дійсно важкі, проблем їй та коле­ гам додають домофони. Ключів від під'їздів обмаль. . . . Настане рщюк, і знову Марія Миколаївна принесе

u

нам пошту

-

листи читачів,

періодику. А поки що у неї свято. Вітаємо щиро! Валентина КОВАЛІВСЬКА.

ти. Так, на дистанції

кіло­

метрів представниця Білоцерківщини здобула пе­ ремогу з результатом

44

хви­

лини 55 секунд. У чоловіків найсильнішим був Віталій Рибак із· Чернівців. Високі

прекрасний настрій для учасників змагань. Вони

роз'їжджалися

по

своїх

домівках із надією знову зустрітися наступного року в гостинному нашому краї. Хочеться вірити, що так і бу­ де:

перший

міжнародний

сільський марафон "Зазим'є" стане традиційним, Бровар­

результати показали й мара­

шина - ще більш знаною у світі, а здобутки її спор­

фонці. Тут рівних

тсменів- усе частіше радува­

не було

представникові Польщі Кшиштофу Борткевичу, кот­

рий 42 кілометри 195 метрів пробіг за 2 години 32 хвили­ ни. У жінок, а їх вийшло на дистанцію сім найсміли­ віших, кращий результат у киянки Леніни Оленєвої - З години 19 хвилин. Досить сказати, що ор­ ганізатори й спонсори - ті ж Зазимська сільська рада, ЗАТ "Оболонь", ВАТ "Київводо­ канал", фірми "Демос", "Мастерс", МП "Гербера" не тільки взяли на себе всі вит­ рати (окрім проїзду спор­ тсменів до місця змагань), але й подбали про гідне по­ шанування переможців і призерів у всіх їх видах. Окрім дипломів, медалей · і кубків вони отримували й грошові призи. Переможці в сумі від 1ОО до 300 доларів США. Цікавою була й куль­ турна програма. Кваліфіко­ вано справилася зі своїми обов'язками й суддівська бригада, яку очолював арбітр міжнародної категорії Віктор Сторч. Усе це створювало

тимуть земляків.

***

Минулої

п'ятниці

у

Ка­

линівці пройшли змагання, присвячені Дню фізкультури

та спорту. Їх учасників при­ вітали представники облас­ ної та

районної держадмі­

ністрацій,

голова Кали­ нівської селищної громади. У поєдинках юних фут­ болістів 1996-1997 року на­ родження

перемогу

святку­

вали юні требухівці. сівці були другими, нівці

Тара­ кали­

- третіми.

Визначили найсильнішого й волейболісти. Тут не було рівних представникам Кня­ жич.

А

ще

спортсмени­

інваліди змагалися з шашок і

шах.

Переможці

отримали

дипломи та цінні призи. У неділю, згідно з календа­ рем першості району з фут­ болу, пройшли змагання се­ ред

дорослих

команд.

Розповідь про останнй тур

наступному номері "Нового життя"

Володимир ІВАНЕНКО.

C(8QIIІ~"""'31Qtr,tQ.J і.[іі): ·.

u

Важка ти, сумко nистоноwі! ..

Марію

терності, сили й мужності, а в їх ролі виступили й район­

метрів на них очікували пункти харчування. Добра підготовка змагань дозволи­ ла показати високі результа­

Ви претендуєте на субсидію? ®~шGJ[jj0Qil'i1®CЗІJ:J ~[} ;вQil[}GJGJQilШ ш

ШІ])Ш~ШGJ~сашш[}

'OU

ши згоду на перевірку нада­ ної інформації. Надалі до прийняття рішення про призначення субсидії дер­

оплати штрафу. Вони також повинні вчасно розрахува­ тись за житлово-комунальні послуги з організаціями.

сім'ям, які найбільше їх пот­ ребують, постановою Каб­ міну України від 20.05.2009 р. N2 480 внесено зміни до По­

жавні соціальні інспектори вибірково будуть проводити обстеження матеріально- по­

При наявності боргу за спо­ житі послуги документи бу­ дуть прийматися після укла­

бутових умов про- живання

дання

ложення

про порядок приз­

заявників. Якщо при обсте­

вору

начення субсидій. Зміни пе­ редбачають індивідуальний

женні виявлено не зазначені у декларації доходи членів

ганізаціями про реструктури­

підхід до призначення суб­

сім'ї, то субсидія за цим звер­

ників за спожитий

сидій

на

ний

норму

загальну

ненням не буде призначена. Не призначатимуться суб­ сидії також у разі, якщо коли будь-хто із членів сім'ї (за­

уповноважених сільських та селищних рад району. Надалі

реєстрованих

у

плату

приміщенні)

протягом

Шановні жителі району. З підвищення адрес­

метою

ності

житлових

спрямованих

субсидій,

на

допомогу

збільшену

понад

площу жит­

ла. Відтепер субсидії призна­ чатимуться на санітарну нор­ му житла, що становить 21 кв.м на одну особу та додат­ ково 10,5 кв.м на сім'ю. При зверненні за призна­ ченням субсидій громадяни заповнюють декларацію про

доходи і майновий стан за­ реєстрованих

приміщенні

у

житловому

осіб,

вказавши

житловому

12

місяців перед зверненням за

призначенням

субсидії придбав майно, інші товари довгострокового вжитку або оплатив послуги (наприклад, за навчання) на суму, яка на час звернення перевищує 1О­

споживачами з

дого­

постачальними

ор­

зацію боргу. Списки борж­ газ

природ­

знаходитимуться

в

пам'ятайте, що обов'язкову від доходу потрібно щомісячно сплачувати ь ме­ жах норми. При споживанні в об'ємах, менших від

обов'язкової частки

плати,

оплачуються фактично спо­

житі послуги. Прийом документів на оформлення субсидій від сімей, які складаються лише

додаткові доходи сім'ї (здає в найм (оренду) житлове при­ міщення (будинок) або його частину; працює без оформ­

кратний розмір від прожит­

При цьому не враховується

буде розпочато з І жовтня 2009 року уповноваженими

лення

оплата

сільських та селищних рад.

трудових

установленому

римує

дохід

відносин

порядку;

від

в

от­

утримання

худоби, птиці, інших тварин, дохід

від

народних

про­

мислів, використання наяв­ ної техніки ... ), та підтвердив-

кового мінімуму для сім'ї (626 грн.х 10 = 6260 грн.) .

нальні

за

житлово-кому­

послуги

та

медичні

з

непрацездатних

За

інформацією

тесь за телефоном

послуги.

громадян,

звертай­

5-62-08.

у

Лариса ЯЇЦЬКА,

яких виявлено приховані до­

начальник управління праці

Отримувачі ходи,

субсидій,

мають право

на отри­

мання субсидії тільки після

та соціального захисту населення Броварської РДА.


Середа,

НОВЕ ЖИТТЯ

ІОрій Яуценко: "3 першого вересня ...до ,,

.

КІНЦЯ ЦЬОГО року серпня 2009 року в Хмельницькому відбулося засідання виїзної колегії МВС України за участю Міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, керівників структурних підрозділів

28

центрального

апарату

Міністерства, начальників ГУ-УМВС в АР Крим, облас­ тях, Києві та Севастополі, на залізницях.

Основну частину вступної

промови на засіданні колегії Юрій Луценко присвятив темі виконавчої дисципліни та поведінки працівників органів внутрішніх справ. - Окрім зовнішньої бо­ ротьби, яку ми ведемо зі злочинністю, ми не звер-

.

..

перІОД ОЧИЩеННЯ МІЛІЦІІ

-

таємо уваги на наші внут­ рішні проблеми, - наголо­ сив міністр, повідомивши,

що зі

посадовців МВС

Як доказ недостатньої ро­ боти з відбору кадрів на службу в органи внутрішніх

60

справ міністр навів нега­ тивні приклади, що мали місце в різних регіонах Ук­

звільнені, а десятки з них узагалі не притягнуті до

раїни. Міністр підкреслив, що саме "безкарність пород­

кримінальної відповідаль­ ності. Тож Юрій Луценко напо­ лягає на зростанні персо­ нальної відповідальності працівників кадрових апа­ ратів за такий стан справ. - Так, у нас немає рентге­ на на те, з чим молоді хлопці йдуть до нас на службу, -

жує повторення таких пору­

163

України, які визнані судом

корумпованими,

сказав міністр,

-

лише

але кадро­

вий апарат повинен працю­ вати краще.

шень". Ми

-

повинні

захищати

людей, а не порушувати за­

кон,

резюмував Юрій Лу­

-

ценко,

вказавши

на

не­

доліки в роботі з населен­ ням керівникам. Як повідомив

керівник

МВС, з першого вересня розпочинається період очи­ щення міліції. ДЗГ та МД МВС України.

nрацівників &роварськоrо районv Враховуючи стан освіти в районі, зважаючи на необхід­ ність іі" подальшого реформуван­

На виконання Національної програми правової освіти на­ селення 26 жовтня 2005 року рішенням районної між­

відомчої координаційно-ме­ тодичної ради з правової освіти населення було про створено пересувний Кон­ сультативний пункт право­ вої освіти населення та зат­ верджене положення про його діяльність. Основною метою діяль­ ності пересувного Консуль­ тативного пункту є здійс­ нення виїзної правової консультативної допомоги, сприяння забезпеченню правового

захисту

туційних

прав,

консти­

свобод

допомогу 93 громадянам. До проведення виїздів за­ лучались кваліфіковані спе­ ціалісти: управлінь юстиції,

на маса питань стосувалась

праці та соцзахисту райдер­

сидій.

за

консультативною

могою

змогли

кваліфіковані

допо­

отримати

консультацП

на свої проблемні питання та переліки документів, не­

та

обхідні для подання у від­

інтересів громадян органа­

повідні органи. Крім того, представники управління Пенсійного фонду України в Броварському районі за­ безпечені комп'ютерною базою нарахувань пенсій,

ми виконавчої влади, на­ лежної реалізації Закону України "Про звернення

громадян" у віддалених на­ селених пунктах району. Протягом 8 місяців 2009

року зроблено виїзди до

cin

нення жителів району.

міськрайонного базового центру зайнятості, державні та приватні нотаріуси. Тому громадяни, які звернулись

що

дає

змогу

оперативно

надати інформацію на звер-

ня, конференція ухвалює:

-

-У 2009-2010 н.р. діяльність педколективів навчальних за­

кладів

(НЗ),

Слід зазначити, що основ­ порядку оформлення спад­ щини, порядку перерахунку

пенсП

та

отримання

суб­

У подальшому пересувний

Консультативний пункт правової освіти населення буде здійснювати щомісячні виїзди в населені пункти району. Так, до кінця року ми побуваємо в селах Гого­ лів, Русанів, Плоске, Мок­ рець, Заворичі та селищі Ве­ лика Димерка. Тому, шановні жителі на­ шого

району,

уважно

слідкуйте за оголошеннями у своїх населених пунктах. Ми зможемо надати вам кваліфіковані безкоштовні консультації.

Тетяна МАРІЙКО,

начальник Броварського міськрайонного управління юстицП.

&РОВАРСЬИА ОДПІ IHdiOPMVЄ:

через Оператора

-

на єдину

обробки електронних звітів

електронну адресу

- zvit@e-

ДПА України. Послуги Опе­

zvit.com.нa.

ратора з передачі податкової електронної звітності від платника податків до ДПА

України

та квитанцій

від

zvit@sta.gov.ua.

ДПА України до платника

ДПА України уклало до­ говір з ТОВ "Ефективні інформаційні системи", яке має виконувати функції опе­

податків будуть здійснюва­ тись безкоштовно. Державна податкова адміністрація Ук­

ратора електронної звітності (далі Оператор) щодо збору

звітності в електронному вигляді від платників поБроварське управління

міськрайонне

юстиції

повідом­

ляє, що відповідно до Закону Ук­ раїни '"Про об'єднання громадян"

серпня

19

шляхом

2009

року легалізовано

повідомлення про утво­

первинну

Броварської

організацію міської

N21l

організаціі

Партіі регіонів. Керівник нішнікова

Юридична адреса

-

вул. Олімпійська,

кв.

-

первинну

Броварської

8

м. Бровари,

103;

організацію

міської

N228

організаціі

Партіі регіонів.

Керівник організаціІ.

-

-

Пря­

Валеріівна.

-

Гриценко

м. Бровари, бульв. Неза­

лежності, 6-В кв.

-

організації Катерина

реса

первинну

Броварської

Партіі регіонів.

налаштування

про­

грамних засобів для подачі звітності вигляді

в

електронному

засобами

мунікаційного

телеко­

зв'язку

централізованій

у

системі

електронної звітності через Оператора

звітності

електронної

можна

на сайті

отримати

- http:/ jwww.eis.

пеt.на. Керівник організаціі адреса

-

-

Фролов

м. Київ, вул. Харківське

шосе, 176-В кв.

-

N2ЗО

організаціі

первинну

Броварської

67; організацію

міської

N2З 1

рами,

духовного виховання та ін.;

ної освіти; подальшої розбу­ моніторингових дос­

- розробити Положення про щорічну акцію "Гордість і Надія району". Запровадити

дови

ліджень; створення умов для

переходу з 2010-2011 н.р. стар­ шої школи на профільне нав­ чання; удосконалення змісто­ вого наповнення підготовки педагогічних, методичних та керівних кадрів згідно з Галу­ програмою

гранти,

Скоригувати

143.

заохо­

-

удосконалити

систему ро­

гіонального відділення МАН України "Еврика", створити віртуальну очно-заочну фізи­ ко-математичну школу "Інте­ лектуал"; -зробити щорічними науко­ во-практичну

конференцію

членів регіонального відді-'lен­ ня МАН України "Україні -

програму

науковий пошук юних", вис­

2007-

тавку-конкурс "Наш пошук і

2012рр.", накреслити напрям­

творчість - тобі, Україно!"; - вважати доцільним підпи-

ки її реалізації;

-

Планування

роботи

НЗ

підпорядкувати реалізації ра­ йонної

управлінська-мето­

дично-пощукової проблеми "Компетентнісно-орієнтова­ ний підхід у навчально-вихов­ ному процесі: зміст і техно­

.

сання Угоди про співпрацю "трикутника" - Відділу освіти Броварської РДА, Об'єднання батьків школярів району, Бро­ варської районної ради стар­ шокласників;

-

провести

конкурс-захист

логічні засади"; - Відділу освіти, РМК, НЗ

проектів НЗ - "Школа ~шй­ бутнього", "Школа сприяння

при організації навчально-ви­

здоров'ю", конкурс на кращі

ховного

процесу

вважати

ігрову кімнату, класну кімнату

пріоритетом співпрацю з нау­

для учнів І класу;

ковими установами; ВНЗ що­ майстерності педпрацівників, створення умов для дослідницько-експе­ риментальної роботи, впро­

равлінської майстерності ке­ рівників НЗ створити постійно діючу школу з питань освітньо­ го менеджменту "Професійне

до підвищення

вадження

перспективних

ме­

тодик.

Керівникам НЗ забезпечити:

-

підключення НЗ до Інтер­ налагодження

партнерсь­

гальноосвітніми

закладами

області, України тощо; - навчання педагогів

за

-

з метою удосконалення уп­

управління

сучасною

ласна школа передового педа-

ГОГІЧНОГО ДОСВіду"; -з метою удосконалення ро­

боти бібліотечних комплексів забезпечити їх інформаційно­

програмою Iпtel на базі Руд­

пошуковими

нянської, Шевченківської, Княжицької ЗОШ 1-ІІІст., Ве­ ликодимерського Н В К; - підвищення профмайстер­ ності педагогів за дистан­ ційною формою навчання;

електронних носіях;

-

створення WЕВ-сайтів НЗ

з

бюджету на кожний рік перед­ бачати

виділення

моги

на

пе­

роботи доплат;

методичних округах;

осучаснити виставку "Су­ часна освіта Броварщини";

-

на

-

виділення допо­

оздоровлення,

міювання,

дпрацівників з метою підви­ щення їхнього фахового та методичного рівня щодо за­

танційної освіти при РМК та у

коштів

придбання, будівнИцтво і ОІІ­

лату житла,

но-матеріальну базу для

на

метою забезпечення захисту педпра­ цівників при формуванні

-

конкурсі WЕВ-сайтів; створити потужну навчаль­

системами

соціального

та взяти участь у обласному

-

шко­

лою"; - визначити НЗ для прис­ воєння статусу "Обласний опорний заклад освіти", " Об­

і

доїзд

назад,

районному

до

пре­

місця

здійснення UДЮТ

корінно переглянути

до­

мережу

гуртків, секцій, клубів за інте­ ресами;

- довести . ників лист

до відома випуск­ Конфедерації ро­

ботодавців України;

-

схвалити співпрацю РДА,

організації

слідницьку, пошукову роботу

ди, педколективів з органами місцевого самоврядуван ня,

Бєлінсь­

педагогів та учнів; - понови;и угоди про спів­

-

м. Київ, вул. Харківське

шосе, 67-А кв.

стипендії для

боти районного Наукового то­ вариства учнів (НТУ) та ре­

впровад­

Броварщини.

проблем

дагогів;

духовних пріоритетів тощо.

-

з

чення й підтримки дітей та пе­

люзивного навчання для дітей з особливими потребами; ви­ ховання у дітей та молоді цілісної системи цінностей і

"Освіта

посібники

депутатського корпусу райра­

кий Ігор Альбертович. Юридична

-

взяти участь у конкурсах на

науково-до­

Партіі регіонів.

адреса

-

кращі освітні проекти, прог­

модернізації змісту дошкіль­

безпечення якісної освіти: медіацентри; кабінети дис­

Керівник організації

82;

організацію міської

щодо

інформацію

Валерій Валентинович. Юридична

Людмила Іванівна. Юридична ад­

рення:

-

раїни планує у вересні 2009 р. здійснИти перехід до прийо­ му електронної звітності платників податків засобами телекомунікаційного зв'язку

Додаткову

огляд-конкурс

віrою спрямовується на підви­ щення рівня освіти шляхом:

-

датків та їі передачі до центру

провести

музеїв, моделей виховних сис­ тем, моделей НЗ;

служб, органів управління ос­

ких стосунків з окремими за­

Переходимо на Едину еnектронну адресу

технологій

світлиць українського слова,

методичних

нету;

Починаючи з 26 червня 2009 року, в Україні впровад­ жена централізована систе­ ма подання податкової звітності до органів ДПС че­ рез центральний поштовий сервер ДПА України -

комунікативних тощо;

ження інтегрованого та інк­

населених пунктів району, під час яких надано правову

жадміністрації, Пенсійного фонду України в Броварсь­ кому районі, Броварського

впровадження інформаційно­

ження профільного навчання на 2008-2010 роки; запровад­

Правова доnомоrа меwканц11м

вересня 2009 року З

РЕЗОПЮЦІR серпневої [2009 p.J конференції neдaroriqниx

зевою

. fPOIW!'дCbHA ПРИЙМАПЬНR

16

-

розширити

підприємствами та приватни­

робітництво з НДІ; - створити АРМи керівника

ми підприємцями району шо­ до залучення коштів на розви­

школи,

ток освіти Броварщини.

педагога,

умови

для


4

Середа, 16 вересн11 2009 року

НОВЕ ЖИТТЯ ПРЯМИЙ ТЕЛЕФОННИЙ ЗВ'ЯЗОК, ВИЇЗНИЙ ПРИЙОМ ГРОМАДЯН

flЗ®Ш@GafiШGa'§ @@(!.j®@!Jl/0Ga'§ ©:l[fJ®tfJ )!)](J.OOї)(Ш]jlffjІ!Вil!.JJ@<ЗWJ fiil®,!tYj)'fjШ!JXI&®Il® ШШJfl'flillU

21 вересня 2009 року з 16.00 в ЗОШ N2 1 за адресою: вул. Київська, 153 буде проводити виїзний прийом громадян заступ­ ник міського голови Володимир Володимирович Руденко.

Із золотим весіллям Вас вітаємо,

Щоб молодими всі роки були, І щоб завжди в літах на небокраї Дві зірки щастя сонячна цвіли.

22. вересня 2009 року з 16. ОО в ЗОШ N2 1О за адресою: вул. Черняховського, 17а буде проводити виїзний прийом громадян

Прийміть вітання наші щирі, Хай Ваша доля розквіта. Хай у здоров 'і, щасті й мирі

заступник міського голови Лариса Миколаївна Виноградова.

Рясні красуються літа. Що найкраще в серці маємо

-

23 вересня 2009 року з 14.00 до 16.00 буде проводити прямий телефонний зв'язок з населенням Київської області заступник голови Київської облдержадміністрації Володимир Миколайович Максименко за телефонами: 286-84-11; 286-

В цей святковий день бажаємо! Щастя, здоров'я, творчої наснаги, подальших щасливих років! З повагою: діти, онуки, друзі, сусіди та всі родичі.

ІіРОВАРАМ

-379!

·

10-06.

Шановні броварчани та rості міста!

3anpowyeмo вас на святкування Дня міста, що відбудеться вересня

2009

року

17

вересня

2009

Конкурс краси МКU"Прометей".

18

вересня

16-00 18-00

19

2009

12-00 Урочисте відкриття вулиці Олімпійської після 14-30 Мистецький проект "Караоке на Майдані з

року юних талантів "Міні-модель

Бровари-2009"

-

2009

року

року

ремога"(літня естрада). Народні гуляння. Робота буфетів та кіосків

мосферне повітря стаціонарни­

ми джерелами від газової котельні і акумуляторної, розта­ шоване за адресою: 07442 Київська область, Броварський район, смт. Велика Димерка, вул. Броварська, 150/1. Підприємство належить до З групи об'єктів, для яких розроб-

кидів на стан атмосферного повітря надає можливості підприємству отримати Дозвіл на викиди забруднюючих речо­ вин в атмосферне повітря. Зауваження та пропозиції над­ силати в органи виконавчої се­ лищної та районної влади.

упродовж дня.

пек "Укооппромторr у м. Броварах" запрошує

~mаwквшю

на постійну роботу:

oo:i'il~Щ\~Шill OO:ВffCIUШ~ [і]~

електроrазозварювальника {3/П від

/ІJ(ОО)3Ш}~(ОО'ф ~Q)][)fj] головного спеціаліста відділу взаємодії з робо­ тодавцями (посада тим­ часова). Вимоги: віком

до

громадянин років,

45

економічна. фахом року.

Досконале

вільне

(3/n

-

України,

роботи не

за

менше

володіння

володіння

від

2000

грн.).

Ten.: 5-44-1 8, 8-067-725-89-75.

Стаж роботи у

державній службі

грн.);

освіта вища,

Досвід

(бажано).

2100

слюсаря-сантехніка

-

забруднюючих речовин в аті,юс­ фt;рне повітря, підприємство має 3 організованих стаціонарних

міста"- ПКіВ "Пе­

19-20 вересня-

~b­

джерел викидів, які становлять: 0,26 тjрік; 0,03 гjс. Розроблена оцінка вплиБу ви­

ди забруднюючих речовин в ат­

2009

[fi]~[\(OO]'(ffi) oo!JaJfllU(!)W(J

ляються документи з обгрунту­ вання обсягів викидів. Згідно зі звітом з інвентаризації викидів

капітального ремонту. Ігорем Кондратюком"

10-00 Виставка "Алея майстрів"- ПКіВ "Перемога". 11 -ОО Виставка собак - охоронців. 12-00 Спортивні ігри та розваги. 13-00 Святковий дитячий концерт "Юні таланти рідного

року

Товариство з обмеженою відnовіда.Тhнk'Тю "Паркрідж Ук­ раїна Бровари 2", яке займасться здачею в оренду приміщень під складунання і зберігання упако­ ваних хар,ювих продуктів і має намір отримати Дозвіл на вики­

вересня

20

8-00 Святковий ярмарок сільськогосппродукції - бульв. Незалежності. 10-00 Святковий ярмарок товаровиробників- бульв. Незалежності. 10-00 Відкритий кубок з легкоатлетичних метань- (ПкіВ "Перемога"). 10-00 Фугбольний турнір серед дитячих кqманд (стадіон "Спартак").

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

(ПкіВ "Перемога"). разом!" (ПкіВ "Пере­

(майдан Свободи). 17-00 Велика святкова програма "Зоряне шоу" на майдані Свободи за участі професійних артистів. 22-00 Святковий феєрверк.

-

Відкриття дитячого майданчику по вул. Київській, 302-а. Конкурс краси "Міс-Бровари- 2009"- МКЦ "Прометей".

вересня

року

мога").

Концерти для ветеранів праці "Дорогі мої батьки" в рамках міської програ­ ми "З турботою про кожного"- МКЦ "Прометей". Святкові заходи пройдугь о І О-ОО; о 12~00; о 15-00 год.

16-00

2009

11-00 Фінальний турнір з боксу "Шкіряна рукавичка" 12-00 Броварський кулінарний фестиваль "Смакуємо

У програмі свята:

16

вересня

16-20

Продаю

І

картоплю

та

овочі

з

ПК,

Чернігівщини з доставкою. Звер­

державною

татися: м. Бровари, ринок "Нива",

мовою.

вул. Возз'єднання, торгове місце

Заяви подавати протягом місяця

N2193.

з дня опублікування оголошення.

тел.:

8-067-581-07-57.

: .:! Втрачений сертифікат на право власності на: : земельну частку (пай) серія РН N!360734, виданий: • Калитянською с/р 31 .01.2002р. за N!903 на ім'я• : Фіалки Оксани Оникіівни, вважати недійсним. :

·---------------------------· : ~ Втрачену залікову книжку N2ЗOS, видану:

: 01.09.2007 р. фінансово-правовим коледжем м.: : Бро~ари на ім'я Новікавої Ганни Олегівни, вважати: , нед1исним. ,

ИРИМІНАПЬНА ХРОНІКА І тоді батько

та одяг потерпілого. Тепер зло­

ний телефон. Ні, не на згадку

потенційний злодій намагався

взявся за ніж •••

чинцеві доведеться відповідати

про друга. Мобільник він "заг­

втекти.

за статтею 121-ю Кримінально­ го Кодексу України.

нав" у парку Шевченка за 100 гривень невідомій особі. При­ пертий до стіни неспростовни­ ми доказами, "гість" змушений

народження. Зараз проводиться

був визнати свою причетність

перевірка його причетності до

похвалитися перед пасажиркою

до крадіжки. Вартість украдено­

скоєння характерних злочинів.

сво1м

го він, звісно, відщкодує, а от як

"Докладав" він до них свої руки

Ця сварка між близькюии людьми могла завершитися ще

більшою трагедіяєю, бо людина во гніві стає неадекватною і здатна заподіяти зло навіть найріднішій людині. Як от нещо­ давня пригода в одному із сіл

3апросили злодіїв у rості Навіть уявити не могла бро­

варчанка Марина Н-й, чим може

Слідство, звичайно, встано­ вить, якою то нагальною потре­

Та не вдалося! Затриманий

бою була викликана ця поїздка

виявився жителем Великої Ди­

такої пізньої пори. Та ше й на чужій, хоч і кумовій машині. Видно, захотілося молодикові

мерки Павлом Б-м,

1986

року

умшням

керувати

авто­

мобілем. І похвалився ... На ву­

До міськвімілу міліції зателе­

обернутися гостювання в її квар­ тирі брата. Тепер добра жінка перед тим, як запрошувати гос­

фонували з Броварської ЦРЛ і повідомили, шо до них із про­

тей, замислиться, чи можна ім довіряти. Братові вона довіряла,

«димерський слід» у Броварах

никаючим

ням с;еревної порожнини дос­

але той відповів їй чорною нев­ дячністю - попупив скарбничку.

вання сигналізації в магазині, що

тавлено

громадянина.

Хоч і небагато там було грошей,

належить приватному підпри­

Назвавшись жителем Русанова Анатолієм Ю., той розповів, шо

є.мцеві, надійшло після 22-ої, ко­ ли група співробітників відділен­ ня державної служби охорони

щини приїхати в наші краї, аби

мозкову травму і була госпіта­

тут біди наробити! Чухає тепер

лізована до райлікарні.

була на чергуванні. Прибувши на

потилицю винуватець дорожньо­

місце, правоохоронці побачили:

транспортної пригоди 23-річний

невідома особа намагається зла­

Анатолій Ш. Чухай

вчинив його сімдесятирічний

але факт залишається фактОі~t: 22-річиий молодик Денис К-о скоїв крадіжку. Минулого тижня ше одні гос­ тини не обійшлися без подібної пригоди. Цього разу броварча­ нин Олександр К-р, гостюючи у

батько. З будинку вилучено ніж

свого знайомого, вкрав мобіль-

району.

ножовим

поранен­

поранення завдав йому батько під час сварки. Слідчо-опера­ тивна група побувала на місці злочину і встановила: справді,

«НОВЕ ЖИТТЯ» газета Броварських місІокої та районної рад, район~ю1 державної адміністрації.

~АСНОВНИКИ: колектив редакцїі Броварські міська і районна ради, районна держадміністрація.

Свідоцтво про державну реєстрацію КІ Ng 259 від 10. 12. 1997 р. Індекс 61285

із совістю бути?

чи ні, слідство встановить, а от

за останній вчинок йому дове­

Радіоповідомлення про спрацю­

мати двері закладу торгівлі. Помітивши працівників міліції,

деться відповідати за статею 185-ю КК України.

Сиди тепер, Толю, потилицю чухай ••• Це ж треба було аж із Херсон­

АДРЕСА:

07400, Київська обл., м. Бровари, бульв. Незалежності, 2. (Редактор: 4-03-76. Заступник редактора: 4-04-81.)

РЕДАКТОРА

Відціли: громадсько-політичного жиnя 4-21 -34; промисловості і соціальних

Валентина

КОВАЛІВСЬКА

листів і масової роботи

e-mail:

4-02-92.

4-04-81;

І ЗВЕРСТАНО У КОМП'ЮТЕРНОМУ ЦЕНТРІ «НОВОГО ЖИТТЯ"

бухгалтерія, прийом оголошень

Листування з читачамн

-

За зміст

За точність викладених фактів відповідає автор.

-

на сторінках газети.

відповідальність несе

з

17

квітня

Дні

1937

виходу:

середа, субота.

черепно­

Друк офсетний. Відцруковано: ЗАТ «Броварська друкарн~" Тел.:

Газета виходить

Редакція не завжди поділяє позицію авторів.

-

За повідомденнями міського відділу (з обслуговування м. Бровари та Броварського району) ГУ МВС України в Київській області.

НОМЕР НАБРАНО

newlife@meta.ua

-

тілесне ушкодження

- не чухай, а відповідати доведеться. Із його вини постраждала людина.

в. о.

ВідповЩальний секретар:

лиці Чапаєва у Великій Ди­ мерці, одній з найнебезпеч­ ніших, як стверджують власни­ ки авто, водій не справився з кермом і налетів на дерево. Внаслідок раптового й сильного удару пасажирка - 21-річна місцева жителька отримала

р.

4-22-56

Зам. Тираж

1542 1000 прим.

#71 2009  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you