Page 1

СОnідарНіСТЬ трудищих

nРОIІЕТАРІ ВСІХ КРАІН, SlIHA1IТECfll (479~)

1tA 70

П'ЯТНИЦЯ

пnанвти

4: ТРАВНЯ р.

1979 ЦІВа 2

к.ои.

День Леpwartl травня - свято М1жнародио'і солідаРJ(Pсті трудящих широко відзначений на-

народно! . coJI1JIapHoo'lJ трудящих, говориться зверненні Федерації проф. спілок за національний

родами

порятунок

рlI.

oprAН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМIТEП КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТП YKPAmв. МІСЬКОІІ РАИОННОJ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ кmвСЬКОI'ОБЛАСТI

Транспаранти

СоФія

великі

конанні

ПЕРШОТРАВНЕВА ДЕМОНСТРАЦІЯ

НА КРАСНІЙ ПЛО. ЩІ в МОСКВІ аі'nЗllаЧlUlа

Б'ють хура.нти. фаНфари с:повіща-

деиь иfжнар6Dоі соліl1аq'}ЯOC'l'і ТРУ-

ють про no"аток с:аята. НЗl1 колона-

4!ІШИХ - І Травия. ГОJlов-иа прикмета <:]ІЯТ8 раD.іс:ть "ПІорен,ня. В ел 11'Ін,. протрама екоиомічн.oro І сопіа.7ІЬ-

ми пропливаютр транспараl'lТ'ИЗ при­ вітан-иями НЗ'РОl1ам с:опdаліс:тичних країн, лозунги, llхі заКJlикають зміп­ НЮВІІТИ солі~8риіс:ть 3 братнім В'єт­ Н8МОМ. з наРl)Дами. шо борються за напіональну незалежність. На КрасиіА площі колоии lІ.е­

rюroро~В1!'Т'КV краї,",. иамічеиа

XXV

,'їц()м КПРС на lI.ecllТY п'ятирічку. успішно l'Иконvється . Раll.lfIIськиА , HapOll. тар,"е .авалю! ленінську виут,

<Ми'р І шастя ПРОМОВJlЯЮТЬ

Мlльі!ОRlІ ТI'Vll.івюnсів країни ві.НИЗчають 50.річч" Пl'иАняття першого п'ятирІчного ПJlану !lОВИМИТРУ1l. 0 ВИМИ усniхами. Красна nЖJща c:тommf. На Т1'ибу-

ПРOCJlа'Вленого колеКТИ8увиро6ничо­ го об'Єl1нання ЗІЛ. Конкретннми l1iJlами віD.повіl1ають зіJriвпі иа П9став­ лене партією заВl1аиня пр ПОllанню llОПОМОГИ ТPYl1iBнm:aM ща.

10У Ре80JlЮПіТ. у.!!арнпкя перших п'lІ-

йони краіни.

кожній дитині!»

-

транспаранти.

Піl1

та­

ким l1евізом проходить 1979 рік. Ра. l!!lHCDкi JlЮl!.И по праву пишаЮТЬСІ тнм. шо зроблено в нашій країні l1J1R гармонійного розвитку l1ітеЙ.

Свято праці і мнру

с:тало яскра.

внм свіl1ченням непорушної еllності партіі і HaPOl1Y,' новим виявом праг.

рlшll'lO І зо&нішню п()літпкv партії монстрантів. nonepellY -повитиА - яекравим свllІ.ченн"м пього стми ОРl1енськими стрічками' прапор міста­ Bl!'6ol'lH !() Веl"ховноі Рни СРСР. героя Москви. Йll.утьпреl1ста8НИКИ

неная раllяиськиit JlЮl1ей rrpО110вжува­ ти

nil1 МУl1РИМ керіsниптвом КПРС БУl1івниптв{') комуЮстичноro суспіль­ ства. боротися за загальний мнр на землі.

• • •

У l1eнb nершотравн" опублікова.

жах lІ.ля почесних ~A - lІ~тераии 4850 автомобілів lI.Oстроково вl.!!­ ~lяськоТ пар';У. vчасники Жnвтпе- правлено в сіЛЬСЬК:ОГОСП04арські ра-

ко повідомлення про ПРИСУ4жеННІІ міжнароди'их Ленінських премій .,За зміцнення миру між на'РОl1ами» за

тирічок.

1977-1978 роки. nремііПРИСУD.жено: Курту Бахману - Тlpомадському l1ія­ чу, членові nреЗИllіі npaBJriHH!I Ні­

тероТ

наших Д!М,"ИCJlенн~

881Wбlжllli тостІ.

-МtICXвич1 . І rot:1'l

е'!'ОJ!1IП'

..

На площІ -

та!!,"!. nUприемс:тв· -

mnони

Мoet«)В!:ttК1П

електромашинnБУl1ів.

аердечио вІтають керіllИ'ИКів Комунl- ного заВОl1У <ди.намо»; електроме­ eт1fllНoT партіі, Ра.!!яиськ:оJ 1У~ржави. ХІІнічного заВР4У імені ВОЛО!1имира На пентраJlЬВ"{ трнбуну М3В~ОJlею IJlлlча, веРС"r'зтоБУJtівяorо · завоll.У іме­ тднi",.m-ьc! тмартпl Л. 1 . 5реж- ні Сер го ОР·ДЖО!l)К!lІ.~е. меіалурnЙ. " '" В . АН,!!,РOl!Oв, В . В . Грншни, ного за BOl1Y' <Cepn f МолМ~, ·: інши% иев. l\.J. f А. А. Громихо,

А.

Л.

Иампучі'і

до

КИ'Р.ЮІЄНКО.

О. М. КСІсигін. А. Я. Лельше. М. А. ~ytJЮв. д. Ф. УСтНН6І; К. У. ЧерненЖО. Л. Н. Лемі,,". В.В. КV3RЄПОВ;

5. М. Лояdм:аРЬО1!. М. С. С!')mНlенПП; '1. В. Ка'П4ТОЯМ, в : 1. ·ДnJifИХ. М.' .В. 3ИМЯЖ.н. К. В. Русаков. М. С; Горбачов. TV'I' же визначні рцянсьІО ~еначаЛЬRIj.Ки,.

м{')~()вських

мецькСІЇ

5раун JtеИ"r'ові

-

компартії

(ФРН):

демократичної

ФЄl!Є1'З. ції ж. інок (Австралія): АН.:lже­

.ІІі

n l1ПРИЄМСТВ.

Девіс

-

.rpOMal1CbKiA · l1іячці - rpОМЗl1-

(США); К. Л. Ш. Мен.ону

Не91111'1аА:ни!\ AJIЯ . ВІ!CRН !('Олі" ~­ лого rол(){'с!! " РОЗJIИК!tиаl1lСо.і!()нами ЛеніИськогераltоljy., <UiJlИ'l!а» - Jill

C"K~MY l1іячу, президентові іНl1ійсько­ pa;lR~tbKoгo

KYJlIoTYPHOГO.

товариства

(llUія): Гали}/і СкіБJМвськіі!

4'лаИТУ.1l.0 ~флаRГV кмс ІН ПРОС:ТRгла­ С!! назва КНИГR Л. І. Брежнєва, 1110 вlдобр.жае ОАНУ ~ IІ:СКРЗВIt% сто!,іиок 11Їтопису ЧУ110В1ІХ звершe.!lЬ раll.ЯН· ських людей.

тектору.

грома.l1СwdЙ , і

-

архі.

l1ержзвній

l1іячпі (пНР) ~ Вільмі Еспін Гільойс - тромаl1ській ~іll''П&, ' Ч'оловіФЄ!1е. рац.ії. .кубинських жінок (Куба).

.

(ТАРС}.

СВЯТО ПЕРШОТРАВНЯ В 'Н'ИЄВІ Майорять ІІІ площі Жовтаев.оt Ре­ IЮлюпіі у Києм державний прапор Союзу РСР. прапори IІсіх братніх

реСПУ~Jlік. '}1скраIlОЮ і виразною мо· lЮювбраннJI' головноі площі міста ві.q.обража~ беззавітну. віряіс:ть . киян УСІХ ТРУl1ЯШИХ реc:nу6ЛlКИ c:npaBl пар· тії. c:npaBi комунізму. На святкових трибунах 1!етера ни вІйни І праиі. переможul пере.'! травнеllОГО соціалістичного змагания діячі науки і культури. МОЛОl1Ь;

Шl1 тривалі оплески на !1еитраль · НУ трибуну піllнімаються керівник~ па~тіі і УРЯllУ республіки. Десята ГОl1ина ранку. СповtШЗЮЧI1 про початок свята. Hal1 Хрешатиком ЗJ!ітають заклнчні звуки фанфар. Ллється вмична меЛОllія ,,!нтеl'на· ціонаJlУ». Шд звуки маршу ТOJ!oBHa

Першотравнева демонстрацlя

,

КОJ!Oяа мдкрива~ С:ІІ"ТКОІУ АеМОlt­ страцію ТРУl1ЯЩИХ Кнєва. Наl1плановим металом І Вyr'ЇЛJlЯМ. сучасними машииами і 'устаткуваННIlМ. У.!lарною

С8J1ЮТУЄ

прauею

на· весяянlfX

Першотравню

11'111

чину.

Масовнм стало 8магания за пере­ творення Києва в місто виоокопро­

,

пOJ1ЯХ

ЧОТИРИЖl1R

ОРllеноносна Україна. Про ие

llуктивиоі прапі, високої культури І зразкового громаllСЬКОГО ПОРЯl1КУ. де­

cnoBi-

wають святкові панно. У кожному рядку, у кожжй цИфрі ТРУllОВОГО ра­ [ІОрТу злиті 8ОЄllИЯО ви.сока маА· стер ність і новаторськиil пошук, іні.

сятки пі.llПРИ!МСТВ· уже Yl1ocтoeнi по­ чесЖJГО званн" зразкових.

п·ятирічок. маСОIІОГО' с:оиіалістичного змагання. У першому КlІарталі пра­ ців,ники піl1ПРИЄМСТВ республікн 111ЛИ країні наl1планової npOMHCJlOIIOi про­ llукціі на суму близько 17. мільilрнів карбоваНuів. Пl1НО ознаменували КИ·

М. · Бр()sараJl.

835

тисяч

'10ловік беруть участь у патріотично­ му русі за комуністичне ста·влення

ціаТИllа і творча активніеть мlльА.оніl. іх прагнення ГЇl1HO продовжувати і розвивати CJIaBHj траllJtпіі перших

1109-у річlfипю 8 АНЯ наРО4ЖeRНЯ

В. І. Леніна і 60-річчя Великого по­

до праці.

.

ТоржеСТВІ вилилися

в

в

с:толипі

яскраве,

республіки

ХВИJJююче

свято

миру і праці. l1емонстрацію беззавіт­ ної вірності КИЯН великій ленінській справі, рішимості зробити все для втілеННІ в жнття історичних накрес­ лень ХХу з'їзду КПРС. (РАТАУІ.

рапортувала

досягнення

намічених

про ' то

травня ТРУДОВИй H~

1

у ви- род АфганІстану.

паро

Більш як півтора міль­

тією аавдань СОЦіаліСТИЧного будівництва. Свято 1 Тррвня В соціалістичному В ' єтнамі було відзначеяе з осо6ливим піднесенням. Саме широкий ФРОНТ міжнаРОДИОЇ солідарності вніс вагомий вклад у перемогу в'єтнамського народу над пекінськими експансіоністами. які посягнули на форпост соціалізму в

йона чоловік вийшли на вулиці Тегерана, щоб перший раз за минулі 25 років відзначити в уро­ чистій обстановці свято 1 Травня. «Геть імперіа­ лізи і реаКЦіЮ!», .ХаЙ живе робітничий клас ІрануІ», «Трудящі Ipa~ ну, за вами перемо­ га!. під ТЗJ<ИМИ лозун­ гами проходили масові маніфестації в іранській

Швденно-Східній Аз1І. Мільйони

столиці.

громадяи

Демонстрація

і

війсь-

краІн соціалізму в цей ковий парад відбулись у день продемонстрували столцці ЕфіопіІ Аддіс.; свою солідарність з наро- Абебl. дами, які борються проДнем могутнього 'flyxy

ти імперіалізму. колоніа- мас на захист' дeMOKpa~ лізму, за свободу 1 неза- тичних свобод, за задово~ лежність.

лення

вимог

трудящих

Цього року кампуч1й- стало 1 Травня ]і країнах ський народ вперше після капіталу. Багатотисячні довгого періоду рабства і страждань при режимі

геноциДУ Пол Сарі святкує

першотравневі демонстра. ціІ і мітинги Відбулись У

Пота- Ієнг багатьох день Між- планети.

інших країнах (ТАРС).

БРОНЗОВИЙ БЮСТ

Фріl1l

громаllськіі! l1U1чni. прези­ Міжнаро.:lНОЇ

і ло-· чають CBO~ свято ЯК свя~

зунги славили непорушну то ери справжньої свобо. болгаро-радянську друж- ди і незалежності, МИРУ бу , иепохитну єдність і ПРОЦВі'l'ання. БКП і ИПРС. Трудова Широко відзначив ~

3 17 КВІТНЯ 1937 РОКУ

УРОЧИC'l'О

світу.

Сотні тисяч демонст- трудящих країни з Haro; рантів пройшли по площі ди 1 Травня. НИНі кам.. 9 Вересня столиці БOJIга· пуч1йСЬКі трудящі відзна~

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ

K~aT". Ре

.'f

НА БАТЬКІВЩИНІ ГЕРОЯ 28 ЮJітня вули~і міста Політбюро ЦИ КПРС, Вер:хньодНіпровська Дніп- першоro секретаря Цент, ропетровської області рального Иомітету Иом•. розцвіли кумачем ітран·

партlI

УкраУни

товариша

спарантамИ . Відповідно В. В . Щербицького. до 'Указу Президії Веро З ціє1 н~годи вІдбувся :Х:ОВНО! Ради· СРСР тут багатоnюдний мІтииг тру, встановлено . бронзовий дящих міста 1 ВерX1lЬ<Н бюс.т двічі Героя C~цla- дніпровсьІСОГО району. лістичноІ Праці, члена (РАТАУ)'.

~ ЩОДЕННИК ПОЛЬОВИХ РОБІТ + Пісnя різнога паТlпnіння паnьавl рабати в

гасподарствах раііану набраnи особnиво широка­

го розмаху. Перwими і районІ завершили сівбу ярих ЗlРНОВНХ 8 радгоспах «Требухівсьний», «&обрицьниіі», «Авангард», іменІ Мічуріна та ряді інwих гаСПОllарств. В ціпому IІрі зернові

І зернобобові нуnьтури розміщена на тарах з

5734

+ Картопля

5090

ген­

га.

висаДНСІна

па раliону НІ

2402

гектарах на 63 процентах до пnаму. Завер­ wиnи посадну буnЬб у paarocnax «'fребухівсь­ ний», «Веnинодимерськиіі», сРусанівсьмиіі». у радгоспі сГогоnівськиіі», де пІд ціеJO нуnьту­ рою буде заАнято 1200 reKTapIB, наіібіnltwе в районі нартопnя висаднсена на 727 reHTaрах.

Фото М.

Семииота

t В.

РяБИRчика.


% стор.

*'

4

травня

1979

Н'О

року

ЖИТТЯ

'"

СВЯТКОВИМ МАРШ БРОВАРЧАН Як І повеюди, у мteT!

ку

етолицІ

Украї!{И

кульмінацією

-

свята

-

стала

дe~OH­

травня

зустрі­

добриr.'1И

ШколярІ беруть також операції ~Солlдарність,>.

участь в Стаsши

переможцями обласного по збору вторсировинн,

конкурсу учнІ 7-Г

Вулиця

farapiJi8

заповнена учас­

демонстрації.

червонІ

знамена,

над

Майорять

колонами

-

гасла «Хай живе 1 Травня!~, .Сла­ ва НПРС органІзатору 1 н~тхненнику всіх наших пере.мог!~, сПо-ленlнсьни жити 1 вчитись!., транспаранти

зІ

словами ,схяален­

ня курсу партії на посилення роз­ ря'дни напруженості І ЛОЗУfjГИ оеуду

міжнародного

жества, ним

янІ

~81O'rься

виступом

го,юви

вІталь­

МіСЬквикон­

кому М. К. Фесика. Він вІдзначає

трудовІ здоБУТ1(И,

:3

iif(ИJ4И бровар­

чани прийшли до свята. Починається рух колон. Право вІдкрити його надається ветеранам партlІ тим, хт,О не тlльни з мо­ лотом І плугом, а й зІ зброєю в руках вІдстоював завоювання Ве' ликого Жовтня, боровся за те, щоб роБІтничими вулицями, роБІт­ ничими

ква рталаlllИ

вІльно

ішов

Першотравень.

Єдиним строєм крокують ста рІ БІльшовики Г. І. Дяченко, Д. Т. Чумак, С. А. Щелеез:, Я. Л. МІн­ чук, С. М. Пазенок, Г. К Ц!мо­ U1инеький та ІншІ. БіографІя кож­ ного з них може глибоко розкрити змlет виелову товариша л.' І. Брежнєва: с РадянськІ люди· ана­ ють: там, де партія, пІх, там перемога.

-

там ус­ вислову,

який полум'яніє на кумачі однІєї з художнІх композицІй. СимволІчно, що слІдом за lІете­ ранами НПРС крокують передови­ ки виробництва, якІ в мирній пра­ цІ показують зразки вІдданостІ ідеалам ВеЛИКDrО Жовтня.

ни-ві народної освіти.

.N9 7

класу середньої школи

стайно

вирішили:

одно­

перерахувати

присуджену їм прем і ю у фОНД допомоги героїчному В'єтнаму.

... Вгору

здіймаються руки учнів І в небо злітає зграйка голубів. Це знак мару, у боротьбу за який у Міжнародний рrи дитини вносять посильний вклад І броварські шко­

-

лярІ.

Безперервний

людський

потІк

наростає. У такт Із. помислами мІльйонІв трудящих, які цієї дни­ ни' . марширують магістра ~ями Москви. Ленінграда, НlІєва. Вар­ шави, Парижа, ' б'ються серця со­ тень

і

mсяч броварчан.

Нолони

гегемонізму.

На центральНІй трибунІ ке­ рівниии мІста І р'!-Йону. О 10-й годині починаютЬея тор­

КОЛОf/ах,

Перше

міста

кІв, Іkженерlв, Hay.кOBцtB, педаго­ гІв, учнІв оргаНlЗОв:ано І дружно вийшли на головну магІстраль -

никами

С~Я1s.0ВUХ

чають

шкіл

ужинка.ми на

ні чуття солідарностІ з трудящими голубоJ планети, якІ' борються проти імперіалізму, за мир,' демо· кратlю І соцІалІзм.

g

Броварів .. Учні

страЦ1Я ТРУДЯЩИХ. ТисячІ робітни~_

вулицю ГагарІна. щоб виявити палну підтримну зовнІшній І I3НУТ­ рішнШ політиці НПРС та Радян­ сьної держави. виСловитн благород­

Броварчани

Святкову вулицю заповнює юнь

еупутни­

Броварах

виробничих

очолю.ють переможці

колективів соцзмагання

за підсумками першого

кварталу.

радІсним настроєм ідуть трудів­ ники деревооБРОБНОго комІіінату, У перших шеренгах - ' робіТНИІШ

3

цеху холодильних камер,

які

~Д!іИ­

ми а перших в областІ вирІшили виконати п'ятирічку до 110-ї річ­ ницІ від дня народження В. І. Ле­

нІна, 3на'Іні успІхи меблеВИl{іR, які в сІчнІ-березні відправили в ма­ газини Ниєва8.607 кухонних на­ бор!в зІ Знаком якостІ. Прапороносцем Всесоюзного со­ ціалістичного змагання виступає нолектив заводу порошкової мета· лургіІ ІменІ вО-річчя Радянеької

України. СпІвроБІтничаючи з 15 fЦDтитутами у розв'язанНІ проблем галузІ, пІдприємство за 15 років існування

заощадило

господарству ванців.

125

народному

мlльйоиlв кар6о­

ОрденоносцІ Н. С. Помазок, Л. ІМ. Рунова, Т. К Миронець, Л. Д. Гайовий, якІ працюють у ра­ хунок 1980-1982 років, Інші передовики представляють фабри· ку

BepxHboro

Підприємство,

зом ~Yee тільии дання

на

з

дитячого

працюючи

найкраще початку

випустило

300

ти.сяч

трикотажу,

року одягу

під

деві­

дІтям!'>,

-

понад для

карбоваНфD.

зав­

малят

Сла,вними

ділами

ра,портують

евяту колективи шляхо - будІвель­ ного управління .NQ 50 і Дарниць­

кого РБУ, які достроково вводя,.ь У дію об'єкти п'ятирІчки. На 'оформлювальних атрибутах колони райспоживспілки ІнформаЦія про перевиконання планів продажу

товарів

населенню.

ХвилІ

кумачевої новими

повені

хують

усе

лами,

тра.нспарантами,

спала­

знаменами,

гас­

букетами

l\8'ітів. МаНіфестаціЯ вірностІ запо­ в:там великого вождя, згуртовано­ сті броварсьних трудІвників навко­

ло партії Леніна ГордІстю за

триває.

рІдну БатькІвщину

переповненІ душі ПДБП-2. Працюючи М. Злобіна, бри.гади поїзда випереджають

трудlвнltнlв за методом будІвельного чае. Особли­ во вІ,дзначається колектив Героя СоцІалістичної ПраЦі М. В. Пав­ ленка, який у Всесоюзному 'зма­ ганнІ здобув зоряний вимпел кос­ монавтів. Напередодні Першотрав­ ня ім'я нолективу ПДБП-2 зане­ сено на РеепублІканську' дошку пошани.

На Дошці пошани УРСР вІдни­ нІ сяятиме і 'назва радгоспу Імені Юрова. Це визначний успіх колек­ тиву спеціалізованого відгодІвель­ ного гоеподарства. При чотири­ місячному завданнІ 5.770 центне­ рів вироблено 7.360 центнерІв м'яса. Значний вклад у втілення в життя

(1978

накреелень

ЛИПlНевого

р.) Пленуму ЦН ІШРС зро­

били Г. Д.

Пшонніков, П.

І.

Нечи­

тайло, М. А. Щербина, Н. С. Єфре­ мова, Н. М. Оеипова, М. І. Млеч­ ко.

Весняними веселковими барва­ ми цвІтуть нолони евІ'Глотех.нlчно­ го заводу, _заводу сТоргмаш.', раЙоб'єднаи.ня сСlльгocnтехнlка., заводу пластмас, трестІв сБрова,. тжсільбуд,> і .Броварипромжитло.

буд.,

багатьох

інших органІзацій.

Святкова демонетрац!я завер.. шуєтьея. Вона виявляє прагнення

броварчан за втІлення

продовжувати боротьбу ·в повся!!деннР. паК'ре<:­

лень ХХУ з'їзду КПРС. УхнІ. звІти, ' їхн!

сподівання

ЗЛИіВаютьея у

хви­

.чююче свІдчення невтомної робти трудящих на благо миру на Зем­ лІ, на щаст>l, на комунізм.

,Фоторепорт~ж М. Семииоrа іВ, РJlбиичика.


о( тра8ИІ

ІІОВІ.ІІТТ.

ни

НАШ КЛУБ

ЗАПРОШУЄ МАГАЗИН

.

Г·

Антоціщ JаЩR 010'l{е ~aCTЬ по~у. CaJЦ IОЦ

багате 'ПП'f!. і

І Л ' .

.

І Г.ОГОЛIВС.ЬНI. ПРОПМ. АН. А.И.СТИННИ.ГИ. 8ЮНИМ ЧИТАЧАМ

'

ПОТРІІНА ..

3РУЧИІСТЬ

СТАВЛЯЄМО 81ДОМУ 110EТ~CY

• ПРЕД• HQBI 8ИДА~-

HfI ДЛЯ ПРСflА.Г,НД"СТI8, Л~НТОРІВ, ПОЛІТ. ІНФОРМАТОРІВ.

КОНКУРС

УВАГА:

D

616Л10ТЕКИ

стор,

СЬОГОДНІ У ВИПУСКУ:

. "

ПОТРlrЕН ФІЛІАЛ

"O~Be.

f(I'4Y

10 ·· 6

"1ft

роху

1979

~ одна перша прем1я в сумІ 400 ~рб.• Таі<ИЙ КQИкурс У 1979 роцІ про~одкть ,у до ВП&Аоби. П!ltТійні віА· вmт.ку МИИУJlGГО року Дер$-кемв.дав УРСР разом з правлін- G,tИа Apyrl .... 300 крб., д~I третІх 1tнига - Ажерм& знань. ~ідувач. і, К.Н.И,ж.к. 0.8_ ого' M.aг~- Бровареьиа раЙl)нна ДilТJII' і!ЯМ СпІлки журналістІI3 України. добро- по 150 крб.; .. ІЦ БІ6ліоо.~ перебрала· ,1J1bHHM ТОl3арнствомкциголюбlв І ~ кооп­ для редакцІй облаQ1ПЮt rазет, телеба­ ТОМУ і тягпутьсв Fоголівча­ му Аевомоае ,и6р&fИ КІИ~

зину - , робітци1t1l fрголе- ся ~ Ht'Je~ ПРlfмІщеltня по

ни до книги. ДО ЇXH~ ПО,

-

CJlУГ

велика

ва В. А. 'Ващепа.о,

зага.1JЬНО­

РономаРОНЕ(), В. Вага, ВЧИ- R't>ажн~ють

'нвностІ пропаганди

неперІодичних ви­

у . старій ча- да:нь засобами масової rцформації.

сільська і дві шкільні біб­ телька Р. Т. lирі«нкоrа стннІ J4ICTa.

ченн,. і радІо:

-

одна пе:\ШІа

дві других

по .

-

в суМІ 300 крб .•

.,.-

200 itрб..

три третІХ

де ро;нащрУ,мова'ми конкурсу передбачено актиl3- - по 100 крб.; б' ,ан! серед.нІ ЩIiОЛИ ММ ну участь редакцій газет, телебачення 1 Д,1lЛ ~дакц!tt Mt~bKЦX газет і РаДіО­ агато ІНЩ,,~. . , 1, 3. 6. школа·lн.тернат, радІОМО8JIення у здійl:неннІ I3нмог ЦН мовдецня: ДОПОl(агаЮТЬ првДlцщєtl\ З~ЛIЩЩJ1И:СЬ .без бlблІоте- . КПРС щодо оперативної (щотижневої) од»а пеfWЗ -- 200 крб.. дві АРУ­ у робеті УЧf\і щкіл Гогоде· ІЩ. Тобто. !ІОНИ можуть І публІкації ІнформаціЙНИХ 'та 6ібліОГl:jа­ гях. по 50 крб .• п'~ть третІх по ва. Вени часто РО3ПОIСJOА. пІти .6G поІхаТIf на жкт: фlЧНИХ матерlалl,в про внданІ: а також 100 крб.; д .УЮТЬ літr·щтуру сере" м." 1ffаеив. але ~Тli на _ пІдготовленІ до друку книги.

ліотеки, в я~их налічувть'­ ся більше , ТРИДЦПТИ тисяч

IЦlИГ. У багатьох сільських КНИГo.'lюбів в хороші до­ машні бібліотеки. Багато Jlітератури придбаютьвони у

:пlлкою. Иого мета ~ пІ двищення ефек­

К. Б. і ВУJПщІ f~rapiHa. ДіТИ, що

населє~ня села.

.

то далеко, а автооус и ча

Перевагу буде вІддано

еТЕІ переповненІ.

тк.'!: ортанам

масовоУ ІнформацlІ. якІ оперативно і до-

ДJUI р6.1а8Цlй ~o~ газет 1 м1сц..

вого ра.qІQМО1!JJЄНRЯ:

дві пеpцJU ~ по 200 крб,. чотири ЩОJIIІСЯЦІ У ани гарці ЗрозумІло. що.. потpl- хІдливо пропагують лІтературу про соцlдругих - по 150- хрб., п'ять третіх !!родається Itниr та каиц- бен фІлІал ДИТЯЧОl БІБЛlО- алІетичний спосІб життя. боротьбу ра­ па тисячу теj{И у старому районІ дяН'Ськоro народу за ,втІJIення в життя по 160 нр6. акуратно товарів майже Pe.ц8JK"OPH мает. журвал:tв. реда,кцlй . б· міста, адже для ДОРОСJШХ історичних накреслень XXV з'Узду

~нижковому

магазині,

ЯКИМ завідув г. А. Кроль. На

ПОЩЩЯl

-

~озстаВJlені книги, що доз­

"ар ОВ.1IЩIIІ.

, f· М1!:ДЦJ1~П~Q.

воляв легко зорієнтуватисв

rpОМ8ДСЬКИЙ кореспов-

покупцю в пошуку потріб­ ного видання. Та й ГаЛИНji

B,.вTeJlЬ.

" ••еммо ща.о

«Ки .. г."JOб» р••• кЦIА

вас

торгі.,.1

peaKa.ITltnPI

n.чатно.ан, оц...... ДІ.ма матері.я.м".

ини,г .. ,

журналІстики.

МатерlaJЩ ка. коикурс (альбоми Інрі­ зок та анОТований cnи<:ок публікацій) разом . Із ~ІтЗіМ'" про проведену роботу

ПереможцІ

книг.ми,

ПQЧесними

111ІІ"1о""тl '151110ТIН. . Повl.ОМПАіТl про цIНІ.1 аl.О.", що nРОВО.IІІТ1оСА • .. .. І.

"овеАIt широку РРЗМОІУ про роботу ""ИНlН.IІИІ. магазнніl, 5i5"IOТlK, що за·

МУТЬ перші мі~ЩIІ. на!'~р6ДЖУЮТЬСIІ осо­

щоб кожна

книга

зна!!:-

, шла oвaro читача.

lисnа8НТН С80Ю _умну

поnіПWIНН"

paAIOMG8J1eHHR. що зай­

користовуючи при цьому найрІзноманІт-

нІшІ. найБІльш дохІдливі форми І жанри бисто премІям~ по 100 карБОl3а-нЦі!3.

В. JtИРПЧf;НК(),

..евт.

ВІД РЕДАКЦIJ: ШаНОІні читачі! На CTopIH~J І"ПУС­ ку «Іаш кпуб

в f(O~НОМУ КПРС та наступних рtшень партlt. l3и- телебаOJеННR і

є бібліотеки

мН(рвраАоні мієта.

конкурсу

Грамотами.

нагороджуються

а також

npощо­

вими преміями.

подаЮ1Ься t?бласНИ:МИ місІями · СТВОре!Ш.МИ

Для респуб.J1tк4В1Ських газет t журна­ КОВНYlPCу лів, реда'КцLй ДержтелерадІо BCTaн08J1e- проспеtcт,

IОРО~ИІ проnага"Аистl8 ПРІ .рганlзацlТ книго"ю611.

нІ:

.

94.

--1~=*$

~---_._-

----

новий вид ПООЛУГ Наш

мага- букІнІстичня%. видань •.

книжковий

зин

.N'2

Для

нього

сНиУвкниго-

89

Книrи. якІПроп()вують­

ТОРГУ:ll пропонує мешкан- ся 1 аапитуються у поряд­ цям міста і району новий ку обміну. ПО_ИЩlі бути вид послуг книгооБМ1Н. рівноціннимн аа цопнтом.

приймаіОТЬСS Про обмів. sl(яй відбувся.

видання, які КОРИСТУЮТЬ- магазин повІдомить вам ся 'підвищеним попитом у JlиєтіВКGЮ, ааповненою

населення.

ПрИ продажу. ТерМІН вп-

Бажаючі обмlн~ти кни- купу

лІтературц -

10

ги продають їх магазину днІВ. Якщо оБМін не від­ і одночасно замовляють бувс,., ПРОТ$JГQt4 двох мІ­ видання. які їх цікав- сяцlв, ~даl3~Ч може вяну­ лять не більше п'яти пити своУ княги По новій назв. ЗакупІвля запропо- встаноале5lій ціні ПРОТJJ­

нованої для ОБМіНу літе- гом ратури

проводиться

flO з діючою інструкціЄЮ'

. • Про

аакудІвлю

р. 61'J!A,ВKA•

1 продаж

а4вщm'l~ \lf8гaaJiВo",

RЦИЖRОВД

ro

ІЦОJЮЖенНJI l ' 8ИСНРВКИДО­ :кументІв Номrн1СТИ'lцоl партІІ РаДЯНСЬ1<9ГО Сою­

користуються

читачІв

великою

пanУЛllрністю. Та 'це

не

R

ДIІВНі>. адже I3ОНИ допома­

гають зро~умІти особливо­ сті боротьби ДВОХ соцІаль­ систем.

простежити

яа.R.важливlwі

напрями

дальшого ходу історІІ.

В

цьому п.1Jан\ шанувальии­ Jia,M суспІльно полlтнч­

. ної

родникі. У Іх пlдrотовцl до вистуаtв цep~A ауДІ!. торlсю неоцltlен-ну депо­ могу

А..

ва cBilд схолодноУ вІltни.

точку

робота

ДО,ІЯ

автор зору

людства,..

відстоює у

рядІ

в

свою

диску­

.

же но

ат_кож

\

протиборство

ГРЄ'СИ1~них

на, що слова бійцІв Ідео­ логіЧНОГО фронту знахо­ ШЩfХ

слухачІв

до

тІЛьки

лектор.

пропагандист

сердець

тодІ.

аГітатор

добре

ораторського

Ц113а. вмІє ним

Ннига

ко­ чи

знає мисте­

KopHCTYBa~

Є.

Ножина

~Майстерність усного ви­ ступу. розповідає про умови пІдготовки до усно­

ЗВ

МИ]!)

перелІченими

виданнями

з

на

вище

Інтересом,

0знаl!омлятЬеЯ if8 лнше бійqi ІдеологІчного фРОIІ­ ту. партійн!, раДЯНСЬf(1 J К<JМСОМOJIьськl працівни­ але

й

широкий

чи­

тацький заrіfl. АJ1же цІ книти JI()ЗІОЛЯЮТЬ гдибше ,

зрозуміти ~YTЬ вІДflощеllЬ иІ/к

краУнами

За8ше приємно молодим

літераторам БРQварщини, коли • них у гостях відомі

майстри (лова. Цього разу

до

літстудійців

J(ОJlИШИ.

СlІlту.

політичну боротьбу. D н»х 'fO читься..

ту

яка

завІтала

Ій-річна розвІдни·

ЦЯ поетеса Галина ОлекCJHApiBtt3 K~MiHHa. Вона ~

---'"'-

Очень трудно мне бьІЛО Работать

в

р8зведке

киижалом.

Очен~ трудне мне БЬІЛО

rO

смертыо иrрать в лапту. Ночь Нqвисала rулкая, НРГДа на земле лежала, Сердца yдapыо каза./lОСЬ. слыа./lисьь за верету.

,Хот. ие забылсьь сrрашное . ЧТО бьщо той жизнью з"вещано,

С lJєселой улыкоюю многое Теперь вспоминаю уже.

Ман первЬІЙ сязы •• мой плака./l, Уанав. что 831111а ЦЛql(lJJ 13

Нашем

ero

жеJ!щина, наСКВGЗЬ

nPOKypeJ!HOM

штаб ном

блиндаже.

сБрось ТЬІ писать про давнее.­ ~IHe roворят иередко.-gидишь, какие здания ЖИ8Н1. ПОАнимает, свет па •. Может, пишу и не главное. Но как мне заБыь,'

масами,

ВИКОРНl:тан­

поnl,оевl,. мІе.кJ(OМу'

Я в сорок третьем проєтрenенном

RомпарrlХ}'краївв.

ЗТОЮ улицей шлц?,

ая фантиЧJ(ОГО 1dатерlалу,

,

ознайомилась

что

в разведку

Із творчістю

наших земляків, розповіла пр() . свій життєвий ЩJlЯ~,

прочитала . поетичні твори.

ЗнаАомимо наших читачів

з

фронтовими

г. Камінної.

поезія ми

.------ .

Баллада

Память

Г. ЛУГОВА, 616Jliотекар кабінЄ'l'У

виступу' перед

іПравильнІсть

сил

ПJJанетІ, за Іістанов. леННА дружних 'l!ідlіОСЮJ мІж краУнами :3 рІзним суспІльним ладом.

кн,

недеmo.

Юна фронтовичка-поетеса

вай­

Bcl/t

З

Загадьновlдом()ю Є іСТИ­

ro

разра4КЮ~.

збірник сІдеОЛОГI~ IJрак­ ТІІка мІжнародн<n'о сІонІз­ му. В цих твера" з~бl'а­

с:йних питань .

'Щен.

сЗЬВНlШНЯ

поJl1тика США., В. Єжо­

сподобається

хкІй

склу

Громика

кииг~

каПI'faJlІI:ТИЧНИХ Kpa~H, ,ж:вlтлєна бороть@!а про­

етична

ли

нададУТЬ

-

Г. Шахназарова сСоцlалі­

дять

мlжна­

рІЗilоманІтиІщих ,еиден­ цІй 8 політичному житті

'лІтератури без сумиІ-

ву

-

Дл" лекторІв

до

П~а В пrm--

НАША ЛІ'fЕРАТУРНА ВІТАльна

партldt­

зу.

розвитку

Фото. Ао I(~

На фото: 8ЦСТРМВ г. КаяІнна.

пропаганди І arlTaЦiI,

Ifot

Книги про історію ую­ БІтничого руху. його роль у рІзнІ перІоди суспІльно­

НИХ

-

лквlшl прJUЩИПИ

фронту

серед

. ПОЛИЦЯ

В основі ЦЬQI'о аавЧlJ!ЬИО­ посібника . иаltJaЖ­

Для бійців ідеологічного

ro

..есят" днІв.

згіД-

ко­

'(l{JфJ-47, БреС1'-ЛИТОВСЬКиА СпІлка журнаЛ1СТів УК.. рз:ІЩІ) Д(І 20 Сі'lНЯ 19130 ~OKY.

ае

аЕ$!!!

коliКУРСИИМИ

3 ціею метоЮ в кожніЙ 'областІ. республІканському жюрі

о

солдате

МеРТВЬІе не стареют. Все так же паВШlfе ЮНЬІ. Солнце .'ІИ жарко rpeeT. Светят ли жеЛТЬІе ЛУНЬІ. Хочешь, послушай травы.

Хочешь. принщ<ни к ветру:

Пехота

моя щагала лицом l( Р.ilссвету. Пехота мои ш~rала

XMypblM

Грудью в огонь заката.

слыишь?? Идут уста,ІО. Строй полома", ребям. Стукнет прикдад о фЛ1lty. Солнце о штыK споткнеТСIІ.

Сказать БЬІ им про отвагу.

Любой В ответ засмеется. Устало Cl3epHeT самокрутку. , Сухарь на двоих раздеJlИТ. Пехота на марше сутни,

СЦaJIа на :l[ОI!У бьmало, НоРІ шагulf сами.

орога к седыM переtlал:ам,

,орога

-

гпухими

лесами,

орога в рену ны!Jяла

••

де нет ни моста. ни брода, Где мина

осколки

ШВЬІряла

В єамое сеРlце взвода.,

Пех&та моя ..• Пехота . . Поземка neTeJla ма".

Рана от пули сквозная, помирать кеохота В.ІЄТреп!,І у QКQЛИЦ.

..•

А

1:!зрьІВЬІ за полустанном. Чудилось, небі) расколется.

Ногда ~ползают танки,

Перемахнув U БРУСТl\ер. fIерекричав веТРа, Родное. наше.

русское

Рваnо горло Урц,-а-а! .

-... Спиtся

-

ребятам.

Спится. Пусть те КОЛЬІшет земля . ~aCbIrц!Jf маnьчишечьи лица дОбf».IЙ енежен февраля.

Так и остались на"ечно.

С8ященне., чем 'образа -граиJt1ныl.. сеРЬІе цлечи.

ГраНИЦ8М, Границам иавстречу 06раЩіНЬІ rлаза.

... ilеРIІУnИСЬ

они И:!l пох~да.

Отмьmи АОГОЖIU'Ю .ДЬІЛЬ.

nехота МОА, Лехота. Позма . БaJlлада t

6QIJUJ..


,..

' .·стор.

4 · травия:

1979

рок,

'" о І І

)l(Н ТТ"

ВЕ.СІДА НА МІЖНАРОдНІ ТЕМИ .

ucт.lme 88 шмхах ФраJЩ~! JOТ'ЬОЯ радянськІ автамобlJ11

.

СПlВРОБIТНИЦТВО ВІМ'В МИРУ .

в RmtlшнІй скмдmй МіжнароднІй 06-

crrа,новцІ. кми . противники

у бага·тьох

миа взаєморозумlИJНі.

цьоrо можуть бути

також досвLд •

зв'язують

.

пос't'alВках

давні

робітющтм. -

устаткуваRЯ1l

91'11І01.

.JtJIJI

мисЛовост1. При цьому дедаJ11бtJlЬШoro

нагромаджeRкй СРСР 1

ФРЗJНцІєюв галуЗі . eKOHOмI'lHOro

.,

передачІ бере участь голо.­ ний реда.тор газ~тн еТруД.

поширеиня на.бувають довгострохов1 lе­ ликомЗ>Сштабн.1 КОІНtракти ка компевса· ційній основі.

спів-

досвід . СПРИЙНЯТИЙ піз-

Суботlн.

12.00 Концерт .окально - І.стру­ MeHTaJlbHOfO ансамблю пІд

т·радиційНі узи дружби. . 3 .червневих днів 1966 року. кми президент Фран~узькоr ' Реmryбл}к;! де Голль пo6yJ!aв з

Ніше · й іНШими краТками. Перетворення ФранціІ уп~.с.7!ЯВОЄИНlроки в п'яту проМИСЛіову державу СВ!ТУ. яка . залишила

ЗІ • .Щ!де свЩ ВіДЛіК процес європейсько! розря.Дки .. який поширився потім і на d'нші континеl{ТИ~ ВІдтоді керlJВlники двох кра;н зустрlч'ались не раз. НиніШНЯ зу-

ПОЄДlНаИJНlз пporoлошеиИІМ де Голлем незалежним ЗОВНіШНЬОПОлIТИi'JВИМ кур. сом. дали Ій змогурозгоркути великомаюштабне еКОНОМічне СПї'вробітющтво з

мdчного. npoмислoвorо і теXНlчногоCnів­ роБІтництва між СРСР і ФpaЮtією ва · перl.0Д до 1990 року.

дентомВ. ЖІскар д'Ес.теном - це дес.ята радянсько-французька зустріч на вайвищому РіВН!. · . Ось уже друге дес.ятир!ч-

Про це свtцчить.;зокРема.тоЙ факт. ЩО З 1966!ІО 1977 PjK обсJ'a' франкора,дяиськоІ торгІВЛі · збіJlЬЩИВСJt майже

д'Естена, його переговори 11 ним с.екретарем ЦК кпре.

офіфЙНИМ . вJi3итом У РадяаськОІМУ Сою-

далеко позаду . себе

стр1ч товаРИШа Л. І. Брежнєва 3 презн-

Дальшому рос3.8итхов1 . Д~OC'fOроин1х еRономічних зв'язків сприятиме дoвro­

ВеликобритаНіЮ. в

c-rрокова

в

сами. орієнтир яких мир І розрядка, Вани ',внесли наЙваЖ.'lивІШИЙ .. вклад у підrотовку зarаJlЬноєвропе1k},коІ нара-

разі1l. ,

10

.

Презид!У ВерЖ>вно! Ра.:хи

•..

ди •. сприялн укладен,ню ЦlлоУ сері! дво-

. не

тLльки, природикй газ. Rа,фтonрод~кти.

довгочасну базу.

,

1964

нів. А СЮЛЬJ:(И їх було за вчорашнІх

року.

27

ШИН

життя ;

одинадцяти- мати.

гогічного· стажу.

. життя.

А

через

Мов· рідна рєв.

Наталя

тамуюЧи · біль . У гордlстю

трид:цяrь ТР.И роки педа· клаС1іикІв полинули у вир серці.

18.50 19.50

відпускала

~Bolx цього

ОJlilrп1йCЬКJIЙ

дивиться

.

.

вчительки;

К08.

іно-

усміхнена

молода д~ею. як . І в перший piK:a~єI , педаго-

1

гічноlроботи. А розпочинала

вона

...

.

.

до

. . KoJI~г.

буває

на

СВSlчуеТЬСIІ.

16.40 св · дружБІ. щаетl 118 ttaeMO'. Концерт. 18.10 сСторlRКИ творчо с

Іх

ва.

19; 15 19.45

домІ

Цаталі лею вчитеЛЬ}(4.

телІв . украІнської мЬви та ІванІвни до п'ятоУ ранку

літератури.

паралельна ке єтихали розмови;

самосТійна робота за ву-

зlвською ПРОГРаМОю І

диплом

-

'

лова

п1с.rIя

зак!Ичення ІванІвка '

кІв нІ

керівником ме-

Ії перші.ви~о,аіщі дав- довlр'я ми виправд1j.ЛИ..

Уже тепер. 1С0Аи до · Олія.

Залишаеться

ще

випробу­

Аа nредС7;авл~li.iIiJ· зразок у

Факул,t/ТЄТ.1Щедро

та линуть до .чительки. БІгають сльози. Бо жце Ниrвс.ь~оrо

проростають виробниитво. _до OAiM1tiaau

б

конуючи

вn:ам'яті розмови з ними. в·язок.

службовий

ль,отчик

М

обо- ричних

акси- ПРИRдади

Як riриємно одержува- менко трагІчно загинув.

ти tXHi лис'1'И! Читаєш ре-

подій

чення. написанІ знайомим бувся

у Броварській се- ньо!ученнці.коли на· по-

за · рекордниа . crpйIC _

місяця,.

.

В. ТЕПЛЮК,

почерRом. Летять листи-";' редній школі М. 7 1974 розІ школи бачить свою 1 від молодих солдатів. 1 року. І· знову.. Іх було · улюблену вчиrеJ,1ЬКУ.

На кіноекранах в ТРАВНІ КIHOTEl\TP

.ПРОМЕТЕП.

Великий зал

4-6. ·Останиій поцілуиок (фран15 ОО . ція). Сеанси: 11- О О. 13-ОО . 17-00. 19~10.21-00. 7-9. На

новому місці (.«Мос-· фільм.) . Сеанс",: 11-00. ІЗ-ОО. 15-00.

17"00.19-10 .. 21-00. 10_13 .

повериеИИJI . Робін

(США) . .Сеанси:

l1-UO. •• 19-10. 21-00. 1"'00 і Малий зал

ІЗ-ОО. 15~OO,

(кіностудІя

Ім..

О.

С. еа.кси: . 1.1.00.

Довженка).

Сеанси: 11-00, 13-00. 15-00. 17-00. 19"10. 21 с ОО.

ція). Сеанси: lJ-ОО, О 9 О 21 ОО 17-0, 1 - U. _. .

сryдеиrка факультету журналІстикв КДУ.

І

еНОВДЯ жизнь. - орган

f;pOllapCK"r"

""рКо....

КОІІМУНИСТИЧ~СКОЙ партни УкраинЬІ. ГОР04ен"го н раАонното

Соеета иародныx д.пута~· Кне"си"А области, Газета ВblХОдИТ ва украинском ВЗblке. ~.."...., І"

Індекс

61964.

"#.,,.., .. ., ,...".,.." - ,.

Броварська

друкарня

13~ОО ..

(Фрая-

lі5-{Ю,

І .

.

41#..#.1

25.'51120.11.. 5ро"·' , , , . р" п, аул. KHi"e~ ••, 1114.

",...r"''''''''''~.:t''W:-~

nРОЙШОIJ. як

............. ~

БроварськІй СПМК-580 TpecV .Укрелеватор, МJlВНмоитаж.

rроnічні4 · мuгі, reрмічні на­

nИСТIВ

вантажеНItJt.

НА ПОСТІПНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ:

3РОБАено фа.

nистмеmкввця КЄА і:SQАюміН{ЄiJого СnАасо BeJIRКoI Димеркв. JD(ВЙ ву, а rакож . нгржавіючоі скаРЖВ8СJl Ва ПОРЯДОК хромованої · craAI. Цікава зМ1ки балонів 1з зкрапле- кольорова га.ма: . чаша IJ

Інженер групи пlдrотов­ кв, завідуючий підсоБНИlll виробництвом, lиженери­

На

вИм газом, вІдповlдае иа-

чоиструкторн,

. управліRJIJI

газового. золота. захисниа

сарі·монтажники, електрозварники. сантехнІки,

екран _

. г.. о~по Д а рств а Л. Ф • Пожи- сріБАЯСТЩ1. • .к.орnус ірукояr-

тиляційиикн

вlлов;

встанов- ка nоФаРб~lJаНі. матовою емаААЮ CIJ тла:с' го 'б лено. що тов. Хомичу В . І. .~ . -ІРО В ;РІ и,своєчасно замінили ба_JАястого. вІ ТІНКУ. з овж

.

СІЙСЬКОЮ

."

відсутність· "іД lЗ-" О .

о огн·

. 1· д рі

. У об

весВJIИИЙ'

І

мовою:

д 1980

«Москва.

.ф »' . . . . а.кгл KpaCUlJut2, :sручний, .. . .

ли1.fftиаа-

(святково

.

ЯЗКІВ слюсаря тов,· . . . Зуба І. Т., якого . адмінІ- \ пи, і О фР03Рйбляла. O.ilIMartril-

во..

Н

едо.п1к

попере_I~К~ такел, АЄНІнгра ець

внправле-

.

. учиlt. (фОТОХРОllіка ТАРС. . РАТАУ).

. ТЕЛЕФОНИ: редакт"ра

-"';"'~"""'''''';.#. '-''''''''''''''' ...,....,..,.....,.....,.....~.....,.~.,...."..#,

АдмІнkтрацlя. ДирекцІя. партІіlна І проф· "рганізацlї рад­

спілкова

госпу .Бобриц~.иА. вислов­ люють глибоке спlвчутт. ГОJl'1ВНОМУ

агроному ,.08. Мlщенку І. І. з ПРИ80ДУ смертІ його матерІ

rднни

І

ГРИГОРІВНИ.

,., І' "'JI>" ,. Г. азет. 'ИХ"jlИТ.

#

у: eIBT"Df1k. cep~дy. п ЯТН"!lЮ І субоry.

• .с;, . . . • 00"4'

lJOJlіrpафіі і книжкової торгівлі, ВУ'" КвІвсьп, ~54.

3- в

121, 3.

......... ,.#..,...... ,

- 19·3·82: SІСТУПНН><. peJl8~T. "р • . -. .19'4'47; .lдпо.IД'Л~RОГО ceKpetap •••IДZllлу сlльсьного гоеподеРСТ"I. воресп".. . . 118fTI lІ'сце"ото радlомnвлеиня 19·3·1А: вІддІлІ. ПРОlІlсло,остl. маеоаоТ роботи. фотокореспоидент. - .. 19+~1. .

Київського облуправління в cnраilах 8ИJ1аіИИЦТI,

(всі

дівно!.

OuOB

.. дпа.

слюсарl · веи­

..

16,

пер од нед росов c~e! легкиа. вlдиошеИНJI дО СВОІХ \ . . . . . . Il' • j НазItlМКУ: кеРІвник цу_

стРація радгоспу

СЛЮ­

газо­ слюсарІ­

Наша адреса: м . Брова­ ри. вул Машинобудівна. СПМІ{-580. Ухати ав­ тобусами .N2 6 до зупинки ({ТОРГ'vIаш. 1 ЙТИ до кінця вул. МаШИН06у­

локи із зкраплеиим газом K~pnyca JlатуНlШй. напис ро-

.

також

розрядів).

• ПеревІркою

ноі

а

електромонтажники.

.

чащ.кик Броварськ о r о n'яrьма олімnі4сымuu кЇАьмlЖРIlЙОНИОГО виробиичо- чями, що 'lJінчаlJ факt.A, _ го

Редактор Н. ФЕДЯп.

Є.

ниа потік, якиtl буsаlJ при

."- 4J&.,"""',, , "-'"., ..,4# .....,......."' ........"........, ......".....,,~# ,..-.J//!I'~"'"

нАШ А А.I1'PE~A:

2,5

кажуть, вогонь l воду: вітер урагаІІноі сиАи, IJOaJ«-

сnrДАМИ НЕНАДРУНОВАНИХ

ч:ерез

9, 10. Розклад на . піСJIJlзавтра (.БілорусФільм,,), Сеа:нс,,: . 11-00. 13-00. 15·00, 17-00. 19:00. 21-00. ' 11-13. КОНИК (кіностудія ІмеН! М. Горького). Сеанси: 11-UO. 13-00, 15-00, 17-00. ·19-00; 21-00.

,.". -~''''''''#-.I #.#oo.#''''~'~''''''.I ,.~,..,."....,...."..#., ·

ІЗ-ОО.

1~-00. 17-00. 19·00. 21-00;·

7, &. Остан~ій ~cjділунок

4. Чужа (сЛеНфIЛЬМ •. ). Сеанси: 11-00. ІЗ-ОО. 15-00,17-00; 19-10, 21-00. 5. 6. За п'JЦьсекуид до катастро-

фв

Кінотеатр ім. Т. Г. Шевчеика 4~6. Не . випускай 'із П17ЛЯЗОРУ

Гуда . (Фраиція);

журнал.

sиnробному

стендіфаКЄА

e!!!~!!!!!!!!!e~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!==-"--~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-88!!!!!!!!!~!!_-----~----"-t--------.!!!~

7, . 8. Обман (Литва) . . Сеанси: 11-00, ІЗ-ОО. 15-00: 17-00. 19-10. 21-00. 9. В бій Ідуть mшIе сстарикs. (хlиостудія L". О. Довженка).· Сеакси: 11-00. 13.00. 15~OO. · 17-00. 19-10. 21-00. б и1 . 10. 11 . · СвІдоцтво про Ід сть (Одеська кІностудія)~ Сеанси: 11-00. 13-00. 15-.00 .. 17-00. 19;10,2~-OO. 12, 13. Г.иіздо Са. ламаВдр· (Pl.MYніЯ, Японія). Сеанси: 11"00. 1 -оо, 15-00. 19-10. 21-00:

На .

нlмець.оТ

Те4еФI.'t.М сДва .anIT8H.... сЮrуб кlиоподорожеЙ •• Кубок СРС Р з хокею: nf.· фІнал. 2 І З перlодн. 20.10 Вечірня казка. 20.25 еМузичне жнття.. ТМе<

ками - ленін.гра CbKuми іняка все своє життя відда- женерамu. які створи.ilи пер.

ot{j колиш-

та

М08.

ЗaJI. учати В('Jиа. вчителька, людина.

лІтератури. І якою радіс- вІ на землі

телефіЛЬ.

18.45 18.00 19.00

Із . художиьо! ла найблагороднішій с.пра~ шу дОСАідну модеАЬ факела

11 останній випуск вlД- тю свІтятьс.я

заlllнчен­

ОБЛАСТЬ

док.

антлlАськоТ'

педіНСТИТУТУ. зерна знань посіянІ На- буде вuгOTOвMHO маilже мов · до матері. повідаrи були останні слова. що Ух в~деУIWКИ ІсхорГі' У ..ч,т- талею ІванІв'ною у чистих 5000 коnі4. · про . сво! . радоЩі t · турбо- вона- чу . ла від свого учня. вертому масІ. Пам'ятає . Усі примхи негоди БУАи добру пораду своє! вчи- дитячих серцях... І про,.:> ти. В·Сіх в·ис· лухає, усім стує цією широкою нивою враховані аого . . д вuнахшни, Д асть пораду . А ноч.ами 15 травия 1976 року, ви· телькн· - до показу 1стоне ·спатиме. пере ираючи

НА

мів.

1tp~. робочо! групи по атеста- більше року, всі

заОЧИCl.навчається ,на 'Іс- міськвно.

...Наочl вчительни на- торичному .

По

Новини.

10.30 .Шахо"а школа •• 11.30 .Докум.нта.1ьниil е.раи:о. 12.35 Конце,т . 12.50 • РаДЯНСЬК8 образотворче мистецтво •. 13.20 .Ширше коло •• 14.50 До ... фІльм еВеликиА по..виr •• 15.05 Екран студ,нта - ааочнн­ ка. І І 2, курсн. ЛекцlТ а

'Уже після вlйяи Наталя JlО!.ВИ цк 1І ..,ато докла- Часt:ClАОМ,ІІИ'" Иаtащ цІ! вчителІв. А З початку lJання O.ili.мnidctJKDto вогню ІванІвна Зі1ЮНЧИJJа І\и!в- ли з-усиль, щоб мп були Іваflll!ulвlnl~а'tИ W" иа цьоrороку - вона член закінчено. Xo.tcici.IJ; no nрuаський педагQГіЧНИЙ. хорошими людьми. Ваше рoбt?:r'. 1I0помаг~тн. Т'9ня методично! ради при манню фр,JCгАа peKrJMeHaYlJa-

но вже стали ДОРОСJIИМИ.

газету..

Програма

10.00

вчителів

вІдтоді; а їй І досі вчу- вожатоlO у мlеьRiйоеред· украУнськоІ мови та лlте-

інституту. сименка: .Наталю Іванів- на.С,У.МJIІни&" _. ~

У

-

ПрОГРАМА

ЧеРНіr!ВСЬКОГО ваються слова ПеТр'а Мак- нІй школІ ом 7. Старан- ратуР!І мІста 1 секретарем піади-80

учитмьськоrо.

ВИСТ'8.

еЧа"". Художнill фІл .... • Сто р ....

21.35

діл · народноІ освіти. Тр

працюs. С'1'арщою тодоб'єднання

Продо"жеННА

.21.00

ІІ учениця ТОНJI Будl- РОКИ" працювала НатаЛJJ

П'ятий рік уже минає школи

камера ••

еАктуальна

с Царева наречена». 20.45 е На добраніч. дІти І ••

ними сама. XO~HY годину ... А потІм У уважно .стежить за. хх до-. ДОПОМОГОЮ І міс.ькиЙ від-

Потім ...-·річні курси учи- затишному

1:0.

Любомир Дмитерко. М. А. РимськИЙ· KopraJ[o •• е Царева наречена.. Виста.

ку після закінчення се- забlг.J1И до класу 1 розеі- ми. ради, вказу!:: на недоліки, редиьоІ . школи. Навчала · лися ' на своІх ·· місцях. РозлетlJIИсIt · птаЦ.ІеНJI~ радіє успіхам. своїх першокласників 1 І вчителька розпочала ви- тами ІІ виковаиці. ' Та Звертається до не'! за

з

зро. Т

17.25

школІ · ' Остерського . райо- · раТни .. ГаJtасливоlO юрбою вічно заJtиіпатнсЯмоJtоди- уроЩ. дає меТQдичнl по­

зростала

Концерт а творІв М. Леов­

е В строю 8Д8НОМУ.. 60рІччю культурного шефетва над 3броАинмн СнлаМИ-nРН-4

порнває. ·Часто приходить

сільськІй

День пресн:о, професІю.,

14.35

женому вІдпочинку. Та зв'язюв іЗ школою не

.. . . .

sa

товича.

Наталя Іванівна на заслу-

В .ЧИ · ТЕЛ . '. Ь ..Н А

-

МайбутнІ полlrpафlcтн.

14.05

. з . ж.иттям.щоб го серед своІх товаришів. . СЛАВНІ люд · И ТВОІ БРОВАРЩ·'ИНО- вчорашнього воІна. . ' Ось уже п'ятий р!к

Така ж еиер-

Вlт­ е22

1941.,

12.S0еСЬОГ-ОАнl 13.05 сГолосую

не ВТОМЛIQЄТЬСЯ у повсяк- рідно! школи з усієІ 'Ук- - в н.огу r1йиа'•. весела.

СУРО'llllета

еЧас ••. еНад, шнроким Днlпром:о. ПІснІ народного артиста СРСР .0МПОЗlІТора П. МаІ­ бороди. (КвТ,,). По аа.lв­ .еltнl - ·новини. ПРОГРАМА УТ 10.00 НОВНАИ. 10.15 .Молодl ,1..11_ 1І0000ОJlИ.Х-, Концерт. 11.15 сНа ,0ловиlА 8ис,<аацl рес. публіки.. Репорт... • ВДНГ УРСР. 11.45 Спlва8 ЛІлІ. Гаврнлев-

Минають . . роки .. Дорос- літ. що промчалися. мов ми. см1JI.JIВИ~И. 'Н.е 'шукати земних мов. скромного,. JI1іцають УІ. вихованці. · Та гірСЬКі. ріки, злетілися до легких доріг·. завжди ·Йти . ерудованого, авторитетно­

денних . тур(5отах . .серце

Хачатур_н.

21.00 21.35

ка

Інституту

т.арнн.

ЧССР,

•••

черан..

дорослоrо хлопця,

десять дітей, радила бути чесни- студента

С81тІ

А.

Т08арись.а зБІрна

футболу:

зБІрна

Кіноепопе. eBeJlAKB чизн.н... ФI .. ь.. '-І.

вур'ср

. ФАКЕЛ

з

-

20.10

в ОЛІМПІПСЬКИП

Іванівна з

У

поем.

-----!!-!!-!!-!!!-=-!!!!!!!!!!!!!-!!-!!!-=="9!і.-!!!.!!-!!_~ .!!.=,.!!!!!!!!

ЛАГІДНІ очі НаТЗJIі вІд цоважнихлlкар1в та двадцять сlм.Д~адцять За сморальиою підІванівни Григоренко ви- інженерів... ' сім юних сер.tlець. що по- тримкою. завжди прихо­ ПРОМіНЮЮТЬ стільки тепОсобливо пригадуєтьс.я рнвалися до нових вер- дить до неІ Сашко Дика­ ла. коли згадує своїх -уч- вИПУСК

(ТАРС) •

МУ.llьтфl.llЬМИ. Життя науки. МІжнародна

СРСР

СРСР Л.. І.

-----.....

5аРАзамаШ81-

сздоров· •••

ауетрlч

Генераль­ • Головою ·

В. СЄРОВ.

Р.

ЛОТО-.

15.1& 18.00 16.30 17.00

відlНОСИJНах між двома Кра1нами.· .ПО­ ставлять ц:і відносини на ще міцнішу ·

та lнщу с.ИРОВIfRУ. а й иа~СКJlаднІШі вер. стати. машини Tal.нml · товари. ДедалІ

~~----------"',!--..:!~--"-"="!!;!"----=e:!!!!!!!!!~!!------

екоио­

Брежнєвим. підписані в xoiti візиту важ­ ливі документи · иамітять . новІрубе$1 у

Франко - радЯ1fCЬКЄ. екоиоМі1чне спіВробітництво.. вигІдне '~M сторонам. Франц!я одержує З Ра.дян.ського · Союзу

.сторонніх угод мі!Ж· соціаЛ1СТИЧНJlМИ І ка.іІіта.1li1стичнlWИ країнами . ЄВРОZЩ.

програма поглиблEtннJt

керуванням .ІІІ.

11.15 Поезl. молодих. 13.00 Кубок СРСР 3 хокею. ПII­ фіlt8А. В переР81 сспорт.

ОфіlЦЬйннй робoч:и1t віЗИт. У кашу Кра­ Іну преЗlfдента Фраицll В. · Жіскар

нашою краІиою.

'VI н.ашіRраІни йдуть паралельнИlМИ КУР-

8.00 8.40 9.05 9.30 B.c~aB.a Буратlно. 10.00 Дл. вас. батьки. 10.30 • Ради І .итт ••. 11.00 еРанкова пошта •• I1.ЗО СьогоднІ Деьь прес •. 8 .

Ra.N.АЗу. пе­

харчово!. лісово! та інших гаnyGей про. .

Величезне міжнародне ЗJlачєння мав

радянсько-фраицузь-

хі· вІдносини. СРСР 1 Франц.!ю

руть учаоть у будt.вНlЩт~1

ТРАВНЯ

ПРОГРДМА ЦТ сЧас •• ГІмнастика. Р. Шумаи. еКарна.ал ••

реобладна.нні МосковськОІГО й lжевськorо заоодm малолітражних автом061Л18, у

веобороnmй процес.

прикладом

СУ50ТА.

У свою черry фра.нцуаыrt фlРИ бе­

важЛИВИХ ' мІжнародних пи-

зитивний вплив, на Р03ВИТО1<под.lЙ У свl. тІ. сприяти перетворенщо розрядки в

с.пLвробітництвІ

Яскравим

ЕКРАН

стами.

таннях дає Ім можливість справляти по-

зад. ОСобливоІЦіННОСТі набувають такІ .відносини Між кр.Інами. які · груитують-

ГОЛУБИЙ

PlrADЦJtI тро­

тори. В иlIcтl kсуаJ4вже третій рЖ., цює JiaЙбlJIЬШИЙ ва· ЗахоА1 r1дp&tJt1-..А прес, збудокиий pa.дIDiCII~ с:пед~­

Бли3ькlCrь або3бlr П03ІЩі:lt · обох краІи

миру нама-

rают.ься повернутн процес розрядки на-

і ' добросусідствІ.

сНива •• а иа ПOJlJll -

syeтрlЧJ.­

cJ1aJ(:a. 1 .

f

Обсяг 0.5 форм.ry rазеТIІ сПрав.а:о.

_...,~ ... ,.. _ , . " .

Зам.

.

_.

2546-11.320.

70 номер 1979 рік  
70 номер 1979 рік  

70 номер 1979 рік

Advertisement