Page 1

СЕРЕДА

4 вересня

2002 р. N!!70 (9372)

Виходить з 17 квітня 1937 року

Ціна договірна

Газета Броварських міської та районної рад, районної державної адміністрації

Дорогі співвітчизники! Сьогодні, у день 11-ї річниці Незалеж­ ності України, я хотів би не тільки привіта­ ти вас зі святом, не лише оцінити шлях, який ми нройшли, а й висловити свою дум­ ку щодо необхідності переходу до нового етапу розбудови нашої державності. Ми вступили у друге десятиріччя неза­ лежної України. Перед нами постають нові завлання, і вони потребують нових рішень. Саме на них за кілька хвилин зупинюсь докладніше.

Наніе

нинішнє

свято

затьмарене

трагічними подіями останніх місяців аваріями на шахтах, авіакатастрофою у Львові, що забрали життя багатьох наших співвітчизників. Ми схиляємо голови перед їхньою пам'яттю і поділяємо скорботу з їхніми рідними та близькими. Ми повинні зробити все, щоб така біда більше ніколи не приходила на землю України. Сьогодні я покладав квіти до пам'ятників Володимиру Святому, Тарасу Шевченку та Михайлу Грушевському. Саме ці люди уо­ соблюють прагнення українського народу до своєї лержавності. Цього дня маємо зга­ дати і людину, яка вперше проголосила і обгрунтувала гасло державної незалежності нашої країни, визначного західноук­ раїнського гуманіста Юліана Бачинського.

Ми

пам'ятаємо

й

болючі

уроки

ук­

раїнської історії руйнівні наслідки ота­ манщини, революційної стихії, безглуздого .бунтівництва й насильства. Тричі Україна виборювала свою незалежність. Але незго­ да політиків, їхня нездатність до конструк­ тивної співпраці двічі коштувала Україні їі державності. Втретє, tІйприкінці ХХ століття, українським політикам вистачило мудрості, щоб не повторити ці помилки. За останні 11 років ми подолали великий і нелегкий шлях. Ми пройшли через страш­ ну економічну кризу, руйнацію соціальної інфраструктури, втрату ціннісних орієнтирів.

Але водночас за ці роки було сформовано Державність, створено інститути влади, бу­ ло реорганізовано економіку. Ми створили свою грошову систему, власну армію, структури

правопорядку.

Сьогодні незалежність України не є те­ мою для дискусій. Наша держава завоювала міжнародний авторитет, вона активно інтегрується в європейські та евроатлантичні структури, одночасно розвиваючи лобрі стосунки з сусідами, насамперед Росією.

Ми можемо пишатися тим, що всі ці ро­ ки Україна лишалася осередком грома­ дянського

миру,

уникла

гострих

грома­

дянських конфліктів, барикад чи танків у столиці. Україна вже раз здійснила і, не маю сумніву, вдруп~ здійснить у визначе­ ний Конституцією час мирну передачу влади від одного пре:шдента до другого.

Сьогодні ми можемо з упевненіс1·ю ска­ зати,

що

роки

економічного

спаду

-

це

3

кий механізм давно існує. Він включає ко­ аліційний уряд, який спирається на сталу парламентську більшість. Парламентська більшість формує УfJЯД і несе відповідальність за його роботу. Нагадаю,

В Е Р Н Е Н Н Я Президента Украіни ІІ.Д.КУЧМИ

..

що це відповідає духу рішень Всеук­ раїнського референдуму 2000 року. Саме за такого розноділу повноважень гілки влади з:щікавлені в тісній співпраці, посилюється їхня відповідальність перед на­ родом. Із запровадженням даної моделі мас

до укра1нськоrо народу з наrоди

11-і річниці Незаnежності Украіни пройдений шлях. Україна третій рік поспіль демонструє високі темпи економічного зро­ стання одні з найвищих серед країн СНД. Але темпи вирішення соціальних про­ блем, які безпосередньо торкаються кожно· го громадянина, на превеликий жаль, за­ надто повільні і аж ніяк не можуть нас задовольнити. І хоч певні кроки в цьому на­ прямі ·останнім часом вдалося зробити, тут ми все ще у величезному боргу перед співгромадянами. І я, як Президент, не знімаю з себе відповідальності за це. Особисто мене перш за все турбують такі проблеми. Боротьба з бідністю раз. Доступна кожному медична допомога два. Пенсійна реформа три. Якісна освіта незалежно від достатку чотири. Усе це буде зоною моєї особистої відповідальності. Як політика і як людини. Так, нам необхідна пенсійна реформа, але це питання принаймні п'яти-семи років, крім того це торкається тих, хто зараз ще працює. А більшість нинішніх пенсіонерів отримує пенсії, нижчі від про­ житкового мінімуму. Це аж ніяк неприпу­ стимо. У найближчі два роки необхідно зробити все, щоб підвищити розмір мінімальної пенсії хоча б удвічі. І розмір пенсій має залежати від трудового стажу людини.

Одна з найважливіших турбот наших лю­ дей, особливо похилого віку, це доступність ліків. Ціни на багато з них роблять їх недо­ сяжними для більшості людей. Але в Україні є реальна база для того, щоб почати виробництво аналогів більшості імпортних ліків тут. у нашій країні. І вони будуть доступними для наших громадян. Лише нерозпорядливістю чиновників можна по­ яснити те, що цього не було зроблено раніше, я беру це під свій контроль, Основний ресурс розвитку країни їі громадяни. Тому освіта для нас стра­ тегічне завдання. Чи можемо ми сказати, що воно вирішується так, як належить? Ні, матеріальне становище вчителів і ви­ кладачів вузів не лише підриває сам пре­ стиж професії вчителя, а ще й сприяє ко­ рупції як при прийомі до навчальних закладів, так і оцінці знань. На сьогодні зарплата вчителів є однією з найнижчих в Україні. Певні кроки для по­ кращання ситуацй зроблено за останні 2 роки вона підвищилася більш ніж в І ,5 ра-

посилитися роль партій та структур грома­ дянського суспільства. Крім того, зазначена рефор!'Іа має сприя­ ти порозумінню між владою та конструк­ тивною частиною опозиції, яка нерідко вис­

за. Але цього замало, і я вважаю своєю осо­ бистою справою домоГТися підвищення її принаймні вдвічі. Якнайшвидшого розв'язання потребують проблеми малого бізнесу, для розвитку яко­ го досі не створено належних умов. Знач­ ною мірою така ситуація спричинена спро· тином бюрократичного апарату, що зацікавлений, аби тримати ділових людей у залежності від себе. У цьому протистоянні бізнесу та бюро­ кратії я на боці представників бізнесу. Серед завдань найближчого часу прийняття бюджету на наступний рік. Роз­ раховую Hil відповідальність політичних сил при вирішенні бюджетних питань і сподіва­ юся, що вони розглядатимуться у спокійній, діловій атмосфері, без зайвих пристрастей та надмірної політизації. Усі ці та інші питання, повторюю, можна і треба вирішувати вже сьо1·одні. Але для сталого та динамічного розвитку України необхідні рішучі зміни в й політичній сис­ темі. Склалося так, що Україна сформуuалася як

президентсько-парламентська

ловлюється саме за такий варіант. Тож я звертаюся до Верховної Ради із :Jа­ кликом утворити парламентсJ,ку більшість. Я вважаю, що така більшість мас вже най­ ближчим часом сформувати уряд. Хай цей уряд разом з більшіс110 реалізує свою еко· номі•шу політику і несе відповідальність за цю політику перед народом. Безумошю, ця практика має бути закріплена консти­ туційно. Роботу над відповілними змінами до Конституції треба розпочати якнайшвид­ ше.

рес­

Одним з кроків у нйпрямі політичних ре­ форм має стати рефор~Іа наню1·о виборчого зако1юдавстuа, яке має відповілати потре­ бам парламентсько-пре:шдентської сис­ теми. Іншими словами, нам необхідні! про­ порційна виборча система, але європейського зразка. Назріла потреба в адміністративно-тери­ торіальній реформі. Розробку її концепції і широке громадське обговорення вже про­ сто неможливо відкладати. Перехіл до парламентсько-президентсь­ кої моделі та посилення місцевого самовря­ дування -- це і є наш евронейський вибір. Саме така політичні! система демонеІрус свою ефективність у більшості крі!ЇІІ Євро­

публіка, з усіма перевагами та вадами цієї системи. Мабуть, іншого шляху в Hilc не бу­ ло. За умов відсутності демократичних тра­ дицій, при слабких політичних партіях пре­ зидент мусив брати на себе відповідальність за прийняття важливих рішень у тому числі й насамперед у питаннях економіки. ЗгадаЙМl> чимало ре­ форматорських ініціатив, які згодом знайш­ ли підтримку суспільства й парламенту, бу­ ло

започатковано

саме

пи.

президентськими

Я вже доручив створити робочу групу з розробки проекту політичної реформи і за­ кликаю всі політичні сили, у тому числі опозиційні, включитися в цей процес. І ще раз наголошую: розпочинати політичну реформу слід уже сьоІ'одні. На завершення ще рі!з звертаюся до всіх, хто не байдужий до долі України, із :икли­ ком підтримати ці ініцііІтиви як у соціальній сфері, так і у площині політи•І· них реформ. Україна у нас одна, і зі!ради неї маємо працювати разом. Ми часто забувіІємо, як далеко відійшли від того життя, яким жили ще якихось 1015 років тому- може, саме через це, з од­ ного боку, ми такі н~терпля•rі, з іншого недостатньо рішучі. Відверто кажучи, останнє мене ненокоїть більше, ніж перше. Отож будьмо рішучіши­ ми у розбудові свосї держави, своl'О житгя! Зі святом вас, дорогі співвітчизники, ба­ жаю всім вам щастя!

указами.

Але я переконаний: для дальшого розвит­

-

ку країна потребує переходу до іншої політичної системи парламентсько-пре­ зидентської республіки. Ще наприкінці 2000 року було зроблено реальні кроки в цьому напрямі. Тоді зда­ валося, що Верховна Рада спромоІ'лася створити nарламентську більшість. Оди­ надцять фракцій та груп запропонували кандидатуру прем'єра і я пішов їм на­ зустріч. Але, на жаль, створити механізм узгодже­ но'і роботи Уряду і парламентської більшості не вдалося. Хоч, треба сказати, перші результати були обнадійливими. Переконаний, що нам не варто винаходи­ ти якийсь свій, український велосипед. Та-

ПОВІДОМЛЕННІ П'ята

сесія

Бро­

варської міської ради Ці слова, мовлені одним із сьо­ годнішніх

уже

першокласників,

повним правом можуть слутувати­

лейтмотивом усього свята першо­ го дзвоника, що відбулося мину­ лого понеділка на базі Великодимерського навчально-ви­ ховного можу

комплексу.

З

стверджувати,

певністю

що

кожного

року подію цю великодимерці малі і дорослі очікують із особ­ ливим нетерпінням. Бо ж проJУ)­ дить вона справді хвилююче й не­ повторно: із морем квітів, щасливим схвильованим блиском очах першокласників, щемким трепетом

почуттям

у

серцях

випускників,

гордості

в

душах

батьків.

Таким було воно і цього разу. Урочистості й солідності надавала святу першодзвоника і участь ви­

соких гостей. Окрім заступника голови облдержадміністрації Л.В. Бойка, голови райдерж­ адміністрації Л.А. Вайсфельда, се­ лищного голови А.Б. Бочкарьова, розділити радість початку нового «походу»

великодимерців

у

Країну знань прибули люди, доб­ ре знані не тільки в Україні, але й за їі межами, народні артисти України Анатолій Паламаренко та

Галина Яблонська, поети Микола Сом, заступник голови Національ­ ної Спілки письменників України Петро Осадчук, голова ліги меце­ натів Михайло Слабошпицький. Разом із усіма учасниками зібран­ ЩJ _вони оплесками зустрічали 1_0 6. _ !'Іалецьких першокласників,

ДЛЯ

кого

настав

час

сісти

за

учнівські парти. Відкрив свято і привітав земляків та своїх вихо­ ванців із цією, далеко не ординар­ ною для селища, подією директор комплексу М.М. Нещимний. Він побажав підопічним наполегли­ вості у здобуrrі знань, випускни­

найбільше оплесків випало на до­

XXIV

лю Анатолія Паламаренка, котрий

деться

л_юючу,

більше академічної години, нікого

коли

одинадцятикласники

хвилюючу,

неповторну.

І перший, своєрідний, урок став для всіх вихованців і 1Об-ти пер­ шокласників і 91 випускника та­ кож неповторним. І особливо для старШокласників. Адже вони мали змоrу того дця іще раз прилучити­

ся до високої літератури. У акто­ вому залі перед ними виступили

2002

приміщенні

ма, але й rуморески славнозвісно­

залу

го Павла Глазового. Урок, не

залишив

жадміністрації

підходили голова

Л.А.

до

райдер­

Вайсерельд,

виконання

вдумуючись

2.

Внесення змін до

2,

кою, чи рядків віршів П. Осадчу­

рішення

Броварської

ка.

міської

ради

23.01.02р.

N!! 447-34-

Переконаний, для багатьох із

присугніх

у

залі

цей- урок

став

роду одкровенням тих про­

цесів, на які так багате наше жит­

рік".

Затвердження

Положення

не знаних ним істин. І то не пе­

ком

транспорту.

ребільшення,

закінчилося це

селищний голова А.Б. Бочкарьов, поет П. Осадчук. І в їхніх словах

гляд,

також звучали побажання юному

ми

бо,

на перший

по­

у

рідну

школу свято.

для

інших

І хочеться

за такими далеко не прости­

вірити, що і для найстарших, і для

поколінню великодимерців доско­ нало оволодіти знаннями, а май­ бутцім випускникам знайти

моментами історії, кон­ кретними фактами криється вели­ ка правда. Інколи навіть гірка, трагічна, не знана молодим по­

найменших вихованців веЛикоди­

своє місце в житгі. А коли про­ звучали пісні про рідну вчительку,

колінням. Виступали

всі

гості,

але

мерських

педагогів

воно

зали­

шиться доброю пам'яттю на все

від

2002

З. за

простого

навіть

до

"Про бюджет міста

мацією для одних, і першим кро­

не

декого

4

на

шляху.

далеко

З,

23

відкритгям

вою

ро­

додатків

Ось так, далеко не традиційно, з глибинним підтекстом, інфор­

А для

Бровари

2002

Сомом і виконаних Г. Яблонсь­

Ivl.

тя.

одним

затихали,

у глибинність епітафій, написаних

юнаків і дівчат кроком до усвідо­ млення пройденого нашою держа­

гості:

про

бюджету м. ку.

школи до нового

за

Старшо­

Затвердження

1. звіту

замислено

свого

Один

байдужим.

значно

год. в

малого

міськвиконкому

за І півріччя

нашого земляка Миколи Сома "Як я Сталіна хоронив" стала для

мікрофона

тривав

14

з порядком денним:

ли лунали гумористичні рядки, то

закінчення школи, а батькам вис­ ловив вдячність за підготовку ро­

який

класники то вибухали сміхом, ко­

шановані гості. Цей урок своєрідна презецтація нової книги

навчального

року о

прочитав не тільки обрані прозові твори з нової книги Миколи Со­

кам усвідомлення високої місії, яку належить їм виконати після

ку.

скликання відбу­ 12 вересня

вручи­

ли своїм найменшим друзям пода­ рунки, -над шкільним подвір'ям пролився щемливо-пам'ятний у душі кожного, хто тут зібрався, звук шкільного дзвоника. Дзвони­ ка у Країну знань таку захоп­

про збір

паркування

- 4.

Звільнення

авто­

гро­

мадян від сплати по­ датків.

5.

Різне.

Міський голова

житгя.

Кор. "Нового життя".

В.О. АНТОНЕНКО.


N!70 (9372)

Виконком •• • МІСЬКОІ

ради

інформує 24.08.02 О 15 годині

святковий участь

взяли

ньому

У

концерт.

парку

міському

в

відбувся

"Перемога"

ансамбль

дитячий

вички",

"Чере­

танцю

народного

самбль

міста. На засіданні було заслухано

та

авто­

ремонт

доріг

територіях

щире

лишилось відремонтувати

Саме ка

ав­

8

-

Антоненко

В.

голова

ги,

9

чоловік .

спонсорська допомога на на

допомоги

виплати

колективу музичної

школи винесене на засідання сесії міської ради.

'

Інші питання вирішені в робочо­

му порядку .

у великому залі викон­

2.08.02

кому пройшла благодійна акція в працівників

примусових

лишніх міста

Мюнхена,

земля

ФРН,

мешканців

міста

Баварія,

та

Києва

Проект

області».

Київської

ко­

підтримки

«Негайної

межах

здійснюється міською радою Мюн­ хена

Українського

участю

за

••В;заєморо­

фонду

національного

міський

присутні

голова

його заступник

взаєморо­

••Фонду

Броварської

від

голова

Міський

міської ради, їі виконавчого коміте­

ту,

від себе особисто та голови

райдержадміністрації

висловив

Вайсфельда працівникам

Леоніда

подяку

міській

фонду,

ров ' я,

присутнім

спокою

міцного

в

сім'ях, підтримки рідних та близь­ ких.

Привітав

присутніх

також

Ігор

Когут та вручив колишнім ••остар­

байтерам•• медичні набори. Багато хвилюючих і вдячних сЛів було ска­

зано і

колишніми

<<Остерарбайте­

рами•• .

Усього отримали гуманітарну ме­ дичну допомогу варів та району.

28

чоловік

усвідомлював, що вони ство-

по­

лися

першокласники .

вони

творитимуrь

Бро­

'

Саме

правовому

а

члени

міськради

в

коледжі,

виконкому

інших закладах Броварів.

Інф. "Нового житrя".

майбуття

працівник

кожен

міста. Адже всім відомо, що найкращим засобом в захисту соціального еко­ ринкової умовах номіки є глибокі про­ фесійні знання . Досягнення цієї мети і є одним із завдань, яке собою перед ставить представ­ броварське

nро­

освітньо-виховного ц

е

с

в

у

и

с

о

к

о

-

сnеці­ кваліфікованих алістів та розбудова сис­ теми фахового навчання значного

кадрового

nо­

тенціалу держави. А са­ ме:

верств

обмеженИх

населення,

у

можли­

до nересування вості інтегрованих центрів на­ вчання; людей з фізич-

навчаль­

вищого

ництво

ного закладу «Відкритий

А цілому. в держави доцільність такого кроку життям, підтверджена бо нині у броварському універ­ nредставництві на­ «Україна» ситету вчається nонад 630 сту­ дентів, серед яких 20 інваліди, си­ відсотків роти та діти із малоза­ безnечених сімей. Чудо­ них для шанс вий

можливості всі ються своїх розкриття для здібностей та талантів. Характерно, що робота університету включає в себе як навчання, так і наукову,

виховну,

куль­

методичну

турну,

формуванни діяльність, громадянських позицій, національ­ патріотизму, ної свідомості та розвит­ ку соціальної зрілості. І тільки відсутність влас­ ного приміщення (орен­ дуємо аудиторії у вищо­

училищі

му

фізичної

створює культури) на перешкоди штучні вдосконалення

шляху

універси­

міжнародний тет

ним та

складовою

nроцесу

сконалення ництва,

що,

вдо­

вироб­

та

зокрема,

nризводить

не­

до

обхідності створення но­ вих наnрямків, сnеціаль­ до залучення ностей,

юридичним

нор­

мам розвинутих країн; в'язнів, військових та що розширить їхні мож­ соціальній в ливості ринкової адаnтації до економіки. Цю концеnцію підтри­ мали та стали сnівзас­ новниками університету адміністрації <<Україна» 26 міст країни, виділив­

nрофесії, майбутньої пере­ можливість кваліфікації, набуття ви­

щої освіти без відриву зміни та роботи від · місця проживання. «Ук­ Концепція ВНЗ бути раїна» в цілому -

на­

що

можливість їм дасть в nосісти таке місце що сусnільстві, мораль­ відповідатиме

людини

розвитку

вадами,

ними

nра­ Ми «Україна» . цюємо в Броварах уже третій рік і на nрактиці довели доцільність свого існування в місті. Ще nри · відкритті цього за­ кладу були розроблені нові навчальні nрограми, адаnтовані до швидких змін на ринку nраці. А вибір свідомий це

-ffІ!і!і•J :ПЛmt;і~І-

здо­

благополуччя

і

могло:

заводи

звісно, раділи й хвилюва­

·

ши

розташованим

на

їхній території філіЯм та представництвам,

як

майновий внесок до ста­ nри­ фонду, тутного міщення для навчальних аудиторій. То чи не вар­ то наслідувати цей при­ клад і броварчанам? Ад­ майбуття це же наших дітей, української

отримати вищу освіту з спеціальності обраної відчутна вдома. А це відnадає бо економія, трансnорту. проблема про скажеш не Чого тих,

«Ми

тлк називається художня ви­ ставка, яку відкрито наnередодні МJ.я Незалежності у міському краєзнавчому му­ зеї . На ній nредставлені" художні роботи студентів факультету дизайну Броварсько­ го nредставництва Відритого міжнародно­ го університету розвитку людини «Ук­ раїна». Вчорашні nершокурсники мовою різноманітних застосуванням із фарб технік продемонстрували набуті знання та вміння . Тут і завдання літньої практики етюди, на яких відбито мальовничі куточ­ ки міста, церква Святих апостолів Петра і Павла, дитсадок N25 у вигляді казкового аnлікація (Ната­ теремка, і вільні твори ля Ткаченко), вітраж (Інна Дударєва), на-

-

вузах

чи

у за­

кладах інших міст. Уже сьогодні

броварське

представництво

запро­

шує на навчання з п'яти серед сnеціальностей, ре­ фізична яких: абілітація, соціальна ро­ бота, облік та аудит, nра­ вознавство, дизайн. Цей

навчально-виховних

nроцесів .

є

чи

То

про?лема

ПОВНОЦІННОГО

відкрИТТЯ

навчального

вищого

за­

кладу у Броварах акту­ альною? Чи не варто з повною серйозністю по­ ставитись до їі вирішен­ ня? Ми пам'ятаємо ре­ ферендум, проведений у у «Прометей» МКЦ липні цього року. Грома­ да сказала: «Вищому на­ вчальному

місті слово

-

закладу

в

бути!» І тепер за міською вла­

розши­ можна перелік рити, адже в універси­

дою, яка, сподіваємося, вирішить це питання по­

теті nроліцензовано nо­ над ЗО сnеціальностей. До речі, набір студентів на 2002/2003 навчальний рік у нас nродовжено до 20 (на стаціонар вересня, на заочне в:іj!Іді­ лення- до 20 жовтня). молоді· надаНашій

зитивно .

Юрій ШУПЕНЮК, виконавчий директор броварського представництва

ВМУРоЛ <<Україна».

було біля художніх робіт. Адже саме через зобр грамотиїсть до жальну абразотворення висот nройти завтрашні дизайнери nовинні ландшафту, інтер'єру та реклами. Тобто спеціальності, що відкриє їм широкі гори­

майбутнЕ твоЕ, Україно!»

тюрморт (Людмила Борейко). опікуються Майбутніми дизайнерами сnравжні фахівці своєї сnрави: професор,

кандидат

nедагогічних

наук

М.Ф.

Со­

лом'яний, кандидат наук, архітектор, до­ цент В . М . Дударець, старші викладачі В.Я . Драган, Л.Л . Воєднло та інші. Вони навча­ ють

навчається

хто

столичних

раді

Мюнхена та пану Фрідріху Граффе .

Побажав

педагогів із навчального

як

ра­

на святі й начальник О.І Са­ мойлено, ЇJіакше й бути не

нового

економіці, технологіях, виробництво nідні:-tуть на якісно новий рівень. і робочі місця, і А це прибуток. і зарплата, високий Нарешті добробут соціальний

зуміння і примирення•• Ігор Когут .

NQ2 .

Привітати дітей,

накопиченого котрі до раніше досвіду додадуть в досягнення сучасні

начальник

Івашковський,

Віталій

управління

школі

ти в місті свій власний вищий навчальний за­ не ­ готувати І клад? спеціалістів, обхідних

міністрів України .

Були

місьюи

ня : а чи не варто створи­

зуміння і примирення» при Кабінеті

Віктор Антоненко,

nозавчо­

металургії, рошкової алюмінієвих будівельних nластмас, конструкцій, конст­ будівельних рукцій, <<Торгмаш», ДБК крано­ <<Меркурій», будівна фірма <<Стріла» та інші, не поповнювали МОЛОДИМИ рЯДИ СВОЇ спеціалістами з нови:~tи ідеями і знаннями. І це nоряд з тим, що в місті функціонує десять за­ гальноосвітніх шкіл, а в 21 . І весь цей районі по­ інтелектуальний тенціал кожного літа роз'їжджається містами України заради набуття по А освіти. вищої закінченні вищих і се ­ за­ навчальних редніх кладів більшість молодих броварчан так і залиша­ єтьсЯ десь на стороні . Ось тут і виникає питан­

видання книги (МЛ. Осовець). оздоровлення

в

ництва,

щодо отримання житла,

Питання

бюджету виділено 334 тисячі гривень. У тому, що ці роботи виконано своєчасно і якісно, ПМК-35 . колективу заслуга А втім, як сказав вистуnаючи

маленької

сміху,

дитячого

Того ж дня В.О. Антоненко у виступив і фінансово­ поліцейському

де тільки цього ро­

ку на ремонт даху з міського

виявляється невтіш­ на картина. Уже не один рік такі гіганти вироб­

надання матеріальної допомо­

1 -

було

NQ2,

пер­

ни,

прийом

міста з особистих пи­

громадян

тань . Усього звернулось

-

для

школа

побував

є

цьому

Підтвердженням

держави у теперішньому тре­ тьому тисячолітті.

ж,

батьків,

ролі

ЗА ДАНИМИ опиту­ керівників вання nідnриємств Броварщи­

28.08.02 згідно з графіком провів

таким

початком

рейдової

роботу

Сплановано

І

очі

рашнє свято першого дзвони­

бригади .

5 -

на

людини в серцях учителів на­

топавільйонів .

З них

щасливі

передчугтя

шовідкривачів

проводиться згідно з планом. За­

Міський

"першачка"

навчання

для

Багато було цього дня чути на подвір'ї слів вітання, щас­ ливого

глибоких знань, а й головне - "навчитися по совісті жи­

про розвиток системи освіти.

рук

умови

дітей.

дості й усміШок. Найбільше

набути

тільки

не

школярам

влада постійно дбає і дбатиме

поріг,

шкільний

завжди залишаються .

що

Відзначено ,

побажав

котрий

Антоненко,

але

і

світло-урочистим

є

бентежність

квітів,

павільйонів .

·

кожній

в

року,

не

чи

і плечі випускника, оте море

відповідальних за ремонт доріг на закріплених

що

дзвоника,

дзвону з

організацій,

інформації керівників

і

малинового

ота

чергове

благоустрою

з

штабу

засідання

мудРості

· рюють

В.О.

голова

міський

стуnив

коління тих, хто перше пере­

стуnає

голови

провів

Дьяченко

О.

назвати

швидко­ Іде неповторним. плинний час, змінюються nо ­

27.08.02 міського

можна

ти", стати гідними громадяна­ ми нашої незалежної України. запевнив боку, свогQ Зі Віктор Олександрович, міська

школі

Боцюн та багато інших.

Заступник

наше

молодості,

кожного

Микола

читців-гумористів

npaвor-I

nершого

раж", лауреат всеукраїнських кон­

курсів

чистій лінійці перед ними ви­

щедре

гордості. Маю на увазі свято

"Ку­

домристів

квартет

дення, є одне, що його із по­ святом

"Доля", дует "Почайна", інструNІен­ тальний

року прибуло чимало шанов­ них гостей і батьків . На уро­

на

свят,

ЕРЕД усіх так

вним

"Барвінок", фольклорний ансамбль

які

сього­

С

кращі художні колективи міста: ан­

молодь

живопису,

малюнку,

nро ­

ектній графіці тощо. І результати, як вид­ но з експонатів виставки, не забарилися . Незважаючи на те, що в школах відмінили такий предмет, як креслення, студенти на­ полегливо оволодівають і основам~ моде­ що про формоутворення, та лювання свідчать рекламні макети. І все ж таки, найбільше шанувальників

зонти у світі nрекрасного.

Виставка, на відкритті якої багато доб­ рих слів на адресу студентів та викладачів сказали директор музею В. Колесник, за­ ступник міського голови В. Івашковський, секретар міської ради Л. Горбатюк, завіду­ ючий міським відділом культури В . Муржа та інші і де лунали чудові народні nісні у виконанні фольклорного ансамблю «До­ ля», nрацюватиме до 20 вересня. Тож завітайте, не пошкодуєте. Наталія ЧЕМЕРИЧЕНКО.


4.09 ЧЕТВЕР

5

УТ-1 "Доброго ранку, Україно!" 06.05 Околиця 06.25 "Сьогодні" 06.ЗО, 07.00 Новини. Пого-

06.00

да

06.З5,

06.40 06.45 06.50 07.20

07.05 Спорт "Автогід" Огляд преси Економіст Телепсихолог

07.ЗО

"Hi-tech" 07.40 Tfc "Вічний поклик" 08.50 Смачний ранок 09.05 •Ситуація• 09.15 "Для тих, хто вдома· 09.ЗО Вічні істини 09 .З5 Кіноконцерт 09.55 д/Ф "Художник О. Мурашко"

10.05 Т/с "Магія кохання" 11.00 Новини 11.15 "Грані пізнання" 11.45 "Свято знань" 12.00 ·наша мова" 12.15 "Логос. Вежа" 12.З5 Х/Ф "Натурщик" 1З.15 1З.ЗО 1З.50 1З.55

"Для тих, хто вдома" Регіон. Крим Погода Закон є закон 15.00 Новини 15.10 Погода 15. 15 "Для тих, хто вдома" 15.ЗО М/с "Робін Гуд· 15.55 "Студія "5" 16.25 Чемп. Євр. з футб. 16.55 Закон є закон 17.00 Новини 17.10 Погода 17.15 У світі добрих новин 17.40 Tfc "Магія кохання" 18.ЗО "Саме Той" 19.00 Новини 19.10 Погода 19.20 Х/ф А.Куросави "Дерсу Узала", 1 с. 20 .З5 Вечірня казка 20.50 Вечірня молитва 20.55 Лотерея "Кено" 21.00 Новини 21.ЗО •Ситуація•

21.40 Світ спорту 21.50 Питання дня 21.55 Погода 22.00 "Дев'ятий вал" 22.З5 "Стара колекція" 22.45 Погода 2З.ОО "Підсумки" 2З.25 "Автогід" 2З.ЗО Т/с "Вічний поклик" 00.40 Муз. хіт-парад "Мьюзік-бокс" УТ-2

07.00 Сніданок з "1 + 1" 07.02, 08.З5, 17.00, 19.30, 22.00, 2З.25 тсн 07.ЗО Т/с "Тепер уже неза­ баром", 24 с. 08.ЗО Сніданок з "1 + 1" 08.55 Tfc "Нові пригоди ментів", 19 с. 10.10 "Крок до зірок" 10.50 д/Ф "Тернопільські обрі1~

Абетка безпеки 11.З5 "Стара колекція". "Сизокрилий птах" 12.00 М/ф "Муммі-тролль" 12.50 Д/ф "Шахтарські

11.20

лабіринти"

1З.О5 Дитяч. муз. фестиваль

1З.45 Телеслужба розшуку 1З.50 •Ситуація• 14.00 Tfc "Рятувальники" 14.50 Т/с "Агентство "Місячне світло", 1 с. 15.40 Т/с "Бандитський Пете рбург-111". "Крах Антибіотика" 16.40 Т/с "Район Беверлі Хіллз",

211

с.

17.ЗО Tfc "Пристрасті по­ італійськи", 67 с. 18.ЗО Т/с "Нові пригоди ментів", 20 с. 20.00 "ТСН. Проспорт" 20.10 Т/с "Бандитський Петербург-ІІІ". "Крах Антибіотика" 21.05 Х/Ф "Смертельний обман" 22.50 Т/с "Секс і місто" 00.00 Х/ф "Мумія в накол­ ках"

УТ-З

07 .ОО Новини 07.10 Мультфільм 07.15 "Родина від А ,Q,O Я" 07.25 "Третій зайвий" 08.00 Новини 08.15 Т/с "Висока хвиля-11" 09.00 Новини 09.10 Tfc "Зупинка за ви-

хання"

1З.10 1З.45 1З.50

14.40 15.00 15.З5

За київським часом "Хіт-базар" •довіра• "Київ мій" "Ексклюзив "М" "Конкурент" "Родом з України"

16.05 "Оплески, ки ... •

оплес-

16.З5 "Вісник здоров'я" Т/с "Кохання, що іскриться" 17.ЗО За київським часом 18.00 Новини 18.10 Т/с "Повернення в Едем" 19.05 Ток-шоу "Моя роди-

16.40

на· · 20 .ОО "Подробиці" 20.40 ТІс "Зупинка за ви­

могою-І І" Банк-шоу "Сейф"

21.45

ОЗ.40 Х/Ф "Розбитий спосіб" Х/ф "Наречений із того світу" 06.00 М/с "Злюки-бобри"

05.15

ТЕТ

СТБ

06.40 "BIZ- ТV" 07.10 "Антресолька" 07.25 Погода 07 .ЗО "Вісті" 07.55 Погода 08.00 Христ. програма

07.00 "Вікна. Опівночі" 07.55 Прогноз погоди 08.00 "Вікна. Бізнес" 08.20 "Маски-шоу" 08.50 "Вікна. Столиця" 09.ЗО "Гранд-футбол". "Динамо· (Київ) 10.00 "Імпреза" 10.ЗО "На перший погляд". "В і йс ь ко в о-м о ре ь кі інститути в США й в Ук­ раїні" 11.25 Х/ф "Наказано знищити" 1З.ОО Tjc "Любовна мара" 14.00 "Вікна. Новини" 14.40 "Деньок· 15.ЗО Т jc "Золотий павук", 4 с. 17.05 "Вікна. Кримінал" 17.15 Т/с "Заможні і знамениті" 18.15 "Вікна. Столиця" 18.25 "Маски-шоу" 19.00 "Вікна. Новини". Спорт. Погода 19.35 Ф. "Кікбоксер-4" 21.25 "Вікна. Бізнес"

08.ЗО стн 08.50 "П'ять хвилин" із В. Земанським 08.55 Глобальні поради 09.00 Т/с "Міледі" 09.ЗО .Мультфільм 09.50 Молод. телеслужба 1О .20 "Охоронці історіІ~ 10.50 Х/Ф "Раба кохання" 12.ЗО Закон є закон 12.З5 "Планета Боулінг" 12.55 "Кути манежу" 1З.25 "BIZ-1V" 15.15 Закон є закон 15.20 "Сократ-Свінг" 15.З5 "Століття Російського музею"

"Сократ-Свінг" 16.ЗО стн 16.50 "Чорний квадрат" 17.20 Музика на каналі "Київ" 17.ЗО "Стоматолог і я" 17.40 Міжн. Фестив. "Мелодія двох сердець· 18.40 Х/ф "Совість" 20.10 Дозвольте запитати 20.25 Новини з вітрини 20.ЗО стн 20.50 "П'ять хвилин" з В. Заманським 20.55 Глобальні поради

16.05

21.ЗО "Вісті" Погода Клуб "Здоров'я" "Чудики" Хfф "Слуги диявола на Чортовому млині" 00.20 "BIZ-ТV"

21.55 22.00 22.40 22.50

ІСТV 05.ЗО Ранкова музика Хіт-парад "Гаряча сімка" 06.10 Т/с "Приватний де-

06 .ОО

тектив Магнум"

06.55 М/с "Мега-малюки" 07.25 М/с "Екшен-мен" 07.45 "Факти". Ранок 08 .ОО Погода 08.1 О "Каламбур" 08.45 "Факти". Ранок 08.55 Погода 09.00 Т/с "V.I.P." 0955 Т/с "Приватний де­ тектив Магнум"

10.00, 12.00, 14.00, 18.00 "Факти". Гарячі новини 11.00 Т/с "Долі трьох жінок", 74 с. 11.50 Т/с "Чорна перлина", 169 с. 12.45 "Факти". День 1З.ОО Х/ф "Подвійний вибух" 14.35 Мультфільми 15.00 Mjc "Мега-малюки" 15.25 М/с "Гей, Арнольде!" 15.50 Tjc "Родина Гарсія" 16.15 М/с "Екшен-мен"

16.45 Tjc "V.I.P." 17.45 Т/с "Династія" 18.45 "Факти" 19.10 Погода 19.20 Х/ф "Заміна-4" 21.10 "Повне мамаду" 21.45 "Факти·. Підсумок дня

Погода Хfф "Володар тенет" ДКТ представляє. "Світ Computera" ОО .35 Т jc "Закон і порядок: спеціальний підрозділ" 01.20 Хіт-парад "Гаряча сімка" 01.ЗО Музика ночі

22.00 22.1 О 00.15

НОВИЙ КАНАЛ Підйом 06.ЗО Репортер "Телепузики" 07.ЗО Реnортер. Біанес 07.З5 Підйом 07.45 М/с "Огги і кукарачи" 08.00 Підйом 08.ЗО Репортер 08.З5 Підйом 08.40 Знай наших 08.50 Підйом

06.25

06.55

09.00 Київ. репортер 09.10 Х/Ф "Той самий Мюнхгаузен", 1 с. 10.20 Т/с "Клоун", 27 с. 11.15 Т/с "Тім Найт Рай­ дер", 1 с. Х/ф

"Більше,

ніж

життя"

•Хауз фіт• М/с "Боб Губко" Мjс "Денніс-мучитель" 15.05 М/с "Світ Боббі" 15.ЗО М/с "Ракети"

14.05 14.10 14.40

15.55' М/с "Сакура" 16.20 Mjc "3-люки-бобри" 16.40 Tjc "Прості істини" 17.15 Т/с "Баффі -- винищувачка вампірів-УІ", 4 с.

18.05 Tjc "Клоун" 19.00 Репортер 19.40 Tjc "Дикий янгол" 20.40 Х/ф "Дайте мені "Ф" ~.ЗО Репортер

22.50

Х/Ф

"Розбитий

спосіб" ОО .З5 Т jc "Зона сутінок" О 1.00 Т jc "Баффі -- вини­ щувач ка вампірів VI", 4 с.

О 1.45 Т jc "Тім Найт Рай­ дер", 1 с, 02.30 Х/ф ."Той самий Мюнхгаузен", 1 с.

хання"

1З.ОО 1З. 1О 13.15 13.55

За київ. часом •довіра• Муз. час Усмішливий ювілей А. Демчука 14.50 "Фольклорама" 15.15 Телесл. розшуку 15.30 "Світ авіаціі і туризму"

Stoпes" О 1.40 "Вікна. Кримінал"

06.45 "BIZ-1V" 07.10 "Антресолька" 07.25 Погода 07.30 "Вісті" 07.55 Погода 08.00 Християнська

ВЕРЕСНЯ

УТ-1 06.00 "Доброго ранку, Україно!" 06.05 Околиця 06.25 "Сьогодні" 06.ЗО, 07.00, 08.00 Нови­ ни. Погода 06.З5, 07.05 Спорт 06.40, 07.40 "Автогід" 06.45 Огляд преси 06.50 Економіст 08.50 Смачний ранок 09.05 •Ситуація• 09.15 "Для тих, хто вдома" 09 .ЗО Вічні істини 09 .З5 Телеслужба розшуку 09.40 Mjc "Робін Гуд" 1О. 1О Tjc "Магія кохання" 11.00 Новини 11.10 Погода

11.15

"Бачу

землюІ"

В.

Скуратівський 11.З5 "Штрихи до портре­ та". О. Забара -- обря­ ди і звичаї 11.50 "Образотворче мистецтво України" 12.15 "Логос. Піраміда" 12.З5 Хjф "Натурщик" 1З.15 "Для тих, хто вдома" 13.30 Регіон. Схід 13.50 Телесл. розшуку 13.55 Погода 14.00 Закон є закон 15.00 Новини 15. 1О Погода 15.15 "Для тих, хто вдома" 15.ЗО М/с "Робін Гуд" 16.00 "Студія "5" 16.30 "Надвечір'я" 16.55 Закон є закон 17.00 Новини 17.10 Новація 17.20 "ФАЗА" 17.40 Tfc "Магія кохання" 18.30 "Саме Той" 19.00 Новини 19.10 Погода 19.20 Х/ф "Дерсу Узала" 20.35 Вечірня казка 20.50 Вечірня молитва 20.55 Лотерея "Кено" 21.00 Новини 21.ЗО •Ситуація• 21.40 Світ спорту 21.50 Питання дня 21.55 Погода 22.00 Грають і співають "Червоні гітари" 22.45 Телеслужба розшуку 23.00 "Підсумки" з Т. Аврахавим

2З.25 "Автогід" 2З.ЗО "Погляд" 00.30 Хіт-парад бокс"

"Мьюзік­

УТ-2 Сніданок з

07.00 "1 + 1" 07.02, 08.35, 17.30, 19.30, 22.40, 23.30 тсн 07.30 Т/с "Тепер уже неза­ баром", 25 с. 08.ЗО Сніданок з "1 + 1" 09.00 Tjc "Нові пригоди ментів", 20 с. 1О. 1О Мультфільм 11.1 О "Подорож у дитинство"

11 .40 "Хто в домі хазяїн?" 12.20 "Класік-прем'єр" 13.00 Телесл. розшуку 13.05 Абетка безпеки 13.10 "Право" 1З.50 •Ситуація• 14.00 "Навколо світу" 15.00 "Фонтан-клуб" 15.30 •Парк автомобільно­ го періоду•

16.05 Т/с

"Бандитський Петербург-ІІІ". "Крах

Антибіотика"

Т/с "Район Беверлі Хіллз", 212 с. 17.55 Х/ф "Горянин-2" 20 .ОО ТСН. "Проспорт" 20.10 "Прихована камера" 21.05 Д/с "Кримінальна країна" 21.40 Х/Ф "Вибух із мину­ лого" 00.00 Телесл. розшуку 00.05 Х/Ф "Ігри для дорос­ лих"

17.00

УТ-З

07 .ОО Новини

08.30 Репортер 08.40 Знай наших 09.00 Київ. репортер 09.10 Х/Ф "Той самий Мюнхгаузен", 2 с. 10.15 Т/с "Клоун", 28 с. 11.10 Tjc "Тім Найт Райдер", 2 с. 12.25 Х/ф "Дайте мені "Ф" 14.05 •Хауз фіт• 14.10 Mjc "Боб Губко" 14.40 М/с "Денніс-мучитель"

15.05 Mjc "Світ Боббі" 15.25 Mjc "Ракети" 15.55 М/с "Сакура" 16.15 М/с "Злюки-бобри" 16.40 Т/с "Прості істини" 17.15 Т/с "Баффі -- винищувачка вампірів- VI", 5 с.

·Автографи" "Ліки майбутн." Т/с "Кохання, що іскриться" 18.00 Новини 18.10 Tjc "Повернення в Едем" 19.00 "Афера" 20.00 "Подробиці" 20.45 "Поле чудес" 21.50 Х/ф "Трибунал" 2З.О5 Клуб "Золотий гусак" 2З.40 Х/Ф "Людина-бомба"

15.55 16.25 16.40

01.30 Tjc "V.I.P" 02.25 Т/с "Висока

П'ЯТНИЦЯ

-

"Сім'я від А до Я" "Третій зайвий" Новини Т/с "Висока хвиля-11" Новини Т/с "Зупинка за вимогою-11" 10.15 Мультфільм 10.25 Х/Ф "Шапка· 12.00 Новини 12.15 Т/с ·в ім'я твого ко-

07. 15 07.25 08 .ОО 08.15 09.00 09.10

21.45 Х/Ф "Фехтувальник" 23.40 "Вікна. Опівночі" 00.00 Муз. фільм "Rolliпg

6

21.00 "BIZ -1V" 21 .25 Погода

12.ЗО

могою-11"

10.15 Мультфільм 10.25 "Кримінал" 10.55 Т/с "Закон" 12.00 Новини 12.15 Т/с "В ім'я твого ко13.00

"Третій зайвий" 2З.20 "Подробиці" 2З.55 Х/Ф "Дивні справи" 01.З5 Т/с "V.I.P" 02.20 Т jc "Висока хвиля-11"

22.45

ВЕРЕСНЯ

хвиля-11"

ТЕТ

про­

грама

стн "П'ять хвилин" з В. За манським 08.55 Глобальні поради 09.00 Т/с "Міледі" 09.ЗО Закон є закон 09.35 "Сократ-Свінг" 09.50 "Енерджайзер" 10.00 "Це модно!" 10.20 "Мій Ермітаж"

08.30 08.50

10.50 "BIZ-1V" 12.ЗО "Сократ-Свінг" Закон є закон Ток-шоу "Наобум" 1З.25 "Земля і небо Києва" 1З. 55 Закон є закон 14.00 Київські ділові нови­

12.45 12.55

ни

Музика на каналі "Київ" 14.ЗО Мультфільм 14.40 Кіногороскоп 16.ЗО "BIZ-1V" 18.00 "Душу до душі" 18.25 "35 хвилин джазу" 19.00 "ХХ століття. Вибране" 20.00 Правовий всеобуч 20.ЗО стн 20.50 "П'ять хвилин" з В. Заманським 20.55 Глобальні поради 21.00 "Київський регіон" 21.25 Погода 21.ЗО "Вісті" 21.55 Погода 22.00 д/с "Хроніка надій та ілюзій". "Дзеркало

14.15

історіІ~

22.ЗО стн 22.40 Новини з вітрини 22.45 Київ. діл. новини 22.55 "Дорога до успіху" 2З.10 Х/ф "Літо пані Форбес" 00.50 "Зустрінемося вве­ чері" 01.15 "Один у кубі"

IC1V 05.30 Ранкова музика 05.55 "Гаряча сімка· 06.05 Tjc "Приватний детектив Магнум" 06.55 Т jcn. розшуку 07.00 Mfc "Мега-малюки" 07.25 М/с "Екшен-мен" 07.45 "Факти". Ранок 08.00 Погода 08.10 "Повне мамаду" 08.45 "Факти". Ранок 08.55 Погода

09.00 Tjc "V.I.P." 09.55 Т/с "Приватний

де­

тектив Магнум"

10.00, 12.00, 14.00, 18.00 "Факти". Гарячі новини Т/с "Долі трьох

11.00

жінок", 75 с. 11.50 Т/с "Чорна перлина", 170 с. 12.45 "Факти". День

1З.ОО Хjф "Заміна-4"

14.40 Мультфільми 15.00 М/с "Мега-малюки" 15.25 М/с "Гей, Арнольде!" 15.50 Tfc "Сім'я Гарсія" 16.15 М/с "Екшен-мен" 16.45 Т/с "V.I.P." 17.45 Tjc "Династія" 18.45 "Факти" 19.10 Погода 19.20 Х/Ф "Ельдорадо" 21.10 "Весь Жванецький" 21.45 "Факти". Підсумок дня

Погода Х/ф "Атака комах" Х/ф "Хеллоуін-З" "Гаряча сімка" Х/ф "Декамерон-Х" ОЗ.20 Tjc "Добро проти зла" 04.50 Х/ф "Атака комах"

22.00 22.10 00.10 01.50 02.00

НОВИЙ КАНАЛ 06.25 Підйом 06.30 Репортер 06.З5 Підйом 06.55 "Телепузики" 07.20 Підйом 07.ЗО Репортер. Бізнес 07.З5 Підйом 07.45 М/с "Оггі і кукарачі" 08.00 Підйом

18.05 Т jc "Клоун" 19.00 Репортер 19.25 Погода 19.ЗО ІОв. вечір Г. Хазано­ ва

20.45

Х/Ф

"Божевільний

день" 22.ЗО Репортер 22.45 Погода 22.50 Х/ф "Повернення на "Перехрестя двох місяців" ОО.З5 т;сл. розшуку 00.45 Т/с "Латинський ко­ ханець" 01.10 "Бівіс і Баттхед" 02.10 Т/с "Баффі-- знищу­ вачка вампірів-VІ", 5 с. 02.55 Т/с "Тім Найт Рай­ дер", 2 с. ОЗ.40 Х/Ф "Той самий Мюнхгаузен", 2 с. 04.45 Х/ф "Повернення на "Перехрестя двох місяців" 06.20 Х/Ф "Гучний день"

07.00 08.00 08.20 08.50 09.30 11. 15 13.00 14.00 14.40 17.10 17.20

СТБ "Вікна. Опівночі" "Вікна. Бізнес" "Маски-шоу" "Вікна. Столиця" Хjф "Фехтувальник" Х/ф "Кікбоксер-4" Tfc "Любовна мара" "Вікна. Новини" "День ак·

"Вікна. Кримінал" Т/с "Заможні й зна-

мениті" 18.15 "Вікна. Столиця"

"Друга світова війна в кольорі". д/с "Пере­ дова". Фільм 15-й. "Ель-Аламейн" 19.00 "Вікна. Новини". Спорт. Погода 19.З5 Х/Ф "Дати здачі" 21.25 Бокс. Тижневий огляд кращих боїв 22.00 "Вікна. Опівночі" 22.20 Х/ф "Останній круїз" 00.10 Х/Ф "Венера в хутрі" 01.55 "Вікна. Кримінал"

18.25

СУБОТА

7

ВЕРЕСНЯ

УТ-1 "Доброго ранку, Ук­ раїно!" 06.05 Хіт-парад "Мьюзік-

06.00

бокс" · 07.40 "Hi-tech" 07.50 Х/Ф "Труффальдіно із Бергамо", 1 с. 07.51 09.05 Зовсім природно

09.З5 "Зірки, на сцену!" 10.05 Mjc "Коала по імені Арчібальд" 11.00 Дитяча лінія 11.15 Від сузір'я до сузір'я 11.З5 "Хто в домі хазяїн?" 12.00 Х/Ф "Весільний вінок" 13.00 "Для тих, хто вдома" 13.15 Всеукр. дит. фест. естрадної пісні "Моло­ да Галичина", 2 ч. 1З.45 Регіон. Захід 14.05 Мультфільм 14.ЗО Класік-прем'єр 15.00 Новини 15.1 О Погода 15.15 Мультфільм 15.25 ДИТЯЧИЙ МЮЗИКЛ "Пітер Пен" 16.ЗО Реліквіі і храми України 16.З5 "Бути жінкою" 17.00 Світ. Огляд 17.30 д/с "Світ світів". "Прованс", 2 с. 18.ЗО Вікно в Америку 19.00 Новини 19.1 О Х/Ф "Маймити -- ди­ тя островів" 20.40 Вечірня казка 20.50 Лотерея "Суперлото" -- "Кено" 21.00 Новини 21.20 Погода 21.25 Світ спорту 21.40 Портрет душі 22.00 Ток-шоу О. Марченко "Моя професія" 22.45 Погода 22.50 Телеслужба розшуку 23.00 "Мегалот" 23.05 "Сорок серій життя". Ю. Рогоза 00.05 Х/Ф "Труффальдіно з Бергамо", 1 с.

УТ-2 07.00 •Парк автомобільного періоду• 07.З5 Х/ф Торець-2" 09.05 "Прихов. камера" 10.00 Інтелектуальна гра "Дев'ятий вал·

10.50 Мультконцерт 11.00 Пенс. реформа 11.40 Чітко і ясно 12.20 Надзв. ситуація 1З.ОО "Милосердя" 1З.20 "Людина і закон" 14.00 М/с "Качині історіІ"', 16 с.

14.ЗО М/с "Чіп і Дейл"

15.00 Tfc "Зоряні ворота", 19 с. 15.50 Tfc "Агентство "Місячне світло" 16.40 Х/ф "Алхіміки" 17.ЗО тсн 18.ЗО Аншлаг, аншлаг! 19.ЗО тсн 20.00 "Стати зіркою" 21.00 Х/ф "Розбірки в Ма­ ленькому Токіо" 22.ЗО Х/Ф "Безневинна кров" 07.00 За київ. часом 07.ЗО "Чисті джерела" 08.00 На ранк.прийомі 08.45 "Ліки майбутн." 09.00 Погода 09.05 Х/ф "Трибунал" 10.15 "Бадьор. ранку!" 11.00 "Хто крайній?" 11.25 "Смачно" з Б. Бурдою

11.55

"Доки всі вдома" 12.З5 М/с "Покемон" 1З.15 "Планета тварин" 14.05 Т jc "Загублений світ" 14.55 Т jc "Королева мечів" 15.50 КВК. Кращі ігри 17.40 Х/Ф "Троє чоловіків і дитина" 19.25 "Городок" 20.00 "Подробиці" 20.ЗО N-кілометр 20.50 Х/Ф "Кохання франц. і росіянки" 22.25 ·камера сміху" 2З.ОО Х/ф "Ганнібал" 01.20 Х/ф "Капітан Оргаз­ мо"

ТЕТ

17.З5 Х/Ф."Корона Російської імперіі, або Знову невловимі'',

19.00 Репортер 19.15 Погода 19.25 Х/Ф "Гризли" 21.20 Х/ф "Заморожені внески" 2З.10 Т/с "Едем" ОО. 15 Х/Ф "Тільки подивитися" О 1.50 "Бівіс і Баттхед" 02.15 Х/Ф "Близнюки" 03.35 Х/Ф "Корона Російської імперіі, або Знову невловимі", 1 с .. 04.40 Х/ф "Заморожені внески" 06.10 Х/Ф "Крутий Нокс"

СТБ ПрОГНОЗ ПОГОДИ Муз. фільм "Rolliпg Stoпes" 08.50 "Імпреза" 09.35 "Кава з молоком" 09.55 Прогноз погоди 10.00 Бокс. Тижневий огляд кращих боїв 10.40 Х/Ф "Дати здачі" 12.ЗО "Друга світова війна в кольорі" 1З.ОО Х/Ф "Королі жартів" 15.00 "Рейс" 15.20 Х/Ф "Бастер" 17.00 Прогноз погоди 17.05 Х/Ф "Останній круїз" 19.00 "Вікна. Новини" 19.15 Хjф "Синьйор Робінзон" 21.25 Х/ф "П'ятий еле­ мент" 2З.50 Х/Ф "Холодні закус­ ки"

07.00 07.05

06.40 "BIZ- ТV" 07.10 "Антресолька" 07.25 Погода

8

рея"

16.ЗО стн "Споживач· "Київські мініатюри" 17.ЗО "Уроки історіі" 17.45 "Чорний квадрат" 18.15 "Мелодія двох сердець", 4 ч. 19.15 Телепресклуб 20.00 "Киянин" 20.ЗО стн 20.55 Глобальні поради 21.00 "BIZ- ТV" 21.25 Погода 21.ЗО "Вісті" 21.55 Погода 22.00 "Сміхонастальгія" 22.З5 "Христофор Колумб" 22.45 "Чудики" 22.55 Х/Ф "Велике турне" 00.20 "BIZ- ТV'' 01.20 "З5 хв. джазу"

16.50 17.00

ІСТV 06.ЗО Дог-шоу "Я і мій собака" 07.00 "Перехрестя" 07.ЗО Погода 07.З5 Tfc "V.I.P."

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 20.00 "Факти". Гарячі новини 08.25 Погода 08.ЗО Mjc "Том і Шина" 08.55 М/с "Міфи і легенди" 09.40 Х/ф "Шестеро мандрують по світу" 10.50 Х/Ф "Солодка свобода" 12.45 "Факти·. День 1З.ОО Т jc "Висока хвиля" 1З.50 Х/Ф "Ельдорадо" 15.ЗО Т jc "Ейр Америка" 16.20 "Галопом по Європах" 17.00 Tfc "Людина-неви­ димка" 18.45 "Факти" 19.00 Х/Ф "Вже б хто го­ ворив-З" 21.00 "Шоу О. Степаненко" 22.05 Х/ф "Чесна куртизанка" 00.15 "Кентавр" 00.40 Хfф "Декамерон Х" 02.10 Х/Ф "Докази, що викривають" ОЗ.ЗS Т/с "Добро проти зла" 04.20 Подорожі нату­ раліста 04.45 Дог-шоу "Я і мій со­ бака" 05.1 О Х/Ф "Солодка свобо­ да"

НОВИЙ КАНАЛ М/с "Ракети" 08.ЗО М/с "Злюки-бобри"

08.00

09.00 М/с "Нік і Пері'' 09.25 Т/с "Бітлборги" 09.55 "З х 4" 1О .40 •Хауз фіт• 10.45 Т jc "Кібергерл" 11.20 "За гроші!" 11.55 Посміхніться,

вас

знімають!

М/ф "Принцеса­ лебідь" Мультфільм Х/Ф "Божевільний день" 15.50 Х/Ф "Крутий Нокс"

12.25

1З.45 14.05

ВЕРЕСНЯ

УТ-1 "Доброго ранку, Ук­ раїно!" 06.ЗО "Сорок серій життя·. Ю. Рогоза 07.ЗО Околиця 07.50 Х/Ф "Труффальдіно із Бергамо", 2 с. 09.05 Клуб "Суперкниги" 09.25 "Крок до зірок" 10.00 Нова армія 10.ЗО "Польова пошта

06.00

пам'яті"

Формула З6,6 11.ЗО Модна лінія 12.00 "Для тих, хто вдома" 12.15 Сільська година 1З.О5 Мультфільм на за-

11.00

мовлення

1З.55 "Легенда Сіневіра. Морське око" 14.00 "Саме Той" про себе 14.ЗО Духовний вісник 14.50 Новини 15.00 Міжнар. теніс. турн. с. Challeпger "KYIV

OPEN" 17.00 Х/Ф "Вогонь, вода і .. ~ мідні труби" 18.ЗО "Перехрестя"

19.00 Новини 19.10 Х/Ф "Неприступна" 20.50 Вечірня казка 20.55 Лотерея "Кено" 21.00 "Панорама· 21.45 Погода 21.50 Гала-концерт пере­ можців І Всеук­ раїнського конкурсу артистів естради і майстрів мистецтв 23.00 "Добраніч, Україно!" 00.00 Х/Ф "Труффальдіно із Бергамо", 2 с.

УТ-2 Бокс. Р. Джонс В уде

07.00

08.1 О 09.10 10.00

--

К.

Аншлаг, аншлаг І

"Лото-забава" Ток-шоу О. Марченко "Моя професія" 10.55 "Прописи" 11.20 Реальний сектор 12.00 Естр. прем'єр-ліга 12.40 Щасти вам 1З.20 "Стара колекція" 1З.ЗО Резонанс 14.00 Mjc "Качині історіі", 17 с. 14.ЗО Mjc "Чіп і Дейл" 15.00 Програма "Ха!" 15.15 Т jc "Поліцейська академія", 8 с. 16.05 КВН. Російська ліга. Фестиваль команд КВН-2002 у Сочі 18.25 Tjc "Агент національної безпеки11", 2З с. 19.ЗО ТСН. "Епіцентр" 20.15 Супершоу "Гарем" 21. 15 Х/Ф "Весілля мого кращого друга" 2З.10 Бокс. Р. Джонс -- К. В уде 00.15 "Факти" говорять за себе"

07.00

УТ-З Мо~од. тjслужба

07.ЗО "Люди і долі"

Недільні зустрічі "Дорога до успіху" "Прокинься і співай!" "Телефортуна" "Вікенд" "Караоке на май­ дані'' 11.45 "Мелорама" 12.25 Інтелект-шоу LG "Еврика" 1З.15 Мультфільм 1З.25 Т/с "Турбо" 15.05 Tjc "Королева шпаг" 15.55 Х/Ф "Іграшка" 17 .З5 Х/Ф "Дівчата" 19.20 "Джентльмен-шоу" 20.00 "Подробиці тижня" 20.50 Х/Ф "Сили природи" 22.55 Спецпроект. "Пірати ХХ століття ..

08.00 08.45 09.05 10.00 10.35 11 .15

23.25 Х/Ф

ТЕТ

06.50 "BIZ- ТV" 07.20 Погода 07.25 "Вісті" 07.55 Погода 08.00 Христ. програма 08.ЗО стн Глобальні поради "Ква-Кваша" 09.ЗО Ще "Хроніка надій та ілюзій" "Дзеркало історіі" 10.00 "Антресолька" 1О .ЗО "Сократ -Свінг" 11.00 Клуб "Здоров'" 11.ЗО "ЗS хвилин джазу" 12.05 Правовий всеобуч 12.З5 "BIZ-ТV" 1З.20 Мультфільм 1З.ЗО "Ім'я" 14.00 "Київ класичний" 14.ЗО Таїнство мистецтва 14.55 Х/ф "Крах інженера Гаріна", З с. 16.00 "Зустрінемося ввечері" 16.ЗО "BIZ-ТV" 18.ЗО "Прибуття потяга" 19.00 Т/с "Партнери" 20.ЗО СТН-тижневик 20.55 Глобальні поради 21.00 "Це модно!" 21.20 "Планета Боулінг"

08.55 09.00

Блеф-клуб 22.ЗО СТН-спорт Новини з вітрини Уроки історіі 2З.1 О Хjф "Велике турне"

21 .50 22.50 22.55

ІСТV Подорожі натураліста 07.20 Погода 07.25 Тfc "Висока хвиля"

06.55

НЕДІЛЯ

07.ЗО "Вісті" 07.55 Погода 08.ЗО стн 08.50 "П'ять хвилин" із В. Заманським 08.55 Глобальні поради 09.00 "Створи себе" 09.ЗО Х/Ф "Острів скарбів", з с. 1О.ЗО Кіногороскоп 10.50 Х/Ф "Острів скарбів", 2 с. 12.00 Економічний вісник 12.ЗО "Сократ-Свінг" 12.45 "Київський регіон" 1З.ЗО "Nota Вепе" 14.00 Правовий всеобуч 14.З5 "BIZ-ТV" 16.15 "Архітектурна гале-

те ном" О 1.25 Х/ф "Міст часу"

1 с.

"Ніч над Манхет-

08.00, 09.00, 10.00, 12.00 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00 "Факти" 08.10 Погода 08.15 М/с "Том і Шіна" 08.40 М/с "Міфи і легенди" 09.30 Х/Ф "Воїн часу. Епоха лицарів і дино­ заврів" 11.00 Кулінарне шоу "Ко­ ронна страва" 11 .ЗО Телецентр моди 12.05 Телегра "Галопом по євро пах·

12.45

"Факти". День

1З.ОО

Tjc "Висока хвиля"

14.00

Х/ф "Хто б говорив-

з·

15.50 Tjc "Зйр Америка" 16.40 'Шоу О. Степаненко" 17.45 Т/с "Людина-невидимка" "Факти"

18.45 19.00

Х/ф "Сабріна" 21.ЗО Х/Ф "Виконавець ба­ жань: зло ніколи не по­ мре" 2З.20 Штрафний удар

2З.50 Х/Ф " Викривальні докази" О 1.25 "Кентавр"

НОВИЙ КАНАЛ "Церква Христова" Мультфільм Т/с "Нові пригоди сімейки Адцамсів" 08.ЗО М/с "Злюки-бобри" 09.00 М/с "Нік і Пері" 09.25 Tjc "Бітлборги" 10.00 "З х 4" 1О .45 Х/ф "При годи Алі­ Баби і сорока розбійників", 1 с. 11 .55 Запитаєте в лікаря 12.20 Х/Ф "Пригоди Алі­ Баби і сорока розбійників", 2 с. 1З.40 Х/ф "Гризлі" 15.ЗО Х/Ф "Ураганний вітер

07.45 08.00 08.05

на Ямайці"

Х/ф "Корона Російської імперіі, або Знову невловимі", 2 с. 18.ЗО Спецрепортер 18.50 Погода 19.00 Хjф "Мисливці за привидами" 21.05 Х/Ф "Крутий поліцейський" 22.40 Х/Ф "Осінній мара­ фон" 00.15 Світ індійського кіно

17.10

Х/Ф

02.25

"Корона

Російської імперіі, або Знову невловимі", 2 с. ОЗ.ЗО Хfф "Крутий поліцейський" 04.55 Х/Ф "Осінній мара­ фон"

СТБ Прогноз погоди "Ран ОК" "Ви практично здо­ рові" 09.ЗО "Ні пуху, ні пера!" 10.00 "На перший погляд". "Крим"

07.00 07.05 09.1 О

Х/ф "Синьйор Робінзон" 12.20 "Вікна у світ" 12.50 "М-стиль" 13.20 Прогноз nогоди 13.25 Х/ф "Холодні закус-

10.25

ки"

15.1 О

"ЗворотниІ• б1к ме­

далі"

15.40

Х/Ф

"П'ятий

еле­

мент"

"Автостиль" Х/Ф "Між янголом і бісом" 20.ЗО Бізнес-студія

18.00 18.20

Х/Ф "Ідеальне вбив­ ство"

21.15

23.20 Х/Ф "Нежить"


Ne7o (9372}

тщ•о Іi:tg :J\нШШ~!ЩJІа:Іt1Ш(!13:Пі;І:І----------·

ВЕСНИ І СОНЦІ ВАМ, УЧИТЕІІІ 2002-2003

Традиційна серпиева конфе­ ренція освітян це не лише

повів

підсумок

освіти М.М. Скирта.

зробленого і досягну­

системи

в

начальник

н.

р.

* * *

НОВИХ 3ДО&УТКІВ! Радісно

до­

райвідділу

й

оновлений своїх

тепло

зустрів

привабливий

навчально-виховний

вихованців,

пишатися

вчителів,

педагогічному

сучасного закладу.

комплекс

гостей.

Є

колективу

чим

Першим слово для виступу на­

дається директору Зазимського НВО «ЗОШ І-ІІІ ст. дитячий

тут працюють за новим статусом, а визнання

відділу освіти за рік, що минув. Це, наса:'>1перед, ті завдання у

садою> В.Г. Пасіці. Формування

може похвалитися таким фактом

закладу нового типу «школа-ро­

світлі новітніх технологій галузі,

дина>>

що ставлять перед собою педа­

сіли за парти 207 хлопчиків і дівчаток, котрих 7 класоводів поведуть у захоплюючий

ступу.

когортою

закладів, працівниками міського

гогічні колективи усіх загально­ освітніх закладів Броварів на майбутнє. Нинішня

нарада

освітян,

яка

відбулася

напередодні Дня знань в МКЦ «Прометей», роз­ почалася на урочистій ноті завідуючому міським вімілом освіти О.І. Шелесту за досягнуті успіхи в роботі та на честь ювілею від імені облдер­ жадміністрації вручено _грамоту та іменний годинник. Иого до­ повідь відображала в основноl\rу позитивні моменти діяльності колективів, хоча не обійшлося і без недоліків та проблем, що по­

требують негайного вирішення. Так, наприклад, у школах міста

на сьогодні існує

вакансій пе­

18

дагогів, і це не може не хвилю­ вати.

З привітаннями на адресу вчи­ телів виступили міський голова В.О. Антоненко, його заступник В.В.

Івашковський,

ласного

інституту

ректор

об­

післядиплом­

ної освіти педагогічних кадрів Н.І. Клокар, секретар міськради Л.В. Горбатюк та інші. Гучними оплесками

сприйняли

присутні

виступ директора спеціалізова­ ної школи N2S О.В. Мажуги, ко­ трий привітав молоду зміну пе­ дагогів піснею з репертуару ансамблю «СябрИ>> «ВЬІ шумите, шумите,

надо

!\ІНОЮ

березЬІ>>

білоруською мовою. Подяку

від

міського

відділу

-

ось лейтмотив його ви­

тетичного

розвитку

молодших

(«Формування образного мис­ лення») присвятила свій виступ учителька Тарасінського НВО Л.А. Сігачова. Проблеми професійного само­ вдосконалення

педколективу,

його готовність до майбутнього, мистецтво тецтво

управляти

-

виховувати

і

мис­

ось

тема

виступу заступника директора з

навчально-виховної роботи Кня­ жицької ЗОШ. О.Б. Олійник. Про співпрацю освітян райо­ ну з Білоцерківським інститутом післядипломної освіти розповіла його працівник Н.В. Химера. На конференції виступила спеціаліст управління освіти і науки Київської облдерж­ адміністрації А.В. Бондар та вру­ грамоти

за

результати

Відзначено також хоро­

вчальних закладів до нового на­

шу підготовку дошкільних на­ вчальних закладів Шевченково­

гоАова В.О. Антоненко керівни­ кам: Т. Тоцькій (дитсадок N2S),

го,

/\.

педколективи Калинівської, Плосківської, Руднянської, Ка­ литянської ЗОШ, Зазимського, Русанівського НВО «Школа-дит­ садоК>>. Закладом року «Школа2002» визнано Великодимерсь­

Княжич.

Мельник (дитсадок N223), Бакалу (ЗОШ N210), А. Теп­

С.

люк

N22),

(ЗОШ

І.

Ткачук

вчально-виробничий

(на­

центр

творчості молоді).

Уперше презентацію своїх на­ вчальних закладів, де дійсно· є

N2S

дитсадка

гімназії ім.

С.

«Ялинка>>,

Олійника та на­

вчально-виробничого творчості

молоді.

роботами

їхніх

наставників

Із

центру творчими

вихованців

знайомили

Добре

та

району,

також

деяких

програмного

шкіл

комунальних

послуг,

проживання у найманих кварти­ Пленарне засідання серпневої педагогів району відбулося в Будинку культури «Торгмаш>>. Привітати освітян з початком

другокласників, освітянської

інші. Учасники

нового навчального року прибу­ ли юні вихованці Гоголівської

няли

передплата

періодики

до

кості Броварського

загальноосвітньої школи.

до

Конференцію провів і висту­ пив голова райдержадміністрації

і

деякі

конференції

звернення

розвитку

прий­

громадсь­

району що­

ЛА Вайсфельд. Про підсумки роботи закладів освіти району 2001-2002 н.р. та

блем

конференції

подальшого

з

про"

розвитку

освітньої системи району.

Ч

Н

Е

N22: сучасність і своєчасність» доnущено неточність. У восьмому абзаці замість слів «логічно-мовленнєвих» наnисано «логіко-мов­ л_еннєвими». А в nередостанньо..му абзаці вийшло змістове nере­ кручення. Замість слів «засобами суб'єкт-об'єкт стосунків» треба читати «засобами суб'єкт-суб'єктних відносин». Редакція nриносить вибачення авторові статті, адже доnущені nомилки сталися не з його вини. Н О В Е

Ж И Т Т Я

Броварських

міської

' ma

raзema районної

ра.&, раЇІонної Аержавної а&Мінісmраuії.

СПІВЗАСНОВНИКИ:

колекmuв

реАакuії raзemu, Броварські міська і ра.:юнна

paAu,

ра.:юнна

АержаАМінісmраuія.

Свідоцтво про державну реєстрацію кі /'{ 259 від 10. 12. 1997р. індекс 61285

навчальний до

рік.

З

учасників

інспектор

здоровими,

здобутків

щирими

і

щасливими,

Зі

святом

присутніх

сповненими

зернятами

привітала також

методист

ко.

відділу

А ще автору цих рядків особливо приємно було привітати свого класного керівника (не колишньо­ го, а назавжди!) О.Ф. Бойко з 40-річчям їі вчителю­ вання у цій школі. З роси і води Вам, шановна Олександро Федорівно, а разом з Вами і всім пе­

в

дагогам Броварщини та їх вихованцям. Хай усім вам щастить у новому навчальному році!

Сергій ПРИСТУПКО.

Валентина КОВАЛІВСЬКА. випускниця ЗОШ NQl 1971р.

вам,

вчителі

та

учні,

Країні знань!

ТОВ Аудиторська фірма «АУДИТ-О&nІК))

Броварські районна державна адміністрація та районна рада

НАААЕМО ВСІ ВИАИ АУАИТОРСhКП ПОСАУГ.

з повагою і душевним теплом, щиро й сердечно вітають заступника голови Броварської районної ради

~

ГРИГОРІЯ ФЕДОРОВИЧА ШУРИГУ з ювілейною датою

-

50-річчям від дня народження!

виконавчої влади та місцевого самоврядування.

~ · ( ,

Турбота про людей, велика праце'Здатність і комnетентність

6-64-60.

Тел.

Висловлюємо Вам, шановний Григорію Федоровичу, глибоку nовагу за багаторічну і сумлінну nрацю в органах душевна доброта, усе це сnрияє

nостійному зростанню Вашого авторитету. Найміцнішого Вам здоров'я, злагоди, взаєморозуміння у Вашій родині. Щастя, радості, добробуту і достатку в Вашому домі.

Бажаємо невичерnної енергії і наснаги в роботі, нехай кожен день буде сnовнений задоволення від реалізацїі всіх добрих сnрав, а шана та nовага людей стане гідною оцінкою Вашої роботи.

'рІварс~ка раіанаа аер1авва аамівістра~• oronowyє конкурс на

3аміщенн11 вакантної посади ronoвнoro ЕКОНОМІСТА в YRPAIJIIHHI CIRЬCitІOro rocnOДAPmA І RPOAOВORitmA. Вимоги: вища економічна освіта, роботи з комп'ютером,

досвід

стаж роботи за фахом не менше

3-х років. Заяви на участь в конкурсі приймаються до 2 жовтня 2002 року за адресою: м. Бровари, ~;~ул. Гагаріна,

Броварське МБТІ з технічних причин тимчасово з 9 вересня по 23 вересня 2002 року припиняє прийом замовлень на проведення технічної інвентаризації, видачу довідок-характеристик та реєстрацію прав власності. Видача замовлень буде

повідомляе, що

24

годині

жовтня

року о

2002

відбудуться

загальні

збори акціонерів за адресою:

07400,

м.

гаріна,

22.

Бровари,

вул.

Га­

проводитись у звичайному режимі.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.

Адміністрація МБТ/.

Продаж частки акцій та

майна

новостворених

що належать

ЗАТ,

ПРОДАЄТЬСЯ ВАННА (:170 см). ІНША САНТЕХНІКА.

ВАТ «Теnлиць­

чавунна

техмонтаж».

2.

5-34-ЗЗ,

А• gвafl ••теАів міста та раівнg!

ВАТ 11 ІеnАиqь техмонтаJК''

Ліквідація ВАТ «Теnлиць­

Недорого. Телефон:

техмонтаж''·

(після

ВАТ «Бровари-молоко»

І

Зарплата '- 240 грн. Наша адреса: м. Бровари, вул. Боженка, 5. Тел. для

ПРОДАЮ цуценят німецької вівчарки з хорошим

І

Свідоцтво

"Boch ", ручна

варською міською радою народних

депутатів NQ 1419 від 28 травня року, вваЖати недійсним.

Довідки за тел.: 5-62-Вб.

РеАакmор: 4-03-76. Засmупнuк реАакmора: 4-21-34. сільського rocnoAapcmвa numaнь,

лuсmів

і

4-02-92;

nромuсловосmі

масОІІОЇ poбomu

4-04-81;

4-23·26.

Редакція не :tавжди Rоділяє nозицію авторів. За точнієть викладених фактів відnовідає автор. Листування з читачами

-

державну

кої діяльності, видане зqкритому акціонерному товариству Фірма "Старослов'янська", код ЄДРПОУ 20585675 (адреса: Київська обл., м. Бровари, вул. Київська, 186) Бро­

ПРОДАІОТЬСSІ:

BiAAiAu:

про

реєстрацію суб'єкта підприємниць­

5-65-80.

соuіальнuх

обеженою

ПВКФ

релічених підприємств є ТзОВ ВКФ •БогдАн». Банківські реквізити: код 19404065, АППБ •Аваль" в м. Брова­ ри, МФО 321615, Р/Р 2600954.

5·31·14, 4-11-84.

-газонокосилка фірми -швейна машинка "Подольск".

з

•БогдАн., змінює організаційно-правову фор­ му у зв'язку зі злиттям з підприємством ПП •Шанс- Т., та ПВКФ •Будпостач ... Правонаступни­ ком з прав та обов'язків вищепе­

(жінки) у виробничий цех.

родоводом. Тел.

5-2'1 -7'1 18.00}.

Товариство

відповідальністю

потрібні робітники ІІІ розр11ду

бухга1'mерія; npuuoм оголощень

• • • •

на

міськво, колишня випускниця школи В.П. Ярошен­

ААРЕСА: 07400, Київська обА., м. Бровари, бульв. Не3алежносmі, 2.

8

урочисто

знань.

освіти Г.М. Лукашевич. Малиновий дзвоник покликав учнів до класних кімнат, де їхні мудрі наставники-вчителі проведуть перший урок під девізом "Здоров'я дитини здоров'я нації". Нових

завжди,

майбутнім випускникам, хліб-сіль першокласникам. Батьки благословляють їх житом-пшецицею, щоб зростали

свято

святкового

міського

як

похвальні листи кращим учням. А далі, за традицією, вітання

навчально­

звернулися секретар міської ради

Горбатюк,

довідок:

Н Н g У N266 «Нового життя» від 21 серnня 2002 року в статті «Школа О

пройшло

Директор

Інф. «Нового жшnтя».

перспективи розвитку освітньої

Т

урочисто

зібрання

партнерських

зв'язків із сільською школою та

резолюцію

й

дзвоника.

нинішній

Л.В.

рах, забезпечення підручниками

конференції

отримав

вітання

забезпе­

них класів, а також деякі соціальні проблеми: оплата проїзду,

подарунок

дзвоник,

усмішок галасливої дітвори, вчителів і батьків Бро­ варської загальноосвітньої школи N2l. Відлунав Державний гімн України, поклад~но квіти до пам'ятника Т.Г. Шевченку, директор шко­ ли В.М. Корявий привітав присутніх з Днем знань, а вчительку В.!. Жук- з днем народження, :вручив

не

уперше

словами

чення вже існуючих комп'ютер­

експозиції, розгорнуті у фойє культурного центру «Про­ метей>>.

-

цей

підготувалися

комп'ютеризації

цікаві

У

на

Красилівки,

кий середній загальноосвітній нвк. Серед питань, які порушува­ лися і у виступах, і в записках до президії, проблеми

чим пишатися, провели колекти­

ви

Пухівки,

Броварів

виступі коротко окреслив основні завдання

ти районного відділу освіти.

місце).

школа

виховного комплексу В.В. Руденко у своєму

у

Відбулося відзначення кращих педагогічних колективів за підсумками огляду-конкурсу на кращу підго"І:овку закладів освіти до нового навчальноrо року. Серед переможців Та­ расівське НВО (І місце), Велико­ димерський ДНЗ «Журавлик», Гоголівська ЗОШ (ІІ місце), Пухівська, Літкінська ЗОШ (ІІІ

одна

Незабутній

Схвильовано першого

викладанні основ наук групі пе­ дагогів району. Велика група освітян отримала також грамо­

року вручив міський

знань.

Ні

лунав

шкільному подвір'ї старенької і вічно молодої від

кожен першокласник від Президента нашої держави- підручник "Моя книжка".

школярів, т. зв. програмі ФОМ

чила

прийшло.

світ

Програмі особистісного та ес­

освіти за кращу підготовку на­ вчального

уже

І

Минуло менше року, як

педа­

великою

проголосили ведучі

-

свята.

цього

гогів та вихователів дошкільних

того

«Дзвонику, лунай Ти гучніш goвl<OJI.a. Aimo, прощавай, Зgрастуй, ріgна ШКОJІ.ОІ »

на сторінках zазети.

За зміст реклами відnовідальність несе рекламодавець.

1996

15, відціл 4-02-07.

кадрів,

тел.:

І Втрачене свідоцтво на право підприємницької діяльності N23552, видане виконкомом Броварської міської ради народних депутатів 26 листопада 1996 року на ім'я КО­ ПИТКО Маріі Володимирівни, вважа­ ти недійсним. І Втрачений державний акт на пра­ во приватної власності на землю І­ КВ NQ027924, виданий Літківською сільською радою на ім'я ДЕМИДЕН­ КА П а вл а д м и-т р о в и ч а в ід 8.08.1997р., і зареєстрований у книзі записів державних актів за

реєстраційним номером жати недійсним.

NQ246,

вва-

11

Втрачений диплом про закінчен­ ня Київського державногіс медично­ го університету ім. академіка Бого­ мольця, виданий на ім'я КОТ Тетяни Анатоліївни 30'.06. 1994 року, реєстраційний N265 за фахом лікар­ стоматолог, за номером ЛМ-0054Зб, вважати недійсним.

І Втрачене свідоцтво на право власності на житло, видане на ім'я ЖУРАВЛЬОВА Івана Дмитровича за NQ1-657 від 05.05.1993р., вважати недійсним.

І Втрачений атестат NQ250340, ви­ даний БСШ NQ6 17.06.89р. про

закінчення школи на ім'я ПРИЙМАК Наталії Антонівни,і недійсним.

вважати

Колектив ЗАТ "Українська ко­ мерційно-виробнича фірма сільського­ сподарських підприємств" щиро співчуває

генеральному

директору

фірми Бурлаці Віктору Григоровичу з приводу тяжкої втрати - смерті його матері Марїі Олексїівни.

Друк офсетний. Обсяг

1

друкований аркуш.

Віддруковано в ЗАТ "Броварська Арукарня" уnравління у сnравах nреси

ma

інформаиії Київської

облдержаАМінісmраиії.

Зам. Тираж

3423 2190

nрим.

#70 2002  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you