Page 1

ВСІХ

ПРОЛЕТАРІ

ЄДНАRТЕСЯІ

КРАІН,

.N!! 71 (3976) ВІВТОРОК

7 ТРАВНЯ

1974 2

ЦІва

р. коп.

Сіють кукурудзу ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТП УКРАІНИ, МІСЬКОІ І РАИОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

110 виборах до Верховної Ради СРСР ський

Г(}Спі·в, установ, навчальних заr;ладів, військових окружних передвиборних від частин, а Тf!КОЖ

.\та. до Ради Союзу, Мінський Мазуров Н. Т. міський пе. рший виборчий окру· г, м. МінсЬІt.

повідЮІ:Іяють про .ви с унення кожного з нас кан­

Пельше А. Я.

того скаикання по ряду вибІІІРІИХ округі·в і про­

сять дати згоду ба,;Іотуватиея по цих округах.

ський ви,боj}чий округ, м. Москва.

1 подяку

кrтгоспни к юt,

робітника\!,

технічния

інженерно­

с:~ужбо·вцям,

працівникам,

воїна\І

АрмІії і Ф.;Jоту, .всі>І виfіорцюІ, Я Ііі висуну.;rи наr

І~андидатами в депу·гати ВРрховної Ради t:PCP. Ви·соку честь і в.иявдене нrtм до вір' я ~ш повністю відносимо на рахунок нашої

великої ленінської

паJ}тії і розгпядає· мо це довір'я як евідчення всенародної підтримки її .в.нутрішньої

і зовнішньої

політики, непохитної ріши:~~ості трудящих нашої

життя рішення Х~ІУ з'їзду

в

к.раїни втілити

працею забезпечити

КПРС, своєю ~амовідданою

дострокО'ве виконання п ·ятирічно.го плану. нас може балоту.ва-тися з Оскільки кожний тільки в одному •виборчому окрузі, Центральниіі Комі·тет КПРС рекомендував нам дати згоду ба­ лотуватися в таких виборчих округах: до Ради Сnюзу, Бауманський Брежнєв Л. І. ви:бо})чий округ, м .. Моск:ва.

до Ради Союзу, Кашир­ Андропов Ю. В. rький виборчий ок.руг, Московеькrt область.

Гречно А. А.

до Ради Слю:Jу, Київський

-

виборчий округ, м. Мпсква.

до Ра ;~и Cnю:Jy , Пrровr.ький Гришин В. В. виборчий округ, м. МnсІ\:ва.

Громи но А. А.

до Ради Союзу, Мінський

-

міrький другий виборчий округ, м. Мінськ.

Нириленно А. П.

-

до Ради Союзу, Чкалов­

ський виборчий ОІі.]}уг, "· Свердло:вськ. Носигін О. М. -- ,~о Ради Національнос· тrіі , Москов•ський міський .виборчий округ, РРФСР. Кулаков Ф. Д. - до Ради Союзу, Петровський виборчий о~tруг, С"тав~ропольr.ький край, БРЕЖНЕВ Л. І. АНДРОПОВ Ю.

R.

ГРЕЧКО А. А. ГРИШИН В. В. ГРОМИКО А. А. КИРИЛЕНКО А. П. КОСИГІН О. М. КУЛАКОВ Ф. Д. КУНдЕВ Д. А.

4

травня

1974

Шелепін О. М.

•а•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Щербицький В. В. r·ький

-

в.иборчи.И

округ,

до Ра.ди Сою:1у, ffіиїв­

Ленінський ви• борчий округ, м. Іtиїв.

-

Демічев П. Н.

до Ради Союзу, Люберецькиіі

-

вwборчий округ, Московська область.

до Р.ади Національностей,

Машеров П. М. -

Брестський вwб(}рчий округ, Білоруська РСР .

Пономарьов Б. М. тей

-

Романов Г. В.

Л~нінський

виборчий

до Ради Союзу, Шахтин­

Соломенцев М. С. -

ський :вwбо,рчий окру~г, Ростовська область.

до Ради

Устинов Д. Ф. -

Н&ціональностей,

вИІборчий округ, Удмуртська АРСР.

до Ради Союзу, Ленінський

Долгих В. І. -

виборчий округ, м. Краснояр·ськ.

Капітонов І. В.

до Ра,ди Союзу, КінrпюІ­

-

еьюm .виб()рчий округ, Івановська об.1асть.

Нату.wев Н. Ф.

до Ради Сою~у, Автщаво,~­

-

rьк·ий виборчий О'Круг, м . Горький.

Просимо В•ідповідні по ·виборах

до

окружні

виборчі комісії

Верховної Ради СРСР де. в'ятого

скликання розг.'lяд&ти цей Лист як документ при реєстрації кандида11ів у депута'Ги.

ЩЕРБИЦЬЮfИ В. в.

ДОЛГИХ В. І.

на

воду

МАШЕРОВ П. М.

КАТУШЕВ К. Ф.

знімку: тракторист-комбаІінер М.

На

"(

..,о

Назви

господаости

о

СІ/0(0

,.,., ~~~ ~"' Ооо:

О( о:( о

...

=-

Si:i Ef"'"' Радгоспи «Плосківський» імені Щорса імені Кірова «РусанівсьІ<ИЙ»

16,0 14,0 12,7 •12,0

16,5 15,2 13,2 12,8

>-2 о

>-

::..Q.

о Jl

~~ .

> • =.. =tt) ~а"! •

t! !5~ '*і"""'

"'"

+0,9 +0,4

12 ~

fl§-

+1,0 + ,1,9 -0,5 +1,4

"' •• "'"

оо

~-~

89 94 90 93

«Гоголівський» «Бобрицький» «Заплавний» «Великодим ерСЬКИЙ»

У цьому році хлібороби рад­ госпу <<Требухівський» як ніко­ ли

проводять

організовано

по­

льові роботи. Садіння картоnлі на площі 850 гектарІв було за­ кінчено ще

14

квітня. А вчора завершили

механізатори

наші

кукурудзи.

сівбу

На

силос по­

303 гектари, на зелений - 80 і на зерно - 100

сіяно корм

гектарів.

відділках трьох всіх На до­ велика увага nриділяється

глядові за посівами.

високої

продуктивності

І. ТКАЛіЧ. В. Бендика.

6,7

+1,4 +0,4 +0,8 +0,5 +0,2 +1,2 +0,3 +0,9 +0,5 +1,5

9,5

100 97 97 90 92 58 90 90 88 89

+0,4

82

12,3 <13,8

+0.6

-0,7

92

13,2 12,3 10,8

+0,2

-0,4 -0,2 -0,3

96 89 88

11,6 9,9 9,3

50

гектарів моркви, од­

но.

ХІМІЧ­ Безперервно ведеться шкідникІв і на боротьба nроти зеленому По хвороб у садах. конусу дерева оброблені мета­ 400 гектарів. фосом на площі Учора почали другий

обробіток Наступне

550

гекта­

виконує механізований загін пІд керівництвом агронома по добТут ривах М. М. Висоцького.

+0,9 -1,1 +0,2 -1,5 +0,2 +0,4 -0,2 +0,4 -0,1 -1,7

сходів

ночасно всю площу заборонова­

по рожевому бутону.

працюють

гру-

світло·

вий день.

111,5 12,0 10,6 11:2,0 10,3 11,5 10,2 12,5 9,5 12,0 8,8 11,0 8,8 10,5 8,7 10,0 8,5 10,2 7,5 10,3

nрискано прометрином до появи

грунту

проведено на всІй площі картоn­

агрегатів

Цей загІн уже обробив гербі­ Так, цидами й інші культури. на всій площі озимини внесено ефективно преnарат ТУР, що діє проти полягання хлібІв. Об­

Перше до­

розпушування

сходове

сходи, розпушено трилі. На 600 гектарах картопляної плантації Цю роботу внесено гербіцндн.

Птахофабрики

Семиполківська Племптахозавод «Рудня» Пухівський ППР Боrданівська

і зараз. Він доставляє амІач­

добивається

Доглядавмо посіви

nовим методом повний

«Требухівський»

і

праці.

рів, а 1 ОО гектарІв ранньої, де та густІ вже з'явилися дружні

КАПІТОНОВ І . В.

ДЕМІЧЕВ П. Н.

«3 ор я»

тракторист

сіють кукурудзу,

поля, де

лі, вдруге оброблено

УСТИНОВ Д. Ф.

Ш'ЕС:.РJ.нМо АМ

«Калитянський» «Жердівський» «Красилівський» «За.ворицький» «Літківський»

Микола гектарІв

округ,

виборчий округ, м. Ленінг.рад.

Ленінський

1500

Фото

до Ради Союзу , Московський

-

виробив

1150

до Ради Національностей,

Рашидов Ш. Р. -

-

передовий

По-ударному трудиться

КалінІінськ.ий ви:борч.ий окр,уг, РРФСР.

Ташкентсь· кий Узбецька РСР.

nлані

nри

умовної оранки. Крім того, комбайном СК-4 при nлані 150 зібрав зернові на 300 гектарах, намолотивwи на 200 тонн хліба бІльше завдання. За це Аого бу­ ло нагороджено нагрудним значком •Переможець соцзмагання 1973 року•, ну

до Ра~и Національнос­

ЮМЗ-6Л

«ЖердівськиіІ•

радгосnу

механізатор Тарасіаського віддІлка

Торік

Іванович Ткаліч трактором

шість

. &.~ ...... .. .."'

сіпькор.

до Ради ІІаціона.nьнnстеН,

-

сільський

Ленінградський РРФСР.

року.

"' " .,"'"' ~ сО;: =.. ., "'::..."' ig. о:.:.

м. вовкоrон,

виборчий округ, м. Ленінград.

ПОНОМАРЬОВ Б. М. РАШИДОВ Ш. Р. РОМАНОВ Г. В. СОЛОМЕНЦЕВ М. С.

'і:

корм.

зелений

на силос і

250 -

Полянський Д. С. - до Ра,~и Національностей, 1\р;;,·~нодарський виборчий ОК• РУГ, РРФСР. до Ради Cnю:ty, Кіро:всь· киіі Суслов М. А. -

МАЗУРОВ К. Т. ПЕЛЬШЕ А. Я. ПІДГОРНИИ М. В. ПОЛЯНСЬКИИ Д. С.

ОПЕРАТИВНІ ДАНІ управління сільського господарства райвиконкому про надій молока господарствами району за 5 травня 1974 року

решту

зерно,

на

гектарів

числі

Національностей,

до Ради

-

Кіров. ський . виборчиІЙ округ, Латвійська РСР. Підгорний М. В. - до Ради Союзу, Ленінград­

Від усього еерця висаuваюемо свою вдячність

400

тому

в

кукурудзи,

до Ради Союзу, Алма-Атин­ Кунаєв Д. А. - .!Іенінrький ни>борчий округ, >І. А,1,ма­

жа.~и від колективів підприє:"ІІС'!:В, r;о!Ігоспів, рад­

дидrtrюІ у депутати Верховної Ради СРСР де'В' ,,_

посІяли

тори вже гектарів

Механіза­

агрегатів.

день вісім

роботою ланковий механізованої ланки Петро Федотович Салтан, Уляно­ трактористи Костянтин вич Гаценко та Петро Андрійо­ вич Проскуриа.

світловий

весь

nрацюють

лі

значаються високопродуктивною

окружним виборчим комісіям

нарад ви,борців лисrи і те.ТJеграми, в яких вони

Тепер ця робота йде повним ходом на всІх віддІлках . На по­

свята

госпу <<Гоголівський» приступи­ ли до сівби иуиурудзи. На пер­ шому й другому відділнах було Там від­ посіяно 50 гектарІв.

Відкритий лист Ии, ч.лени Центрального Комітету КПРС, одер­

Першо-

механізовані ланки рад­

Напередодні травня

обприскування

та обпилювання

буде проведене після цвІтіння .

На

150-гектарній

nлантації

нормових буряків теж появили­

ся

сходп.

дружні

днями

Останніми

механізатори розгорнули

міжрядний

На всіх

обробІток.

трьох відділках nрацює

по од­

ному агрегату.

М.

ВЕРЕМІИЧУК,

головний агроном радгоспу.

ІЗ ГРАМІВ- КІЛОГРАМИ тваринництва Працівники Троєщинського відділка радгос­

відзначили Кірова імені пу Першотравень новим досягнен­ ням

-

успішним

виконанням

зобов'язань по соціалістичних виробництву і nродажу державі молока та м'яса. Особливо• ви­ соких показників добився Ва­ Гнатенко. Він силь Власович доглядає п'ятдесят голів молод­ рогатої худоби, няка великої

що

на

nриріст

відгодівлі. живої

ваги

Що~обовий кожної

го-

936 граМІ/! . становить лови Радчеюю Євдоким Федорович добився у своїй груnі щодобо­ вого приросту 912 грамів. !{атерина Григорівна Гнатен· ко доглядає 45 телят віком від двадцяти днів до шести міся· ців. Щодобовий приріст живої ваги

кожного

теляти

становит1

850

грамів. Так із грамів утво рюються кілограми високоякіс НОЇ ЯЛОВИЧИНИ.

О. КАЧУРА, зоотехнІк вl,цдlJІRа.


СЬОГО Д В :С-Д Е Н ~----~-~ Д :с_~

До

НАГОРОДА окt•илю.-;

Серед великоІ коrортн леиUІськоІ rвардіІ 6 жtв·

ла зв · язну зустрІчає як пере мо­

ка·реаотсщlонер, :асtвка пoлytw'JDDIЙ пропаrавдвст іДей бtяьшовицькоІ пар·

жець у передтравневому соціа· л істичному змаганні. За п ід­ сумнами

роботи

у

четвертого,

першому

тіІ, жінка, яку старі біль· шовнкп 1 особисто В. І.

визначаль­

ного роп у дев · ятої п:ятирічни ми вийшли на перше місце у

Броварському

районі

та

Левін називали просто «товариш Інеса\). Інеса Армавд прожила дуже ко· ротке, але кипуче 1 яскраве життя. Майбутня революціонерка народилася в Парижі 8 травня 1874 року. Рано зали·

Київ·

сьній області .

Серед зв'язківців району пе­ реможцем соціалістичного зма­ гання вий шо в нолентив другого :І1іСІ,ного відділення, яким керує

кавалер ордена <<Знак ПошанИ >> Ольга Костянтинівна Рубанна . Відрадни х усп іхів добилися та­

шившись без батьнів, шести-

річна Інеса виховувалась у своєї тітни, яка була вчительною у багатих сім ' ях Моснвн . Н а врззливу натуру Інеси Арманд вели ний впли в мали гострі контрасти житт я в умовах капіталістичного суспільства царсьної Росії. І згодом Інеса Арманд -жінна багатого моеновеького фабринанта і нупця першої

кож колентиви поштових відді­ лень Требухівсьного (начальнин Михайло Макарович Ганжа),

Кра с ил івського (начальник Ми­ хайло Семенович Менжега ), Ка­ литянського (начальник Римма Федорівна Писаренко) та інші . Внеоні зразни самовідданої праці поназали телефоністка Надія Григорівна Яни менно, телеграфіетна Наталія І ванівна Гордієнно, оператор Ліділ І на­ нівна Клесарева, л истоноша Ол ьга В ас илівна Янименко, сор­ тувальниця Віра Олекс ії вна МиронецJ, , ніоскер << Союздру­ ку>> Параскоr.іл Минолаївна Ржищева та ба гато інших.

Оглядаючи свої можемо

ходить в ряди більшовицьної п а ртії . У 1903 році І. Арма нд знайомиться з пра цею В. І. Леніна << Розвитон каnі-

тал і зму в Росії>> і з того часу, ЯІі вона п и сала пізніше , стала більшович кою. 'ії ха ра ктер, її політичн і погляди складалися на основі вивчення соціал-демокра тично ї л ітератури і праць вел иного Леніна, в яних Інеса всім своїм розумом ося гала на уІ)У і мистецтво революційної боротьби. Почина ючи з 1904 року, Інеса бере а ктивну участь у діяльностІ більшовинів, розповсюджує нелегальну літера -

с н аза тн ,

що

:зробили великий обсяг робіт у с прав і дальшого технічного п ро­ гресу . Взяти , н а приклад , н а ш у радіомережу . Зараз у районі працює маііж е 23 тисячі ра діо­

(Фотохроніна РАТАУ) .

Мал. В. Стєрлєва .

гільдії , розри ває усяні зв'язни :1 своїм оточенням і при-

осягненнл ,

впевнено

точон.

Еміру поліпшення добробуту повс янденно

РОЗШИРЮ€ТЬСЯ МІСЦЕВЕ РАДІОМОВЛЕИИЯ

кількі сть

корес понденції і

поштових

пра нл ень.

листоноші те­

На ші

пер доставляють

н ід­

адресатам що­

дня 120 тисяч примірникі в га­ зет і журна л іr., понад 7 тисяч листів, 8 50 телеграм, обробля­ ют ь біЛЬШе 1200 МіЖМЇСІ>ІШХ телефонних розмов.

Наша країн а батьківщина нн х т а інших орга ні за ції!, а т арадіо, . яке 11 р 11 _1 ~ссло безсмертну кож радгоспів і птахофабрик пра­

с.1аву віТ'ІІІЗНЯНІІІ науцІ. ЙОГО ВС·

зроста є

ЦЮВа .~ И і З ~ІаГаЛИСЯ за ВИКОНЗІІНЯ

Протягом

останніх ронів : 1 нчезне значеннЯ, як ~югутн~ого п.1 а нів і зобов'язань. зроблено дуже багато для по­ з асобу л юдської культури: пдно У випусках розповідалося про ліпшення умов праці, підви­ було оцінене засновн иком 1 твар - роботу механізатор ів і _п рацівн_и ­ щення н ультури обсл угов ае~1 Комуністичної п а ртіі та Ра_1 я н сь кої держав І! В І Леніним .

І .1.1 іч н азвав радіо . га зстою бе:> , л а_м

3

н я нас елення. Побудовано і за­

мінено 24 приміщенн я в ідді­ л ен ь з в'язну , а саме: у селах Русано ві, Требухові, За зим 'ї та в інших . Всі вони устатневані

життя партійних орг ані за ­

на п еру і без відст а н е й . К ом уністична п арт ія перетвори.ї а 13 жнття мрію В ол од и м ир а Іл-

щн, . нр о ава нг ардну роль кому ІІІСТ І В, пр о те, як ~.?ни _ н ~вч ~.ют~ ­ ся. вщnищують СВІИ щеинии р! ­

б у де чути газету, як а чит аєть ся в

сту пи секретарІв

.1 іча про той час, ко.1 и вся кр а їна

уван­

ків твариІ:Іництв_а, про І Х досв!д· Значн е мІс це вщведе но матерІ а­

вень . Т а к ,

сучасни ми

гр~нтовними були ви ­

мебля ми.

чим часом

партк.?.МІВ заво ­

одержать

п о тужни х

телевізійних

нентрів і телер~траІІС,lЯ~і йиих вуз -

. Іів . Н а ші ються

110

ііа чс ІІІІЮ .

те.1 еnереда чІ

переда ·

інт е рбаченню та є вро,

Не в і д'о1 ною часпюю ж иття тру · :tя щнх н ашого міст а і раїюну ста.їо радіо і телеб а чення . Зара з . у Бро в арах і селах nр а цює 7 р а дІО -

11 ,•з,1 ів , а в будинках трудящих, 1 ; j1 ім вел и кої кількості радіоприй \Іа•rів та телевізор і в. д іє бли зько 28 ти с яч радіотр а нсля ційних то-

ж урна.1у

«J~юди~а

1

ступа.1и Герои Сощатсти~НОІ Пр а­ ш , бригад~р

тв.ар инникш радго:­

Почесний металург СРСР, стар­ ного набору, минаючи ресnуб­ ши•й nечовий заводу nорошкової лік анс ьн і і обласні центри . Це мет алургії В. О. Горохівський, nе­ дало з могу набага7о снаротити

редов ий

емктро зва рник

торгоn е.1 ьного М . Г. І ноико ,

радгосnу

з аводу

строки оброби в тел е гра м і м і ж­ міських розмов .

ма шинобудува ння nередова доярк а

« П.1оск і всІ,JШЙ>>

Г.

ВІдрадно в ідзначити , що :за останн і й ч ас у м істі запро вад­

А.

Строкач. ' І ()К. Нещо.1 авно ст::ш до ладу по З мкніями , бесідами і розnові ­ жено новий м е тод меха ні зова ­ пошти . Газ ети, Т \їкннї1 р а ,1 іовузо.1 , розрахов ани-й дя~н1 перед мікрофоном ~Ііськр а ­ ної достави н журнали

на 20 тнсяч точок н а І( ал итян СІ>І\О \1)' промис:ювоч у комnлекс і , .1 о якого. крі~І се.lІІща Калити , ІІі ;\К.1ючені села ІН' І\Ь і Бервиця.

ЗаворІІ'Іі ,

.\'\ ок -

Д іє р едакція ~ 1 іс 1 ,крайонного рі!.1іО\ЮВЛС Н НЯ <<Вісті Броварщи-ІІИ>> і nіс ім редакцій місцевого р адіо\юuлення н а nідпрнємств ах Брова-

,

йон Іюго р а д іомоnлення , в журна­ л і «ЛюдІІн а і з акоm> вистуn али з ас.1уж ениіі юри ст ресnуб.1 іки, го ­

л ис ти

та іншу норес ­

В цьому році

лава районного н ародно го суду С. Д . Кравчук, за стуІ ІНИК гол ови

масиві

10000

У ннІІ і ш н ьом у році дев 'я тої n'я -

тирі'ІК ІІ р едак ція чі ськ р а ііон н о ї рад іога зети << В іст і Б роварЩИІШ » та редакції м і сцевого радіомов­ лення 11ід керівництво~! п артіііни х органі з а ц ій зосередж ують свої зу ­ силля на пока зові соціалістичного з мага ння серед трудящих Брова­ рі-в і р а йону за усnішне викон ан ­ ня

народногоспод а р ськи х

nлан і в

\Об nередач т а зобов 'яза н ь четвертого. визн а­ ра д іогазети « В і ст і Бров а рщи-н и» ч аль ного року п ' ятир ічки , n ідго ­ т ~ радіожурн алу «Людин а і за - товку до н а ступни х вибор і в у Вер ­ І\ОН » . В кожному ви n уску остан - ховн у Р алу Союзу РСР. ніх в істей

n ереваж а .1и

розnовіді

О

2

стор.

Q

ну діяльність Інеса Арманд

'

не

раз

зазнава ла

ув'язнень

і заслання. У січні 1909 рону вона тінає з Арханrельеького заслання і емІгрує за нордон,

де

з

відзнакою

за-

кінЧує Брюссельський універентет з курсу еноном ічних наун. Пізніше бере антивну участь в організації читанні

ленцій у nартій-

і Н . К Крупською і стає їх найближчим соратнином.

у період першої світової вій ни, ноли соціал-демонра -

тичні

партії

Заходу

були

в

шовіністичному чаду, Інеса Арманд була разом з В . І . Леніним і внеоно тримала прапор б ільшовизму. Саме тодt Арманд вчилася у ЛенІна прямотн і чесності у взаємовідносин ах , непримиренност і до ворогів і вм інню душевно пронииати в людські серця . У Леніна Інеса

Арманд

навчилася ленінсь-

ному ст илю ротьби.

роботи

і

бо-

Після лютневої революції

19 17

рону

кої Жовтневої соціалістичної революції.

З перемогою Великого Жовтня Інеса Арма нд, як член ВЦВК. за вказівною В . І. Леніна очолює Мос нов­ СЬ!>У гу бернсьну Раду на­ родного гослодарс'і'6а, де особливо проявився її талант організатора . Це був важкий період голоду і розрухи, але

І. Арманд за дуже коротний період 191 9 рок у органі:зо­ вує економічні зв ' язни Мос­ но всьного губ раднаргоспу :! раднаргоспа ми інших губер­ ній і особливо , Київсьного . Ян свідчи ть газ ета << В ести Киевского Совета народного хозяйства>> за 1919 рін , що зберігається в Киrвсьному обласному державному архі­ ві, Мосновсьни й губраднар­ госп налагоджує тісні еІюно­

мі чні з в'язни з Ки ї вським губрадна ргоспо м. За домов­ леністю з головою Москов ­ сьного губрадна ргоспу , Київ ­ щина одержала від Москви десятин спеціалістів , які до· помагали у відбудові та н а­ ла годженні суконно-шерстя-

ної nром исловості, бо в зв'я з ку з війною випуск тна­ нии знизився майже н а 75 проІ~ентів. У грудні 1919 року на Унраїну, зон рем а в

Киї вську губернію, було на­ правлено пон ад 20 мільйонів аршин бавовняних nонад 1,5 м і льйона ар ­ шин льнян их тканин та 1 .'5 тисяч арши н ниток . Заводи Мосновс ьноrо губраднаргос­ пу

винонували

замовленнн

для Київщини на суму 2 мільйони на рбованців .

Київщина була -- основним

постачальнином хліба, цунру

і тютюну для Мосновсьного губраднаргоспу . Так , у груд­ ні 1919 рон у Київсьний губ­ раднаргосп

відправив у

Мо­

снву 33 вагони хліба. Інеса Арманд була пер­ шою за відуючою жінвідділу при ЦК РКП(б) і до остан­ ніх днів свого життя nра цю­

вала .на цій nосаді. Вона бу­ ла видатни м діячем міжна­ родного робітни чого руху ,

брала участь у діяльност і фра нцуз ької секції Комін терну, співро бітничала в га ­ зеті << Правда >> , вела велику пропагандистську роботу .

У своїй nромові на моги­ л і Інеси А рманд мосновсьна роб ітниця Ганна Калигіна сказала: << Людина, тільки тоді людин а, нотІ вона

боєць >>. Таною людиною, людиною­ бійцем була І неса Арманд­ стійкий більшовик з велик ої tюгорти Леніна.

· А. ЯКОВЕНКО,

начальник вІддІлу внкориставня і публІ.Rації

Київського

облдержар-

ра зом з групою хіву. • ....,....._._,. . ..~ . . ~-~. . Riiil

J*iil#~ ~-.-

ро зпоч ато

мі ську т ел ефонну станцію і т е­ ле граф. У с і трудомі сткі проце­

т п і нформації п ро те . як колекти Н ІІ пі дпринІ ст в , будов, трансnорт -

ста-

в Росію і зразу ж nоринає в революційну боротьбу, бе­ ре участь у підготовці Вели­

раіівнкон кому С. І. Товстенко, будів ництво вел и кого примі щен­ нрокурор району J\\. r. Місюра, ня районного вузла зв'язну. Це сучасний го ­ прокурор міст а Ю . П. Полтавець, буде спра вжн І й го.1 ов а в и конко м У Рожнівської ловпоштам п , яний матиме а вто­

11 .1І,ві с ть редакції ~;і сІ,крайонн ого рп д іомовл ення була сn рям ован а ІІ а \tобілі зацію трудящих н а усІІішн е в иконання рішен ь XXIV /ї зду КПРС і ХХІ\' з ' ї з ду Ком І І артІї Укр а їнн . зав.'lа ІІ ь дев 'я тої І І 'ятнрічки , 1окре м а н.1 а ні в і соці а .lі стичІІІ І Х зоб ов 'я .~ а Ін, 1973 ро -

· ТuріІ< n р оз вуча.1 о

кроком

більшовиків на чолі " Jl~ні­ ним І. Арм:анд nовертається

на житло ном у

промнузла

матичну

І\ \' .

ІНЕСИ АРМАНД

понденцію розво зять три поІлт6в і а втомоб і лі .

р ів та в сел а х району. у третьому. с і.1 ьс ьІ;о ї Р а;:tи Г. ·п Л итовченко .

в 1 1 рішально~1 у році 11 ' ятирічю 1 ді-

за

та

переда ют ься в усі райцентри країни за допомогою автоматич­

пу «Русашвськию> М . З. Пильтяи,

нрок

ній шнол і Лонжюмо бІля П арижа . Тут же Інеса Арманд з найомиться з В. І . Леніни м

nри­

автоматичний м іжмісьний теле­ фонний зв'язон між 46 м і с та м н Радя нсьного Союзу . Тепер телеграми з Броварі в

зак~н » в~ ­

і

нові

міщення мешканці сіл Гоголе­ ва, Погребів та Жердови. Докорінно зазнав змін теле­ фонний і телеграфни й зв'язок. Усі телефонні станції ручного

останн І х в Істях та ви n усках ра д ю­

туру

новиться пропагандистом ленінських ідей . За революцій-

Найближ­

,\\оскп і . в нашій країні, в тому ду порошково 1 металу_РГІІ - ~- _П. чнс:Іі і в республіці, створено гу.~- Коро.тенка, , радгосПІв «ЛІтКІв­ ТУ сіТК\' потужних радіостанщи . СЬК И И>> .м_. М. Прокоnен~а , (алое с-тоющі н а шої Батьківщини «Требух І в~ькии >> -- М П . ГрІн-·- Моск в и, голос nравди, чути в ч е нка та Інш_и х. ... обслуговування зам інен і на ав­ , с і х кvточках 3 емної 1<у.1 і . П е ред:, м 1крофон~м редакцн · Р азом 1 цим н а ша країна має ~ІІ ськра н онного радюмовлення_ в томатичні . Зараз вста новлено ()агато

вtц J111J1 народженвя

Трибун і боєць революції

Своє традиційне свято нолек­ ТІІВ працншинів районного вуз­

нварталі

1ОО-річчя

А. ГАВРИЛЕНКО ,

коресnондент міськрайонного радіомовлення.

НОВЕ

телефонну станці ю

на

номерів, ра діовузол , мі ж­

си обробни поштової кореспон­ денції будуть механізовані т а автом ати зовані .

Глибоно сnрийн явши с лова Першотравн е вого привітання ЦК КПРС, Президії Верховної Ради СРСР і Ради Міністрів СРСР радянсьному на родов і, наші -зв 'язнівці запевн я ють , що зроблять ус е необх ідне, щоб успішно виконати своє завдання

на

1974

рін .

І. ДІТКІВСЬКИИ ,

начальник райвузла

);J(ИТТЯ

зв'язку.

На знімку: ·заступник начальника

обласного виробничо-тех·

нІчного управління зв'язну І . П. Семененко вруч ає начальни­ кові Броварсьноrо районного вузла зв'язку І. Д. Діткlвському перехідний Ч ервоний nрапор і грамоту.

ВІвторок,

7. травВJІ 1874

року

Фото В . Бендина .


ПРИСКОРИТИ ПІДГОТОВКУ

ЗБИРАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

Трудівники села нашого району дружно й організовано проводять весняні польові робо­ ти в нинішньому році. У радгоспах і птахофаб­ риках швидко, в посіяно ранні ярі лю,

ранні

кращі агротехнічні зернові, посаджено

строки картоп­

овочі.

Отже, nерший етап пройдено успішно. За­ порукою цього стала, безперечно. зразкова підготовха техніни до весни. Настав час серйозно подумати про підготов­ ку до збирання врожаю. Адже до жнив зали­ uшлось не так уже й багато часу. Тож потріб­ но прискорити ремонт усіх збиральних М\!ШИН,

У господарствах району досі зернових

і

полагоджено

картоплезбиральних

ком­

байнів, з наявних 93 силосозбиральних машин - 35, 75 процентів кукурудзозбиральних комбайнів і 38 процентів- жаток. Але слід за­ значити, що цю роботу було виконано в осін­ ньо-зимовий період, а зараз послабилась ува­ га до ремонту збиральних машин. У багатьох радгоспах і птахофабриках досі навіть немає наказів про закріплення техніки.

Як же іде ремонт в окремих господарствах? Добре потрудились механізатори радгоспу <<Жердівський>>. Керівники господарства та ін­ женерно-технічні працівники правильно вра­ хували свої можливості. Своєчасно було здано два зернові комбайни в Березанську спеціалі­

зовану майстерню <<СільгосптехнікИ>>, а два комбайни механізатори відремонтували в зи­ мовий період власними силаі\Ш. Несправні аг­ регати

лагодили

теж у

спеціалізованих май­

стернях. З чотирьох хартоплезбиральних ном­ байнів один справний, два перебувають на ре­ монті в спеціалізованій майстерні в Баришів­ І(і і один у власній майстерні. Підготовле­

но до роботи половпну силосозбиральних ном­ байніп, жаток, решта машин на ремонті. Вся збираю,на техніка закріплена за механізатора­ ми

нак<І:JО~І

тори радгоспу <<РусанівсІ,JШЙ>>. рапортували

про

Ще

завершення

25

квітня

ремонту

с,6иральної техніки, поставивши на лінійку го­ товності 5 зернових, 5 картоплезбиральних, 5 силосозбираш,них ко:v1баіfнів. 4 жатни. Тут теж усі машини закріплені за робітнинами. Непогано органі:юванпй ремонт у радгоспі іме!jі ІЦорса. його нерівншш потурбувалися про поліпшення умоп праці людей, збудували легху майстерню під плівною, де взимку ре­ монтувались різні сільгоспмашини та знаряд­

дя. Зараз у радгоспі з 4 зернових номбайніl! 3 справні, з 8 нартоплезбиральних-половина готових до роботи,

З

силосозбиральних

9

жодної справної.

Повніше використовувати

Техніка за механізаторами

не занріплена.

Не краще становище і в радгоспі <<Гоголів­ ський». Збиральні машини тут теж не занріп­ JІені за робітниками. Як наслідон, жоден з восьми зернових комбайнів не підготовлений до роботи, і до ремонту їх не приступали. Тільни чверть наявних картоплезбиральних комбайнів вважається справними, бо вони но­ ві. Чотири здано в спецмайстерню. Всього тре­ тину nолагоджено силосозбиральних номбайс нів, а жаток зовсім не ремонтували.

Включившись не

<<Заворицьний>>,

почали

ремонту

зразу

після

інші ремонтуються в спец­

майстерні і вдома. Завершується ремонт сило­ созбиральних хомбайнів, жатон. Проте зовсім інша картина спостерігається в радгоспі <<Великодимерський>>. Тут з 11 зер­ нових номбайвів справний тільки один, ре­ монт інших ще не починали. З 15 нартопле­ збиральних комбайнів 5 здано в спецмайстер­ ні, 3 стоїть на ремонті в господарствІ, а реш-

соціалістич­

рів, що становитиме

сіль­

тваринни­

3300

ніло­

грамів на норову.

<<Зо­

24 центнери. Соціалістичне зо­ боu'язання по продажу м'яса

закін­

чення збиральної нампанії в минулому році, незадовільно підготували машини до зимово­ го зберігання. Своєчасно не були здані вузли

державі у першому кварталі ви­

на ремонт у спеціалізовані майстерні. Упуще­

хідний Червоний прапор міськ­ ному Компартії Унраїни і ра­ йонної Ради депутатів трудя­ ІЦих з занесенням на районну Дошну пошани. Що сприяло ус­ піху? Насамперед впроваджен­

но момент, коли механізатори були

конано

менше за­

вантажені польовими роботами.

Хочеться відзначити хороше слуговування

технічне

машинно-транторного

об­

парну

!'!

радгоспі <<Русанівський>>. Техніка тут добре зберігається, ремонт із року в рік проводить­ ся своєчасно, хоч запасних частин

з

на

132,2

що радгоспу

процента,

присуджено

за

пере­

ня передового методу сінно-нон­ центратної відгодівлі молодня­

райоб'єд­

нання <<Сільгосптехніна» господарство одер­ жує за нормою по нільності наявних машин. У Русанові не впроваджено богодухівсьний ме­

ка велиної рогатої худоби, під­ бору снатарів таних, як Д. Ко­ ноненко, О. Самсоненко та ін­ ших, що шоблять свою профе­ сію, розуміються в ній. От і те­

зано питання їх оплати. В інших же господар­

пер вони доглядають більше двох сотень бичків, добиваю-

тод технічного обслуговування, зате тут є досить майстрів-наладчиків, слюсарів, розв'я­

ствах району, де в нинішньому році запровад­ жується богодухівсьний метод обслуговуван­ ня техніни, поки що не можуть вирішити пи­

чись

За чотири місяці надоєно на норо ву 1030 нілограмів молока, або на 184 кілограми більше, ніж торік за цей час. Однан,

Незрозуміло, чому в окремих радгоспах і птахофабриках незадовільно організовано тех­ нічне обслуговування машин, не створюються праці

механізаторів.

ся зобов'язання,

нерівники

Коли беруть­

господарств

названі показники свідчать, що наявні резерви використовують­ ся ще незадовільно. Янщо за однанових умов доярка Ніна

не

включають в них питань про будівництво пунк­

nих транторних

службами. ми

бригад з усіма допоміжними

Михайлівна

При укладанні договорів з шефа­

зважають

на

все,

крім

того,

що

стосу­

заторів.

Настала пора повсюди широко розгорнути ремонт збиральних машин, вжити всіх заходів Адже

виконкому райради депутатів

19 листопада

строни

бель,

закінчення ремонту

15

та

від

встановлені

сінокосарок,

косарон-подрібнювачів

аерноних

до

року були

1973

рішенням

трудящих

до

силосозбиральних

гра­

нвітня,

30

комбайнів

24

-

збиральних комбайнів -

до 31 травня. було

А в

записано

справитися з цими завданнями ще до березня

нинішнього рану, ян бачимо, ні рішення рай­

виконкому,

ні соцзобов'язання

не

винонано.

ферми на поле

В. ГАПОНЕНКО, райоб'єднання <<Сіль­

госптехніка>>.

перевести І!Сі

1290

явилося, що корови nід час пе­ регону на далену відстань від

А до жнив залишилось руною подати. головний інженер

нвітня

корів на випасання озимини. І що ж, за якийсь тиждень на­ дої зросли на кілограм. Потім знову ріст припинився, хоч зе­ леної маси було вдосталь. Ви­

травня, кукурудзо-, буряно- і нартопле­

соціалістичних ·зобов'язаннях

Дяченко у третій

декаді нвітня надоювала щодня по пуду молока на норову, Ма­ рія Іванівна Самсоненко по 15 нілограмів, то в цілому по радгоспу тільни 9,3 нілогра­ ма. Навіть завдання не винону­ ІJалося. Щоб виправити станови­ ще, партійна організація 1 ди­ рекція радгоспу, порадившись із спеціалістами, вирішили з

ється поліпшення побуту і умов праці механі­

до приснарення цієї роботи.

живої

ваги.

тання з оплатою.

умови для

приросту

високого

і назад сильно

перевтомлюються,

ють зеленої

резерви Четвертого і п'ятого травня цей недолік було також виправ­

-

лено усі норови переведено в літній табір, де обладнані під навісамн доїльні установни, є вдосталь

Минула третина року. Є вже і перші результати. М'яса ви­ роблено на сто гентарів угідь

ря», <<Заплавний>>, «Літнівсьний>>, <<Требухів­ ський>>, в Богданівсьній, Семиполківсьній пта­ хофабриках. Основною причиною зволінапня його стало те, що механізатори цих госпо­ не

у

працівнинів

ни радгоспу <<Красилівський>> зобов'язалися у визначальному році п'ятирічки виробити на сто гентарів сільськогосподар­ ських угідь 61,3 центнера м'я­ са, а молока 1117 центне­

Погано провадиться ремонт збиральних ма­ шин танож у радгоспах

змагання

ського· господарства,

тів технічного обслуговування і в цілому типо­

директора.

Велпхого успіху в роботі досяг ли механіза­ ~.,QНИ

своєї черги.

машин полагоджено тільни дві, а жатки немає

дарств

поставити їх на лінійху готовності.

третину

та чекає

менше поїда­

маси. Звідси

і

ре­

води,

а

навколо

ніють кормові посіви:

140

зеле­

ген­

тарів жита, 70 гентарів пшени­ ці, 90 гектарів культурних па­ совищ, з них 60 гентарів па­ ливних. Особливо дорідний тра­ востій жита. На частині площі худобу випасали восени, а те­ пер цього і непомітно. 160 центнерів зеленої маси з ген­ тара гарантовано. Скотарі М. Д. Дяченко, Г. І. Чуняк, І. С. Дя­

ченно, М. П.

Менжега та інші

за допомогою елентропастухів випасають у загіннах корів.

Чільне місце у нормовому балансі посідатиме кунурудза. На зелений норм і силос від­ ведено 400 гектарів, а на зерно - 50. Вирощують її три меха­ нізовані ланки: трактористів ка­ валера ордена Леніна і Тру­ дового Червоного Прапора П. І.

Лобна, І. П. Дяченка та І. А. Радченка. Вони зобов'язалися виростити

на

кожному

гектарі

300 центнерів зеленої маси і 50 центнерів зерна начанистої. Поnереднии під кукурудзу нартоплиІЦе і вівсище. На нож­

ний гентар внесли

4-5

центне­

рів аміачної селітри, а піJТ зер­

нову

-

ще по

600

нілограмів

аміачної води.

Сnостерігаємо

роботу сіяль­

них агрегатів. Немов по шнур­ ну, веде трактор ;нанковий І. П. Дяченко, за ним - П. І. Лобка. Сівалки добре відрегульовані.

На рівній

віддалі загортається

в землю насіння кунурудзи Бу­

новинсьна-3 І ВІР-42. На нож­ ний гектар одночасно вносить­ ся в рядки два центнери нітра­

фасу. Хвилинна зупинна на зво­ ротах. Ланкові допомагають ма­ шиністам 1 робітникам М. П. Москаленку, І. К. Рогозі! М. Х. Чуняку заправити сівалки зер­ ном та мінеральними

добрива­ ми і -знову в путь. При нормі

14

гектарів,

кожний з них за

день засіває двадцять гентарів нукурудзи. Щоб зберегти воло­ гу після сівби, площу нотнують.

І. МИХАИЛЕНКО.

зультати.

ВІСТІ З НОВОБУДОВ

Спорудж,ється дитяча ЛІкарня У райцентрі будується нова дитяча лікарня. По-ударному трудяться тут бригади покрІвельиикІв І сантехніків з БроварськоТ госпрозрахункової буді­ вельно-монтажноУ

миелових

дільниці

підприємств

тресту

прп­

•Укоопспілки•

пересуаної меха11Ізоваиої колони тресту •КиївспецсІльгоспмоитаж»,

І

.Ni 5 де

бригадирами Микола

СергІііович Вино­ градов та комуніст Віктор СергіІІович Павлов. Кожен будівельник перевико­ нує змінні норми виробітку, добива­ Є1'ЬСЯ високої якості робіт, На знімках: зліва покрівельникн Д. Г. КОРНІАКО, М, С. ВИНОГРА­ ДОВ, Г. М. ПРОСТОВ, П. /, БОНДА­ РЕНКО за роботою; справа передо­ вики

змагання

електрозварювальиик

М. Г, РЯБЧЕНКО та сантехніків В. С, ПАВЛОВ. Фото

....-.....~~~~~~

~~~~~~~~~~~вн.в.м

В,

бригадир Бендика,

s:t

..~~~..~..~..........

~~~~~~~~~~~~

За иісmо і ра:йов в•со.ко.ародz.кш•.вио.ї .араці 1 .а.В'со.ко.і" .культур• і зразхо.воrо rро.иадсь.хоrо .аорадху

к

ІЛЬКА дніn тому в Рож­ нівсьному будинку нуш,­ тури відбуласh велика сходна, де з доповіддю <<Про роботу сільсьної Ради третього відділ­ ка радгоспу <<Літківський>.> і ор­ ганізацій по перетворенню Рожнів у село високопродуктив­ ної праці, високої нультури і

БУТИ

СЕЛУ

3РА3КОВИМ

енономіки, одним з найважливі­ ших факторів її гармонійного

картоплі,

надоїти

норови по

3200

розвитку в інтересах усього на­

лока.

від

кожної

кілограмів

мо­

nадки пияцтва молоді у громад­

ських місцях, негативні вчинки,

лихослів'я тощо.

порядок у селі ще на низьному

рівні. Мали місце непоодинокі хулігансьні вчинки. Іх, зонрема,

На зборах виступили депутат сільсьної Ради неруючий від­ ділном М. П. Занусило, учите­ лі восьмирічної ш1юли В. Ф.

Минув nерший нвартал ви­ вчинили у нетверезому стані Механізатори на П. В. Мичак, В. Я. Осадчий. Толочко та Торін хлібороби Рожнівсьно­ значального. М. В. Манаренко, агротехнічному рівні Незаконно зберігають мИслив­ робітник відділна М. Ф .. Захар­ го відділка радгоспу <<Літків­ внеоному зразнового громадсhного поряд­ посівну кам­ ську зброю танож В. Г. Горба­ ченко, nенсіонер М. Ф. Ячнин, ський» зібрали з кожного гента­ провели весняну ку» вистуnив голова винониому ра в середньому по 29,5 центне­ nанію і ретельно ведуть догляд ха, М. П. Аркушенко, П. П. котрі звернули увагу присутніх сільської Ради депутатів трудя­ ра зернових, овочів .171, за культурами. Серед кращих Астапенно та інші. А скІльни на незадовільний санітарний щих Г. П. Литовченко. картоnлі 130, фрунтів і ягід по праву називають імена тран­ зайвого клопоту завдають грСІ­ стан, засміченість деяких ву- Одним з найантуальніших - 64 центнери, надоLли на тористів М. П. Довгодьна, І. П. мадсьним організаціям села сі~ лиць, дворів окремих мешнан­ завдань nолітики партії, ска­ ножну фуражну корову по 2985 Довгодьна, І. Х. Довгодьна, мейні чвари, що вчиняють цін села. Затим депутат сіль­ зав доповідач, є прискорен­ нілограмів молока. М. Я. Сусла, В. М. Високі со­ М. А. Мехеда, Хоменко, М. С. Табун­ М. В. Кримець за­ ня темпів розвитку сільсьногос­ ціалістичні зобов'язання трудів­ І. Г. Мичана, В. Ф. Кримця. щин, М. В. Барило, А. М. То· ської Ради спрямовані на подарсьного виробництва, ос­ нини взяли і на четвертий рік Колентин трудиться сумлін­ лочко, В. Г. Горбаха, С. І. Ме· читала захо~и. нільки висонопродунтивне сіль­ п'ятирічни. Зокрема, виростити но, йому nід силу винонання рин. Безсумнівно, nричиною то­ перетворення Рожнів у зразно­ сьне господарство є невід'єм­ по 30 центнерів nшениці, 27 всіх планових завдань на цей му оновита, яку ще дехто ва­ ве село. ною частиною соціалістичної ячменю, 200 рік. Та культура і громадсьний рить. Ось чому трапляються виовочів, 220 В. ДУМА. роду.

Вівторок,

7

траввв

1974

року

о

НОВЕ ЖИТТЯ

о

О

З стор.

О


з хорошим теплиці школи

та, в

уоку

буді­

вельники тресту «Броварисіль­ буд». На стелажах і в 11щичках кущитьс11 бегонія звичайна і клубнева. Треті листочки ви­

гнали сальвія, гвоздика шабо. би канни, зеленіють інUІі квіти. lx вирощують для висадки на ,"азонах і клумбах Аtіста учні

18.15 -

Новини. Для журнал «Піонерія».

18.50 -

свячений

Оформления

«Со.1датські

церт

зв'язну,

сільсьні

року

-----

28 10 17 22 28

громадсьні

ПОБУТОВОМУ

-- 7-8 б)

7-·9

по спЕ'ціа.ТJьІюсті: років;

~

подається

Київська,

!

на постійну роботу

ПОТРІБНІ

146.

майстер

безалкогольних

напоїв,

слюсарі наладчики

безалкогольних

у цех

напоІв та в

швейний цех, механік технолоrічноrо об-

ладнання у цех безалкоголь-

!

f

: варів, учні продавців, прибиІ ральниці, робітннии в магана автомаши-

І ни <<Ніса>> і «Москвич~.

Звертатися на адРесу: м. Бровари, вул. І\иївсьна,

І

Батьни-інваліди

Звертатися на адРесу: м. Бровари, вул. Богунсьно-

l

го, 22.

Адміністрація.

--.,.----~~~~...::>--..:>-'Адміністрація та ~рrанізація районноУ

профспі.ІІкова ветеринарної'

СТаНЦіЇ ВИСJІОВJІЮЮТЬ г.11ибоке співчуття заступникові начальника ветІстанцІ'! Л. д. Дорошу з приводу nерt'дчасної смерті його дружини

Емми Олексіївни ДОРОШ

м. БРОВАРІВ. що мають СОБАК,

райветлікарні

зробити щеплення проти сказу ДО 20 ТРАВНЯ 1974 РОКУ. Голови вуличних ком·тетів 1 подати

районної лікарні з ГJІИпро перед-

Емми Олексіївни ДОРОШ ВИСЛОВЛЮ€ СПіВЧУТТЯ сім'ї

і

ним

у

місьнно-

та

покі/Іної.

рід-

ділянках.

Міськкомунгосп.

Світи.ІІьнівської

сіль·

ської Ради внсловлює глибоке співчуття депутатові, мирічної школи

директорові

вось-

1. т. Нестройовому з приводу передчасної смерті Аого

1.

т. НестроіІовому 3

-

Марії Іванівни БАРТОШ.

ською се.оищною Радою

t•

І К

з

*

ням обраної спеціальності та домашньої адре­ си,

а

також

подаються

копія

свідоцтва

про

народження, довідка про стан здоров'я та дві.

фотокартки.

зазиачен-

ПРОВОДИТЬСЯ ДО ДО 31 ТРАВНЯ.

31 ТРАВНЯ.

Адреса школи: м. Бровари, вул. Кірова, 28.

В ДИТЯЧІП МУЗИЧНІИ ШКОЛІ Плата за навчання на фортепіано. баяні.

батьків

акордеоні

крб. крб. крб. крб. крб. крб. крб. крб. крб.

40 50 60 80

100 150 200 250 350

снр~пцІ,

І--ІІ

групи

рівень

музичних

певну

підготовну.

знань

осіб,

2 2 3 4 5 7

крб. крб. крб. крб. крб.

50

коп.

крб. крб. 12 крб. 50 15 крб. 20 крб.

коn.

9

в~оло.~челі: ться двоє дітей одних батьків, :1а другого уч-

від плати за

яні

вже

мають

Навчання в школі проводиться по спеціаль­ костях: ФОРТЕПІАНО, СКРИПКА, ВІОЛОН­ ЧЕЛЬ, БАЯН, ДОМРА, БАНДУРА, АКОР­

ДЕОН,

у ·

розмірі 50 процентів. Дирекція школи.

ГІТАРА,

ДУХОВІ

ІНСТРУМЕНТИ.

• • :1.8'14-:1.9'16

мадяни,

яні

займаються

рів суспільно-норисною

працею, а також учні віном від Термін навчання в школі -вступників,

ку

-

яні

мають

10 років. 5 ронів, для

відповідну

підготов­

3 роки.

При шкот діють 10-місячні обласні курси

по пІДrотовці керівинків художньої самодіяль­

ності. Курси

rотують

баяністів-хормейстерів

та керівникІв духових оркестрів.

Заява про прийом до школи подається на ім'я директора з зазначенням обраного фаху

та домашньої адреси. Прийом :1аяв проводить­ ся до 31 травня. ВСТУПНІ ЕКЗАМЕНИ -- 2 ЧЕРВНЯ. АдРеса школи: м. Бровари, вул. Кірова, 28.

Дирекція школи.

Правом вступу до шноли користуються гро-

~~~~~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~~~~~~·

БРОВАРСЬКОМУ ЗАВОДУ

Звертатися на адресу: м. Бровари, вул. Ма­

на будrвлю, видане Бровар ім'я Дорошенко

Парасконії

Грurорівнн. яка мешкає у Б~мрах. Q~. Киїк~а. ІМ~. ~ажпи ~~k~м.

шинобудівна,

Броварській

ремонтно-будівельній

дільниці

НА ПОСТІННУ РОБОТУ ПОТРІБНІ:

зварники, слюсарі, штампувальники, шлі­ фувальники, столяри. Одинаки забезпечуються гуртожитном.

приводу передчасноУ смерті його дружини

158 на право власносТІ 24 грудня 1949 року на

<<ТОРГМАШ>>

ПОТРІБНІ:

МарІї Іванівни БАРТОШ.

Загублене свІдоцтво N'•

ФЕДЯЯ.

дружини

Адміністрація, партійний і профспілковий комітети ра"?-госпу •Зоря~ висловлюють глибоке співчуття директору Світильвівської восьмирічної школи

€.

*

*

*

учнів до вступу в музичні і нультурно-освітні та музично-педагогічні училища і підвищити

ДО 20 ТРАВНЯ списки обліку собак на своїх

мунгосп

Виконком

Колектив

Редактор

-

вн·

кова.

до яної

Шнола має на меті дати широним масам трудящих загальну музичну освіту без відри­ ву від виробництва або навчання, підвищити нваліфінацію нерівнинів колективів худож­ ньої самодіяльності, музичних працівників, вихователів шнільних і дошнільних установ, а також підготувати найбільш обдарованих

_,......"...""'~~

боким сумо~І повідом.ІІяє час ну смерть лікаря

20.45

-

става. В перерві інформаційний нуск «Денr") ·н1 днем».

повідні музичні дані. Музична підготов­

оrоло:zпув :иа6ір у-.:віа

Всі, ПОВИННІ ЗАРЕЄСТРУВАТИ їх у міськкомунrоспі і у

повинні

20.05 -

Броварська вечірня шкоnа загапьної музичної освіти

ДО ВІДОМА МЕШНАНЦІВ безалко-

інструментах,

ти батьюв.

,.-,~~~.о- --.;;-.,,,.q_.,І

робітинки в цех гольиих напоІв.

19.10 -

1 крб. 5~ ноп. незалежно ВІД заробІТНОІ пла- ня плата вноситься

138.

бухгалтери,

18.05 -

Д.1я коро· ЛЯ>>. Л.окументальниІ\ телефjльм «Такі ж самі ХЛОПІ\і». Фільм· концерт •І\ри.1аті пісні». Ф. К.норре. «Весняна путівка». Телеви­

Плата за навчання на домрі, бандурі та ду- навчання звільняються. Янщо в ш1юлі навчає­

хавих

ни~к:=~~~~-плаиовик та еко- J..........._..!_~~~~~~~~~~

номіст-бухгалтер,

вої ню>.

(9-іі канал) Наша афіша. діrсіі. Філь.\t-казка «Нове плаття

18.30

заробітна

31 крб. до 41 крб. .ДО 51 крб. ДО 61 крб. ДО 81 крб. ДО 101 крб. ДО 151 крб. Д{) 201 крб. ДО 251 крб. до понад 350 крб.

термін. ово потрібні:

:шни, шофери

директора

від від від від від від від від від

продавцІ продовольчих то-

f

Ім'я

11.1ата

на постійну роботу

і

:

на

Загальна

БР~JNШі8:~:У

:f

*

ШКАЛА ПЛАТИ ЗА НАВЧАННЯ

~~-;~-~.7..~~

р ~~~~~~:~~~~и

музичної

Заява про прийом до дитячої музичної шно­

сумок, портфелів, чемоданів, встановлення замків «блискавка» в чоботи і сумJ(и; виготовлення поясків для суконь і брюк, а також будь-який дрібний ремонт.

ву.1.

*

дитячої

При шнолі існує підготовча група, приймаються діти віном 6-7 ронів.

ПОБУТКОМБІНАТ ПРОВОДИТЬ ремонт

Бровари,

класу

ПРИИОМ ЗАЯВ ВІД ЕСТУПНИІОВ І\ОНСУЛЬТАЦП ДЛЯ ЕСТУПНИІОВ­ ВСТУПНІ ЕІ\ЗАМЕНИ -· 2 ЧЕРВНЯ.

Адміністрація.

Будинок пос.1уг.

-

Програма пере­

в) ,по спеціальності: баян, акордеон, домра, бандура 9-1 О років; r) по спеціальності: духові інструмен­ ти І 0-12 роwі,в.

віолончель-··-

одягу,

~ ли

~І.

«Актори

новІІнн.

ка до встуnу в перший клас не обов'яз­

сантехніки.

адр<'су:

Дня

такого віку:

школи приймаються діти, які мають від-

пошиття,

ШІ

До

Передача за «На добра·

Програма КТ

ПАВЧАЛЬНИЙ

рок.ів;

До nершого

КОМБІНАТУ

Звертатися на адресу: м. Бровари, nул. Київська, 146.

Звертатися

--~

21.40

Вечірні

18.00 -

(21.00 -

а) по спеці альності: фортеnіано, скрип­ ка

столяри, оздоблювачі меблів і оббивники дверей,

БРОВАРСЬКИИ

20.15 -·

20.45 21.00 - Програма «Час». 21.30 - «Сільськогосподарс•кніі

тиждень").

19.00 19.30 -

До першого кмtсу прий\Іаються діти

майстри по ремонту і пошиттю взуття,

електрик,

(Одеса).

діти!».

(М.).

17.00 -

1974-1973

НА

від-

розпов­

для роботи в місті і селах району ПОТРІБНІ: по nошиттю жіночого легкого nлаття, швачки по пошиттю жіночого І чоловічого верхнього масового

ніч,

. 22..10 дач.

18.15 -

19.00 19.35 -

Літературно·музична

Перемоги. «Вас вітають». .1нстами глядачів.

l0.30 -

2

слави».

композиція.

Кольорове про росіІ\·

15.10 -

Півмісяця.

17.00 -

ОГОЛОJПТЄ ИА.:SІР 7У.J:ИІВ

швачки

швачки

20.45 -

«Алея

Василь Сурнков». «Радянський характер:.. Теле­

18.00 -

кон~

Радянської

Червоного

БРОВАРСЬКА ДИТЯЧА МУЗИЧНА ШКОЛА-СЕМИРІЧКА

травня; червня; червня; червня; червня.

<<СОЮЗДРУК>>.

БРОВАРСЬКОМУ

воїнів

дач.

року!

1974

конверти». Святковий

замовлення

!(о. гімна­

художників,

(3 15.15 -16.00 --

і

-

нарис. ТелевізіАннА багатосе­ рійний худоЖній філІ,м «.М.оя доля•. серія). Програма передач С. Васильєв. Поема «Гідність•. Шахова школа. І(л~>с початків­ ІІіВ. Іо.ЗО «Наука сьогодні». Прем',·ра телевізійного документально­ І'О фі.1ьму «Люди з легенди». (Одеса). Новини. Кольорове те­ лебачення. «Листоноша і пошта». - На nитання телеr~1ядачів відповідає Ч.1ен·коресnондент АН СРСР в. г. Афанасьев. «Пісня да.1ека і близька». Кольорове телебачен· ня. Кубок СРСР з хокея. Фінал. (І і періодн). Інформаційна про.

21.30 22.35 -

сюджува~і преси на підприємствах, в установах, учбових :шнладах, радгосnах і птахофабринах. Не забудьте продовжити свою nІ'редплату на дру,·е піп­ річчя

на

21.00 -

відділення <<Союздруну», листоноші,

10.00 -

9.30 -

Хреста

18.00 -

випуск

ка11ал)

Новини. «Розповіді

«П'ятдесят на п'ятде· До Всесвітнього дня Чер·

півріччя ЗАКІН-

центральних і республікансЬІсих журналів центральних газет республіканських газет обласних газет газети <<Нове життя» Передплату приймають:

д.1я

16.40

(2·11

12.05 -

фільм

13.35 -

16.55 -

9.05 -

9.20 -

Армії. (Львів). «На добраніч, діти'•. Програма «Час». (.'-'!.). Художній телефі.~ьм «У паст· ці•. «На .1анах ресnубліки». 22.411 - Вечірні новинн. Програма пере­

ЧУЄТЬСЯ:

ділення

літератури

12.05 -

воного

ТРАВНЯ

8

Програма передач. те.1ебачення. Ра11кова

стика. телебачення.

17.30 18.00 Рек.1ама. Оголошення. 18.30 Фільм· коНІ\ерт «Мозаїка дружбИ>>. 19.00 Ін· формаціііна програма «Вісті». 19.43 -

#І~урналІв

на друге

ських

11.35

учнів к.1асів. Телевистава «."!ої друзі». Іб.ЗБ -Наша афіша. «І-Іа го.rювних напрямках п'ятирічКИ». (Ворошнловградськиіі трубопрокатний завод). (Ворошиловград). Д.1я дітеіі. «Іскорка». (Донецьк).

передплати

екзаменів

з української

театру.

ІиформацІІ1ІІНА

11.35

Наша афіша. «Пісні для вас». Концерт-зустріч майстрів ми· стецтв з курсантами Вищого військо­ во-політичного учиюrща. (Донецьк). До 30·річчя визволення Сева­ стополя ВІД нім~ецько·фашнстських за· гарбни~ів. «Пlляхами бойової слави». (Lімферополь). Ів.:ю Фільм·концерт. «Ех, пісня·чу до хороша». Ін­ формаційна програма «Вісті».

19.15 -

днем».

СЕРЕДА, 9.0И .1ьорове

8-10

му~RЧВQ·ДраматнчІІоrо

22.00 -

(4-й канал) Новини. Документаль· ний телефільм «Дороги начдива». «Шкільний екран». Консультація до

11.10 -

сПовто·

Програма ЦТ

Новини.

-

Проводиться передпла,rа

1974

23.00 -

мова.

(Львів). «день за

21.00 -· 21.30-

радіо"

Німецька

сят».

20.00 -

ського

Програма УТ

громадський кореспондент.

на друге півріччя

Дню

10.55 -

учні цttx шкіл мало відвідують станцію юних натуралістів. О. БОЖКО,

та

18.20 -

звороТ».

23.15 -

10.55 -

дожшй

рення теми сІ(он'юнктнв~. Для дітей. Ля.~ьковиі! телефільм «Пригоди !(ота-Хвалька». Вистава Ровен­

те.1ебачеиня. Юно· Фі~1Ь.\-1 третій «Напрям головного удару>>. Інформаційна програма ~Час». Ко.1ьорове телебачення. Концерт, при.

------------------------~-----------------------------------------rа3ет

ний

18.00 l(iHQ·

школярів. «Подвиг».

«Визволення».

18.05 -

Наша афІша. Екран студента·заочннка. Другий курс. Ан­ глійська мова. «Суб'ектниІі Інфінітив·

Кольорове

епоnея.

-

Програма КТ (9-іІ каиц)

18.00 -

16.40 -

17.10 -

інші школи міста. А жаль, що

Галини Іванівни Чуприни та пзеленювача Катерини Панте­ .lсtілюнівни Дворник. ІІІколярі

1Wll&4fflll$ij

(2

15..20 -

Цього ж не можна сказати про

школи під керівництвом агро­ но,1tа-садовода міськкомунгоспу

К.о·

Телевізійний багатосерійний ХУ· фільм «Моя до.1я серія). Програ,Іа передач. 15.2Б-<<На· ша вулиця•. «)і світі кннr». «Пам'ятай, товаришу». Телеві· зійний документальний фільм.

дожній

Михайлівна Єременко. Най­ активнішу участь беруть учні лtіської середньої школu М 7.

Височіють і просяться на клум­

9.05 -

9.30 -

10.30 -

якій роз;,tістилась район­

грама сЧас» «Бойові супут­ ннии мої :о. Юноконцерт. Но­ вини. Програма nередач. Програма УТ (4-іІ канал) Новини. 11.05-«Поезія». сШ кільний екран:о. Історія для уч­ нів 4 класу. «Механіаація сільськогос· подарськоrо виробн)щтва•. Ху­

канІІ.ІІ)

Ранкова гімна· Кольорове кіноnодорожей».

9.20 -

на станція юних натуралістів. В ній теж зелено: на столах в яи{ичках розпікіровано роз­ саду квітів. Тут двічі на тиж­ день відбуваються заняття гуртків. Роботою їх керує біо­ лог станції натуралістів Галина

.~ б, 11ку разом з школою спо­

(2·11

Програма nередач.

1ьорове телебачення. етика. Новини. телебачення. •Клуб

При теплиці є робоча кімна­

,), 22.15 -

7 ТРАВНЯ

Програма ЦТ

9.00 -

~<ласу.

Зелено і затишно в Броварсмої середньої рудили ,Іtинулого

ВІВТОРОК,

проводять в теплиці практичні заняття з ботаніки. Ними ке­ рують вчителі того, або іншого

Поєднапи корисне

16.

муляри, слюсарі-сантехніки, електрогазо­ зварники, механік, агент-експедитор. Звертатися на адресу: м. Бровари, вул. Че­

люскіна,

1.

Телефон 19-5-83, 19-4-84.

Адміністрація.

Адміністрація.

-~

_.~ol'o##~,.;?'~#C#QI'~...,..#..-oO"o##CC.:a-•I'D:U'QC.,.І••І~QC'чC'#чO'oC"oJoC'rDQI'r:Q'Ic•чCI-"..,.~~ . . ~~~b#:O'.,.~:rO"CI"IoC"#=C'~:-C'C## . . ;O":vC"I'

j

<НОВ ·<\Я ЖИЗНЬ•

_

орган Броварскоrо горкома

І'.оммуннстической паrтии УкраиньІ, городекого и районного .. вской области с

- .,,

І

НАША255020, АДРЕСА: м. БРОВАРИ.

І

ТЕЛЕФОНИ: редактора

відповідального секретаря,

дента

місцевого

-

19-3-82,

засrуnиика редактора

вІдділу сільського

радіомовлення ,.-

19-3-18,

госnодарства,

вІддІлІв

-

19·4·47,

кореспои-

промисловості,

І

Га~ета виходИТь ~

У, вtвторок,

середу,

оп бятииц0ю5 іфсуботу, сяг ' ориату

::т~в-д~n~:т:~::и:х: .:е.,.-, -~ ~~~~Q#O::.;;в;;~;~Q#Q:::~:::.:;:;:::::~9~=~Q#O,..,.,.c-І •.r .,.;.::;.~:в;а::"

"7!ідєКс4.Г61964.Броварська -;!)";к~ня киУВсь~го... облуправління в справах видавництв, поліграфії і книжкової ·торгівлі, вул, Київська, 154,

Зам.

І

2453-10.904.

71 номер 1974 рік  
71 номер 1974 рік  

71 номер 1974 рік

Advertisement