Page 1

НОТА РАДЯНСЬКОГО УРЯДУ

Рік видання

28-1 16 71 (2610)

Пролетарі всіх країн, єдна~'l.теся!

УРЯДУ ІЗРАїЛЮ червня

ПОС.1У

Ізра,j,тю

в

ВІВТОРОК

ноту

рішень Ради Ве3Ш~I\И. Л'КІЩО 1араj.ль не. ПРИlПинить

РадянсМ\аго }'РJllдУ УР'ядові 1зра'ї­

негши'на ВоеНJНИХ д1й, ра~JIIнсыи'ии

лю:

С(}юз, ра'Зml з іНІШИІ~И МИlрооюб­

10 срср

бу'ЛО

ВРУЧ'elН(}

«Щоина (}держ.а:но

НІЯ lI'j)a те,

~ыа,'

щІ)

'l'Mty

повіДО!d"JFffi­

rзраїльсы(її

kноР'УЮЧИ'

вій­

рішеl!і'Н:ІІ Ради

D~зпеки пр(} припwн~ воєнних ді.Й, I ПРОЦОіВЖуІОТЬ ці дії, здійс­

нюЮть 33Jга'~ба'Н'lfЯ сі'рИiJсЬІК(}Ї те­ риrrо~ії

і И~У1'Ь У напрямі Да­

МЗіClКШ.

PlaДJllН1СЬКWЙ

уряд поп·е.реіеЖУ'Є

УР'Я!Д Ізраііmo, що він >НI~oe ilе'СЬ тяга:р 'вілпов~діз.лыlilcтї за віро­ л ООІіСТВО ,

зCli

крwчуще

[1~РYlшеНIНЯ

Ю{І}ІИ

,держ.а·вCliМИ,

заС'Г(}сує

13 ЧЕРВНЯ

1967 Ціна 2

ПРО"ГИ

а'j)lшб-

ІЗ'ра;j~ю

СalНЮЦії з усім;а нас.тід­ l\аlМИ, що ВИШЛИlвають звідси. Ра)l)JfНСМ\ИlЙ уряд 3(l1Я\В'Л'ЯЄ, ава;ж аІ!ОЧИ

на

rnРОДО'ВЖ е'1ІІ1fJЯ

ЩО, alГj) е­

сИ з БО'!{у l3ра.ї·лю про1'И араб­ сыи'хx де'Р'ж'а'll і ГрУ'бе ПОРУ1ШЄlIІ'НЯ

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАПОННОГО КОМІТЕТУ КП УКРАІНИ ТА РАПОННОІ РАДИ

НlІI}! рі1шень Ради Безпеки, уряд

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКО} ОБЛАСТІ

союзу РСР IПРИJЙіНЯІВ р~шеmн'я про РООРИІВ ДИlfШOl\fШГИ/ІІНИХ віднй'СИ'Н Ра д'ЯН1СыK00'0 Союзу з ІЗJ}аїЛ8\I».

ВИlCтy1mIJВ'

на

них,

&лизыомуy

ВИlКЛJIIка,ють

на'роД(}м з()внішньOlї п~m:ivrиlКИ ДК

ClПJ}аlве~лИІВИIЙ I1Н~B і о.БУJ}еНIНЯ трYIдJЯЩИІХ рцянlсыIilо'оco-ЮІЗУ. В(jНИ ОДНlOC/ll3:ЙlНО lІІід'l1l)JllМУIOO'Ь 3аlЯВУ Ц~н1'ІраіЛИlИІХ KO'Mi'l'єтilВ КОмунї!cIrИ\чнИ1Х і ро_wчwх паJ}тіlЙ, УІУЯд1в ооці'~іIМ'ИЧНИ!Х JCpaIЇIН, гаpwie СDa<JIЮЮТЬ B(YJ'f Ра:д;IШIlСЬІКО-

КПРС і ра'дяІн'сыilrо(} УРЯДУ, (щ,р.ям·ованої на ~МЁЦН'Є!НіНЯ Юf'(>у, nрИ­ Шl'нення В~ЙНИ на Влmзькому (Дощ. У ПJ}ИЙ'fltwІ'ИХ н3І мі'l'ИIlJll3JX ре­ ЗOUFЮЦЇях трудящі У.КІj)l3Jї'ни ,вИJЬfа­

го у.ряду лро Р()З'J}ИВ, ДИіПЛOl.'1аТIf1ЧНИІХ Івідносин срор 3 ІЗJ}8!ЇlЛt(!IМ. На б1liгатьох піД!Il'l)И!ElМС'l1МX МОІСК1ВИ;, ЛенiIНIIlр.ада, Києва, Мі'нсь'Ка '!1а іншиrx м)ст відбулИJCЯ багатолю.дні NЇlГИШ'ИІ прОО'е'СТУ проТИ Юl}ИlВaJ8'ОЇ amаIН'flЮJ)И і'МlПеріа ліСІТЮl, які 'J}}'1КЗ/МИ Iзраїлю ,НЗ/Ма -

Д!})! ЮJ}аїлю J}іlшень Ради Везrre­ ки, J!liJ-'В~д'е'Н'1!іЯ ClOOЇ~ віЙ'СЬІК з терИ'roрm <СYlсі,щН'іх араіDСЬІКИХ кра.ї'н за Лі'НІ' Ю переІМИР'.я, З/llJDВJIJfЮТЬ про СІВ(}Ю рitШJIIМ)еть зробиrn все н~і,щне, щоб доп~щ)IГТИ аJ}аб­ сЬІКИіМ Hap()i~'I дати рrш)'''ІУ ві.д­ січ ЗЛ1J}Є'ОOIj)ові.

Г3ll0ТЬСЯ .заіВДати

yДJaipy по

i'Cll'o-

l'НiJВOМ

16yuJИ

леЖlНОСті й СІВОООДИ.

ЛІЯ ПОСОЛЬІСТВ·а

І всіх УЧ:liClнИ'кLв мітингіlВ, ті,

ХТ(}

iV~CTruB

та }'рядїlВ НРВ, УНР, НДР, ПНР, CP~P, ЧОСР,

ОФРЮ

'j)иrrься,

yrчWCНИIilи.

ЩО

3аЯ\Ві

Від

РOOfЛ~~lИ стаlfовище, ·яке

.лооя на, .Близыомуy Сході 8на>СЛі­ Д()IК аlfресії І'3J}аїtЛю, яка є ре­ зульт3І1'!ІМ :JГOBOJ}Y певНIІІХ імпе­ рі3IJIЇCl1'ИJЧlНИlХ

США, [)роти

сил,

насамперед

аJ}ш6сы\іх

дЄlРіЖaJВ.

УЧаІСІНИ!КИ 3У'С'}1J}}Чl .ОО.ЯlJlИlCЯ lДу;мІКШМИ' ЩОДО ЗаІХОДDВ, неООіхі)IJНИІХ JV!Я Пj}llПИlНеНJIJ[ 3JГpeociї та. від­ вернЄОI!ІН'Я її небезпечних

,roilB

Д'Л;Я OIJJ}alВИ' зruraJIЬНОІГО

ДОГЛЯД

ClЮJIа­

ж·иrrь

наС'лї'д­ МИІJ}У.

Варю'чИlCЬ ПJ}ОТИІ LмшеРІМІІ3МУ, за ОВОЮ с.во'боду, н ОО/llЛ еж,н ~C!l'Ь, за ЦЇlJIliClH.CTЬ 'ClВОО'Х тt'J}И\1'ОРilЙ, за

nelBDA' QМ!lLe су;верооне іІРШВ~ само­ стmно РОЗВ 'JII3}'tВalГИ Бсі пиrraJН'НJI

ці'JfУИ

доглядають

ка'ртоплі

за

чле.ни

ш~аlнта­

бу;р'яни не бояться

спеки і лі­

поверхню.

Колектив першого Ві.д,діЛiJiа радгоспу «'ГребуХіВСЬКИІЙ» з усією наполеглИВістю бореться :::а збереження вологи, не дає пощади бур'янз.м. Посіви про­ радують

зLр

-

вони

дбайливо доглянуті, чист·1. - Не обійшлося, звичаЙ/но, боо недолі'К~в , признається керуючИlЙ В1дділком Микола Іванович пру;дкий . На окре­ площах

не

всгигли

вчасно

е-вого ВНУ'!'РіIlliНЬОГО жиrrтя і з~­ нimиьаї полirrИJItИ, Н<LJ}ОІДИ араб­

знищити бур'яни . Але це вже позаду, всі посіви тепер очи­ щені від них .

сыtих IКраїIВ !Ві)ljОТОЮЮТЬ СlПрam'єд­

Ниви й спраВдіі чисті . Видно,

.литву

ClПJ}3JВУ.

Держ8lВИІ У'Ч3JСНи.цj Зую1'lНЧ}, г<m~ри·'ГЬІСІЛ ,даtЛі 11 3з'ЯfВ.і, ,вима­ IГIі'IОО'Ь, щоб Iзр3lї:ЛЬ негайно при~ IIIИlНИІВ 1Іоєнні дИ проти СУ'сідніх ара6сыих I ЮРСІІЇ1Н, BiдlBiв усі свої !ВіЙlС'Мі.а· з Іх теJ}И'Горій за щ'ні'ю лере'lfJllJ} 'я.

що

люди

доклали

до

них

рук.

Мехaнtізатори Микола Михай­ лович Луцько і Микола Мики­ тович вдруге

Каленченко СIJYшувати

закliнчують міжряддя

каРТОПЛlі на ПЛОЩі 100 гекта­ рів. Денний виробіrок на anpeгат вони доводять ДО 20 гекта­ рів. Один раз обробив Мliжряд­ дя на 39 гектарах кукурудзи

на зерно та

зерна ' !fO<ВOГO В'J}()ЖlaJЮ · ПО'ВН,Ьстю ЗaJве]ШІено пі'/Щ'{)І!10ВКУ С'к~а~сI>КИ.х примі­ щень у ЧеJ}каIСЬКій, ХерсО'н­

сы.ій,' одесы~йй та

24

'І1И­

«БОРЦІ ЗА ВЕЛИКУ СПРАВУ»

ПJ}И1С'Т}lПИЛИ

діО

, РИ:В. НаlИвищО'ї ПJ}OtДУ,К'ТИІВ,н.ості Пj)lЩl добlWСЯ на цій J}0'6O"ГL тра.к­ TOJ}MIC'l' Фе'діfJ} ЦаJ}JIIК, який ~бj)об­ Л1Я6 Щ()JI!НЯ 6і~п!ше 1 О ~eKTaIYiB ф(НО:

юращии

ТР8lЮТОРИ1СТ

Федір Царик під час робти. ФОТО А.

на:ЗИІВається

:КОНТРАСТИ

сеІУЇ!я

на­

МИIЛ}'!ШІ1СЯ,

34 гекта'Рах на си­

Яікщо УJ}ЯlД 13'раїлю 'не йlJ}И1ІІИ­ лос водій трактора «МТЗ-С~ НИlТЬ а,гресью і 'не віЛВоЄде allilЙ- Петро Павлович Рогач. Росли-

обприск,ані

«ру~а'ні'вIсынlй>>. . 3epнClВIЇ і Овоче­ ві 'ку'лыт'ри'· та 'карl'ОІПЛЯ ()ІЧищені В'ід , БУ'Р '.ямЕв. ЗаіСіяні і обрООле.ні веі ДОЛИ'1іки, де весною С'l'ПЯ1Ла ввда. ОД'1mIМ МОВ(Л'If, 3j)OOKcтO 'до­ ГЛЯД1liЮ1'Ь посїJВИ на ~PY'Г()!MY :від­ дїiJlIKY. ЦЬOlГO не МОlЖlНа

'цИ . Це даТНJIIХ

J}О3ПОІвіді J1Il}O БИ'"

.дUяч~в

ilIаіРТії і

КО,~IУIffЁС'ГИІЧН'О'Ї

ОВ()ІЧ'евих IКУ'ЛЬТУ'р В бу·р'ян.і·. Вуда. А оо ЦИХ ~іJГJDНКЗJX п.овинн,і бути K()Ij)IМ{)Bi КУ'ЛЬТУРИ.

РCliд.яН'с",кої iJiержaJВIИ,

б3JГ3JТО

J}oKitв

ПJ}3ІЦЮВaJIИ

на уК'Р8!ЇІНіі. ,Виши 3 ,lI;РУ'КУ П'ЄlPші дlВ'і !Цієї

серії:

«СташіIМIІІВ

'J1РУДЇJВ'никам 3 IIШрпІ(}Г(} ,В'імілка сл·ід

що6J}е

іІІ;J}ИВoorи

рив

ми

внесли

садіння,

ну

у

воду.

ВЛ!11WУ,

тому

Бо

вона

в

грунт

числі

коли

ота

до

аміач­

курудзи на зє-рно; її тракторис­

-

її

надто

ще

й

БlНОСИIfИ

подовжує

вегетаЦіЙний період бульб, які не старіють до глибокої ОСЕті. ІІри зБИіраlнні шкіра на бага­ тьох бульбах псується, для три­ валого збері.гання така картоп­

ти

Микола

Миколайович

ГP~H­

чен,ко та ОлеКСaJНДР ОлексаlНід­ рович Самохвалов піджИ'вили калій-магнезієм, внісши на ко­ жен гектар по 135 КілограМіВ. - Ще раз пІдживимо посі­ ви

аміаЧJНОЮ

ВОДОЮ,

-

roвo­

Вс'! робітниці першої і дру­ гої бригад заЙ/НЯ11і на догляді

рить керуючий Ві'ДДілком Ми­ кола Петрович ГоінчeнlКО . Внесемо по 4,5 центнера на

за

гектар .

ля

не

цридатна.

посівами

овочевих

культур

та збираННі суниці. Тут працює понад 100 чоловік. З 41 гекта­ ра городини перший міжрядний обробіТОК проведено на 39, більш як на половині площі проведе.но

прополювCllННЯ

в

ряд­

ках. Тут запроваджена акорд­ но-преміашmа оплата праці, і це сприяє !]рйокоренню роботи . В основному непогано прово­

А ось обробі'l'ОК гorpoдини У відділку затя~нувся. Доки ря­ тували становище на ділянках морк.ви, столо,ви~ буряк.iJв, ка­ пусти,

ПОМідорі'В

та

іlНШИХ

КУЛЬТУР, 17 гектарів КОІрмових буряків у третій бригаді, якою керує ОлександР Петрович Нрисько, дуже заросли бур'я­ нами. На цій площі 'І1ільки не­

диться догляд за посівами і в інших бригадах, зокрема в су­

давно

CilЦ'НЬOlМY другом(У відДІлку. Тон

бур'ЯНИ В рядках. Свиріпа ви­ !1налась висока й густа і вже цвіте, вона заглушила TeHД~THl рослини буряків, які стікають .

у змаганні і тут задають меха­

нізатори . Р!llННЬОГО

77

гектарів

строку

картоплі

са~іlННЯ

на

вручну

міжрнддя,

а

попрацювати,

шюї

пол,я

в

щО'б

[10l}ЯДOlК.

Це трerба робти Шlви,щко,

60

ча:с

Н'е жде.

О.

..-

КАРПОВ.

ЕІ

• СВИРІПQ •••

поливній ділянці уже двічі об­ роБЛeнlі, н,а 23 гектарах п1зньої трактористи Микола Васнльо­ вич Оксюта та Григорій І,вано­ вич Теплюк завершують пер­ ше спушуваНlНЯ мІжрядь . За­ ку льтивовано і 63 гектари ку­

герБLци­

(жa.3atТИ пр()

1>" яни і Т&М, де J}а'ньше БУlЛа во­

не

таІ(ОЖ

IJIРОЇЙIЩЖlа<GШ

'НИ дО 50-р~qq.я ВелИ\Ко'ї Ж()І8І'Г­ НЄlВої сО'ці3JЛМСТЮ'UlОІЇ 'J)еовмю­

Ві;кеН'1'І>ЄВИlЧ Косі.ор» і «~Mwr-

дом.

КО'ЛИ

ПМJIJМИ AP}1ГOlГO .вDддrЛ:К1а р.а~оеIIlУ

пер.шиЙ В1і1ДДШrок. Тут ще ЧИlМaJЛО

IIШИlГИ

Коза,к а .

12 ...... _ _ _......_

уlКОІ!Ю~ОПУЛЯРНИіХ Н.alJ}Иlсів, ЩО ЇХ I!tИ!ПУОКl(lfi П~ліlшИ!да,в У,крЗії­

Яll\і

каРТОIП.lі. На

'І13.К

'ПytНК"1'И і баlЗИ ПIJIПО.В'НЮЮТЬ­

одер­

lКар.б()lВ'аНІЦm

заохо,чеlllНЯ .П<J}ащі~НИll\іIВ'

-

іlfШИіХ об­

ся НОІНОІЮ te-ХlJIіIКОЮ.

атєс-товшн{)ї

лідllТJ}ИIЄ\llCl'ГВО

85 ТИlCJИЧ

механіво­

Підживлювати ка'ртоплю під час міжрядного ОбрОбіТКу не будемо, каже т. Прудкий . - Всю норму мі,неральних доб­

мих

чYlЮТЬ

,Д() IIrJ}ИJЙldа'НіІІ\Я

Л a,C'1lJfX.

IВИКО-j)ИіClТalНО

Д0l6J}е

ку ЛЬТУlрнd рослини відчувають велику ПО11РЄбу У волозі. Зате

салних

за­

СЯТJі К3ІрбоваfIЩіlв понад IІІрwбу­ 'Гок. ПОЛIJВИ!НУ ці'єї суми БУ'де

ни

на

госта і

найкращJIIМ

3aJГ3JЛІ>Н'(jI10 'l1l}Иl6У"I1КУ і

Спраглі поля чекають дощу . Земля давно висохла, тож

зуть

ПРИlЛ3іДах,

Н()Іj)I}1И

J}erа<лі, з3JЦИ

fl1J}(ЩYlh'іЦЇЇ

Коли б

ЗРАЗКОВИЙ

зустр~ч'Ї

ПОТОКУ IПраЦh8'НJIIКіІ' хліБOlПрІНЙМ<lIЛЬ­ НИ,Х щ~!llItТі~ ресJПУ'МіІкк 33JlКiH-

...................................................................... . - _.........._

ЛОСІВ1\М­

ГОВI>-

НАЗУСТРІЧ ХЛІБНОМУ

Це перше .В рес.пУ'бл,іці піlД-

(ТАРС).

..-

точНlIіХ

ІІІ J}ИЄlМ1CfГВ О , 'ПJ}ОІД}"юціЯ НІКОГО удoorОЄlfа Знюка я,к(}сті .

ні'3arr(JJ}И iВI~pY'гe

у цьому J}а,Йоні.

всташ<m'-

'(> Уlбі:ж:ним ЗРЗJзкам.

ПYlШуваllJJl'.я між,рядь. 3а.раз М8ха-

БлИіЗькOl\fУ Сході, ,1ІЬAlI()ВИ'ТИ мир

у ПРИЙН'Я'l'm ~Є'ріI8НJIIками ко­ ,МYlНЇ'ClТИЧlНИХ і J}обі'тнИlЧИХ па.p-rіlЙ ..........._

пеqа<х,

ві)ljпові',,:\3ІЮ'ГЬ

рові, захlllCТИl1'И >CIOO~ ЗWКOllf.ні пра­ ва, погаlСИll1И п~,жежу IВИmи на

ВЛИІЗ"'КО~У

ва<КУУМнИіХ

які

шрetв.а.ЖIl1Юl'Ь

С'ЛОБаЧlЧИlНИ, tCТfJ}ї'Чі було

на

1Іенти~і!В'

та,х,

гл про В. Я. Чубаря, П. П.

а'l'еIClI'аці'Йна

J1J01ЮТI>СJI на IВ3JКУУ'МНи.х 3JГpЄIГa­

еа. На всій площі про,ведено JЮG­

ДeJ}OК'aJ!'И, ЯlЮ ш,щпИlса~. ЦЮ За,яІВу, 3J}ОІ6ЛJI!ГЬ У'се неООХЩНlе, щ!}б ДOlП~'І[ОО'ТИ ~a'p~ДMI . .аljJшQСI>КИ Х ,м}'в.tl, PatДmrCbКoгo Сшооу, Чех()- X,P<lJIH дати J}1'lliУ'ЧУ В!')JJCІЧ асросоС'Та'НОВИlще

Державна

ТИIПИl

lСька за Лl:ЮЮ. пер'е)fИ~ Я,. !В'Ka~ .м,іж'ря,щног() o&l}o6i'!1KY З ОДНОЧ(IJC­ ЗY'G'ГІ>СЯ в 3~JПВl., то СОЩ'laJIll1СТИЧlНl ШIJМ Івнес·еmням мі'аеJ}а,IJЬНИІХ ,~О'б­

Сосоді.

ЛIКОСіті.

u

ІПОС'ТИШelва, М. О. Окрипника, В. ІП. зarrowсыого •.

'проД)~кц~ї ЗlNlIК

СИІЛьфmнJIIX,

У MO~К1Вil 9 черВIfЯ ~і,!VБУ1Л3JCIЯ' зуcrrpіlЧ кер)ВlНIІІКЇВ к~~уніlCТИ'Ч1l1'И1Х j ромничих паJ}'l'~Й та У'рядіlВ С?:,ЦіалrcтИlЧJЮnX ХІРаїн ~О'лrаІш, .!ІГОРЩИJНИ, НД,Р, І1аЛЬІЩІ, Ру-.

ilIJ}O

Сівоеї

ваних JIaJlfOК j)а.~ОСIПУ i'~elfi Щор­

СправеДJlива ОоротьОа араdських народіВ восторжествуєl ,

Юг(}маIВlН. На зуРОЗіГ.'tJИI'У'ГО пwralнНЯ

'ІІи:~ах

заВ()ду на двох

ТОlВлюваші на llIі)llПРИ'ємстві ДІВа

1'3J}аїлю, ОША

BeOJJIIKOOplIIТalНLЇ )' МоС'юві. (РАТАУ) .

ПРalВ О стаlВИfГИ

Iкомі.сіlЯ іпіщгв~рди~а, що iВ~гo­

ОіІов'нені сЄ'])ця

M.OOК1ВWfї'B, яюі зіОр.а.лИlСЬ 1 О чЄ-'рв­ н.я на М3ІніфестаіЦ,Їю ПJ}·оreсту бі-

аlJ)ма­

typha-'ма:шинобудіIВНОГО

mть ,НelГаlЙ'НОГО ВlІ!шна,mн.я уря­

рRЧНИІХ G3JВ(}I()Віз'нН!ЯХ а!рalбсыиІх KJ}aї'fl' в. Iга>JJYlзі нащіЮ1налІ>Н.ОЇ нооаВИlСЛО'ВJlЮ'ЮЧИ ДУІМКИ Й ;П()'Ч)'Т1'Я

І\(JIЛoetК'ТJПВ Еиї~сыогоo

u

ЮВlлеинии

ро 38JXа<ровиrч ману;ї'льсыкй>>.. Н eзaJбафом 'в ий:дуll'Ь у еві/!' IlilНИ­

ІЗ ЗНАКОМ ЯКОСТІ

таlВр}''Вали

га~ьБО'Ю іЩ)аїЛЬСЬКУ 1ЮЯЧЧНlну та її ПОК'J)OВИТЄlЛ'ЇiВ, за'Я'ВЛ'ЯJOlЧИ ПJ}О ціJlJliiовиrrе сх,ваureнlШІ· у'l\ра.їIнсыиJмM

Рік п'ятдесятий, ПЕРША ПРОДУКЦІЯ

СЬІІ\ИіХ К']JaїH, ГР}1бе ПО'J}YlШffi!fЯ ним рішеНІІІЯ Ради &~еки ПРО :прИіПIOreWНЯ В(}ЄН'НИХ дilll на

Сході

коп.

ЩО~О

Ганьба агресорам! Агрмія fuJ}а;ї'JIiЮ

р.

прошарували

тепер

виполюють

ВItI'ЩНіше було б цю план­

таЦIІю с1яти ДО

переорати та заново по­ бу.ряни, звертається

керуючого

ниць . Вся

ПЛaRтація

окремі

ми.

одна

з

сапаль­

Сходи були б кращі.

-

ділянки

Але

швидше

не

поділена

мІж

кожна

виполоти

на

poБJmиця­

старається на

ниос

бу­

р'яни. Три Ділянки залишились взагалІ без догляду, бо ~Bi ро­ біl'ниці самовІлЬІНО перейшли в і.ншу бригаду . Заміну знайш­ ли QДlНіЙ робі'Nшцl, а на двох діЛЯІНках ПРОДОВЖlYє квіТУ'Вати

свwpіпа. цьому диться

І

стає прикро,

полі в лі'І1НЯ

що на

потJ. лиця 11РУ­ жd.н.ка Катерина

Є'ВДОКИМівна Ганжа, ще й двох дочок-школярок

на

ДOlrюмогу

собі привела, а молоді й здо­ рові робї'tницl ховаються за уї спиною.

Оцей пи

-

ться,

к.вітучИЙ лан СВИJpіяк більмо в оці. Думає-

що

кері.внИ1\И

радгосп~

і

керуючий відділком швид}(о виправлять становище і подбають

про те, щоб надалі посІви всіх культур були ЧИСТИМИ. Необхід­ ні умови для цього у требуХіВ­ ців

є.

П, Тf,ПЛЮК.


з ПОГЛЯДОМ У МАЙБУТНЄ Ш иroю

ГОРИЗОНТИ

віДКРИJВає рах. ЗавоДі ВИlII()lГOfВИlВ

нова п':ЯТИlрі,qї;а перещ Ііі()­

Ле'К'ГИllЮМ

3аВ,ОДГУ

eJlЄlКТJ)orгехНJЇrч­

них ' ВИ'Р оо ів. На ТОМУ м,іщі, f\О~ИlCЬ

С'ГООІ'ЛИ: ни!3еgь,к.і,

lВeJPIXOfВ,i

ПРИJМЇіЩе'IШЯ,

IВlІІРосте

НОВИ,Й

де

ОДН{)ІІІО­

неза.бароом

'ВИір{)lб.ничИ;Й

КОР­

ІПУІС з юімнаrrами, ,щл'я ві~очИ'НlItу і ДУІlIШВИlМИІ.

У'сшimно ПРalЦЮЮТЬ 6удї'ВelЛЬНПlКИ ВМУ -39. 3а першИІЙ квар­ 'fаІЛ план КalПіvraJJЮвкладень ВОНИ ,ВlИlКQпали на 128 IL})ЄЩЄIlfГЇIВ' . Д<ЮJ)ИОЙ pOl3ГilH оои.тrи ТР}'1діIВНИ­ ки I[(h,щrrРИGМ1cmва. ГОТУЮЧИ ri-)I!HY Gytстр.іlЧ 50-рі'ЧIІ{Ю Вели,ког(} ЖО'вrr­ ІН'Я,

Ік М ектИlВ

l!lIЛ а н

І ,Кlва:рт &І1'У

за,вершИіВ JIiOC"J1j)OK()IБO

і ,~одаmюооо

до заща.нН'я ВИlРО'ГОІВИIВ 777 сші­ ТИ'ЛЬНИlюїJв. А pїO'r ви:рООництва В ЛOlріlВ1fЯіННЬ З відпО!Ві~им ш~ріо­ ДЮІ МИlнуlЛОСО р'ОКУ CKJIaIВ 6,7 ПРОІЦetНта, п!) ClвіТЛО-'fехнL'lНQIМIY ),lСтатк}'ванщю rНa 49 процеlf­

TilВ, ПО товарах 'КУ'ЛЬ'ТУР'lfо-П'О'бу­ Т{)ІВ,ОГО при:matЧен:ня

-

37,3 ІПРО-

:цента. і

iWA\elHe:ph()-Техн,ічн-і

робіrrпра-

ців:ники при ОІС11ОЄIfHі НОІВого СIВіТИlЛьюrJКа «ОШI2 Х 20» і торшеора ~ лаNШJ' Ч1Itwo РOl3жарюваНlНJЯ. ці ВИ!ДИ,

оООл'У'!1ООУlВаml'J'f. Не.звalжаючи HeдocтaIГнreть ВИ:РОООИlЧИХ і, О'СОО-

!Нав,осо

і

за'М'Урувати в стіІНУ

КОІРІПуса

ЗlbМДУ

КalПСУ\.lУ

ЛИlВО,

ДOlПОNіlЖШИ1Х

Пlj}wщБМ!

В

пл,ощ,

ЗaJВОЩ

}1crгод.тwymаНIfЯ

HOIBiTJle

«'Мщ 'lJрудіlВlfИ!КИ ;;аводу елЄІК­ ТРOlI'е.XJн,і'чнИІХ ~Щ)об~в, ГolВО­

ДіЛІН згуболікарсЬ1КОГО ка'бінету. Він

РИТГI>С'Я

нооwбаром ,8С1'}lПЮТЬ у дію. Відра/дни\\! є те, ЩО план 11І0

ДО вас, ДОІЮгі ТОІВ1\ІРИlШі і ДРУ1зі,

&ИЩ'lClКУ 'прщ:{уlКіЦЇЇ за TPМlOOЬ ВИJконано по 'ВСЇ!х ВlrРООНИІЧо-тех­ fI,ічНl~Х п<жаI3НИ,Ках. ОсобlЛИlВО ве­

IfOГ()

ЛИfКИХ УСIПЇlxіrв ДОС'JI[1ЛИ lЖІЛа'Даль­ НИК А. К. Гу,щзь, IIlТWМ1П У1Ва,ЛЬ ни­ ця А. П. Сalвицька, С,КlЛадальнlЩЯ

А

мех'ан.РчнИЙ

цех занесено на ра,ЇlОННУ Дошюу 1I0іШод.IНИ'.

RОЛetК'ПIJВ заrВОДУ переIVlJrнУ'В Вl3яrrі СOlЦіа~'ІkТИJчнL :юб()в'ЯlЗ1liНlНЯ на честь 50-роіЧЧJl Р1\І,щяІНСЬІКО!Ї

СИЧ карБOfВ'а.нці,в еві'l1ло-тех,нїtJНої IПjЮlДУЮЦЇ'Ї. Це буде Н<LШИl~І подарУ'IІ'КОМ рwдіrcпому овяту.

В

-

ньому,

а'ктwв,них

звеV!18.б1~fOIс.я:

бytд'~вник:m

h'ОМУIІ'UСТИ'Ч-

СУ'Clпіm.tcmва 'в

нашій

С.'lа,в­

6і1лЬ'lII знаЧJНИlМИ буlЛИ ПРOlIО'ЗИlЦЇtЇ Л. Г. BapcЬ"'~O'Гo, В. І. ФеЩЮj)OіВа, М. Д. К1JаIЇНlСЬіІЮГО та інlШИіХ. В лишні, Юliше пі'дпрlOOМlС'І1ВО пе.рех{)дитгь на п'нтиде, НlНИ1Й 1>000ЧИІЙ тиждень з Д'lюма вихідними,.

ДИІРеJКц-ія, партЇJй,на і ПР'ОфСlПіJrКО­ 'Ба ()!jJганїзщі[ питаlliНЯ ЩJО 8і\'(­ ill'ОЧИН()ІК і КУЛI>ТУРІНЄ ~озвіiJIlJl'JI 'f'руЩЇIВІНИJКіІВ. обгово'рк.1И на 31бо-

все

в,ам,

дорotrі

ціаIЛVЗМУ. ДOЧlка;м

Вам, і

BHyutaIМ

wy'С'1'ріти

женН'я Clв'ітОІЧУ

Н1ІіШИ/М ВИ1Па.ло

Щ1\JCiГя

Pa:~mcЬiKOi держаІВИщаетя, МИ'J)У і дружЮи

всієї планети,.

H?~'nї

зобов' Jll3аIi1Н'Я

і

у,сш)шно

lIIРацює ,над їх 'BWKO наlН НJJDr. вирішИJJJИ С11Вориrги

ЩО

юві.JIеііноrо

Це

і

прю,~н;ожите

звернення

га!3О111РОВ(уДУ ВYlха,ра Ура",. Ві,1l)НИJНі, по IНЬOl.'tfy щороку по-

I'\wваrrИlметl>СЯ блИJЬJW 20 ,м!ї.ль­ ярд~в куб~чних метр.і'в П:РИ!ІЩ~HOIГO

газу.

3atгальна

Д{)lвжина

траси блlюыоo П'ЯТИ ТИlСJrЧ к:ілюrе-Тj}іIВ. Введення її в дію

пі'д~ПИlсали

ЧіlJlьне міlсце гіl;J;НlИ аУCJторічі

всі

заходах

в

ВeJlИ'КОГО

ті 'і\'В,і'т и .

,ПО

с:вята

секретар

таlКОЖ

вwpо,бничнИJКИ

yt)[ОВIfИlХ IП.'lи:rок шифе-

тиlсяч юва.дра'J1НИ~

метрі;в віК(lIІІНОГО ~~

з

CJ>_la. Оtkяг

О ДНИМ

з ба,гатьох заLХОоДі,в ~()1МlуніlстиrчIНо.ї пзртії тз Ра­

.:ІІЯІНІСЬІКОІГО УIР,Яlд У п,о пол ',п,шенгн ю мзreрізлЬІІЮГО д06р'ООУОТУ ТР'УІЩЯ­ ЩИlХ Є ,доІбро,вілыеe осоБИіС'Те тз МЗIЙН'Сlве (л!рЗIХ"у'ВZі:і.ИЯ, Д€lРЖЗlВне

Пюсьме'IІ'НИ\К І. А . Цюпа не , вперше зytcтрі,чаєтыM 3 чиrrа, ч31'1И Врова,j)ЩИНИ, ,щїJ.ilИТГЬСоЯ 3 НИU'dИ сitоїми 'І1В'орчИіМИ ПШI!НalМИ,. Цього Р3JЗУ ІвЗJН А!ІІІ'ГОfloавИІЧ P03IIOB~B про НОВ'У СШОІЮ roнИlГУ «Чероо 'Герни до аі,рОІК», ПРИlClВЯlЧе'НУ жиnтrю і дi>jМЬOНoClТi Юрія RОЦЮlБИJНіСЬh'GГО сина М. , М. КUlIiюБИJНIСЬКОГО, деоржаіБ.НIОіГО дtJI'Ча, IDоеначаЛЬНИlка, героя rpОМЦЯIfСЬіКОЇ IвіlЙ\НИ. На фOlJ'О: IпиIсы{etн'ниlкK І. А. Цюпа ДШ6 aJвтограф юн:и ЧИJта:чцЬ. Фото

В.

Пол<УmЯIКЗ.

ПІСНЕ

ДЗВЕНИ,

роботі

У,КРІТрофради

сеlНЬ ytкраїIНСЬіКИіХ ра~ЯоНСЬilШ'Х К()Мlпооиторів, пРИtClвячеоlfа 50-1Jі1lJ1f01МУ' ЮlВі,лє@Ві Ра.д'ян­

ClГєорс.'І1ва

сtжої

пеJРШОЇ н:ещОда.В'If~

Ії пі;worr}'1В1IJЛИ

Ж И ТТ А» РOlку.

кyrльrгури

Мї'ні­ УРСР.

3бірка «Дзвени [lіс,нтІИ, слава ЖOfВtI1IfЯ»

є 1ІіаІЧе ПРОД<lВоЖе,НПfЯ

ВИlПущеНQ<Ї

«:ШClні 'наших бать~іIIМ. ОБJЦЩВі ВОНИ СІ'Га, нуть у ІПРИГО­

-

ді

керmнИJКWМ СаіМодrяльних Х()РQВИХ колеКТИlвів.

є

Q.:щі'єю

"РОШО811і"(

з

фОIРМ

резеровни1Х

фОН\!l,і,в. потрі'бюпх Д.lIЯ ПOJ~риття зБИ'І'кі,в в-!tд сти,хі'ЙIНИLХ Я'ВИІЩ П'РИ­ РО,ДИ і неШЗЮНlІ'Х ВИ!І1Зr,'IJкі,в. Зз РЗХ}lНI()'К держа[JIНQГО ст'рз'хо­

BOIГO, фоНі.:l.У СПОР'"у1J.ЖУ<ЮТЬСЯ б'у1д:.в­ ,lі,

К)lП\1КУПіСЯ

ІЮР'~ІИ, КОЩТИ

іIНовен'тз'р,

rюс.UвlНИІЙ

Т'ВЗIРИІНИ,

матерізл.

поб'у1д'ClВЗ НІ: ,

Зз

ці

НIЗПIРИІКлщrt,

по<ж,депо У Броварах, веТeJРИlНЗ'Р­ ні .1 іlК 2ф'Н і У Ве"и.к;,Й ДИlМeJprUі, Г CiГOVIooi, БОІбр ИlКУ. l'IЮПІ€lкція де"Ж2іВ1Н{)ГО стрзосу,ВЗ,Н,НІЯ РЗ,ЙОІНУ (СТЗ'РШИlЙ інспектор т. ПаН'тз.nіIЙ) п'ри' З'КТИ,ВlН,:,Й дonо­ ~!ОІзі, лрOlфоП:.rnко,ви,х ОР\ГЗIН'іззцій і СТ'РЗlХОIВОІГО ЗІКТН'ВУ план по мо· бі.тrі:зщЇ'Ї 'С11РЗХQ!ВИОС платеж.~в МИ"

НlУIlЮГО

'P'QiК'Y

~ «УіКО'ОІГlJГОI.'lОlВпсМс'тач», В нім М 2 і 8~P іЧ!Н'іlЙ М 3.

ве.'ІИ'КУ га::юн:(}\с.н.у

ПІколі

ЧЮСТ'О

«Вео;шка

Пе'ре!щепwне

о.б.lасті гео-

«По;rга,ва'нrафТО-

етва» лектор раЙіКОNУ ЮП У,країни BeTepa~ паvтirї Іва,н

ЗАВОД ОБСЛУГОВУЄ

ЮндратОІВ'ИlЧ

ЧОЛОВІНА В ПеРВ()іМ1І>іОСЬtКУ МИlко'лаїВСЬі\ОЇ оболж,ті BBe.1eHO в eJКСлщ' аrrщlю бет'О'НlНИ'И заВОА п])о~УКlтивн.~NЮ 45 тис.я:ч ку:бометрЬв продукціІ на Р:'Іі. У сі

ЦФМОШИlНlСЬІКиlЙ.

Леоюції ,на ЦЮ тему він 'lI'pfJЧита'в ДоЛЯ ПРОIlIа.га.ндИlС1Гhв 1>а,йону, 'J)ООЇ'l1Нюків ра)І!ГОІСІПУ імені ~ ЩО'ріса, жюгелів ГУІУГОІЖИ'І'КУ і ПОС1ГИіно-.діючorо будmе:лЬНIJIГО ПIJ<Їrз~а;N,! 2 та для Р()іоі'JlНЛ-

4

процеси праці тут мехаНfЗОIВ,а-

ків і'нши~ піl ;J)II1JИ6'М'С'l1В і ОРlга-

но і 1ІІВIJ'ома'ТИGlJIВано. Цей за-

~ ні:зацій.

ВО'А ()ІОСІЛ}lГOlВУЄ 4 чоло'в ,іка.,

Г. АНДРІЄНКО .

виканзлз

п'р ИІЧ ИІН , Д ОIП ОІВ іlД З Є У 'І зон ИlIV3'М н ЗІР З1l1!! ф',~а'НIСOlВО-СТiJЗ,ХОIВ'ОIГО зк­ ТН:ВУ, що ,віlдiбулзс.я ЦИlМИ ДНЯІМИ,

ні,в,сызз С:ЛЬРЗI.J.З (гOlJЮВ:! Ли!ТовчеНlКО), Р''у1сз,ніIВСblКЗ

ЗЗСТо\lПlН,ИlК

ГQДз)

С.

І.

ГOlJЮlВИ

рaJЙiВИlКОIНlЮОМУ

Товстенко. -

Т ілЬіКИ

зз'

1966

рж СIР'гаl!Fізаці~\~1 і громаtдJЯ­ нз,)d ВИllмачено ЗІБИП11<ів нз Суl\1У б.1И1ЗЬіК'0 83 ТИСЯ'Ч кзрбовзнціlВ, З зз перші три' м·,ояці цього РОІКУ26 ТIЮЯЧ.

.оСЬ

КОlІІк,ретні

ПРИlКL~ЗI.J.И' -

юрзщз агіrгзція і доБРОlв'ль'Н'е

"р.

с.

РожlНИ

згофіл,з хз'тз.

нзй-

зз ооов'Я3іКОІВе СТlрзхytВЗIНIН'Я. У

Г.

й.

ОПЗlнзс,ен'Ко

I'Нlопеrщі,я дер,Ж!СЛрз­

Ji!Y по ОІ00IВ' ЯЗlКОВ(}~.У СllРЗIХ'У1ВЗIН1Н'Ю ВИlПЛЗТИIJIЗ по

Ї'Й

348

до,БРClвіI1lМЮМУ

ВИlб'у1ХУ ДИlнк'у1

кзробоваlНlціlВ

-

Ю95 .

і

В:;д

,керOlГЗЗУ ЗіГоrJ~в ,дз.х fJyі ча.СТКОІВО ПОШКОІДЖelНО

МЗІЙlн.о \' БРСIВЗIР'ЧЗIНИ,НЗ І. І\. Ве­

ЛИl'llка. За зБИ'ТіКИ 'з"Н ОІд€lРОЖЗВ ВІ~ДjПОIВіі.діно 613 тз 3\0 кз'р бu.в зlн­ ціlВ.

ТЗІКИ'Х

мож,н.з, IнаЗlВЗ­

107,5 ТИ, ЗllilЗЧН'О бі..льше. В{JI}IИ ясюрз:во

на

віIJIЬІН'ИlХ ВИІ.'1іЗХ -

в'іLllЬІНОІГО М ЗlЙlJ!IO'ВОІго і особик:тО'го СТРЗХУ1ВЗНlНlЯ. ВeJЛИlКУ AOIТOIMOJ'Y В роботі і,Н'опеюції НЗlдають 'ВИlКОН­ ИІО'МИ сільсblКИlХ РЗI.J.. п'рофеПі\1IlКlOlВі О'РlГзніза.ції та. радНІ СоПРWЯIIIJН'Я ОІР­ ГЗНЗІ"І .д:ер,жсrрз,Х!у. З РОоКУ в ,P,~K

нз,

108,5.

Плзн

першого' I<ІВЗIРТЗJl1У НИ1Н[\JЖього ро­ с'ГраIХЮВИlХ

нз~.хо,джен.н'ях

т,еж "уЮПhШН'О ВІІІКОІНЗІНО -

НЗ

120

П'РОIЦВНlТЇtВ. - ПОРЯ1l1 з мобliл'ззцією К'Qш­ ті'8 і'lюпекці,я ПІРоводить тз,jФЖ ВИ'Пl1lа ' т'И за, 3ібиI'ГКИ від стрзхових

до

ПеllР'У1К) ,

ПІРО

ВИJгhд,ність

ДI)QРО­

І llРЗIВНIЯ зз~ершують збіір рі,ч­ НИІХ C'Y1~1 СТlраО(ОІВИХ пла;теЖJі,в Ро:ж-

ПО!1ребсblКЗ,

(І.

Г. (В.

М.

П. Й. Не·

.

Ощнією з 'КlРЗЩИ'Х є Р alД а' Clrrри· ЯIШJ1Я

П'ри,

раlДIГОlDпі

«БобриІцыий»

•.

ВОІНЗ П'nЗlНrу€ ClIЮЮ 'роботу, ч'л,ени ЇОЇ СИІСТ€l\l,зтичltо ~ИІСТУПЗI}QIТЬ пере,,'!. Мl6хаlНі'ззrrоtpюlИ, l1ВЗРІІШІНИlКЗIМИ, в брИlГЩд,з,х іі' I1ІЗ'НIКЗХ з

раз'яаненн.я,,,1И

ПіРО' В'ИІ,"ОЩИ ві.д: слрзх)~ваlН'НІЯ, 'ДОІПО­ М, ЗlГЗlЮТЬ СТРЗХОIЗJОIМlV з,гентv і СЗ)\llі бelР'у'ТЬ Ylчзсть в С'ГрЗlхytВЗIНІН'і. На­ СLllі(ДlI<!ИІ ТЗІКО'Ї роботи ,віLЩРЗlдІні: м И1Н УЛОlro Р ОІКУ 11 ~ Зl,ц:гооп і Y'КVI а­ деН0 1425 дOlГOIB'O'piiВ Д()ІБРОlві,льно, ГО СТlр a,xytВ ЗІНІН Я , в тому 'І И'ОЛ і осо,би,сто.го 243, МЗЙ,НОІВОІГО -

ЗВ1,

461,

п'о С'!1РЗ'Х'ytВзгннІО б\Щ:IБIeJ!Ь Т,ВЗlРИlН 340. Радз СПРИЯН­ (голова т. МЗірчеНIКО) ПіРИ' Пу­

ня хі,ОСЬІКій сіЛЬ'р8lді у.к,nзлз' році lБОО ДОІГСIВОlр,іIВ.

Добре

П'РИlКlIЗ1l1~В

с,віЩJЧЗIТЬ

ПО

серед­

'ВИ'С'Т'УШає 3 лелщіі 6Ю ЖОВlJ'нева СOlЦіIliЛЇtcтИtчн.а РЄi!l!tJ!lюціJl Н31Wви:зна'ЧШЇіШа поді'я В іlClторіі іЛюд-

IПРОlЛетatрсь-

1 О кіломет-

ПІР оцеНlТЗ , в TOl\!IY числі по добро­

КУ

госпрозрахУНКОІВої Д~ЬНИJЦі тре,сту

НАЙКРАЩА АГІТАЦІЯ -

наради

активу

УllВ'~ренrн'я

моло'ді

, бу~ЇlВeIJIЬ'Н(}Ї

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.

фінансово-страхового

СllраlХ'.У1ваIll\IІіЯ

пі)JJГО­

Л-erк/ціJ на цю 'ге}!)' ветераlН

ГАЗОНОСНА ПЛОЩА

ЛIJIГИ 'J1PBCTY гаЗР'0'3Rї,:IJк,а».

про

па'prrії IJТр(}ЧИіТа.В у rУРТrYАшmку

CllM 'ПРОЦеІНт1'l3. O~HY

СlПогюдами

ТОВІКУ до З'nРО;ИНОIl'O ПОIВ'С"ган:нrЯ і ШТУ~М 3ИМОВ(JII'О паw'ІЩУ, прийо~ сощаТ-фРОIНIТО'ВИ'КІіIВ, про, те, Я1К ВОІЖДЬ ревоЛlЮЦЇОЇ працюваlВ у ті бу'}Jе,гні ча'сп'.

В' lІІРооб'НИlЦl1ва зріс бі,льш як на

НОВА

лекцію 'На те­

ЙОГО nРО'МОIВУ, виго'лошену IНИlМ

парторганізації.

ІВИ!КО'НУЮЧ~ асбав\Я!3аIllНЯ, вз,яrгі на честь 50-рі,чЧtЯ Вerли-

350

,ВИС'ТУІП

1917 РОІКУ,

на БР(ЖЬОIВWКУ. Ві'н ПlУдk'lWВ'СЯ

М. УЛЯНИЦЬКИй,

П.l0ЩУ, назва'ну І\Q<Ю, В<Ї'ДКРИ;ЛИ за Р:ІВ від СeJlИJЩl Дlнїlп,ропеТР(fВОСЬ<КIJ<Ї

ЖOlВТНіЯ.

з

во.lющіrЙ'Н()['о Пе'Грог'рца у Кlв'ітні 1917 'РІЖУ з),!с"Г}}іIЧ1ІіВ на Фіlн.лoЯJН(4lСькоt)ІУ в-оюза.лі ВОІЛО~ ЩИlмИ'ра І.l;Іі ча Ле'ні'н а, СlЛу~саlН

8,i~eдeH(} блаIГО<}'СТРОЮ території заIВ'ОДУ і ,прилЄІГ'ЛОЇ до нього те­ РИll'ОІріIЇ. ТРУДЇВНИКИ ПРОlведуть на :ВУl.тrищі IiУ'l'у,300ва лаl\lJl1И дelН-,

дало змогу га:зиФіК}'1RaТИ lДеСЯl1ЮГ Mj,c'1' і роG~тничИ1Х се.'1И1Щ, СlУ!1ні пі'ДПРИGМ1Cfl1В. НАДПЛАНОВІ МАТЕРІАЛИ

кого

КІпре

«,Bi:.t .,ютЮlГО дО ЖІ).В'ІІIDЯ 1917 POII\p>. Він ро'зпоrві,в, ЯIі 3 ро'біlт.ни'каIМИ і СОЩWТaJ~lИ ре­

сла,ву

I1іРЩЇJВнИ1КИ1 311>ВО'ДУ.

Ще

. ...

МelГОДИlЧlнИtЙ цен'!'р по ,юлу6н.іЙ

маilIIИlНОІбу.:п'ваНіНЯ

.\І)":

ВИ З чеетю ПРО'довжиrе наіШі доб­

фОНД 'ві,щ.зна-

НОВИНИ

С.l)"хаIЛИ

роlбі'f'НЮКИ заво'ду ТО}}ГОІвельно­ го

для

ру,

Так назИlВruєть:С'я збі,рка п.і­

~

веЛИlI\ОЮ )їва,го,ю

3

ЯlКИlіі ,пр-о,чита,в

т.радИtціі

t

рerВО\lЮ- \

в.іт, Яlк ТРуlДОВУ еСТ:1'фету, МИ ,ви­

Ми

3ruВе'Рше'НІО {)ІОВОЄmн.я проект­ НОЇ ПОТУіЖН{lСІІ'і на:йоіuшшtlго

соціаl1іlСІТИЧ1НОЇ

ци.

РOOl'орнувши соці<UriIC1J'ИlЧІНе з"'dаlГапIНlЯ на ЧЄІСТЬ 50-vї'fЧ'Я ВeJlИ­ ~OЇ ЖО'ВІтневої С'{)Іці3lЛЬC1l'ИЧJl!ОЇ ре­ НОІІ'О ()Ісв1<l1лення, посадять 1t1liШ­ вмю,цИ, наш КМеІК'ГИіВ взяв під­ та,нову алею, ВWРО<С'І'Я'ГЬ барвИJСВИlЩЄН1

ЧИlтarють IJIРИlсв'Я!че-

НИІХ 50-ріlЧ'ЧіЮ ВелИJКОЇ ЖОІВТ- t

то1!1\.­

ЯВЛИ'ЄМО ВlПЄ'Е1неніс'ть в 'ГЮІУ,

СИJНам,

75-'р'Ї!ЧJЧЯ з ДНІЯ наЗJОД-

«3<нання»

6іОІІ>ше ЛelКlЦі:іі,

}-.ча, сни,ка ЖОIВ'ГНев,ої реоВО,lЮlЦії Гри['орі,я ІваНО'13Иlча, Ісаева,

люби,)ІО-Ї ВаIТЬік,llВlЩИНИ».

сонце

держаlВJI

і леlКТОРИ ТО- ~

РИJші і кО'легк, налп га.рячиlЙ ПРИ!""

со­

зіііошм

1\ О"}lНі'С"Ги,

чле,на Передаючи

СЛЮВJно,г!t

рщя'н'сы\).її

ваРИIC'flВа

'1'ОІГрафії пеРЄі.'10ВИIХ ' вwpо'БНИJЧюt-

'ГорН

шrу,К

1967

ста'рі

ПВдп.РИ'6МІС'Гв, о за Пщ>іо'Д з 1966 по 1970 рЙк. Тут Ko'pOТlКa довід;ка про IЙО1'О ~іjМьніcrrь, фо­

рі,

пі~,J)иемСІГВ 'М1~н;ilClГePCТBa проМИСJI'овосrrL будіlВeJlЬ'Н'ИХ Marre,ріаrл.i~ УРСР вноо.1И rВ pa:XytН()K на;ІіплаНО'В'ОО'()І фі1'нду f()IвіlJlеїvноГО РО\КУ блИ13ЬіКО 44' тиС>Яч Т'ОЮ{ цeMeнrгy, 8,4 МЇЛьиО<на

Ч~18НЯ

!

наnOЛJ.I!Ж(>НЮШ

3

ЮIВ:,lЄ>Ю

хз-раlКтеоРИ'JУЮТЬ

k-

ЛЮ;l!ства

ДО ЖОВТНЯ))

\

ми! 1П0міща.ем(}

ЯіКЇ

ній вarrыівщиlні,' де впе-рше В

МОГУТНА ТРАСА

ТИ!СiЯlЧі кароованщів економії· НМі- І

13

ЦЮ 'К1ІІПlСулу

\

рщі()Н'1IJЛі-

Зa1NJlРСЬіІ\ИХ ПРOlIIооицш дали 14,4

«Н О В Е

lЮзмrрі 2 про­

центИJ.

ним рік.

.. ......f

держа'Ви і д() ці'єї ЗНalменної дати

2

в

~ « ВІД J:ЮТОГО

наше

BmrOTy"e 'пО'На.д пла'н на 100 ти-

влщп.И·

ПРЄlмі'ю;ваНlН, Я

ДОК}'1}Іе-нти,

КОІ]>ИC'IlY1ЮТЬС>Я

7 ,ВПРOlваджених

НalПИlсати:

із 3fВерненlІШМ ~O НОВОІІ'О шжолі,нНаше бажання, Щоб за ці НІЯ ПОІКоліlНlНЯ ю;)муністиml(JII'О кошти буІЛИ Вlі~начені паіМ'ятнlН­ Ma!ib)'yrI1HbOlГO, Яlке зусrpіне 75-Р'FЧ- ,МИ пода:рУ'НIКatМи пеРЮlожці соціа­ на Ч'я ра.дяIІІсык'її влади і двотИ'tЯІЧ- ліо'ГИІЧIНОГ() ЗlматwннlЯ 1992 РOlку.

ШИірOlКИL\I пOll1И11'ОМ у ClП()ЖИlВatЧіlВ. ,веIЛИIКИ!Й ~клад у 'ВИlINJlНаН1Н'Я СOlЦіа'JIЇlC<rИ!Ч'НИХ ЗOlб()ІВ'.Я1зань ВlноСJlIГЬ наші ЗаІВО;tCькі rмmьщі. Лише

пр,(УдуКlЦiї

ГО'І1}nЮЧПСЬ гіднlО з}'ІС1'Р1ти -ченн'я 75-рі,Ч!чя Р.ад, янrької Вуlа50-ріЧ!ЧtЯ ВелИКО'Г() Жoomш, 'І1ру- /.Іи З1l> рахунок .віДР31хува,нь ПРО'l1Я­ ДЇJВНИКИІ пі)I!ПJIИІЄмтmа ВlИ'Рїшили І'ОМ 1967-1992 I)(1ЮЇ!В і'з фонду

ду пі\Ц!IІ'РИОб1МCtmа. Ту:рбуем(юи МИ і ПJ}(} ме~иltrне

Л. І. НwЙдetНОІва.

Ва~жо зу1СИЛЬ Д'ОІК.тrали юшш

22 да.ЧНИІХ будиНІК.ИІ, ЯlКо1 будуть ВСт&ВlОВІЛelні на берооі Десни,. Т1\ІRОЖ 31\1К)'UI.ле­ ні Г1li3()IВi ПЛИТИ, ліаюlta, IКІУхонні меблі, ПОСУІД, постіль. Все це п'рИ'~бано за рахУ1НОК ko-шгіlВ фон­

1 Д о 5 О - РІЧ Ч я 11 , РАД яне ь кої в ПАД И \1 1

1ТІ0стз,меUiа

СТІРЗ 'Х'УІВ,ЮНІНЮ

таокQoЖ

в

ЦЬОМУ

роботз у

По

РЗiдlГОСПЗ 'Х

«Г CL-ол'іосЬІКИй,», «ol('p зсил ;ІВСЬІКИ/й». '«ТlреlбуIХUВСЬКИIЙ,», 'нз БОГДЗІН,~ВІСЬ­ ,кій птаХОфЗlбриlЦЇ, ЗЗ'В01l1ЗХ ПО'РОІШ­ 'КОІВОЇ метзлур'rlїІЇ, нестз,щдatРl1Н'О['О КlCIМYlНЗJ!ЬіНОГО ОІблзщна,НIІІЯ, ТО'РІГО­ IвелЬІНОІГО МЗШИ1lюб у1ДVlВаННIЯ, на 'І':РИІКогтамнiJЙі фз'бри;ці. Нз, з,вто­ тра.нОПОРllні,Й щіЛі>Н'ИlЦі, (,нзчзлыниd,' т. ЛЗЗЗіренIКО) особи('тим стораху­ В'З'l!lНIЯI\!, ОХ!ОПl1lен{)

'в-есь .к'ОлеIКТI!ІВ.


Дnя сіnьських трудівниКіВ * ** ТРАКТОРНОВИЙ КОМБАЙН

НАШІ ШАНОВНІ ТОВАРИШ!!

Народний обранець

Новий комбайн РСМ-ІО по­ ча,в випускати завод «Рост­ сільмаш». Якщо найпотужні­

Га.нна Ла;за'рівlНа Ше;в,ерУ1Н - IкраlЩа rnашн\ЩЯ lПу,х~всь­ кої rnаХО'фа;брИlКИ. РaJЗОМ з ОIЮЄЮ колегою Па,ра'Dкооі'єю

зерна

змшгаН1ні

Іна честь 50-рі'Ч~чя Pa)JJJDH'CbKOЇ влади, на 1 черт­ НЯ одержшла lВ'ід Курки....несуч­ ки 103,7 шrr}1Юfi яець.

гу

На фоIJ'О': Г. Л. Шеверун.

остан-

викликало багато

ВеликОО'о

50-,річ­

ЖОВ(l'IIЯ

Ш! ВWj}lOlrnнИlЧИl1Ш

Тепер

хліборобам

на

допомо-

надіА:дуть

спе-

че,сне

ЦЬOlГO

пере,.:ІО­

НОВИЧ

У'ДaJj}'ниа,а

іпраці.. І

~UH

Gз,муговує.

3н.ШХОДИ'І'Ь

на ре.МОІН'ГІНО­ rrрИlЙІШОВ

зразу ж пїlcля за'кі'нчен'нlЯ бу­ дtВНИІЦ'11ва. Пі.~ПРИЮIIС'l1ВУ тоді В1і.рroЙ л OfГpi6H і

були робі'l1НИ'­ КИ. TOl1ry И приЙ'.няли ЮВaJЛіфіl\ова'Н'(JlГО слюсаря-іН(}11РYlм,ен-

дЛЯ

час І:ван

Orеll1а­

громадсЬа(О.ї

громадськи

ри.га-

іІ

ін,шИl\fИ ТОІВаірwша-

цююTь

ІВИlхованці в ()сь:..'dИlрі'l­ ної llJIКОЛИ· А КТИlВlН О доп()\ма­ rають ба ты\.а'мM В3іЛЯ 3аберeJК­ на, Віра 3а'берrжна, ГаЛИІна К УI3ЬіМИIК. ВіДI3Шl!чаЄТiJСЯ ТУТ і шоф~р Пеггро ПО'лroук, ЯКИИ ро'бwrь КО'ЖІНОТО IДlН\Я по 2-3 J)ейси у С'l'()ЛИlltЮ РЦЯІІСlжаї У'к'раї-

В

ГУСАРУК,

ни.

кореспондент.

І ще одне

бр И1гаlД і -

та,дь'нИlК І. С. Мально.

ми Іва'н Мал"ко' М,ОНТУВ1ІіВ У'С-

за6~зпеЧИШI

'печує висаЮIІИ за:робj.}10К. Він С'та'новть до- ЧОТИlРЬОХ карбо­ 'OOIНIЦЇiв ЩІУJliНіЯ. На збlЩ)аНllі СYlНИlці пра-

ті. 3а ПРИ'llЦИlПOlБЇ'СТЬ і відвер­

С.

Ш)'сть

щоденlНО ВИlкощ"є по д;ві ІЮР­ ми. ВИlС'ОКИІЙ ви,робі'так забез­

РОlбю­

аК'ГИ'ВlіlС'та

О.

Т. ПікОІЖ, М. ,1lи,ЗУ'Н' А. Се.ТЮIJ" Г. ~PYK, О. КYlзьмик, Г. ЧI~fіІЛь, О. 3аlбережrна. .кожна з них

"у ,не ,вmxодиrrь без И()І'О учз,с­ ті.сть ПО'БажаIЮТЬ l\Jо.lе1К!ТИIБ'і.

та

СТОIПРОЦel!УГНИlИ :виосі'Д ро'біт­ НИJЦЬ на. 'p,oOorry. В ла'н'ках ши­ риrrІ>СJr змМ'аlНН, Я за іВИ1С Olкі те,МlПИ і ЯlкіIС'ТЬ збирання. Пе­ 'рец Іве,'\уть 'роuіrгниці М· Шпа!" Т. СТ8цеН!ко, Ф. МfFРІУпеіЦh,

На фO'fО: С.lюсар-іНСТРУ~fеll-

ЩЩі'ГИ1ВІне в цій

чі'ГкlИ'И облUI\. jюбо-

ти і I1Д.alс'ніIСТЬ З\lага:нн'я. На

фото О. і\овзлы')'lка..

(JпещіальНlОМУ сте'lІді ЩО,'І)ПЯ ви-

.+++++++++.+~++++++++++++++.+++++.

oplгalНalMI

ПQДа,ють

ЗlгаЩЗIНИIХ

о'р'r3lНI:заlЦі'Й.

jДИ!j)О€lюці'я

'З8,ВQД'У

то-

C11pa~o­

Ке'ріIВIНIІІ\КІИ

Н3ІП:РИІКЛаlд,

ПОООШІКІОІВОЇ

ме­

ТЗJjiуlр['ії 'РЗІЗОІМ з KO~\lr.'I'eтoM П!lJOф ­ спі,11К1~

J<iIB

са.мі

цех:ю,

зб wр,аlЮТь П'О

cгpa,X)IBaIНlНUO. Д~Я ІВОГО 3іJ1€1Н1З :ванНІ

!НеТ.

ОЧОЛИlВ

чаlOO , М'

А.

cтalВ-

P'Q'60ТИ С11Рахо· ви,діли.~ИI каlбі-

П.

palДY

ГООJOlва

іІ1лаС11\1ас т.

і,

дер ж ЗlВlНlОму

IР'ОІб:'J1КОІМiV

'rQJJOIBa

<~БоIБIриIцыиІй'» calМ

начаЛbJНИ­

mрофrрynО'Р;гіlВ

nИІТ ЗІНІН'Я

JlIяrr ь

ращrоіСІПУ

Лyn<аlШeнJКО

аПР'ИIЯIНIНIЯ.

з 3JIJjKОМ'У

ТIIJМ

з3JВОЩУ

СИ'РСlваl'СЬІКИ/Й,

ЯП{I()JМ'У

по СЛ''у1Ж.бі най,б!іl.ПЬJШе треба д<6аlТИ про

захИlСТ

iHTeff)ЄlcilВ

р06і'l1НIftЮГО

К.1аIСУ, YlХИlJIЯ€1'blСЯ в:щ ОП'РЗІВІІ ст,раХ}1ва,rnн'я. «;Це не нзше ді­ ло!» за,яlВiJJ'Я€ в:lн .

-

ТаlКИМ ЧИІНОМ, хоч пла,1!

шого

'К!ВЗjрrrалу ІВ

наlll'ИIЙ, л,еНl!fЯ'

-

На; це ~1J!laгy. П;РСlЦент

ІП'СІКИ'

,ГClваJ)ИlТЬ

треба ТЗlК, діа

гооПlО!д alp'Ol1B по

ІНа,

і

ПЕ'!р­ ВИlКI()-

заlте з охоп.nен.ням, насе­ ДО1бj)lOlвііЛblНИМИ ВИI,J"аIМИ

Сі'р,аlХ)1ВaJННlЯ

paзд.

ціiJJOМУ

СТЗНОІВИlТЬ

20,3, тваРIІ'Н -

що

H~

все

ДОІ!ЮВ,:ЩЗЧ.

га­

-

ЗіВ€IJ),н"І"!'І!' ОСОlблИlВУ серещ,ньараIЙО:НІН'И1Й заГЗЛb<lШЇ

,Вони

ст,ворені

ЦеН1'ральному

має двигун

по-

до Це

30,8 дає

кілометра можли-

ект,но-кон,етрукторському

механізації

та

сільськогоспод8ірсы<хx

На

причіп,них

може

візках

перевозИ1'И

д()

20 тонн вантажі,в.

в

Нова

,про-

для

бюро

машина

пристосована

безпере,б,імної

будь-яких

автоматизації.

роботи

клі,матичних

в

умовах

протягом всього року.

ЮЇІЛblКості

C1Jp а ,{ 11В аlНlНЮ ма ІЙ­ 115,4, будіlВ'ель 37 !1Ip()цeНtr~B. По

'РЗ\дJrооп'у «Р'У1саlніВ1СblIШІЙ» ри ще менші: 7,2 і, 14.

ці

циф­

Не КіраІЩе с,таіНQlВИіЩе з добро­ ві'nblНIИlМ 01'ра'Х'Ува'НIНIЯIМ жиrrnя лою­

,дей у' pa~,"ax i',I€lHi Що<рса, «Лі:nhtlВСl>І<иlи.». на' МОСТQJЮЇlЗІд:і И2 814, базі Тіресту «С:.nьбytд,», Ценl1раЛblНій СГaJlЩl'l llfТY1'IOН'CI['O ОС:IМ€lНЬНіНЯ, ПМ!\ -3 і і,НШIIJХ ,гос­ щ)щ,ЗJ)<C'I1ВЗХ.

ПРИ'ЧИlна

ЗЗIНlE\щбз,ної

Ірабо'їи б~Й(Д;VlжіIСТЬ кеР':I8ІНИIКІЗВ 'піЩIІІР'ИIE1МЮ"В, У'ClтаlНОІВ і, оргзні'за­ ціlЙ, а таlк'СIЖ В,Ї.дісу'Тні'сть ціле-

IСПjJIЯ!1.I'О!ВЗIН'Q'Ї раБОО'и профо'р,ГЗllІ'ізаlЦ:'Й' по J!lИ'КОНЗIНlН'Ю пастаlНIОіВ ВЦРПС 'v О'Мрщ.з:'ИI профспі~ОІК «Про ~1ЧЗ-СТЬ профапі.mкOlВИIХ ОjJIГЗ­ 'нізацій В РОlбorгі ІПО стра Х''У'ваlННіЮ ЖИ11'ТЯ : мз'Й\на. lР'у';ІіЯЩИLХ».

Ці

ДОКУ1менгти,

зоБО'В"ЯЗ1~ЮТЬ

місцев'і IЮ\lітети ,J!lести ШИlРОКУ 'роо ',ЯIСН'юв,ал МJlУ 'работу по дер­ ж аlВНОМ у С11раIХjlВalНlfFЮ, ВИ!діUJIЯТИ з а'КТИIВУ СlСі,б ДЛ'Я ,р:)50<ти С1'раJ(О­

ВИl\lИ аі!'ООТ3іМ'И П'О С'У'м,іонИlЦ'l'ВУ, О'Рlrа,н'і'ЗClВ'уlвarгИl р,аl!l.И сп'рИIЯIНJНіЯ і Пf1р,ісlди<ЧНО з аlСЛу1Х'ОВVIВ а'!' НІ зві;ги

ЦНlX

palД. Але

кого, наmРWКІЛад,

БYlд~ заlСJ1IYlXОlВуlВl3ТIIJ ГОЛOJВа

КІОМУ

ра;roroaП'у

т. МіIЩЄlНIК{), ЯlЮіlЙ ,діЛИіВ alгeНl а? ..

ІВ

наРЗlді

роб:т­

'«ру'саllfіIвсыкй» нгIВ:ТЬ

не

ви­

фіllliанк:ово-с,тра'ХОJ!lOlГО

З'КТИІВ'У 5ралR учаlСТЬ ГМОІШ oЇiJIь-

К(lва М. КИ1К. з.~азкИІ ІВИС()КОЇ

ЗАБЕЗПЕЧУЄ

ПР()ДУК'ГИВ:Н(jI(JТЬ

СЬ<ІШХ

Ращ,

УСПІХ

ріlВ ПlРОМИКJJЮВИIХ піlдJПIРИIЄМIСТlВ, І!'О­ ,~ави P'06i7lHИIЧИlХ, з3lво<дIсыиlхx і фаIО;ШЧІНШХ К!СІм:т,етіIВ п'рофспі.mки, голови

В

р, а ,д

СП'Р'ИlЯН'НlЯ

оБГClВСlРеННlі

дерІЖСnРЗIХУ.

д.Q,ПОIJl,uді

lВИ1СТу1ПИ­

р.ОЖIН:,ВСI>КОЇ

СіїЛЬіРЩ!LИ

ЛИ'

,гооювз

т.

Литовче'нко,

ГO.~'c:вa,

'РЗ,дИ

апjpИJЯIНІН!Я з за'во'ду П'ОРClШJ<ОІ!ЮЇ MeTaIДy'plГi<Ї т . БезУГЛIІЙ, 3 ЗІВ ЇІд."уlЮ· ЧИІЙ ра<йфі'НlВЇідідіщщ т. Маслюков, c-гафШУ.IЙ' і,нопемт-с<р деРЖIС,т:ра,ху

т. Пантал,ій, ГОЛ'СІВИ ,НЯ С€1МИlПО'.lFк іIВIСblЮО,Ї КИІ

та

рєв

і

331ВОДУ

т.

плаlCiТlмас

Демиден'ко,

лаlСНЮГО

рз,д Сl1РИlЯlН­ .rrтахофзlбри· ТТ .

Діка­

начаЛblНИlК

YlпраlВЛЇillJiIЯ

О'б­

МРЖСТ,раху

Моilсеєн,ко. К,раIЩІІIХ фі,на'нсо'во­

стр,аiJ(СІВИIХ

aJК1'ИlВ і стuв ,н,а,ГСlРOlдж,ен'О

н'а наlра,ді 11і~НlНИ,МИ ПОіДЗ'РУ1н'кас\о!И' і ['1раl\l'атаl~\ИІ Вlпканкому раlЙ'раlДИ Д еПlУТ ЗІТ і,в пр YlдJЯIЩ ИlХ.

З ЗІВ(;:( а f1IИ1Я ІЦР а<Ц :18ІН ИlК іlВ ІР а й О,Н,Н ої іlНl.'lП€lюці,ї Д€1РЖІС:ТРalХУ , a'~t'lHT iIB, ,n,р'О{фспіло'к, З'КТИlВVСТ::В, юєор,іі8lНИ­ ,кі,в

,ВІСі:х о.р'гаlНiза:ціlЙ по.ля,rЗIЮТЬ в ТОМУ, щоб ЗlНачно, поліlПШиtrи ро-

боrrу по добlj)ові~ьнОМ'У' страхуІВ аіНІН'Ю. Н а з аlС іщ аіНН ЯХ міюц еБl!ІlХ 'КIOl\llitreTЇB пр'офсrrіL1JlКИ' -У' наIЙб.лИlЖ­ чі д!ні 1lPеба аБГОIВQРИІТИ< ПИІТЗІ!!'Н'Я '!Ір,о lЦ:еРЖ-ЗlВJн'е Cl'Pа,х\ЛваI!fНlЯ, ДОlбиr­

ТИСЬ,

щоб

коже.н .ЧlЛен

rrроФСпіл­

ЛИІНИІЧ.

рабіlГНИіЦі.

.ш,ціло" цаlВ пона'д 170 це'НТНе<рі,в З3іпашної СУ'нищі.

НnЗillЦіlЯ Іпрroці в' бригаді К. Єів­

В. ЗАБЕРЕЖНЮ:f,

туше'Нlка. Д(І(Jв'іl.:l cyci.:li'B пішов на 'користь. На 300 , процен-

громадський

т·іlВ ВИII\ОЩ'6 деншу НО'Ро\!)' ла,н-

«ве..1111I\оди \fерсыиІй>>..

кореспондент.

Раl.:\іГО'ОП

НАУКОВЦІ- РОБІТНИКАМ АВТОПІДПРИ€МСТВА 3 у'сіх КhНЩDВ нашої країни линуть р3l,щuсні ві,сті,. ТрYl,:j'ящі Р3іПОР'1'УЮТЬ nlj}O но,ві ДОСЯГlНен­

ЧОМУ

,перевшга

цi€ї

но­

Д~HO

ПО

Д8К1ІЛblка ЗаІПиташь,

.готуючи гil~HY зу'стріч слаlВ­

ЧИlИ ІП()lВИlНеоІІ за одну XlВИЛИJНУ

звершення

в

ному Юlвме'ю, з МerI'ОІЮ з~іц­ Не'ННЯ 'І1ВОj)ЧИIХ 3B'JI!31Кi.B ,кафед­ «АВfI'(lМ(lбіUlЬІні

й (}еоое>кlЗ;

пеlj}ЄlБОIЗКИ

рУХу»

а ВГГОШІЛЯХОВОГО БРОlБаl~ське

Київського

іIНСТИ1ГУ'1'У

та

а~Т<ОlІІіДllJ1рИЄ"С'J1ВО

}'клали' ДО«"ОІв,іlj) И

У

ВИЦlКИ'? В одну машину З8ІКла­

на кожне по чотири 1!vд:т:ювіlді, з них О<д'на віі(JIна. ВіДПOlВlіда<ю­

тр УД()ІВlі

ре,щспЗlЯТКОВОМУ Ю1а'га'Н:llі.

ра

І

щ­

ня,

співдружно,сті

ІБ/Заffil О'д ОІП ОМ ОІГИ. lП;рщ~вники кафедри посrrа­

JВИ'ЛИ С()Ібі за lмerгy всіляко до­ IПОМ!М'1\ІТИ В про-ведеНIН,і захо­

та

кер:uзни~ п:ра­

ЦUВНlи:юі'в, Ш1JI\Я'ХOOf с~rUн<l,iріlБ і леюцій В3ЯІІ'и учас-ть у. ni'JQI'o- ~ ТClБlці водіїIВ 11'0 праJВИ~1І.'Х

ВУ­

ЛИl_ЧН:0О10 РУХУ. Особливо дi.яlJIь­ ну Д()ІІJOIМОІГУ П(l,ща:дуть лі,щпри~

ЮіСllВУ в питаlНIІЯХ pe-RТa,бeJlЬ' НО'Ї 'РООІУТИ ПРИ пер~ході

на,

маршрутах нові умови

нд

еКОНОl)rїlчноlГО

1IJлаНYlваIllН'Я orи:.rу JlЮlваIНIН1Я.

зорієнтутваТИ!сь

і

НilIТИJCoН}'ТИ

ІУ;\ІНУ з КНОIПI)К, щО відІПовідає ПРillБ'И;ЛЬНіІЙ !Ві ДП ОІвіді. К(}~НИИ знання

перевірИ1В

на

liіЛЬ:іОХ

CJВOЇ

М3ішина,х.

IПеіре'>вагИі о'чеВИ'дllі в баpa'itUB змеНlШ}116'I'ЬіСЯ Ч\alс

га'т()

склаДalННЯ еюзаlМенів, знаЧІНО ЗРOlffi'ає ,"iUl"KЇiCTh пеРЄIВ,іJ)ЯЮ­ ЧИJX СіВ'ОЇ ~наIННЯ. І, ЗВИlЧаЙIІ(),

заlб~печ}'єтьСІЯ

ПQIВ'на

об' вк­

T~нi'CTЬ. 3 120 ЧОЛОО!ЇіК не DПР1l'lIИІЛ(}СЬ ЛИІШ,е троє· BiДi'di:H­

ні 'ОlЦіlНlК,ИJ ОІдеРЖlalЛИ М. В. I1ри'­ Не!ВИ'Ч, ф. М. ЖУ'РаlБель, В. І. КО' Н()НІНІІК(},

СЬКИlЙ,

М.

Г.

ШКУ'Р(lпад­

Л. М. ПРОВИ:И,

Г. Б.

кООе1!ІКО, В. М. Маlка,Ида. Але

цьому

переДysil'ла

ПМe'J1лива: 'роБO'l'а, ДИІЛИ кращv

на­

яжу прооопраціlВНИ'КИ

тт. Про'вий і К()Jбенко та дер'жаJвтQlыoc!Іекціlя З IБОДЇJmШ

йшло з ДНLЯ .пі~иlСalННЯ ДОіГо-

аlllто[(іРJПРИlЄМ;С'J1Бla. ,щJl1лы'уy до­ по~rОіГУ ПОД<lUlа :~1lJфедра КИlїв-

вору, Вlже З&j)iill3 ВJЩІІО перші ві}~рщ:(ні 'р~зу!;lыатии РОЮOlТИ

СЬКО«'О Ї'НС'fИІТУ'ТУ. 3авrДУЮЧИl11 кафе~раю доцентом Т. І. Г'рін­

діБ~Х 'КІУ.lеIШИlВUВ. ЩоріlЧНО во­

че!lfКОМ була ,прочиrгана IЦЇilialВa

дії паIс3lжwjJIсыоІго'' траНІСПОРТУ

.18ЩЇЯ,

І ХОЧ З0Ве,рм мало чаlСУ :про­

СЖJЛадають

~юза,мени

по пра'ви­

лаос IВ,УUIИШroго ру,ху. ОРlГalн.іIЗОІв УЮІГЬС\Я

ШJlБУ;QClВ'1І1J1a

НI3.

кон-

креllНИlХ

при,кла'дах, орга;нізо­

В}1ваUlИlОЯ

ДelМIОIIJ1DТРУІВ,аюrя

ціалыи'хx

фіЛЬІМ,ів.

3a~al3

1І'рщюють

над

оое­

К(}-

'Сlпеlкції, я'кі: пе'р,е:віlj)'ЯlЮТЬ анан­ Н'Я ;вQIД.Ї'ЇIБ'. У Бро,варському а;в­

ЛelК.ТИIВИ

ТОlпіДПРООМlClJ'ві ЦI>Оlга РQlКУ «е<юзаlмени») були ЗO'ВlCіl~1 не­

РOlООЧИlИ 'ГИЖДffilЬ з ДІВОІМІа ІБИ­

'охожі ІІа МИlНУЛОJ)і'Чlні. Впер­ ше на У юраЇ'ні пе<ре<з:даЧ1lJ 'll'Paна

'B1WI1IiCh

ДНВ

машИ'НаlХ.

8ле:ктро-л.і,ЧИl.1ЬНИХ

пл а­

Н()ІМ пеРеІХаду НІ1\. П"Я'l'иденнИ!Й хїі:\,НИlМИ ДІІЯМИ. А.

БОРИМСЬКА.

ВИlЛ ІБУЛИЧНОІГО руху З.:lїЙсню­

K~I БУ1В У'час.ниіКОIМ, ОдІНОРО з ви-І стра'Х')lВаIНlНЯ.

О. 3е1МJШК, ф. СИд'lJ1j}eRКО, Г. Ру\ба:нка, У. RОС8IШіО, М. Ііу­

НalБМ'ато ПОЛВП!ШИ,Н,СЬ орга­

ДUlЯ ВОДИІВ ,дИIj)е<кТО'­

пока­

ниць <Перед :в змаlгаНllі IВlеДіУТЬ

,виша,ц!КШ, да,вати I\О'НСУ'.1Ь тшції 'з аСТ\ЛПIНИКИ

праці,

ЗУ,ЮТЬ лаН'ЮОіВі М. ОемИlНОТ та ІЛ. ОлЮС&Р~Н1КО. А 'серед J)OIOiT-

дilВ [(о ЗalПOlбiJrаllНЮ аlва'ріЙ'НИІХ

КОНКРЕТНИМ ПРИКЛАДОМ що 'ПOlм,і,т,ну ДОlПо:.юrу

Ризькому

пі,ток КОЖ'НОЇ

сті'ffiніlВіI\И і саrrири,ч;ног() додат­

ДlОЮ ,'(ор)'чИІЛИ К8РУlва'Ги,.

му,

від 2,8 ,годину.

трак1'ОР

ко

ти. ЖЩ~НИИ IНЮlер заIlю'~сыоїї

ІВ,"І\І

на

роботах.

ОВЇ<'NLЮЄТІ>СЯ вИ'кон<rння соціа­ ЛЇlc'ТИЧlНИlХ 3(j1бl)в'язань і, ааро­

Пlжа'3'ни'ками

-

зваlНН.я

кому,ніlС'ГИЧ'НОЇ

IроБOJта

Він

туж,ністю 220 к,інських сил і вели,кий діапазон шв~костей

тракто­

Ми В БРИІГаді М. Се~l'Юll\а. ЛCliНІКооі Г. ,K'P~lK, Г. СОТНИlч~н­

В РOl(}оті. ПО1МУ прwc'воено по­

постаВVIена

«Кіро­

вець-700».

саморозвантажу,вальні

контейнери.

А ВІДДІ,ДКУ Ї'~eHi Мі,ч­ ірьна у РІУзпалі збира'ння , суниці. Ш)JJГОТУ'В1WIИlСЬ ТУТ до цьо<го Вlс~бі'чIНО, т()му і, IBi.:lчу1ва~'l1сыя ВИСОlка ()рг а н1Ї з ОlБа -

заслуговує

'ІЯ

Добре

з

ство-

1'раК1'ор~велетень

вість використовувати його на

ціальні

Н

вИіЙ слю,сар зуcmpічає виео,ки­

3

зберігання

HitCIТь.

GлаВlНИіЙ ювїіЛ~и -

Раl3ЮІ

поруч

Кіровського

ЛеніНГj}аді

Г ЛАСНІСТЬ ЗМАГАННЯ

таГГК)'В<аНlНIЯ, різні заlв,даlННЯ BJIIK'OН)~Ba,B і С/IfJ)alВЛЯlВС'Я З ни­ МИ YlClпішно. НЄlдарма ж иого не ра' з ДИlреil\lЦі'я ЗalВОо.:lУ ,ві:llзна­ чала гра.МОІТЮIИ і пре\lі'JmlИ.

б

забез-

си,дячи

в

11І1110111І11І11І11111111111111111111'1111111111110101110111111101111ІІІІІІІІІШ111111011П1О111О111О1110І11lllUUl.

Фото А. !\оза'ка.

.

та

часу

rруднощів.

::(епу­

таЛЬІНИІка охоче 1 радо,

соломотрус

рили

«ом­

ристом.

нього

обо'в'я3lКИ.

З1lJБ'\JД

з

клавішний

мінеральних добрив дО

ГШНlна Ла'зарuвна ВИІП'ра,ВlДО­ вув ншродне довір'я. Вона

~lе'хаIНЬЧIІИЙ

паралельно

Конcтrpуктори за80ДУ

байном.

ну,

ЩИІХ.

Ішан Малько

рухається

Д,воnратчаста очистка і шести­

Перевезення

рали деШ)''1'atrОМ сі'ЛЬСЬ'IШЇ і ра­ и,ОННОЇ Pa~ дешута'l'hD тру~я­

Звання

то

радян-

комбайна

САМОРО3ВАНТАН{УВАЛЬНI КОНТЕЙНЕРИ

борщі ВИЯlВИIJIИ ЇЙ ,ВИlс(же дові­ р'я і на IМИ1НУЛИ1Х IБИJборах о<б­

татські

І<ілограмів

на 6 К!ілограмів. Під-

ВЕЛЕТЕНЬ

різних

,вер}'н і JIIК шК'ГивН'ОІГО УЧ8J(~НИ· ка гpoQ,MaдcыI()If'oo ЖИ'І"ГЯ. Ви-

с,вої

секун.ду,

зерна

Система KepYlBaHIUI агрегатом знаходиться у кабіні трак­ тора, і комбайнер веде маши­

mа<Хофа;брИ'Ки

В,ИlКОІНУЄ

4

чистоту

Під час роооти

бирач комбай,на автоматично пристосовується до рельєфу поля та до висоти стебел.

зна'ють Ганну ЛазаР1RНlУ Ше­

с)шлінно

вихід

на

ська -

ПefГJ!']В!Н()Ю Діденко вона веде першuсть у соціал'істИ'ЧJIIОМУ

ТРУIДЇвнИlКИ

на

високу

при обмолоті.

солома одразу подрібнюється і складається у велlt1JlЄ3НИЙ вагон-бунt<ер, що

ші за'рубіжні маіUИНИ розрахо-

вані

печують

«Н

08

Е

ж ИТТR»

13 Ч(1РIВIН'Я 1967 раку.

3


ЗА РУБЕЖЕМ СТАНОВИЩЕ В КАІРІ ЗI;:Jазу пЇіС.1Я

ТОГО,

Я,К

п'рези~ент

Г. А. Насер ОГОЛОСИ,В У овоїй IП.РОIМ,Q;ві ПІРО 'B:'.!JJcTaIB~Y, ,в отолищі ОАР п,очались ІН а.родн і lВиетYlПИ і де\ЮНIСl'ра'ЦЇ'Ї. В ІНИХ ІІ'ЗЯ'ЛИ

уча~ть

члени

м·о.lощіЖIlIOЇ

OipiГaJНi­

з щі.ї Арабсыогоo соціаlЛістИІЧІНОГО СОIЮЗіУ, студенrrи, ч,лани 'l1jрофсПі­ ЛОІК, П!ра~таIВlRИlКИ іlНШИlХ версl'В 'населеНіН'Я. ЯК ,ПОІІ'~Д(Х"ЛІЯЮТЬ теле­ графи;і

ЗlгеНіТСТіва,

}1ЧаIСНИlКИ

L/te-

МОНС11р ащій ВItя.виIЛИ Г . А. Наlсеру ов ою піД11РИМК.у . ка,ї росыеe .ращіо OI""OIJICICи.л О

ЛІРО

HacrYiIJlНe

екСГІ'ре·

не засідаlНlНЯ наu:іо,наJlы'и.хx 3\бо­ іріІВ. ~'ci депутати: мають I1jРИlБУ'ТИ !І

будИJН'С1К

паl РЛ3lменту.

,каїоросыеe ДОМJlенlh1Я в

ра'діо ПlРО

наIРOlдlНИ,МИІ

дент

Г.

А.

пе:рetда~l'О

те,

що

J101B,i·

в

ЗIВ'я(3ку

1ВИС1'У'паIМИ

прези·

Hac~p

В/,д,к'лаIВ

заlЯlВУ

про овою В:lДстаIВКУ. Ії буще 'роз' МWН']'ТО' 'Н3' з ас,і'дalНlHi НаlЦіСlнал,ь' IНИlХ зБСlріlВ. Насер за,КI.,ИlкаIВ насе' л elfJH Я Каї'ра, 'збеР'ііГати цїJJiКОІВИ' ТИОЙ опок1ій, Віi/IJбуVlOlСЬ etК!C1'peHe

заlс і'ДalНlIfЯ

У1РlЯЩУ ОАР.

РІШЕННЯ

НАЦІОНАЛЬ,НИХ

ЗБОРІВ

КАІР,

ОАР

10 чер'ВlН'Я. Ра\:І,іо К3Іїра

,р!шу,че

ВVдJХИwlИ1JJИ

В:ідст3ІВ-

Га~lа<JIЬ

Мдмь

Il'резищеита

1( \ '

Hac~pa.

ЕКСТРЕНЕ ЗАСІДАННЯ РАДИ

НАВЧАННЯ

Іді:вчат

к ..lа.си, ПРИ

ПIРQДОВЖ'y'lва~lИ

BO€lH -

!троти Орії .

Р 3ІД а Б езп еюИl ОJliН'ОГOJl ОСНО ПIРИЙlНlЯVlа реЗOJllюu,ію, Яlка 'ВИlма;гає ~ИlКСlна'IІ'НЯ ПQперetЩНіх її резOlЛЮ­ цій I1ІРО ПіIНIШИН!еНlН'Я &QiГ!Ню.

'Н11ІЙ

чаlС

аПОРТИ!!ІН'ИIЙ

зал .

\!айlб ут,нlі l

'наlВчаюrrм:я

У Г)lр11КЗlХ

са' УJo(1.:І.іIЯІ1ІІ>Н'ОІСт і ,

У

СПОіУТИВlН'ИІХ

з

спеЦl1eJХIНOLIIо:гії

B~дe

сек­

3 РЕДАКЦІйНО! ПОШТИ

У

полі й твatрИlНlНИ,КИ.

на передньому краї за врожай, за доста­

ОПYlміковаlН1О

N2 52

го­

«,вIИlЗ\llJКИ переБОЇIн. В за,б~пе­ ЧеаІІН1 ВQДoOю і МЄ\J\,"11роене,ргіе;ю М~ЩDКаIНЩUВ 6удИlНіК'У N2 52, пи­ ше 'Г. Окююта, мають MiїICцe не по IВИlні ДОМОУПіра,міНlНlІ, а' по ВИlНі БYlдтрес11У N2 3 і ши,нqp.e ­ МОО11JЮГО з аIВОІД'У , я'кі вwювiдJно до .z1;ClГOIВopy ладають ,ВОІд.У і мек-

Meкт1jJO­

і 80до.\lереж~ перебу;вають :8 за\ЦовілЬІНIОМУ стаІНі».

аПlраlВ'У

НlЯІ\І,

ЯІКОМУ

отже,

ВОНІІІ

заIКOtН,!Ю

віід керуоочоrо т . Х;р,аМtЧеа'ка;

Ат.

БШI1НИ'Х

ді'в.

,ВИlма,гають

ДОIМО"'Піра,ВЛI~Н1!LЯМ наlвесТIІІ ПОРЯід.Оі< .

і

В,ЖИIВ3€

Це

ЙОІ~О

ШУ1КаЕ

лотрі,бниlХ

СЛУ1ЖООВИIЙ

захо­

ОООIВ 'Ія­

з 01<.

ПО-ЩРУ1ге, ЯІКЩО, будт,рест N2 3 і ШИlноремон:т'ний зано.:! (ідИIРек­ то'l> заlВQДУ т. Щер6а,к) і HaдakIDЇ

не б у,д:УТ ь заtп:ClВОI1l ЬІН'Я1'И вимог ДО!МI()'У'ЛIр.авл.і;rня

ми

ВИlмо'га'Ми

СТО'ЯТЬ

то' газета, змушен,а пось

до

цього

з аl!{ ОН'НІilХ (а

за

ци­

120 cLмей) ,

бу.де ПQIВеріНУ­

п",та,нWI .

ВilДIНOOHO UНІШИІХ IН.ещооїІКіІв т. ОКlСЮlта П'овіідіOtМJlIЯЄ, що Т. ХIР аl~IIЧ €iИІК а з ОІб ОIВ ' яз alН о до 1 л ИlП'ня : вст а'НIQIВ ит и' н ед ост аІОЧ і ШИlбки і пл афClН'И , ДOlБИ7Иая закі'Н­ Ч€iНJНЯ ОМЗUIJна'IІІIDЯ сиcrеми ЛOlДа'чі гаIРЯIЧQ·Ї ВQiдИl (згї.щно rupoeкrry), сплаllfу\В,атИ! теРИJТорію і ОРl["аlнirз~­ ваlТИ меIlЖaJНЦЇJв бущlilШ<iY N2 52 на ПРОівещеНlН'Я робіт по ї,ї 6ла­ ГО}'lC11РOlю, ома~нати смітreзбі:р­ НИІК і забезпечцти овоєчасну ЙОГО ОЧИ'С11К'V,

N2 4, 8

rrер,естмиrrи

і

24

пі.,дiJ1' ОІГИ.

I<ІВ<І'РПllра ,х

ви,рощу­

тисяч

9

років то­

охоче купytВали їх. А п.рощаю­ чись, просили Гусливого частІ­ ше заїжджати. Щире спасибі вам, товариші з універмагуІ

П.

ФЕСЮК,

ринами стали собакн й олені: їх

людина

20 тисяч ідуть

ліття ми шої

при,ручила маііже рокі,в тому_ Потім

вівці

чи,нається

Їх

з

«стаЖJt

восьмого

ери.

А

добу

вже

це

-

далі

велику

сталося

дозволю

брати

Відомо, що містить в собі

світовий океан колосальні хар-

ресурси .

Нині

розвиватись

почала

і

морська

фармакологія. А BriM, ідея ця не но,ва. Ще стародавні греки

торф, як заберете на машИJНУ

Сучасні б

u

морських К6НЬЯ,К засіб проти

меди,ки

-

навчились

.

видо увати з ГОЛОТУРІЙ речокош~в~ я відмовився. Чи по~бвину яка затримує а то й 0"1 п'ять брилІ так зустрІв ' ' l ' ' " ... ні до сказаного коментарі про· . ' мене начальник дільниці. ЗОВСІМ зупиняє РІСТ ЗЛОЯкIСНіде дітись -

ний

був

просити

і я вимуше-

ПОСТОРОННЬОї

те, ян ЗI\1С'liрічають відвідувачів J РОЖІн!,всМ\1 торфовики?

допомоги, щоб викинути на ку30В тІ брили. У торфі, який

М. ШВАЧКО, пеосіонер, майор у відставці.

мені

' С.

видали

і

який

я

при.віз

(М.) НИ'Х

22.00 перемСП'».

гр аіУl а,

~I(a.l~~a"p

ВІВТОРОК,

13

ЧЕРВНЯ

Перша програма. 11.00 - Теле­ .в'ізііЙні вісті. 11.10 ",Пі,ВідеІНIІІЮ!Ю l(ооь1'МОІІО». Те.леВlі.зdИ'ниlЙ ф:JlЬіМ. 11 .20 - Ш'І(ОVlа Clпортсмена-[JОІЧаl1"­ К'і,!щя. (М.). 16.&5 Нашаl афі­ ша . 17.00 Для ШlКОJIJЯ1рів" «Ф13К}VlЬ'Г-[JIРИlві'l'!» . 17.45 «ДilК і ЙО-

ТеXlIfOJl()(Гі,я

муаИlЧ' Про·

18.00 -

те,лебаIЧeНJIIIЯ.

діРу1ГОТО

мета.';,В.

КУ1рIСУ.

«Обробка де­

та,1ей на Щ1,іФу 'ВЗ L1ЬНИХ та фре ­ зе,РНИIХ 'ВeJ;JICТЗlТаХ :t . Вища мате-

маТИІКа. "::ПСl.1lві'ЙlннlЙ та ніЙlНlilЙ kнтепраЛlI». (дві

К'РИlВОlЛі· JlelКції).

«Друзі і РОКИ». ф : лы•. (2 сері я) .

19.40 Н:'Й

СЕРЕДА,

В

сеРЦІ'

-.

МІКСИНИ

тихо іі

з,на шли

хімічні сполуки, які лікують ~epцeBY недостатність. З рибиодержують

речовини,

• • • +~++~~+.

(М . ).

,lfаlвчаJIЬНОГО

стущеllJIТ:1В

пухлин

Іжака

Друга програма_

Для

них

океаНСЬКОI

Сем ИПOJI КІІ.

+++++++++++++++++++~~

Ху,;JlОЖ­

14 ЧЕРВНЯ

«HoKTJQPlH». НооиlЙ ХУlдож'ні,й фіLII'I>М. 19.45 !ljporpа'\Іа, П€lре ­ дач. 19.50 «З:'рIКИ lОтоола.ві'ї». філы,-IкоІнlцер'т• . 20.30 ДJIЯ ~ю­ JIIOtдi. «У нас в ГОСТІЯІХ «Те~НИlка' МОІЛctдJeЖ:.t» .

К \-іР'СН.

Ма1'ем а'l"Иlка .

«ІПаліт·ра». (ОКУJlЬJIТОР К. Бє'ла­ ШОlВа l ). 18.1 50 «Ува,га! На, по-

«РазОІМ

реві

-

з ФраIНЩУ'3Ь1КО,Ї МОІВН». Х:lМі'я. «Роо­ ЧНlНИІ». 19.45 В. ПaJН'OiВа, «Д :l&чата». Тмеf!lі:зі:йIНІI'Й ооек­ таIЮЛЬ. 2:1.00 доI< J'I.\lelнталыwй

Ж'НИlВа».

19.00 -

ТИ1іКід!ЖЬ

г.Р)'ЗИlИ!CЬК'OJЇ РСР у MoCJКВ1.

"21 .00 -

(М . ).

ДЛІЯ юнацТ!!а. «Ш УlКаlчі,».

М~'J3ИR'на

КОіМIПОLЗнщі~ .

Літературно­ (М . ).

17.30

ClНаlЙстаlрішИlЙ в КJ;JaIЇlНi». (KID" ЇВСЬіка.\І'У l'ра'МlВаю 75 ,pOK~B).

18.00 -

Те.лев іЗфЙlНlі B~Ti.

18.20-

ва .

«Що

l'реба

м.

Бровари,

вул. Київська.

154.

ф іVlЬо.\І.

«НОВАЯ ЖИЗНЬ:. оргаlН Броварского районного ко,митета КП УюраИоНіі и рt3ЙQНlНОГО Совеі'а депутатов г.руДlЯЩИJOOЯ Киеюкой об.части.

ТЕЛЕФОНИ: редактора З-82, ЗВ<':ТУ'lника редаКТОіІа, відділів: партіііного життя, масової роботи та промисловості 4-67, сільськогосподарського відділу і гро­ мадської приіімальні «Київської правдна 4-47, lІідповідального секретаря. редак­ ції раііонного радіомовлення та фотокореСПОИ)l.ента З-18. ІНДЕКС

,...

61964.

Газета ВИХО,!l.нть у вівторок, четвер та суботу.

......................................................................................................................-................

Брова,рсь.ка .щрука.р1іЯ, Киі.всЬікоі облает>і, вул. l(иIіВCJ.Ка,

154.

Гe<JjОIЯIМ СIІ!В3Jша» в ИlКаlpб у­ вана іНа ПaJМ'ЯJ1Нl~КУ. НИlЖ"Іе Ha.Be~eoHO (O.'llHa; 3 piH~K в мИ є та

Тen-ефоа

4-57,

Зам .

2533-5910,

MQBa В. І. ЛеонІЇ'на: на' Й!БІЛИlClY.учіши!Х crroЇlcТОІРЇЇ ЧермнОІЇ Ар­ П'()lВlна, рішу'ча і Ha~­

звИ!Чайно ill'ВИД'J\A пе-ремога, $Юка здоб)'rI'а 'Над ВраlНгеЛelМ » .

.! . ._.

Редактор

6.

ФЕДЯИ.

.,;o.,." ... ..:-_ -..:- ............

~

БРОВАРСЬКОМУ

,

ЗАВОДУ ПЛАСТМАG ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ на ПОС1М~НУ роБOll'У:

апарат,ники,

учні

апаратника,

ливарники,

учні

ливарника,

пресувальники,

учні

пресувальника,

вантажни'ки,

слюсарі тока,рі, учні

по

!

ремонту,

токаря,

фрезерувальники,

учні фрезеру'ва.1ьника, ком'іринкн, водії автокарів.

ВСТ)I/JIН'~

1'11' 11 . . . . . . . . 111 •• 11'111'''' 1.1.'.11 , . . . . . . . . . . . . 11 1.1 . . . . ае ........... ае ........... аа, .......... ' ••• , 1.11 .. ее 1'1' . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

НАША АДРЕСА:

Ч(!ІClТЬ Ге'РОЇ-В 15 J,нlзенісы()оїї СИIJI,ашlСfМО'Ї ДИ'ВI'3Il . « {jJIalВa

ФраlНIЦYJ3Ь1К1а мо­ знати'

найбагатшою

у м:іеЬ'I\.О'ХУ DItBepi МИlКО­ лавва 001'aIHO!ВJIe.нo. ООеІЗІЇlcх 'на

«Ptoзв '.яз y;вalН­

НlЯ ' IJ€\;:І'іВtН{)ІСТЄ\Й,» .

і

людства.

героїв Сиваша

Ж'V'РIН1а.rl

Перша програма. 16.4'5 ...... Н3Іша афі'ша. Iб.50 Для ШК!ОІЛЯIР'і'в.

що через де­

На честь

2.1.30СТСIр 'IН'КИ' З опер . (Софі~). 22.00Ша ХіОІВИIЙ а ..1Ь1маlна 'х . (М.) . Друга програма. 11 .00 ТelЛе­ в'!Із.;IЙlНі вісті. 101.10 (~КаЗіі(а ліСУ». ТelЛelвіЗ :IЙIНИIЙ Фі.1Ь1\I. 1,1.20 Кі'll'СІЛ('\~т()ріIЙ ~Коло-с». (М . ). 18.00 - , в еф 'I;J і телевів і'ЙJН'і пїiдlГоітOВlч.ІЇ

ГО к і т». МJVIЬТНlrr.ліlкаці,Йu-lИlЙ фМЬІ\І. 18.00 - ТмевізіlЙlНі вісті. 18..20-

З п:юн'ею».

«аптекою»

близько

облисінlНЯ, а попіл крабів для лікування від сказу_

на пункті видачі.

ви~лючено,

найбільшою

тисяч років тому.

Щоб ДОВ3Jнтажити машИJНУ, згадаІНИЙ вже начальник пропо""" й нував "'l'а'l'И ще мокрии тqpф. Звичайно, від цих «роз-

Тоді

Не

який час с.вітовиЙ океан CTatle

ху­

фОПіДПРИЄМСТ1Ю, щоб придба'l'И палива. Прибув, виписав, заплаІ ось я

тиків.

люди,на

рогату

радили попіл ків вжи,вати

-

по­

тисячо-

додому, до 25 процентів гру,нту. Нікудишнійl

тив.

ТІ, щО ростуть В Саргасовому морі, стали хорошою сирови­

до нашої ери. За ни­ свині: 6500 років до на­

приручила

8

я~і вгамовуЮть біль. Водорос­

ною для виробни,цтва антибіо­

Му.

тра,вня я відпрaJ3ИВСЯ з транспортом на Рожні,вське тор-

23

не­

I1роші,

Хіраl\!lЧеНlКО хаlЙ вже

ПlРодавець Микола Трохимович гу;сливий . 'l»уд1В1НИJ(И радгоопу

Цими

мешюшщі

IПVlаlТЯТЬ

на­

водій­

Називається... торф

ДО,МО'y'lrrраіМiJн­

3

прохолодні

привозив

-

голова рomТК6МУ Ірадгоспу

людей.

'ЯІК баlЧllІМtO, у віІд,іJOtві.ді є ОПlI}Q­ ба пеР'eкLЛаlСТИ \всю віIlljПОІІВ~да~lЬ­ HilC'Тb IНа. БУЩ'l1Рест N2 3 і ШИ1НOIJ)е­ ма,ють

ткаlНИНИ,

тощо

майже

швидко

Л'И'СТ

це IПQВЇідОМИlВ Iре,д.Зll<lЦію в. о. )юви міс~ра~и ї. OJocюта.

Але ж

пої

почали

ЦІкавого

Наііпершими свіііськими тва­

Багато товарів першої необ­ хідностІ трикотажнІ вироби, хіДНІІ

ся,

чові

по В~Vllщі ГМШlНlі!й м. БtiJ'OВа'рilв . Цей ЛИІС1" обгOlВOре:но на за.сі ­ ,дalНJHi ВIiКОНIКIQМУ мі'cырatJl,и'.. Про

заlВІСЩ.

Броварського

YHi'B~pMaгy .

« ПлосківськиііJt.

багато

Під таким заголоiJoКОМ 20 l'рав· 1007 ІРОІКУ ІВ ГЗ1зеті «Нове

МОІН11НИlЙ

автокрамниця

пересувна

кується

оНlЯ

ж

провідала

люди

СВІТІ

вати хлібні злаки? Виявляєть­

ну подІю, про я~у тепло відгу­

товаришу Храмченко"

r,РУIП!t мешкаlнщів БУ'дИl~У

дннми нас

ток. Я хочу розпов,істи про од­

"До вас питання,

Коли

ПО.JIІ

.

..

у

АВТОИРВИНІІЦИ В

І нар­

б} ДИІН­

.1ент сфот{),nра'Ф)lвгIВ ЇХ п;іl.:! Ча'С переlPlВН . ПраIВЦJ\Ч вго'р: аКПIIВ­ ні учаС'ННIКИ Х}I:lОЖНЬОЇ С3l\юсдіяIЛЬ­ HO;~Ti учиm~ща КОIМIСClмольці (злі­ ,ва нап'раво) Лn:~ Люшина, D.leС Я Скарбарчук, Раоіс а Федюкевич і ВаСIІ.1Ь Си,вук. Фото П. ЗіДОI;:ЮВ'ИlJJа (ФО'ТОIХlро,ні:ка РАТАУ)

ВИКlла,-

Відпові.дальниЙ період настав в житті трудіВНИJ\ів рад­ госІ1'НИХ ланів період догля­ ду і вирощування сільсь:когос­ подарських культур. Тепер майже все працездатне насе­ леlННЯ вийшло в поле 1 ме­

багаТСI:~ВZIРТJIiРIН О,ГО

ку на оtдJні,й з ,ВУ_l :'.'ЦЬ Clб.lас ­ ,Н СІГО ЦfIНrr'р у . Наш фото коресПOlН­

ЧервО1НИ'Й !ljpalnOiP Рщди MiJнїCТ1pilB Y~GP. На фото (л іIIЮР~'іЧ вгорі): у Оід­ IНQlМ'У З учбаВИIХ КІЛа-С :IВ. ЗаillЯТ­

тих, хто БQpoтьБи

~"

ДіJl'Я'}{1КІИ

НИJЦ'г.в,!1

ХУIДОЖlН'ЬОЇ

Тому В цей час дуже важли­ ве значення має турбота про

1І0ВОГО

1· роенеріГі!Ю.

Bi.rlb-

За дoq)}е ПОСТ3ІВЛСН>У уqбову, ,В'ИJро6нИlЧіУ і ВИlХОВlНlУ роботу 1)1ЧИ­ mт.цу 'недаІВІНО вручено п€'рехі:ДIIШЙ

ТОІІлярі.

~.ІЯ~1Иf

,було

дач УЧИ.1И1ща В. Ф. Ничепорук; ~CJИ\3ІУ l1>упа майб'y'lrrіі,іlХ !Ма.1,?tP:IB (злива наlп,ра ,оо) ГаlНlна Пецеру, Мщр :>я ДідОвець, Ні,на Кобилянська, КатеРИlа а Дов­ гань, ГаIНІИ'а КаptПюк та НаіЩія Тар,асюк. ВСІНН Пірохо.дЯТЬ ви­ ,РClбнИlЧіУ п' раll~ТИIХУ 'на бущіlВ­

б)lдіIВе.льнИlКИ

Х3Jнtзатори, і овочівнини,

ЖШf'l1Я,»

і

цро­

лаlБOlJ)атqрії, ка,бїIНети. УЧИI.lищі є клуб, ~дальня,

, велИКIІІЙ

ТЯ

БЕЗПЕКИ

що 3іброй,ні СИЛИ Ізраїлю, нех1'У!Ю­ чи Iрезмюц:ІЮ Ращи п'ро rцpИlПи­

ні ;ДJі ї

ЮlНЗlКlіlВ

poIBeJi1cыкмуy

Фес іlЙ!НО-Т€iХ:Н ! ЧНСI\IУ УЧИіЛищі .N2 3 CTBCI;:H~HO ХОФОJillі )lМ,ОІВИ . До їх nlQlCJIYlr добре обл аі:ІіН аlні учбові

НЬЮ-РЮРк. Раlда Безпеки ЗІНОІВУ зіlбралась 9 че.РВ'Н'Я дlЛЯ об­ 'ГОІВСІ;J ШІН'Я с1" 2IНО:ВИlЩа· ІНа, БлИlЗЬЛЮ­ МУ Сход і . Цього раl3У аКЛНlкаillillЯ eКJCT'peHOIГO засitдаlИlН<Я Ра.дн ,Вliма­ гalВ УР'М Сі,рИ У '3В'ЯIЗІК'У З ТИШ,

,неНlНIЯ іВQІ1Н!Ю,

у

~і я'х.

ЛОВ :ДО\ШLIIО, що Нзц:(щаЛЬІН'і' збо · ІРІ! ОАР на на\д3ВИ,ЧdJЙlНСI~1іУ засі­ дalНlH,i

Д ЛЯ

М.

ЗlБерт атнся 0818' аідРесу : Б'РQвари, П!\)О\lіВУЗОЛ, з,а'вод

----_.......... пластмас .

,

~~~;~~~~

КмектиlВ

Y1Н1:.B,ep-мalГ,y

Cbl<OIЇ >ра!ЙСПQlЖИВІСПЬлIКИ JlJOЄ' глибаке

IQП,ilвч,уття

Б!рOlВ3ІР' вИСЛ'ОІВ­ ди,рек­

тору Лобко Георгію федOlРО­ В'ЮЧУ та Лобою ОЛЬІЗ'і Володя­ МИlрl;ВНі

з

ПIРИІВОЩ'У

смерті

баТЬІКа

ПРОЦАКА Володимира

Івановича.

їх

71 номер 1967 рік  

71 номер 1967 рік

71 номер 1967 рік  

71 номер 1967 рік

Advertisement