Page 1

ПРОЛИТАРІ 8СІХ XPAТJI, еllНАRТ1СЯ!

ОРГАН

БРОВАРСЬКОГО

МІСЬКОІ

Газета виходить 8

І

МІСЬКОГО

РАЯОННОІ

РАД

КОМІТЕТУ

НАРОДНИХ

17 квітвя 1937 року. .N2 70 (6526)

П'ятниця,

ТРУДОВА ПОЧАЛИ

МІЖРJlДНIЙ ОБРОБІТОК

тарІв

'

кожен.

Старанно потруднли<Ся . Ударно ПОТРУДИJIИСЯ І'!а на удобреннІ кукурудзя­

еадіННІ

картоплі

у

рад- них плантацІй механ1зато­

На

засіданНІі

бюро

Андр:йович

Нли- Івахав,

Віктор Петрович

по

ПіВТОРИ

в,иконували процент!в. Усього

НОРМИ

І

біль-

на

пл·ощl внесено по

5.0 120

цІ

тонн

ше. Безпереб:йно п!дво- торфОКОlWПосТ\.в. КІЛО­ B~B на· ПО.'1е яас-:ннl буль- грам:,в безвод/Ного a'MlaJКY. би Сергій Вікторович Єро- 5 ценТ'Нер:'!І· а~ачноУ во2:0ВИЧ_ Грунт пІд цю культуру був запр.а13лениЙ ще

ди І по 10 центнерІв фос­ форно-кал~йних дОО'J)ив.

8 осені на кожен гекНа посІвах КОРМОВИХ тар механ:.затори внесли бyp.1l!(lв механ~затори пет тодІ по 90 ТОНін органlч- чали догляд. Перший об­ J!lИХ доБРИв І по 12 цент- роб!ТОR проведено до поя' а:ерlв мінеральних.

ви

сход!IВ,

ropнуто

а

друге

тепер

роз-

розпушу-

У ГОClI10дарст~ завершу- вания. П!Д,готовленl також

ється ТЗJ<Оffi сІвба

куну- агрегати дл.я м:жрядного

py~, йка займати:~~ :.ни.· ~'""'_ R<tРТООЛ!.

в:шнього року 50Щ'"

ріВ. ТракТО<ристи МRiоЯа Аидрlйович Вис~, МнRoла АНJtPІйовИі'І .КJrи-

rcmoВll1dt rocпy.

м. ПОЛОЗ, arpOHOM рад­

серед

ного

змагання

fюле.ктн,вІв

серед

-

сомольсько

ком­

молодІжних

м:ста

І

райо­

ку.

Переможцями

супер·

дового об'єднання з брига­ ди по усунеН'Ню дефектів меблевого цеху дерево­ обpo(jного комб:нату (ке­

рІвник Л_ В_ Ра::{З!ЄRСЬ­ ка, ГРУІlIIЮМСОРГ В., Яку­ бовська). Нв~ртальний плаlН

ІЮНИ

виконащ!

процентІв,

118

ТИRН:СТЬ

а

прац!

продук·

дов€ли

процеНТів.

108

на

до

Серед промисло,вих пІд­ приємств перш:сть

[.оугої категорП присуджено ком­

сомольсько КОЛe<l\ТИВУ

д'итячих

- МОЛОДlЖНОМУ . по ПОШНТТЮ

костюмчик:в

3

Л!ТК!ВСЬНОЇ швейної фаб­ рини

(кер;внин

Пархоменко, Н. Рижова).

М.

М.

групкомсорг

с в і ж і

На .ста_Г:1:Є А1 -«Росси".

u

Уже

майже

мefIIЮ Ідал'ьні салати

Іх

Із

В

на Ниївсь-

ВХОДЯТЬ

свІжих

OГ~PK:B.

виро.стили

робітницJ

Іванl'в.на

Захарчен­

Н1!Іа

нього

ж~ночorо

No 2

ательє

Визначено СОІI:!:wагання

с~реп

ю)мсо­

МОЛЬСЬКО-!lfолодlЖНИх

лектив:в

ЗВ'ЯЗКУ.

r:,B,'j,:. серед

І\ів

П:ДПРИЄ!\flСТВ

молодих

а

ко'

тор­

також

праЦlвни­

тваринниптва.

ПР2JВО­

фла нговим суперництва бvдуть вручені ви:мпелJ.l «3а комун'стичне CTalВ­ лення ДоС прац!» І Почес­ нІ грамоти місЬК'І{(}му

ЛНСМУ.

Г.

СЄРШОВА.

Інструктор віддІлу КОМ­ сом.:>ЛЬСЬКПХ

Onr8J1':JtIцІй мІськ&:>му ЛКСМУ.

УдаЛьнl

збагатиться

ПО!lfідора­

шу 600. квадратних мет­ рІв. ТрудівницІ зараз rrlд­ ~ивлюють ЧІВ.

розсаду

поливають

їх.

люють

мІжряддя.

уро,жаю

огіркІв

ме

до. червня.

ОВО' про.по_

ЗБІр

тривати­

А тодІ

теп­

продезинфlко, Оленсандра Олекс:їв­ ЛИЦІ будуть на Малайко, Євдок!я Іва­ кова'ні І ЗНL/ВУ все пО'Ч­

HJBHa Rули.нlвська та На­ Ді'я

lfY

Леи1нград. На головио­ соцІалІстичне змагання за спуск атом­ стапелі БалтІйського достроковий

Норн!Увна

Овочd в фаБРИЧНіЙ теп­

ного богатиря на воду. На зиlмку: на головно­

щі

ним ходом

му стапелІ

залися

ро­

заводу ведеть­

боти по спорудженню ио­ 'ся спорудження атомного криrолама .Россня». атомного криголама­ (Фотохроніка ТАРС­ велетня .РОССИJІ"'. Кора­ РАТАУ) бemI широко розгорнули

IІОГО

неться·з розсади. На­ ступнийурожай огірків збиратИ'~ть у жовтнІ. Працівники

лицІ вирощуються на плет

еудиобудlвного заводу Іме­ НІ Серго ОрджонІкідзе пов­ ведуться

Новальчук.

рІв.

ТеП.'1ИЧНИЦj

ратного

по

квадратних мет­

1800

10

з

зобов'я­

ножного

метра

квад­

з:брати

к:лограмів.

вже реаЛ~'~ували лограм!в ц~БУЛІ

їх

Вони

го

иеху

фабрично­

закритого

орган:зовують

сво.ю

Г'РУНТУ

рооо-

ту так. щоб збір овоч\в та городи'ни тривав цІлий рlк.

2200 к!­ та 2800

Г.

ТЕПЛЮк.

ЯРА/НІ РІдНІй---РРФСР

готовий.

Цього року ном­

спеціалістів з центральноІ

!M€HI

ків, якІ перейдуть на іншІ ділянки. З введенням у 111ю нового устаткування

повним інтер'єром,.. Вони лІнарІв вузької спецlаліза­ В!ДоНІ команди .в цехи на на пІдприємстві пРизнач~ні для геологііВ, ціІ, а необхІдність у них технологічнl лІнІї з ура­ RЬo!

гірників Край- виникає нерІдко. Не по-ру­ хУВанням

П!вночl.

Лише

кіль-

шивши

штатного розпису.

<жладах більно

наявностІ

сировини.

забезпечувати

на

Ста­ гО<:­

86.6 85.8 84,7 82.1 82,1

Юрова

60-РIЧЧЯ СРС!' «Зоря. « Вели'Ко.ДllмерськиЙ. . «Русанівський. По рай:>ну

i:weHi

(Щ,О

64.2 69.0 16.0 37,S 66,6 71.2 51,1 100 33,7 57,2 36,3 8,3

100 93,7

75,0 57,5 100 35.0 24,0 59.7 85,6 70.0 50.0 50,5 47.5 35.7 52,8 11\2.8 54.3 54,5

З5.8

37,9 31,1 23,8 37,9

С:вба я.рих к,ультур у дощІ, що пройшли остаа­ гооподар.ствах району н:іми днями, дещо загаль­ в,ступила

у

завершальну

мували

ЦЮ

робо·ту.

Тож

стадію. РаннІ зернов: І потрІбно тепер моб!л:зу­ зер'нобобовl . посІяно, за вати всІ сили , засоби, невелики,м

винятком,

у

щоб

якнайшвидше

надо.

кращІ строии і з ДОТРИ- ЛУЖИТJ.I прогаяне. Хор о­ манням всіх вимОт агро- ши,м прикладом у ці!t техн;:хи. иього року у спраВі може служити 01')радгоспах пос:яно

також

дена Жовтневої

Револю-

270 гектарів гороху - на ції радгосп (Плоск:в60 геюар:в б!льше дове- СЬКИЙ •. де зраЗl\Oll10 6pг~.

деного

плану.

Впоралися

з роботою І каРТОПЛЯРІ.

Ніз'ували

роботу сівачlв

заверши­

лася

механІзацІя всіх ос­ новних ! допомІжних опе­

рацій.

ТехнІчне оновлен­

МІ роооти. Особливо це стосується Ниївської та Семиполківсько! птахо­ фабрик. Броварсы\гоo пІд­

собного

господарства. де

Настала пора сІвби пlз­ ніхкультур та сад:ння овочевих. У радгоспах

.Л:ТНівськиЙ""

!менl До­

кучаєва та «Авангард. план сівби ярих виконано лише на 20. 60.3 ! 37,5 вже посіяно гречку на за­ 2() П1}оцента. Пле!lfптахnзавО1J планованих площах Іншl!'<)С· «Рудня. недос!яв 60 гек­ -зо гектарах. тап!в ячме'ню. у радгоспі пода рства ЧОМУСЬ зволіка­ «ЗаВОРІПІЬКИЙ'" посІянО ЮТЬ. Не набраJ10 потр:БНО­ лише 50 гектап!~ багато­ го розмаху І садІння по­ річних

піДП()J\РИВНИХ

тра!!

при план! 250. Є в раЙо. н!' j р,яд !нших упушень_ Одни:w з найвідповІдаль­ нІших завдань сьогодніш· нього дня є приснореНRЯ

СІвби

КУ1<урудзи.

Рясн!

мідор!в.

Отже. ПОВСЮДИ слІД вжити дІйових заХQtдlв для

вих

прискорення

роБІт.

ПОJIDО­

рацІональНо

ви.нористовувати

по-гожу

«ожну

годину.

Ilарш-вшануваННJI ветеранів 9 травня в Деиь Пере­ моги Відбудеться УРО'IJIС­ тий марш-вшанування ве­ теранІв Великої Вітчизня­ ної вІйни .Вlтчизни вір0 иl СИНИ., на ПИЙ за·проmy­ ються учасники Великоl ВІтчизняної війки, трудя­

рекриттів, вікна, дверІ

на,

цеНТів обсяг ВНПУСI\У проРучну працю лІквідова­ фіками, складеними заз­ на. вантаженнІ гото- дyRцIЇ. (ТАРС-РАТАУ). далегідь, приїздять групи но

t

впоралися з сlв60Ю ку!<у-

Але не в усІх господар- РУД3И ще до свята Перш()о ствах рацІонально ви~о- травн,я. А в радгоспаХ ристали 'сприятливl по- «30РЯ.. .РусаНіВськиЙ. годНd умови другої поло- та «ЗаворицькиЙ. УУ чо­ вини квітня. затягли окре- мусь І до.сl не розпочали.

шизмом БІля монумента воїнам П-ої ПовІтряно! ар­

навішуються і будиноК

81.2 80,3 76.4 73.4 70.1 70,0 66.7 62.7 61.4 56.3 52.9 51.9 50.6 49.6

«ЗаворицькиЙ. «Жерді.ВСЬКИЙ. «НрасилівськиЙ.

ка годин потрібно для то- цю проблему розв'язали подар<:Т·ва висонопожИ'В­ ня, яке проводиться в га­ го, щоб зве,сти таке жит- меди.ки Прилуцького ра­ ними концен,тратами ста­ лузІ, дало змогу без за­ ло. ·причому без єдиного йону ЧернІгІвської облас­ ло МОЖ.'1ИВИal! У будь-mrу лучення додаткових кад­ цвяха: легкі дерев'янІ· тІ. Іх резервом став бри­ пору року. рів збільшити з початку конструкції складаються гадний меТОд роботи. Те' п'ятирІчки на десять про­ ЛИТВА в мІцні панелІ стін і пе- пер на ділянки, за гра­

-

100 100 70,0 119.0 66,6 100 92.8 93.5 83,S 100 94.7 95,5 114.2 94.4 100 36,8 90,0 67,2 100 87,8

воУ rrpодунцП У Вільнюсь­

мlж­ механІзувати всІ операцil !!НВ замовникам ВаніНсь- становкою для цілого се­ ва .БалаклlЙ'сьному господар<:ькому комБІкор­ в транспортному цеху. Ви­ кий лІсопромисловий ком-лища. мовому завод~. ЕОМ !ТО­ вільнено десятки робітни­ бінат (Хабаровський УКРАША

оленярl,в,

~

«Заплавний. «Плоскlвський,­ «Гоголівський. .ЛіТl\і,вськиЙ. «БОбрицьний. імен:! МІчуріна

КОМУ оо'єднаннl- силікат­ Разом 3· КОМіІІлентами бlнат вtдправить на Край- районноУ· лікарнІ. Харків. Розпочато ви­ них вироБІв. Тут пущено' 8бlрних 6УДИНRІв набори ню П!вніч теплІ, затишні сумІшей комплекс, який дав змогу CRладаних меблІв вlдпра- будИІНКИ з неоБХідною об­ riyсж пожнвних

край). Тут пущено лІнію У сІльській ДlJIЬRИЧIЙ бира є оптимальний силад комбікорму І дає вlдпо­ для випусту квартир <з лікарнІ, як вІдомо, немає

.

<Авантард. « ПУХ1івськиЙ. ПП3 «РУд'ня. Імені Докучаєва IM€Hi Щорса

одягу

переможців

.!

'"

(керівник

В_ В. І'.1ишта. ГРУПКО!\tC· орт Т. Авер·янова).

поеаджено

ГО<:подаретва

поБУТОВИІ<ів !НДПОШИВУ B€PX-

:.І:и. Я1кl заЙ':wають гут п.по-

м:!~яць

нІй птах<>фабрнцІ

uvкр'й). НМН по

ще й СВ:ЖИМИ

рІК

По<:l"RО

Проц ак , групко'мсорг С_ СОКОЛОВСЬКИЙ), будІ· вельникІв НМН оздоб­ ЛЮRаЛЬНmi!В СБМУ-6 тресту «БроваРИПРО!lf­ житло5уд~ (керівник С. А. УСl\ова. грynl\ОМСОРг Г.

ню

ЦІЛИИ

N2 09063

на 2 травня 1983 року (В процеитах до плану)

водіїв АТП (кер:вник М. П.

кlлограм:в ОГір:хів їдаль­ ні та роб~тникам пта­ хофабрики. А напере. доднl Дня Пере!lf<JГИ ме­

овочї•

НМН

у господарствах району станом

моло­

но

lМась з машинІстом Оль- БабарШ(~н та Павло Пав­ ництва серед НМН про­ гою РадІонівною Сич. За ЛОВИЧ Слободянюн. Вони мислових П:ДПРИЄМСТЕ "ОРОткий С11'о,к ВОНИ поса- В!fRонували сво'! ДЄНH~ першо! категоріУ стали д'Или П на площІ 50 гек- заg~ання на 115-125 член.и мonод:жного тру­

тарі'в, щодня

НраЩIIJМИ

то

госпl «Пух!в'ський", л.анко- ри МИ'Кола Мю(олайович ну за пІдсумками роботи вий механ:зованої ланни Шматно, Минала Іва,нович в І-ому кварталІ 1983 ро­

Мшюла

ЗВЕДЕННЯ м1сьиого Інформацlйно-обчислювальиого центр,. держави'оІ статистикн про хід весняиоІ сівби

дих транспортникІв, назв~­

соцІаЛіСТИЧ­

ЦІна ~ коп.

ВАХТА

м1C~KOMY ЛНСМУ пІдби­ пІдсумки

УКР А І Н НІ

6 травня 1983 року

СТАЛИ .ПЕРЕМОЖЦЯМИ

перевиионували

норми вироБІтку, зас!ваю­ чи за день по 17-18 гек-

I1

ОБЛАСТІ

КИІВСЬКОІ

КОМСОМОЛЬСЬКИЙ ТЕЛЕТАйп

мась та Вonодимир Се!'­ гlй~ич Дунаввсьюdt по-

стійно

ПАР Т

КОМУНІСТ.ИЧНОІ ДЕПУТАТІВ

щІ мІста.

ПО

ВУJIИЦJlХ Гarарlиа '1'& КІрова до пам'RТIПІХа аа­

гиблим броварчаиам.

На мІському стадlоІІІ вlдбудетьCJI УРОЧJlСТИЙ МІ­

'1'IDIr

Та концерт,

прис. .

чений Дню Перемоги. ,ПІсля

коицерту про. .

розпочнеться ДJiТRМеться святкова спор0 вшануваННIІМ пам'ятІ З8- Т1DHB естафета по ВУ.1!В' гиблих у боротьбІ з фа­ цп: міста. Марш

і Марш-вшаиуваивя ве­ теранів розпочнеться о

м1і, що ва· вулицІ ГагарІ· 9-іl годRИ1 а потім

проходитиме

30 XВIWIВ аІД мlcькв~..oМ1•.


НОВ!

_НТТ,.

Вісті 8 одві.І sм~ася '

KOHTpOnlOlO\IM

до

пІдзвІтнІ

З

' !fYЮ"ИX недол1.m.'1І

Останн !м часом увага виконкому ТроєщинськоІ с і льської Ради народнИх депутатІв

до

дІяльностІ І

установ ,

Іс­

завдань

були прийнятІ заходи . Саме над Іх снорІшою реалІзацІєю І працює 84раа IJИКОНИОМ сlльськоІ

Ради, помітно зросла. Це одразу ж дало бажаний ефект. У KoneHTJtвax вІД' ділка ардена «Знак Поша-

~yвaHНJI.

аналІзом !ХНЬОї

даннIOt

обговореннІ питань еконо­

ла трудова дисциплІНа, ро·

боти

мlчноrо

І

ком!сlям , гро­ органІзацІям глибокп 06 1~ fТ~1tIЩН

строк,

полlлшилося

обслутовування иаселення,

't:::==r:=I::====-==

ІІіКОЛИ

цеху чи, при.мlром,

дІв

на

такого

важливого

об ' єкта

тlІЧОГО трикотажу./у мину·

лому роц'! харакі\еРRИМИ були нев!!/{онання планl,в. CTPOKI~

надання

фРОнту роб ~ т І сум~жни/{ам . Давалися !!зна-кн перебоУ у

постачанні

М<lтер1аЛ!R,

иедоробки у технІчн і й ДО­ RYMewrauiї. І ось RЬOмy

нарештІ

роЦі

'J

план

ква)nалу

НИН!Ш ­

пе,ршото

8

ВИКОНМІО

С'Г'РОК, ПОІІН!СТЮ освоєно 450 тисяч карбованцІв бу­ ;П~!lЄлЬно монтажних ро­

-

б!т .

Та

мовити ,

чи

все

зр0(5лен()

ДЛJ! того, щоб В'вестн Фаб­ рику в е~оплуатацIЮ . ЯІК І

рактеру.

Багато

ж

,

І

таких. ЯI\Их можна було б уник.ну-ти при більш Ч!і' к!й оргаw.зац1! працІ, Так, В\Продовж двох ДH~B пІд­ ряд бригада мулярІв Б. В. Гардаше,вича одер­ жувала розчин лише об одинадцятІй годинІ ранку. А бригада штукатурІв СБМУ-6, очолювана В . М . Рудюком, простоя ­ ла без роботи півтори до­ би через 9IдcyTH~CTЬ ва,п­

ня·ного розч~ну . · ВиНува­ тець прocrоУв одии І ТОЙ же уnравл::ння вироб­ ННЧО'техн:чиоro постачан-, ня .

СерйознІ

прорахун~и

г.ередбачаєтЬ'ся соц ! ал!­ СТRЧНИМИ зо60в'я·зання~и. ;по 15 грудня 1983 року? Адже набли;ження строкІ8

мали мІсце 11 QрганІзацН буд:вництв'а, . в комшлек­

аДАЧ! вимагає І конщент­ рац!1 зусиль. Не м{)ж­ на не врахувати І

техНіЧНИМИ

sclx

TOro,

що

план

цього

другого

JЮКУ

»ІенJfЙ,

б~ЛblШ

для

млучено

Jljl{

ПIIllРSЩНИХ (до кІнця

кварталу

на.nру­

його вн.конаи:

вже

суб­

13

ОРГ8JнізацlЙ

року

добавить­

туваниl пускового об ' єкта TPYД081f~IH

НІІІЗЬКQIЮ

І

матерІально· ресурсами.

була

трудова

І

виtIOнавська ДНСЦИПЛІ'Иа Це ПРОЯВЛЯЛОСЯ У частих

в~{)ккй

к\нцевН'Й

дасть

резуль-

тат_

Не QC:Т8'1IНЮ роль

му вlдilrрає

_

цьо-

й 3&Мовиик

Т8І<ИЙ, зда~алося б, малокабеЛЬНО-flровlд

ииковоl продукц!І для ра'

д'\о-

та

тєлефоніЗ а Ц І І

стримується

робота

елЄ'Н'

трnlв НиІвськoro БУ-423

тр«ТУ

СЯ

тру:дова

ніше

2

м.сяц! ра­

намІченого

ди6ам

.

ЗІ!І8НН.ІІ

ЗР83КО80ro

3

М.

Новтун), Ma.кapeНRa лова комІтету І , Г .

Ф.

(го. Гор­

Д!ЄН1\о), Лермонт о в а (О. П. Гнатенно),

вн,р:шення

пнтань

благо­

устрою, змlцнеlfНIІ C'oula, JJ:сТИ'ЧНоІ заf<онностl, ВИ. коЮ\ом

сВулИЦJI

сlл·ьраДJII

ДИТ1> обмІн

про,вQoo

досвідом

ро­

боти, подає <>рганам ~aMO­ вlpЯдУваННJI

: практичн,у jtQ>o

помогу,

В. ПЕРЛОВСЬКИR,

пОр я Д J( у.,

сДв!р зразковоro КУ.. ІнІцІаторами

М'!сЯ'UJl' в місяць уУТ 811конується П.'І8Н, ие Tp&lt·

Леніна

комІтету

З метою актнвізацlІ ~­ сил,," ВУЛИ1Jних к(')М І тет І. І ПОСИЛ'eRlНJI Ух ВIІ1ЛИВУ на

С()ЦlалLcтичн~ зма:гання за I'Ll'исвоєния ВУЛlИцям Іса ­

працює І колектив гоcn,роорахуинового цеху,

вулиць

(голова

у ceJТ1 !lабll'~Є розмаху

дисциплІна.

с!льськ()('о

поряд­ прове-

rpoмадсьивй

кореспов.

дент.

постави,в

ве·

л,ик! І відповідальнІ зав­ да1mЯ добитися п~ді&и­ щения урожайн{)ст! ~!x СIЛЬСЬ'КО'господа р с Ь ' К ИХ

~ультур. Прагнучи зрrби­ ти І св ~й вагомий внесок в реаЛі'зац ! ю Продоволь· чої

програми,

гектарІ з~браТfI

бу л·ьб.

!то

150

Завдан­

ня не з легких, адже зем.

лІ

радrocnу

ЮТЬСЯ

не

в:дзнзча.­

високою

врожайнІ­

с'МО. Qтож турбуватнся про урожай ПQча.'lИ ще 3 осен!. Майбутнє картоп· ля~е поле було виоране

на зR-6. Добре потрудився

І заг :н родючості, На к()­ жен геКТ<1Р було внесено по 80-100 тонн орган!ч, них д'обрив, площа також БУЛ8 оброблена гербlцН­ дами.

А колн достатньо поо­ грІвся гРунт, каРТОПЛЯРІ вивели

в

справи,

людина а

велН.J(ИМ

поое

саджаль-нl

агрегати . Буль6и посади­ ли у стисл! строки. При сад:ннІ вноснли в РЯДКН

ст,року)

дл,я

П!дJрядом. Хоч

l1ашого

картоплярам

б!льшоІ

roc'п-ода,рС'l1!а

залучення

бочоІ

ВПРОВАДЖУЄМО

БРИГ АдииА ПlДРЯД практИ'ПІ8М

без

СПDЗв.а

І

нова,

Пf', реб~льшЄ'НіНЯ

доп,омогу,

J{VН'Кове

~a­

завдання,

кол ек­

ТН:8 ланки розподlJmВ між собою 060В'ЯІ3КИ . Н!! са­ дl'ни! картОПлІ, исщри'Клад.

за домовленІСТЮ л.аниовц

Іван Дмиrr,рович працюва.в

на

ОлlйнИІІС

трактор!

саджaJIlИОЮ, бо має БІль­ ший ДОС13lд, добре зна.

а Валер!й

НОЩI'а

1)0- с&Мо.сТlltROCТі, І в 'l'OЙ же п!д.оозИ1l картооJПO. Отже, боти , 11 J\'OCнленим почут· Ч8с. ВOJm ПРа.гнуть ПРО&е- !ТРН новій QHcreM! досяга. ,RМВ!ДПОJl!'д8ЛЬ1ЮСтl Іваи СТИ всІ роботи Rкнаtи!ра' ється рацІональне роомІ­ Дмнтрович ОЛ~fl\fIК та за­ ще, адmе вс!' за Ц:tК8:ВЛЕН І щення трудо,вих ресурсІв, стynник

сєщ>єтаря

КОМСО­

кlнцеБQfМY

8

~T~: пIДВ~УЄThСЯ ма1'е.Р!альна

основну оплату тори оде.ржать ЩЄR'ИЙ урожай.

м·еха,нГзсР за виFO С

рах. За ланками закріпле· на необхідна тех'НІка -

певш обов 'яз.ки

не лише

трантори,

адм!нlстрацІю

МОJlЬCьиоІ оргаНІзаціІ рад­ гoonу ВалерІЙ ВаоольовИJЧ Нощ:Й. ВOmI ІІИРОЩУЮТЬ

картOtIL1ИlO

на

150

гекта­

екскаватор,

на­

вантажувач,

разом :!! економІстами гос­ П'Olдарства poopo6.neH& тех­ НО.,orі'Чна

карта

ка

виро­

щу·ваlllНЯ ц:єУ Культуои . Тут зробле·но пе.реЛіК IІ'Сlх роБІт: транспортува!IJIiЯ,

JJlQДe, У :'рО(JrЩunа

зБІльшеннІ продукцІІ,

вип{)о

3ви'Чайно, це наRлаДае лlnmmffil Ії ЯJ<остІ І анн­

н.а n!дрлд.нl лан,ки, а й {іа

t'oatодliP-'

сортува.'ІЬН'НЙ ства, Адже сторони пlдлииультнватори, кар­ сують зо60в'Я'зання. (Жа' кар­

1 MdehlbHa зацlкавлellrtс.ТIІ

жlмо, ЧJreНИ

6риг3lДИ

-

8~О'НУвати роботя в к,ра· щІ а,гротехн!чнl СТРО1<И у відповLднОСТd 3 технолог1ч-

ною ка.рroю,

ОХoQрону

МlVВЗТЖ:Я

6е<mеки

органlзув.ати

врожаю,

. JIO'lPH-

правил

тощ(),

техн!ки

А

вдмlнl-

~тpaцl" в свою чергу

-

жеН'НІ сQб!вартостl,

.

, J!*~f!адає

можна

Cf(a-

юіпwга ііа

It·ЗJ)'f'Oml7lНОМУ

полІ

І

за.­

раз. З раннього . paНlКY д& п І знього вечора, часто

без

вихідних,

ТРУДЯТЬСIf

Вони ПРQВеЛIІ Д'ОСХОд-ОВI!ІЙ оброб!ток п()о cl'BIB І зараз вносять геро б1цидн , Уже обробили R1fo

KapTOOJJIJf'PI!.

МИ

гектарІв,

80·

а,ІІже

1

справжнІх rocподарl,в ПОnl

повинно бути чистим,

г.rnянутим.

навантаження І внесення :!!абезпечити самостІйнІсть жаю дoбpd:!9, культиваЦ!LII, до­ rooп~зрахункового КОЛЕН' зати, що саме така органІ- СХОд'(>ве боронуванн", пер- тиву, на. \'ншнх ІЮБOl1'аJ

ие

po~

подати' необ.

Одержавши

поле,

дос.В!Д()М

додаткО!!'ОУ

СИЛИ

хlдну

Агрон()М!Ч1ІОЮ службою

гектар.

брнгад,ним

дає

КЗ;РТОtПJIя.р\

раДГООIJ У .ЗаnлавниЙ. зобов'я;заЛИСIІ на кожному

цeHTH€p : B

аац1" роботи СОРИJIIJ18 ТО­ ШИЙ, другИ'Й І третіЙ мІж' член~~ ла.нки IІИІ1ЮрИСТОо му, що ка.ртOIIJIЯ була по. РJЩНІ О~ітки, обробка вувати лише за зroд<lfO саджена в нращl агротех· отрутохlм::катами, з6иран­ лаНRОВОГО, забезпечити Іх H~HI строки . ня врожаю . Авансування необхІднимн MaTeplam.H6До Cf(ладу пlД'рІІДНИХ ПРОЗОДИТИМeтtl>Cя за ВИRО­ технІчнRМtН З3lс06ами: тех­ ла'lroК увІйшли кращІ ме­ ншу роботу, ЦЄ1редбачену н:~{oQЮ, насlНlfпм, добрива­ хан!затори гоаподарст,ва 8 технмогlЧНlй картІ. Та· ми, пальним т()що . А '! Іх очолили маЙ{)l'ер с.іЮЄІ R'I. орга,НlзацlЯ npaцj _на­ ВIffiЗДI<У клопотання про

Уперше в ннн:шньому роц! на caД~HH! картоп.'І! п ра Ц!ІОВ а ло двІ ланки за

в травкІ (на

дування

адмlн!стра­

lСо~lтети

ОСТ3Іннlм часом ритмlч-

'J

очист­

оаlf1тарlf1й

цІ ведуть органи самовря'

вуличнІ

110

депутат­

бnагQ>o

ІнІціатори -

ВИRОнrють'

жен

ltO"

Шлях ПО уро.

не лем<нЙ. г. КОРКО,

-

roJlОВІІВЙ право..

ЕМУ МI. н . леrnрому УРСР розпочне

МOOfIl'аж

обл'ад-

нання у головному вироб­

ничому KOP'l~I. Та·к само

щ.ЦLв.ники

НИlвс.ького

монтажно -налагоджуваль­

НОСО

y:nравлl'Нн,. ПРОТИІІ10'

жежноІ

а,втоматНRИ.

Це свІдЧИТЬ про те, що

ooprа.нІза·

таж-І •. ЗрозумІло" що за- торська р06ота з людьми,

1 штукатурнІ забезпечення Іхр060ТОЮ

робми. А SIКЩ() ух І ~JSacrЬCJII провести вча~RO.

успlШВО

пору­

ІНСТУО

toORаlfНЯ робіт по

починку.

&ОК­

прощатися.

.Електр о мои- цІлеспрямована

ТSП'НУТЬСЯ

тваринникLв,

К'at.tИ ДО&еЛОСЯ навіть ро'з'

значИ'Мий факт . Через В!д' раніше роопочнуть ро(іоти сутнІсть

ЩО

ЯlКIllМИ зn:сннми порушии ­

Оста'инlм часом значно посилився f<ОНТРОЛЬ за бу­ Д!ВННЦТВОМ 3 боку керlВ та генл!.д,рлдни'Ком БМУ-35 тресту .Бровари- ниatlв І партІ1hюго к{)м!те· промжитлобу~. голов- ту тресту. В результат! на мета на даному етапІ" ц:лого ряду. заХ~Дlв вже

яко1

тому,

по 15-20 І\~логр.ам~в 8 пункт, деа д:юч:й ре<roвин1 азотно­ толл<Єса,ц.жалк'и , фосфорних добрив 1roЗ ко­ ТООЛIlJИI комбайни.

зanl'знениях на ро(\оту та !,иших порушеll1lЛХ. 3 де­

ся ще п'ять). Ч!тка в-зає­ модlЯ м!ж сум!жннка.ми

ДОСRгнення '

в

8

·перед

оуаериицтва

~'ГрО'Ю.

цІєю питання про створеn­ ня ДЛЯ товаришІв на;reж­ них УМОВ для працІ І вІд­

~ плани по вироБНицтву

ХХУІ з'І.зд КПРС перед

ГОQПlOдарства

не­

Є

жнття ,

"адгоспу

МОЛ()l(8 1 м'яса, ЗМІцкюєТь·

rтpo&ЩНИ1Камя

ТРУЩі,вниками

споруджеm!! долl<Ки соб ' ЄКТИ9Иorо. ха­

НК ' фабрика верхиього ди ·

ариви

Це , - ?еl! би

у

шують

~II

пмк ауІІІИЧК! ком!тетн. ВeJrиxy роботу по ~оБIJlІ­ зацІІ ТРОЄЩіЮщt. на ІИ-­

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3А ВИСОНИА УРОЖАА 1983-ro РОМУ

ПУСНОВІ ЗААВАТИ В СТРОК

якІ

рема,

ськІ групи, оІІк! створенІ

ються до виконкому з про-

НЕОБХІДНО ДОТРИМУВАТИСЯ ГРАФІКА ДлJII буд!вельни,к!в ,

лектИ'ВІ

прнйнятих виконко.мом рі­ шень

дарської діяльностІ ,

сІльради ,

ни'Шикtв очевидна, У ко­

закла­

овоєчасно

недоліки .

Опорою,

B~KOHKOM

тоє М. В. є,редеико вои1! постІйНо тримають у лоnl CBoro зору пwrання госпо­

Іх

при належній пІдтримцІ R ДOOJомозl користь вІд JIIJIIль~ті деПУТ8тіВ-1ІWрОО-

ВИI(ОНI(О~У

кер і,вники

І

лереконаЛНСJII

Опора

·

_

вайн1rrІ

торг!влl,

усувати

І уст8'НОВ, самІ зверта­

вони

КО.

бути 3 усІма аспекта·ми д~яль: ності колективl13 в і ддІлка ,

турного розвитку регуляр· но виступають

Юро_а.

І 8дмl,нl~ТJ)&Цlя

ВИКОНКОМУ .

при

іменІ

сІй . Такий пІдхІд дозволяє

соцІально-куль-

ВИ1Конуються IІкlсно П!JJ;ПPНЄМ'СТ!!

В

1

ви,коккому

rocnу

тvyдo-

пеВ<На aacJtyt'a І членІв дє­ путатськоІ групи, JIICY очо­

()р­

Начура І М. В. ЛИ"l'llинен'

д і яль­

ху,

IJlддlJI1(Y

дена сЗнак Пошани. рад­

ся також на зас!даннях галузевих по,стійних комІ ·

Увага до роботи п!дзв!т­ lI1U opraHI!! lІе обмежуєть­ ся

иа

порушень

801 Jt8:ЦJШnlИИ. В ЦjbOМ'Y •

тані, гр,.­

ОЧОJl10ЮТЬ депутати О. В.

:ни: радгоспу іменІ Кіро' ноетІ . на ceclIOt, На засl-' побуту, освіти, помітно зміцнІ­

соцІалІстичних

м8'і1оМ

вир06нtnIIX Дві

обговорюєть­

само­

ва, госпрозрахункового це·

торгівлІ, J<ультури

І

KOJIeICТRltU ПідроздІлІв. ШІ діють

Ради, п()ст!йнІ К(')М!С!!, ор· мадським Г!!І!ИГJЮl\МДСЬКОГО

.закnадІ.

1.R-

Виконa.нJНЯ колектива·ми

на. ІІІА зобов'язань

розташованих на територlІ

амбулаторії,

допомогу

11

наГОЛ~8JlОСЯ

MeТOlO _иправлеНИJII

п<Щат:JI

ро3J1'язанн\ тієї чн шоl проблеми.

Про це,

й ІІа '1eprовІй сесlІ РаАИ .

opraHM

пі.дприємств

І'"і,

xaмJbl

К1nItlcть

пра8орУ1:ПЄИЬ,

P.~.

І матерlала.ми за.вжди да­ ІО'ТЬ своІ пJtl:ди1 резуль­

Л 1'l1Н !й

таБІр

другого

BtM!.'IKa

нашого

радгоспу

розташований

неподалtк

від

молочнотоварноІ фер­

ми.

Поряд,

З8

кільКа

СО,

тень метрІв від нього, роз­

ДІйне

.

літньому таборІ

стадо-у

зак1-нчево п\дготовч! робо­

TIt,

янІ

npоводили

буд Ів ельноІ

банна, Нещодав.но маляри 3аКlНчИI11И n<J6lm<y та фар. та бу:вання МОЛО'lнодоУльного

'lJIени

бригадіИ

бригадн по Mexa.нI8a.цIT блока. тут суМлІнно по­ Н. П. Лук,il:м­ процесІв, труд,клись к0Їі8еЙєра. Це дуже ТР'УдОМ!СТ1ІІИХ В. В , Сороча.н, зручно дщі тварИЮПш<іВ. !lКОЮ керує В. І. МухІН. ченко, Уже б1льше тижня тут ви­ ВІДlЗначRJIИСЬ хорошою ро. В. М. Бєлова та ІншІ. дJlJI тoro, щоб коромм пасається все дІйне стадо ботою сmocарl Костянтин - 625 каplв. . Волоба.1І, Пе'1"ро Розлач, було сухо, на ВИіГУльяl за1!єзено соЦІПІ!И днями У таборі. rаЗ00ВllPJOВЗЛЬНИК В. І. Ру- майдаичихи

мІщенІ

посІви

зеленого

то посоІШНlс.ть ПOGИачИ'!'lo- тати. І !!Се ж ТАІ<И, щоб 111 Іх як о С'1'1. • 1(ecno справитися !І 91А-

лому,

ПідСИ1Іаио

Полагоджено

IІЄХто,

загони, l'Ot!

д·!вннцl, &ВТОПО!Л'КИ. Все д~йне стадо

пер.

В<!\дИТЬСЯ НИНІ аа лІтне ~

бlрне утрнмаННIІ . Г. ВОЛОХА. ronоваИОМІтету

с.пlJ1RИ · радгоспу дівсьНВЙ ••

lІрофо

сЖер.

ПІСЛЯ ВИСТУПУ «НОВОГО ЖИТТЯ,.

' CJ(

І1'оIJ1,далыRим salJДa2llЯМ по

ц. ІИ 8ДИИиА

I1lІІ1адок. fЛI01lY в

)tlю

_ми ~мовнИК, ЯК то ка- ІІІРОМИ'CJ1{)ВIO't'O

В8ЖJIlІ'!Юrо

06'. К

т а,

жуть, не на аиеoтl. Нема. ~a aкa~ пМ\mIIR'ТИ '! пОВ'Ному обсJrol nроеК'Т- стаиовище, .. Д~J(а.ти

«Використати всі

резерви»

ИС>«'ОШторисноl ДOJll' 1ІаАмeRIIЮI'O trlД<:тавания меятацlІ. Це стосу eтbCJI , 8'Ід грllфlка, ДІОІКласти иаеа.мm!реА, саитехиІll'ИИХ М3ІКСИІМУМ зусRЛЬ )ІМ

МатерІали рейдоваt п.. иаШИlfНoro доІння . КPlJC реаLpRИ зимІвлІ худоби '1 TOro. буде завершено ~ocnl імеНі Мlчурmа, ладнання ПРОфlлакторЬо.

н.. БУJlС В'la~JК) П()Стаме- вuьних роб!т.

8t!

'те !l8ИТ'ИЛlЩlйних

. ~~ДIIan1l

ро61!. Щ)J«'I<'Oреmr" Teмn!'1I бу.ц1-

JItI1JI тепJl'C)-

В. ЧВМЕРИЧЕИКО_

.,ет8110JlК1 1m ПРllдyпrеllJlJO вyrf.m.вoro вцу твою JIOIIробlLll1l ••еві lHCТJrr1Т1 сД~дIJrpOllfаm •• Вlrroтoa­ аа ііа КраевоармlІCIoJIOМУ 3BOдl. засобів DJIJIеПР1l­ l)'ІІІевя, _118 у'спlDlllO проlmJlа випробував•. ПершІ п'ять arperaтIв у8е •• .-рамено r1рввкам.

==

На 81dtII1f1: пеРDl1 партlJO УСТaJlО_ОК перевlрJlJOТЬ 8IIJdt JЮиструктор auoду В. О, CaBeJlbeB та

~ТO

Е. Л. ФiDI.

L

іру..

{~кa РАТАУ),

odo

надрУкованІ у газетІ сНо·

26

життя.

березня

ПрацLвНИЮf феРМИ доа­ ладають

зусиль,

щоб уо-

планами

І coцi~

Ц, р., о&оворенl КОЛв<Ти' пІ,шво спр/JJВИТИСЬ з 8Иtpoбt вОМ фер.ми , Нритика виз­ нана

ничими

rrpавильною.

ПрацІвники тваринницт­ л:стичннми

ва

частково

рушниками,

забезпеченІ

одержать

кож необхідний

спецодяг.

У нинІшньому

тваринннцьКій де

змонтовано

та­

зобов'sюаИRJJo

ми, зробити І свІй внесок ПРОДОВОJlЬO

'1 ~З1!'я;зання '101 програми .

році на

феРМІ

бу­

молокоп,ро­

вІд, значно пол і пшаться У140ВtИ працІ операторІв

М, ОСТАПЕЦЬ, голова ПРОфСП1ЛRОВОГd комІтету радгоспу 111.

НІ МlчурШа.


ВОВ. ПОРАДИ СПЕЦІАЛІСТА t..-_ _ _ _ __

ЖИТТ"

, rA30M КОРИСТУЙТЕСІ ОБЕРЕЖНО

бут.

lІОО'І1АІІо

.

~1I1

вJ,квo, фpulyrа 'ІІІ IC"'~­

t<a

nCIOO.

ДМ IІОІЮвнеНИJl

8итрачеКOl"O

на

гopl.в1lJl

г 1lЗ 1· мІ

На змшу похмурІй ,и- вил Іа: реІІОІІСІР_1 прийшли теллі &eCНJI- будlВ1mЦ'1'М.

ІІІ

в.1 сонlІЧн! ДНІ. Навкруги у })евуm.1'а,Тl lIOPyttIМ­ все за,зеленlло, ро.зК'вІ!І"ЛИ· НІІІ ТЯГИ n"'О'""""и arGpa.-

еа.дк.

Все

це

СТВQРЮЄ

вас пlдне,еений настрІй. ме IH-oДj дe~

можуть

цей

значно

чудовий

у

.." - •••

ня потра.пmпoть ае тіль·

RJIf у пpllМlщеНIІJt КУХОИЬ.

явища але

з!Лсувати

настрl.Й.

J

і

щення

ни

суміЖН,I,

8

та

-

ПРИJlj­

КОpиJiOри.·

ЖПn01l4

...

KIМhfJ1,

за ос'1'aollli! к·Ілька ро- лLв, J!fJ'IeA та ВІИТJlJlц!А­ У ......х 'ВltMMIrR" на територіІ УкраІ.ни ІІІ каНIІЛН або розлад· Оци.н ра<8 И8 вит<жу r88')' було аареєстроваlЮ' де· рІк -у червнІ жомнl_ ианю! роботи газових щж· кІпка lUJaднIB смертель­ Ати про Іх пеpt?віриу ладІв с,!!lд термІново пе­

lIoro

ми

отруt:1ИUI ПРОДУ'Кта­ aroранНJI: газу. 3аги

"УJИf

цІпІ

сІм'!

І

свС>Єчасно

управлІння

дІти_

хочеться

звернути

лецю ран:н.я

мосферннй

вачах

ItJIJIII(а·ють прsмкy ра.mове

тнен,

різн!

1/ІкІ

ви·

ЗМІни на

та сили вlтрl.в. ВИilIадання аТllЮ'

в IТpOцy1tTIX 11І'0газу у !ІОдOlII41r'1'1

ори

'{Мовах роботи

0,05

змєmпyвться. а KOНIЦeвr­ ра,цlя окиеу &утлефО 1J1.ц.

lЮ8i'fрl

RIJf тяги у вентил"цІйних повІдно рlако а6IЛКnYЄn­ та

ДИМoQвих

каlН.алах

ооа-

приладІв.

ся,

СТltOJ>IOmи

1IAдЗВ1r'J&Й­

ІЮ· отруІиу П08IТРмry су­

ос,обл.иво газовнхколORОК М!'Ш. та

оБШ-р:вальн,ИО[

ПриmmеННіЯ

печей.

ТЯІІ'И

~1

статися І вІд випадкового

по!J1'!'рі

потраlПЛЯ,ННЯ

отруєння

Ю'8, янІ,

в

них

lМ'a­

м'дшукуючп мІс·

8И'J(Лих.&е

акачв,

на"l-ть

p-О'1'НО'Іаc.R°14У .

npв

1«).-

КРІМ прИ'Ве.д,еlliНХ ~,

тяга

мomе

ПРil­ по))у­

ПЩ1'И'CSI аоо ж з-овсl.м при­ mnrиrись

І

ВН<'істдок

не-

правильно! еиatлуата.цll 'димоходІв, несоовчаснМ Із П<е1lК!сно! УХ переВІРКИ І. ОЧ:Ис''l1J{И, lIQ1>уШення пра-

люванням

ка

раз1в

газозих

lfЯIМ

8~!8,

РУ'ЙИУВlиrь. nись

вІд

кентами

пomеж

ЯR1

Щ06 ВeRIR'I()

вих

п-орушення

або

кО'pиc:ry

У'М'ОВ

даки

та

вІтрІв

та

сферних

час пе-

по де·

добу.

нещас-

IJ})И

корнс-

атм-о­

опадах.

IІ'рила-

еlЮПJlуата.ц1І

ди-

afODИХ І веН1tfляц~.ЙНИх иа· JI8JТ108, Jle()бхlJ!н-о суворо

сил!

в!трl.

РOOlПалювати газовІ

колон­

н.и

рекомендується.

особл,И'ОО хах

на

працює цlJl'Oд.оБOJtO.

пов.ер­

3-4

багатоповерхових

бу.

ДинК:,в, а також водно­ поверхових будинках І

мооИиа

лади ГИ,

при

386Уllати

raзoJІ

кори;сту.rись

Ilтрlа,

"ухня:х

підnи,Р8ТИ

иів

тя·

Г830ВоН­

третього

заилинюватм ч·и Н,НОО'НИ илапа­

відсІнач!в

на

а,втома­

rnцl АПОК-1. елентро­ магн:тних клапанІв на КOIrлах типу АГВ І авто­ ма тиц-l бeзf!I.e!tи га,ЗОIJИХ кО'лоноо(, 06lгр!мт,и npvMIщенНІ'

газозими

млишати

без

пр ацкnoч !

газо~

п.литам.и,

за

иими

• 1 lrJ»"

цент

1-2

ClМерть

aacr-ae

uк.тrик.

'іерее

'rPlфlо пt!Рel!l!:РЯ'l'И та про- . пО'вІТ'р>Я,

Tt:1Мy в

ПРИІМІ­

'lИЩати щсжв'аР'ТаJJЬИО, а ще,ннІ, де праЦjЮЮТЬ. га­ ,lllМаРІ ОІ1апювaJlЬИИХ КОТ- зон! Щ)1LJЦJtИ. ~

маl7l0літН'ім дl7

бал{)'!І'И само-

ueреиоспll.

реМOR'!'

чи

"0111

rазових

газо­

Бе'1

ПРИJIцІIJ.

погодЖIeJDIIR

І

Y'IJPSмlsнЯJМ газового гос­ noдарот>ва НІ можна ВІ\!('О·

_._-

Ryвати

.--

аеМЛ1fн!

роботи

п,ри ПР()І(ЛадаНlНl пlдзем­ юrх КOМj'нІl!ацlй, Іх ре­ .монту та рекОНСТРУlщlІ, а таиож

при

поса,llЦ!

Дерев,

~ущlll, з~иванН<Я na!llB оГО'рож чи устан-овни 'СТОІІ­ Пів • !Юні rrpoходжен­ Rяга3Ol8Щ

.Рис.l.

м~реж.

Для Домовласаинlв,. я.кl к-о,ристуються

неУТЄllIле.ни,

ми ДlfМоходаМи, або димо­ ходами,

8

вигО'товленими

rюруше!f'Н.CFМ пра'ВI:ІЛ Іх бу­ дtвнщтва, . рекоменідУЄМО

Рис. 3

lJIO

1.

ф.люrарка

І.

1I36ec'l'0<!I8

2,

З

труба

lІод-оВ>1двlд'Ни~

•.

теллС>!золядІйний

replaл цегла

б.

(шлаіКовата,

крихта,

та

14

ма­ аз6ес·

вогиетривка

Інше),

JtожУ'Х

оцин,кованоІ

!3

стат

е.

зробити

СТ:lflа

будин,

ху

"іх, 11'1( СУ'Н'Нах

остан.

показано І

на.

1, 2, 3

рИ.

4.

в1дведєнН'я рани",

11.

.

Itо.впat(

npOДyктiJJ

31'0-

газС>вих

ме,реж

кування

та

УСІм

зве.ртатись

в

потріБЩ) управлІння

го,с.подарства,

дадутьдетальн-І

тацІ!

устат-

та

поради

консуль

щОдо

газом

та

Прнладами. хто

мав

де

к(}­

газо·

А

д.ля

поселитися

Рис.

2.

.Р.llс.4.

12.

Г&'!Іова X()J1()!11К.8

18.

OIJL'l'ЮIII.JJЬ1ШЙ KoтeJ!

1.(.

ItPО'ЧНICТU.

15.

ироRIП'!'eЙИ

НІ_ фун.дамент

.". етец

ку

проводиться

таж

та

Інструк

навчання

вил 6езп.енlоІ

при

з

пра-

корнсту­

газовими.

прилада-

ко- ми.

ЛОНЮІ

шНtГТQН

Отже, з газом обережи!! тlлыки

дотриманНя ристування

тить

т,еой і

вас

будьте сутюр€

правил

газ()м

вІд

випадкІв В.

головний

ко·

захис·

неПРИЄМRОС

нещасиих

Інженер

КУЦ,

БJI:II·

варського Мlжрай()инOfО

аиробиичого управлlиия l'8МВого

Ні­

вLдновлен:нJ\

в

америкаlt-СЬКО~

впритул

присту.,

пив до реалізаЦlІ цИХ ЗЛО81сних заМ\.рI,В, ГОЛОВІНою склаДОВОЮ

є

частиною

. :Юройна

тувавши

ННХ

на

броїВШИ во,

ЯНИХ

агресія.

Шдго­

своїх

базах І

секрет­

до зубl,В оо­

наймане воїнст­

яне

снладається

новному

з

в

ос­

прихвосн1.в

ко­

лишнього ката СОМОСИ, Ва­ Шінгтон кинув його проти

Нlнарагуа.

господарства.

.'

яччина

В

цих

:Юpgй­

го

марlоне'1'НОВОГО

Гондурасу.

танно

І ВО­

проамериканськО"

му

режи­

Без>перес­

порушують

тери'l'О­

рlальнl води і повІтряний простJ,p НI,карагуа війсь­ ковІ

США.

кораблі

та

літаки

• Таємна вІйна проти НLкарагуа не є БІльше таємною.,

констатуе

ащ~ринанський

mурнал

<НеЙшн.,

не вик­

лючає

моІ

ЯКИІЙ

можливост!

І

8

ІlНТервен:ції

пря­

ІОкара­

!"Уа амеРlf'Rанських ВіЙСЬR •.

Нова

мl.літари'стська

ава1lliтюра ВашІнгтона вин­ ликала х:вилю

обурення в

усьому свІтІ. Ії гнівно засу­ джують

СЬКі

І

ШИРОКі

впливовІ

громад­

полІтичнІ

кола в самих США. у до­ ку.меНТі групи аме,рикансь­

Них KoнrpecMeH~B І гpOlМaд~ ських діЯЧів, Я'Кі' Побува­ ли цими днями в Нікара, гуа І на влас-Ні очІ пере­ коналися втому, що уряд

Рейгана несе всю повноту вLдповlдальност!

в'язанІ

проти

за

роз­

Нікарагуа

воєнн! діІ, пщкреслюєть­ ся, що такий курс Вашін­ М'она є грубим порушен­ ням законодавства США, статуту ОрганІзації аме­ риканських держав. еле­ ментарних принципів ма­ ралІ.

За

негайне

ЗЛdЧИННОГО

припинення

втручання

в

HtKapaгya І мирне врегу­ лювання КОНфЛіКТУ шля­ хом

ють

переговорів

виступа­

латиноамериканські

пожеж!,

чи

газових

скинеН'Ия

уряду

го пакування, як це було к,ривавtй ди4tтатурl при Сомоси. І ось тепер ва­

приладів,

монту

І

країнІ

Поблизу

ва,нн!

J'U08OI

цій

.ред

тих,

сталевий патруоок ДЛЯ

революцlйиого

ре­

переносу

а. дерев'JI1fи,й. бруе 8 нову квартиру чи гур. 9. бетои-оваие перекрмтя, тожlfТСЖ, ,в управліннІ (стеля) що.деlUlо () 10 годННІ ран·

10.

розробку планІ,в

замІнІ,

~ltм,и

по.крlВJJJ1

до влади, більш як роки тому: почала

для ВИКОіНання будь· Яl(ИХ рОБІт по установцІ,

ристува'Н.ня

,.

утеплення

рен'онструицlю

газового

ЗОВНlШШІ

опалюваль­

1983-1984

ТакІ роботи проводить ВрОварсьне РВУ JIA 4 (вул. Кутузова, 2, тел. 5-02-29 а6О' 18-4·97).

І.

rOBa

сезону

рак:,в та

ПОЯСНЕННЯ ДО

РИСYlJRIВ І,

наступного

IЮГО

хоДу АВІ!

активну участь бере

rnpИJlади абогаеобалон­ ~тано&ни, проводити

&1

Рейг!иа

нагляду

запасні газов! зрlджefЮ.го газу,

.іJlilalИO

.АдмIIНІстрацІя

IІЩiJ)азу ж пLcля свого цри­

прилади'

тнм І особа,м. я,нl Re про­ .цО'l'J)ltМy!WilRС" усІх пра- БУДИН1Н.ах, щ-о належать й~:и спец:ал'Ь'Ного Ін· в1,ц аа.гаoJl'ЬИOГQ об'ему цри­ 8IJJI технlRИ 6е~еRИ. громад,янам МІста lа С!1І СТру1ктажу. заК,ривати 1"Є­ мllЦ~ перебу9аmlR та· ДимарІ ІСіх га30lИХ 1(0- рай~ну_ шl11НИ вентиляцІйних ка­ дrrR'П l!JЮТJ!I!'О'М 20-30 J!QlНСЖ та Іmпнх вод-orрійДля повн-ого. !!ІГОра,ння Н'ал!.в; црив'нзувати до гахви.mнв IИtJtJJtJКa8 JJ IJeI ких m)Ж1ІаJlt., 11'1(1' працю· ОДНОГ0' ~OMeTPa газу зопроводІв вірьовки І за­ смеРТeJ!Ьие OТ1'YЄВНJI. а lOТЬ ПРO'l'm'О'М РОКУ. по· неоБХ'1дно 10 «убомеТРIВ вантажувати Іх, sбeРіга,т'И ПDИ IЮllЦel!Тра'ЦІI

arpecii

НИХ акціях, я'кі Нllбувають дедалІ БІльших масштаБІв,

абот доручати доглядати

ХІ

.--

при­

особлкао

вище

вста"овлювати

~'1J:jO

11

ми ІЮJЮНками I1'Ід час по­

силеИНJI

laшівrтов­ орrаиізатор

карагуа

.tдCYТНOCTI

поверху;

nридl­

значиих

значнНI

спа по телефсжу 04. "ка

8

_ При р!зких ПQIPивах та ВИКИН- при

ДJJЯ

га.зови,ми

сл,lд

CJFYЖбу газоВ-ОГО господар­

розпаJJ-ІОааril

ная,в·

ллти при пlдв-ищенн! СИЛи

_

приnада-

зau06!гт.и

аиnаAR!'в

ТЯГИ

аllар:йну

!lPО те, що забоРОНЯЄТЬСJl

Особливу увагу що'до на

трапля- яв.ност!

праВИJl

газовими

та

на

ItНКлИ'Нати

Не

КО.'ІО­

переВІряти

Р8JЗ!В

І

розпа

тяги, а пІд н!.сть роботи опалювал,ьних

гl"lиl lІ$Уадки з 8ИИИlКНЕ'ІН- кІЛЬІКа

перебува­ '!'у'Вави!

ЦІ( для ГИI3ДУваиня, от­ нІ. JlЮД1l'JrИ в 38rаз()~ руюються І, падаючи, за­ JmИМ1щєИИІ'.. Так, nPИ кон­ ltj'IПорюють димохІд або. ЦЄитРа'ЦІI О ,б-п-роц!кТ1!Ol'О 8еИТИЛ,SЩ!Й'ИНЙ канал. QlКHcy ВУТЛец.ІО В rIOJJ!'!'p1

кож.н~

МаJlИ м!сце І :ишl тра- чей та КОТЛ!В -

111. . ... 'а баJJОиами.

JllYrJllЄЦ10 J

гОС'

наив'

нО'н та під час 'Іх роботи иеобхідно уважно деКIЛЬ·

АІ"В-80.

.a~

BMIt'l' &e!!lllRROl

може ност.!

району

BQPJlC.1J1m.CbK·oro

--

проц~lf'I'з, рушекиl- ВОРМ8.АRИХ умоа KOl'.Jta

РОд'И1 яв,ища МО'ЖУТЬ C'l'!l(}рити умовн для порушеи-

nювальН'ИХ

Перед

та О'Чистц! AOCJl1'ae до lfO п~ре8Iрц! опаJA088ЛЬRОГО 1'<' ПРИ 110. lt~On8

кІJl'ЬкІ~Тьк'и'CWIЮ

були в~)Щ(лючен1), а пра­ UЮlOч-l будуть в!дключен:

qfPeз несвоєчасне та в.оpМ&J(ЬИИХ неякІсне проведення ро6lт

сфервнх О'падlв .. ТакІ прн,

Вез

ренрити ВСІ ира.нн "а при. л.адах І onyоках переА ни· мои, ПРОJI'I'1J1fТИ при,м!щен·

Н-ещаси! &JIIJад,ки БУJ»! у иостl прилади не бvдіУТЬ и'я ЯГОRJlI 9наслtд<ж потрап 'пlДl(лючатись (1ІКЩО &ОНИ

що може праЗJIЄС1lИ ~ м

ду значно змІнюється тем· пература повітря та ат-

АО

газоltО'го

подарства.

.~ rоnyб1" V димоходи увагу читачІв на те, ще uyєн.ня меш К а иц1в. rl80JJItX КОJЮRОН через Іх під чаt весняного перl0· OC1(I~ ItмІ,С1' OК~ ут. ОС'ОJЮВИИ. а у с. ПролІски тому

здава.ти

КQIIОНИА ИОМЕНТА ТОРА

.

і

kapi-бсьИІ країни, насампе­ Ті,

якІ

розташо:ванl

вогнища яку

воєнноІ

роздуває

в

Центральній АмериЦі Ва­ шlнгтон.' З важливою інІ­ ціативою,

націленою

встаНОВ.1ення миру

на

стабільн()го

в рег:онl, виступили,

ЗОRрема,

суела.

Мексіка,

Нолумбія,

Вене­

Панама.

На переговорах із США й Гондурасом послідовно наПОлягає

гуа. Але

його

І

уряд

Нікара­

ВашІнгтоо

t

під

ТНСК()М гондураськ[

марІонетки відкидають ці мирнІ IIИЩlативи. роблячи ста8КУ на продовження ін­ тервенЦії.

В

цих, умовах

н!каРIІ­

гуанський народ. його ар­

мія І народна МіЛіЦія мобі­ лізують усі сили на за­ хист

свовУ

БатькІвщини, інте,рвентам,

революційиої

на

відсїч

зриваючи

плани І завдаючи

IfО3'ННХ пО'разок.

їм

На

їх

сер­

боцІ

героІчного народу Нікара­ гуа все миролюбне люд. ство.

м.

чиrир,

"JIЯАач ТАРС.


•..J"f:'nlo~~:amr ~~ 1іУ. ЦСКА «ДИllам"

ДбаlJlИ8t

(МІнськ).

господарІ

".00 ВечІрня фІльм

училища

ТОріІ

юми

танож

.

.

JII1!!Чальних JI8 ПОдв,lр'І

каБІнетах був

Особ,Л,И'ВQю

старанн~стю

вtАЗ!Іа~аJdrьоя

М

зраЗRО-

.

НІЙ порядок.

І

учНІ

грУ'ПИ

каштан}]! тивних

ваJIИ

УчнІ

СУБ.ОТА,

СПОРТ

СПОРТ

m.,.-ГПО

.. )а

по

2

міЙ

нашій

травня

9

с~шlН'но

республіцІ

:repовести

засlдаН1нl

створеного

ги.

райспорт-

масовому

,1е.гхо.аТ'"

О. Ное, Y'lевь Q04Iтеку,чиJIИЩ4.

МНКОНАЄВКо,

Зустріч

складанню

цовlв

а ,також

{'ОТаВНУ

би.

кульової' стрІль­

доглядз'!ОТЬ

за

н()Вонаса:д-.

5-6 травня

команди

до

райо:ну

m9Ка).

fopoдвьoro. .

СПОРТ

перемorи

Перша

СільськІ' піонату' Європи, який ~tA­

3'УС'І1'іч

ПРОООДИ'ВlCя

між 65-01 ріЧНИЦі

ПIДтягуваН1Н1

переJкладИНI

від

І

Г.!МНіастнчної

та1\'О'Ж

Цікавими ти

і

школи

М

Х1ІО

окладатиме

КО'М1плексу

Ч9:С

ГОЛ(JВНОГО

про

завод.,

8.

нормати­

гпа.

слухали

виступ

наших земляків

(3:1).

ПоД!знгуна,

захищали

ховалиl

тре-нера ЯRІ

честь Бр()ваРів, ~ОНJIИ:ВИм

В.

з

Ви·

почеСН!ilМИ

І' збіРна

честь

РаДJlИСЬRоІ

І1Рамотами,

чемпІоном

р а х у нко м

~T Р і л и

t

я

команди йшли

шнолц

уС'В6Уй

у ф~нал

'зоні, пс· ви-

ооласнИІХ

.

м. Б РОВЩ])! в І БроварсЬf(О-' змагань.

го району. Єдиmm гол, НОВИХ вам nepeмor, ІОн! за6ити:й учнем мІської JИOOИ'те.'1і шашок1 cepe~E'ЬOI

lI.I'RОЛИ

JII.

NQ 2

Юрієм Ма,к~овим, прюrlс

во.кально-

ЗЕЛІНСЬКИИ,

21.(Ю

відповідо€мо

ни~.

.Хочу запитати,

nлачується

жінка за

'ІН ви·

день

звєртавНJf

тів

ад'Норазова,llOПомorа

одиоразова

допомога матерям при на­

на

п~и

народженн!

одержали

жител!

с. Велино1 Димерки. Нова

ди,тини

асфальтована

дорога,

що

питувала

с.

3

-:-

т,!) ким?» чнтачка

ТараСіВКИ

О.

за­

газети

І.

Ка-

рандюк. На її лист відпо-

відав юрист

ванню вим

к,омІтетом)

П!д'Приєм-

ства, установи, ца,

орга.н,!,за-

навчального

!Три

1 порядо'К

допомоги

женнІ

випла-

при народ-

дитини узгоджений

Існуючою СИlстемою ви-

мати МІОІГ

одноразоВ'их багатодіТНИIМ

третьоІ При

передача.

верто1

001

дитини.

І кожно1

дитини

ДОПОМОry

наступ.

одноразову

виплачує

дооо- сощзабезпечення мате-

назва,нwм

ортан

Передача «3ахоп.tеНI~. д.1И 1І0.,одl. 13.50 'Естрадннй калейдоскоп. фІльм бовІ ••

t

рем, що встановлеиа ПО- П"и народженнІ четВ>ЄрТО'j МІністрів

12.06.1970

СРСР Р. про

ДОК призначення

1

. . .:. . 100

випла' мо1 І &сх:ьмо1

.

м. ПОЛОВRО,

кореспОВ­

дек!.

льки

цих

Не

горе-nрацівни­

дочекалися.

чого часу

вентиляЦіЙНИХ'

~аиалів газових колонок у

4t

бригад

трами

_

по

сьо·

с П01зд

пере·вір-

125 но

тя допомог вагІтним жІн· крб. І т. д. ВИняток ста­ вість

забезпечити

можJIИ-

1~ 50 Виступ~в оркес:ІР III\PO~~ · них IнструментІІ укра нс ,-

кого телебачения І ра"IО. 19 оо Актуа.,ьна кашра. 19'40 МайстРИ MIКTeIlTB. Hapoд~ • кий арТист УРСР 'lt'. ОГІІ"

20

JИ-ііIl

.,!тн"

відвідання

квартир

с.,ртакlаА'

· України. ХУJl,ожliи гlмнасти· Ф!наJ1.

втрачено

3J1,оре-

опери та баJlету' Ім. С. КІ·

IS.05 «Пlсия

СКJlикае

19.ао Актуальиа

Jlру.lв»,

камера.

19.ЗО КІноогляд «РеЗ0навс», 20.40 На добраніч, дІти! 2і:0о Програма «Час~. 21.35 НашІ прем'єри. S. Харо · чук. «Палагна~. Телевист ... ва.

ПРОГРАМА

11

'.2jI

ЦТ

19,уиентальнl те"ефlльм. c'~J11'1 ,ІО380ЛЯЄТЬСЯ., еВи..

c~a~.

9.00 tУ40JIIнlй

тмефlЛЬ8

ct!i;;'TO' не "амlнить тебе~. 10.06 KQ'!III~PT днтячих ХУJlоJlt,Іх' k&о1ективlв.

К'О1lц~liтного

Передача

млу

«РосІ.».

І

НI.3' У" Сlllтl тварин. 1I.3~ В (8СТЯХ У казкн. МУJlЬ," .ril~M "«3дllltнення бажань». 12.Зs' «lіЧI!КЙ pyx~. Концерт ,а

уч,t-Їltl' Державного ансамб­ танцю К'"

.11(1' І!:і,снчного

· aHe~loY

14.50 «Пе

РСР.

господар

-

РумунlТ.

Древньоrо

11&

Н08П.

Брашова».

КІно-

понденти.

Із

Jl,1

Чаяна~.

17:05 «C~pгIA І

ОСТJЮвой.

піснІ..

Иlршl

ФІльм-концерт.

«'Ран-

18.00 Документальний телефl.ll~.

IО.4(} Програма ЛевlнграJlеького ~елебачеННIІ' тележурнаJl «Куранти~; .0АИJt .ІІен.

18.30 Чемпіонат СРСР s футбоJIY. «ДИllамо~ (Тбl"lсl)«Спартак', У переР81 19.15 ВЄЛОГОнка Мнру. казка. МУJlЬТ. 20.15 ВечІрня

I~.IO Музична кclва

переJl,ача

пошта •.

театру.; естрадииl "ОНllеРТ.

12.20 ХудожнІй ТeJlефlЛ~М «ПІд· гстовка АО eKSIIMeHY». 13.25 ДІтям про ilвlр"т. lЗ.55 КJIYб

14.55 15.25

маН.ІІl!lвникlв.

МузичииА

дарем,

безвідпов:.а!!лы'le

док у цій сnpаИі.

С. СRринсьJtИJ!',

2

1

фі.льм

ти8но1

0'.'''.11.

BOГOHЬ~.

с Паличка-вируча.llО'l-

· ка:., 20.30 Чемп;оиат 21.00 21.35

Європи зІ СПОр0. Жінки.

гімнаtТИКН.

Програма

с::Час:.й

ХудожнІй

фІльм

булн

ин-

акторами~.

7 травнл, з 8-і години біля універмагу, 1Цо на житловому масиві промвузла, буде проводитися виставка-продаж

продовольчих

і

промислових

това­

рів весняно-літньвго асортименту.

3аПРОШ)'6МО

відвідати

виставку-продаж.

. ._----

Міськв управління торгівлі,

виконати запл!!­

Час би вже навес.ти пор,,­

«ВІчний

кІоск.

МІJt<Иародннl! 15.55"'К"уб молодоУ сlм'Т. 17.10 Коицерт фестивалю

СхІ­

Mem:кaHeць будиВху' .м

!yeorpl,

ніана». .:П-ахіта'S. Ленін­ градський державиий 'театр

зеМJlI.

.Ця .ІІе-

«Полюс мужностl~,

ВQНИ не тільки. не оос­

пішають

бути

нІі-

«YKpTe~&o

• артистами цирку. 16.45 Одноактиl балети «Шоп ...

М.5(1 1І";'!lна

хочеш

виконано

8.Z: И;УJl,ожИIА тео1ефl.llЬК «ДВ- 15.0~Г~~:';OBlдaIP1'1o вашІ аоpec:i!l 9.З:·Д~кументa.irьНI фІльми - І'5.З5 Кінопанорама.

ПО аул. МаріІ. Лarувооди-' новлять ВИ'liадни народ­ сцецlалістами. Так було і вої. ження' ДВ<JX І. більше ді· 9 та 10 квітня цього ротей одночасно,' !Ю.JТн F!a ку. БІльшІсть мешканців !!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!!!"!I!!'!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!_!!!!!!~ При визначенні права кожgy д.итину ВИДal:ТЬCJl 6удинку ом 2 кооператиЗас'lYЦJ!;RlК peAUrIopa ву .Траlвне~иЙ~ марно А. ВОЛОЩИНЕИRО. на одноразову допомоry, а по 100 крб.

Х>аМ" ба,гатодlтни.м аоким матерям.

ОСООЛИ'вого

му"еТв 1УЦІаіКИ. Полтавець. «Атаку ~.

бито~.

вивішуються ого- скласти акт'и на виконан­

н.а ка.налІв І тому необхід-

вlЙнн.

вІдеофІльму-кО","

Студlи

15.4~t;'З:;отий ключин.

лю­

призначення::.,

соцзабезпе­ J!ошення для жителів про ня ще не В:{Інонаних 1'о61т. те,-ЩО у визначенІ дн! бу- Як кажуть, аби rp6m1 ... крб.,

ветеранІв

ху. ма·

••

«Бу)!е

Ka~~'.

18.15 Скарби

В Броварах, як·! в іншнх ставлення до своїх 060містах, дІють бригади по в'Я':жів п,рацIВ!{Im(;В РБУ­ очищенню

цер ту

рова.

листами

В.

тата

Прем'єра

15.15

теле-'

однlєl

16.30 «Хто ти, Иіко?~. 16.50 Художній фІльм І" субтн-

дорогоцімного робо­

но через

в,Ід чення видає одноразовО' де ВИR,онуватися поря- 65 крб., п'ятоІ - 86 крб:, шосто!

5

Велика 'Ди­

rpо_адєьхий

хів.

lсторіSl

15.10 МІжнародна СТУ.,ll.lи УТ. 15.40 «Ви нам писали ... ~. За

ЗоГідноз житло.вих будинках. Час новані огляди, а можуть siД часу на прохання цих мавіть уклас: ти ДОГ('Щір І

П<?ложенням.

,noженням постанови Ради дитини орган

-

никам.

АБИ ГРОШІ ...

иа-'

'!ет-

амобуса' ом

«Бровари

'teК,ала

з.

13.00

продовжено

-----'----------РЕПJlIНА

друго!

народжеНні

зупиН'Ки

ма ршрут

з'єднала центр села з М­ ЛIЗничною 'зупинкою «Ве-

заклад,у.

родженнl першоІ.

НОВ'И'Й

8

црофС,П!JIJКО­

М. А. БРО- Таний порядок

ИІ.

'J'J[

(або

~,eHbKOГO

П ПРОГРАМА ЦТ

ме,ІЖа,>. Ус.! жителІ села щиро вдячні траиспQIPТ-

родженні четвертої і п'Н- призначається хомісією щ;оля:rла по вулицях Бобта Воюзальній, тоі днтини? Якщо випла- по соцlа,лМіОМУ страху· рицьКіЙ чується,

_

Вперше на екрані ут ДОЖНlй фІльм • Пригоди

ВКНН.

JШRа ДИlМерка,>. На ЧОТИ­ ри

цlи.

12.30 Сього,анl День рцlо. . В ,!ередачl беРе участь мІ·

14,40 Haykobo-популSlРНИЙ

'ДОРОІІ'.»,

14.IQ

побачен­

г.

Хреста.

вам

ІЗ.ІО Кордон Міфу І дружби.

21.З5 МУЗlІчна програма до .пня paдi~. По "акlн'{еннl - ,НО­

З'єднали о:кол.цю 3 центром

допомогою.

УТ

УРСР

Червоного

«Доброго

11.40 СJlава СОJlдатська. 12.40 .Бlля вlотого вогню~. JlI· тературно-музична компо.В.

&традно-розважальна

нlстр зв'язку СІнченко.

УТ . радянськоТ пfcиf. Все.сlllтнll

Концерт СьогоднІ

10.45 11.10

Ю.55 ХудожнlА телефІльм «НІж_ ність до ревучого звlра~. З серІ •.

ка.

~а,l;ач фіЗВИХОвавв~.

Чудовий ,подарунок від шляхОВИКів І а.втомобіліС­

ки.

день

12.00 «Признача81'bg1

Європи lIf гІмнастикн. ЖІ.Н.

2З.45 Новини. ПРОГРАМА

«Чар.

ПРОГРАМА

«Вн"

eKpall.

Документа.1ЬНИЙ

спортивноі

"Ану, хлопцl!~. Змаганн_ військово-технlчннх видІв

3

кlноепопеі

2З.15 ЧемпІонат

••

Програма

21.00 21.35

з

.

Програма «Час~. Футбольний огляд.

21.35 22,()5

пло­

Очевидне неймовІрне. Художиlй фІльм .«Атибатн, .Йшли солдатн».

8.16 Якщо

Зопитуйте­

Бер.1ін~ волення~

20.45 н.а .ІІ0бранlч. АІТІІІ 21.00 Пр~грама «Чар:

ЧИТАЧ-ГА8ZТА-ЧНТАУ тalКож ті pOOм!Lpy, &pa;roвy' ються д!Jти (lfаРОДЖe1ll і УСИlНl~влені), JШcих має

са Ми·кулишна~. І8.(Ю МІжнародна паиорама • народноУ аl1Т11о 18.45 Концерт стки СРСР К. ШульжеНІ<О. 19.З5 ХудожнНI фІльм «Битва за

17.30 18.35

. району

омен;в з Бориополя. За:3И'М'янськl школярі У фІнальному поє;уинку сіли перше. м!сце !

озна­

а

CЬKQlГO району на ~ласН'Их

спорт- змаганнях

ту

мандрІвникІв.

17.З5 МультфІльми «Кул~баба товстІ щlчкн~, «Васнл"

ЧемпІонат європи зІ спор­ ТН'вної гімнастнки. ЖІнки.

турнірі,

на

команда

стала

16.З5 Клуб

«Чуче.llО-

«Пригоди на

фроитОо

Твардовський. «ВаС1l". TьopKIH~. ФІльм-концерт. -

народну

МультфlJlЬМИ

Клуб

друзІв.

15.3(1 О.

нlс.ть:,. м_учело.,

кІоск.

ПереможцІ.

внх

Т8ОРЧlcТь «Вес·елка~. «Спl8ав «PYCTaBI~ (СРСР). 18.40 Тележурнал «Спlвдруж-

17.10.

«Ранк"

година.

lЗ.ЗО Музичний

14.00

спорту.

пере· Захищаючи ч~n. Бровар­

перемогли

(6: 1)

тех­

йомилися безпосередньо в цехах з I1if>OЦ€COM виго­ товлення залї·зного. ПО1Юш­ ку та вироб!в методо,м по­ рошковоІ металург~ї, по.­

Цього дня двеРІ басейну БУ'ДУТЬ в1дкриrі для всіх, ВlИ

пІд

нолога завод.у В. І. миль­ никова

травня

7

говорили

заступника

бу­

плавці.в.

пройдуть

плани

зустрІчі вІдомІ нинІ бон· сери Ю.Алєксанд])Ов, а. Ягyt5кіН, ~. АбаД'ЩІН Гості почули РООП<Jвідь

а

теНі'Су. оБГ-Цmoть

басейні

1

турнір

поєдинк,и

ЕоНІИ

Б

лави,

проведут,ь

наст;льного

3

на

віджимаНнІ

'про

передача

пошта:..

12.ЗQ Сlдьська

23.30

командами БРО»ЗРСЬ1<ОГО . 'Арм!ї, брало участь па.над Ф!I:жу.'1'ЬТУРR.и1\И· в,иявлять будеться в травнІ в БQл­ БориспІльського району 120 учнів 4-9 класІв. найсильніших у метаннІ гарії. Про свій щлях уве­ закінчилася на к'ористь Перем(}жцl н~rоро.:хженl лики:~ спорт, про У<>П;ХIf гранати,

АЛ. вико­

14.45Фlльм дlти·м. СПУЩИК іде -в Праrу~. 18.10 МІжнародний фестивал~ телепрограм

...

У шашковому

~.()

ва

v

ЦТ

IІ.З5 документалыl1lй фі.,ьм ,сталlнградцl~.

рею.

В.,ІВКОВ" JtII1I8II'f.,'дюсm .м 1.

('С. Сень,

"у!

вихІдний

-

т.­

"'Мі­

ТРАВН.

8

ПРОГРАМА

ІІ.<Ю Музичиа

.Цок. телефІльм про Пермську картинн.У гале.

у IІІlх мих З8зим'IН

сьиого

чем­

«Понеділок

13.45

не

8.45 Концерт ансамблю пІсні І танцю Московського .11ськового OKp:yry. 9.30 Будильник. 10.00 Служу радянсы<му ео..

день..

Фото В.

&\ю Ї'М

І

Кіно-

Брамс. Концерт 3 оркестром

Ф

.

нує народний артист РРФСР В. Треть.ков та Державний симфоиlчиий оркестр СРСР.

.

жен.Н'ями

..

робlТНlп<ам про пlд­

IЗ~ОО А.

учн.!·М. Фе­ В. Медведєв

обласних 3ІМаа'аitНlЯ% • фyrooлу серед ШКОЛИ­ Ц:хава зустрі,ч 3' мім­ р11fl 5-6 класів, .що про­ ;декадІ т,равня чл,ени ко­ Пlйаькою зБІрною СРСР ВОДИJmСЯ В нашому мІсті, л,еКJтивl,в фіЗ1КУЛЬТУр.И к {} ман Д и з боксу відбулася' на Вро­ ЗУС:l'рі.rnисЯ Сіш.смюгосподарських ПіДВ Зазим'ЯНСbRl! се}'еД­ варсько-му заводІ п'Орош- м. Брова,рів, Бронарського району (ВеликодиМi€Р- ній школІ ст.ало t!Pади­ nPИEJМСтв району склада· ко&о1 металургії. . .. середня школа), цlвю проводити шах!)ОО­ тимуть нормативи IЮМ1П­ Державний 'І1ренер Юl'!. оька лексу гпа, змагатwмуть- МИС1СЗЙЛОВИЧ Радоняк роз­ ІІІ •. Борtюnоля , Бориспlл,ь· щашнов! турніри. ся з б:гових ВИДlВ спорту,

НДР.

скрипки

:lмагаИIІI

:І ОJlімпіЙЦIВ

:Н:ОРм КОМ1пле!ксj' гпа. Пе­ редrба~но, що в пе.ршіЙ

з

«НІхто

НЕДІЛЯ,

ОГЛЯJl,.

,

передУ у юннхфутбол!' <n1'B ф!нал!>Н& '. частина 06л.а.еIfИ'X· . змагЗJНЬ. БаН\а­

Іне,еАУ­ , фlИІJlЬllt

ЗустрІчІ

12.40

гій Кравцов з M!cыkїї .се· редньоІ шноли ом! 1. По­

_еи.

ЦТ

ЖІнки.

«Час~. художнього

тебе~.

Перемоги, Доку­

1I.s:a~~:;iSl. М. ЗаболОцькиА.

футболІстІв. Кра Щ им грав.цем змага.нь·був ВК­ знаний п:взаХИСЩIIКС.ер·

!

Г. ВУJІЬВІНСЬКИИ, rpoМВДСЬКИЙ кореСIІОВ­

.

І.

i1(JiМ'i'TeTI, були затв€:рдже· lff1 план роботи І заходи по

...,.

летИ'Чні кроои, які будУ7. прис.ВЯ'Чені дню Пеl'8М()о

ОРГ1\омітету,

при

масові

насадження·

М'И.

СП~РТ

учили-'

ДОГМІдають

МOJЮдИ'Ми

ПРОГРАМА

До ,Дни

нить

ментальнІ фlл~ми «ЗІйшов на n'eAeCTa.ll~, «)' народнIЙ~. 9.%5 19-й тираж «СПОРТJlОТО». 9.30 АБВГДейк" 10.Ю Дли вас, батьки. . 10.50 БІльше хорошиХ' товарІв. 11.25 Док. телефІльм «Хочу .ІІІ-

вnор"диу­

вихов!ищl

Jlефlльму

7 ТРАВН.

солдат пак'атl

клумб., Те­

усІ

І

8.45

і

~Jfыifeгo амамб- lieРемorу :кoмetНдl . Міських

фіGНУJI!Ьту:риреК0ІМ8НДОВlo­ но в остаННі J1:Hi ТИЖJЦ

по

СПОРТ

Ма l!ІЮідМПІІ ~. 'І'е1'у Iра.да11. ~ЛІеІ<'ТИ!!:!'в

п.роходнть тиждень «До праці й оборони гото­ mrй!~. На пер!од тижня ка

СПОРТ

кущів,

чимало стаоа.нно

за

ЛИ'!l

100 neKopa-

На фото: потруди' досенко та

JPИся .на будІВНИЦТВі ново1"0 IJPИМіщення ВИJробни. '!ИХ майстерень. НаЙа.нТИВRlШУ участь

та

ща

Ц'l'iВOМ майстра виробни­ чого на,вчання г. М. Про­ цина

кленІв,

пер

Вони пІ,д кер!вни­

14.

берlЗQК,

50

ПрОфама Прем'ера

21.00 21.35

~ 4 J1К. дбайлИвІ господа­ грYlll ММ lq, ·Н; І 17. рі lІ~ТЬіСЯ про бл·аго­ Вони посадиJ1И близько уcrplй на територіІ СвО'['О 1If8й"lаm.НоІ'О закладу Во­ ни стараються, щоб у

MYJ1~'"

J\!Iyra».

шукае

Європи зІ спор­

тивної . гІмнастикv.

""ІІІ M1t.tьa<oг() профеСІЙ­ у б~ еsOell те'Р': .,-Т8Х1ИlRнoro

киsка.

«УМl<а

2О.\.5 Чемпіонат

pao----~-~_.,~".<-

АJI,Иінlстраu;ISI, партІйна І профспілкова орrанізацlї стомато.:rогlчноТ по.тіклlнlки ВИС.'овлюють ,либоке спів­ 'IYТT~ лІкарю Ф. М •. 'БЕляєвІ/! з ПРНВОJl,У смертІ П чо­ ловІка

Васили

Адмі~Істрацfя, весь КО.teКтив

s

ПРІІ'ОДУ

Дмитровича

БЄJ1ЯЄВА

партІйна, профспілкова органІзацІІ. Dаilпnбуткомбlнату г.,ибоко сумують

передчасної смерті

зас~упника

головного бух­

<а.1тера

Гахини

І

8110.:rОIЛЮIOТЬ спІвчуття

lІартlйна В&"«ЬК01' торгове.ilЬilОТ

.u..p,eKu;i..

Іванівни

рідним

гуць

f

бли"ьким

покіЙноt.

І профспlJlкова 0l'ганl"аnlТ Бро­ базн вис.tов.,юють глибоке спів­

ЧУТТSI с'пlвробlтницl В. JI. Шиголь з приводу втрати пере.llчасно·j смертІ ЇУ ба IЬка

ЛеонІда

Яковича

тяжк01

------.;

ЩИГОЛЯ.

5

Aдp~a

«НОВАЯ ЖИЗНЬ» оргав Брова1'СКЬro roродскоro комнтета Коммунистической партни УкраинЬІ, ropoJl,.

скогО .-ОА

и

раllОННО,о Советов

оБJ1асти.

ll.вв

иароАныx

Аепутатов

(На украинском ЯЗЬІке). Р.Аактор Е. ФЕДЯЙ. вЬ!ходит с 17 апреля 1937

Газета вЬ!хода:

вторннк,

среда,

п"тница,

Киев­

roда. еуббота.·

редакцlУ:

255020.

и.

БРОВАРИ

ВУЛ . .КИІВСЬКА. ТиефОИIІ:

КИ1ВСЬКОІ

ОБЛАСТІ,

154.

реАзктора 19-3·82; ааСТУПННКI редактора, вl.IIJI,Ілу парт!ilRОГU ЖИТТІ! _ 19-4-47; відповl,ІІаJlЬНОГО секретар", вІддІлу сільського ГОСПО,llаР~Т8а 19-~·lg; J[ореСПОНJI,eRта иісцевоrо раJl,іОИОВJ1еИВ8 19·3·0., віАА!Jlів ПРОИВс.1Овості, лnс тІв

І

.. асовоl·

роботr

-

19-4-67.

ІНАекс 61964. Друк високий.' Обсяг І APYКG, ваниl! аркуш. Тираж 12.560 примірників. 3ам. 1784.

рроварська .ІІрукарня Київського обласного управління у справах ВИАавниqтв. поліграфlt і книжкової торгівлІ. ААреса АрукарнІ: 255020.

м.

154.

Бровари Телефон

КИЇRСЬКОУ

19·4·37.·

областІ,

вул,

І(НУВСЬКІ.

#70 1983  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you