Page 1

Пролетарі всіх країн. еднаt1rtсяl

ЧЕТВЕР

"••. Широка

6

як

ВЕРЕСНЯ р.

1951

М

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАЙКОМУ IШ(б)У ТА РАііР АДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ, КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РАЙОНУ СТАЮТЬ НА ВАХТУ МИРУ

сокий урожпlt POl1 i :

У

на м'яку ораНІЧ, по

родові у війні прОТИ ЯПОНСЬІ\ИХ

-Всім серцем і

душею

прихильників миру Відбулося засідання

Іпіціа­

тивного комітету по скликанню

Української республіканської конференції ПРИХИЛЬППІ\ів мп­ ру. Головою комітету обраниft вще-президент Акаде.lії

Ш1JІ{

Української РСР, дійснпй член Академії М. 1I. Ce~IelleНI'O. Ініціативний комітет виріШIІВ

1951

року в м. J\иєві

,\

поряд­

радянсыIft парод

у бо­

ком денник:

1.

ротьбі м збереження і зиіннсн­ ня МИРУ.

товаришеві Мао Цзе-Дуну

2. Вибори Українського рес­ публіканського комітету захис­

П Е ІОН

ту миру.

Дякую Ba~l, товаришу Голово, за високу дружба Радянського Союзу з Китайською На­ 3. Вибори делегатів па Все­ оцінку ролі Радянського Союзу і . його 3броft- родною РеспубліІ\ОЮ служить і служитиме спра­ них СИЛ у справі розгро~!у агресивнпх СШІ ві заGезпечення миру па Далекому Сході проти союзну конференцію прихиль­ Японії.

Не може бути сумніву,

що

стати

І родної Республіки і Радянського Союзу! КОМІТЕТУ ЗАХИСТУ непорушна І Хай живе Народно-Визво~ьн~АрміяКитаю! І МИРУ

Голова Ради МіНІСТРІВ СРСР

пnан ..

Xnl•

б

на підприємствах, в установах; У1fбових закладах, ~ITC і се­ лах Київської облаеті створю­ ЮТЬСЯ комісії сприяння Радян­ ському Комітету :lахисту миру по збору підписів пі/{ 3вернен­ ІІЯМ Всесвітньої Ради Миру.

озаГОТlвеnь

підписи під 3вернеНШВІ Все... Д~рогиn :Ilосифе ВіссарІОНОВИЧУ! . світІІЬОї Ради Миру новими І Рад] .дОПОВlст.и Вам, що колгоспники 1 трудовюш перемогами в бороть- КОЛГО?ПН.ИЦІ, пра~ІВПIIКИ. м~шшп~о-тра~торпих 6і за виеОІшfi урnжай в 1%2 станЦІЙ 1 р~,дго~шв, ~.пеЦІаЛlСТИ сІльсы\ооo господарства

В містах і раitонних центрах

А. СТАЛІН.

а

} 1\раїНСЬІ,.Ol

СТВОРЕННЯ

КОМІСІЙ СПРИЯННЯ Xill:t живе ве~шка Г(ружба Китайської НаРАДЯНСЬКОМУ

краТна достроково виконаnа державний ..

свої

РАТАУ.

Прошу Вас, товаришу Голово, приfiняти поадоровленнп Радянського Союзу і його 3брой­ НИХ СИЛ у ЗВ'Я3І~У 3 шостшш роковинами виз­ ВО.1епнл Східної А:lії від іга японського імпс­ ріа.1іЗ~lr.

2 вересня 1951 РОпУ. У

ників миру.

всіх і ВСЯКИХ агресорів і паліїв війнп.

шила справу розгрому японських агресивних

ви-

році.'

вересня-Укра­

С~,1и[\ати Українську реrпуб­ ЛІКанську І.онференцію прп­ хильників миру 13 Bept'CHH

ГОЛОtJі Центрального Народного Уряду Китайської Народної Республіки

моханііІаторів

скріпитп

пуБJіки, спрямованиft на спільне відверне пня відродження агресивних сил Японії, ()е:змежно ВДОХНОВ.1ЯЮТЬ Іштаfiськnfi народ у боротьбі ПРОТІІ си,"! агресії па Далекому Сході. Хай живе велпка дружба Китаю і СРСР у снравед.lивіЙ справі бnротьбп ПРОТІІ японсь­ І\ОГО імперіа,'lіЗ\1У і захисту ~lIIpy на n:алеl';nМУ

----------------

конаТІІ план зяблевої оранки. на вахту миру,

В. СТАЛІНУ

2 вересня 19~) 1 року.

один поставимо евої підписп під 3вернеш!5В! Всесвітньої Ра­ ди Миру. Стаючи сьогодні на вахту миру. ~rи зобов'язуємося

і колгnспників району

зна-

їнська республікан­ ська конференція

Голова Центрального Народного Уряду КитайськоТ НародноІ Республіки МАО ЦЗЕ-ДУН.

любну полі ТІШУ нашого рідно­ си.'І. го радяІН:ЬКОГО уряду і всі ЯК

Закликаємо всіх

першорядне

13

загарБНlІків і 'І Схщі!

Китайський народ і його визвольна армія, незваffiаюqи на гомінданівські махінації, відіграЛlI ве.:ПІКУ роль у справі ліквідації японських імперіалістів. Боротьба І\итаfiського нами роду і його визвольної армії ДОІ\оріНІІО полег-

BiTaє~IO сталінську мудру МИРО­

-до Ні вересня повністю

и.

махінаціЙ

(й. СТАЛІН).

~Ііцнпft союз СРСР та I\птаtlськоІ Народної Рес-

1000

5аявив:

u

у зв'язІ\у :\ шостими роковинами перемоги пад ЯПОНСЬКШІ і)шеріаліЗ~IОМ Bil~ імені І.итаЙськоІ Hapo;J,HO-ВПЗВОЛЬНОї армії і всього китаЙСl>ItОГО народу прошу Вас, :3бройні Сили СРСР і радянський парод ПРИЙНЯТІІ паЛІ\е ноздоровлення і глибоку в/{ячність. Ве.'Іичезна ДОПОМОГ,L Радлнсь1іОГО Сою:'!у китайсь\;ому на-

-Ма(;мо вже зараз, у пере-

воді

тепер

чення".

КО:&:.

Генералісимусу

НdСТУПІІОКУ

геІ.тарів на 15-ти сильний трак­ тор, у той час, [{оли річне зав­ дання -7 50 гектарів. Ще кра­ щих показників ДОМОГ лися трактористи тт. Бурш; 1., Грін­ чeHKo І. -1200 ГСІ.тарів. У ІіОЛ­ гоепі ім. Хрущова, де бригада завершила осінню еівбу, ЯІ~ість проведених наХІІІ робіт визнана відмінною. Закінчуючи про~IOВУ, тов. Лук'яненко від імені бригади

має

злочинних

Голові Ради Міністрів Союзу Радянських Соціалістичних Республік

МЕХАНІЗАТОРИ

Слово на нараді McxaHi:'НLTO­ l)ів і голів колгоспів району ВЗЯВ бригадир тракторної брига­ ди Бров<lрсыоїї МТС Т. Лук'Я­ ненко Федір. ПРО)lовець паЛl\О вітав ініціативу мехапіЗ<l,торів }іагарлицького району - вико­ натп П.1ан підняття :lЯбу до 25 верр.сня, чорних парів-до 15 жовтня. Далі віп зупинився на нершпх успіхах бригади у со­ ціалісТІІЧНОМУ :ншганні 5а ви-

15

розкриття

паліїв війни,

71 (761)

Ціна.

засіб

кампанія за збереження миру,

цінники МТС і радгоспів, спсщаJllСТИ сільськоІз представrшків партійних,ра­ го гоеподарства У країнської РСР успішно продянських, профспілкових, спор­ ведуть збирання і доетроково виконають план тивних та інших ГРО"ІаДСЬІ\ИХ здачі дep~aBi пізніх зернових культур, lIYltpO-

РСР з честю додержали вих бурякІВ, бавовни-сирцю, СОНЯШНІІка,

кар- організацій

створена

обласна

Стали ІШ вахту миру трак- слова, даного Ba~, 1 ДO~TPOKOBO виконали дер- топлі, овочів та інших сільськогосподарських комісія сприяння Радянському торні бригади Броварської й жавни~ план. ХЛІбозаГОТІВель (без І,УКУРУД:ш, культур, своєчасно і високоякісно проведуть Комітету захисту мпру.

БобрицьJtої .МТС, НІ,і ОЧО.1ЮЮТЬ проса І греЧКlI) ~a

100,7 процента.

сівбу озпмих культур, оранку зябу та чорних

комісії ввійшли: Академії наук інших. Основним ПУНКТОМ кож- ви~~на~ий на 1~1,3 процента. 3дано. Х~lба одержання впсокого врожаю в 1%2 році. УРСР, лауреат Ста.1інської пре­ ного нового соціалістичного зо- дерffiа~l на 71 }llль!tон 7~6 тисяч пудІВ бшь3айняті мирною творчою працею, зміцню- ~IiI М. В. Корнаухов (голова

тт. Сом, ГРИЦЮ1\, Дарага і ряд

План заГОТІвель

До складу

продовольчих куль~ур парів і ЦШІ саМШІ закладуть міцну ОСПОВУ ДЛЯ дійепий член

бов'я:'!анпя механізаторів, П1\і ше, НІЖ J минуломr РОЦІ на це. число.. ючп могутність велПІИГО Радянського Союзу- комісії), секретар обкому КП(б)У стали на вахту JlПРУ,-ДО 20-25 .Колгоспн~ки 1 ~ОЛ~ОСПІІ~Цl, працIВНИІ\И оплоту миру і безпеки всіх народів, трудящі О. С. Короїд (:'!аступнИІ\ го­ вересня високоякісно ВИRонати МТС 1 радгос"шв, спеЦІаЛІСТИ СІЛЬ{:ЬКОГО госпо· Радянської України, як і всієї нашої соціаліс­ лови комісії), Ф. П. Остапенко план зяБJевої оранки. В

.

...

дарства У краlНИ добре попрацювали над виро- тичної Батьківщпнп, не шкодуючи сил

щуванням найважливішо!

продовольчої

куль- тимуться за нові успіхи в

будівництві

боро-

KO~IY-

ся партlfiн~ оргаНlзащя ~ тури-"пшениці і здали Ії державі на 87 міль- нію!у в нашій країні. зокрема KOM~H.ICТII БроваРСЬКОl йонів 485 тисяч пудів більше, ніж торік, і на У краJнсьвий народ від усієУ душі бажає

T~ Бобрици. оІ МТС

пови~- 111 мільйонів пудів більше ніж у довоєнно- Ва)і, доро.гий ІІосифе Віссаріоновичу, доброго НІ надати зараз ~айактивНl: иу 1940 році' 'б' mv ДОПОМОГУ мехашзаторам І .. . здоров я І ага тьох рокІВ життя на радість і забезпечити, щоб кожний з них

,Вдача ХЛІба держаВІ Rолг~спамп по ВРУ- щастя всього трудового людства.

:'! честю виконав взяте соціаліс- чених рахунках за роБОти МТС триває. (З рапорту ЦК КП(б)У І Ради МІністрІв тичпе зобов'язання по запер... ДорогиЙ Йосифе Віссаріоновичу, запев- УкраТнськоТ РСР ГоловІ Ради Міністрів Сою­ теннІО осінньо! сівби і зябле- няємо Вас, щО КОJ1ГОСПНИКИ і колгоспниці, пра- 8У РСР товаришеві А. В. Сталіну). вої оранки. Слід класти край

негайно

простоям

по-

тракто­

8

і ст і

рів, особливо в нічнпй час, які мають місце в окремих 3начно раніше, ніж торік, тракторних бригадах з-за не­ колгоси ім. Леніна закінчив дисциплінованості деяких TpaItсівбу озимини. Посіяно ионад 'l'ориrтів, браку иричіплювачів і 500 гектарів, у тому числі 140 вільної площі для оранки, з-за

3

колгоспів

,. ,. •

,. •

18

Є. В. Тополь

-

від

обласного

відділення Товариства для пп­ ширеннл політичних і науко-

вих знань, В. ,Ч. Соколовський -від обласного відділу в спра­ вах культосвітніх заклапів, П.А. BOPOHb(o-від Спілки раДЯНСЬ 1 ких письменників України, Ге­ рой Соціалістичної Праці С. Д.

Виштак-від колгоспників Гре­ дити люпин, посіяниfi на паннл картоплі. 3дано державі бінкіВСЬІИГО району, П. С. Дят­ ленко-від обкому ІШ(б)У (сек­ зелене добриво під урожай кар­ ионад 2240 центнерів. ретар коиісії), М. І. Боровсьтоплі наступного року. Ф. Стріха.

В. КалеНЧ8НКО. гектарів пшениці-наполовину С. Требухів. незадовільної організації побуто більше проти минулого року. • вого обслуговування тракторис­ 3аКlНчено збирання ЛЮПИНУ 3'явилися дружні сходи. тів, що зайняті на зяблевій більш як на 15() гектарах в А. Роговець. оранці. с. Жсрдова. ко.nгоспі ім. tllеніпа. Трудова вахта миру - велпка В. Карандюк. ... fi надзвичайно цінна ініціатпва Колгосп il\l. Хрущова завср­ С. В.-димерка. ... механізаторів. Їх патріотичний шив збирання люпину. В се­ ... ,.. Рільничі бригади колгоспу почин повинні підхопити редньому кожний гектар дав

всі трудлщі району.

-від об,шрофради, В. М. Юр-

ковський-від обкому .JШСМУ,

центнерів зерна. Почав ехо· їх. АндревБа

розгортають

с. Богданівка.

...

киП -від добровільного сільсь"

• ,.

кого

спортивного

товариства

«Колгоспник», Н. :Мо Борнш­ Посилюємо темпи копання полець- від обласної РаДІІ де­ картоплі. Урожай зібрано на путатів трудящих, лауреат 68 гектарах. Кращу картоплю Сталінської преjІЇЇ, В. К. Сездаємо державі. Відuравле.но минськпП - від КОЛСІ'ТИВУ заво­ понад 18()U центнерів. ду «Червоний екскаватор», в. М.

А. Довгодько.

Колгосп "Щ,1ЬШОВИК", ко- С. Рожни.

Го.nьцев - від редакції газети «ltиІвська правда».


СТА

Х

!

П

О

в

Е

Ц

Ь

6

вересня

1951

ГРОМАДСЬКОМУ

в первинних партій­

Цінна і~іціатива щоденних колгоспних стінних газ~_т

них організаціях

Нічний рейд по тракторних бригадах Бобрицької МТС

fOIy. ТВАРИН­

ництву -СИТУ І ТЕП.1У

ЗИМІВЛЮ Відкриті партзбори відбули­ ся в колгоспі ім.Хрущова, (' .Тре­ На повний хід ПЕРЕВИКОНАННЯ КОРМИ ДЛЯ ХУДОБИ бухів. Обговорено етап і захо­ НОРМ - Чому так иа.10 іІ,ППОГО тягДля гpo~aДCЬKOГO тваРИНППI\ди парторганізанії по поліпшен­ 4 верссня. Друга ГОДПІІа но­ ЯК с.Іід відпочивши і пове- тва СТВОРЮЄТЬСЯ міцна кормова шо і\еftпо-впховної роботи се­ чі. В сс.ті тпша, ті.1['КИ чутно, ла на оранці злбу-5 ПLlр ВСЬОред інт('ліl'Сlщії села й і\О.IГОСП­ як Д,1:!е1\О ІІа 1\ОЛГОС иІІИХ ланах го!? Хіба тягла чи П.1угів пс- чегнвши в добре устаткованому ба:lа. При завданні 1500 заl\­ траКТОРIІОМУ ваГОНЧIIl;У, НОЧИ- ладено 2460 тонн високоякіс­ ників. працююТf, тракторп. flдеио на­ вистаЧIlG:' НевеЛІІЧІ,а перерва па зап- тавши І:~іжп.it 1I0»~P ~азеТІ~, ного силосу. Буде заСШlОсова­ М. Новікова. зустріч ЯСІ\равому снопу елек­

,.

Журнал

равку машин. Розмовляr.мо про трактор\lt ~ Басп.ll? І улп!і впр}- но ще ПОШtД 500 ТОJШ RеленоІ Звернення Всеевітньої Ради шив ІІа l!lЧНУ 3~II:Y. При!t~ов маСІІ КОНЮШИНИ. В. Кваша. ДТ -54 Миру, про віДО:lВУ І'ilгарлиць-І свосчаСIІО па ЗЯШ~ tl нрпчш- Колгосп ім. СТіІ.lll1а,

тричного rnітла,. Повз нас про-

обліку

пр~ведеJ[IJЇ

ЇЖДіІ,аr.

на

тракторі

ПРОі\іп МпщсНІ'О і за ІШИ-ПРИ­ партіііно-по.'lітичної ро{)оти за­ ведено в парторгані;\(щії викон­ чіплювач Іван Лисюк. На ХОДУ

~ювач - КОИСОИО.1ец[, Рак ~и- с. РусанІв. '" '" кола·. Напарнrш ЙОГО.~,І10 трак,. • . тору С-80 ~а~и.1Ь Г~{)aH?B дав Б.в:и,щ~о 100 ге~т~рш отави за с~ою :IМ~H) 14. гектаРІВ зяб- скошено в колгосПl ІМ. Мален­

І'ОМУ РайраДІ! депутатів трудя­

РОЗПІІТУЮІО,

ЩІІХ, г~o журналу зано('яп,ся да­

--Гараsд!-почули ми у від­ повідь.- На вахті миру мепше гун, якиft регулярно проводить .1e~OI ораНl',И. заМІСТЬ ІІі 11; по ;щі норми не да(;мо. серед трактористів і прпчіплю- рОUIІИЧПМ заВ;(а~НЯМ.

та

ІІроведсних

партзоорів,

ДОlIовідей, JСIЩіії,іі('сі:!, які Bi;J,булися, І,іЛLI,іеть нрпсутпіх, характерні запптаНІІЯ, корот­

КПП :lмі('Т

ВИlIущених

номерів

еті 1ІГа:lСТИ. М. Герасименко.

•••

Первинна

парторганІзація

утворена Прll ироварськіlі КОН­

.С екретарси парт­

торі «Рпбl;ООІІ

організації обрано т. ('[,кого

11.

Ііорогn!­

~1.

Норма Гf'кті1.РП,

Яl{ спраВІІ.

КІІХ механізаторів. ТраІtтористи і причіплювачі о(іізна,пі зі всіма ЦИМІ! матеріалаМІ!. Озна!tО~IЛІовав їх агітатор Митрофан Бі-

'"

соціаліСТIІЧНОГО змагання,

Підхо:щио до , ХТіЗ)', і( НА ТІ)',

ЛСКТОР(l:\1И

бригада стала на вахту

МПРУ. ЦІ І~роі1ш.la IIlЧ. CTaxaHoBЦl-Me-

П

зак~ПІ,. Юі.гар.1ИЦ[,- М.) !О~І ре'

по-бlЛЬШОВИЦhКОМУ ста.ла конати зав~ання

2;) вересня. Але тут жс меха-

нізат()г и ;зю,идають l!ілкои віроригадпрам рlЛ ЬНІ!ЧПХ

М. Лисенко.

<

Рейдова бригада щоденної

госпу до

стlllгазети "За КОМУllізм":

А. Теплюк, М. Строкач, М. Какун.

пу «БіЛЬШОВllК:. с.РОЖl!и,.об­ ГОВОРIlЛIl .шст, Ші.1РУКОвашш В

ПіДХОДЮІО до одного.

лід

як

друго-

рп, пк лі;(. Ще на,1вечір ~raши- ЛІІ проведе тут бесіду

Імперіалісти США прагнуть зірвати переговори в Кореі

.

там,

б'

о правлlННЯ колгоспу, як

і раніше, про ггомаДСl,ке 'Іва­ М. Матвієнко, діЛЬНIІЧНИЙ зоотехнІк.

~

агітатор

Спільними

х

ристинчеll-

1ІОГО врегулювання в Ііореї. Американські предстаВНIІКIІ внес ли абсурдну Jlропозпцію встановити деиаркаційну (РО:lмежуваль-

зет показують, що аиерпкансь­ хі праюячі кола зацікавлені в підтриианні подібного напру­ женого етапу, прпнаftмні, ПО

НУ) лінію ~Iiil{ війсыаюІI обох сторон не по З8-й пара.1елі, а на 80 кі.'10метрів на нівніч від неї. Тни са~IИМ від Півпі'lПОї Кореї бу Ja б відторгнута :lначна терпторія, яка потрі6на аиерикаПЦЮf як дл,ерело наl:tважливішої стратегічної СНРОВИШІ і

двох причинах. По-перше, роз­ дуваючп ВОСННУ істерію, вопи хочуть, щоб конгрес повністю затвердив веЛllче3llі еУМIf, які вони просять на ГЩІ)іУ озброєнь. Газета «Нью- ІІорк таймс» у ~В'яаІ\У ~ дпм відкрито пи­

ЯІ{ воєшшй П.1а1щаР,I.

в Кореї могло б

сала, що

«приrшнення

,МТС і

радіо­

ція і війСЬКОВО-МОРСЬКИЙ флот асигнувань ·). Америка пські фаб­ стали піддпватп ще більш рпюштп зброї, які наживають боибардуваННЮI

планами

США

ЩОДО

городньої

Ф., варто­ плантації

в

бригаді ~~ 14 колгоспу імені Леніна, c.B.-Димерка: - Хто вам дозволив торгувати 26 серпня на чернігівському шосе колгоспними помідорами? Може, бригадир КРУІ; І., ~I яким ВИ разом ПРОПІІвали ці гроші після? М. Ільченко.

ці не;~О.1іки. Ч.1еllll редколегії щоденної

стінгазеТIІ .Стадlнець":

І. Носок, Г. Шевченко,

Штучно ПОСІІЛЮЮЧИ напружене становище на Далекому Сході,

американський

уряд

примусити ;~алеЖІ!і

від

Боротьба аа аемлю вІталіТ

Наонії.

прагне цього

3а офіціальними даними, бе~­ земельні і иалоземе.1ьні селани становлять понад 80 процен­ тів усіх селянських господарств Італії. Особливо значни!t зе­ иедьний голод па

ни.

тут

l'

півдні краї­

руках

поміщиків

зосереджені всі землі, і селяни іlмушені орендувати іх на ка­ бальних умовах, віддаючи мм­ левласпикам до половини зі6ра.ного врожаю.

В загаJl.ьнонаціональноиу мас­ штабі активно діють такі вели­ І,і селянські організації як Конфедерація трудящих землі, Федерація батраків, Федерація ПОJlовинщиків, які налічують загалом близько 3,5 иільйона членів. Найважливішим завданням свого руху італійські селяни вважають розширення боротьби за аграрну реформу. При цьо­

Цей факт і визначав розмах мусеJlЯНИ все більше розу­ боротьби ітаJlійських с-еллн за міють, що завдання це може землю. В ній беруть участь бути розв'язано лише в тісному мільйони батраків, сільсь.когос­ союзі з робітничю.[ класом. Тому подарських робітників і дріб­ вони все активніше підтримують них орендаторів. Аграрна проб­ боротьбу трудящих міста про­ леиа осоuливо загострилася в ти воєнної політики уряду, що останній час, коли селяни в несе народові злидні і голод. Розширюючи боротьбу за ряді місць приступили до зай­ няття поміЩИЦЬКІІХ ~емель. землю, італійські селяни беруть Прагнучи перешкодити цьому активну участь у русі прихиль­ ників миру. «Земля, а не вій­ рухові, власті пускають в хід

до

Одночасно а~ІеРИІ\aJlська авіа- Сl\орочення Іюпгресом ВОЄНІІИХ

мирні І\ореЙСЬІ:і міста і с{'.та. Порушуючи сле\1СIlТарні праВІІла перегопорів, амеРJfI,аПСЬІ;е І

Герасименку К.

вагон­ КО.lГО('ПУ слід негаПно усунути вому

в()гню

прпвеСТIl

с. Рудня.

КОНКРЕТНЕ ЗАПИТАННЯ

заходам!!

Кореї пов'язана з агресивними

поча:1И бомбардуватп штаб­ кварТІІрУ дслегації Корейської Народної Армії і Кl1таЙСЬІШХ доОРОВОЛf,ців. Соддати інтервен­ тів по-гозбittницькому вдер.ШСЯ в район переговорів і вбили кілька юІтайсыхx добровольців, які несли ОХОРОНУ. В чоиу ж ПРИХОВilIlа ПРIIЧП­ на цих злочишІИХ иахіпанitl амеРlшанської вояччшш в Ке­ соні? Впступи інозеиних га-

Корея. Американські інтервенти

на;) -під цим

зброю.

ло~уІІГОМ

об'єд­

нується все більше чпсло тру­ і лlсинманівці знають, що їх lІе­ В ході боротьби селян за ДЯЩИХ італійського села. навидить корейський народ. ВОІІІІ на ВОЄННИХ замовленнях велп­ В. Харьков. не довІряють ні жІнкам. ні дІтям. землю ~~Ііцнюється їх єдніеть. чезні прпбутки, хочуть, щоб На території, окупованій амери­ 3емельні І,омітети,ЩО обирають­ то не було, зберегти їх. «Пе­ канцями. ретелыlo обшукують ся на народних зборах, об'єдРЮIf1Р'Я ж У Кореі,-заявляють кожного прохожого. Редактор

ДО гру- BOIf!,-МОГ.10

б

привести

до

На знімку: солдат шукає зброю в Н)'ЮТЬ трудящпх

села

і

ке­

США спаду у виробництві озброєння». жінок за допомогою міllошукача. ру ють їх рухом за-~емлю і хліб. Al;реса реuцП: К. Бро..ри. Киl8c:ькоl06..1асті, 11..1. Кlро.а

----------------------------------------------------07840

Про це вже декілька рааів го-

ворили, писали, але віз і нині

Друга ПРПЧІІна а~lерикапеь­ країни піДUlIсати сепагатний І має на кеті перетворення ЇУ в ЮІХ спроб зірвати переговори в МllрІ!ПИ :юговіf1 ~I Японією, що американську воєнну ііая}' .

Під ТlICI,OM ШIРО.'llобних наро;\їв уряд СІІІА ЮlУIlIСНllfi був НОГОДIlТlIСП на перrговори про припинення вогню в Кореї. Але, почаВШIІ ці l1ереговорп, амернкансыаa сторона зразу ж ('тала удаватися до різних ВИl,рутіІІ, щоб затнгтп і зірвати їх. Вона І\атf'ГОРИЧНО відмовплась обговогюватп 1Il!Т(11111Я про ВІІведення інозе~І1ШХ nі!іськ, хоч це (~ ОСНОВІШИ 1;.1Ю'lем до ми р-

БИ

ЗІІМИ.

нено будівництво свинарника.

Ф. Рожко. в рога переорапа, бо траиорпстп а гпзсти, які надсилає МТС, Колгосп i~l. Ста.lIН8, не виключають автомати плугів. 311бираr. додому бригадпр трак- с. КаЛlІта.

МІЖНАРОДНИЙ ОГ ЛЯД

.1ітаКIІ

та.1 нець

тварин-

до

За останній час навіть припи-

М. Кособлик,

Виховна робота серед тракто- торної uригади т. го, трет[,nго тракторів- раді ато- рпстів занедбана. ТіJЬІШ інко­ КО.

няти рішен"я-тільки початок дета.lі. А ТІІИ часом з 900 гек­ при!tмачі, та ОДШІ забрав по­ тарів зябу віднято дише 3іО, і справи". мічник бригадира т. Пінчук П., Накреслено заходп до поліп­ ті не без недодіків- у деяких другий-вартовий т. Кудін Ф., шеIlНН агітацШно-масової та місцях огріхи, в ряді місць до­

І;ОМilН,1упаНШІ ралося

вересня.

щс()деННI ої С~lнгазети

"

тонн.

. ремонт

НИЦЬКИХ ПРИМІЩень

с. Русанів.

газеті «Стахановець" від 30 ни ста.IlИ, і ніхто не знає, Іtоли Микола Иудін. Б У ЛІІ У серпня під заГОЛОВКО~1 "Прий­ МТС замінить попсовані в НИХ чиках два деТеІіТОРНИХ

бих про вокацifi.

2;)

Коиосп і". Сталl1l3,

Рад і а тор И,

ВИСТУПІВ

варварсы\І

зяблевіft деН0 силосу

РИННИЦТВО не дбає.

Партійна організа ціп 1\(І.1[ОС­

робоТІІ

по

агроном, Ч.1ен редколегії

бригад: с. Плоске.

СЛІДАМИ НАШИХ

культурно-оевітш,ої селі.

Ще tl досі в колгоспі імені

"Не почато кол-

opaНl'i на ланах нашого

ряд новоприбрuх учителів і .' . ~ll N ДОКІР ПР~ВJПННІО КО.lГОСПУ, Ко.qгосп ім. Леніна, J\()ЛГО('ІІУ т. Геера М.

rOJORJ'

--А ВІЗ І НИНІ ТАМ

\(.

КІІХ меХі11ll З аТОРІВ Ц ІЛІ•.... ,L.:Jb- на вахту миру.

JатверджеІІО

.пра-

.. П' хаНl~аторп дотримали слова- Кагановича не закінчено косінРОЗ\lОВ.1ЯЄИО З траl\ТористаМІІ РО~ОВЖУGМО ?сПд. ерешряє- за зміну було піднято 14 гек- ня трави. Більш як на НЮ гектарах сіно не заскиртовано, ТТ. Волохою И., Поповим Б. М? .ЯКІсть оранки на :шб-ог- тарів якісного зябу. Наслідуючи приклад механі- ПС'\,'ється в копицях. Не заскирНастрііі у людеtl бадьорий. До РІХІВ немає,глпбина-:-всюди не менше 20 сантиметрІВ. По всьо. тl' Й' .1 ГОДПІ! ,му аІ б ригада заторІВ l~агаРЛИI\ЬКОГО ра он), товані піСJЯ комбаІіна CO.10U(~ З .п"I'Іll1 Іце .<'("'I'''ыаa ... видно-тракторна б ." Hop~Ia вже майже с. Всі твер- "" 11 (б 11.{ тракторна ри. гада, яку очолює й полова. При плані 550 аакла.. . . . . " ",.11 р.игадир т . .u ирошник т. Божук С" зоБОВ'Я:lУЄТЬСЯ вп200

б Склад сільського лекторія на справа-:пла.н ;ш леВОlоранпоповнила ІІаРТОГГіі ні:~ація 1;0.1I\~ можна п еЛІ] виконатп до госну Illлях І.1лі'Jа і), с. 3а:lП­

и'я.

.

трав на

А. Проценко.

ви- ла зооов я~уєм:о~я, ДРУІке, датп с. СвіТИЛl.не.

бро ~{2. Перевіряє~1О ЛІ,Їсть пускати полівку. Він же і1 був, не lІе~ше .1<1 T~ue. . . сівби - нічого не скажеш,сіЮТh ініціатором того, щоб тракторна І в н,! пруже~lЙ, раі:IСIIlЙ відиінно.

Д(lI д~ МКИ..

'"

KOClНH~ багаТОРІЧНИХ

за зміну - посіяти 34 вачів бесіди голосні ЧИТКИ га- -СтаЮЧIІ на вахту МИРУ ,- ска- 32 гектарах. ,L О другій годині вже зет, дОПОIIaГ~Є висвітлювати хід зав в~си,ЛЬ Гулп!t,-я .~ Мико-

1

В. Кривошлик.

11 за ви-l KO~. Проведено. також друге

іРОlарс:ька районна Ірукар.. KIIЇJeьxoгo 06nас:вого УПР.Uіння

8

с. ПОГРЕБlнськиА.

----------------------

спраlU ПОJlіграФlі та .ВА ••НВЦТ ••

За....910-2380

71 номер 1951 рік  

71 номер 1951 рік

71 номер 1951 рік  

71 номер 1951 рік

Advertisement