Page 1

ПОВІДОМЛЕННЯ

~

Завтра

ТАРС

-

~

!ГА3ЕТИ І ЖУРНАЛИ

І Вітчизни!

В

ЦЬОМУ році l1е.ре.)tПлата нав.сі пе.ріодичніВИДlliН-

лкm~и розстрочками заима­ ти,сь ,не БУ'Дel'llО». На жаль,

ня про:вадиться бе'з обмежень. ТО'МУ цЯ віЩ!Іювїдаль'Напартійна оправа роопочалась раніше. 3 1 ЛИlflНЯ була орга'ні'зова'на переWIлата в :розстроЧlКУ на пі,щпРИQмствах, 'в уста.новах і

ніхто з учасниківзбарів 'не j)о.з'лClНИВ Т. Хомичу помил'коB!kTb ЙО-ГІ} думки. З шршоговересня поча'ВlСЯ друтий ет3ІП маСОІВа передплата на газети j журнали 'на

УЧlбових ,закладах. Н'К же праведеН0 перший еташ передплати? Можна 'на-

pїJК. Особливість передплати ПО-ЛЯlгає JI ТОІМУ, ЩО В цьамуроці С'ТРClК її скоро-че-

звати ЧИlмало первинних тар-

ний на мkяць, JlКЛіО'Чаючи ,всі

1966

тіЙllИХ о,рга'нізацій, які, іШИ-

вида'ння, в тому числі і на

раючись на числe'll'НИЙ актив, на !I1POiМ<LДCbKicTЬ, задо.ВОЛЬНИ-

рай{),нну ГaJЗету. В()Іна буде ПРИlпи;ненана місяць рані-

ли зрослі ,запити 'р()біТ'НИlківна

ше -

зал~~ет~нп

~~WMMbC~i,

газети і журнали. Це: завод 'КОН.струкцій

~ОіМ~Л~П

(I1p(}MaдcыIii

'РОЗ-

IПО'ВоСJOIДЖувачі преси Л. РИ!ба:к

С~путник виведеио на орбіту з параметрами: початковий період обертання 89,6 хвилини; максимальна відстань від поверхні Землі (в апогеї) - 319 кілометрів; мінімальна відстань від поверхні Землі (в перигеі)212 кілометрів; нахилення орбіти 65 градусів. Крім иаукової апаратури, на супутнику є: Радіопередавач, що працює на частоті 19,995 мегагерц; радіосистема для точного вимірювання елементів орбіти; радіотелеметрична система для передачі иа Землю даних про роботу приладів і иаукової апаратури. Встановлена на супутнику апаратура працює нормально. Координаційно-обчислювальний центр обробляє одержувану інформацію.

і Т. Тарасенко), фшбрика .верх-

'НЬОГО

дитячого

трикотаж'носо

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

них

11 ВЕРЕСНЯ

11165 2

Ціна

ОРГАН БровАрсы(гоo РАйОННОГО І(ОМІТЕТУ

ПРийОМ У ПОСОЛЬСТВІ

СОЦІАЛІСТИЧНОІ

РЕСПУБЛІКИ

одягу ,(Фо Бой'Ко), БМУ-2 ДQoМ пе.р!щплати. Для ць()го (Т. ,Безсмертна), комбінат ко- І слід lВикорwстати всі фOjНIИ і

га'Нізац.іІ

оприяння

ливаРНО-'ІІірокатного

31l1ВOдy, райо-б'єднання «СільГОClПтехні'ка», Центральної ,1\0слідної ,станції

ШТУ'ЧНІ)ГО

Qtci-

,меlНін:нясільсьatогосподаРСІ>КИХ

білыше турбувались ра3Гl)ртання атітаЦі.ино­

TBapWH щю

цреси вра:лгоапах і шахо-фа.б­ РИ1ках, органііЗУ'Вати ПУНКТИ прийому lПереitПлатина під­ IПРИвмJCтвах,

ширше

просто неможливо !Знайти лю­

ди'НУ, Jlкаб 'не читала· :газети чи журнал~, 'не була 'Зв'язана з 'нашою пресою. Газети, жур­

вість

налИl

кожному

neред:платити

більше вща;нь, які його цік&в­

JJЯТЬ, IІІО'l1рvбні йому. Алже 'ПлатИ'Ти 'За ,НИХ BtH буде 'неві'д­ разу, а IроБИ'Тиме декілnка внеаків. Іншої ду·мки З ЛРИ'" воду

цього

f'олавни,й

тер

раДГI)ОПУ

,бухгал­

« Бо-бри.цькиЙ»

К. ХОМИЧ. «Ми, заявив вііН на партійних з60Рах, ні-

щора3

ширше

ВХОДЮЬ

жИ'Ття наших людей, стають найкращими. по,мічниками і іПОIРаднИіКWМИ 'В труді і !побуті,

в 'гopoм1i>дcыомуy жИ'Тті.

Отже, о,рганізуЄ'Мо справу 'Гак, Щl}б до 25 листа.па.да ус­ ПDШНО провеС'ти ш~редпла-ту іПеріQДИ'Ч'НИХ ,видань на 1966

~~

СIЛЬСЬКОГOCnО­

Чаушеску CbOrO)ljHi в ПОСО\lIЬ­ стві срр в СРСР ВJlаштува.в I1РИЙOlМ з нагоди офіціальнQrо візи.ту в Рад'ЯНСblКи.Й Союз очолюва'ної ни'м tIlзртійно-уря­ дової делегації Соціалістичної Реопубліки Румунії. На п,ри.йомі були това·риші

дення РQбіт. Втратив хлібороб

стрів

СРСР

О.

М.

КОСИІГЇ,н

обмі·нялися .промовами.

!

виробництва є не­ своєчасного прове­

обхідність

кращі строки на збиранні вро­ жаю чи боротьбі 3 бур'яна­

ми і вже знай, що доброї долі плодів рук твоїх не до­ лічишся. Та чи не в найбільшій мірі це агротехнічне правило сто­ сується посівної кам'панії. По­ заторік, наприклад, сівбу ози­ мих

ми

дещо

1атягнули,

то­

му й зібрали тільки по 14,7 центиера хлібів з гектара. Для одержання цьогорічного вро­

предста,в.ництв,

'ний сек.ретар ЦК ркп Ніко­ лає Чаушеску і член Президії цк ~ПРС, Голова Ради. Мі,ні·

жаю

ми

посіяли стислі

більше старались і

жито

й

строки.

вилипосі:ви.

_

--- ...................

пшеницю

Весною І

ось

зібрали на круг по рі,в озимих культур.

в

піджи­

результат:

20

центне­

................. ---

МІНськ,

9.

(ТАРС). Сього­

том

ЧССР

дні в СТОЛ\l1ЦЮ Радя.нської ,Бі­ лорусії з Горького прибула.

ним.

пщртійно-деоржавна

друзямИ!

делегація

·Соціалістичної

РесПУ'бліlКИ 'на чолі з Першим секретарем ЦК КПЧ, ,пре.Зltден-

Разо:м

А,нтоніном

з в

Новот­

чехословацькими

Ігості

до

трудsrщих

Мі,нська ,прибули член Прези­ дії ЦК І<іПРС, ce~peTap ЦК

КПРС М. В. Підгорний та

UH-

ші р,аДЯ'Н(:I>КЇ офіціальні qcоби.

1:1 Трудівники сілЬ'Ського roспQДарс11Ва !(агарлицького району І(иїВСЬікої області два роки тому розробили конкретні заr ходи по збільшенню ВИ­ роБНИlЦ'nва.і продажу дер­ жа,ві .зерна, ЦУКРОВИХ бу­ ряків,

іншої

м'яса,

молока

та

про~,кції. Цей ло­

ЧИJН було сХ'валено Цент­ ралынмM

Комітетом

!(П

УК!раїIНИ.

та

Ьнших

культур.

План

продажу хліба державі переВИlКонаоо. Господар­ ства району достроково завершил'и річний пл,а,н прод3!жу державі всіх ви­ дів IfIродуктіlВ тваринни­ цтва.

ПeqJетворюючи 'в жит­ тя :рішення березневого

року) Пленуму ЦК КПРС, ,колгоспники і пра­

(1965

ціlВНИКИ радгоспів району пі,двищили культуру зем­ леробства і тваринництва.

В еередньому 3 геКТ3ІРlа посіву зібрано по 31,9 цеН1'нера зернових (без КУКYlруідЗИ), в тому числі озимої пшениці -

Трудова перемога кагарnичан цеlfIlнера. Вирощено та­ кож високий врожай цук­ рOlВИХ буряк~в, КУКYlрудзи

по

центнері'в, гороху-по

36

30,2

Шостого вересня пр ед­ ставникИ' !(агарлицького району доповіли Цент­ ральному KOMiTeтOlВi КП України j Уряду респуб­ ліllШ !про уоnішне ВИJК{)Інан­ ІНЯ 'ВЗЯТИХ зобов'язаIНЬ.

В розмо:ві

3 предста!В­

сердечно 'поздоровив всіх трудящих !(а'гарлицького району .3 досягнутими ви­ значними успіхами в роз­ витку 'кол'Гослного і рад­ гоопного .вироБНИЦ1'Ва, з дострокови:м

J,\иконанням

зобов'язань перм держа.­ вою 'По продажу сільсько­ господарських продуктів і побажав Їм нових трудо­ вих

звершень.

В розмові, яка !Відбула­ ся, взяли участь товариші

!(альченко ,Н. Т., Ко:мяхов В. Г., Дрозденко В. І., а 'також голова Київського облвиконкаму т. Стафій­

ЧУІК І. Й., ceJ<Ipeтap Київ­

НИlкаlМИ району перший ce~peт,ap Ц!( !(П України

ського

товариш Шелест П. Ю. від і:мені Ц!( !(П У;країни і Ради Міні'стрів УРСР

канських і обласних ,газе-

обкому

паРТll

т. !(обильчак М. М.

9

вересня

в

республі­

ПОСІЯНО.

Вчасно і високоякісно вели

також

весняну

про­

посівкам­

панію. За це на день механі­ заТQра нашому відділку ди­ рекція радгоспу «Ве.ликодимер­ ський» та робітничий комітет

профспілки

вручили

;перехід­

ний Червоний прапор. Не про­ гаJlЛИ кращих C)lpOKiB і зараз. Бригада меХ!УІізаТQрів, яку очолює Григорій Феодосійо,вич

Рубанка, порі'вняно рано зібра­ ла попередники ку·рудзу,

люпин і ку­

-

рано

зорала

грунт.

Ми навіть дали можливість грунтові добре відлежатись, тобто визріти для сівби. І вже сьогодні з полегкістю на серці маємо. право ра.пор­ тувати: вчора, 10 вересня, ,віддіЛQК закінчив посівну на всій площі. Жито і пшеницю на зер.но сіяли у двох на­ прямках. Насінна пшениця «миронівська-SОS,.. До речі,

засія'в всю площу один агрегат

Чехословацьні друзі в Мінсьну

ЧехословаЦI>КООЇ

~

го~овних особ­

дарського

акредито,вані вОРСР, paAsrHСblкі та іноземні журналісти. Під ча.с при.Йому Генераль­

в

ЗИМІ

го Комітету РУМУНСЬКОЇ кому­ ністи'чної партії тов. Ніко.лає

дипло.маrrичних

В 'Наш Ч<IJC 'важко, а 'то й

БІЛИ серед ~РУ'дящlflX. Передплата !в РОЗlстрочку­ ,нова форма. Вона дає .МОЖЛИ­

з О ДНІЄЮ. ливостеи

9. (ТАРС). Гене­ cet<peTap Центрально­

IJЮВ rnїlнші офіціа.льні особи. Н числі. !Гостей були глави

грома.дськkть до ціі>Ї ·аправи.

маеової і рм' яС'нювальної ро-

РУМУНП

Л. І. Брежнєв, О. М. Косигін, О. М. Шеле.пін, Ю. В. Амро­

залучати

О..,

РАПОРТУЄМО:

МОСКВА, ральний

розповсюджен.НЮ

КП УКРАІНИ ТА РАйОННОІ РАДИ

~~~~~~~~~~~Д~Е~П~У~Т~А~Т~I~В~Т~Р~У~д~Я~щ~И~х~I(~И~ІВ~С~Ь~І(~О~І~О~Б~Л~А~С~Т~І~~~~~~~~~

за хо-

за'со6и пропаганди бесіди агітаторів, статті в стїнгазетЗJX, ;матеріали мkцевQIГО радіомовлення, !Цо6ре mоставле,ну рекламу і індиві'дуальну pooOr ту з l1ереitПлатниками. Треба WКТИlВізу,вати діЯJl",ність рад

коп.

!

nропа!ганди щріодич-

,мунальних пї,дЩJиєметв. ці та )нші ,КОІЛекти:ви одеРЖУІВати~ МУТЬ в на,сту,ПНОМУ році понад 11.100 при.мЮрни;ків різних видань. ЦИфра ця була б значно більшою,КОЛИ ,б партійні ор-

р.

~

~~М~П~

.контроль

26-1

СУБОТА

,видань, за.бе.3'печити по-

ВClЯlк.дffiНИЙ

Рік ВИДd.ННЯ

.N! 71 (2338)

Оj)ган.ізації 'взяти в свої руки

справу

.

ПОЛ ЬОТІ

\"-~.'~.~--'~'~'---'~~'~'~'~'~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.

25 листопада. зобов'язує партIИНІ,!

Це

85 '. »у

року.

вірним

І захисника,м

осмос-

На борту супутника встановлено наукову апаратуру, призначену для продовження досліджеиь космічного простору відповідно до програми, оголошеної ТАРС 16 березня 1962

танкістів

~~-~ ПЕРЕДПЛАЧУИТЕ

К

} 9 веj>есня 1965 року в Радянському Союзі п'роведено ( черговий запуск штучного супутника Землі «Космос-85,..

День

•··..- ..-··-·--··· ..·..·........·....: ..····-·.......... 1 Слава

с:с:

вачі

Андрій Семенович Гри­

-

кун, Сергій та

Петро

При

Прокопович Хомич

Пантелійович Лучка.

нормі

гектарів

27

засівали щоденно по

Ук­

раїни і Раді Міністрів У;РСР та привітання Ц!( КП Украї'ни і Ради Міні­ отріlВ УРСР ,колгоспнИ\К3іМ і колпюпницям, робітни­ .к;а:м і робіllНИЦЯМ радгос­ пів, спеціалістам сільсько­ .го господарства, всіlМ тру­

дящим !(агарлицького ра­ йону_

(РАТАУ).

вони

30-40.

ці вдень сіяли, а ввечері на­ парник Кузьмика Іван Якимо­ вич Демченко «ви,прягав» трак­ тора і переїжджав на друге поле орати на зяб.

тах опубл іков а'Н о лист l1рудіlвників сільського господаРСllва Кагарлиць­ кого району ЦК КП

з трьох сівалок. Командир екіпажа воді'й «Т-74» Мико­ ла Тимофійович Кузьмик, сі­

По десять

гектарів виорює він за нічну зміну! Ми маємо вже 80 гек­ т.арі!в зябу з планових 450. Крім машини Демченка, на оранці зайнято ще дві. Багато робіт у полі рання

ка.

картоплі,

Трудомісткі

зби­

-

овочів,

роботи!

оран­

І

всі

вони не ждуть, підганяють. Та як згадаєш, що фундамент під

урожай хлібів наступного року вже

закладено,

виконано

Адже

му ділі

фундамент

-

здається,

половину

в

що

роботи.

будь-яко­

найвідповідальніша

справа.

Н. МИРОНЕНІ(О, керуючий Шевченківським відділком.

.--------------------------------------8 ПРО НАСТУПНИЙ ВІЗИТ В СРСР ДElIЕГАЦIЇ НДР На заПРОІШення ЦентраЛblНО­ roKoMiiTeтy КПРС, Президії Верхов:ної РаLU:И СРСР і· уряду ОРСР в другій ,половині ве­ ресня ц. р. в Ра.дЯlНСI>КИЙ Союз прибуде з офіціа..льни.м візи­ ТОІМ пар,тійно-урядо,ва делега-

ці'я

Німецько.ї . демократичної

РесПуібліlКИ на чолі з Перши'м ce~peTapeM Цеонтрально['() Ко­ мітету СоціаліСТИ'lноі єдиної l1з.рті,ї ні мeчtI!іНИ, Головою ДеоржащlOЇpta,ди НДР товари­ ше'М Вальтером У льбріхто,м.


У

КОМСОМОЛЬСЬКИХ нізац~ях 1Нашого

орга­

го

ДИl'ячого

трикота!Ж'ноrо

(ce~peтalp . 'в ален.тИJНа заводу ЛОРOiШlКОВОЇ

району ,роо­

ПОЧa.JJися ооіти і вибори. Цена.д­ звичайно важлива подія ІВ ,житті комсомольськИІХ орга'нізацій, кож­

одяrу

Сигаєва,), металур.гИ

мольців таі(, щоб більшість з ни.х була присутня на зборах, а ,це в свою

чер,гу

не

ПОВИtНно

'нЗ!Нести

(.діна;голій Уса'тен:ко), КИІЇ'всько,ї зБИ'ГіКів виробництву. Комітети птахофабрики (Микола Кошман), КОМСО'МОЛУ ПОВИRні зробити все СеМИПОЛlКі,вської птахофабрИlКИ дЛЯ 'ЮГО, щоб молодь, ,rrриЙшо.в­ (Гали.на ПОТlапенко) та інших. ши на збори, ві,дч.ула свя'Гковість, ,Комсомольці і молодь цих гос­ щоб звучала хороша музика, подаJi'CТВ беруть активну участь дзвінк,а .пісня, веселий танок.

ного члена ВЛКСМ. Адже якраз на ~віТ'но-вибо'Р'НИХ зборах буде rrроаналізова'На діяль.ність пер­ винних, цехових О'рганівацій, !Ком­ сомольських г,руп за МИНУЛИJЙ рж. Буде підведено підсум,ки зробле­ .ному 'руками :комсомольців та мо­ лоді в господаlРСЬІКОМуй ,культур­ 'ному життіза;воду, фабрики, IJtaдіГОСПУ, Ylстанови, буде 'Вl!JК'рито недоліки і ',наК'Реслечо нові плани 'на 'насту.пниЙ pilК. На збора,х важливе ,міще по­ ВИ,НІНО зайняти ,питання про ВИ!КО­ нання ,рішення УВ пленуму ЦК ВЛКСМ 'ІЮМ'СОМОЛЬІСЬКОЮ органі­

ЗВІТИ

І

ВИБОРИ

В

тійно-держа-вному контролю. Успіх проведення зоорі,в бага,то в чому залежатиме від того, я..к буде піДГОТОВЛelНа з,вітна допо­

відь. Якщо 'комітет комсомолу чи секретариедостатньо

попр,ацюють

над ДОllовіддю, то во.на не 'за­ дасть справжнього тонув обго­ воренні провetденої роботи за

.....

КОМСОМОАІ

РОЗМОВА ПРО НАЙГОЛОВНІШЕ

3,вітно-,в,и'борні збори-це твор­ у ~иробинчому житті. Своєю сум­ лінною працею вони Б'НОСЯТЬ 00- чий звіт KQMCOMO\llbCbКOЇ ОР'Г8!Ні­ f'ОіМИЙ вклщll. & успішне ВИlКОН"'Н­ зації перед усім 1<0лектИlВОМ, то­ зацією і !КОЖНИМ КОМСО,МОЛ!іцем ня пла,нів, n~двищення ПРОД~К­ му слід на ІНИХ запросити старих зокрема,. Слід обговориrrи ,не тіль­ тив'н ост і праці, виступають за­ КОМУІністів, передовиків 'виробни­ ки, що 'Зроблено н,ашими вибор­ стріЛl>ни,каlМИ в боротьбі за ilюліп­ цтва, 'ветерані'в праці, старши'х друзів ,МOJJоді. НIliМИ оргаlНаJ.Ш ,комітетами шення якості ПРOlll.укці'ї комсомолу, секрета'рями, а й да­ Для того, щоб зБО'ри, пройшли 'Буде .непогано, коли піДjШефні ти cnра ведлИlВУ оцін.ку 'Ро,боті на ,ВІОСО1ЮМУ органі'заційному і комсомольські оргЗ!Нізації до се­ КОЖJlО\ГО члена ВЛКСМ за звіт­ ідей.ному 'p~ВIIIi,їx т,реба ilI.обре бе запросять шефі.в, а шефи ний ,період. Потрібно ДОМОIГТIОСЯ, підготувати, передбачкsши все, підшефних. Це в деякій м,ірі ~He­ що,б збори пройшли .по-'діловому, що .може лрквести, дО ЗНИ:Ж€'ІІІИЯ се sрозмо'ВУ ,на зборах ВUГНИІК 3 широко розгорнутою ,криrrикою ділової розм,ови на зборах. діловитості, тіснішого ЗВ'ЯlЗку з і сам~рИІТИJlКОЮ, п,ри ви.сокіЙ ак­ Перш ва все слід ,потур6ува,­ і,ишНJМИ колекти'Вами. у всіх ·вe.7lIІіКИІХ ІК()ІМСОМОЛЬ'СЬКИ~ тивності Іприсутніх. ТИlCЯ про ЯВlКУ комсомольців, за­ IБуще про що розповідати 'в здалегідь nовідоми,ти ,всіх члені'в ОРГ1Знізацitях ІНа поря,дОК \lI.е'І!'ний зві:rlНИХ доповщях комітетам !КОМ­ ВЛКСМ п,ро дату, час і місце виносwrься такі питання: 1. Звіт сомолу заlВОДУ ТОРlГовельного ма­ проведення зборів. Комітетам комітету комсо'молу; 2. Звіт шта­ ШImобуду.ва,ния (секретар Анато­ комсомолу необхі'дно 'вир~ити бу «КП»; 3. Вибори ,ІІПа(іу <КП»; лім Лукаш 011) , фабрИJIКИ BepX'llbO- ПИlТанюt про розстановку КОМСО- 4. Вибори lJ(oмheтy комсомолу;

зві1'НИЙ

період.

У доповіді

'необ­

хідно виlCtвітлиrrи ,не тільки ро­ боту ,комітету !Комсомолу, а й nо­

каза'Ти ,ді,/ільність ,кожного члена ВЛК;СМ,

хороші

сторони

комсо­

мольського життя, вивчити і уза­ гальни,ти 'Передовий досвід, см,і­ ливо викрити прО'махи і хкби., .на,­ креслити ШЛЯХІІІ :до їх усунен,ня. Опівдоповідачами на з'вітно-ІВИ­ борних вбора,х вист~плять 'ІІачаль­ НIFКИІ шта,бів «КОМСОМ·ОЛЬСl>КИХ п,РО'ЖelКторі,в». Вони повинні гли­ БО!Ко проаналізувати зро,блену І1рожекториста'Ми роботу по !Вияв­ ленню і ліКІВїщаціі ,недолtкі'в у гоаподарській діяльності виробни­ чих lКолектив ilВ. ОчевИДlllИlМ є те, що успіх ро­ боти КОІМсо.мольської ОРГ3'нізацП 5. ВИібори делегатів на XVИІ ра­ залежить віщ 'Того, Х'ТО ввійде до ЙОН.ну !КОМСОМОЛЬСЬКу конферен­ склаІДУ ,ко'мітету комсомолу і Х'ТО цію; 6.' Делегува,ння членів його очолить. І 3ІЗ'раз, як ніко­ ВЛ:~СМ у групи сприяння пар- ли, виюираючи нові комітети. КОМ-

сомолу,

секрет>арів,

!Комсомо.льці

цьому IВ8!ЖЛИ'ВОМУ llи'Та'НIНЮ

ПОВИН­

ні приділити належну ува,гу. Буде вір,но, коті' заздалегідь до ви,бо­ рі'в буде П'рове,де,но обговорен,ня кандища'Ту,р прямо на місцях в ;цехах,відділка.х, трупах. Це да:сть ,можливість до ск.1аду ко­ мі7етів !КОМСОМОЛУ обрати полі­ ТJoNHO зрілих, з.дібних оргаоніз,ато­ рів мО'лоді .

Перші' проведені звітно-виборні збо,ри показали, що !Комітети ІКОМ­ сомолу 'не скрізь серйозно піді­ йшли' до підготов!Ки і Іпроведення звіт.но,-ІВиборних ,КОМСОМОЛЬСl>КИХ зборі'в У пеР'ВИНJШХ KOMCOMO.~b­ ських ор,га.нізаціях. Непі..'IJготовле­

ність П'РИlВела ,до зривузбо,ріlВ У комсо.мо.~ьських

організаціІЯХ

бу­

дівелын-монтаж~югоo управлінн,я Ng 2 (CeIКpe>Тap Ми,кола Ко,валь) та радгоспу «Красилівський»

(сек'рета.р Ів'ан Чуняк). ПOlВіЛl>НО І1РОВОДЯТЬ під;готов:ку до З'вітно-виБОіРНИ,Х зборів комі­ тети

ко,м,со'МО'лу

кіIВСt>IКи,й», ,н і вськ и,й »,

ра!l{госпів

«Літ­

і:мені ЮР08lа, «Руса,­ ,бу,дівельно-монта'ЖIНОГО

упр'авлj.ння Ng 39 та, інши,х. ,Комі:тетам, cewpeTapHM КОМіСОМOJlЬСJjКИХ

о,рга,нівацій

більш

серйооно

цього

ва,жлИІВОГО

ти

!ВСе

!по'Г'рібно

поставитиоя пита'ння,

можливе

ЗВ iT!Ho-в и.боlРН і

для

збори

Ідо

зроби­

того,

щоб

ста.тJИ

но­

ви,м ПОШТOlВ'ХО'.\{о по піднесенню ор­

ганізаТОРСbllЮЇ в

і

ви.хоsної

J<ОМСО'МОЛЬСЬКИD(

роботи

організаціях

району.

М. БАРТАШЕВИЧ, секретар

райкому

ЛКСМУ.

в СТРОЮ СТОЯТЬ РАДЯНСЬКІ ТАНКІСТИ .~ ШЛИ БОТ за Ра,дянсЬ.ку ,.. Укр,а.їIНУ. Оди'н з ,наших

.ній битві під Москвою. Свід-

ІНів інших 'родів .віЙськ, ла:ря-

таИJIКОВИХ пі:ЩРОЗlДілі,в діяв попереду ,головних СІІЛ, стріМіКО переслідуючи ПРОТИВІника" зЗіВдаючи йо'Му 'Гяжки,х Івтрат.

чеНflЯіМ ЇХ війсыо'воїї маійстерності, вміlННЯ 'комЗJНДИРЇів !ке'ру1Вати великими таНIКОВИМИ об'є,д,на'Н.нями 'була_ Сталі'н-

,ча 'пора на навчаlJlЬНИХ "ПОлях, IполігО'нах, та'НlКодромах іде нзnружене боЙOlВе ,на;вча'н,ня. Особливий скла,д та.нкови!х

А

гра!l{сыа,бит.ва..

ОСЬ

і IК:Ри.ви.Й

Рі,г.

Ком,аіН-

дир lЛід'ро~ділу п,рийtНяв рішення з ~oдy, ,на плечах ,вщстулаючих фашостіlВ sвірвати,ся в мі'сто. Зареві.ли дВИГУНИ, і танки, ведучи вогонь, вИ<жо-

чи,ли

·иа

вулиці

мЬста.

Через

г А30ПРОВІJl ПРЯ МУЄ ДО МІСТ А Ба,гагro .в а рФв

печі і пер'венця семиріч­ ки - . заводу порошкової металургії. За/раз в місті по вулиці к.иівсокій 'робіrnики трес­ ту «ПромтеХМОНТaJж-2»

трудящих Бро­

користуються

пло­

дами наполегливої роБОТfI праlців>ників

газовоі про­

мисловості. Нині в КjBa;p­ тирах робі11ників, інже­ нерно-те~нічних працівни­ !\іін та Службовців відом­ чих будинків, в дитячих Саідках,

закладах

ського

харчу;вання

і бу-

!Власників

вета­

новлено2250

плит,

:працюють

завозному

ЛИJВі.

На

на

і дешевому

гаві

ник»

які па­

працюють

в

,квартири

'Чотири­

ших.

-------

ЧУJl;ооі ,меБJlі з білої лози і різнокольорових поліхлорвінілових прутків почала ВИlпуекати Б.ровар­

мебльова

газо­

і п'ятиповерхових житло­ вих ,будинків, що на пло­ щі імені Т. г. Шевченка, в будинки 'tрудящих ву­ ЛИlць І\.ірова, .l(алініlНа, Осипова, Гоголя та ін­

у ВИРОБНИЦТВІ

СІЖа

прокладати

ПРОВLД першої черги. Від нього піде «голубий вог­

громад­

динках

зручному

почали

фаБРИІКа.

І

-

НОВІ МЕБЛІ

року перед запуском їх у виробництво.

Плетені лозові меблі фабрИlШ легкі і зручні ІВ LКОірИСТ)'1ВаНlні. Вона по­

к.оли дивишся на них, то здається, що у вироби

ста;вл,яє Їх переваЖІНО 'КУ­

Вlплетені

раїни. Підприємство скла­

селки.

воі

кольори

ве­

к.оженга'рнітур

акладаетьrся з

стола, двох

юрісеJI та однієї !качал'Ки. Набір меблі,в деМОНС11РУ­ вавея на виставці-ярмар.ці «Меблі України» відібра­

них зраз:ків

2

меблів

НОВЕ

11

!вересня

1966

ЖИТТЯ

.1965

'року.

рортам ло

і

санаторіям

ДОГОВОІ)И

з

Ук­

торгуючи­

ми QPганізаці,ями роопуб­ ліrк:и на продаж ,меблів в році на

1966

нова.ну суму в на

БеЮ

заlпла-

1,4

мільйо­

карбованців,

ЧJ{слі

лозових

суму,

що

в

тому

меблів

втричі

на

переви­

щує цьогорічну !СУМУ.

в

істарич-

Сі\лар.нї

за,в-

дання тЗ'нкісти з честю виріШYlв'али під Курськом, ,де з обохсторLн у битві брало участь до дося;ги тисяч тан-

Тепер у танкістів, ЯК і у ваї-

під,розділів докладЗ>€ ,всіх

сил

дО' того, що,б 'навчитися вміло вести високоманеврений 'бій ,в умоваlХ застосуваlННЯ наиновіших засобів 'Зброй.ноїборотьби·.

.РаідЯНСblКИЙ

ських rrа'ИJlКЇІБ. IВісім 'раз пе~ре-

,ків, у битві за У,країну, у ви-

то перевершують ті, Я'КИМИ 'бу-

ходили ф3ІШИСТИ в

атаку, але

:зволенні ,к;раїIН 6В'IЮПИ від ,гіт-

лер~вського Яf!)іма,.

ла оснаще,на:наша а.омія в пе-

'ріод 'Великої ВіТ'ЧИЗНЯJl()і вій-

.нIliМ вопнем, з.мушені були відходити.

І ІВСЮДИ .наші таН'кістиви,являли ВИ:НЯ1'КОВУ ,стійкість, Ібез-

ни, ,хоч ВOJJIІі вважали:сь на,й,к:ращими в світі. Наlбагато

lКооудіlВlникі,в у роки війни. Тисячj. BOЇIНЬB були -наГОРОіджені CJ4!ilI.ен~,ми і меда.тJ5rМИ, >багато з них удостоє.ні, зра'Н'ня ГеРОБІ Радянсt>lКого Союзу. ШістнаДЦЯТИ відваlЖНИIМ 3 відважних \Це високе звання приавОЄН0 дІвічі. Урядо.вими нагородами відзначено і са'мові.ддаIНУ працю та1llкоБУ!l{ів'ІІИ;КЇів іробітни,кі,в, інженерів, KOHC'Гp)"к;ro-

lВод,ночае значно ЗНИІЖУ€ ,ВПЛИJв по,ражаlO<iИХ факrrорів Яідер.ного вибуху.. Сучасні та,н,ки мають і білыу,' ні'ж та'нки В08ННо.го ЧЗ'СУ, ШВИдІкість. Своє троадИQїй:не СІВЯТО День танкіс,ті'в осооо;ви,й Clкла'Д rrаНІКОІВИХ військ зустрічає ,нОВИМІІі ідО.ОЯIГНеІНЮFМи. .в боЙо.віЙ і політичніи підготовці. Впідрозщі.тJа:х виросло баіГато

Це тільки один епізод з історії Валl!!КОЇ ВіrrчизнЯ'ної війІНИ. А всіх rероїчни,х п ОдіВ иr ів, здiJiснених 'радянськJtМи та.нІкістами на ІПО'ЛЯХ боїв, 'не [Іерелічитиt І,х ТИКJячі. Разом з усі.ма воТна'м,и нашої армії та'нкісти, МУЖІНЬО билися за Б,аТblКівщину. В iQмертелbilllИ 'бор orr bl6і з ,зага'р.бн.ика,ми. ТЗін1<ОІВі Iві.йСlJка були тЇ'єю уда'рною силою, ~lКa сприяла вбі.льшен.ню 'розмаху, навальності і маневреності ,бо:Йовихдій у наСТУіПі, ,змі'іщеНlНЮ стійкості і акти~ності військ ,в обороні. ВЗіЖІКО ,назвarrи скільки.,небудь велику операцію, в Я'кій би 'Не брали уч.асті та IIfКO в і 'війська. ,Важливу роль ,раill.янські

ЛРИJIКлаДlНИ,й героїзм, віД,Jщні,crь ВіТ'чи:mі. Комуністи:чна парті,я, ра.дянськиЙ народ виеоко оці,ни.ли заслу\ги та'нкістів і та'н-

рів. м'ОЛОіде [JОІКоління та:н!Кістів QВятоб~реже і HeВIТOMНO I!JIРИ,множує ,бойові традиці,ї своїх

..

баТblКів

~~~~~~~~~~~~~~

і

crарших lТоваришLв.

танкістів

за'безпе-

ДО ДНЯ ТАНКІСТІВ

КОЖlНОIГО ораl3У, ЗУСl'рінуті ТО'1-

ЧИІВ

на,род

Яlкийсь час гітлеріВці опам'я-

7a.JJИСЬ і 'Виявили, що а1РО,ти НИ,Х ,діє ЛИlшекілька р,адя,н-

Ольга І вані'вна Пінчук працює малярем у мебльовому цеху за­ воду холодильників. До цієї роботи дівчина стаВllТЬСЯ з усією серйозністю. 3~під її рук виходить продукція лише відмінної якості. ; На фото: о. І. ПІНЧУК за фарбуваниям кухонного ra'pHiTypa. Фото А. Козака.

таlJllкісти відіграли

бойовою rrех.нікою. Нинішні таlН!КИ <JВОЇМИ якостями !на:бага-

зросла. вогньов.а МОГУ:ТlНість. НадііЬнішою CTa\lla броня. Захищаючи екілаlЖ віщ ,куль, осКОЛ:КЇІБ бо>мб і сна'рядів, вона

в і,дм і.нн их екіпаЖЇІБ,майстрів ,ItлуЧ'Ного ВО'ГНЮ, !к.llасних спеціалістів. Полковник В. ІВАНИСЕНКО.

~~~.~~~~~~~~~~~~~~

Журна.! «Комуніст України)) в

r

ОЛОВНИй peдalК'ТOp жур­ :налу «Комуніст України» тов. ПашкО' я. ю. ,РООПQвrв ко;респонденту :РАТАУ 'про те, я..ких заlХодів :ВЖИlває реда'1<lЦія до 'польпшення змісту жУІРН\З.­ лу, що ,но;вого побачать чита. чі Іна ЙОГО CTopilн:Ka,x наст)"п­ ного

року.

Голов.не завдаНІНЯ журна­ лу, _ говорить т. Пашко, rrропагувати істо,рючні ріше.ння ХХ і ХХІІ з'їs.дів КПРС і 'Но­ ву Просра.му [Іа:ртії, 'висвгтлю­ вати !боротЬбу раДSllНСЕ>КQГО ,на­ роду 'за їх вико.НtaИНЯ, за с11ворення матеріально-техНLЧІНОЇ бави ком~i:зrму, nОКа3j'IВаrrи п~рероста,ння соціалістични~ С}'ІСпільних ,віДПОСIFИ в ,КОМУіИіс­ тичні, ,більше писати ~РОВИХО­ ва.'ння ,нової людини. ДопомаlГаючи ,керівним !Кад­ ,рам, У'Сі'м трудящим республі­ .кн у 'глиБОіКОМУ ВИlВчеlllні ма.РК­ СИ3lму-ленініз.му, у фОРМ)'Іван,ні ,наУIІЮВОro овітоглЯ'ду, журнал і Ідалі публікуваТИlме ста,тті

-

з історії .комуністичної партИ РадянськОІГО СоlOЗУ і Ком уніс-

,першок.ll,асною

ТИlЧiної партії ,України, марк­ сиcrСЬІКо-ленінської філософИ, пО'літ_аї elJ(ОНОМії, itc:тopi.ї СРСР та УРСР, а 'також з питань науки, літератури і ми­ cтeЦ1'lВa. На сторінках .жУ!»lа­ лу читач знайде 'маrrеріwlИ про ров.вИТОI< ClВi;roBo,Ї соціа­ лі!СтИRНОЇ системи, Р03ШИlPен'ІІЯ і змvцнення свkювого КО'МYlніс­ ти'tj1ного, робі:1'ИИЧО,ГО і іНаціо­

JIWHi

наЛЬНО-ВИЗlВOJJьноrо

дистам.

руху,

миролюбну зов.ніШню СРСР.

про

[Jолітику

маrrері,али для тих, )(то С а,м ост і йн () f1 Ї:дВ ищує СІВ і й іщ е й ho-теоретиlЧiШій ріве.нь. Ряд матеріаліlВ буде n,рисвяче.но

темі <В. ,І. \ТJенія і. УlКlроаїна». Під руборИlКою«Сторінки для ПРQПз,Г3iJl'дИСТа

серіi!l статей мето,диuш

і слуха ча,» піде

3 наукових основ

,партійної

прОіпаган­

дНІ. Тут же В'Міщувати:муться nо,РЗlдИ CJ\ухачам і rrРОП3lга'н­

Іщучи наЗУСl1Р.ї'ч по6ажаrкням ЧlІТачів,редаIlЩ]я

Готуючись ДО' 5О~річчя IВели­

році

1966

ШИРЯЕ

TeMaТliKY

ЗінаІЧНО

журналу,

'роз­ вво­

кої Жовтневої со,ціалісти.чнО'ї ,революції і І ОО-р ЇЧ'ЧЯ з дJНЯ ,народження В. І. Леніна, ре­ дакція з 'нового року РOOllоч­ iJle СlliCТемати.<J,НО публіlКуваlТИ матерjализа спеціальним пла,­

З статтями !Виступлять керівні ,п,рацівнИJlКИ паір1'ійнИlХ, 'РЗідЯіН­ ських і господа!рсblКИХ opгa'HЇJВ, ,пр о,в 'дн і В"Іені ресПУ'бліки,

ІНОМ,

'тив

ПРНlCВIЯЧelННМ

цим

все­

світ.ньо-kТОРИіЧНИ!М даwм. Велиску умгу жур.нал приді­ лятиме рoб<rгі сітки політич­ 'но!ї оовіти. Він дІрукуватиме метОДJl1lИі поради ,пропагандис­ таlМ і слуха.чам [Jочаткових

nOJJітшкіл і шкіл марксшз'му-леніIНЇаМУ,

з

основ різ'нома-

ДІПЬ

ряд

НОВИХ

рубрик.

!ПРОПЗГ3lНДИСТи. і читацblКИ.й

ак­

,журналу.

.користуючись ,на.годою, хочу по'відо.ми;ги, що н~ша редколе­ гія Iвирі!llIила заохоти;ги к:ра­ іЩИJC розповсюджувачів іЖУ'р,на­ лу. За 'найкращу організацію :передплати їм, яlк і МИlНУЛОГО року, будyrгь ВИ!l{а'ні ціlllні по­ дарунlКИ.


m###АВТОМАїііИНИU~.~~:~;;;;;~:;~~! Ш

ОФЕРИ .по

своїй

-

сійній натурі

нес,по­

кійнИlЙ народ: 3aJ1~ДИ 'поспі­ шає, З3JВЖДИ в дорозі. ОТ і CblJTo.дHi

ні ,світ, ні зоря,

а'втопарку

вже'

вирує

а в

ревіряють 'справність ,МОТl}рів,

гадьма..

чаотиlНИ,

Чути

ретулюють

характерне

'Гу-

ді'ння сггафтерitв. - Петре Фроловичу, звертається один з Ш(}ферів до

-

33JВ1ДУ10ЧОГО гара.жем,

На фото: М. Я. ТИМОШЕНІ(О.

лрофілактичнийремонт, 'прошу

Фото А , Козака,

Па'Рникове ство,

як

і

господар-

Ікожна

'Галузь

в радJгоспі, повинно бу­ ти рентабельним. Цього мож:на

досягти

м альним

макси-

'викор истаlННЯ м

наявної

леНlКО і М, РоманеНіКО, робі1'ниці Г. Є, Бази'Р, Г. к:. Бази'р, Г. Теплюк, Г. '1. Базир, М. Теплюк. Продовжуючи збирання

намагається

колектив

Кіров­

радгоспу

доБРОЯlкkної Яlкої

розса­

вистачило

овочевий

КЛИН,

на

а

ІВ

овочів, ремонту

а

па'РНИКОВИХ

також

маємо,

інвентаря.

що

наше

16

заlКРИТОГО

грунту

вже

Л.

радJГОСПУ

Кірова

вирішили

ознаlМенува'Ги

завершаль­

ний рі,к сеМИlрічки 'РізкиlМ збільщен.ням виробництва м'яса. Пі,дсумки роботи за вісім

що

місяців свідча:ть,

Іробітники

а

допоможе

усу'нути

Багато років т. Кот керує 11 ра;дгоспі , «Зоря» автотранCtПор­ том, ЯіКІfЙ в цьому найбільш в_ддалеНQМУ ,від столиці, [заліз­ IНИlЦі і шосейної ДnРOlГИ іГОСПО­ дарстві в~дiгpaє вирі1ша'льну роль. Де'СоЯТКИ тисяч ТО,НН :ван­

та' жі,в перевооять М3JШlfНИ

на:рощують

вання

темпи

овочів

ОСOlбливо

в

з

СУ'млінно

приріст на кожної свині

голово-день за, кріпленої

групи по

грамів, Лі­

587

ді, я Михайліівна

Рижа----<по

Ні'на Сергіївна Єфре­ мова по 571, Ольга Трохимівна І'вашко по 574 грами.

617,

Хороше працюють і до­

При плані 8030 цент:нерів м'яса одержано за цей час ПрИlросту 9160 центне­ рів. Щодобовий приріст ЖИІВОЇ ваги 'кожної ' свині стаlНіОВИТЬ 532 грами при завданні· 480, а по Троє­ ЩИН'СІЖОМУ ! від д і л іК У

глядачки молодняка Ана­

.свого

( бршадир фе р.ми О. валь) 563 грами,

Ко­

Ще К"1ІПИХ оезvльтйтjв

стасія

Дан'Илі\вна

НеК1ра­

шеВ'ич та Таkія АIН'дріїв­

І

живої

та

тра'!f~ПОprrу­

картоплі

у

ці

о с,інн і

дні

(план

6,3

нини.

Це результат того, що на центраш)/ному відділ­ ку, а потім і на інших запарювати

роомелювати

корми,

'зерно

б 0'Р'oІІИЮ , соковиті ж пасту,

-

слідкувати,

лись на

ВідраV1,НО і те, що раlД­

гооп здав державі

82 про­

ІІентн <)Rинеи )j{И.f),нпї t(r",-

доБИЛІХ ки.

шей тисячі тонн зеленої мжи,

дашня:м. І 'н~мала в ЦЬ()МУ :за­ слуга 'Комуніста Петра фролое-

.

Отже, 'ча,сю{ доведеть' ся і над­

ВИlча, який

урочно

честь В'сенаРОДIНО­

го , свята

-

48-х РОКJOВИtН

Великого Жовтня нати

за

,комбайнів

до

::::яВО:И,п~~~~~~:~имQП;~:~

тра,н­

ПOlПР'ЬЦЮ.ва:ти,

не

дев'ять

-

'вико­ мkяці;в

річний план виробництва м'яса, .до 15 вересня­ по виробництву і здачі державі 'молока. І. І(АРПЕЦЬ,

головн"й зоотехиік.

до-

міцний, працездатний тив.

І

зміна добувала 65-66 тисяч штук roрфоцегл'ИtН, то .перша давала на З-б rтИlOяч штук більше. І таіК ІІЮ)IVНОГО дНЯ. Зробити ЯК­ найбільше таким праг­ неннЯlМ був пройнятий :ко­ жен робітник. А це при­ ....~~ .... 1.-.'.I..J

'-"~J.t' 1,...1, .....

несло

.1_ ...... _',. ..

Наполегливо ТРУДИЛИСЯ

Ще вищих показників в роботі добилася КОМ­ плексна бригада. В бригаді дві зміни, які 3Імагали­

ся

за

одна

високий ОдJЮИ

не

ея іВ роботі.

виробіток, поступали­

Якщо друга

загальний

успіх .

Бригада в цілому щодня добувала по

125-130

ти­

сяч торфоцеглин при нор­

мі

65

тисяч ШТУК.

к,рі'м торфу на-паливо, робітники виробляють

ЛІК

чле'н

орга'НfЗЩИ, жди

ТОВАРИШІ

коле'к­

бю. ро ,паJJ'l'і.иної

атітатор, вІн за'в­

лрово,дить

З

ШОфе'рами,

ремО.НТНИIКз:ми Ібесіди,

націlЛЮЄ

(.шати, та це 'не лякає :В()дії'в. - Сюмі OtБС'та.вНlНИ, ріст IВИ1РОlбництва ПРОДУ,К'І'і'в сЬль­ СІ>КОГО ГОQподаРС'Ilва, -діIЛИГГЬ­ ся :з на.ми т. КІ}Т, вима­ гають, щоб автотранС'порт пра;цював чітко, іН1\!кше лю,дсь­ кий 'І1РУIД ,може піти, ,на'німць, ,радгос.п ма.тиме ,зБИ"\1КИ. Є В

Їх 'на IВИIКО'НaJННЯ IЦО,СТaJВлеЮ11Х

на"с і труднощі. На'самперещ, відсутність д~6poї дорош з 'l1вердим :покриттям. Восени і весною, під ча,с 'не,годи: рід'Ко

пр оводжа.в

ЯlКClму шоферові

короткі СJmНали, немов ,вимов­

:Бе,С'Ти

'СВ(}ю

Ірально,го

IВдається

маши,ну

до

шляху без

завдань. Р3Jзом з колективо'м бо,реТblСЯ за зниження собіва.р­

тості rперевезе'ння вантажів, збереже.ння техніlКИ, еКОНОlмію

... СЬОГОlдні, дня,

.всі

я'к

і

кожного

а:вто,ма.ши'нивиИ:шли

в рейс.

Петро

ФРОЛClВИЧ Кот

ШО,ферів

у

дорогу

~

Те'плими елов,аіМИ ,і 'пе'вний, що

\ ВіІ:~івони 'працюва тимУ'ТЬ 'в1д- \ мінно,..у .відтнхвідь водії дають \

:до­

ляючи:

цен'!'­

ДОПОМОІГИ

«'Та' к, тшк, буде зро'5-

ле, но».

м. ТІ(АЧЕНІ(О,

' траюора. А це затримує ван­ пере-

робкор.

'!'il!жі, збільшує вартість

Вісті 3 радгоспу "Літ'Ківсь'Кий"

Багато встигають за день Гаряча пора зараз у наших городників. Вони виростили дорідний 'врожай овочів, а те­

пер «жнивують». Робітниці ланок Тетяни Василівни Мар­ ченко

та

Марії

Іванівни

наприклад,

холодне

Ду.

незважаючи

малосприятливе

.1іто, збирають з кожного гек­ тара по 106 центнері,в огірків та 111 центнерів помідорів. Зби.рають і відвантажують.

А

тепер

про

тих,

хто

від'во­

зить овочі на прилавки сто­ личних магазинів та в засо­

лочні що

з

пункти.

Слід

сказати,

транспортом ' сутужно

раз, і

це

добре розуміють

.

деякі інші товариші. Тому вже о п'ятій ранку Їх можна ЗУСl'ріти на господарстві. Рано починають робочий день, пізно кінчають. І всти' гають відвозити за день по дві машини овочів. Отже, зав­ дяки людям праці овочів­ никам, механізаторам і водіям, ми здали держа,ві за станом на 7 вересня 1160 тонн помі­ дорів, огіркі'в, моркви, капус­ ти та плодів інших городніх культур'. Тим самим 'річний план радгосп виконав на 55 процентів. С. МУЗИЧЕНІ(О, редактор багатотиражної газети «Прапор комуніз­

за­

во­

дії автомашин В. С. Наліс, М. М. Сахно, І. Р. Гаркавиl!

му».

Тру долюбиві Трудолюбиві доярки на пер· шому відділку. Не гіршепра­

з

цюють

радгоспу

від

молоч,ного

ка.

От

них стада

саме

хочеться

і

доглядачі

та

про

молодня­

них

розповісти

мені

в

і

своїй

замітці. Наприклад, якщо пла­ новий середньодобовий при­ ріст на рік становить по гру­ пі телят 400 грамів, то окремі телятниці добились за вісім місяці'в по 412-470 грамів. А такими е Мотрона Омель­ чук, Галина Ільченко. Загалом,

підприеМС1113а торфО4міне-

OДJHY

добрива

приріст

молодняка

живої

становить

по

центнерів.

436

І(ращими доглядачами худо­ би зарекомендували себе за період табірного утримання Олексій Шевченко, Микола Савченко, Михайло Омельчук та Микола Пархоменко. ,Добо­ вий приріст кожної твари'ни, доглянутої ними, становить 640-665 грамів. В. І(АБАН, обліковець.

кришки

НQріМИ

на

іде 15 Iкіло~ра:мі'В каїніту і по 20 кілограмів фос­ фат-шлаку та аміа,чної води. В'И'роблено також 8 тисяч тонн фрезерного торфу для виготовлення ;компостів.

майстром

,ІОН

.на

виконував

110-115

про­

,цeнrriB. Добре також пра" цювали· 11ра IКТОРИСТИ

Ми­

кола Приходько і бульд­ озерист ВаlС'ИЛЬ Криваль.

тонну торфокришки

Справжнім

початку ро.ку

ваги

торфу і ДO~YBaHHi rrорфо­

раЛIJно-аміачні добрива. Виготовлено 4,5 'Гисячі тонн' Івітамінів землі. Для

збагачення

Торф'яники борються за те, щоб

на

l1РУДЯЩИХ

честь свята

\дOC~POKOBO

конати план

по

'ВИ­

виробни­

цТ\Ву добрив ДЛЯ сіль' сько­ го

гооподарства,

В. директор

БОГДЮІ(,

Рожнівського

торфопідпри€мства.

на .цій роботі ВИЯ'В'ИlВ {:ебе тра!Кторист

пенко.

На

Петро

~

пально,то.

УВАЛИ ДОБРЕ

Іробничою програмою по видобугку торфу на пали­ во. Його видобуто пона,д 21.300 'Гонн, Свій уопіх в роботі ПрИСВЯЧ'УЄМО на­ с1')'lПНИМ 48-м роковинам Неликого Жовтня.

зумів з,гуртувати

~~

НАШІ ШАНОВНІ І

на

ту живої ва'ги кожlНОГО теляти 670 грамів, дру­

'606.

СИЛОСЮfХ

щоб

сВ'ині повнkтю поїдали їх. ТвариН/ники зобов'яза-

-

І

Оправедливі наріка' ння заві-

на

на Барбон. Перша доби­ лаlСЬ щодобового прирос­

га

тористі'в. Але на.ві'ть .в даШІХ

на

'Кор.моодИ'ниці, фаIКТИЧно - 6), а значить, Зlни­ жена і ,ообівартість ави­

стал'И

багнюку.

везти !в :господаретва до 8 ТИ­ СЯlЧ Т(}Н'Н різних овочів, 1400 тонн Iка:РТОіПлі, 'пе' ревезти !Від

няк,

;ваги

ОУДІВНИЦl'ва '!!a~I

доведеться ,~І,і'сиrи ~ \

t\

по:вним

ДЕШЕ~ШЕ

І

ще ДОВГО

ним. Авто­

.працюють

на·вантаженням. ВОДії :з YlClпі­ хом 'викО'на.ли за.вда.ння [Іід час жнив, хліБOlздачі дер'жаві,

БОБІ(О,

слава.

ДО11рИМУЮТЬ

поради,

~ IдОВОДИ'!'ЬСЯ на.пруже'но працюнадійшло .a.It ••• ' .... .,O • • • • • • fllllIi • • • •JII.II • • • • • • • • II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

БІЛЬШЕ Тваринники

ро­

парниковод.

а

iMetHi

до

мю'аШIШИ і ва ба.зи Києва.

тонн огірків та іlНШИХ

ОБочіlВ, а

дає

авт(}­

НОСІПlра,gність.

парнико­

ним .

з

,каЄРYlка'ва,

Ду­

здати

го­

ПРИ!CJIухаєтьея

боти моторів,

рам,

родні КУЛЬТУРИ. Наше зобов'язання

рамооборо­

стали вирощувати

отлядає

ІШ,МИ ТefМlП:Ш1И

jЦУЮЧIJГО гаражем і всіх тра.к-

шоферам.

Ме'нев

. коли ,по,rрі'бно, то і сам засу­

ми приступили до

ве господарство і .в на ­ ступному році маТИlме \ВИ­ сокий Вірожай овочів, ,ста­ не ще більш високодоход-

послідуюЧ'их тах

машини,

леІОИIВ . К:ожен робітник ' і робітниця ;стали ще кра­ ще працювати, ОсоблИlВО відзначаються комсомоль­

роіКУ.

і

'ол :з Шо,феРah'llИ!,

наш ко­

всього

«НеЛИlКОДИlмерськиЙ». Ми виростили достатню кіль­

весь

окрилили

ці .механізатори А. ВаIКУ­

ського 'відділка

ДИ,

слідки

площі

CalМe так

KkTb

танн. Такі на­

24

К'орисної

протягом

робити

більше

посилати

для 'робоIl'И. D селі. Від !Машини до ,машини йде Петро Фролович КО'!'. Віта,еть­

півтора раза

в

не

брУ'К~ШЩ але роБО'Та П'рО'Во~ диться IВк;рай ~О:в.їль·но. З та­

Потрі,{)Онови­

вати

по-

дальІНій 'ре-ЙС. - 3.наю, ,знаю. Тому-то !Вже ой ВИlПиса;в .вам путі'Вку

Ш

План перевиконано

,заclП­

!

кладати дорогу до го:голівсь' кої

С

u

в. р е

ра 'по трафі'ку буду tПро~щ~и'l'И

Михайло Яко,вич Тим,ошеliко раніше працював на підготовці грунту до сівби озимих. Нещодавно переключив с'вого трактора на лущення сте'рні, . На цій роботі Bi~ пок~зу€ кращі З'Разки ви.сокоп~о­ дукти,вної праЦІ серед меха'НІзаТОРIВ радгоспу «ГОГОЛlвськии». І(ожного дня прн нормі 44 гектари злущу€ по 50.

..,

ЖИТТЯ.

ВодИ .пі~готавляють свої авто­ Імашини до реЙсЬв. Ще раз 'пеход(}вої

u. , ду т ь

ПРClфе­

Кар­

фрезуванні

НОВЕ ЖИТТЯ 11 ,верооня 1965 JЮКУ.

3


c~г~д~~~~'M~Y~P~ cг~.~,~ ~'" ~~~~,~ ~";~c~д~y ~!'~б~U~ ~~,~, ~~H~,~ ~ ~~,. ! с вячено РОЗ ПОВl.д.1 ПРО ста- п ер е.дув аlВ .чоти.р.~'М I СЯ~НШ! пеР ІОД І

новище

ПУ1бліці: ЦИМИ днями 'в ЇЇ столи-

в

Домініканській

Рес-

г.ром.'~ ,ДЯ,Н>СJ;КОI ~lИ>НИ и ~.меРИК<lНСblКОI зобройної 1НтервеНЦll . A Mer1il-

са.ми кері' в'ники паrrрі ОТИЧІІИIХ сил

Проте

ЦІ МІСТІ Санто.Домінго 'б уло !ТрийІІЯТО так зва'ний «а,кт :nРИ'МИlре.Ння » , я,кий акр іпИoJJИ свої,ми піJIIПИ-

\ стаlно'вище в ДОМІ юкаlНСЬЮИ Рес- нера-л І.м6ерт за Ік і "ька, ГOДl!,H до \ п убл іц~. ~аЛИIUlаєтьс . я напруженим . І пi.LI:П!flсанlН.я У1г?"іИІ п'ро. ми'р в. И,ИIll10В ~

на

шляху

ім.nеріалістів

В lК'pallНl продовжують ·з,алишаТІІ'СЬ а' меРИlканські в і,йська, чи-

сельніс:ю Iбл изЬоКО

і

10 тисяч чоло-

для

себе

свободу

•. ,Це

ловської області . Важкий са­ москид врізався в автобус, що

у .BIДOTaBKY І не 'пщписав «акт rrримиреНlНЯ»_ Очевидно, він хоче Jберегти

МЕТРИ МУЖНОСТІ

сталось на шляху з Ревди в Первоуральськ Сверд­

Хоч у,го,ду 'про. м.ир ПIД.~исано,1 що IкеріВіНИ1К війсlУКОВОЇ хунти іГе-

ка'нс ьк і і' Мlпер іа .~істи і ВНУ'гріш н я реаlкція нама, гаll1ИСЬ поверн ути дО влади реа.кц і,Йіну військо,в у ХУ1НТУ .

Так робпнть раднкськl ПЮД~

ЙОГО ві,в шофер Олександр Башкирцев. Спалахнуло полу-. м'я. 17 пасажирам, які були

дій . ~

В І К, ЯКІ л.РИоКри:ваються прапором І Нмаром І,мберт . заявив, що йо;го ~ в палаючому автобусі, загро­ ПOJ\.К~~НИlК 1 К!~а' маньйо, предста,в:ни- реа.кціо:нерів МіU!~ОЮ перешкодою та'к зваіНОЇ Орга' н ізащї а'мер. и, ка,н- УГРУПО80ЗlIfНЯ, .яке удержує lВаж- \ жувала смертельна небезпека_ І лише мужність водія запо­ K~~. 81,ИСI;КО. ВОI хунтНІ 1'а ОргЗ:t!lза- стали, паТРІОТИЧНІ СИЛИ 1 ЯКІ згру- ських держав (ОАД) , ПатрlOТИЧ- ливі позиції 'в збро.ifних сила,х, бігла трагедії. На Олександрі ЦІІ амеРИlкаіНСblКИХ Д.~р:жав. З,ГІДНО ЛУlВа.1ИСЯ. .на:ВJКОЛО flОЛ~,ОВНИока • 'ні сили' ПОlYllістю усвідо'МЛЮЮТЬ зберігає за собою Пlра'8'О 'проДов-

а ЦИМ' aКТ?M . ~ .Кipal'~ 1 .,п'Р~ПИlНЯ?-1 ка,аманьи. о. Іх муж. ня зброина БО-І ~ебеЗlпекv: да"lЬUl ~ГО т~ся_ B~ЄHi~~ ДII,З?'РОffНI СИЛ И пат-

РЮТІВ І ВIИСblКОВОІ х унти, що боРОЛИІСЯ ~р.оти 'НИ,Х, шдля.гають

РОТЬба. не ~ОЗВ(J<.1ила

,америкЗJН-

l,нтервеНТІІВ

ським 1'м.П€IРІ,а.JIlстам. нав Я'зати до- ,ОША,

~K

на

ІХ

ОВIд:ЧИТЬ

пере?ува,ння жувати «співробі1'flИlчати» у .c~paIBi

зеМ ,ll .

сама

Уря.д

ж

аме -

загорівся одяг. Задихаючись від диму, шофер спробував

в· регулю.вЗtнн'я IК:рИ'зи в ДO~I'НIKa,H­

Сblкі,й Реопу6ліці _ А в це у,г.рупо ваlНIН'Я як ві,Домо входить .ба.гЗJТО

відчи,нити двері автобуса, але ЇХ заклинило. Пасажи·ри опи­

[~~;~;~~f~t~~~ ;~.<,~'. ~·.·a:111J бори до парламенту і перма-ти liM2[~, ~. ~ ~~~::і~;5іt~fЯ~; та:гури.

нились

,НОВОІМУ

У'РЯДOlві.

Щодо

..

.

.•

збро.Йних !сил і,нте-рвентів , пере-І ~ННllканця ' м· . ВIoДКlри'1'У , В1И.сЬоКО.в у І РИlКоансь~а ,преса , не 'Відмо_ви,вся ваЖіНУ -більші.сть ЯКИХ становлять диктатуру, І І ВОІНИ змушеНІ ?ули ВІД ,наМІРУ ВIІ\КОористати СВОІ ВІН-

амеРИІКан. :ці, то _питан.ня .п.ро Їх І оступити ~ 'перег,ОIЮРИ з 'КеРІВНИвквменоня з ,краl.НИ, ЯlК · в.казуєть - ка'.!и 'па,трюти,ч ,них СИJI. · ся в « акті ПРИМИІрення», Івирішу Ось Яlкоцінює під,лисану в Са'НваГГИlме ,глаl ва тимчз.сового ур,я.ду І to-ДоміlНГО УіГоду ПOJ\КОВНИ,К K~a-I шляхом переговорів 'з о,ргаlні'3аці єю а.мерикаlНСЬКИХ держав .

Главою ТИМ"І,з,СОВQГО уряду Домі,ніlкансМ<о.ї Республіки за зотодою старі'н ПРWЗНЗJчено Бктора Гарсіа Годоя, вели:ко.го поміщи-

маньйо : «ІІнтервенція порушила. перемо'ж-ний хід революції, і ми були змушен і, піти на переговоРИ ... ми іне змогли перемогти іа зброєю в ру.ках, а.1е ·ми. в ідотуПIfJIИ не через стр,а ,х. Мине змогли

ка,

ЗДобути

якиJi :за'ймз,в ,виз.на~ні

'ДИlПло-

tП<~ремо:гу,

але

оМИ

і

БезСУоМні,вlНО,

це

роБИ,ТИJМе сwльниіі Годо.я. ;Викли,кає

)ЮР упо ВоаIН,н Я

машину,

тиок на уряд :побоювання і

З~ВКИ 'МlжамеРИlК~іН.ським силам по

остаlН'ЮИ

залишив

лікува'ння один

В-ІЕНІІХ

ти тра,нспортованою спермою декілька сот СВИіно,мато-к. Це пОви'Н'но забезпечити одержан-

дl!lректора Г . Гайворонськом у , яка, між іншим, 'ні .з чим повернулась з Києва .

Ф_ Штеф і1'Н з роботи в закріплеНQ\МУ за нею 'господа рс'Гв і «Любарці», де Івона не доп 0-

'ТУРУ

'запланава,-

Через

опо,росів.

ша

Пе8lflИЙ вкла: д в 'Що спраlВУ в'носятьнаші

,нау.ко. вці.

ско:нструювали верстат

мотою білЬоШ

ста,т в с, но 'l'

І

.х' ря:кі,в,

ЯоКО"О

ми

за

ста,нції Їt3ДКИ

одержимо Вер-

Я.

у

на-

М'ЗJга,є

.д а ре.м:но.

директор ОДНЗJК

заві'дую.чиЙ не

На . PO~'b

,гаражем

речі , іза

ви.кона,Н'н'Я

'П.lа-

ться

тва'РИ'Н :відпов і-

ТО<К у першому півр і ччі

ні.Й

аВ70р

За

ци.х

н,ано сшлами

.ветлі:кар

не

,науки, .на,казом

м,ашина

для

8I1КО-

За

і'НШIІ Х

цілей.

СУБОТА, 1\

МОВИоЙ а,ж нітрохи не оприя·в. БіЛblше тото, .за ЙО'го вка.зі·вкою з ,раціО<ну хряків .виклю-

В. ДОРОШКОВ, кандидат біологічних наук, член партбюро станції.

уздрі·вши.

ЛУllНИlКа, Місяця.

Поки

-гривають

ці

розмови

,реда,кцію,

'маЛIІІ

що

міС!Це _

картоплі

,ко­

прилиіН~НО.

,розпоря;д·жен.ня

лю

Ручне

мехаіНізова­

на закріпленій

площі.

ВЕРЕСНЯ

екранах

.ніатюри. 20.30 -

програма . 11.0О - «Не - , діТИ I !» _ любов» . Новий .х у.дож НЕДІЛЯ,

Тел еві,зі Й'Ни,й 008КтаlКЛЬ. (М . ). 16.50 _ Телевізій'ні вісті . 17.00 _ , «Я . Рай,ніс _ поет сонця і ма: йБУ'Г!іЬОГО» _ ' (До

«На добраніч,

12 ВЕРЕСНЯ

Перша програм_а. 1l . OO:-«Скар-

би ТреТЬЯIКОВСЬІКОІ галереl».«Ра­ ,а,янс~ка <JКУJ!ЬП:ГУ'l~.а». (М . ). 11.30 - ФІЛЬМ дЛЯ Д/'теи «Зо.пота ~'нти­ лоп,а» . (М.) . . 12_00 ЧеМoПlонат

lоо-,річчя з дня народжен'ня). Європи з ю~ного спорту. (М.). (М.). 17.35 _ «Зна.ння»_ Науко- 13.00 - «ОП1ва~ Олекса,ндра Са­

ВО -іпізнава,nьна IПрограма . (М.) . 7~'Ни,кова»_ ФІЛЬом·;кшщерт . (М.). 18.15 _ Мі'ЖJнаіРОДНЗI ВИСТЗВlка 5. 5 - .Ha,~a аф Іша. 15.20 «Хьмія - ХХ ві,к» . ('М . ). 18..35- ;МуеИIЧ'Н~И~lОск» . (М.) .. 15.50-

«Зако'н Є за'ком» _ Кінокомедія . SР(JIньованиоИ щит Б~1'~.Кl~ЩИ.ни» _ Фра'Нl\о-італійське виробнИ!Цтво _ (М.) . 17.20 - ТелеВІЗlИоНI оНови21 .30 .~ ТелевізіЙllі НОВИ' НИ'. (М.) _ ни _ , (М.). 17.30 - ~Трудовим ре· 22.00 - фНа .М)'1Зич.ніЙ х,вилі»_ По зервам 25 ·РОКІВ» .• Концерт. сторі'н,ках ра.дЯ'НСЬКИХ оперет . (М . ) .. 19.00 .• «.Жз,иворо·нок». 23.00 - «Перши. Й день ' після ка- НОВИIIf !ХудOlЖ'IIlИ фIЛЬМ _ ?О.ЗО:­

(,Переда.ча З Бухаlроста) _ «,У .на, с в :гостя!х ,KaHTe.MlpOВJЦ1» Концерт . (М . ) . 21.30 ТелеВІДруга праграма. 18.00 «Тру- зіЙіні ,НООИ1lИ . 22.DO«. ЮноКЗJзали. · lр0.6ітнИlКИ. Вони в ОДIfН 'го­ довим резервам 25 pOKiB:t_ екра,н-б5» _ (М . ) _ лос за Ifвл'я ють : - Калюжа утворилася від стіч­ «Здрастуй, Москва!»_ Худож,ній - - - - - - - - - - - - - - і оНої ВQДИ, якз, надходить після фільм . 19.30 Хореоnрафічні міРедактор €.ФЕДЯЯ.

.про .калю.жі. ли.саJIОСЯ бага'ТО'1 ня IlРИПЛИlВів і відпли:ві,в її бру:д­ З даВНlх·давен вони служать ПО-НИіХ во.д .з дією планет сонячної стій,ними те.маМIІ для са'ТИРИlК і в . 1системи,. Особли:во зви,нувачують . Як, скаЖІ'МО, мож.на. змо.вчати у цьому .на;ЙблиIЖЧО"О нашого су­ перо,

В<Каз а<ні

В

хара<ктер».

~=============================================~ ПОДАЙ ПЕРЕВаЗУ! :за

мив пання

НlИ ФІЛI;М. 1.5.25 Наша, а.Фіша ' l 15.30 Л_ Гераскі,на. «М'якии

в і н їздить , КУДИ з аIВГОЩIО.

і,м'я ди:ректора (як .це і пере.д,бачено вста,lювлени'М у нас порядкам) ·зая·в'Ку. МаШlгна була

що

IПтахопові,до­

ної ла.нки виділено навий кар­ топлекомбайн «К-3». Вже кіль ­ ка дні,в ним копають картоп­

Перша пр.оше;на

«Вол-

спостері.гати це і обурюватись.

взятися

те ,

л,з:нку .

Го.пОВНИIЙ 'агроном фабрlБКИ т. КОІВаленко

На голубих

ви!кори.стовує-

J1KOIBOrO відділу, чому т. Гро-

:не

про

ну

Ше~чу'ка ви:ростила без затрат

від-

ста:Іщії т . JlасечниоК подали ·на

вели,чезну !Ковбаню на в ул и'ці , Я1Ка

йшлося

ВРУЧНУ, ооііішовuш меха'нізова ­

фЗJКТIІ

директо-

ФЕЙЛЕТОН

І

(ТАРС).

.'8."

А вчеоНИIМ залиша.ється оД'не :

113-

Башкирцеву-

10 років.

л і. Але врожаЙ стали збирати

ж, яка вва,жається у нас роз'їзною, стала фа 'КТIІЧНО персона.1ыlo ди'ректо.рською. На

виробничого

(як це іПОВИННО ·бути) , а

ньому

ви,конуються

ради.

ра 'ЗЗік:рі'плена Clпецмашина. Але її ,HeMao€ . ФО'Р~lаоЛЬНО ви.

сконструювати

верстат.

вченої

в ід

о,сімені.ння

Олександрові

на РуднянсЬІКО;МУ відділку Сем ИlПОJЖ і.вської пта 'ХОфа;бри.ки меха,ніl30вана ланка, .Миколи

прwнижується

'машинИ' я По>чуВ б· н ь ого .. _ PYJIIHY лаику .

'га »

1l0Їз.діКИ

станції

Д Ілена

Башкир­

0_

33 роки, шофером він працює

РУЧІНОЇ ЛlJJаIЦ ~ на вели.кіЙ площі високий в'рQжаоЙ .ка'ртоп­

за-

ділом

ну

В

ДОСЯ,Г-

За-

т . ГРОМОВИ,Й. Та відпов і дає даvlе1IЮ .незадовільно . Завда,нмя 1110 о.сім еніНlНЮ свинома-

до

з а.важає

життя

ВИоКона, в_

:Д"!€

ря.д,ків та ГОЛОВНИ.Й

а.

вченого,' не

.ріШ6I1'Н'Я

в

цеву оголошено подяку, його нагороджено іменним годинни­

сДовести оправу до кінця:t­ лід та!КиlМ заголоВоКОМ 'В гаlзеті «Нове жиrrтя» від 24 сер:п'ня БУIВ опубліковаНИіЙ Ma'Tepia!J!_

нення ,нау.ки і передової оПрак-

цю

путівку

санаторіїв.

ком.

ТИ:КИ·.

поїзд ки в Демидово . ВИЯ'ВИJIОСЬ, що одержати а.втомаши.ну набатато важче, Ініж

день

вченим,

П'роваджувати ,в

запропону-

ДемИІдОВО,

НавареНоК0

До

траlНС-

порт для

:Сіненко

oJ!jHa

,мість

о.бласт!· _

«п'роблема» -

т_

ВКоз:зі8КУ

цей станція ЗоЗмовила Демидово 'нашої СТОЛІІЧось

ще

зно.ву

ва ,в 'виділити машину для nо-

доtlю-

по'вноцінну спер'МУ ,

І

На'р~шт і , 4 вересня

Во.нИ

ф і,кс а ц і й,ниііі

для

_

день

зая'В~ка.

надано

кримських

СЛідами виступів "НОВОГО життя"

ЧИ\IJИ картоплю, що викли<Кало різке погірше!iJНЯ якості сперМИ·. Тільки циіми .днями 8чена р а да станції в И:Н есл 3 ·р і ше.ння про звіЛЬонення ком)"ніс1'КИ

іГо.сподарства'ми

з

За мужній вчинок

lНОО~МНИИ .~ОоЛдат .не по-

Лист

ви.ді"ена" але ми ... не по.їхали , бо завідуючий лаборатuрією. в іlН же секретар первин;ної парторганіЗlЗц і ї, І. Громови,и ви,діЛИIВ машwну ~аступни,ку

ного

кабіну.

тяжкі опіки. Спеціалісти кіль­ кох лікувальних закладів бо' ролися за Аого життя і здоров'я_ Тепер Олександру після

lЮ~не теРИ'ТОРІЮ к'ра I НИ.

до редакції

Гаряча зараз ,по'ра у ІпрацівНИlків Центр ально,ї ДОС,l і дної ст а'ноц ії штучнОІГО осі-мені,н,ня 'l"в,арин. Про'Гягом вересня жовт,ня ста,НоЦія має осімеНIІ-

'ня

,па­

небез­

1:1-

ПРО ~~ПЕРСОНА.JIЬН~" МАШIІII~ ДО

що

загрожує

Олександр Башкирцев дістав

відстУІІ1ИЛИ, але anpecopa,M теж СУДЯІЧИ з усього, !J'Ну'Грі, шня реД_ КАСА ТЮ Н. довелося В,ЇІдСТУІІ1ити перед ЛIІІ..\е'М ЗJкція таlКОЖ не склала зброї . (ТАРС) . \ .~"""""'~.:"'~"'~I"-"""""""~w:t" ... ~ .... ..,.~..:?'~.".-.?""""~""""""''''''-''' -'''''''''''''''~'''~~'''''''~~'''''''''

IIE~BAГ~

не

пека, і тільки після цього сам

ся реопутщією по.рі,внЯ'но помі'ркованОІГО БУіржуа30lЮГО діяча.

І

,переконався,

сажирам

б удуть BWBetдeНl не Т1ак уже ~?- ли 1П0вcrа;нськи,и рух . В ци~ умо­ СП1шно . П?сеРМНltЦька ,КОМІСІЯ вах , ~атрютиItfНI сили .збеРlгаю~ь ОАД_ (Ів НІН веР'ХО.ВОДIt:ь амери- І ПИlЛblНIСТЬ. ПОЛ~ОВНІФ~ КааманlУИО .K~'HЦl. Ред.), як І ра/Нlше ФУ1нк- ЗоЗJклика~ ДО~lюкаlfЦIВ не . _ ДОО)'1С­ ЦlOН У'вати';:tое ,. щоб стежи,т .и ~a ,хо- ТИ;fИ 'вщновлеНlНЯ тира:НIl, про­ Д.о м П~І:И І давати Kepl'lJНI вка- _довжуl!'~~ БQрот?Бу доти, Ш)'!{И

,не

пастці .

зникне_ Через кілька метрів задні двері автобуса відчини­ лись. Олександр загальмував

Cb~a я, к з, на!рs:щдя в!,ручання. у ТОІЙ факт, що в перші ДІНі після <Jправи Д.?~ ,юкаIНСЬКОІ РеСПУООIl- підписа<ння «акту прwмирення» ма­ .ки. «3БРОИНІ с~ли ОАД, пише ли міюце а' решти ба,гать?х цивіль­ «Нью-,йорк та.и.мс», можливо, них ОСI-б, яlю аl~rrиIВН. о nІдтри;мува­

ма,ти'чні пости. Годой ІКОРИСТУЄТЬ- б~и nереможені _ Ми, звичай'но,І ПІДтримаlН,НЮ ми'ру».

вогняній

чу машину вперед, ооодіваю­ чись, що ,під час руху перекіс

_ _ _ ,_ _ _ _

владу

у

І тоді Олександр повів палаю­

РОі3:гадку надзви,чай'НОГО ща ви.нw.КlНення ковбані -

'миття ,ри:торії

машИіН

і

меха,нізміlВ

яви.nщ­

ніIКУЛ».

иа те­

.мосто,юїзда .

Дв.а ,веЛlfкі пі,дПРlli6мства роз­ ташо.ва,ні тут поруч . Сотні людей І приходять

щоден' НО

сюди

на

ро­

бо,ту. .проїжджає велика !Кіль-: кість аlвтомашиlН. АдмініСТРЗtЦії ж ' М ост оп ОЇ'зда (на.чаЛЬНИIК т. Му- ' РО'~ЩОВ) і мебльової фабри<ки (ди'ректор т _ Нємцо'в) Іне ХВИJ!ю.є з,нтисані.тар,ниЙ

.зру,чності

ДоЛЯ

стан

1Іулиці

і

не­

робітюr.ків. Не 'мо.­

жуть IніЯIК керівни'ки цих 'госпо­ дарств :вирішити питання про осу­ шення і ВПОРlllдкування вулиці .

розділяє ,моотопої.З'д 814 і Бровар­ ську мебльову фабри,ку (див . фо­ то.) . !Вистачає часу у ,роб і Т'НИlКі,в, Я'кі лоооішають ·на ро.боту, нади­ вwrиоСЯ ,на її <ЖИ'В(JIПИСНіоть», шу­ ка ючи засобів ,ДЛЯ форсува'IІ'НЯ . Подай nер€возу! чути на вулиці ВИГУ'КИ..

-

щоденно

Про -походження ·горезвісної ,ка­ люжі ХQДИ1'Ь чимало легенд . Ба­ гато точи,ться роз'мов і CYll1epeчок мі,ж .водіями автомаш!~н і пі­ tШохо,дамНІ.Од,ні. ДОВОІДЯТЬ, що ви- І

НИlкла вона в' наслідок Яі<IfХОСЬ, не-І

відО<михнауц і" ТВО·Рень,

,геологі'ЧlНИ,х

'пере­

і,нші пов'язують існуван-

припущенн.я, ревуть

щоденно

мorrори,

витр,а!Чається бурХ<ЛивНlМ

ГО'РЯТЬ

flаЛblНе. ПОТОІКОМ

в

.грязюці

зчеплен,ня,

В

калюжу прибуває

Можливо, і .зустрілиоя б, ДОМОВИІ­ лиоСЯ б , та 'Коалюжа 'на перешкоді . Гукати ж ОДИ'Н ОдІном у: «ПОдай перевозу!» ,не сміють . Не со­ лідно.

ВОда'.

В.

ПОЛОТНЯК.

(Фото

аВ70ра) .

..... c..............................................~.........................................................................,.

І

І і

НАША АДРЕСА: М. БРОВАРИ,

вул. Київська, 158.

«НОВАЯ ЖИЗНЬ~

-

орган Броварекого раЙОНflОГ

1

комитета КП Ук, раИНIf и районного Совета депутатов

т;рудящихся КИlеВСКI)j! 06ластн_

.

і

:

І

ТЕЛЕФОНИ' редактора -

3-82, відділів партіilного життя, масової роботи, сільСhкогосподаРСі.кого, промислового та віД'10віа.а.nьного секрегаря - 4·67.

1..........~~~.~~~ ..~~~ .........~~~~.T.~,.~~.~?~~~~ ..~.~i,~~~~~~:.~,~~~,~~..~~••~r,~?,~~; ............... ,..........._. l'\:poBa.pcыаa друхар.nя, Киівської області, ,зу.!!. ККЇВСЬІІС3,

158.

Тenефон -

4-57.

Зам, 5100-3925_

І

Сидоренко

Тетяна

Григорівна,

яка Жl!Ве

8 с. Ви,гурівщині

варського

ра'йону ,

Бро­

порушує спра-

ву про .РОЗЛ)'1ЧеН'няз Сидоренком Дмитром ве

в

с_

Федоровичем, Тро€Щи,ні

який

жи­

.Брова'РСblКОГО

району . Справа

СJ!ухаткметься

суді Б,роl!lарсы\гоo ра,Йону.

в

нар­

71 номер 1965 рік  

71 номер 1965 рік