Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАйТЕСЯ!

РІ:К ВИДАННЯ ЗІ-й

.Nir 71 ( 3069) ЧЕ:ТВЕР

18 ЧЕРВНЯ р.

1970 Ці.Іfа

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАНОИНОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ

2

коп.

ТА РАИОННОІ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

ЗА

3.160 КІЛОГРАМІВ МОЛОКА! рmшнкн радгоспів «ГоголІвський•, «Ве­ JІНКоднмерський,>, «Заворицькнй•, «ЛІт­

В завершальному році п'ятирічки тварRRННки нашого району зобов'язаnи­ СJІ надоІти в середньому по 2500 Jdлo­ rpaмlв мопока на корову. НаспJ.дки пра­

ківський•, <<Заплавний•

нають взsтl' зобов'язання:. Працtвввки МОЛО'ІИО-ТОВарних ферм радrоспІв · «ПлоскІвськнй•, «Русанівський• «Тре­

ництва,

головним

чином,

за

підказав,

що

в

доцільно

молочну ферму на

800

30-32

по

пів. Ремонтуємо лицями,

мати

голів, або

корQВИ на сто гекта­

рів земельних угідь. При такій кiJJI~;~кoc'Di по.гМllв я є можливість створити необхідні умови ,~;ля

нормального утримання корів, за­

безпечення їх кормами, для кра­

щої

організацн

виробничого

280

ня в

виробниц-

лока

стадо

одержаними

достатня кількість nій.ІJа.

ної кормової бази нічого й гово­ рити про збільшення nоголш я худоби, підвищення її продуктив­

основою

.яuюго є мv~ючІНа ~ущоба чорш:r-ря­

Спеціалісти,

всі

радгоспу шукають

додаткові

•ре~рви

Раніше молочно-товарна ма

приносила

вуючи те, що далі розширювати посівні площі кормових ку.тrьтур

фер­

господарству

немає можливості, взято курс на підвищення врожаїв.

знач­

ні збитки. Однією з основних причин цього бу,ла велИІК'а .яло­ вість корів. Тоді від кожної сотні

тих заходів справи поліпшились,

одержання

молодн,яка

набагато

збі.ТJЬШИЛОСЬ.

Почали

ми з того,

що всі

nункти штучного осіменіння за­ безпечили необхідним інвентарем,

модока і м'яса. Тільки за остан­

мо тільки загінним способом з до- РИІRНИЦТІВа к~асів. помогою «е.тrектроnастухів ».

збудували- один новий. Потурбу­

валие~ також про добір техніків,

У кормовому балансі ІІ нас nе­ реважають сіно, буряки і кон­ центрати. Маємо на заплаві Тру­

піv\ібіравши на ці nоса:ди ква.ліфі­ кованих і сумлінних працівників. Племінну роботу на фермі по­ чали з проведення бонітування корів. Виявили таким чином по­ рідний і до деякої міри кдасний склад тварин. В дійному стаді тепер налічується 400 корів си­ ментальської породи і стільки ж чорно-рябих, а в племінній гру'І

'

'

:11! 11

кілограмів. Середня продуктив­ ність корів у минулому році ста­ новила 3656 кілограмів молока, а виробництво його на сто гекта­ рів угідь будо доведено до 1000 центнерів. Тваринництво, як і всі інші галузі господарства, ста­ ло рентабельним.

Ко·рів на цих пасовищах. випасає­ прис,воєІно ЗІВання

бежа 300 гектарів сіножатей. Пдощі ще з осені підживлені мінерадьними добривами. Кормо­ добувні бригади Віталія Глушка та Івана Какуна зобов' язалися одержати

з

кожного

гектара

по

центнерів сіна. Проведемо два укоси. Збиральні машини й зна-

40

І"іІІІІІІІІІІtІ

І

ШІІІD8ІІШ ,, 11

1

11,

І

·''

І•

'Велику

майст·рів тва­

ІІІЄІРШОГQ

на цій

кілограмів мо­

народному

тами.

Всього обрано до Ради Союзу депутатів. За кандидатів у де­

767

господарстві

В нинішньому юві.тrейному ле­ вінському році трудівники нашо­ го радгоспу взяли на себе висо.кі зобов'язання - одержати на ко­

рову по 3700 кілограмів молока, а на сто тектарів земельних

угідь виробити його по 1050 центнерів, знизити собівартість тваринницької продукції на 8 процентів. слова

тваринники

дотримують.

з

Піврічний

і знаходять ІІІлан 1НІ'рюtбниц'!Іва і rп;рщ:~·ажу ~~ю-

виробництва

Важливим резервом збільшен­ ня виробництва і зниження собі­ вартості кормів є багаторічні культурні пасовища. Зараз маємо Вирішальну роль у досягнен­ ЇХ 120 ГеІКТа:ріВ, у ІНИН'іШНЬQІМУ успІХІв вІдІгра­ році площа зросте ще на 100 ні виробничих висококваліфіковані кадри гектарів. Посівмо багаторічні тра­ ють ви тимофіївку, вівсяницю лу­ тв~ринників. Досить сказати, що гову, райграс і конюшину білу. :і!з 40 наших д•ОЯ!!ЮК тридІЦJІТЬ()ІМ

корів і нетелів одержували лише 70 телят. Але nісля ряду вжи­

4000

Даного

ності. Це ПИТаіННЯ 'ЗМіЖЩИ СТОЯЛО ні два-три роки надої збільши­ і тепер стоїть в центрі уваги лись на 300-500 ,кrлО'Грtа·мі:в на спеціадістів господ~рства. Врахо­ корову, а торік-майже на 700 поголів'я великої рогатої худоби

;

віду в УРСР,

трудівники честю

бої породи. Курс взято на те, щоб через рік-два все маточне

було пл·емівиим.

році по

друrо·го

л ока державі виконано . достроко­

во. Зараз денний надій на корову становить 13,5 кіпограма, або на 1,5 кі.тrограма бідьше, ніж бу.110 в цей період торік, а на сто

гектарів молока одержано 44 7 центнерів на 22 центнери більше, ніж за п'ять місяців то­ рік.

Зараз пора великого молока. З кожним днем доярки одержу­ ють все більше продукції. На­ приклад, Ганна Трохимівна Ка­ кун надоює вже по 18,7 кілограма молока

на корову

своєї

групи, Ольга Іванівна Волоха і Євдокія Петрівна Міщенко по

18, Віра МикоЛаївна Фесюк, Ма­

рія О.тrисеївна Кривець, Ольга Аттон~вна Ка,кун по· 16,5· кі­ ЛОІІ'рам·а.

кориеть

вання мора.тrьного і матеріально­

Отже,

творчі

пошуки

наших

тваринників приносять бажані й радісні р-езу.ІJьтати. Окремі з них

го заохочення дюдей. Це пере­ хідні червоні вимпеди і грошові матимуть в 1973 році по 5 ти­ nремії, додаткова опдата, зане­ сяч кідограмів молока на корову, сення прізвищ nередовиків на а радгосп в цілому по 4000 Дошку пошани і до Книги поша­ R'і11101Гра:мі;в. Тwкий tпаш рубІі:ж, і ни тощо. Чимало наших тварин­ ми впевнені, що його подолаємо.

нИІЮів є У"І<l!СНИІ&аtм:И ·ВИІwавки до­ сягнень

народного

П. ВОЛОХА, директор радгоспу « Плос­ к•вський».

'Господарства

СРСР і Виставки передового дое·І,'

!, ,.,, ІіІ•ІІІІ!ІІІ\tІІ.'

І

І і

ІІІ

ІІІ!

і

І

ІІ

'

'ІІІІІ\1111

ІІІ\!І!Іі!Іt

путати Ради Національностей по всіх союз.них республіках голосу­ вало 152843228 виборців, що ста­ новить 99,79 процента. Проти кан­ дидатів пода·но 320633 голоси. В усіх виборчих округах канди­ дати, які балотувалИІСя, дістали абсолютну більшість голосів і об­ рані депутатами. Всього до Ради Національностей обрано 750 депу­ таті.в, у тому числі: 480 депутатів від союз·них республік, 220 депу­ татів від автономних республік, 40 депутатів від автономних об­ .ластей і 10 депутатів від націо­ нальних округів. У чис.JІ'Ї обраних депутатів 481 робітник, або 31,7 процента, 282 колгоспника, або 18,6 процента, а ВСЬОГО робі11ННКіВ і tКОJІГОСПНИКЇВ · 763, ·або 50,3 процента. Серед об­ раних деп•утатів членів і кандида­ тів у члени КПРС 72,3 •Процента, безпартійних 27,7 процента, жінок 30,5 процента. .Мо.лоді віком до 30 років обрано депутатами 281 чо.ловік, або 18,5 процента. Всі обрані до Верхов.ної Ради СРСР депутати є гідними пред­ ставю~ками .всенародного блоку І<омуністів і безпартійних. Повідомлен,ня Центральної ви­ борчої комісії публікується в 11.ентральних, республі·канських,

І<Райових і обласних-газетах.

«Сою;з-9» у поJьоті Космічний корабель «Союз-9» на гоДину 07 хвилин московсько­ го часу 16 черв.ня зробив 237 обер­

14

тів навкооо Землі. На Цей час кос­

монавти Ан.дріян Нікооаєв і Віта­ лій Севастьянов перебували в ор­ бітальному польоті 352 години. Такої тривалості польоту в косміч­ ному

просторі

досягнуто вперше.

Космонавти протягом

СЬІІюrо

Me!МOipialJJy

'РСІJМИ 'Ра!Йідуtrи: НОІВІИЙ

ІШЛИМ

ІРОКИ]jВ~В

неНJаче

:уtаі,ма

:JЮЛЬО-

величезний

рОІЗСТе.ЛИЛИ

Н'Ві,т­

тут Пtре;дета.в-

Іпо·,ф.ленИІй ,на 15 ,Д1лЯІнак. Легко ІІШзначи­ :ти, якою ;реоцублlІІООЮ ·зробл-ена кожна з :НІих. Стр01rий .расИkІіlі!ИЙ орнаменrr з бі·

ЛОГО Ма:РМІУІРQІЮГО ,r!J~ QІl'ОЧУЄ ІmіТ­

:нии ми

РосИkІО/Ної ФЕV(ераци. Піщ берізка­

і

ЯсЛІИІFЗІМИ

ЦВ~ТУ'fЬ рОіМаіllКИ,

ІН'І:ІИИ tooLx .союзНІих .реапублін нраїни. За проекrом 'інстІщ~У'ІІУ «:Д~проноМІбу д~ на

ки. незаІбУідки...

березі Волги с11ворюєшся па:ри площею близьио 50 ген;т.а.р.Ьв.

виисща.ли у формі

Дружби

червня заtвершено першу чeprry .ве­ личезної роботи - с11варено ~ві.11НИІК,

16

Овою ДІіJUІІнку маІЙІсТJри

ВОЛОШ·

з

.ВілорУJСl'і

коНІтуріtв

терИІторі'і

.реаrrубЛІіІШ. НоІжна з облаtетей аабfіtРВле­ на .sіо·лами одиооо кольору Че:р!ЮНИ-

МИ, бі,ЛИІМИ, :раmав.ИІМИ, бЛаJRИ\ТНИ!МИ, ЖОВ­ ТИМИ, аИІН:Lми. ПіІооtк пу;стель і n~рський ка·міtнь обрЗJмляють ~ві'l1НИІН '11уркмМі.ї з р1з!Юба•рв;них ТЮЛІОtаІН~В. У ЦЄНІТ.рtі Ді­ ЛЯ.ИКИ ЛИТОВІСЬКОЇ РСР МОІНУ'М€іНТаль­ НИfЙ ,па,м'~ •в()(1На!М1В.ИІ3ВОЛИ:ТЄІЛЯМ, 1 0ІТО­

чений 11рОЯ'Н!~аІМи, фіаJІІКа.ми. J\tabTfOOIBИIЙ КИЛНІМ НЗ. ма,лЬОІВНИ<!ОМу воЛІЗЬІК~ березі ПО!даtруtнок Ба:тьків­ ЩИІні ІлЛіча 'Віід У•СіХ СОtЮз·них республік . Зараз провад11Ться ;роботи на території дpytroi черги парку Дружби.

дня

про­

довжували проводити наукові спо­ стережен•ня і дослідження.

Працездатн.ість космонавтів ли­ шається високою. Багатодобове перебування

в невагомості

вони

переносять добре. Товариші Ніко­ лаєв і Севастьянов відзначають, що вони звикли до невагомості і почувають себе так само добре і впевнено, як на тренажері в на­ зем:них

умовах.

Черговий, шkтнадцятий робочий де·нь у космосі почався об 11 го­ дині московсь·кого часу 16 червня.

Екіпаж приступив

УЛЬЯНОВСЬК (ТАРС). Волзь~ий ~осогір бLл.я tвеличнюго буіДИІНІ~у ЛеНІіІН­

комісія

СРСР восьмого скликання, що відбулися 14 червня 1970 року. В цілому .по !~'раїні до списків виборців було •внесено 153237112 чолов.ік, з них взяло участь у го­ лосуваtІІНі 153172213 чоловік, або 99,96 процента. За кандидатів у депутати Ради Союзу голосувало 152771739 ви­ борців, що становить 99,74 про­ цента. Проти кандидатів голосу­ вало 396343 виборці. В усіх ви­ борчих округах кандидати, які балотувалися, дістали абсолютну більшість голосів і обрані депута­

4.000

по

nідDоrовлеві до ·роботи. Хороші види на врожай

Ці.тrком зрозуміло, що без міц­

Радгосп, по суті, перетворюєть­ ся в господарство суцільно-пле­ тваринництва,

1973

виборча

одержал.а остаточні дані про під­ сумки виборів до Верховної Ради

на корову.

го- РЯіДІДJІ ПОВ<Н'.Їстю

проценти.

процесу.

мінного

і

320

Центральна

розгорнутн

Сьогодні ми й розповідаємо

тільки те­ показують 60 ·гектарів буряків, від корів з яких третиІІа цукрові. Дуплемінної групи. До 16--18-мі­ маємо зібрати ве меиш~ 600 сячного віку вони важать 300- .и;ентJІерів з гектара, як взяли 320 кілограмів. У цей час їх і зобов'язання. паруємо. Первістки, які одержа­ Mlfll:yJюi зwи У rиас став д·о· лані від племінних корів, мають хо­ дУ цотужний кормопереробний рошу продуктивність. Більшість цех, де механізовано всі трудоз них дає по 13-14 кілограмів місткі процеси, корми запарюютьмо.тrока за день жирністю 3,9-4 С:Я, :JДООрЮЮТЬіС'Я, ·ВИГОО'(}ВЛЯЄТЬСJІ

иаших

умовах найбільш

відповідно

пі

вирІшено

сторінці про те, як тваринвики радгос­ пу «Плосківський» борються за одержан-

рахунок

збільшення по голів' я корів і підвищепня їх продуктивності. Досвід

збільшення

Буде

зації у тваринництві відбувається,

зокрема

резерви,

Окремі господарства до цього часу на­ доюватимуть його значно більше.

дальшого розвнтку громадського тварин­

ко не з повною віддачею працюють тва-

Г.либоко проаналІзувавши радгоспів І птахофабрик,

змагання серед всіх тварннннкІв району за одержання в 1973 році в середньому по 3160 кілограмів молока на корову.

мн обговорено питання про перспективи

і резерви

використовуються не .всюди так. Дале­

УЖЕ КІЛЬКА РОКІВ наш рад­

наявні

Нещодавно в райкомі КП УкраІни з керівниками господарств І спеціаліста-

бухІвськнй• уже надо'ІJІН по 1600-1300

госп спеціалізується на вироб:­ ництві молока. Процес спеціалі­

ДJUІ

рІзкого пІднесення продуктивності мо­ лочного стада потрібно значно збІльши­ ти виробництво кормІв, попІпшувати DJieмlmy справу, впроваджувати комп­ лексну механізацію на фермах.

цІ за мивуJІИЙ час свідчать про те, що окремі rocпo.цal)C'Ra значно перевико­

кілограмів молока на корову. Однак наявні можливості

та Інші.

тва молока. можливості

Підсумки виборів до Верховної Ради СРСР

до ВИ'конання

програми на.уtкових і технічних ек­ спериментів. Політ космічного корабля сСоюз-9» тривае. (ТАРС).

ДОСТРОКОВО Колекпnв завОіду елект•р·отехІНІі<І· НИ!Х .ви·роб~в ~острокаво·, 15 ч~р:вня 1970 РО'Ю)',. ви:кона•в плаtн пе·ршого .п..~р.:ІtЕЧІя по. ,в!ІІП'у.с:ку товарної nро­

і.З!Уr,;щії. До tКІЇІНІЦЯ Ч~J)'ВН;Я бу!де НИ• да.но пр·ощуюЦії :пона,д план •на 228 ТИ'ея•ч ·ка~рбоІва•нців.


Парr:lйие

Будні

acиrrs

-----------------------------

Його поважають

КОМУНІСТІВ •• трикотажно1

ЗРОСТАЮТЬ

РАДИ НПР.С

товаришt На мебльову фабриrку

ДНІ ЯНОСТІ

ШдrJ1ІНов·юа і ві;І;знwче'НІНЯ 1ООіДІtрmщія і ІІІаJ)ТtйНІа оргІ!АН!ізаріччя з дня на·р<СІдження В. І. Ле- ція пWІриемrс'І1ва ПРІWJІІJІЮТЬ по­ ~rіна виюликалrа у К·ОЛ~ктив.і три- ·СТ'і!Йну УІВЗІГУ поліпшенню Яrlt•()CTi к•wажни&!в. нову хвилю трудового ІПРQІДУ'КЦЇЇ, вишукуваmню ре~sів

·е нТ)"З~азму, приплив енергії і сил. вира~нИІЦ.fт.. ЮВІілейний: р•іrк зні\Іменний і тим, що баrгато кр.ащих jЮІіітників і

Тут

почесне звання уда•рника

СИІЮВИіНИ,

вш;о·ристанІІ'Ю утстrат~е}"вакня. Ма-

На фото: кандидат В. Кузьменко.

у

члени

лаrродної На·р,ащи кому'Н·істичних і

Аtате;ріалів

в'flд,гук

у

в

докії

Безсмертної міської

ГАРЯЧА

мент ()бгоВО'рено .в УІСЇ'х цехах і на вироrбничих д'ільющях. Т~икотаж­ ники пе,Р6ГЛЯ'НfЛИ СВ(}Ї соціаліСТИЧІН!Ї зооов'яааюnя і Д<LЛИ СЛОВО ро!КУ зе:кономити

800

.Ni

оrзе·р·і , к:·но, е:К.СКУ'!J'Сії по р.ід;ному м(оу, двора;зОrве харчj'Іва.н.н.я в кв­

се­

З, ви і р,ізна­

фе «1\о,,,:брІі»-·все

почи•ваЮчим, с~ред НИ·Х і майбуг­

ється

·Н·і.м

rНИЖЧе.

f8 ЦЬО.М•У ·Пе·р е•ІЮІІ З.lІ\'С Ь наші ста·ІJІШОІ<.тасниІК И. Т·р е ба від3ІІ аЧІІТИ, і

екзамени

Б.ілЬІШіrсть

склали

ощ,'rно к,

;достатню

т·ео:ре-rич:ну

пр а:К'І' ИЧ'ІІJЇ

ЯК'Ї

j)ОООТИ

3

Зар.а·з в цехах і на виробничих дйльющях р·егуд,лр1ІО праводять­ ся ПОJІ'ітінфор:мащ:ії. Пол;Ї'!'rНф()рrма­ тори :шайомлять рrо&ітникі·в 3 по­ :діями, що в~~~бу:ваютнея в житті НЗ;ШQІЇ ра.ТІ>КІ~ВЩИНИ, б•раtrНІЇХ С'О­ цrіІаЛІЇ1СТИЧ'НИХ ІЦ~а,ін. ЧілЬ'Не м.ісце в:іІдrвоrдиться гер·оі·чній боротьб і в'єт.нам,сько,го на·рщу rrrpwи амери­ канських зага.рбн:иків, подіЯІм

на

іБлизь·кшу Сщ'('і. Олух.ачі 111алко схвалюю'Гь миро­ К(}муністичної

rпа·р'Ііії і Радянськrого УР'л.:ІУ, гнівно ааrсущ•жують а:греrсивНІі К·ОЛа США.

У·Мі·ЛО бУ'дУ'ЮТ~ СВОЮ J)Оботу IIJO· лkrіінфор.ма.то.ри коr,"ІІун:kти Вален­ тин•а .Нк•нвн:а Г·у'наJЗа, Я·кіm Ан·rано­

вич ІlІИІпер, ЮхИІм Иосип<Івич Си­ НІіць·к:ий, МикОІЛа Оле·к'С:іw01вич Пуч­ к•ив. Іх бе·оІди наrсичені цікавими фаn."Та·ми, цифра1ми і викликають жв·а:вий інт€•р•ес у рооітників. .Вюр·о парт,ійн(}Ї арГІаІН•іа,щіі про­ мдwгь 3 політЇ!нфІУрма'f()рами се­ мінари, де читаютЬІся лелщіі

про мі•Ж!Н·і\ІР'О'АНе ста·но·ви;ще, ІJ!ИВЧаЄ'Гь­ с я і у3аГ3ЛЬ'НЮ€'ГЬІ.'Я Д()СВ'~ ПрО Ве­ .ЦеlfІfЯ П()Л~тма:r;ової роботи.

0

~і·ка·

•вожа11і дес.яток

-

Н',на: Сварнд,

Гоrується до вис17УІПУ на з.еле ­ ио,м у пол і кОома·~а п'яти;к,1а>ен,ик!.в.

Нпа .1 ка Хар·хун та Тетя'На Ту1па .

усnішно . на

ПОЄДНАННЯ

еюза;мена:х, «5» · і «4». І з 545 уч ­ rн,:rв, я•кі діО<П)'1Щені до ек:за:мен·і•в,544 склапи їх уа111:шно . Бшrзь.к о ста у·ч.ндв заrюіrН'ЧИЛИ НЗ·ВЧаЛЬ<НИЙ рік на «в(.а;м,:ін•но» . Серед н их і на ­ ші ВИП уtСК НИІКИ В0СЬ'МИ:К.1З\:НИІК И Л а,рИІса Войко, Га,н.на Каце.нельсон, Ка.терwна Тр:уІба, Лющмид.а Лущи,к,

ТЕОРІІ

І

повним

ПРАКТИКИ &і-~І>ІІJ''Сть гаrд ин,

в:дв~;~.ен.их

ходом

ІRе.детЬ<Ся ре.монт школ и . Вже в hд­

на

на,в<чаль:но-:ви1ро6И<ИІЧ'J' пр:а:ктику, уч -

ре~ЮНТОВ З:НО

ОІД ИНЩЩ!ІіЯТЬ

1\Л а<СНИХ

:к;:Ім 1 н ат. Яrкщо на;шj шефи -

коле·к -

:НІЇ

5- 7 кла•ді·в п:рово;ІJять на по.1ях ти:в меха•н :чниrх майrст ерень-<на:да­ ~аІд:госпу ·іrме,ні К:·рО<ВЗ>. Діти ПрОПО- .дуть На:М ОбіrІІJЯІ!! У ДОПОіМОГу, ДО І

люють наrс.ін.неву пше•ни:цю, .руUІ:зу, ЗІІнtщують бур'rя·ни

в

го-опномrу са;ду. Кер.~ВІниrЦ'Т'во

.1ИіПНЯ ШІ\0.13 ау,де П О<В.Нkтю го­

KYJ<Y- то1в.а роз·поrчати новий навча.1Wіий p.a.r;- ·р:1к. Бро-

Ось і скажіть після цього, що

rваrрСЬКОГО •ВІіІд;д.і ЛІІ\а ра,ДІГ01СПУ З.ЗДО­

в на.вчальному році лише чоти­

ВО,1е.не роботою ПІіон ер,:ІВ .

ри чверті. Ні, їх п'ять...

А я.к гар.но обробили д1:.1ян.ки д~:rв•ч ата з

7

досл і.дні

В. ПИНДЮРА,

«Б» ! Вони•ве-

директор

школи.

ІПtДІ'ОТОВКУ І

на·в ик и

полі-rику

Uli'rcт ь ву.1 ичи нх фут6о.1ЬІНИХ ко­ І'ІАЗ'НLJ. д;'є в міІкрораrйонrі шкб·.Ш. Одна з_ них д~ва .роокн тримал а wу­ бок « llікrі1р!Яrного м 'яча» . В цьо.му рОІЦЇ о•;щІа 3_ КО•Ма•НІд ЗЗ.ЙИІЯЛа друге :w~ire.цe в ра•іюні.

та

мають ~~!!!~~~~~~!!!!!!!!!!~!!!~~~!!!!!~!!!~~~~~!!!!!!!!!!!~!!!!!!~~~!!!~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~!!!!!!!!!!~~!!!!!~!!!!!!!!!!~~~!!

людьми.

.•JЮІ(}ну

ДРУГЕ МІСЦЕ

Ха.р -

Орта:нr:'зат ор.амн .бататЬQХ

про­

оде р.ж а·них

к:ра·вчинями.

вих .сп-ра.в у таборі є се'Іш.клаrсниці

l'Я'Ю't на1вча.1ьноrо. :р•Ооку . Са.ме то­ 'М'У

Ла:ри:оі

хун , Ов;іт .lа·нам КО<вба•синськ:й Верб ин,'·Іі.

ПОРА-ЕКЗАМЕНИ

що щ'ти добре .п опраІІ.ІJювали

пе ршОІКласниrц я:м

п:ротя:гом

турООта у дев'ятикласни­

ro .в:по,доби ~ід­

єтесь з інформації, що друку­

~Щ'~СЬ'К'іЙ роботі, турбу€ТЬІСЯ про ·К'ЇіJЮГ'J)Іа'М:і'в ше•рrстяної ІІІІJ'.ЯЖ.і. 3 цим ІПЇ/;1ІВ'ИЩеІНН:Я іх r~еЙІrО-ІПОЛітич:н·аrо ІВ<01ІИ У·~ІlіІІІІНо ~правляютьс·я. За рr~rня. п'ять мі~яців зеrко·Іюмл·е·нrо 490 юіл()ІІ1р;ам~rв .сировини і виготовл•ено ПОЛІТІНФОРМАЦІЇ В ЦЕХАХ 1\{)ДІаТКQоВ'О ДrО заrВДа'ННЯ ВИРООLВ на Натал·ка &:розуб, Ол!JІ'а КіУ'сяк , 3а рішеннwм партіЙ'н1оі органі- су,му 188 тис. карбо&аІщі·в. Скоробаrг.атько та і·нші. В,с,і - Ексшомити у веЛИК{)"МУ і ма­ Ні·на зації в минуrJІоrму році H<'l п~при­ >ВІіІДІм::!Нни•ки наrго•р·мжен6 .похв а .%­ в1дмrrнну якkть Іними гра:~ют а;ми Міrн•:rстеР'ства осєwств'і було С'!1варено ГРУІПУ пол·іт­ аоwу, ,вИІроба•м таrкий девіз бровщюжих три- . 'Ві:·ти УРСР. інфаj)маrгор,]в. До її СІКЛrаJДу вх·о­ П:rс.1:я праІ!ІJі н ат•х:не·н·ної мож н а і дить 10 ЧОІЛюв!і'ІС. Серед них голов­ котажнпк~в. В. РОМАНЧЕНКО. добре 'І!І~ДПО'ЧИТИ .. , ні СПе'ЦtаJІJіrСТИ, Па1рТЇЙНІі Ї Пр(}фа'К'І'ИВk'І'И,

І:н:mа

б:р «Берt:'ЗІКа» . В ньо.му в.ідІпочив.ає

кмективі

НІІІМИ

J<Іі:в: у х.10011:і:в •виробнича. цра:КТИ­ іКЗ по аrвтос.пр.аІВІі , у .дЛ•вчат - по юршвецьх:·й. Пройдуть роки, і у на­ ших вихова,нщі•в будуть різІІJі п:ро­ фес.И . КQЖІЖ з них раво:м. з_ ти~І матиме професJію, набуту ..в школ:l : ІбуРJуrь хл0опці во,д!rями, а · · .!."'ЇВЧЗ'І:а

Як проходить п'ята чвертІt в ЗО жовтеон·ят та піонерів. ПрОrГу­ піоНерській дружи.ні імен.\ €в­ ЛЮІІКИ В С ОСНОВОМу JD:oi, 1<У'Па•Н1ІЯ 8

вжива­

за

...

ВІСЬОГО JІІj:та .

те, що в навчальному

Велику доПІом.огу в wавчаН'ні резе'}~В'іrв виробництва і посиле~ння та виховаюІІі новоru попоооен·ня режиму е-кономії ;В ar.aipQoд'HIOMY гос­ на:дають член КПРС з 1929 року ІПО~<~.рстві». Цей важливий Д'ОКУ­

,муністі·в JliO а·кти вної учаrсті в гр·о- до :кllіця

стИМ'У'fЬ ДІQ:г л,яrд

Пірсrr,я·гом л:та в ро~зних піоне·р­ <еьких таrбо.рах в і·дІПочине 712 на· ши.х ;ВИХО<В:ЗІНІШ'в. А Я•К бути ти·м, ті, але їх не чотири, а п'ять, І хто .не 111ріІІдrба.в П'У'Гі:вок? Дл·я них п'ята не менш напружена, ,ніж 111ри школ.і ·ВІ~дкрит ий м.іrсМ<и:й та­ чотири попередні. вірив

ГР)lд'Невого (1969 р.) Пленуму ЦК :жайшав Лист ЦК КПРС, Ради Мі­ КПРС, рЇ\Зіних питань партійного нkтрів ОР.СР, ВЦРІПС і ЦК ВЛКСМ бу!ІJі:внИІ~'ІІва. <~.Про ·оол~nrшення 'вик<І·рист<'lння

Петро LванО'вич Рижк~Н', .комун;kти І\Ща<вд~я Петj)Іrвна Ш:ку.рОtпаrд'СЬ'Ка і ОтеІІrа'н Григорович rоущлаС8ВИЧ. ,Па:рl'бюро 3аЛу'ЧаЄ МQ.'ІОДИ:Х КО-

сБЕРІЗКА»

pot\i чотири чверті. Хоч і чвер­

ютІJся зах·оди ВІІІЛиву.

Гарячий

nІдготовча

Тепер, мабуть, не знайдеш такого освітянина, який би по­

редttьої школи

Cl!likrf'K·QIВi~

КПРС

П'ята

літо

В ДіЛОІВі:Й ООСТЗНОВЦ'і 'ВИSfВЛЯЮТЬСЯ причини виникнеrНJня 6})аку НІа тrи чи інш1и операції, а:НІалrізуєть­ ся роо·()та оюре.мих змін. До поруш­

матеріал ів ·між- :никrів режwму техно,тн)ІІlіі

партІ'И,

робо·

люють:ся в .стіwій гаrзеті, в « Сиг­ Фото В. Полоrn·яа<а . налах КdІ » ·гоощ.о. Особливо актив­ 1UUІШПІІІІППІІШШІПІІІНПІІПDllUШППІІПІПІІІІІІІШППОІППШШІППUОІІОПШІІІUОІІПІІПІІПІL но працюють наJІЮднІі доо;о:рці Зі­ наііЦа &остяmиНІів'на ІVлЩІІо.ва, Га­ Ffдe лина КастЯ'Н1'ИМВІНІа Маrрчепко і піонерське Оле;К'саІr)Іjра ЮхІWівна Юмфова.

М()І.;1ЩИМИ КС<М}'НЇ:СТ'*'МИ бЮ{}О па,ртійної о·рганrі защДї Оj)ІlаІІІізувало навчання. 3 НИІМИ ПJЮ'ВО>диться гру·wrовне ишв•че·ння Статуту і

'Р·ОНІ'І1ничих

своєю

тою і паведінкою.

ко, едеХ''І'РІІК:а ВО!Лодимира СуниРаз у мnсЯІць, .Я·К .НІа велику рацю. дУ, З'бирають•ся наІІІаль:ники цехів, 3 цими товаришами і іншИІМи майетри, пере<Д!ові вирООН1АН•ИіКИ.

1\іПРС,

заrв­

комуністичної

праці, Ві·н F:иправдує йою

НещІWІJВІНQ комуІfісти під-приGм- rер·і.али перев~рок широко вИ'С'Ві'І'­

ІІрагра•:~ш

візьметJ;!ся;

Вже тривалий час кандидат у члени КПРС В . Кузьменко з гордістю носить

сдуж·боІщrв фа•брики .виріrшили ся. На'!ЮдІrі контролери і кt:Аv~о­ наза~rіhІдИ пов'язати своє життя J молЬ'СМ\!і «rпрож•екто·ристи» здіrй­ І\rСJмуяістичною па,ртією, бути в •сню·mь реrйди-шереві•р.ки по 3бе­

ства на овоіх збQРах [!рийняли каНІдИ\,J,аТ<tІМИ в ЧrJІ'!~ни КПРС наЛЩJ;ЧИКІа швейних машин Гриrарі·я Ноrбюа, в'ЯІзалмнщю Валентину ІlІеІвЧе<Н'Ко, ла•6оj)алrгку, се:крт'аря ка~vітету к·омсо•молу Ов-ітлану Вой-

Кузь­

жд и зробить на совість, доведе справу до кінця, - так кажуть про нього товариші.

стаІЛо щювещення дня ЯJК>();СТі. ,до ноого всі р•етельно г.отують­

даву камуНІмстиЧJНОІГо с·утоп!rль·ства.

За яку роботу _не

-

тР-адиціlі·Ішм

іРІ.!ІА<1Х Пе'j)ЄІДОВИХ борців за ПООу- '[JiЇrf\aiOfiO і ІВWІ1ра!Ч<'ШНЮ

Віталій

менко прийшов після заrкінчення Черні­ гівського професійно-те_х;нічного училища шість років тому. Своєю допитливістю і СУ'Млінністю в роботі М·6лодий сталяр­ червонодеревник іurвидко .заслужИ'в пова­ гу в . колективі.

2 C'Np.

0

с ttдів·ниц"ГВа, по.каrзові rмашин та облад,на·нн,я щля обробітку ·Гf}унту в •са~а.х, ·бороть.би з шкідник ами ,

У видавництві «Урожай» П. Ю . .Вожко. Довідник птахІв­

гороху -

20

ІЦентнерів rна гекта.р:і.

М. П. Ти·хонов.а .

ІЗІбир анн,ІJ врожаю,

Кролівництво.

ни.ка. Прог.ре.сивне утри.ма·И'НЯ пти­ Са,м е .про те, ·ЯІК завдяк и пол іпше н ­ С)д•НІRМ ,3 ·,nаЖЛИІВИХ ре.Зе\)'в:·в· збіль­ колгосп ШЄ\ІНЯ виробництва ці, ІЗа·ВІд'ЯКИ ЇЇ СІ!ЮрОСПіЛО.СТі, ню системи н.а,с:·нництва м'яса. є к·ро­ швІ~д·кому ро змноже н.ню і rвиюокі й «дн,)про» ЧеркаrсІJкого району що­ лі&ництвсі. Досв:rід •передових гос­ оде,ржу€ rвисокі . :врожаї ІПода рств ІІ а шо ї ,ресЛІуб.1ЇІКИ ло.ка­ ПрQДУІКТИ.В•НОСТі, дає •МОЖЛ ИВІі СТЬ р.ічно зб:л.ьшу;вати одержанн.я 'В И'Соко­ С<ЇЛЬІСЬІКОГОСflОДЗ р<СІJК ИХ .куль'Гу·р, і зує , •ЩD прз·внльна орrгаиізаіJ.і·я ви­ Я·КЇ•с них 'продукт·ів :харчуван•ня роЗІповіда.є його rголош а І . П. Кли­ ·ро·бющтва, ,п овноц:.н н а годівля та - .я·ець і ,м'яса , а також с и.рови­ менко. добрJ умови у'Гриманн·я тварин на ни Д.1·Я ЛеІ'КОЇ ПрОМИ{:ЛОВОСТ•Ї· .В. М. Єв~ушен.ко, М. А. Калин­ кролефе рrмах ·дають· ·можлиrві.с rь пе р.а й nyxry. чук . Кормові буряки. А:втори у:за ­ ЕJІде р.жу:в а ти в исок і прибутки, що ­ На. •пtіщста:в.і .до.ся rне нь ·р адя н ­ r а .1t;н юють до•с в:д 'вирощува.ния р оку :3б'л ьшувати продаж rпожив­ {:ЬІКОЇ :юотех;нrічно ї на уки та досві­ ~орr~ю вих ·бур:я~ів на У,кр а їн і, го­ ноrо м'яса та •си ровини хутровій ду лередовиrКів •Птах.:вництва., в .1овнюt чи·ном ·в .зо ні достатнього nроми.С.Іювості. · доні;д ни.ку в и світлен:і основн і :пи­ ЗВОЛОЖ€ННЯ, іПО/КаЗуЮТЬ мkце бу­ Уза:га.1ьн·ивІІПИ :найн•ов.'ші дооя·г­ т а ння доГ.1·Яду , утриман.ня, годів­ р,ЯІКіВ у с :·возм:.н·1., :прий оми раціо ­ •ІІСІШЯ н ау.ки і ·виробничої праrкти­ лі й роз.ведення rрізн их внд.:.в сіль­ н,ально:го Ін ик ористання О'рганіч­ іШ, а вто-р ·рОЗJЮВіrдає про СПОСО·бІІ с ькоrоопода•рСМ<ОЇ плщі. Н ав о ­ них і м:.н еrралЬІних добрив. Вис­ й rметод и rрО<ЗВ·е'де Н·Н·Я :Крол і·в , іх дят ьс я да:н.і щодо '11л емі:н·ної ,робо ­ в.:тлюють таrк·ож а.гроте х·ніку в иро­ утри•м.Зння, rГОдіі•в.rію, ІПРО о рrаніза­ ти ·на rптахофе·рrм а х , rкомплекту:в.ан ­ щу<ванн:я, тех.и олоrnію rзrбир а Іllія т.а ІЦJ: ю .праці •в крол·івнацт.в.і . и я стада вwсо:коrпrро.дукпІІІНЮЇ пти­ .ви.кори<С Т'ан.ня ,кормових бур·яrКів М. О. Де-мищенко, І. Б . Бе,рен ­ ці, в ирощуна-нн я •і з-бе реження rмо­ ДЛЯ І3ГО\!І!ОВІJ'. ВЗІИІ>Я 'Т ВЗ р·ИНаМ. штейІt: Механізація інтенсивного лодн·я;ка.

І. П . .Климrенко. Насін.ництво і врожай • .Колто·сл «диmро », що на Черкащині, rСВОЇІМИ УІМОз ам и ІІ!Jі•ЧИМ не відр із ня.є ться вr!rд .і..tших rоаnо­ да·р ств •р а:йону й області , .але rвро ­ жа ї зе.рнQвих та і•нших ;культур тут завж ди :зн ачно вищі. На·аіrь rми.нулоrо

rроку ,

rн е ~в·а,ж аючи

11а

·wе<е.п,рият ли.ві погодні умови, його т·рущівн ик и вир·оrстили по 27 цент­ нерів :зер•НО.ВИ•Х, у ТОМУ ЧИСЛ·і О З И­

МО:Ї ІІlШе НІщі, -

'25,

K YJ~ PYL!l:ЗИ

- 45,

т раrнспор ту.в.ан­

'НЯ й ТОі(!арно.rо обробіт~у ІJlло.діrв і прИсвят ил и

ЗІВ:То·р и свою :к:нигу .

Профі.nакткка захворювань сіJІь­ ськогосподарськнх тварин, і пти­ ці. (Гр•у.па авТорів). 1В К'НИ Зі ви­ ,к.;1.аде.но ·відомост і :п ро за.х во,р юв а·н· ня оілиськогос:паrдар·сЬІких Т·варин і mиц.і, опи са но ор•ган·1.за.цію і своє ­

·

часн е

пров~де ння rвете рин а f}н их

з а­

ІПобі•Жн их за.соб; в nporи інфе.к,ці й­ !ІИІХ , ·неза•ра:ЗНИХ і ІІJа.ра З ИТИЧ•НИХ зшс;ворювань. Наве.дено т ако ж ком.п.лек.с вете•ри·на,р.но-профілак­ rичних rзa XOI,ll,iB, які необХІіД.но зді.й­ снюв,ат и. в rожному господарстві.

О. Л. Лиnа, А. П. Федорен~о. За:nовІдІf1ІКИ та пам'1І'П(И природи України. (ДО!Sі·днНІк) . В книзі оои­ ~ а·но ·За по&Щ,нн.ки,

ботан,ічні .с.ади,

.Jін~ропа:рки, nа.м'ят ники

са;:іово­

nар,коію1 ар·Х1ітектУ'J)и, л·:со:ві уро­ чища та лkокуль'ТІУР'И з рідк:сними і ц:·н.нИ>МИ дfJРевними ІJюрод ами ; в

Г. М. Т ар ан . Насампере,ц зерно. С'ДіВНКЦТВі ro•ЛOrBHOIO у·МОВОЮ ІІе­ u.Lка.віА фо,рмrі ро3По&Lдаєrься про А:втор 6р01Шури гол:ова . •кол.гос­ дЕ*!Щі інтенrси:ВНОІ!'О сщд.:,ВІництва._ є rці.жнні JІ.імі!іки · з стеnоіІІ'Ою фло­ пу .«Росrи•я» Чемер•овецького :р.айо­ сле.ціал.:•заrціЯ виробництва та gа ­ рою ·і ф.ауіноЮ; болота, ставки, ну .Хrмельни.цької

обласТІі

-

до­

стосу.вання а<О<мmле.юсної

І.ІІі·ї. Дд•Я

кла;д.но ро ЗІпо•в·іда€ про доснід ІВИ ­ ро.щу:вання ВИ·СО<КНХ УJЮЖаЇв ОЗИ­ МОЇ пше:ниrці, цуК\ЮВИ•Х буряrкіІВ Ті! йншн·х сільськогооподар.сJ;:О< их куль­

ту р.- Зна.ч•ну уrвагу

він

·питанн,я.м уrдоrсконален.ня

НОВЕ

мех.ані:за ­

'МеХаНІіЗа.ції

наМілІJШ трудОомі<Ст:к.и.х ,п:роцес:і:в у ca,дi&Hifl(11В,ir rперед6а•чаєтЬІСя .по.над

5О машин .

3

rро·звит.ко.м те х нічн·ого

озер а, оодо.спаJІ.и' тощо,

;u·poгpercy

орrан•і'За ­

н а люиатиметься.

ста;м, учнrя·м

Висвітлен:ню rмеханІі:зов.аиих тех­ ноJюг.і·~н их процеоів ,і.итен<:ивного

лі'.с uв.ни<КаІм та любителям

ЖИТТЯ

о

сис тема

·машин

Дов!Дник ст·ане rв пригоді тури­

вдос•ко ­

Четвер,

іідёт~:>;ся

про мkІІJЯ м асового rніЗtдІі ння nта­ хів, посеJІен.ня дн.к!Ііх твари·н, дrі ­ лянrки з 'J)ел•:rкrrовНІм и та зникаючи ­ ми !Пре.JОСТавпи:кам и ф аун и і т. п.

приtz~ііляє

ці.і ·п,раrці в rрослинющт.ві і тва:рин­ ЮІ'ЦТВЇ..

о

rЗДі.Й<С Ие•ІfНЯ

18

ri

студеН"Гам, учителям,

м.андрі­

вок.

червив

1970

року.

о


У ДВІ ЗМІНИ На~д nмями тіль1ш-:но про­ шуміщ. а гроза і на землю вИІnа' в

"Зміни. І ланковІ,

ПР·ОЛИВ'НИЙ ДОЩ, ЯКИЙ трива·в близЬІК{) ,н;вох годин. Грунт .роз­

ка;,ч та ВаІСиль Да:ни.lо, вич

к~.

ІІІрацювати

лиmо,

J

С'І1аЛІО

н~мож­

неза1ба,ром ниви ()Пусті­

Ка­

П<ІІВЛ• овича. Ше· вченка та Івана Па.наоовича Лесика.. Повний

12-15 гекта:І}ів ~и 8. При nотре'біі ~м н.а

ОВЇТJІО'ВІІІЙ деНЬ ООрОЗН!ЯТЬ НИІВУ а'Гре>І1аТИ, 'ПО '11'Ї'ВТОрИ-Ід'Ві НО1)'МИ

іх

Стро­

зав•даюrі дооОімогу

:прИJСQІ.ДЯТЬ і інші механізатори.

це, і ЩеДрQ ВМИ'І1і j}О'СЛИ.НИ за3· еЛе'Н'fЛИ ще лскр.а ,mше.

НаІІJ.РИКЛІЩ,~, воді.й тра:кmра «Т- 7-4 » Іва;н Ан~рfЙІович Со­

єм ТимофіМавичем Тара-сенком

че:нок

і'демо ІJІОІДИВИТІІІсь поІС'rви. Нра­ зу ж за сел()fМ лrвору'Ч вtд шля­

ху р· озкинуІЛ.а.Сь плааmащія Їі:ар­ т·опл· і, праворуч

:пла.нт.ація

-

цукрових

бу· ря:к·ів.

замулиш},

3аІІІJІеtскало

М·іжрJЦця дощем,

аЛ· е видно, що тУ'!' нед-авно бу­ по

ПроОВ•еІДе:Не

ОПУШУ'БаННЯ

-

ніде не ;видно бyp'JШ.ffi.

вже

СІПУШувати

Н.а •ПЇІ,ЩЖИІВЛеННІЇ ІПО'С'Ї'В'fв к.ар­ ТО/ПЛq пр, ацюють

два агре11ати, якими вже оо· робл·ено 11 О гек­ тарів. Т. ракторИ'Сти Віктор Фе­ ;tоrrОІВ•ИЧ · Строюач та Василь Да­ НИЛQВИЧ Ка:кун з.а :деіІь ЮІ· осять амтіа"І:Ну щ~у на nлQІЩу 25 гек­ 'І'аІ рів·, ма~йже п~вічі пере'вико­ НІуючи

На:щі меm•ні.затО'ри

-

дОІІ'ОМата:в

ІМІіжря,д~я .в ооіfбільш скрутний пер, іщ, юоли йшли чwсті дощі.

Н'ОІJ'МИ.

ШІоля ліщживлеwня ІЮсіви буІДуть оброолені отрутохіміка­

закітують че'М!ертий міжряд­ шт ()6робітtж к.а.ртооші,

тами проти юооора•дІСь·кого жука

пояснює

та фітОіфто·ри. Вже обприоюано

вич.

Анатолій

Тим,офій:о­

На ВСІЁЙ пл·ооці посащ­

-

жена вона тіл~>ки греобенеіІим СІПосОО.Ом, і це значІЮ nолегшує І}Об<УТу. П•ри • першому слушу­ ва:ююі ~rжl}ящь в а•грег аті з 'КУіJ'ІЬТИDаТ()Ір;аіМИ

ЗСіJСТОСQоВУВЗЛІІ

·на, йлеtrш'і бqроои, при другому - сер~Н!і. Це дооомогло знищити бур'яни в ртдках. Т'ретій обробіток провщили доJFота.ми не міл1юіше 16 санти­ метрів; Tooe')J пDдживлено по­ с.іви амі;а·чною водою.

В НИНіІШНЬ·ОМу рQоЦі 1Бажко доглядати 1Іюсіви

НаДТО через

·еклац·ні погодНі уМІови. Що-G СВОЄ'ЧЗІСНО обробити іх і Не ДО­ JПУСТИТИ 3абур'янепня, потріfбно ІІІQІДВ'ОіТИ

_ Зу!СИЛЛЯ,

ЮОЖ'RОЮ

дорОЖИТИ

ПОГОJКІОЮ

ГОДИНОЮ.

ПЛоокІівсьюі механі3атори так і р•оод· юь.

ІМ€-ха~Юов.ані л· а•нки Се,мена АНІдрійо:вича Ллха та Костян­

тина Д:анил01вича Каку'Н>а .. вирQ­

щують 235 rектар.ів картоnлі. Вони пос.щдили її в кращі ст·ро'ІЩ,

пере~борюЮ'Чи

прюrхлив·оі

весни,

- удобрили rpy'l!'Г гектар

перед

тру.д:нощі

-

стщранно на кожен

оранкою

вне•сли

ІПо 6 це:нт·неІ}ів а· міа<rноі води і \д О 8 це;І!іТНе]JіR ту:к•і• в. А теш·р системати<rН'о •обробляють по­

пл.антація.х

ІВ~t,WаІГаЄ

обробітооt

ОВОЧЄ'ВИХ

~ульту'Р, яки·х немало в радгос­

п'і

-

281 геІІ."!'ар.

У же давН'О всі

тwдо:мЇІс'mі

роб<УТи на вщющуша;.Іfаі картоп­ лі в нашому !РШДіІ100ІІі перЄ'Кла­ ~ено па плечі машин. Пр<УТя­ .г()м ряду

І}Оюів

ме-х.а:ніоото·ри

Ва• сRЛь Миха:й;rович Т· качеН'Ко, Петро Я:кІІ'МЮвич Гера-сименко, Оле:кеtій Іванович Ксщюба одер­

-

жують НЄ'ПОГМІ'f ВРQоЖ'аі

115---<120 цен'І1нерrв

ПО

з геокта­

·ра. Але це не меоrоа, в наших умовах можна збирати ПQ

-150

140

центн~рrв.

В ' НИНІЇІІІІJНІ>ОМУ j}()ІЦЇ У На• С ПО­ С-ІЩ;ЖЄІН1) ЦЇЄЇ ІКУJІІ>ТУРИ 460 rе-ктар>ів. 3е-мл'і старавно удоб­ р· или. На. кожен з 400 ГЄ'Ктарів мінералЬ'них

по

5

грунті·в

внесено

Т' О'ІІІН орrанrчних Д{)брив, центне•р,і~ а.'І!і:ачноі води і 9

28

центне·рів мінераль·них Д()бірив.

•ка.рт,опллних

що rпо.lе~гшує обробіток посівів.

пр&цюють

у

д·ві

Уже тричі ~пушено міжрJЇ11ля.

І

11~

nmmmшn1mu11111118

кінофі.JІьн

,,виаво.JІЕННЯ"

д'ООЮМОІГУ

овочів-

ІНИІЦЬІКИМ бригаІДам пщають уч­ ІН!і. МІЇІСЦе:ВQоі ШК()JІИ, .йІкJ бе.ІУУТЬ а:ктивну

уЧІШГь

на

'ІІ})ОІЮлю-

ва'ІИ~і J}'Л~ів ГО.\ЮДИНИ в'і.д Ібур'..я:ІІІrв. Доведено іНіДивіду­ <l:JІЬІНе

3аІВ}ЩІ'НІ1fЯ

tПО оброІбіfrку

О'В<УЧі' В усім СІП'е'ЦіаJІІістЗІМ р.а.д­ rоопу, ІЩJІаІЦШ!'никаІМ бу·хгалте­ ріі, а1помража. тощо . ЩІОІі{нЯ ЇХ 'ІІ'РЩЮЄ В полі ДО 50 'ЮЛО­ &'ЇІК. На боІЮ'І'ЬІбу s бур'я, н·ами .:мобіJІІіооваНІО ВІС'і сили. Ч· ШtІоіtЛІІМ СТІІМУJІІОМ у рооо­ Т4 Є 3а!Пj}І()Ві<Щ.ЖЄ'ННЯ 'ЇНДИВ:і:ду­ :а~мrоі ві~ртД!ООС'І'і і акQІР~но­ ІІІ'J)ЄІМЇ'алІ>Ноі оо:м>ати праці. Ко­ ·ЖЄ1Н ,ІЮ6ітник і рооіІг.ниця доб­ ре

:шаюrгь,

що

Іюни

одерж·ать

ся, не ШКод'Уmи сил. А це і є ЗаІІІ'ОJІ'УКQоЮ Іrоіх уООЇІХ'Ї'В WІОС'КІЇ'В­ ЩЇВ.

Іх rrосівк

ВА. ПЛЕЧІ МАШИН

ІІІІНІІ

т.ра.кто·рцсти.

.Велику

за ооою роботу, і ТІОму трудять­

Ба:гато СИіЛ і на.полеrлиВ'ості

ПОЛЯ

3

зо. ру.

на

тарrв nом. і~о_рів .

На в.сій пл.ощі картоплю nо­ С· а· :~же. но rребеtНе'ВИІМ С!ІЮСОООМ,

СІіви, Не ВИ'П}'•СКаІО'І'Ь іХ А.гр·е,гати

40 г~кт;а:рів ка:ртоплі і 35 геок­

,ц.ають

ІІІ'ІІІІІ,ІІІ

Новий

кун щазміни перевиконують :н.оJJІМи виpooirrroy, .шrушуючи по

члени

ІІІІІІІІІІІІ

•11 1 1

ЛАНКАХ

ТІаК<УЖ дбwливо ДОО'ЛЯ'ІfУТі, чи­ сті·. Тут докла:ли ру;к члени мех,а:ІfіЗоВІаНИіХ лаJООк ВЗІСиля

1

ЛІанок Віктар Фе~д001ович

ли. А через яrо}'Ісь годину ~но­ ву бписнуло з-шоміж хмар сон­

3 Г{t.'І(ШНИМ WГРО.ІЮМОМ рщд­ ГОСІПУ «Доюою~осІ>КИІЙ » Анатмі­

'

У МЕХАНІЗОВАНИХ

П. ТЕПЛЮК.

Під ч&с третього обробітку рос­ ЛИїНИ ~~~живлено, внесе-н() по

2

ценrrаеори ~а:д!НООМІ~ша:них мі­

Москва. На екрани вийшли два пер­ ших фільми багатосерійної кіноепопеї сВизволенни», присвяченої великому подвигу радянського народу і його героїчної

армії,

яка

визволила

наро­

ди Європи від гітлерівської тиранії. Фільми «Вогняна дуга» І сПрорив» розповідають про великі історичні битви безприкладний біА під Курсь­ ком І про форсуванни Дніпра.

.ме.х,а.нізатоj}'ам

і члена.м овочівНИЦЬ/КИХ брИ!Гад, с.і!вбу і ~нн·я ов<УЧів зшвер­ шен~ .на, вс.іх ПJІІОЩ&х,

з.а ви­ нятком пізаьQоЇ кашусти на зап­

лаві. Особливу уваІГу приді:лили 'шюjва·м orrpюtв і nомід()рів. На всю лл•ощу п~ QоГірки, на­ rприклwд, .в· н·есеоно гною на гекта· р,

а1111і'ач.поі ВО!ДИ

і

ІПо

4 1О

90 тонн центн,еори

На ве<Ї'х б'Ї'r· <УК

3

обро­

0ДН()оЧ·3іСНИМ ІІІідЖИВЛ· еJІ­

Н•JІІМ рослин. І траК'І'О'ристи , і робіТ.НИЦЇ 3 ОВQоЧ•ЇВ'НИЦЬ.КИХ б,риrад ;ЦОКЛСІІДаЮ'І"Ь СІЩ ЩQб швщше ЗНИЩИТ11 бур'нни QВОЧеВИХ ІFЛ~нmаІЦ~ЯХ.

У ГООІfQДІ&]>'СТВЇ

на

ЦЬОГО

·J)ІЖУ

1}03-

BИKQHctHO ВеЛИКу роботу П()

ЩИІ}ЄННЮ вир.QІЩування у за;крІfrому ввецено ІВ

грунт:і.

о:вочів Наовооні

е-10011луата:цію

ново­

збу!;'ІОІБ.аІІПіІХ штfвІVо.вих

тоолиць

mІІОЩеЮ

В

1,2

ГrоtТ<ІІРа,

ВИІС'.ЩЖЄНО огірки

Я'КИХ

і ПОМЦІ()'рИ.

а в

ш~очі'В бул·о ЗіЦ~шю ТОНН,

2226

543

·з

·НИХ

суботу

пона:~

17

[fОіJІ()БИІНУ

стан о-

ТРУ'ДЯТІ>СЯ

l)ооіт-

ВИЛИ · ОІГ· lРКИ. · Сум.лін.но

НИІЦ-Ї Т€ІПJІИ'fНИХ брИІГ(ІJД, ЯКИМИ

керують Павл.о

Гриrарій

·ки

ВИІЮЩ'У'ІОО'ЬІСЯ

-

на ТІОК:а'Х

Петренко.

ві оооч,ів

і юа;ртоотЮ

рЗіЩГосn

ВСЬЮІГО

КQЛЄ'КТИІВу

ХJІЇООробів,

М<ІІКСИІМальна МВХНЩЇЯ В'ИІЮЩуванні цих кулиур.

На

В. ТИНДА, rOJJo8НиA аrроиом радгоспу

сЗори».

мОІр>юви

і

бу.ряк·ів

С'ГО·ЛОІВИХ . 3р· О С1'Є Пр()ІДаЖ і ка~ !ПУ· СТИ ранньої. Через тижде:нь теплИЧіНІЩі ві'дпра.вдять до СТОЛИІЦЇ Перші ПоМіД•ОрИ, ЯКИХ І:ЮСЩ.\Жено •в те1плицях півгек­ та-ра.

Сезонний п.1.ан rrp o,Jaжy ранніх

:парниково-теrплич:них

•ов-очів J)іІ(.:\:ГО ~П вико·нає доеrро~

:ково. А до 13дюю на

150

лишня іх б)"де

тон.н більше за: в­

да;нн.я.

Д. ВАСИЛЕВСЬКИй, директора

рад•

rocny.

Більше

ВLд

н:хс,

:вИІслови:ти

м~тер і:в, .велику

до.звольте

nсцян:у

вихо­

.:~шщу культури. На вис-та1щі побУJвало баг а:то люд ей. У кни­

:вательці дитячого сщдка Семи ­ зі в·і;Дві;Ду;ваЧііІВ запиІса.но н емало паІюкuвської пта.хофабри:ки Шев­ хороших ВJідrу;к ~в. ченко Зої Васи.л~вні. Майже 10 · Вююна н.ф Зої ВасиліІнни ча­ •р()ІJ:(і.в ·ВОІНа безперервно працює виховаJтелЬІкою ·старшої ГРУ'ПИ . Окільки м•аЛЮІИ ~в ,виховала за

-

:цей

час на:вчила .м .а:люва•ти, спШваІТи, розj'ІМіrrи літери і чита­

ти. 0ІйЛЬІКИ діІТей пр~ела до першОІГо кшюу, ·вИІховани.х і дЩре щдгоrrО/ВІЛенихІ • Приємно зайти в дитячий са­ док: ЧИ!С'ОО, багато і·І1Рашок, ЛЯЛЬОІИ, баtЯ.Н, фМЬіМОСІЮІ~ Ро­ бо'ТИ ма.люКІіІв старшої гру:пи

сто

ВНІ С:ТУ'Па.ЮТЬ

З

КОІ НЦ е•рта.мИ

у

буДИ'НІК,У КУЛЬІ11УРИ Т а на ВіДД!іЛ· ·ках . З •ве·л ик им бажанням ді1'И rюоп ішають у ДИ'DСМОІК, .во.ни :почу,вають с·ебе там не гі.рше , ян

вд ома .

Бажаємо Зої ВасИІЛІіівні доб­ рого ЗІдQРОІВ':Я, ІВООИІІШ.Х YCJI'iXtв в її недегній Іроботі та ща•стя в ОСООИ!СТО.'ІІІУ ЖИТТІі.

В. Пиндюра, Л. Сизоненко, Н. Мольченко, М. Бабич 1 1иш1.

-

Jl'·i.nкa., •МШЬКа:ції, М:аіЛЮНКИ• - бу­ ЛИ ВИ.ета:влеНі ІВ СіЛІ:ІСІ:!КОМУ бу-

тора птахофабринн Є . :Ко з уля та секр е тар парткому М. Мен­ жега повідомили редакції, що

CO-

б'}"дь-щ10 вшюнає. 3ап~ру:ка цьому саІМовід!ца;на пр.аця

В на:йближqі дНІі ІІІіде rоро­ ~и.на з .rrоля. Почне-м'О З!і\' <ІІвати

застуn.ни.к

оrір­

JLOMИ. 3 цієї теплиці .вже зда­ но П.\ЮІд'}"ІЩЇі державі ·по 1,5 К:і11'()ТJ).а'Ма з юва.д· ратноrо Мі!тр· а . . З:аІвда:.ІDня по nрода:ж·у де'J}жа­

ляре;нка.

Маляр. енко

В ОДІНіЙ 3 Та.ЮП ТЄІІШІЩЬ ПІЛО­ щею 500 кващратни·х метрів заклwден'() еюс.пе.рИІМент

ТАРС),

ВИХОВАТЕЛЬКА

городини

м'іжрщний

(Фотохроніка

про,ривку

цеІІ'І1нері'в

площах

ар­

-

городини. Ії вже зда;но Це'НТJrеІрWВ, у ТОМУ ЧИІ СЛЇ

мінераль:них добрив. ІІІ!НJ·во~дmься

Тєлєгін

ІпрІцд'fіКЦ~і :Jдала 'бриrад'а т . Ма­

!ВВЛЬІfУ мережу,

цювати нашим

Ульянов,

·ОвОЧ!івники ра,дrо: спу імені ЩО'р! Са 3 liJOJIOHИM ДНеМ 'В' СС бmьmе збирають і В'Dдпра·мя­ ють :в мІІІrа,зини Києва ранньої

уМІови, в Jl'ltlfX що~итьея пра­

Ваіга'J:1о УООГИ ВИММ'<lЮТЬ ДО

Михайло

ПЛАН ПЕРЕВИКОНАЄМО

себе овОІЧ!і, JІІЮІХ ІВ цwму 'J}oo;i буде у JІ\\ІС sa. пла'НІом 43 7 ге:к­ та:рів. Незважаючи на важкі

на гектЗІр.

тист

тист Петро Щербаков, Рокоссовський - артист Владлен Давидов.

'ІUШІІІІІІІІІІІІППІППUІІПІППІПППОІПІПППUІІІІІІІШІПІІППІШ

Ц'еНТІЮj)'И Оl1і' рК'і'В 3 ПЛЇВКО'ВИХ те~nлиць, 300 ра:н:нь-ої ка­ пусти, 490 - цибулі, 770 центнерЇ'в ІРеІдІЮКИ ·і рЄІдьки і'Ііт­ ·ньоі. До 15 Т!НІІН ПР()ДУ'Іі.ЦЇЇ ІВЇ\'!JІrj)Іа!ВJІ'ЯЄТЬСЯ ЩЩНЯ ' В . ТОрі'О­

ІНе·ралІ>НИІХ ~обрив

Автори сценарію Ю. Боидарєв, О. Кургаиов, Ю. Озеров. Режисер-по­ становник Ю. Озеров . Виробництво кіностудії сМосфільм». На фото: кадр із фільму «Вогняна дуга». Справа наліво Жуков ар­

•В

ПОЛОНІ

У

ЧЕРГОВОСТІ >>

кореспонденції,

що

була

наступного ж дня після виходу газети відбулось засідання парткому. На ньому було обго ­

ворено иореспонденцію . ку

визнано

!\рити­

справедливою.

надрукована під таким за.голов­

Партком прийняв рішення, в

ком в «Новому життІ>> 9 черв­ ня цього року, розповідалось

якому зобов'язано головного ін· женера фабрики І. Пиндюру та інших керівJІикІв, відпові· дальних за пі.дгот оІВ>КУ збираль­

про

недоліки

жнив

в

підготовці

Семиполкlвської

фабрики.

В цій,

до

птахо­

зокрема,

вка­

зувалось на повільні темпи ре­

монту

зернових

комбайнів

та

інших збиральних машин, зво­ лікання цієї роботи . Виконуючий обов'язки дирек-

ної техніки, до

кінчити

зернових липня

20 червня за·

ремонт

-

Намічено

силосних

комбайнів,

а

зерноочисних

також

інші

та

до

10

машин.

конкрет­

ні заходи для виправлення вка·

заних недоліків .

І

В разі невиконання цього рі·

Тетяна Іванівна Нишенко сумл~нна робітниця те,пличного господарства радгоопу «Великодимерський». Кожного дня вона збирає по 100-120 кілоr<рамів огірків . На фото: Т. І. Ниwенко на збиранні . огірків. Фото А . Коз а ка.

о

Четвер,

18

червва

1970

року.

НОВЕ ЖИТТЯ

о

шення онремими працівниками, найближчим часом nитання пр о

хід

підготовки

до

жнив

буде

заслухано повторно. До винних буІД;уть ВЖИІТі біЛЬШ С)'ІВО·р,і М~· ри

впшnву.

О

3

стор.

О


НОВІ

SAZI.И~:Y:/t- В.І'ДПОВ.І'ДАЄ.ИО

ТОВАРИ

ІОРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ 3АtПИТ АtННЯ.

Який

поря,~ок Р'іQД за,значеної в.ідІП,у·стки без збе-

·реження заробітної nлати виклю- перебува·ння на роботі за ро:шо чається з числа 12 ·в,рахо.вуваних ря•д:женням аІдМіЇІfістра~ції для роз місяців і середній заробіток під- в'tЯІЗа,ння нев)дкла,д,Іtих питань, як раховується за пророблені місяці. не вход.ять в коло обов'~зкіІВ пра Заtпи•с пр·о нащанн,я жінкам, які цівника, у вих,nдні і святков:і дні .мають немовлят, додаткової від- а також після за.юінчення робочо

року, керівники підприємств, уста-

tпустхи без збереження заробітної

го дня мтюуть за~про·ващжувати·с

нов і ор·ганізаці>й повинн.і на,да·вати жінкам на .їх прохання, ,nісля за•к'нчення ІВі;щуст,ки по вагітнасті і рода·х, додаткову В'L,щпуст.ку бе,з збереження за.робітної пла1\И до дося•rнення ,;щтиною віюу одного року. Правом на цю ві-д;nу·стку ко·ристуються також ж~інки, які у-С'Иновили дітей б€.ЗІпосередньо з родильно·Г'О будинку.

,п.1ати до ТрУІдової книжки не вноситься (роз'.я,снення Держа,вн·ого ком,ітету Ради Міністрі•в СРСР з питань 1n:раці і за<робітн·ої плати ·і Се:кретарі·ату ВЦРПС від ЗО березня 1970 р. N2 4 (11). ЗАПИТ АІННЯ: Протягом я.коrр часу ЗІберkаєт~>ея без.перераний стаж роботи n-:сля звільнен·ня в з·в'ЯІз·ку з у.дос,коналенНІЯм і З(Де-

у винятко·вих ·в!Шlа,дхах і ті111ью за nо,гмженн.я.м 'з ФЗМК проф сІLілки. На чер,гов·их не м·ожуть по к.1а 1датися обо·в'яЗІКи сторож•іІв, пе рев.:р:ка nе•реІПусток, прwйманн· пошти, прІ!ібІІ'рання приміщень

Час заЗІначено·ї ві,дщусrки зара-

ховується до загального і безnерервного стажу роботи та до стажу за спеціаль-

На Саратовському заводі освоєно серійне виробництво електрофо­ н'в «Por<нee'J,a», ;призна,чени,х ,еля ,прогр,щвшюrя tма,~офор,мат,них гра,мо­

фоншІх П-.JlаК:ТИІНО<К ЗВИ'Ча,Й<НLХО ТИІПу, а Т3ІКОЖ ГІ!УІЧКИХ Д•іЗІ\ІЄТрОІМ

МІілІ:метр',в. llіІВИ!дМі,сть О'б€'рта,ннtя д.Іі<ска Жwв.lNНІ'Я

~'Ід.

-

6

е.1емент:'в -бата-реїІ тиtnу «Мз·р:с»

Витрата е.1ектроене.р·nії зале·жить ІІЗ'д. ту,чності, ся запас. Вага еле,ктрофона

нkтю, у тому числі: при

175

33 1 /з обе,рта 1На х,зили'!Іу.

-

або

«Сатурн».

з якою 'Віід"rворюєт~­

(ФотоХІронt;tка ТАРС).

У шнолах

ензамени. Ста­

-

навчальний рін, по-спра:ажньому

не всі батьни вболівають за

успіхи дітей, не стежать, як вони готуються до екзаменів. Щоб гарно оформити класну кімнату, потрібці, безперечно, квіти. А де їх узяти? Звичайно,

цю. ~Спасибі>>

Скільки

зараз

на

четверте

нрасивих ...

і

поламали

знову

род

в

наш

го­

Звичайно, двері ми зірвали і вийшли з дому. А коли б якесь лихо? До того ж, у хаті мале дитя... Як назвати таний вчи­ нок юнаків, де були батьки, коли їх синочни о четвертІй ночі псували чужі городи? От­ же, <<СПаСИбі>> ТИМ, ХТО <<НаВЧИВ>>

-

можливо,

ВЦРПС віІд 2 кв'ітн,я

на,д!баво~к до ааробітної плати за ,в,ислугу рDІКі'в; п.ри :вста1ювленні о.кла.;~:ів або ставок 'праці·вни,кам

ЗАІПИТ АІННЯ: Який поря1док відпусток працівникам, переведеним на інш~ роботу в з:в'я.зNуз

ЗАПИТ АtННЯ: Чи передба,ча ютЬІСя заІКоном ооеці•альні перерв

те'чним праці,вника.м, а також де-

аtпара.ту уtП!}а,влін·ня?

ча,с невикорwстаної

бібліо- удосконалення,м

відщустки пе-

зробив

111

машини з Бобрина,

перед

до

Підлісся,

продавці,

с.

Перша

nрограма

9.00 -

Гімнастнка для всіх. (М). ~.ЗО Новини. (М). 9.45 Для ді­ тей. •Казка з продовженням•. (істо­ рія третя). (М). іО.ОО Кольорове телебачення. Музична програма. (М).

-

10.30

Документальні телефільми «Улугбек Гулямов» і «Люди лікують ліс». (М). Наша афіша. іі.О5

11.00 -

-

«Один

день з

Іваном

11.35 -

Чернозубом».

(Миколаїв). Теленарис «Верхо­ вина». (Ужгород). Концерт з творів самодіяльних композиторів. (До­ нецьк). 12.25 Художній фільм «Ост­ рів скарбів». Естрадний концерт.

(Львів).

родному го.

Концерт.

«Молодість».

клик Москва -

рода

і

людІ!".

позитором. До

Дня

і7.40

На

ім.

П.

•Контакт».

В

16.25 -

(Л<'ВКО

медичного

самодіяльного

-

Peдaltl'op

\\ БРОВАРСЬКОМУ ДОПОМІЖНОМУ ГОСПОДАРСТВУ 7t tJ. на постійну роботу .--.. І ПОТРІБЕН ВЕПРИНАРНИИ ФЕЛЬДШЕР.

3

Програма

Колодуб).

і6.55

працівника.

20.45 -

(М).

В

Друга

і8.55

-

Наша

ша пісня ма. (М).

афіша.

19.00 -

16.00 -

17.30 -

20.50 -

сНа·

фронтова». Музична програ­ 2Q..ЗО «На добраніч, ді-

ТН!»

Перша

Ранкова

9.00 -

тей. (М). 9.15 Передача,

працівника.

-

еНей-

21

22.45 -

23.25 -

-

НЕДІЛЯ,

18.00 -

19.05 -

nрограма

Друга

ЧЕРВНЯ

дожній «На

-

гімнастика для ді­

19.00 -

Наша афіша. фільм сСтупінь риску•. добраніч, діти!•

Ху­

20.30

Новини. (М). 9.30 -

присвячена Дню медичного Науково-популярна про-

грама •Здоров'я». (М). зичний кіоск•. (М). і0.30

«Му­ Чемпіонат

10.00 -

-

у програмах вас радіо І телеОа· довідок:

-

м. вул,

БРОВАРИ,

сНОВАЯ ЖИЗНЬ•

Київська,

-

орган Броварского районного

t<П УкраиньІ и районного Совета трудящихся t<иевскоА области.

депутатов

11

(парпАноrо

ІНДЕt<С 6і964.

Газета виходить у вівтерок,

четвер

154.

_ТЕЛ_ЕФОНИ:_ редактора

вtддІЛІВ

ко~итета

11 -

життя,

19-3-82,

заст.

промисловості,

редактора,

масової

ро·

І боти),

ретаря

фотокоресnондента-і9-4-67,

-

і

· сек-

19-З-і8, відділу сільськ.

госnодарства-19-4-47.

ТелефоІІ~19-4-57.

Зам. 2569~7050.

.................................................................................................................................... ..

--~~

Б.Qоварська друкар.ня, Київської області, ву.'І,

Київська,

154,

••••••

t

t

••

і

!

/

{ f,.

і ~

f

ПОТРІБНІ

НА РОБОТУ:

ст. і,нженер відділу т~хнІчноrо ·постачання,

і

ст. І·иженер по техніцІ бе3пеки, маіІстер-технолоr по хо.11одніА обробцІ металу, маАстер змінИ цеху і3олу,

і

шорохувuьннки

і

вирізии,ки місце.вих пошкоджень,

! ~

мулярі, слюсарі по ремонту устаткування,

~

і

встав,никн і .. виАмачі 3Варюва.аьиих камер.

~

3-вертатися на ад,росу: м. Бровари, ·nромву3ол, •віщд.іл ка.д-

р1ІВ БШРЗ.

ї

j '

вулкаиізаторнІt·КИ автопокриwок 1

і

і

!

автопокришок,

прикатники автопокришок,

!

: ' : : ,

! !

; ! і

...........,_,,..................................................._......................... ~.............................. і

.......

11!'

""""""'~.,...,.

.......

~-.,..,.,,:О'_---."

• ..,.,.,.,.,.••

_"1

І ПР~ВЛІННЯ БРОВА:РСЬ.КОІ РАйСПОЖИВGПІЛКИ

:

НА СТАЦІОНАРНЕ НАВЧАННЯ

1

,. \ f • vt"

проводить ,роботу ІПО Інабору абітуріентіа

ІВ ~НІЇІВ'С!>КИІЙ 'КОО.ПеtратІІJВ'Н:ИtЙ ТеХІН:і\КУІМ, КООПЄіj)аТИІМІе училище і Львівський торговельно-економічний інститут. .За. ДО'ВІЇІдJКаІМИ ЗІВерта.Т'І!ІСЯ у .Віі,щд)і;JJ К.аІдJрtіІВ .рЗ'<ЇІ'СІПОЖИ'ВОПЇЛКИ на ащрооу: м. Бр0ІВ3fРИ, tвул. Ки'Ьвська, -149.

1

І 1 І 1

~~~~~~~~~~-~~-~1###14#~~~#~·##~

суботу.

вlДnовідального

І ~ БРОВАРСЬКОМУ ЩИНОРЕМ..,ОНТНОМУ ЗАВОДУ

1

Про можливі зміни повІдомлІІть диктори чения. Телефони для 48·05·75 І 76-74-81.

........................................................................................................................................... НАША АДРЕСА:

......................... .

. . . . . . . t+II.II·Jt·ll.tl•tlett•lt•tt•ll•tt•lt.IІ•t-ll.ll.ll•t-Jt•t-H•II•rt•Іt.ll.lt•ll•tt. . t••t•tl•t••tt•t . .ІI·I-11.1 . . . 1.1 ....

і

програма

18.55 -

програма

•Кrва•рти·рою забез•печується. Іха,ти авто-бусами: ДШК-Калита, Б.р.овари-Rо·г.да•н:іВІКа до зу!І1инки «Бр·оваtр>еьке дошJ>м.:.ж.не rосподарст•во».

14.40

18.05 -

-

«При-

ком­

«Час».

20.15

u:7

12.30 13.00 14.05 -

14.55 15.25 -

Є. ФЕДЯR.

7.' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....

Б. ДЯЧЕНКО.

медичного nрацівни­ Вистуn міністра. охорони здоров'я УРСР В. д. Братуся. «Одеса курортна». (Одеса). сКамер­ тон доброго настрою». (Чернівці). «Госnодарі землі». Заключний концерт фестивалю само­ діяльного мнстецтва УРСР. (Од<>са­ Львів-Донецьк). сСім днів». Міжнародна програма. (М). Новини. (М). t<ольорове теле­ бачення. «t<луб кіномандрівників». (М). В ефірі «Молодість». «Алла, ми шукаємо таланти». Заключ­ на передача. (М). Чемпіонат світу з футбала: фінал. t<о­ льорове телебачення. Мелодії дружби. Співає Рена Рольська. (М). Новини. (М).

часто ви~упа

КОЛЕКТИВ РЕДАКЦІІ ГАЗЕТИ «НОВЕ ЖИТТЯ».

Підлісся.

15.50 -

УРСР.

ефірі «Молодість». «Завтра фінал•. (Знайомство з учасниками заключної передачі «Алла, ми шукаємо таланти»). (М). 2і.ЗО Художній фільм «Вдова і капітан».

Телепере-

Інтерв'ю з

мнстецтва

(Київ-Дніпроnетровськ-Харків).

ефірі

Берлін. Іб.СО -

nІввіку.

телефільм «Рік і939». Заключний концерт фестива­

18.35 -

·"ю

Чайковсько­

15.00 -

(М).

Міжна­

lV

Літопис

Документальний

li.55 -

14.00 14.30 -

конкурсі

України».

меридіанах

участ

бадьорим, енерrійним, з таким же воl'JІИRом, як до цьоrо часу

------у нас.

ка.

сНа

юрист.

працювати на виховній нивІ.

віщо ж було, питається, пере-

14.35 Сьогодні День

-

А. СТЕСІН,

жавмо Вам міп,ноrо здоров'я, довгих років життя, бути завжд1

скаржить-~ но байдуже, чим і ян торгують

ся він.-Люди ж-нарікають. І

і7.і0

порядок трур,овоrо розшорЯІДку.

Колектив редакції районної rазети rаряче поздоровля Вас, Митрофане Дмитровичу, з днем иароджеНИJІ. Від душі бt

то

таним ~шефам», яним абС!Олют­

рохірургн».

Який

молоддю.

через Бровари і ... Гоголів. На-

12.00 -

ЧЕРВНЯ

ВІДПОВ,ІДЬ: Зіr1~дно з Правил2

ми про умови праці вантажникіІ затверщ.жених постано·вою Ні!р.ко~ пра,ці СРСР віtд 20 вересня 193 ро>.)', осо·бам, зайнятим на ва' тажних рОtбота,х, надаються сш

цюв в комітеті сприяння при райвІйськкоматі,

з футбола: матч за місце. Для школярів. «Турнір умі­ лих». (Рига). «Юні кролівни­ ки». (Львів). t<онцерт nіоне­ рів. (М). Для воїнів Радянсь­ кої Армії і Флоту. «Зліт молоді~. (М). Наша афіша. ~

20

здешев.пенням У робот,і дл<Я ванта,жникі·в?

Генерал у відставці. Та він і зараз бере активну

яцщо й

світу

':VБОТА,

1954 р.).

в rромадському житті: очолює rромадський вІддІл вІйаков(J патріотичноrо виховання районної rазети ~нове життJІ• пра

Ситуація, зрештою, веселень­

давати нашу торговельну точну

Два

Секретар:ат

Генерал-майору артилерії у відставці Митрофану Дмвтр< вичу Божку споввилось сІмдесат. Позаду ве.JІІІВІІІ ararroвJ і бойовий шлях. Митрофан Дмитрович учасник rромаАJІІІ ської t Великої Вітчизняної воєн, кавалер бататьох орденів медалей, комувІст з понад п'ятдесатирІ'ІИНм стажем. Вtв зu жди був на. передньому краі, з честю 1 r1дн1стю виконував за1 дання КомунІстичноі партіі, накази командуваННJІ.

тільки б працювати, а що виходить?! І сnравлі. Бобрицьний радгоспробкооп мало турбується про Підлісся. Юльна місяців наш магазин належав Гоголів­ ському радгоспробкоопу по­ стачання тоді було не вельми задовільне. А тепер зовсім погіршало.

-Та й в нерівнинів Підлісь-

справедливо!

(nостанова

UІІІІІШІІІОІІІUUІІІUІІІІШІШІІШІІІІІІІІІШUUUUШUІUІІІUІІІUІІ

е

ного вІдділна не завжди допро-

-

і

ЗАПИТ АІННЯ:

середньо-

магазином.

добираються

сишся транспорту,

випуск­

ли

ють.

Логвиненко

або

ВІТАЄМО ЮВІАЯРА

на:

М.

винаrо 1роди

обчи•сленні

них немає, то на дорогу звалю-

Н.

нинlв,-так шанувати чужу пра-

При

Журбі-не

нілька нервових кроків.

Чертува>ння у вихідні і святкоЕ

і в-ил.1ати гр·ошової КО\\І.Пенсащії за до чергувань?

і даремно: то транспорту в

-

сті робочото .п.ня.

го зароб:тку для оплати ві;щустки залу'І€ння роб:тників .і службо·вці·в

Чого, Ностянтине Миколайовичу, журитесь? питаю продавця. - Як же не журитись? Полиці чим далі порожніють, а довозу ніякого! Одні тільки порожні пляшки в ящиках. (Уже снільки місяців їх не забирають!) Тільни останнім часом уже тричі був у Бобрину

...

школярів

вання

но·в01го MX'ltЯ рабати.

завідуючий

червня

рослин!

залізли

<U:Ів, не р~х.уючи часу пере1зду до

од.нора.зо·воrї

пуст,ки.

Сором!

у

Через два дні четверо хлоп­ ців

і в пільгових розмірах; при випла-

ті

на да.1ьші черr·о•ві і .додатко-ві від-

у

-

В. РИБАЧУК, мешканець вул. імені Глівки.

нілька учнів підкралися до мо­ го двору, підперли лопатою двері і заходилися порядкува­ ти на квітнику. Позривали пуп'янки з півонії, понаривали інших квітів ... А скільки пото­

лочили

HBlTlB

магазинах, fla ринках! Дешевих

і

що вив1.1ьнюються в зв язку з у до-

скона.1енням т_а здеше.влен·ням апа:

ll)іальні перерви для • >в:tl!Jпочин~ ні·в. за НОІВИ'М м.:оцем роботи (постано- які зарахо·цуються в робочий' ча.і Однак ця відпустка не зарахо- ва Ра.ди Мін:стрів СРСР від 27 Тривалі·сть цих перер·в встановлк вуєть-ся до стажу, який дає право ЛІютого 1970 р. N~ 145). ється П!ІJ·ав.и.1а,ми внутрішньог

ко1\ра перед

екзаменів не зуміла відповІдної виховної

на домашньому квІтнину або на ринку. ДеякІ ж учні підходять до цього по іншому. Ось випа­ док. У другій половині ночі з третього

і тій комсомоль­

сьН1ій ор,гщНІlзації,

початком провести роботи.

призна-

я.ки.м іншим спеціалістам, яким окВІДПОВІДЬ: Особаtм, пере·ве~ади (ставки) ЩІЗ'начаютьс,я з ура- деним на іншу .робот•у в з·в'<іВК'У з хуваНfJЯ:М стажу р01боти; наданні )І.'Юсконаленням та ЗІдешевленн,я-м п,'льг особам, що праІЦюють в ·ра- апарату уtпра~влін.ня, чергові відйонах Крайньої Пі,вночі і в місце- пустки у 1970 роц·і надаютьс.я невост,ях, прир,:·вняних до цих райо- за.1 ежно віІJ, віtдІПра,цьованоrо ча·су

Викрадачі KBlTlB рюшо готуються до них учні, турбуються батьни. Та не всі учні прагнуть чесно закінчити

роботи разом з че,рІ!'у.вання•м, у то

ВІДПОВІДЬ: Зг.nдно з поста1ю- му числі і ,пфацівнІІ'К.!]'І з нено.р,мо вою Ра,д,и Мі.ністрів СРСР від 27 ваниtм робочиtм днем, не може пе лютого_ 1970 р. Ng 145, ,за особами, ревищувати нор·мальної тривале

ченні доnомоги по державному со-

осв.іти-, охорони здоров'я,

І СМІХ, І СОРО .И

шев.лення-м аІПарату упра·влінн-я?

т. п. За.тученІІбІ до черг,увань частіш оrдfюго разу на міkяць не дotnyc.к.:t ється. Тривал,іІСТЬ чер,rу-)!аиь аб<

ціальному страхуваиню; .при при- ·рат·у у1Пр_а·вшння, бе·зперервнии дні комtпен·суютЬІся наданням про зна:ченн.і де·р·жавн,их .nен·с~й, вклю- стаж з~ер1гається, якщо перерва т,ятом найtближчих 10 днrі-в вwул чаючи пе·нсії на п'іл.ьrових умовах У. робот.І не перевищує трь~_х м~1ся- тіею ж три,валr:Істю, що й чергу

кі.lо,rрама.

2,5

ВІдіПОВІІДЬ: Чергування, тобт<

нЗІдання додаtкових в'і•дщусrок без· збереженн.я за,ро'оітної плати Ж1 ЇН· .кам, що мають неМовJІІят? ВІДПОВІДЬ: Зrідно з пункrом 10 Постанови ЦК КПРС і Ра•ди Міністр·ів СРСР ,від 5 лwпня .1968

Педколектив і техпрацівники І(раснлівської 8-річної школи вислов­ люють глибоке співчуття завучу шкодн t<оваленку Василю Федоро­ вичу з приводу смерті його батька І(ОВАЛЕИКА Федора ВарфоломІйовича,

71 номер 1970 рік  
71 номер 1970 рік  

71 номер 1970 рік

Advertisement