Page 1

Субота

11

вересня

1999 р. N2 71 (9067) Ціна

Виходить

17 1937 з

договірна

квітня

року

Газета

Броварських

'ChOrOAHI - AEHh

міської та

районної

рад,

районної державної адміністрації

113ІЧНОІІУАhПРІІ СПОРП

НАЙГОЛОВНІШЕ СПІЛКУВАННЯ з людьми

Шановні спортсмени і фізкультурники Броварщини! Щиро вітаємо вас з Днем фізичноІ культури і спорту! Наш придеснянський край воістину спортивний і знаний не тільки в Україні, а й за ЇІ межами. Тільки протягом цього року неодноразово лунав Державний Гімн і з~ймався пра­ пор України на найпрестижніших міжнародних змаганнях на честь уславленого легкоатлета Олександра Багача, плавця Олега Лісогора, лижниць Ірини Тараненко-Терелі, Валенти­ ни Шевченко, боксера Сергія Дзіндзірука, юних легкоатлетів

Олександра Корчміда, Віктора Ястребова та представника УШУ Андрія Коваля. Маємо потенціал і на майбутнє . У наших дитячо-юнацьких спортивних школах та у вищому училищі фізичної культури готується понад дві тисячі юних спортсменів, з яких уже 60

У день свята молодості та здоров'я поздоровляємо як юних, так і уславлених спортсменів-земляків, усіх шанувальників оздоровчої фізкультури, яких у нашому місті та районі вели­

кий загін. Побажаємо і надалі радувати нас спортивними до­ сягнення, дружити з фізичною культурою . У свою чергу міські і районні органи влади й надалі сприя­ тимуть безперебійному функціонуванню спортивних установ та споруд, матеріальній nідтримЦі спортсменів та їх тренерів,

аматорів фізичної культури, бо добре розуміємо, наше май­ бутнє в здорових дітях та сім'ях. Швидких вам секунд, легкої води та фізичного довголіття! Іван ПЕТРЕНКО, міський голова.

входять до складу збірних команд України.

Леонід СЛОБОДЯНЮК, голова районної

Леонід

ради.

-

чіткі напрямки щодо по­

моржування, в яких активно зай-

фізкультурних активістів. Сьогодні шній День фізичної культури і сnорту - це свято мо­ лодості , здоров'я і краси . Отож заnрошуємо усіх броварчан на стадіони і сn ортивні майданчи­ ки міста - і не тільки сьогодні. Ваше здоров ' я - у власних ру­ ках! ОJІександр ЧИГИРИН, зав ідую•шй відділом фі зичної культури т~ сnорту МІСЬКВИК_()JІКОМу.·

ча-юнацька спортивна школа

лосnорту, плавання.

виховали

У загальнокомандному за­ ліку команда Броварщини впев нено посіла І місце се ­

спортсменів, як Жанна Пінту­ севич (легка атлетика), Ва­ лентина Шевченко (лижний с п орт ), Сергій Дз індз ірук ( бокс ) - ( З аслужені тренери Укр аїн и В.Бондар е нко, Є.Волков, О.Поліщук, Л.Ко­

ред районів Київської об ­ ласті, набравш и 5.720 очок , а серед міст та районів

-

ІІІ

місце , постуnивши с ь лиш е спортсменам з Білої Церкви та Броварів.

рівня гандбольної команди « Світлот ех нік » - « Колос » (трен е р Л .Орштей н), фут­

ном ,

гань .

цями та nри зерами зма гань

виступили збірн і ком а нди на-

стали ко м анди з гандболу,

Район ні спорти в ні товар и ства « Колос» , «Гарт» та дитя -

серед

трудових

та

шкільних колективів фізкуль ­ тури nроводяться районні змагання з 12 видів спорту.

панець) - неодноразових пе­ реможців та призерів Всеук­ раїнських та обласних зма­

шого району. Так, перемож­

видатних

Згідно з календарним пла­

болістів з Великої Димерки та Рудні (С.Величко та Ю.Ком­

На цьогорічних І літніх спо р­ тивних іграх Київщини вдало

таких

варський). Нині в ДЮСШ в групах початкової та учбово­ тренува!Jьної підготовки з футболу, боксу, легкої атле­ тики та бас кетболу займа­ ються 750 дітей .

Ми по праву пишаємось ус­ піхами в турнірах найвищого

-

Саме тут, як ніде, вдаєть­ ся вивірити свої орієнти­

ри із запитами і потреба­

об'єднання різного оздоровчого

· атлетики , ве­

го комітету залишаються зустрічі з броварчанами за місцем проживання.

виконуючий обов'язки голови райдержадміністрації.

UF

ІWО РО в я • 3 .:..& ..., 1"111 сть моn о.:.& 1 КРАСА

міської ради, їі виконавчо­

ВАЙСФЕЛЬД,

УШОСТІ.: в Україні відзначається День дяку керівникам, яким вдається утримушколи. У них навчається понад дві тисячі фізичної ку,1ьтури і спорту, до якого всі вати сnортивні сnорудІ\, незважаючи ні на дітей та nідлітків. Найбільш талановиті фізкультурні організації підбивають що, в робочому стані . Поnри всі негаразсnортсмени nродовжують вдосконалюваnідсумки своєї роботи, вшановують кра­ ди зберегли і тренерські кадр11 . Більше ти свою майстерність у Броварському ви.щих сnортсмені в, тренерів. фізкул ьтурн их того, трьом тренерам Валерію Терентіщому училищі фізичної культури, до речі, nрацівників, аматорів спорпІвного руху. йовичу Гредунову (легка атлетика), Волоодному з найкращих в Україні. Л вже Л любителі здорового сnособу життя, зви ­ ди миру Григоровичу Олійнику (вільна боnісля закінчення училища персnективна чайно, в цей день братимуть участь у різно­ ротьба) та Володимиру Федоровичу Комолодь nродовжує вдосконалюватися в манітних змаганнях та конкурсах. вальчуку (гандбол) nрисвоєно звання обласній школі вищої спортивної майЗ чим nрийшла до свята міська фізкуль­ "Заслужений тренер України". Тож зараз стерності, яка nрацює на сnортивній базі турна організація? Незважаючи на важке у місті nрацює 18 Заслужених тренерів Броварів. матеріальне становІІІщ:, в якому оnинили­ України - наймогутніший у державі поОдним з основних наnрямків роботи ся nідnри є мства міста, а ві;щові;що -тенuіал. Особливо nлідно - І.Л.Паламарміської фізкультурної організації є оздомісцевий і обласний бюджети, вдалося збе­ чук, О.І.Поліщук, В.П.Бондаренко, ровлення н аселення , ослабленого нел егрегти в робочому стані всі ос­ М.Д.Богаті кова . В основному завдяки ким життям, · чорнобильським лихом, ------'"-'--------------'-------. іншими н егативними факторановні сnортивні сnоруди, nідго­ тувати до се>ону всі чотири nла­ ми. Самез метоюnоnуляризаuії вальних басейни, відремонтува­ здорового сnособу життя у місті ти сnортивні зnлн. ЗавдякfІ nе­ створено чотири аматорські редачі ДО КО~ІуНаЛЬНОЇ ВЛіlСНОСТі 9 області стадіону «Сnартаю> про­ наnрямку, мережа фізкультурноведено 11 чергу його реконст­ оздоровчих груn - від бігу до рукції, встановлено блюько двох тисяч пласти кових стільців, впо­ мається близько тисячі мешрядКОІ\аНО адмінбудинок та тери­ канців міста. Щиру вдячність хоторію стадіону. четься висловити їх керівникам ХочетЬСЯ ВИСЛОВІІТИ щиру ПОГ.Голуб, В .Зотову, Л.Згурському. Незважаючи на несnриятливі їхній наnолегливій nраці тільки nротягом економічні умовJІ , nродовжують nлідно цього року nідготовле но три майстри nрацювати окремі колективи фізкультури сnорту міжн ародного класу, І О майстрів та відомчі сnортивні сnоруди - с/к «Ме­ сnорту України. Близько 60 nредставників талург» (М.М.Шевченко), алюм інієвих міської фізкультурної організації входять будівельних конструкцій (О.П.Чабанюк), до зб ірних команд України з різних видів nрофсnілки праців ників освіти (О.В.Ос­ с порту, І О є кандидатами до складу Олі­ таnенко) та інші . Ми сnодіваємося , що ке­ мnійської збірної команди на участь у рівники підnриємств й надалі будуть nри- · XXVII літніх Олімnійських іграх . діляти увагу здоров'ю трудящих і виді­ Заnорукою успіху cтaJJa також чітка си­ лятимуть кошти на оренлу сnортивних стема nідгото вк и юних тала нтів , яка сnоруд, nридбання форми та інвентаря , об'єднує три дитячо-юнацькі сnортивні мат е ріал ьного заохоченн я кращих

спорт

В арсеналі однієї із вип­ робуваних форм роботи

Іван СУШКО. На фото: змагання з армреслінгу.

ми мешканців, визначити дальшого

розвитку

тачанням, благоустрою окремих вулиць та прибу­ динкових територій . Бо саме теплопостачання від відомчих котелень за­ водів

« Торгмаш»

та

світлоте~нічного часто­ густо викликало нарікан­ ня мешканців . Як запев­ нив міський голова, нині­ шня реконструкція тепло­ вого господарства, із по­

міського господарства на

дальшим

завтрашній день. Минулої середи відбулися такі зустрічі міського голови І.З.Петренка, першого заступника міського го­ лова Л.А . Гринчука, зас ­

його на баланс виробни­ чого підприємства «Бро­

тупників міського голови В.М.Троценка, П . В . Гонта­

рєва, С.В . Кремени з жи­ телями п'яти мікрорайо­ нів міста. Слід відзначити, що всі зібрання пройшли орга­ нізовано, по-діловому.

Вони засвідчили, що бро­ варчани не залишаються

байдужими до справ міської влади , а живуть проблемами їі повсякден­ ного життя. Зокрема, під час зустрічі з мешканця ­ ми мікрорайону « Півден ­ ний»

міський

голова

І.З.Петренко дав характе­ ристику роботі промис­ лових підприємств та ко ­ мунальних служб міста, торкнувся питань транс­

портного обслуговування та будівництва, висвітлив проблеми в галузі охоро­ ни здоров ' я, освіти, куль­ тури .

Особливий інтерес у присутніх

викликала

інформація щодо забез­ печення мікрорайонутеп­ лом та гарячим водопос-

переведенням

варитепломережа»,

сут­

тєво поліпшить ситуацію. Звичайно, було багато запитань і пропозицій, які І.З.Петренко пообіцяв розглянути і вжити відпо­ відних заходів. На деякі з

них відповіли присутні на зборах керівники служб ­ начальник Броварського району електромереж

М.В.Шибіко, начальник виробничого управління водаканалізаційного гос­

подарства М . Ю . Чипачен ­ ко,

заступник генераль­

ного директора виробни­ чого управління з ремон­ ту та експлуатацїі житло­ вого фонду Г.І.Гришко та

інші. Варто підкреслити, що в зустрічах узяли участь представники

комуналь­

них служб та виконавчих органів м іс ької ради. За результатами зуст­ річей міським головою підписано розпоряджен­ ня, в якому затверджено

заходи з урахуванням усіх висловлених присутніми зауважень і пропозицій на цих зібраннях. Інф. «Нового життя».


НЕДІЛЯ

12 вересня

16 55 СВ-2000 16.55 Тfc •Геркулес• 17 45 ТСІі 18.00 Проrрама мІмnерІtІІ ldMO•. Х/Ф •СІнема•. 2 сер/10

14.45

19.З5 тсн

15.30. 20.00 Інформ nрограма •От-

Шановні читачt!

На цьому тижнІ Перший Національний канаn вnроваджує нову сі7ку ві­

Програма

21.50

ХІФ •Аероrрад• 0.10 ТІс ·Код>оеаос•. 2 серІІІ

на Першому Національному Ви nоба­ чите nроекти.

щотижнева ін­

формаційно-аналітична nрограма щю останнІ сnортивні nодіі у еві­

'' й Украіtн; секунд - хроніка надзвичайних nодій•

щодня на екрані ситуа­

-

ціІ, що nрямо або nобічно зв'я­ зані з криміналом:

•Студія

5· -

щоденна молодіжна роз­

важальна nередача;

·З6,6• -

інформаціАна nрограма про

все, що стосуєтьсJІ медицини і

Здоров'я, що буде виходнти один раз на тиждень

На жаnь. на момент верстки газети в редакціі бупа відсутня nовиа nрограма nередач. тому уважно

стежте за повідомленнями го .. ловного телеканалу

ТРК •Ера• Доброі ночІ, Украіно!

23.45

УТ-2

Програма дnn дітей про казки

.. оnовідки

..

·Смачно з

7.00 Проrрама •lмneplw кІно•.

ПоJ(к всі вдома

11.40 Ко:~р;юке на майл.:нtі 12.05 Menopa...., 12.3t. Музи•tний nід.І:\Д 12.55 д/с ·ЛадводІ1а одіссе" команди Кусто.. 13.45 Пnанета .. здuров·я .. 14.15 Смtхоnанорама 14.50 Х/ф •ІіЛМ3НІОКМ• 16.15 •Брейн·рІ!'fнr .. на -сІнтерканал;.. 17.15 ХІФ •Крах Інженера ГарІне•. 2 серІя 18.25 ХІФ •БІrrлз• 20.00 ПодробицІ тиж•Ія 20.50 Джентльмен-шоу 21.25 ·КВК-99•. Музичний фестиваль 23.50 Авторська nрограма С. Доренка 0.50 Інтерсnорт

Х,'ф •ДІачина 3 доnинмм

8 40 .. Фонтан-клуб• з В. Хаітом nредставляє

9.10 Муз. nрограма •два роялі• ДруrмІІ НацІонал~онмІІ

У зв'язку зі зміною сітки віщання Дру­ гого Національного канзлу на момент аерст.с:и газети е редак­

цію не надійшла в nовному

об'ємі nрограма телеnередач.

ПрОсимо уважно стежити за nо­ відомnеf1нями roлoottoгo каналу

•Векер

-

техасwrмй рей­

ИА*8Р•

ПОНЕДІЛОК

13

вересня

"QHQA

~-:~:~=

8.00, 10 20, 12.30, 21.20 Бознес-ревоо 8.10 Муз. non-slop 9.05 ·ТУ-Парк• представляє ... 9.10 Моя Британія 9.40 Молод•жна телевізійна служба 1 О. 1О Курс німецьІІСоі моеи •AIIes Gute• 1О 40 Хіт-базар 1 1.10

15.00 Проспорт

15.35 Tjc

7

20.45 Гарні новини 20.50 Новосеn 21.00 СІТ 21.30 Wооом. Києве! 22.05 Інновація 22.20 ХІФ •Зачеруаенн• Бермуд• О. 50 Народний кан811. Проrрама •Стрес•

у Юрмалі

1+1

15. 55 Оаза св ред хаосу 111.2!1 Т/с •СІ_А_й ал~обом•

2О.З5 Торrінформ

9.30 Прокинься й сnІвай! 10. 15 Вікенд 10.45 Б. бурда R програмІ •ОnеИноtО ..

11.05

Адреси діnовоі удачі

16.55 Проrрама •Стрес• 17.20 М/Ф І 7.40 НотаріаІоьнІ зустрічі 18.00 ХІф •до kр8ЙИОооІ-жІ• 19.40 Трансnорт Украіни

8.00 Авtографи 8. 15 HeдtЛhtii зустрічі 9.05. 20.40. 1 05 Погода

9.10

... •

(aнrn.)

УТ-3

довопьнить найширші глядацькі інтереси

.. Еnіцентр- нетаємні

2З.50 ·Сеос кІно• nредстаелtІе.

вить нацюнальний телеефір і за­

.. 900

же

15.50. 16.50, 19.30, 20.20, 22.00, 0.00

КІНОГОроскоn

11.30 У СВІТі мa.noro бізнесу 12.00 Добр" новина 1240 Муз мрад вщ -катрін• 17.00 Т(с •Район &eaepnl Xlnn:.• 17.50 Не всі вдома 18.00 тсн 18.05 Розваж. nрограма ·Лото­

1.05

РеІUІама

25

ВАІ'Т

товrс

KQHII.A

7.05 МІФ 7.25 Арабески 7.50 Я - ГО110ВНИЙ 9.00 Чомучка 1О. 20 І(nятва Гіnnократа 10.50, 1З.ОО. 14.50, 17.40, 20.50 Те-

18.40

Увага! Профілактика

15.00 УТН - .. день• 15.15, 18. 10, 21.55, 23.45 Погода 15.20 Студія •5• 17.00 Т/с •Янrоли ЧарлІ• 17.55 Закон є закон 18.00 УТН- •Вечір• 18.15 Новини. Регіони 18.25 Саме Той 18.50 Х/Ф •Клуб брехунІа• 20.25 Національний хіт-nарад 20.30 •Акценти• В. Лапікури 20.35 .. вибори-99•. Програма кандидата в Президемти Ук­ раіни Оноnенка Василя Ва­ сиnhовича

20.45 в~чірня казка 21.00 УТН - •Панорама• 21.40 Світ сnорту 21.50 Питання дня 22.00 Т/с •Федерал ..на nonl· цІн•. 4 серІя 23.00 Футбол Від УТН 23.30 900 секунд. Хроніка надз­ вичайних подій

2З.50 Футбол. Представпення Лі­ ги чемnіонІв

0.20

ТРК .. Ера• nредставляє. .. доброї ночі, Україно!•

УТ-2

t+t

Увага~ Профілактика

16.05 16.10

тсн Не всі вдома

ВІВТОРОК

14 6.05

ТРК •ЕРА• представпяє.

б.

.. доброго ранку, Україно!• •У цей ден~, ЩО СТ80РИ8 Госnодь•. Ноаини, npor .. но:~ поrодм, сnорт. Прес­ кур'єр. ГІст .. студІї. Tfc •Чорна перлина•

9.00 Футбол від УТН 9.30 Т/с •Романтична цІи•~

1

коnек·

СерІ•

10.30 Бути жінкою 11.00 УТН - ·Ранок• 11.15: 12.55, 15.15, 18.10, 21.30, ?3.45 Погода 11.20 Х/Ф •Кпуб 6рехунІа• 13.00, 17.55 Закон є закон 15.00 УТН- •день• 15.20 Студія ·5· 17 .ОО Т/с •Янrоли ЧарlІІ• 18.00 УТН- •Вечір•

18.15

19.40 тсн 19.50 Проrр•м• •ІмnерІІІ кІно• nредСТ88ІІІІС. Х/ф •Хрес­ тоносец~·

21.45 тсн 22.10 Проспорт-новмни 22.1:S Т/с •Коnом6о•. 2 серІІІ 0.00 Проти ночі 1.00 Т/С ·Космодром•

УТ-З

Новини. Регіони Саме Той

18.25 18.50 Х/Ф •Серnнеаа раnсодІя•

20.25 Націонапьнмй хіт-nарад 20.30 •Акценти• В. Лаnікури 20.35 ·Вибори-99•. Програма кандидата в Президенти Ук­ раіни Мороза Олек.сандра

Олександровича

20.45

Вечірня казка

21.00

УТН-

.. nанорама•

21.25 Світ сnорту 21.35 Футбол. Ліrа чемnіонів. .. динамо• (Киів) -· •Мари­ бор• (Сповенія)

секунд. Хроніка надз­ вичайних nодій 23.50 Футбол. Ліга чемпіонів. •Байєр· (Леверкузен; Німсч­ чина1'"- ... лаціо .. (Рим, Італія)

І КПІ'

.д-r••

Т/с •Кохання й тае:мницІ Сансет І&Jч• Національний хіт-nа-

10.05, 14.55 рад

Скарбниця ДІф -Рай на Гавайях ..

відео

7

І'І'А8ІС

ИП

ПТА8АП'8

KQHIIA

14.00, 17.00, 18.25, 21.20 Тепе­ журнал .. Бізнес ревю .. мБританія очима бриТШІ­

14.10

ц•в•. ~збереження історич­ ної сnадщини•

14.40

раінської державності. Пе­ редача 2. Програма ·Діапог із сфінксом• Телефільм •Сокиринська

15.50

nам'ять•

16.05. 18.00, ,9.45, 21.45 тсн 16.10 Не всі вдома 17.00 Т/с •Район БеаерnІ Xlnns• 17.50 Не всі вдома 18.05 Каламбур 18.40 Проrрама •ІмnерІІІ кІно• nр-стааnяс:. Х/Ф •Лооди­

н• Із Суеца•

19.!15 Проrрам• •ІмnерІІІ Jdнo• nр-СТ88ІІІІС. Х/ф •ПРИ· мадонна•

22.10 Просnорт-новини 22.15 Програма •Парк автомо­

•д>осО•

16.15 16.30 17.10 17.25

Но·

СТО11іТТЯ•

7.05 МІф 7.25 Жіночий 7.45 Х/Ф •З

12.10 ХІф 13.10 Ток-шоу •Година nік·• 13.35 я - головний 14.35 Діаnоrи 1!1.00 Х/ф 16.40 Муз. nрограма •Блюз

Курс німецької мови

•AIIes

Прямий ефір. Зустріч з

Украіни

20.00, 1.30

Інформ. програма

•Наш час•

Адреси ділово! удачі Торгінформ

Добрі НОВИНИ Новосеп СІТ Прямий ефір. Зустріч з

ка1сдидатами в Президенти

зо

22.00 РетрокІнозаn. Х/Ф •За-

чір 2-А

МолодЬкний канал •М .. vтаа·

На хвилі успіху

Людина собаці друr

ханнІІ•

Сnочатосу було Сnово

Подорожі з Національним rеоr-

пота осінь Славутича•

19.05 д!Ф ·Угорська кухня• 19.20 Все npo податки 19.40 Т/с •Четаеро несnодІаа­

nрес-іt•форм днтресолька

Дай n'ять' Вісті Музика Міські новмни

22.ЗО Х/Ф ·Велике nраннІІ• О Х/Ф •Бюро з ро:осnІду-

32

••У•

Телекомпанія приносить виба­

Історичні лекції. Медитація

Медичний тижневик

до

Хіт-базар

8.00

ХристиянсьІІСа nрограма

nрофілактикою устаткуванtіЯ

8.30

СТН-тижневик

Інтерс­

35 llo·

7 55 .. столич•••

Вод і до

Т/с •Заради кохання•

9.10 Пані 9.20, 23.З5 Ситуація 9.30 Жиnя серед життя 1 о.оо Вікенд 10.30 Мелорама 11.00 Родина вщ А до Я 1 1.15 Вчас•tо 11.30 нло 12.10 ТІс •ЖІнка з вроматом

СІднІ Чей:s•

17.30 За киівським часом 18. 1 О Т/С •Дика Роза• 18.З5 Вгадай мелодію 19.10 Т/с •Таємниця родини

2

серія

20.00 •ПодРобиці• - •Час• 20.50 Минуле 21.10 Х/Ф •НоемА Армаrед­ дон•. 1 серІІІ 22.45 .. як це буnо•. •Зустрічі

КаНІІА

І'І'А8ІС

• 8'n'

ПТА8АП'8 Інформ. nрог­

рама •Наш час .. .7.50. 10.50, 12.30. 14.20, 16.50, 19.30, 20.20', 22.00, 0.10 Ад= рсси діловоі удачІ

21.00

Автоторг

17.35 18.10 19. 15 20.00

17.30 Ескулаn 18.00 Х/Ф •Хижий птах• 19.40 Трансnорт Украіни 20.35 Торrінформ 20.45 Гарні новини 20.50 Новосеn

на•

17.'15 ТІс •Мое друrе •Я• 17.45 Т/с •Команда •А• 19.15, 21.57, 2З.57 Ммкопина

nо­

года

19.20, 21.30 Новини звідусіпь (ТК •Гравіс•)

Т/с •Нас n'•теро•

19.30

2О.ЗО Т/с •ШоакоаІ сІтки•

22.00 ТІс ·СутІнки МайамІ• 23.30 ·Територія А•. Хіт-nарад 0.30 Муз. автомат

35

канІІА

I'JIA81C

18.05. 21.10, 0.00 Торгінформ 18 20 Граці/ від ·Гревісу• 18.45 Бюро розслідувань 19.15 Комn'ютер Х 19.30 ТІс •КаТна• 20.30 Киів сьоrодні 20.50 На добраніч, діти! 21.25 Добрі новини Доживемо до nонеділка

uтаа 3АІ'І'А8А

37 КаНІІА 7 .ОО 7.25

Економічний огляд

на хвилі успіху

В.ОО Диск-канап

сп уж ба В об'єктиві

-

Попьща

Комn'ютер Х

21.20 Тепежурнап .. Бізнес-ревю• 21.50 Вернісаж 22.05 Х/Ф ·Шосе• 1.00 Народний нічний канал. Програма ·Стрес•

BAn ТО НІС

7.05 М/Ф 7.45, 19.35 Ексnрес-інформ 8.00 Арабески 8.30 Телескоn 9.00 Хот-базар

..,.

... ~ ·

8.00

журнал

на

8.30

9.00 9.45, 10.30, 12.30, 13.50, 15.15, 17.20 .. Eiite ltalia• 10.00 Т/с •Фантастичн• дІачи· на•

11.00 Т/С •Мое друrе •Я• 11.30 •Сократ-Свіиг•. Телемага­ зин

11.ЗО Т/с •Wnиryнc ..кt nрист­ растІ• Найкумедніше до-

12.00 •3><4•.

ІЗ.50 Джаз-стеn-танц-КЛАС! 14.00 Т/с •Четаеро несподІваних нахnІбникІ••

14.ЗО Муз. автомат

Веселі ста,gти

17.

... І

ась ·:ааа J>оманс

11t,

Ноу-хау-шоу

•Зо­

Миколи-

ПОГОД3

Т/с •Нас n'ІІІІтеро• Майстри ілюзіону

8.45, 20.45 Киівські діловt новини 9.05 д/Ф •Угорська "У"""" 9.20 Лакмус життя 9.30 Х/ф •Веnике nранНІІ• 11.10 МІФ 11.20 Фішка 11.50 ХІФ •Чудо аоакІ••

.Js;.

звіду­

••Час ••Ч•. Військовий теле­

8.28, 18.15, 21.57, 22.57

ТЕТ

лота осінь Славутича• 16.05 Астролоr. nрогноз

'l!t.SO"'

та його друзі•

сіль (ТК чГравіс•) програма

14.50 Кіноколо 15.05 Х/ф •ГІст.,• 15.45 Щоденник фестивалю

9.35

ІСТV

М/с •Вудді Вудnеккер

7.25 М/с ·НІ>вгамовні• 7.50. 18.20, 21.30 Новини

новини

1 . 15 Реклама 1.20 Х(ф •БезсмертнІ•

канІІА

7.00, 15.55

6.45 Врятуй і вбережи 6.50, 22.15 Міські новини 7.05, 22.20 Дай п'ять! 7.15, 21.00 Антресолька 7.30, 21.30 Вісті 8.00 Христи~нсhка nрограма 8.30, 20.30 Столичні телевізійні

21.00СІТ

"

Т/с •Фантастична дІачи-

111.45

ІtІтсрнет-навігатор. Медіа-

30 канал

ризму

10.90;''1'3.~. 1&.$0; 1 Телеео:сnрІ!с" .. ·

МІс ·Космічні ряtуаапьни-

КИ•

32

Це- кохання Клятва Гіnnократа

2З.20 Х(ф

За лаштунками 10.05 Блюз nроти війни 10.40-І<ру.. .

йоrо друзі•

Надзвичайний світ

Соіт ав•аціt 1 ту-

KQHIIA

14.30 Муз. автомат 15.30 М/с •Гей, Арнопьде!• 15.55 Mjc ·Вуді Вудnеккер та

0.35 1.05

Зоряна старизна

клас

тих•

25

МІф

20.30 М/Ф 21.,0 ХІф 23.50 Муз.-розваж. .. катрін-парад•

.. чудес­

ний коктейnь•

23.25 •Подробиці•. Підсумки дня 23.45 Т/с •СnецnІдроздІn •Па­

·Сократ-Свінг•. ТеІІемага-

зин

Європа сьогодні 1і.ЗО Хочу кліп~

СТОРІНКИ

17 .ОО .. Крил:1 ...

газин

14.15

1 7 .ОО

14.45 Кінозвn мультфільмів 1 5. 1 О Х/Ф -Справа ·Строка­

М. С. Хрущова з іtпеліген­ цієоо•. 1962 рік

смфІк•

16.35

(анrл.)

Дитяча nрограма

встав. як до образів•

22.25 Т/с •Поосnмк ебмецІ• 23.40 МІФ дnя дороспих

18.30 т;с •Лоодмн• море• 19.25 Арт-обстріл 19.50 35 хвилин джазу 21.15 Музика 22.30 Х/Ф •КоханнІІ й розnач• 0.05 Молодіжна телевізійна

Бізнес-ревю

1 І .40 МІФ •Роботех-1• 13.10 Тинди-ринди 14.10 МІф 14.30 Діаnоги 16.05 МІф

12.15 Програма .. стрес .. 12.40 Х/Ф •дамс~окмй nерукар• 14.05 "СТОЛИ'ЧНі ВООИІіИ•. Горта-

Приrоди

13.55 Зоряні зусТрічі 14.45 Під в~трилами світан~tів 15.05 Будинок для усіх нас 15.30 Оплески. unлески .. 15.55 Недільні зустрічі 16.25 Солодке життя 17.00 Т/с •МІсто, або приrоди

11.ЗО,

С. Смєлова 11.50 Т/с •СІмейний ал .. 6ом•

ЮЧИ

СІднІ Чейз•

ЕткІнс•~

11.00 11.10

tіОВИtіи ... Гортаю·

8. 1 О Програма ·Стрес• 8 25, 0.20 •Шnягер• представn~є ... 9.05. 21.30 Нотаріальні зустрrчі 9.20 Х/ф •Білий ворон• 11 15 д/с .. небо ХХ століття• 11 .45 Схуднення за методом

14.30

яка nов'язана з

14.00. 15.20 ·Eiite ltalia•. Тепема-

чи сторінки

.ОО, О

14.30.

...•

23.ЗО Фінансист

ІСТV

KQHIIA

чення за nерерву у віщанві

.. стрес•

ти

17.25 Tfc •Шоу &еннІ ХІлла• 19.00 ХІФ •Гра peltntмrle• 20.10 ХІФ •КрмааеміІ сnорт-З• 21.45 В. Висоцький. •Я до мікрофона

22.00 Сни сталкера 23.00 Розслабтеся. ви в ефірі

ТІс •Людина МОРІІ•

Врятуй і вбережи

Програма

Фал ада•

21.30

аання •биеств•

1.50

ТЕТ

KQHQA

ПеС"туwку та П еІрноrо ком•

15.55 Х/Ф •Атн-батм, Аwлм соІІДІІ-

Київські ділові новини. Екс-

7.25 7.30

nамороченнfІ•

ІндІіІсwсе осІмо. 1 серІІІ 2 серІя 14.15, 20.00 Реnортер 14.ЗО Х/Ф •ІсторІtо npo nр-цесу­ 1З.ОО ІндІіІс~ке осІно.

них нахnІбнмкІ••

0.1

ТІс •ШОУ &еннІ ХІлла•

10.45 11.45

16.20

18.45 Щоденник фестиваt'Ію .-;Зо-

21.00 21.20 21.30 22.00 22.15

8А8ІUІ

8.00 ТІс •Цмрос Умберто• 9.05, 10.40, 11.40, 12.55, 14.10, 14.25, 15.50, 17.20 TБ-won g. 1 О ХІФ •ПоеІсn. про nepwe ко-

Рок-архів від ·Тмндн-рмнди•

20.45

.....

nepa! •BIZ- тv.

52-І

8АІ'І'А8А

На хвилі успіху

Бра-

ні

nyxy

Програма

0.00

тання сnроба•

17 оо. 17.40 М/Ф 17.50 Х/Ф 20.00 За лаштункам" 20.30 Тинди-риtодИ 21.30 Ексnрес-інформ 21 .45 Ракурс 21.55 Діапоrи 22.20 Блюз проти війни 23.00 Хрум 23. 1О Хіт-базар 0.00 Х/Ф

Украіни

вечорів з Юрієм Нікупіннм•. · Ве­ 23.ЗО Ні

17.00 М. Задорнов. Вистава •Ос­

зерс Бенд•

Анонс

На добрані'<, Діти!

ІІОВИНИ

МІф

ПаАтона

Т/с •ГамАс.,•• мІтка•

21.30

Комn'ютер Х

12.30 Шляхи до nрекрасного 13.00 Т/С •Людина MOptl• 13.50 Джаз-стеn-танц-КЛАС! 14.00 Х/Ф •Bonra-Boлr•• 15.50 МІф 16.00 Контакт 16.30, 20.30 Столичні телевізійні

Бізнес-ревю

17 .З !І Х/Ф •Жорна долІ• 19.30 Виnадковий свідок 20.00 •Вікна. Ти*неви~t• 21.00 Повітряний цирк Монті

22.ЗО Пам'яті Ю. В. Нікуліна. •WІсть

вегІю•

вачка•

Світ науки

кандидатом у Президенти

0.05 0.30 1.45

світ

ким одружен8 сnІ-

12.00,17.З0Аототорг

раїнська десятка ..

20.20 20.35 20.45 20.50 21.00 21.35

ТОВІС

9.15 •Шлягер• nредставляє. 10.05 •1• 10.35 МІФ 10.50, 13.00, 14.50, 22.10, 2З.50

Gute!· 18.55 19.00

ВА.Т

KQHIIA

11.00 11.10

7.30, 10.55, 20.00

'fT-3

)()(

Муз. nауза

Автандил 1 хіr-оарад ..:Ук­

Я. Гашек. Вистава •WееАк•. Ч.2

9.00 Чорний квадрат 9.30 Астропог. прогноз 9.50 Х/Ф •Сnуж6оаиА ром•н•. 2 серІІІ 11.00 Арт-афіша 11.30 Вікна у світ 12.00 д/Ф •Замальовки npo Нор-

Рекпама д/С •Небо

Свято краси у світі краси Молодіжна телевІзійна

7

23.30 900

тележур ..

Телеекt:nрес

більного nеріоду•

23.50 Проти ночі 0.50 Т/с •Космодром•

Вітражі

25

РетрокІнозал. Х/Ф

Престиж

1 1 .ОО Економічний оrл'АД 11.30 Медичний тижневик 12.00 Рвда 12.30 Горище 12.50 Шоу їжі •Пальчики оближеш!• 1З.25 Модний час 14.00, 17.00 ·Eiite ІІаІіа• Телемагазин 14.10 о.с.n.-студІя 17.10 Наша музика 18.10 Ток-шоу •Я сама• 18.55 На ХВИ11і успіху 19.30 на хвИ11і успіху 19.35 Прем'єр-відео 20.00 Гумор. nporpaмa ·Біс•

ІtаІіа•. Т сnемагазмн

сифІк•

Зоряні зустрічі

рафІчним товариством

9.30 • Територій д •. Муз. тиждень 10.00 Фант-лото wБінго•. Фінал. Ч.2 11.00 Шлогер - бо wnяrep 11 50, 12.30, 13.50, 16.15, 17.15 •EIIte

кави•

12.10МІФ

вини

10.00

2З.20 ТІс •СnецпІдроздІл •Па­

1 З. 10 Київські •tовиttи 13.25 Т/с •МІсто, або

12.30 Остання адреса 12.50 д/Ф ·Пепікани на краю• 13.20 Діловий канал 1 3~50 Х/Ф •ТримаАсw, козаче• 15.00 Освітній канал. Історія ук-

7.00, 8.00, 9.00. 12.00, 18.00

ос3Х4•. Найкумедніwе домашнє

служба ·Ситуація·

7.15

сер._

10.10 10.40

Світ людей. Медицина

ІІ<'ІЛ

Телевізійна nатрульна

17.ЗО Прогноз nогоди

Гарні новини

Подобається- дивись!

9.00

..

Це твій пень!

прем'єр-лі-

17. ОО ·Вікна. Сnорт•

М/с ·Морські собаки•

23. 15

:1 •МІссурІ•

ОО ВІZ-перечні хіти

14.00 •1+1+1• 14.30 ВІZ-nеречні •іти 15.00 Футбол. Англійська га

21.ЗО Розслабтеся, ви в ефірі

Суnербоп

12.00

ба~

Тинди-ринди-новини

20.55 21.15

8 ОО 8.30

7.00

13

20.З5 Бооро розе11ідувань

ІСТУ

7.ЗО В. Щербачов nредставляє

10.ЗО І(nуб •Біnий nапуга•

11.00 Х/Ф •МандрІеннк

Мtста й столиці світу

37 ІІ<ІІНІІА

"QHIIA

8.05 Анонс nрограм •BIZ·ТV• 8.10 ВІZ-кмарний ранок 9.00 Програма •Акваторія Z• 9.30 Телемагазин 10.00 МІс •Ремі-

хан ня

17.00 17.10 17.40 18.20 18.25 19.15 19.30

'4 55 ·Со•рат-Свінr•. Телемаrвзин 15 ОО ··Телемедіа•. 1V-мвгазин

года

9.00

·ULTRA• 12.00 Клятеа Гіnnократа 12. ЗО Шоу самотньоrо хмостяка 13.00, 18.10, 2З.ОО Торrонформ 16.00 ВіІІХриті fіебеса 16.45 Жермен Пілон, або Таємне

nрогноз Л. Буць­

2.00 2.05

23.15

8.20

7.00 Сніданок з •1+1· 7.10, 7.50, 8.50, 9.50 тсн 8.00 Т/с •РаАон Menpoya•. 4

Сніданок меnомаиа Жіночий світ

7.00 8.00 8.05 9.10 !і. 15 9.45

nорт

t+i

1О. ЗО

1 f .ОО

Комn'ютер Х

32

Граці! від •Граві-

, 1.ЗО Програма дnя студантів

коі

0.00

стs

8.00 Програма nередач + Прогноз nогоди

Х/Ф ·Воротар. 22.ЗО ХІФ •Слр<боеиІІ ромам•.

23.00 .. подробиці•. Підсумки А""

7.10, 8.10, 9.05, 21

Сnортивне середовище

УТ-2

Маленьк' історtі •Арт-обстрLпу•

15.ЗО ТІс •МандРІенніІлнцар•

7.05, 8.05, 12.05. 20.55

23.55 ТРК •ЕРа• nредставпяє. .. доброї ноч•. Україно!•.

18.20

І'І'А8ІС

су•

18.40 ХІФ •Чудо -кІе• 21.00 Сnати оора 21.15 Старе добре осІио.

16.ЗО Т Іс •Вир сеІтІ8•

18 35

17 .ЗО За киівським часом 18.00 Новини 18.10 Т(с •дика Роза• 18.35 Сміхоnанорама 19.05 Т/с •Тасмнмц• родмни ЕткІнс•. 1 cepftl 20.00 •ПодРобиці• - •Час• 20.50 Минупе 20.55 Інтерсnорт 21.00, 0.10 Погода 21.10 Х/ф •ВикрадачІ тІn• 22.40 Вчасно

Джаз-стеn-танц-КЛАС!

""нІІА

50

К4ІНІІ.А

10.05, 15.35, 20.10

мет. Ч.2

2З.З!І Х/Ф

14.00 Анонс 14.10 Київські новини 14.25 Т/с •МІсто, а6о Пригоди

СІднІ Чейз•

35

ни (СТН)

17 45

21.25 На хвилі успіху 21.30 Ви- очевидець 22.00 Х/Ф •КрнееемІІ камІн~о• 23.30 Подобається - дивись!

•Відеольох•

8.45 Столичник nрес-кур'єр 9. ОО Дитяче ко оо 9 ЗО Bf:ceni старти 1000 МІФ 1О. 1О ХІф •Зреде ronyCitcн• 1 1.50 Хіт-базар 12 20 Решето 1З ЗО т сатр на долонях 14.05 Солодке життя 14 35 П;}рnзментський аtсник 15 20 :Jбщ.J~жемо здоров'я 15.40 Киів. У,;раіна. Світ 1б 1О Kitюropocкon 16.30 ·Ім'я•. О. Басілашвілі. Ч.2 17.00 •Те""' з варіаціями•. Ю. Баш-

14.00 Модний час 14.30 .. час .. ч •. Військовий

служба

14.55 Крихітка 15.1 о Хіт-базар 15.40 Правочин 16.10 На ранковому nрийомі 17.00 Т/с •МІсто, а6о Приrоди

20.ЗО Х/Ф •Сnартак• 23.45 Прем'єра музи.... оr ПРQrрами

7 20 r ележурнал ·Люди• 7 50 Лнтресолька 8 ЗО. 20.30 Стоnичні тсnевозіАні нови-

2 серІя 23.40 Астрологічний

2О.ЗО Обоз домашнє

ВІДСО

2З.25 Муз. кnin

17.55

СІднІ Чейз•

зо Врятуи і вбережи 7.35 МІСЬКІ НОВИНИ

1З.ОО Муз. nраграма •Хмарочос•

88'1D•

20. І О Діаnоги 20.25 Ток-шоу ·Година nік• 21 ОО Муз. nрограма •Curl• 21.15 Гарнізон 21.40 Х/Ф

Профілактика

вересня

УТ· І 10

Т/с •Вон• н•nисала

•бм•стаа•

·r

леексnрес

11 .ОО Бізнес -рев оо 11.20, 21 ЗО Автоторг 11 .ЗО Життя в Слові 12.00 Х/Ф 13.10 Муз. новини 13.55 Варіаціі стилю 14.05 Хрум 14.20 Молодіжна телев;зійна служба 15.00 ХІФ 16.40 Все npo nодатки 17.05 МІФ 17.25 Духовна бесіда. 17 .З5 Хочу кnin! 17.50 •Wnягер• nредставnяє ... 18.40 Х/Ф •З кнм одррема cni-

розвага~

УТ-І

17.зо т/С •Ваанлон-!1• 18.25 ХІФ .д-а мауосн• 20.00 •Зх4 •. Найосумедніwе

"QНІЦ

30

nомерти :аавтрам

ка десt~тка•

матер&али•

щання. що кард.,.нально обно­

-

СвІт науки

15.00 Автандил І хіт-парад •Украінсь­

ХІФ •ВнутрІwнІіІ космос•

7.ЗО Доброго ранку, Україно! ПерwнА НацІоналІоНнА

.. сім днів сnорту• -

JІtмтм

Проrр•ма мІмnерІtІІ кіно•.

19.45

УТ-І

1З.10 РетроосІоо~ал. Х/Ф •СІІоОf'одн/

машнє

видео

13.00 Муз. nрограма •Хмарочос• 13.50 Цікава nроnозицІя 14.15 ·Сократ-Свінг•. Телемагазин

14.00 Цікава nроnозиція 15.ЗО М/с ·Гей, Арнопьде!•

16.20 М/с •Kacnep• 16.45 Т/с •Фантастична дІачин••

17.15 Т/с •Мое друrе •Я• 17.45 -теnемедіа•. ТУ-магазин 18~ Т/с •КомаНД8 •А• Т./с •Н•с n••теро•

18•·f'

2~/С •W08K081 СІтки• 22.00 т;с •СутІнки Май8МІ•


вересня

15

6.10. 21.00, 0.20

УТ-2

СЕРЕДА

СнІДанок з

7.00

но з

··1 +1•

7.10, 7.50. 6.50. 9.50

ТРК •ЕРА• nредста1111wс. •доброго ранку, УкраІноІ•

рад

Ще одна зустріоо<•

В ~ей дена., що створив

Господ~·.

npor·

Новини.

10.40

ноз погоди, спорт. Прес­

генерала Гриrоренка 12.ЗО Моя сnрава

ЗО Наш ДІМ

1З.ОО ТелефІло.м •Іван Григо­ рович 6арс .. кий• 13.20 Діловий к.аt-tал

21.ЗО,

15.00 УТН- ••деt<ь• 15.20 Студія ·5• 17.00 Tfc •Янгоnи

15.00 Освітній канап. Творчість Віктора Косенка. ••Роде ttaш

ЧарлІ•

нини•

Національний хІт-nарад

20.ЗО •Акценти• В. Лаnікури

З5 ·Вибори-99•. Програма канди.цата в Президенти Ук­ раіни Кононова Віталія Ми­ колайовича

Вечерня казка

УТН ·Паt<орама• 21.З5 Футбол. Ліга чемnіонів.

21.00

налі

УТ-3

Футбол. Ліга чемnіонів.

23.50

·Віnлем·2· (Голландія) ··Сnартак• (Москва) 2З.55 ТРК ·ЕРА· nредставляє.

.. доброї

НО"іІ, Украіно!ч

в.оо.

7.00.

УТ-1

7.10, 9.05 Погода 7.15 Від і до

раїно! .... •У цеА ден.,, що створив Господ~"· ни.

Нови­

nporнo:s nоrоди,

сnорт. Прес-кур'ср. Пет.. стуДІJ. Т/с •'tорна nерли­ на•

Телефільм •На весь зрІс"Т• 9.ЗО д/ф ·Рейган•. 1 серія 10.30 Не все так noraнo ... 11.00 УТН - -Ранок• 11.15. 12.55. 15.15. 1В.10, 21.55. 23.45 Погода 11.20 Х/Ф •Подарунок на Іме-

9.00

нини•

13.00

Закон є закон

15 ОО 15.20

УТН

.. 5.

СтудІя

1В.25 Саме Тай Т/с -Корд.,є•. •Падаюча

зіркаЛаnікури Програма

кандидата в Президенти Ук­

раіни Ржавського Олександ­ ра Миколайовича

20.45 21.00 21 40

ВечІрня казка УТН- Панорама

21.50

Пи"Тання дн'RІ серІ'А

5

23.00 Досьє 23 ЗО 900 секунд. .. ерд ..

nредставляє.

нДобрuі ночі, Україно!

..

в оо.

YT-f дена., ЩО СТ80ри8 ГОСПОАJ-•· Ноамни, nporнo3 noroAм, спорт. Прес-кур•ср. Пет., сту·

дП. Т/с •Чорна nерnмна• У.ОО Телефtльм •Історик та історkІ•

9 2!") Дtф .. Рейган ... 2 серія 10.30 Мепичний тижневик •36.6•

11 оо Уrн - -Ранок• 11 15. 13 оо. 15 15, 18.10. 21.55, 23 4Ь Погода 11.20 ТІс ·Кордо.с•. 15.00

УТН

15.20 17 .ОО 17 25 17 55 18 оо

Студrн

зІрка•

•Д<>Нь•

..

.. 5 ..

Калейдоскоn

CFI

Надьечір'я У п-1

-

.. вечір•

18 15 НОRИ~Ш. Регіони С01мс Той

18 2:)

21 21 .40 ? 1 ~()

,І') ОО ДІф "Червоні зірки ...

5

серія

~З ОО Му.і. nрограма 23 .ЗО 900 ссІСунд Хроніка надзвичай­ щ.,х nодій

ТРК ·ЕРА• nредстаеntІс.

•доброї ночІ, УкраІноІ•. •У нІч на суботу з Оnено10 РомІною•

УТ-2

нt

/.10, 7 50. 8.50, 9.50 тсн 8.00 ТІс •Агент нацІонаnо.ноJ

бе:t·

пеки•

Т/с ооКоханнА ІіііІІ таємницІ Сансет БІч•

10 05. 14.5S І)

10

Re~,;t.

Національний хІт~парад

ceir

театру

10.40 ХІФ ·СобачиІІ бенкет• 1 ;о 30 Реапьний сектор 1:~ trO 1:! ('()

Вrд~о:рита віза

,'tІnоеий канал

,~~ ~-~~ д/Ф

1 r.

.. душу

Програма -ІмnерІя кІно•

світу ..

2~1 t1Ід><риваємо біблію

Т/с •дика Роза• Кохання з nершого nогляду

18.35

Т/с •Та~мниця роди-

4 ceplw 20.00 •Подробиці• - •Час• 20.50 Минуле 21.10 Х/Ф ·Мислмвец..• 22.50 ДІф .. засідка на митниці ... Cn ра ва 1'997 року 2З.20 .. nодробиці•. Підсумки дн<І 23.40 Т/с •СnецnІдроздІл •Па­

I'I'AaJC • •п П TASA'IJ'8

Граціі від •Гравісу• Свtт nІДоодноі фQтографіі Я. Гашек. Вистава •Швейк•.

Бюро розслІДувань -Палітри•. Прекрасні літні

9.30

10.00,

М. Розовськ1-1й

Проти 11очі

Т/с •Космодром•

УТ-3

Торгінформ

1В.45,

19.50.

7 канtи ~а:~=~~ ОО,

13.50, 20.00. 1.30 Інформ. nрог­ рама .. наш час• 9 20. 10 ЗО, 1З.40. 14.50, 20.20 Адреси ДІЛОВОЇ уда'1і Програма ·Стрес•

9.25 9 40 Трансnорт Украіни 10.00 •Крила•. Світ авІаціІ 11

Нотаріальні зустрічі

12.00 Х/Ф •Шосе• 14,10 д/С •Небо )()( СТОЛІТТЯ• 15.00 Wonoм, Києве! 15.30 Monoдiж:tta телевізійна служба 16.00. 17.ЗО, 19.50 Тележурнал ·Біз16.ЗО Хіт-базар

МІwкІна•.

серІІІ

МІф

кави•

1З.20 ТІс •МІсто, або Приго- СІднІ Чейз• 13.50 Неnанська садиба

14.1 О .. шлягер• nредстаеляс ... 15.05 Землі натруджсноі долоні 15.45 Крила 16. 15 Конкурент 16.45 Ліки майбутнього 17.00 ТІс •МІсто, або Прнго-

nика•'

9. 15 За лаштунками 9.45 Зоряні зус-трІчі 10 ЗО МІФ 1o.so. із.оо. 14.50, 16 50. 19.50 Телеексnрес

СІд-

17.30

За киівським часом

18.10

Добрий настрій

18.25

Всеу.сраінський конкурс анекдо-

тів

19. ОО Поле чудес 20.00 •ПоД(:'обиці• - ·Час• 20.50 Минуле 21.1 О ХІФ •Роман бв3 :sакtженн"" 22.30 Л Брежнєва в nрограмІ .. жіночі ІСТОрІЇ»

N·кілометр ··ПодробицІ•. ПІДсумки дня

2З.30 ТІс •СnецnІдрозділ •Паси· фІк· 0.15 •Про це ... •. Т/с •Валентина"

7 55 8.25

8.55

9.25

2З.10 Хіт-базар 0.00 Муз.-розв. nрограма •КаrрІн-па­

0.30 ХІФ

14.25

15.00 ХІФ 17.05 МІФ 17.40 МІФ 17.50 ХІФ

Стиль та інтер' єр

Разом з вами Муз. nрограма •Акваріум• 15.30 МІс •Гей. Арнольде!• 16.20 МІс •КосмІЧні рятуввльники• 16.45 Т/с •Фентасти-а Д/ачина•

13.00 14.30

В рятуй і вбарежи

20.ЗО Т/с •WовосоаІ сІткм• Т/с •СутІнки МаАемІ• 2З.ОО Територія А

22.00

0.00 Муз. автомат 1.00 Tfc •Шnигунсо.kІ

35

Київські ділові новини. Ек-

боА•

Молодіжна телевізійна служба в Щербачов представляє .. Медичний тижнееиtс

ТІс •ЛІОДИН8 MOPtl• МедИЧНИЙ ТИЖНЄВИk

Лакмус життя Кіногороскоn

17.20

ХІФ •ГІсто.•

ВАІ'Т

32 Те·

7 .ОО

несnодІваних

канtи

І сn

МІс ·Вуді Вудnеtскер та його

НАК •Нафтогаз Украіни• nові· поnереджає

8.10 На всі боки 8.28. 18.15, 21.57. 22.57

..

Миколина

7.25

На хвилі

ycnixy

14.00 Арт-вфіша 14.30 K.I.S.S. 17.00 Т/с •ГраАс у nолум'Т lV• 17' .25 Криnа 17.55 У світі людей 18 5О На хвилі ycnixy 19.40 О. С. П.·студія 21.00

погода

8.ЗО Територія А

21.10

9.00 Т Іс •Нас n'нтеро• 9 45, 10 30. 11.45. 12.30. 14.00, 15.20 Телемагазин

IC8HIU

7.00, 9.00, 20.40. 2З.З5 Новини 7. 10, 19.ЗО Ексnрес-Інформ

рафtчним товариством

звІдусіль

(ТК ·Гравіс•) домnяє, nояснює,

37

VТAR а&ІІ'І'Аа&

12.ЗО Тинди-ринди 13.00 Подорожі з національним гвог-

друзі•

.. ЕЩе ltalia•.

Добрі новини

8.00, 18.20, 22.45 Диск-канал 8.40 У світі nюдей 9.10 Ви- очевидець 9.45 Ті Хто '10.00 Ток-шоу ·R сама• 11.00 Tfc •Просто МарІІІ• 11.50 На хамлІ усnІху 12.00 Людина собаці друг

MOPW•

7.25 МІс •НевгамовнІ• 7.50, 18.20, 21.30 Новмни

8. ОО

Киів сьогоднІ На добраніч. діти!

21.ЗО Ток-шоу •Саме Той•

нах.nІбникІ••

•Людина

I'I'AatC

22.00 Х/Ф •ПрааосудАІІ• 23.30 Катеринославський nроменад

21. 15 Інформація до роздумів 22.00 Прес-навігатор 22.30 ХІФ •Хрмстина• 0.10 Х/Ф •Зрада голубоси• 1.55 Tjc

KQHIU

nристрастІ•

18.05, 21.10, 0.00 Торгінформ 18.20 Грвціі від ·Гравісу• 18.40 Український Дім 19.00 Альтернатива 19.15 Комп'ютер Х 19.30 ТІс •КаІна•

20.30 20.50 21.25

14.05 З5 хвилин джазу 14.40 Х/Ф •8ecenl хлоnцІ• 16.50 17.00

ТУ-магазин

18.30 Т/с •Коменда -А• 19.30 Т /с •Нас n'ятеро•

8.00 Християнська програма 8.30, 16.30. 20.30 Столичні телевізійнІ

леексnрес

Арабески Варіаціі стилю

12. ОО

17.45 .. Телемедіа•.

пта

50, 22.15 Міські НОВИІtИ 7.05 Дай n'ять! 7.15, 21.00 Антрасолька 7.30, 21 ЗО Вісті

13.50

Х/ф •Америкен бой•

17. 1!1 т/С ·Мое Друrе •Я•

'l'&n" канtи

б

13.00

..д

Комп·ютер Х

газин

19.20 Столиця 19.40 ТІс •Четаеро

Ексnрас-інформ

1З.З5 МІФ

Ракурс Діалоги

На хвилі успіху

Т/с •ШаІІтанат- царстао бІ­

сІ ...

5

серІІІ

22.20 ТІс •ГраАс у nonyм'l lV• 23.25 На хвилі успіху

lV-магазин

Т/с •Нас п•ятеро ..

20.ЗО Т/с •ШовковІ сІткн• Т/с ·СутІнки МвАамІ•

1.00

Т/с •Wnиrунс~окІ nрист­ расті•

35 18.00

1'1'.&8ІС

Klllltl.ll

Анонс nрограм

1В.05,

1 В.20,

О 20 Торгінформ 20.ЗО ГрацІ і від -Гравісу•

21.10,

1В.40

ULTRA

19.00 19.15

Міста й столиці світу Комn'ютер Х

19.ЗО ТІс •Каїна• 20.50 На добраніч, діти!

21.25 21.30

10.00 Т/с •Фантастична АІ..,_. 11.00 Tfc •Мое друrв •Я• 11.30. 14.15 •Сократ-СвІнг•. Тоnома-

МІФ Шл<Ігер- бо шлягер

Солодке життя Щоденник фестивалю •Золота осінь Славутича• 18.50 Чорни~ кввдрат

ТОВІС

1О.З5 Анекдот-асорті 10.50, 1З.ОО, 14.50. 22.00, 23.50

14.05

л

Навколомузичний нон-стоn від ••ТИІІДИ-рИНДИ•

11.20 11.50 12.30

nо-

Алло? Лото Вікна, що ми вибираємо

23.00

22.10

6. 45

.. у

УІСраінськ:ий хокейний ог~

0.10

18.00 18.30

Євроnа сьогодні Дивовижний світ Карт-бnанш я- головний

11.00 бізнес-ревю 11.10 МІФ 12.00, 17.ЗО Автоторг 12.10 МІФ І З. 1О Відлуння стоnіть

Джаз-стеn-танц-КЛАС! ТІс •Четверо несnодІваних нахлІбників• 14.55 ХІФ •Коханнw й розпач• 16.ЗО Душа до душі 17.00 Грає Енвер Ізмайлов 18.00 Контакт 18.ЗО Т/с •Людина мор••

СцеІt:З.- Євроnа

30

19.30

2З.ОО Територія А

13.45

Зоряна старизна

Т/с ·Мое дРуrе •Я•

18.ЗО Т/с ·Команда •А•

14.00

13.10 .. zоом.

20.05 20.30 21.20 21.45

на•

22.00

11.30 35 хвилин джазу 12.05 Х/ф •БорсаnІно І К 0 •

21.00 22.00 22.30

Т /с •Фантастична дІвчм·

16.45

17.45 .. телемедІя•.

шуках істини ..

Bet•-

0.00 Муз. автомат МІс кГей. Арнольде!• МІс •Каспер•

15.30 16.20 17.15

МІф

.. веt, Bet,

11.30. 20.45 Автоторг 11.40 М/Ф нМіJКРОС>Пастка» 13.40 14.00

зин

14.ЗО.

Київські ділаві нови~

19.ЗО Прем'єра nрограми

Муз. nрограма

9.05 Х/Ф •Амарикен 11.05 Комn'ютер Х

21.15 Дивлячись з Америки 21.45 Міста й столиці світу 22.1 О Молодіжний канал .. м .. 23.35 Молодіжний канал .. м .. 0.50 Тинди-римди-новини 1.45 Програма •Стрес• 2.00 Реклама 2.05 Х/Ф •Cnpaaa •Строкатих"

7.05 МІФ 7.40, 21.ЗО

Бізнес-ревю

•Зх4•. Найосумедніше до­

машнє відео

Башмет. Ч.2

7.05 МІФ 7.40, 19.З5 Ексnр<>с-інформ 7.55 Х/Ф •ПолІт нІ"tноrо мете ...

nогода

1З.ОО Шлягер- бо шлягер 14.15 .. сократ-СвІнг•. Телемага-

9.40 Сnіває Тамара Гвардцителі 10.45 .. тема з варіаціями•. Юрій

8АІ"Т ТОИІС

на

зин

ни. Експрес~інформ ОО Чорний квадрат

9.30

7.25 М/с .. невгамовні• 7.50. 1В.20. 21.З0 НОВІ(!НИ ЗВіду­ сіль (ТК .. гравіс•) 8.00 Економічний вісник 8.28, 18.15, 21.57, 22.57 Миколи-

12.00

Столичні телевізійні

20.30

ІСТV

на•

Вісті ОО Христи~нська nрограма ЗО,

КІІН4А

ТІс •Мое друrе •Я• 11.ЗО •Сократ-Свінг•. Телемага­

новини

9

Гарні новини 21.ЗО Ток-шоу ·Саме Той•

11.00

Дай n'ять! Антресолькв

8.45, 20.45

спрес-інформ

Х/Ф ·Воnодар М)!Х•

канад

8 8

Програма .. стрес• Реклама д/с .. небо ХХ століття•

11.00 11.10

Час ·Ч·

ЗО канал

Леrенди даnеки>< tсраїн

Киів сьогодні На добраніч, діти!

В.30 Візит

6.45 Врятуй і вбережи 6.50, 22.15 МІсь.:;і новини

22.40 Клятва Гіnnократа 0.25 Програма дnя студентів •ULRA·

20.30 20.50 21.25

9.00 Т/с ·Нас п'ятеро• 9.45. 10.ЗО. 11.45. 12.ЗО. 14.00. 15.20 •Eiite Іtafia• 10.00 Т/с •Фантастична ДІвчи­

21.зо Х(Ф 2З.·10 Муз. кліn 2З.20 Х/ф

Міста й столиці світу

Торгінформ

МІс •Вудді Вудnеккер та йоrо друзі•

Карт-6ланш

7.05, 20.00 7.15. 20.10 7.ЗО. 21.30

1'1'.&8ІС

ltlllltl.ll

21.10. 0.00

7.00. 15.55

Трінус Вернісаж.

Гарні новини 21.00СІТ

KQHIZJI

35

Грації від ·Гравісу• 1В.45 Світ nідаоднот фотографіТ Комn'ютер Х 19.ЗО Т/с •КаІна•

Арабески Невроотоnогія. Професор

20.15 21 .ОО

Фінансист 100 чудес свІту

8.45. 20.45

19.45 Муз. пауза 20.35, 21.30. 23. 10; 0.35 Торгінформ 20.45 Добрі новини 20.50, 22.00. 2З.25 Новосел 21.00 СІТ

25

18.45 19.15 20.00

новини

16.40 Кіногороскоп 17.00 Свято краси у світі краси 17.40 Британія очима британців 1 В. 1О .. ТV~Парк• nредставляє ... 1 15 РетрокІнозап.

s.

16.15МІФ

20.45

ОО МІФ

11.45

18 05

25

растІ•

19.15

Надзвичайний світ Ракурс

17.35

..

Т/с •СутІнки МаАамІ• 2З.ОО Територія А 1.00 Т/с •Wпиrунс ..кІ прист­

22.00

АІІскдот-асорті

Жермен Пілон, або Таємне

Рад•

нес-ревю•

7.00, В.ОО. 9.00. 12.00, 18.00 Новини 7.05, 8.05, 12.05. 20.55 Інтерсnорт 7. 1О, 9.05 Погода 7 15 Від і до 8.10, 21.00, О 40 Погода

xipypra

..

10.45, 13.15, 15.15.

17.ЗО Хочу кліn!

1В.ОО. 2З.ОО Програма 'ІХРТ

23.ЗО ·Шлягер• представ­

ЗО. 13.00, 15.00, 17.00, 1В.ЗО, 19.ЗО. 20.З5. 21 ЗО, 0.00

10

Молодіжний канал

Комп·ютер Х

НАК ••Нафтогаз УкраІни• nовідомляє, nояснює, none·

реджає

32

МІФ

22.20

17.45 .. телемед•а•. ТV-магази.-. 18.ЗО Т/с •KoM&"AJI •А• Т /с •Нас n'атеро .. Т/с •ШовковІ сІтки•

19.30 20.30

ЗО ДІалоги

Від.критt tteбeca

суnерчер-

18.20

Міські новини

Євроnа сьогодні

19.00 Стимул 19.15 Український дім 20.00, 1.30 І11форм. nрограма

сифfк·

Вісті

Феєрверк фактів Сонцю й вітру- брат

Розслабтеся, еи в ефірі

бізнес-ревю

•Мое дРуrе •Я•

МІс в'як•

1В.О5,

16.35 17.00

21.20 21 45 22.00

.. Джиммі-

17.15 Tfc

Антресолька

16 05

.. м ..

0.00 Муз. автомат М/с •Гей, Арнольде!•

16.20

21.50

Дай n'ять!

Жіночий світ

•Сократ~Свінг•. Teneмata~

15.30

Киівські ділові новини. Екс-

21.00 21 20 21.30 22.00 22.05

14

Новосеn

Катеринослаосьtс;ий nроме~

зустрічі ..

1.45

..

НІчний кІнозал. Х/Ф •Потяr смертІ" .. 1.45 Т/С •Людима МОРА•

бажання М/с ··Морські собаки .. Муз. npurpaмa кЗоряні

2.00 2.05

Муз. маршрут Анонс В. Щербачов nредстав~

22.ЗО Х/Ф •БорсаnІно І К 0 •

15.30 16 ОО

(англ.)

Т Іс •Агент національно І без-

nеки•

23 ОО 23.1 О

Непансt.ка садиба ТІс ·МІсто, або Пригоди

СІднІ Чейз• 17.30 За киїоським часом

18.10

лота осінь Славутича• 17 .ОО Дитяче коло

22. 15

Євромікс

17.40

Теледебати

Столи'іні телевізійні новиt•и Щоденник фестивалю •Зо-

0.1 О

Зоряна старизна

Територія А Відеольох

15.50

прес-інформ

Жіночий світ

16.45

12.00

ЗИ~t

Столичні телевізійні новини (СТН)

2З.50

Телемаг-а~

з ин

16.30

-.Наш час• 20.20 Адреси ділової удачі

і туризму 10.З5 ТІс •СІмейний аnо.бом•

нІ ЧеАз•

І JO Сtнд;н.Ок з •1+1·

9.00

ТІс •ПоnІне3ІІ;со.кІ nригоди•

11 .ОО Джентnьмен-uюу 11.30 Телевізійний центр моди 12.1 О Т /С ~еЖ:Інка з ароматом 13.05 Киівськ• новини

Питаr..ня дня

17.00

9

Не всі вдома

23. 15 .. фонтан-клуб..

10.40

Сnіт спорту

23.50

тсн

Просnорт-новини

2

··Акценти• В. Лапікури Ток-ринг Вечірня казка ОО УТН ·-· ПаНор<~rма

20.15 20 20 20 50

кРадом з Украіни•. М. Глузський 16.05 Острів скарбів

ляє

предстааn•е.

0.45

... зелен;

недІлі

ХІФ •Афрмканец~·

23.45

Екологі"fний фільм

15.35

15.ЗО Право

9.ЗО ХІФ •днІ

ХІФ •двІчІ мІл .. Аонер•

кави"

КиІвські новини 1З.20 Т/с •МІсто, або Пригоди СІднІ Чей:s• 1 З. 50 ЗорянІ зустрічі

1 1 .ЗО .. сократ-Свінг•.

14.ЗО,

16 45

Т /С •Мое друrе •Я•

11 .00

13.00 14.15

20.45

над

13.05

Освітній канал. Ф. Достоt.;всь-

22.15

Родина від А до Я

11. 15 Проt-:инься й сnівай! 12.10 Т/с -жІнка 3 ароматом

9 05

8.20 Т/с ~еЗврадм кохання• 9.10 Домобуд 9.20. 23.20 Телевізійна nатрулhна служба .. ситуація ..

Закон є закОtt

ський король ..

на•

них нахпІбникІв•

11.00 бізнес-ревю 11.10 МІФ 12.00, 17.ЗО Автоторг 12.10 Х/Ф

11.30 12.00 13.30 14.00 14.45

ТЕТ

a•r•

20.30

Надзвичайний світ

20.50. 0.15

7.05. 17.15

Інтерс-

KIIHIZJI

10.50. 13.00. 14.50, 22.00,

11.00

Миколина nо-

•Нас n'ятеро .. 10.ЗО. 11.45, 12.ЗО, 14.00, 15.20 •Eiite ІtаІіа• 10.00 Т/с •Фантастична дІвчи­

Муз. замальонки про Угор-

ляє

8.ЗО Дра6ески В.50 Це- кохання

13.10 1З ЗО 13.45

18.15, 21.57

9.00 T/r::

1В.ЗО Створи себе

Телеекспрес

9.10 Розслабтеся, ви в ефірі 9.40 Зворотний бік форми 10.10 Програма для студентів ·ULTRA• 10.30, 13.00. 15.00. 17.00. 1В.ЗО. 19.ЗО, 20.З5. 21.ЗО, 1.20

Бізнес у законі

В.2В.

В.ЗО Перехрестя

18.50 Місто маіі6утньоrо 19.20 Збережемо здоров'я 19.40 Т/с •Четверо несподІва-

Експрес-інформ Євроnа сьоrодні

8.00

старизна

Джаз-стеn-танц-КЛАС! 15.ЗО Просто собака

18.00

8АJІ'Т тоиrс

10.ЗО Анекдот-асорті

кий ·Злочин і кара•

22.10

25

8.00

15.20

17.30 17.50

Реклама JJ./C "Небо Х.Х СТОЛіТТЯ•

9.55

11.00

.. м.,.

Програма •Стрес•

7.05, 17.15

7. ЗО 8.00

1В.ОО Но­

Моnодіжний канал

Мікс

0.40 1.45 2.00 2.05

ме­

щину

7.05 МІф 7.45, 21.30

Граціі від •ГравІсу• Весь світ театру Я. Гаwе". Вистава •Швейк ...

23.30 Зоряна 0.00 Х/ф

14.55

Адреси діловоі удачі

7.30 8.00

nорт

19.55

22.40 23.40

Новини звіду­ сіль (ТК -Гравіс•)

Профілактика nередавача 14 ОО Християнська nрограма 14.ЗО Т/с ·Лоодина моря•

ГарнІ новини

27.20

7.25

7 50. 18.20. 21.30

года

ЗО канtи

СІТ бізнес-ревю Міста И столиці свІту Світ nідводної фотографІі Комn'ютер Х Вікно у м1стику

21.45

ІСТV

МІс •Роккі, Буль­ вінttль та іхнІ друзі .. МІс .. невгамовні•

телика"

1В.15. 2З.10 Програма Стимул Єралаш Інформ. nрограма -Наш

21 ОО 21.20 22.00

канtи

32 7.00. 15.55

9.45.

20.45

2З.З5 Т/с •СпецпІдроздІл •Па-

Ч.1

9.00. 12.00.

20.20

Стометрівка

20.05 За лаштунками 20.35 Зоряні зустрічі 21.20 Ракурс 71 45 ДІалоги 22.1 О Х/Ф •ПолІт нІчного

Домовик

час•

Проrрама .,Насправді• 2З.15 ··Подробиці•. Підсумки дня

І'І'А8ІС • •тJО ПТА.А'ІУІІ

14 15

15.00 Х/Ф 17.05 МІф 17 40 М/ф 18.10 ХІФ

УХРТ

19.00 19.15 20.00

22.55

7 канІІА

18.00 Муз. nрограма .. дпа роялі .. 18.55 Т/с .. таемниІАІ агент НІкІта•

ТРК •ЕРА• nредстаалtІС •доб­ рого реносу, УосраТноІ•. •У цеА

.. nадаюча

.. nовне

7.10 П<>года 7.15 ВІД І до 8.10, 9.05. 21.00, О.ЗО Погода 8.20 ТІо •Заради кохання•

16.1 О

серІя

Нацюнальна лотерея

20.00 ·Подро6иці• - ··Час• 20.50 Минуле 21.10 Х/Ф •Новий Армагеддон ... 2 серІя

вини

.17.00

Т/с •Твємницw родини

ЕткІнс ...

22.10 Просnорт~новини 22.15 Т/с •Район Мелроу3• 23.15 Проти ночі 0.50 Т /С •КосМОдРОМ•

7.00,

Родинний лікар 16.20 •ЛЮДИ Й долі» ... Бал"ТіЙt;ЬКD. трембіта-99· 17.00 Т/с •МІсто, або Приrоди СІднІ Чеіііз• 17.30 За киівським часом 18.10 Т/с •дика Роза• 18.30 До UJістнадцяти й старші

19.05

Програма •ІмперІя кІно•

16.05. 17.55, 19.45, 21.45

вересня

17

ТСН

nредста•nяє. Т /с .. людина Із Суеца• 19.50 Програма •ІмnерІя кІно" представляє. Х/Ф •Прия­ тель неб~Ж'tик.а"

15.00

П'ЯТНИЦЯ

18.50

Не всі вдома Гумор. nрограма

7.05. B.OS, 12.05. 20.55 Хроніка надз­

вичайних nол.Ій

ТРК

сnогадах

УТ-З

ТІс •Федерал~она nолІ­

цІя•.

Естафета

16.35

15.30 Банк ідей 16.05. 17.50. 19.35, 21.45

Світ сnорту

22.00

23 50

Освітній кан.ал. О. Довжен-

18.35

Ноеини. Регіони

18.50

Оранта МІФ

15.00

марабу·

1В.ОО УТН- •Вечір•

20.30 .. Акценти• В. 20 З5 ··Вибор.,-99•.

14.20 14.45

17.40

ка•

3

1 7 40 1В.ОО,

долари•

д/Ф •Ілларіан Свенциць-

кий. У поході С"Толіть~

у

СІднJ Чейз•

14.40

1З.20 Діловий канал

17.55

Закон є закоt-t

18.15

проблем• 1З.ОО Сто чудес світу

Не всі вдома 17.00 Т/с •Район БеаерnІ­ ХІллз•

17.00 Т(с ... янгоnи Чapnf,.

17.55

Телевізійна служба -.Мило­

сердя•

10.30 телефестиваль -Сто тисяч• 12.45 д/Ф •Рішення реаль11их

16.10

·День•

-

НацІональний хіт~nа­

рад

.-о

ронов

1З.55 Хіт-6азар 14.ЗО Х/Ф •МІсwчна зозуленІо-

15.45 t6.00

Кіноконцерт. Спіоас А. Ми­

16.30

1З.25 Т/с •МІсто, або Пригоди

ТелевозіАна nатрульна служба -Ситуація• 9.ЗО Х/ф •ДнІ хІрурга МІwи­ на•. 1 серІя 10-.45 МІФ •Метаморфоза•. •ГІР-

Т/С •KOX&HHtl й ТВІЕМНИЦІ Сансет &Іч•

13.50

9В•

Київські новини

13.10

9.10 Пані 9.20. 2З.ЗО

t+t

Т/с -Район Мелроуз•

10.10

Т;с •ЖІнк• :а ароматом

каеи•

Торгінформ

7.00 Сніданок з .. н 1• 7.10. 7.50. в.sо. 9.50 тсн

10.05, 14.55

ТРК ••Ера• представnt~в. nДоброrо ранку, Ук­

6.05

Інтерс­

nорт

8.00 9.00

12. 1 О

Ч.1

1В.ОО Но­

вини

УТ-2

вересня

16

9.00. 12.00.

на ·Слов'янському базар•-

7 КІІН4А

ІВТ'П' І&ДТІ'.

7.05, B.OS. 12.05. 20.55

ЧЕТВЕР

Вссукраї••ський конкурс

14.00 ВідкрИТІ небеса 15.30 М/с .. морські собаки• 16.00 Народні артисти Украіни

ЗНеКДО'ТІВ

сифІІС•

Йорку• 22.10 Проспорт~новини 22. 15 Т/С •Район Мелроуз .. 23.15 Проти ночі 0.45 Т/с «Космодром•

секунд. Хроніка надз­

900

вичайних nодій

кІно"

Х/Ф •Жаttдарм у Н~ооо­

(Італія)

2З.ЗО

.. ІмnерІ•

19.50 Проrрама •lмnept• кІно•.

•Мілан•

-

•1+1•

Проrрама

· nредстааляє. Т/с •Людина Із Суеца•. 5 ceplw

11.00 Ноеини Єорunи 11 .ЗО .. шлягер• представ11~є 12.00 Х•т-базар 13.30 -палітра• . .. легвнда кі•ІІ.tя сторі'"fЧЯ•

N-кtлометр Пnане"Та .. здороR'я•

10.40 10.50 11.30

Еткtнс ...

Старі й нові -Маски- на ка­

18.40

.. ситуація ..

МІФ •дикі лебедІ•

19.50

Не всі вдома

17.50 18.00

9.40

19.00

Т/с •Район БеверлІ

ХІппз ..

1В.25 Саме Той 18.50 Х/ф •Подарунок на Іме-

•Чеслі• (Лондон)

тсн

Не всі вдома

16.10

17.00

1В.ОО УТН- ··Вечір• Ноаини. Регіони

20.45

МІФ

16 05, 17.55, 19.45. 21.45

18.15

20.25

наш nочує

красний•

Закон є закон

17.55

.. 1 голос

СВІТ•

14.40

дІя.

1З.ОО,

ДІФ

13.50

2З.45 Погода 11.20 Х/Ф •Серпнеаа раnсо-

6.05

... •

•Чорна nерпмна•

11.00 УТН - ••Ранок• 11.15, 12.55, 15.15. 1В.10.

20

та

·06рані часом•. Пам'яті

12.00

Жадаю, жадаю. весни• 9.ЗО Т/с •Романтична колекцІя •• 2 серія

10

Х/Ф •Крамниця РубІнчи-

ка

кур'єр. ГІстІо студІУ. Т/с

ТеJ1СфІnьм .. м.,.хайлова гора.

9.00

Н.п.фільм ·Кіно Франції.

10.10

Телевізійна nатрульна

служба

Т/с •Коханн• А таемнмцІ Сансет &Іч .. 10.05. 14.55 Національний хіт-nа­

1515, 1В45. 19!:>0, 20.50. 1.35 Новосел

10.45.1З.15,

.. алейною•

·9.30, 23.20

тсн

8.00 1'/с •РаАон Мелроуз•

9.00 6.05

Погодд

8.20 Т/с •Заради кохання• 9.10 Б. Бурда и nрограмі ·•Смач-

t+l

Гарні новини

Саме Той

50

канtи

cn

6:55

Програма nередач

7.05

•Вікна. Новини•

7.20 Огляд преси 7.25 Т/с •доnя•. 3 серІА 7.55 СТБаіІки 8.00 •Вhсна. НОВИМИ• 8.15 •Вікна. Бізнес• 8.30 Ні rтуху ні пера! 9.00 Програм• передач 9.05 Т/с •Селеста•. З серІя 10.00, 13.35 Телемагазин 10.ЗО Т/с •Нано•

1 1 .ЗО Програми •BIZ· ТV• 12.00 •Вікна. НОВИНИ• 12.05 Tfc •Оnо.га СерrІТ•н••· З серІя

14.00 14.30

М/с •Вовченя•.

2

серія

Дитяч"й сеанс. ХІФ •Шторм на

суші•

16.00

•Вікна. Новини•

16.10 Програми BIZ-ТV 17.00 Tfc •Сеnеста•. 4 18.00 ТІс •Нано• 18.55 Програма nередач

19.00 19.35

серІя

•Вікна. Новини• Т/с •Оn..га СерrІІ•на•.

серІtІ 20.ЗО Маnnет-шоу 21 .ОО Т;с •Чорна rавана.• 22.00 Актуальна камера 22.ЗО Новини кіно 22.40 Х/Ф •Сnапо.ний ееrон•

4

0.30

0.45

•ВІкна. Новини• Прогрома передач

во•••

52-І

BABAJI

6.55. 8.30 Підйом 7 .ЗО МІс •Пригоди Паnірусу• 9.00 ХІФ •СекретнмІІ фераатер•. 4 cepltl

10.10, 11.30. 11.45, 1З.25, 13.35. 15.00, 16.20, 17.35 ТБ·ШОП 10.15 Х/Ф •Бармен 3 •Зоnотого JIKOptl•

11.35 Ток:-шоу •Поважні гості• 11.50 Х/Ф •8елмосмІІ каnuн,

або АІІ• кІwки nрм nовному мІс•цІ• 1З.30. 19.00. 22.00 Реnортер 1З.40 Х/Ф •06nоге ВенецІІ• 15.05 МІс •Пригоди ПаnІрусу• 15.30 Т/с •ДІвчмнка 11 океен• 16.25 Х/Ф •до уваги rромадtон та

Cono

орrвнІ3ацІ01•

17.40 Х/ф •ЧайКО8СІоІ<ИА•. 2 19. 15 Х/Ф • ПІдІ<мдо.ок• 20.05 Час •Нью вінд• 20.15 Х/Ф •Горwнин• 22.1 5 Х!Ф •Чорна троtІнда -

серІя

емб­

nеt.~а печапІ, череона ТРОtІнд8

- ем6nема 1, 2 серП

коханна ...

О.ЗО Вечірній дзвін


14 ОО блок громадсь.соru телеб<J.чс~tня 15.00 Подорож резил.снтз 15.35 Т/с •Команда ·Акаnулько•. 2 серІя 16 20 Ігроос шоу ·•fІк стати з.ркою"

СУБОТА

18

вересня

16.55

YT-t І ЗО Доброrо ранку, Украіно!

'J ОО МІФ ··'<РІТ та його друзі• ~~

25

ТелефІльм

.. морські

видри і наф-

т..t"

10.00

Кnасик-прем'єр

10.30 Х/ф ·д•І"І мІn"йонер• 12.;)0 УТН- -день• 12 10. 15.10. 18.15. 21.50. 0.00

Пого·

·•Вибори-99•. Центральна виборча КОМІСІЯ ІНфОрМуЄ 13.30 Налвечір'я 13.55 Реnортер 14 20 Основа

14.55 15.00 15.20 16.00 16.30

Національний хіт·nарад

Досьс Міжнародний сnортивний огляд

"Gilett .. Футбол. Ліга чемnіонів Огляд M3"NiB УТН- •Ве.. ір· Погляд у світ. Огляд між"арод·

17.UO

18.00 18.20

ІІИХ ПОДіЙ

21.~5 Т/с •Романтична коnекцІ••3 серІя

23.00 АІФ .. червонІ зІрки .. 0.05 ТРК «ЕРА• представляє.

•доб­ роі но'-11. УкраТноІ•. Т/с •Що­

деttники Чер•оної туфельки•.

НІчна nрограма дnя дорослих

•Еродром"

бу· •КІноnрмстрастІ• nредстав· пяют ... Х/Ф ·Жар тІла• Т/с •Коджак•. З сер/я

8.00 За киівським часом 8. 15 На ранковому nрийомі 9.00 Погода 905, 21.00. 1.50 Погода 9. 1О Дітвора 9.40 Не час 9.55 Зоряниця 10.40 Ранкова nошта 11.15 нло 11.45 Смtнс; 12.05 "Ризький бальзам на

9.15

~+•

Іlроrрамма І. Моляра •Парк автомобІльного nеріоду• м;с .. nригоди Сон іка• Гумор. nрограма •Повне марабу•

Доброго ранку, країно!

10.05

Молодіжний канал

11

о~ д/ф

11

пеалм1існ... ЗО Банк ІДей

.. фантастичні

1. 20 Рскла~.а 1 .25 Х/Ф •Маска душу ... М.

25

С. Горбачао

15.55

Запрошує Концертна студІя

•Останк•но". М. Михалков

noдopo)l(j в

12 ОО t Ііlдзsичайна ситуація 12 ЗО Gізнес за nравилами 1'\ ()U СnортІ-4ВІІий канал

9.50

Х/ф •Крах Іюкенера ГарІна•.

З серІtІ

11.10

11.25 М/ф 12.20. 20.45 13.10 14 ОО 14.30 15. ОО

канал ~-:~:~=

12.00

Кут

·-----------------· І І

1 І

1

І І

Щоб уникнути цього, а також, щоб своєчасно оформи- І ти субсидію на сплату за газ, усім абонентам необхідно

І

І

1

~еобхідні ро~'яснення з питань розрахунків за спожи-

1

природнии газ можна отримати, звернувшись до І тии місцевої дільниці ки·Івсько·І обласної філіі ДК «Торговий дім І

1 «Газ Украіни» за адресою: м.Бровари вул. Київська, 292 . І І

Броварська дільниця «Торговий дім «Газ України». І

І

1

І

І

1

І

І

І

І

тості, що абонент знаходиться на обліку.

При невиконанні даних вимог ми будемо електроенергіІ

буде

сnоживачем за-

боргованості та оnлати за nідключення.

Звертатися за адресою: м.Бровари, вул. Вокзальна,

10.

Енергонагляд. Тел.

5-44-62

БРОВАРСЬКИЙ РЕМ.

ДО ВІДОМА АБОНЕНТІВ!

І філакти ки негативних та кризових явищ у молодіжному ее- І редовищі (наркоманія, алкоголізм, СНІД, венеричні за-

Абоненти nомісячно у 1999 році nовинні сnлачувати за електроенергію:

1 громадськості до

ми постановою НКРЕ Ne420 від 10.04.99р.:

І хворювання, проституція, насилля, суіцид), привернення І

І

проводить конкурси, в яких беруть участь ПІДЛІТКИ та мо- І ладь віком від 14 до 28 років. . . ·. І 1. к анкуре плакатІв та аптац1иних листІвок на задану

І · І тематику: І

nроблем бездоглядності неnовнолітніх І

на конкурс подаютьсяЗ плакати форматом А-1,

агітацІйні листівки форматом А- .

1

2. Фотоконкурс «Діти вулиці••: на конкурс надсилаються І

1 чорно-білі та кольорові

фотознімки розміром 1Зх18 см.

Разом з роботами nотрібно вказати їх назву та відо-

1

І мості про автора: прізвище, ім'я, дата народження, місце І І роботи або навчання, домашня адреса, контактний теле-

І

фон

· Роботи

1 І

не повертаються.

1 Роботи nодати до Броварського міського центру соці- 1 · 20 09 99 б

І

п

·

- міське населення- 11 коn. за 1 кВт.г.;

- міське населення. з ел. nлитами - 8 коn. 1 кВт.г.; _сільське населення_ 10 коn.за 1 кВт.г. з 01 .04 .99 р. до 01 .07 .99 р. за тари Ф ами, затвердженими nостановою НКРЕ Ne 309 від

за

10.03.99р.:

... міське населення- 13 коп.за 1 кВт.г.;

-міське населення з ел.nлитами- 10 коn.

за 1 к!;Jт.г.;

-сільське населення- 12 коn.за 1 кВт.г.

З 01.07.99р. за тарифами, затверджени-

ми nостановою НКРЕ Ne420 від 10.04.99р.:

-_ міське населення- 11 коn.за 1 кВт.г.; міське населення з ел.nлитами _ а коn.

·

І І альних

служ

для молодІ ~о

.

.

вул. КІрова, 92, каб. 2, З. Тел .. 6-19-00.

р. за адресою: І

KABAJI

8.00 Tfc •ЦиІЖ Умберто• В.55 В-шоn

9.00 Х/Ф •десwт. неrренят•. 1 cephl 10.05. 11.20, 12.35. 14.10. 15 50. 16.50. 18.35 Т5·ШОП 10.1 О Х/Ф •дес•n. негренt~т•. 2 сер/tІ 11.25 Х{ф •ПІдо:-к• 12.40 Х/Ф •АІ•.. ина моєі мрІІ• 14.10. 18.40 Реnортер 14.25 Х/Ф •У трмде•'втому царст-

•l•

15.55 Т/с •Шоу &еннІ Xlnna• 16.55 Х/Ф •Ніагара• 18.50 Х/Ф •Кап. кв І Ши:s• 20.1 О Х/Ф •НІма кІно• 21.40 Х/Ф •Серце Slнrona• 23.35 Т/С •ПОІUІИІ< 8бмйц/• 0.20 Ве'іірній дзвін

15 вересня 1999 р. з 14 до 16

телефонний зв'язок з жителями міста генеральний директор уп-

про-І

равління з ремонту та експлуатації

жИтлового фонду Іван Олексійович С Т 5 02 26

1 8 за к т.г.;

_сільське населення_ 10 коn.за 1 кВт.г.

БРОВАРСЬКИЙ РЕМ.

газину «КАПРО>> загальною площею 307,9 кв.м., розташоване за адресою:

м.Бровари, вул.Київська,292,

Приміщення не потре6 11єремонту. J

~--------'

Вартість магазину - 48 тис. у. о.,

включаючи ПДВ. довідки за телефоном:

КИІВСЬКИМ АЕРІАВНИИ

МІІfААУ3ЕВИЙ ІНСТИТУТ

261-52-56 (з 9 до 18 год.).

r------------"1

ПІСАЯАИПАОМНОЇ ОСВІТИ

Терміново запро- І

І

оголошує прийом студентів із спеціальностей: - облік , аудит; - менеджмент організацій. На базі технікуму- на З-й курс зі строком навчання 3,5

шуємо

на

курси

.. ___________ _

водіїв категорії «В» І

1

(легкові автомобілі). Оплату можна

1вносити частинами. Тел.:

5-02-86, 6-21-20.

І аІ

роки.

На базі вищої освіти - зі строком навчання 1 рік та З місяці. Навчання платне. Видається диплом спеціа­ ліста державного зразка. Довідки за адресою: м.Бровари, бульв.Незалеж­ ності, 146. Тел.: 5-02-86.

до 01.04.99р. за тарифами, затверджени-

ереможцІ конкурСІВ отримають нагороди.

во а ва

І1~·.~0d;к~~е;~f~·~,і~" <~д~.6 ·~;·:~· ~І 8іlіШ.!М?іЩ!їі;Іприміщення ма-

(за який nеріод), або довідку з бюро зайня-

оплати

22.10 Х/Ф ·•Мара• 23.50 Х/Ф •Небе:sпе .. нв :sнахІдка• 2.00 Програма nередач

години буде проводити прямий

121.09.99 р. о 18.00. І 1 Дові,!J,ки та запис на курси осо-1 та за телефоном 5-80-07. І І бисто . Адреса: м.Бровари, вул.Киеjвська, 1-а. ..,

що не отримується заробітна nлата, nенсія

Повторне підключення

22.00

Маnnет-шоу •Вікна. Новннн-

~~и~д~о~р~е~н~к~о~.~е~л~·~:~-~~-~~·~~~~ І С»водіів-професіоналів і початок занять категоріІ 14.09.99р.«В-І о

гонагляд Броварського РЕМ довідку про те,

nісля

Арт-афіша Що? Де? nо~ім?

1 тягам усього навчання. Збір групи І

місяців абонент повинен nред'явити в енер-

nроведено

11ТА8

aAI'J>A8A

7.00, 9.00, 20.40 Новини 7.10 Ексnрес-інформ· 7. 25 На хвилі успіху 8 ОО Діловий тиждень 8 ЗО Тинди-ринди 9. 1 О На хвилі успіху 9.20 Шоу rжі •Паль'іИКИ оближеш!• 11.55 Т/с •Шоу Sенн/ Xlnna• 10.50 Ті Хто 11 .05 На хеилі успіху 11.15 Криnа 11 .45 Х/ф •Чорний k8адр8Т•

1 ве:о~~~~ч~~~=~а частинами

щомісяця. У разі несплати більше шести

боржникам.

Молодіжний канал •М•

37 К8НІU

Wануааn..никам ІндІйс.. коrо

оdмо. Х/Ф •Круrо•орот доnІ•

21.30

52-І

Молодіжний канал •М•

І автобусівтаавтопоїздівнаденнета І

ричною енергією та «Інструкцією по розра-

Обласний соціальних служб для молоді з метою про- І

жені гооwІ•. Ч. 1 На добраніч, діти! Міста й столиці сеІту Ток·шоу .. саме Той•

20.55 21.15 21.30 22.00 23.15

бажаючих на курси водіІв І І запрошує вантажних і легкових автомобілів,

ТА БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ!

nодачу

·

Комм'ю1ер Х О. Островський. ВистаЩІ •Ска-

Броварський спортивно-

ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ м.БРОВАРИ

вимушені nриnинити

1 D~OO

·Весь свІт театру•. •СвященнІ чудовиська украінського tеатру•.

Ч.2

-

18.ЗО Вік"а у світ

17.ЗО М/с ·Морські собаки• Гарні новини

1 В. 20 18.45 19.15 19.30

світу•.

Еnізабет Тейлор

Клятва Гіnnократа

,. --------,

хунку за електроенергію• абоненти nовинні сnлачувати за використану електроенергію

І припинено.

1В.ОО З2·е жовтня

Відкриті "~еса

І технічний клуб ТСОУ (ДТСААФ) 1

субсидій громадянам припиняється. у разі несплати І та за газ більше 2-х місяців, постачання газу абонентам буде

І

сві11 nриро-

16. ОО 17.00

14 ОО 14.30

Броварський РЕМ nовідомляє вас про те, що згідно з nравилами користування елект-

1

ста

15.ЗО Анонс nрограм

11.45 Новини Євроnи 12.15 100 чудес світу 12.ЗО. 18.00, 23.00 Торгінформ

1З.40 Стоnиця

Цікаве nоходження

"•нtи

ди•

Престиж ЗІрки естради на •Слое 'янська· му базарі·98•

Шлягер року

платежу чи що~ісячного вне~ку в рахунок І І обов'язкового погашеногQ боргу за спожитии в попередн1и перюд при-

І родний газ, відповідно до укладеної раніше угоди, випла-

ГраціІ від

бути жінкою

Перехрестя

В цей день в сердечному привіті, У пл.ипі літ, стежок, доріг, Збере.м. усе, що є найкраще в світі, І зорями сипнем на Ваш поріг. Хай щедро подарує білий світ Здоров'я, щастя, успіхів, надії, Хай збудуться усі найкращі .мрії І буде так принаймні сотню літ.

1 дію. Абонентам, які мають борг за 200грн., буде припине- І 1 но подачу газу. І

1

Іtа1іа·

12 ОО 13.00 13.50

Яну Іванівну МАРЧЕНКО

ж за наявності боргу абонент не може отримати субси-

При несплаті абонентом визначеного відділом субсидій

серІ•

з ювілейним днем народження.

1 борг, який потім абонент неспроможний сплатити. До того 1

І розрахуватися за спожитий газ до 1 жовтня ц.р.

JО.ЗО Бізнес у законі

11.00 Модний час 11.25 На всі боки 11.50, 12.ЗО. 13.50. 16.15. 17.15 •Eiite

вітають заступника керуючого

Ніхто з нас сьогодні не уявляє свого жипя без природ- І ного газу. Це і тепло в наших будинках, і вчасно нагодова- І на сім'я, і чистота в оселях. І кожна людина розуміє, що газ - це товар першо1 необхідності, без якого в нинішній час н~можливо обійтись. У той же час розраху~ки за спо- І житии газ нашими абонентами ведуться вкраи незадов­

1

маwнє відео Візит Е.с:ономіо-tний вісник

колектив Ощадбанку щиро

І ільно. Внаслідок несвоєчасної проплати накопичується І

І

9.00. 20.00 •Зх4•. Найкумед"іше до·

Адміністрація, профІСом та

1

І

д/с .. остання адреса• Миколина nогода 8.ЗО Вітражі

9.30

50

8.00 Програма nередач В 05 Програма •BIZ· ТV• 9.00 Програ .... ·BIZ·ТV• 9.30 М/с •Ремі• 10.00 •Вікна. НОВИНИ• 10.15 Телемагазин 10.30 д/с •Мак і Матлі. У

часу ...

П'А81С

K8Hti.A

царстао бІ·

Анатомія кохання

11 .ОО Програма nередач 11.05 Х/Ф •ВІканд у &арнІ• 13.00 Програми •BiZ- ТV• 15.00 Програми .. вІZ·ТV• 15.55 Програма nередач 16.00 .. вікна. Ноаини .. 16.10 Програми •BIZ·ТV• 17.30 д/с ·Найвідоміші жінки

1 О.ЗО 11.00 11. 15

Розваж. nporpaмa •Разом з ва-

10.00

16.05 Чомучка 17 .ОО Муз новини 17.30 Ракуре 17.40 Зоряні зустрічі 18.25 Х/Ф •Смn.. нІ духом•. 1 20.00 М/Ф 20.15 Світ людей. Медицина 21.00 Х/ф

Х/Ф •деrустгтор•

ІС'П"

K8HIU

Медичний тижневик

Х/Ф •У ковбоТа таk аедеn.-

10.00 А"онс nрограм 10.05. 15.35. 18.25. 20.30

ІІІ•

cta• 23.15

·Гравісу•

8.00 8.28

15.ЗО М/Ф

8.00. 12 зо. 1 3.ЗО. 21.20 БІЗ"ес-ревю 8.10 Муз. 11on-stop 9.10 Британія очима британців 9.40 Кіногороскоn 10.00 Курс німецької мони ·AIIes Gute!• 10.20 РетрокІнозал.

19.40

том•

ми•

Автоторг Інтернет·навігатор. Медіа-клас Шnягер- бо wл~rep Молодіжна телевізійна служба Діалоr"' Бл а га вість

12.30

Микита

Соло дnw Іdwкм nрм nовному мІсІІцІ• Нічний канал

32 7.00

нус

20.10 Скандали тижнА 21.00 Що? Де? nо~ім? 21.30 Рада 22.00 Т/с •ШаАтанат -

35

наХІІІбнмкtа•

Бізнес·ревю Невроотологія. Професор Три-

16.00 Т/с •МандрІаний лицар• 17.00 Т/с •Вир саІтІ•• 18.00 Т/с ·Затока Доусона• 18.50 НАК .. нафтоrаз· Украіни•: nові· домляє. nояснює, nonepeAЖ.ae .. 19.00 Т/с •Прааосудд• :sв СаІф­ сtІ•

15.05 Економічний вісник 15.35 Киів. Україна. Світ 16 05 Посмішка 16.30 "Ім·я .. Микола Олялін 17 .ОО Теледебати 17.45 Арт·обстріл 18.05 М/Ф 18.20 Х/Ф •ВеликІ канікули• 20.00 Ноу-хау-шоу 20.45 ·Ліри•. ·Таєм"ицІ буди"о<у N 1З• (будино• 5улгаtова) 21.00 Cnarи nopa .. , 21.15 Феєрверк фактів 21.30 Тележурнал •Люди• 22.30 Х/Ф •ВеnиkМІІ каnкан, або

0.05

17.00 Гар"ізон 17.30 Диск-канал 18.00 Т jc •Фnlnnep 18.50 На хвилі успіху 19.30 На хвилі ycnІJcy

22 .ЗО Хмарочос 23.30 Шлягер- бо шлягер 0.30 Т/с •ПолІсмен 3 lнworo

Михалков

Те·

В. Щерба-.ов nредст.;.ВJ1яє ... 14.ЗО Суnербал 14.55 осСократ-СВІНГ». Телемагазин 15.00 ооТелемедіа•. ТV-магазин 15.30 М/с .. жахлива сила•

14.00

20.30

14.05 Столичний npec-JCYp'єp 14.15 Т/с •Чет•еро несnодІаанмх

л векеnрес

Х/Ф •ПробудженнtІ•

7

Анrресолька Музи•а Столичні тслееі3&йні нови"и

Навколомузичний нон-стоn 8Ід •ТиндИ·рИНДИ•

11.00

K8HIU

8.50 81кна у світ 9 20 Лакмус жиnя 9.30 ВесеЛІ старти 10.00 Світ людей. Медицина 10 ЗО Просто со6ака 10.55 Театр на долонях 11.30 Фішка 12.05 Джаз-стеn-танц-КЛАС! 1:? .40 UІл~хи до прекрасного 13.10 .. я- nам'ятник: собі!•.

ВАІ'Т ТОВІС

10.50, 13.00. 14.50. 16.50. 19.50

18.20 Х/Ф •Мій новий наnарник• 19 50 Національна лотереА 20.00 •Подробиці• - .. час· 21.10 Гарний настрій 21.20 Х/Ф •Шnмrунс"оd nристрасті• 23.00 Ах. анекдот. анекдот .. 23.35 НІчниА сеанс.

Ласт.

8.15. 22.00 8.30. 20 ЗО

7.05 М/ф 7.35 Ексnрсс-І"форм 7.50 ·1· 8.25 От тобі А маєш! 9.00 Хіт-бвзар 9.35 Зоряна старизна

З серІя

17.05

8.00

смерті•

K8HIU

..Д)кеАмс

7 1 О В~туй 1 вбережи 7 15, 22. 15 Міські новини 7.30 BtCTi

формІ• Народний ні"fний канап. Програ­ ма .. строс•

1.00

13.05 Телевізійний центр моди 13.35 Життя серед життя 14.05 Спорт-тайм 14.40 Х/ф •днІ хІрурга МІwмна•.

7 40 Ігрове шоу .. як стати зіркою ..

8 15 6 40

.. Та­

програма

30

ка десАтка•

13.40 Іран- вічнозепений киnарис 14.10 МіФ .. дюймовочка" 15.00 Хіт-базар 15.30 Інформ. nрограма .. наш час• 15.50. 17.10. 17.25. 19.30. 20.20. 22.00, 0.35 Адреси ділової удачі 15.55 Оаза серед хаосу 16 25 М/ф 16.40 Гопос .. nеремоrи• 17.15 Програма .. стрес• 17.30 Х/Ф ·БІnий аорон• 19.1 О НотаріальнІ зустрічі 19.40 Трансnорт Украіни 20.00. 0.40 І"форм. nрограма •От· же ..... 20.35 ТоргІнформ 20.45 Гарні новини 20.50 Новосел 21.00 СІТ 21.30 Шолом, Києве! 22.05 Ескулап 22.20 •Крила•. Світ авіації І туризму 22.50 Х/Ф •Я кохаю "ІоnоеІка • унІ·

12.З5 Фа"·•лу6

18.50 Х/Ф •Плач китаянки• 20 45 Вечірня казка 21.00 УТН- Па"орама 21 .40 Світ сnорту

7.00

Ток-шоу Миколи Верес••~

УТ-3

УТН · · •день• Не осо так nогано ..

УТ-2

nринцеса-•оїн•

22.20 0.15

Програма дnя дітей

-

•ІмnерІ• кІно­

nредстаапtІє Х/ф •СJнема•. З серІtІ 19.З5 тсн 19.40 Програма uІмnврІА кІно-. nредстаелwє. Х/ф ·Омен 3: ОстаннІй конфnІкт•

21 .40

да

12. ІЬ 13.00

Т/с ·Ксена

17.45 тсн 18.00 Програма

22 45 Муз· 23.00 Х/Ф

12 40 СRІТ науки 12 55 .. тv-Парк .. nредставляє ... 13.00 Автандил і хІт-nарад .. українсь-

УТОЧНЕННЯ У постанові територіальної

виборчої комісії виборчого округу N~ 96 «Про утворення виборчих дільниць;;, надрукованій у «Новому житті;; за І вересня ц.р., виборчу дільницю N~ 44 замість Калинівської помилково названо Калитянською, Рожнівську N~ 61 - Рожівською. Правильна назва дільниці N~ 65 - Світильнівська.

І@ Втрачене свідоцтво

NQ499 про NQ14

право власності на квартиру

по

вул.Гагаріна, 19, видане 17.06.1996 року на ім'я МИХАЙ

Михайла Борисовича на основі

довіреності, вважати недійсним.

,

~Орендне nідnриємство «Уnравління механізаціІ та автотранспорту» nерейменовується

на Відкрите акціонерне товариство «Уnравління механізаціІ та автотрансnорту».

~Загублене nосвідчення учасника бойових дій серіяМ Ne33681 З від 21.05.96р., видане

Броварським ОМВК Київської області на ім'я ГРИНЕНКА Олександра Миколайовича, вважати недійсним.

~Загублене свідоцтво про nраво власності на житло за реєстром Ne 1-2609, видане на

ІІв В В В 1111111111111111 В В В В В В В В В -~·~~=================~ім~·я~Во~в~н~е~нк~а~С~ергія Миколайовича, вважати недіи'!'f·с_н_и_м_.- - - - - - - - - - - " •Н

О В Е

Ж И Т Т Я

Броварських

міської

• ma

raзema

раА, раііоиної Аержавної іІАмінісmраuії. СПІВЗАСНОВНИКИ:

колектив

ААРЕСА:

'8

N 259 від_ 10. 12. 1997 р. ІнАекс 61285

реєстрацію

КІ

Кuївська обл., м. Броварu, бульв. Незалежності,

2.

РеАакmор: 4-03-76. ВіАповіАальнuu секретар: 4-21-34. ВіАА.ілu: і

редакції газети, Броварські міська і ра­

йонна ради, районна держадміністрація. Свідоцтво про д_ержавну

255020,

сільського госnоАарсmва

соціальнцх

numaнь,

лuсmів

бухгалтерія; npuuoм оголошень

• •

4-02-92; nромuсловосmі 4-04-81; 4-23·26. і

масової poбomu

Друк офсетний. Обсяг І друкований аркуш. Віддруковано в ЗАТ мБРОВАРСЬКА ДРУКАРНЯ" Київського обласного комітету інформації.

Редакція не завжди nоділяє nозицію авторів.

За точність викла.денuх фактів відnовідає автор.

Листування з чumача.чи

-

на сторінках zазети.

Зам. 3085 Тираж 3453 ІІрим.

#71 1999  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you