Page 1

ПРОЛЕТАРІ, ВСІХ КРАІН,

ЗАВТРА

ЄДНАЛТЕСЯІ

Но

---

ДЕНЬ ХІМІНА

70 (3378) СУБОТА

27 ТРАВНЯ

1972 р. Ціна 2 коп.

РІК ВИДАННЯ ЗЗ-Й

ирг АН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ, МІСЬКОІ І РАИОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ

ТРУДЯЩИХ КИlВСЬКОI ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕНІІЯ про

Пленум

Центрального

Комуністичної

радинського

драматурга і

травневого

(1972

обмін партійних

України

На фото: начальник цеху лиття шд тиском

та ливарниця Л. Баранова.

р.) Ппенуму ЦН КПРС «Про документів» виступив

В обговоренні доповідІ взипи участь товариші: В. М. ЦИБУЛЬНО - перший секретар Ниївського обкому НП України, І. І. СТРЕЛЬЧЕННО бригадир бригади робітників очисного вибою шах­ тоуправпlнни Н! 5-біс «Трудівське» комбінату «Донецьквугіппи» Донецької обпасті, М. Н. БІ­ ЛИМ - перший секретар Кадіївського міськкому НП України Ворошиповградськоі області, В. Ф. ДОБРИН - перший секретар Івано-Франківського обкому НП України, N. К. ВОРОНА - секретар парткому колгоспу «За мир» Магдалинівського району Дніпропетровської обпасті, І. С. РУД­ НЄВ чпен Вlйськовоі Ради начапьник Політуправпінни Червонопрапорного Чорномор­

громадського

Номпартії України, голови Волинського обпвикон­ На ПОРИАКУ денному Ппенуму: 1. ' Організаційне питанни. 2. Про завданни партійних організацій респуб­ пlки по виконанню постанови травневого (1972 р.) Ппенуму ЦК НПРС «Про обмін партій­

них. документів». У зв' ИЗ ку З призначенним

тов. П. Ю. ШЕ­ ЛЕСТА заступником Гопови Ради Міністрів СРСР Пленум увlпьнив його від обов'изків першого секретари і '1пена ПОПітбюро ЦН НП Украіни.

Ппенум одноголосно обрав тов. В. В. ЩЕР­ БИЦЬНОГО першим секретарем ЦК НП Украіни. Тепло зустрінутий учасниками Пленуму чпен Попітбюро ЦН НПРС, перший секретар ЦН НП України тов. В. В. ЩЕРБИЦЬНИЙ виступив

Просторий

нуль тури заводу ки

рення Союзу РСР. Двадцять три

ЛОЮ Філіr!Повим.

ву,

демонструвалн

Внконуючи ріlllення ХХІV з'їзду КПРС. йдучи назу­ стріч славній даті 50-річчю утворення СРСР, радян­ ські прикордонники день у день нарощують свої успіхи в бойовій і політичній підrотовці, у зміцненні військової дисциплІни.

Нижче пубnікується коротка замітка про воїнів Чер­ прикордониоrо

ЗА СИГНА.JIОМ

Ві;вчарну

і

oKpyry.

пуспгв

Собака КИНУВСЯ

ТРИВОГИ

жант

Опівночі пролунали різні те-І

ледве

Особливо

її

по

сліду.

Сер-

за

ним.

У цей час недалено ніс служ­

лефоннІ гудки. Чергов~~ по за- БУ, інший ,прикордонний наряд, ставІ

сержант

ГеннадlИ

Воло-

жинов КИНУВСЯ до апарата. Три-

u

u

очолювания єфреитором Мико-

ня про

ри «шан гвіни»

бойові

друзі

Солдат

з

наряди,

готові

непрошеному

вдивлявся

прислухаlВСЯ

в

до

темря­

кожного

шурхоту.

І

раптом десь

осторонь почу­

. контроль

'

ножну

ділянну,

мчить

вздовж

, водок,

натягаючи

-

Стійl

нриннув

танном

Руни

вгору!

цього

разу , не

Єфрейтор

заТRО'()

постріл, який

гучною

вдалині.

Порушник

Через

кілька

ставили

на

рвонув

Пролунав по­

відбився

безвихідність

і

підкорився.

автомата.

луною

десь

зрозумів

свого ' становища.

хвилин

його

а

Юні

«Крижачок.

-

порушник

Філlппов

польку

галявині»,

дитячим сектором будинку культури.

ВітаJlЬНИЙ JlИСТ

ПОРУШНИіК не зупинився. Зно­ але

виконав

зав.

ву пролунав владний наказ при­ кордонника,

прочитала ВІРШ

В. ПРИХОДЬКО,

ФІлі,rиюв.

до­

заставу.

Підполковник

І. RУРОЛЕНКО:

31 ла

рік тому на околиці се­ Калинівки ТОЧИЛИСЯ за­

пеклі бої між воїнами 227 полку військ НКВС і фаши­ стськими полчищами, які на­ магалися

з

сходу

переправи через Дніпро. На узліссі височить обелІск, установлений на честь ра-

дянських бійців, які загинуЛИ В нерівній битві.

УчнІ КалиНіВСЬ'НОЇ восьми-

річної школи СВЯТО шанують пам'ять воїнів. БІля підніжжя монумента

ливу

увагу

'зосередили

благоустрою шляхового

села.

на

Силами

управління

спо­

руджуються два майданчики

500

площею рів

для

квадратних мет­

стоянки

ведуться

автомашин,

роботи по доведен­

ню шляху через село до пер­

шого класу. Із запланованих 9 кілометріlВ тротуа'ріВ уже прокладено ,два Ііілометри. Постаlвлено 4 кілометри од­

нотипної огорожі з 9 запла-

НQваних. Замінюється старе вуличне освітлення на нове

t'

- встановлюються залізобе­ тонні стовпи, на ЯlШХ бу­ дуть

обладнані лампи ден­ ного світла. Реконструйовано лі,карню на 50 ліжок. Над їдальнею «Ниянка» буде споруджено другий поверх, де РОЗМіС­

титься готель для !!Е!іїЖДжих. М. ШВЕЦЬ, rолова внконкому сіль­ ськоУ Ради депутатів трудящих.

захопити

-

завжди

свіжі roвіти. Піонерська дру-

жина школи носить ім'я одного Із учасників оборони Героя Радянського' Союзу К В. Новосьолова. З нагоди Дня перемоги і 50"річчя піонерсь:кої органІзації Піонерськ!й дружині від імені ветеранів 227 пол-

КИЯНИ ГОСТІ 3АЗИМЧАН

Минулої неділі багато ро- ~

бітників

ЗазимсЬІЮГО віддІЛ-

на поспішало на літній ест­

радниЙr,tа'Йданчик. В той день до них в гості прибули шефи

-

самодіяльна народ­

на капела бандуристів Пала­

цу КУЛЬТУРИ «Харчовию>. Столична капела під ке­ рівництвом заслуженого дія­ ча мистецтв УРСР Андрія Бобиря виконала піснІ про Комуністичну партІю і Ра­ ДЯНСЬКУ Батьківщину, а та­ нож низкурос!йських, унр а­

.. \ \ А. НОВОХАТ, спІлкн радrоспу імені \ ДHP~KTOP JВколи. Кірова. , ,.~~..,..,.,.~."...,.~..,.q.,.:q,.D"""''''~'''':--~о# ,....., '#w7i.,.,. ~ ку учасник

оборони

Київ-

ських переправ П. Ф. Іванов вручив вітального листа.

під

де

їнських і білоруських пісень.

І. СТЕПАНЕНКО, rолова робіткому проф-

У,КАЗ ПРЕЗИДІІ ВЕРХОВНОІ РАДИ УКРАІНСЬКОІ РСР ПРО СКЛИКАННЯ ВЕРХОВНОІ РАДИ УКРАlНсЬКОI РСР Президія Верховної Ради УкраїНСЬКОї РСР постановляє: Скликати третю сесію Верховної Ради Української Радян­

по­

рветься вперед вівчарка.

ської СоцІалістичної Республіки восьмого скликання

І от у жовтій плямІ, яка ковзає ВІд ліхтаря по обочинІ,

вико­

зачарували гляда­ білоруським народним

чів

людини.

контрольно.,слідо­

Туго

у

опе­

«Шн­

балерини

Микола побачив темний силует

міг з'явитись JЮРУШНИН. Так було І цього разу. Старший групи сержант Во­ лодимир Бояницький швидко' ІВОУСМУГИ.

з

хлопчиків -«Орлятко».

лися важкі крони, а через мить

шлях

взяти

Купрієвича

сонячній

сіль­

'по підготовці до 50-річчя утворення Союзу РСР. Особ­

«Слався.

майстерно

«На

сесії

виконала

«Латвій­

яку

На засіданні

ської Ради депутатів трудя­ щих були обговорені заходи

«Ми Радянсь:кої к'раїНИ піонерИ». Ансамбль дівчаток

ведуть

нордон

перенрити гостю,

,

Семиполки

музика

-

Сусанін. і

натхненням

особливою

жди пІсля такого сигналу­ хай то буде вдень чи вночі, у літню спеку, чи зимову холод­ на

полька.

Хорошіють

були

на акордеоні Людмила Ман­

Геннадій не новачок на заста'Ві. ВІн добре знає, що зав­

поспішають

ЛеНіна.,

Рождественського,

ська

нунда.

-

тепло

паніатор В. Жученно) «Шс­

вогаl На ділянці порушення НОРДОНУ. Треба негайно вжива­ ти заходів . Дорога кожна се­

нечу

показали

сприйняті: у виконанні хору (керівник Л. Ходун, аком­

Він уже знав,

лереджувальний

вперед.

встигав

його

пильністю

чудові морально-бойові якості мужність, відваrу, пиль­ нІсть, безмежну вІдданість справі комунізму.

вонопрапорноrо 3ахідноrо

і

ПОШУ!\.

з честю і rlднІстю викоиували покладенІ на них завдан­ Рад

глядачам.

нанні тріо Сергія Беліса, Валерія Кузьмика і Леоніда Федорчука. Олена Теплю~ з

гу

Країнн

рl:зннх номери

вони

чив свою роботу.

ня. У rарячих боях з ворогами, у трнвожних буднях при­

виконав­

приовяченому 50-річчю утво­

тановська,

Славний бойовий шлях пройшли нашІ прнкордонні війська .. На всіх етапах історії Радянської держави вони

юних

фВ взяли участь У концерті.

що на заставі оголошено триво­

кордонної службн дозорці

чиї хлопчики

яльності. Понад сто

На цьому Пленум ЦН Номпартії Украіни закін­

ДОЗОРЦІ ВІТЧИЗНИ

ДНЕМ

«Торгмаш.

У дитячій художній самоді­

му питанні.

ПРИКОРДОННИКА

за

будинку

1 дівчатка ра,~орту,вали про свої успіхи

області. Пленум одностайно прийнив постанову у цьо­

Ппенум розгпинув друге питанни поридку ден-

иж

.

ДЕНЬ

заповНИЛИ в цей вечір бать­

ського фп оту, О. А. ГРИЦАЙ - - перший секретар Христинівського райкому КП Украіни Черкаськоі

промовою.

зал

.

ФОТО А. Козака.

п рисвлчений , 50-річчю

другий

секретар ЦН НП України тов. І. К. ЛУТАК.

кому Ю. А. Rрощука.

ДО ДНЯ

чотири ДHi~ і здає продукцію з пе>ршоГО пред явлення. Зар.аз вона виготовляє пластмасові шухляди J;tля кухоннимх Г~PH}iYP~B

ного. З доповіддю «Про завданни партійних орга­ нізацій респубпіки по виконанню постанови

дlича О. Є. Норнlйчука і чпена Ревізійної комісії

з

Комітету

партії

25 травни 1972 року відбувси Ппенум Цент­ рапьного Комітету Номуністичної партії України. Учасники Ппенуму хвипиною мовчанни вша­ нувапи пам' ить померпих чпена ЦН НПРС і ЦК НП України, Гопови Верховної Ради УРСР, ви­ датного

,, з перших на заводі пластмас перейшла на обслуговування т,рьох ливарних машин каНДllдат У чле~1I КПРС Любои Баранова. Тепер ,вона працює під деВі'ЗОМ «П ;lТиденку за

1972

яс­

8

червня

року в м. Києві.

елі­

Голова Президії ВерховJЮЇ Ради Українськоі РСР

Ну, друже, тепер твоя черга. Не підведи! Володи­

Секретар Президії B~XOBHOЇ Ради YKpaїHCbll:oi РСР Я. КОЛОТУХА.

но

визначився

ланцюжок

.ців.

О. ЛЯШКО.

-

мир

ласкаво

поплескав

по

шиї

В дозорі.

Фото Л. Кога,на.

(Фото~рон,ііКа РАТАУ).


НА ПІДНЕСЕННІ Своє традиційне свято бітники та

День хіміка

-

ду пластмас

зустрічають на

нова, Галина Довгалюк, Ніна Мельник, Олександ­

ро­

-

інженерно-технічні працівники

ра Форостенко, ;~iHaїдa Бохорова та інші.

заво­

Шдьше 7ОО робішиків носять почесне звання ударника комуністичної праці. А цехи екструзLЇ,

ударній трудовій

в а "ті, ПРllrвяченій CJaBHoMY ювілею 50-річчю РВtJjJf'ННЯ l'ОЮ;JУ РСР. ДиректиВ"ами ХХІУ з'їзду кН1'С на дев ' я ту п'ятирічк}' передбачено збіль­ шити

ВИПУСК

пдастичних мас прибдизно

експериментальний та центральна заводська ла­

бораторія

у два

удо с тоєні

звання колективів

комуніс­

тичної праці.

рази, Ilодіпшити якість пластичних мас і виробів 3 НІІ", дове сти на кінець п'ятирічки питому ва­ гу виробництва термопдастів в загальному обся­ зі випуску до 40-43 процентів.

3магаючись за дострокове виконання завдань другого року п' ятирічки, колектив заводу до­

підви­

бився відрадних )'СПlХIВ. Чотиримісячний план по реадізації готової продукції виконано на 101,2 процента, а по виробництву товарів куль­ турно-побутового призначення на 102,4 про­

щення матеріального і культурного рівня життя

цента. Найбільший вклад у дострокове виконан­

трудящих нашої

ня державних завдань внесли колективи цехів скатертей (начальник І. К. Токар), лиття під тиском (М. т. Лиж(}в) та екструзії В. П. Рож­ ко). Дотримуючись суворого режиму економії, робітники зекономили сировини і матеріалів на суму більше 10 тисяч карбованців. Найкращих успіхів у цьому досягли робітники В. Ф. Щерби­ на, В. І. 3вягіІ'Іцев, А. І. Сухорукова, С. К. Ро­

ці завдання спрямовані на розв'язання голов­ ного завдання

п ' ятирічки

значного

-

країни.

Глибоко

усвідомивши

ведич накреслень Комуністичної партії, наші тру­ дівники роблять все для того, щоб внести і свій вагомий вклад у дострокове їх виконання. ПРОТЯГО~l шес~ років свого існування наш завод перетворено в одне із великих підприємств хімічної

проми словості,

продукція ,якого вико­

ристовується у різних гадузях народного госпо­

дарства. Вироби із п л астмас технічними даними не

за

своїми фізико­

мадін та десятки інших. Лідний Вlишд У виконання виробничих завдань

тільки не поступаються

вносить заводська комсомолія, в рядах якої близько 500 чоловік . 7 комсомольсько-молодіж­

перед виробами з метаду , але в деякій мірі ма­ ють

над

ними

перевагу.

:Jапроваджуючи досягнення науки і техніки, вдосконаllЮЮЧИ те"нологіювиробництва, наш ко­ лектив :J року в рік виходить на нові рубежі . До­ сить скюати, що тепер випускаємо близько 400 найменувань виробів промислового призначення і Б J1И З ЬКО 50 культурно-побутових товарів. В порівнянні 3 1966 роком перероблення пластмас ;JРОСЛО майже у сім разів, а реалізація готової продукції абільшилась в одинадцять разів. Про~

них бригад і змін в цьому році випустили над­

пданової продукції на 7 тисяч карбованців і зе­ кономили сировини та матеріалів на 2 тисячі карбованців. Серед правофлангових комсо­ мольсько-молодіжні зміни, якими керують кому­

ніст Конон Андрійович Вітер та ~Іарія Федорівна

Щетиніна. Борючись за підвищення продуктивності пра­ ці, ми не :забуваємо про високу якість продукції. Робітники дали слово здавати 98 процентів про­ дукції з першого пред' явлення. Слово не розхо­

дукція 3 нашою маркою відома далеко за межа­

М!! ~'I(Р<llни. Так, Ішприклад, різнобарвні скатерті

диться з ділом. ;За чотири місяці завод не одержав жодної рекламації. Завдяки піклуванню Комуністичної партії і

відправляємо у Ленінград, (,;вердловськ та бага­ то

інших

нову

міст Російської

плівку

та

Федерації,

пластмасові

труби

поліетиле­ замовляють

Р адян с ького

бі;lьші с 'l'Ь братніх республік. ~ роаВИТКО~1 заводу виріс,

уряду

промисловості

змужнів наш ко- .

лектив. Ного авангардом є партійна організація

.

про

на

.

....

ТРУДІВНИКІВ

нашому

ХІМІЧНОl

підприємстві

весь

Хто б не завітав з праІіівникїВ с!ль~ьких Ра,д депутатів

вlіТОК соціально-культурного будівництва в ра(юні, відвідувачі зав­ :жди АЮЖУТЬ ознайОмитися з примірниАІи /fланами .РОботи виконко­ А/ів сільських Рад, постійних КО.ltісіЙ, новинками ЛІтератури

г/а/ зліва) дає консультацію секретарю і голові виконкому

KiJНKOHIY Погре6ської сільської Ради І, М. НЕГОДІ та голові викон­

КС'АІУ Завориl/ЬКОЇ сільської Ради П. І. ДОБРЕЛІ.

Фото В. Полотняка.

ЧЕКА€МО НОВИХ ЧИТАЧІВ Бібліотена і ннига міцно вхо­ дять

в

життя

радянсьних

-

ни будівнина номуні'зму. Турбота про нультурний рІвень НЩІІОГО народу, про підвищення

ідейно-виховної ролі бібліотен- завжди в центрі уваги. Для

трудящих

нрита

міська

пресytJальниця, ударниця комуністичної праці, ко-

бір.

муніСТl\а Ніла Олексіlвна

чому комбінаті. Щороку 100-120 чоловік зміцках відпочинку.

У

найближчі

збудовано

роки

2-3

буде

ще два житлові будинки на 190 і 210 квартир, середня школа та піонерський та-

Коваленко, робітники

робництва

навчаються у вузах і

технікумах.

масиві

на

7.

її поки що

на

запиту читачів.

робота

задоволення

З січня

1972

фонди

зануплено 797 книг· Особлива

увага при номплектуванні нада-

для

освіти,

для учнів

9-10

системи

програмної

нласів, студен-

тів, формується танож · довідновий відділ.

і

збереженні

фонду велина допомога громад-

сьносТі. Відзначаються

антиві-

велика технічна бібліотека. За

останні РОI\И

чоловік отримали дипломи ін-

ко, А. Ф. Федешов, В. Б. Сахно.

женера, техніка та економіста.

ла Рудіна, сестри Віляєви, Фіш-

Постанова ЦК КПРС

художньої самодіяльності . Різними спортивними

Ноньнов. Чимало книг подару-

ентузіазму викликала

Чимало уваги приділяється розвиткові спорту,

організації соціалістичного змагання». Ще з ми-

секціями охоплено сотні виробничників. В гурт-

Щ',10ГО року широкого

ках самодіяльних митців бере участь

розмаху набрав рух за

обслуговування двох і трьох верстатів та вико-

,.

нання

завдання п яти дНІВ

-

за чотири.

тел ів сценічного мистецтва .

ТР"

ак,

аДIСНО ЗУС:ГРlчаюч,И

у цеху JІИТТЯ під тиском на обслуговування двох і трьох автоматів перейшло 30 процентів робітників, а в пресовому 40. Ініціаторами

цього патріотичного виробничники

руху ВИСТУПИJlИ

Араксія · Марченко,

Д

що працює і вчиться.

ень ХІМІКа, наш колек-

І . ЛОПАТІ Н,

директор заводу пластмас.

Це тані,

нови,

Любов

Рубцова,

вали

читачам

І. С. Юрченко,

І.

Ф.

Юрій

Линник,

СJIОВНИК Це

форма

суспільн о

r

зв'язну мІж людьми в проце­ сі

спільної

праці .

Вона

ви­

Носієм соціалістичної , дис­ ципліни Інлас

магає, насамперед , свідомого

ставлення до працІ, висоної організованостІ, підкорення вс<іх працюючих загальному розпоряднові і єдиному не­

рівництву на вироБНИЦТВі. у процесі соціалІстичного буді,вництва снлались нові суспільні відносини між людьми. Суть їх полягає у спіВдРужності і взаємОідОПО­

в цехах підприЄАІства

«Шкода»

мозі вільних від енсплуатаЦії

у Пльзені складається устаткуван­ ня для гігантського прокатного

трудІвнинів. Завоювання ре­ волюції, відзначав В. І . Ле­ нін, слід занріпити В ТРИВКі форми повсякденної трудо­

стана який

«Кварто-3600 ;у будуєть ся

Радянського

ЦЬКОнlУ

за

Союзу

КОАlбінаті,

(на

фото),

заАlОвленняAt

на

Віткови­

«Кварто-3600»,

вага якого дося гає де сятки тисяч тонн, називають у Ч е хословаччи­ ні «замовлеННЯА! століття», (Фотохроніка ТАРС).

о

2

стор.

О

« ...

вої дисципліни.

Це

-

най­

трудн,іше, але й найвдячніше завдання,

бо

тільни

розв'я­

зання його дасть нам соціа­ лістичні

о

-

найорганізованіший нлас су­ спільства. А оснlльни ЙОГО нласові інтереси зБІгаються з інтересами величезної біль­ шості

ліна,

НОВЕ

народу,

то

С'І1Ворювана

дисцип­

робітни­

чим нласом, стає дисциплі­ ною всІх трудящих, всього

.

народу . При цьому вона грунтується на висоній сві­ ДОМОС11і HO~HOЇ людини, чіт­ ному і ясному розумінні'. нею своїх. ' зв'язнLв із суспіль­ ством, свого обов'язну перед 'Ним .

Пїднре'слюючи

важливість

зміцнення трудової дисциплі­ ни для енономічного розвит­

ну нраїни, В. стушаючй на

І. Ленін, ви­ ІІІ Всеросій­

СЬіному з'ї:;щl профспілон, го­ ворив

порядки:!>.

праЦі є робітничий наЙlпередов1ший і

про

ЖИТТЯ

необхідні сть

о

нниги.

залучити

до

молоді.

З

на те,

бібліотеки цією

контакти

метою

'з викла­

дачами школи N2 5, школи ро­ бітничої молоді М 3, з робіт­ никами,

яні

талургії

мешкають

у

гурто­

і

заводу

Л. І. Ісипенко

ме­

пластмас.

Сьогодні в бібліотеку прийшло 950 читачів, з них 35 про­ центів молоді. 3а п'ять місяців видано майже 16 тисяч книг, журналів і газет· Читачі вІдві­ дали бібліотену більше 4650 разів.

За короткий час фуннціону­ вання бібліотени снлався і по­ стійний читацький актив, вияв­ ляються інтереси читачів, їх тивно відвІдують сім'я Мансурових,

Бєжєнцових,

ан­

бібліотеку Решетнянів,

Ну(3ьменкоВих..

Тарталових, Чупріних і інших;'.' Завжди уважно слідкують за газет і журналів

НШJ!сиків

пропаганда творів В.

-

маРКІСизму-леніні·зму,

політичної літератури. У бібліо-

теці органі'зовані постійно-діючІ виставни; «ЛеніН і тепер живіший всіх живих~, «П'ятирічна велиних звершень»,

на

Шаповалов, Г. HOHдaH~JВ, І. Нарrпенко, Л. Лисенно та бага­ то інших.

Ннига входить у кожну сім'ю, чекає нових

«Економі-

наука для всіх».

_

Газетні

матерІали

збирають-

r

читачів.

В. ЮДІНА, міською БІБ-

завідуюча ліотекою.

М!

Дисципліна праці

о

року

спрямовується

Одне 3 основних завдань біб- новиннами

rмvAY/НZ/AV.и/А".m"и.DЛ".m"и.и/А".иии-иAV.инzA7/.М"AVииAVии.инzA7.иии-fO'.и/А"AVAV.ии-иии/.М".и/А"AVА"ии/.М"fO'AVНU/AV..иио'~.О'А

Наш енономічннй

оформляються

яlС Людмила Лисенно, Людми- любов до книги. Особливо

ліотени

тив сповнений прагнення зустріти 50-річчя утворення Союзу РСР достроковим виконанням завдань другого року п'ятирічки.

Бара-

сти з числа робітничої ,молоді,

люби-

. .

передові

Любов

60

ве­

книж- житку заводів порошкової

нові магазини, обмінні

політичної

Робота

встановлено

рону через бібнолентор,

ється літературі

народному

більше

7200 примірників, але

спрямовується

Систематично

не. велиниЙ.

До їх послуг -

« Про дальше поліпшення

хто

виставни, присвячені знаменнИм і пам'ятним датам, а танож між­

Ннижновий

городжені передові виробничники А. В . Марчен-

Нову хвилю трудового

тим,

освіти, оформлено виставну «Молодому пропагандистові».

по щоб

фіївна Форосrенко. Орденом « ;Знак пошани» на-

20

На допомогу

від-

бібліотена

В організації

Багато молодих р06ітників без відриву від ви-

Євген Миколайович Рибак та Олександра Тимо-

Броварів

новому житловому

нює своє здоров' Я в кращих санаторіях і будин-

дітей виховується у новому дитя-

300

СЯ В папках: «ЕКОНОМіЧНі знан­ НЮ>, «До 50-річчя CPCP~.

справі формування нової люди­ де гуртни в системl полlтичнOl

За досягнення високих виробничих показни­ ків у восьмій п'ятирічці 16 передовиків було на­ городжено орденами та медалями. Серед удосто­ єних ордена Тру дового Червоного IІрапора-

Близько

місць.

лю­

деЙ, нниги є могутньою силою в

фонд

500

З~зим­

С(, КОЇ сільської Ради В. С. МЕЛЬНИК і В . Г. ПАСІЦІ, голо8t ви­

вул. Головній,

молоді введено в дію гуртожиток на

nи-

" На фото: старший інструктор райвиконкому І. М. БОйКО (дру­

во-побутові умови та культурний відпочинок. За

с' ілля у сучасних БJlагоустроєних квартирах. Для

з

тинь радянського будівництва.

час поліпшуються культура виробництва, ЖИТJIО-

сімей справили ново-

бу­

дівництва, Художньо оформлені тут стенди розповІдають про роз­

підприємства, яка об ' єднує близько 200 кому­ ністів. Цедюди, які завжди невтомно тру дять­ ся на передньому краї і своїм особистим прикла­ ДО)І заП<lЛЮЮТЬ іпших. Серед них начальни­ ки цехів І. К. Токар і М. Т. Лижов, апаратник В. Б. Сахно, електрослюсар В. С . Сєдой та ін.

останні роки більше 200

трудя­

Ііі их У райвиКОНКОАІ, обов язково вІдВІдає каБІнет р,адянського

ФОРМYlвання овlДомого й ак­ тивного т.рудівнина вимагає наполегливої і нопlтної робо­

ТИ

в

масах.

важлива

«Надзвич~йно

складова

частина

-

яна є гвоздь всього господар­

ідейно-політичної роботи, піДнреслюється в РезолюціJ" ХХІV з'їз1{У НПРС, вихо­

ськогО'

вання

« ... всю

увагу

зосередити

на

питання трудової дисципліни, буді'вництва

соЦіаліз­

му».

Ця ленінсьна вназі,вна не В'Т,рачає ClВоro значення і в наш час. У Директи в а х

ХХІV з'і:зду НПРС і про те, що треба зміцнювати

йдеться всіляно

державну

дис­

-

номуністиЧіНОГО

.

Отже, соціалістична дпсци­ плlна

праці

служить

ципліну в усіх ланнах народ­

невпинного

розвитну

ного

тивних сил

нашого

господарства,

но додержувати ної занонності

неухиль­

соцІалІстич­ в господар­

сьних відносинах. Отже, .під­ вищення дисциплІНи праці є важлИ!вою умовою розв'язан­ ня

ряду

мІч них

соціальних

і

еноно­

завдань.

Нова, соціалістична ЦИіПліна не приходить

собою,

не

дис­ сама

народжується

із

CaMijX побажань та занликів.

Субота,

27

травня

1В72 року.

став,

лення до праЦі І суспільної власностІ, РОЗ;ВИТОН творчої активності трудящих, зміц­ нення свІдомої дисципліни та QргаНізоваНОСТі~ цілям продун­

суспіль­

ства. І в ці дні, змагаючись за гідну зустріч 50-РІЧЧЯ ут­ .ворення СРСР ідостронове за~ершення

планів

року п'ятирІчки, радянсьних людей

другого

мільйони сповнені

ріШимостІ й далі змІцнювати трудову дисципліну.

Н. ТАРНАВСЬКА, кандндат економічннх наук.


ПРАЦЯ І НАВЧАННЯ ОКРИЛЮЮТЬ у колективі заводу порош­

чата опановують

кової металургії багато юнаків і дівчат поєднують виробничу працю молоді

і навчання. Чимало вчиться у вечірніх та

заочних технікумах і інститу­

тах. Потяг до знань серед мо­ лодих

металургів

особливо

зріс у останні роки.

Партійний

комітет

ком профспілки із

комсомолу

та зав­

вом згадують у колективі Тетяну Журавель, яка вчиться в педагогічному інституті, НаTa.ТJKY Дядюк - студентку залізничного інституту, Михай-

них спеціалістів заводу стали характерними віхи зростання від робітника до висококваліфікованого конструктора чи інженера.

Багато юнаків після роботи

ла Коломійця із політехнічного

інституту,

лаборантку

водської

ють до заводського механіко-

цеху

М

Погибу

ським та вузівським навчан-

7

Ко-

Микола Оси-

персоналу, партійних та ком-

центральної заводської лабора-

активістів,

Віктор Кущинський, працівник

при-

свячені дальшому поліпшенню

навчально-виховного

процесу

ПРИ6МНО відзначити, що ос-

Микола Бобко,

J'.I'! 8

1

Ганну

ням стало можливим лише при

ПОСТlИнlИ

молодь, поєднуючи працю, на-

піклування ОКРИЛЮ6. Провідні

вчання

активною

ВІ~~~=:ц;~f\Ш::поТ::г~~Т:;Яов~:

І\ОМОМ і парткомом спільно з

Після вжитих

спеціалісти

номіст цеху М 10 Ольга По-

ки виростуть у справжніх ке-

дольникова, пресувальниця Галина Савченко, технолог Альбіна Малишева( працівни~ ця техвідділу Віра Лахно, конTpo.ТJep " Ольга Гребенник. Дів-

рівник.ів виробництва. Потяг до знань молодих порошковиків надзвичайно великиИ. Тут широка географія інститутів, технікумів і ве-

заводу

там у

заходів зав-

розв' яз анні

К

і§ жі Радянської

~ земляк

І

завжди

багатьох

... .

б

заводу, біля

чої молоді значно поліпшилось

тисячі

кіЛО/llетрів

гато безсонних ночей

SI

по

дозорних стежках, провів

ба-І

у наря­

рів-

За добросовісне ставлення дОІ

§

і!\ІІ службових обов'язків, успіхи в

~ бойовій і політичній підготов-

ентузіасти

~ ці КО/ltQндування неодноразово

прагнуть застосовувати набуті

§ відЗНй'lGЛО

знання у виробництво.

казують приклад своїм товаРИІпам по навчанню у вечірній Шl\олі. . Великий загін студентської молоді на заводі порошкової

пройиюв

~ няються інші прикордонники. ~

Окрилені творчою працею і

лець, Володимир Головко по-

який народився і виріс у Ве- § ликій Димерці. За цей час він ~

§бе якнайкраще. На нього

обчислювальних

навчанням, молоді

Стеценко, §

І щів. І воїн зареКО/llендував се­

машин.

Ніна Фененець, Микола Стрі-

ваш §

Вітчизни

Олександр

дах, переборов немало трудно­

.

~~~~:,ють~~СУ~~:~~l ~ цeeC~~~

пеДl\олективами шкіл робітни-

похвали,

~ Ось уже більш як півтора ~ року охороняє священні рубе-

приходять на допомогу студен-

відвідування занять. Робітники

студенти-робітни-

§ заслуговує

сомольської організацій. А це

громадсь-

-I

§ відальна. Вона потребує вели- ~ § кої сили волі, витривалості. § S § Той, хто несе її відмінно,

та увазі

партійної, ПРОфспілІООВОЇ і ком-

кою та спортивною роботою.

сказати, що

підтримці

Всі вони гідно представля-

ють робітничу . і студентську

C~~,~.~~~2~ у ~~"~_~~_I І кордонника, серйозна й відпо- ~

технікумів-

студентку педінституту та ін-

~rже зараз можна впевнено • Михайло Туркулов, Віра Геля,

нують працю і навчання еко-

молоді

ших.

слюсар цього ж цеху Василь

воду професіями.

молоді економіч-

ними знаннями. У спішно поєд-

.~

Теплюк, робіт-

ник цеху

.ТJодівають потрібними для за-

таннім часом розширилася за-

цікавленість

торії Анатолій

П'

серед молодих робітників.

Таке широке охоплення за-

в цехах підпрю,мства поспіша-

пенко, гальванік цього ж цеху

сомольських

Добрим

робітника у

ті у вечірніх учбових закладах, щоб стати досвідченими фахівцями із економіки, технології металургійного виробничого циклу.

валь цеху М

інженерно-технічного

шкіл.

розвиток

наш час. Для багатьох провід-

загальні

збори

чірніх

ншний

сло-

металургійного технікуму.

комітетом

провели

спеціальнос-

металургії яскраво пі.в;твер" ДЖУ6 передбачення Програми КПРС про всебічний і гармо­

Олександра.

~ го 1l0служній

М. ХОЖЕНЕЦЬ, спікальник цеху .NЬ 3, студент-заочник фІнансово-економlчного техн1куму.

~-

подяк.

17

В

йо-

особовій картці І

§ Знаходить хлопеl/Ь час і для S § гРОА'Іадської роботи та культУР-І § ного відпочинку. Він - кра­ ~ щий агітатор підрозділу, спорт­

.....................................................................................

§с,иен.

Має

третій

розряд зs

§бігу на 3 та 5 кіЛО/llетрів, за· ~ ~ хоплюється волеЙболо.w, фут- ~ І болом, настільни/l! тенісом. іІ

Від

і/l/ені

~

і§

командування

І комсомольської організації хо- ~ і§ четься

Житомирська область. Підтримуючи ініціативу lванопільської

чагарниками, осушити

2222

~ кої Димерки Євдокії КУЗЬ/l!івні ~ Степану Кириловичу Стецен- S

~ каА! за виховання сина, діла-І

~ /ltИ якого пишається наш під­ §розділ,

На фото: члени сільськогосподарської комісії Троковицької сіль­ ської Ради обговорюють звернення Іванопільськоі сільської і Крас-

~ ~

виро~тити високий урожай карТОПЛІ. Зроблено вже немало. Ця культура розміщена по добрих

КАРТОПnl-СТАРАННИИ ДОГЛЯД

РАДЯТЬ

Д. КУГУЄНКО,

команднр пІдрозділу.

ІН'": ::':с н І І

ноторської селищної Рад депутатів трудящих. , фото П. Бойка. (ФотохрОНіка РАТАУ).

багато зусиль, щоб у цьому році СПЕЦІАЛ1СТИ

бать к а м §

§і

гектари.

Сільські трудівники докладають

подякувати

~ прикордонника, жителям Вели- ~

сільської і Краснотореькоі селищної Рад депутатів трудящих До­ неЦЬІ:ОЇ області, Троковицька сільська Рада Черняхівського району прийняла рішення освоїти 52 гектари земель, які знаходяться під

І

РЕЗJТ.JIbTАТІІ

І

Ржищеві відбулись облас­ ні змагання юних любителів 's

J1

техніки. Від нашого району на ~ ~ них виступала команда ракеТ0-І ~ моделістів

будинку

§

піонерів.

Вона зайняла друге АІісце. попередниках. Внесено в грунт ний режим. Усе це сприятливо лин втрачають своє значення як У цьому році для боротьби з Серед збірних Київщини можуть ви­ фітофторою поряд з цинебом, ци­ ~ значно більше органічних добрив, ВlІливає иа ріст і РОЗВИТОК рос­ орієнтири й надалі ніж У попередні роки, підвищи- лин. В ущільненому ж, холодно­ кликати зайві втрати вологи. Це рамом, хлорокисом міді будуть за­ дісталась першість. відповідним регулю­ стосовуватися такі препарати, як ~ли М 5 лась їх якість. Значна частина му грунті бульби проростають по­ досягається площ була удобрена восени. Це дадо можливість весною в більш стислі СТРОКИ підготувати грунт для са-

вільно, непродуктивно витрачаєть­ ся запас поживних речовин, рос­ лини нерідко стають здобиччю

діння.

Велику допомогу одержали

грибкових та бактеріальних захво­

картоплярі від держави. На кожний гектар внесено набагато більше мінеральних добрив. Господарства повністю забезпечені необ-

рювань. Особливо велику загрозу в таких умовах являє розвиток різоктоніозу, ЯКИЙ може призвес­ ти до значного зрідження посівів.

хідною технікою. Значно збільшилися площі кращих районованих та перспективних сортів. Ши·

Зараз в усіх господарствах тре­ ба розгорнути досходове розпу­ шування міжрядь. Глибина його

роко

має бути

застосовуються

обробка

бульб препараТ6М ТМТД одночасно з садінням і використання відкаліброваного садівного матеріалу, гребеневий і напівгребеневий способи. Все це створює передумови

для

одержання

ВІІСОКОГО

.

врожаю.

Разом з тнм, своєчасне садіння картоплі

на

добре

доброякісним

насінням

обробленому

ному грунті -

й

удобре-

це лише половина

для

необхідні

наступного

обро.бітку поля. в кожному

Гребенева

як

орієн-

досходового

Двоярусні стріл­

чаСТІ лапи легко

ти

сантн­

можна

ВИГОТОВИ­

господарстві.

поверхня

поля

ство­

ватори

зубцями

КОН-2,8

борін,

Культи­

обладнують

різ­

наючи від садіння і закінчуючи збиранням, поле необхідно тримати в чистому від бур'янів і добре розпушеному стані. Великі можливості надає картоплярам нова

ними видами їх: ротаційними бо­ рінками типу БРУ-О,7, навіскою сітчастих борін БСН-4 або БСО-4, райборінками БП-О,б, зігнутими за профілем гребеня. Сітчасті бо­

технологія, Однак переваги її ви-

рони

користовуються

ще

не

в

повній

дають

добрі

результати

на

легких піщаних і супіщаних грун­

мірі. Немало господарств, які са-

тах,

дять' 'картоплю гребеневим і напівгребеневим способами, невиправдано затримують проведення

рін можна досягти високої якості обробітку навіть на зв'язаних грунтах. В усіх випадках треба

досходового Об«обітку грунту. Це - грубе порушення нової технології, тому різко знижується її ефективиість. Доцільно нагадати, щО НОВИЙ

досягати такого регулювання бо­ рін, щоб Їх зубці ретельно прочі­ сували усю поверхню гребеня. Перший досходови!ї обробіток треба провести не пізніше, ніж

спосіб

садіння

дає

можливість

розпушувати міжряддя ДQ ПОЯВJt сходів. Завдяки цьому посилюється надходження повітря в грунт, він швидше прогрівається, що особливо ва~ливо в умовах холодної весни, більш інтенсивно вjrдбуваються мікробіол'огічні процеси, значно поліпшуєть'Ся 'пожив-

Субота,

лапи

двоярус­

звичайною

стрілчастою або долотом.

На дуже забур'янених ділян­ ках, де технічними засобами не вдається повністю позбутися бур'­ янів, доцільно застосувати гербі­ ЦИДІ!. На таких площах одночас­ ІЮ з другим обробітком (на 1214-ї! день)

можна

внести

промет­

поля.

гребені,

тир

1б-17

обробити

почи-

заміною

щує

менше

подарстві

доглянуть

і

метрів. З цією метою на кожну секцію культиватора встановлю­ ють два долота і двоярусну стріл­ часту лапу, яка не тільки підрі:tає бур'яни у міжряддях, а й доро-

не

рює великі можливості для зни­ щення бур'янів. Гребені можна

своєчасно

борін

стрілчастої

рин з добавкою 25 процентів си­ мазину 2,5 кг/га або лінурон - 2-2,5 кг/га (в діючій речови­ ні). Зазначену кі.1ЬКість препара­ тів розбавляють у 500 літрах во­ ДІІ і за допомогою машини [АН-8 і ГАН-15 вносять на поверхню

справи. Високий урожай буде гарантований, якщо в кожному гос-

плантації, Мається на меті:

ванням

ної

з допомогою

ротаційних

бо­

через 7-8 днів після садіння. Та­

·ких боронувань має бути не мен­ ше ДВОХ; а за частих опадів кіль­ кість ЇХ слід збільшити до 3-4. На легких грунтах . і в районах недостатнього зволоження під час останнього досходового обробітку треба, по можливості, вирівняти гребені, які після з'явлення рос-

27

травня

1972

року

.

§

Jlчень ВОСЬ/llОго класу цієї ж купроцин І, полікарбацин, фталан, едітон. Велике значення має пра­ ~ школи Г. Постовалов став че.Н­ піоном області. Він нагород­ вильний вибір строків обприску­ вання. Важливим заходом є своє­ ~жений стрічкою 'Іемnіона, Jlчні школи захищатимуть часні прочистки насінницьких по­ сівів від РОCJIИН, уражених чор­ спортивну честь області по ра-І ною ніжкою, кільцевою гниллю і ~ кет, о.~одеЛЬНО,IIУ СnОРТУ_ на pec~ ~nуБЛLКанських змаганнях, яКІ віРУСНI!МИ хворобами. кінці у багатьох районах області за ~ відбудуться в Сумах у

§ § §

період зимівлі помітно підвищи­ лася загибель колорадського жу­

ка. Якщо

в попередні зими

становила від б до 20 то минулої 25-38

вона

процентів, процентів.

Але увагу до боротьби із шкідни­ ком ослаблювати не слід. Пер­ ШИЙ обробіток посівів інсектицида­ ми необхідно провести через 3-5

Дані науково-дослідних уста­ нов і досвід передовиків свідчать,

днів піCJIЯ з'явлення РОCJIИН. Зни­

що картопля дає більшу прибав­ ку врожаю, якщо рослини раніше

того, як почнеться відкладания яєць, дасть змогу скоротити обсяг наступних обприскувань.

одержують

можливість

засвоюва·

ти мінеральні добрива, Кращі умови складаються тоді, коли всі основні поживні елементи (азот, фосфор, калій) внесено в грунт до

садіння.

В

тих

випадках,

коли

який-небудь вид добрив не внесли або даЛIІ ЙОГО в недостатній кіль­ кості, найкраще ПОПОВНИТИ неста­ 'ІУ під час першого ДОС ходового обробітку грунту. Тому зараз ще раз треба перевірити кількість і ВИДИ внесених на кожному полі

добрив.

На

площах,

посаджених

звичайним способом, досходовий обробіток роблять 3-4 рази се­

редніми боронами. Після

з'явлен­

ня сходів слід провести 2-3-разо­ ве розпушування міжрядь, а при наявності достатньої кількості во­ логи підгортання. Одним із ОСНОВНІІХ заходів по догляду за посівами картоплі є боротьба з хворобами та шкідни­ ками. Насамперед треба вивезти з кагатних полів і постійних схо­ вищ усю вибракувану при пере­ биранні картоплю, продезинфіку­ вати тару, зібрати бульби в міс­ цях

заправки

картоплесаджалок.

о

щення

колорадського

жука

Особливу увагу необхідно ділити жуком

при­

боротьбі 3 колорадським на присадибних ділянках.

СпеціалісТІ! хисту

до

районних

рослин,

станцій

колгоспів,

за­

радгос­

пів, карантинних інспекцій ПОВІНі­ ні надавати допомогу населенню в

цій

справі.

Тільки

своєчасне

і

високоякісне

виконання всіх заходів по догля­ ду за плантаціями дасть МОЖЛІІ­ вість виконати зобов'язання кар­ топлярів області, взяті на другий рік п'ятирічки, і гідно зустріти

50-річчя

утворення Союзу РСР,

В. ОВЕРЧУК, директор YKpaїHCbKoro науково-до­ слідного ляного

Іиституту

картоп­

господарства,

кан­

дидат

сlльськогосподар­

ських НОВ,

на,ук, О. БОГДА­ завІдуючнй вІддІлом

захнсту

рослин,

,кандндат

сlльськогосподарських

на­

ук, В. ВЕЛЬЯМІНОВ, стар­ ший науковий спІвроБІтник вІддІлу технологlї та меха­ нІзацІї внробництва кар­ топлІ.

НОВЕ ЖИТТЯ

!1! червня ~

~

~

цього року.

учитель

В. ПЛАТОНОВ,

мІської серед-

~

ньої школн .NЬ 5.

~

-~ ~ ПОТРІБЕН НОВИЙ І іІ

МАРШРУТ

~

~ З введенням у дію нової лі- ~ §Kap~i бf1ЛО Biд~pиTO маршру~, І ~ якии зв язував lt з центром МІ­ §ста. Проте виникли й своєрід­

!1!ні трудноЩі. Тим, хто лікується, часто за день необхідно § одеРЖ,ати . КОНС!lльтац~ю в кіль- § кох ЛІкаРІв, ЯКІ переоувають у §

І

§ різних пунктах, і одержати не-І ~обхідНі аналізи в лабораторії, ~ розташованій

на

чи.маліЙ

від­

§ далі від автобусної зупинки ~ § будь-якого маршрута. Меш кан- § § l{і сіл району, які прибувають § ~ у /ІІісто заліЗНlщею, не /І/ОЖУТЬ ~

~ без пересадки доїхати до но- ~

§ вої

лікарні,

незважаючи

на

§

~ те, що віддаль до неї від вок- ~ Rзалу всього до се/lШ кіломет- §

І рів. Отже, втрачається чи.нало S III часу, який особливо дорогий §

І для

хворих, і настає потреба І

продовжити маршрут до вокза­ .."лу nроїзdОА! по вулиці Гоголя.

~ Це дозволить з'єднати весь са- ~

S ніта РНО-Лі~увальний

§ нашого

МІста:

нову

ко.мплекс

ЛІкарню,

~ санітарно-бактеріологічну лабо- § і§ раторію, дитячу лікарню, auc- S5

~ пансер. , е

С. ПОПЮК.

м. Бровари.

l

~~~Qa~[Z[~QaQa~ о

3

стор.

О


єднують

травня

25

ри

закінчила

заповнила

культу­

життєрадІсна

а

юнь випускники середніх шкіл міста. Дівчата у біло­ сніжних фартушках і хлопці в елегантних костюмах зіб­ ралися на вечір, присвячений ОСТІІННЬОМУ дзвоникові, щоб порадитися, який обирати шлях

у

подІя

ду класових ворогІв пролетаріату, придушен­ ня їх опору, як засіб боротьби за революційне

1

державні екзамени свою

Вітчизну

мІцними

я стала членом Ле­

пар­

З дня

симоl

За десять років,

-

по­

радянську

знання­

ворить

випускниця

школи

.N'Q :)

-

на,

середньої

Тетяна ЩетинІ­

школа дала нам бага­

то знань.

ми.

го­

-

За це велике спа­

Гаврило­

Перед вами теперстоїть проблема: яку вибрати про­ фесІю? Головне таку, щоб вона сподобалась. ТодІ пра­

вчителям. Тепер попереду­ державнІ екзамени. Ми скла­ демо ЇХ успІшно. Потім пІде­ мо на виробництво і своєю сумлінною працею збагачу­

трибуну

ректор

виходить

заводу

ди­

порошкової

l\lеталургії Олексій вич Большеченко.

-

цюватимете

творчо,

ленням.

До

ємство

щороку

багато

нас

юнакІв

з

ватимемо економічну нl'сть нашої країни.

захоп­

на

підпри­

На вечорі з промовою ви­

приходить

та

дІвчат

. ступив

перший секретар міськкому НП України Юрій Михайлович Соколов. А, КОЗАК. На фото: робіТНИЦЯ фабри­

3

середньою освітою. Вони опановують різні професії І ЗГОД0!\! стають урівень з пе­ редовиками виробниц тва. Серед них кращі вироб­ ничники Олексій Мутило, Іван Лазука, ВІктор Степу­ рін, Анатолій Ноноплlнський

та

іншІ.

Багато

молод1

чається у технікумах

могут­

ки

дитячого

трикотажу

Л. Нишенко у нолі випускникІв.

років

трудяться

!

у

вузах,

нанню завдань,

Одержавши

став

працювати

СУБОТА, Перша

«Здоров'я».

«Поезія».

У

нас

ма», 15.:30 Кольорове" телебачення, Концерт вокаЛЬНОГО ансамблю Куйби­ шевського IІсдіНСТIІТУТУ, 16.00 .По­ шую.. Веде передачу С, Смирнов, 16.45 - НОВИІІИ. 11,.;,0 - Кольорове., те-

лебачення.

Співає

народна

ар"тJ.ЇСткя.

РРФСР Марія - Мордасова. 17.30 • ПроблеМIІ у досконалення управління

народним г()c~oдapCTBOM». 18,00 НОВИНН. 18.10 -, · Кольорове телебачеи­ ня. «У світі тварин:.. 19.15 Кольоро­ ве телебачення. Концерт маіістрів МI1-

'стецтв.

Кольорове телебачення.

19.45 -

Художній телефільм ,Свеаборг». (1 се­ рія). 21,00 -Програма «Час». 21.30 «АРТИСТІІчне лото». 23.00 Новини, Друга програма-УТ Екран студеита-заочника. Другий курс, 11.00 -- Марксистсько·ленінська фі.1Ософія, .КРlІтика сучасної бур­ жуазноі соціології, МаРІ(систсько-ленін­ ська філософія методологія природ­ ничих і суспільних наук», 12.10 Тео·

ретична

механіка.

тіла;_що маЕ

ного

«ПОІІЯТТЯ

нерухому точку.

твёрдого

тіла..

13.20 -

про

рух

Рух віль­

Фізика.

«ФОТрефеl(Т. Сфект Ко",пона та інші ПРОЯВІІ l<ваНТОІЮЇ теорії світла:to. 14.25-

громадинин.

.51' -

.51·

малюю

часність»,

)6.5:; -

q,ільм

• кон'

і.,и.»,

І5.55

,

1Рі,15 --

пісню.,

-

МУЗИЧНИЙ

15.30 -

«Література· і

Програма

.3а-

су­

передач,

- оо .Пісні зеленого ПіДІ·ір·я., (Львів), 17,30' -- .Зав';;тllЙте в' Щерба­ ні •. (Миколаїв). 18.00 - ~Y!\,paїHCbKi весІУ'НКИ». 18.ЗО.- ДЛЯ дітей .. «Пролі­ сок. . (Кіровоград). 19.00 - .. Інформа­ ційна програма «Віс"1'і •. -19,45 г- Літе­ ратурна передача, 20.45 «На добра­ ніч. - діти! •. 21.00 Програма .Час •. 17.00

(M,j. 21,30 ХудоЖНій

Вечірні

Вперше

на ....телеекрані,

фільм «Комісари». 22.45 иовини, Програма передач,

-

секретарем. з

криває дня_

Це довір'я

Праці'вники

прокуратури

ня,

Шаховий

ВИIlУСК.

«На

20.45 -

добра­

ніч, дітиІ» . 21.00 Програма .Час" (М,). 21.30 До Дня прикордонника. Художній фільм .Поєдинок У горах». 22.45 - Вечірні НОВИНИ. Програма пе­ редач.

ТРАВНЯ

ПОНЕДІЛОК,

програма-ЦТ

лярів. «Будильник.. (Передача з Мінська). 10,00 «Музичний кіоск•.

9.50 -

сокий

29

ТРАВНЯ

Перша програма-ЦТ НОВИНИ, 10.30 П.

.Пори

року».

Чайков­

Виконує

жавний- СИМФОНІЧНИЙ оркестр _ СРСР. 11,20 - к'ольорове телебачення. ХУДQ>!<­ ній фільм «Вулиця. молодшого снна».

12,.05 -

Новини.

16.00

Для

-

шко­

телефlл"м .Він дарує людям пісню •. 16.15 -Кольорове телебачення. «Клуб

університет

кіноподОрожеil». 17.1_5 леуніверситет. 18.00 -

20ЛО Чемпіонат СРСР з футбола: «3еніт> (Ленінград) «Динамо» (І(н­ їв). 21,00 Програма «~ac •. 21:30 О. Лаврова, О. Лавров - «СЛІДство ведуть знавці». Телеспектакль. (Части­ на перша). 22.40 НОвини.

Народний те· НОВИНІІ, 18.10-

«Музнчна "Фіша.. 19.10'. ..:... Міжнарод­ І{а' програма. 19.40 Художній" теле­ фіJlрМ .«Свеаборг •. ( 2 ·серія). 21,00 Програма .• Час». 21.30 Показові ВІІ­

ступи лауреатів ІУ Всеросійського КОН­ курсу виконавців Новини.

бальних

танців.

22.50

Друга

програма-УТ

Екран студента-заочника. Перший І<УРС. 11,00' Історія }<ЛРС. «ХХІУ

з'їзд КПРС важлива" віха в жит­ ті партії і народу на шляху бу діВНІІ­ цтва комунізму». 12.10 Англійська

мовз. ОГJIядова лек"іЯ. '12.45 математика.

обмежених

«НевлаСRі>

фУНIЩій

по

Вища

ін,.егралlt

нід

. обмеженому

проміжку. Невласн.' інн,гралн від не­ обмежених функцїй по обмеженому ПРО~іЖКу». 13,55 Німецька мова.

сПаснв·'.·

(ПОВТОjJеиня).

14.20 -

До

Дfilt ПРWЩPАОНIІИка. .РадянсЬКі вар­ тові •. (Ужгород). 15,15 Українське

кольорове телебачення. ~Пісня в строю». Концерт. 16.00 -'-.' «Чуття. єдн­ ної РОДИНІ:!". 16J;tj Програма ·:.І!ере­ дlW' 17.00 <Донецькі. саМОЦВІТЯ'.

Й(Ьнецьк).

донники.,

t('nївська

18,00 -

ма.. 18.30 .Мн шиловград), , 19.00 України •. '19,30 -

рове

мільйонів.

телебачення.

Друга

19.30. - '

Естрадннй

Кольо­

концерт.

програма-УТ

-Наша афіша. 9,05 Телеві­ зіilні вісті. 9,15.;:- Для дітей. Худож­ ніl1 фіJ]ЬМ .республіка ШЮД •. 11,00Телевізl1!ні вісті, 11,10 Теленарис ,Скиби ЖНТТЯ'. 11.30 - О. Ряба .МаЙська ніч». Вистава Київського

9,00

-

панора­

піонерй.. (Воро­ «На . мерндіанах «3і святом, прикор­

-

Концерт,

20.10 -'

«Старт ••

Бровар­

енергію 1 вмІння, щоб усцlшно винонати

ТИЧНОl

законностІ

і

правопорядну~

Ю. ПОЛТАВЕЦЬ, прокурор МІста Бровари.

піднімається

-

листок нижнім боком

до що"и

сонце,

мати-мачуха .. Зда­

її вранці, коли

пелюстки до

театру

Оljерети.

13,35

передач.

фіЛЬМ

наступного

появляються

М.

ІВУЛ.

БРО ВАРИ ' . _

КИ'IВСl>ка,

і

і

ТЕЛЕФОНИ: редактора _

кавить питання:

ан­

чому листя мати­

мачухи з' являється nfсля цвітін­ нlt.? На це є своя причина. Адже весною вдень сонце npuгpiвaє, і листки могли б вологи, а вно'/і

виnарити багато низька темпе­

-

ратура. Тому корінці подають рослані мало води. Отже, з лис­ тям

мати-мачуха

ранньої

могла б загинути.

весни

Влітку,

коли

добре nрогрівається земля, листя

"0-

одержує достатньо води від

ріння рослини і швидко заготов­ ляє запасні поживні речовини в "ореневищах. Наступного. року знову виростають з нього· золо­ тисті голів"и квітів мати-мачухи,

С. ПЕРЕХРЕСТ. с. Княжичі. «Час •. фільм

. щрт

(М.).

21.30 -

«ЗолотІ майстрів

-В!ічірні

Художнitl

теле­

литаври •. 22.40 мистецтв YKpaїHH~

новини.

Програма

І(он­

23.40

передач.

Редактор в. ФЕДИН.

БРОВАРСЬКОМУ АВТОТРАНСПОРТНОМУ

і

ПlДііРИЄМСТВУ 09034

на постійну роботу потрібні:

і 11 * автослюсарі всіх розрядіВі І * трактористи для роботи на «3-153

водії lі класів для роботи на автобусах (одина­ ки забезпечуються гуртожитком) і

кондуктори і

вулканізаторник;

шофери ІІІ класу для роботи на вантажних автомашинах;

І

тракторі-екскаваторі­

БелаРУСЬ:t;

муляр-штукатур.

,3верта'Гися на адресу: м. Бровари, ВУЛ. Металургів, 22.

..............................................................

І

АДМіністраЦіИ,

~

~~~.

«НОВАЯ ЖИЗНЬ. -

Коммунистической

154.

'ВУКОВИН<;,БКilй

мати-мачуха.

Багатьох .иобителів природи 'ці­

....................................................................

~ l'8#t! lІе!ІІІ8ІР' ~ щ

255020

Звідси походить і назва рослини

-

Докуме~тальнm' новій". 17.10..,..

-

вольній,

18.()()..- -, .МальоеНilЧ'l... «Укра.: їна». 18.30 - .. Мультфільми «Х.~опчI!.К"" хмарка», «Коtйторошко',' 19,00 Ін.­ формаційна програма .Вісті». 19,25 Фільм-опера «Наймичка». 20.50 «На добраніч, дітн1.. 21.00 Програма

фільм «Те'атр' і поклонники.. 15JЮ О. Кор1'іійчук .в степах. Y.!'palН'!" Фі.,ьм-вистава. 16.45 «ВІД понедш­ І(а до понеділка». 16,55 Програма

НАША АДРЕСА:

17.00

сім'ї

прикласти

МОЖна відчути при­

-

ємну м'якість. Верхній гладенький бік навпаки холоднуватий.

nуш"ом. Я"що~

сзмб,1Ь'.

ХудожНій

-

«в

Фільм,концерт

Дер­

лебачення. Програма мультфільміВ. лярів. «Піоиерія на. марші •. (Переда­ Концерт 12.30 Сьогодні День прикордон­ ча _ з Красноярська). 16.30 17.00 ІнФорма­ ника. 12.45 Художній фільм «Біля. класичної музики. ційна програма. 17,30 Грае лауреат заставн «Червоні камені.. 14,00 Для в. КамишОil. воїнів Радянської Армії і Флоту. 14.30 .,іжнародних конкурсів 18.00' - 'НоїіиніС Ї8,10 Художній -.:- І<іНОЖУРlIал «Новини ДНЯ'. 14.40 Ленінський «Сільська година.. 15.30 Музичний фільм «лQш_атко». 19.00 -

-

і

ХХІУ З'їзду НПРС 1 ХХІУ з'їзд' НП У!.іраїни по дальшому змІцненню соціаЛіё­

білим м'якеньким

Перша

мІста

РіШення

листки. Зверху вони темн.О~t:лені, блискучі. Знизу густо вхриті

9.05 Ранкова .гімнастика для ді­ тей, 9,1& Новинн. 9,ЗО Для шко­

він

ського району докладають всі зусилля, знан­

закінчення цвітіння

'

28

товаришів

Багато хороших слl,в можна сказати і про

Цікава рослина Jtати-мачуха. Із землі СnО'Іатку з'являється стебло із золотистими квіточками. Після

НЕДІЛЯ,

виявили

честю.

Інших прафвникІв ПРОКYlратури.

вже пригріє сонце. А о 17-18 годині вечора квітка знову за­

10.30 - _Сьогодні - День хіміка. 11.00 в ГОСТЯ~, :,..Євг. €BTY· - Для.школярів. «СВ!!То знань». Теат­ «Міжнtlродна панора­ ра."ьниЙ огляд. 12';00, ..;'. Кольорове те:

1:;.00 -

вище

вістка весни'

~~леБаченнSI

ilюнсультацlї

НОТАТНИ НАТУРАЛІСТА

lНсти­

за заявкаМIf прикордонників. - 12.15 ДокументаЛІоНІІіі телефільм , «Трудн і дні Терентія Мальцева». 13.15 - Ху­ дожнііі фільм «Джульбарс». 14.30шен ко.

сво'l'м

мачуха розкриває

Концерт

юридичної

Фото автора,

диплом,' ,

-

суду і

про прокурорський нагляд в СРСР, яке охоп-

інженером.

II,ЗО.

справ.

В. І. Прилєпову високе ДОВір'я, обравши його

леку квітка схожа на кульбцбу, стебло в неї вкрите притиснутими лусочками. Щоб. не заморозити ніжну квітку, оскільки весною вночі бувають заморозки, мати­

КО!1ьорове телебачення. Гімна· стика для всіх. 9,30 НОВИНИ. 9.45«ТраВСІН), травень. травень». Концерт дитячих художніх колективів м, Києва. (Передача з Києва). 10,15 Програма Псковської студії телебачення. 11.00 Передача

заплутаних

ри,

травня 1955 рону з ініцІативи ЦН НПРС було прийнято 1 затверджено Указом ПрезИДі'і Верховної Ради СРОР Положення

Все

9.0:; -

областІ.

НомунІсти парТіЙно'l' органІ'зації прокурату­

сильніше прогрівають землю його теплі, ласкаві промені, Зазелені­ ли поля озимини. Цвітуть лісові квіти. Серед них-і золотиста пер­

програма-ЦТ

Київської

уково-технІчнІ засоби, розсл1дYlвав десятки різ­

Мати-мачуха

ТРАВНЯ

27

Із ,кращих слідчих

:Йому доручається розсліДування найскладні­

24

заводу

туту.

одним

ності.

«Торгмаuі» Геннадій Воло­ димирович Нузьмін, - не, бійтеся праці, ідіть у рад­ госпи і на заводи. Я свою виробничу діяльність почи- і ,

автошляхового

ДЯНСЬІЮЇ криміналІстини. ilrринладом в цьому може послужити старший слІдчий прокурату­

проку­

по в,lдбудовl ЗРYlйноваlНОГО вІйною народного господа1рства району, зміцненню колгоспІв, боротьбІ з розкрадачами соцІалістичної влас­

l' дівчата,

ського

Працівники про.куратури уміло застосову­ ють у своїй робо'ті найновіші досягнення ра­

поставлених партІєю І урядом

нав­

на ве- ; .Ниїв- І

шляхІв

чинІв.

чан і Інші проводили велику роботу по вико­

навчаються

нав токарем. Вчився чірньому вІдділенні

закриттю

ВИlправдовує

та ін-

Інженер

по

Нраснолуцький, Г. Ю. Страшний, П. О. Нло­

технікумах.

промовив

заходи

них

і без 'відриву

-- Юнаки

,вживати

крадіжок соціалІстичної !ВласностІ, усу.вати причини і умови, які сприяють скоєнню зло­

го району веде прокуратура. визволення району від нІмецько-фашистських окупантів у Броварах в 1943 році була утво­ рена прокуратура. В післявоєнний перІод пра­ цІвники прокуратури Ф. В. Буртний, Ф. Ф.

по-ударному

виробництва

чини,

ших справ. В. І. ПРИЛЄЛ9В, зас'тосовуючи на­

на пІдприємствах

рідного мІста

від

но спираються на грома,ДСЬКіСТь. Завдяки цьому є можливІсть своєчасно виявляти зло­

лі,стичної за.конност,1 1 змІцненнІ ку на території мІста Бровари І

Директор cepeд~ьoї шка­ ли .N'Q 2 Петро Якович. Бон­ дар розповів, як випускники минулих

мІстІ.

ри м. Бровари член НПРС В. І .. Прилєпов. ВІн почав працювати на цій посаді 10 рокІв тому. За цей час Володимир Іванович став

.

завод.

1

ратура пІд керІвництвом Номунlстичної партІї вела активний нагляд за дотриманням закон­ ності і боротьбу з злочинністю, допомагаючи партІї 1 державі в поБУДОВі соцІалІзму. Велику роль в суворому дотриманнІ соцlа­

ститутах. Ноли ви скла- І' дете екзамени, ідіть до нас на

під­

У своїй роБОТі органи прокуратУ'РИ постій­

правопоряд­ Броварсько­ Зразу ж пІсля

сибі рідній НомунІСТИЧНlй партії та Радянському уря­ дові. Велике спасибі 1 нашим

На

YТlВорення радянська

cBoro

керІвнина'ми

зниження злочинності в районІ

перетворення суспільства на соціалістичних засадах, як одна з умов його успішноrо бу­ дівництва 1 охорони прав громадян.

- Приходьте, дівчата, до нас на фабрикуl Ласкаво про­

законів

З почуттям велиної вІ~повlдальності пра­ цl'вНІШШ ПРOlКуратури зустріли Постанову ЦК НПРС і Ради МІнІстрів СРСР 'ВІд 23 липня 1966 року «Про заходи по посиленню бороть­ би Із злочиннІстю.. Працівники прокуратури району разом з 'іншими адмінІстративними органами також багато ПОПР!ІІЦювали в цьому напрямку. Результатом цІєї роботи є рІзке

летаріату.

й радісна

порyrшення

приємств, окремими особами.

бовими особами і громаlдянами. Володимир ІллІч ЛенІн з перших днІв Іс­ нування Радянської держави високо підносить роль законностІ в здійсненні диктатури про­

пра­

Номуністичної

фаЮІв

основІ принци­

А торік у моєму життІ вlд­

-

Положенням, праці'вники прокуратури району вжили неоБХідних заходІв по викоріненню

кон1в органа,ми державноrо управління, служ­

тії.

се­

створеної на

Революційна законність ,створювалася як один із за,собів захисту завоювань соцІалІстич­ ної революцІї радянської держави вІд напа­

тІ. Бажаю вам успішно скла­ сти

комуністичної

нінської

редню школу. Це велика і радісна подія у вашому жит­

радувати

уявІть

радянських

бу лаСJ!l знаменна

кінчення вашої десятирічної копіткої праці над оволодін­ за

І,

ної пронуратYlРИ,

- 50

лює всі галузі прокурорської роботи і визна­ чає завдання ПРОКYlратури. Неруючись ЦИМ

пів, винладених В. І. Леніним в листі «Про подвійну ФдлеГЛі'СТь І законність •. На прокуратуру. як на спеціальний, суворо централізоваlНИЙ opraH були покладенІ обо­ в'язки здІйснювати найвищий нагляд за точ­ ним і безумовним винонанням радянських за­

ці, комсомольЦі пошивного цеху обрали своїм вожаком.

сповІстив про за­

наук

стала швачкою.

ударниЦі

-ОстаннІй дзвоник, -ска­

програми

Сьогодні минає 50 po~iB з того часу, коли з ініЦіативи В. І. ЛенІна третя сесІя Всесо­ юзного Центрального Винонавчого Номlтету за1'вердила Постанову про утворення Держав­

я

школу

дітей це теж високе ми­ стецтвоl У колективі я змуж­ ніла, виросла духовно. Через рік мені присвоїли звання

родної освіти Петро Васильович ХоптІй. .

ням

тому

середню

чики для наших

життя.

-

навчанням.

собі, ця професія сподоба­ лась, я знайшла своє ПаН ли­ кання. Шити гарні костюм­

Вступне слово зробив завІ­ дуючий мІським відділом на­

зав він,

з

.N'Q 5, - сказала робіТНИЦЯ фабрики дитячого трикотаж­ ного одягу Людмила Нишен­ ко. Мріяла бути геологом,

приміщення

Будинку

працю

Чотири роки

-

ВИПУСКНИКІВ районного

РАДЯНСЬКІМ ПРОКУРАТУРІ

У нас на «Торгмаші» багато молодих робіТНИНіВ уміло по­

ВЕЧІР

-====

орган Броварского ГОРКІІма

партии УlфаинЬІ,

городского и районного

Советов

депутатов трудящихся Киевской области,

19-3-82,

заступника ре" \ мовлеИНіІ -

дактора- 19-4-47, liіДПО8ідальиого секретаря, вІддІлу сільського господарства, кореСПОl'lдеита Мlсцевог•. радlо-.

роботи,

19-3-18,

ІНДЕКС 6t964, fa3j!Ta внходитlo ,

вl_второк,

D 8ТИИЦlO

вІддІлІв

фотокореспондента

У

_

се,реду. ,.

t C7Uo:r~~. промисловостІ, масово!

1~4-67,

~~'.""""'1I8i Броварська друкарНJI,Київської області. вул. Київська, 154. Телефон - 19+57. Зам. 2337 -907.5,

70 номер 1972 рік  

70 номер 1972 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you